Certifikat. Betalningsdag: 11 april Sid. l Kupongcertifikat Sverige. l Premiumcertifikat Kina. l Premiumcertifikat Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifikat. Betalningsdag: 11 april 2013. Sid. l Kupongcertifikat Sverige. l Premiumcertifikat Kina. l Premiumcertifikat Sverige"

Transkript

1 Certifikat l Kupongcertifikat Sverige l Premiumcertifikat Kina l Premiumcertifikat Sverige Avseende: Kupongcertifikat Sverige: OMXS30 TM index Premiumcertifikat Kina: Hang Seng China Enterprises index Premiumcertifikat Sverige: OMXS30 TM index Betalningsdag: 11 april 2013 Sid l Slutliga Villkor med ekonomisk beskrivning och risker 2 l Produktspecifika villkor 3 l Information om underliggande 6 l Erbjudandets former och villkor 7 l Upptagande till handel och handelssystem 7

2 Slutliga Villkor Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 28 mars 2012 och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på prospektochprogram. Placerare uppmärksammas på att Handelsbankens årliga uppdatering av MTN-, Warrant- och Certifikatprogrammet kommer att äga rum under anmälningsperioden och att ett nytt Grundprospekt kommer att publiceras med uppdaterad information om Handelsbanken. Fullständig information om Handelsbanken och detta erbjudande kan endast erhållas genom att ta del av dels Slutliga Villkor och dels Grundprospektet som avses att publiceras den 20 mars 2013 eller i nära anslutning till detta datum. Placerare som valt att teckna sig för detta erbjudande vid tidpunkten för sådan publicering äger rätt att inom två (2) Bankdagar från publiceringen återkalla sin teckningsanmälan. Villkoren för detta erbjudande kommer dock, oaktat publiceringen av det nya Grundprospektet, vara de samma som anges i Grundprospektet daterat den 28 mars 2012 inklusive eventuella tillägg. 2 Ekonomisk beskrivning Kupongcertifikat Sverige: Per Teckningsbelopp erhålls en årlig Kupong och på Återbetalningsdagen ett Återbetalningsbelopp enligt följande: Om Underliggande stigit i värde, varit oförändrad eller sjunkit i värde men ej sjunkit under Skyddsnivån blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningsbelopp. Om Underliggande sjunkit i värde under Skyddsnivån blir Återbetalningsbeloppet Teckningsbelopp multiplicerat med indexutvecklingen (beräknad som Slutkurs dividerat med Startkurs). Premiumcertifikat Kina: Per Teckningsbelopp erhålls Återbetalningsbelopp enligt följande: Om Underliggande index inte någon gång sjunkit i värde under Barriären blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningsbelopp + Teckningsbelopp multiplicerat med växelkursförändringen (d v s utvecklingen av Omräkningskurs för underliggande valutapar) multiplicerat med det högsta av (i) Premiumnivån och (ii) indexutvecklingen. Om Underliggande index någon gång under löptiden sjunkit i värde under Barriären blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningsbelopp + Teckningsbelopp multiplicerat med växelkursförändringen (d v s utvecklingen av Omräkningskurs för underliggande valutapar) multiplicerat med indexutvecklingen. Premiumcertifikat Sverige: Per Teckningsbelopp erhålls Återbetalningsbelopp enligt följande: Om Underliggande index inte någon gång sjunkit i värde under Barriären blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningsbelopp + Teckningsbelopp multiplicerat med det högsta av (i) Premiumnivån och (ii) indexutvecklingen. Om Underliggande index någon gång under löptiden sjunkit i värde under Barriären blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningsbelopp + Teckningsbelopp multiplicerat med indexutvecklingen. Risker Kreditrisk emittentrisk Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i certifikatets värde. Placerare bör vara medvetna om att ett certifikat under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet även styrs av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under löptiden kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, d v s löper med fast växelkurs. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Bestämmelser Vid handel med värdepapper bör placeraren informera sig om innehållet i de bestämmelser (t ex i respektive värdepappers Slutliga Villkor) som gäller för handel samt vara uppmärksam på att dessa bestämmelser kan bli föremål för tillägg och ändringar. Placeraren bör uppmärksammas särskilt på att sådana tillägg och ändringar kan aktualiseras vid väsentliga förändringar av marknaden för den underliggande tillgången. Ansvar Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. Placerare i certifikat bör uppmärksamma att om Slutkursen är lägre än startkurs kan en del av eller hela det placerade beloppet förloras.

3 Produktspecifika villkor Kupongcertifikat Sverige SHBC KS16D Värdepappersnamn: Underliggande index: ISIN-kod: Startkurs: SHBC KS16D OMXS30 TM index SE Fastställelsedag för Startkurs: 11 april 2013 Slutkurs: Fastställelsedag för Slutkurs: 11 april 2016 Referenskurs: Metod för Referenskursbestämning: Lösenförfarande: Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs. Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs. Kurs för Underliggande, beräknad enligt Metod för Referenskursbestämning. Officiell Stängning. Återbetalningsdag: 28 april 2016 Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Återbetalningsbelopp: På Återbetalningsdagen utbetalas endera av följande belopp: Om Slutkurs Skyddsnivå: Teckningsbelopp Om Slutkurs < Skyddsnivå: Teckningsbelopp Slutkurs / Startkurs Kupong: Preliminärt 4,20 % multiplicerat med Teckningsbelopp, fastställs av Handelsbanken 11 april Utbetalas vid följande tre tillfällen: 28 april april april 2016 Skyddsnivå: 60 % multiplicerat med Startkurs. 3

4 Produktspecifika villkor Premiumcertifikat Kina SHBC PK17D Värdepappersnamn: Underliggande index: ISIN-kod: Startkurs: SHBC PK17D Hang Seng China Enterprises Index SE Fastställelsedag för Startkurs: 12 april 2013 Slutkurs: Fastställelsedag för Slutkurs: Metod för Referenskursbestämning: Referenskurs: Lösenförfarande: Slutdag: Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs. Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs. Slutdagen Officiell Stängning. Återbetalningsdag: 3 maj 2017 Återbetalningsbelopp: Kurs för Underliggande, beräknad enligt Metod för Referenskursbestämning Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Den tidigast inträffade av (i) 11 april 2017, och (ii) dag (som är en Planerad Handelsdag) efter dag (som är en Planerad Handelsdag samt ej är en Störd Handelsdag) under Certifikatets löptid då värdeförändringen i Underliggande index (beräknad som (Referens kurs/startkurs) 1) multiplicerat med valutakursförändringen (beräknad som Omräkningskurs sådan dag dividerat med FX Start ) är minus 90 % eller lägre. Om Referenskurs för Barriär vid något tillfälle är lägre än Barriär multiplicerat med Startkurs: Teckningsbelopp (Slutkurs/Startkurs) (FX Slut / FX Start ) I annat fall det högsta av: Teckningsbelopp (Slutkurs/Startkurs) (FX Slut / FX Start ) och Teckningsbelopp + Teckningsbelopp Premiumnivå (FX Slut / FX Start ) Om Slutdag tidigarelagts enligt ovan utbetalas på Återbetalningsdagen: Teckningsbelopp (Slutkurs/Startkurs) (FX Slut / FX Start ) Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Premiumnivå: Preliminärt 24 %, fastställs av Handelsbanken 11 april Barriär: 60 % Referenskurs för Barriär: Omräkningskurs: Referensvaluta: Referenskälla för Växelkurs: Utvärderingstidpunkt: FX Start : Omräkningskurs per 11 april FX Slut : Samtliga nivåer för Underliggande index noterade på Referenskälla från och med Fastställelsedag för Startkurs till och med Slutdag. Handelsbanken förbehåller sig rätten att avgöra om nivåerna är rimliga och därmed kan utgöra Referenskurs för Barriär. Växelkursen för Noteringsvaluta (SEK) mot Referensvaluta (HKD) enligt Referenskälla för Växelkurs vid Utvärderingstidpunkten på respektive dag som anges nedan. Växelkursen för valutapar HKDSEK, uttryckt som antal SEK per HKD, erhålls genom att dividera fixingen för antal SEK per USD med fixingen för antal HKD per USD. Hong Kong dollar (HKD), eller den valuta som kan ha ersatt Hong Kong dollar som betalningsmedel i Hong Kong. The World Markets Company PLC:s valutafixing som publiceras på Reuters sida WMRSPOT under rubrik MID eller sådant annat system eller sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida, eller om Utvärderingstidpunkt inte har inträffat på en Bankdag Handelsbankens bedömning av aktuell kurs avseende aktuellt valutapar. Den tidpunkt på dagen då aktuell fixing på Referenskälla för Växelkurs har uppdaterats. Omräkningskurs på första Bankdagen efter Fastställelsedag för Slutkurs. 4

5 Produktspecifika villkor Premiumcertifikat Sverige SHBC PS17D Värdepappersnamn: Underliggande index: ISIN-kod: Startkurs: SHBC PS17D OMXS30 TM index SE Fastställelsedag för Startkurs: 11 april 2013 Slutkurs: Fastställelsedag för Slutkurs: Metod för Referenskursbestämning: Lösenförfarande: Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs. Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs. Slutdagen Officiell Stängning. Slutdag: 11 april 2017 Återbetalningsdag: 3 maj 2017 Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Återbetalningsbelopp: Om Referenskurs för Barriär vid något tillfälle är lägre än Barriär multiplicerat med Startkurs: Teckningsbelopp (Slutkurs/Startkurs) I annat fall det högsta av: Teckningsbelopp (Slutkurs/Startkurs) och Teckningsbelopp + Teckningsbelopp Premiumnivå Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Premiumnivå: Preliminärt 22 %, fastställs av Handelsbanken 11 april Barriär: 60 % Referenskurs för Barriär: Samtliga nivåer för Underliggande index noterade på Referenskälla från och med Fastställelsedag för Startkurs till och med Slutdag. Handelsbanken förbehåller sig rätten att avgöra om nivåerna är rimliga och därmed kan utgöra Referenskurs för Barriär. 5

6 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av, offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande index Indexberäknare Referenskälla Ytterligare information om Underliggande OMXS30 TM index NASDAQ OMX Stockholm AB NASDAQ OMX Stockholm AB Hang Seng China Hang Seng Indexes Hong Kong Stock Exchange Enterprises Index Company Limited Beskrivning: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av NASDAQ OMX Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på NASDAQ OMX Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till Hang Seng China Enterprises Index, ett index som beräknas och publiceras i Hong Kong dollar av Hang Seng Indexes Company Limited och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på för närvarande 40 st aktier på Stock Exchange of Hong Kong. För ytterligare information om detta index, ingående bolag och dessas vikter i indexet m m hänvisas till SHBC KS16D och SHBC PS17D OMXS30 index ( OMX30 ) SHBC PK17D Hang Seng China Enterprises index Mar -08 Mar -09 Mar -10 Mar -11 Mar -12 Mar Mar -08 Mar -09 Mar -10 Mar -11 Mar -12 Mar -13 Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 6

7 Erbjudandets former och villkor Arrangör: Courtage: Information: Information om tilldelning och meddelande om genomförd emission: Villkor för erbjudandet: Betalningsdag: 11 april 2013 Minsta teckningsbelopp: SEK Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm SHBC KS16D: 1 procent av Teckningsbelopp, SHBC PK17D: 2 procent av Teckningsbelopp, SHBC PS17D: 2 procent av Teckningsbelopp. Anmälan om deltagande i erbjudandet sker via Handelsbankens kontor eller internet. Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar inkommit vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Vid tilldelning kan placeraren komma att erhålla värdepapper från endast ett Alternativ även om teckning skett i flera. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut 9 april Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken kommer att ställa in Alternativ SHBC KS16D om inte Kupongen kan fastställas till minst 3,5 % och ställa in Alternativ SHBC PK17D om inte Premiumnivån kan fastställas till minst 19 % samt ställa in Alternativ SHBC PS17D om inte Premiumnivån kan fastställas till minst 17 % eller högre. Därutöver förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in eller begränsa erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Handelsbankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in eller begränsas efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Teckningsbelopp: Poster om SEK Certifikatens totala Teckningsbelopp uppgår till SEK Handelsbanken förbehåller sig rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Teckningskurs: 100 % Sista dag för Teckning: 7 april Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att meddela annan dag. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Noteringsdag: 15 april 2013 Noteringsvaluta: Market making: Ansökan om notering av Värdepapper kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stockholm AB. SEK Minsta handelspost: SEK Certifikat kan vara noterat på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Certifikat. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Certifikat vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10 kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Certifikat kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Certifikat vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Certifikat. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Handelsbanken bekräftar härmed att Slutliga Villkor är gällande för dessa certifikat tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTN-program daterade den 28 mars 2012 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningsbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 6 februari Stockholm den 11 mars 2013 Svenska Handelsbanken AB (publ) 7

8 HANDELSBANKEN HAR RÄTT ATT ANVÄNDA NEDANSTÅENDE INDEX. FÖLJANDE TEXT ÄR HANDELSBANKEN FÖRPLIKTIGAD ATT INKLUDERA I DESSA SLUTLIGA VILLKOR OMXS30 index The OMXS30 Index is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the Corporations). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the OMXS30 Index. The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the any product referencing the OMXS30 Index or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the OMXS30 Index particularly, or the ability of the OMXS30 Index to track general stock market performance. The Corporations only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ) (Licensee) is in the licensing of the NASDAQ, NASDAQ OMX, OMX, OMXS30 and OMXS30 Index registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the OMXS30 Index which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Product(s). NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMXS30 Index. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of any product referencing the OMXS30 Index to be issued or in the determination or calculation of the equation by which any product referencing the OMXS30 Index is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of any product referencing the OMXS30 Index. THE CORPORATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR UNINTERRUPTED CALCULATION OF THE NASDAQ OMXS30 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO WAR RANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT(S), OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE OMXS30 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE OMXS30 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROF ITS OR SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Hang Seng China Enterprises Index The Hang Seng China Enterprises Index is published and compiled by Hang Seng Indexes Company Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark and name Hang Seng China Enterprises Index are proprietary to Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Index(es) by the Issuer in connection with the Securities (the Product ), BUT NEITHER HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED NOR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED WARRANTS OR REPRESENTS OR GUARANTEES TO ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON (i) THE ACCURACY OR COMPLETE NESS OF ANY OF THE INDEX(ES) AND ITS COMPUTATION OR ANY INFORMATION RELATED THERETO; OR (ii) THE FITNESS OR SUITABILITY FOR ANY PURPOSE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT; OR (iii) THE RESULTS WHICH MAY BE OBTAINED BY ANY PERSON FROM THE USE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT FOR ANY PURPOSE, AND NO WARRANTY OR REPRESENTATION OR GUARANTEE OF ANY KIND WHATSOEVER RELATING TO ANY OF THE INDEX(ES) IS GIVEN OR MAY BE IMPLIED. The process and basis of computation and compilation of any of the Index(es) and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by Hang Seng Indexes Company Limited without notice. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY IS ACCEPTED BY HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED OR HANG SENG DATA SER VICES LIMITED (i) IN RESPECT OF THE USE OF AND/OR REFERENCE TO ANY OF THE INDEX(ES) BY THE ISSUER IN CONNECTION WITH THE PRODUCT; OR (ii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES OR ERRORS OF HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED IN THE COMPU TATION OF ANY OF THE INDEX(ES); OR (iii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES, ERRORS OR INCOMPLETENESS OF ANY INFOR MATION USED IN CONNECTION WITH THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES) WHICH IS SUPPLIED BY ANY OTHER PERSON; OR (iv) FOR ANY ECONOMIC OR OTHER LOSS WHICH MAY BE DIRECTLY OR INDIRECTLY SUSTAINED BY ANY BROKER OR HOLDER OF THE PROD UCT OR ANY OTHER PERSON DEALING WITH THE PRODUCT AS A RESULT OF ANY OF THE AFORESAID, AND NO CLAIMS, ACTIONS OR LEGAL PROCEEDINGS MAY BE BROUGHT AGAINST HANG SENG INDEX ES COMPANY LIMITED AND/OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED in connection with the Product in any manner whatsoever by any broker, holder or other person dealing with the Product. Any broker, holder or other person dealing with the Product does so therefore in full knowledge of this disclaimer and can place no reliance whatsoever on Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasicontractual relationship between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship. Intellecta Finanstryck 2013 /

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7 Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7 Avseende: Brasilien, Kina, Ryssland och Sydkorea Med emissionsdag: 5 januari 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery )

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) Avseende: Råvaruindex Med likviddag: 12 januari 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 948 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Råvaruobligation Index Balans 7 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Lån 951 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige 6 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation Brasilien/Indien 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 933 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Råvaruländer 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

Lån 921. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7

Lån 921. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7 Lån 921 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Månadens placeringar januari 2015

Månadens placeringar januari 2015 Månadens placeringar januari 2015 Slutliga Villkor kapitalskyddade placeringar sid 2-9 Sammanfattning kapitalskyddade placeringar sid 9-14 Slutliga Villkor certifikat sid 15-25 Sammanfattning certifikat

Läs mer

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 Lån 917 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 1161

Slutliga Villkor avseende lån 1161 Slutliga Villkor avseende lån 1161 Lån 1161 (SHBO TXT22) emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Lån 920. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7

Lån 920. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7 Lån 920 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Elisabeth Hallman elha02@handelsbanken.se. Avanza Forum 19 mars 2013

Elisabeth Hallman elha02@handelsbanken.se. Avanza Forum 19 mars 2013 1 Elisabeth Hallman elha02@handelsbanken.se Avanza Forum 19 mars 2013 Helägt av Handelsbanken sedan 2004 Nordens ledande utgivare av börshandlade fonder Förvaltar ca 25 000 mkr fördelat på 23 fonder 85%

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Premiumcertifikat Nordiska Banker

Premiumcertifikat Nordiska Banker Premiumcertifikat Nordiska Banker Avseende: Swedbank, SEB, DnB NOR och Danske Bank Emissionsdag: 11 juni 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Värdepappersspecifika risker. Ekonomisk beskrivning

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Värdepappersspecifika risker. Ekonomisk beskrivning Certifikat Avseende: Aktiekorg samt itraxx Crossover series 23 Index Emissionsdag: 10 november 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA

Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA CERTIFIKAT Avseende: Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA Emissionsdag: 11 mars 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3754 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 680, serie A utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

Slutliga Villkor: 2013-04-25. Swedbank ABs. Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18

Slutliga Villkor: 2013-04-25. Swedbank ABs. Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18 Slutliga Villkor: 2013-04-25 Swedbank ABs Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för

Läs mer

Aktieindexobligation 504

Aktieindexobligation 504 www.danskebank.se Aktieindexobligation 504 Kapitalskyddad placering! Teckningsperiod 5 oktober 30 oktober 2009 Kapitalskyddad placering! Genom en aktieindexobligation får du en trygg placering med möjlighet

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1028 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Certifikat Ryssland Autocall

Certifikat Ryssland Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Ryssland Autocall Avseende: Ryssland Med likviddag: 1 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1043. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1043. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1043 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer