Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat:"

Transkript

1 Förköpsinformation Båt 10 I den här broschyren får du en översiktlig beskrivning av båtförsäkringen. Den fullständiga villkorstexten hittar du i villkoret Båt Du kan läsa det på bohusassuransen.se eller kontakta oss så skickar vi det till dig. Var gäller försäkringen? Båtförsäkringen gäller i Sverige, Danmark, Norge, Finland och i dessa länders territorialvatten, Östersjön med angränsande hav och vikar, Kielkanalen, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön öster om linjen Lindesnes-Helgoland-Cuxhaven. Planerar du att gå utanför ovanstående giltighetsområde så kontakta oss i god tid innan för att få besked om vilka villkor som då gäller. Vilka personer omfattas av försäkringen? Båtförsäkringen gäller för dig som ägare till fritidsbåt som används för privat bruk. Ansvars- och rättsskyddsmomenten kan också gälla för någon annan, om denne haft ägarens tillstånd att använda båten. Försäkringen gäller inte Då båten används i förvärvssyfte, när båten hyrs ut yrkesmässigt eller via uthyrningsföretag eller vid deltagande i hastighetstävlingar för motorbåtar. Vad omfattas av försäkringen? Båt, båttillbehör och personliga tillhörigheter. Försäkringen ersätter skador på din båt och sådan utrustning som tillhör båten samt personliga tillhörigheter i båten. Exempel på utrustning som omfattas av båtförsäkringen är släpjolle, navigations- och radioutrustning, flytvästar och kikare. Dessutom är täckningsmaterial skyddat vid brand-, uppläggnings- och transportskada. Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat: Personliga tillhörigheter förvarade ombord: kr. Släpjolle med eventuell motor kr. Fastmonterad radio med eventuell CD/kassett kr. Kikare, verktyg och reservdelar vardera: kr. Täckningsmaterial som vagga, bockar, presenning och oregistrerad båtkärra är försäkrat för högst kr utöver båtens försäkringsbelopp. Kan alla båtar försäkras? De allra flesta båtar kan försäkras. Vi har vissa begränsningar, bland annat för äldre båtar eller båtar med för stora motorer. Detta kan medföra att vi inte tecknar försäkring alls eller endast tecknar ansvarsförsäkring. Egendomsskydd Du kan anpassa skyddet efter ditt behov. Båtförsäkringen kan tecknas med följande omfattning: Helförsäkring Sjöskada, uppläggnings- och transportskada, brand, stöld och skadegörelse samt ansvar och rättsskydd. Ansvarsförsäkring Enbart ansvarsförsäkring. Helförsäkring på land för båtar under byggnad Uppläggnings- och transportskada, brand, stöld och skadegörelse samt ansvar och rättsskydd.

2 Vilka skador ersätter vi? Här ser du vilka skadehändelser som omfattas av helförsäkringen, de viktigaste begränsningarna och de viktigaste aktsamhetskraven. Sjöskada Försäkringen gäller: Om du går på grund. Om du kolliderar eller kantrar. Om vatten tränger in genom skrov eller genomföringar. Vid annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. Försäkringen gäller inte skada orsakad: Av snö, frost, is, mögel eller djur. Vid enbart nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt. Av att enbart batterisyra runnit ut. Vid enbart skada på motor, backslag eller drev till följd av felaktig hantering, skötsel, reparation eller bristande underhåll, vatten eller fukt i dessa, felaktigt bränsle, bristande smörjning, materialfel, överhettning och igensatta vattenintag och ledningar. Vid förlust av eller skada på motor som tappats, lossnat eller glidit loss från båten. Båten ska Vara i sjövärdigt skick och rätt bemannad, Föra skeppsljus enligt gällande föreskrifter, Vara rätt förtöjd så den klarar vind och sjö som kan förekomma på platsen, Hållas länsad. Uppläggnings- och transportskada Försäkringen gäller: Vid sjösättning och upptagning och vid lyft med kran, Vid förflyttning och transport och när båten befinner sig på land. Försäkringen gäller inte vid skada orsakad: Av snö, frost, is, mögel eller djur, Vid enbart nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt, Av att enbart batterisyra runnit ut, Vid enbart skada på motor, backslag eller drev till följd av felaktig hantering, skötsel, reparation eller bristande underhåll, vatten eller fukt i dessa, felaktigt bränsle, bristande smörjning, materialfel, överhettning och igensatta vattenintag och ledningar. När båten är uppställd på land ska den vara ändamålsenligt surrad, stöttad och täckt. Vara uppdragen eller uppställd på betryggande avstånd från sjön med hänsyn till svallsjö och extremt högvatten. Vid transport ska båt och utrustning vara ändamålsenligt surrad och stöttad. Brand Försäkringen ersätter skada genom Brand, Blixtnedslag, Explosion. Försäkringen gäller inte för skada: På motor eller avgassystem genom explosion i dessa, På motor, elektronik eller elsystem genom enbart kortslutning i dessa.

3 Båten ska vara utrustad med godkänd 2 kilos handbrandsläckare om den har motor över 20 hk eller anordning där öppen låga förekommer. Båt längre än 10 meter ska ha två handbrandsläckare, Lösa bränsletankar får inte fyllas på inombords, Fast monterad bränsletank ska ha påfyllnadsbeslag på däck, evakueringsrör ska mynna utombords, förbindelser och ledningar ska vara gastäta och jordade så att statisk elektricitet inte uppstår, Motorrum ska ventileras till båtens utsida och vid bensindrift ska även motorrumsfläkt finnas och användas före start, Gasolbehållare ska placeras i behållare som dräneras på bordläggningens utsida, Alla installationer ska vara avsedda för marint bruk och fackmannamässigt utförda. Stöld och skadegörelse Försäkringen gäller vid: Stöld och tillgrepp, Stöldförsök, Skadegörelse av tredje man. Försäkringen gäller inte vid: Stöld och tillgrepp som gjorts av person som tillhör samma hushåll som försäkringstagaren, Olovligt brukande, bedrägeri, förskingring eller skadegörelse av hyresman. Utombordsmotor som är monterad på båten ska oavsett motorstyrka vara låst vid båten med godkänt motorlås och ska dessutom vara fastbultad då tillverkaren så anvisar. Utombordsmotor som inte är monterad på båten ska förvaras i låst utrymme som endast du disponerar, Båttillbehör ska vara fast monterade eller förvaras inlåsta i utrymme som endast du disponerar. Radioutrustning och annan elektronik monterad i bygel eller kassett i olåst utrymme anses inte vara fast monterad, Personliga tillhörigheter ska förvaras inlåsta i båten eller annat utrymme som endast du disponerar, Vid vinterförvaring eller permanent uppställning ska följande förvaras i annat låst utrymme än i eller på båten: all slags radioutrustning och elektroniska instrument som inte är fast monterad, livflotte, kikare och personliga tillhörigheter. Vid stöld av utombordsmotor som är monterad på eller förvarad i båten under vinterförvaring eller permanent uppställning tillkommer en extra självrisk. När båten förvaras på släpfordon ska detta vara låst med godkänt kulkopplingslås eller fastlåst med kätting/hänglås klass 3 eller inlåst i utrymme som endast du disponerar. Hur stor blir ersättningen? Den egendom som omfattas av försäkringen ersätts med högst försäkringsbeloppet, vilket ska motsvara det sammanlagda marknadsvärdet. Med marknadsvärde avser vi återanskaffningskostnaden för ny egendom i Sverige med avdrag för ålder och skick. Utöver försäkringsbeloppet kan kostnader för provisorisk reparation ersättas som utförts för att rädda båten ur uppenbart nödläge. Bärgning från haveriplats och eventuell röjning av vrak ersätts också. För motor och båttillbehör gäller som regel att ersättningen motsvarar nyvärdet under de första två åren. Därefter värderas de enligt en särskild värderingstabell. Ersättningens storlek avgörs bland annat av vad som skadats eller stulits, samt dess ålder och skick.

4 Vi avgör om skada eller förlust av egendom ska ersättas genom reparation, med likvärdig ny eller begagnad egendom eller kontant. Nedsättning av försäkringsersättningen För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid stöld eller annan skada förutsätter vi att du varit normalt aktsam och följt våra aktsamhetskrav. Följer du inte de aktsamhetskrav som anges eller inte använder/aktiverat skadeförebyggande utrustning som vi anger i försäkringsbrevet minskas ersättningen. Generella aktsamhetskrav Du ska även följa: Föreskrifter som finns i lag eller som meddelats av offentlig myndighet, Tillverkarens, leverantörens och installatörens anvisningar, Förvara och handha egendom så att skada och förlust så långt som möjligt förhindras. Om du inte följer aktsamhetskraven minskas ersättningen eller uteblir helt. Om du eller den som med ditt medgivande använder båten eller dess tillbehör, vållar skada och är straffbart påverkad av alkohol, narkotika eller annat berusningsmedel sätts ersättningen ned med hundra procent. Nedsättningen kan minskas om särskilda skäl föreligger. Ersättning kan dock lämnas om du kan visa att samband saknas med den straffbara berusningen och skadan. Ansvarsskydd Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Detta hjälper vi dig med: Utreder om du är skadeståndsskyldig, Förhandlar med den som ställer kravet, För din talan vid eventuell rättegång och svarar då också för rättegångskostnaderna, Betalar det skadestånd du är skyldig. Högsta ersättningsbelopp är kr vid personskada och kr vid sakskada. Rättsskydd Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du i egenskap av båtägare hamnar i en rättstvist som kan prövas i domstol. Rättsskyddet kan också gälla för annan som med ditt tillstånd är förare eller brukare av båten. Försäkringen gäller för de flesta tvister, till exempel i samband med sjöskada eller vid köp, försäljning eller reparation av båten. Den gäller till exempel inte vid tvist i samband med yrkesmässig uthyrning av båten. Du kan få ersättning för ombuds- och rättegångs-kostnader. Högsta ersättningsbelopp är kr. För Ansvar- och Rättsskydd svarar Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Självrisker Självrisk är den del av skadan som du själv står för. Grundsjälvrisk Försäkringen gäller med lägst en grundsjälvrisk vid varje skadetillfälle. Vid ansvarsskada gäller grundsjälvrisk. Vid rättsskydd är självrisken 20 procent av kostnaden, men lägst grundsjälvrisken. Försäkringen gäller för dig som ägare, förare eller brukare av den försäkrade båten. Den gäller också på samma sätt för annan som har tillstånd att föra eller bruka båten.

5 Högre självrisk Har vi avtalat högre självrisk än grundsjälvrisken framgår detta av försäkringsbrevet. Den högre självrisken gäller vid sjöskada, uppläggnings- och transportskada, brand, stöld och skadegörelse. Extra självrisk För följande sjöskador gäller försäkringen med extra självrisk på tio procent av skadekostnaden utöver den självrisk som framgår av försäkringsbrevet: Vid skada när vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom skrov eller genomföringar, Vid skada på mast, rigg och segel under kappsegling orsakad av plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. Vid skada på rutor och rutramar. Vid stöld av utombordsmotor som är monterad på eller förvarad i båten under vinterförvaring eller vid permanent uppställning på land tillkommer en extra självrisk på kr. Vid skada under uthyrning tillkommer en extra självrisk på kr. Allmänna bestämmelser Avtalet Försäkringsavtalet tecknas på ett år om inget annat avtalats. Försäkringen gäller från den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknar du försäkringen samma dag som den skall träda i kraft, gäller den inte förrän efter det klockslag då du tecknade försäkringen. Betalning av premien Den första premien behöver inte betalas tidigare än fjorton dagar från den dag vi skickade meddelande till dig om premiebetalning. Premien för förnyad försäkring ska betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter att vi skickat premieavin. Förnyelse av försäkringen Din försäkring förnyas automatiskt på de villkor som gällt under den senaste försäkringstiden om den inte sagts upp att upphöra vid försäkringstidens slut, om det inte framgår av avtalet eller andra omständigheter att den inte skall förnyas. Följden av obetald premie Om du inte betalar premien i tid får vi säga upp försäkringsavtalet att upphöra fjorton dagar efter den tid då skriftlig uppsägning sänts till dig. Rätt att säga upp avtalet Du har rätt att säga upp försäkringsavtalet med omedelbar verkan om ditt försäkringsbehov bortfaller eller om det inträffar annan liknande omständighet. Klagomålsansvarig Är du missnöjd med något angående din försäkring kan du alltid vända dig till klagomålsansvarig hos oss. Klagomålsansvarig ser till att ditt ärende behandlas och besvaras. Om våra åsikter går isär För försäkringen gäller svensk lag. Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid en skada. Om du inte är nöjd med vårt beslut i ett skadeärende kan du alltid begära att ditt ärende omprövas. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämndens avdelning för försäkringsfrågor. Adressen är: Box 174, Stockholm. Tel: eller Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar också upplysningar i försäkringsfrågor. Deras adress är: Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm.

6 Tel: Du kan även vända dig till din kommuns konsumentvägledning. Telefonnummer och adresser finner du på kommunens hemsida eller i telefonkatalogen. Ovanstående rådgivning och prövning i nämnder är kostnadsfri. Är du ändå inte nöjd eller tycker att du inte blivit rättvist behandlad har du möjlighet till rättslig prövning vilket när det gäller båtförsäkring innebär att ärendet hänskjuts till utredning och avgörande av dispaschör. ångerrätt finns i distans- och hemförsäljningslagen. Dina personuppgifter De personuppgifter som BohusAssuransen hämtar in om dig behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL) Uppgifterna behandlas för att vi skall kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtal och ge en god service. Vi är personuppgiftsansvariga Dina ombuds- eller advokatkostnader kan i sådana fall, med undantag för självrisken ersättas genom rättsskyddsförsäkringen. Viktigt att veta I din försäkring kan det finnas vissa begränsningar i försäkringsskyddet Det kan även finnas viktiga säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav som du måste känna till och iaktta för att din försäkring ska gälla fullt ut Som försäkringstagare har du också skyldighet att anmäla eventuell riskökning för att inte ditt försäkringsskydd ska påverkas Dessutom är det viktigt för dig att känna till hur du kan förnya din försäkring vid avtalstidens slut så att du inte går miste om ersättning om olyckan skulle vara framme. Om du ångrar dig När du köpt din produkt eller tjänst på internet eller telefon, så kallat distansköp, eller vid hembesök har du möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har du hunnit betala får du pengarna tillbaka med avdrag för den tid som du haft tjänsten. Närmare bestämmelser om Kråkedalsvägen HJÄLTEBY

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring genom Cymko Förvaltning Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med MKB

Hemförsäkring i samarbete med MKB hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med MKB Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Företagsbil - För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Företagsbil och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02 Fordonsförsäkring Försäkringsvillkor 2014-10-02 Innehåll A. Din försäkrings giltighet....5 Vilka fordon försäkringen gäller för....5 Vad ingår i försäkringen....5 Var försäkringen gäller....6 B. Trafikförsäkring....7

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor 4 1a Försäkringsbrevet

Läs mer

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Konsument Januari 2010 Ring oss gärna på: 0770-110 220 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt)

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt) Villaförsäkring Med din Villaförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som dessutom är miljömärkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Det innebär att försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. Hem 2012. Gäller från 2012-01-01

HEMFÖRSÄKRING. Hem 2012. Gäller från 2012-01-01 HEMFÖRSÄKRING Hem 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning Detta villkor ingår i en serie av villkor för boendeförsäkring (hem-, villahem-, villa- och fritidhusförsäkring). Villkoren är indelade

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01 Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 A Inledning Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR LASTBIL OCH SLÄPFORDON INNEHÅLL A. INLEDNING

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring villkor 2011-0 9-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 6 1.1. Försäkringstiden 6 1.2. Betalningsvillkoren 6 1.3. Administrativa avgifter

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Swedbanks kort Visa Business Card utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsnummer 502017-7753NF17 Kort som omfattas: I villkorstexten är försäkringsgivaren

Läs mer