PRIVATE PLACEMENT Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRIVATE PLACEMENT Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB (publ)"

Transkript

1 MASTER SWEDBANK PRIVATE PLACEMENT Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB (publ)

2 Innehåll BlueMarx AB i sammandrag 1 Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB 3 Försäljningsprocessen 4 Villkor och anvisningar 5 Skattefrågor i Sverige 7 Bakgrund och motiv 9 VD har ordet 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknadsbeskrivning 25 Möjligheter och risker 35 Finansiell översikt BlueMarx AB 38 Finansiella effekter av nyemissionen 47 Aktiekapital och ägarförhållanden 48 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 50 Utdrag ur bolagsordningen m m 51 Kompletterande information 53 Revisorns granskningsberättelse 56 Adresser 57 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris: [ ] kronor per aktie Anmälningsperiod: mars 2000 Likviddag: 13 april 2000 Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapporter januari mars april 2000 januari juni juli 2000 Med BlueMarx eller bolaget avses i detta prospekt Bluemarx AB (publ) eller BlueMarxkoncernen, beroende på sammanhang. Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt ( erbjudandet ) skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Detta prospekt har registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. BlueMarx befinner sig i ett tidigt skede av utvecklingen. En investering i BlueMarx är därför förenad med hög risk som kan innebära att hela det investerade kapitalet förloras. I detta prospekt inkluderade prognoser och uttalanden om framtidsutsikter har upprättats av styrelsen för BlueMarx och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden samt i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att prognoser och uttalanden om framtidsutsikter är förenade med osäkerhet. Siffrorna som redovisas i prospektet har avrundats, varför vissa tabeller inte alltid summerar. Samtliga beräkningar har dock utförts med ett större antal decimaler.

3 BlueMarx AB i sammandrag Verksamhet BlueMarx affärsidé är att med kooperativ handel, eller co-shopping, via Internet sänka priset på kapitalvaror till förmån för kunden och att erbjuda producenterna/leverantörerna en effektiv försäljningskanal. BlueMarx samordnar konsumenter genom att frivilliga inköpsgrupper kring enskilda varor bildas. När tillräckligt många har anmält intresse för en produkt, förhandlar BlueMarx direkt med leverantören och begär ett rabatterat pris. Till skillnad från den traditionella kooperationen samarbetar emellertid BlueMarx och konsumenterna kring enskilda varor utan föreningsbyråkrati och utan krav på gemensamma värderingar. Affärsmodellen, att med hjälp av Internet samla ihop köpkraft på marknaden och vidarebefordra den till tillverkare och leverantörer, kan beskrivas som omvänd branschlogik. Detta innebär en Consumer-to-Business -logik snarare än Business-to-Consumer. BlueMarx övergripande strategi är att bearbeta marknaden vertikalt inom grupper som bildats kring en viss varutyp vilket Blue- Marx med framgång gjort mot exempelvis disc jockeys och andra som intresserar sig för professionell och semiprofessionell hifi. I sådana grupperingar är det lätt att entusiasmera andra medlemmar kring ett visst köp. BlueMarx skall positioneras som kundens mäklare, en virtual broker, där företaget agerar butik och tar betalt för varorna men i kundkommunikationen förhåller sig neutralt i förhållande till de produkter som säljs. Målet är att BlueMarx skall etableras som ett av de mest kundnära företagen på den internationella scenen. Marknad Internets enorma genomslag som massmedium har gjort e-handel möjlig för flertalet människor på ett helt annat sätt än tidigare. På bara ett par år har antalet internetanvändare växt till cirka 130 miljoner spridda över hela världen. Den explosiva tillväxten i antalet internetanvändare återspeglar sig i den kraftiga faktiska och förväntade tillväxten i e-handel under de närmaste åren. Enligt emarketer kommer den globala omsättningen inom e-handel öka från cirka 38 Mdr USD 1998 till cirka Mdr USD E-handel omsätter idag bara en bråkdel av den globala handeln. På samma gång som det kan konstateras att e-handeln utvecklas snabbt måste det även konstateras att den fortfarande befinner sig i ett mycket tidigt skede. Sverige är idag ett av världens mest utvecklade länder vad gäller internetanvändning. Övriga Europa ligger ett eller flera år efter i utvecklingen. Att svenskarna i så hög grad är uppkopplade till Internet gör den svenska marknaden för e-handel mycket attraktiv som en pilotmarknad för e-handelsföretag. BlueMarx strategi är att affärsmodellen i Sverige skall appliceras på de större marknaderna i Europa och USA. 1

4 Tillväxtstrategi Sedan starten i april 1999 har BlueMarx expanderat kraftigt. Orderingången januari februari 2000 i Sverige uppgår till 4,5 Mkr och intresset för webbplatsen ökar stadigt. För närvarande har webbplatsen i Sverige unika besökare 1 per månad och BlueMarx räknar med en konstant ökning. I dag bedriver Blue- Marx även verksamhet i Singapore genom ett dotterbolag. I syfte att skapa förutsättningar för expansion genomför BlueMarx en nyemission för att erhålla finansiell styrka för den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Kapitaltillskottet kommer således dels att användas till en internationell lansering i Tyskland och ytterligare två länder i Europa samt för att initiera en lansering i USA, dels till att ytterligare intensifiera marknadsföringsaktiviteterna. Finansiella mål Styrelsen i BlueMarx har som målsättning att nettoomsättningen för den svenska verksamheten för verksamhetsåret 2000 skall uppgå till cirka 72 Mkr. För verksamhetsåret 2001 är målsättningen att nettoomsättningen skall uppgå till cirka 500 Mkr för den svenska verksamheten. Målsättningen är att nettoomsättningen för de utländska verksamheterna skall uppgå till cirka 12 Mkr för verksamhetsåret För verksamhetsåret 2001 är målsättningen att nettoomsättningen, efter etablering i ytterligare fyra länder, skall uppgå till cirka 850 Mkr för de utländska verksamheterna. Vidare har styrelsen i BlueMarx som målsättning att redovisa ett positivt kassaflöde före investeringar för den svenska verksamheten fr o m fjärde kvartalet 2001, vilket också förväntas resultera i ett positivt kassaflöde före investeringar för helåret Vidare är målsättningen för den svenska verksamheten att redovisa ett positivt resultat efter finansiella poster för verksamhetsåret Framtidsutsikter Omsättningsmässigt är BlueMarx en av Sveriges största e-handlare under perioden januari mars 2000 trots att webbplatsen hittills inte marknadsförts i någon stor utsträckning. Nettoomsättningen för det första kvartalet 2000 kommer flerfaldigt att överstiga budgeterad försäljning om 1,7 Mkr. BlueMarx långsiktiga målsättning är att uppnå en högre omsättningstillväxt än den förväntade globala tillväxten avseende omsättning inom e-handeln. Enligt emarketer kommer den globala omsättningen inom e-handel att öka från cirka 98 Mdr USD 1999 till cirka 197 Mdr USD 2000 och till cirka 381 Mdr USD 2001, vilket motsvarar ökningar om cirka 101 procent respektive 93 procent för dessa år. Mot bakgrund av det innehåll som presenteras i detta prospekt bedömer styrelsen förutsättningarna för en gynnsam utveckling av BlueMarx som goda. 1) För en definition av begreppet unika besökare se under Kunder i avsnittet Verksamhetsbeskrivning. 2

5 Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB I syfte att underlätta BlueMarx fortsatta expansion har styrelsen för bolaget och dess aktieägare 1) beslutat att genomföra en ägarspridning av BlueMarx aktier. Med anledning härav inbjuds till förvärv av sammanlagt [ ] aktier i BlueMarx på nedan angivna villkor. Inbjudan riktar sig till ett begränsat antal institutionella investerare och privatpersoner. Styrelsen för BlueMarx avser att, med stöd av vid ordinarie bolagsstämma i BlueMarx den 6 mars 2000 lämnat bemyndigande, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst [ ] Mkr genom nyemission, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, av högst [ ] aktier i BlueMarx, envar om nominellt en (1) krona. Försäljningspriset har fastställts till [ ] kronor per aktie. BlueMarx tillförs genom nyemissionen [ ] Mkr före avdrag för emissionskostnader 2). Efter emission av [ ] nya aktier kommer aktiekapitalet i bolaget att vara fördelat på totalt [ ] aktier. De aktier som inbjudan avser representerar cirka [ ] procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter genomförd nyemission enligt ovan. Nyemissionens storlek och det antal poster som erbjuds är fastställda med hänsyn till Blue- Marx expansionsplaner samt för att uppnå en ökad spridning av bolagets aktier inför en framtida marknadsnotering. Nuvarande huvudaktieägare i BlueMarx, Peter Elmlund, Otto Wiksell, Peter Cederqvist och Tomas Hallberg, som efter föreliggande erbjudande tillsammans kommer att äga [ ] procent av kapitalet och rösterna i BlueMarx, har för avsikt att kvarstå som huvudaktieägare i bolaget och har förbundit sig att inte, utan godkännande från Swedbank Markets, avyttra aktier i BlueMarx före den [ ] I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i BlueMarx med anledning av nyemissionen och försäljningen av bolagets aktier. Stockholm den 15 mars 2000 BlueMarx AB (publ) Styrelsen 1) Se avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. 2) Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 4,5 Mkr, vilket belopp reducerar det inbetalade kapitalet. 3

6 Försäljningsprocessen BlueMarx ägare har utsett Swedbank Markets till exklusiv finansiell rådgivare vid föreliggande nyemission. Swedbank Markets kommer härvid att kontakta ett begränsat antal institutionella investerare och privatpersoner, vilka bedöms kunna tillgodose bolagets befintliga och framtida finansiella behov. Swedbank Markets har ansvar för att koordinera processen och handha kontakter med potentiella investerare. Följande faser föreligger i processen: Fas 2 Under fas 2 beslutar styrelsen för BlueMarx i samråd med Swedbank Markets om tilldelning av de utbjudna nyemitterade aktierna. BlueMarx förbehåller sig rätten att när som helst under processens gång avbryta diskussionerna och dra tillbaka erbjudandet. Blue- Marx förbehåller sig vidare rätten att förändra erbjudandets villkor. Fas 1 Under fas 1 blir prospektet tillgängligt för ett begränsat antal intressenter. Dessa kommer att fram till och med den 31 mars 2000 ges möjlighet att, på grundval av den information som finns återgiven i prospektet, ta ställning till huruvida det finns intresse för en investering i BlueMarx. Intressenter som önskar teckna aktier i BlueMarx ombeds att inkomma med en skriftlig anmälan till Swedbank Markets i enlighet med instruktionerna i avsnittet "Villkor och anvisningar". 4

7 Villkor och anvisningar Försäljningspris Försäljningspriset är [ ] kronor per aktie. Härtill kommer courtage om 0,65 procent. Anmälningsperiod Anmälan om förvärv av aktier skall göras under perioden från och med den 27 mars 2000 till och med den 31 mars Anmälan Anmälan om förvärv av aktier skall avse en eller flera poster om [ ] aktier. Anmälan skall göras på anmälningssedel enligt fastställt formulär, vilken bifogas med prospektet. Anmälningssedeln skall skickas till: FöreningsSparbanken AB (publ) Swedbank Markets Emission DB Stockholm Anmälan skall vara Swedbank Markets tillhanda senast den 31 mars Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Tilldelning Beslut om tilldelning av aktier kommer att fattas av styrelsen för BlueMarx i samråd med Swedbank Markets. Tilldelning av aktier är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. Vid överteckning kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser. Någon garanti att tilldelning kommer att ske kan inte lämnas. Besked om tilldelning När tilldelning av aktier fastställts utsänds avräkningsnota till de intressenter som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske omkring den 10 april De som inte tilldelats aktier erhåller inget meddelande. Betalning Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant senast den 13 april 2000 enligt anvisning på avräkningsnotan. Om full betalning inte har erlagts senast detta datum kan tilldelade aktier komma att överföras eller säljas till annan. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga försäljningspriset enligt ovan, kan den som ursprungligen tilldelades aktierna komma att bli betalningsskyldig för mellanskillnaden. Erhållande av aktier Efter det att full betalning erlagts kommer aktierna att registreras på det på anmälningssedeln angivna VP-kontot, varefter en VP-avi sänds ut vilken anger det antal aktier i BlueMarx som registrerats. Detta beräknas ske omkring den 2 maj Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 5

8 Marknadsnotering Styrelsen för BlueMarx har för avsikt att tillförsäkra de nya ägarna likviditet i sin investering genom marknadsnotering av bolagets aktier inom en period om två år. BlueMarx styrelse kommer under denna period kontinuerligt utvärdera bolagets förutsättningar för en marknadsnotering i syfte att finna en lämplig tidpunkt. BlueMarx aktier kommer inledningsvis att bli föremål för inofficiell handel. Fr o m den 4 maj 2000 beräknar Swedbank Markets att bedriva inofficiell handel i bolagets aktier. För köp och försäljning av BlueMarx aktier kontakta din bank eller fondkommissionär. Aktiekurserna kommer att redovisas via [Six, Reuter och Internet]. Rätt till utdelning De förvärvade aktierna medför rätt till utdelning från och med för verksamhetsåret Eventuell utdelning betalas ut efter ordinarie bolagsstämma, första gången under år 2001, och ombesörjs av VPC AB ( VPC ) eller för förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Villkor för erbjudandets fullföljande Erbjudandet är villkorat av att institutioner och privatpersoner anmäler sig för förvärv av samtliga de aktier i BlueMarx som inbjudan enligt detta prospekt omfattar. Om detta villkor enligt Swedbank Markets inte anses vara uppfyllt kan erbjudandet återkallas. 6

9 Skattefrågor i Sverige Nedan lämnas information avseende skattekonsekvenser vid innehav och avyttring av aktier som förvärvas enligt detta erbjudande. Informationen gäller skattskyldiga hemmahörande i Sverige. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare kan bero på dennes speciella situation. I ett enskilt fall kan därför särskilda regler bli tillämpliga. Det bör också noteras att aktier som innehas och förvärvas av handelsbolag eller som omsättningstillgång i näringsverksamhet behandlas enligt särskilda regler. Redogörelsen grundar sig på nu gällande lagstiftning. Nedan lämnad information utgår från att de personer som tecknar aktier enligt detta erbjudande inte blir aktieägare i ett fåmansföretag. Tidigare aktieägare kan mycket väl inneha s k kvalificerade aktier i fåmansföretag. För dessa personer kan särskilda regler gälla vid utdelning eller försäljning av aktier. Realisationsvinstbeskattning Realisationsvinst eller realisationsförlust vid avyttring av aktier utgörs av skillnaden mellan försäljningspris, minskat med försäljningskostnader, och genomsnittligt anskaffningsvärde. I detta fall är aktierna ej föremål för marknadsnotering. Blir aktien föremål för notering som är allmänt tillgänglig kan den s k schablonregeln (20 procent av försäljningspriset) användas som alternativt anskaffningsvärde. Fysiska personer För fysiska personer med hemvist i Sverige samt svenska dödsbon beskattas realisationsvinst i inkomstslaget kapital med en statlig inkomstskatt om 30 procent. Uppkommer realisationsförlust är denna fullt ut avdragsgill mot realisationsvinster på andra inte marknadsnoterade aktier samt mot marknadsnoterade aktier och andra aktiebeskattade värdepapper. Realisationsförlust som inte dragits av mot realisationsvinst på detta sätt är avdragsgill i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital, som följd av räntekostnader eller realisationsförluster, medges skattereduktion med 30 procent på underskott som inte överstiger kronor och med 21 procent på underskott som överstiger kronor. Skattereduktionen kan användas mot statlig och kommunal inkomstskatt samt statlig fastighetsskatt. Underskott kan inte sparas till senare år. Juridiska personer Aktiebolag och andra juridiska personer än dödsbon beskattas för alla inkomster inklusive utdelning och realisationsvinst i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. Avdraget för realisationsförlust vid avyttring av aktier och andra aktiebeskattade värdepapper som innehas som kapitalplacering medges endast mot realisationsvinst vid avyttring av aktier och andra aktiebeskattade värdepapper. Realisationsförluster som inte har kunnat utnyttjas genom sådan kvittning ett visst år kan utnyttjas mot realisationsvinster på aktiebe- 7

10 skattade värdepapper kommande beskattningsår utan begränsning till viss tid. Är innehavet näringsbetingat gäller inte denna avdragsbegränsning. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier där aktieinnehavet utgör omsättningstillgång (lager) eller aktierna innehas av handelsbolag. Utdelningar Utdelning på aktier är i allmänhet skattepliktig. För privatpersoner och dödsbon är skattesatsen 30 procent och för övriga juridiska personer är skattesatsen 28 procent. För privatpersoner redovisas utdelningen i inkomstslaget kapital och för juridiska personer i inkomstslaget näringsverksamhet. Är bolaget VPC-registrerat innehålls preliminär A-skatt av VPC vid utdelning till svenskt dödsbo och privatpersoner som är bosatta i Sverige. Utdelningar utländska aktieägare För aktieägare hemmahörande i utlandet utgår normalt kupongskatt i Sverige. Skattesatsen är 30 procent. Denna skattesats är ofta reducerad genom skatteavtal med det land där aktieägaren har sin hemvist. I Sverige verkställer VPC eller, om aktier är förvaltarregistrerade, förvaltaren kupongskatteavdraget. Förmögenhetsbeskattning För bolag som är rörelsedrivande och inte föremål för marknadsnotering gäller att sådana aktier är befriade från förmögenhetsskatt. Arvs- och gåvobeskattning För aktier som inte är föremål för marknadsnotering sker värdering i en arvs- och gåvoskattesituation. I princip skall aktierna värderas till 30 procent av ett på visst sätt beräknat substansvärde. Vid gåva får detta värde endast användas under vissa bestämda förutsättningar. Förmånsbeskattning Om en person i egenskap av anställd köper aktier till ett pris som understiger marknadsvärdet beskattas förmånen som inkomst av tjänst. Förvärvar anställda aktier på samma villkor som gäller för utomstående sker dock ej någon förmånsbeskattning i det fall anställda erbjuds teckna högst 20 procent av totalt utbjudna aktier och en anställd förvärvar aktier i bolaget för ett belopp som ej överstiger kr. 8

11 Bakgrund och motiv BlueMarx bildades i april Bolaget hette inledningsvis Webuy Sverige AB ( WeBuy ) men ändrade formellt namn till BlueMarx den 21 februari Bolaget bedriver kooperativ handel, eller co-shopping, via Internet i syfte att sänka priset på varor till förmån för kunden och att erbjuda producenterna/leverantörerna en effektiv försäljningskanal. BlueMarx samordnar konsumenter genom att frivilliga inköpsgrupper kring enskilda varor bildas. Bakom BlueMarx står grundarna tillika huvudaktieägarna Peter Elmlund, Otto Wiksell, Peter Cederqvist och Tomas Hallberg samt cirka 100 privata investorer. Under de senaste åren har spridningen och användandet av Internet utvecklats explosionsartat. Tidigare användes Internet enbart som ett informationsmedium men idag också som ett transaktionsmedium genom de interaktiva marknadsförings- och försäljningskanaler som skapats. Enligt emarketer kommer den globala omsättningen inom e-handel öka från cirka 38 Mdr USD 1998 till cirka 197 Mdr USD 2000 och till cirka Mdr USD Sedan starten i april 1999 har BlueMarx expanderat kraftigt. Orderingången januari februari 2000 i Sverige uppgår till 4,5 Mkr och intresset för webbplatsen ökar stadigt. För närvarande har webbplatsen i Sverige unika besökare per månad och BlueMarx räknar med en konstant ökning. I dag bedriver BlueMarx även verksamhet i Singapore genom ett dotterbolag. I syfte att skapa förutsättningar för expansion genomför BlueMarx en nyemission för att erhålla finansiell styrka för den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Kapitaltillskottet kommer således dels att användas till en internationell lansering i Tyskland och ytterligare två länder i Europa samt för att initiera en lansering i USA, dels till att ytterligare intensifiera marknadsföringsaktiviteterna. BlueMarx kommer att efterfråga ytterligare kapital i framtiden. Sammanfattningsvis är det styrelsens uppfattning att nyemissionen skapar goda förutsättningar för en positiv utveckling av BlueMarx verksamhet och framtida lönsamhet. Styrelsen för BlueMarx har för avsikt att tillförsäkra de nya ägarna likviditet i sin investering genom marknadsnotering av bolagets aktier inom en period om två år. BlueMarx styrelse kommer under denna period kontinuerligt utvärdera bolagets förutsättningar för en marknadsnotering i syfte att finna en lämplig tidpunkt. BlueMarx aktier kommer inledningsvis att bli föremål för inofficiell handel. Fr o m den 4 maj 2000 beräknar Swedbank Markets att bedriva inofficiell handel i bolagets aktier. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i BlueMarx med anledning av erbjudandet enligt detta prospekt. Styrelsen för BlueMarx är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av BlueMarx som ges av prospektet. Stockholm den 15 mars 2000 BlueMarx AB (publ) Styrelsen 9

12 VD har ordet Man brukar säga att en bärkraftig affärsidé ofta är en lösning som omedelbart framstår som självklar för den blivande kunden. Vad kan då vara mer självklart än kooperativ handel på Internet? Köpare går samman kring en vara och erhåller ett lägre pris. Det var så det kooperativa beteendet började vid mitten av 1800-talet genom att man gick ihop om en tunna sill. Sedan kom industrialismen med sina stora produktionsvolymer. En handfull människor var inte längre nog för att åstadkomma volymrabatt. Vi fick en nationell jättekooperation KF som tillverkar och distribuerar på samma sätt som privata initiativ. Med ny teknik kan vi nu återskapa och förbättra den ursprungliga kooperativa idén. Transaktionskostnaderna för att samla ihop tillräckliga många köpare har sjunkit radikalt med Internet. Man behöver dessutom inte längre bo på samma plats för att samverka, man behöver inte ens känna varandra eller ha gemensamma värderingar. BlueMarx affärsidé är således kooperativ handel med kapitalvaror på Internet. Kunden vet vad hon/han vill köpa och krav på medlemskap finns inte. De enda intressen som skall tillfredsställas är kundens önskan att förvärva en specifik vara till ett lågt pris på ett bekvämt och tryggt sätt. Namnet BlueMarx är kombinationen av kapitalismens färg, blå, och det faktum att människor förenar sig, vilket representeras av Karl Marx. E-handel befinner sig ännu i sin linda. Blue- Marx expansion och marknadssatsningar i Asien, Europa och USA kommer att intensifieras och initieras under året. Av största betydelse för en framgångsrik lansering är att snabbt skapa en omfattande trafik på webbplatsen i respektive land. Hög trafik är en förutsättning för stor försäljning och därigenom stora rabatter. BlueMarx har investerat betydande tid och kapital för att skapa nödvändiga system för leverans och betalning över Internet, men detta har ändå genomförts extremt kostnadseffektivt. Vi är idag en av Sveriges största e-handlare räknat i omsättning under perioden januari mars Nettoomsättningen för det första kvartalet 2000 kommer flerfaldigt att överstiga budgeterad försäljning om 1,7 Mkr. Räknar vi försäljning i förhållande till antalet unika besökare är vi med all sannolikt i den absoluta toppen. BlueMarx arbetar bara med kapitalvaror. Snittköpet är drygt kronor och vi har därför en hanterlig mängd kunder i förhållande till omsättningen. Denna relation utgör grunden för vår effektivitet. Jag bedömer att bolaget står väl rustat att hantera ett kraftigt ökande varuflöde och ser med tillförsikt fram emot att applicera BlueMarx affärsmodell internationellt. Avslutningsvis vill jag understryka att för mig innebär den nya ekonomin att ny teknik finns att tillgå. Branschlogiken må förändras men den grundläggande affären är densamma. BlueMarx skall drivas utifrån utgångspunkten att förstå kundens behov och tillfredställa detsamma på bästa sätt. Detta skall skapa en god lönsamhet till gagn för BlueMarx aktieägare. Stockholm den 15 mars 2000 Peter Elmlund Verkställande direktör 10

13 Verksamhetsbeskrivning Historik BlueMarx är ett svenskt aktiebolag som bedriver konsumentdriven kooperation via Internet. BlueMarx hette inledningsvis WeBuy och bildades i april Webbplatsen lanserades 30 april samma år, en vecka efter LetsBuyIt. Företaget bytte formellt namn till BlueMarx den 21 februari Bakom BlueMarx står grundarna tillika huvudaktieägarna Peter Elmlund, Otto Wiksell, Peter Cederqvist och Tomas Hallberg samt cirka 100 privata investorer. En första nyemission om 10 miljoner kronor genomfördes under oktober Affärsidé BlueMarx affärsidé är att med kooperativ handel, eller co-shopping, via Internet sänka priset på kapitalvaror till förmån för kunden och att erbjuda producenterna/leverantörerna en effektiv försäljningskanal. BlueMarx samordnar konsumenter genom att frivilliga inköpsgrupper kring enskilda varor bildas. När tillräckligt många har anmält intresse för en produkt, förhandlar BlueMarx direkt med leverantören och begär ett rabatterat pris. Till skillnad från den traditionella kooperationen samarbetar emellertid BlueMarx och konsumenterna kring enskilda varor utan föreningsbyråkrati och utan krav på gemensamma värderingar. till ett visst köp. Det är också lätt att sprida budskapet om BlueMarx i sådana grupper. Den övergripande strategin är därför att bearbeta marknaden vertikalt mot sådana grupper, vilket BlueMarx med framgång gjort mot exempelvis disc jockeys och andra som intresserar sig för professionell och semiprofessionell hifi. Vidare positionerar sig BlueMarx som kundens mäklare, en virtual broker. Visserligen agerar företaget butik och tar betalt för varorna, men i kundkommunikationen förhåller sig Blue- Marx neutralt i förhållande till de produkter som säljs. BlueMarx skall uppfattas som mottagare av kundernas beställningar. Därför finns det inga tydliga säljbudskap på webbplatsen. Mål BlueMarx skall etablera sig som ett av de mest kundnära företagen på den internationella scenen. Även om företaget tar betalt för varorna vilket det rådande industriella distributionssystemet kräver, skall företaget identifiera sig som kundens mäklare. BlueMarx är en virtual broker. Strategi Gensvaret för kooperativa idéer är störst inom grupper som bildats kring en viss varutyp, t ex bilar, båtar, professionell hifi och liknande. Det är i sådana grupperingar lätt att entusiasmera personer med liknande intresse 11

14 Affärsmodell BlueMarx affärsmodell bygger på att med hjälp av Internet samla ihop köpkraft på marknaden och vidarebefordra den till tillverkare och leverantörer, vilket kan beskrivas som en omvänd branschlogik. BlueMarx lägger på marginal vid genomförandet av köp liksom en vanlig butik. Marknadsföringen av varor sker emellertid inte med traditionella säljbudskap utan BlueMarx positionerar sig som kundens mäklare. Säljbudskapen går istället bakåt i systemet. BlueMarx säljer in de samverkande konsumenternas behov hos leverantören. Detta innebär snarare en Consumer-to-Business -logik än Businessto-Consumer. BlueMarx kooperativa tjänst skiljer sig på flera avgörande punkter från andra kooperativa internetsatsningar. En traditionell co-shopper erbjuder en vara med ett visst öppningsdatum och ett visst stängningsdatum. Till detta läggs en stafflad rabatt vilket innebär att ju fler som anmäler sig desto lägre blir priset. BlueMarx arbetar med ett tydligare fokus på kundernas önskemål. Kundernas förslag publiceras som möjliga kooperativa köp. I detta läge finns inget stängningsdatum angivet, istället anges hur många intresserade kunder som krävs för att BlueMarx skall publicera ett kooperativt pris. Något slutpris finns heller inte angivet vid publiceringstillfället. Det är först när ett tillräckligt stort antal kunder anmält intresse för varan som det kooperativa priset anges på webbplatsen. Samtidigt informeras alla i inköpsgruppen om priset via e-post. På så sätt tydliggörs BlueMarx affärsidé att agera som kundens mäklare. Bolaget tar fram ett pris när ett tillräckligt stort intresse visats. När köpet öppnas och BlueMarx pris publicerats har kunderna en vecka på sig att bestämma sig för om köpet skall genomföras. Automatisk e-post till intressenter: köpet är öppet! Även impulsköpare kan köpa på Aktuella kooperativa köp Konsument föreslår en vara BlueMarx granskar och publicerar varan Vid ett givet antal anmälningar publiceras det kooperativa priset Köporder till leverantörer En strategisk fördel med BlueMarx sätt att publicera priser är att bolaget har priskontroll. Ett kooperativt köp kring en enskild vara är öppet under en vecka. Det är bara då slutpriset existerar. Det är mycket svårt för konkurrenterna att reagera på alla dessa tillfälliga priser som ständigt rullas fram i systemet. BlueMarx kan däremot enkelt matcha andras priser inför publiceringen. Fördelen med att inte försöka binda kunderna vid köpet under uppbyggnadsfasen är att aktiviteten på webbplatsen blir stor. Många anmäler intresse för ett köp bara för att pröva hur systemet fungerar. Genom detta deltagande ökas kundernas kunskap om och acceptans av BlueMarx koncept. Det blir således alltid ett bortfall från inköpsgrupperna när köpet öppnar då alla kunder inte genomför köpet. I gengäld är de som köper motiverade, d v s det är sällan frågan om impulsköp, och antalet returnerade varor ligger därför på en låg nivå. 12

15 BlueMarx arbetar enbart med kapitalvaror. Det genomsnittliga köpet är för närvarande omkring kronor. Bolagets bedömning är att det måste finnas en ansenlig summa pengar att spara för kunden i absoluta tal för att det skall vara meningsfullt att vänta den tid det tar att genomföra ett kooperativt köp. Det innebär också en effektivitetsförbättring eftersom de fasta kostnaderna, exempelvis fakturering och frakt, blir lägre i förhållande till pris och omsättning. För att ytterligare öka effektiviteten har BlueMarx som princip att inte inneha egna lager. Företaget köper in varorna i takt med att kunderna beställer och varan levereras direkt till slutkunden utan att gå via BlueMarx. Detta reducerar företagets lagerkostnader till ett minimum. Intresset för webbplatsen har ökat stadigt. För närvarande har den unika besökare per månad och BlueMarx räknar med en konstant ökning. Försäljningen har ökat stadigt från november 1999 och framåt. Den förväntade nedgången i januari 2000 uteblev och istället upprätthölls samma nivåer som under julhandeln. Februari månad uppvisade den största försäljningsökningen hittills, omsättningen tredubblades i förhållande till föregående månad. Utlandsetableringar Sedan december 1999 bedrivs verksamhet i Singapore i ett bolag som ägs av BlueMarx till 91 procent och 9 procent ägs av två personer varav en av dem är en lokal entreprenör tillika VD. Webbplatsen uppträder fortfarande under det gamla varumärket WeBuy, men en namnändring kommer att ske under våren Målet är att under år 2000 lansera Blue- Marx i Tyskland och ytterligare två europeiska länder. Avsikten är också att initiera lansering i USA under året. Etableringarna kommer att följa den modell som tillämpas i Singapore och med stor respekt för den lokala marknadens särdrag. Webbplatsen Utformning En vanlig kritik av första generationens e-handelsplattformar är att de är alltför komplicerade, långsamma och informationstäta, ett problem som accentueras av det faktum att tillströmmande internetanvändare befinner sig på ett nybörjarstadium. BlueMarx har dragit slutsatsen att en webbplats ur både teknisk synpunkt och kommunikationssynpunkt utgör en trång sektor. Den skall förbinda ett stort antal leverantörer och varor med ett ännu större antal kunder. Webbplatsen bör därför utformas så enkelt som möjligt men ändå ge ett professionellt intryck. 13

16 BlueMarx har utformat en väl fungerande webbplats. Den enkla utformningen är en nyckelfaktor bakom framgången. BlueMarx skall därför koncentrera resurserna under våren 2000 inom områden som logistik, leveranser och marknadsföring. Funktioner På webbplatsen finns idag möjlighet för kunderna att lägga upp varuförslag, anmäla intresse för varor, köpa varor och kontakta kundtjänst. I framtiden kommer också funktioner för s k mindsharing, en möjlighet för kunder att tala direkt med andra kunder om varor och deras funktionssätt, att införas. Vidare kommer kunderna vid köptillfället att erbjudas möjlighet att köpa tillbehör direkt (utan kooperativa processer) och att teckna försäkringar för utökad garanti. Teknisk beskrivning BlueMarx använder Lotus Domino som utvecklingsplattform, eftersom det med denna går snabbt att utveckla komplexa och skalbara lösningar som är enkla att administrera. Den tekniska plattformen för BlueMarx kommer från SUN Microsystems, vilket har bedömts ge bästa tillgänglighet och skalbarhet. Detta medför att BlueMarx expansion inte begränsas av tekniken bakom lösningen. BlueMarx har i denna miljö utvecklat ett skräddarsytt system för handel på Internet, som stödjer både organisationens interna och externa affärsprocesser. BlueMarx har själva utvecklat webbapplikationen, vilken ägs av bolaget. Drift och förvaltning sköts av extern part. 14

17 IT-säkerhet Då Internet är tillgängligt för alla ger det också möjlighet till logiska intrång och mailbombningar av e-handelssystem. Med anledning av detta lägger BlueMarx mycket stor vikt vid att den tekniska plattformen håller hög logisk och fysisk säkerhet. Plattformen står bakom s k brandväggar för att minimera möjligheten till intrångsförsök och skadegörelse. Ett automatiserat backupsystem tillgodoser kraven för en snabb återstart vid stopp. Förbindelsen mot Internet är redundant och den externa driftpartnern tillhandahåller 24-timmars support året runt. Produktkategorier BlueMarx har utvecklat ett antal s k vertikala produktkategorier. Framförallt har BlueMarx byggt upp en stark ställning inom produktkategorierna ljud och bild, elektronik samt mobiltelefoner. Andra omsättningsmässigt starka produktkategorier är datorer och vitvaror. Kooperativa köp inom produktkategorierna båtar, hus och hem, abonnemang (el-, tele- och internetabonnemang) samt designvaror kommer att vidareutvecklas under året. Kooperativa köp av bilar på BlueMarx webbplats påbörjades i februari månad Idag fokuserar BlueMarx på produktkategorier som är föremål för stark prispress och låga marginaler men som ger hög omsättning. I framtiden kommer bolaget även att inrikta verksamheten mot produktkategorier inom oligopolmarknader, vilket möjliggör högre marginaler med bibehållet lågt priserbjudande till slutkund, t ex byggvaror. BlueMarx avser också att under 2000 utveckla kooperativ handel mellan företag, dvs co-shopping Business-to-Business, inom vissa utvalda produktnischer, t ex lantbruksprodukter. Handel över Internet mellan företag ökar markant, varför denna typ av tjänst torde lämpa sig väl. Kunder BlueMarx webbplats har varit öppen sedan 30 april Antalet besökare ökar stadigt och antalet unika besökare bedöms uppgå under februari 2000 till cirka Kunderna består till 70 procent av personer som deltagit i inköpsgrupperna och till 30 procent av impulsköpare. Avslutsfrekvensen för de som anmält intresse är 15 procent. 15

18 Besökar- och försäljningsstatistik BlueMarx Månad Antal besök Antal kunder, Orderingång, Genomsnittligt Genomsnittligt Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Summa st kr köp per besök, kr köp per kund, kr I ovanstående tabell redovisas antal besök, antal kunder, orderingång och genomsnittligt köp per besök och kund på månadsbasis under perioden 1 maj 1999 t o m 29 februari Under perioden 1 maj t o m 31 augusti 1999 agerade BlueMarx mäklare 1), varför orderingången inte kan beräknas under denna period. Leverantörer BlueMarx förhandlar idag med tillverkare och alla typer av mellanled, d v s generalagenter, distributörer, grossister och t o m återförsäljare/ butiker. Det är förutsättningarna i respektive bransch som avgör vilken typ av aktör BlueMarx samarbetar med. Inom ljud- och bildsektorn, som är den mest utvecklade, sker kontakterna allt oftare med generalagenterna. När det gäller bilar finns idag ingen som helst möjlighet att gå direkt till tillverkarna. För att sänka priserna på bilar och öka förhandlingsstyrkan gentemot de svenska återförsäljarna bedriver BlueMarx import inom produktkategorin bilar. BlueMarx skapar relationer så nära tillverkarledet som möjligt i de branscher där bolaget är representerat och har hittills inte mött något större motstånd i de kontakter som tagits. Acceptansen för e-handel som säljkanal har ökat väsentligt det senaste halvåret. Uppgiften för BlueMarx är nu att genomföra en omfattande bearbetning av leverantörsleden för att få snabbare leveranser och bättre marginaler. Målsättningen är att konstant höja bruttomarginalen genom att sänka inköpspriserna. Potentialen för förbättrade marginaler finns inom fem olika områden: 1. Volymrabatt BlueMarx är en ny aktör på marknaden. Företaget har därför fått nykundstatus hos leverantörerna och därmed inte kommit åt de extra volymrabatter som finns. I takt med förbättrad försäljning har BlueMarx nu gjort stora framsteg i sina relationer med leverantörerna och därmed förbättras inköpspriserna successivt. 2) Som mäklare förmedlade BlueMarx, mot en ersättning, kontakten mellan leverantörerna och de uppsamlade grupperna av köpare. Rent legalt genomfördes köpet direkt mellan leverantören och de enskilda köparna till det av BlueMarx förhandlade priset. 16

19 Vid sidan om BlueMarx status som kund hos leverantörerna finns andra intressanta volymsamband. Trots Internet och den nya ekonomin råder fortfarande den industriella ordningen över den fysiska produktionen. Tio personer betraktas fortfarande inte som någon större volym för någon annan aktör än en butik. Den rabatt som BlueMarx kunder får i dag är således en kooperativ butiksrabatt. För att räknas som en större volym i leverantörsledet brukar det krävas större mängder och ännu mer krävs för att förhandla direkt med en tillverkare. Ytterst schematiskt kan dessa volymsamband beskrivas enligt tabellen nedan: Antal kunder för en specifik vara Typ av rabatt 10 Butiksrabatt 100 Distributörsrabatt 1000 Tillverkningsrabatt Källa: BlueMarx I dag arbetar BlueMarx på den första nivån, med grupper kring sex till tio personer per vara. I takt med att trafiken ökar blir det lättare att snabbt bygga upp större inköpsgrupper. Då kommer allt fler varor att inköpas med distributörsrabatt. I enstaka fall kommer också mycket stora inköpsgrupper att bildas för att nå tillverkningsrabatter. 2. Reklamstöd Marginalstrukturen inom den gamla ekonomin med kedjan tillverkare, generalagent, distributör, grossist och återförsäljare är av tradition mycket komplicerad. Orsaken är att man önskat förhindra att lågprisvaruhus slår ut fackhandlarna. Metoden har varit att undvika ett rakt samband mellan volym och inköpspris genom att pressa ihop volymrabatterna inom ett ganska smalt band. Vem som helst (läs illojala lågprisvaruhus) har därmed inte kunna komma åt de bästa inköpspriserna. De lojala återförsäljarna har däremot fått ett extra volymstöd i form av olika bonussystem. Vanligast av dessa är reklamstöd och årsbonus. Reklamstöd brukar ges i form av 1 3 procent på de reklamkampanjer som genomförs dock max 2 procent av total årsomsättning. 3. Årsbonus När det gäller årsbonus så baseras den på årets försäljning vilket kan innebära allt från 1 10 procent i extra marginal. 4. Försäljning av tillbehör På tillbehörsmarknaden är marginalerna stora och priskonkurrensen lägre. Har kunden väl köpt huvudprodukten avtar viljan att jämföra priser på tillbehören. Möjlighet finns för BlueMarx att sälja tillbehör styckvis icke kooperativt i samband med försäljning av huvudprodukten. 5. Försäljning av produktförsäkringar En del av intäkterna inom ljud och bild, elektronik, telefoni och data kan i framtiden komma från tilläggsförsäkringar, som innebär att kunden kan erhålla extra lång garantiservice och skydd mot stöld och olyckor. BlueMarx kommer i framtiden att erbjuda sina kunder sådana möjligheter. 17

20 Logistik, distribution samt service och garantier Logistik BlueMarx har som princip att inte inneha egna lager. Varorna distribueras direkt från leverantören till slutkunden. Företaget köper in varor i takt med att kunderna beställer, vilket reducerar företagets lagerkostnader och -förluster till ett minimum. Den enda möjliga förlusten i detta avseende är icke sålda returer. Lagerkostnader är annars en av de större kostnadsposterna inom traditionell handel. För att minska leveranstiderna krävs stor flexibilitet gentemot leverantörerna. I en del fall har BlueMarx nära relationer med tillverkare/leverantörer och får därmed en god prioritering, i andra fall har Blue- Marx byggt upp parallella inköpskanaler vid sidan om de gängse, t ex via andra länder i Europa eller via internationella storgrossister. Distribution När det gäller distribution använder BlueMarx i dag de rutiner som respektive leverantör använder. Det betyder i praktiken att varorna skickas med någon av landets större aktörer, som Posten, ASG eller Schenker-BTL. Fördelen med detta förfarande är att BlueMarx snabbt kommer igång med sina relationer till olika typer av leverantörer. På sikt kommer dock företaget att använda en eller två aktörer, för att kunna erbjuda kunderna ett enhetligt system för distribution och exaktare besked om var en viss leverans befinner sig. Service och garantier Precis som vanliga fysiska butiker erbjuder BlueMarx garantiservice åt sina kunder. I juridisk mening står tillverkaren/generalagenten för garantiservice, så BlueMarx insats är att förmedla information om till vilken eller vilka serviceverkstäder varorna skall skickas. När det gäller mer allmän kundservice har BlueMarx en stor fördel av att företaget endast säljer dyrare kapitalvaror. Snittköpet ligger kring kronor. Relationen mellan antalet kunder och omsättning möjliggör att kundservice kan ges på en hög nivå med begränsade resurser. 18

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ) Tillägg till prospekt avseende Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilla ggsprospektet ) har upprättats av Cognosec AB (publ) org. nr 556135-4811

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier

Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier Bolagsstämman 2004 Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier Detta häfte besvarar de vanligaste frågorna om aktieprogrammet och inlösen av

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER. I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.)

INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER. I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.) INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.) 2 Erbjudandeprospekt för Travkompaniet Stall Blå AB (publ.) organisationsnummer 556606-9331 Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer