Båtförsäkring. ASSURANSEN Donsö Hamnväg Donsö Tel Mobil E-post

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Båtförsäkring. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö Tel 031-97 25 62 Mobil 0708-10 71 74 E-post assuransen@telia.com www.assuransen."

Transkript

1 Båtförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation Detta är en sammanfattning av våra villkor av den 1 mars De fullständiga villkoren kan erhållas efter förfrågan. ASSURANSEN Donsö Hamnväg Donsö Tel Mobil E-post

2 Innehåll Båtförsäkring 1 Var gäller försäkringen 3 Vem omfattas av försäkringen 3 Försäkringen gäller inte 3 Vad omfattas av försäkringen 3 Båtförsäkringen omfattar inte 3 Begränsningar 3 Vilka skador ersätter vi 4 Sjöskada 4 Uppläggnings- transportskada 4 Brand 5 Stöld och skadegörelse 5 Hur stor blir ersättningen 6 Nedsättning av försäkringsersättningen 6 Särskilda aktsamhetskrav 6 Generella aktsamhetskrav 6 Båtansvar och rättsskydd (Länsförsäkringar) 7 Självrisker 8 Grundsjälvrisk 8 Högre självrisk 8 Extra självrisk 8 Träbåtar 8 Så här ersätter vi din skada 9 Allmäna bestämmelser 10 Avtalet 10 Betalning av premien 10 Förnyelse av försäkringen 10 Följden av obetald premie 10 Rätt att säga upp försäkringsavtalet 10 PUL Personuppgiftslagen 10

3 Båtförsäkring Var gäller försäkringen Båtförsäkringen gäller i Sverige, Danmark, Norge, Finland och i dessa länders territorialvatten, Östersjön med angränsande hav och vikar, Kielkanalen, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön öster om linjen Lindesnes-Helgoland-Cuxhaven. Vem omfattas av försäkringen Båtförsäkringen gäller för den som är ägare till fritidsbåt som används för privat bruk eller annan avtalad verksamhet. Ansvars- och rättsskyddsmomenten kan också gälla för någon annan, om denne haft ägarens tillstånd att använda båten. Försäkringen gäller inte Då båten används i förvärvssyfte, när båten hyrs ut yrkesmässigt eller via uthyrningsföretag eller vid deltagande i hastighetstävlingar. Vad omfattas av försäkringen Båt, båttillbehör och personliga tillhörigheter. Försäkringen ersätter skador på din båt och sådan utrustning som tillhör båten samt personliga tillhörigheter i båten. Exempel på utrustning som omfattas av båtförsäkringen är släpjolle, navigations- och radioutrustning, flytvästar och kikare. Dessutom är täckningsmaterial skyddat vid brand-, uppläggnings- och transportskada. Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat Personliga tillhörigheter förvarade ombord: Högst samma belopp som grundsjälvrisk Släpjolle med eventuell motor kronor Fastmonterad stereo med tillhörande utrustning kronor Kikare, verktyg och reservdelar vardera: kronor Uppläggningsmaterial, som vagga, bockar, presenning och oregistrerad båtvagn/ pressenning är försäkrat för högst kronor utöver båtens försäkringsbelopp. Båtförsäkringen omfattar inte Pengar, värdehandlingar, konstverk, föremål av ädel metall, äkta pärlor eller ädelsten, pälsverk, djur, tobak, alkohol, all slags bränsle och smörjmedel, permanent förtöjningsutrustning, boj med bojkätting och registrerade släpfordon. Begränsningar Vi har vissa begränsningar vad gäller tecknandet av försäkringar. Äldre båtar, ombyggda plastade träbåtar samt båtar med för stora motorer. Denna begränsning innebär att vi inte tecknar försäkring utan istället erbjuder enbart en ansvarsförsäkring. Sid 3 av 10

4 Vilka skador ersätter vi Nedan kan du se de skadehändelser som omfattas av helförsäkringen, samt begränsningar och aktsamhetskrav. Sjöskada Försäkringen gäller för direkt skada uppkommen i sjön: Om du går på grund kolliderar eller kantrar Om vatten tränger in genom skrov eller genomföringar och anslutna rörledningar eller slangar till dessa. Vid annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. Vid skada på rutor, rutramar, roder och segelbåtsrigg. Försäkringen gäller inte skada orsakad: Av snö, frost, is, mögel eller djur. Vid enbart nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskickt. Av att enbart batterisyra runnit ut. Vid skada enbart på motor, backslag eller drev till följd av felaktig hantering, skötsel, reparation eller bristande underhåll, vatten eller fukt i dessa, felaktigt bränsle, bristande smörjning, kortslutning, materialfel, överhettning och igensatta vattenintag och ledningar. Vid förlust av eller skada på motor som tappats, lossnat eller glidit loss från båten. Särskilda aktsamhetskrav Båten ska... vara i sjövärdigt skick och rätt bemannad. föra skeppsljus enligt gällande föreskrifter. vara rätt förtöjd så den klarar vind och sjö som kan förekomma på platsen. hållas länsad. inte vara utrustad med starkare motor än vad tillverkaren rekommenderar. Uppläggnings- och transportskada Försäkringen gäller: Vid sjösättning och upptagning och vid lyft med kran. Vid förflyttning och transport och när båten befinner sig på land. Försäkringen gäller inte skada orsakad: se ovan sjöskada. Särskilda aktsamhetskrav När båten är uppställd på land ska den vara ändamålsenligt surrad, stöttad och täckt. Vara uppdragen eller uppställd på betryggande avstånd från sjön med hänsyn till svallsjö och extremt högvatten. Vid transport ska båt och utrustning vara ändamålsenligt surrad och stöttad. Sid 4 av 10

5 Vilka skador ersätter vi Brand Försäkringen ersätter skada genom: Brand Blixtnedslag Explosion. Försäkringen gäller inte för skada: På motor eller avgassystem genom explosion i dessa. På motor, elektronik eller elsystem genom enbart kortslutning i dessa. Särskilda aktsamhetskrav: Båten ska vara utrustad med godkänd 2 kilos handbrandsläckare om den har motor över 20 hk eller anordning där öppen låga förekommer. Båt längre än 10 meter ska ha två handbrandsläckare. Lösa bränsletankar får inte fyllas på inombords. Fast monterad bränsletank ska ha på fyllnadsbeslag på däck, evakueringsrör ska mynna utombords, förbindelser och ledningar ska vara gastäta och jordade så att statisk elektricitet inte uppstår. Motorrum ska ventileras till båtens utsida och vid bensindrift ska även motorrumsfläkt finnas och användas före start. Gasolbehållare ska placeras i behållare som dräneras på bordläggningens utsida. Alla installationer ska vara avsedda för marint bruk och fackmannamässigt utförda Stöld och skadegörelse Försäkringen gäller vid: Stöld och tillgrepp. Stöldförsök. Skadegörelse av tredje man Försäkringen gäller inte vid: Stöld och tillgrepp som gjorts av person som tillhör samma hushåll som försäkringstagaren. Olovligt brukande, bedrägeri, förskingring eller skadegörelse av hyresman. Särskilda aktsamhetskrav Utombordsmotor som är monterad på båten ska oavsett motorstyrka vara låst vid båten med godkänt motorlås och ska dessutom vara fastbultad då tillverkaren så anvisar. Utombordsmotor som inte är monterad på båten ska förvaras i låst utrymme som endast du disponerar. Båttillbehör ska vara fast monterade eller förvaras inlåsta. Radioutrustning och annan elektronik monterad i bygel eller kassett i olåst utrymme anses inte vara fast monterad. Personliga tillhörigheter ska förvaras inlåsta i båten eller annat utrymme som endast du disponerar, Vid vinterförvaring eller permanent uppställning ska följande förvaras i annat låst utrymme än i eller på båten: all slags radioutrustning och elektroniska instrument som inte är fast monterad, livflotte, kikare och personliga tillhörigheter. Vid stöld eller stöldförsök, skadegörelse av utombordsmotor som är monterad på eller förvarad i båten under vinterförvaring tillkommer en extra självrisk. När båten förvaras på släpfordon ska detta vara låst med godkänt kulkopplingslås eller fastlåst med kätting/hänglås klass 3 eller inlåst i utrymme som endast du disponerar. Sid 5 av 10

6 Hur stor blir ersättningen Den egendom som omfattas av försäkringen ersätts med högst försäkringsbeloppet, vilket skall motsvara det sammanlagda marknadsvärdet. Med marknadsvärde avser vi återanskaffningskostnaden för ny egendom, i Sverige, med avdrag för ålder och skick. Utöver försäkringsbeloppet kan kostnader för provisorisk reparation ersättas som utförts för att rädda båten ur uppenbart nödläge. Bärgningen från haveriplats och eventuellt röjning av vrak ersätts också. För motor och båttillbehör gäller som regel att ersättningen motsvarar nyvärdet under de första två åren. Därefter värderas de enligt en särskild värderingstabell. Ersättnings storlek avgörs bland annat av vad som skadats eller stulits, samt dess ålder och skick. Vi avgör om skada på eller förlust av egendom ska ersättas genom reparation, med likvärdig ny eller begagnad egendom eller kontant. Nedsättning av försäkringsersättningen. För att kunna ersätta dig fullt ut vid stöld eller annan skada förutsätter vi att du varit normalt aktsam och följt våra aktsamhetskrav. Särskilda aktsamhetskrav Följer du inte de aktsamhetskrav som anges eller inte använder/aktiverat skadeförebyggande utrustning, som vi anger i försäkringsbrevet, minskas ersättningen som regel med 25%. Generella aktsamhetskrav Du ska även följa: Föreskrifter som finns i lag eller som meddelats av offentlig myndighet. Tillverkarens, leverantörens och installatörens anvisningar. Förvara och handha egendom så att skada och förlust så långt som möjligt förhindras. Om du eller den som med ditt medgivande använder båten eller dess tillbehör, vållar skada och är straffbart påverkad av alkohol, narkotika eller annat berusningsmedel sätts ersättningen ned med 100 %. Nedsättningen kan minskas om särskilda skäl föreligger. Ersättning kan dock lämnas om du kan visa att samband saknas med den straffbara berusningen och skadan. Om du inte följer aktsamhetskraven minskas ersättningen eller uteblir helt. Sid 6 av 10

7 Båtansvar och rättsskydd Båtansvar (Länsförsäkringar) Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen gäller för dig som ägare, förare eller brukare av den försäkrade båten. Den gäller också på samma sätt för annan som har tillstånd att föra eller bruka båten. Försäkringen gäller när någon, som inte omfattas av samma försäkring som du, kräver att du ska betala skadestånd för person-eller sakskada som du har orsakat under försäkringstiden. Detta får du hjälp med Utreder om du är skadeståndsskyldig Förhandlar med den som ställer kravet. För din talan vid eventuell rättegång och svarar då också för rättegångskostnaderna. Betalar det skadestånd du är skyldig. Om du krävs på skadestånd skall du anmäla kravet till oss omedelbart. Om du utan vår tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsbelopp eller betalar ersättning är detta inte bindande för oss. Försäkringen gäller inte Till den del du tagit på dig ansvar utöver gällande skadeståndsrätt För den som brukar båten utan ägarens medgivande Skada på den som vid tillfället var förare av båten, eller skada på den försäkrade egendomen Skada på egendom som du hyrt, lånat, bearbetat eller reparerat Skada som uppstått i samband med att du utfört straffbar uppsåtlig gärning Skadestånd till följd av underlåtenhet att röja och ta bort vrak Högsta ersättningsbelopp är totalt kronor varav kronor vid sakskada. Självrisk: Försäkringen gäller med lägst en grundsjälvrisk per skadetillfälle. Läs mer i vårt huvudvillkor. Rättsskydd (Länsförsäkringar) Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du i egenskap av båtägare hamnar i en rättstvist som kan prövas i domstol. Rättsskyddet kan också gälla för annan som med ditt tillstånd är förare eller brukare av båten. Försäkringen gäller för de flesta tvister, till exempel i samband med sjöskada eller vid köp, försäljning eller reparation av båten. Den gäller till exempel inte vid tvist i samband med yrkesmässig uthyrning av båten. Du kan få ersättning för ombuds-och rättgångskostnader. Högsta ersättningsbelopp är Kronor. Självrisk: 20% av kostnaden, men lägst grundsjälvrisken Läs mer i vårt huvudvillkor. Sid 7 av 10

8 Självrisker Självrisk är den del av skadan som du själv står för. Grundsjälvrisk Försäkringen gäller med lägst en grundsjälvrisk vid varje skadetillfälle. Vid ansvarsskada eller vid skada på släpjolle eller personliga tilhörigheter gäller grundsjälvrisk. Vid rättsskydd är självrisken 20 % av kostnaden, men lägst grundsjälvrisken. Högre självrisk Har vi avtalat högre självrisk än grundsjälvrisken framgår detta av försäkringsbrevet. Den högre självrisken gäller vid sjöskada, uppläggnings- och transportskada, brand, stöld och skadegörelse. Extra självrisk För följande sjöskador gäller försäkringen med extra självrisk på 10 % av skadekostnaden utöver den självrisk som framgår av försäkringsbrevet: Vid skada när vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom skrov eller genomföringar och anslutna rörledningar eller slangar till dessa. Vid skada på mast, rigg och segel under kappsegling orsakad av plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. Vid skada på rutor eller rutramar. Vid skadegörelse, stöld eller stöldförsök av utombordsmotor eller delar till denna, som är monterad på eller förvarad i båten under vinterförvaring eller vid permanent uppställning på land tillkommer en extra självrisk på kronor Under vintertid, fr.o.m 1/10 t.o.m 31/3 tillkommer en extra självrisk för de båtar som ligger kvar i sjön. Vid skada under uthyrning tas dubbel själrisk ut. Träbåtar Äldre än 25 år: extra självrisk per skadetillfälle med 25% av skadekostnaden Sid 8 av 10

9 Så här ersätter vi din skada Exempeltabell 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Därefter minskning per år Komplett motor, drev, backslag 100% 100% 90% 80% 70% 5% 20% Rak axel, fast propeller 100% 100% 96% 92% 88% 4% 50% Delar till motor, drev, backslag m.m 100% 100% 90% 80% 70% 5% 50% Elektronik,radioutrustniing, värmare, kyl e. d. 100% 100% 90% 80% 70% 5% 20% Mast, bom och rigg av aluminium, roder 100% 100% 100% 100% 100% 3% 20% Mast, bom och rigg av kolfiber, trä 100% 90% 80% 70% 65% 5% 20% Segel av Dacron eller liknande, dynor, mattor, tub till RIB 100% 100% 90% 80% 70% 5% 20% Segel av Kevlar, Mylar e. d. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% Kapell, sprayhood, presenning, batteri 100% 100% 85% 70% 55% 15% 20% Minsta ersättning Högsta ersättningsbelopp Båt och båttillbehör Högsta ersättningsbelopp anges i försäkringsbrevet. Nedanstående båttillbehör omfattas av försäkringen intill angivet högsta ersättningsbelopp. Högsta ersättningsbelopp Släpjolle, med ev. utombordsmotor med max effekt 10 hk o/e segelyta högst 7,5 m Fast monterad radio med tillhörande utrustning Verktyg och reservdelar, Kikare Personliga tillhörigheter Upp till avtalad grundsjälvrisk Uppläggningsmaterial Utöver båtens försäkringsbelopp Båtansvar (Länsförsäkringar) Vid varje skadetillfälle betalar vi högst: varav för sakskada högst: Rättsskydd (Länsförsäkringar) Vid tvist högst: Sid 9 av 10

10 Allmänna bestämmelser Avtalet Försäkringen gäller från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknar du försäkringen samma dag som den ska träda i kraft, gäller den inte förrän efter det klockslag då du tecknade försäkringen. Betalning av premien Den första premien behöver inte betalas tidigare än fjorton dagar från den dag vi skickade meddelande till dig om premieinbetalning. Premien för förnyad försäkring ska betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det vi skickat premieavien. Förnyelse av försäkringen Din försäkring förnyas automatiskt på de villkor som gällt under den senaste försäkringstiden om den inte sagts upp att upphöra vid försäkringstidens slut, om det inte framgår av avtalet eller andra omständigheter att den inte skall förnyas. Följden av obetald premie Om du inte betalar premien i tid får vi säga upp försäkringsavtalet att upphöra fjorton dagar efter den tid då skriftlig uppsägning sänts till dig. Rätt att säga upp försäkringsavtalet Du har rätt att säga upp försäkringsavtalet med omedelbar verkan om ditt försäkringsbehov bortfaller eller om det inträffar annan liknande omständighet. PUL Personuppgiftslagen De personuppgifter som du lämnar till vårt bolag behandlas i enlighet med Personuppgiftslagens regler. Uppgifterna som registreras i samband med att försäkringsavtal ingås, behandlas endast av oss och de bolag som vi samarbetar med. Sid 10 av 10 ASSURANSEN Donsö Hamnväg Donsö Tel Mobil E-post

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor 4 1a Försäkringsbrevet

Läs mer

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Företagsbil - För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Företagsbil och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring.

Läs mer

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02 Fordonsförsäkring Försäkringsvillkor 2014-10-02 Innehåll A. Din försäkrings giltighet....5 Vilka fordon försäkringen gäller för....5 Vad ingår i försäkringen....5 Var försäkringen gäller....6 B. Trafikförsäkring....7

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. Hem 2012. Gäller från 2012-01-01

HEMFÖRSÄKRING. Hem 2012. Gäller från 2012-01-01 HEMFÖRSÄKRING Hem 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning Detta villkor ingår i en serie av villkor för boendeförsäkring (hem-, villahem-, villa- och fritidhusförsäkring). Villkoren är indelade

Läs mer

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring genom Cymko Förvaltning Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring villkor 2011-0 9-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 6 1.1. Försäkringstiden 6 1.2. Betalningsvillkoren 6 1.3. Administrativa avgifter

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med MKB

Hemförsäkring i samarbete med MKB hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med MKB Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Konsument Januari 2010 Ring oss gärna på: 0770-110 220 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 1 Innehåll A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för... 4 A2 Var försäkringen gäller... 4 A3

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 Försäkringsvillkor Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för hemförsäkring - HemExtra... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för...

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01 Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 A Inledning Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR LASTBIL OCH SLÄPFORDON INNEHÅLL A. INLEDNING

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

Försäkringsvillkor för Företagsägd bil

Försäkringsvillkor för Företagsägd bil Allmänna villkor 2011-11-01 Försäkringsvillkor för Företagsägd bil Gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp, Hyrbil, Husvagn för uthyrning och Husbil för uthyrning. 2 Försäkringsvillkor för företagsägd

Läs mer