Nr: försäkrings villkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr: 2013-01. försäkrings villkor"

Transkript

1 Nr: försäkrings villkor Öckerö Sockens ÖMSESIDIGA Båtförsäkringsbolag ösb

2 Öckerö Sockens Ömsesidiga Båtförsäkringsbolag, är ett bolag som försäkrar de flesta slags båtar. Bolaget är ägt av försäkringstagarna gemensamt, där varje delägare äger en röst. Bolaget startades för att kunna försäkra fiskebåtar inom kommunen, starten skedde Sedan cirka 30 år tillbaka försäkrar bolaget dom flesta båttyper. Bolaget har kunnat hålla en lågprislinje under många år tack vare en liten administration. Ett av de mest betydelsefulla inslagen för att kunna hålla en lågprislinje är ändå att våra försäkringstagare är vana vid sjön och kunniga i att ta hand om sina båtar. Vi vill också bli kända som bolaget vilket reglerar skador snabbt och enkelt för alla berörda parter. Styrelsen för ÖSB hoppas att Ni som redan är försäkrade i bolaget hjälper till att sprida reklam om bolaget. Det är vår förhoppning att fortsatt få kunna driva bolaget så att priserna kan hållas på en låg nivå. Styrelsen Bild på omslaget är tecknad av Tina Jerkenstam, Hönö

3 Förköps-/Efterköpsinformation I detta första avsnitt följer en kortfattad information om viktiga punkter i din försäkring. Försäkringsvillkoren, som börjar på sidan 7, är omfattande och ska reglera många olika skadehändelser. Vi vill därför särskilt betona att det är den fullständiga texten under respektive avsnitt i försäkringsvillkoren som bestämmer innehållet i ditt skydd. Försäkringsbrev och försäkringsvillkor Avtalet mellan oss utgörs av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Av försäkringsbrevet framgår vilken båt som är försäkrad och omfattningen. Kontakta oss genast om något är fel, så ändrar vi det. Glöm inte att meddela oss ändrad adress, ändrat värde på din båt, ändrat försäkringsbehov. Råd och tips På omslagets bakre insida finns viktiga råd och tips som kan hjälpa dig att undvika skador. Var gäller försäkringen? Båtförsäkringen gäller i Sverige, Danmark, Norge, Finland och i dessa länders territorialvatten söder om polcirkeln, Östersjön med angränsande hav och vikar, Kattegatt och Skagerack. Vilka personer omfattas av försäkringen? Båtförsäkringen gäller för dig som ägare till fritidsbåt som används för privat bruk. Ansvars- och rättsskyddsmomenten kan också gälla för någon annan, om denne haft ägarens tillstånd att använda båten. Försäkringen gäller inte Då båten används i förvärvssyfte, när båten hyrs ut yrkesmässigt eller via uthyrningsföretag eller vid deltagande i hastighetstävling. Vad omfattas av försäkringen? Båt, båttillbehör och personliga tillhörigheter. Försäkringen ersätter skador på din båt och sådan utrustning som tillhör båten samt personliga tillhörigheter i båten. Exempel på utrustning som omfattas av båtförsäkringen är släpjolle, navigations- och radioutrustning, flytvästar och kikare. Dessutom är täckningsmaterial skyddat vid brand. Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte har kommit överens om annat: Personliga tillhörigheter förvarade ombord kronor. Släpjolle med eventuell motor kronor. Fast monterad stereo med tillhörande utrustning kronor. Kikare, verktyg och reservdelar vardera kronor. Uppläggningsmaterial, som vagga, bockar, presenning och oregistrerad båtvagn är försäkrat för högst kronor utöver båtens försäkringsbelopp. 1

4 Båtförsäkringen omfattar inte Pengar, värdehandlingar, föremål av ädel metall, tobak, alkohol, all slags bränsle, permanent förtöjningsutrustning, boj med bojkätting och registrerade släpfordon. Kan alla båtar försäkras? De allra flesta båtar kan försäkras. Vi har vissa begränsningar, bland annat för äldre båtar eller båtar med för stora motorer. Detta kan medföra att vi inte tecknar försäkring alls eller endast tecknar ansvarsförsäkring. Egendomsskydd Du kan anpassa skyddet efter ditt behov. Båtförsäkringen kan tecknas med följande omfattning: Helförsäkring Sjöskada, uppläggnings- och transportskada, brand, stöld och skadegörelse samt ansvar och rättsskydd. Ansvarsförsäkring (För båtansvar svarar LF Gbg & Bohus län) Enbart ansvarsförsäkring. Helförsäkring på land för båtar under byggnad Uppläggnings- och transportskada, brand, stöld och skadegörelse samt ansvar och rättskydd. Vilka skador ersätter vi? Här ser du vilka skadehändelser som omfattas av helförsäkringen, de viktigaste begränsningarna och de viktigaste aktsamhetskraven. Sjöskada Försäkringen gäller om du går på grund, om du kolliderar eller kantrar, om vatten tränger in genom skrov eller genomföringar, vid annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, Försäkringen gäller inte vid skada orsakad av is, snö, frost, mögel eller djur, vid enbart nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt, av att enbart batterisyra runnit ut, vid enbart skada på motor, backslag eller drev till följd av felaktig hantering, skötsel, reparation eller bristande underhåll, vatten eller fukt i dessa, felaktigt bränsle, bristande smörjning, materialfel, vid överhettning och igensatta vattenintag och ledningar, vid förlust av eller skada på motor som tappats, lossnat eller glidit loss från båten. Särskilda aktsamhetskrav Båten skall: vara i sjövärdigt skick och rätt bemannad, föra skeppsljus enligt gällande föreskrifter, vara rätt förtöjd så den klarar vind och sjö som kan förekomma på platsen, hållas länsad. inte vara utrustad med starkare motor än vad tillverkaren rekommenderar. 2

5 Uppläggnings- och transportskada Försäkringen gäller: vid sjösättning och upptagning och vid lyft med kran, vid förflyttning och transport och när båten befinner sig på land. Försäkringen gäller inte vid skada orsakad av is, snö, frost, mögel eller djur, vid enbart nedsmutsning, missfärgning eller repor i båten ytskikt, av att enbart batterisyra runnit ut, vid enbart skada på motor, backslag eller drev till följd av felaktig hantering, skötsel eller bristande underhåll, felaktigt bränsle, bristande smörjning och materialfel, vid överhettning och vatten eller fukt i dessa, igensatta vattenintag och ledningar. Särskilda aktsamhetskrav När båten är uppställd på land skall den vara ändamålsenligt surrad, stöttad och täckt. vara uppdragen eller uppställd på betryggande avstånd från sjön med hänsyn till svallsjö och extremt högvatten, vid transport skall båt och utrustning vara ändamålsenligt surrad och stöttad. Brand Försäkringen ersätter skada genom brand blixtnedslag, explosion Försäkringen gäller inte för skada på motor eller avgassystem genom explosion i dessa, på motor, elektronik eller elsystem genom kortslutning i dessa. Särskilda aktsamhetskrav Båten skall vara utrustad med godkänd två kilos handbrandsläckare om den har motor över tjugo hästkrafter eller anordning där öppen låga förekommer. Båt längre än tio meter skall ha två handbrandsläckare, lösa bränsletankar får inte fyllas på inombords, fast monterad bränsletank skall ha påfyllnadsbeslag på däck, evakueringsrör skall mynna utombords, förbindelser och ledningar skall vara gastäta och jordade så att statisk elektricitet inte uppstår, motorrum skall ventileras till båtens utsida och vid bensindrift ska även motorrumsfläkt finnas och användas före start, gasolbehållare ska placeras i behållare som dräneras på bordläggningens utsida, alla installationer skall vara avsedda för marint bruk och fackmannamässigt utförda. Stöld och skadegörelse Försäkringen gäller vid: stöld och tillgrepp, stöldförsök, skadegörelse av tredje man. Försäkringen gäller inte vid stöld och tillgrepp som gjorts av person som tillhör samma hushåll som försäkringstagaren, olovligt brukande, bedrägeri, förskingring eller skadegörelse av hyresman. 3

6 Särskilda aktsamhetskrav Utombordsmotor som är monterad på båten ska oavsett motorstyrka vara låst vid båten med godkänt motorlås och ska dessutom vara fastbultad då tillverkaren så anvisar. Utombordsmotor som inte är monterad på båten ska förvaras i låst utrymme som endast du disponerar. Båttillbehör ska vara fast monterade eller förvaras inlåsta i utrymme som endast du disponerar. Radioutrustning och annan elektronik monterad i bygel eller kassett i olåst utrymme anses inte vara fast monterad. Personliga tillhörigheter ska förvaras inlåsta i båten eller annat utrymme som endast du disponerar. Vid vinterförvaring eller permanent uppställning ska följande förvaras i annat låst utrymme än i eller på båten: all slags radioutrustning och elektroniska instrument som inte är fast monterad, livflotte, kikare och personliga tillhörigheter. Vid stöld, stöldförsök eller skadegörelse av utombordsmotor eller delar som är monterad på eller förvarad i båten under vinterförvaring eller permanent uppställning tillkommer en extra självrisk. När båten förvaras på släpfordon ska detta vara låst med godkänt kulkopplingslås och fastlåst med kätting/hänglås klass 3 eller inlåst i utrymme som endast du disponerar. Hur stor blir ersättningen? Den egendom som omfattas av försäkringen ersätts med högst försäkringsbeloppet, vilket ska motsvara det sammanlagda marknadsvärdet. Med marknadsvärde avser vi återanskaffningskostnaden för ny egendom i Sverige med avdrag för ålder och skick. Utöver försäkringsbeloppet kan kostnader för provisorisk reparation ersättas som utförts för att rädda båten ur uppenbart nödläge. Bärgning från haveriplats och eventuellt röjning av vrak ersätts också. För motor och båttillbehör gäller som regel att ersättningen motsvarar nyvärdet under de första två åren. Därefter värderas de efter marknadsvärdet (med hjälp av en exempeltabell). Ersättningens storlek avgörs bland annat av vad som skadats eller stulits, samt dess ålder och skick. Vi avgör om skada på eller förlust av egendom ska ersättas genom reparation, med likvärdig ny eller begagnad egendom eller kontant. Nedsättning av försäkringsersättningen För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid stöld eller annan skada förutsätter vi att du varit normalt aktsam och följt våra aktsamhetskrav. Särskilda aktsamhetskrav Följer du inte de aktsamhetskrav som anges eller inte använder/aktiverat skadeförebyggande utrustning som vi anger i försäkringsbrevet minskas ersättningen. Generella aktsamhetskrav Du ska även följa: föreskrifter som finns i lag eller som meddelats av offentlig myndighet, tillverkarens, leverantörens och installatörens anvisningar, förvara och handha egendom så att skada och förlust så långt som möjligt förhindras. Om du inte följer aktsamhetskraven minskas ersättningen eller uteblir helt. Om du eller den som med ditt medgivande använder båten eller dess tillbehör, vållar skada och är straffbart påverkad av alkohol, narkotika eller annat berusningsmedel sätts ersättningen ned med hundra procent. Nedsättningen kan minskas om särskilda skäl föreligger. Ersättning kan dock lämnas om du kan visa att samband saknas med den straffbara berusningen och skadan. 4

7 Ansvarsskydd (För båtansvar svarar LF Gbg & Bohus län) Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen gäller för dig som ägare, förare eller brukare av den försäkrade båten. Den gäller också på samma sätt för annan som har tillstånd att föra eller bruka båten. Detta hjälper vi dig med: utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som ställer kravet, för din talan vid eventuell rättegång och svarar då också för rättegångskostnaderna, betalar det skadestånd du är skyldig. Vid varje skadetillfälle betalar vi högst kronor varav maximalt kronor för sakskada. Rättsskydd (För rättsskydd svarar LF Gbg & Bohus län) Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du i egenskap av båtägare hamnar i en rättstvist som kan prövas i domstol. Rättsskyddet kan också gälla för annan som med ditt tillstånd är förare eller brukare av båten. Försäkringen gäller för de flesta tvister, till exempel i samband med sjöskada eller vid köp, försäljning eller reparation av båten. Den gäller till exempel inte vid tvist i samband med yrkesmässig uthyrning av båten. Du kan få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader. Högsta ersättningsbelopp är kronor. Självrisker Självrisk är den del av skadan som du själv står för. Grundsjälvrisk Försäkringen gäller med lägst en grundsjälvrisk vid varje skadetillfälle. Vid ansvarsskada gäller grundsjälvrisk. Vid rättsskydd är självrisken tjugo procent av kostnaden, men lägst grundsjälvrisk. Högre självrisk Har vi avtalat högre självrisk än grundsjälvrisken framgår detta av försäkringsbrevet. Den högre självrisken gäller vid sjöskada, uppläggnings- och transportskada, brand. Extra självrisk För följande sjöskador gäller försäkringen med extra självrisk på tio procent av skadekostnaden utöver den självrisk som framgår av försäkringsbrevet vid skada när vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom skrov eller genomföringar, vid skada på mast, rigg och segel under kappsegling orsakad av plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. Skadas båten i sjön under perioden 1/10-31/3 tillkommer en extra självrisk på 3000 kronor. Vid stöld,stöldförsök eller skadegörelse av utombordsmotor eller delar därav som är monterad på eller förvarad i båten under vinterförvaring eller vid permanent uppställning på land tillkommer en extra självrisk på kronor. Vid skada under uthyrning dubbleras självrisken. Träbåtar Äldre än 25 år, extra självrisk per skadetillfälle med 25 % av skadekostnaden. Äldre än 30 år, extra självrisk per skadetillfälle med 30 % av skadekostnaden. Lägre självrisk vid stöld Självrisken elimineras vid stöld om godkänd elektronisk startspärr eller spårningsutrustning var monterad och i funktion. 5

8 Allmänna bestämmelser Avtalet Försäkringsavtalet tecknas på ett år om inget annat avtalats. Försäkringen gäller från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknar du försäkringen samma dag som den ska träda i kraft, gäller den inte förrän efter det klockslag då du tecknade försäkringen. Betalning av premien Den första premien behöver inte betalas tidigare än fjorton dagar från den dag vi skickade meddelande till dig om premieinbetalning. Premien för förnyad försäkring ska betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter att vi skickat premieavin. Förnyelse av försäkringen Din försäkring förnyas automatiskt på de villkor som gällt under den senaste försäkringstiden om den inte sagts upp att upphöra vid försäkringstidens slut, om det inte framgår av avtalet eller andra omständigheter att den inte skall förnyas. Följden av obetald premie Om du inte betalar premien i tid får vi säga upp försäkringsavtalet att upphöra fjorton dagar efter den tid då skriftlig uppsägning sänts till dig. Rätt att säga upp försäkringsavtalet Du har rätt att säga upp försäkringsavtalet med omedelbar verkan om ditt försäkringsbehov bortfaller eller om det inträffar annan liknande omständighet. Vid skada När du drabbas av skada ska du i första hand försöka begränsa skadans omfattning. Du är också skyldig att försöka avvärja skada som hotar att inträffa. Skäliga kostnader svarar vi för. Anmäl skada snarast För att kunna ge dig fullgod service vill vi att du så snart som möjligt anmäler skadan till oss. Stöldskada ska polisanmälas. Du måste hjälpa oss i vår skadereglering genom att ge oss möjlighet att besiktiga skadan och lämna oss de kvitton, intyg etc som vi kan behöva. Släng inte skadade föremål förrän vi har lämnat vårt godkännande till det. Om våra åsikter går isär För försäkringsavtalet gäller svensk lag. Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid en skada. Om du inte är nöjd med vårt beslut i ett skadeärende kan du alltid begära att ditt ärende omprövas. Vi anlitar LF:s prövningsnämnd. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämndens avdelning för försäkringsfrågor. Adressen är: Box 174, Stockholm. Tel: Deras internetadress är Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar också upplysningar i försäkringsfrågor. Deras adress är: Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm. Tel: Deras internetadress är: Du kan även vända dig till din kommuns konsumentvägledning. Telefonnummer och adresser finner du på kommunens hemsida eller i telefonkatalogen. Ovanstående rådgivning och prövningar i nämnder är kostnadsfri. Är du ändå inte nöjd eller tycker att du inte blivit rättvist behandlad har du möjlighet till rättslig prövning vilket när det gäller båtförsäkring innebär att ärendet hänskjuts till utredning och avgörande av dispaschör. Dina ombuds eller advokatkostnader kan i sådana fall, med undantag för självrisken ersättas genom rättsskyddsförsäkringen. 6

9 Innehållsförteckning 1. Översiktlig information 8 2. Så här gäller din försäkring 9 För vilken egendom försäkringen gäller 10 Skador som försäkringen ersätter 11 Sjöskada 11 Uppläggnings och transportskada 12 Brand 13 Stöld och skadegörelse 14 Båtansvar 15 Rättsskydd Så här ersätter vi din skada 18 Värderings och ersättningsregler 18 Underförsäkring 19 Om vi inte kan komma överens om värdet 19 Självrisker 20 Skadefrihetsförmån 20 Högsta ersättningsbelopp Generella aktsamhetskrav Allmänna bestämmelser 21 7

10 Översiktlig information I detta första avsnitt följer en kortfattad information om några viktiga punkter i din försäkring. Försäkringsvillkoren är omfattande och ska reglera många olika skadehändelser. Vi vill därför särskilt betona att det är den fullständiga texten under respektive avsnitt i försäkringsvillkoren som bestämmer innehållet i ditt skydd. Försäkringsbrev och villkor Avtalet mellan oss utgörs av försäkringsbrev och försäkringsvillkor. Av försäkringsbrevet framgår vilken båt som är försäkrad och omfattningen. Din premie beräknas efter de uppgifter som du lämnar då försäkringen tecknas. Kontrollera att uppgifterna är rätt! Försäkringens omfattning HELFÖRSÄKRING Sjöskada Uppläggnings och transportskada Brandskada Stöld och skadegörelse Ansvarsskada Rättsskydd Båt under byggnad Med båt under byggnad avses byggnadsmaterial till båt, färdigställda delar till båten samt båttillbehör. Uthyrning: Uthyrning i begränsad privat regi ingår utan tilläggsförsäkring, dock krav att anmälan sker i förväg. Försäkringen omfattar ej förskingring. Om du råkar ut för skada Glöm inte att meddela oss Ändrad adress Ändrat värde på din båt Ändrat försäkringsbehov Försök förhindra skador som hotar att inträffa vi lämnar ersättning för skäliga kostnader. Om du ändå drabbas av skada är det viktigt att du försöker begränsa skadans omfattning. Anmäl skada snarast Så snart som möjligt ska du anmäla skadan till oss. Stöldskada ska polisanmälas. Du måste hjälpa oss i vår skadereglering genom att ge oss möjlighet att besiktiga skadan och lämna oss de kvitton, intyg etc som vi kan behöva. Släng inte skadade föremål förrän vi har lämnat vårt godkännande till det. 8

11 Så här gäller din försäkring Försäkringen gäller i Sverige, Danmark, Norge, Finland och i dessa länders territorialvatten söder om polcirkeln, Östersjön med angränsande hav och vikar, Kattegatt och Skagerack. Försäkringen gäller under Avtalstiden som anges i försäkringsbrevet. För vem försäkringen gäller Försäkringen gäller för dig som ägare till fritidsbåt som används för privat bruk. Vid Ansvar och Rättsskydd kan försäkringen också gälla för annan som med ditt tillstånd är förare eller brukare av båten. Om försäkringen upphör på grund av äganderätten till den försäkrade båten övergår till någon annan, gäller försäkringen ändå under sju dagar till förmån för den nye ägaren om denne är en privatperson som skall använda båten för privat bruk. Försäkringen till förmån för den nye ägaren gäller dock endast om båten inte omfattas av någon annan försäkring. Försäkringen gäller inte Då båten används i förvärvsverksamhet När båten hyrs ut yrkesmässigt eller via förmedlings/uthyrningsföretag Vid deltagande i hastighetstävlingar För skada då båten är rekvirerad av civila eller militära myndigheter eller för skada som är direkt eller indirekt förorsakad av kvarstad, beslag eller annan åtgärd av svensk eller utländsk myndighet Vid Force Majeure för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. Vid atomkärnprocess på egendom eller vid skadeståndsskyldighet om skadan direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess. Vid dammgenombrott för skador som direkt eller indirekt orsakats av dammgenombrott i kraftverksdamm eller regleringsdamm för elkraftproduktion. För rättsskydd gäller försäkringen dock vid skada som orsakats av dammgenombrott i kraftverksdamm eller regleringsdamm för elkraftproduktion. Vid krigsskador för skada som har samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror inom Sverige. Försäkringen gäller inom giltighetsområdet utanför Sverige vid skada som har inträffat genom ovan nämnda oroligheter, om skadan inträffat inom tre månader räknat från oroligheternas utbrott och om båten fanns i det drabbade området vid utbrottet och oavbrutet fram till den dag då skadan hände och du inte deltagit i händelserna eller tagit befattning med dem som rapportör eller liknande och inte låtit någon använda båten för sådana ändamål. 9

12 För vilken egendom försäkringen gäller Din båt Försäkringen gäller för den båt som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller också för sådan utrustning som tillhör båten och som kan anses vara normal för båtar av samma slag som den försäkrade. Dina båttillbehör Båttillbehör omfattas av försäkringen intill angivet högsta ersättningsbelopp. Du kan vid behov höja beloppen. De högre beloppen framgår då av ditt försäkringsbrev. Som båttillbehör räknas bla: Utombordsmotorer om motornumret är inskrivet i försäkringsbrevet Släpjolle med ev. motor ( om detta meddelats vid försäkringens tecknande) Livflotte Kikare Verktyg En radio fast monterad med ev. bandspelare och tillhörande högtalare En radiopejl En kommunikationsradio om licens innehas Navigationsutrustning Flytvästar Reservdelar Annan säkerhetsutrustning Uppläggningsmaterial Försäkringen omfattar Utöver båtens försäkringsbelopp omfattar försäkringen uppläggningsmaterial upp till kr. Skada på uppläggningsmaterial ersätts endast vid brandskada. Med uppläggningsmaterial avser vi: Bockar, vaggor, stöttor Oregistrerad båtvagn Presenningar Försäkringen omfattar inte Pengar, värdehandlingar, konstverk Föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor eller ädelstenar Pälsverk Djur Tobak och alkohol Egendom som du enligt svensk lag inte har rätt att inneha eller använda All slags bränsle och smörjmedel Permanent förtöjningsutrustning, boj, bojkätting Registrerade släpfordon Dina personliga tillhörigheter Personliga tillhörigheter ersätts med högst kr sammanlagt om inte annat framgår av försäkringsbrevet. Med personliga tillhörigheter avser vi sådan egendom för privat bruk som förvaras ombord och inte är båttillbehör, tex: Kläder, fiskeredskap Mobiltelefon, kamera, portabel TV Dyk och vattenskidutrustning mm. 10

13 Skador som försäkringen ersätter Sjöskada Försäkringen gäller För skada direkt uppkommen i sjön genom Grundstötning, kollision eller kantring Att vatten plötsligt och oförutsett tränger in genom skrovet, genomföringar och anslutna rörledningar eller slangar till dessa Annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse Observera att vissa skador gäller med en extra självrisk, se sidan 20. Försäkringen gäller inte för skada Orsakad av nederbörd, frost, is, mögel eller djur Som endast består av nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt Enbart genom att batterisyra runnit ut På enbart motor, backslag eller drev till följd av: Felaktig hantering, skötsel, reparation eller bristande underhåll Vatten eller fukt i dessa Felaktigt bränsle, bristande smörjning Kortslutning, överhettning, materialfel Igensatta vattenintag och ledningar På eller förlust av motor som tappats, lossnat eller glidit loss från båten Särskilda aktsamhetskrav Båt och släpjolle ska vara i sjövärdigt skick i fråga om bl a bemanning och utrustning Båten ska föra skeppsljus enligt gällande sjötrafikföreskrifter Båten får inte vara utrustad med starkare motor än vad tillverkaren rekommenderar När båten är förtöjd ska den klara vind och sjö som kan förekomma på platsen Båten ska hållas länsad Båt och utrustning skal ägnas normalt underhåll och normal tillsyn Nedsättning Följer du inte våra särskilda aktsamhetskrav minskas ersättningen som regel med 25%. Hänsyn tas till oaktsamhetens art och betydelsen för skadan. Se även sid 23 Nedsättning av försäkring. 11

14 Uppläggnings och transportskada Försäkringen gäller För skada direkt uppkommen genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse: Vid sjösättning, torrsättning, av och påriggning, lyft med kran eller annan liknande lyftanordning Vid förflyttning eller transport Då båten befinner sig på land Försäkringen gäller inte för skada Orsakad av nederbörd, frost, is, vatten, fukt, mögel eller djur Som endast består av nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt Enbart genom att batterisyra runnit ut På enbart motor, backslag eller drev till följ av: Felaktig hantering, skötsel, reparation eller bristande underhåll Vatten eller fukt i dessa Felaktigt bränsle, bristande smörjning Kortslutning, överhettning, materialfel Igensatta vattenintag och ledningar Särskilda aktsamhetskrav När båten är uppställd på land ska den vara ändamålsenligt surrad, stöttad och täckt Båten ska vara uppdragen eller uppställd på betryggande avstånd från sjön med hänsyn till svallsjö och extremt högvatten När båten och dess utrustning transporteras ska den vara ändamålsenligt surrad och stöttad Nedsättning Följer du inte våra särskilda aktsamhetskrav minskas ersättningen som regel med 25%. Hänsyn tas till oaktsamhetens art och betydelse för skadan. Se även sid 23 Nedsättning av försäkringsersättning. 12

15 Brand Försäkringen gäller för skada Genom brand Blixtnedslag Explosion Försäkringen gäller inte för skada På motor eller avgassystem genom explosion i dessa På motor, elektronik eller elsystem genom kortslutning i dessa Nedsättning Följer du inte våra särskilda aktsamhetskrav minskas ersättningen som regel med 25%. Hänsyn tas till oaktsamhetens art och betydelsen för skadan. Se även sid 23 Nedsättning av försäkringsersättning. Särskilda aktsamhetskrav Båten ska vara utrustad med godkänd handbrandsläckare (SIS eller SS-EN3) med typbeteckning ABC om den har: Motor över 20 hk Anordning där öppen låga förekommer vid t ex matlagning eller uppvärmning Båt med längd över 10 meter ska vara utrustad med två handsläckare Lösa bränslekärl får inte fyllas på inombords Fast monterad bränsletank ska ha påfyllnadsbeslag monterad på däck eller i separat dränerat utrymme. Evakueringsrör ska finnas och mynna utombords. Förbindelser till tanken ska vara gastätade och jordade så att statisk elektricitet ej kan uppstå Motorrum ska vara ventilerat till båtens utsida. Vid bensindrift ska även motorrumsfläkt finnas och användas före start Gasolbehållare ska placeras i en behållare som är dränerad till bordläggningens utsida 13

16 Stöld och skadegörelse Försäkringen gäller för skada genom Stöld och tillgrepp Stöldförsök Skadegörelse av tredje man Förlust av båt ersätts om denna inte kommit tillrätta inom en månad från den dag vi fick anmälan. Försäkringen gäller inte för skada Genom Stöld och tillgreppsbrott som gjorts av person som tillhör samma hushåll som försäkringstagaren Olovligt brukande, bedrägeri, förskingringsbrott eller skadegörelse av hyresman Särskilda aktsamhetskrav Båten Identifieringsinformation inrapporterad senast tre veckor efter försäkringens startdag (Serienummer, tillverkningsnummer eller annan unik märkning) Utombordsmotor som är monterad på båten Ska vara låst med godkänt motorlås/ låsanordning Ska dessutom vara fastbultad då tillverkaren så anvisar Korrekt motornummer inrapporterat inom tre veckor efter försäkringens startdatum Utombordsmotor som inte är monterad på båten Ska förvaras i låst utrymme som endast du disponerar Båttillbehör Ska vara fast monterade, förvaras inlåsta i båten eller vara inlåsta i annat utrymme som endast du disponerar. OBS! Radioutrustning och annan elektronik monterad med bygel eller kassett i olåst utrymme anses inte vara fast monterad. Personliga tillhörigheter Ska förvaras inlåsta i båten eller vara inlåsta i annat utrymme som endast du disponerar. Vid vinterförvaring eller permanent uppställning på land Ska nedanstående egendom inte förvaras i eller på båten: All slags radioutrustning, elektroniska instrument som inte är fast monterade Livflotte Kikare Personliga tillhörigheter OBS! Vid stöld,stöldförsök eller skadegörelse av utombordsmotor eller delar därav som är monterad på eller förvarad i båten under vinterförvaring eller permanent uppställning tillkommer en extra självrisk på 5000 kr. När båten förvaras på Släpfordon Ska detta vara låst med godkänt kulkopplingslås, fastlåst med kätting och hänglås klass 3 eller inlåst i utrymme som endast du disponerar. Nedsättning Följer du inte våra särskilda aktsamhetskrav minskas ersättningen som regel med 25%. Hänsyn tas till oaktsamhetens art och betydelse för skadan. Se även sid 23 Nedsättning av Försäkringsersättning. 14

17 Båtansvar (För båtansvar svarar LF Gbg & Bohus län) Försäkringen gäller För dig i egenskap av ägare, förare eller brukare av den försäkrade båten. Den gäller också på samma sätt för annan som har tillstånd att föra eller bruka båten. Försäkringen gäller när någon, som inte omfattas av samma försäkring som du, kräver att du ska betala skadestånd för en person eller sakskada som kan omfattas av försäkringen och som du orsakat under försäkringstiden. Försäkringen gäller inte Till den del du tagit på dig ansvar utöver gällande skadeståndsrätt För den som brukar båten utan ägarens medgivande Skada på den som vid tillfället var förare eller brukare av båten eller skada på den försäkrade egendomen Skada på egendom som du hyrt, lånat, bearbetat eller reparerat Skada som uppstått i samband med att du utfört straffbar uppsåtlig gärning Skadestånd till följd av underlåtenhet att röja och ta bort vrak Dina åtgärder Våra åtgärder Om du krävs på ersättning, för en skada som överstiger grundsjälvrisken och omfattas av försäkringen åtar vi oss att: Utreda om du är skadeståndsskyldig Förhandla med den som kräver skadestånd Föra din talan vid rättegång och svarar i så fall också för rättegångskostnaderna Betala det skadestånd som du är skyldig att betala Högsta ersättningsbelopp Vid varje skadetillfälle betalar vi högst: kr för personskada kr för sakskada När sjölagen är tillämplig begränsas beloppen enligt denna Detta gäller även om: Flera av dem som försäkringen gäller för är skadeståndsskyldiga Flera skador uppkommit av samma orsak och vid samma tillfälle Om du krävs på skadestånd ska du anmäla kravet till oss så snart som möjligt. Om du utan vår tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsbelopp eller betalar ersättning är detta inte bindande för oss. Blir det rättegång ska du genast underrätta oss om det och följa våra anvisningar, annars blir domen inte bindande för oss. 15

18 Rättsskydd (För rättsskydd svarar LF Gbg & Bohus län) Allmänt Försäkringen gäller om Tvisten och brottmålet omfattas av försäkringen, se nedan Tvist och brottmål Du företräds av ett ombud i tvisten, se nedan samt sid 17 Ombud/Försvarare Vad försäkringen gäller Rättsskyddsförsäkringen gäller om anspråket eller misstanken om brott har sin grund i omständigheter som har inträffat inom försäkringens giltighetsområde. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för dig som ägare eller brukare av den försäkrade båten. Den gäller också på samma sätt för annan som har tillstånd att föra eller bruka båten. När gäller försäkringen Rättsskydd kan beviljas om försäkringen gäller när tvisten uppkommer och har gällt under en sammanhängande tid av två år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits hos oss om du tidigare haft samma slags försäkring i annat bolag får du tillgodoräkna dig den. Rättsskydd kan beviljas för tvist som uppkommer innan försäkringen varit gällande i två år om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffat sedan försäkringen trädde i kraft. Om din försäkring upphört på grund av att försäkringsbehovet upphört kan du ändå beviljas rättsskydd under förutsättning att försäkringen varit i kraft när de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffade och det därefter inte gått längre tid än tio år. Preskription Preskriptionstiden börjar löpa från den tidpunkt du anlitar ombud, se sid 24 Preskriptionsregler Återkrav I den mån ersättning lämnats genom försäkringen övertar vi din rätt att kräva ersättning från motparten. Tvister och brottmål Vilka tvister försäkringen gäller för Försäkringen gäller för tvist som kan prövas av dispaschör, tingsrätt, hovrätt eller Högsta Domstolen. Vilka tvister försäkringen inte gäller för Försäkringen gäller inte för tvist: Som avser fordran eller annat anspråk på grund av yrkesmässig uthyrning av båten Som gäller skadestånd eller annat anspråk på grund av gärning som är undantagen i Vilka brottmål försäkringen inte gäller för, se nedan Där den försäkrade inte har befogat intresse av att få sin sak behandlad Rörande CE-bestämmelser För tvist som vid rättslig prövning ska handläggas enligt I kap 3 d första stycket i rättegångsbalken( s k småmål, d v s tvister där värdet av vad som yrkas understiger ett halvt basbelopp). Detta undantag tillämpas inte vid tvist om försäkringsavtalet. Vilka brottmål försäkringen gäller för Försäkringen gäller för brottmål om den försäkrade misstänks eller åtalas för vårdslös gärning. Vilka brottmål försäkringen inte gäller för Försäkringen gäller inte om: Vårdslösheten betecknas som grov. Försäkringen gäller dock om du som åtalas, genom en lagakraftvunnen dom, kan visa att brottet inte bedömts som grovt Brottmål till någon del avser uppsåtlig gärning, eller påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel Gärningen kan anses gjord med uppsåt även om uppsåt inte utgör en förutsättning för straffbarhet Ombud/Försvarare För att försäkringen ska gälla måste du företrädas av ett ombud eller en försvarare 16

19 Krav på ombud/försvarare Ombudet/försvararen ska vara lämplig med hänsyn till din bostadsort och ärendets natur samt: Vara advokat eller jurist anställd på advokatbyrå Eller annan person som är lämplig för uppdraget Prövningen enligt andra punkten ovan av ombuds eller försvarares lämplighet görs av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd. Prövning av arvode Ett ombud vars lämplighet har prövats av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd måste förbinda sig att godta nämndens prövning av arvode och kostnader i ärendet. När det gäller ombud som är advokat har vi rätt att hos Sveriges Advokatsamfund påkalla skiljedom rörande skäligheten av arvode och kostnader. Tvist utomlands I tvist som handläggs utomlands måste du anlita ombud/ försvarare som vi godkänner. Kostnader Försäkringen gäller Du kan få ersättning för följande kostnader om de är nödvändiga och skäliga och om du inte kan få dem betalda av motparten: Ombuds/försvarares arvode och omkostnader. Arvode lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som regeringen fastställer vid ersättning till rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen Kostnader för utredning för dispasch eller rättegång, förutsatt att utredningen beställts av ditt ombud/din försvarare Kostnader för bevisning hos dispaschör i rättegång och vid skiljemannaförvarande Expeditionskostnader i domstol Rättegångskostnader som du genom lagakraftvunnen dom ålagts att betala till motpart eller staten efter prövning av domstol Rättegångskostnader som du vid förlikning under dispasch eller rättegång åtagit dig att betala till motpart under förutsättning att det är uppenbart att dispaschören eller domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats. Begränsningar Om domstol har prövat ombudsarvode i ärendet betalar vi högst utdömt arvode Ersättning lämnas inte om du i eller utom rättegång avstår från dina möjligheter att få ersättning från motparten. Ersättning lämnas inte om skadestånd till försäkrad får anses innefatta även kompensation för hans advokatkostnader Försäkringen gäller inte kostnader För eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för dig eller annan försäkrad För verkställighet av dom, beslut eller avtal För merkostnader som uppstår om du anlitar flera ombud/försvarare eller byter ombud/ försvarare För ersättning till skiljemän I sådan tvist där prövning av tvisten kan vänta till dess annat liknande mål har avgjorts (s k pilotmål) Självrisk, högsta ersättningsbelopp och betalningsregler Självrisk Självrisken är 20 % av kostnaderna, men lägst grundsjälvrisken. Högsta ersättningsbelopp Vi betalar vid varje tvist högst kr. Endast en tvist anses föreligga om: Du och annan försäkrad står på samma sida Om flera tvister avser samma angelägenhet Yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter Betalningsregler Ersättning betalas till ditt eget ombud för dina egna ersättningsbara kostnader när ärendet slutredovisats till den del ersättningen inte har betalts till motparten efter verkställighet av dom eller liknande. Om du blir eller kan bli ersättningsskyldig till flera, har vi rätt att fördela återstående försäkringsersättning. Ersättning á conto Ersättning á förutsätter särskild prövning. Vi åtar oss utbetalning högst en gång var sjätte månad. 17

20 Så här ersätter vi din skada Värderings och ersättningsregler Det försäkringsbelopp du som försäkrinstagare har angivit ska motsvara det sammanlagda marknadsvärdet av all försäkrad egendom. Med marknadsvärde anser vi återanskaffningsvärde för ny motsvarande egendom i Sverige med avdrag för ålder, slitage och skick. Har egendom köpts på avbetalning eller kredit, har vi rätt att lämna ersättning till säljare/ kreditgivare. Lag om säkerhetsrätt i försäkringsersättning gäller inte vid skada på lös egendom. Värdering av skada på båt och båttillbehör Vi avgör var, hur och om skada på eller förlust av egendom ska ersättas genom reparation, med likvärdig ny eller begagnad egendom eller kontant. Värdering sker utan hänsyn till affektionsvärde. Vid reparation Vid reparation av egendom ersätter vi reparationskostnader. Det är du som försäkringstagare som är beställare. Om reparation utförs där nya delar enligt tabellen nedan ingår, ersätter vi med så många procent av nypriset som framgår av exempeltabellen. Exempeltabell % Likvärdig egendom Då skadad egendom, som är begagnad, ersätts med likvärdig begagnad egendom, ersätter vi kostnaden utan avdrag. Vid kontantersättning Då egendom inte repareras ersätter vi med marknadsvärdet, dvs återanskaffningskostnaden för likvärdig egendom med hänsyn tagen till ålder, slitage och skick. Utrustning som ingår i nedanstående tabell och som före skadan var i funktionsdugligt skick ersätter vi med så många procent av nypris som framgår av tabellen. Värdering av skada på Personliga tillhörigheter Personliga tillhörigheter ersätts med marknadsvärdet. Överstiger marknadsvärdet 70 % av nypris får du ersättning motsvarande nypris om du återanskaffar föremålet inom sex månader från skadetillfället. Om detta inte sker värderas föremålet till marknadsvärdet. 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Därefter Minskning Per år Komplett motor, drev, backslag Mast /bom och rigg av aluminium, roder Mast/bom och rigg av kolfiber, trä eller liknande Rak axel, fast propeller Delar till motor, drev, backslag och liknande Elektronik, radioutrustning, värmare, kyl och liknande Segel av Dacron eller liknade dynor, mattor, tub till RIB Segel av Kevlar, Mylar och liknande Kapell, sprayhood, presenning, batteri Minsta Ersättning 18

Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat:

Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat: Förköpsinformation Båt 10 I den här broschyren får du en översiktlig beskrivning av båtförsäkringen. Den fullständiga villkorstexten hittar du i villkoret Båt 2010. Du kan läsa det på bohusassuransen.se

Läs mer

Båtförsäkring. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö Tel 031-97 25 62 Mobil 0708-10 71 74 E-post assuransen@telia.com www.assuransen.

Båtförsäkring. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö Tel 031-97 25 62 Mobil 0708-10 71 74 E-post assuransen@telia.com www.assuransen. Båtförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation Detta är en sammanfattning av våra villkor av den 1 mars 2011. De fullständiga villkoren kan erhållas efter förfrågan. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö

Läs mer

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd Båt - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av de försäkringsvillkor, Båt 2007 och Allmänna

Läs mer

Villkor för Båtförsäkring Gäller från 2010-01- 01

Villkor för Båtförsäkring Gäller från 2010-01- 01 Villkor för Båtförsäkring Gäller från 2010-01- 01 Villkor för Båtförsäkring Gäller från 2010-01- 01 Innehåll sida A Var och för vem försäkringen gäller......................................... 2 B Aktsamhetskrav...............................................................................

Läs mer

B Å T f ö r s ä k r i n g Båt 2007

B Å T f ö r s ä k r i n g Båt 2007 B Å T f ö r s ä k r i n g Båt 2007 Gäller från 2007-05-01 Innehåll Några ord om din försäkring... 3 1. Båtförsäkring... 4 1.1 Vem gäller försäkringen för...4 1.2 Var gäller försäkringen...4 1.3 Allmänna

Läs mer

Fritidsbåtsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring FÖRSÄKRING Fritidsbåtsförsäkring Kort om försäkringen Vardias fritidsbåtsförsäkring kan tecknas för värde upp till 500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendomsskydd och du kan även teckna

Läs mer

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd Båt - Förköpsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som du har rätt att få innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den. Det är en kortfattad översikt

Läs mer

Fritidsbåtsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring Fritidsbåtsförsäkring Kort om försäkringen Vardias fritidsbåtsförsäkring kan tecknas för värde upp till 500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendomsskydd och du kan även teckna tilläggsförsäkringarna

Läs mer

Fritidsbåtsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring Fritidsbåtsförsäkring Kort om försäkringen Vardias fritidsbåtsförsäkring kan tecknas för värde upp till 500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendomsskydd och du kan även teckna tilläggsförsäkringarna

Läs mer

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring Jämför båtförsäkringar Båtförsäkringarna är relativt lika. Alla försäkringar i jämförelsen innehåller ersättning vid sjöskada, stöld och skadegörelse, brand, samt skador vid transport och uppläggning.

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sida Försäkringsformer 2 Undantag och begränsningar 3 Självrisker 4 Försäkringsbelopp och premie 4 Försäkrad egendom 5 Aktsamhetskrav 6 Egendomsskador: Sjöskada 7 Uppläggnings- och

Läs mer

Fritidsbåtsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring Fritidsbåtsförsäkring Kort om försäkringen Vardias fritidsbåtsförsäkring kan tecknas för värde upp till 500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendomsskydd och du kan även teckna tilläggsförsäkringarna

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sida Försäkringsformer 1 Undantag och begränsningar 2 Självrisker 3 Försäkringsbelopp och premie 3 Försäkrad egendom 4 Aktsamhetskrav 5 Egendomsskador: Sjöskada 6 Uppläggnings- och

Läs mer

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsvillkor Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän

Läs mer

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den Försäkringsvillkor Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2015-08-26 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båtförsäkring. Gäller från

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båtförsäkring. Gäller från FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-07-01 BohusAssuransens Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring som du har laglig

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-05-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-05-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-05-01 1 Länsförsäkringars Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring som du har

Läs mer

Försäkringsvillkor. Fritidsbåt 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Fritidsbåt 2014-12-15 Försäkringsvillkor Fritidsbåt 2014-12-15 1 Innehåll A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Vilka fritidsbåtar försäkringen gäller för... 3 A2 Vem försäkringen gäller för... 3 A3 Var försäkringen gäller...

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

För- och efterköpsinformation. Båtförsäkring. 1 maj 2014. Båtassistans ingår. - din räddare i sjönöden

För- och efterköpsinformation. Båtförsäkring. 1 maj 2014. Båtassistans ingår. - din räddare i sjönöden För- och efterköpsinformation Båtförsäkring 1 maj 2014 Båtassistans ingår - din räddare i sjönöden En pålitlig och rejäl båtförsäkring Klappar ditt hjärta för en fernissad skönhet eller kanske för en trivsam

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-02-01 Länsförsäkringars Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring. Den fullständiga

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

K 314:3 Båtförsäkring

K 314:3 Båtförsäkring Allmänna försäkringsvillkor 1/7 K 314:3 Båtförsäkring Försäkringsvillkor gäller från och med 2014-05-01 Allmänna försäkringsvillkor 1. Vilka båtar villkoret gäller för Villkoren i detta häfte gäller för

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Förköpsinformation Sverige 2015-04-01 1

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Förköpsinformation Sverige 2015-04-01 1 VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Förköpsinformation Sverige 2015-04-01 1 Vi vet vad som krävs Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av Alandias båtförsäkring.

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-02-01 Vår Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring. Den fullständiga villkorstexten

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Villkor Båt 2011 Båtförsäkring

Villkor Båt 2011 Båtförsäkring Villkor Båt 2011 Båtförsäkring Gäller från 2011-04-01 1 Innehåll A Var och för vem försäkringen gäller 3 B Aktsamhetskrav 3 C Självrisker 3 D E E1 E2 E3 E4 E F G H M Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2010-04-01 (MF 2010-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm,

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor Atlantica Båtförsäkring Gäller från 2010-04-01 (MF 2010-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring Försäkringsvillkor 1 juli 2006 Svenska Jägareförbundets och Folksams Jaktvapenförsäkring Innehåll Översiktlig information...................... 4 Försäkringsvillkor.......................... 6 Vem försäkringen

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Vi vet vad som krävs

Vi vet vad som krävs BÅTförsäkringAR MEDELHAVET Vi vet vad som krävs MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGFORS Alandias medelhavsförsäkring innehåller: Sjöskada Du får ersättning om båten skadas vid grundstötning, kollision,

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING RTC försäkring 2015-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING RTC försäkring 2015-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING RTC försäkring 2015-01-01 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du ha de hemskickade,

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION Försäkringsaktiebolaget Alandia, på båtägarens sida sedan 1938. Förköpsinformation Sverige 2014-04-01 1 Vi vet vad som krävs Den här broschyren ger en översiktlig

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Specialförsäkring F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R

Specialförsäkring F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R Specialförsäkring F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R 2 0 0 4-0 9-0 1 Specialförsäkring Innehåll A VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR 4 B FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Vem försäkringen gäller för 6 Vilken egendom försäkringen

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING 2 Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 3 BÅTFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Var försäkringen gäller 5 Vem försäkringen gäller för 6 Självrisk

Läs mer

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Släpvagnsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Släpvagnsförsäkring Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd för dig och din släpvagn. Detta är endast

Läs mer

Villkor båt 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01

Villkor båt 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01 Villkor båt 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-02-01 Innehåll A Omfattning 3 B Aktsamhetskrav 4 C Självrisker 4 D Försäkrad egendom 4 E Egendomsskador 5 E 1 Sjöskada 5 E 2 Uppläggnings- och transportskada

Läs mer

VILLKOR BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01

VILLKOR BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01 VILLKOR BÅT 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-02-01 Innehåll A Omfattning 3 B Aktsamhetskrav 4 C Självrisker 4 D Försäkrad egendom 4 E Egendomsskador 5 E 1 Sjöskada 5 E 2 Uppläggnings- och transportskada

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Vattenskoterförsäkring 2014-01-22

VILLKORSSAMMANFATTNING Vattenskoterförsäkring 2014-01-22 VILLKORSSAMMANFATTNING Vattenskoterförsäkring 2014-01-22 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du ha dem hemskickade

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument Gäller från

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument Gäller från ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2016 Gäller från 2016-06-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki vattenskoterförsäkring 2015-02-27

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki vattenskoterförsäkring 2015-02-27 VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki vattenskoterförsäkring 2015-02-27 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du

Läs mer

Båtförsäkring För dig och din båt

Båtförsäkring För dig och din båt Sida 1/6 I Båtförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Sjöassistans: 0752-434 000 Fullständiga villkor:

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

I Båtförsäkring. Vad kan Roland och Carina få för hjälp från Trygg-Hansa?

I Båtförsäkring. Vad kan Roland och Carina få för hjälp från Trygg-Hansa? Båtförsäkring Information före och efter köp. Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. Sidan

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Brig försäkring

VILLKORSSAMMANFATTNING Brig försäkring VILLKORSSAMMANFATTNING Brig försäkring 2015-01-01 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du ha de hemskickade,

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-07-01. Villkor Båtförsäkring

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-07-01. Villkor Båtförsäkring Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Båt 2006-05-01

Försäkringsvillkor. Båt 2006-05-01 Försäkringsvillkor Båt 2006-05-01 Innehållsförteckning Översiktlig information försäkringsvillkor 4 Var försäkringen gäller och för vem 7 Självrisker 7 Försäkringsbelopp 7 Allmänna begränsningar 7 Egendomsskydd

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01. Försäkringsvillkor för båt

ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01. Försäkringsvillkor för båt ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01 Försäkringsvillkor för båt 2 Försäkringsvillkor för båt Försäkringsvillkor för båt 3 BÅTFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Vad försäkringen gäller för 5 Var försäkringen

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION på båtägarens sida sedan 1938. Förköpsinformation Sverige 2017-04-01 1 Vi vet vad som krävs Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av Alandias båtförsäkring.

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Båt 13 Gäller från 2014-01-01

Båt 13 Gäller från 2014-01-01 Båt 13 Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Omfattning 3 B Aktsamhetskrav 4 C Självrisker 4 D Försäkrad egendom 4 E Egendomsskador 5 E 1 Sjöskada 5 E 2 Uppläggnings- och transportskada 6 E 3 Brand 6 E 4 Stöld

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01 Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar A.1 När och hur gäller försäkringen 3 A.1.1 Försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2008 SjöSäker båtförsäkring Innehåll Översiktlig information... 4 Var försäkringen gäller och för vem... 5 Självrisker... 5 Försäkringsbelopp... 5 Allmänna begränsningar...

Läs mer

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck HT 60:3 GÄLLER FR O M 981101 Försäkringsvillkor För gods under lyft och transport med kran och/eller truck 2 Försäkringsvillkor för gods under lyft och transport med kran och/eller truck FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa? Specialförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försä - kringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Försäkringsvillkor. Fritidsbåt 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Fritidsbåt 2014-12-15 Försäkringsvillkor Fritidsbåt 2014-12-15 Innehåll A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Vilka fritidsbåtar försäkringen gäller för... 3 A2 Vem försäkringen gäller för... 3 A3 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05 6c694cb8-3179-400e-acee-32e939170b35 Företagsägd båt Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R A U R O F Ö R S Ä K R I N G BÅT

F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R A U R O F Ö R S Ä K R I N G BÅT F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R A U R O F Ö R S Ä K R I N G BÅT 2008-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA VILLKOR...3 Försäkringstiden...3 Betalningsvillkor...3 Upplysningsplikt...3 Personuppgiftslagen

Läs mer