Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning."

Transkript

1 Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A A conto ABC-analys ABC-kalkylering Accept Acceptfrist Ackord Ackumulerad Administration Affärshändelse Affärsidé Affärsmannaskap Aktie Aktiebok Aktiebolag Aktiefond Aktiekurs Aktieportfölj Aktieuppdelning Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning. Gruppering av produkter, marknader, kunder etc i kategorier, t ex efter vilket täckningsbidrag (marginal) de ger med det största bidraget från A-gruppen och det minsta från C-gruppen. Eng: Activity-Based Costing. En form av självkostnadskalkylering som syftar till att fördela indirekta kostnader genom noggrann analys av kostnads- och intäktsdrivande aktiviteter i stället för enkla schablonpålägg utifrån lön eller materialåtgång. Godkännande av ett anbud e dyl, som medför ett bindande avtal. Den tid inom vilken man måste svara på ett anbud eller en offert för att ett giltigt avtal skall komma till stånd. För att undvika konkurs kan ett företag komma överens med fordringsägarna om att acceptera att de får t ex 40 % av sina fordringar, medan resten avskrivs. En sammanlagd summa från t ex årets början. Förvaltning, ledning och styrning av en verksamhet. En utifrån kommande transaktion som påverkar företagets balansräkning. Det är i huvudsak tre typer: inköp, försäljning och finansiella transaktioner. Beskrivning av hur företaget tänker tillgodose ett bestämt marknadsbehov och på vilket sätt det är unikt i förhållande till konkurrenter. En bra utformad affärsidé bör innehålla uppgifter om vilka behov företaget ska tillfredsställa, med vilken produktidé och för vilka kunder och med vilket kunnande och kompetens. Se funktionen Basstrategier med Info. Förmåga att tillgodose kunders behov på ett tillräckligt resursbesparande sätt så att vinst skapas. En ägarandel i ett aktiebolags aktiekapital. Aktiekapitalet ingår i aktiebolagets eget kapital. Register över aktieägare i ett företag. En företagsform som är en självständig juridisk person, dvs bolaget har en egen ekonomi, har egna tillgångar och skulder och kan självständigt ingå avtal. Verksamhetens vinst beskattas i bolaget. Ägaren/ägarna av ett aktiebolag har ansvarar bara med sitt satsade kapital. En fond öppen för ett obegränsat antal delägare att köpa andelar i. Fonden äger främst aktier men också en viss del andra värdepapper kan förekomma. Det pris som börsaktier åsätts vid handeln på fondbörsen. Alla aktier du äger. Split, där en aktie delas i flera. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (1 of 23) :59:12

2 Aktieutdelning Aktieägare Aktivera Allegat Alternativkostnad Amortering Amorteringsplan Anbud Anläggningstillgång Annuitet Annuitetslån Anskaffningsvärde Antal besvarade frågor och uppgifter Antal dagar kvar Arbetande kapital Arrende Avbetalningsplan Avkastning Avkastningskrav Efter beslut av ordinarie bolagsstämma brukar en del av företagets vinst efter skatt delas ut till aktieägarna som ersättning för att de satsat pengar i företaget. Den del av vinsten efter skatt som inte delas ut, kallas balanserade vinstmedel och ingår i eget kapital. Alla de privatpersoner eller företag som äger aktier i ett företag. Ta upp en utgift som en tillgång i balansräkningen i stället för att redovisa den som en kostnad i resultaträkningen. Den aktiverade tillgången kostnadsförs normalt successivt under följande år i form av avskrivningar. Synonymt med verifikation, dvs ett dokument som ligger till underlag för bokföringen av en affärshändelse, t ex en faktura eller ett kvitto. En kalkylerad kostnad som uppstår om en resurs kan användas på ett annat sätt och ge intäkter. Exempelvis är alternativkostnaden för en egen fastighet det den skulle ge vid uthyrning i stället för att man använde den själv. Avbetalning på ett lån så att skulden minskar. Plan för hur ett lån skall återbetalas (jfr Avbetalningsplan). Ett erbjudande eller offert om att köpa eller sälja en produkt med angivande av villkor. Fasta tillgångar i företaget som är avsedda att stadigvarande innehas och brukas i rörelsen, dvs tillgångar som företaget inte avser att sälja utan som ska användas i företagets verksamhet med syfte att skapa intäkter. De kan vara materiella, vanligen maskiner och byggnader, immateriella, t ex patent, samt finansiella, såsom långsiktiga penningplaceringar i t ex aktier i andra bolag. Se bilden Balansräkning i siffror med Info. Det sammanlagda belopp som en låntagare betalar som ränta och amortering på ett lån. Annuiteten är vanligen lika stor under lånets hela löptid (jfr Rak amortering). Lån som återbetalas med annuiteter. Det pris som t ex en fastighet eller en aktie hade vid tidpunkten för köpet/förvärvet. I ProfitGames betyder det antalet besvarade frågor plus antalet uppgifter där spelaren lagt ut plus- och minustecken. I ProfitGames är det antalet arbetsdagar kvar på perioden före nästa bokslut. En benämning på det finansiella kapital som kräver ränta eller utdelning som lån och eget kapital. Se bilden Räntabilitet på sysselsatt kapital med Info. Nyttjanderätt till ett markområde. Upprättas ofta när den betalningsskyldige har misskött sina betalningar (jfr Amorteringsplan). Synonymt med lönsamhet, räntabilitet och återbäring i procent på insatt kapital, t ex räntan på ett sparkonto eller utdelningen på aktier. Se bilden Räntabilitet på totalt kapital med Info. En kalkylräntesats som bestäms av antingen kostnaderna för att skaffa kapital eller alternativa placeringsmöjligheter för kapital beroende på vilket förräntningskrav som är mest aktuellt. Se infotext till Räntabilitet på totalt kapital. Försäljning av aktier i ett dotterbolag, ofta via börsen. Avrop Avräkningsnota Avskrivning enligt plan Avsättningar Utifrån ett köpeavtal, som gäller t ex ett års förbrukning, begärs ofta leverans av bara en del av det avtalade inköpet. Fördelar för köpare är att de kan få kvantitetsrabatt utifrån årsvolymen samtidigt som de slipper kostnaderna för onödigt kapital bundet i lager. Fördelar för säljaren är att ha en framtida försäljning inplanerad. Bekräftelse på köp eller försäljning av aktier. Kostnad för värdeminskning på maskiner och inventarier på grund av ålder, förslitning, teknisk utveckling etc. Anläggningens anskaffningspris divideras med det antal år, t ex 5 år, den beräknas att användas, t ex en maskin som köps in för 100 tkr, skrivs då av med 20 tkr per år. Anläggningsvärdet i balansräkningen minskas varje år med detta belopp som tas upp i resultaträkningen som en kostnad med benämning avskrivning. Det finns skatteregler för hur stor värdeminskningen får vara per år för att den skall vara skattemässigt avdragsgill. Se faktatext Grafisk resultaträkning. Långa skulder, t ex pensionsavsättningar, vars kostnader inte går att exakt beräkna. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (2 of 23) :59:12

3 Avtal Muntlig eller skriftlig överenskommelse, som medför rättigheter och skyldigheter för parterna. B Baisse Balanslikviditet Balansomslutning Balansräkning Bankcertifikat Bankdag Banksekretess Behörighet Beslutsprocess Bestrida Betalningsanmärkning Betalningsföreläggande Betalningspåminnelse Betalningsvillkor Bidragskalkyl Bindningstid Blancolån Benämning på tendensen när aktiekurserna överlag faller kraftigt med stor volym. Ett mått på företagets förmåga att betala sina skulder när de förfaller till betalning. Balanslikviditeten beräknas genom att omsättningstillgångarna divideras med de kortfristiga skulderna. Se bilden Likviditet med Info. Balansräkningens totala slutsumma, dvs summan av totala tillgångar eller summan av skulder och eget kapital. Se bilden Balansräkning i siffror med Info. BRs syfte är att ge en ögonblicksbild av dels vad företaget äger, tillgångarna (på debetsidan), dels varifrån pengarna har kommit som finansierat tillgångarna, lånade eller egna pengar (på kreditsidan). Eftersom alla tillgångar är finansierade, är tillgångarna lika stora som skulder plus eget kapital. Det är balans. Posterna står i likviditetsordning. Se bilderna för balansräkning med Info. Ett löpande skuldebrev som ges ut av en bank. B köps av kunden till dagskurs (-pris) och återköps av banken på bestämd dag till ett i förväg bestämt pris. Dag när banker i allmänhet utför transaktioner. Innebär att banken har tystnadsplikt och inte får avslöja för obehöriga vilka förhållanden en kund har till banken. Rätt att genom fullmakt handla för någon annans räkning. Det sätt varpå beslut fattas och kan bestå av följande steg: - Bestäm målen - Ställ upp tänkbara alternativ för att nå målen - Värdera alternativen - Välj alternativ (fatta beslut) - Genomför och utvärdera. Förneka, t.ex. grunden för mottagen faktura. Får man när kronofogden eller domstol har fastställt betalningsskyldigheten för en obetald skuld. Betalningsanmärkningen finns registrerad i tre år och kvarstår även om skulden betalas. Kan t ex en kreditgivare ansöka om hos kronofogden om en låntagare inte betalar sina förfallna skulder. Kan leda till utmätning hos gäldenären. Uppmaning från t.ex. kreditgivare att betala en förfallen fordran. Avser normalt i samband med fakturor hur många dagar kunden har på sig att betala och vilken dröjsmålsränta som gäller. Se betalningskalkyler och cash management med Info. Kalkyl med ofullständig kostnadsfördelning. Enbart beslutsalternativets intäkter och specifika kostnader tas med. Som exempel: Särintäkt Särkostnader = Täckningsbidrag (TB) Intäkt Rörliga kostnader = Bruttovinst I nästa steg bedömer man om bidraget är tillräckligt stort för att täcka företagets övriga kostnader och ge vinst. Det sker normalt genom att man ser på hur många procent som bidraget (vinsten) utgör av intäkten (vilket ger täckningsgrad eller bruttomarginal), som bör vara av en fastställd storlek. Se Info till säljkalkyler. Tid under vilken ett låns räntesats är bunden. Lån utan säkerhet. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (3 of 23) :59:12

4 Bokföring Bokslut Bokslutsdispositioner Bokslutskommuniké Borgen Borgensförbindelse Borgensman Borgensåtagande Borgenär Bortskrivning Bottenlån Hypotekslån BR Bransch Break-even-point Bristkostnad Brutto Bruttomarginal Bruttovinst Bruttoresultat Registrering av de olika affärshändelser som inträffar i ett företag och som ytterst påverkar balans- och resultaträkning. Som grund för varje bokförd affärshändelse ska det finnas en verifikation. Dubbel bokföring innebär att varje transaktion bokförs på minst två konton, på det ena i debet och på det andra i kredit. Bokföringen skall ske löpande och vara både kronologisk och systematisk. Kronologisk betyder att affärshändelserna ska bokföras i den följd de inträffar. Den kronologiska bokföringen sker i en grundbok. Systematisk bokföring innebär att affärshändelser med likartad innebörd ska bokföras i ett sammanhang. För att uppfylla detta krav använder man konton. Pengar som betalas in och ut från kassan bokförs på ett kassakonto varje aktuell dag etc. Den systematiska bokföringen sker i en huvudbok. Bokföringen sammanställs i balans- och resultaträkning. I ProfitGames görs ett preliminärt bokslut efter varje beslut. I funktionen "Bokslut och budget" görs sedan ett fullständigt bokslut med hänsyn till avskrivningar, skatt m m vid periodens slut. Några begränsade tillåtna sätt att skjuta skatten framåt i tiden. Förhandsinformation om företagets bokslut som lämnas innan årsredovisningen publiceras. Ett löfte av en eller flera fysiska eller juridiska personer att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar (jfr. Säkerhet). - Beloppsbegränsad borgen, borgensmannen ansvarar upp till angivet belopp samt - om det framgår av borgensförbindelsen - för tillkommande räntor och avgifter. - Enkel borgen, borgensmannen blir betalningsskyldig först sedan man konstaterat att låntagaren inte kan betala. Sällan förekommande i banksammanhang (jfr Proprieborgen). - Generell borgen, borgensmannen åtar sig ett ansvar för låntagarens samtliga skulder till kreditgivaren nu och i framtiden. Förekommer både med och utan beloppsbegränsning. - Proprieborgen, borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Kreditgivaren kan kräva vem han vill av borgensmannen eller låntagaren så snart betalning uteblivit. Vanligast i banksammanhang (jfr Enkel borgen). - Solidariskt borgensansvar, borgensmännen svarar "en för alla, alla för en" för borgensåtagandet. Skulle en eller flera borgensmän sakna betalningsförmåga, får övriga borgensmän betala även dessa delar. Det avtal som upprättas mellan borgensman (-män) och kreditgivare och där det framgår vilken omfattning borgensåtagandet har, t ex solidarisk borgen (se d.o.). En person som gått i borgen, ej att förväxla med Borgenär (jfr d.o.). Det samma som Borgen. Person (fordringsägare) som har en fordran på en annan (gäldenären). Bokföringsåtgärd genom vilken en tillgång avförs ur räkenskaperna. Kallas bostadslån som har pant med bästa säkerhet i bostaden. Ofta lån som lämnas av hypoteksinstitut (jfr Topplån). Balansräkning. Se bilderna Balansräkning i siffror och Grafisk balansräkningmed Info. Grupp av företag sysselsatta med likartade produkter eller tjänster. Se brytpunkt. Utebliven intäkt eller kostnadsökning på grund av t ex en lagerbristsituation. Utan avdrag (ej netto). Bruttovinstens andel av intäkterna eller av försäljningspriset i procent. Du köper in en produkt för exempelvis 75 kr och säljer den för 100 kr. Det ger en bruttovinst på 25 kr samt en bruttomarginal på 25 % (100 * bruttovinsten / försäljning). Du får alltså här behålla 25% av försäljningspriset. Bruttomarginalen ska vara tillräckligt stor för att klara övriga kostnader och vinst. Se bilden Resultaträkning i siffror med Info. Vinstnivån före fasta kostnader. I handelsföretag är det försäljningspris minus inköpspris och i verkstadsföretag försäljningspris minus tillverkningskostnader. Se bild Resultaträkning i siffror med Info. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (4 of 23) :59:12

5 Brytpunkt Budget Bundet eget kapital Bundet lån Bundet sparande Byggnadskreditiv Bäst möjligt Börspost Börsstopp Eng: Break-even-point. Begrepp inom produktkalkylering. Den punkt där kurvorna för intäkter och kostnader skär varandra, dvs där det ekonomiska resultatet är noll (kritisk punkt eller nollpunkt). Se företags- och produktkalkyler med Info. En handlingsplan, uttryckt i siffror, över förväntade inkomster och utgifter under en viss tidsperiod. - Likviditetsbudget, en plan, uttryckt i siffror, över förväntade in- och utbetalningar under en viss tidsperiod. - Resultatbudget, en plan, uttryckt i siffror, oftast en form av resultaträkning över tänkta intäkter och kostnader under en viss framtida period. Om intäkterna är större än kostnaderna ger verksamheten vinst, i annat fall förlust. Aktiekapital och en del s k fonder som inte får delas ut till aktieägarna. Lån vanligen för bostadsändamål, vars ränta är bunden under angiven löptid. En sparform där sparbeloppet inte får/kan betalas ut (till spararen) före avtalad tidpunkt. Ett lån som betalas ut i etapper och som skall täcka byggkostnaderna under byggtiden. Avsikten är i regel att B skall ersättas med ett annat bostadslån när byggnaden är färdigställd. Överlåta åt mäklaren att avgöra priset på din köp- eller säljorder. Den mängd aktier som normalt handlas mellan börsens medlemmar. Handeln med aktierna i ett företag stoppas tillfälligt av olika orsaker, t ex en större affär eller ett uppköpserbjudande. C CAD CAM Cash flow Cash Management Checkkredit Copyright Courtage Computer Aided Design, dvs datorstödd konstruktion. Computer Aided Manufacturing, dvs datorstödd tillverkning där maskiner styrs av datorer. Kassaflöde, dvs skillnaden mellan in- och utbetalningar. Det används i samband med finansieringsanalys. Se kalkyler cash management med Info. CM betyder planering och hantering av likvida medel för att tjäna pengar på pengar och öka finansiella intäkter samt minska finansiella kostnader. En form av banklån med maximerat lånebelopp där den faktiska skulden kan variera dagligen med låntagarens uttag och insättningar. Den som har upphovsrätt och rätt att kopiera. Mäklarnas förmedlingsprovision för köp och försäljning av aktier. D Debet Debitera Delat ansvar Delrätt Delårsrapport Denuntiation (-iera) Depå Design Vänstra sidan på ett T-konto, som visar tillgångar i balansräkningen och kostnader i resultaträkningen. På så sätt visar debet användningen av inkommande pengar. Jfr "kredit" som visar kapitalanskaffningen. I dagligt tal "att ta betalt för". I bokföringssammanhang menar man att bokföra på ett kontos vänstra sida, dvs debetsidan. Jfr Kreditera. Att ansvaret för t ex betalningen av ett lån är delat på visst sätt, t ex hälften var (jfr solidarisk borgen). Rätten att vid en fondemission erhålla nya aktier i proportion till det gamla aktieinnehavet. Rapport från ett företag med uppgift om resultatutvecklingen under den angivna perioden (kvartal, tertial, halvår, åtta månader etc). T ex meddelande till en låntagare att lånet övertagits av ny kreditgivare och att lånet från och med en viss tidpunkt skall betalas till denne. Förvaring och förvaltning på särskilt sätt av aktier eller andra värdepapper hos ett värdepappersinstitut med möjlighet till belåning. Formgivning. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (5 of 23) :59:12

6 Direkt kostnad Direktmarknadsföring Direktavkastning Direktreklam Diskontering Disponibel Dispositiv lagregel Dröjsmålsränta Dubbel bokföring Du-Pont-schema Kostnad som redovisningen klarar att hänföra till en viss kostnadsbärare, t ex löner och material. Se bilder på resultaträkning och kalkyler med Info. (DM) dvs marknadsföring direkt till utvalda målgrupper genom opersonliga media som post, telefon och fax. Aktieutdelningen i procent av företagets aktuella aktiekurs. (DR) dvs trycksaksreklam som sänds direkt till samtliga individer inom en utvald målgrupp. I vissa investeringskalkyler omräknas in- och utbetalningar vid olika tidpunkter till nuvärde med en räntefaktor. Vi får ett nuvärde för inbetalningar och ett för utbetalningar och kan jämföra om det är ett inbetalningsöverskott. Tillgänglig, t ex vinst att förfoga över. Lagregel som inte gäller om det finns ett avtal mellan parterna med en annan innebörd. Den ränta som ska betalas av den som betalar för sent. Denna teknik utvecklades i hamnstäder i Italien redan under 1400-talet. Systemet bygger på att alla affärshändelser bokförs på konton. Ett konto har två sidor och brukar därför ibland ritas som ett "T". Den vänstra sidan kallas alltid debet och den högra alltid kredit. Dubbel bokföring innebär en strikt tillämpning av två, enkla regler: 1. varje affärshändelse bokförs på minst två konton och 2. summan av det som bokförts i debet skall vara exakt lika med det som bokförts i kredit. Ett lönsamhetsschema som visar sambandet mellan resultat- och balansräkning vid beräkning av räntabiliteten. Du-Pont-schemat är liggande och går från vänster till höger, medan Lönsamhetsschemat i ProfitGames går uppifrån och ner, som BR och RR. E EBITDA EBT Effektiv ränta Effektivisera Efterkalkyl Eget kapital Ekonomi Ekonomisk förening Ekonomisk livslängd Ekonomisk partistorlek Emission Emittera Enskild egendom Enskild näringsverksamhet Eng: Earnings Before Interest, Tax and Depreciation and Amortization of fixed assets; Resultat före avskrivningar. Eng: earnings before tax; nettoresultat före skatt. Kreditkostnadens procentuella andel av kreditbeloppet innefattande alla kostnader för en kredit, omräknat till årsränta. Vidta åtgärder för att nå högre måluppfyllelsegrad. En kalkyl som man gör i efterhand för att ta reda på vad något faktiskt kostat eller gett för resultat. Utgör en kontroll av förkalkylen. EK utgörs av ägarnas insatser, t ex aktiekapital, samt de vinster som ägarna låtit stå kvar i företaget. Det är företagets 'skuld' till ägarna, som kräver utdelning. Se bild Balansräkning i siffror med Info. Hushållning med knappa resurser. Syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Med det menas att det inte är föreningen som ska gå med vinst, utan medlemmarna. Förenings arbete går ut på att gynna medlemmarna: kooperativ verksamhet. Medlemmarna deltar i verksamheten som kunder, leverantörer eller anställda. Det innebär att en medlem både är ägare/kund, ägare/leverantör, eller ägare/anställd. Man äger en del av föreningen, även om det bara är en liten del. Den tid som beräknas förflyta tills det lönar sig att byta till en ny tillgång. Den är oftast kortare än teknisk livslängd. Den ekonomiskt bästa kvantiteten vid inköp eller tillverkning. Se Wilsonformeln nedan och inköpskalkyler med Info. Nyemission innebär att aktiekapitalet utökas genom att gamla eller nya ägare betalar in kontanta medel. Det finns även andra former av emission. Ge ut aktier eller andra värdepapper. Äkta makes egendom, som inte är giftorättsgods. Den enklaste företagsformen är att någon driver ett företag som enskild näringsidkare och är ägaren som beskattas för företagets vinst och är personligt ansvarig för företagets skulder. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (6 of 23) :59:12

7 Entreprenad Etableringshinder EVA Exklusive Extraordinära intäkter och kostnader Avtal mellan beställare och entreprenör om utförande av ett större arbete, t ex ett bygge till fast pris. Svårigheter för nya företag att komma in på en marknad p g a stort kapitalbehov eller p g a att de etablerade företagen har t ex stordriftsfördelar, starka varumärken eller upparbetade distributionskanaler. Se Info till Basstrategier. Economic value added, är en kalkylräntemetod som mäter värdetillväxten. En schablonskatt samt en kalkylränta beräknad på alla tillgångar dras från resultatet (efter finansiella intäkter). Resultatet blir en positiv eller negativ värdetillväxt för året. Se Info till Simulering. Förkortas till "exkl" och betyder att något inte är medtaget eller inräknat. Större intäkter och kostnader som är onormala för verksamheten. F Factoring Faktura Fakturakostnad Fast Fast kostnad Fastighetskris Feedback Finansiell intäkt Finansiell kostnad Finansiella anläggningstillgångar Finansiella risker Finansiellt netto, finansnetto Finansiering Finansierings-analys Fakturakredit som innebär att ett företag tar lån mot säkerhet i sina kundfordringar eller t o m säljer sina kundfordringar till ett factoringföretag som övertar inkasseringen av fordringarna. Factoring ger företagen ett tillskott i likviditeten genom att kundfordringarna belånas. Factoring kan gå till på följande sätt: 1. Säljaren levererar produkter till köparen. 2. Säljaren överlåter sin kundfordran till factoringbolaget. 3. Säljaren informerar köparen om överlåtelsen på fakturan. 4. Factoringbolaget ger omedelbart säljaren ett lån motsvarande t ex 80% av beloppet. 5. Köparen betalar fakturan till factoringbolaget, som i sin tur betalar resterande belopp minus avdrag för provision till säljaren. Säljaren skickar en räkning med uppgift om vad som levererats, pris och tidpunkt för betalning som styrker att någon har handlat på kredit. Det pris som leverantören av en vara tar ut, exkl moms. Positiv börstendens då de flesta aktier stiger. Kostnad som inte ändras när volymen tillfälligt minskar eller ökar, t ex hyror, räntor och avskrivningar. Motsats till rörliga kostnader. Se Info till Resultaträkning i siffror. Fastighetskriser är ett resultat av för god tillgång pengar som trissar upp fastighetsvärden och skulder mer än intäkterna kan bära vid sämre tider, vilket medför försämrad räntabilitet, större utbud av fastigheter och sjunkande värden. Ett systemteoretiskt begrepp för återkoppling. Återföring av information. Det har bl a visat sig centralt i fråga om förutsättning för lärande. Intäkter vid placering av kapital, t ex valutavinster, räntor och utdelning. Se Resultaträkning i siffror med Info. Kostnader vid anskaffning av kapital, t ex valutakostnader, räntor och uppläggningskostnader av lån. Se faktatext Resultaträkning i siffror. Långsiktiga penningplaceringar i t ex obligationer eller aktier i andra bolag. Se balansräkningsbilder med Info. Valuta- och ränterisker. Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Anskaffning av kapital. Finansiering i ett företag kan ske på flera olika sätt: - utnyttjande av uppkomna vinster. - leasing - factoring - lån - tillskott av kapital från ägarna, nyemission Visar hur företaget har skaffat och använt kapital under året. Se bild Finansieringsanalys med Info. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (7 of 23) :59:12

8 Finans-inspektionen Fokuserings-strategi Fond Fondandel Fondemission Fondsparande Fordringar Främmande kapital Fundamental analys Fysisk person Förbrukning Företag Företagsform Företagskultur Förfallodag Förlust Förmögenhet Förpliktelser Förseningsavgift Förskott Försäkring Försäljning Förtidslösa lån Förutbetalda intäkter och kostnader Förvaltnings-berättelse Förädlingsvärde Tillsynsmyndighet inom det finansiella systemet, som omfattar börser, banker, försäkringsbolag samt andra finansbolag och fondkommissionärer. Koncentration på en särskild kundgrupp eller kundkategori. Ett bolags fonder, t ex reservfond, ingår i det egna kapitalet. Det egna kapitalet innehåller inga pengar utan talar om hur mycket företaget är skyldigt sina ägare. Även ofta det samma som Värdepappersfond. Andel i värdepappersfond. Ökning av antalet aktier och aktiekapitalet utan att nytt kapital kommer in i bolaget utifrån. Intern överföring till aktiekapitalet från tidigare upparbetade vinster. Vid sparande i fonder köper man andelar i fonden till dagskurs/pris. Exempelvis kundfordringar gäller av företaget utförda prestationer som kunden ännu inte betalt för. Fordran är normalt grundad på ett fordringsbevis såsom faktura eller skuldebrev. Korta och långa skulder. Motsats till eget kapital. Företagsanalys baserad på kända uppgifter om vinst, substansvärde, marknadsutveckling etc. Enskild person, privatperson, en människa " av kött och blod". Motsatsen är en juridisk person. Det är resurser som går åt under en period och visas i resultaträkningen som kostnader. Alla de ställen i samhället där resurser samlats för att producera vad vi behöver av varor och tjänster. Skattemässigt skall verksamheten kännetecknas av varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Sättet att juridiskt organisera företaget med hänsyn till verksamhet, storlek och ägarförhållanden. De olika företagsformerna är enskild firma, handels- resp kommanditbolag, aktiebolag och ekonomisk förening. Utgörs av de mål och värderingar som präglar ett företags sätt att agera mot kunder, anställda m fl. Det är viktigt att företagskulturen ser till att alla drar åt samma håll. Den dag som ett lån eller en faktura skall betalas. Uppstår om kostnaderna för en verksamhet under en viss period är större än intäkterna. Skillnaden mellan tillgångar och skulder. Skyldigheter eller åtaganden som man måste fullgöra. Fast avgift som tas ut vid försening. För att vara tillåten måste den vara avtalad i det ursprungliga avtalet mellan parterna. Betalning i förväg innan varan eller tjänsten har levererats. Skydd mot ekonomiska risker. Affärsmässiga aktiviteter att sälja och byta sina produkter (varor eller tjänster) mot ekonomisk ersättning. Att lösa lånet innan bindningstiden för lånet har gått ut. Intäkter eller kostnader som inte har presterats eller förbrukats under perioden men som blivit fakturerade eller betalda. De tas upp som interimsskulder resp interimsfordringar fram till nästa period. Se även "Upplupna intäkter/kostnader". Ska ingå i årsredovisningen tillsammans men resultat- och balansräkning. Den bör innehålla uppgifter om bl a antal anställda, lönekostnader, viktiga händelser och förändringar. Summan av arbetskostnader och vinst. G Generalagent Girera Ett självständigt företag, som fått ensamrätten till försäljningen i ett land av en viss produkt. Via girosystem överföra pengar från ett konto till ett annat. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (8 of 23) :59:12

9 Giro God banksed God man God redovisningssed Kontantlöst betalningssystem där pengar gireras från betalarens konto till mottagarens konto. Ett samlande uttryck för hur en bank bör uppträda bl a mot sina kunder och konkurrenter på marknaden. En person som har utsetts att företräda en annan person, t ex en som inte är myndig. En faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga. Goodwill Gott rykte. Det immateriella värde som finns i inarbetad kundkrets, organisation, varumärke m m. Det mervärde som betalas utöver det egna kapitalet vid köp av ett företag. Motsats är negativ goodwill. Grundinvestering Gäldenär Används i samband med investeringskalkylering och avser utgiften för anskaffningen av investeringsobjektet ifråga. Den som har en skuld och är betalningsskyldig. Motsats till borgenär eller fordringsägare. H Halvfabrikat Handelsbolag Hausse Hemtagnings-kostnader Hitech Hyllvärmare Hypotek Hypoteksinstitut Hypotekslån Händelse Hävdad En vara som bearbetas i en produktionsprocess och som befinner sig mellan råvara och slutprodukt. Jfr insatsvara. Om flera personer vill starta ett företag kan de starta ett handelsbolag (HB). Ett handelsbolag måste ha minst två delägare. När ett handelsbolag inregistrerats är det en juridisk person, som innebär bl a att bolaget kan ha egna tillgångar och skulder och ingå juridiskt bindande avtal. Ändå är det ägarna som tillsammans ansvarar för att bolagets skulder blir betalda. Fordringsägarna kan kräva vem som helst av delägarna på de pengar som företaget är skyldigt. Sedan får ägarna göra upp sinsemellan. Ägarna beskattas personligen för företagets vinst. Vinsten fördelas ofta enligt ett särskilt avtal mellan ägarna. Beskrivning av börstendensen när kurserna överlag stiger kraftigt med stor omsättning. Består av kostnader som köparen får betala för att få varan levererad. Exempel på vanliga hemtagningskostnader är frakt och försäkring. Eng: High technology. Produkter och verksamheter med hög teknologisk nivå. Varor med onormalt låg omsättningshastighet. Säkerhet för lån. Kreditinstitut som lämnar bottenlån. Medel för utlåningen anskaffas främst genom att instituten ger ut obligationer. Långfristigt lån mot säkerhet av pantbrev i fast egendom. (se Bottenlån). I ProfitGames är det en benämning på opåverkbara omständigheter som har tvingande konsekvenser. Beskrivning av börstendensen då något fler aktier stiger än sjunker i värde. I Ideell förening Image Immateriell Inbetalning Skillnaden mellan en ideell och ekonomisk förening är att det inte finns något speciellt vinstsyfte i den ideella föreningen. Det viktiga för medlemmarna är t ex idrott, humanitär hjälp, religion etc. Föreningen blir en juridisk person om den har antagit stadgar och utsett en styrelse. Då blir inte medlemmarna personligt ansvariga för föreningens skulder. Produkt- eller företagsbild, "ansiktet" utåt. Genom marknadsföring vill företaget skapa en bestämd bild för att nå konkurrensfördelar. Någonting icke konkret eller påtagligt. Går inte att fysiskt ta på, t ex kunskaper, patent, goodwill, varumärken, dataprogram eller hyresrätter. Mottagen betalning som ökar likvida medel. Inkomster följs förr eller senare av en inbetalning från kunden. Inbetalning är ett redovisningsbegrepp. Se också Intäkt. Se bilden Grafisk resultaträkning med Info. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (9 of 23) :59:12

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer