Examen 210 högskolepoäng, grundnivå. Degree of Bachelor of Education Compulsory School Earlier Years.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examen 210 högskolepoäng, grundnivå. Degree of Bachelor of Education Compulsory School Earlier Years."

Transkript

1 1(12) Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 högskolepoäng med ämnesinriktning Programkod LAÄMN Teacher education 210/240/270/300/330 higher education credits Examen Lärarexamen, avsedd för undervisning i grundskolans tidigare år med ämnesinriktning, 210 högskolepoäng, grund. Degree of Bachelor of Education Compulsory School Earlier Years. Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans tidigare år med ämnesinriktning, 240 högskolepoäng, avancerad. Degree of Master of Education Compulsory School Earlier Years. Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans senare år, 270 högskolepoäng, avancerad. Degree of Master of Education Compulsory School Later Years. Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans senare år och gymnasieskolan, 270, 300 eller 330 högskolepoäng, avancerad. Degree of Master of Education Compulsory School Later Years and Upper Secondary School. Examens / avancerad Gäller för antagna H2010 Reviderad senast Fastställd Beslutande nämnd Lärarutbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan Väst Examensmål och examenskriterier Examensmål och examenskriterier för den examen som utbildningen leder till framgår av gällande nationell examensordning. För lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att förverkliga förskolans, fritidshemmets, förskoleklassens, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Kunskap och förståelse För lärarexamen skall studenten: - visa sådan kunskap i ämnen eller inom ämnesområden som krävs för den verksamhet som utbildningen avser, inbegripet kunskap om ämnets eller ämnesområdets vetenskapliga grund, och om relevanta metoder inom verksamheten samt visa insikt om aktuella forskningsfrågor - visa kunskap om lärande och undervisning - visa kunskap om läs- och skrivinlärningens och matematikens betydelse för barns och elevers kunskapsutveckling - visa kunskap om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten och vid presentation av ämnesstoffet. För undervisning i grundskolan och i gymnasieskolan skall studenten dessutom - visa mycket god kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt god kunskap i betygssättning HÖGSKOLAN VÄST Telefon Telefax xx xx Trollhättan

2 2(12) Färdighet och förmåga För lärarexamen skall studenten: - visa förmåga att omsätta kunskaper i ämnen eller inom ämnesområden och om lärande och undervisning som krävs för den verksamhet som utbildningen avser så att alla barn och elever lär och utvecklas - visa förmåga att förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund - visa förmåga att förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever - visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet och delta i ledningen av denna - visa förmåga att analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare - visa förmåga att använda informationsteknik i den pedagogiska verksamheten och inse betydelsen av olika mediers roll för denna - visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen eller ämnesområden För lärarexamen på avancerad omfattande 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng skall studenten dessutom: - visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat Värderingsförmåga och förhållningssätt För lärarexamen skall studenten: - visa självkännedom och empatisk förmåga - visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna - visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet Självständigt arbete (examensarbete) För lärarexamen om 180 högskolepoäng och 210 högskolepoäng skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. För lärarexamen om 240, 270, 300 och 330 högskolepoäng skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng. Ur Högskoleförordningen (HF), bilaga 2 Examensordningen (ikraftträdande- och övergångsbestämmelser SFS 2006:1053, SFS 2007:129 )

3 3(12) Huvudområden: utbildningsvetenskap och ämnesinriktning Huvudområden för lärarprogrammet med ämnesinriktning är utbildningsvetenskap samt ett eller två av följande ämnen: engelska, matematik, samhällskunskap och/eller svenska. Utbildningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Ämnet behandlar olika kunskapstraditioner, villkor och förutsättningar för lärande under olika skeden i livet och i olika sammanhang samt hur lärande kan organiseras. Det inbegriper också kunskaper om utbildningssystemets sociala, ekonomiska och politiska villkor, funktion och effekter. Ämnesinriktningarna är didaktiska vilket innebär att de innehåller såväl ämnesteori som undervisningens didaktiska frågor: varför, vad och hur samt olika aspekter på lärande och bedömning i relation till ämnet. Programmets huvudsakliga uppläggning Lärarprogrammet med ämnesinriktning omfattar tre delar: ett allmänt utbildningsområde om 90 högskolepoäng, en eller två ämnesinriktningar om högskolepoäng och en specialisering om 30 högskolepoäng som kan innebära en breddning eller en ämnesfördjupning. De olika delarna läses enligt den studiegång som anges på sidan 5 i denna utbildningsplan. 15 högskolepoäng, av såväl det allmänna utbildningsområdet som varje inriktning, ska vara verksamhetsförlagda, vilket betyder att utbildningen är förlagd till relevanta skolverksamheter. Allmänt utbildningsområde 90 högskolepoäng Allmänt utbildningsområde innehåller kurser där målet är en allmän lärarkompetens, alltså sådana kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är gemensamma för alla lärare oavsett inriktning. Alla kurser inom allmänt utbildningsområde tillhör ämnet utbildningsvetenskap. I området ingår ett examensarbete om 15 högskolepoäng högskolepoäng Högskolan Väst har fyra ämnesinriktningar för lärare: engelska matematik samhällskunskap svenska arna innehåller kurser där målet är en kompetens för att undervisa i ett eller två ämnen. Kurserna 1 30 högskolepoäng och högskolepoäng läses av alla som väljer en viss inriktning, men beroende på val av djup (dvs antal ytterligare poäng) i inriktningen leder utbildningen till examen som ger olika behörighet. Se vidare lokal examensordning för respektive poängkrav. Studenten måste läsa den inriktning den antas till vid Högskolan Väst medan den andra inriktningen kan läsas vid Högskolan Väst eller vid annat lärosäte. För undervisning i grundskolans tidigare år finns två examina med ämnesinriktning: 210 högskolepoäng på grund samt 240 högskolepoäng på avancerad. För examen på grund krävs en inriktning om 60 högskolepoäng och på avancerad krävs en inriktning om 90 högskolepoäng inom ett ämne som är relevant för undervisning i grundskolans tidigare år. För båda examina krävs 30 högskolepoäng med fokus på grundläggande matematik-, läs- och skrivundervisning.

4 4(12) För undervisning i grundskolans senare år krävs 270 högskolepoäng med minst en inriktning om 90 högskolepoäng. För undervisning i gymnasieskolan krävs minst 270 högskolepoäng och två inriktningar om vardera 90 högskolepoäng. För undervisning i svenska och samhällskunskap i grundskolans senare år krävs 90 högskolepoäng och i gymnasieskolan 120 högskolepoäng inom respektive inriktning. Specialisering högskolepoäng Specialiseringen är en fördjupning, breddning eller profilering av inriktning eller allmänt utbildningsområde. Studenten kan också välja att söka annan kurs vid Högskolan Väst eller vid annat lärosäte. Behörighetskrav Lärarexamen med ämnesinriktning högskolepoäng: - För engelska fordras: grundläggande behörighet samt Engelska B. Områdesbehörighet 2 - För svenska fordras: grundläggande behörighet Områdesbehörighet 2 - För matematik fordras: grundläggande behörighet samt Matematik C. Områdesbehörighet 13 - För samhällskunskap fordras: grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A. Områdesbehörighet 6 För mer information om områdesbehörighet läs på De förkunskaper som anges i respektive kursplan skall vara uppfyllda för tillträde till de enskilda kurserna. Därutöver gäller följande behörighet för att gå vidare inom det allmänna utbildningsområdet och inom respektive inriktning. Detta får till följd att: - 22,5 högskolepoäng av kurser 1 30 skall vara godkända för behörighet att gå vidare till kurser högskolepoäng av kurser 1 30 och 22,5 högskolepoäng av kurser skall vara godkända för behörighet att gå vidare till kurser högskolepoäng av kurser 1 30 och 22,5 högskolepoäng av kurser skall vara godkända för att gå vidare till kurser Övergångsbestämmelser Student som antagits till utbildning med denna utbildningsplan har garanterad plats på kurser enligt studieplan nedan under förutsättning att den studerande uppfyller kraven för behörighet och följer programmet enligt studieplan. Reservation görs dock för att studieplanen och dess kurser kan komma att ändras, inom ramen för examensmålen, vid årlig revision av utbildningsplan och kursplaner. Vid eventuella val av inriktning inom programmet gäller platsgaranti för kurser inom vald inriktning.

5 5(12) Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 högskolepoäng med ämnesinriktning Programkod LAÄMN Teacher education 210/240/270/300/330 higher education credits Examen Lärarexamen, avsedd för undervisning i grundskolans tidigare år med ämnesinriktning, 210 högskolepoäng, grund. Degree of Bachelor of Education Compulsory School Earlier Years. Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans tidigare år med ämnesinriktning, 240 högskolepoäng, avancerad. Degree of Master of Education Compulsory School Earlier Years. Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans senare år, 270 högskolepoäng, avancerad. Degree of Master of Education Compulsory School Later Years. Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans senare år och gymnasieskolan, 270, 300 eller 330 högskolepoäng, avancerad. Degree of Master of Education Compulsory School Later Years and Upper Secondary School. Examens / avancerad Gäller för antagna H2010 Reviderad senast Fastställd Beslutande nämnd Lärarutbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan Väst Kurser som programmet omfattar: Allmänt utbildningsområde Ämne Ämnes GPA110 er för pedagogiskt arbete 15 G UVA 1 30 hp GIA140 Genus och interkulturalitet i pedagogiska 7.5 G UVA 1 30 hp möten KLA100 Kommunikation och lärande 7.5 G UVA 1 30 hp UHB310 Uppväxtvillkor och ett hållbart samhälle 12 G UVA hp IHB300 Inkluderande och hälsofrämjande pedagogik 18 G UVA hp i samspel VML600 Vetenskapsteori och metod 7.5 A UVA hp LSU200 Läraren och samhällsuppdraget 7.5 A UVA hp EXL600 Examensarbete 15 A UVA hp

6 6(12) engelska Ämne ELA115 Engelska för lärare: Språkkunskap och 15 G ENA 1 30 hp språkförmåga ELA110 Engelska för lärare: Litteratur och kultur 15 G ENA 1 30 hp ELB300 Engelska för lärare: Litteratur och inter- 15 G ENA hp textualitet ELB310 Engelska för lärare: Språkbruk, språkstruktur 15 G ENA hp och språkfärdighet ENC510 Engelska för lärare: Fördjupning 30 G ENA hp XX Engelska för lärare: Fördjupning med examensarbete matematik 30 A ENA hp Ämne Ämnes Ämnes MAA131 Matematik för lärare: Algebra och geometri 30 G MDI 1 30 hp MAB310 Matematik för lärare: Analys, diskret matematik 30 G MDI hp och statistik MLC500 Matematik för lärare: Fördjupning 30 G MDI hp MLA101 Matematik för lärare: Ordinära differentialekvationer 15 A MDI hp och flerdimensionell analys MLA102 Matematik för lärare: Examensarbete 15 A MDI hp svenska Ämne Ämnes SSA150 Svenska för lärare: Språkets bruk och struktur 15 G SVA 1 30 hp SLA105 Svenska för lärare: Den västerländska 10,5 G SVA 1 30 hp skönlitteraturen fram till år 1800 SLA160 Svenska för lärare: Seminarieserie 1 4,5 G SVA 1 30 hp SLB325 Svenska för lärare: Textproduktion, textanalys 7,5 G SVA hp och textbedömning SYB300 Svenska för lärare: Yngre litteratur samt 15 G SVA hp ungdomslitteratur SLB315 Svenska för lärare: Seminarieserie 2 3 G SVA hp SLB371 Svenska för lärare: Vidgat litteraturbegrepp 4,5 G SVA hp SIC510 Svenska för lärare: Introduktion till danska 7,5 G SVA hp och norska SSC510 Svenska för lärare: Språksystemet II 7,5 G SVA hp SLC510 Svenska för lärare: Uppsats och språkvetenskaplig 15 G SVA hp metod SSP600 Svenska för lärare: Introduktion till danska 7,5 A SVA hp och norska SLS600 Svenska för lärare: Språksystemet II 7,5 A SVA hp SLE600 Svenska för lärare: Examensarbete inom didaktisk svenska 15 A SVA hp

7 7(12) SFL600 Samhällskunskap för lärare: Samhällsvetenskaplig 7,5 A SHA hp metodologi SFL601 Samhällskunskap för lärare: Hållbarhet i ett globalt 7,5 A SHA hp perspektiv SFL610 Samhällskunskap för lärare: Examensarbete 15 A SHA hp Specialisering Ämne samhällskunskap Kurskod Kursnamn Hp Utb. Ämne Ämnes SAG100 Samhällskunskap för lärare: Att studera, undersöka 15 G SHA 1 30 hp och undervisa om samhället SLG101 Samhällskunskap för lärare: Svensk och europeisk 15 G SHA 1 30 hp politik och förvaltning SAB110 Samhällskunskap för lärare: Individ, identitet och 15 G SHA hp samhällsomvandling SAB315 Samhällskunskap för lärare: Samhällsekonomi och 15 G SHA hp samhällsekonomiska dilemman XX Samhällskunskap för lärare: Valfria kurser för 30 G SHA hp breddning och fördjupning XX7235 Samhällskunskap för lärare: Samhällsvetenskaplig 7,5 G SHA hp metodologi SHM200 Samhällskunskap för lärare: Hållbarhet i ett globalt 7,5 G SHA hp perspektiv SFL200 Samhällskunskap för lärare: Fördjupningsarbete 15 G SHA hp Ämnes GSA200 läggande specialpedagogik 15 G SQA 1 30 hp BSA205 Barns skriftspråksutveckling 1 15 G BUA 1 30 hp DMA102 Didaktisk matematik 1 15 G MDI 1 30 hp

8 8(12) Studiegångar Exempel på studiegång för Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans tidigare år med ämnesinriktning, 210 hp 1 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Termin 7 AUO 1 AUO 2 / specialisering / specialisering AUO 3 med ex-arbete Exempel på studiegång för Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans tidigare år med ämnesinriktning 240 hp, avancerad 2 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Termin 7 Termin 8 AUO 1 AUO 2 Specialisering eller specialisering AUO 3 med ex.arbete med ex. arbete eller specialisering Exempel på studiegång för Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans senare år, 270 hp, avancerad Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Termin 7 Termin 8 Termin 9 AUO AUO 2 Specialisering 1 30 hp alt. fördjupning 1/2 med ex. arbete AUO 3 med ex. arbete 1 I denna examen skall ingå en specialisering på 30 högskolepoäng med fokus på grundläggande matematik-, läsoch skrivundervisning. 2 I denna examen skall ingå en specialisering på 30 högskolepoäng med fokus på grundläggande matematik-, läsoch skrivundervisning.

9 9(12) Exempel på studiegång för Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans senare år och gymnasieskolan, 270, 300 eller 330 hp, avancerad 3 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Termin 7 Termin 8 Termin 9 AUO AUO /2 eller Specialisering 1/2 med ex. arbete AUO med ex.arbete 3 alternativet är 270 hp för såväl grundskolans senare år som gymnasiet. Men om examen gäller gymnasieskolan och svenska eller/och samhällskunskap ingår, tillkommer en respektive två ämnesterminer, det vill säga totalt 300 respektive 330 hp.

10 10(12) Tillägg Revidering av utbildningsplan för Lärarprogrammet hp med ämnesinriktning 2008, 2009 och Bakgrund Ämneslärarstudenterna på lärarprogrammet (SFS 2006:1053, SFS 2007:129), som vill ta ut en examen mot grundskolans senare år och gymnasiet läser två ämnen. Studenternas studiegångar är, enligt utbildningsplanen, konstruerade så att studenter som läser sitt första ämne samläser med studenter som läser sitt andra ämne. Kursplanerna är således desamma. Från 2011 finns en ny examensordning för ämneslärarexamen (SFS 2010:541). Examensordningen från 2011 skiljer sig inte i något avgörande avseende i ämneslärarexamen mot tidigare förordning. De stora förändringarna i 2011-års lärarutbildningsreform är framförallt i grundlärarprogrammet. Kurserna i Högskolan Västs nya ämneslärarprogram skiljer sig därmed inte väsentligt från det gamla ämneslärarprogrammets kurser. Några skillnader mellan det gamla och nya ämneslärarprogrammet finns det dock. En skillnad är examensmålen inom området betyg och bedömning där det i den gamla förordningen anges att studenten ska: - visa mycket god kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt god kunskap i betygssättning (SFS 2006:1053, SFS 2007:129). I den nya förordningen (SFS 2010:541) anges att för ämneslärarexamen ska studenten: - visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning. Bedömning och betygsättning lyfts därmed fram som en viktig och avgörande kunskap i ämneslärares yrkesutövning. I många av de reformer som trätt ikraft i det svenska skolsystemet de senaste åren (efter SFS 2006:1053, SFS 2007:129) är lärares bedömning och betygsättning av elevers kunskaper områden som fått en större tyngd. Detta har givetvis beaktats i skapande av Högskolan Västs nya ämneslärarutbildning. En ytterligare skillnad är att i det gamla programmet skulle innehålla VFU båda ämnena (inriktningarna) om 15hp (30 hp ämnes-vfu), medan det i det nya programmet anges 15 hp VFU kopplat till ämne. Högskoleverket har, i relation till det gamla programmet, uppmärksammat de lärarutbildningar som erbjudit ett ämne med VFU medan andra ämnet inte innehållit någon VFU och lästs som fristående kurs. HSV menar att det är önskvärt att VFU finns i båda ämnena men har inte vidtagit åtgärder mot de högskolor/universitet som valt att avstå.

11 11(12) Förslag till beslut Mot ovanstående bakgrund behöver revideringar göras i utbildningsplanerna 2008, 2009 och 2010 för Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans senare år och Lärarexamen avsedd för undervisning i grundskolans senare år och gymnasieskolan, gällande studenternas andra ämne. Detta dels för att skapa samläsning dels för att anpassa utbildningen till att bättre svara mot ämneslärares förändrade bedömningsuppdrag. Kurserna i utbildningsplanerna H08, H09 och H10 i engelska, samhällskunskap och svenska, ämnes 1-60 hp byts ut till kurserna vilka finns angivna i utbildningsplan för Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan för antagna H11. Kursen Bedömning för lärande och betygsättning för ämneslärare 7,5hp, som är en kurs inom området utbildningsvetenskaplig kärna i nya programmet, anpassas i det gamla programmet till tre ämneskurser. Studenten läser således en av följande: - Bedömning för lärande och betygsättning för ämneslärare i engelska - Bedömning för lärande och betygsättning för ämneslärare i samhällskunskap - Bedömning för lärande och betygsättning för ämneslärare i svenska Konsekvensen för den enskilde studenten blir att 7,5 hp VFU ersätts med kursen Bedömning för lärande och betygssättning för ämneslärare 7-9 och gymnasiet, 7.5 hp Kommunikativa aspekter på ovanstående beslut De befintliga utbildningsplanerna biläggs en ny lista på vilka kurser programmet omfattar för ämne 2. Studenterna meddelas om denna förändring via studentmailen. I tjänsten Lena Garberg Programansvarig

12 12(12) Reviderade kurser för inriktning 2 i ämnena engelska, samhällskunskap och svenska Engelska Ämne Ämnes ESS101 Engelska för ämneslärare Gy: Språkkunskap 15 G ENA 1 30 hp och språkförmåga ELK101 Engelska för ämneslärare Gy: Litteratur och kultur 7,5 G ENA 1 30 hp ELS100 Engelska för ämneslärare Gy: Språk- och ämnesdidaktik 7,5 G ENA 1 30 hp XX7475 Engelska för ämneslärare: Språkstruktur och 7,5 G ENA 31 60hp språkbruk XX8836 Engelska för ämneslärare: Språk- och ämnesdidaktik 7,5 G ENA 31 60hp II XX4531 VFU i ämneslärarprogrammet 7,5 G ENA 31 60hp Ny kursplan Bedömning för lärande och betygssättning för ämneslärare i engelska 7,5 G ENA 31 60hp Samhällskunskap Ämne Ämnes SIS100 Samhällskunskap för ämneslärare: Individ, 7,5 G SHA 1-30 samhälle och samhällskunskap SDS101 Samhällskunskap för ämneslärare: Demokrati 15 G SHA 1-30 och samhälle SDS102 Samhällskunskap för ämneslärare: Demokrati 7,5 G SHA 1-30 och samhällsundervisning XX3899 Samhällskunskap för ämneslärare: Ekonomi 7,5 G SHA och samhälle XX7735 Samhällskunskap för ämneslärare: Media 7,5 G SHA och Samhällsundervisning XX4531 VFU i ämneslärarprogrammet gymnasiet 1 7,5 G SHA Ny kursplan Bedömning för lärande och betygssättning för ämneslärare i samhällskunskap 7,5 G SHA Svenska Ämne Ämnes SVD100 Svenska för ämneslärare: Den språkande 7,5 G SVA 1-30 människan SNK101 Svenska för ämneslärare: Nordiska språk- 7,5 G SVA 1-30 och kulturgemenskaper SSS100 Svenska för ämneslärare: Språkets bruk och 15 G SVA 1-30 struktur I XX6408 Svenska för ämneslärare: Litterära texter I. 15 G SVA Kollektiva fiktionsvärldar XX4531 VFU i ämneslärarprogrammet 1 7,5 G SVA Ny kursplan Bedömning för lärande och betygssättning för ämneslärare i samhällskunskap 7,5 G SVA 31-60

LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG

LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan Dnr CF 52-31/2008 Sida 1 (20) LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Teacher Education Programme, 210-330 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat den 7 juni 2001 av fakultetsnämnden

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING MED TILLÄMPNINGSREGLER

LOKAL EXAMENSORDNING MED TILLÄMPNINGSREGLER LOKAL EXAMENSORDNING MED TILLÄMPNINGSREGLER för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslutad: 2006-10-30 tillämpas från 1 juli 2007 Dnr: 746/2006-82 INNEHÅll sida 1. Examensbevis...3 2.

Läs mer

RIKTLINJER. 1 All grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram.

RIKTLINJER. 1 All grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. 1(20) Fastställd av vicerektor för grundutbildning 2006-08-15 Dnr 2006/166 A 21 Lokal examensordning vid Högskolan Väst Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala föreskrifter, riktlinjer

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1.

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 1 av 18 Samlat dokument för Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU1, 90 hp Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 2 av 18 1 (4) Sida 3 av 18 UTBILDNINGSPLAN Kompletterande

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Page 1 of 26 Samlat dokument gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Innehåll: Utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Musiklärarutbildningen Musikhögskolan i Malmö 2015 Utbildningsplan Kursplaner Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan.

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://w1.861.telia.com/~u86119281/omr40v.pdf). Innehåll: Observera Bokmärken på första sidan i detta pdf-dokument. Där finns

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan Psykologprogrammet

Utbildningsplan Psykologprogrammet Dnr HS 2014/484 Fakulteten för Humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Psykologprogrammet Programkod: VAPSY Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 300 Beslut om inrättande: Psykologprogrammet

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer