UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng"

Transkript

1 Dnr 248/ Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, högskolepoäng Teacher Education for Pre-school, Pre-school class, Leisure activities and Primary school, Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden 2. Nivå på programmet Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde och krav på omfattning av studier på avancerad nivå. 3. Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen för lärarutbildningsprogrammet högskolepoäng är fastställd av Lärarutbildningsnämnden , reviderad , samt Giltighet Utbildningsplanen gäller fr.o.m Förkunskaper till och inom programmet För att antas till detta program krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier särskild behörighet i gymnasieskolans ämnen Ma A, Sh A, En B och Sv B/Sv2 B. Inriktningar och specialiseringar kan ha ytterligare behörighetskrav. Behörighetsprövning kan således komma att göras flera gånger inom programmet när studenten väljer bland de inriktningar och specialiseringar som erbjuds. För tillträde till allmänt utbildningsområde (AUO) delkurs 3 och 4 krävs att den studerande med godkänt resultat genomgått AUO delkurs 1 och 2, 45 högskolepoäng av en inriktning samt all ditintills förekommande verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Examensarbetet skall göras den sista terminen under utbildningen. För tillträde till examensarbetskurser skall den studerande med godkänt resultat genomfört föregående kurser inom AUO. För lärarexamen högskolepoäng för förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem krävs därutöver minst en inriktning på 60 högskolepoäng och en specialisering om 30 högskolepoäng. 6. Syfte Lärarutbildningen vid Växjö universitet syftar till att studenterna ska förvärva kunskaper och färdigheter av betydelse för en framtida yrkesverksamhet som lärare i fritidshem, förskola, grundskola och gymnasieskola. Lärarprogrammet ska ge de lärarstuderande en adekvat utbildning för att utveckla sitt eget lärande och dessutom förbereda studenten för en fortsatt professionell utveckling inom yrket. Stor vikt läggs vid att studenten ska fungera som lärare i ett modernt kunskaps- och informationssamhälle. Utbildningen skall även förbereda 1 (8)

2 lärarstudenten för verksamhet i ett mångkulturellt och ett av globalisering präglat samhälle. Alla lärare skall efter genomgången lärarutbildning ha kognitiv, kulturell, kommunikativ, kreativ, kritisk, social och didaktisk kompetens. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den studerande kommer kontinuerligt och systematiskt att studera och tillämpa vetenskapliga metoder under sin utbildning. Lärarutbildningen ger kompetens i de didaktiska/utbildningsvetenskapliga frågeställningar som är relevanta för vald inriktning. Dessutom fokuserar lärarutbildningen vid Växjö universitet särskilt på kompetens i informations- och kommunikationsteknik för eget och andras lärande. Delar av utbildningen erbjuds även som kompetensutveckling för redan verksamma lärare. 7. Mål För att uppnå lärarexamen gäller de allmänna målen i 1 kap. 8-9 i Högskolelagen samt de centralt fastställda målen för lärarexamen som anges av den nationella examensordningen (HF bilaga 2). Därutöver gäller universitetets lokalt fastställda mål. För lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att förverkliga förskolans, fritidshemmets, förskoleklassens, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Kunskap och förståelse För lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap i ämnen eller inom ämnesområden som krävs för den verksamhet som utbildningen avser, inbegripet kunskap om ämnets eller ämnesområdets vetenskapliga grund, och om relevanta metoder inom verksamheten samt visa insikt om aktuella forskningsfrågor, visa kunskap om lärande och undervisning, visa kunskap om läs- och skrivinlärningens och matematikens betydelse för barns och elevers kunskapsutveckling, och visa kunskap om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten och vid presentation av ämnesstoffet. För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten dessutom visa mycket god kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning. För undervisning i grundskolan och i gymnasieskolan skall studenten dessutom visa mycket god kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt god kunskap i betygssättning. Färdighet och förmåga För lärarexamen skall studenten visa förmåga att omsätta kunskaper i ämnen eller inom ämnesområden och om lärande och undervisning som krävs för den verksamhet som utbildningen avser så att alla barn och elever lär och utvecklas, visa förmåga att förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund, visa förmåga att förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet och delta i ledningen av denna, visa förmåga att analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare, visa förmåga att använda informationsteknik i den pedagogiska verksamheten och inse betydelsen av olika mediers roll för denna, och 2 (8)

3 visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen eller ämnesområden. För lärarexamen på avancerad nivå omfattande 240 högskolepoäng skall studenten dessutom visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat. Värderingsförmåga och förhållningssätt För lärarexamen skall studenten visa självkännedom och empatisk förmåga, visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. Självständigt arbete (examensarbete) För lärarexamen om 180 högskolepoäng och 210 högskolepoäng skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. För lärarexamen om 240 hp skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Programspecifika mål Efter genomförd utbildning skall studenten därutöver visa interkulturell medvetenhet och kunskaper om internationellt samarbete ha god digital kompetens samt visa god förmåga att utveckla lärande i digitala miljöer ha god teoretisk kunskap om ämnesdidaktik samt förmåga att i praktiken tillämpa den i undervisning inom sitt ämnesområde. 8. Programmets organisation och uppläggning Lärarutbildningsprogrammet högskolepoäng är utvecklat och fastställt av Lärarutbildningsnämnden vid Växjö universitet och kan ge examen för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år. Lärarexamen för verksamhet i förskola, förskoleklass och fritidshem uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 210 högskolepoäng. Utbildningen leder till en lärarexamen på grundnivå. För examen på avancerad nivå krävs 240 högskolepoäng inklusive kurser som omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom allmänt utbildningsområde. Utbildningen leder således, beroende på studentens val av kurser och utbildningslängd, till en lärarexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Det är Lärarutbildningsnämnden som ansvarar för programmets drift och utveckling. Lärarutbildning är en angelägenhet för hela universitetet och en stor andel av institutionerna deltar aktivt i denna. I ett antal kurser, framför allt inom det allmänna utbildningsområdet, samverkar ett antal institutioner i undervisningen. Kursansvar för de i utbildningen ingående kurserna innehas av olika institutioner. 3 (8)

4 Utbildningen består av tre integrerade utbildningsområden: Ett allmänt utbildningsområde (AUO) om 90 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng utgörs av verksamhetsförlagd utbildning. I övrigt ingår för lärarutbildningen centrala kunskapsområden och tvärvetenskapliga studier. Inriktningar omfattar totalt 60 eller 90 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng per inriktning skall vara verksamhetsförlagda. Inriktningar utgörs av studier i ämnen/ämnesområden eller kompetensområden som avser den kommande yrkesutövningen. En specialisering omfattar 30 högskolepoäng alternativt högskolepoäng eller 7,5+7,5+7,5+7,5 högskolepoäng inom samma ämnesområde. Den kan utgöras av en fördjupning inom någon av inriktningarna eller bestå en breddningskurs. För att erhålla examen mot förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år skall en specialisering omfattande 30 högskolepoäng i grundläggande läs- skriv, - och matematikinlärning ha fullgjorts. I utbildningen som leder till examen på grundnivå ingår minst ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng. För lärarexamen på avancerad nivå ingår ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng. I detta arbete prövas och utvecklas studentens förmåga att fördjupa, analysera och belysa ett för lärarexamen relevant ämnes- eller problemområde. Inriktningen väljs i samband med ansökan till utbildningen. Första terminen utgörs av allmänt utbildningsområde delkurs 1 och 2. Inriktningsstudierna börjar som regel vårtermin. Under första terminen skall studenten upprätta en personlig studieplan inom det webbaserade studieplansverktyget. Studieplanen uppdateras därefter kontinuerligt under utbildningens gång genom successiva val av kurser. Urval aktualiseras om antalet sökande överskrider antalet platser på valbar kurs. Om antalet sökande till en valbar kurs blir allt för lågt kan kursen komma att ställas in. Utbud av inriktningar och kurser kan variera år från år till följd av Lärarutbildningsnämndens dimensioneringsbeslut. Aktuellt kursutbud publiceras årligen. 8.1 Struktur för utbildning 210 högskolepoäng avsedd för verksamhet i förskola, förskoleklass, fritidshem eller grundskolans tidigare år Studenter som tar en lärarexamen efter 210 högskolepoäng följer nedanstående strukturmodell. Under termin 5 eller 6 skall en specialisering i grundläggande läs- skriv, - och matematikinlärning studeras. Studenter som läser inriktningen Svenska och matematik för skolans tidigare år undantas från detta krav och läser istället två valbara specialiseringar. Examensarbetet skall alltid göras den sista terminen under utbildningen. I de fall examensarbetskursen omfattar 15 högskolepoäng går denna kurs parallellt med AUO delkurs 5 för att examensarbetet skall kunna utföras under en hel termin. 4 (8)

5 8.2 Struktur för utbildning 240 högskolepoäng avsedd för verksamhet grundskolans tidigare år Studenter som tar en lärarexamen efter 240 högskolepoäng på avancerad nivå följer nedanstående strukturmodell. Möjligheten att ta ut denna examen gäller de som har valt en inriktning som är avsedd för verksamhet i grundskolans tidigare år. Under termin 5 eller 6 skall en specialisering i grundläggande läs- skriv, - och matematikinlärning studeras. Studenter som läser inriktningen Svenska och matematik för skolans tidigare år undantas från detta krav och läser istället två valbara specialiseringar. 9. Innehåll 9.1 Kurser i det allmänna utbildningsområdet för lärarutbildning 210 högskolepoäng Det allmänna utbildningsområdet innehåller för läraryrket centrala kunskapsområden, tvärvetenskapliga ämnesstudier, verksamhetsförlagd utbildning (15 hp) samt ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng. AUO omfattar följande kurser, som ska läsas i ordningsföljd: Kursnamn Poäng Nivå VFUpoäng Ansvarig institution 1 AUO delkurs 1. Styrdokument och lärande (GA2111) 15 G 0 IPED AUO delkurs 2. Lärarrollen utifrån de ungas bakgrund 15 G 3 SVI (GA5521) AUO delkurs 3. En skola för alla (GA2332) 15 G 4,5 IPED AUO delkurs 4. Interkulturella perspektiv på hållbar 15 G 1,5 TD utveckling (GA9442) AUO delkurs 5. Läraren som ledare/lärarprofessionen 15 G 6 IPED (GA2553) AUO delkurs 6. Examensarbete (se utbud) 15 G 0 HUM, IPED, MSI, SVI, TD 9.2 Kurser i det allmänna utbildningsområdet för lärarutbildning 240 högskolepoäng Det allmänna utbildningsområdet innehåller för läraryrket centrala kunskapsområden, tvärvetenskapliga ämnesstudier, verksamhetsförlagd utbildning (15 hp) samt ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. AUO omfattar följande kurser, som måste läsas i ordningsföljd: 1 HUM= Institutionen för humaniora IPED= Institutionen för pedagogik MSI= Matematiska och systemtekniska institutionen SVI= Institutionen för samhällsvetenskap TD= Institutionen för teknik och design 5 (8)

6 Kursnamn Poäng Nivå VFUpoäng Ansvarig institution 2 AUO delkurs 1. Styrdokument och lärande 15 G 0 IPED AUO delkurs 2. Lärarrollen utifrån de ungas bakgrund 15 G 3 SVI AUO delkurs 3. En skola för alla 15 G 4,5 IPED AUO delkurs 4. Interkulturella perspektiv på hållbar 15 G 1,5 TD utveckling AUO delkurs 5b. Avancerad didaktisk/ämnesdidaktisk 15 A 6 kurs AUO delkurs 6b. Vetenskaplig fördjupningskurs (i teori och metod) 15 A 0 HUM, IPED, MSI, SVI, TD AUO delkurs 7 Examensarbete (se utbud) 30 A 0 HUM, IPED, MSI, SVI, TD 9.3 Inriktningar för förskola, förskolklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Inriktning Ansvarig institution Barns lek, lärande och utveckling för verksamhet i förskola och IPED förskoleklass Estetisk inriktning med bild och musik som verktyg IPED för verksamhet i förskola/förskoleklass och grundskolans tidigare år Fritidens ledarskap för barn och unga IPED Idrott, hälsa och natur för verksamhet i förskola, IPED fritidsverksamhet och grundskolans tidigare år Inriktning samhällsorienterande ämnen mot undervisning HUM och lärande i förskoleklass och grundskolans tidigare år Naturvetenskap och teknik för grundskolans tidigare år MSI Svenska och engelska för grundskolans tidigare år HUM Svenska och matematik för skolans tidigare år HUM 9.4 Specialiseringar för lärarutbildning högskolepoäng Inom programmet ges valbara breddande och fördjupande specialiseringar. Aktuellt kursutbud av specialiseringar på grundnivå inom programmet presenteras i valwebben. 2 HUM= Institutionen för humaniora IPED= Institutionen för pedagogik MSI= Matematiska och systemtekniska institutionen SVI= Institutionen för samhällsvetenskap TD= Institutionen för teknik och design 6 (8)

7 10. Studier utomlands Inom lärarutbildningsprogrammet ryms flera möjligheter till utlandsstudier. Delar av en inriktning kan förläggas utomlands liksom kurser inom den verksamhetsförlagda utbildningen. Flera institutioner erbjuder Minor Field Studies. De studerande informeras om detta av inriktningsansvariga och studievägledare samt på en årlig återkommande informationsdag om utlandsstudier. 11. Verksamhetsförlagd utbildning Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattar minst 15 högskolepoäng i det allmänna utbildningsområdet och 15 högskolepoäng i varje inriktning. I VFU möter studenterna skolverksamheten under en längre eller kortare period för att utveckla sin samarbetsförmåga med kollegor och elever. Under sin VFU skall studenten tillägna sig förmågan att reflektera över praktiska erfarenheter i relation till de teoretiska studierna. Studenterna skall, självständigt och tillsammans med andra, tränas i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla pedagogisk verksamhet och undervisning. VFU kan medföra extra kostnader för studenten. För övrig information om VFU hänvisas till kursplaner och den övergripande VFU-policyn. 12. Undervisning och examinationsformer Bedömning av den studerandes kunskaper och färdigheter utförs kontinuerligt. Prövningen av den studerandes kunskaper och färdigheter skall inriktas så att den beaktar utbildningens mål. Särskild vikt skall fästas vid utvecklingen av såväl ett vetenskapligt som ett professionellt förhållningssätt. Det innebär att studentens professionella utveckling mot självständigt omdöme och förmåga att handla adekvat i förhållande till elever och skolans uppdrag skall prövas. Under sin utbildning till lärare kommer studenten, både i grupp och enskilt, att mötas av olika examinationsformer såsom rapport- och uppsatsskrivning, skriftlig tentamen, muntliga redovisningar samt presentationer med IKT-stöd. I kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning examineras lärarstudentens professionella förhållningssätt i samråd med VFU-läraren i skolverksamheten. Vad som bedöms och på vilket sätt anges i respektive kursplan. Vid betygsättning för hel kurs används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Examinator utses för varje kurs av respektive institution. Betyget fastställs av denne efter samråd med övriga lärare i kursen. För de studerande som ej godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyad prövning enligt de regler som framgår av universitetets lokala föreskrifter. Vid betygsättning av moment som utgörs av VFU används något av betygen Godkänd eller Underkänd. VFU som underkänts kan göras om en gång. 13. Utvärdering, studentinflytande, kvalitetsutveckling Lärarutbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för utbildningens kvalitet Lärarutbildningsnämnden har utsett en utbildningsnämnd för grundnivå och avancerad nivå (UNGA) som har till huvuduppgift att genom ett kontinuerligt och aktivt kvalitetsarbete främja utvecklingen av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom lärarutbildningsnämndens ansvarsområde. Ansvariga institutioner och kursansvariga granskar och följer upp kurserna inom programmet i samråd med Lärarutbildningsnämnden och dess kansli. Kursutvärderingar skall göras efter varje avslutad kurs. Resultat av utvärderingar skall delges Lärarutbildningsnämndens kansli. En viktig del i kvalitetsarbetet är att utveckla kontakterna med skolverksamheten i regionen. Detta görs inom den regionala samverkan som byggts upp kring lärarutbildningen, t.ex. genom direktkontakter med skolor och rektorsområden, kontakter med kommunal förvaltning och genom regionalt utvecklingscentrum (RUC). Varje program inom lärarutbildningen har ett programråd som består av studenter, lärare och representanter från skolverksamheten. 7 (8)

8 14. Examensbevis Studenter som med godkänt resultat genomgått utbildningsprogrammet kan efter ansökan få examensbevis. Ansökan om examensbevis lämnas eller skickas till: Växjö universitet, Studentcentrum/Examen, Växjö. Ansökningsblankett hämtas på Examensenheten eller på hemsidan De som fullföljt Lärarutbildningsprogrammet, kan erhålla följande examen/examina: Lärarexamen 210 hp Bachelor of Education Lärarexamen 240 hp Master of Education Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska). 15. Övrigt Programkod för programmet är LGLÄR 8 (8)

LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG

LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan Dnr CF 52-31/2008 Sida 1 (20) LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Teacher Education Programme, 210-330 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat den 7 juni 2001 av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING MED TILLÄMPNINGSREGLER

LOKAL EXAMENSORDNING MED TILLÄMPNINGSREGLER LOKAL EXAMENSORDNING MED TILLÄMPNINGSREGLER för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslutad: 2006-10-30 tillämpas från 1 juli 2007 Dnr: 746/2006-82 INNEHÅll sida 1. Examensbevis...3 2.

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

RIKTLINJER. 1 All grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram.

RIKTLINJER. 1 All grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. 1(20) Fastställd av vicerektor för grundutbildning 2006-08-15 Dnr 2006/166 A 21 Lokal examensordning vid Högskolan Väst Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala föreskrifter, riktlinjer

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits Dnr: 1000/2008-5 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1.

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 1 av 18 Samlat dokument för Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU1, 90 hp Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 2 av 18 1 (4) Sida 3 av 18 UTBILDNINGSPLAN Kompletterande

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1104/2007-515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Högskoleingenjörsutbildning i energi och miljö - inriktning bioenergiteknik, 180 högskolepoäng

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Page 1 of 26 Samlat dokument gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Innehåll: Utbildningsplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Kandidatprogram i byggnadsutformning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Kandidatprogram i byggnadsutformning, 180 högskolepoäng Dnr: 255/2007-515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Kandidatprogram i byggnadsutformning, 180 högskolepoäng Building Technology with specialization in Architectural

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme Syllabus Degree Programme in Nursing 180 higher education credits First cycle 1.1. BESLUT Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Musiklärarutbildningen Musikhögskolan i Malmö 2015 Utbildningsplan Kursplaner Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2009/389 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2010/2011 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-03-16

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan Psykologprogrammet

Utbildningsplan Psykologprogrammet Dnr HS 2014/484 Fakulteten för Humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Psykologprogrammet Programkod: VAPSY Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 300 Beslut om inrättande: Psykologprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer