FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01"

Transkript

1 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13 Båtförsäkring Gäller från

2 Länsförsäkringars Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring. Den fullständiga villkorstexten hittar du i Villkor Båt 13. Du kan läsa det på lansforsakringar.se eller kontakta oss så skickar vi det till dig. Kan alla båtar försäkras? De allra lesta fritidsbåtar för privat bruk kan försäkras. För vissa båtar har vi begränsningar. Vi försäkrar till exempel inte båtar med högre motorstyrka än vad tillverkaren godkänt. Båtar med utombordsmotor under tio hästkrafter eller med mindre segelyta än tio kvadratmeter tecknar du som tilläggsförsäkring till boendeförsäkringen. Var gäller försäkringen? Båtförsäkringen gäller i Sverige, Danmark, Norge, Finland och i dessa länders territorialvatten, Östersjön med angränsande hav och vikar, Kielkanalen, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön öster om linjen Lindesnes Helgoland Cuxhaven. Kontakta oss i god tid om du planerar att gå utanför giltighetsområdet. Båtförsäkringen gäller för dig som ägare till fritidsbåt som används för privat bruk. Båtolycksfallsförsäkringen gäller för dem som skadas vid aktivitet eller användande av båten. Båtförsäkringen omfattar inte Pengar, värdehandlingar, tobak, alkohol, bränsle, permanent förtöjningsutrustning och registrerade släpfordon. Vad ersätter försäkringen? Vid reparation ersätts material och arbetskostnad. Skadade eller stulna föremål ersätts med hänsyn till ålder och skick. Skada på eller förlust av egendom ersätts genom reparation, med likvärdig ny eller begagnad egendom eller kontant. Totalförlust ersätts med det sammanlagda marknadsvärdet av den stulna eller skadade egendomen, högst försäkringsbeloppet. Utöver försäkringsbeloppet ersätter försäkringen kostnader för till exempel provisorisk reparation som gjorts för att rädda båten ur nödläge samt bärgning från haveriplats. Motor och båttillbehör yngre än två år ersätts vanligtvis med likvärdig egendom utan värdeminskning. Därefter värderas de enligt en särskild värderingstabell. Lägre försäkringsersättning För försäkringen gäller vissa aktsamhetskrav. Följer du inte dessa eller om de skadeförebyggande åtgärder eller aktiviteter du fått rabatt för inte varit i funktion eller uppfyllts kan ersättningen minskas eller utebli. Du ska också följa svensk lag och anvisningar från tillverkare samt förvara och hantera egendom så att skada förhindras. Är du strafbart påverkad av alkohol eller narkotika får du ingen ersättning. inte inte när båten används i förvärvssyfte, hyrs ut yrkesmässigt eller via uthyrningsföretag. Den gäller inte heller vid förskingring eller vid deltagande i hastighetstävling för motorbåtar. Vad omfattas av försäkringen? Båt, båttillbehör och Personliga tillhörigheter Försäkringen ersätter skador på din båt och sådan utrustning som tillhör båten samt Personliga tillhörigheter i båten. Exempel på utrustning som omfattas av båtförsäkringen är släpjolle, elektronik, uppläggningsmaterial och oregistrerad båtvagn. Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte har kommit överens om annat. Riskökning Om förhållanden som har betydelse för din försäkring ändras ska du omedelbart anmäla det till oss. Gör du inte det kan ersättningen vid skada minskas. Egendomsskydd Du kan anpassa skyddet efter ditt behov. Båtförsäkringen kan tecknas med följande omfattning. Helförsäkring Sjöskada, uppläggnings- och transportskada, brand, stöld och skadegörelse samt olycksfall, ansvar och rättsskydd. Halvförsäkring Brand, stöld och skadegörelse samt olycksfall, ansvar och rättsskydd. 2

3 Ansvarsförsäkring Enbart ansvarsförsäkring. Landförsäkring Uppläggnings- och transportskada, brand, stöld och skadegörelse samt olycksfall, ansvar och rättsskydd. Vilka skador ersätter försäkringen? Sjöskada om du går på grund, kolliderarer, skadar masten eller om båten sjunker. Den gäller också vid annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. Brand för skada genom brand, blixtnedslag och explosion. inte för explosion i motor eller avgassystem eller för kortslutning på motorelektronik eller elektronisk utrustning. Båten ska vara utrustad med brandsläckare om den har motor över 20 hästkrafter. Alla installationer ska vara avsedda för marint bruk, följa marin standard och vara fackmannamässigt utförda. inte för skada orsakad av snö, is, mögel eller djur. Den gäller heller inte vid skada på enbart motor, drev eller propeller till följd av felaktig hantering eller om dessa lossnat från båten. Förtöj alltid för storm och håll båten länsad. Under vinterförhållanden ska åtgärder vidtas för att förhindra frysning. Uppläggnings- och transportskada vid sjösättning, upptagning och transport. inte vid skada orsakad av snö, is, frysning, vatten, fukt, mögel eller djur. Uppallning, täckning och trailer ska vara anpassade till båten och hållas fria från snö och is. Stöld och skadegörelse vid stöld, stöldförsök och skadegörelse. inte bedrägeri eller förskingring. Den gäller inte heller stöld som gjorts av person som tillhör ditt hushåll eller vid skadegörelse av hyresman. Utombordsmotor som är monterad på båten ska vara låst med godkänt motorlås. Omonterad motor ska förvaras i låst lokal. Båttillbehör och Personliga tillhörigheter ska vara fast monterade, förvaras inlåsta i båten eller i låst lokal. Vid vinterförvaring eller permanent uppställning ska utombordsmotor, elektronisk utrustning som inte är fast monterad, livlotte och Personliga tillhörigheter förvaras i annat låst utrymme än i eller på båten. 3

4 Ansvarsskydd Orsakar du skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Vi förhandlar då med den som ställer kravet, för din talan vid eventuell rättegång och betalar det skadestånd du är skyldig. Högsta ersättningsbelopp är 35 miljoner kronor varav maximalt 12 miljoner kronor för sakskada. Rättsskydd om du som båtägare hamnar i en rättstvist som kan prövas i domstol. Du kan få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader upp till kronor. inte inte vid till exempel tvist i samband med yrkesmässig uthyrning, vid frågor rörande CE-bestämmelser och är begränsad avseende Båtolycksfallsförsäkringen. Självrisker Självrisk är den del av skadan du själv betalar. Grundsjälvrisk med lägst en grundsjälvrisk vid varje skadetillfälle. Vid Ansvarsskada, skada på släpjolle eller Personliga tillhörigheter gäller grundsjälvrisk. Lägre självrisk vid stöld Har skadeförebyggande utrustning eller aktivitet som vi rekommenderar varit i funktion eller utförts minskas självrisken. Högre självrisk Har vi avtalat högre självrisk än grundsjälvrisken framgår detta av försäkringsbrevet. Den högre självrisken gäller vid sjöskada, uppläggnings- och transportskada, brand, stöld och skadegörelse samt för tilläggsförsäkringen Båt-MER. Extra självrisk För vissa skador gäller försäkringen med en extra självrisk på 10 procent av skadekostnaden utöver den självrisk som framgår av försäkringsbrevet. Vid skada under uthyrning och vid skadegörelse, stöld eller stöldförsök av utombordsmotor som inte förvaras inlåst i samband med vinterförvaring tillkommer en extra självrisk på kronor. Båtolycksfallsförsäkring Båtolycksfallsförsäkringen gäller för personer som skadas vid olycksfall som uppkommit vid aktivitet med eller vid användande av den försäkrade fritidsbåten. Försäkringsbeloppen är kopplade till prisbasbeloppet (pbb) vilket innebär att de är värdesäkrade i förhållande till det allmänna prisläget. Båtolycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk. Vad ersätter försäkringen? Den viktigaste delen i olycksfallsförsäkringen är ersättning för medicinsk invaliditet, det vill säga om olycksfallet leder till bestående besvär. Ersättningen beräknas på försäkringsbeloppet 10 pbb. Beloppet sjunker med 5 procent årligen från 56 års ålder, lägst till 25 procent. Olycksfallsförsäkringen ersätter läkekostnader upp till högkostnadsskyddet och psykologbehandling till följd av trauma i samband med olycksfallet med högst 0,5 pbb. Kläder och glasögon som förstörs i samband med olycksfallet ersätts med maximalt 0,5 pbb och invaliditetshjälpmedel med högst 1 pbb. Övriga merkostnader ersätts upp till 3 pbb. Vidare ersätts tandskadeoch resekostnader. Vid dödsfall ersätts dödsboet med 1 pbb. Försäkringen kan även tillhandahålla privat sjukvård. Försäkringen ersätter inte förlorad arbetsinkomst, ärr eller sveda och värk. inte vid olycksfall som omfattas av traikförsäkring eller annan försäkring enligt skadeståndsrättsliga grunder. Inte heller vid olycksfall som uppstått i samband med att båten använts vid stöld eller utan ägarens medgivande. 4

5 Tilläggsförsäkringar Båt-MER Som tillägg till helförsäkringen kan du teckna Båt-MER som omfattar plötslig och oförutsedd skada på motor, maskinell utrustning och båttillbehör som är högst åtta år gamla. inte för skada som leverantör eller annan svarar för enligt garanti eller som orsakats av förslitning, åldersförändring, korrosion eller bristande underhåll, snö, frysning, is, vatten, mögel eller djur. Högre ersättningsbelopp Personliga tillhörigheter ersätts med högst dubbla det belopp som ingår i din ordinarie helförsäkring och uppläggningsmaterial ersätts med högst kronor. Mast, bom och rigg av aluminium skrivs av med 2 procent/år. Självriskreduktion Skadegörelse, stöld eller stöldförsök av utombordsmotor som inte förvaras inlåst ersätts utan extra självrisk. Skada på mast, rigg och roder under kappsegling ersätts utan extra självrisk. Bogsering Bogsering till närmaste hamn ersätts oavsett orsak. Avbrottsersättning Vid ersättningsbar skada som inträfar under tiden 1 maj 30 september betalar vi avbrottsersättning med 250 kronor per dag. Resekostnader Vid ersättningsbar skada ersätter vi skäliga kostnader för resor och logi upp till kronor. Personliga tillhörigheter Personliga tillhörigheter omfattas upp till ett värde som maximalt motsvarar den valda självrisken, dock aldrig lägre än kronor. Värdet kan höjas till kronor. Uthyrning Uthyrning i privat regi ingår i försäkringen. Hyr du ut yrkesmässigt eller via förmedlingsföretag kan du teckna en tilläggsförsäkring. Utökat geograiskt giltighetsområde Vid behov kan det geograiska giltighetsområdet utökas. Allmänna bestämmelser Avtalet i ett år. från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Förnyelse av försäkringen Din försäkring förnyas automatiskt när försäkringstiden är slut om vi inte kommit överens om något annat. Följden av obetald försäkring Om du inte betalar i tid får vi säga upp försäkringen 14 dagar efter den dag då vi skickat en skriftlig uppsägning. Betalar du försäkringen innan denna tidpunkt forsätter försäkringen att gälla. Rätt att säga upp försäkringen Du har rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan om du inte längre har behov av försäkringen. Vi kan säga upp din försäkring om du grovt åsidosatt dina skyldigheter. Om Länsförsäkringar Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som erbjuder kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsafär. Av ditt försäkringsbrev framgår vilket länsförsäkringsbolag som är din försäkringsgivare. Vi står under Finansinspektionens tillsyn. Omfattning, avtalstid och priser Detta är endast en översiktlig information. De fullständiga villkoren inns på vår webbplats. Du kan också ringa så skickar vi dem till dig. Omfattning, avtalstid och pris framgår av ditt avtal. Svensk lag tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan prövas av allmän domstol. All kommunikation sker på svenska. Om dina uppgifter ändras Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att få ersättning om något skulle hända. Om du ångrar dig När du köpt din produkt eller tjänst på internet eller telefon, så kallat distansköp, eller vid hembesök har du möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har du hun- 5

6 nit betala får du tillbaka pengarna med avdrag för den tid som du haft tjänsten. Du kan inte ångra dig om distansavtalet gäller en försäkring som är giltig mindre än en månad eller köpet vid hembesök understiger 300 kr. Närmare bestämmelser om ångerrätt inns i distans- och hemförsäljningslagen. Dina personuppgifter De personuppgifter som Länsförsäkringar hämtar in om dig behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtal och ge en god service. De kan också användas för marknadsföring, insamling av statistik och för andra ändamål som framgår av försäkringsvillkoren.uppgifterna är avsedda att i första hand användas inom länsförsäkringsgruppen men kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med. Du har även rätt att anmäla att dina personuppgifter inte får behandlas för direkt marknadsföring. Telefonsamtal som sker med dig kan komma att spelas in för att dokumentera vilka uppgifter du lämnar. Du har rätt att få information om dina personuppgifter som vi har. Hör av dig om något är felaktigt så rättar vi det. Fullständig information om hur vi får använda dina personuppgifter inns i villkoren som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se. Du kan även beställa dem från oss. Vi är personuppgiftsansvariga. Skaderegistrering För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, Stockholm. Om vi inte kommer överens Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du haft kontakt med eller vår klagomålsansvariga/ kundombudsman. Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden med tvistefrågor som inte är av medicinsk karaktär, Prövningen är kostnadsfri för dig. Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat vilket, när det gäller båtförsäkring, innebär att ärendet lämnas till utredning och avgörande av dispaschör. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas om du har en rättsskyddsförsäkring. Du betalar då enbart självrisken. Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du också vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, Även den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information. Mer information hittar du på vår webbplats. VIKTIGT ATT VETA För att du som försäkringstagare ska få bra och tydlig information om innehållet i och omfattningen av din försäkring, har vi markerat med en pil framför text som innehåller extra viktig information för dig. I din försäkring kan det innas vissa begränsningar i försäkringsskyddet. Det kan även innas aktsamhetskrav som du måste känna till och iaktta för att försäkringen ska gälla fullt ut. Som försäkringstagare har du också skyldighet att anmäla eventuell riskökning för att inte ditt försäkringsskydd ska påverkas. Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare. Länsförsäkringar Bergslagen Länsförsäkringar Blekinge Dalarnas Försäkringsbolag Länsförsäkringar Gotland Länsförsäkringar Gävleborg Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Halland Länsförsäkringar Jämtland Länsförsäkringar Jönköping Länsförsäkringar Kalmar län Länsförsäkring Kronoberg Länsförsäkringar Norrbotten Länsförsäkringar Skaraborg Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Stockholm Länsförsäkringar Södermanland Länsförsäkringar Uppsala Länsförsäkringar Värmland Länsförsäkringar Västerbotten Länsförsäkringar Västernorrland Länsförsäkringar Älvsborg Länsförsäkringar Östgöta LFAB Kommunikation utg lansforsakringar.se

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring genom Cymko Förvaltning Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med MKB

Hemförsäkring i samarbete med MKB hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med MKB Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Med delad sjukförsäkring Gäller från 2012-01-01 Information om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Företagsbil - För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Företagsbil och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring.

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt)

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt) Villaförsäkring Med din Villaförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som dessutom är miljömärkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Det innebär att försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation Hemförsäkring för medlemmar och grupper 2012 För- och efterköpsinformation Hem ljuva hem En hemtrevlig bostad med skön atmosfär är något som de flesta av oss vill ha. En varm plats för återhämtning, samvaro

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? FÖRSÄKRING Hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer