Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng"

Transkript

1 Vill du bli För dig som redan har akademiska poäng Lärarprogram, 90 högskolepoäng lärare?

2

3 Lärarutbildning Vem kan söka till utbildningen? Lärarutbildningen 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har studerat ämnen som fristående kurser.

4 Vad innehåller utbildningen? Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på lärande och utveckling och lärarrollens allmänna krav och villkor. De centrala kunskapsområdena; lärande, undervisning, specialpedagogik, socialisation, kulturfrågor, yrkesverksamhetens samhällsuppdrag, demokrati och värdegrund, behandlar frågor som är angelägna för alla lärare. I de tvärvetenskapliga ämnesstudierna uppmärksammas olika sätt att organisera och tillägna sig kunskap. De bidrar till fördjupning av ämnes- och yrkeskunskaper. Sambandet mellan tidigare studier, erfarenhet och den framtida yrkesrollen som lärare tydliggörs i utbildningen. Utbildningen ger behörighet för tillträde till forskarutbildning inom utbildningsvetenskap.

5 kursförteckning Läraruppdraget, 15hp I kursen får studenterna utifrån ett samhällsperspektiv, såväl nationellt som internationellt, utveckla sina kunskaper om framväxten av dagens förskola, skola och fritidspedagogiska verksamhet. Speciellt fokus ligger på förskolans, skolans och den fritidspedagogiska verksamhetens uppdrag att vara en utvecklingsmiljö för alla barn/elever. Lärande och utveckling, 15hp I kursen utvecklar studenterna utifrån ett individperspektiv sina kunskaper om lärande och utveckling kopplat till elevers olika livsvillkor. Här får studenterna också, utifrån tolkningar av styrdokumenten, utveckla sin förmåga att välja innehåll och arbetsformer för undervisningen. Studier kring sambandet mellan språk och lärande utifrån teorier om språkutveckling och andraspråkslärande, ingår. Förkortningar fö förskola fp fritidspedagogisk verksamhet gt grundskolans tididgare år gs grundskolans senare år gy gymnasieskola hp högskolepoäng Sedan hösten 2007 har utbildningar högskolepoäng. 1 akademiskt poäng räknas om till 1.5 högskolepoäng. Didaktisk fördjupning, 15hp fö, fp, gt I kursen studeras för läraryrket centrala kunskapsområden kopplade till det konkreta arbetet med styrdokument, val av innehåll och arbetsformer och användandet av olika läromedel. Språkets betydelse för lärprocessen studeras inom kursen med särskild tonvikt på bruket av olika språkliga uttryck som ett didaktiskt redskap. I kursen studeras också olika metoder i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning. Didaktisk fördjupning, 15 hp gs, gy I kursen studeras för läraryrket centrala kunskapsområden kopplade till det konkreta arbetet med styrdokument, val av innehåll och arbetsformer och användandet av olika läromedel. Språkets betydelse för lärprocessen studeras inom kursen med särskild tonvikt på bruket av olika språkliga uttryck som didaktiskt redskap. I kursen studeras också olika former för bedömning och utvärdering av lärande och denna del knyts praktiskt till den verksamhetsförlagda tiden. Skolutveckling, 15 hp I kursen fördjupar studenterna sina kunskaper om skolutveckling där teorier för ledarskap och förändringsarbete är centrala. Vidare utvecklar studenterna en beredskap för att självständigt och tillsammans med andra, initiera och driva

6 kursförteckning olika former av utvecklingsarbete i skolan. Inom kursen fördjupar studenterna också sina kunskaper kring vetenskaplig metod och sin förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt. Examensarbete, 15hp Examensarbetet utgår från ett praxisanknutet problemområde som är förankrat i läraryrket och studentens tidigare ämnesstudier. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och kan ha formen av en undersökning, ett utvecklingsarbete eller en gestaltande uppgift. Resultaten återkopplas till partnerskolorna och kan på så sätt bidra till skolutveckling. Att vara lärare, 15hp Kursen syftar till att knyta samman utbildningen genom att studenten dels reflekterar över sin praktik och sitt läraruppdrag, dels stärker sina förmågor att utveckla, analysera och värdera ämnesövergripande verksamhet/undervisning om lokala och globala framtidsfrågor, i samverkan med studenter som läst andra ämnen. Så här kan din utbildning se ut Lärarprogrammet omfattar 90 högskolepoäng (hp), vilket innebär 1,5 år A 4 A 4 A 4 A 4 A G 4 Detta ingår i din utbildning A = allmänt utbildningsområde G = gemensam kurs Siffra i ruta = antal praktikveckor/termin Svart ruta = avancerad nivå

7 intervju Fredrik Karlsson Har läst filosofi 60 poäng svenska 40 p litteraturvetenskap 40 p (vid Göteborgs universitet) Examensprofil grundskolans senare år och gymnasieskolan Därför läraryrket: Jag är bra på att förklara saker och samband och därför har jag ofta hamnat i lärarrollen, både i min familj och bland vänner. Jag drivs av ett folkbildningsideal. Jag har haft bra lärare i skolan och nu vill jag ge något tillbaka. Därför lärarutbildningen i Malmö: På grund av lärarutbildningens god rykte. Det handlar mycket om samarbetet med partnerskolorna, men även skolans läge mitt i staden. Att biblioteket är mycket bra för studier. Jag attraherades också av Malmö högskolas perspektiv. Speciellt genus- och etnicitetsfrågor intresserar mig. Nöjd med: Att få prova att arbeta i arbetslag redan i studierna. Praktiken är otroligt bra och ger mig en möjlighet att testa olika pedagogiska modeller. Partnerskolan fungerar som ett skyddsnät där det också är tillåtet att misslyckas. Praktiken gav också tid att sätta sig in i hur skolan fungerar, hur rektorer, skolkuratorer och skolsköterskor tänker och arbetar. Litteraturen har varit av generellt god kvalitet och haft god anknytning till de arbetsområden vi varit inne på. Jag upplever att Malmö högskola uppskattar studenters förslag och åsikter att jag har möjlighet att påverka. Vill se mer av: Mer analys och diskussion om skolan som samhällsinstitution. Vilka värden premieras i skolan jämfört med övriga samhället? Får skolan sin legitimitet genom att bevara vissa strukturer i samhället? Och en mer kritisk hållning till de nationella styrdokumenten. Är dagens läroplan den bästa? Malmö som studentstad: Malmö är en stad på uppgång. Staden erbjuder mycket aktiviteter vid sidan av studierna som intresserar mig både vad gäller kultur, idrott, nöje. Det är även en fördel att det studentikosa Lund känns avlägset.

8 förskola, fritidspedagogisk verksamhet eller grundskolans tidigare år Vill du bli lärare i förskolan, fritidspedagogisk verksamhet eller grundskolans tidigare år? Särskild behörighet 1. Svenska B/Svenska 2B och Engelska A samt 2. Relevanta högskolestudier om minst 120 högskolepoäng. Minst 60 högskolepoäng och högst 90 högskolepoäng inom något av fördjupningsämnena i tabellen på nästa sida. Övriga studier upp till minst 120 högskolepoäng skall avse ämnen/ämnesområden om vardera minst 15 högskolepoäng av relevans för sökt studiespår. Det går inte att åberopa tidigare studier som överlappar innehållet inom Lärarutbildning 90 högskolepoäng. Samtliga kurser måste vara avslutade. Så här kan din utbildningsbakgrund se ut Fördjupning 60 hp Övrigt ämne 60 hp Fördjupning 60 hp Övrigt ämne 1, 30 hp Övrigt ämne 2, 30 hp Fördjupning 60 hp Övrigt 15 hp Övrigt 15 hp Övrigt 15 hp Övrigt 15 hp Fördjupning 90 hp Övrigt ämne 30 hp Urval Platserna fördelas mellan förskola, fritidspedagogisk verksamhet, grundskolans tidigare år. Urval inom examensprofilerna görs efter akademiska poäng upp till 225 högskolepoäng. Studieform Utbildning med inriktning mot förskolan, fritidspedagogisk verksamhet, grundskolans tidigare år ges på helfart på campus.

9 förskola, fritidspedagogisk verksamhet eller grundskolans tidigare år Ämnesområden och fördjupningsämnen Ämnesområde (anges på examensbeviset) fördjupningsämne/ämnesområde Högskolestudier omfattande minst 60 hög skolepoäng i avslutade kurser Svenska Svenska/Svenska 2 Matematik Matematik Naturvetenskapligt ämnesområde Ett ämne eller en kombination av ämnen: biologi fysik kemi teknik miljö geografi Obs: varje ämne måste omfatta minst 15 högskolepoäng Humanistiskt/samhälls- vetenskapligt ämnesområde Ett ämne eller en kombination av ämnen: statsvetenskap geografi historia religionsvetenskap Obs: varje ämne måste omfatta minst 15 högskolepoäng Praktiskt/estetiskt ämnesområde Ett ämne eller en kombination av ämnen: bild hemkunskap slöjd idrott musik drama Obs: varje ämne måste omfatta minst 15 högskolepoäng 9

10 grundskolans senare skolår Vill du bli lärare i grundskolans senare skolår? Särskild behörighet 1. Svenska B/ Svenska 2B och Engelska A, samt 2. För examen endast mot grundskolans senare skolår krävs högskolestudier om sammanlagt minst 180 högskolepoäng. Minst 90 högskolepoäng och högst 120 högskolepoäng inom ett fördjupningsämne/fördjupningsområde enligt tabell på nästa sida. Övrigt ämne/ämnen kan väljas mer fritt men måste ha relevans för sökt studiespår och omfatta minst 30 högskolepoäng. Är övrigt ämne moderna språk krävs alltid minst 60 högskolepoäng. 3. Du som studerar på halvfart/distans måste ha minst en halvtidstjänst som lärare inom sökt skolform och i de ämnen/ämnesområden, som ska ingå i din lärarexamen, under hela utbildningstiden. Kurserna som åberopas får ej ha gemensamt innehåll. I fördjupningsämnet/ området måste kurserna vara avslutade. I övrigt ämne får högst 15 högskolepoäng saknas för behörighet. Så här kan din utbildningsbakgrund se ut Fördjupning 90 hp Övr 30 hp Övr 30 hp Övr 30 hp Fördjupning 90 hp Övrigt ämne 1 60 hp Övr 2 30 hp Fördjupning 120 hp Övr 1, 30 hp Övr 2, 30 hp Studieform Utbildning med inriktning mot grundskolans senare skolår kan läsas på helfart/campus, helfart/distans eller halvfart/distans. Du som läser helfart gör din verksamhetsförlagda tid på heltid under fastlagda perioder oavsett om du läser på campus eller på distans. 10

11 grundskolans senare skolår Urval Platserna fördelas mellan fyra ämnesfält; matematik/naturvetenskapliga ämnen, språk, humanistiska/samhällsvetenskapliga ämnen och praktisk-estetiska ämnen. Urval inom dessa fält görs efter akademiska poäng upp till 300 högskolepoäng. Ämnesområden och fördjupningsämnen Högskolestudier omfattande minst 90 högskolepoäng (hp) i avslutade kurser/utbildningar inom något av nedanstående fördjupningsämnen/områden. Svenska/Svenska 2 Danska Engelska Tyska Franska Spanska Italienska Modersmål Matematik Svenska/svenska2 minst 30 högskolepoäng i svenska med språklig inriktning minst 30 högskolepoäng i svenska med litterär inriktning samt ytterligare 30 högskolepoäng inom ämnesområdet svenska Naturvetenskapligt ämnesområde Biologi Fysik Kemi Teknik Geografi Religionsvetenskap Historia Samhällskunskap Bild Hemkunskap Naturvetenskapligt ämnesområde minst 15 högskolepoäng i minst två och minst 30 högskolepoäng i minst ett av följande ämnen: Biologi, Fysik, Kemi, Miljö, Teknik, Geovetenskap Geografi minst 30 högskolepoäng i vardera natur- och kulturgeografi Samhällskunskap minst 30 högskolepoäng i statsvetenskap minst 15 högskolepoäng i nationalekonomi minst 30 högskolepoäng i sociologi eller kulturgeografi samt ytterligare 15 högskolepoäng inom ämnesområdet samhällskunskp Slöjd Idrott 11

12 grundskolans senare skolår och gymnasieskolan Vill du bli lärare i grundskolans senare skolår och gymnasieskolan? Särskild behörighet: 1. Särskild behörighet: Svenska B/ Svenska 2B och Engelska A samt 2. För examen mot grundskolans senare år och gymnasieskola/ vuxenutbildning krävs högskolestudier om minst 180 högskolepoäng i två ämnen/ämnesområden med minst 90 högskolepoäng inom varje ämne/ämnesområde. Det ena ämnet ska avse fördjupningsämne enligt tabell på nästa sida. Övrigt ämne kan väljas mer fritt men måste ha relevans för sökt studiespår. 3. Dispens för sökande med lägst licentiatexamen inom relevant ämne/ämnesområde även om övrigt ämne saknas. 4. Du som studerar på halvfart/distans måste ha minst en halvtidstjänst som lärare inom sökt skolform och i de ämnen/ämnesområden, som ska ingå i din lärarexamen, under hela utbildningstiden. Lärarexamen i ekonomiska ämnen kan endast utfärdas mot gymnasieskolan. Kurserna som åberopas får ej ha gemensamt innehåll. I fördjupningsämnet/området måste kurserna vara avslutade. I övrigt ämne får högst 15 högskolepoäng saknas för behörighet. Så här kan din utbildningsbakgrund se ut Fördjupning 90h p Övrigt ämne 90 hp Fördjupning 120 hp Övrigt ämne 90 hp Fördjupning 90 p Urval Platserna fördelas mellan fyra ämnesfält; matematik/naturvetenskapliga ämnen, språk, humanistiska/samhällsvetenskapliga ämnen och praktisk-estetiska ämnen. Urval inom dessa fält görs efter akademiska poäng upp till 300 högskolepoäng. För dig som har civilingenjörsexamen Här kan du läsa om vad din civilingenjörsexamen motsvarar i poäng vid ansökan till lärarutbildning 90 högskolepoäng. Se 12

13 grundskolans senare skolår och gymnasieskolan Studieform Utbildning med inriktning mot grundskolans senare skolår och/eller gymnasieskolan kan läsas på helfart/campus, helfart/distans eller halvfart/distans. Du som läser helfart gör din verksamhetsförlagda tid på heltid under fastlagda perioder oavsett om du läser på campus eller på distans. Ämnesområden och fördjupningsämnen Högskolestudier omfattande minst 90 högskolepoäng i avslutande kurser/ Svenska/Svenska 2 Danska Engelska Tyska Franska Spanska Italienska Modersmål Matematik Naturkunskap Biologi Fysik Kemi Teknik Geografi Religionsvetenskap Historia Samhällskunskap Ekonomiska ämnen Bild Idrott Svenska/Svenska 2 Sammanlagt erfordras minst 120 högskolepoäng: minst 30 högskolepoäng i svenska med språklig inriktning och minst 30 högskolepoäng i svenska med litterär inriktning samt ytterligare minst 30 högskolepoängs djup i antingen språklig eller litterär inriktning Naturkunskap 30 högskolepoäng biologi inkl 15 högskolepoäng ekologi 15 högskolepoäng miljö 15 högskolepoäng fysik 15 högskolepoäng kemi 15 högskolepoäng geovetenskap el teknik Geografi minst 30 högskolepoäng i vardera natur- och kulturgeografi Samhällskunskap Sammanlagt erfordras minst 120 högskolepoäng: minst 30 högskolepoäng i statsvetenskap minst 15 högskolepoäng nationalekonomi minst 30 högskolepoäng sociologi eller kulturgeografi. samt ytterligare minst 30 högskolepoängsdjup i ett av ämnena ovan Ekonomiska ämnen endast examen mot gymnasieskolan 90 högskolepoäng företagsekonomi och 30 högskolepoäng nationalekonomi och 15 högskolepoäng handelsrätt Resterande poäng (upp till 180 hp) kan väljas fritt 13

14 ekonomiska ämnen Vill du bli lärare i gymnasieskolan i ekonomiska ämnen? Särskild behörighet: 1. Särskild behörighet: Svenska B/ Svenska 2B och Engelska A samt 2. För examen mot gymnasieskola/ vuxenutbildning i ekonomiska ämnen krävs högskolestudier om minst 180 högskolepoäng - 90 högskolepoäng i företagsekonomi och 30 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i handelsrätt. Resterande poäng upp till 180 hp kan väljas fritt 3. Du som studerar på halvfart/distans måste ha minst en halvtidstjänst som lärare inom sökt skolform och i de ämnen/ämnesområden, som ska ingå i din lärarexamen, under hela utbildningstiden. Kurserna som åberopas får ej ha gemensamt innehåll och i fördjupningsämnet/området måste kurserna vara avslutade. I övrigt ämne får högst 15 högskolepoäng saknas för behörighet. Urval Urval görs efter akademiska poäng upp till 300 högskolepoäng. Studieform Utbildningen ges på helfart/campus, helfart/distans eller halvfart/distans. Du som läser helfart gör din verksamhetsförlagda tid på heltid under fastlagda perioder oavsett om du läser på campus eller på distans. 14

15 Kontaktpersoner Studievägledningen vid Lärarutbildningen Telefonslinga , mån-tors mellan E-post: Du hittar mer information om utbildningen på: 15

16 Malmö högskola driver 90 utbildningsprogram och 500 kurser. De flesta av våra utbildningar är professionsinriktade och samarbetena med samhället är många, inte minst inom vår flervetenskapliga forskning. Ett särskilt fokus ligger på skolan, hälsa och välfärd, samt samtidsstudier av idrott, medier, migration och miljö. Vi vill ta ett socialt ansvar genom breddad rekrytering, kritisk granskning av kunskapssamhället och globaliseringens konsekvenser. Malmö högskola har studenter och är landets åttonde största lärosäte. Malmö högskola Malmö Tel E-post Internet 16

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Lärarutbildningen 90hp/180hp

Lärarutbildningen 90hp/180hp Fördjupningsämne Lärarutbildningen 90hp/180hp Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/sol Inledning Lärarutbildningen 90 hp/180 hp vänder sig till de som vill bli lärare och har studerat ämnen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på

Läs mer

Thomas Östholm. Utbildningsledare. Bilaga Anvisningar, Påbyggnadsutbildning till lärare 90 hp

Thomas Östholm. Utbildningsledare. Bilaga Anvisningar, Påbyggnadsutbildning till lärare 90 hp 2011-03-10 Delegationsbeslut Dnr LiU-2009-00438 OSU-GUN del 11/06 1(1) Fastställande av ämnesområden som anges i anvisningar för Påbyggnadsutbildning till lärare, grundskolans senare år och gymnasieskolan,

Läs mer

Utbildningsplan. Nämnden för utbildningsvetenskap Lärarutbildning. Lärarprogram, 90 högskolepoäng Teacher Education Programme, 90 credits

Utbildningsplan. Nämnden för utbildningsvetenskap Lärarutbildning. Lärarprogram, 90 högskolepoäng Teacher Education Programme, 90 credits Dnr: HL/2009-0200 Utbildningsplan Nämnden för utbildningsvetenskap Lärarutbildning Lärarprogram, 90 högskolepoäng Teacher Education Programme, 90 credits Nivå Avancerad nivå Inrättande av program Inrättad

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer 2 Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs.

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Efterled som används i examensbevisen

Efterled som används i examensbevisen som används i examensbevisen I tabellerna nedan framgår vilket kompetensområde respektive inriktning inom Lärarprogrammet ger i efterledet på examensbeviset. Om man läser två inriktningar kommer båda kompetensområdena

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2008

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2008 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2008 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET - SÄRSKILD LÄRARUTBILDNING, 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 points

LÄRARPROGRAMMET - SÄRSKILD LÄRARUTBILDNING, 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 points Utbildningsplan Dnr CF 52-152/2006 Sida 1 (6) LÄRARPROGRAMMET - SÄRSKILD LÄRARUTBILDNING, 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 points Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 mars 2006 av sektionsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med

Läs mer

På Malmö högskola kan du läsa det specialpedagogiska programmet eller speciallärarprogrammet. Mellan programmen sker samarbete och erfarenhetsutbyte.

På Malmö högskola kan du läsa det specialpedagogiska programmet eller speciallärarprogrammet. Mellan programmen sker samarbete och erfarenhetsutbyte. PEDAGOG LÄRARE SKOLAN är en mötesplats för barns och ungas lärande där människors olikheter ses som en tillgång. För att klara uppdraget behöver skolan personal med olika kompetens så att alla barn och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2008 och våren 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2008 och våren 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2008 och våren 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Lärarprogrammet. 2. Utbildningens mål. Teacher Education Programme. Nationella mål för aktuell examen. Se Högskolelagen 1 kap 8-9.

Lärarprogrammet. 2. Utbildningens mål. Teacher Education Programme. Nationella mål för aktuell examen. Se Högskolelagen 1 kap 8-9. Fakultetsnämnden för lärarutbildning Utbildningsplan lärarprogrammet Lärarprogrammet Teacher Education Programme 1. Basdata Omfattning: 180/210/270/300/330 högskolepoäng Examen: Lärarexamen. Examensbeskrivningen

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Dnr LiU 2009 00438 PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Urval av sökande Exempel på inriktningar och karaktärsämnen som återfinns inom gymnasieskolans yrkesförberedande

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Malmö högskola erbjuder lärarutbildning från förskola till gymnasieskola- /vuxenutbildning. Lärarprogrammet omfattar allt från 210 högskolepoäng (hp)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Förskollärare Antagna Höst 2011

Förskollärare Antagna Höst 2011 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2014/2015 Förskollärare Antagna Höst 2011 BESLUTSDATUM 2012-11-22 BESLUTSFATTARE Chef för Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr G 2017/407 SAMORDNINGSNÄMNDEN FÖR LÄRARUTBILDNING Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng The Special Subjects Teacher Programme

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning Beslut 20120306 Dnr: FAK 2012/39 Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) Kompletterande pedagogisk utbildning ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning 1. Antagning görs i samtliga ämnen som Linnéuniversitetet

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012-09- 06 Sen. revid. 2014-03- 20 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet Bridging

Läs mer

Denna utbildningsplan är fastställd 2001-08-31 av områdesstyrelsen vid Lärarutbildningen, Malmö högskola. Reviderad 2003-03-21

Denna utbildningsplan är fastställd 2001-08-31 av områdesstyrelsen vid Lärarutbildningen, Malmö högskola. Reviderad 2003-03-21 MALMÖ HÖGSKOLA Beslut 2001-08-31 Lärarutbildningen Reviderad 2003-03-21 Fastställande Denna utbildningsplan är fastställd 2001-08-31 av områdesstyrelsen vid Lärarutbildningen, Malmö högskola. Reviderad

Läs mer

hp LUN DNR G 2011/40

hp LUN DNR G 2011/40 Utbildningsplan för ÄMNESLärarprogrammet 270 330 hp Lärarutbildningsnämnden LUN 2011-08-24 DNR G 2011/40 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudsakligt område för utbildningen (huvudområde)...

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

MAGISTER- OCH MASTERUTBILDNINGAR PEDAGOGIK ÄMNESDIDAKTIK SPECIALPEDAGOGIK

MAGISTER- OCH MASTERUTBILDNINGAR PEDAGOGIK ÄMNESDIDAKTIK SPECIALPEDAGOGIK MAGISTER- OCH MASTERUTBILDNINGAR PEDAGOGIK ÄMNESDIDAKTIK SPECIALPEDAGOGIK MAGISTER- OCH MASTERUTBILDNINGAR Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar på avancerad

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng)

LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng) Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-1952-09 Sid 1 (5) LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng) 1. Fastställande Examensbeskrivningen

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 249/2009-515 Lärarutbildningsnämnden U T B I L D N I N G S P L A N Lärarprogram för grundskolans senare år och gymnasiet, 270-330 hp Teacher Education for Secondary and Upper Secondary School, 270-330

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Programledare Katarina Ribaeus VFU Anette Haglund och Irene Olsson Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Studietid 3,5 år: 210 hp Schemalagd tid inte

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. LÄRARPROGRAMMET 140, 180, 200, 220 POÄNG (210, 270, 300, 330 ECTS-credits)

UTBILDNINGSPLAN. LÄRARPROGRAMMET 140, 180, 200, 220 POÄNG (210, 270, 300, 330 ECTS-credits) Dnr 510-2006-1675 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Lärarutbildning UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 140, 180, 200, 220 POÄNG (210, 270, 300, 330 ECTS-credits) Bachelor of Education, 210 ECTS- credits

Läs mer

För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet.

För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet. Bilaga 1 Nationella krav Allmänt krav För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet. Förskollärare Sökandes utbildning ska vara en utbildning med förskollärarinriktning i utbildningslandet.

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs. Historia

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Bridging Teacher Education Programme 90,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT17. Utbildningens mål Efterfrågan på lärare med

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Avancerad nivå Ämneslärarprogrammet Programkod: LGÄYY Inriktningskod: Enma/Enre/Maen/Mare/Reen/Rema Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2011-02-18 Ämneslärarprogrammet

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, högskolepoäng Utbildningsplan Dnr G 2017/407 SAMORDNINGSNÄMNDEN FÖR LÄRARUTBILDNING Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng The Special Subjects Teacher Programme directed

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot grundskolan årskurs 7-9 läser tre ämnen, 90 högskolepoäng i ingångsämnet och sedan

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU 2012-00259 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13 och 2013-05-16. Reviderad 2014-03-20. Senast reviderad 2015-04-08 av Grundutbildningsnämnden på

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarutbildningskansliet. för

Utbildningsplan. Lärarutbildningskansliet. för Lärarutbildningskansliet Utbildningsplan för Lärarprogrammet 90-330hp Teacher Education Programme 330 högskolepoäng 330 ECTS credits Programkod: LÄRAB Gäller från: HT 2010 Fastställd: 2010-06-09 Värdinstitution:

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng.

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng. HÖGSKOLAN I KALMAR UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningscentrum Lärarprogrammet Utbildningsplanen för Lärarutbildningen har antagits av Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Kalmar 2000-11-27, och reviderats

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Välkommen till information om examensarbete i AU3 Hösten 2013

Välkommen till information om examensarbete i AU3 Hösten 2013 Välkommen till information om examensarbete i AU3 Hösten 2013 Allmänt utbildningsområde 3 En skola för alla i en värld för alla 15 högskolepoäng (4 veckor VFU) Examensarbete inom valt kunskapsområde 15

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059 Utbildning intar idag en viktig ställning inom alla samhällsområden. Utbildningssystemet formar människor och sätten att tänka och det har ofta en avgörande betydelse för den inriktning livskarriären får.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT ÄMNESLÄRARPROGRAMMET HP LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT ÄMNESLÄRARPROGRAMMET HP LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Utningsplan för ÄMNESLärarprogrammet 270 330 hp HT 2012 Lärarutningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utningen...2 2. Allmänna mål för högskole utning enligt högskolelagen...

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet Programmets namn: Antal hp: 270/300/330 Nivå: Avancerad nivå Programkod: LAÄ79/LAÄGY Planen antogs: 2011-05-20

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkod: LAÄ79/ LAÄGY Fastställd: 2011-05-20 Reviderad: 2014-05-13

Läs mer

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 17 Ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7 9 som motsvarar

Läs mer

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059

Geografi Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a/2b/2c. Ht 15 Anm kod: UU-P4057. Vt 16 Anm kod: UU-P9059 Utbildning intar idag en viktig ställning inom alla samhällsområden. Utbildningssystemet formar människor och sätten att tänka och det har ofta en avgörande betydelse för den inriktning livskarriären får.

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (9) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) Beslut 2016-03-21 Dnr: UGA 2015/4156-3.1.1 OBS! Beslut om antagningsämnen och studiefordringar för antagning till KPU HT17 tas i februari 2017. Ändringar i

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2017-03-16, Ärende nr 9-17 BESLUT, bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav,

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Denna utbildningsplan är fastställd av områdesstyrelsen vid Lärarutbildningen, Malmö högskola. Reviderad enligt ovan.

Denna utbildningsplan är fastställd av områdesstyrelsen vid Lärarutbildningen, Malmö högskola. Reviderad enligt ovan. MALMÖ HÖGSKOLA Beslut 2001-08-31 Lärarutbildningen Reviderad 2003-03-21 Reviderad 2004-08-16 Reviderad 2005-02-04 Reviderad 2005-09-23 Reviderad 2006-06-09 (gäller antagning 2005) Fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen Preliminär utbildningsplann för Grundlärarprogrammet Denna preliminära utbildningsplann för Grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet är fastställd av Lärarutbildningsnämnden därstädess 2011-02-22.

Läs mer

Kompletterande påbyggnadsutbildning till lärare (KPL) Supplementary Training for Teacher Education Program

Kompletterande påbyggnadsutbildning till lärare (KPL) Supplementary Training for Teacher Education Program 1(6) Utbildningsplan Kompletterande påbyggnadsutbildning till lärare (KPL) Supplementary Training for Teacher Education Program 1. Basdata Omfattning: 90 hp Utbildningen Kompletterande påbyggnadsutbildning

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING 90 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING 90 HP UTBILDNINGSPLAN FÖR KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING 90 HP Gäller från och med VT16 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN ORDINARIE STUDIEGÅNG Innehållsförteckning 1. Programmets benämning och omfattning... 3 2.

Läs mer

Ämnesblock franska 142,5 hp

Ämnesblock franska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock franska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan 2011-08-09 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer