Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning."

Transkript

1 Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A A conto ABC-analys ABC-kalkylering Accept Acceptfrist Ackord Ackumulerad Administration Affärshändelse Affärsidé Affärsmannaskap Aktie Aktiebok Aktiebolag Aktiefond Aktiekurs Aktieportfölj Aktieuppdelning Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning. Gruppering av produkter, marknader, kunder etc i kategorier, t ex efter vilket täckningsbidrag (marginal) de ger med det största bidraget från A-gruppen och det minsta från C-gruppen. Eng: Activity-Based Costing. En form av självkostnadskalkylering som syftar till att fördela indirekta kostnader genom noggrann analys av kostnads- och intäktsdrivande aktiviteter i stället för enkla schablonpålägg utifrån lön eller materialåtgång. Godkännande av ett anbud e dyl, som medför ett bindande avtal. Den tid inom vilken man måste svara på ett anbud eller en offert för att ett giltigt avtal skall komma till stånd. För att undvika konkurs kan ett företag komma överens med fordringsägarna om att acceptera att de får t ex 40 % av sina fordringar, medan resten avskrivs. En sammanlagd summa från t ex årets början. Förvaltning, ledning och styrning av en verksamhet. En utifrån kommande transaktion som påverkar företagets balansräkning. Det är i huvudsak tre typer: inköp, försäljning och finansiella transaktioner. Beskrivning av hur företaget tänker tillgodose ett bestämt marknadsbehov och på vilket sätt det är unikt i förhållande till konkurrenter. En bra utformad affärsidé bör innehålla uppgifter om vilka behov företaget ska tillfredsställa, med vilken produktidé och för vilka kunder och med vilket kunnande och kompetens. Se funktionen Basstrategier med Info. Förmåga att tillgodose kunders behov på ett tillräckligt resursbesparande sätt så att vinst skapas. En ägarandel i ett aktiebolags aktiekapital. Aktiekapitalet ingår i aktiebolagets eget kapital. Register över aktieägare i ett företag. En företagsform som är en självständig juridisk person, dvs bolaget har en egen ekonomi, har egna tillgångar och skulder och kan självständigt ingå avtal. Verksamhetens vinst beskattas i bolaget. Ägaren/ägarna av ett aktiebolag har ansvarar bara med sitt satsade kapital. En fond öppen för ett obegränsat antal delägare att köpa andelar i. Fonden äger främst aktier men också en viss del andra värdepapper kan förekomma. Det pris som börsaktier åsätts vid handeln på fondbörsen. Alla aktier du äger. Split, där en aktie delas i flera. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (1 of 23) :59:12

2 Aktieutdelning Aktieägare Aktivera Allegat Alternativkostnad Amortering Amorteringsplan Anbud Anläggningstillgång Annuitet Annuitetslån Anskaffningsvärde Antal besvarade frågor och uppgifter Antal dagar kvar Arbetande kapital Arrende Avbetalningsplan Avkastning Avkastningskrav Efter beslut av ordinarie bolagsstämma brukar en del av företagets vinst efter skatt delas ut till aktieägarna som ersättning för att de satsat pengar i företaget. Den del av vinsten efter skatt som inte delas ut, kallas balanserade vinstmedel och ingår i eget kapital. Alla de privatpersoner eller företag som äger aktier i ett företag. Ta upp en utgift som en tillgång i balansräkningen i stället för att redovisa den som en kostnad i resultaträkningen. Den aktiverade tillgången kostnadsförs normalt successivt under följande år i form av avskrivningar. Synonymt med verifikation, dvs ett dokument som ligger till underlag för bokföringen av en affärshändelse, t ex en faktura eller ett kvitto. En kalkylerad kostnad som uppstår om en resurs kan användas på ett annat sätt och ge intäkter. Exempelvis är alternativkostnaden för en egen fastighet det den skulle ge vid uthyrning i stället för att man använde den själv. Avbetalning på ett lån så att skulden minskar. Plan för hur ett lån skall återbetalas (jfr Avbetalningsplan). Ett erbjudande eller offert om att köpa eller sälja en produkt med angivande av villkor. Fasta tillgångar i företaget som är avsedda att stadigvarande innehas och brukas i rörelsen, dvs tillgångar som företaget inte avser att sälja utan som ska användas i företagets verksamhet med syfte att skapa intäkter. De kan vara materiella, vanligen maskiner och byggnader, immateriella, t ex patent, samt finansiella, såsom långsiktiga penningplaceringar i t ex aktier i andra bolag. Se bilden Balansräkning i siffror med Info. Det sammanlagda belopp som en låntagare betalar som ränta och amortering på ett lån. Annuiteten är vanligen lika stor under lånets hela löptid (jfr Rak amortering). Lån som återbetalas med annuiteter. Det pris som t ex en fastighet eller en aktie hade vid tidpunkten för köpet/förvärvet. I ProfitGames betyder det antalet besvarade frågor plus antalet uppgifter där spelaren lagt ut plus- och minustecken. I ProfitGames är det antalet arbetsdagar kvar på perioden före nästa bokslut. En benämning på det finansiella kapital som kräver ränta eller utdelning som lån och eget kapital. Se bilden Räntabilitet på sysselsatt kapital med Info. Nyttjanderätt till ett markområde. Upprättas ofta när den betalningsskyldige har misskött sina betalningar (jfr Amorteringsplan). Synonymt med lönsamhet, räntabilitet och återbäring i procent på insatt kapital, t ex räntan på ett sparkonto eller utdelningen på aktier. Se bilden Räntabilitet på totalt kapital med Info. En kalkylräntesats som bestäms av antingen kostnaderna för att skaffa kapital eller alternativa placeringsmöjligheter för kapital beroende på vilket förräntningskrav som är mest aktuellt. Se infotext till Räntabilitet på totalt kapital. Försäljning av aktier i ett dotterbolag, ofta via börsen. Avrop Avräkningsnota Avskrivning enligt plan Avsättningar Utifrån ett köpeavtal, som gäller t ex ett års förbrukning, begärs ofta leverans av bara en del av det avtalade inköpet. Fördelar för köpare är att de kan få kvantitetsrabatt utifrån årsvolymen samtidigt som de slipper kostnaderna för onödigt kapital bundet i lager. Fördelar för säljaren är att ha en framtida försäljning inplanerad. Bekräftelse på köp eller försäljning av aktier. Kostnad för värdeminskning på maskiner och inventarier på grund av ålder, förslitning, teknisk utveckling etc. Anläggningens anskaffningspris divideras med det antal år, t ex 5 år, den beräknas att användas, t ex en maskin som köps in för 100 tkr, skrivs då av med 20 tkr per år. Anläggningsvärdet i balansräkningen minskas varje år med detta belopp som tas upp i resultaträkningen som en kostnad med benämning avskrivning. Det finns skatteregler för hur stor värdeminskningen får vara per år för att den skall vara skattemässigt avdragsgill. Se faktatext Grafisk resultaträkning. Långa skulder, t ex pensionsavsättningar, vars kostnader inte går att exakt beräkna. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (2 of 23) :59:12

3 Avtal Muntlig eller skriftlig överenskommelse, som medför rättigheter och skyldigheter för parterna. B Baisse Balanslikviditet Balansomslutning Balansräkning Bankcertifikat Bankdag Banksekretess Behörighet Beslutsprocess Bestrida Betalningsanmärkning Betalningsföreläggande Betalningspåminnelse Betalningsvillkor Bidragskalkyl Bindningstid Blancolån Benämning på tendensen när aktiekurserna överlag faller kraftigt med stor volym. Ett mått på företagets förmåga att betala sina skulder när de förfaller till betalning. Balanslikviditeten beräknas genom att omsättningstillgångarna divideras med de kortfristiga skulderna. Se bilden Likviditet med Info. Balansräkningens totala slutsumma, dvs summan av totala tillgångar eller summan av skulder och eget kapital. Se bilden Balansräkning i siffror med Info. BRs syfte är att ge en ögonblicksbild av dels vad företaget äger, tillgångarna (på debetsidan), dels varifrån pengarna har kommit som finansierat tillgångarna, lånade eller egna pengar (på kreditsidan). Eftersom alla tillgångar är finansierade, är tillgångarna lika stora som skulder plus eget kapital. Det är balans. Posterna står i likviditetsordning. Se bilderna för balansräkning med Info. Ett löpande skuldebrev som ges ut av en bank. B köps av kunden till dagskurs (-pris) och återköps av banken på bestämd dag till ett i förväg bestämt pris. Dag när banker i allmänhet utför transaktioner. Innebär att banken har tystnadsplikt och inte får avslöja för obehöriga vilka förhållanden en kund har till banken. Rätt att genom fullmakt handla för någon annans räkning. Det sätt varpå beslut fattas och kan bestå av följande steg: - Bestäm målen - Ställ upp tänkbara alternativ för att nå målen - Värdera alternativen - Välj alternativ (fatta beslut) - Genomför och utvärdera. Förneka, t.ex. grunden för mottagen faktura. Får man när kronofogden eller domstol har fastställt betalningsskyldigheten för en obetald skuld. Betalningsanmärkningen finns registrerad i tre år och kvarstår även om skulden betalas. Kan t ex en kreditgivare ansöka om hos kronofogden om en låntagare inte betalar sina förfallna skulder. Kan leda till utmätning hos gäldenären. Uppmaning från t.ex. kreditgivare att betala en förfallen fordran. Avser normalt i samband med fakturor hur många dagar kunden har på sig att betala och vilken dröjsmålsränta som gäller. Se betalningskalkyler och cash management med Info. Kalkyl med ofullständig kostnadsfördelning. Enbart beslutsalternativets intäkter och specifika kostnader tas med. Som exempel: Särintäkt Särkostnader = Täckningsbidrag (TB) Intäkt Rörliga kostnader = Bruttovinst I nästa steg bedömer man om bidraget är tillräckligt stort för att täcka företagets övriga kostnader och ge vinst. Det sker normalt genom att man ser på hur många procent som bidraget (vinsten) utgör av intäkten (vilket ger täckningsgrad eller bruttomarginal), som bör vara av en fastställd storlek. Se Info till säljkalkyler. Tid under vilken ett låns räntesats är bunden. Lån utan säkerhet. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (3 of 23) :59:12

4 Bokföring Bokslut Bokslutsdispositioner Bokslutskommuniké Borgen Borgensförbindelse Borgensman Borgensåtagande Borgenär Bortskrivning Bottenlån Hypotekslån BR Bransch Break-even-point Bristkostnad Brutto Bruttomarginal Bruttovinst Bruttoresultat Registrering av de olika affärshändelser som inträffar i ett företag och som ytterst påverkar balans- och resultaträkning. Som grund för varje bokförd affärshändelse ska det finnas en verifikation. Dubbel bokföring innebär att varje transaktion bokförs på minst två konton, på det ena i debet och på det andra i kredit. Bokföringen skall ske löpande och vara både kronologisk och systematisk. Kronologisk betyder att affärshändelserna ska bokföras i den följd de inträffar. Den kronologiska bokföringen sker i en grundbok. Systematisk bokföring innebär att affärshändelser med likartad innebörd ska bokföras i ett sammanhang. För att uppfylla detta krav använder man konton. Pengar som betalas in och ut från kassan bokförs på ett kassakonto varje aktuell dag etc. Den systematiska bokföringen sker i en huvudbok. Bokföringen sammanställs i balans- och resultaträkning. I ProfitGames görs ett preliminärt bokslut efter varje beslut. I funktionen "Bokslut och budget" görs sedan ett fullständigt bokslut med hänsyn till avskrivningar, skatt m m vid periodens slut. Några begränsade tillåtna sätt att skjuta skatten framåt i tiden. Förhandsinformation om företagets bokslut som lämnas innan årsredovisningen publiceras. Ett löfte av en eller flera fysiska eller juridiska personer att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar (jfr. Säkerhet). - Beloppsbegränsad borgen, borgensmannen ansvarar upp till angivet belopp samt - om det framgår av borgensförbindelsen - för tillkommande räntor och avgifter. - Enkel borgen, borgensmannen blir betalningsskyldig först sedan man konstaterat att låntagaren inte kan betala. Sällan förekommande i banksammanhang (jfr Proprieborgen). - Generell borgen, borgensmannen åtar sig ett ansvar för låntagarens samtliga skulder till kreditgivaren nu och i framtiden. Förekommer både med och utan beloppsbegränsning. - Proprieborgen, borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Kreditgivaren kan kräva vem han vill av borgensmannen eller låntagaren så snart betalning uteblivit. Vanligast i banksammanhang (jfr Enkel borgen). - Solidariskt borgensansvar, borgensmännen svarar "en för alla, alla för en" för borgensåtagandet. Skulle en eller flera borgensmän sakna betalningsförmåga, får övriga borgensmän betala även dessa delar. Det avtal som upprättas mellan borgensman (-män) och kreditgivare och där det framgår vilken omfattning borgensåtagandet har, t ex solidarisk borgen (se d.o.). En person som gått i borgen, ej att förväxla med Borgenär (jfr d.o.). Det samma som Borgen. Person (fordringsägare) som har en fordran på en annan (gäldenären). Bokföringsåtgärd genom vilken en tillgång avförs ur räkenskaperna. Kallas bostadslån som har pant med bästa säkerhet i bostaden. Ofta lån som lämnas av hypoteksinstitut (jfr Topplån). Balansräkning. Se bilderna Balansräkning i siffror och Grafisk balansräkningmed Info. Grupp av företag sysselsatta med likartade produkter eller tjänster. Se brytpunkt. Utebliven intäkt eller kostnadsökning på grund av t ex en lagerbristsituation. Utan avdrag (ej netto). Bruttovinstens andel av intäkterna eller av försäljningspriset i procent. Du köper in en produkt för exempelvis 75 kr och säljer den för 100 kr. Det ger en bruttovinst på 25 kr samt en bruttomarginal på 25 % (100 * bruttovinsten / försäljning). Du får alltså här behålla 25% av försäljningspriset. Bruttomarginalen ska vara tillräckligt stor för att klara övriga kostnader och vinst. Se bilden Resultaträkning i siffror med Info. Vinstnivån före fasta kostnader. I handelsföretag är det försäljningspris minus inköpspris och i verkstadsföretag försäljningspris minus tillverkningskostnader. Se bild Resultaträkning i siffror med Info. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (4 of 23) :59:12

5 Brytpunkt Budget Bundet eget kapital Bundet lån Bundet sparande Byggnadskreditiv Bäst möjligt Börspost Börsstopp Eng: Break-even-point. Begrepp inom produktkalkylering. Den punkt där kurvorna för intäkter och kostnader skär varandra, dvs där det ekonomiska resultatet är noll (kritisk punkt eller nollpunkt). Se företags- och produktkalkyler med Info. En handlingsplan, uttryckt i siffror, över förväntade inkomster och utgifter under en viss tidsperiod. - Likviditetsbudget, en plan, uttryckt i siffror, över förväntade in- och utbetalningar under en viss tidsperiod. - Resultatbudget, en plan, uttryckt i siffror, oftast en form av resultaträkning över tänkta intäkter och kostnader under en viss framtida period. Om intäkterna är större än kostnaderna ger verksamheten vinst, i annat fall förlust. Aktiekapital och en del s k fonder som inte får delas ut till aktieägarna. Lån vanligen för bostadsändamål, vars ränta är bunden under angiven löptid. En sparform där sparbeloppet inte får/kan betalas ut (till spararen) före avtalad tidpunkt. Ett lån som betalas ut i etapper och som skall täcka byggkostnaderna under byggtiden. Avsikten är i regel att B skall ersättas med ett annat bostadslån när byggnaden är färdigställd. Överlåta åt mäklaren att avgöra priset på din köp- eller säljorder. Den mängd aktier som normalt handlas mellan börsens medlemmar. Handeln med aktierna i ett företag stoppas tillfälligt av olika orsaker, t ex en större affär eller ett uppköpserbjudande. C CAD CAM Cash flow Cash Management Checkkredit Copyright Courtage Computer Aided Design, dvs datorstödd konstruktion. Computer Aided Manufacturing, dvs datorstödd tillverkning där maskiner styrs av datorer. Kassaflöde, dvs skillnaden mellan in- och utbetalningar. Det används i samband med finansieringsanalys. Se kalkyler cash management med Info. CM betyder planering och hantering av likvida medel för att tjäna pengar på pengar och öka finansiella intäkter samt minska finansiella kostnader. En form av banklån med maximerat lånebelopp där den faktiska skulden kan variera dagligen med låntagarens uttag och insättningar. Den som har upphovsrätt och rätt att kopiera. Mäklarnas förmedlingsprovision för köp och försäljning av aktier. D Debet Debitera Delat ansvar Delrätt Delårsrapport Denuntiation (-iera) Depå Design Vänstra sidan på ett T-konto, som visar tillgångar i balansräkningen och kostnader i resultaträkningen. På så sätt visar debet användningen av inkommande pengar. Jfr "kredit" som visar kapitalanskaffningen. I dagligt tal "att ta betalt för". I bokföringssammanhang menar man att bokföra på ett kontos vänstra sida, dvs debetsidan. Jfr Kreditera. Att ansvaret för t ex betalningen av ett lån är delat på visst sätt, t ex hälften var (jfr solidarisk borgen). Rätten att vid en fondemission erhålla nya aktier i proportion till det gamla aktieinnehavet. Rapport från ett företag med uppgift om resultatutvecklingen under den angivna perioden (kvartal, tertial, halvår, åtta månader etc). T ex meddelande till en låntagare att lånet övertagits av ny kreditgivare och att lånet från och med en viss tidpunkt skall betalas till denne. Förvaring och förvaltning på särskilt sätt av aktier eller andra värdepapper hos ett värdepappersinstitut med möjlighet till belåning. Formgivning. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (5 of 23) :59:12

6 Direkt kostnad Direktmarknadsföring Direktavkastning Direktreklam Diskontering Disponibel Dispositiv lagregel Dröjsmålsränta Dubbel bokföring Du-Pont-schema Kostnad som redovisningen klarar att hänföra till en viss kostnadsbärare, t ex löner och material. Se bilder på resultaträkning och kalkyler med Info. (DM) dvs marknadsföring direkt till utvalda målgrupper genom opersonliga media som post, telefon och fax. Aktieutdelningen i procent av företagets aktuella aktiekurs. (DR) dvs trycksaksreklam som sänds direkt till samtliga individer inom en utvald målgrupp. I vissa investeringskalkyler omräknas in- och utbetalningar vid olika tidpunkter till nuvärde med en räntefaktor. Vi får ett nuvärde för inbetalningar och ett för utbetalningar och kan jämföra om det är ett inbetalningsöverskott. Tillgänglig, t ex vinst att förfoga över. Lagregel som inte gäller om det finns ett avtal mellan parterna med en annan innebörd. Den ränta som ska betalas av den som betalar för sent. Denna teknik utvecklades i hamnstäder i Italien redan under 1400-talet. Systemet bygger på att alla affärshändelser bokförs på konton. Ett konto har två sidor och brukar därför ibland ritas som ett "T". Den vänstra sidan kallas alltid debet och den högra alltid kredit. Dubbel bokföring innebär en strikt tillämpning av två, enkla regler: 1. varje affärshändelse bokförs på minst två konton och 2. summan av det som bokförts i debet skall vara exakt lika med det som bokförts i kredit. Ett lönsamhetsschema som visar sambandet mellan resultat- och balansräkning vid beräkning av räntabiliteten. Du-Pont-schemat är liggande och går från vänster till höger, medan Lönsamhetsschemat i ProfitGames går uppifrån och ner, som BR och RR. E EBITDA EBT Effektiv ränta Effektivisera Efterkalkyl Eget kapital Ekonomi Ekonomisk förening Ekonomisk livslängd Ekonomisk partistorlek Emission Emittera Enskild egendom Enskild näringsverksamhet Eng: Earnings Before Interest, Tax and Depreciation and Amortization of fixed assets; Resultat före avskrivningar. Eng: earnings before tax; nettoresultat före skatt. Kreditkostnadens procentuella andel av kreditbeloppet innefattande alla kostnader för en kredit, omräknat till årsränta. Vidta åtgärder för att nå högre måluppfyllelsegrad. En kalkyl som man gör i efterhand för att ta reda på vad något faktiskt kostat eller gett för resultat. Utgör en kontroll av förkalkylen. EK utgörs av ägarnas insatser, t ex aktiekapital, samt de vinster som ägarna låtit stå kvar i företaget. Det är företagets 'skuld' till ägarna, som kräver utdelning. Se bild Balansräkning i siffror med Info. Hushållning med knappa resurser. Syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Med det menas att det inte är föreningen som ska gå med vinst, utan medlemmarna. Förenings arbete går ut på att gynna medlemmarna: kooperativ verksamhet. Medlemmarna deltar i verksamheten som kunder, leverantörer eller anställda. Det innebär att en medlem både är ägare/kund, ägare/leverantör, eller ägare/anställd. Man äger en del av föreningen, även om det bara är en liten del. Den tid som beräknas förflyta tills det lönar sig att byta till en ny tillgång. Den är oftast kortare än teknisk livslängd. Den ekonomiskt bästa kvantiteten vid inköp eller tillverkning. Se Wilsonformeln nedan och inköpskalkyler med Info. Nyemission innebär att aktiekapitalet utökas genom att gamla eller nya ägare betalar in kontanta medel. Det finns även andra former av emission. Ge ut aktier eller andra värdepapper. Äkta makes egendom, som inte är giftorättsgods. Den enklaste företagsformen är att någon driver ett företag som enskild näringsidkare och är ägaren som beskattas för företagets vinst och är personligt ansvarig för företagets skulder. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (6 of 23) :59:12

7 Entreprenad Etableringshinder EVA Exklusive Extraordinära intäkter och kostnader Avtal mellan beställare och entreprenör om utförande av ett större arbete, t ex ett bygge till fast pris. Svårigheter för nya företag att komma in på en marknad p g a stort kapitalbehov eller p g a att de etablerade företagen har t ex stordriftsfördelar, starka varumärken eller upparbetade distributionskanaler. Se Info till Basstrategier. Economic value added, är en kalkylräntemetod som mäter värdetillväxten. En schablonskatt samt en kalkylränta beräknad på alla tillgångar dras från resultatet (efter finansiella intäkter). Resultatet blir en positiv eller negativ värdetillväxt för året. Se Info till Simulering. Förkortas till "exkl" och betyder att något inte är medtaget eller inräknat. Större intäkter och kostnader som är onormala för verksamheten. F Factoring Faktura Fakturakostnad Fast Fast kostnad Fastighetskris Feedback Finansiell intäkt Finansiell kostnad Finansiella anläggningstillgångar Finansiella risker Finansiellt netto, finansnetto Finansiering Finansierings-analys Fakturakredit som innebär att ett företag tar lån mot säkerhet i sina kundfordringar eller t o m säljer sina kundfordringar till ett factoringföretag som övertar inkasseringen av fordringarna. Factoring ger företagen ett tillskott i likviditeten genom att kundfordringarna belånas. Factoring kan gå till på följande sätt: 1. Säljaren levererar produkter till köparen. 2. Säljaren överlåter sin kundfordran till factoringbolaget. 3. Säljaren informerar köparen om överlåtelsen på fakturan. 4. Factoringbolaget ger omedelbart säljaren ett lån motsvarande t ex 80% av beloppet. 5. Köparen betalar fakturan till factoringbolaget, som i sin tur betalar resterande belopp minus avdrag för provision till säljaren. Säljaren skickar en räkning med uppgift om vad som levererats, pris och tidpunkt för betalning som styrker att någon har handlat på kredit. Det pris som leverantören av en vara tar ut, exkl moms. Positiv börstendens då de flesta aktier stiger. Kostnad som inte ändras när volymen tillfälligt minskar eller ökar, t ex hyror, räntor och avskrivningar. Motsats till rörliga kostnader. Se Info till Resultaträkning i siffror. Fastighetskriser är ett resultat av för god tillgång pengar som trissar upp fastighetsvärden och skulder mer än intäkterna kan bära vid sämre tider, vilket medför försämrad räntabilitet, större utbud av fastigheter och sjunkande värden. Ett systemteoretiskt begrepp för återkoppling. Återföring av information. Det har bl a visat sig centralt i fråga om förutsättning för lärande. Intäkter vid placering av kapital, t ex valutavinster, räntor och utdelning. Se Resultaträkning i siffror med Info. Kostnader vid anskaffning av kapital, t ex valutakostnader, räntor och uppläggningskostnader av lån. Se faktatext Resultaträkning i siffror. Långsiktiga penningplaceringar i t ex obligationer eller aktier i andra bolag. Se balansräkningsbilder med Info. Valuta- och ränterisker. Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Anskaffning av kapital. Finansiering i ett företag kan ske på flera olika sätt: - utnyttjande av uppkomna vinster. - leasing - factoring - lån - tillskott av kapital från ägarna, nyemission Visar hur företaget har skaffat och använt kapital under året. Se bild Finansieringsanalys med Info. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (7 of 23) :59:12

8 Finans-inspektionen Fokuserings-strategi Fond Fondandel Fondemission Fondsparande Fordringar Främmande kapital Fundamental analys Fysisk person Förbrukning Företag Företagsform Företagskultur Förfallodag Förlust Förmögenhet Förpliktelser Förseningsavgift Förskott Försäkring Försäljning Förtidslösa lån Förutbetalda intäkter och kostnader Förvaltnings-berättelse Förädlingsvärde Tillsynsmyndighet inom det finansiella systemet, som omfattar börser, banker, försäkringsbolag samt andra finansbolag och fondkommissionärer. Koncentration på en särskild kundgrupp eller kundkategori. Ett bolags fonder, t ex reservfond, ingår i det egna kapitalet. Det egna kapitalet innehåller inga pengar utan talar om hur mycket företaget är skyldigt sina ägare. Även ofta det samma som Värdepappersfond. Andel i värdepappersfond. Ökning av antalet aktier och aktiekapitalet utan att nytt kapital kommer in i bolaget utifrån. Intern överföring till aktiekapitalet från tidigare upparbetade vinster. Vid sparande i fonder köper man andelar i fonden till dagskurs/pris. Exempelvis kundfordringar gäller av företaget utförda prestationer som kunden ännu inte betalt för. Fordran är normalt grundad på ett fordringsbevis såsom faktura eller skuldebrev. Korta och långa skulder. Motsats till eget kapital. Företagsanalys baserad på kända uppgifter om vinst, substansvärde, marknadsutveckling etc. Enskild person, privatperson, en människa " av kött och blod". Motsatsen är en juridisk person. Det är resurser som går åt under en period och visas i resultaträkningen som kostnader. Alla de ställen i samhället där resurser samlats för att producera vad vi behöver av varor och tjänster. Skattemässigt skall verksamheten kännetecknas av varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Sättet att juridiskt organisera företaget med hänsyn till verksamhet, storlek och ägarförhållanden. De olika företagsformerna är enskild firma, handels- resp kommanditbolag, aktiebolag och ekonomisk förening. Utgörs av de mål och värderingar som präglar ett företags sätt att agera mot kunder, anställda m fl. Det är viktigt att företagskulturen ser till att alla drar åt samma håll. Den dag som ett lån eller en faktura skall betalas. Uppstår om kostnaderna för en verksamhet under en viss period är större än intäkterna. Skillnaden mellan tillgångar och skulder. Skyldigheter eller åtaganden som man måste fullgöra. Fast avgift som tas ut vid försening. För att vara tillåten måste den vara avtalad i det ursprungliga avtalet mellan parterna. Betalning i förväg innan varan eller tjänsten har levererats. Skydd mot ekonomiska risker. Affärsmässiga aktiviteter att sälja och byta sina produkter (varor eller tjänster) mot ekonomisk ersättning. Att lösa lånet innan bindningstiden för lånet har gått ut. Intäkter eller kostnader som inte har presterats eller förbrukats under perioden men som blivit fakturerade eller betalda. De tas upp som interimsskulder resp interimsfordringar fram till nästa period. Se även "Upplupna intäkter/kostnader". Ska ingå i årsredovisningen tillsammans men resultat- och balansräkning. Den bör innehålla uppgifter om bl a antal anställda, lönekostnader, viktiga händelser och förändringar. Summan av arbetskostnader och vinst. G Generalagent Girera Ett självständigt företag, som fått ensamrätten till försäljningen i ett land av en viss produkt. Via girosystem överföra pengar från ett konto till ett annat. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (8 of 23) :59:12

9 Giro God banksed God man God redovisningssed Kontantlöst betalningssystem där pengar gireras från betalarens konto till mottagarens konto. Ett samlande uttryck för hur en bank bör uppträda bl a mot sina kunder och konkurrenter på marknaden. En person som har utsetts att företräda en annan person, t ex en som inte är myndig. En faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga. Goodwill Gott rykte. Det immateriella värde som finns i inarbetad kundkrets, organisation, varumärke m m. Det mervärde som betalas utöver det egna kapitalet vid köp av ett företag. Motsats är negativ goodwill. Grundinvestering Gäldenär Används i samband med investeringskalkylering och avser utgiften för anskaffningen av investeringsobjektet ifråga. Den som har en skuld och är betalningsskyldig. Motsats till borgenär eller fordringsägare. H Halvfabrikat Handelsbolag Hausse Hemtagnings-kostnader Hitech Hyllvärmare Hypotek Hypoteksinstitut Hypotekslån Händelse Hävdad En vara som bearbetas i en produktionsprocess och som befinner sig mellan råvara och slutprodukt. Jfr insatsvara. Om flera personer vill starta ett företag kan de starta ett handelsbolag (HB). Ett handelsbolag måste ha minst två delägare. När ett handelsbolag inregistrerats är det en juridisk person, som innebär bl a att bolaget kan ha egna tillgångar och skulder och ingå juridiskt bindande avtal. Ändå är det ägarna som tillsammans ansvarar för att bolagets skulder blir betalda. Fordringsägarna kan kräva vem som helst av delägarna på de pengar som företaget är skyldigt. Sedan får ägarna göra upp sinsemellan. Ägarna beskattas personligen för företagets vinst. Vinsten fördelas ofta enligt ett särskilt avtal mellan ägarna. Beskrivning av börstendensen när kurserna överlag stiger kraftigt med stor omsättning. Består av kostnader som köparen får betala för att få varan levererad. Exempel på vanliga hemtagningskostnader är frakt och försäkring. Eng: High technology. Produkter och verksamheter med hög teknologisk nivå. Varor med onormalt låg omsättningshastighet. Säkerhet för lån. Kreditinstitut som lämnar bottenlån. Medel för utlåningen anskaffas främst genom att instituten ger ut obligationer. Långfristigt lån mot säkerhet av pantbrev i fast egendom. (se Bottenlån). I ProfitGames är det en benämning på opåverkbara omständigheter som har tvingande konsekvenser. Beskrivning av börstendensen då något fler aktier stiger än sjunker i värde. I Ideell förening Image Immateriell Inbetalning Skillnaden mellan en ideell och ekonomisk förening är att det inte finns något speciellt vinstsyfte i den ideella föreningen. Det viktiga för medlemmarna är t ex idrott, humanitär hjälp, religion etc. Föreningen blir en juridisk person om den har antagit stadgar och utsett en styrelse. Då blir inte medlemmarna personligt ansvariga för föreningens skulder. Produkt- eller företagsbild, "ansiktet" utåt. Genom marknadsföring vill företaget skapa en bestämd bild för att nå konkurrensfördelar. Någonting icke konkret eller påtagligt. Går inte att fysiskt ta på, t ex kunskaper, patent, goodwill, varumärken, dataprogram eller hyresrätter. Mottagen betalning som ökar likvida medel. Inkomster följs förr eller senare av en inbetalning från kunden. Inbetalning är ett redovisningsbegrepp. Se också Intäkt. Se bilden Grafisk resultaträkning med Info. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (9 of 23) :59:12

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO), T8 Företagsekonomi för icke-ekonomer FIE840, VT 2010 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Torsdag 3 juni 2010, kl 08.00-12.30 Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Skrivet av Bokföringsnämnden

Skrivet av Bokföringsnämnden Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg FÖ6 Redovisning & bokföring» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition Måns och Bill har startat ett företag sedan två

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering KREDITTRANSAKTIONER Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit Vid kreditförsäljning av varor och tjänster så utgår ingen betalning vid försäljningstillfället utan först vid

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. Bytesbalansen = handelsbalansen + tjänstebalansen + räntenettot

Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. Bytesbalansen = handelsbalansen + tjänstebalansen + räntenettot Modellsvar uppgift 1 2a. Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. 2b. i. Bytesbalansen visar skillnaden mellan vad vi producerar inom landet och vad vi själva

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit sid 1 [10] Omdöme E 1. När uppstår en utgift? Den uppstår redovisningstekniskt när du erhåller ett kvitto eller en faktura. 2. Vad innebär att periodisera? När du fördelar inkomster och utgifter till rätt

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys » Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys Norrköping 2013-02-05 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ9 Räkenskapsanalys» Välkommen, syfte och tidsplan http://www.youtube.com/watch?v=4eci6wjpbze» Repetition»

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Borgenspolicy för Kalix kommun

Borgenspolicy för Kalix kommun Borgenspolicy för Kalix kommun 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: nås på 070-6967470 alt. 013-282522

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: nås på 070-6967470 alt. 013-282522 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI FREDAGEN den 11 JUNI 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer