Temporära ersättningar vid oral protetik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Temporära ersättningar vid oral protetik"

Transkript

1 Temporära ersättningar vid oral protetik BO SUNDH Temporära kronor eller temporära broar är ett väsentligt begrepp inom den fasta protetiken. Ordet temporär betyder tillfällig eller övergående. I den senaste versionen av Glossary of Prosthodontic Terms (2005) definieras en temporär krona/bro (eng. interim prosthesis) som: en fast eller avtagbar krona/bro framställd för att tillgodose estetik, stabilitet och/eller funktion under en begränsad tid efter vilken den skall ersättas av en permanent krona/bro. Synonyma begrepp är provisorisk krona/bro eller provisorier. Även om en permanent konstruktion kan cementeras/bondas inom 1 2 veckor efter tändernas preparation så måste den temporära ersättningen uppfylla såväl patientens som tandläkarens berättigade krav på funktion, estetik, fonetik och komfort. Oförutsedda händelser som leveransförseningar från laboratoriet, försvunna eller defekta modeller som kräver förnyade avtryck, patientens resor eller sjukdom kan innebära att den temporära ersättningen måste användas under betydligt längre tid än planerat. Det är därför viktigt att en temporär krona eller bro inte görs i all hast utan att man lägger ned den tid och omtanke som krävs för en väl anpassad ersättning. En välgjord temporär ersättning ger dessutom patienten ett första intryck av hur den permanenta konstruktionen kommer att se ut och kännas. En komfortabel temporär ersättning kan förstärka patientens förtroende för sin tandläkare och underlätta dennas tillvänjning till den slutliga konstruktionen. Den här artikeln kommer att beröra varför man över huvud taget 153

2 använder temporära ersättningar, liksom vilka krav man ställer på de material som används. Beskrivningar av olika material och metoder för framställning av dessa ersättningar kommer också att ges. Den temporära ersättningens uppgifter Den temporära ersättningen ska uppfylla ett antal krav som här specificeras i sex punkter. 1. Skydd för pulpan Vid preparation av tanden till en dentinpelare skärs åtskilliga dentinkanaler av och blottläggs. Antalet avskurna dentinkanaler vid emalj-dentingränsen uppgår till cirka /mm 2. Mitt emellan emalj-dentingränsen och pulpaväggen är tätheten av dentinkanaler ungefär /mm 2 och precis intill pulpaväggen cirka / mm 2. Vidare är ytan av de skurna dentinkanalerna vid emalj-dentingränsen endast omkring 1 % av den totala dentinytan, medan den är cirka 22 % i närheten av pulpan eftersom mineralisationsgraden i dentinkanalerna ökar med avståndet till pulpan (Fig. 1), (1). Fig. 1. Antal avskurna dentinkanaler vid olika avstånd från pulpan. Skillnaden i dentinkanalernas diameter nära pulpan och i periferin illustreras också. För mer information se texten. (Teckning: Percy Milleding). 154

3 Detta innebär att ju närmare pulpan preparationen avslutas, desto större dentinkanalsyta exponeras med medföljande större risk för pulpaskada. Bortsett från den mekaniska och troliga värmeshock som pulpan utsätts för vid preparationen ökar risken för pulpaskada ytterligare om dentinytorna utsätts för fortsatt mekanisk, kemisk, termisk och mikrobiologisk belastning till följd av otillräckligt skydd i väntan på den slutliga ersättningen. En studie som följt utvecklingen av periapikala förändringar på kronförsedda, vitala tänder under 25 år, fann att 98 % av tänderna saknade tecken på pulpaskador efter 5 år. Efter 10 år var motsvarande siffra 92 %, efter 20 år 87 % och efter 25 år 83 % (2). I en litteraturöversikt som spände över de senaste 50 åren gällande komplikationer inom fast protetik uppgavs att 3 % av singelkronor hade behov av endodontisk behandling efter i genomsnitt 6 år (3). Speciell uppmärksamhet ägnades den alltmer använda terapin med helkeramiska kronor. Man fann att 1 % av dessa behövde endodontisk behandling efter i genomsnitt 4 år. Ytterligare en studie, en systematisk översiktsartikel gällande överlevnads- och komplikationsfrekvenser av fasta broar efter minst 5 år i funktion, visade att 8 % av stödtänderna hade förlorat sin vitalitet under observationstiden 9 23 år. Risken för förlust av vitalitet i en stödtand inom 10 år beräknades till 10 % (4). 2. Skydd för dentinpelaren En dåligt anpassad, temporär konstruktion där dentinet är exponerat eller som kan nås vid salivläckage kan orsaka ilningar, hypersensitivitet och annat obehag för patienten. Risken för karies är också uppenbar för den händelse att det dröjer oplanerat länge innan den slutliga konstruktionen är på plats. 155

4 3. Skydd av marginala gingivan Vid preparationsarbete och friläggning inför avtryckstagning är det svårt att undvika ett visst trauma mot den gingivala vävnaden. En väl anpassad cervikal anslutning av den därefter framställda temporära kronan/bron kan underlätta den regeneration av marginala gingivan som skall ske och i viss mån styra läkningen av den gingivala konturen. Likaså kan en väl utformad pontic i en temporär bro fungera som en läkningsmall för att åstadkomma en optimal kontur där den permanenta ponticen skall ansluta mot den utläkta alveolen. Å andra sidan, överkonturerade, överextenderade och klumpiga provisorier kan bidra till ökad plackbildning och gingivit. Temporära kronor med spalter eller underextenderade gränser kan initiera proliferationer och överväxt, vilket komplicerar vid provningar och slutlig cementering. 4. Förhindra tandvandring horisontellt och vertikalt Så snart en approximal- eller antagonistkontakt har förlorats i samband med preparationen finns det risk för att tanden flyttar sig i någon riktning. Det är därför viktigt att med hjälp av den temporära konstruktionen återskapa dessa kontakter, oavsett om det gäller en singelkrona eller en bro. Det är lika viktigt att provisoriet anpassas optimalt i ocklusion och artikulation då en primär kontakt kan leda till att tanden förflyttar sig i någon riktning och när den slutliga konstruktionen provas så stämmer inte längre modellen med verkligheten. I brofall är det särskilt viktigt att man, efter att man tagit definitivavtrycket, splintar de ingående stödtänderna med hjälp av en temporär bro i stället för att förse stöden med enbart enstaka kronor. Detta för att förhindra att någon stödtand förflyttar sig i förhållande till de andra stöden, vilket ofta leder till att götet/bron inte passar. Götet/bron kanske gungar eller spänner och leder till att man måste separera någonstans och justera via lödavtryck. 156

5 5. Upprätthålla tuggfunktion och betthöjd När det gäller större rehabiliteringar efter omfattande tandförluster skall patienten givetvis ha möjlighet att få en acceptabel tuggfunktion i väntan på den definitiva konstruktionen. Likaså kan det vara viktigt att återställa och utvärdera betthöjden med hjälp av en temporär bro, kanske av långtidstemporär typ, innan den slutliga konstruktionens utformning fastställs. 6. Estetik De flesta patienter är idag noga med sitt utseende och det är inte bara i fronterna, som önskemål föreligger om tandfärgade provisorier, utan även i sidopartierna. Detta ställer extra stora krav på de tandfärgade materialen att motstå de höga tuggkrafterna i molaroch premolarområdena. Önskvärda materialegenskaper För att kunna välja lämpligt material i det stora utbud, som finns på marknaden har man att bedöma om dessa uppfyller följande materialegenskaper så optimalt som möjligt. Biokompatibilitet. Materialet får inte irritera pulpa eller övriga vävnader i munhålan eller vara allergiframkallande. Frekvent användning av självpolymeriserande akryler och kompositer kan framkalla allergier, kanske inte så mycket hos patienten som hos klinikpersonalen (5). Materialet får heller inte utveckla hög värme i samband med stelningsprocessen, vilket vid direkt teknik kan skada pulpan. Hållfasthet. Materialet måste ha tillräcklig styrka för att motstå normala tuggkrafter. Cervikal anslutning. En bullig/överextenderad marginal anslutning är en risk för plackansamling och därmed för utveckling av gingivit/karies. Materialet skall därför vara tillräckligt starkt men 157

6 inte för sprött, så att det tillåter en tunn anslutning vid preparationsgränsen. Hanterbarhet. Vid direkt teknik får färdigställandet inte ta alltför lång tid. Det måste vara lätt att slipa, putsa och polera. Låg värmeledningsförmåga. Den nypreparerade tandens pulpa är känslig för temperaturförändringar och materialet får inte leda värme eller kyla från mat eller dryck. Estetik. Den temporära kronan/bron skall kunna erbjuda ett acceptabelt kosmetiskt resultat, speciellt i frontområden. Material och metoder för framställning av temporära ersättningar Det finns i huvudsak två olika vägar till en temporär konstruktion. Antingen görs ersättningen direkt av tandläkaren vid stolen (chair-side) i samband med preparation och eventuellt definitivavtryck, eller också kan man låta sin tandtekniker framställa den. Det senare sker då indirekt, via avtryck/modell eller med CAD/ CAM-teknik. En sammanställning av tekniker och material presenteras nedan, först de tandläkaren använder sedan de som används av tandteknikern. 1. Tandläkarframställda (chair-side) Här kan tandläkaren välja mellan att använda prefabricerade material eller att utforma sin temporära krona/bro helt individuellt. I. Prefabricerade material: Metallhättor (Fig. 2) Polykarbonatkronor (Directa) (Fig. 3) Celluloidkronor (Frasaco) (Fig. 4) Semihärdade kompositkronor (Protemp Crown) (Fig. 5) 158

7 De tre första prefabricerade materialen förekommer fortfarande i de flesta kliniker (Fig. 2 4). Även metallhättorna, speciellt de anatomiskt utformade rostfria så kallade ION-kronorna, föredras Fig. 2. Metallhättor. (a) Tennhätta (Lindblomshätta). (b) Hätta i rostfritt stål (ION). (c) Aluminiumhätta. (Bilder: Författaren). a b c Fig. 3. Polykarbonatkronor (Directakronor). (a) Utvald storlek provas. (b) Cervikal periferin justeras. (c) Efter cementering innan avlägsnande av överskott. (Bilder: Författaren). a b c d e f Fig. 4. Celluloidkronor (Frasaco kronformar). (a) Val av storlek. (b) Justering passform. (c) Kronformen fylls och (d) sätts på plats. (e) Tillslipning efter härdning. (f) Cementerad. (Bilder: Författaren). 159

8 av vissa tandläkare i molarområden när det gäller en längre tids användning, då risken för att en akrylkrona skall deformeras/ frakturera/lossna bedöms som stor. Vad gäller polykarbonatoch celluloidkronorna så är det a förstås lätt att trimma dessa med hjälp av polymermaterial och blandningspistol, men de kräver en viss inledande tillpassning innan så kan ske. b c d e f g Fig. 5. Semihärdad kompositkrona. (a) Val av storlek efter mätning av (b) luckans bredd. (c) Anpassas grovt. (d) Trimmas och punsas till optimal passform. (e) Ljushärdning. (f) Finishering. (g) Cementerad. (Bilder: Författaren). 160

9 En innovation under senare år är den semihärdade kompositkronan (Protemp Crown). Den anatomiskt formade kronan in ne håller dimetakrylat och med filler i form av silaniserat zirkonia och kisel för att förstärka motståndskraften vid tuggning. I produkten ingår också ett fotoinitieringssystem. Finns i olika storlekar för molarer, premolarer, kaniner samt numera även för incisiver. Kronan är i utgångsläget formbar och anpassas/kontureras mot tanden, varefter den ljushärdas färdig och cementeras (Fig. 5). II. Individuellt framställda: Den här metoden har under senare år blivit alltmer förhärskande allteftersom de självhärdande kompositmaterialen utvecklats i fråga om kemisk sammansättning, materialegenskaper, distributionssätt, och utbudet av färgvariationer. Man använder idag inte längre de traditionella kallakrylaten typ poly-metylmetakrylat (PMMA). De mest använda idag är de så kallade bis-akrylaten, alternativt ljushärdande kompositmaterial. Bis-akrylaten är enkla att hantera genom att de levereras i en dubbelampull, som placeras i en blandningspistol försedd med en blandningskanyl. Dessa nyare material har betydligt bättre biologiska och mekaniska egenskaper och även färgstabilitet. De har dessutom en signifikant lägre värmeutveckling vid härdning (6). Singelkrona Det klassiska sättet att framställa denna typ av temporär krona är att innan preparationsarbetet påbörjas ta ett alginat- eller puttyavtryck av det planerade tandsegmentet. Om avsedd tand har en bristfällig anatomi på grund av till exempel kuspfraktur eller på annat sätt är skadad kan man först återställa anatomin med något lämpligt material. Detta föravtryck läggs åt sidan tills preparationsarbetet är avslutat och det definitiva avtrycket för kronframställningen har tagits. Utrymmet för de preparerade tänderna i föravtrycket fylls med något bis-akrylmaterial via 161

10 en blandningspistol och återplaceras över tandraden. Efter härdning avlägsnas avtrycket och den härdade kronan/bron tillslipas och cementeras med något temporärt cement. Exempel på denna metod, där en temporär krona framställs ses i Fig. 6. a b c d e f g h Fig. 6. Individuellt framställd temporär krona. (a) Frakturerad tand 44. (b) Justerad till normalanatomi med hårdvax. (c) Alginatavtryck. (d) Kontroll av avtryck. (e) Tanden färdigpreparerad. (f,g) Avtrycket fylls med bisakryl-material via blandningsspets och sätts på plats. (h) Cementering efter härdning och finishering. (Bilder: Författaren). 162

11 Temporär bro (4) Framställning av en temporär bro visas i Fig. 7. Brostöden är karierade. Ny bro skall göras efter ny pelare 23 samt rotbehandling på tekniska indikationer 22 och pelare även där, så småningom. a b c d e f Fig. 7. Individuellt framställd temporär bro. (a) MK-bro Brostöden 22, 23 är karierade, 24 är ett extensionsled. Alginatavtryck för temporär bro taget. (b) Bron slitsad och avlägsnad. (c) Kort klinisk krona 22, tand 23 tidigare rotbehandlad, nu rotrymd och ett prefabricerat rotstift placeras för förstärkt retention. (d) Avtrycket med färdighärdat akrylmaterial och inkorporerat rotstift lyfts ut. (e) Efter finishering. (f) Temporära bron cementerad. (Bilder: Percy Milleding). 163

12 I samtliga individuella fall beskrivna ovan har man som föravtryck eller mall använt alginat eller A-silikon. Många kliniker har idag utrustning för att framställa egna gelskedar och samma utrustning kan användas för att pressa något styvare akrylplattor. I ett sådant fall är ett alternativ att använda en tidigare framställd studiemodell och pressa en dylik akrylplatta över, eventuellt efter justering av anatomin av tänderna i det aktuella området. En tredje variant är att direkt i munnen, innan preparation, framställa en mall med hjälp av prefabricerade termoplastiska akrylplattor (Luxaform ). En sådan värms i varmt vatten till gelkonsistens och formas över aktuell tandgrupp, varefter den stelnar på ett par minuter. Fördelen med dessa akrylformar är att de kan sparas och användas upprepade gånger på samma patient, eftersom en av de vanligaste komplikationerna under kron/bro-framställning är att de temporära konstruktionerna frakturerar eller lossnar och förloras. 2. Tandteknikerframställda temporära ersättningar Många tandläkare föredrar att låta sin tandtekniker framställa de temporära konstruktionerna. Nackdelen är förstås att det är en indirekt teknik som kräver avtryck, modellframställning och ett extra besök för utlämning, såvida inte teknikern finns på eller i anslutning till kliniken. Och om så inte är fallet måste tandläkaren ändå göra någon form av provisorium i avvaktan på den beställda konstruktionen. Några typfall beskrivs nedan. Konventionell polymerbro Tandtekniska laboratorier använder i allmänhet fortfarande i huvudsak de traditionella pulver-/vätske-baserade polymererna som polymetylmetakrylat (PMMA) eller polyetylmetakrylat (PEMA). Det normala är att man vaxar upp ersättningen på en gipsmodell, gör en förgjutning i någon typ av putty-massa och 164

13 avlägsnar vaxet innan modellen återplaceras i den med akrylat fyllda förgjutningen. Därefter värmebehandlas det hela med lite olika metoder beroende på vilken teknik det enskilda tandtekniska laboratoriet använder. Fiberförstärkt polymerbro Ersättningar framställda enligt ovan har sämre mekaniska egenskaper än de modernare bisakryl-resiner som oftast används av tandläkare chair-side (7). Frakturer förekommer ofta, särskilt om bron omfattar ett stort antal tänder eller har ett långt brospann mellan stöden. Många olika metoder har förslagits för att förstärka konstruktionerna, till exempel metalltråd av olika material, tråd i glasfiber, kolfiber, polyetylen eller nanofillers. Resultaten varierar, men några in vitro-försök visar på signifikanta förbättringar (8,9). Metallförstärkt polymerbro I fall där man förväntar sig att den temporära ersättningen skall fungera under lång tid bör man kanske förstärka sin konstruktion med någon form av metallskelett i exempelvis kobolt-krom eller annan lämplig legering. Speciellt viktigt med hållfastheten är det om det gäller hela käkar, om ersättningen skall fungera över flera månader, om det gäller att utvärdera en omfattande förändring i den vertikala dimensionen eller om patienten har uttalad bruxism. CAD/CAM-framställda temporära ersättningar Avslutningsvis några ord om den digitala utvecklingen av datorbaserad design- och framställnings-teknik inom odontologin (CAD/CAM), som också visar tillämpningar vad gäller temporära ersättningar. Många tandläkare har idag utrustning för att ta digitala avtryck i sin praktik. De vanligaste systemen är Cerec AC, Lava C.O.S. eller itero. Tandläkaren skickar sitt digitala avtryck till ett laboratorium, som i datorn designar en krona eller bro på den insända filen. Denna fil styr sedan en 165

14 maskin som ur ett block av exempelvis zirkonia fräser fram en kärna till en helkeramisk krona. På senare tid har två block av höggradigt korsbundet polymermaterial, som kan användas för temporära konstruktioner introducerats på marknaden. Dessa är Vita CAD-Temp (Vident) och Telio (Ivoclar). Blocken är upp till 5 cm stora och tillåter framställning av en mindre bro. Huruvida metoden används i någon större omfattning är okänt. Tillfrågade laboratorier i Västsverige svarar att endast någon enstaka bro framställts, mest för att bekanta sig med tekniken. Metoden kan möjligen få ett större genomslag den dag då tandläkare även har CAM-utrustning på kliniken, och själva kan designa och fräsa chair-side. LITTERATUR 1. Fosse G, Saele PK, Eide R. Numerical density and distributional pattern of dentin tubules. Acta Odontol Scand 1992;50: Valderhaug J, Jokstad A, Ambjornsen E, Norheim PW. Assessment of the periapical and clinical status of crowned teeth over 25 years. J Dent 1997;25: Goodacre CJ, Bernal D, Rungcharassaeng K, Kan JYK. Clinical complications in fixed prosthodontics. J Prosthet Dent 2003;90: Tan K, Pjetursson BE, Lang NP, Chang ESY. A systematic review of the survival and complication rates of fixed partial dentures (FPDs) after an observation period of at least 5 years. III. Conventional FPDs. Clin Oral Impl Res 15, 2004; Gjerdet NR, Bergman M, Hensten-Pettersen A. Adverse reactions to dental materials - are patients or professionals at greatest risk? Tandläkartidningen 1999;91: Michalakis K, Pissiotis A, Hirayama H, Kang K, Kafantaris N. Compari son of temperature increase in the pulp chamber during the polymeri zation of materials used for direct fabrication of provisional restorations. J Prosthet Dent 2006;96:

15 7. Geerts G, Overturf JH, Oberholzer T. The effect of different reinforcements on the fracture toughness of materials for interim restoration. J Prosthet Dent 2008;99: Yilmaz C, Korkmaz T. The reinforcement effect of nano and microfillers on fracture toughness of two provisional resin materials. Materials and Design 2007;28: Hamza TA, Rosenstiel SF, Elhosary MM, Ibraheem RM. The effect of fiber reinforcement on the fracture toughness and flexural strength of provisional restorative resins J Prosthet Dent 2004;91: Fasbinder DJ. Chairside CAD/CAM: an overview of restorative material options. Compend Contin Educ Dent. 2012;33:50,52-8.

16

Storsatsning på ny teknik

Storsatsning på ny teknik Nyhetsbrev nr 1. 2015 Storsatsning på ny teknik I januari installerades vår andra fräsmaskin på TL. Efter mycket tid med inläsning, kopplingar och provningar kan vi konstatera att vi har en av marknadens

Läs mer

Vad, när och hur! Avtagbar protetik Protesrelaterat Bristande passform på gammal helprotes eller partialprotes. - Mjukbasa alt rebasera permanent. - Slipa ur ev underskär - Adhesiv, provil medium, patient

Läs mer

Femårsöverlevnad för keramikkronor

Femårsöverlevnad för keramikkronor Referentgranskad accepterad för publicering 4 januari 2018 Femårsöverlevnad för keramikkronor Användandet av helkeramiska kronor har ökat, men få studier är gjorda på kronor utförda av allmäntandläkare.

Läs mer

Litteraturseminarium T2 inom kursen Kron- och broprotetik. Cho och Chee J Prosthet Dent 2004; 92: 354-8

Litteraturseminarium T2 inom kursen Kron- och broprotetik. Cho och Chee J Prosthet Dent 2004; 92: 354-8 1 (7) Läs igenom artikeln och svara på frågorna enskilt. 1. Distortion of disposable plastic stock trays when used with putty vinyl polysiloxane impression materials Cho och Chee J Prosthet Dent 2004;

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Frågor. &Svar DIRECT VENEAR & COMPOSITE SYSTEM

Frågor. &Svar DIRECT VENEAR & COMPOSITE SYSTEM DENTISTRY Frågor &Svar DIRECT VENEAR & COMPOSITE SYSTEM Egenskaper DIRECT VENEARs Definition DIRECT VENEARs är polymeriserade, laserbehandlade, prefabricerade, röntgenopaka emaljskal av nano-hybrid komposit,

Läs mer

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2015 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersöking utförd av tandläkare, grundavgift 775 775 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 420 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014... Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...4 Övergångsbestämmelser... 5 Privattandläkarnas synpunkter under arbetets

Läs mer

Metaller och legeringar

Metaller och legeringar Mål Metaller och legeringar Att kunna redogöra för metallers uppbyggnad och struktur Att kunna de vanligaste odontologiska metallernas tillverkningsegenskaper (gjutning, bearbetning) Metallstruktur Kristall

Läs mer

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt 1 (7) Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt Den här översikten är en sammanfattning av ersättningsreglerna i det statliga tandvårdsstödet som började gälla den 1 juli

Läs mer

Zirkoniumbaserade kronor. Indikationer och tekniker

Zirkoniumbaserade kronor. Indikationer och tekniker Zirkoniumbaserade kronor Indikationer och tekniker Vi på BN-Dental erbjuder den senaste tekniken inom Cad/Cam vars utveckling går oerhört fort, speciellt inom zirkoniumbaserade konstruktioner där många

Läs mer

Tandläkarna Christin Tedsjö och Maria Paldanius. Engagerad personal och medvetna patienter. Prislista

Tandläkarna Christin Tedsjö och Maria Paldanius. Engagerad personal och medvetna patienter. Prislista Engagerad personal och medvetna patienter lista 2018-01-15 lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 950 1 050

Läs mer

Tillstånd: Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd krona

Tillstånd: Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd krona Tillstånd: Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd krona Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

Ett cement som tar dig långt! RelyX. Unicem. Självbondande dualhärdande resincement

Ett cement som tar dig långt! RelyX. Unicem. Självbondande dualhärdande resincement Ett cement som tar dig långt! TM Självbondande dualhärdande resincement Indikationer Inlägg, Onlays, Kronor och Broar framställt av Metall/Metallkeramik Porslin/ Keramik Komposit Titan Stift och andra

Läs mer

Ströms Tandläkeri. Tillsammans skapar vi friskare leenden. Prislista

Ströms Tandläkeri. Tillsammans skapar vi friskare leenden. Prislista Tillsammans skapar vi friskare leenden Prislista 2018-01-31 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 990 830

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; TLVFS

Läs mer

5 år > 95% Keramer -när, var och hur? - vad är nytt? Christel Larsson. Materialvetenskap och Teknologi, Odontologiska fakulteten, Malmö Högskola

5 år > 95% Keramer -när, var och hur? - vad är nytt? Christel Larsson. Materialvetenskap och Teknologi, Odontologiska fakulteten, Malmö Högskola Keramer -när, var och hur? - vad är nytt? Christel Larsson Materialvetenskap och Teknologi, Odontologiska fakulteten, Malmö Högskola Forum för Tandteknik, Stockholm 17-02-02 KERAMER PORSLIN GLASKERAMER

Läs mer

Prislista, gäller från den 1 september 2010

Prislista, gäller från den 1 september 2010 Prislista, gäller från den 1 september 2010 Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 650 700

Läs mer

Prislista 2016. Priserna gäller från 1 januari 2016

Prislista 2016. Priserna gäller från 1 januari 2016 Prislista 2016 Priserna gäller från 1 januari 2016 I Sverige råder fri prissättning på tandvård vilket betyder att tandläkare och tandhygienister själva bestämmer priset för olika behandlingar. I den här

Läs mer

Den perfekta kombinationen!

Den perfekta kombinationen! Den perfekta kombinationen! - Din guide till ett lyckat cementval Variolink Veneer Multilink Automix TOOLS TILLBEHÖR UNIVERSAL UNIVERSALT CEMENT Ivoclean NYHET IVOCLEAN Ivoclean är en ny rengöringspasta

Läs mer

Tandläkare Jonas Ström. Prislista

Tandläkare Jonas Ström. Prislista Prislista 2016-11-05 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 890 810 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Citytandläkarna Christin Tedsjö och Maria Paldanius. Engagerad personal och medvetna patienter. Prislista

Citytandläkarna Christin Tedsjö och Maria Paldanius. Engagerad personal och medvetna patienter. Prislista Engagerad personal och medvetna patienter 2019-01-17 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 950 1 050 845 103 Akut

Läs mer

Familjetandläkaren Södertälje. Prislista

Familjetandläkaren Södertälje. Prislista 2019-01-15 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 845 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Väntrumsprislista från och med

Väntrumsprislista från och med Väntrumslista från och med 180115 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 830 900 103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare

Läs mer

Referenspriserna omräkning till 1 september 2014

Referenspriserna omräkning till 1 september 2014 Referenspriserna omräkning till 1 september 2014 Referensprisernas grund och syfte 2 Hur beräknas referenspriserna? 2 Vilken procentuell höjning har skett av referenspriserna? 4 Åtgärderna för tandstödd

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Taxa Burgsviks Tandvård

Taxa Burgsviks Tandvård Sida 1/5 Utskriven 14-1-1 21:46 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 13 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 15 Kompletterande eller akut undersökning,

Läs mer

itero intraoral skanner för digitala avtryck Ditt kunnande, vår teknik, den perfekta passformen

itero intraoral skanner för digitala avtryck Ditt kunnande, vår teknik, den perfekta passformen itero intraoral skanner för digitala avtryck Ditt kunnande, vår teknik, den perfekta passformen Straumann CARES Digital Solutions Stig in i den digitala eran med Straumann CARES Digital Solutions, sömlös

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista 2019-01-23 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 845 845 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 Prislista 2011 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 750 618 103

Läs mer

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2013

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2013 1 Prislista Akalla Tandläk0arpraktik Gäller f.o.m 1/9 2013 100-Undersök. Riskbedöm. och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 750 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Tandvårdsteam Pia Strandberg. Prislista

Tandvårdsteam Pia Strandberg. Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 385

Läs mer

Kvalitetsbedömning vid fyllnings terapi T5 + KUT

Kvalitetsbedömning vid fyllnings terapi T5 + KUT Kvalitetsbedömning vid fyllnings terapi T5 + KUT 20160914 Hans.Sandberg@ki.se Några ord om kvalitet Enligt ISO standard: Alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som ger dess förmåga att

Läs mer

Prislista. Per-Olof Jansson

Prislista. Per-Olof Jansson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 760 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 680

Läs mer

Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Åtgärd: Tandstödd bro

Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Åtgärd: Tandstödd bro Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) s ger funktionsstörning Åtgärd: Tandstödd bro Det här är resultatet litteratursökningen utifrån detta tillstånds- åtgärdspar s ingår i Nationella

Läs mer

Temporära fyllningar Puts av fyllning

Temporära fyllningar Puts av fyllning Temporära fyllningar Puts av fyllning 2014-05-13 Sebastian Malmqvist Universitetsadjunkt 1 Temporära fyllningar Tillfällig igenfyllning av ickekarierad kavitet: Fraktur av fyllning eller tand Förhindra

Läs mer

Ditt glada leende - Vår drivkraft Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI TTFP20 Fast protetik, 60 högskolepoäng Fixed Prosthodontics, 60 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för odontologi 2007-01-17

Läs mer

Referenspriser för det statliga tandvårdsstödet TLVFS 2016:49

Referenspriser för det statliga tandvårdsstödet TLVFS 2016:49 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 866 825 103 - Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 383 365

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för karies och paradontit - SKaPa - Tillståndskoder Giltig fr.o.m JUSTERING/NYTT I GRÖNT. UPPHÄVT I RÖTT Kod

Svenskt kvalitetsregister för karies och paradontit - SKaPa - Tillståndskoder Giltig fr.o.m JUSTERING/NYTT I GRÖNT. UPPHÄVT I RÖTT Kod Svenskt kvalitetsregister för karies och paradontit - SKaPa - Tillståndskoder Giltig fr.o.m. 2018-01-15 JUSTERING/NYTT I GRÖNT. UPPHÄVT I RÖTT Kod 1001 BASUNDERSÖKNING 1301 BEHOV AV MINDRE OMFATTANDE UNDERSÖKNING

Läs mer

Väntrumsprislista från och med

Väntrumsprislista från och med Väntrumslista från och med 190115 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder. 101 Basundersökning, utförd av tandläkare. 845 900 103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 775

Läs mer

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 1(5) Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga

Läs mer

2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder

2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder 2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS F 04 Behandling av tandvårdsrädda, per timme 990 Ingår ej 07 Narkos, per tillfälle inkl för- och efterbehandling 7 125 7 125 7 125 07-1 IV-sedering 4 765 3 926 3 812

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista Prislista 2017-01-16 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Citytandläkarna. engagerad personal, medvetna patienter. Prislista

Citytandläkarna. engagerad personal, medvetna patienter. Prislista engagerad personal, medvetna patienter Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 875 810 103 Akut eller

Läs mer

Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01

Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01 Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01 slista landstingets tandvårdstöd 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 103s Akut eller kompletterande undersökning, utförd avtandläkare.

Läs mer

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande Prislista 2015-05-18 www.domnadental.se 08-774 29 40 info@domnadental.se ÅTGÄRD BESKRIVNING FK REFERENSPRIS VÅRT PRIS 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Tandläkare Jonas Ström. Prislista

Tandläkare Jonas Ström. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Åtgärder, prislista. Erikslust Tandvård. Sida 1/5 Utskriven 14-10-09 08:22. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Erikslust Tandvård. Sida 1/5 Utskriven 14-10-09 08:22. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Referens Sida 1/5 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 780 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 107 Omfattande akut eller kompletterande

Läs mer

Prislista giltig från och med 1 september 2014

Prislista giltig från och med 1 september 2014 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 815 103 Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare 340 370 107 Omfattande akut eller

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandtekniska arbeten

Tandtekniska arbeten Tandtekniska arbeten Läkemedelsverkets granskning av svenska och importerade kronor i metallkeramik Målsättning med dagen Bringa klarhet i regelverk och myndighetskrav Redovisa nya undersökningar av tandtekniska

Läs mer

Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Prislista giltig från och med 15 januari 2017

Prislista giltig från och med 15 januari 2017 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 825 900 103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare 365 390 107 Omfattande kompletterande

Läs mer

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi.

Egna åtgärder Åtgärd Förklaring 12A Datortomografisk röntgenundersökning av en kvadrant. Används av specialist i radiologi. 1 (5) Anvisningar till pris- och åtgärdsförteckning för specialisttandvård till barn och ungdomar Åtgärderna i pris- och åtgärdsförteckningen för specialisttandvård till barn och ungdomar tillämpas enligt

Läs mer

Undersökningar. 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare. 380 kr. 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand. 320 kr

Undersökningar. 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare. 380 kr. 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand. 320 kr Undersökningar 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 380 kr 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand 104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder 105 Kompletterande

Läs mer

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM För alla större implantatsystem ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM Unika original för unika individer Som en del av vårt erbjudande för digitala, öppna lösningar levererar

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Familjetandläkarna Konsberg. Prislista

Familjetandläkarna Konsberg. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 760 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista 2012. Priserna gäller från 1 oktober 2011

Prislista 2012. Priserna gäller från 1 oktober 2011 Prislista 2012 Priserna gäller från 1 oktober 2011 I Sverige råder fri prissättning på tandvård vilket betyder att tandläkare och tandhygienister själva bestämmer priset för olika behandlingar. I den här

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista 2017-02-07 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

2016 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2016 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2016 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 810 810 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 440 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tandläkare Åsa Gadler. Åtgärd Beskrivning FK -

Åtgärder, prislista. Tandläkare Åsa Gadler. Åtgärd Beskrivning FK - Åtgärder, lista 1011 Basundersökning och diagnostik utförd av 830 1 000 tandläkare 103 Akut eller kompletterande undersökning eller 365 365 utredning av enstaka tand eller ens 107 Omfattande akut eller

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tandhälsan Olsson & Skeppar. Sida 1/7 Utskriven :00. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tandhälsan Olsson & Skeppar. Sida 1/7 Utskriven :00. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Referens Sida 1/7 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 107 Omfattande akut eller kompletterande

Läs mer

Referenspris allmäntandvård

Referenspris allmäntandvård er för det statliga tandvårdsstödet 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 - Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Tandläkare Ulrika Jonsson. Prislista

Tandläkare Ulrika Jonsson. Prislista 2019-02-13 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 400 890 1 200 845 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Instuderingsfrågor inför tentamen i fast protetik 4, Vt 2014

Instuderingsfrågor inför tentamen i fast protetik 4, Vt 2014 Instuderingsfrågor inför tentamen i fast protetik 4, Vt 2014 Preparationer 1. Preparationer för: 2. MK 3. Helkeram 4. Guldinlägg 5. Keramonlay Temporära broar 6.Uppgift o funktion 7.Dimensionering 8. Hållbarhet

Läs mer

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare, 775 903 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist, ktr adress, ktr anamnes 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Bli hel igen. Så kan du bli dig själv igen med nya tänder.

Bli hel igen. Så kan du bli dig själv igen med nya tänder. Bli hel igen. Så kan du bli dig själv igen med nya tänder. Brukar du undvika att le för att en eller flera tänder saknas i din mun? När vågade du senast ta en tugga av ett krispigt äpple? Har du slutat

Läs mer

Snabbt och enkelt - en smidig gingival

Snabbt och enkelt - en smidig gingival Retraktionspasta i kapsel 3M ESPE Astringent Retraction Paste Snabbt och enkelt - en smidig gingival NEW! Avsedd för polyeter och A-silikon avtrycksmaterial retraktion Retraktion är lätt med den första

Läs mer

Citytandläkarna Staffan Hernqvist och Maria Paldanius. Engagerad personal och medvetna patienter. Prislista

Citytandläkarna Staffan Hernqvist och Maria Paldanius. Engagerad personal och medvetna patienter. Prislista Engagerad personal och medvetna patienter. Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 730 102 Fullständig

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

riser & åtgärder 2012

riser & åtgärder 2012 P riser & åtgärder 2012 sida 2/12 Folktandv. BASUNDERSÖKNING 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 690 960 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 605 630 630 103 Akut eller

Läs mer

City Tandvård. Prislista

City Tandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Stiftförankring behöver vi den och i så fall när?

Stiftförankring behöver vi den och i så fall när? Stiftförankring behöver vi den och i så fall när? Tore Dérand Under de senaste 50 åren har stort intresse visats för stiftförankringars problematik och deras användning i kliniken. I detta sammanhang avses

Läs mer

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning Grundslista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 121 Röntgenundersökning av enskild

Läs mer

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill

Läs mer

Specialisttandvård Pris STV ATV

Specialisttandvård Pris STV ATV 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder S101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 775 S101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500

Läs mer

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Ny åtgärd i blå text ALLMÄNTANDVÅRD (ATV) SPECIALISTTANDVÅRD (STV) Åtgärd spec spec 101 Basundersökning

Läs mer

Allmäntandvård Pris pris

Allmäntandvård Pris pris 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 830 830 103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 390 365 107

Läs mer

prislista Specialisttandvård

prislista Specialisttandvård lista Specialisttandvård Välkommen till Folktandvården! Här följer en beskrivning av vad det kostar att göra olika slags behandlingar på alla Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland. Prislistan är förändrad

Läs mer

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård lista 2015 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 780 1 100 775

Läs mer

Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder

Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder Endodonti! Endodonti? Tandens vävnader Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder Dentinkanalernas diameter Täthet av dentinkanaler Pulpans vaskulära nätverk Närheten till immunsystemet

Läs mer

Protemp Komposit för temporär vård. 3 Garant. En generation vidare. En dimension stabilare.

Protemp Komposit för temporär vård. 3 Garant. En generation vidare. En dimension stabilare. Protemp Komposit för temporär vård 3 Garant En generation vidare. En dimension stabilare. Grunden till framgång för indirekta restaureringar För indirekta restaureringar, som exempelvis kronor och broar

Läs mer

Prislista. Farsta Tandvårds Team

Prislista. Farsta Tandvårds Team Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdsbidrag30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15

Läs mer

Bli hel igen. Därför är det viktigt att ersätta även enstaka tappade tänder.

Bli hel igen. Därför är det viktigt att ersätta även enstaka tappade tänder. Bli hel igen. Därför är det viktigt att ersätta även enstaka tappade tänder. Har du tappat en tand och känner dig osäker på vad du ska göra åt det? Har du behövt dra ut en tand långt bak i munnen och

Läs mer

Tandläkare Pär Fugelstad. Prislista

Tandläkare Pär Fugelstad. Prislista Prislista 2016-05-23 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 810 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer