Slutliga Villkor avseende lån 1161

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutliga Villkor avseende lån 1161"

Transkript

1 Slutliga Villkor avseende lån 1161 Lån 1161 (SHBO TXT22) emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på Teckningstid/Teckningsställe: Sista dag för anmälan är den 21 november 2008 via HQ Bank AB eller via distributör utsedd av HQ Bank AB. Minsta Teckningspost: Pris: Courtage: Nominellt SEK och därutöver i hela multiplar. 110 % av nominellt belopp Vid teckning tillkommer ett courtage om 3 procent beräknat på nominellt belopp. Likviddag: Den 1 december Avkastning: På lånets Återbetalningsdag återbetalas ett Kapitalbelopp. Kapitalbeloppet består av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas som det högsta av (i) nominellt belopp multiplicerat med Uppräkningsfaktorn multiplicerat med indexutvecklingen för respektive underliggande och månad multiplicerat med underliggandes vikt för respektive månad multiplicerat med valutautvecklingen USDSEK under löptiden och (ii) noll. Viktningen sätts varje Avstämningsbörsdag till 60 %, 30 %, 10 % respektive 0 % som fördelas på följande; (1) en likaviktad asienkorg bestående av följande Aktieindex: Hang Seng China Enterprises, Thai SET 50 Index och Kospi 200 Index, (2) en likaviktad latinamerikakorg bestående av följande Aktieindex: BOVESPA Brazil (USD) Index, Mexico Bolsa Index (IPC), Chile INTER10 Index, (3) en likaviktad östeuropakorg bestående av följande Aktieindex: Russian Depositary Index EUR (RDX EUR) och CECE Traded Index EUR och (4) en Räntekorg bestående av 1 månads STIBOR. Fördelningen av vikterna beror på de olika underliggandes utveckling i förhållande till varandra. Det underliggande som haft bäst utveckling under den närmast föregående månaden viktas till 60 % och därefter i fallande skala till 30 %, 10 % och 0 %. Uppräkningsfaktorn fastställs senast den 12 december Avgörande för vilka nivåer denna fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor, kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna samt samvariationen mellan marknaderna förändras fram till denna dag. Avkastningen utgörs av skillnaden mellan utbetalt Kapitalbelopp och erlagt pris inklusive courtage. Nedan, under rubriken Kapitalbelopp, återges formler för beräkning och beskrivning av de ingående parametrar som tillämpas. Den historiska utvecklingen för de ingående marknaderna de senaste fem åren visas i grafen nedan. Exempel på återbetalningsbelopp (om nominellt kronor) Strategins utveckling Utveckling per år Trend Emerging Markets 9 100% 18,5% kronor 80% 15,5% kronor 60% 12,2% kronor 40% 8,6% kronor 20% 4,6% kronor 0% 0,0% kronor -20% -5,3% kronor Risk: Kreditrisk emittentrisk Denna obligation är emitterad av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s

2 och Aa1 från Moody s. Ett innehav av denna obligation omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, framtida förväntad volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. Likviditetsrisk och risk vid förtida försäljning Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Överkurs Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar Såväl Handelsbanken och HQ Bank som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av SHBO 1161 bör du läsa Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Valutarisk I de fall underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Lånebelopp: Tilldelning och villkor för emissionens genomförande: Lånets nominella belopp fastställs den 8 december 2008 och grundas på det totala nominella belopp som tecknats. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa denna volym. Handelsbanken förbehåller sig rätten att, efter fastställande av lånets nominella belopp, höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Lånebeloppet kommer att användas i den löpande rörelsen. Tilldelning bestäms av Handelsbanken och HQ Bank. Bekräftelse på tilldelning samt fastställd Startnivå och Uppräkningsfaktor meddelas snarast möjligt efter emissionens genomförande. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger SEK Tilldelning sker i den tidsordning som teckningsförbindelser registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att teckningsförbindelser registrerats vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken och HQ Bank rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Handelsbanken och HQ Bank kommer att ställa in emissionen för vilket Uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst 60 procent. Vidare förbehåller sig Handelsbanken och HQ Bank rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar HQ Bank debiterat belopp till berörda placerare. Underrättelse om inställd emission eller annan förändring av villkoren meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter att saken har blivit känd. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken eller HQ Bank, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler.

3 Kapitalbelopp: Det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet för varje MTN utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp x (Slutnivå Startnivå) x UF x SL Valuta /ST Valuta och (ii) noll. Startnivå: Fastställs som Referenskorgens genomsnittliga värde under Fastställelsedag för Startindex samt därutöver Avstämningsbörsdagar fr o m 12 januari 2009 t o m 12 mars 2009 (totalt 4 tillfällen). 3 1 Startnivå = Referenskorg t 4 t= 0 Slutnivå: Fastställs som Referenskorgens aritmetiska medelvärde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Mättidpunkt. Slutnivå = (Referenskorg 30 + Referenskorg 33 + Referenskorg 36 + Referenskorg 39 + Referenskorg 42 + Referenskorg 45 + Referenskorg 48 ) / 7 Referenskorg: Referenskorg beräknas varje Avstämningsbörsdag. Uttryckt som en formel ser Referenskorgen ut som följer: Referenskorg t = Referenskorg t-1 x Månadsutveckling t För t = 1, 2, Referenskorg o = 100% Månadsutveckling t : Månadsutvecklingen beräknas varje Avstämningsbörsdag. Uttryckt som en formel ser Månadsutvecklingen ut som följer: Vikt Asienkorg x (SL Asienkorg t /SL Asienkorg t-1) + Vikt Latinamerikakorg x (SL Latinamerikakorg t /SL Latinamerikakorg t-1 ) + Vikt Östeurpakorg x (SL Östeuropakorg t /SL Östeuropakorg t-1) + Vikt Räntekorg x (Räntekorg t /Räntekorg t-1 ) Beräkningen SL / ST utförs med fem decimalers noggrannhet. Med UF avses Uppräkningsfaktorn, vilken fastställs senast den 12 december 2008 Med SL [underliggande korg] t avses Slutindex t för den/de komponenter som ingår i korgen. Med SL [underliggande korg] 0 avses Startindex för den/de komponenter som ingår i korgen. Med ST Valuta (Startkurs) avses fixingen (sådan fixing uttryckt som antal SEK per USD, vilken erhålls genom att dividera fixingen för antal SEK per EUR med fixingen för antal USD per EUR) Underliggande Valutapar åsätts på Referenskällan vid Utvärderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startkurs. Med SL Valuta (Slutkurs) avses fixingen (sådan fixing uttryckt som antal SEK per USD, vilken erhålls genom att dividera fixingen för antal SEK per EUR med fixingen för antal USD per EUR) Underliggande Valutapar åsätts på Referenskällan vid Utvärderingstidpunkten på Fastställelsedag för Slutkurs. Med Asienkorg avses en korg bestående av följande Aktieindex: 1/3 Hang Seng China Enterprises Index, 1/3 Thai SET 50 Index och 1/3 Kospi 200 Index.

4 Med Latinamerikakorg avses en korg bestående av följande Aktieindex: 1/3 Bovespa Brazil (USD) Index, 1/3 Mexico Bolsa Index (IPC)och 1/3 Chile INTER10 Index. Med Östeuropakorg avses en korg bestående av följande Aktieindex: ½ Russian Depositary Index (RDX) och ½ CECE Traded Index EUR. Med Räntekorg avses Räntekorg t = Räntekorg t-1 x (1+STIBOR t x N t /360), där t = 1, 2, N t = antalet kalenderdagar fr o m den 12:e varje månad till och med den 11:e följande månad, första gången den 12 december 2008 och sista gången den 12 december Räntekorg 0 = 100% Vikt i : Vikten för respektive underliggande korg avseende första Månadsutveckling: Vikten 60 % ges till den underliggande korg som har haft den högsta värdeutvecklingen under perioden 12 november 2008 till och med 11 december Vikten 30 % ges till den underliggande korg som har haft den näst högsta värdeutvecklingen under perioden 12 november 2008 till och med 11 december Vikten 10 % ges till den underliggande korg som har haft den tredje högsta värdeutvecklingen under perioden 12 november 2008 till och med 11 december Vikten 0 % ges till den underliggande korg som har haft den lägsta värdeutvecklingen under perioden 12 november 2008 till och med 11 december Vikten för respektive underliggande korg avseende därpå följande Månadsutveckling: Vikten 60 % ges till den underliggande korg som har haft den högsta värdeutvecklingen under perioden från och med första dagen i föregående Månadsutveckling till och med dagen före sista dagen i föregående Månadsutveckling. Vikten 30 % ges till den underliggande korg som har haft den näst högsta värdeutvecklingen under perioden från och med första dagen i föregående Månadsutveckling till och med dagen före sista dagen i föregående Månadsutveckling. Vikten 10 % ges till den underliggande korg som har haft den tredje högsta värdeutvecklingen under perioden från och med första dagen i föregående Månadsutveckling till och med dagen före sista dagen i föregående Månadsutveckling. Vikten 0 % ges till den underliggande korg som har haft den lägsta värdeutvecklingen under perioden från och med första dagen i föregående Månadsutveckling till och med dagen före sista dagen i föregående Månadsutveckling. Värdet på respektive underliggande korg för första Månadsutvecklingen per den 12 november 2008 och den 11 december 2008 samt värdet på respektive underliggande korg för därpå följande Månadsutvecklingen per respektive startdag i relevant Månadsutveckling och respektive dag före sista dagen i relevant Månadsutveckling bestäms till, avseende Asienkorg, Latinamerikakorg och Östeuropakorg, underliggande Aktieindex värde vid Värderingstidpunkten på respektive dag. Om värdet för Aktieindex inte kan fastställas sådan dag p g a att sådan dag inte är en Planerad Börsdag eller är en Störd Börsdag, skall värdet istället fastställas till det värde Aktieindexet åsätts vid Värderingstidpunkten närmast följande Planerade Börsdag som inte är en Störd Börsdag. Skulle något värde inte ha kunnat fastställas senast på den åttonde Planerade Börsdagen därefter skall Handelsbanken vid Värderingstidpunkten på den åttonde Planerade Börsdagen fastställa värdet till det värde som, enligt Handelsbankens bedömning, i möjligaste mån överensstämmer med det värde som skulle ha fastställts om denna dag inte varit en Störd Börsdag. För fastställande av värdet skall Handelsbanken, med beaktande av vad som anges under

5 rubriken Förändring beträffande Aktieindex nedan, därvid använda den formel och metod som senast gällde för att beräkna aktuellt Aktieindex på basis av kursen på Aktiebörsen, för varje aktie som ingår i indexet. (Skulle handeln ha varit väsentligen inskränkt i aktuell aktie, skall Handelsbanken uppskatta vilken aktiekurs som skulle ha gällt för aktien på Aktiebörsen om handeln ej inskränkts enligt vad nu sagts.) Värdet på Räntekorg för perioden 12 november 2008 till och med 11 december 2008 bestäms till (1+STIBOR x N/360), där N är antalet kalenderdagar fr o m den 12 november 2008 t o m den 11 december Aktieindex: Hang Seng China Enterprises, ett index som beräknas och publiceras av HSI Services Limited och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på 37 st aktier på Stock Exchange of Hong Kong. För ytterligare information om detta Aktieindex, ingående bolag och dessas vikter i indexet m m hänvisas till KOSPI 200 Index, ett index som beräknas och publiceras av Korea Exchange och/eller av deninstitutionen anlitad uppdragstagare, baserat på ett urval avseende 200 stora bolags aktier. För ytterligare information om detta Aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet mm hänvisas till Thai SET50 Index, ett index som beräknas och publiceras av The Stock Exchange of Thailand och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på ett urval avseende 50 stora bolags aktier. För ytterligare information om detta Aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet mm hänvisas till RDX EUR, Russian Depositary Receipts Index, ett index som beräknas och publiceras i euro av Wiener Börse. och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på de nio mest omsatta depåbevisen på ryska aktier som handlas på London Stock Exchange. För ytterligare information om detta Aktieindex, ingående bolag och dessas vikter i indexet m m hänvisas till CECE Index EUR, ett index som beräknas och publiceras i euro av Wiener Börse och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på för närvarande 10 aktier noterade på Prague Stock Exchange, 6 aktier noterade på Budapest Stock Exchange och 14 aktier noterade på Warsaw Stock Exchange. För ytterligare information om detta Aktieindex, ingående bolag och dessas vikter i indexet m m hänvisas till Bovespa Brazil (USD) Index, ett index som beräknas och publiceras av Bovespa Stock Exchange och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på de största och mest omsatta aktierna listade på São Paolo-börsen. För ytterligare information om detta Aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet mm hänvisas till Mexico Bolsa Index (IPC Price and Quotations Index Mexican Stock Exchange ), ett index som beräknas och publiceras av Bolsa Mexicana De Valores och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på de 36 största och mest omsatta aktierna listade på Mexican Stock Exchange. För ytterligare information om detta Aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet mm hänvisas till Chile INTER10 Index, ett index som beräknas och publiceras av Santiago Stock Exchange och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på de 10 största och mest omsatta aktierna som handlas utanför Chile. För ytterligare information om detta Aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till

6 Valutor: EUR: europeiska euro, eller den valuta som kan ha ersatt europeiska euro som betalningsmedel för de länder som anslutit sig till gemensam valuta inom ramen för den europeiska monetära unionen. Tilläggsinformation: USD: amerikanska dollar, eller den valuta som kan ha ersatt amerikanska dollar som betalningsmedel i Amerikas Förenta Stater (USA). Tilläggsinformation: SEK: svenska kronor, eller den valuta som kan ha ersatt svenska kronor som betalningsmedel i Sverige. Tilläggsinformation: Underliggande Valutapar: Startindex: Slutindex t : Med Underliggande Valutapar avses USDSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per amerikansk dollar (USD). Startindex för respektive Aktieindex är det värde respektive Aktieindex åsätts vid Värderingstidpunkten på respektive Fastställelsedag för Startindex, eller den senare dag som anges nedan. Slutindex t för respektive Aktieindex är det värde respektive Aktieindex åsätts vid Värderingstidpunkten på respektive Fastställelsedag för Slutindex, eller den senare dag som anges nedan. Slutindex 0 = Startindex Värderingstidpunkt: Med Värderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar och, i förekommande fall, publicerar ett Aktieindex fastställer stängningsindex. Fastställelsedag för Startkurs: Den 12 december 2008 Fastställelsedag för Startindex: Den 12 december 2008 eller, om denna dag inte är en Planerad Börsdag, närmast följande Planerade Börsdag. Om Startindex för Aktieindex inte kan fastställas på Fastställelsedag för Startindex p g a att sådan dag inte är en Planerad Börsdag eller är en Störd Börsdag, skall värdet på Startindex istället fastställas till det värde Aktieindexet åsätts vid Värderingstidpunkten närmast följande Planerade Börsdag som inte är en Störd Börsdag. Skulle något Startindex inte ha kunnat fastställas senast på den åttonde Planerade Börsdagen efter respektive Fastställelsedag för Startindex, skall Handelsbanken vid Värderingstidpunkten på den åttonde Planerade Börsdagen fastställa Startindexets värde till det värde som, enligt Handelsbankens bedömning, i möjligaste mån överensstämmer med det värde som skulle ha fastställts om denna dag inte varit en Störd Börsdag. För Startindex skall Handelsbanken, med beaktande av vad som anges under rubriken Förändring beträffande Aktieindex nedan, därvid använda den formel och metod som senast gällde för att beräkna aktuellt Aktieindex på basis av kursen på Aktiebörsen, för varje aktie som ingår i indexet. (Skulle handeln ha varit väsentligen inskränkt i aktuell aktie, skall Handelsbanken uppskatta vilken aktiekurs som skulle ha gällt för aktien på Aktiebörsen om handeln ej inskränkts enligt vad nu sagts.) Fastställelsedag för Slutkurs: Den 12 december 2012 Fastställelsedag för Slutindex: Avstämningsbörsdag: Den 12 december 2008 och därefter varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 12:e varje månad, eller om denna dag inte är en Planerad Börsdag, närmast följande Planerade Börsdag, första gången den 12 januari 2009 och sista gången den 12 december 2012.

7 Om värdet på något Aktieindex inte kan fastställas på en Avstämningsbörsdag p g a att sådan dag inte är en Planerad Börsdag eller är en Störd Börsdag, skall värdet på aktuellt Aktieindex istället fastställas vid Värderingstidpunkten närmast följande Planerade Börsdag som inte är en Störd Börsdag. Skulle värdet på något Aktieindex inte ha kunnat fastställas senast på den åttonde Planerade Börsdagen efter en Avstämningsbörsdag, skall Handelsbanken vid Värderingstidpunkten på den åttonde Planerade Börsdagen fastställa Aktieindexet till det värde som, enligt Handelsbankens bedömning, i möjligaste mån överensstämmer med det värde som skulle ha fastställts om denna dag inte varit en Störd Börsdag. För Aktieindex skall Handelsbanken, med beaktande av vad som anges under rubriken Förändring beträffande Aktieindex nedan, därvid använda den formel och metod som senast gällde för att beräkna aktuellt Aktieindex på basis av kursen på Aktiebörsen, för varje aktie som ingår i indexet. (Skulle handeln ha varit väsentligen inskränkt i aktuell aktie, skall Handelsbanken uppskatta vilken aktiekurs som skulle ha gällt för aktien på Aktiebörsen om handeln ej inskränkts enligt vad nu sagts). Handelsbanken bestämmer Startindex och Slutindex på respektive Fastställelsedag, eller den senare dag som följer av vad som sagts ovan. Mättidpunkt: Marknadsavbrott: Aktiebörs: Referenskälla: Utvärderingstidpunkt: Options- eller Terminsmarknadsbörs: Planerad Börsdag: Avstämningsbörsdagarna 12 juni 2011, 12 sept 2011, 12 december 2011, 12 mars 2012, 12 juni 2012, 12 september 2012 samt 12 december 2012 med beaktande av vad som anges ovan under rubriken Avstämningsbörsdag. Med Marknadsavbrott avses att det på relevant Aktiebörs eller Options- eller terminsmarknadsbörs under de sista sextio minuterna före Värderingstidpunkten inträffat inställande av eller inskränkning i handeln (p g a kursrörelser som överstiger tillåtna nivåer eller av annan orsak) med (i) aktier som ingår i Aktieindexet och som omfattar 20 procent eller mer av värdet av Aktieindexet; eller (ii) optionskontrakt relaterade till Aktieindexet; eller (iii) terminsmarknadskontrakt relaterade till Aktieindexet. För bestämmande av huruvida Marknadsavbrott inträffat enligt (i) ovan skall den relevanta procentandelen av sådan aktie i förhållande till Aktieindexet baseras på en jämförelse av (x) den del av Aktieindexets värde som hänför sig till sådan aktie och (y) hela värdet på Aktieindexet, omedelbart före inställandet av eller inskränkningen i handeln. Handelsbanken förbehåller sig rätten att bedöma huruvida Marknadsavbrott föreligger p g a handelsstopp eller begränsning av handeln. En begränsning av antalet timmar för handel som beror på en ändring av ordinarie tider för handel på Aktiebörs eller Options- eller terminsmarknadsbörs skall inte anses utgöra Marknadsavbrott. Den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, aktier som ingår i Aktieindexet vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. Med Referenskälla avses Reuters sida ECB37 eller sådan annan sida eller sådant annat system som ersätter nämnda sida respektive system, eller om Utvärderingstidpunkt inte har inträffat på Fastställelsedag för Startkurs eller Fastställelsedag för Slutkurs Handelsbankens bedömning av aktuell kurs avseende aktuellt Underliggande Valutapar. Med Utvärderingstidpunkt avses den tidpunkt på dagen då aktuell fixing på aktuell Referenskälla har uppdaterats. Med Options- eller terminsmarknadsbörs avses för respektive Aktieindex den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, options- och terminsmarknadskontrakt avseende Aktieindexet vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. Med Planerad Börsdag avses att betalningssystemet TARGET hålls öppet och för

8 (i) (ii) Hang Seng China Enterprises Index, KOSPI 200 Index, Thai SET50 Index, RDX Index (EUR), Bovespa Brazil (USD) Index, Mexico Bolsa Index (IPC) och Chile INTER10 Index då Aktiebörs och Options- eller terminsmarknadsbörs hänförliga till respektive sådant Aktieindex avser att hålla öppet för handel i normal omfattning; samt CECE Index EUR, dag då stängningsindex avses att publiceras av Wiener Börse och/eller av den institutionen anlitad uppdragsgivare och Optionseller terminsmarknadsbörs avser att hålla öppet i normal omfattning. Störd Börsdag: Förändring beträffande Aktieindex: Korrigering av Aktieindex: Omräkningsregler Avslutningshändelse Med Störd Börsdag avses för (i) Hang Seng China Enterprises Index, KOSPI 200 Index, Thai SET50 Index, RDX Index (EUR), Bovespa Brazil (USD) Index, Mexico Bolsa Index (IPC) och Chile INTER10 Index Planerad Börsdag då relevant Aktiebörs eller Options- eller terminsmarknadsbörs hänförliga till respektive sådant Aktieindex inte håller öppet för handel eller Marknadsavbrott inträffar; samt (ii) CECE Index EUR, Planerad Börsdag då stängningsindex inte publiceras av Wiener Börse och/eller av den institutionen anlitad uppdragsgivare eller Options- eller terminsmarknadsbörs inte håller öppet för handel eller Marknadsavbrott inträffar. Om ett Aktieindex inte beräknas och publiceras av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta utan beräknas och publiceras av annan part som Handelsbanken anser acceptabel ( Tredje Part ), skall relevant/-a Tilläggs belopp istället fastställas på basis av det av Tredje Part beräknade och publicerade indexet. Om ett Aktieindex upphör men ersätts av ett annat aktie index som Handelsbanken bedömer som likvärdigt, skall sådant aktieindex användas vid fastställandet av relevant/-a Tilläggsbelopp. Om det på eller före Fastställelsedag för Slutindex visar sig att formeln för eller metoden som använts vid beräkningen av ett Aktieindex har ändrats av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta, eller av Tredje Part, skall Handelsbanken fastställa relevant/-a Tilläggsbelopp så att utfallet i möjligaste mån överensstämmer med det/de Tilläggsbelopp som skulle ha fastställts om ingen ändring skett. Om varken den institution som anges ovan eller Tredje Part beräknar och publicerar ett Aktieindex, vare sig temporärt eller permanent, skall Handelsbanken fastställa relevant/-a Tilläggsbelopp på basis av den formel och metod som användes den sista dag som detta index beräknades så att indexberäkningen i möjligaste mån överensstämmer med det värde som skulle ha publicerats om institutionen eller Tredje Part hade beräknat Aktieindexet enligt den ursprungliga formeln eller metoden. Om ett Aktieindex som skall användas vid fastställandet av Tilläggsbelopp blir korrigerat p g a uppenbart misstag vid beräkningen av den institution som beräknar och publicerar detta index, inom det antal dagar som normalt förflyter mellan avslut och likviddag vid avistahandel/handel på relevant Aktiebörs men senast tre dagar efter fastställelsedagen för Slutindex, skall Handelsbanken göra motsvarande korrigeringar vid fastställandet av relevant/-a Tilläggsbelopp. Om någon Valuta slås ihop med en annan valuta eller ersätts av en gemensam valuta ( Justeringshändelse ), kan Handelsbanken besluta om justering av Villkoren enligt vedertaget sätt för justering av derivatkontrakt utställda på Underliggande Valutapar eller enligt omräkningsmetod som enligt Handelsbanken är mer riktig med avseende på specifik händelse eller vidta annan åtgärd som Handelsbanken finner ändamålsenlig, för att i största möjliga utsträckning tillse att de ekonomiska förutsättningar som gällde omedelbart före denna händelse bibehålls. En Avslutningshändelse skall anses ha inträffat om, enligt Handelsbankens bedömning:

9 1) någon Valuta upphör att vara den lagliga valutan i ett land eller ett område på annat sätt än som nämnt under Justeringshändelse, eller 2) Referenskällan upphör att publicera växelkurser för Valuta och dessa priser inte finns tillgängliga från annan för Handelsbanken acceptabel källa. Handelsbanken kan då besluta att avnotera Lånet och/eller att Lånet skall förfalla i förtid. Fastställelsedag för Slutkurs, Återbetalningsdag och Kapitalbelopp samt eventuella andra relevanta Villkor kan då komma att justeras i motsvarande mån. Räntekonstruktion: Nollkupong. Återbetalningsdag: Den 2 januari 2013 MTN: Multiplar och valörer: Börsinregistrering: ISIN-kod: Myndighetspåbud m m: Information: Obligation. Lånet representeras av MTN i valör nominellt SEK eller i hela multiplar därav. Lånet kommer att inregistreras på Privatobligationslistan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB, med börskod SHBO TXT22. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta inregistrering till annan börs. SHBO TXT22: SE Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbelopp p.g.a. myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. HQ Bank och Handelsbanken skall snarast efter fastställande publicera Startindex, Slutindex, Uppräkningsfaktorer samt Tilläggsbelopp. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för detta lån tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTN-program daterade den 23 april 2008 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 22 juli Stockholm den 10 oktober 2008 Svenska Handelsbanken AB (publ) Historisk utveckling, de fem senaste åren, för de marknader som ingår i denna strategiobligation: Ryssland

10 Östeuropa Kina Thailand Sydkorea

11 Brasilien Mexiko Chile Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Vid placering i denna obligation kan eventuell överkurs gå förlorad. Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda nedanstående index. Följande text är Handelsbanken enligt licensavtalen förpliktigad att inkludera i denna emissionsbilaga. Hang Seng China Enterprises Index The Hang Seng China Enterprises Index is published and compiled by HSI Services Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark and name Hang Seng China Enterprises Index are proprietary to Hang Seng Data Services Limited. HSI Services Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Index by the Issuer in connection with the Securities, but neither HSI Services Limited nor Hang Seng Data Services Limited warrants or represents or guarantees to any broker or holder of the Securities or any other person the accuracy or completeness of any of the Index and its computation or any information related thereto and no warranty or representation or guarantee of any kind whatsoever relating to any of the Index is given or may be implied. The process and basis of computation and compilation of any of the Index and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by HSI Services Limited without notice. No responsibility or liability is accepted by HSI Services Limited or Hang Seng Data Services Limited in respect of the use of and/or reference to any of the Index by the Issuer in connection with the Securities, or for any inaccuracies, omissions, mistakes or errors of HSI Services Limited in the computation of any of the Index or for any economic or other loss which may be directly or indirectly sustained by any broker or holder of the Securities or any other person dealing with the Securities as a result thereof and no claims, actions or legal proceedings may be brought against HSI Services Limited and/or Hang Seng Data Services Limited in connection with the Securities in any manner whatsoever by

12 any broker, holder or other person dealing with the Securities. Any broker, holder or other person dealing with the Securities does so therefore in full knowledge of this disclaimer and can place no reliance whatsoever on HSI Services Limited and Hang Seng Data Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasi-contractual relationship between any broker, holder or other person and HSI Services Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship. THAI SET50 Index The Index is currently sponsored by the Stock Exchange of Thailand ( SET ). The Securities are not in any way sponsored, endorsed or promoted by SET. SET has no obligation to take the needs of the Securityholders into consideration in composing, determining or calculating the Index (or causing the Index to be calculated). In addition, SET makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, as to the results to be obtained from the use of the Index and/or the level at which the Index stands at any particular time on any particular day or otherwise, and shall not be liable, whether in negligence or otherwise, to either party for any error in the Index or under any obligation to advise either party of any error therein. KOSPI 200 Index The Securities are not sponsored, endorsed, sold or promoted by KSE. KSE makes no representation or warranty, express or implied, to the Securityholders or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Securities particularly or the ability of the KOSPI Indices to track general stock market performance. KSE s only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of KSE and of the KOSPI Indices which is determined, composed and calculated by KSE without regard to the Licensee or the Securities. KSE has no obligation to take the needs of the Licensee or the Securityholders into consideration in determining, composing or calculating the KOSPI Indices. KSE is not responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of the Securities or the timing of the issuance or sale of the Securities or in the determination or calculation of the equation by which the Securities are to be converted into cash. KSE has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Securities. KSE DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE KOSPI INDICES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND KSE SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. KSE MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE SECURITIES, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE KOSPI INDICES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. KSE MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE KOSPI INDICES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL KSE HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Bovespa Brazil USD Index (IBOVESPA) IBOVESPA is a trademark owned by the BOVESPA and has been licensed for use by Credit Suisse International for this issuance. The Securities are not issued, sponsored, endorsed, sold or promoted by BOVESPA, neither does BOVESPA make any warranties or bear any liability with respect to the Securities. As per the index management, BOVESPA reserves the right to change any IBOVESPA characteristics if judged necessary. Mexico Bolsa Index The Issuer has entered into a nonexclusive license agreement providing for the license to the Issuer, in exchange for a fee, of the right to use certain indices owned and published by Bolsa Mexicana De Valores, S.A. de C.V. ( BMV ) in connection with our issuance of some securities and the Securities. The Securities are not sponsored, endorsed, sold or promoted by BMV. BMV makes no representation or warranty, express or implied, to the depositors in respect of the Securities or any member of the public regarding the advisability of purchasing securities generally or the Securities particularly or the ability of the IPC to track general stock market performance. BMV's only relationship to the Issuer (other than transactions entered into in the ordinary course of business) is the licensing of certain service marks and trade names of BMV and of the IPC which is determined, composed and calculated by BMV without regard to the Issuer or the Securities. BMV has no obligation to take the needs of the Issuer or the depositors in respect of the Securities into consideration in determining, composing or calculating the IPC. BMV is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of the sale of the Securities, prices at which the Securities are to initially be sold, or quantities of the Securities to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Securities are to be converted into cash. BMV has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Securities. BMV DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE IPC, OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND BMV SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. BMV MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER, OWNERS OF THE SECURITIES OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE IPC OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. BMV MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE IPC OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL BMV HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Bolsa Mexicana De Valores, BMV, Indice De Precios Y Cotizaciones Bolsa Mexicana De Valores, IPC, Price And Quotations Index Mexican Stock Exchange and Mexican Stock Exchange are trademarks of BMV and have been licensed for use by the Issuer. The Securities are not sponsored, endorsed, sold or promoted by BMV and BMV makes no representation regarding the advisability of investing in the Securities. Chile INTER10 Index The Chile Inter-10 Index belongs to and is calculated by the Santiago Stock Exchange. Russian Depositary Index The RDX (Russian Depositary Index ) was developed and is real-time calculated and published by Wiener Börse AG. The full name of the Index and its abbreviation are protected by copyright law as trademarks. The RDX Index description, rules and composition are available online on the index portal of Wiener Börse AG (provided that this website does not form part of the Securities Note or the Terms and Conditions of the Securities). Wiener Börse does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the RDX Index or any data included therein and Wiener Börse shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. A non-exclusive authorisation to use the RDX Index in conjunction with financial products was granted upon the conclusion of a licence agreement between the Issuer and Wiener Börse AG. The only relationship to the Issuer is the licensing of certain trademarks and trade names of RDX Index which is determined, composed and calculated by Wiener Börse without regard to the Issuer or the Securities. Wiener Börse reserves the rights to change the methods of index calculation or publication, to cease the calculation or publication of the RDX Index or to change the RDX trademarks or cease the use thereof. The Securities are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by the Wiener Börse. Wiener Börse makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, as to results to be obtained by the Issuer, holders of the Securities, or any other person or entity from the use of the RDX Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall Wiener Börse have any liability for any special, punitive, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. CECE Traded Index EUR The CECE (CECE Index ) was developed and is real-time calculated and published by Wiener Börse AG. The full name of the Index and its abbreviation are protected by copyright law as trademarks. The CECE description, rules and composition are available online at the index portal of Wiener Börse AG (provided that this website does not form part of the Securities Note or the terms and conditions of the Securities). A non-exclusive authorisation to use the CECE in conjunction with financial products was granted upon the conclusion of a licence agreement between the Issuer and Wiener Börse AG.

13 Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram Arrangör

14 I detta prospekt ( Grundprospekt ) förekommer hänvisningar till Handelsbankens årsredovisningar avseende år 2006 ( ÅR 2006 ) och år 2007 ( ÅR 2007 ) vilka, i sin helhet är en del av Grundprospektet och som, tillsammans med Handelsbankens bolagsordning finns tillgängliga via Internet på ÅR, DR och bolagsordning kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, STOCKHOLM. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt Föreliggande Grundprospekt avseende Handelsbankens MTN- warrant- och certifikatprogram är upprättat i enlighet med rådets direktiv 2003/71/EG och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen med stöd av 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta Grundprospekt ersätter Grundprospekt avseende Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram av den 24 april Handelsbanken ansvarar för innehållet i detta Grundprospekt och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att, såvitt Handelsbanken vet, uppgifterna i Grundprospektet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Grundprospektets innebörd. I den omfattning som följer av lag ansvarar även styrelsen i Handelsbanken för innehållet i detta Grundprospekt och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i Grundprospektet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Grundprospektets innebörd. Handelsbanken står under den svenska Finansinspektionens tillsyn. 2 Handelsbanken

15 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 6 Handelsbankens styrelse Koncernledningen...6 Revisorer...6 De största SVenska aktieägarna per den 31 december Handelsbankens resultat- och balansräkning i sammandrag Riskfaktorer... 9 GEMENsamma risker för programmen:...9 Risker specifika för MTN-programmet:...9 Risker specifika för warrant- och certifikatprogrammet: Lagstadgade revisorer Sammanfattande beskrivning av verksamheten och organisationsstruktur Huvudsaklig verksamhet...13 Huvudsakliga marknader...13 Utveckling...13 Handelsbankens organisation...14 Handelsbankskoncernen...14 Handelsbankens förvaltning...14 Handelsbankens kapitalstruktur...14 återköp och indragning av aktier...14 Fastigheter och inventarier...15 Räntebärande värdepapper, aktier och andelar med mera...15 Skulder och åtaganden utanför balans-räkningen Förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan Handelsbankens styrelse Viktigaste övriga uppdrag...16 MED KONTORSADRESSER...16 Koncernledningen MED KONTORSADRESSER...17 Revisorer Större aktieägare Tillgångar och skulder, finansiell situation samt vinster och förluster Historisk finansiell information / Finansiella rapporter...21 Revision av den årliga historiska finansiella informationen...21 Senaste finansiella information / Delårsrapportering och annan finansiell information...21 Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden...21 Väsentliga förändringar i finansiell situation eller ställning på marknaden Beskrivning av Handelsbankens MTN-program Lånekonstruktioner...22 Försäljning / Tilldelning vid publika emissioner / Marknad / Företrädare...26 EmIssionsinstitut...26 Börsregistrering och vpc-anslutning...27 Allmänna villkor för lån upptagna under Svenska Handelsbanken AB:s svenska MTN-program 28 1 Definitioner Registrering av MTN Räntekonstruktion Handelsbanken

16 4 Återbetalning av Lån och (i förekommande fall) utbetalning av ränta Dröjsmålsränta Preskription Rätt till betalning Meddelanden Börsregistrering Förvaltarregistrering Begränsning av ansvar m m Tillämplig lag. Jurisdiktion...30 Appendix I...31 Slutliga Villkor avseende lån nr [ ]...31 Appendix II...33 Definitioner som i huvudsak används för beräkning av Tilläggsbelopp Beskrivning av Handelsbankens warrant- och certifikatprogram Försäljning, Tilldelning och market making...38 Rättigheter förknippade med Warranter och certifikat...38 Beskattning, kostnader, avgifter...38 warranter...39 MARKNADSWARRANT...42 Maxcertifikat...42 turbo...43 certifikat...43 Allmänna Villkor Definitioner Registrering av värdepapper Överlåtbarhet Marknadsavbrott Justeringar till följd av störd handelsdag Omräkningsregler Förtida Avslut och Avnotering Dröjsmålsränta Preskription Rätt till betalning Börsnotering, mm Information Registrering Ändring av Villkor Myndighetspåbud Begränsning av ansvar m m Tillämplig lag. Jurisdiktion...53 Slutliga Villkor Warrant Produktspecifika Villkor...54 INFORMATION OM UNDERLIGGANDE...55 ERBJUDANDETS FORMER OCH VILLKOR...55 Upptagande till handel och handelssystem...56 Slutliga Villkor Marknadswarrant Produktspecifika Villkor...57 INFORMATION OM UNDERLIGGANDE Handelsbanken

17 ERBJUDANDETS FORMER OCH VILLKOR...58 Upptagande till handel och handelssystem...59 Slutliga Villkor Turbo Produktspecifika Villkor...60 INFORMATION OM UNDERLIGGANDE...62 ERBJUDANDETS FORMER OCH VILLKOR...62 Upptagande till handel och handelssystem...63 Slutliga Villkor Maxcertifikat Produktspecifika Villkor...64 INFORMATION OM UNDERLIGGANDE...65 ERBJUDANDETS FORMER OCH VILLKOR...65 Upptagande till handel och handelssystem...66 Slutliga Villkor Certifikat Produktspecifika Villkor...67 INFORMATION OM UNDERLIGGANDE...68 ERBJUDANDETS FORMER OCH VILLKOR...68 Upptagande till handel och handelssystem...69 Bilaga, Handelsbankens Delårsrapport januari 2008-mars Förteckning över information som införlivas genom hänvisning - Handelsbankens årsredovisning 2006 ( ÅR 2006 ), - Handelsbankens årsredovisning 2007 ( ÅR 2007 ), finns tillgängliga via Internet på ÅR och DR kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, STOCKHOLM 5 Handelsbanken

18 1. Sammanfattning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och skall ses som en introduktion till Grundprospektet. Ett beslut om placering i värdepapper skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Handelsbanken bildades i Stockholm och har bedrivit verksamhet sedan den 5 juni Handelsbanken är ett publikt (publ) bankaktiebolag och har organisationsnummer Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. Aktiekapitalet uppgår till mkr fördelat på 628,3 miljoner aktier. Kvotvärdet per aktie är 4,60 kr. HANDELSBANKENS STYRELSE KONCERNLEDNINGEN Hans Larsson, ordförande Pär Boman, VD Claes Norlén, vvd Anders Nyrén, vice ordförande Per Beckman, vvd Anders Bouvin, vvd Fredrik Lundberg, vice ordförande Björn Börjesson, vvd Petri Hatakka, vvd Pär Boman, VD och koncernchef Patrik Hertsberg, vvd Inga-Lill Nicolin, vvd Pirkko Alitalo Anders H Johansson, vvd Magnus Uggla, vvd Jon Fredrik Baksaas Olle Lindstrand, vvd Håkan Sandberg, vvd Ulrika Boëthius Anna Ramberg, vvd Tommy Bylund Ulf Riese, vvd Yonnie Bergqvist, VD Handelsbanken Finans Göran Ennerfelt M Johan Widerberg, vvd Michael Zell, VD Handelsbanken Liv Sigrun Hjelmquist Göran Stille, vvd Lars Kahnlund, VD Stadshypotek AB Sverker Martin-Löf Rainer Lawniczak, vvd Bente Rathe Frank Vang-Jensen, vvd Jan Häggström, bankdirektör Thommy Mossinger, vvd Lena Thörnell Anders Ohlner, vvd Katarina Berner Frösdal, bankdirektör Michael Green vvd Ulf Köping-Höggård REVISORER KPMG Bohlins AB, Stefan Holmström Ernst & Young AB, Erik Åström Antalet anställda är knappt DE STÖRSTA SVENSKA AKTIEÄGARNA PER DEN 31 DECEMBER 2007 Industrivärden Lundbergs Nordea fonder Stiftelsen Oktogonen Handelsbanken fonder Folksam/KPA/Förenade Liv Alecta SEB fonder Andra AB-fonden AFA Försäkring AMF med fonder Handelsbankens Pensionsstiftelse Swedbank Robur fonder Livförsäkrings AB Skandia Tredje AP-fonden MTN-program Handelsbankens MTN-program utgör en ram varunder Handelsbanken har möjlighet att löpande uppta lån ( Lån ) i svenska, danska och norska kronor, euro eller annan valuta med en löptid om lägst en månad. Totalt utestående nominellt belopp av MTN får uppgå till högst svenska kronor eller motvärdet därav i euro eller annan valuta. 6 Handelsbanken

19 Lån upptas genom utgivande av löpande skuldebrev i form av förlagsbevis eller obligationer, s.k. Medium Term Notes ("MTN"). Varje lån representeras normalt av MTN i hela multiplar om , eller svenska, danska eller norska kronor och för lån utgivna i euro i hela multiplar om 1 000, eller euro. Andra multiplar kan dock förekomma. Under detta MTN-program kan Handelsbanken emittera lån med olika konstruktioner, såsom: Fast ränta FRN (Floating Rate Note) Nollkupongskonstruktion Det finns även möjlighet att emittera MTN där ränte- och/eller kapitalbelopp fastställs på basis av utvecklingen av t ex visst svenskt eller utländskt index, aktier, råvaror, krediter osv (strukturerade produkter). Vanligt förekommande konstruktioner är: Ränteobligationer Aktieindexobligationer Kreditindexobligationer Kreditkorgsobligationer Marknadsobligationer Hedgefondobligationer Omvända konvertibler Råvaruobligationer Strategiobligationer Valutaobligationer Försäljning av MTN kommer att riktas antingen till en bred allmänhet eller till en mindre krets av placerare. Handelsbanken kommer att på förfrågan från placerare förmedla MTN i andrahandsmarknaden till rådande marknadspris. Handelsbanken förmedlar MTN under normala marknadsförutsättningar. Lån som utges under programmet kommer, om inte annat avtalats avseende visst lån, att inregistreras vid OMX Nordic Exchange och/eller Nordic Growth Market NGM AB i samband med lånets upptagande. Warrant- och certifikatprogram Handelsbankens warrant- och certifikatprogram utgör en ram varunder Handelsbanken har möjlighet att löpande emittera warranter och certifikat ( Warranter/certifikat ) i danska kronor, euro, norska kronor, svenska kronor eller annan valuta. Warrant- och certifikatprogrammet omfattar fem olika typer av värdepapper: Warranter, Marknadswarranter, Turbos, Maxcertifikat och Certifikat. Dessa olika typer av värdepapper kan ha olika typer av underliggande tillgångar, såsom aktier och depåbevis, obligationer, räntor, växelkurser, råvaror, terminskontrakt, fonder, index eller korgar av samtliga underliggande. Index kan vara såväl noterade och i vissa fall handlade index samt även index som är definierade och beräknade av Handelsbanken. Nyckeltal för Handelsbankskoncernen 2007 Rörelseresultat, total verksamhet, mkr Årets resultat, total verksamhet, mkr Balansomslutning, mkr Eget kapital, mkr Räntabilitet total verksamhet, verklig skatt % 23,3 Primärkapitalrelation, % (2007 enl gällande övergångsregler) 6,5 Kapitaltäckningsgrad, %, (2007 enl gällande övergångsregler) 10,4 7 Handelsbanken

20 HANDELSBANKENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 2007 Resultaträkning, mkr Balansräkning, mkr Räntenetto: Utlåning till allmänheten: Provisionsnetto: Utlåning till kreditinstitut: Övriga intäkter: Räntebärande värdepapper: Summa intäkter: Övriga tillgångar: Personalkostnader: Summa tillgångar: Övriga kostnader: In- och upplåning från allmänheten: Av- och nedskrivningar: -353 Skulder till kreditinstitut: Summa kostnader Emitterade värdepapper: Kreditförluster och återvinningar: -27 Övriga skulder: Vinster avyttringar materiella/immateriella Summa skulder: tillgångar: 1 Rörelseresultat: Eget kapital Skatter: Realisationsvinst avyttrad verksamhet Årets resultat: Summa skulder och eget kapital: Handelsbanken

Certifikat Kina Autocall 3

Certifikat Kina Autocall 3 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Kina Autocall 3 Avseende: Kina Med likviddag: 22 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5057

Slutliga Villkor avseende lån 5057 Slutliga Villkor avseende lån 5057 Lån 5057 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Per Teckningsbelopp erhålls ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen enligt följande:

Per Teckningsbelopp erhålls ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen enligt följande: Indexcertifikat Avseende: OMXS30 TM Emissionsdag: 14 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5053

Slutliga Villkor avseende lån 5053 Slutliga Villkor avseende lån 5053 Lån 5053 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden www.handelsbanken.fi Kupongcertifikat ryssland Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden Hög avkastningspotential preliminärt en kupong på 40 % Löptid 5 år, men kan förfalla i förtid Placeringen

Läs mer

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery )

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) Avseende: Råvaruindex Med likviddag: 12 januari 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

Indexcertifikat Kina 1 Tillväxt

Indexcertifikat Kina 1 Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Indexcertifikat Kina 1 Tillväxt Avseende: Hang Seng China Enterprises Index Med likviddag: 20 oktober 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Lån 921. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7

Lån 921. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7 Lån 921 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Lån 951 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation Brasilien/Indien 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6.

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6. Lån 845 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 845 Lån 845 emitteras under Svenska Handelsbanken

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1222 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTNprogram

Slutliga Villkor för Lån 1222 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTNprogram Slutliga Villkor för Lån 1222 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTNprogram För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Certifikat Kina Brasilien Autocall

Certifikat Kina Brasilien Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Kina Brasilien Autocall Avseende: Kina och Brasilien Med likviddag: 16 februari 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som offentliggjorts och daterats

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 933 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Råvaruländer 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 9

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 9 Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 9 Avseende: Brasilien, Kina, Ryssland och Östeuropa Med emissionsdag: 24 mars 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7 Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7 Avseende: Brasilien, Kina, Ryssland och Sydkorea Med emissionsdag: 5 januari 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Lån 920. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7

Lån 920. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7 Lån 920 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Aktieindexobligation 707 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg placering Aktieindexobligation

Läs mer

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014 Certifikat Autocall Avseende: Fortum och Stora Enso Med emissionsdag: 18 februari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 6 Lån 949 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation USA aktier/dollar 7 Kompletterande

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

RYSSLAND & ÖSTEUROPA. Exponering mot RELAX RYSSLAND & ÖSTEUROPA

RYSSLAND & ÖSTEUROPA. Exponering mot RELAX RYSSLAND & ÖSTEUROPA Exponering mot RYSSLAND & ÖSTEUROPA RELAX RYSSLAND & ÖSTEUROPA (SHBO 1104) Uppräkningsfaktor preliminärt 110 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 11 000 kronor (inklusive

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 267

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 267 EMISSIONSBILAGA Lån 267, serie A, B och C FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 267 Europa Serie A - Garanti Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 104,5 procent Återbetalningsdag

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Certifikat Sverige Sprinter

Certifikat Sverige Sprinter Certifikat Sverige Sprinter Avseende: OMXS30 Index Med emissionsdag: 1 juni 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag

Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag Avseende: Markit CDX North America High Yield Index S18 Emissionsdag: 7 juni 2012 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Avseende: DnB NOR, Danske Bank, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 3 november 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 950 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 7 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation

Läs mer

Certifikat. Betalningsdag: 11 april 2013. Sid. l Kupongcertifikat Sverige. l Premiumcertifikat Kina. l Premiumcertifikat Sverige

Certifikat. Betalningsdag: 11 april 2013. Sid. l Kupongcertifikat Sverige. l Premiumcertifikat Kina. l Premiumcertifikat Sverige Certifikat l Kupongcertifikat Sverige l Premiumcertifikat Kina l Premiumcertifikat Sverige Avseende: Kupongcertifikat Sverige: OMXS30 TM index Premiumcertifikat Kina: Hang Seng China Enterprises index

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 711 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6.

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6. Lån 844 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 844 Lån 844 emitteras under

Läs mer

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble.

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Indexcertifikat Avseende: Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Med Emissionsdag: 13 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant-

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 713 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Sista

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5081

Slutliga Villkor avseende lån 5081 Slutliga Villkor avseende lån 5081 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Certifikat Autocall Top Selection 3 USA

Certifikat Autocall Top Selection 3 USA www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Autocall Top Selection 3 USA Avseende: Amerikanska bolag Med emissionsdag: 10 juni 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1028 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3578 Kupongobligation BRIC Autocall Plus/Minus 18. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3578 Kupongobligation BRIC Autocall Plus/Minus 18. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3578 Kupongobligation BRIC Autocall Plus/Minus 18 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS004 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS004 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS004 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall

Certifikat Nordiska Banker Autocall Certifikat Nordiska Banker Autocall Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 20 september 2012 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS

TREND EMERGING MARKETS TREND EMERGING MARKETS Erbjuder aktiv exponering mot tillväxtregioner TREND EMERGING MARKETS 6 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % 1 Deltagandegrad: 110 % 2 Köpkurs: 110 % Löptid:

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Platåcertifikat. Värdepappersspecifika risker

Platåcertifikat. Värdepappersspecifika risker Platåcertifikat Avseende: OMXS30 TM Emissionsdag: 20 juni 2016 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1043. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1043. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1043 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 944 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 25

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 25 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 25 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS018 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS018 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS018 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 703 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Fast avkastning Bra riskspridning Fyra och ett halvt års löptid En trygg placering

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 Lån 917 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 250 kr 2 350 kr 4 085 kr 4,2 % 6,4 %

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 250 kr 2 350 kr 4 085 kr 4,2 % 6,4 % SPAX Norden En stor del av de nordiska bolagen gynnas av den höga tillväxten i tillväxtländerna. Fortsatt global återhämtning och en gradvis starkare hemmamarknad talar för SPAX Norden. SPAX Norden löper

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Med framtiden i sikte! Teckningsperiod 25 mars 18 april 2008

www.danskebank.se Aktieindexobligation Med framtiden i sikte! Teckningsperiod 25 mars 18 april 2008 www.danskebank.se Aktieindexobligation Med framtiden i sikte! Teckningsperiod 25 mars 18 april 2008 Placeringar med stora möjligheter och låg risk Nu lanserar vi fyra nya aktieindexobligationer som var

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 4. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 5

Slutliga Villkor, generell information 2 4. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 5 Lån 947 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 4 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 5 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation BRIC 6 Ansvarsbegränsningar 7 Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3243 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 juni

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3327 A och B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3327 A och B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3327 A och B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 29

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

Lån 919. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7

Lån 919. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7 Lån 919 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3721. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3721. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3721 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

Certifikat LONG RETAIL H

Certifikat LONG RETAIL H Certifikat LONG RETAIL H Avseende: NASDAQ OMX Nordic Consumer SEK Net Index (NOMXNCOSEKNI) Noteringsdag: 25 november 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel

Läs mer

Kreditcertifikat SHBC CX39F

Kreditcertifikat SHBC CX39F Kreditcertifikat SHBC CX39F Avseende: itraxx Crossover Series 19 Index Likviddag: 22 augusti 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för :s Masskuldebrevsprogram

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 Lån 930 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Norden Balans 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

Kreditcertifikat Europa

Kreditcertifikat Europa Kreditcertifikat Europa Avseende: itraxx Europe Series 19 Index Emissionsdag: 17 oktober 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3893. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3893. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3893 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer