Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning."

Transkript

1 Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A A conto ABC-analys ABC-kalkylering Accept Acceptfrist Ackord Ackumulerad Administration Affärshändelse Affärsidé Affärsmannaskap Aktie Aktiebok Aktiebolag Aktiefond Aktiekurs Aktieportfölj Aktieuppdelning Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning. Gruppering av produkter, marknader, kunder etc i kategorier, t ex efter vilket täckningsbidrag (marginal) de ger med det största bidraget från A-gruppen och det minsta från C-gruppen. Eng: Activity-Based Costing. En form av självkostnadskalkylering som syftar till att fördela indirekta kostnader genom noggrann analys av kostnads- och intäktsdrivande aktiviteter i stället för enkla schablonpålägg utifrån lön eller materialåtgång. Godkännande av ett anbud e dyl, som medför ett bindande avtal. Den tid inom vilken man måste svara på ett anbud eller en offert för att ett giltigt avtal skall komma till stånd. För att undvika konkurs kan ett företag komma överens med fordringsägarna om att acceptera att de får t ex 40 % av sina fordringar, medan resten avskrivs. En sammanlagd summa från t ex årets början. Förvaltning, ledning och styrning av en verksamhet. En utifrån kommande transaktion som påverkar företagets balansräkning. Det är i huvudsak tre typer: inköp, försäljning och finansiella transaktioner. Beskrivning av hur företaget tänker tillgodose ett bestämt marknadsbehov och på vilket sätt det är unikt i förhållande till konkurrenter. En bra utformad affärsidé bör innehålla uppgifter om vilka behov företaget ska tillfredsställa, med vilken produktidé och för vilka kunder och med vilket kunnande och kompetens. Se funktionen Basstrategier med Info. Förmåga att tillgodose kunders behov på ett tillräckligt resursbesparande sätt så att vinst skapas. En ägarandel i ett aktiebolags aktiekapital. Aktiekapitalet ingår i aktiebolagets eget kapital. Register över aktieägare i ett företag. En företagsform som är en självständig juridisk person, dvs bolaget har en egen ekonomi, har egna tillgångar och skulder och kan självständigt ingå avtal. Verksamhetens vinst beskattas i bolaget. Ägaren/ägarna av ett aktiebolag har ansvarar bara med sitt satsade kapital. En fond öppen för ett obegränsat antal delägare att köpa andelar i. Fonden äger främst aktier men också en viss del andra värdepapper kan förekomma. Det pris som börsaktier åsätts vid handeln på fondbörsen. Alla aktier du äger. Split, där en aktie delas i flera. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (1 of 23) :59:12

2 Aktieutdelning Aktieägare Aktivera Allegat Alternativkostnad Amortering Amorteringsplan Anbud Anläggningstillgång Annuitet Annuitetslån Anskaffningsvärde Antal besvarade frågor och uppgifter Antal dagar kvar Arbetande kapital Arrende Avbetalningsplan Avkastning Avkastningskrav Efter beslut av ordinarie bolagsstämma brukar en del av företagets vinst efter skatt delas ut till aktieägarna som ersättning för att de satsat pengar i företaget. Den del av vinsten efter skatt som inte delas ut, kallas balanserade vinstmedel och ingår i eget kapital. Alla de privatpersoner eller företag som äger aktier i ett företag. Ta upp en utgift som en tillgång i balansräkningen i stället för att redovisa den som en kostnad i resultaträkningen. Den aktiverade tillgången kostnadsförs normalt successivt under följande år i form av avskrivningar. Synonymt med verifikation, dvs ett dokument som ligger till underlag för bokföringen av en affärshändelse, t ex en faktura eller ett kvitto. En kalkylerad kostnad som uppstår om en resurs kan användas på ett annat sätt och ge intäkter. Exempelvis är alternativkostnaden för en egen fastighet det den skulle ge vid uthyrning i stället för att man använde den själv. Avbetalning på ett lån så att skulden minskar. Plan för hur ett lån skall återbetalas (jfr Avbetalningsplan). Ett erbjudande eller offert om att köpa eller sälja en produkt med angivande av villkor. Fasta tillgångar i företaget som är avsedda att stadigvarande innehas och brukas i rörelsen, dvs tillgångar som företaget inte avser att sälja utan som ska användas i företagets verksamhet med syfte att skapa intäkter. De kan vara materiella, vanligen maskiner och byggnader, immateriella, t ex patent, samt finansiella, såsom långsiktiga penningplaceringar i t ex aktier i andra bolag. Se bilden Balansräkning i siffror med Info. Det sammanlagda belopp som en låntagare betalar som ränta och amortering på ett lån. Annuiteten är vanligen lika stor under lånets hela löptid (jfr Rak amortering). Lån som återbetalas med annuiteter. Det pris som t ex en fastighet eller en aktie hade vid tidpunkten för köpet/förvärvet. I ProfitGames betyder det antalet besvarade frågor plus antalet uppgifter där spelaren lagt ut plus- och minustecken. I ProfitGames är det antalet arbetsdagar kvar på perioden före nästa bokslut. En benämning på det finansiella kapital som kräver ränta eller utdelning som lån och eget kapital. Se bilden Räntabilitet på sysselsatt kapital med Info. Nyttjanderätt till ett markområde. Upprättas ofta när den betalningsskyldige har misskött sina betalningar (jfr Amorteringsplan). Synonymt med lönsamhet, räntabilitet och återbäring i procent på insatt kapital, t ex räntan på ett sparkonto eller utdelningen på aktier. Se bilden Räntabilitet på totalt kapital med Info. En kalkylräntesats som bestäms av antingen kostnaderna för att skaffa kapital eller alternativa placeringsmöjligheter för kapital beroende på vilket förräntningskrav som är mest aktuellt. Se infotext till Räntabilitet på totalt kapital. Försäljning av aktier i ett dotterbolag, ofta via börsen. Avrop Avräkningsnota Avskrivning enligt plan Avsättningar Utifrån ett köpeavtal, som gäller t ex ett års förbrukning, begärs ofta leverans av bara en del av det avtalade inköpet. Fördelar för köpare är att de kan få kvantitetsrabatt utifrån årsvolymen samtidigt som de slipper kostnaderna för onödigt kapital bundet i lager. Fördelar för säljaren är att ha en framtida försäljning inplanerad. Bekräftelse på köp eller försäljning av aktier. Kostnad för värdeminskning på maskiner och inventarier på grund av ålder, förslitning, teknisk utveckling etc. Anläggningens anskaffningspris divideras med det antal år, t ex 5 år, den beräknas att användas, t ex en maskin som köps in för 100 tkr, skrivs då av med 20 tkr per år. Anläggningsvärdet i balansräkningen minskas varje år med detta belopp som tas upp i resultaträkningen som en kostnad med benämning avskrivning. Det finns skatteregler för hur stor värdeminskningen får vara per år för att den skall vara skattemässigt avdragsgill. Se faktatext Grafisk resultaträkning. Långa skulder, t ex pensionsavsättningar, vars kostnader inte går att exakt beräkna. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (2 of 23) :59:12

3 Avtal Muntlig eller skriftlig överenskommelse, som medför rättigheter och skyldigheter för parterna. B Baisse Balanslikviditet Balansomslutning Balansräkning Bankcertifikat Bankdag Banksekretess Behörighet Beslutsprocess Bestrida Betalningsanmärkning Betalningsföreläggande Betalningspåminnelse Betalningsvillkor Bidragskalkyl Bindningstid Blancolån Benämning på tendensen när aktiekurserna överlag faller kraftigt med stor volym. Ett mått på företagets förmåga att betala sina skulder när de förfaller till betalning. Balanslikviditeten beräknas genom att omsättningstillgångarna divideras med de kortfristiga skulderna. Se bilden Likviditet med Info. Balansräkningens totala slutsumma, dvs summan av totala tillgångar eller summan av skulder och eget kapital. Se bilden Balansräkning i siffror med Info. BRs syfte är att ge en ögonblicksbild av dels vad företaget äger, tillgångarna (på debetsidan), dels varifrån pengarna har kommit som finansierat tillgångarna, lånade eller egna pengar (på kreditsidan). Eftersom alla tillgångar är finansierade, är tillgångarna lika stora som skulder plus eget kapital. Det är balans. Posterna står i likviditetsordning. Se bilderna för balansräkning med Info. Ett löpande skuldebrev som ges ut av en bank. B köps av kunden till dagskurs (-pris) och återköps av banken på bestämd dag till ett i förväg bestämt pris. Dag när banker i allmänhet utför transaktioner. Innebär att banken har tystnadsplikt och inte får avslöja för obehöriga vilka förhållanden en kund har till banken. Rätt att genom fullmakt handla för någon annans räkning. Det sätt varpå beslut fattas och kan bestå av följande steg: - Bestäm målen - Ställ upp tänkbara alternativ för att nå målen - Värdera alternativen - Välj alternativ (fatta beslut) - Genomför och utvärdera. Förneka, t.ex. grunden för mottagen faktura. Får man när kronofogden eller domstol har fastställt betalningsskyldigheten för en obetald skuld. Betalningsanmärkningen finns registrerad i tre år och kvarstår även om skulden betalas. Kan t ex en kreditgivare ansöka om hos kronofogden om en låntagare inte betalar sina förfallna skulder. Kan leda till utmätning hos gäldenären. Uppmaning från t.ex. kreditgivare att betala en förfallen fordran. Avser normalt i samband med fakturor hur många dagar kunden har på sig att betala och vilken dröjsmålsränta som gäller. Se betalningskalkyler och cash management med Info. Kalkyl med ofullständig kostnadsfördelning. Enbart beslutsalternativets intäkter och specifika kostnader tas med. Som exempel: Särintäkt Särkostnader = Täckningsbidrag (TB) Intäkt Rörliga kostnader = Bruttovinst I nästa steg bedömer man om bidraget är tillräckligt stort för att täcka företagets övriga kostnader och ge vinst. Det sker normalt genom att man ser på hur många procent som bidraget (vinsten) utgör av intäkten (vilket ger täckningsgrad eller bruttomarginal), som bör vara av en fastställd storlek. Se Info till säljkalkyler. Tid under vilken ett låns räntesats är bunden. Lån utan säkerhet. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (3 of 23) :59:12

4 Bokföring Bokslut Bokslutsdispositioner Bokslutskommuniké Borgen Borgensförbindelse Borgensman Borgensåtagande Borgenär Bortskrivning Bottenlån Hypotekslån BR Bransch Break-even-point Bristkostnad Brutto Bruttomarginal Bruttovinst Bruttoresultat Registrering av de olika affärshändelser som inträffar i ett företag och som ytterst påverkar balans- och resultaträkning. Som grund för varje bokförd affärshändelse ska det finnas en verifikation. Dubbel bokföring innebär att varje transaktion bokförs på minst två konton, på det ena i debet och på det andra i kredit. Bokföringen skall ske löpande och vara både kronologisk och systematisk. Kronologisk betyder att affärshändelserna ska bokföras i den följd de inträffar. Den kronologiska bokföringen sker i en grundbok. Systematisk bokföring innebär att affärshändelser med likartad innebörd ska bokföras i ett sammanhang. För att uppfylla detta krav använder man konton. Pengar som betalas in och ut från kassan bokförs på ett kassakonto varje aktuell dag etc. Den systematiska bokföringen sker i en huvudbok. Bokföringen sammanställs i balans- och resultaträkning. I ProfitGames görs ett preliminärt bokslut efter varje beslut. I funktionen "Bokslut och budget" görs sedan ett fullständigt bokslut med hänsyn till avskrivningar, skatt m m vid periodens slut. Några begränsade tillåtna sätt att skjuta skatten framåt i tiden. Förhandsinformation om företagets bokslut som lämnas innan årsredovisningen publiceras. Ett löfte av en eller flera fysiska eller juridiska personer att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar (jfr. Säkerhet). - Beloppsbegränsad borgen, borgensmannen ansvarar upp till angivet belopp samt - om det framgår av borgensförbindelsen - för tillkommande räntor och avgifter. - Enkel borgen, borgensmannen blir betalningsskyldig först sedan man konstaterat att låntagaren inte kan betala. Sällan förekommande i banksammanhang (jfr Proprieborgen). - Generell borgen, borgensmannen åtar sig ett ansvar för låntagarens samtliga skulder till kreditgivaren nu och i framtiden. Förekommer både med och utan beloppsbegränsning. - Proprieborgen, borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Kreditgivaren kan kräva vem han vill av borgensmannen eller låntagaren så snart betalning uteblivit. Vanligast i banksammanhang (jfr Enkel borgen). - Solidariskt borgensansvar, borgensmännen svarar "en för alla, alla för en" för borgensåtagandet. Skulle en eller flera borgensmän sakna betalningsförmåga, får övriga borgensmän betala även dessa delar. Det avtal som upprättas mellan borgensman (-män) och kreditgivare och där det framgår vilken omfattning borgensåtagandet har, t ex solidarisk borgen (se d.o.). En person som gått i borgen, ej att förväxla med Borgenär (jfr d.o.). Det samma som Borgen. Person (fordringsägare) som har en fordran på en annan (gäldenären). Bokföringsåtgärd genom vilken en tillgång avförs ur räkenskaperna. Kallas bostadslån som har pant med bästa säkerhet i bostaden. Ofta lån som lämnas av hypoteksinstitut (jfr Topplån). Balansräkning. Se bilderna Balansräkning i siffror och Grafisk balansräkningmed Info. Grupp av företag sysselsatta med likartade produkter eller tjänster. Se brytpunkt. Utebliven intäkt eller kostnadsökning på grund av t ex en lagerbristsituation. Utan avdrag (ej netto). Bruttovinstens andel av intäkterna eller av försäljningspriset i procent. Du köper in en produkt för exempelvis 75 kr och säljer den för 100 kr. Det ger en bruttovinst på 25 kr samt en bruttomarginal på 25 % (100 * bruttovinsten / försäljning). Du får alltså här behålla 25% av försäljningspriset. Bruttomarginalen ska vara tillräckligt stor för att klara övriga kostnader och vinst. Se bilden Resultaträkning i siffror med Info. Vinstnivån före fasta kostnader. I handelsföretag är det försäljningspris minus inköpspris och i verkstadsföretag försäljningspris minus tillverkningskostnader. Se bild Resultaträkning i siffror med Info. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (4 of 23) :59:12

5 Brytpunkt Budget Bundet eget kapital Bundet lån Bundet sparande Byggnadskreditiv Bäst möjligt Börspost Börsstopp Eng: Break-even-point. Begrepp inom produktkalkylering. Den punkt där kurvorna för intäkter och kostnader skär varandra, dvs där det ekonomiska resultatet är noll (kritisk punkt eller nollpunkt). Se företags- och produktkalkyler med Info. En handlingsplan, uttryckt i siffror, över förväntade inkomster och utgifter under en viss tidsperiod. - Likviditetsbudget, en plan, uttryckt i siffror, över förväntade in- och utbetalningar under en viss tidsperiod. - Resultatbudget, en plan, uttryckt i siffror, oftast en form av resultaträkning över tänkta intäkter och kostnader under en viss framtida period. Om intäkterna är större än kostnaderna ger verksamheten vinst, i annat fall förlust. Aktiekapital och en del s k fonder som inte får delas ut till aktieägarna. Lån vanligen för bostadsändamål, vars ränta är bunden under angiven löptid. En sparform där sparbeloppet inte får/kan betalas ut (till spararen) före avtalad tidpunkt. Ett lån som betalas ut i etapper och som skall täcka byggkostnaderna under byggtiden. Avsikten är i regel att B skall ersättas med ett annat bostadslån när byggnaden är färdigställd. Överlåta åt mäklaren att avgöra priset på din köp- eller säljorder. Den mängd aktier som normalt handlas mellan börsens medlemmar. Handeln med aktierna i ett företag stoppas tillfälligt av olika orsaker, t ex en större affär eller ett uppköpserbjudande. C CAD CAM Cash flow Cash Management Checkkredit Copyright Courtage Computer Aided Design, dvs datorstödd konstruktion. Computer Aided Manufacturing, dvs datorstödd tillverkning där maskiner styrs av datorer. Kassaflöde, dvs skillnaden mellan in- och utbetalningar. Det används i samband med finansieringsanalys. Se kalkyler cash management med Info. CM betyder planering och hantering av likvida medel för att tjäna pengar på pengar och öka finansiella intäkter samt minska finansiella kostnader. En form av banklån med maximerat lånebelopp där den faktiska skulden kan variera dagligen med låntagarens uttag och insättningar. Den som har upphovsrätt och rätt att kopiera. Mäklarnas förmedlingsprovision för köp och försäljning av aktier. D Debet Debitera Delat ansvar Delrätt Delårsrapport Denuntiation (-iera) Depå Design Vänstra sidan på ett T-konto, som visar tillgångar i balansräkningen och kostnader i resultaträkningen. På så sätt visar debet användningen av inkommande pengar. Jfr "kredit" som visar kapitalanskaffningen. I dagligt tal "att ta betalt för". I bokföringssammanhang menar man att bokföra på ett kontos vänstra sida, dvs debetsidan. Jfr Kreditera. Att ansvaret för t ex betalningen av ett lån är delat på visst sätt, t ex hälften var (jfr solidarisk borgen). Rätten att vid en fondemission erhålla nya aktier i proportion till det gamla aktieinnehavet. Rapport från ett företag med uppgift om resultatutvecklingen under den angivna perioden (kvartal, tertial, halvår, åtta månader etc). T ex meddelande till en låntagare att lånet övertagits av ny kreditgivare och att lånet från och med en viss tidpunkt skall betalas till denne. Förvaring och förvaltning på särskilt sätt av aktier eller andra värdepapper hos ett värdepappersinstitut med möjlighet till belåning. Formgivning. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (5 of 23) :59:12

6 Direkt kostnad Direktmarknadsföring Direktavkastning Direktreklam Diskontering Disponibel Dispositiv lagregel Dröjsmålsränta Dubbel bokföring Du-Pont-schema Kostnad som redovisningen klarar att hänföra till en viss kostnadsbärare, t ex löner och material. Se bilder på resultaträkning och kalkyler med Info. (DM) dvs marknadsföring direkt till utvalda målgrupper genom opersonliga media som post, telefon och fax. Aktieutdelningen i procent av företagets aktuella aktiekurs. (DR) dvs trycksaksreklam som sänds direkt till samtliga individer inom en utvald målgrupp. I vissa investeringskalkyler omräknas in- och utbetalningar vid olika tidpunkter till nuvärde med en räntefaktor. Vi får ett nuvärde för inbetalningar och ett för utbetalningar och kan jämföra om det är ett inbetalningsöverskott. Tillgänglig, t ex vinst att förfoga över. Lagregel som inte gäller om det finns ett avtal mellan parterna med en annan innebörd. Den ränta som ska betalas av den som betalar för sent. Denna teknik utvecklades i hamnstäder i Italien redan under 1400-talet. Systemet bygger på att alla affärshändelser bokförs på konton. Ett konto har två sidor och brukar därför ibland ritas som ett "T". Den vänstra sidan kallas alltid debet och den högra alltid kredit. Dubbel bokföring innebär en strikt tillämpning av två, enkla regler: 1. varje affärshändelse bokförs på minst två konton och 2. summan av det som bokförts i debet skall vara exakt lika med det som bokförts i kredit. Ett lönsamhetsschema som visar sambandet mellan resultat- och balansräkning vid beräkning av räntabiliteten. Du-Pont-schemat är liggande och går från vänster till höger, medan Lönsamhetsschemat i ProfitGames går uppifrån och ner, som BR och RR. E EBITDA EBT Effektiv ränta Effektivisera Efterkalkyl Eget kapital Ekonomi Ekonomisk förening Ekonomisk livslängd Ekonomisk partistorlek Emission Emittera Enskild egendom Enskild näringsverksamhet Eng: Earnings Before Interest, Tax and Depreciation and Amortization of fixed assets; Resultat före avskrivningar. Eng: earnings before tax; nettoresultat före skatt. Kreditkostnadens procentuella andel av kreditbeloppet innefattande alla kostnader för en kredit, omräknat till årsränta. Vidta åtgärder för att nå högre måluppfyllelsegrad. En kalkyl som man gör i efterhand för att ta reda på vad något faktiskt kostat eller gett för resultat. Utgör en kontroll av förkalkylen. EK utgörs av ägarnas insatser, t ex aktiekapital, samt de vinster som ägarna låtit stå kvar i företaget. Det är företagets 'skuld' till ägarna, som kräver utdelning. Se bild Balansräkning i siffror med Info. Hushållning med knappa resurser. Syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Med det menas att det inte är föreningen som ska gå med vinst, utan medlemmarna. Förenings arbete går ut på att gynna medlemmarna: kooperativ verksamhet. Medlemmarna deltar i verksamheten som kunder, leverantörer eller anställda. Det innebär att en medlem både är ägare/kund, ägare/leverantör, eller ägare/anställd. Man äger en del av föreningen, även om det bara är en liten del. Den tid som beräknas förflyta tills det lönar sig att byta till en ny tillgång. Den är oftast kortare än teknisk livslängd. Den ekonomiskt bästa kvantiteten vid inköp eller tillverkning. Se Wilsonformeln nedan och inköpskalkyler med Info. Nyemission innebär att aktiekapitalet utökas genom att gamla eller nya ägare betalar in kontanta medel. Det finns även andra former av emission. Ge ut aktier eller andra värdepapper. Äkta makes egendom, som inte är giftorättsgods. Den enklaste företagsformen är att någon driver ett företag som enskild näringsidkare och är ägaren som beskattas för företagets vinst och är personligt ansvarig för företagets skulder. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (6 of 23) :59:12

7 Entreprenad Etableringshinder EVA Exklusive Extraordinära intäkter och kostnader Avtal mellan beställare och entreprenör om utförande av ett större arbete, t ex ett bygge till fast pris. Svårigheter för nya företag att komma in på en marknad p g a stort kapitalbehov eller p g a att de etablerade företagen har t ex stordriftsfördelar, starka varumärken eller upparbetade distributionskanaler. Se Info till Basstrategier. Economic value added, är en kalkylräntemetod som mäter värdetillväxten. En schablonskatt samt en kalkylränta beräknad på alla tillgångar dras från resultatet (efter finansiella intäkter). Resultatet blir en positiv eller negativ värdetillväxt för året. Se Info till Simulering. Förkortas till "exkl" och betyder att något inte är medtaget eller inräknat. Större intäkter och kostnader som är onormala för verksamheten. F Factoring Faktura Fakturakostnad Fast Fast kostnad Fastighetskris Feedback Finansiell intäkt Finansiell kostnad Finansiella anläggningstillgångar Finansiella risker Finansiellt netto, finansnetto Finansiering Finansierings-analys Fakturakredit som innebär att ett företag tar lån mot säkerhet i sina kundfordringar eller t o m säljer sina kundfordringar till ett factoringföretag som övertar inkasseringen av fordringarna. Factoring ger företagen ett tillskott i likviditeten genom att kundfordringarna belånas. Factoring kan gå till på följande sätt: 1. Säljaren levererar produkter till köparen. 2. Säljaren överlåter sin kundfordran till factoringbolaget. 3. Säljaren informerar köparen om överlåtelsen på fakturan. 4. Factoringbolaget ger omedelbart säljaren ett lån motsvarande t ex 80% av beloppet. 5. Köparen betalar fakturan till factoringbolaget, som i sin tur betalar resterande belopp minus avdrag för provision till säljaren. Säljaren skickar en räkning med uppgift om vad som levererats, pris och tidpunkt för betalning som styrker att någon har handlat på kredit. Det pris som leverantören av en vara tar ut, exkl moms. Positiv börstendens då de flesta aktier stiger. Kostnad som inte ändras när volymen tillfälligt minskar eller ökar, t ex hyror, räntor och avskrivningar. Motsats till rörliga kostnader. Se Info till Resultaträkning i siffror. Fastighetskriser är ett resultat av för god tillgång pengar som trissar upp fastighetsvärden och skulder mer än intäkterna kan bära vid sämre tider, vilket medför försämrad räntabilitet, större utbud av fastigheter och sjunkande värden. Ett systemteoretiskt begrepp för återkoppling. Återföring av information. Det har bl a visat sig centralt i fråga om förutsättning för lärande. Intäkter vid placering av kapital, t ex valutavinster, räntor och utdelning. Se Resultaträkning i siffror med Info. Kostnader vid anskaffning av kapital, t ex valutakostnader, räntor och uppläggningskostnader av lån. Se faktatext Resultaträkning i siffror. Långsiktiga penningplaceringar i t ex obligationer eller aktier i andra bolag. Se balansräkningsbilder med Info. Valuta- och ränterisker. Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Anskaffning av kapital. Finansiering i ett företag kan ske på flera olika sätt: - utnyttjande av uppkomna vinster. - leasing - factoring - lån - tillskott av kapital från ägarna, nyemission Visar hur företaget har skaffat och använt kapital under året. Se bild Finansieringsanalys med Info. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (7 of 23) :59:12

8 Finans-inspektionen Fokuserings-strategi Fond Fondandel Fondemission Fondsparande Fordringar Främmande kapital Fundamental analys Fysisk person Förbrukning Företag Företagsform Företagskultur Förfallodag Förlust Förmögenhet Förpliktelser Förseningsavgift Förskott Försäkring Försäljning Förtidslösa lån Förutbetalda intäkter och kostnader Förvaltnings-berättelse Förädlingsvärde Tillsynsmyndighet inom det finansiella systemet, som omfattar börser, banker, försäkringsbolag samt andra finansbolag och fondkommissionärer. Koncentration på en särskild kundgrupp eller kundkategori. Ett bolags fonder, t ex reservfond, ingår i det egna kapitalet. Det egna kapitalet innehåller inga pengar utan talar om hur mycket företaget är skyldigt sina ägare. Även ofta det samma som Värdepappersfond. Andel i värdepappersfond. Ökning av antalet aktier och aktiekapitalet utan att nytt kapital kommer in i bolaget utifrån. Intern överföring till aktiekapitalet från tidigare upparbetade vinster. Vid sparande i fonder köper man andelar i fonden till dagskurs/pris. Exempelvis kundfordringar gäller av företaget utförda prestationer som kunden ännu inte betalt för. Fordran är normalt grundad på ett fordringsbevis såsom faktura eller skuldebrev. Korta och långa skulder. Motsats till eget kapital. Företagsanalys baserad på kända uppgifter om vinst, substansvärde, marknadsutveckling etc. Enskild person, privatperson, en människa " av kött och blod". Motsatsen är en juridisk person. Det är resurser som går åt under en period och visas i resultaträkningen som kostnader. Alla de ställen i samhället där resurser samlats för att producera vad vi behöver av varor och tjänster. Skattemässigt skall verksamheten kännetecknas av varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Sättet att juridiskt organisera företaget med hänsyn till verksamhet, storlek och ägarförhållanden. De olika företagsformerna är enskild firma, handels- resp kommanditbolag, aktiebolag och ekonomisk förening. Utgörs av de mål och värderingar som präglar ett företags sätt att agera mot kunder, anställda m fl. Det är viktigt att företagskulturen ser till att alla drar åt samma håll. Den dag som ett lån eller en faktura skall betalas. Uppstår om kostnaderna för en verksamhet under en viss period är större än intäkterna. Skillnaden mellan tillgångar och skulder. Skyldigheter eller åtaganden som man måste fullgöra. Fast avgift som tas ut vid försening. För att vara tillåten måste den vara avtalad i det ursprungliga avtalet mellan parterna. Betalning i förväg innan varan eller tjänsten har levererats. Skydd mot ekonomiska risker. Affärsmässiga aktiviteter att sälja och byta sina produkter (varor eller tjänster) mot ekonomisk ersättning. Att lösa lånet innan bindningstiden för lånet har gått ut. Intäkter eller kostnader som inte har presterats eller förbrukats under perioden men som blivit fakturerade eller betalda. De tas upp som interimsskulder resp interimsfordringar fram till nästa period. Se även "Upplupna intäkter/kostnader". Ska ingå i årsredovisningen tillsammans men resultat- och balansräkning. Den bör innehålla uppgifter om bl a antal anställda, lönekostnader, viktiga händelser och förändringar. Summan av arbetskostnader och vinst. G Generalagent Girera Ett självständigt företag, som fått ensamrätten till försäljningen i ett land av en viss produkt. Via girosystem överföra pengar från ett konto till ett annat. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (8 of 23) :59:12

9 Giro God banksed God man God redovisningssed Kontantlöst betalningssystem där pengar gireras från betalarens konto till mottagarens konto. Ett samlande uttryck för hur en bank bör uppträda bl a mot sina kunder och konkurrenter på marknaden. En person som har utsetts att företräda en annan person, t ex en som inte är myndig. En faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga. Goodwill Gott rykte. Det immateriella värde som finns i inarbetad kundkrets, organisation, varumärke m m. Det mervärde som betalas utöver det egna kapitalet vid köp av ett företag. Motsats är negativ goodwill. Grundinvestering Gäldenär Används i samband med investeringskalkylering och avser utgiften för anskaffningen av investeringsobjektet ifråga. Den som har en skuld och är betalningsskyldig. Motsats till borgenär eller fordringsägare. H Halvfabrikat Handelsbolag Hausse Hemtagnings-kostnader Hitech Hyllvärmare Hypotek Hypoteksinstitut Hypotekslån Händelse Hävdad En vara som bearbetas i en produktionsprocess och som befinner sig mellan råvara och slutprodukt. Jfr insatsvara. Om flera personer vill starta ett företag kan de starta ett handelsbolag (HB). Ett handelsbolag måste ha minst två delägare. När ett handelsbolag inregistrerats är det en juridisk person, som innebär bl a att bolaget kan ha egna tillgångar och skulder och ingå juridiskt bindande avtal. Ändå är det ägarna som tillsammans ansvarar för att bolagets skulder blir betalda. Fordringsägarna kan kräva vem som helst av delägarna på de pengar som företaget är skyldigt. Sedan får ägarna göra upp sinsemellan. Ägarna beskattas personligen för företagets vinst. Vinsten fördelas ofta enligt ett särskilt avtal mellan ägarna. Beskrivning av börstendensen när kurserna överlag stiger kraftigt med stor omsättning. Består av kostnader som köparen får betala för att få varan levererad. Exempel på vanliga hemtagningskostnader är frakt och försäkring. Eng: High technology. Produkter och verksamheter med hög teknologisk nivå. Varor med onormalt låg omsättningshastighet. Säkerhet för lån. Kreditinstitut som lämnar bottenlån. Medel för utlåningen anskaffas främst genom att instituten ger ut obligationer. Långfristigt lån mot säkerhet av pantbrev i fast egendom. (se Bottenlån). I ProfitGames är det en benämning på opåverkbara omständigheter som har tvingande konsekvenser. Beskrivning av börstendensen då något fler aktier stiger än sjunker i värde. I Ideell förening Image Immateriell Inbetalning Skillnaden mellan en ideell och ekonomisk förening är att det inte finns något speciellt vinstsyfte i den ideella föreningen. Det viktiga för medlemmarna är t ex idrott, humanitär hjälp, religion etc. Föreningen blir en juridisk person om den har antagit stadgar och utsett en styrelse. Då blir inte medlemmarna personligt ansvariga för föreningens skulder. Produkt- eller företagsbild, "ansiktet" utåt. Genom marknadsföring vill företaget skapa en bestämd bild för att nå konkurrensfördelar. Någonting icke konkret eller påtagligt. Går inte att fysiskt ta på, t ex kunskaper, patent, goodwill, varumärken, dataprogram eller hyresrätter. Mottagen betalning som ökar likvida medel. Inkomster följs förr eller senare av en inbetalning från kunden. Inbetalning är ett redovisningsbegrepp. Se också Intäkt. Se bilden Grafisk resultaträkning med Info. file:///c /wwwpg/faktatexter/swe/ordbok.htm (9 of 23) :59:12

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2014 31/8 2015 HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 24 oktober 2007 Samt ÅRSREDOVISNING 2006-05-01 2007-04-30 Bussar avgår till stämman från Mobäcksgatan (den västra vändplatsen)

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010 ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING HENRIKSDAL I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~ HSB Bil Henriksdal i Malmö Org Nr: 746001-0726 Noter Not 15 Not 16 Not 17 KortfristIga

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Magne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nr 1. Svar på av Jonas-Günter Rosentörn inlämnad motion om Offentliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ALMEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ALMEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ALMEN I MALMÖ HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Almen i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB Certifiering

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF TORNHUSET 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF TORNHUSET 1/ / Org nr Årsredovisning BRF TORNHUSET 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 769606-7193 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING HSB BRF MUSKÖTEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING HSB BRF MUSKÖTEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2010 2009 31/8 31/8 2011 2010 HSB BRF MUSKÖTEN I MALMÖ HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Musköten i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF TUBAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF TUBAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF TUBAN I MALMÖ Org Nr: 746000-5361 HSB Brf Tuban i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Tuban kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 HSB Brf Almhög imalmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Almhög kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington Sammanfattning redovisning Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Grundläggande begrepp Bokföring (exempel) Bokslut Analys (nyckeltal) AVGRÄNSNINGAR I TID OCH RUM

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington Årsbokslut Tillgångar Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington mea culpa Fel i texten till duggafråga 2, punkt 4 ska stå "Betald frakt och försäkring" inte "Betald frakt och försäljning!

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KALLAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KALLAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF KALLAN I MALMÖ HSB Brf Kallan i Malmö Org Nr: 746000-5445 KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Kallan i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KAPELLMÄSTAREN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KAPELLMÄSTAREN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2014 30/4 2015 HSB BRF KAPELLMÄSTAREN I MALMÖ HSB Brf Kapellmästaren i Malmö Org Nr: 716407-4267 Förvalta din investering, kom till årsstämman! Att köpa en bostadsrätt är kanske din

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF STENBOCKEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF STENBOCKEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF STENBOCKEN I MALMÖ HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB brf Stenbocken i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF ODLAREN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF ODLAREN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF ODLAREN I MALMÖ Org Nr 746000-5882 HSB BRF ODLAREN I MALMÖ KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Odlaren i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Årsredovisning. HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/ / Org nr

Årsredovisning. HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/ / Org nr Årsredovisning HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/1 2016-31/12 2016 Org nr 717916-5332 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015.

Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015. Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015. Hjälpmedel: Kalkylator Instruktioner: 1. Dina svar lämnas på svarsblanketten som finns sist i skrivningen. Kladdar får (och bör) lämnas

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF GODHETEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF GODHETEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF GODHETEN I MALMÖ BRF GODHETEN Kallelse Var med och påverka ditt boende! Välkommen till Godhetens ordinarie föreningsstämma. Genom detta vill vi i föreningens

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström Bokföring på balanskonton Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Balanskonton Bokföring av tillgångar Bokföring av skulder och eget kapital Löpande

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Produktionsekonomi och kvalitet

Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Föreläsning 1 Introduktion, Företaget i samhället, Grundläggande begrepp Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet)

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Förklara innebörden av försiktighetsprincipen. (2p) Vilka tre kriterier ska vara uppfyllda för att kunna ta upp en tillgång i redovisningen?

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Frågor till Redovisning i ett nötskal

Frågor till Redovisning i ett nötskal Frågor till Redovisning i ett nötskal FAKTAFRÅGOR Nedan följer 16 flervalsfrågor (fördelade på fyra områden med fyra frågor i vardera). För varje fråga kan antingen ett, två eller tre svarsalternativ vara

Läs mer

INTRODUKTIONSFÖRELÄSNING Redovisning och kalkylering

INTRODUKTIONSFÖRELÄSNING Redovisning och kalkylering 1 INTRODUKTIONSFÖRELÄSNING Redovisning och kalkylering Tomas Mäkinen 2 INNEHÅLL, REDOVISNING 9 HP Grundläggande förståelse för de tekniker som används vid produktionen av redovisningsinformation Grundläggande

Läs mer