Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mjölby kommun Årsredovisning 2011"

Transkript

1 Mjölby kommun Årsredovisning 2011

2 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr. Finansieringen ger ett överskott på 24,9 mkr. Kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag utgör den största avvikelsen på +18,8 mkr. Skattesatsen är oförändrad 21,15 kr. Resultatet för Mjölby kommunkoncern är 56,4 mkr. Investeringar Årets investeringar uppgick till 95 mkr mot budgeterat 205 mkr. De största investeringarna som är avslutade är ombyggnad och upprustning i kök på Dacke- och Kungshögaskolorna, en ny ridhall i Mjölby samt nybyggnad av etapp två på Riddarängens förskola i Mantorp. Finansiell ställning Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 414 mkr. Det samlade framtida pensionsåtagandet var 780 mkr. Soliditeten uppgår till 42 procent när beräkningen görs enligt gällande redovisningsregler. Om hela pensionsåtagandet räknas med på skuldsidan blir soliditeten negativ, 7 procent. Befolkning invånare bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebar en befolkningsökning för sjätte året i rad. 217 fler invånare motsvarar en ökning med 0,8 procent. Befolkningstillväxten den senaste femårsperioden förklaras av ökad nettoinflyttning. Däremot har födelsenettot de senaste fem åren sammantaget varit negativt. Byggande och infrastruktur Intresset för att bygga i kommunen har fortsatt. Kommunens nya översiktsplan med vindkraftsplan antogs under året. I Ubbarp i Mantorp har 19 nya tomter iordningställts varav 6 har sålts under året. Tomter har också sålts i Sörby men framför allt i Östra Olofstorp i Mantorp. Utbyggnaden av dubbelspårig järnväg pågår mellan Mjölby och Motala sedan Pendeltågstrafik med tågstopp i Skänninge startar i slutet av Parallellt med järnvägen började Trafikverket 2010 att bygga om riksväg 32 till riksväg 50 via Mjölby Skänninge och fortsätter mot Motala. Projektet ska vara färdigställt hösten 2013.

3 Näringsliv För tredje året i rad blev Mjölby kommun den kommun i Östergötland som har det bästa företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatranking. Arbetslösheten sjönk under 2011 men låg fortfarande på en relativt hög nivå, särskilt för ungdomar. I december 2011 var ungdomsarbetslösheten 27 procent och flera insatser mot detta genomfördes under året. 114 nya företag etablerades i kommunen under Vision 2025 Ledorden Världsvan och hemkär sammanfattar Mjölby kommuns vision för år Visionen har även varit vägledande för den nya översiktsplanen som omfattar hela kommunen. Visionen bryts ner i långsiktiga kommunmål med strategisk betydelse för kommunens utveckling. Av kommunens elva övergripande mål är fyra uppfyllda, fyra delvis uppfyllda, två är inte uppfyllda och ett har inte kunnat följas upp. Dessutom är samtliga tre finansiella mål uppfyllda Kvalitetsutveckling Några av aktiviteterna inom kvalitetsutveckling är Lean, medborgarundersökningen och Kommunens kvalitet i korthet. Under år 2010 startade ett pilotprojekt inspirerat från Lean ska kommunen ta ställning till om Lean ska införas i större skala. I slutet av 2011 fick kommunen del av resultatet från höstens medborgarundersökning som gav ett gott resultat. Mjölby kommun deltog för andra året i en jämförande studie som kallas Kommunens kvalitet i korthet tillsammans med 165 andra kommuner. Kommunens medarbetare Kommunen hade vid årsskiftet årsarbetare, en minskning med 16 årsarbetare. Personalkostnaden ökade till 948,7 mkr jämfört med 920,6 mkr året innan. Medelåldern bland medarbetarna är 48 år. Flera utbildningar för chefer och arbetsledare har genomförts under året bland annat inom arbetsmiljö. Antalet sjukdagar var 10,3 dagar per årsarbetare, en sänkning från 11,5 dagar föregående år.

4 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Förvaltningsberättelse Utvecklingen inom kommunen...6 Vision 2025 och kommunmål...9 Ekonomisk översikt och analys...13 Kvalitetsredovisning...21 Personalredovisning...25 Hållbar utveckling...28 Verksamhetsberättelser Förskola och grundskola...30 Gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder...33 Social omsorg och stöd...36 Kultur och fritidsverksamhet...40 Teknisk verksamhet fastigheter, gata och park, va- och avfallhantering...43 Inter service...47 Kommunövergripande verksamhet administrativ service...49 Plan- och byggverksamhet...52 Miljö- och hälsoskydd...54 Räddningstjänst...56 Kommunfullmäktige och politiska organ...58 Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen...59 Räkenskaperna Resultaträkning...62 Kassaflödesanalys...63 Balansräkning...64 Tilläggsupplysningar...65 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Resultaträkning...76 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Balansräkning...77 Driftredovisning Mjölby kommun...78 Investeringsredovisning Mjölby kommun...79 Detaljerad årsuppföljning, samtliga investeringsprojekt...79 Övrig information 5 år i sammandrag...82 Mjölby kommuns organisation...83 Revisionsberättelse...84

5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Det finns mycket att vara glad och stolt över som kommunstyrelsens ordförande i Mjölby kommun, annat kräver eftertanke, förtänksamhet och hårt arbete. Sedan balanskravet infördes 2000 har vår kommun klarat av att ha rätt färg på siffrorna. I år har vi ett resultat på 34 mkr. Resultatet är över budget och den mest väsentliga orsaken är +19 mkr i ökade skatteintäkter på grund av flera arbetade timmar än vad prognoserna förespått. Nämnderna har ett underskott på 1,8 mkr, men omsorgs- och socialnämnden visar ett glädjande plus på 2,1 mkr. Det behövs, arbetslösheten bedöms öka och skatteintäkterna minska. Vår kommun fortsätter att växa och allt fler flyttar hit. Här finns bra boende för alla vare sig man väljer att köpa en villatomt för att bygga nytt eller hyra en lägenhet. Dessutom invigde vi vårt första trygghetsboende, Burensköld, under året. Inflyttningen gör också att vi har en stor efterfrågan på förskoleplatser. Den nya förskolan, Riddarängen i Mantorp, var nästan för liten vid invigningen och två nya avdelningar byggdes under året. Näringslivet växer också, efterfrågan på industrimark är stor, under året registrerades 114 nya företag i kommunen och vi har för tredje året i rad Östergötlands bästa företagsklimat. En av våra konkurrensfördelar är också de goda kommunikationerna som bara blir bättre och bättre. Första etappen av nya riksväg 50 togs i bruk under året och hela sträckan lär vara klar Vi har växtkraft! Ett moln på himlen är att vi, liksom resten av landet, har vi en allt för hög ungdomsarbetslöshet samtidigt som näringslivet behöver arbetskraft. Under året har vi med större systematik börjat samarbeta med näringslivet och arbetslivet till exempel genom Nya Kompetensrådet. Alla goda krafter, idéer och initiativ behövs om vi ska vända utvecklingen. Sommaren 2011 fick alla ungdomar som sökte kommunala ferieplatser, nog så viktigt för att ungdomar ska få kontakt med arbetslivet. Vår nya översiktsplan, som arbetades fram parallellt med Vision 2025, antogs också. Översiktplanen och visionen visar oss vägen mot framtiden. Tillsammans ska vi göra dokumentens innehåll levande så att vi drar åt samma håll, mot en hållbar kommun med en befolkning på invånare. Medvetenheten om hur vi ska hushålla med jordens resurser samtidigt som vi satsar oss in i framtiden sprider sig i organisationen. Allt hänger ihop; ekonomisk, social, och ekologisk hållbarhet. Genom att lyssna, vara kreativa och våga tänka långsiktigt ska vi tillsammans skapa en hållbar kommun där alla kan leva, trivas och utvecklas. Carina Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

6 Utvecklingen i kommunen Invånarantal (antal) Förändring i nettoinflyttning (antal) Befolkning och flyttningsmönster 2011 var året då kommunens invånarantal åter översteg personer invånare bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebar en befolkningsökning för sjätte året i rad. Mjölby kommun stod för den största procentuella ökningen i länet. 217 fler invånare motsvarar en ökning med 0,8 procent. I länet ökade befolkningen med 0,3 procent under Ökningen i Linköping och Norrköping var 0,6 respektive 0,4 procent. Trenden i riket är en fortsatt befolkningsökning i storstadsregionerna med några få undantag. Regionförstoringen gynnar kranskommuner till de större städerna. Kommunens befolkningstillväxt förklaras av ökad nettoinflyttning. Under den senaste femårsperioden har det inneburit ett nettotillskott med 770 invånare. Flyttningsnettot gentemot grannkommunen Linköping har de senaste åren varit + 80 invånare årligen. Däremot finns det ett negativt flyttningsnetto gentemot övriga kommuner, även om de senaste åren visat en positiv trend. Flyttningsnettot från utlandet har bidragit med ungefär 300 fler invånare de senaste fem åren. Födelsenettot har under samma period varit negativt, Utlandet Övriga kommuner Linköping Samhällsbyggnad och infrastruktur Den kommunövergripande översiktsplanen antogs efter flera års idogt arbete. ÖP:n anger kommunens syn på markanvändningen och är vägledande för hur kommunen ska växa i framtiden. Översiktsplanen är ett stöd och ett underlag för planering av den fortsatta utvecklingen av kommunen och tätorterna. Dubbelspåret och omläggningen av riksväg 50 har kommit mer än halvvägs mot färdigställande. Etapperna som berör Mjölby kommun börjar bli klara och en första del av riksväg 50 har öppnat för trafik mellan Mjölby och Skänninge. Dubbelspåret är i huvudsak klart inom Mjölby kommun, en del arbete kvarstår med Skänninge stationsområde. Under året har kommunen och Trafikverket förhandlat om en vägtunnel under spåren på Idrottsvägen. På grund av ökade kostnader för geoteknik planeras nu ett genomförande under Någon verksamhetsmark har inte sålts under året. Däremot har flera byggnadsprojekt startats som en följd av 2010 års försäljning. Företag har bland annat etablerat sig och bygger på Viringe och utmed Kungsvägen. Kommunen bedömer att det råder brist på verksamhetsmark i Mjölby tätort. För att i någon mån avhjälpa det och skaffa rådrum för de närmaste åren har detaljplaner upprättats över Viringe och nordvästra delen av Lundby industriområde. Förvaltningsberättelse 6

7 I och med detta kommer ytterligare hektar att kunna erbjudas företag som vill etablera sig eller växa i Mjölby. Kommunen sålde 28 villatomter under året vilket är några fler än Sammanlagt 20 bygglov beviljades under 2011 varav fem på privat försålda tomter. Med nuvarande försäljningstakt kommer Olofstorp i Mantorp att vara färdigställt inom några år. Furuträd kommer då att ta vid som nästa utbyggnadsområde. Sörby bedöms däremot kunna täcka behovet under många år framåt. Nytt är att det nu är dags att planera för fler tomter i Skänninge. I samband med att pendeltågstrafiken kommer igång under 2013 förväntas efterfrågan på tomtmark kunna öka. Teknikskiftet när det gäller telefoni och bredband är här. Allt fler vill vara mobila och många frågar efter högre kapacitet för bredband och fiberbaserad kommunikation. Omställning till nya lösningar ska så långt det är möjligt ske på marknadsmässiga grunder. Invånare och företag ska ha tillgång till den telefoni- och bredbandskapacitet som krävs. Kommunen vill på olika sätt stödja förändringarna bland annat som medfinansiär för byalagsdrivna projekt för bredbandsetableringar på landsbygden, där marknadens möjligheter är begränsade. Näringsliv och arbetsmarknad För tredje året i rad blev Mjölby kommun den kommunen i Östergötland som har det bästa företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatranking. Mjölby kommun nådde målet att tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i landet, även om placeringen försämrades något till plats 38 i landet jämfört med 32 förra året. Kommunen deltog också i Insikt, en servicemätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företag. Den visade att kommunen får högre betyg än riksgenomsnittet för kompetens, information och effektivitet. Tillgängligheten fick något lägre betyg än riksgenomsnittet. För två områden, bemötande och rättssäkerhet, tangerar vi riksgenomsnittet. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att förbättra myndighetsutövningen ytterligare. Näringslivet, som drabbades hårt av den internationella ekonomiska krisen 2008, började nyanställa personal. Arbetslösheten sjönk under början av 2011, men den positiva trenden kom av sig under hösten. Arbetslösheten är högt i jämförelse med riksgenomsnittet, särskilt för ungdomar. I december 2011 var ungdomsarbetslösheten 27 procent. Flera insatser genomfördes under året, bland annat inom ramen för ESF-projektet Visioncenter. Ett stort antal ungdomar erbjöds feriejobb under sommaren som ett sätt att få en första kontakt med arbetslivet. För att samordna insatser för att minska arbetslösheten inrättades ett lokalt kompetensråd tillsammans med näringslivet och dess parter. 114 nya företag etablerades i kommunen under Det är en ökning med 31 procent jämfört med Exempel på större nyetableringar under året är XL Bygg, Kronans droghandel och Coop Extra. Kvarnens matmarknad lade ner i Mjölby och istället öppnade Willys i lokalerna. På Viringe öppnade Max hamburgerrestaurang och Godisbutiken. Öppet arbetslösa i program år (procent) Mjölby Riket 2010 Länet 2011 Öppet arbetslösa i program år (procent) Länet Riket 2010 Mjölby Förvaltningsberättelse

8 Trygghets- och säkerhetsarbete Målet för Kommunens brottsförebyggande råd (KomBrå) är att skapa en kommun där medborgarna känner sig trygga och där brottsligheten ligger på en låg nivå. Målet ska nås genom olika samverkande åtgärder i syfte att förebygga brott, minska brottsligheten och öka tryggheten. Arbetet med nolltolerans mot narkotika och dopning påbörjades 2011 och bedrivs i linje med regeringens ANDT-strategi (Alkohol Narkotika Dopning Tobak) som gäller åren Målet, ett samhälle fritt från narkotika och dopning, ska nås genom att minska allt tobaksbruk, förhindra att minderåriga börjar använda tobak och att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bland annat genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor. En inventering har påbörjats av de insatser och metoder som kommunen arbetar med inom dessa områden inriktades arbetet med krishantering mot tre huvudsakliga områden; utbildning av nämnder och krisledningsorganisation, Styrel (en metod syftar till att identifiera och prioritera elanvändare som är viktiga för att samhället) samt risk- och såbarhetsanalysen (RSA). En utbildnings- och övningsplan beslutades under året och ligger som grund för den utbildning och övning av krisledningsorganisationen som ska ske under mandatperioden Implementeringen av kriskommunikationssystemet Rakel påbörjades under 2011 och kommer att fortgå framgent. Under året har det också tagits fram en beredskapsplan för va-verksamheten, påbörjats en revidering av planen för kommunens POSOM-arbete (grupper för psykiskt och socialt omhändertagande) samt hållits två krishanteringsråd inom ramen för kommunens geografiska områdesansvar. Marknadföring och kommunikation Marknadsföringen av kommunen inriktades på villatomtförsäljning och närproducerat livsmedel. En cirka 3x4 m stor potatisskulptur invigdes i rondellen vid infarten till Viringe industriområde i Mjölby. Kommunen deltog i Östgötadagarna i september och arrangerade tillsammans med näringslivet flera aktiviteter för att öka kontaktytorna mellan företag i kommunen, bland annat en lokal företagarträff. Kommunen deltog också på bland annat följande utställningar och/eller mässor: VM i plöjning, Mjölby Truckshow samt Östgötamat i Linköping. Kommunens hemsida hade under året unika träffar baserade på ip-adress. Mjölby gymnasium som har en egen webb hade unika träffar. Under hösten skapades en kommungemensam sida på Facebook och allt fler verksamheter använder Facebook och/eller bloggar i sitt arbete. Flera interna utbildningar/informationstillfällen för olika verksamheter har hållits, till exempel när det gäller kriskommunikation, regler runt sociala medier och kommunikationskunskap. I september ordnades ett 40-årskalas i Stadshuset för att manifestera kommunsammanläggningen Massmedias bevakning av kommunen har under stundom varit intensiv. Så gott som alla pressmeddelanden som kommunen skickar ut ger effekt i media. Förvaltningsberättelse 8

9 Vision 2025 och kommunmål Mjölby kommun ska erbjuda en hållbar kommun och bidra till att människor, företag och naturresurser ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Visionens fem områden bildar en helhet en hållbar utveckling: En kommun med livskraft Invånarna är initiativrika och välutbildade En hållbar tillväxt och ett näringsliv i världsklass Utvecklande mötesplatser En miljö som håller i längden. Ledorden Världsvan och hemkär sammanfattar kommunens vision för Mjölby kommun år Arbetet med att kommunicera visionen har satt igång och kommer att fortsätta under Delaktighet och förankring är nödvändigt för att visionen ska leda till praktiska resultat. Förhoppningen är att visionen ska vägleda medborgare, föreningar, näringsliv, organisationer och andra aktörer till en positiv utveckling av kommunen. En del i arbetet är att utbilda politiker, chefer och medarbetare. Vårt förhållningssätt ska bygga på gemensamma värderingar styrda av kommunvisionen. Visionen har även varit vägledande för den nya översiktsplanen som omfattar hela kommunen med fördjupningar för tätorter och för vindkraft. Kommunmål Kommunmål ur ett verksamhetsperspektiv Visionen bryts ner i långsiktiga kommunmål med strategisk betydelse för kommunens utveckling. Det finns mål både ur verksamhets- och finansiellt perspektiv. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Målet kan inte redovisas z Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning. Kommunen har haft ett positivt flyttningsnetto under sex år i rad. Det är i Mjölby och Mantorp tillväxten sker. I medborgarundersökningen efterfrågas bl a hur invånarna trivs med sin kommun och för frågorna rörande boendemiljön får Mjölby högt betyg. Mjölby har index 66, jämfört med riksgenomsnittet 59. I Mantorp och Mjölby finns ett utbud av attraktiva tomter och även i Skänninge planeras för villatomter. 9 Förvaltningsberättelse

10 z Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras. Folkhälsoinstitutet genomför folkhälsoenkäter för att följa hur befolkningen mår och förändringar över tid. Relativt riksgenomsnittet är den upplevda hälsan hos invånarna i Mjölby kommun god, en låg andel anger att de har en psykiskt nedsatt hälsa. Ett antal frågor kring levnadsvanor (fysiskt aktivitet/stillasittande fritid) ger däremot sämre resultat än riket. Befolkningen i vår kommun har en högre andel med fetma än befolkningen i riksgenomsnittet. Det är svårt att bedöma måluppfyllelse och bättre indikatorer behöver tas fram. Antal nya företag per 1000 invånare. (antal) Företagsklimat (ranking) Riket Mjölby Mjölby Antal hushåll med försörjningsstöd, efter ålder (antal) z Utbildningsnivån ska höjas. Resultaten av nationella prov för grundskolans årskurs 3 i matematik och svenska var mycket lågt jämfört med riksgenomsnittet. Andelen grundskoleelever som är behöriga till gymnasiet har under flera år haft en positiv trend, men under 2011 bröts den positiva utvecklingen. Ett skäl är att behörighetskraven skärpts i den nya skollagen. Resultatet är dock något bättre än riksgenomsnittet. Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år höjdes jämfört med Resultatet är bättre än riksgenomsnittet. Generellt är resultaten gymnasieskolan goda. Andelen som efter avslutat gymnasium studerar vidare på högskola och universitet har ökat de två senaste åren, men jämfört med riket är det en låg andel som studerar vidare. Det är viktigt att följa utvecklingen över tid då enstaka årgångars resultat kan skilja sig åt. z Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de procent bästa i landet. Mjölby kommun placerar sig på plats 38 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet. I mätningen Insikt som mäter kommunens myndighetsutövning och service för företag blev placeringen 90 (av 166 kommuner). En tredje indikator, Andelen nystartade företag, visar att kommunens nyföretagaranda kan utvecklas. Rankingen är 198 bland landets 290 kommuner, vilket dock är kraftig förbättring jämfört med föregående år då placeringen var 264. z Försörjningsstödskostnaderna ska minska i jämförelse med riksgenomsnittet. Försörjningsstödet ökar som en följd av konjunkturen och förändringar i andra transfereringssystem. Kostnaderna under mätperioden ökade med 4 procent i Mjölby, medan riket ökade med 2 procent. Under 2011 minskade ungdomshushållen som är beroende av försörjningsstöd, medan gruppen 25 år och äldre ökade Förvaltningsberättelse 10

11 z Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra. Målet mäts bland annat genom medborgarundersökningen. Invånarnas betyg för trygghet var index 57 av 100 i senaste mätningen, vilket är under medelvärdet 61. (Mätningarna 2009 och 2011 är inte jämförbara på grund av att SCB ändrat frågorna.) I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning visar en hög andel av kommuninvånarna oro för att drabbas av inbrott och våldsbrott. Mjölby kommun placerar sig i botten av de kommuner som genomfört undersökningen. Antal anmälda brott ökade marginellt under 2011 men nivån är betydligt lägre än riksgenomsnittet. I kommunens skadestatistik har antalet anmälda skador på kommunala fastigheter sjunkit de senaste åren. Anmälda brott per invånare (antal) Riket Mjölby 2009 Länet z Medborgarnas inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska öka. NöjdInflytandeIndex i medborgarundersökningen visade ett förbättrat resultat, index 47 jämfört med 44 år Resultatet är klart bättre än riksgenomsnittet på index 41. Det så kallade delaktighetsindexet som anger vilka förutsättningar kommunen har för att underlätta dialog och inflytande för invånarna visar samma resultat som föregående år. Betyget på informationen på kommunens hemsida har förbättrats jämfört med tidigare år. Resultatet är något bättre än riksgenomsnittet. Väntetiden för medborgarförslag minskade till mediantiden 187 dagar. Förbättringar av handläggningsprocessen har genomförts. Tre av fyra indikatorer visar alltså på en positiv utveckling. Förbrukningen av icke förnybar energi ska minska. Målet har inte gått att följa upp under 2011 p.g.a. förändringar i statistikkällor. Genom kommunens Energiplan och klimatstrategi med tillhörande handlingsplan ska uppföljningen av målet förbättras. z Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka. NöjdMedborgarIndex ligger på samma nivås som i mätningen 2009, index 60 av 100. Inom samtliga verksamhetsområden har Mjölby bättre resultat än riksgenomsnittet, men eftersom måluppfyllelse förutsätter en ökning av index är målet är endast delvis uppfyllt. Tillgänglighetsmätningen inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet visade bland annat ett bra resultat för kommunens växel och bemötande. En kort sammanfattning finns i avsnittet Kvalitet och utveckling. 11 Förvaltningsberättelse

12 Total sjukfrånvaro i procent (procent) Riket Länet Mjölby z År 2011 ska sjukskrivningstalet för kommunens personal vara nere på 11 dagar per årsarbetare. År 2011 var antalet sjukdagar per årsarbetare 10 dagar. Målmedvetet arbete med friskvårdssatsningar och rehabiliteringsinsatser och andra myndigheters åtgärder bidrog. Den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstiden har de senaste åren minskat mer i Mjölby kommun än för riksgenomsnittet av kommuner. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade mer än männens, men män har fortfarande en lägre sjukfrånvaro z Andelen nöjda medarbetare i kommunen ska öka. I medarbetarundersökningen 2010 visade NöjdMedarbetarIndex en ökning från 75 till 76 jämfört med mätningen Ny mätning sker De två målen som berör kommunens medarbetare utgår och ersätts med målet Hälsokompetensen i organisationen ska öka. Kommunmål ur ett finansiellt perspektiv z Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, före extraordinära poster, ska genomsnittligt över en konjunkturcykel uppgå till 2 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2011 är målet att klara budgeterat resultat 11,4 mkr (1,0 %). Faktiskt resultat enligt definitionen i målet är 32,8 mkr, vilket innebär 2,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. De främsta förklaringarna till det positiva resultatet är högre skatteintäkter än budgeterat. Nämndernas resultat blev 1,8 mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. z Låneskulden för skattefinansierad verksamhet bör uppgå till högst 285 mkr. Låneskulden för skattefinansierad verksamhet uppgick till 225 mkr. Det finansiella låneskuldsmålet uppfylldes. z Investeringsnivån för all verksamhet utom va-verksamhet, avfallshantering och markexploatering ska under perioden högst uppgå till genomsnittligt 77 mkr per år, d v s maximalt 308 mkr under fyraårsperioden. Investeringsnivån 2011 var 66 mkr på den del av verksamheten som avses i målet. Under det första året under perioden har investeringsnivån därmed varit på rätt nivå. Förvaltningsberättelse 12

13 Ekonomisk översikt och analys Belopp inom parentes avser 2010 Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 (15,7) mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 (-14,6) mkr och finansieringen ger ett överskott på 24,9 (2,8) mkr. Nämndernas avvikelser är sammantaget vid årets slut endast -1,8 mkr. Därutöver har årets resultat påverkats av vissa poster på det finansiella området som inte varit kända eller beslutade vid budgeteringstillfället. Främst har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 19 mkr. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har beslutat att sänka diskonteringsräntan som används i pensionsskuldsberäkningarna enligt RIPS med 0,75 procentenheter. Denna sänkning medför att pensionsskulden för kommunen ökar med ytterligare drygt 5 mkr. Dessutom har intäkt från Trafikverket erhållits på knappt 5 mkr för vägrätt i samband med ombyggnad av riksväg 32/50. Även 2011 har avtalsgruppsjukförsäkringsavgiften och avgiftsbefrielseförsäkringen för kollektivavtalad pension satts till noll. Det har medfört en lägre kostnad med drygt 3 mkr. Sammanlagt ger dessa poster ett cirka 22 mkr bättre resultat än budgeterat. Årets resultat (mkr) Balanskravet Det justerade resultatet för balanskravet är 25,8 (8,1) mkr. Mjölby kommun har klarat balanskravet de år som det har gällt, det vill säga åren Kommunallagens krav på balans i ekonomin innebär att resultatet inte får budgeteras negativt. Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster räknas bort för att komma fram till det justerade resultatet som ska vara positivt. Balankrav, mkr Årets resultat 34,4 15,7 13,2 10,0 20,7 Extraordinära intäkter 0 0 0,0-2,0 0,0 Realisationsvinster -8,6-7,6-7,7-6,4-4,3 Justerat resultat 25,8 8,1 5,5 1,6 16,4 13 Förvaltningsberättelse

14 Avvikelser mot årsbudget per nämnd 2011 mkr % Byggnads- och räddningsnämnd/byggnad 0,2 4% Byggnads- och räddningsnämnd/räddning -0,6-3% Förskole- och skolnämnd 1,6 0% KF-Politiska organ -0,6-15% KS-Förvaltning -2,7-4% KS-Tekniskt kontor, skattefinansierad -2,1-3% KS-Tekniskt kontor, avgiftsfinansierad 1,6 - Kultur- och Fritidsnämnd 0,9 1% Miljönämnd 0,0 0% Omsorgs- och socialnämnd 2,1 1% Service- och entreprenadstyrelse 0,1 - Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd -2,3-2% Summa -1,8 Nämndernas budgetavvikelser Nämndernas och styrelsernas utfall i förhållande till årsbudgeten visar sammanlagt ett underskott med -1,8 (-14,6) mkr. Störst avvikelse har kommunstyrelsens förvaltning med -2,7 mkr. De allra flesta nämnderna har positiva avvikelser om hänsyn tas till tidigare års avvikelser. Omsorgs- och socialnämnden har en negativ avvikelse men den har minskat under året. Även kommunstyrelsens förvaltning och kommunfullmäktige-politiska organ har i år hamnat på minussidan totalt sett. Här kommenteras de största avvikelsena kort. Kommunstyrelsens förvaltning: -2,7 mkr Avvikelsen avser till stor del färdtjänst, -2,1 mkr, där kommunal färdtjänst utgör -1,1 mkr. Anropsstyrd kollektivtrafik infördes i mitten av 2011 och har ännu inte lett till minskade kostnader vilket förväntas på längre sikt. Kostnaderna för länsfärdtjänsten innehåller en restdebitering från 2010 på ca 0,5 mkr. Även löpande kostnadsökningar på 0,7 mkr har bidragit till länsfärdstjänstens underskott. Riksfärdtjänst visar ett litet överskott. Totalt sett kostar färdtjänsten 10,1 mkr för IT-verksamhetens kostnader har ökat under året vilket ger ett överskridande på 1,7 mkr. Det rör sig framförallt om kostnader för nätverksutrustning, licenser och konsulting. Utveckling och service visar +1,1 mkr eftersom kommuntidningen inte har givits ut, vissa tjänster har varit vakanta och telefonin har givit överskott. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd: -2,3 mkr Från och med höstterminen har gymnasieskolan dubbla gymnasiereformer, GY00 samt GY11 vilket medför ökade kostnader. Budgeten för gymnasieskolan är baserad på ett lägre antal elever än föregående år. Under innevarande läsår har inte verksamheten kunnat anpassas full ut. IT-projektet En-till-en kostade 1,7 mkr mer än budgeterat. För arbetsmarknadsenheten, -0,5 mkr, avser största delen ferieplatser där tilläggsbudget tas i anspråk. Omsorgs- och socialnämnd: +2,1 mkr Från ett underskott 2010 på 14 mkr har nämnden under 2011 arbetat konstruktivt med olika lösningar för att få ekonomisk balans. Avvikelser redovisas dock inom flera områden. Äldreomsorg: +3,7 mkr. Överskottet återfinns till största delen inom särskilt boende inklusive nattpersonal och sjuksköterskor, 1,7 mkr, vilket mest beror på vakanta tjänster inom gruppen sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Inom övrig äldreomsorg har fast anställda inom vikariepoolerna utnyttjats mer än beräknat och givit överskott. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning: +5,0 mkr. Särskilt boende och hemtjänst för personkrets 1 och 2 LSS och socialpsykiatri, +2,5 mkr. Generella besparingar med 4 procent har genomförts. Personlig assistans LSS och LASS, +4,1 mkr. Flera ärenden har omprövats och ett ärende avslutades i början av Övrigt inom stöd och service för personer med funktionsnedsättningar -2,2 mkr. Extern placering inom LSS har tillkommit. Avvecklingskostnader på bemanningsenheten och insatser för ledsagning med mera har också bidragit till underskottet. Förvaltningsberättelse 14

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu Årssred dovvisn ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu us Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING 2013 1 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse

Läs mer

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning...

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... 22 Va-verksamhet... 26 IT... 28 Personal... 3 Forskning...

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn 2014 Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning Socialdemokraterna på Tjörn Innehåll Sida 1. Hushållning & effektivisering 3 2. Styrande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2 ÅRSREDOVISNING 2013 del 2 Innehållsförteckning Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 4 Resultat och analys av Avdelningens mål... 4 Brukare/Kunder... 4 Ekonomi...

Läs mer