Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mjölby kommun Årsredovisning 2011"

Transkript

1 Mjölby kommun Årsredovisning 2011

2 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr. Finansieringen ger ett överskott på 24,9 mkr. Kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag utgör den största avvikelsen på +18,8 mkr. Skattesatsen är oförändrad 21,15 kr. Resultatet för Mjölby kommunkoncern är 56,4 mkr. Investeringar Årets investeringar uppgick till 95 mkr mot budgeterat 205 mkr. De största investeringarna som är avslutade är ombyggnad och upprustning i kök på Dacke- och Kungshögaskolorna, en ny ridhall i Mjölby samt nybyggnad av etapp två på Riddarängens förskola i Mantorp. Finansiell ställning Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 414 mkr. Det samlade framtida pensionsåtagandet var 780 mkr. Soliditeten uppgår till 42 procent när beräkningen görs enligt gällande redovisningsregler. Om hela pensionsåtagandet räknas med på skuldsidan blir soliditeten negativ, 7 procent. Befolkning invånare bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebar en befolkningsökning för sjätte året i rad. 217 fler invånare motsvarar en ökning med 0,8 procent. Befolkningstillväxten den senaste femårsperioden förklaras av ökad nettoinflyttning. Däremot har födelsenettot de senaste fem åren sammantaget varit negativt. Byggande och infrastruktur Intresset för att bygga i kommunen har fortsatt. Kommunens nya översiktsplan med vindkraftsplan antogs under året. I Ubbarp i Mantorp har 19 nya tomter iordningställts varav 6 har sålts under året. Tomter har också sålts i Sörby men framför allt i Östra Olofstorp i Mantorp. Utbyggnaden av dubbelspårig järnväg pågår mellan Mjölby och Motala sedan Pendeltågstrafik med tågstopp i Skänninge startar i slutet av Parallellt med järnvägen började Trafikverket 2010 att bygga om riksväg 32 till riksväg 50 via Mjölby Skänninge och fortsätter mot Motala. Projektet ska vara färdigställt hösten 2013.

3 Näringsliv För tredje året i rad blev Mjölby kommun den kommun i Östergötland som har det bästa företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatranking. Arbetslösheten sjönk under 2011 men låg fortfarande på en relativt hög nivå, särskilt för ungdomar. I december 2011 var ungdomsarbetslösheten 27 procent och flera insatser mot detta genomfördes under året. 114 nya företag etablerades i kommunen under Vision 2025 Ledorden Världsvan och hemkär sammanfattar Mjölby kommuns vision för år Visionen har även varit vägledande för den nya översiktsplanen som omfattar hela kommunen. Visionen bryts ner i långsiktiga kommunmål med strategisk betydelse för kommunens utveckling. Av kommunens elva övergripande mål är fyra uppfyllda, fyra delvis uppfyllda, två är inte uppfyllda och ett har inte kunnat följas upp. Dessutom är samtliga tre finansiella mål uppfyllda Kvalitetsutveckling Några av aktiviteterna inom kvalitetsutveckling är Lean, medborgarundersökningen och Kommunens kvalitet i korthet. Under år 2010 startade ett pilotprojekt inspirerat från Lean ska kommunen ta ställning till om Lean ska införas i större skala. I slutet av 2011 fick kommunen del av resultatet från höstens medborgarundersökning som gav ett gott resultat. Mjölby kommun deltog för andra året i en jämförande studie som kallas Kommunens kvalitet i korthet tillsammans med 165 andra kommuner. Kommunens medarbetare Kommunen hade vid årsskiftet årsarbetare, en minskning med 16 årsarbetare. Personalkostnaden ökade till 948,7 mkr jämfört med 920,6 mkr året innan. Medelåldern bland medarbetarna är 48 år. Flera utbildningar för chefer och arbetsledare har genomförts under året bland annat inom arbetsmiljö. Antalet sjukdagar var 10,3 dagar per årsarbetare, en sänkning från 11,5 dagar föregående år.

4 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Förvaltningsberättelse Utvecklingen inom kommunen...6 Vision 2025 och kommunmål...9 Ekonomisk översikt och analys...13 Kvalitetsredovisning...21 Personalredovisning...25 Hållbar utveckling...28 Verksamhetsberättelser Förskola och grundskola...30 Gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder...33 Social omsorg och stöd...36 Kultur och fritidsverksamhet...40 Teknisk verksamhet fastigheter, gata och park, va- och avfallhantering...43 Inter service...47 Kommunövergripande verksamhet administrativ service...49 Plan- och byggverksamhet...52 Miljö- och hälsoskydd...54 Räddningstjänst...56 Kommunfullmäktige och politiska organ...58 Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen...59 Räkenskaperna Resultaträkning...62 Kassaflödesanalys...63 Balansräkning...64 Tilläggsupplysningar...65 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Resultaträkning...76 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Balansräkning...77 Driftredovisning Mjölby kommun...78 Investeringsredovisning Mjölby kommun...79 Detaljerad årsuppföljning, samtliga investeringsprojekt...79 Övrig information 5 år i sammandrag...82 Mjölby kommuns organisation...83 Revisionsberättelse...84

5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Det finns mycket att vara glad och stolt över som kommunstyrelsens ordförande i Mjölby kommun, annat kräver eftertanke, förtänksamhet och hårt arbete. Sedan balanskravet infördes 2000 har vår kommun klarat av att ha rätt färg på siffrorna. I år har vi ett resultat på 34 mkr. Resultatet är över budget och den mest väsentliga orsaken är +19 mkr i ökade skatteintäkter på grund av flera arbetade timmar än vad prognoserna förespått. Nämnderna har ett underskott på 1,8 mkr, men omsorgs- och socialnämnden visar ett glädjande plus på 2,1 mkr. Det behövs, arbetslösheten bedöms öka och skatteintäkterna minska. Vår kommun fortsätter att växa och allt fler flyttar hit. Här finns bra boende för alla vare sig man väljer att köpa en villatomt för att bygga nytt eller hyra en lägenhet. Dessutom invigde vi vårt första trygghetsboende, Burensköld, under året. Inflyttningen gör också att vi har en stor efterfrågan på förskoleplatser. Den nya förskolan, Riddarängen i Mantorp, var nästan för liten vid invigningen och två nya avdelningar byggdes under året. Näringslivet växer också, efterfrågan på industrimark är stor, under året registrerades 114 nya företag i kommunen och vi har för tredje året i rad Östergötlands bästa företagsklimat. En av våra konkurrensfördelar är också de goda kommunikationerna som bara blir bättre och bättre. Första etappen av nya riksväg 50 togs i bruk under året och hela sträckan lär vara klar Vi har växtkraft! Ett moln på himlen är att vi, liksom resten av landet, har vi en allt för hög ungdomsarbetslöshet samtidigt som näringslivet behöver arbetskraft. Under året har vi med större systematik börjat samarbeta med näringslivet och arbetslivet till exempel genom Nya Kompetensrådet. Alla goda krafter, idéer och initiativ behövs om vi ska vända utvecklingen. Sommaren 2011 fick alla ungdomar som sökte kommunala ferieplatser, nog så viktigt för att ungdomar ska få kontakt med arbetslivet. Vår nya översiktsplan, som arbetades fram parallellt med Vision 2025, antogs också. Översiktplanen och visionen visar oss vägen mot framtiden. Tillsammans ska vi göra dokumentens innehåll levande så att vi drar åt samma håll, mot en hållbar kommun med en befolkning på invånare. Medvetenheten om hur vi ska hushålla med jordens resurser samtidigt som vi satsar oss in i framtiden sprider sig i organisationen. Allt hänger ihop; ekonomisk, social, och ekologisk hållbarhet. Genom att lyssna, vara kreativa och våga tänka långsiktigt ska vi tillsammans skapa en hållbar kommun där alla kan leva, trivas och utvecklas. Carina Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

6 Utvecklingen i kommunen Invånarantal (antal) Förändring i nettoinflyttning (antal) Befolkning och flyttningsmönster 2011 var året då kommunens invånarantal åter översteg personer invånare bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebar en befolkningsökning för sjätte året i rad. Mjölby kommun stod för den största procentuella ökningen i länet. 217 fler invånare motsvarar en ökning med 0,8 procent. I länet ökade befolkningen med 0,3 procent under Ökningen i Linköping och Norrköping var 0,6 respektive 0,4 procent. Trenden i riket är en fortsatt befolkningsökning i storstadsregionerna med några få undantag. Regionförstoringen gynnar kranskommuner till de större städerna. Kommunens befolkningstillväxt förklaras av ökad nettoinflyttning. Under den senaste femårsperioden har det inneburit ett nettotillskott med 770 invånare. Flyttningsnettot gentemot grannkommunen Linköping har de senaste åren varit + 80 invånare årligen. Däremot finns det ett negativt flyttningsnetto gentemot övriga kommuner, även om de senaste åren visat en positiv trend. Flyttningsnettot från utlandet har bidragit med ungefär 300 fler invånare de senaste fem åren. Födelsenettot har under samma period varit negativt, Utlandet Övriga kommuner Linköping Samhällsbyggnad och infrastruktur Den kommunövergripande översiktsplanen antogs efter flera års idogt arbete. ÖP:n anger kommunens syn på markanvändningen och är vägledande för hur kommunen ska växa i framtiden. Översiktsplanen är ett stöd och ett underlag för planering av den fortsatta utvecklingen av kommunen och tätorterna. Dubbelspåret och omläggningen av riksväg 50 har kommit mer än halvvägs mot färdigställande. Etapperna som berör Mjölby kommun börjar bli klara och en första del av riksväg 50 har öppnat för trafik mellan Mjölby och Skänninge. Dubbelspåret är i huvudsak klart inom Mjölby kommun, en del arbete kvarstår med Skänninge stationsområde. Under året har kommunen och Trafikverket förhandlat om en vägtunnel under spåren på Idrottsvägen. På grund av ökade kostnader för geoteknik planeras nu ett genomförande under Någon verksamhetsmark har inte sålts under året. Däremot har flera byggnadsprojekt startats som en följd av 2010 års försäljning. Företag har bland annat etablerat sig och bygger på Viringe och utmed Kungsvägen. Kommunen bedömer att det råder brist på verksamhetsmark i Mjölby tätort. För att i någon mån avhjälpa det och skaffa rådrum för de närmaste åren har detaljplaner upprättats över Viringe och nordvästra delen av Lundby industriområde. Förvaltningsberättelse 6

7 I och med detta kommer ytterligare hektar att kunna erbjudas företag som vill etablera sig eller växa i Mjölby. Kommunen sålde 28 villatomter under året vilket är några fler än Sammanlagt 20 bygglov beviljades under 2011 varav fem på privat försålda tomter. Med nuvarande försäljningstakt kommer Olofstorp i Mantorp att vara färdigställt inom några år. Furuträd kommer då att ta vid som nästa utbyggnadsområde. Sörby bedöms däremot kunna täcka behovet under många år framåt. Nytt är att det nu är dags att planera för fler tomter i Skänninge. I samband med att pendeltågstrafiken kommer igång under 2013 förväntas efterfrågan på tomtmark kunna öka. Teknikskiftet när det gäller telefoni och bredband är här. Allt fler vill vara mobila och många frågar efter högre kapacitet för bredband och fiberbaserad kommunikation. Omställning till nya lösningar ska så långt det är möjligt ske på marknadsmässiga grunder. Invånare och företag ska ha tillgång till den telefoni- och bredbandskapacitet som krävs. Kommunen vill på olika sätt stödja förändringarna bland annat som medfinansiär för byalagsdrivna projekt för bredbandsetableringar på landsbygden, där marknadens möjligheter är begränsade. Näringsliv och arbetsmarknad För tredje året i rad blev Mjölby kommun den kommunen i Östergötland som har det bästa företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatranking. Mjölby kommun nådde målet att tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i landet, även om placeringen försämrades något till plats 38 i landet jämfört med 32 förra året. Kommunen deltog också i Insikt, en servicemätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företag. Den visade att kommunen får högre betyg än riksgenomsnittet för kompetens, information och effektivitet. Tillgängligheten fick något lägre betyg än riksgenomsnittet. För två områden, bemötande och rättssäkerhet, tangerar vi riksgenomsnittet. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att förbättra myndighetsutövningen ytterligare. Näringslivet, som drabbades hårt av den internationella ekonomiska krisen 2008, började nyanställa personal. Arbetslösheten sjönk under början av 2011, men den positiva trenden kom av sig under hösten. Arbetslösheten är högt i jämförelse med riksgenomsnittet, särskilt för ungdomar. I december 2011 var ungdomsarbetslösheten 27 procent. Flera insatser genomfördes under året, bland annat inom ramen för ESF-projektet Visioncenter. Ett stort antal ungdomar erbjöds feriejobb under sommaren som ett sätt att få en första kontakt med arbetslivet. För att samordna insatser för att minska arbetslösheten inrättades ett lokalt kompetensråd tillsammans med näringslivet och dess parter. 114 nya företag etablerades i kommunen under Det är en ökning med 31 procent jämfört med Exempel på större nyetableringar under året är XL Bygg, Kronans droghandel och Coop Extra. Kvarnens matmarknad lade ner i Mjölby och istället öppnade Willys i lokalerna. På Viringe öppnade Max hamburgerrestaurang och Godisbutiken. Öppet arbetslösa i program år (procent) Mjölby Riket 2010 Länet 2011 Öppet arbetslösa i program år (procent) Länet Riket 2010 Mjölby Förvaltningsberättelse

8 Trygghets- och säkerhetsarbete Målet för Kommunens brottsförebyggande råd (KomBrå) är att skapa en kommun där medborgarna känner sig trygga och där brottsligheten ligger på en låg nivå. Målet ska nås genom olika samverkande åtgärder i syfte att förebygga brott, minska brottsligheten och öka tryggheten. Arbetet med nolltolerans mot narkotika och dopning påbörjades 2011 och bedrivs i linje med regeringens ANDT-strategi (Alkohol Narkotika Dopning Tobak) som gäller åren Målet, ett samhälle fritt från narkotika och dopning, ska nås genom att minska allt tobaksbruk, förhindra att minderåriga börjar använda tobak och att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bland annat genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor. En inventering har påbörjats av de insatser och metoder som kommunen arbetar med inom dessa områden inriktades arbetet med krishantering mot tre huvudsakliga områden; utbildning av nämnder och krisledningsorganisation, Styrel (en metod syftar till att identifiera och prioritera elanvändare som är viktiga för att samhället) samt risk- och såbarhetsanalysen (RSA). En utbildnings- och övningsplan beslutades under året och ligger som grund för den utbildning och övning av krisledningsorganisationen som ska ske under mandatperioden Implementeringen av kriskommunikationssystemet Rakel påbörjades under 2011 och kommer att fortgå framgent. Under året har det också tagits fram en beredskapsplan för va-verksamheten, påbörjats en revidering av planen för kommunens POSOM-arbete (grupper för psykiskt och socialt omhändertagande) samt hållits två krishanteringsråd inom ramen för kommunens geografiska områdesansvar. Marknadföring och kommunikation Marknadsföringen av kommunen inriktades på villatomtförsäljning och närproducerat livsmedel. En cirka 3x4 m stor potatisskulptur invigdes i rondellen vid infarten till Viringe industriområde i Mjölby. Kommunen deltog i Östgötadagarna i september och arrangerade tillsammans med näringslivet flera aktiviteter för att öka kontaktytorna mellan företag i kommunen, bland annat en lokal företagarträff. Kommunen deltog också på bland annat följande utställningar och/eller mässor: VM i plöjning, Mjölby Truckshow samt Östgötamat i Linköping. Kommunens hemsida hade under året unika träffar baserade på ip-adress. Mjölby gymnasium som har en egen webb hade unika träffar. Under hösten skapades en kommungemensam sida på Facebook och allt fler verksamheter använder Facebook och/eller bloggar i sitt arbete. Flera interna utbildningar/informationstillfällen för olika verksamheter har hållits, till exempel när det gäller kriskommunikation, regler runt sociala medier och kommunikationskunskap. I september ordnades ett 40-årskalas i Stadshuset för att manifestera kommunsammanläggningen Massmedias bevakning av kommunen har under stundom varit intensiv. Så gott som alla pressmeddelanden som kommunen skickar ut ger effekt i media. Förvaltningsberättelse 8

9 Vision 2025 och kommunmål Mjölby kommun ska erbjuda en hållbar kommun och bidra till att människor, företag och naturresurser ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Visionens fem områden bildar en helhet en hållbar utveckling: En kommun med livskraft Invånarna är initiativrika och välutbildade En hållbar tillväxt och ett näringsliv i världsklass Utvecklande mötesplatser En miljö som håller i längden. Ledorden Världsvan och hemkär sammanfattar kommunens vision för Mjölby kommun år Arbetet med att kommunicera visionen har satt igång och kommer att fortsätta under Delaktighet och förankring är nödvändigt för att visionen ska leda till praktiska resultat. Förhoppningen är att visionen ska vägleda medborgare, föreningar, näringsliv, organisationer och andra aktörer till en positiv utveckling av kommunen. En del i arbetet är att utbilda politiker, chefer och medarbetare. Vårt förhållningssätt ska bygga på gemensamma värderingar styrda av kommunvisionen. Visionen har även varit vägledande för den nya översiktsplanen som omfattar hela kommunen med fördjupningar för tätorter och för vindkraft. Kommunmål Kommunmål ur ett verksamhetsperspektiv Visionen bryts ner i långsiktiga kommunmål med strategisk betydelse för kommunens utveckling. Det finns mål både ur verksamhets- och finansiellt perspektiv. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Målet kan inte redovisas z Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning. Kommunen har haft ett positivt flyttningsnetto under sex år i rad. Det är i Mjölby och Mantorp tillväxten sker. I medborgarundersökningen efterfrågas bl a hur invånarna trivs med sin kommun och för frågorna rörande boendemiljön får Mjölby högt betyg. Mjölby har index 66, jämfört med riksgenomsnittet 59. I Mantorp och Mjölby finns ett utbud av attraktiva tomter och även i Skänninge planeras för villatomter. 9 Förvaltningsberättelse

10 z Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras. Folkhälsoinstitutet genomför folkhälsoenkäter för att följa hur befolkningen mår och förändringar över tid. Relativt riksgenomsnittet är den upplevda hälsan hos invånarna i Mjölby kommun god, en låg andel anger att de har en psykiskt nedsatt hälsa. Ett antal frågor kring levnadsvanor (fysiskt aktivitet/stillasittande fritid) ger däremot sämre resultat än riket. Befolkningen i vår kommun har en högre andel med fetma än befolkningen i riksgenomsnittet. Det är svårt att bedöma måluppfyllelse och bättre indikatorer behöver tas fram. Antal nya företag per 1000 invånare. (antal) Företagsklimat (ranking) Riket Mjölby Mjölby Antal hushåll med försörjningsstöd, efter ålder (antal) z Utbildningsnivån ska höjas. Resultaten av nationella prov för grundskolans årskurs 3 i matematik och svenska var mycket lågt jämfört med riksgenomsnittet. Andelen grundskoleelever som är behöriga till gymnasiet har under flera år haft en positiv trend, men under 2011 bröts den positiva utvecklingen. Ett skäl är att behörighetskraven skärpts i den nya skollagen. Resultatet är dock något bättre än riksgenomsnittet. Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år höjdes jämfört med Resultatet är bättre än riksgenomsnittet. Generellt är resultaten gymnasieskolan goda. Andelen som efter avslutat gymnasium studerar vidare på högskola och universitet har ökat de två senaste åren, men jämfört med riket är det en låg andel som studerar vidare. Det är viktigt att följa utvecklingen över tid då enstaka årgångars resultat kan skilja sig åt. z Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de procent bästa i landet. Mjölby kommun placerar sig på plats 38 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet. I mätningen Insikt som mäter kommunens myndighetsutövning och service för företag blev placeringen 90 (av 166 kommuner). En tredje indikator, Andelen nystartade företag, visar att kommunens nyföretagaranda kan utvecklas. Rankingen är 198 bland landets 290 kommuner, vilket dock är kraftig förbättring jämfört med föregående år då placeringen var 264. z Försörjningsstödskostnaderna ska minska i jämförelse med riksgenomsnittet. Försörjningsstödet ökar som en följd av konjunkturen och förändringar i andra transfereringssystem. Kostnaderna under mätperioden ökade med 4 procent i Mjölby, medan riket ökade med 2 procent. Under 2011 minskade ungdomshushållen som är beroende av försörjningsstöd, medan gruppen 25 år och äldre ökade Förvaltningsberättelse 10

11 z Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra. Målet mäts bland annat genom medborgarundersökningen. Invånarnas betyg för trygghet var index 57 av 100 i senaste mätningen, vilket är under medelvärdet 61. (Mätningarna 2009 och 2011 är inte jämförbara på grund av att SCB ändrat frågorna.) I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning visar en hög andel av kommuninvånarna oro för att drabbas av inbrott och våldsbrott. Mjölby kommun placerar sig i botten av de kommuner som genomfört undersökningen. Antal anmälda brott ökade marginellt under 2011 men nivån är betydligt lägre än riksgenomsnittet. I kommunens skadestatistik har antalet anmälda skador på kommunala fastigheter sjunkit de senaste åren. Anmälda brott per invånare (antal) Riket Mjölby 2009 Länet z Medborgarnas inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska öka. NöjdInflytandeIndex i medborgarundersökningen visade ett förbättrat resultat, index 47 jämfört med 44 år Resultatet är klart bättre än riksgenomsnittet på index 41. Det så kallade delaktighetsindexet som anger vilka förutsättningar kommunen har för att underlätta dialog och inflytande för invånarna visar samma resultat som föregående år. Betyget på informationen på kommunens hemsida har förbättrats jämfört med tidigare år. Resultatet är något bättre än riksgenomsnittet. Väntetiden för medborgarförslag minskade till mediantiden 187 dagar. Förbättringar av handläggningsprocessen har genomförts. Tre av fyra indikatorer visar alltså på en positiv utveckling. Förbrukningen av icke förnybar energi ska minska. Målet har inte gått att följa upp under 2011 p.g.a. förändringar i statistikkällor. Genom kommunens Energiplan och klimatstrategi med tillhörande handlingsplan ska uppföljningen av målet förbättras. z Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka. NöjdMedborgarIndex ligger på samma nivås som i mätningen 2009, index 60 av 100. Inom samtliga verksamhetsområden har Mjölby bättre resultat än riksgenomsnittet, men eftersom måluppfyllelse förutsätter en ökning av index är målet är endast delvis uppfyllt. Tillgänglighetsmätningen inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet visade bland annat ett bra resultat för kommunens växel och bemötande. En kort sammanfattning finns i avsnittet Kvalitet och utveckling. 11 Förvaltningsberättelse

12 Total sjukfrånvaro i procent (procent) Riket Länet Mjölby z År 2011 ska sjukskrivningstalet för kommunens personal vara nere på 11 dagar per årsarbetare. År 2011 var antalet sjukdagar per årsarbetare 10 dagar. Målmedvetet arbete med friskvårdssatsningar och rehabiliteringsinsatser och andra myndigheters åtgärder bidrog. Den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstiden har de senaste åren minskat mer i Mjölby kommun än för riksgenomsnittet av kommuner. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade mer än männens, men män har fortfarande en lägre sjukfrånvaro z Andelen nöjda medarbetare i kommunen ska öka. I medarbetarundersökningen 2010 visade NöjdMedarbetarIndex en ökning från 75 till 76 jämfört med mätningen Ny mätning sker De två målen som berör kommunens medarbetare utgår och ersätts med målet Hälsokompetensen i organisationen ska öka. Kommunmål ur ett finansiellt perspektiv z Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, före extraordinära poster, ska genomsnittligt över en konjunkturcykel uppgå till 2 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2011 är målet att klara budgeterat resultat 11,4 mkr (1,0 %). Faktiskt resultat enligt definitionen i målet är 32,8 mkr, vilket innebär 2,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. De främsta förklaringarna till det positiva resultatet är högre skatteintäkter än budgeterat. Nämndernas resultat blev 1,8 mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. z Låneskulden för skattefinansierad verksamhet bör uppgå till högst 285 mkr. Låneskulden för skattefinansierad verksamhet uppgick till 225 mkr. Det finansiella låneskuldsmålet uppfylldes. z Investeringsnivån för all verksamhet utom va-verksamhet, avfallshantering och markexploatering ska under perioden högst uppgå till genomsnittligt 77 mkr per år, d v s maximalt 308 mkr under fyraårsperioden. Investeringsnivån 2011 var 66 mkr på den del av verksamheten som avses i målet. Under det första året under perioden har investeringsnivån därmed varit på rätt nivå. Förvaltningsberättelse 12

13 Ekonomisk översikt och analys Belopp inom parentes avser 2010 Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 (15,7) mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 (-14,6) mkr och finansieringen ger ett överskott på 24,9 (2,8) mkr. Nämndernas avvikelser är sammantaget vid årets slut endast -1,8 mkr. Därutöver har årets resultat påverkats av vissa poster på det finansiella området som inte varit kända eller beslutade vid budgeteringstillfället. Främst har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 19 mkr. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har beslutat att sänka diskonteringsräntan som används i pensionsskuldsberäkningarna enligt RIPS med 0,75 procentenheter. Denna sänkning medför att pensionsskulden för kommunen ökar med ytterligare drygt 5 mkr. Dessutom har intäkt från Trafikverket erhållits på knappt 5 mkr för vägrätt i samband med ombyggnad av riksväg 32/50. Även 2011 har avtalsgruppsjukförsäkringsavgiften och avgiftsbefrielseförsäkringen för kollektivavtalad pension satts till noll. Det har medfört en lägre kostnad med drygt 3 mkr. Sammanlagt ger dessa poster ett cirka 22 mkr bättre resultat än budgeterat. Årets resultat (mkr) Balanskravet Det justerade resultatet för balanskravet är 25,8 (8,1) mkr. Mjölby kommun har klarat balanskravet de år som det har gällt, det vill säga åren Kommunallagens krav på balans i ekonomin innebär att resultatet inte får budgeteras negativt. Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster räknas bort för att komma fram till det justerade resultatet som ska vara positivt. Balankrav, mkr Årets resultat 34,4 15,7 13,2 10,0 20,7 Extraordinära intäkter 0 0 0,0-2,0 0,0 Realisationsvinster -8,6-7,6-7,7-6,4-4,3 Justerat resultat 25,8 8,1 5,5 1,6 16,4 13 Förvaltningsberättelse

14 Avvikelser mot årsbudget per nämnd 2011 mkr % Byggnads- och räddningsnämnd/byggnad 0,2 4% Byggnads- och räddningsnämnd/räddning -0,6-3% Förskole- och skolnämnd 1,6 0% KF-Politiska organ -0,6-15% KS-Förvaltning -2,7-4% KS-Tekniskt kontor, skattefinansierad -2,1-3% KS-Tekniskt kontor, avgiftsfinansierad 1,6 - Kultur- och Fritidsnämnd 0,9 1% Miljönämnd 0,0 0% Omsorgs- och socialnämnd 2,1 1% Service- och entreprenadstyrelse 0,1 - Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd -2,3-2% Summa -1,8 Nämndernas budgetavvikelser Nämndernas och styrelsernas utfall i förhållande till årsbudgeten visar sammanlagt ett underskott med -1,8 (-14,6) mkr. Störst avvikelse har kommunstyrelsens förvaltning med -2,7 mkr. De allra flesta nämnderna har positiva avvikelser om hänsyn tas till tidigare års avvikelser. Omsorgs- och socialnämnden har en negativ avvikelse men den har minskat under året. Även kommunstyrelsens förvaltning och kommunfullmäktige-politiska organ har i år hamnat på minussidan totalt sett. Här kommenteras de största avvikelsena kort. Kommunstyrelsens förvaltning: -2,7 mkr Avvikelsen avser till stor del färdtjänst, -2,1 mkr, där kommunal färdtjänst utgör -1,1 mkr. Anropsstyrd kollektivtrafik infördes i mitten av 2011 och har ännu inte lett till minskade kostnader vilket förväntas på längre sikt. Kostnaderna för länsfärdtjänsten innehåller en restdebitering från 2010 på ca 0,5 mkr. Även löpande kostnadsökningar på 0,7 mkr har bidragit till länsfärdstjänstens underskott. Riksfärdtjänst visar ett litet överskott. Totalt sett kostar färdtjänsten 10,1 mkr för IT-verksamhetens kostnader har ökat under året vilket ger ett överskridande på 1,7 mkr. Det rör sig framförallt om kostnader för nätverksutrustning, licenser och konsulting. Utveckling och service visar +1,1 mkr eftersom kommuntidningen inte har givits ut, vissa tjänster har varit vakanta och telefonin har givit överskott. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd: -2,3 mkr Från och med höstterminen har gymnasieskolan dubbla gymnasiereformer, GY00 samt GY11 vilket medför ökade kostnader. Budgeten för gymnasieskolan är baserad på ett lägre antal elever än föregående år. Under innevarande läsår har inte verksamheten kunnat anpassas full ut. IT-projektet En-till-en kostade 1,7 mkr mer än budgeterat. För arbetsmarknadsenheten, -0,5 mkr, avser största delen ferieplatser där tilläggsbudget tas i anspråk. Omsorgs- och socialnämnd: +2,1 mkr Från ett underskott 2010 på 14 mkr har nämnden under 2011 arbetat konstruktivt med olika lösningar för att få ekonomisk balans. Avvikelser redovisas dock inom flera områden. Äldreomsorg: +3,7 mkr. Överskottet återfinns till största delen inom särskilt boende inklusive nattpersonal och sjuksköterskor, 1,7 mkr, vilket mest beror på vakanta tjänster inom gruppen sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Inom övrig äldreomsorg har fast anställda inom vikariepoolerna utnyttjats mer än beräknat och givit överskott. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning: +5,0 mkr. Särskilt boende och hemtjänst för personkrets 1 och 2 LSS och socialpsykiatri, +2,5 mkr. Generella besparingar med 4 procent har genomförts. Personlig assistans LSS och LASS, +4,1 mkr. Flera ärenden har omprövats och ett ärende avslutades i början av Övrigt inom stöd och service för personer med funktionsnedsättningar -2,2 mkr. Extern placering inom LSS har tillkommit. Avvecklingskostnader på bemanningsenheten och insatser för ledsagning med mera har också bidragit till underskottet. Förvaltningsberättelse 14

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Världsvan och hemkär i Mjölby kommun. Årsredovisning 2010

Världsvan och hemkär i Mjölby kommun. Årsredovisning 2010 Världsvan och hemkär i Mjölby kommun Årsredovisning 2010 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 15,7 mkr mot budgeterat 27,5 mkr. Nämnderna redovisar en avvikelse jämfört med budget på

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Ekonomisk översikt och analys-del av-preliminärt

Ekonomisk översikt och analys-del av-preliminärt Kommunstyrelsens förvaltning 1(1) Missiv Datum Diarienummer 216-2-9 KS/215:411 Handläggare Chris Tevell Tfn 142-85 22 Kommunstyrelsen Ekonomisk översikt och analys-del av- preliminärt Sammanfattning Bifogat

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Byggande och infrastruktur

Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Byggande och infrastruktur Mjölby kommun Årsredovisning 2012 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 35,2 mkr mot ett budgeterat resultat på 10,5 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -14,2 mkr

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Samhällsbyggnad och infrastruktur

Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Samhällsbyggnad och infrastruktur Mjölby kommun Årsredovisning 2013 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till -8,6 mkr mot ett budgeterat resultat på 2,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -35,4 mkr

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Samhällsbyggnad och infrastruktur

Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Samhällsbyggnad och infrastruktur Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 39,1 mkr mot budgeterat 16,6 mkr. Allmän återhållsamhet, ökade intäkter och lägre kostnader för el och fjärrvärme

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer