FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista"

Transkript

1 FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista

2 EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets ekonomiska ställning och/eller resultat. företagets grundtanke kring verksamheten. beskrivning av vad som ska göras för att förverkliga affärsidén. - ägarandel i ett aktiebolag. företagsform utan personligt ansvar och med ägarandelar. ägarnas insatta kapital i ett aktiebolag. sammanfattning av de operativa händelser företaget ska göra för ett visst projekt. återbetalning av lån. erbjudande om att köpa en vara eller tjänst till ett visst pris. den som erbjuder arbete. Arbetsgivaravgift avgift som betalas av en arbetsgivare till staten, beräknad som en procentuell avgift på den totala lönesumman för de anställda. Avkastning Avskrivning Avveckling Avvikelse inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst. minskning av en maskin eller inventaries värde under en period. Samma som värdeminskning. nedläggning av verksamheten. skillnad mellan budget och utfall. B Balansrapport sammanställning av företagets tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt. Balansomslutning summan av ett företags tillgångar eller skulder i en balansrapport. Beställningspunkt anger när nya varor ska beställas till lagret. Bifirma Bokföring delverksamhet i ett aktiebolag. registrering av affärshändelser efter ett visst system.

3 B Bokslut Bolagsstämma Borgen Borgensman Borgenär Bransch Break-even Bruttolön Budget Börs avslutning av bokföringen för en viss period i en resultat- och en balansrapport. aktieägarnas årsmöte, ett aktiebolags högst beslutande organ. att vara skyldig att ta över någon annans betalningsskyldighet om så behövs. den som gått i borgen. den som lånat ut pengar. ett visst område för affärsverksamhet. där man går +- 0, nollpunkt. lön före skatt. uppställning av prognos för framtida ekonomiska händelser. marknadsplats där aktier köps och säljs. C Check Checkkredit Cykliska bolag ett betalningsmedel i form av färdigtryckta blanketter. lån som är kopplat till ett bankkonto och som man kan använda löpande. företag som är väldigt känsliga för konjunktursvängningar. D Debet Deflation Derivat Devalvering Differentiering vänster sida av ett bokföringskonto. sänkning av prisnivån i ett land. Pengarnas värde ökar. värdepapper vars värde påverkar underliggande vara t ex aktier. nedskrivning av ett lands valuta. att särskilja sig mot sina konkurrenter på ett positivt sätt t ex högst kvalitet, bäst service el liknande.. Dubbel bokföring bokföringssystem där resultat och balans påverkas genom en registrering.

4 E Ekonomi hushållning av begränsade resurser. Ekonomisk förening företagsform där t ex kunder, anställda eller leverantörer är delägare. Ekonomisk livslängd den tid som det finns ett ekonomiskt värde i en maskin eller inventarie. Enkel bokföring - kassabok med 2 kolumner för inkomster och utgifter. Enskild firma företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget. Enskild näringsidkare företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget. Entreprenör Export idérik och företagsam person som skapar nya affärsmöjligheter. försäljning av varor och tjänster till utlandet. F Factoring Faktura belåna eller sälja sina kundfakturor till en extern part. dokument med krav på betalning. Fasta kostnader kostnad som är samma oavsett antalet enheter som produceras eller säljs. Finansiering Firma Fondemission Följesedel Företag Företagsform Förlust Förmån sätt att skaffa kapital. benämning av en näringsidkares verksamhet. utdelning av ett företags vinst i nya aktier till nuvarande ägare. Omdisponering från fritt eget kapital till bundet dokument om innehåll som följer med vid paketleverans. verksamhet för att sälja varor eller tjänster. juridisk form med regler som ett företag ska följa. negativt resultat. ett positivt erbjudande som kan utnyttjas. G Garanti Grossist ansvar för att en vara fungerar som den ska, i annat fall ersätts köparen. ett företag som handlar i stora volymer med andra företag

5 H Handelsbolag företagsform där två eller fler personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar. Hemtagningskostnader kostnader för att få varor till företaget. I Import Inbetalning Inflation köp av varor från ett annat land. likvida medel (pengar) in till företaget. ökning av prisnivån i ett land. Pengarnas värde minskar. Ingående behållning de ingående likvida medel man har när man startar en period i en likviditetsbudget. Inkomst Inkurans Intäkt Inventarier Investering försäljning utan hänsyn till period. värdeminskning av en vara p g a slitage eller skada. försäljning som gäller under en period. företagets anläggningstillgångar som t ex inredning, datorer, maskiner med mera. kapitalinsats som förväntas ge framtida avkastning. Investmentbolag företag som äger aktier i andra bolag och har detta som verksamhet. J Juridisk person företag som har egen rättskapacitet.

6 K Kapital Kartell Kassabok insats som kan ge avkastning. organiserat samarbete i syfte att påverka priset på en marknad. en bok där du skriver in dina inkomster och utgifter. Kommanditbolag en variant av handelsbolag där bara en behöver ha totalt ansvar. Kommersiell Komplementär Koncern Konjunktur Konkurrens verksamhet som är menat att generera intäkter. den som har obegränsat ansvar i ett kommanditbolag. benämning för ett moderbolag och dess dotterbolag ihop. rådande ekonomiskt tillstånd. flera företag som kämpar om samma kunder. Konkurrensmedel sätt som företagen använder för att öka sin konkurrensförmåga. Konkurrent Konkurs Kontering Kooperativ Kostnad Kredit Kreditfaktura Kundregister Kvalitet Kvitto företag som säljer samma produkter eller tjänster till samma kundgrupp. ett företag som inte kan betala sina skulder försätts i likvidation. bokföringsaktivitet. ett sätt att organisera och driva ett företag. Man ska vara minst tre medlemmar. värdet av förbrukade resurser under en period. höger sida av ett bokföringskonto alt att handla och betala senare. när pengar ska betalas tillbaka på en utställd faktura. förteckning över företagets kunder. värdet på de egenskaper en produkt eller tjänst har. bevis på vad man köpt och för hur mycket.

7 L Lager Leverantör Licens Likvida medel Likvidation Likviditet osålda varor som köpts in och förvaras. företag som säljer varor/tjänster. lämna ut rätten till någon annan att t ex tillverka en produkt. tillgångar som man snabbt kan omsätta i kontanter. ett aktiebolag som avslutas och upplöses. mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Likviditetsbudget uppställning över kommande in- och utbetalningar. Logotype Långivare Lön Lönsamhet symbol, text eller grafisk bild som symboliserar ett företag. den som lånar ut pengar. ersättning för utfört arbete. ett företags vinst. M Marknad ställe där köpare och säljare möts. Marknadsföring sätt att föra ut produkt/tjänst på marknaden. Marknadsplan handlingsprogram för marknadsföringen under en viss period. Marknadssegment en specifik del av marknaden. Marknadsstrategi övergripande riktlinjer för hur marknaden ska bearbetas. Medarbetare Mellanhand Mervärdesskatt Moms Mönsterskydd de man jobbar ihop med. företag mellan tillverkare och slutkund. indirekt skatt som tas ut på varor och tjänster som säljs. Kallas också moms. indirekt skatt som tas ut på varor och tjänster som säljs. Heter egentligen Mervärdesskatt. skydd av en produkt utseende.

8 N Nettolön Nollpunkt Nominell Nyckeltal Nyemission Näthandel lön efter skatteavdrag. där man går +- 0, break even. ursprungliga värdet. ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser. när ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in mer kapital. handel via internet. O Offert Organisation ett skriftligt erbjudande från ett företag. större sammanslutning som verkar mot gemensamt mål. P Patent Primärdata Pris Prisledare Produkt Produktion Prognos Projekt Prototyp att ha ensamrätt på att dra kommersiell nytta av en uppfinning. insamling av ny information som man gör själv. vad något kostar. att vara billigast i sitt segment. en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete. resultatet av tillverkning. förutspå framtida händelser. arbetsinsats som är väl avgränsat i tid, omfattning och kostnad. testmodell.

9 R Realisation Redovisning Referens Resultat Resultatbudget Resultatrapport nedsatt pris. samma som bokföring. Ordna och sammanställa företagets affärshändelser. någon som kan gå i god för dig och intyga dina kompetenser. skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna. beräkning av kommande intäkter och kostnader. uppställning över en periods intäkter och kostnader. Samma som resultaträkning. Resultaträkning uppställning över en periods intäkter och kostnader. Samma som resultatrapport. Revisionsberättelse rapport där revisorn redovisar sin granskning av företagets räkenskaper. Revisor Riskkapital Ränta en person som granskar ett företags bokföring. pengar som investeras i ett företags egna kapital med hög risk och med förväntningar på framtida avkastning. kostnad för lån. Rörliga kostnader kostnader som varierar med ändrad volym. S Segment Sekundärdata delar av en marknad. information som någon annan har tagit fram. Semesterersättning lön man får om man inte tar ut semester. Skatt belopp man är skyldig att betala till staten. Skrivbordsundersökning sökning i andrahandsinformation. Sociala avgifter Sortiment Startkapital Styrelse skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst. utbud av varor. pengar för att komma igång med verksamheten. en grupp personer som utsetts av huvudman att svara för ett företags organisation och förvaltning.

10 T Tjänst Tull en aktivitet som tillför värde för mottagaren. avgift på främst importerade varor. U Upphovsrätt Utbetalning Utdelning Utgift ensamrätt på konstnärligt verk. affärshändelse då pengarna verkligen betalas ut. Fördelning av ett aktiebolags vinst till aktieägarna. anskaffningspris för en resurs, utan hänsyn till period. Utgående behållning den likviditet som finns i slutet av en månad när man gör en likviditetsbudget. V Varukostnad Varulager Varumärke VD Vinst inköpskostnad för de varor som man sålt under en period. varor som köpts in men ännu ej sålts. namn, symboler, tecken, associationer som särskiljer ett företag från övriga. den högsta befattningen i ett Aktiebolag. Tillsätts av styrelsen. ett positivt resultat. Det som företaget har gått plus med. Vinstdisposition fördelning av företagets vinst. Vision det som företaget strävar efter att uppnå i framtiden. Som en ledstjärna. Värdeminskning minskning av en maskin eller inventaries värde under en period. Samma som avskrivning.

11 W Webbutik Affär med internet som distributionskanal. Å Ångerrätt Årsredovisning Återförsäljare rätt att returnera en vara. företagets sammanfattning av årets räkenskaper. företaget som säljer till slutkonsumenten. Ö Överskott vinst.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Så skriver Du en vinnande affärsplan

Så skriver Du en vinnande affärsplan Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer