Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Byggande och infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Byggande och infrastruktur"

Transkript

1 Mjölby kommun Årsredovisning 2012

2 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 35,2 mkr mot ett budgeterat resultat på 10,5 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -14,2 mkr där omsorgsoch socialnämnden står för -16,1 mkr. Finansieringen ger ett överskott på 38,9 mkr. Återbetalning av premier från AFA försäkringar utgör den största avvikelsen på +24,8 mkr. Skattesatsen är sänkt till 20,73 kr eftersom Landstinget övertagit kollektivtrafiken. Resultatet för Mjölby kommunkoncern är 67,7 mkr. Investeringar Årets investeringar uppgick till 132 mkr mot budgeterat 227 mkr. De största investeringarna som är avslutade är pendeltågstationen i Skänninge, energieffektivisering och fjärrkyla i Stadshuset och ombyggnad av Jerikodalstorget/Kanikeplan. Finansiell ställning Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 411 mkr. Det samlade framtida pensionsåtagandet var 789 mkr. Soliditeten uppgår till 42 procent när beräkningen görs enligt gällande redovisningsregler. Om hela pensionsåtagandet räknas med på skuldsidan blir soliditeten negativ, -5 procent. Befolkning invånare bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebar en befolkningsökning för sjunde året i rad. Ökningen 122 personer motsvarar 0,5 procent. Befolkningstillväxten den senaste femårsperioden förklaras av lika delar nettoinflyttning och nettoinvandring. Byggande och infrastruktur De stora infrastrukturprojekten i regionen, dubbelspåret mellan Motala och Mjölby samt pendeltågsstation i Skänninge blev klara under Riksväg 32/50 mellan Motala och Mjölby togs delvis i bruk och blir helt klar under Efterfrågan på mark för både bostäder och affärsverksamhet har varit lugnare än tidigare, 10 villatomter såldes under året. Det finns ändå ett intresse av att bygga i kommunen. Därför har mark köpts in i Mantorp och utbyggnad av tomter i Skänninge startat.

3 Näringsliv Mjölby kommun hamnade på andra plats i Östergötland av kommuner som har det bästa företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatranking. Arbetslösa personer, år och år i program med aktivitetsstöd, var högre än riksgenomsnittet. Därför antog kommunstyrelsen en strategi för åtgärder för ökad sysselsättning bland unga. Antalet företag i kommunen ökade med drygt 130 stycken under Vision 2025 Ledorden Världsvan och hemkär sammanfattar Mjölby kommuns vision för år Visionens fem områden bildar en helhet och syftar till en hållbar utveckling. Visionen bryts ner i långsiktiga kommunmål med strategisk betydelse för kommunens utveckling. Av kommunens elva övergripande mål är tre uppfyllda, fyra delvis uppfyllda och fyra är inte uppfyllda. Dessutom är samtliga tre finansiella mål uppfyllda Kvalitetsutveckling Kundundersökningar har genomförts av de flesta förvaltningarna med varierande resultat. Synpunkter från allmänheten har dokumenterats. Vissa har åtgärdats och ett fortsatt arbete pågår. Ett Lean-inspirerat arbetssätt med ständiga förbättringar har prövats och en slutrapport skrivits om arbetssättets positiva påverkan. Kommunen deltar i ESF-projektet Kompetensväxeln som syftar till att underlätta generationsväxlingen och bibehålla effektiva välfärdstjänster. Kommunens medarbetare Kommunen hade vid årsskiftet årsarbetare, en ökning med endast två årsarbetare. Personalkostnaderna ökade till 975 mkr jämfört med 949 mkr året innan. Medelåldern bland de tillsvidareanställda är 48 år. En omfattande medarbetarenkät har genomförts och flera utbildningar för chefer och arbetsledare har hållits. Antalet sjukdagar var 13,2 dagar per årsarbetare, en ökning från 10,3 dagar föregående år.

4 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Förvaltningsberättelse Utvecklingen inom kommunen...6 Vision 2025 och kommunmål...9 Ekonomisk översikt och analys...13 Kvalitetsredovisning...21 Personalredovisning...24 Hållbar utveckling...29 Verksamhetsberättelser Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning...31 Social omsorg och stöd...36 Kultur och fritidsverksamhet...40 Teknisk verksamhet fastigheter, gata och park, va- och avfallhantering...43 Intern service...47 Kommunövergripande verksamhet...49 Plan- och byggverksamhet...52 Miljö- och hälsoskydd...54 Räddningstjänst...56 Kommunfullmäktige och politiska organ...58 Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen...59 Räkenskaperna Resultaträkning...62 Kassaflödesanalys...63 Balansräkning...64 Tilläggsupplysningar...65 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Resultaträkning...76 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Balansräkning...77 Driftredovisning Mjölby kommun...78 Investeringsredovisning Mjölby kommun...79 Detaljerad årsuppföljning, samtliga investeringsprojekt Övrig information 5 år i sammandrag...82 Mjölby kommuns organisation...83

5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Jag har varit ordförande i kommunstyrelsen sedan årsskiftet, det har inte varit enkelt, men händelserikt och spännande. Att vara politiker i en organisation med så många engagerade och kompetenta medarbetare är ett privilegium. Vår kommun har klarat balanskravet alltsedan det infördes 2000 och vi klarar det i år också. I år ligger kommunens resultat på 35,2 mkr, främst beroende på återbetalning från AFA försäkringar. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -14,2 mkr. Mjölby kommun fortsätter att växa och utvecklas. Dubbelspåret mellan Motala och Mjölby är klart. Pendeltågstationen i Skänninge är också färdig. Riksväg 32/50 mellan Mjölby och Skänninge blir helt klar under Allt det här förstärker vårt redan utmärkta logistikläge, attraherar fler företag och breddar arbetsmarknaden. Jag välkomnar verkligen de nya företagen i kommunen, i år ökade antalet med drygt 130 stycken. Ett vitalt näringsliv är naturligtvis en förutsättning för en levande kommun och en fungerande arbetsmarknad, men i dagens läge krävs också andra insatser. Därför antog kommunstyrelsen i juni en strategi för väglednings- och arbetsmarknadsåtgärder för ökad sysselsättning bland unga. Genom strategin och vårt nya tillväxtkontor fick arbetslösa ungdomar en mentor som komplement till arbetsförmedlingens resurser. Vi ser ett fortsatt intresse för att bygga bostäder i Mjölby kommun, därför fortsätter satsning på att ta fram attraktiva lägen. Bland annat har en utbyggnad av tomter i Skänninge startat. Vi har en lite lugnare efterfrågan på bostads- och verksamhetsmark än tidigare år, men i Mjölby tätort är det fortfarande brist på verksamhetsmark. Nya områden är under planläggning och vi försöker förvärva lämplig mark till fler. Att fler väljer att flytta hit är ett kvitto på att vi slagit in på rätt väg. Vi ska fortsätta den vägen. Det kräver att vi satsar oss in i framtiden, bland annat genom att skapa goda förutsättningar för företagande och boende, men också genom en bra daglig service. Det är i vardagen vi skapar förutsättningarna för framtiden. Året som gått har också inneburit stora utmaningar och tragik. Branden på Prästgårdsliden med sina sorgliga konsekvenser, satt avtryck i många människors liv. Turbulensen runt Östergårdens förskola har präglat flera verksamheter i kommunen. Processen är inte avslutad, men lärdomarna vi drar gör oss bättre rustade. Nästa års budget blir stram. Vi har stora åtaganden, det gäller att vi gör vårt bästa för att bibehålla och utveckla kvaliteten i våra verksamheter, trots tuffa ekonomiska förutsättningar. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan åstadkomma det. Cecilia Vilhelmsson Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

6 Utvecklingen i kommunen Invånarantal (antal) Födelsenetto (antal) Befolkning och flyttningsmönster Vid årsskiftet 2012/2013 var invånarantalet , vilket innebar en ökning för sjunde året i rad. Ökningen blev 122 personer, 0,5 procent. Sett över den senaste femårsperioden är det ett normalår. Utvecklingen i kommunen är beroende av utvecklingen i länets större kommuner. I Linköping och Norrköping ökade invånarantalet cirka 1 procent. Som helhet växer länet något långsammare än riket, 3 procent jämfört med rikets 4 procent den senaste femårsperioden. Det är en tydlig trend att tillväxten centreras till storstadsregionerna, med några få undantag. Förortskommuner till stora städer gynnas av att regionerna blir större. Befolkningstillväxten den senaste femårsperioden har inneburit ett nettotillskott med cirka 660 invånare. Det förklaras till hälften av en ökad nettoinflyttning främst från Linköping, till hälften av nettoinvandring. Födelsenettot den senaste femårsperioden har varit negativt. Under 2012 var födelsenettot +17. Antal födda var 262, vilket är lägre än de höga födelsetalen under Samhällsbyggnad och infrastruktur De stora infrastrukturprojekten i regionen är på väg att bli färdiga. Under 2012 blev dubbelspåret mellan Motala och Mjölby klart. Även pendeltågstationen i Skänninge blev klar och överlämnades till kommunen, trots att pendeltågtrafiken inte startar förrän 8 april Riksväg 32/50 mellan Mjölby och Skänninge kunde under året tas i bruk trots att sträckan inte blir helt klar förrän under Infrastrukturprojekten förstärker kommunens logistikläge, attraherar fler företag och breddar arbetsmarknadsområdet. Efterfrågan på både bostads- och verksamhetsmark har varit lugnare än tidigare år. I Mjölby tätort råder det trots det fortsatt brist på verksamhetsmark. Nya områden är under planläggning och kommunen försöker förvärva lämplig mark till fler. 10 villatomter såldes under året, det är mer än en halvering jämfört med de senaste åren. Finanskris och lånetak bedöms vara de främsta anledningarna till nedgången. Det finns fortfarande ett intresse att bygga i Mjölby kommun, därför fortsätter satsningen på att ta fram attraktiva bostadslägen. Kommunen har köpt in mer mark i Mantorp i anslutning till Olofstorp, med plats för cirka 40 tomter. Under 2012 har också en utbyggnad av tomter i Skänninge startat. Förvaltningsberättelse 6

7 I framtiden kommer telefoni och bredband att vara mobila eller fiberbaserade, inom några år sker ett teknikskifte. Utgångspunkten är att omställningen sker på marknadsmässiga grunder och att invånare och företag ska ha tillgång till den telefoni- och bredbandskapacitet som krävs. Kommunen har tagit ställning för att följa och på olika sätt stödja kommande förändringar. Vissa medel för stöd till omställning har avsatts för landsbygden, där marknadens möjligheter är begränsade. Under 2012 har kommunen stöttat projekt i Rustorp och Normlösa. Färdigställda småhus och lägenheter (antal) Näringsliv och arbetsmarknad För första gången på flera år tappade Mjölby kommun förstaplatsen i Svenskt Näringslivs ranking av lokala företagsklimat i Östergötland hamnade vi istället på andra plats. Kommunens mål att tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i landet uppnåddes dock i och med vår 68:e plats i rikslistan. I augusti 2012 sammanfördes Näringlivskontoret och Arbetsmarknad och vägledning till ett kontor för att öka samarbetet mellan enheterna och uppnå samordningsvinster. Det nya kontoret kallas Tillväxtkontoret. Obalanstalet (arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd) för åringar har under 2012 legat mellan 8,7 och 9,9 procent. Mjölby kommuns obalanstal för åringar var i december 24,1 procent. I juni antog kommunstyrelsen en strategi för väglednings- och arbetsmarknadsåtgärder för ökad sysselsättning bland unga. Arbetet med att implementera denna påbörjades genast. Bland annat fick arbetslösa ungdomar en mentor som komplement till arbetsförmedlingens resurser. Projektet kallas 100 mentorer i 100 dagar och ska utvärderas när det slutar i februari Ett stort antal ungdomar erbjöds feriejobb under sommaren och fick därigenom en första kontakt med arbetslivet. Kommunen uppdrog även åt NyföretagarCentrum att genomföra en kortare utbildning kring företagande. 19 ungdomar deltog och var så kallade sommarlovsföretagare. Antalet företag i kommunen ökade med drygt 130 stycken under I december fanns drygt 2400 företag och filialer i kommunen. Exempel på större etableringar under året är Fågelsta Åkeri & Frystransporter och restaurangen Eataliano, båda på Viringe. Kommunen genomförde under året flera aktiviteter för att öka kontaktytorna mellan företagen, bland annat den årliga företagarträffen och Mjölbybussen. Politiker och tjänstemän deltog också i företagarorganisationernas olika evenemang. Samarbetet med Linköpings Universitet fortgick och både stora och små företag anlitade studenter för att genomföra projekt och analyser Öppet arbetslösa i program år (procent) Mjölby Riket Länet 2012 Öppet arbetslösa i program år (procent) Lägenheter Villor 2006 Länet 2007 Mjölby 2008 Riket Förvaltningsberättelse

8 Anmälda skaderapporteringar kommunala fastigheter (antal) Olyckor Skadegörelse Olyckor Trygghets- och säkerhetsarbete Kommunens trygghets- och säkerhetsenhet har som mål att skapa en kommun där medborgarna känner sig trygga och där brottsligheten ligger på en låg nivå. Genom olika samverkande åtgärder i syfte att förebygga uppkomsten av brott, minskad brottslighet och ökad trygghet ska målet nås. Kommunens brottsförebyggande råd (KomBrå)har under året bland annat genomfört ett antal trygghetsvandringar både tillsammans med ungdomar och seniorer, för att öka tryggheten i kommunen. Arbetet med krisredskapsfrågor kom under år 2012 att rikta sig mot två huvudsakliga områden; mediaträning och krisövning. Mediaträningen i samverkan med kommunens informatör, riktade sig till chefer och nyckelpersoner. Under året har det också bland annat upphandlats ett nytt kommunförsäkringsavtal med Trygg Hansa. Även uppdraget kommunväktare har upphandlats, kommunen har ett av avtal med Securitas AB. Informationsindex för kommunens webbplats (index 1-100) Mjölby 2010 Riket Marknadföring och kommunikation Mjölby kommun genomförde under året kampanjer för att marknadsföra kommunens villatomter, det fina företagsklimatet, Skänninge som etableringsort samt Svartå Strand. Flera av kampanjerna genomfördes tillsammans med det lokala och regionala näringslivet. Kommunen deltog i eller arrangerade följande mässor/utställningar: Östgötamässan Häst, Villatomtsmässan i Mjölby, rekryteringsmässa för civilingenjörer. Kommunikationsarbetet under året har starkt präglats av problemen runt Östergårdens förskola i Mjölby. Även insatser efter branden på Prästgårdsliden tog tid i anspråk. På grund av akuta kommunikationsinsatser har utvecklingsarbetet, till exempel när det gäller kommunens webbplats, fått stå tillbaka. Arbetet med att utforma kommunikationsstöd för hemsjukvårdsreformen startade. Kommunens facebook-sida utvecklades och visade sig vara en effektiv informationskanal, bland annat när en ventil vid vattentornet i Mjölby gått sönder. En ny kommunikationspolicy och riktlinjer för webbplats, intranät, sociala medier och andra elektroniska forum togs fram. Det massmediala trycket runt Östergårdenproblematiken har varit hårt. Andra kommunala verksamheter har skildrats i massmedia på ett positivt sätt. Nästan alla pressmeddelanden kommunen skickar ut ger effekt, massmedia hämtar också idéer till reportage på kommunens webbplats. Förvaltningsberättelse 8

9 Vision 2025 och kommunmål Mjölby kommun ska vara en hållbar kommun. Vi ska skapa förutsättningar för människor, företag och naturresurser att utvecklas på ett hållbart sätt. Visionens fem områden bildar en helhet en hållbar utveckling: En kommun med livskraft Invånarna är initiativrika och välutbildade En hållbar tillväxt och ett näringsliv i världsklass Utvecklande mötesplatser En miljö som håller i längden. Ledorden Världsvan och hemkär sammanfattar kommunens vision för Mjölby kommun år Förhållningssättet i kommunen ska bygga på gemensamma värderingar som utgår från kommunvisionen. En del i arbetet är att utbilda politiker, chefer och medarbetare. Kommunmål Kommunmål ur ett verksamhetsperspektiv Visionen bryts ner i långsiktiga kommunmål med strategisk betydelse för kommunens utveckling. Det finns mål både ur verksamhets- och finansiellt perspektiv. z Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning. Kommunen har haft ett positivt flyttningsnetto sju år i rad. Det är Mjölby och Mantorp som ökar. Kommunens har ett stort utbud av villatomter, fler personer står i kommunens tomtkö än vid samma period föregående år. I medborgarundersökningen, som genomförs vartannat år, ger invånarna ett bra betyg för boendemiljön. Resultatet är bättre än genomsnittet. Ny medborgarundersökning ska genomföras Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Förändring i nettoinflyttning (antal) Linköping Utlandet Övriga kommuner 2010 Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen (antal) z Utbildningsnivån ska höjas. Andelen elever som är godkända i alla ämnen ökade från 74 till 76 procent. Resultatet är sämre än riksgenomsnittet. Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år, minskade från 82 till 81 procent jämfört med Resultatet är bättre än riksgenomsnittet. Andelen som efter avslutat gymnasium studerar vidare på högskola och universitet, har ökat tre år i rad. Andelen ökade från 37 till 41 procent. Andelen som studerar vidare efter gymnasiet är lägre än genomsnittet i riket Riket Mjölby Förvaltningsberättelse

10 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år (antal) Andelen invånare år med eftergymnasial utbildning ökade från 25 till 26 procent. Mjölby har en lägre utbildningsnivå än riket Riket Mjölby z Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 procent bästa i landet. I Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat placerar sig vår kommun bland de 25 procents bästa, på plats 68 av 290. Det är dock en försämring jämfört med föregående års placering (38). I mätningen Insikt rankades kommunen på plats 90 av 166 kommuner, en ungefärlig mittenplacering. Ny mätning sker Rankingen när det gäller nyföretagandet har försämrats jämfört med tidigare år Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning (antal) 50 Riket 2012 z Försörjningsstödskostnaderna ska minska i jämförelse med riksgenomsnittet. Kostnaderna under mätperioden sjönk med 1 procent i både riket och i Mjölby kommun. Mjölby har haft en positiv trend under Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd, minskade efter att ha ökat under flera år. Som jämförelse ökade länet under samma mätperiod med 4 procent. I kommunen har området fokuserats under en längre tid och en rad orsaker har bidragit till den positiva trenden Mjölby Företagsklimat (ranking) z Andelen sysselsatta ungdomar ska öka. Ungdomsarbetslösheten låg i december på 24,1 procent, jämfört med 27,1 procent samma månad föregående år. Måttet på hur stor andel som arbetar och studerar efter gymnasiet förbättrades. Antalet sysselsatta ungdomar i Mjölby kommuns arbetsmarknadsinsatser, ökade jämfört med Målet är uppfyllt men arbetslösheten för unga är fortfarande för hög. Insatserna och resurserna för att öka sysselsättningen för ungdomar är omfattande. z Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra Målet mäts genom medborgarundersökningen och BRÅ:s nationella trygghetsundersökningar. De genomförs vartannat år, därför finns inga nya resultat för I medborgarundersökningen var index för trygghet 57 av 100 i senaste mätningen, medelvärdet var 61. Kommunen har gjort flera insatser för att öka upplevelsen av trygghet. Bland annat har 3 trygghetsvandringar genomförts för olika målgrupper. I skadestatistiken för kommunala fastigheter har antalet anmälda skador sjunkit. Antal anmälda brott i kommunen minskade jämfört med Nivån är betydligt lägre än riksgenomsnittet Mjölby z Medborgarnas möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska öka. NöjdInflytandeIndex i den senaste medborgarundersökningen visade ett bra resultat för Mjölby kommun. Index är 47 jämfört med riksgenomsnittets 41. Betyget på informationen på kommunens hemsida har förbättrats jämfört med tidigare år, index 80 jämfört med 77 året innan. Resultatet är bättre än riksgenomsnittet. Väntetiden för medborgarförslag minskade till mediantiden 187 dagar. Vissa förbättringar av handläggningsprocessen har genomförts. Förvaltningsberättelse 10

11 z Energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi ska minska. SCB:s kommunala energistatistik visar att koldioxidutsläpp per invånare har ökat jämfört med tidigare mätning års statistik visar 7,2 ton per år och invånare, (jämfört 7,1 2009). Genom Energikontoret Östra Götaland har en så kallad energibank tagits fram. Där sammanställs indikatorer för energiområdet för kommunerna i länet. Bland annat visar energibanken att energianvändningen per år och invånare har ökat från 28 mwh till 29 mwh mellan 2009 och När det gäller bränsleanvändningen har andelen förnybara bränslen minskat från 49 procent till 40 procent mellan 2008 och Resultatet är påverkat av att oljeledningen ökar under kalla vintrar. Energibanken redovisar även data för kommunala fastigheter; när det gäller bränsleanvändningen i kommunal förvaltning, har andelen förnybara bränslen ökat från 72 procent 2009 till 88 procent Genom energibanken finns möjligheter att följa upp energimålet mer i detalj. Diagrammet i marginalen visar att kommunens vindkraftsproduktion svarar för cirka 50 procent av hela länets produktion. z Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka. Målet mäts genom medborgarundersökningen som genomförs vartannat år. Nästa mätning sker NöjdMedborgarIndex vid senaste mätningen har index 60 av 100. Mjölby kommun har bättre resultat än riksgenomsnittet inom samtliga verksamhetsområden. Utöver medborgarundersökningen genomfördes ett stort antal kundundersökningar i de kommunala verksamheterna. En kort sammanfattning finns i avsnittet Kvalitet och utveckling. Kommunen avstod från att delta i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet z Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras. I den nationella folkhälsoenkäten frågas om invånarnas hälsa och levnadsvanor. I den senaste rapporten har kommunens resultat försämrats på en rad punkter. Trenden är negativ när det gäller fysisk aktivitet och personer med övervikt/fetma. Resultaten i enkäten bör tolkas med försiktighet. Den bygger på ett urval som besvarat enkäten och eftersom populationen är liten vägs resultaten samman till ett fyrårssnitt som uppdateras årligen. Målet kommer att ses över inför kommande mål- och budgetprocess. Antal hushåll med försörjningsstöd, efter ålder (antal) Upp till 24 år 25 år och äldre Anmälda brott per invånare (antal) Producerad vindkraftsel (mwh/år) Östergötland Riket 2009 Mjölby Länet Mjölby Förvaltningsberättelse

12 z Hälsokompetensen i organisationen ska öka. Eftersom målet är nytt för 2012 finns en nulägesbild, det går därmed inte bedöma huruvida hälsokompetensen ökat. En av orsakerna är att PA-systemet uppgraderats och statistiken därmed förändrats. Den medarbetarenkät som genomfördes under året har också gjorts om jämfört med tidigare år. Sjukfrånvaron ökade 2012 för första gången på många år, från 4,2 procent till 5,1procent. Det följer trenden i riket. Frisknärvaron, dvs andelen medarbetare utan frånvaro är 36 procent. Resursanvändandet inom företagshälsovården visade under 2012 ingen märkbar ökning av förebyggande och främjande insatser gentemot de rehabiliterande insatserna. Företagshälsovården är en ny aktör, vilket innebär att mätning av insatserna påbörjades I medarbetarenkäten efterfrågas medarbetarnas upplevda hälsa. 71 procent instämde i påståendet att man upplever sin egen hälsa som mycket god. 39 procent instämde i påståendet att man arbetar med hälsofrämjandefrågor på arbetsplatsen. Kommunmål ur ett finansiellt perspektiv z Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, före extraordinära poster, ska genomsnittligt under perioden uppgå till 2 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2012 är målet att klara budgeterat resultat 10,5 mkr. Faktiskt resultat enligt definitionen i målet är 32,0 mkr, vilket innebär 2,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. De främsta förklaringarna till det positiva resultatet är en återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkringar och högre skatteintäkter än budgeterat. Nämndernas resultat blev -14,2 mkr vilket är en försämring jämfört med föregående år. z Låneskulden för skattefinansierad verksamhet bör uppgå till högst 285 mkr. Låneskulden för skattefinansierad verksamhet uppgick till 192 mkr. z Investeringsnivån för all verksamhet utom va-verksamhet, avfallshantering och markexploatering ska under perioden högst uppgå till genomsnittligt 77 mkr per år, det vill säga maximalt 308 mkr under fyraårsperioden. Investeringsnivån 2011 var 66 mkr och var för mkr på den del av verksamheten som avses i målet. Genomsnittet blir 73 mkr. Under de första två åren under perioden har investeringsnivån därmed varit på rätt nivå. Förvaltningsberättelse 12

13 Ekonomisk översikt och analys Belopp inom parentes avser 2011 Årets resultat Årets resultat uppgår till 35,2 (34,4) mkr mot ett budgeterat resultat på 10,5 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -14,2 (-1,8) mkr och finansieringen ger ett överskott på 38,9 (24,9) mkr. Nämndernas avvikelser är sammantaget vid årets slut -14,2 mkr där omsorgs- och socialnämnden står för -16,1 mkr. Därutöver har årets resultat påverkats av vissa poster på det finansiella området som inte varit kända eller beslutade vid budgeteringstillfället, +38,9 mkr. Återbetalning från AFA försäkringar för premier från 2007 och 2008 avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och avgiftsbefrielseförsäkring med totalt 24,8 mkr, är den största posten men även intäkter för kommunalskatt och generella statsbidrag utgör 12,8 mkr utöver budget. Årets resultat har också påverkats av kostnader för bidrag till statlig infrastruktur gällande planskild korsning under järnvägen vid Idrottsgatan i Skänninge med 2,1 mkr. Under 2012 har kommunfullmäktige beslutat att utöver tidigare beslutade 25 mkr bidra med ytterligare 11,7 mkr för bland annat ökad trafiksäkerhet. 1,5 mkr avser upplösning av infrastrukturbidraget och 0,6 mkr indexuppräkning för tillkommande bidrag. Nämndernas avvikelser är illavarslande även inför nästkommande år då budgeterat resultat ligger på 2,4 mkr och nämnder med underskott 2012 kommer att ha svårt att nå balans. Årets resultat (mkr) Balanskravet Det justerade resultatet för balanskravet är 31,2 (25,8) mkr. Mjölby kommun har klarat balanskravet de år som det har gällt, det vill säga åren Kommunallagens krav på balans i ekonomin innebär att resultatet inte får budgeteras negativt. Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster räknas bort för att komma fram till det justerade resultatet som ska vara positivt. Balankrav, mkr Årets resultat 35,2 34,4 15,7 13,2 10,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0-2,0 Social investeringsfond -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Realisationsvinster -3,0-8,6-7,6-7,7-6,4 Justerat resultat 31,2 25,8 8,1 5,5 1,6 13 Förvaltningsberättelse

14 Avvikelser mot årsbudget per nämnd 2012 mkr % Byggnads- och räddningsnämnd/ Byggnad -1,0-17% Byggnads- och räddningsnämnd/ Räddning -0,4-2% Utbildningsnämnd -8,8-2% KF-Politiska organ -0,1-2% KS-Förvaltning inkl arbetsmarkn/ vägledning -0,8-1% KS-Tekniskt kontor, skattefinansierad 4,4 7% KS-Tekniskt kontor, avgiftsfinansierad 3,2 - Kultur- och Fritidsnämnd -0,7-1% Miljönämnd 0,1 3% Omsorgs- och socialnämnd -16,1-4% Service- och entreprenadstyrelse 6,0 - Summa -14,2 För 2012 har en markering gjorts i det egna kapitalet för att ge utrymme för en så kallad social investeringsfond. En mkr har reducerat resultatet för balanskravet. Utrymmet kommer att få disponeras enligt kommande riktlinjer för särskilda insatser inom det sociala området och ska inte användas till ordinarie insatser och verksamheter inom nämnderna. Kommunfullmäktige kommer under 2013 att fatta beslut om detta. Nämndernas budgetavvikelser Nämndernas och styrelsernas utfall i förhållande till årsbudgeten visar sammanlagt ett underskott med -14,2 (-1,8) mkr. Störst avvikelse har omsorgs- och socialnämnd med -16,1 mkr. Flera nämnder har negativa avvikelser. Även om tidigare års avvikelser räknas in har ett antal nämnder negativ avvikelse. Här kommenteras de största avvikelserna kort. Omsorgs- och socialnämnd: -16,1 mkr Förvaltningen har genomfört en omorganisation under I augusti prognostiserade nämnden en negativ avvikelse mot budget. Vid årets slut blev avvikelsen -16,1 mkr. En stor del av budgetavvikelsen, -9,3 mkr, beror på volymökningar i äldreomsorgen, främst för äldre med mångsjuklighet eller demensdiagnos. Förvaltningens kostnader ökade ytterligare genom stor efterfrågan på hemtjänst vilket resulterade i en budgetavvikelse på -3,7 mkr. Inom individ- och familjeomsorgen har efterfrågan främst ökat när det gäller insatser för barn och ungdomar, missbruksvård med beviljad extern institutionsvård och försörjningsstöd, -3,6mkr. Arbetslösheten var fortfarande hög under 2012, det har bidragit till höga kostnader för försörjningsstöd, -1,9 mkr. För att minska de ökade kostnader har omsorgs- och socialförvaltningen samverkat med framförallt Vägledningscenter och skapat Offentligt skyddade anställningar, OSA. Behovet av externt köpta gruppboendeplatser och hemtjänst ökade, -2,1mkr. Under året har omsorgs- och socialnämnden inför kommunstyrelsen redogjort för vilka åtgärder som planeras för att komma tillrätta med underskottet. Några åtgärder har påbörjats under 2012, men får effekt först Ytterligare åtgärder är planerade för 2013, nämnden har under februari redogjort för dessa i kommunstyrelsen. Utbildningsnämnd: -8,8 mkr Från och med augusti har en omorganisation genomförts som medfört en sammanslagning av förskola/grundskola med gymnasium/vuxenutbildning samtidigt som arbetsmarknad/vägledning övergått till kommunstyrelsens förvaltning. Förskola och grundskola, -1,5 mkr: Inomhusmiljön på Östergårdens förskola har utretts och är under fortsatt utredning. Förskolan är stängd sedan september och extra utgifter för åtgärder och hyra av förskola har medfört ökade kostnader. 2,3 mkr har, enligt beslut i nämnden, tagits i anspråk av tidigare års överskott (TB). Det innebär att 2012 års budget är underbudgeterad redan från början. Gymnasieskola och vuxenutbildning, -7,3 mkr: Under året har gymnasiet bedrivits med dubbla gymnasiereformer vilket ökat kostnaderna. Höga under- Förvaltningsberättelse 14

15 visningskostnader och minskade intäkter SFI -3,0 mkr, HVB-placeringar och ökade interkommunala kostnader, -2,4 mkr och kostnader för att iordningställa svetslokal på Dackeskolan samt nedskrivning av del av tidigare iordningställd lokal, -1,2 mkr utgör de huvudsakliga orsakerna till underskottet. Ett högt antal elever på yrkeshögskolan medför ett plus på 0,6 mkr. Åtgärder för att få en budget i balans inom för- och grundskola innebär att ytterligare TB tas i anspråk och resterande sparbehov täcks genom neddragning inom samtliga verksamheter utom resursenhet, förskoleklass och grundskolan årskurs 1-2. För gymnasium/vuxenutbildning har vissa lediga tjänster inte återbesatts i samband med naturlig avgång, nya regler för anslutningsresor har minskat kostnaderna liksom en översyn av gymnasiesärskolans skolskjutsar. Dessa åtgärder infördes först inför ht 2012 och har inte fått full effekt. BR-nämnd byggnadskontor: -1,0 mkr Då nämnden har en bruttokostnad på 10,4 mkr är underskottet med 1,0 mkr betydande. Nämndens tilläggsbudget är nu förbrukad och summerar -0,2 mkr. Bygglov, bygganmälan, -0,5 mkr: Obudgeterad projektanställning, obudgeterat införande av nytt ärendehanteringssystem samt större inventarieköp är orsaken. Kart- och mätningsverksamhet, -0,5 mkr: Lägre intäkter på grund av färre beställda kartor och minskade utsättningar/inmätningar. Redovisad åtgärd är ökning av taxan Kommunstyrelsens förvaltning inkl. arbetsmarknad/vägledning: -0,8 mkr Året har inneburit omorganisation och hög personalomsättning. Arbetsmarknad/vägledning har tillkommit och införlivats med näringslivskontoret och tillsammans har ett nytt tillväxtkontor bildats. KS förvaltning, +1,6 mkr: Utveckling och service, +2,4 mkr där en chefstjänst varit vakant sedan sommaren och växeln fått fler anknytningar och högre intäkter samtidigt som planerad uppgradering/inköp av växeln inte skett. IT-avdelning, -1,6 mkr, har haft ett händelserikt år med ett omfattande AD-projekt. Underskottet förklaras delvis av lägre interna intäkter och dubbla licensavgifter. Den interna finansieringsprincipen ska ses över under Färdtjänstkostnaderna som under 2011 varit höga har dämpats under 2012, +0,5 mkr. Arbetsmarknad/vägledning, -2,5 mkr: Intäkterna för olika arbetsmarknadsåtgärder som finansierar handläggande personal har inte inkommit i den utsträckning som budgeterats. Kostnadsnivån har då blivit för hög vilket inte uppmärksammats i tid. Översyn av rutiner för rekvirering av intäkter startades direkt efter bokslutsanalys och en anpassning till kostnadsnivån sker under Service- och entreprenadstyrelse, +6,0 mkr Gatu- och fastighetsenheten, +5,0 mkr: På fastighetsavdelningen, +2,7 mkr, kan nämnas att volymen särskilda beställningar har ökat under året utifrån en redan hög nivå. Underleverantörer används och ett pålägg adderas enligt avtal vilket skapat ett betydande överskott då volymen varit så hög. På avdelning anläggning/väg/va, +1,1 mkr, har filmning av vattenledningar skett i lägre omfattning än tidigare på grund av pensionering samt en lägre volym arbetade timmar genererade av vattenläckor. 15 Förvaltningsberättelse

16 Lokalvårdsenheten, +1,1 mkr: Utgörs av tidigare års rationaliseringar i kombination med prissättning som följt inflationen. Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag (procent) 98,5 98,0 97,5 97,0 Finansieringens budgetavvikelser Till finansieringen samlas bland annat skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, pensioner och vissa poster som inte kan hänföras till någon speciell nämnd. Finansieringens utfall i förhållande till årsbudgeten visar sammanlagt ett överskott med 38,9 (24,9) mkr. Som jämförelsestörande intäktspost finns återbetalningen från AFA försäkringar för premier från 2007 och 2008 avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och avgiftsbefrielseförsäkring med totalt 24,8 mkr och som kostnadspost ett skadestånd på 2,1 mkr i samband med en översvämmad golfbana Kommunalskatten har genererat 7,0 mkr och generella statsbidrag 5,8 mkr utöver budget. Det ofördelade anslaget för oförutsedda behov visar överskott på 7,2 mkr där bland annat priser och lönekostnader inte ökade lika mycket som det fanns beredskap för. 96,5 96,0 95,5 Nettoinvestering (mkr) Skattefinansierat Avgiftsfinansierat 2012 Utveckling av verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag En viktig förutsättning för en sund ekonomi är att det råder balans mellan intäkter och kostnader. För att bibehålla ett kort- och långsiktigt finansiellt handlingsutrymme krävs att det återstår en andel av de löpande intäkterna för att finansiera framtida investeringar och pensionskostnader. Under 2012 har 96 procent (96 procent) av intäkterna från kommunalskatt och generella statsbidrag förbrukats i den löpande verksamheten, inklusive avskrivningarna. Inom den kommunala sektorn används ofta maximalt 98 procent som riktlinje vid en förenklad bedömning av hur en kommun förhåller sig till god ekonomisk hushållning. Vid en sådan nivå bedöms att en kommun över tid klarar finansieringen av en normal investeringsnivå. Det betyder att normen 98 procent har uppfyllts alla år utom 2004 och 2008 under den senaste 10-årsperioden. I genomsnitt under 10 år ligger förhållandet på 97 procent Större färdigställda investeringar, mkr Total utfall Total budget Pendeltågstation i Skänninge 13,0 15,0 Energieffektivisering och fjärrkyla, Stadshuset 15,3 14,0 Jerikodalstorget/Kanikeplan ombyggnad 9,3 8,2 Konstgräs Vifolkavallen 5,9 4,7 Ombyggnad av Villerkulla 3,9 2,6 Kommunalskatt Utdebiteringen av kommunalskatt har varit 20,73 kr jämfört med 21,15 föregående år. En sänkning med 0,42 kr beroende på att Landstinget från och med 2012 tagit över driften för kollektivtrafiken. På grund av detta har 4,7 mkr har erhållits i mellankommunal utjämning från Landstinget. Landstingsskatten har ökat i motsvarande grad till 10,27 kr från 9,85 kr. Under året erhölls preliminära kommunalskatteintäkter. Dessa har justerats med den prognos på slutavräkning som SKL presenterar i december varje år. Justeringen för 2012 blev 11,8 mkr. Dessutom är 2011 års deklarationer färdiga och slutavräkning för 2011 definitiv vilket medfört en liten förbättring för 2012 på 0,2 mkr. Investeringar och exploateringsverksamhet Utgifter större än ett prisbasbelopp ( kr för 2012) och varaktighet längre än 3 år räknas som investeringsutgift. Årets investeringar har uppgått till 132 (95) mkr mot en total budget på 227 mkr varav 105 mkr är tilläggsbudget. Förvaltningsberättelse 16

17 Avvikelsen från total budget är 122 mkr och utgörs dels av pågående va-investeringar, inköp av maskiner/inventarier samt ett flertal byggprojekt som ännu inte avslutats. Under året har 14 investeringsprojekt färdigställts, bland annat pendeltågstationen i Skänninge, 9,2 mkr, energieffektivisering och fjärrkyla i Stadshuset, 7,9 mkr och ombyggnad av Jerikodalstorget/Kanikeplan, 8,0 mkr. Vidare är konstgräs på Vifolkavallen färdigställt, 3,5 mkr, liksom ombyggnad av Villerkulla, 1,3 mkr. Flera fastighetsförvärv har gjorts, 11,3 mkr, bland annat för Svartå strands kommande exploatering. Vidare har insatser gjorts för hembygdsgården i Mjölby, offentlig toalett i Mjölby, gångväg vid Skenaån i Skänninge, gång- och cykelväg vid Bjälbogatan och oljeberoende har eliminerats vid Normlösa och Västra Hargs skolor. När det gäller exploateringsverksamheten, 8 (7) mkr, har utbyggnaden av Sörby i Mjölby fortgått, utredningar har slutförts kring Svartå strand. Investeringar på den helt avgiftsfinansierade verksamheten uppgår till 46 (22) mkr och domineras av årets största investering, nämligen rötgasprojektet, 25,5 mkr som beräknas bli klart i april Projektet innebär att kommunen själv rötar avloppsslam istället för att det används inom lantbruket och på sikt kan det bli aktuellt att utvinna biogas. Förbättringsarbeten på va-ledningar blev 8 mkr. 1 mkr avser va-investeringar i exploateringsverksamheten. Avseende avfallshanteringen så har nytt förråd på Hulje påbörjats. Kreditförfall Mkr % rörlig ränta Summa Totalinvesteringar, mkr Skattefinansierat Exploatering, skattefinansierad Avgiftsfinansierat Summa Långfristig skuld och likvida medel Kommunens långfristiga låneskuld till kreditinstitut uppgick vid årsskiftet till 411 (414) mkr och ligger därmed i nivå med Att AFA försäkringar återbetalde nästan 25 mkr i premier för 2007 och 2008 påverkade givetvis låneskulden positivt. Den största långivaren är Kommuninvest med 95 procent (85 procent). Övrig långivare är Dexia. Genomsnittlig ränta vid årets slut var 3,3 procent (3,5 procent). Snitträntebindningstiden ska enligt finanspolicy vara två till fyra år och är för ,6 (2,5) år. Av de 411 mkr avser 192 (225) mkr skattefinansierad verksamhet och 219(189) mkr helt avgiftsfinansierad verksamhet, det vill säga va- och avfallshantering. Enligt balansräkningen är den långfristiga skulden 425 mkr eftersom erhållna återstående investeringsbidrag från staten också ska ingå enligt RKR 18. De likvida medlen är vid årets slut 10 (32) mkr. Under 2012 har koncernkrediten hos Swedbank ökat med 10 mkr för kommunens del då ett dotterbolag till MSE avslutat sin verksamhet. Från och med började kommunen köpa el över Nord Pool via mäklaren Bergen Energi. Vid årsskiftet fanns 5 (4) mkr på konton som disponeras av Bergen Energi för handel och säkerhet. I övrigt har likvida medel under året varit placerade på kommunens koncernkonto hos Swedbank. Långfristig skuld (mkr) Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Förvaltningsberättelse

18 Samlat pensionsåtagande (skuld) (mkr) Årets pensionskostnader Pensionskostnaderna består av flera delar. Löneskatt på 24,26 procent är inkluderad: 1. Pensionsutbetalningar för nuvarande pensionärer, 35 (34) mkr. 2. Premier till avgiftsbestämd ålderspension, 39 (37) mkr. 3. Förändring i avsättning, 4 (6) mkr, för bland annat förmånsbestämd ålderspension (FÅP), överenskommelse om särskild avtalspension (ÖK-SAP). 4. Finansiell kostnad för pensionsavsättningen, som redovisas under finansiella kostnader i resultaträkningen, 3 (9) mkr Kortfristig skuld Avsättning i BR Ansvarsförbindelse För 2012 uppgår de totala pensionskostnaderna i resultaträkningen till 81 (86) mkr. Kostnaden för ett kommunalråd som valt pension från och med 2013 ingår med 1,7 mkr. Oftast tillkommer förändring av ansvarsförbindelsen gällande pensionsförpliktelser men under året har ingen förändring skett, 0 (62) mkr inkl löneskatt. Denna post redovisas enligt lag, enligt den så kallade blandmodellen, inte som kostnad i resultaträkningen men kommer i framtiden att belasta resultat och likviditet i samband med att utbetalningar görs. Ansvarsförbindelsen ökade kraftigt 2011 på grund av diskonteringsräntans sänkning och att den så kallade bromsen slog till. Dessa faktorer har inte påverkat ansvarsförbindelsen 2012 men risk finns för enligt SKL. Soliditet (procent) Exklusive ansvarsförbindelse Inklusive ansvarsförbindelse 2012 Framtida pensionsåtagande Inga pensionsmedel har placerats hos extern förvaltare utan hela pensionsåtagandet förvaltas av kommunen som återlån i verksamheten. 1. Pensionsavsättningen som redovisas i balansräkningen uppgår till 89 (82) mkr inklusive löneskatt och avser bland annat förmånsbestämd ålderspension, överenskommelse om särskild avtalspension och vissa politikerpensioner. 2. Vid årsskiftet finns en kortfristig skuld gällande personalens premier 2012 för överföring till individuellt valda förvaltare, avgiftsbestämd ålderspension. Utbetalning sker i mars Skulden uppgår till 39 (37)mkr inklusive löneskatt. 3. Pensionsrätt intjänad före 1998 redovisas enligt lag som ansvarsförbin delse och uppgår till 661 (661) mkr inklusive löneskatt. I princip är det inget som skiljer denna ansvarsförbindelse från en avsättning. Det totala pensionsåtagandet inklusive ansvarsförbindelse, redovisad pensionsavsättning, kortfristig skuld och löneskatt är 789 (780) mkr. Enligt KPA:as prognos beräknas det totala pensionsåtagandet öka till 792 mkr år Soliditet Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett mått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Vid bokslutet 2012 uppgår soliditeten till 42 procent (42 procent). Enligt nu gällande redovisningsprinciper är soliditetsmåttet beräknat utan att den del av pensionsavsättningen som redovisas under ansvarsförbindelse är medräknad vilket medför ett högre redovisat soliditetsmått. Av diagrammet framgår att soliditeten blir negativ när även ansvarsförbindelsen räknats in, -5 procent (-7 procent). Förvaltningsberättelse 18

19 Borgen och risk Kommunens borgensåtaganden uppgår till 275 (294) mkr. Därav utgör borgen till kommunala bolag 242 (261) mkr medan borgen till bostadsrättsföreningar och egna hem uppgår till 32 (33) mkr. I ett aktieägaravtal från 2005 avseende MSE har ägarna överenskommit att Mjölby kommuns borgensåtagande till bolaget ska reduceras allt eftersom amortering eller omsättning av lån sker. Det innebär att borgensåtagandet minskas successivt fram till år 2013, då det upphör helt. Ett nytt kraftvärmeverk kommer att byggas i MSE:s regi. För finansiering krävs kommunal borgen. Kommunfullmäktige beslutade i januari 2013 att bevilja MSE borgen på 192,5 mkr för detta ändamål. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2007 om en avveckling av kommunal borgen för Bostadsbolaget och FAMI. Avvecklingen skulle ske under en tioårsperiod och som började I december 2011 beslutade dock kommunfullmäktige att borgensramarna för de helägda bolagen skulle permanentas på 2012 års nivå vilket är 231 mkr för Bostadsbolaget och 10 mkr för FAMI. Beslutet påverkar således inte De kommunala bolagen är stabila och ger ett positivt resultat och bedöms för närvarande inte utgöra någon stor risk. Kvarvarande borgen till HSB:s bostadsrättsförening i Mantorp utgör en viss risk. På senare år har föreningens ekonomi stärkts och viss amortering görs årligen. Beträffande borgen gentemot egnahem finns också en viss risk för förluster om egnahemsägare kommer på obestånd och inte klarar av kommunens regressfordringar. Risken är beloppsmässigt liten. Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas såväl av kommunala beslut som av omvärldsbeslut. Känslighetsanalysen beskriver vilken resultateffekt olika händelser får på kommunens ekonomiska situation. Resultateffekt mkr Löneökning 1% 9,7 10 st heltidstjänster 4,4 Förändring av verksamhetens kostnader med 1% 14,5 Förändring av verksamhetens intäkter med 1% 3,7 Räntesatsändring 1 % 4,1 Förändrad utdebitering skatt 1 kr 43,4 Kommunens samlade verksamhet Kommunen har under året köpt extern verksamhet för 196 (193) mkr. Utbildningsförvaltningen (fd) har köpt interkommunal utbildning och elevresor för 66 (68) mkr. Omsorgs- och socialförvaltningen har köpt omvårdnad och tjänster för externa placeringar för 61(49) mkr. Förskole- och skolförvaltningen (fd) har köpt skolskjutsar och interkommunala platser för 26(25) mkr. Den totala omfattningen ligger på ungefär samma nivå som 2011 och är fördelad på flera förvaltningar och många leverantörer. Externt köpt huvud- och stödverksamhet i mkr från Entreprenader (mkr) Kosmo 24,9 24,2 Upphandlad trafik 12,6 20,1 Miljöteamet i Östergötland 5,0 4,3 Primär 0,0 1,4 Sodexo 4,1 3,9 Samhall 0,5 0,5 Medley -0,3 0,1 Kommun, landsting, stat Företag, föreningar, övriga Summa Av den verksamhet som upphandlas i extern regi (148 mkr) redovisas entreprenader av betydande omfattning: Kosmo driver särskilt boende, hemtjänst och kök på Vifolkagården i Mantorp. Köket på Slomarps särskilda boende drivs på entreprenad av Sodexo. Miljöteamet utför lokalvård i kommunala fastigheter i Mantorp. Samhall levererar dagligvaruinköp till brukare i hemtjänsten 19 Förvaltningsberättelse

20 och särskilt boende. Medley driver på kommunens uppdrag Lundbybadet. Upphandlad trafik i form av färdtjänst och skolskjutsar uppgår till 13 (20) mkr. Dessa upphandlas från ett flertal trafikbolag. Föregående år ingick även kollektivtrafiken som 2012 övertogs av Landstinget mot skattehöjning. Kommunens samlade verksamhet Kommunens nämnder och förvaltningar Kommunala entreprenader: Kosmo (äldreomsorg) Medley (simhall) Sodexo (kök) Miljöteamet (lokalvård) Samhall (hemtjänst) Övriga Kommunens koncernföretag: Mjölby Svartådalen Energi AB (55%) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100%) Bostadsbolaget i Mjölby AB (100%) Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (100%) Kommunkoncern 2012 Sammanställd Kommunens koncernbolag, sammanställd redovisning Mjölby kommun äger Mjölby Svartådalen energi AB (MSE) (55 procent), Bostadsbolaget i Mjölby AB (100 procent), Fastighets AB Mjölby industribyggnader, FAMI (100 procent) samt Gillestugan i Skänninge fastighets AB (100 procent, som ej bedrivit verksamhet på 21 år). Sammanställd redovisning med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys återfinns tillsammans med kommunens redovisning under räkenskaperna i denna årsredovisning. Under avsnittet verksamhetsberättelser finns varje bolags verksamhetsberättelse med nyckeltal redovisade. Resultatet för kommunen och bolagen tillsammans är 67,7 (56,4) mkr. redovisning Mjölby kommun Bostadsbolaget Ägarandel 100% 55% 100% Resultat (efter skatt) 67,7 (56,4) 35,2 (34,4) 7,3 (5,3) 42,6 (39,2) 1,2 (1,1) Omsättning (1 784) (1 530) 159 (151) 247 (250) 16 (14) Investeringar 216 (162) 132 (95) 36 (33) 71 (88) 0,3 (2,2) Soliditet 36% (35%) 42% (42%) 23% (23%) 34% (31 %) 46% (41%) Antal årsarbetare (2 160) 49 (49) 61 (58) 0 (0) MSE FAMI Förvaltningsberättelse 20

21 Kvalitetsredovisning Kommunens Vision 2025 och kommunmålen anger inriktningen för kvalitetsarbetet. En uppföljning av förvaltningarnas kvalitetsarbete sker årligen. Kundundersökningar och förbättringsarbete Sju av nio förvaltningar har under året genomfört någon typ av kundundersökning. Av de förvaltningar som genomfört undersökningar, har två av dem inte genomfört alla de undersökningar som planerades för Resultat ligger ungefär på samma nivå som år Drygt hälften av de förvaltningar som genomfört kundundersökningar är nöjda med resultatet, som bland annat visade positiva omdömen när det gäller bemötande och handläggningstider. Övriga förvaltningar är till delar nöjda med resultatet. De åtgärder som beslutats på förvaltningsnivå för att förbättra verksamhetens resultat, är delvis genomförda. Hantering av synpunkter från allmänheten 219 synpunkter har dokumenterats under året. Mängden ligger på samma nivå som föregående år. Flera förvaltningar uppger att det kommit in betydligt fler synpunkter som besvarades och/eller åtgärdade, men som inte dokumenterats. Det är stor variation mellan förvaltningar kring antalet dokumenterade synpunkter. Det pekar på behovet av att rutinen för hur synpunkter tas om hand följs bättre. Sju av nio förvaltningar anser dock att förvaltningens rutin för synpunktshantering följts. Drygt hälften anger att inkomna synpunkter bekräftats till uppgiftslämnaren inom 14 dagar. Under år 2013 kommer kommunen införa ett digitalt synpunktshanteringssystem för att förbättra möjligheterna att lämna och åtgärda synpunkter. Exempel på synpunkter från allmänheten som åtgärdats: Trädfällning vid tomter för bättre ljusinsläpp Hastighetsåtgärder i bostadsområden Ökad standard på lekplatser Information om skolmatens näringsriktighet Studiebesök i skolkök Förbättrade rutiner för hantering av taxa vid bygglov Åtgärder för förbättrad skötsel av idrottsanläggningar, motionsspår, skidspår och spolade isbanor. 21 Förvaltningsberättelse

Ekonomisk översikt och analys-del av-preliminärt

Ekonomisk översikt och analys-del av-preliminärt Kommunstyrelsens förvaltning 1(1) Missiv Datum Diarienummer 216-2-9 KS/215:411 Handläggare Chris Tevell Tfn 142-85 22 Kommunstyrelsen Ekonomisk översikt och analys-del av- preliminärt Sammanfattning Bifogat

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Samhällsbyggnad och infrastruktur

Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Samhällsbyggnad och infrastruktur Mjölby kommun Årsredovisning 2013 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till -8,6 mkr mot ett budgeterat resultat på 2,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -35,4 mkr

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Världsvan och hemkär i Mjölby kommun. Årsredovisning 2010

Världsvan och hemkär i Mjölby kommun. Årsredovisning 2010 Världsvan och hemkär i Mjölby kommun Årsredovisning 2010 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 15,7 mkr mot budgeterat 27,5 mkr. Nämnderna redovisar en avvikelse jämfört med budget på

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Samhällsbyggnad och infrastruktur

Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Samhällsbyggnad och infrastruktur Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 39,1 mkr mot budgeterat 16,6 mkr. Allmän återhållsamhet, ökade intäkter och lägre kostnader för el och fjärrvärme

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Karin Jäderbrink Velid Jahic Anita Agefjäll April 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Mjölby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer