Lokala krav för lärarexamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala krav för lärarexamen"

Transkript

1 Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m reviderad reviderad

2 Innehållsförteckning ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER... 3 Allmänna utbildningsområdet... 3 Inriktningar... 3 Specialiseringar... 3 Examensarbete... 3 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER... 4 BILAGA 1 PRECISERING AV KRAV AVSEENDE INRIKTNING/SPECIALISERINGAR SOM KAN INGÅ I LÄRAREXAMEN 210 HÖGSKOLEPOÄNG PÅ GRUNDNIVÅ... 5 Bilaga 1:1 Benämning... 5 Bilaga 1:2 Inriktningar... 5 Bilaga 1:3 Specialiseringar... 5 BILAGA 2 PRECISERING AV KRAV AVSEENDE INRIKTNING/SPECIALISERINGAR SOM KAN INGÅ I LÄRAREXAMEN 240 HÖGSKOLEPOÄNG PÅ AVANCERAD NIVÅ... 6 Bilaga 2:1 Benämning... 6 Bilaga 2:2 Inriktningar... 6 Bilaga 2:3 Specialiseringar... 6 BILAGA 3 PRECISERING AV KRAV AVSEENDE INRIKTNINGAR/SPECIALISERING SOM KAN INGÅ I LÄRAREXAMEN 270/300/330 HÖGSKOLEPOÄNG PÅ AVANCERAD NIVÅ... 7 Bilaga 3:1 Benämning... 7 Bilaga 3:2 Ämnesområden för vilka examensbevis med underrubrik med inriktning avsedd för undervisning i ämnesområde kan utfärdas... 7 Bilaga 3:3 Inriktningar... 8 Bilaga 3:4 Specialiseringar

3 Allmänna föreskrifter Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde och krav på omfattning av studier på avancerad nivå. Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om dels 210 högskolepoäng (grundnivå), dels 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng (avancerad nivå). För en lärarexamen på avancerad nivå krävs att utbildningen omfattar minst 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå. I annat fall avläggs examen på grundnivå. Utbildningen skall omfatta följande tre integrerade områden, som kan innehålla kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå: ett allmänt utbildningsområde om 90 hp innefattande tvärvetenskapliga studier, en eller flera inriktningar om minst 60 hp mot ett ämne eller ämnesområde och en specialisering om minst 30 hp. Av det allmänna utbildningsområdet skall minst 15 hp vara verksamhetsförlagda. Minst 15 hp per inriktning skall också vara verksamhetsförlagda. Allmänna utbildningsområdet Genom fullgjorda studier av de tre kursblocken i Utbildningsvetenskap med inriktning på pedagogiskt arbete enligt utbildningsplan för lärarprogrammet uppfylls samtliga krav. För att en lärarexamen på avancerad nivå ska utfärdas krävs att 30 hp av kurserna ligger på avancerad nivå. Kurser lästa inom allmänt utbildningsområde vid annat lärosäte kan ersätta en eller flera av ovan nämnda kurser vid MDH. Inriktningar I bilagor förtecknas vilka inriktningar som kan ingå samt specificeras kraven för att studier i ett ämnes/ämnesområde skall kunna anges med olika formuleringar. För undervisning i grundskolans senare år och i gymnasieskolan krävs att en respektive två inriktningar fördjupning(ar) till minst 90 hp i relevant(a) ämne(n) eller ämnesområde(n). För examen på avancerad nivå krävs att minst 30 hp av kurserna ligger på avancerad nivå. För undervisning i svenska respektive samhällskunskap i grundskolans senare år krävs minst 90 hp och i gymnasieskolan minst 120 hp inom ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. Specialiseringar I bilagor förtecknas vilka specialiseringar som kan ingå Specialiseringsstudierna skall omfatta minst 30 hp och kan antingen innebära fördjupning av en inriktning, breddning till ytterligare ämnesområden eller andra studier som profilerar lärarkompetensen. Examensarbete För lärarexamen om 210 hp skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. 3

4 För lärarexamen om 240, 270, 300 och 330 hp skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp eller två sådana arbeten om vardera minst 15 hp. I ett examensarbete präglat av ett vetenskapligt förhållningssätt, skall studenten visa att han/hon kan tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som grund för utveckling i läraryrket. Kurser för examensarbeten förtecknade i utbildningsplanens planeringsdel uppfyller generellt dessa fordringar. Övriga examensarbeten/uppsatser prövas individuellt mot uppsatta krav. Övergångsbestämmelser För studenter som antagits vid Mälardalens Högskola före gäller de lokala examenskrav som Utbildningsvetenskapliga nämnden beslutade att gälla from Övergångsbestämmelsen gäller tom För studenter som antagits vid Mälardalens Högskola efter gäller de lokala examenskrav som Utbildningsvetenskapliga nämnden beslutade att gälla from Övergångsbestämmelsen gäller tom För studenter som antagits vid Mälardalens Högskola efter men före gäller de lokala examenskrav som Utbildningsvetenskapliga nämnden beslutade att gälla from Övergångsbestämmelsen gäller tom

5 Bilaga 1 Precisering av krav avseende inriktning/specialiseringar som kan ingå i lärarexamen 210 högskolepoäng på grundnivå Bilaga 1:1 Benämning Lärarexamen 210 högskolepoäng på grundnivå för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Bachelor of Arts in Education for Teaching and other Educational Tasks in Early Years Education and Extended School Programmes and at Primary Level Bilaga 1:2 Inriktningar Studierna ska omfatta minst 60 hp i respektive inriktning och utgörs av de kurser som förtecknas i utbildningsplanen eller motsvarande kurser. Redovisas i examensbeviset med formuleringen omfattar xx hp under rubriken Inriktnings- och specialiseringsstudier i Lek, lärande och utveckling/play, Learning and Development Naturvetenskap och teknik/science and Technology Språk och språkutveckling/language and Language Development Utveckling av matematiskt tänkande/developing Mathematical Thinking Övriga inriktningar A) Studier omfattande minst 60 hp, varav minst 15 hp verksamhetsförlagda studier, läst som inriktningsstudier för verksamhet inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskolans tidigare år inom lärarprogram vid annat lärosäte. B) Andra studier än ovan förtecknade kan efter beslut av den utbildningsvetenskapliga nämnden ingå som inriktning. Bilaga 1:3 Specialiseringar För samtliga inriktningar ska en specialisering utgöras av den obligatoriska kursen Tvärvetenskaplig begreppsbildning och dess didaktik 30 hp eller motsvarande. För inriktningarna Naturvetenskap och teknik samt Lek, lärande och utveckling utgörs en specialisering om 30 hp av obligatoriska studier i Läs- och skrivinlärning 15 hp och Lärande i matematik 15 hp. För inriktningen Språk och språkutveckling utgörs en specialisering om 30 hp av obligatoriska studier i Lärande i matematik 15 hp och Specialpedagogik 15 hp. För inriktningen Utveckling av matematiskt tänkande utgörs en specialisering om 30 hp av obligatoriska studier i Läs- och skrivinlärning 15 hp och Specialpedagogik 15 hp. Övriga specialiseringsstudier. 5

6 Bilaga 2 Precisering av krav avseende inriktning/specialiseringar som kan ingå i lärarexamen 240 högskolepoäng på avancerad nivå Bilaga 2:1 Benämning Lärarexamen 240 högskolepoäng på avancerad nivå för undervisning i grundskolans tidigare år Master of Arts in Education for Teaching at Primary Level Bilaga 2:2 Inriktningar Studierna ska omfatta minst 90 hp i respektive inriktning varav 30 hp på avancerad nivå och utgöras av de kurser som förtecknas i utbildningsplanen eller motsvarande kurser. Redovisas i examensbeviset med formuleringen uppfyller krav om fördjupning till 90 hp under rubriken Inriktnings- och specialiseringsstudier i Naturvetenskap och teknik/science and Technology Språk och språkutveckling/language and Language Development Utveckling av matematiskt tänkande/developing Mathematical Thinking Övriga inriktningar A) Studier omfattande minst 90 hp, varav minst 15 hp verksamhetsförlagda studier och 30 hp på avancerad nivå läst som inriktningsstudier för verksamhet i grundskolans tidigare år inom lärarprogram vid annat lärosäte. B) Andra studier än ovan förtecknade kan efter beslut av den utbildningsvetenskapliga nämnden ingå som inriktning. Bilaga 2:3 Specialiseringar För samtliga inriktningar ska en specialisering utgöras av den obligatoriska kursen Tvärvetenskaplig begreppsbildning och dess didaktik 30 hp eller motsvarande. För inriktningen Naturvetenskap och teknik utgörs en specialisering om 30 hp av obligatoriska studier i Läs- och skrivinlärning 15 hp och Lärande i matematik 15 hp. För inriktningen Språk och språkutveckling utgörs en specialisering om 30 hp av obligatoriska studier i Lärande i matematik 15 hp och Specialpedagogik 15 hp. För inriktningen Utveckling av matematiskt tänkande utgörs en specialisering om 30 hp av obligatoriska studier i Läs- och skrivinlärning 15 hp och Specialpedagogik 15 hp. Övriga specialiseringsstudier. 6

7 Bilaga 3 Precisering av krav avseende inriktningar/specialisering som kan ingå i lärarexamen 270/300/330 högskolepoäng på avancerad nivå Bilaga 3:1 Benämning Lärarexamen 270 högskolepoäng på avancerad nivå för undervisning i grundskolans senare år Master of Arts in Education for Teaching at Secondary Level Lärarexamen 270/300/330 högskolepoäng på avancerad nivå för undervisning i gymnasieskolan Master of Arts in Education for Teaching at Upper- Secondary Level Bilaga 3:2 Ämnesområden för vilka examensbevis med underrubrik med inriktning avsedd för undervisning i ämnesområde kan utfärdas Samhällsvetenskapliga ämnen/social Science Subjects Studier i minst två av följande ämnen: Samhällskunskap* Historia Religionskunskap Företagsekonomi Informatik Geografi Psykologi Minst ett av ämnena skall uppfylla krav på fördjupning till 90 hp varav 30 hp på avancerad nivå eller motsvarande och ett andra ämne skall uppfylla kraven för att omfatta 60 hp. Verksamhetsförlagda studier med didaktik i samhällsvetenskapliga ämnen i något av ämnena omfattande minst 15 hp skall ingå och kan medräknas för uppfyllande av krav om 60 eller 90 hp enligt nedan för ett av ämnena. För ämnet används i examensbeviset formuleringen uppfyller krav om fördjupning till 90 hp om studierna omfattar minst 90 hp För ämnet används i examensbeviset formuleringen omfattar xx hp om studierna omfattar minst 60 hp Studier i ett tredje samhällsvetenskapligt ämne kan i examensbeviset anges med ämnesrubrik under inriktningar/specialiseringar om studierna omfattar minst 30 hp. Anges med formuleringen omfattar xx hp. I de fall ett av ämnena är psykologi eller företagsekonomi skall även det andra ämnet uppfylla krav på fördjupning till 90 hp. *) Beteckningen Samhällskunskap kan användas som ämnesbeteckning i de fall kraven för inriktning Samhällskunskap (se avsnitt 2 nedan) är uppfyllda. I de fall SO-didaktiken inräknas i annat ämne skall studierna omfatta ytterligare 15 hp i något av de ingående ämnena. Övriga ämnesområden Slutförda studier (varav minst 15 hp verksamhetsförlagda studier) som motsvarar krav för ämnesområdena Naturvetenskapliga ämnen och Tekniska ämnen beslutade , kan ingå som inriktning i lärarexamen vid Mälardalens högskola. 7

8 Bilaga 3:3 Inriktningar Studierna i nedan förtecknade inriktningar ska utgöras av de kurser som förtecknas i utbildningsplanen eller motsvarande. Verksamhetsförlagd utbildning om 15 hp ska ingå. Eventuella lokala krav utöver de nationella, anges vid respektive inriktning. För ämnet används i examensbeviset formuleringen omfattar xx hp om studierna omfattar minst 60 hp För ämnet används i examensbeviset formuleringen uppfyller krav om fördjupning till 90 hp om studierna därutöver omfattar ytterligare minst 30 hp Engelska/English Finska/Finnish Franska/French Hem- och konsumentkunskap/home and Consumer Studies Läses vid Uppsala universitet Historia/History Matematik/Mathematics Musik i grundskolan/music in Compulsory School Läses vid Stockholms Musikpedagogiska Institut Samhällskunskap/Social Science Grundskolans senare år Studier i samhällskunskap omfattande minst 75 hp och verksamhetsförlagda studier med samhällskunskapens didaktik omfattande minst 15 hp, eller studier i statsvetenskap omfattande minst 45 hp samt ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, sociologi eller nationalekonomi omfattande sammanlagt minst 75 hp och verksamhetsförlagda studier med samhällskunskapens didaktik omfattande minst 15 hp. Gymnasieskolan Studier i samhällskunskap omfattande minst 105 hp och verksamhetsförlagda studier med samhällskunskapens didaktik omfattande minst 15 hp, eller studier i statsvetenskap samt ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, sociologi eller nationalekonomi omfattande sammanlagt minst 105 hp. Statsvetenskap måste ingå med minst 60 hp och nationalekonomi med 15 hp och verksamhetsförlagda studier med samhällskunskapens didaktik omfattande minst 15 hp. Spanska/Spanish 8

9 Specialpedagogik/Special Needs Education Svenska/Swedish Svenska som andraspråk/swedish as a second Language Tyska/German Övriga ämnen Studier omfattande minst 60 hp, varav minst 15 hp verksamhetsförlagda studier, i ämne/ämneskombination läst som inriktningsstudier* inom lärarutbildningsprogram vid annat lärosäte. *) Avser inriktningar som kan ingå i lärarexamen för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan. Andra studier än ovan förtecknade kan efter beslut av den utbildningsvetenskapliga nämnden ingå som inriktning i lärarexamen. Bilaga 3:4 Specialiseringar Studier enligt nedan kan ingå som specialisering i lärarexamen: A) Fördjupade studier inom ämne/ämnesområde för inriktning. Studier som uppfyller krav om fördjupning till xx hp enligt bestämmelserna i föregående bilagor. Redovisas i examensbeviset tillsammans med inriktningsstudierna under rubriken: Inriktnings- och specialiseringsstudier i B) Breddning till ytterligare skolämne inom ämnesområde för inriktning Då inriktningen är angiven som ämnesområde enligt bilaga 3:1, kan specialisering utgöras av minst 30 hp studier i ytterligare ämne inom området. Inriktnings- och specialiseringsstudier i C) Breddning till ytterligare skolämne utöver inriktning(ar) Studier om minst 30 hp i ämne som enligt bilaga 3:3 kan vara inriktning i lärarexamen. Övriga specialiseringsstudier D) Annan specialisering Studier om minst 30 hp bestående av en kombination av kurser relevanta för läraryrket. Samråd ska ske med utbildnings- och/eller studievägledare för lärarutbildningen innan kursval sker. Övriga specialiseringsstudier 9

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

En hållbar lärarutbildning

En hållbar lärarutbildning En hållbar lärarutbildning Betänkande av Utredningen om en ny lärarutbildning (HUT 07) Stockholm 2008 SOU 2008:109 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan www.hsv.se Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2014-02-18/2 Analysavdelningen Handläggare Carin Callerholm 08-563 085 13 carin.callerholm@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Rapport 2009:16 R. Förkunskaper och krav i högre utbildning

Rapport 2009:16 R. Förkunskaper och krav i högre utbildning Rapport 2009:16 R Förkunskaper och krav i högre utbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Förkunskaper och

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter?

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Omvärldsanalys för högskolan Arbetsrapport nr 5 www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/ omvarldsrapporter.html Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Av Eivor Johansson och Leif Strandberg 1 2 Kan

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Ulf P. Lundgren Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Högskoleverket 2001 Högskoleverket

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Riksdagsbeslutet i anledning av regeringens proposition Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan 1 anger att kvaliteten i utbildningen ska prövas

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan?

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan? EXAMENSARBETE 2010:048 Varför ska vi dansa i skolan? Anna-Linda Järrendal Carolina Svensson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik och lärande

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Rapport 2006:47 R. Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Tematiska studier

Rapport 2006:47 R. Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Tematiska studier Rapport 2006:47 R Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen Tematiska studier Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning 5 1.1 Motiv 5 1.2 Syfte 6 2 Genomförande 7 2.1 Första delen att söka information om

Läs mer