LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT"

Transkript

1 LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

2

3 -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA VARNINGAR... 2 ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 2 KORREKTIONSVÄRDEN FÖR FÖRSMUTSNINGSFAKTORER... 2 ALLMÄNNA TEKNISKA SPECIFIKATIONER... 3 DRIFTSGRÄNSER... 4 INSTÄLLNING AV SÄKERHETSUTRUSTNING... 4 LJUDNIVÅER... 5 ÖVRIGA SÄKERHETSFRÅGOR... 5 FÖRESKRIFTER OCH CERTIFIERING UNI EN ISO 9001 CERTIFIERING... 6 CE MÄRKNING... 6 EUROVENT CERTIFIERING... 6 MOTTAGNING / PLACERING KONTROLL VID MOTTAGNING... 7 LAGRING... 7 HANTERING MED GAFFELTRUCK ELLER LIKNANDE... 7 LYFT MED KRAN ELLER LIKNANDE... 7 UPPSTÄLLNING OCH PLACERING... 8 DIMENSIONER / VIKTFÖRDELNING... 9 PLACERING ANSLUTNINGAR FÖR VÄTSKA ALLMÄNT KÖLD / VÄRMEBÄRARKRETS DRIFTSGRÄNSER FÖR PLATTVÄRMEVÄXLARE TRYCKFALL PLATTVÄRMEVÄXLARE PUMPKURVOR ÖVER TILLGÄNGLIGT TRYCKUPPSÄTTNING MED INTERN PUMPSTATION ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR ALLMÄNT FUNKTIONSANSLUTNINGAR VATTENPUMP (ENDAST FÖR AGGREGAT UTAN PUMPSTATION...22 SÄKERHETSUTRUSTNING I VATTENKRETSEN ANSLUTNING TILL SPÄNNINGSMATNING MAXIMAL KABELAREA ELEKTRISKA DATA ANSLUTNING AV TULLVAL (EJ STANDARDUTRUSTNING) ANSLUTNING TILL YTTRE STYRNING START/STOPP ANSLUTNING TILL EXTERN VÄLJARE KYL/VÄRMEDRIFT ANSLUTNING TILL EXTERNT SUMMALARM ANSLUTNING TILL FJÄRRMANÖVERPANEL ÖVRIGA RISKER ALLMÄNT DEFINITION AV FARLIGA YTOR HANTERING INSTALLATION ALLMÄNNA RISKER ELEKTRISKT SYSTEM RÖRLIGA DELAR KÖLDMEDIUM VATTENSYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR KÖLDMEDIUM SKROTNING AV AGGREGATET BORTKOPPLING AV AGGREGATET DEMONTERING OCH DESTRUERING ANSLUTNING AVSERIELLT GRÄNSSNITT TTL-485 SERIAL MANÖVERPANELEN (ENKLARE) DETALJER FÖR DEN SERIELLA ANSLUTNINGEN TILL STYRENHET 25 SPECIFIKATIONER FÖR ANSLUTNINGEN IGÅNGKÖRNING ALLMÄNT FÖRBEREDANDE KONTROLLER FÖRBEREDANDE KONTROLLER: ELEKTRISKA SYSTEM FÖRBEREDANDE: VATTENSYSTEMET IGÅNGKÖRNING KONTROLLER AV VATTENSYSTEMET KONTROLLER AV KÖLDMEDIESYSTEMET STYRNING STYRENHETENS FUNKTIONER KYLDRIFT VÄRMEDRIFT TILLVAL UNDERHÅLL AV VATTENTEMP. NÄR AGGREGATET EJ ÄR I DRIFT. 29 HANTERING AV EFFEKTSTEG UNDER KYLDRIFT HANTERING AV EFFEKTSTEG UNDER VÄRMEDRIFT LASTKOMPENSERING FRYSSKYDDSREGULATOR INSTÄLLNINGAR FÖR KONDENSORFLÄKT HANTERING AV CIRKULATIONSPUMP EXTERN STYRNING START/STOPP EXTERN STYRNING KYLDRIFT / VÄRMEDRIFT ANDRA BÖRVÄRDE AVFROSTNING STYRENHETENS SERVICEPANEL LARMVISNING AVLÄSNING AV AGGREGATETS STATUS PARAMETERMENY PLINTARRANGEMANG PÅ PANELENS BAKSIDA PARAMETRAR SOM VISAS UTAN LÖSENORD STATUSMENYN LARMLISTA UPPBYGGNAD AV STYRSYSTEM RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL ALLMÄNT RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL AGGREGATETS UPPBYGGNADSRAM ELSYSTEMET VATTENSYSTEM LUFTBERÖRT BATTERI FLÄKTAR FELSÖKNING ALLMÄNT OFF REMOT OFF LOCAL SIGNAL GIVARFEL HÖGTRYCKSLARM LÅGTRYCKSLARM ÖVERSLASTSKYDD KOMPRESSOR ÖVERLASTSKYDD FLÄKT FLÖDESLARM FASFELSLARM FRYSSKYDDSLARMLARM FÖR-LARM FRYSSKYDD FÖR-LARM HÖGTRYCK OCH LÅGTRYCK AGGREGATET FÖR OLJUD Alla tekniska specifikationer och bilder i denna manual är inte bindande utan kan ändras utan förbehåll. Reproduktion är strängt förbjudet. 1

4 - ALLMÄN INFORMATION - ALLMÄNNA VARNINGAR Denna manual är framtagen för att vara till hjälp vid installation, igångkörning samt för att korrekt underhåll och service utförs. Följande viktiga punkter skall observeras och följas: - denna manual skall läsas noggrant; - aggregatet måste installeras, testas och underhållas av kvalificerad och ackrediterad personal med behörighet att hantera kylaggregat enligt gällande lagar och förordningar. - Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om elektriska och/eller mekaniska ändringar görs med aggregatet, vilket också resulterar i förbrukad garanti. Alla åtgärder som ej har godkänts av tillverkaren eller leverantören samt att denna manuals instruktioner ej efterlevs medför förbrukat garantiansvar. - Observera de lokalt gällande lagar och förordningar där aggregatet installeras. - Se till att spänningsmatningen överrensstämmer med aggregatets märkskylt som är placerad på elskåpets insida. - Denna manual och aggregatets elschema skall förvaras på ett säkert men ändå lättillgängligt ställe så att servicepersonal kan använda dom vid behov. - Aggregatets emballage och förpackningsmaterial (plastpåsar, frigolit, spik etc.) utgör potentiell fara och skall därför hållas borta från barn, samt så skall det lämnas in för återvinning på närmaste miljöstation enligt gällande lagar och förordningar. - Aggregtet får endast användas till vad det är avsett för, som beskrivs under avsnittet ALLMÄNA TEKNISKA SPECIFIKATIONER. - Stäng av aggregatet om fel eller dåliga driftsförhållanden skulle uppstå. - Aggregatets underhåll och service skall utföras av auktoriserade serviceföretag som godkänts av importören (tillverkaren) samt så skall orginalreservdelar alltid användas. Om ovanstående ej efterlevs finns det risk att aggregatet får försämrad säkerhet. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för direkta eller indirekta skador som uppkommer på person eller egendom till en följd av att dessa instruktioner ej har efterlevts. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Aggregatet är tillverkat för att kyla eller värma vatten eller vatten/glykolblandning för luftkonditionering, inom de gränser som anges i den tekniska manualen samt i denna manual. KORREKTIONSVÄRDEN FÖR FÖRSMUTSNINGSFAKTOR m² C/W F1 (Korrektionsfaktor för kyleffekten) VÄTSKEBERÖRD VÄXLARE FK1 (Korrektionsfaktor för tillförd eleffekt till kompressor) F2 ((Korrektionsfaktor för kyleffekten)) LUFTBERÖRD VÄXLARE FK2 (Korrektionsfaktor för tillförd eleffekt till kompressor) 0.44 x 10^(-4) 1,00 1,00 1,00 1, x 10^(-4) 0,97 0,99 0,97 1, x 10^(-4) 0,94 0,98 0,92 1,05 Angivna effekter vid kyldrift i tabellerna förutsätter att den luftberörda växlaren är ren (försmutningsfaktor 1). För annan försmutsningsfaktor, multiplicera med faktorer i ovan tabell. 2 Allmän Information

5 ALLMÄNNA TEKNISKA SPECIFIKATIONER STORLEKAR VÄRMEDRIFT Värmeeffekt 1 kw 15,5 20,1 26,6 Tillförd effekt kompressor 1 kw 4,1 5,36 7,18 Total tillförd effekt 2 kw 4,42 5,68 7,82 COP 1 Nr 3,51 3,54 3,40 KOMPRESSOR Kompressortyp SCROLL SCROLL SCROLL Antal kompressorer Nr Kapacitetssteg Std Nr Köldmediemängd (C1) kg 2,5 2,9 3,5 Antal köldmediekretsar Nr VÄTSKEBERÖRD VÄXLARE Typ 3 PHE PHE PHE Antal Nr Vattenflöde 1 l/s Tillgängligt pumptryck till systemet 1 kpa FLÄKTAR Typ 4 AXIAL AXIAL AXIAL Antal Nr Standard luftflöde l/s Tillförd effekt per motor kw 0, ANSLUTNINGAR Vatten 1" GAS 1" GAS 1" GAS VATTENKRETS Inställning säkerhetsventil kpa EXPANSIONSKÄRL Storlek l Max tryck vattenkrets kpa Förtryck kpa Antal Nr SPÄNNINGSMATNING Standard V 400/3/50 400/3/50 400/3/50 DIMENSIONER Längd mm Bredd mm Höjd mm STANDARD AGGREGATVIKT Transportvikt kg Driftsvikt kg Data refererartill följande förhållanden: (1) Värmebärare = 40/45 C Utomhustemperatur 7 C torr, (6,1 C våt) (2)Total tillförd effekt fås genom att addera kompressor + fläktar (3) PHE (plate heat exchanger) = plattvärmeväxlare (4) AXIAL = axialfläkt Allmän Information 3

6 DRIFTSGRÄNSER (VÄRMEDRIFT) LUFTBERÖRD VÄXLARE (FÖRÅNGARE) Storlek Högsta tillåtna inkommande temperatur (V.B.) 1 C Lägsta tillåtna inkommande temperatur (V.B.) 1 C VÄTSKEBERÖRD VÄXLARE (KONDENSOR) Lägsta tillåtna utgående temperatur 2 C Högsta tillåtna utgående temperatur 2 C Högsta tillåtna utgående temperatur 3 C Högsta tillåtna utgående temperatur 4 C Temp.diff. IN & UT (delta T min / max) C 3 / 8 3 / 8 3 / 8 (1) Vid värmebärare 45/50 C (2) Vid utomhustemperatur 7 C (3) Vid utomhustemperatur -10 C (4) Vid utomhustemperatur -15 C VARNING: OM AGGREGATET UTSÄTTS FÖR KRAFTIGA VINDAR BÖR VINDBRYTANDE BARRIÄRER STÄLLAS UPP. INSTÄLLNING AV SÄKERHETSUTRUSTNING Bryter Sluter Värde Högtryckspressostat [kpa] Lågtryckspressostat [kpa] Frysskydd [ C] 3 5,5 - Säkerhetsventil högtryckssida [kpa] Högsta antal kompressorstarter per timma [n ] Hetgastermostat [ C] Allmän Information

7 LJUDNIVÅER Storlekar Ljudeffektsnivå (db) Oktav Band (Hz) Ljudtrycksnivå Ljudeffektsnivå db(a) db(a) Mätmetod enligt regler ISO 3744, med hänsyn till EUROVENT 8/1 certifiering. Ljudtrycksnivån är uppmätt 1 meter från aggregatets yta, fritt fält utan reflektion. Data referreras till driftsförhållanden: köldbärare = 30/35 C, utetemp. = 7 C ÖVRIGA SÄKERHETSFRÅGOR Dessa aggregat har utvecklats och tillverkats för att minimera skaderisker för person fysik och hälsa. Med detta som grund av har åtgärder för eliminering av risker och faror gjorts. Observera avsnittet Övriga risker i denna manual och följ instruktioner och rekommendationer som beskrivs för att undvika möjliga risker som kan ha förbisetts eller inte kunnat åtgärdas under utvecklings och tillverkningsarbetet. Allmän Information 5

8 - FÖRESKRIFTER OCH C ERTIFIERING- UNI EN ISO 9001 CERTIFIERING ISO 9001 : 2000 CERTIFIERAT KVALITETSSYSTEM Clivet S.p.A., har för att garantera kunders tillfredställelse, valt ISO 9001 Quality System som referens för alla sina affärsaktiviteter. Detta visas genom företagets hängivenhet till pågående förbättringar i kvalitet och driftsäkerhet på dess produkter; försäljning, design, inköp, produktion och eftermarknadsservice är verktygen vi använder för att nå våra högt ställda krav. CE MARK Clivet produkter bär CE-märket, i enlighet med kraven från de följande EC direktiv, inklusive de senaste ändringarna: - 98/37/CE - 89/336/CEE som modifierades av direktivet 92/31/CEE och 93/68/CEE - 73/23/CEE som modifierades av direktivet 93/68/CEE - 97/23/CE EUROVENT CERTIFIERING Clivet deltar i EUROVENT Certifieringsprogram. Produkterna är listade i EUROVENT:s Directory of Certified Products och på webbsiten 6 Föreskrifter och Certifiering

9 -MOTTAGNING/PLACERING- KONTROLL VID MOTTAGNING Aggregatet transporteras i ett speciellt skyddande emballage. Kontrollera vid mottagning att aggregatet ej har blivit skadat under transporten, och att alla delar som är beställda ingår i leveransen. Vid synlig skada notera omedelbart detta på fraktsedeln med texten: "ACCEPTERAD MED RESERVATION FÖR UPPENBAR SKADA PÅ EMBALLAGET". VIKTIGT!! ALLA FÖLJANDE ÅTGÄRDER MÅSTE UTFÖRAS I ENLIGHET MED SÄKERHETSSTANDARDEN I LAGA KRAFT, BÅDE I FÖR- HÅLLANDE TILL MATERIAL OCH METODER SOM ANVÄNDS. VARNING!! INNAN NI HANTERAR AGGREGATET, KONTROLLERA ATT: - MASKINEN I FRÅGA SOM SKALL LYFTA AGGREGATET, KLARAR DESS UTFÖRANDE OCH VIKT - VIKTFÖRDELNINGEN OCH VIKTENS CENTRUM MÅSTE NOGA BEAKTAS. LAGRING - Skydda från: direkt solljus, regn, sand och vind - Temperatur: max 60 C lägst -10 C - Maximalt fuktighet: 90% HANTERING MED GAFFELTRUCK ELLER LIKNANDE Stick in gafflarna i sidan som anges av gula dekaler. Börja lyfta och kontrollera att aggregatet är väl balanserat och stabilt. Kom ihåg att den tyngsta änden är där kompressorn står. LYFT MED KRAN ELLER LIKNANDE Stick in lyftrören i avsedda hål i aggregatets långsida. Om lyftbanden skall straffas måste men placera en regel eller liknande mellan banden så att aggregates överkant ej kläms eller skadas. Börja lyfta och kontrollera att aggregatet hänger rakt och stabilt. Lyftband Sprint Säkerhetssprint Lyftrör Mottagning/Placering 7

10 UPPSTÄLLNING OCH PLACERING VIKTIGT NÄR AGGREGATET SKALL PLACERAS, SE TILL ATT UPPSTÄLLNINGSYTA ÄR TILLRÄCKLIG (ENLIGT BILD PÅ SIDA 9) FÖR SERVICE SOM KAN BEHÖVE UTFÖRAS. DETTA ÄR ETT KRAV FÖR OPTIMAL FUNKTION AV AGGREGATET SAMT FÖR SERVICEPERSONALENS BEHOV AV UTRYMME VID SERVICE. Aggregatets kräver minimal yta för drift, underhåll och service. Om det står flera aggregat bredvid varandra måste utrymmeskraven dubblas. Följande ritningar avser ett exempel på uppställning men kontrollera fall för fall och följ instruktionerna i denna manual. 8 Mottagning/Placering

11 DIMENSIONER / VIKTFÖRDELNING WBAN (1) KOMPRESSOR (2) ELSKÅP (3) VÄTSKEBERÖRD VÄXLARE, KONDENSOR (4) LUFTBERÖRD VÄXLARE, FÖRÅNGARE (5) FLÄKT (6) CIRKULTIONSPUMP (7) EXPANSIONSKÄRL (8) UTGÅENDE VÄRMEMBÄRARE 1 (9) INKOMMANDE VÄRMEBÄRARE 1 (10) ECONOMISER VÄXLARE (11) TANK MED VÄRMARE (TILLVAL) (12) 3-VÄGSVENTIL (TILLVAL) (13) TILLSKOTTSVÄRME (TILLVAL) (14) UTGÅENDE VÄRMEBÄRARE TAPPVARMVATTEN (15)REKOMMENDERADE FRIA SERVICE OCH FUNKTIONSYTOR ( G ) GRAVITATIONSCENTRUM STORLEK M mm N mm O mm P mm LÄNGD mm BREDD mm HÖJD mm W1 kg W2 kg W3 kg W4 kg Transportvikt kg Driftsvikt kg Mottagning/Placering 9

12 DIMENSIONER / VIKTFÖRDELNING WBAN 81 (1) KOMPRESSOR (2) ELSKÅP (3) VÄTSKEBERÖRD VÄXLARE, KONDENSOR (4) LUFTBERÖRD VÄXLARE, FÖRÅNGARE (5) FLÄKT (6) CIRKULTIONSPUMP (7) EXPANSIONSKÄRL (8) UTGÅENDE VÄRMEMBÄRARE 1 (9) INKOMMANDE VÄRMEBÄRARE 1 (10) ECONOMISER VÄXLARE (11) TANK MED VÄRMARE (TILLVAL) (12) 3-VÄGSVENTIL (TILLVAL) (13) TILLSKOTTSVÄRME (TILLVAL) (14) UTGÅENDE VÄRMEBÄRARE TAPPVARMVATTEN (15)REKOMMENDERADE FRIA SERVICE OCH FUNKTIONSYTOR ( G ) GRAVITATIONSCENTRUM STORLEK 81 M mm 526 N mm 1017 O mm 266 P mm 242 LÄNGD mm 1526 BREDD mm 557 HÖJD mm 1224 W1 kg 92 W2 kg 48 W3 kg 83 W4 kg 43 Transportvikt kg 270 Driftsvikt kg Mottagning/Placering

13 PLACERING Aggregatet är tillverkat för fast installation utomhus. Kontrollera att underlaget på uppställningsplatsen är i våg samt kan bära aggregatets hela vikt (se vikter och viktfördelning). Använd gummimellanlägg mellan underlaget och aggregatet för att undvika att ljud och vibrationer fortplantar sig. Beroende på installationsplatsen måste det bedömmas ifrån fall till fall om speciella maskinskor behövs samt även om flexibla anslutningar till aggregatet skall användas. Sätt fast aggregatet i underlaget. Valet av uppställningsplats är fundamentalt viktigt för aggregatets funktion. Hinder som blockerar luftströmmen, påverkar luftcirkulationen, löv eller annat som kan sätta igen den luftberörda växlaren, vind som motverkar eller medverkar luftströmmen, fenomen som skiktar eller kortslutning av luften eller nära värmekällor, kan orsaka driftstörningar (sänkning av förångning vilket sänker värmeeffekten) eller orsakar stopp av aggregatet (p.g.a. högtrycks eller lågtrycksutlösningar). Installation under marknivå eller nära höga väggar skall bedömmas omsorgsfullt. Undvik att installera på ställen som kan översvämmas. Mottagning/Placering 11

14 - ÖVRIGA RISKER- ALLMÄNT Detta avsnitt visar på några av de vanliga situationer som är, utom kontroll för tillverkaren, behäftade med risk för skada för person eller egendom DEFINITION AV FARLIGA YTOR Nedan bild visar vilken yta som endast auktoriserad personal bör beträda. - Yttre farlig yta, som är den yta som är direkt runt om hela aggregatet. - Interna farliga ytor är ytor som bara ges åtkomst vid demontering av paneler och/eller luckor. HANTERING Om hantering sker utan att de nödvändiga säkerhetsprocedurerna följs, kan aggregatet falla eller välta och orsaka allvarliga skador på personer eller/och egendom samt även på själva aggregatet. Försäkra er om att aggregatet hanteras enligt instruktionerna på emballaget samt i denna manual, och även enligt lokala gällande lagar och förordningar. Om köldmedieläckage skulle uppstå, se separat datablad för aktuellt köldmedium. INSTALLATION - Felaktig installation kan resultera i vattenläckage, ansamling av kondensat, utsläpp av köldmedium, elektriska stötar, brand, felaktig drift likväl som skada på själva aggregatet. Se till att aggregatet installeras endast av kvalificerad och auktoriserad personal samt att denna manual och lokala föreskrifter efterföljs. - Om installation skar där det finns den minsta lilla risk för utsläpp av brandfarlig gas eller om det finns risk att dessa gaser kan ansamlas i närheten av aggregatet, kan risk för explosion ej uteslutas. Tag med alla parametrar i valet av en så säker installationsplats som möjligt för aggregatet. - Installation på underlag som ej kan bära aggregatets vikt eller/och ej kan erbjuda en fast förankring av utrustningen, kan orsaka att aggregatet faller eller/och tippar, vilket kan resultera i allvarliga skador på personer eller/och egendom samt även på själva aggregatet. Försäkra er om att alla risker elimineras genom valet av aggregatets placering och fastsättning. - Om aggregatet är lättåtkomligt för barn, ej auktoriserade personer eller djur, ökar detta risken för allvarliga olyckor och skador. Installera aggregatet där endast auktoriserad personal har tillträde eller bygg in det med staket som skyddar mot obehörigt tillträde. ALLMÄNNA RISKER - Om det luktar bränt, rök eller annan indikation, påvisar detta en börja till allvarliga felaktigheter som kan skada personer eller egendom. Bryt strömmen genom att slå ifrån huvudbrytaren (röd-gult handtag) och kontakta auktoriserad servicepersonal som kan identifiera källan och åtgärd till felet. - Om man av misstag kommer i kontakt med kondensorbatteri, kompressorer, hetgasledningar eller andra komponenter, kan det resultera i sår eller brännskador. Bär alltid lämplig beklädnad, vilket även innefattas av skyddshandskar och skyddsglasögon, när ni vistas eller arbetar i de farliga ytorna. - Underhåll och reparationer som utförs av ej auktoriserad personal kan resultera i skada på person eller/och egendom samt även aggregatet i sig. Kontakta alltid ett auktoriserat service företag. - Om man ej stänger och återmonterar paneler och luckor, samt kontrollerar att skruvar som håller dessa är ordentligt åtdragna, kan resultera i skada på person eller/och egendom samt även aggregatet i sig. Kontrollera periodvis att paneler och luckor är ordentligt stängd och rätt monterade. - Vid eventuell brand kan temperaturen på köldmediet öka till den punkt då trycket överstiger säkerhetsnivån då säkerhetsventilerna släpper ut mediet i möjlig vätskefas. Det kan också inträffa att en del av systemet, där köldmedium är instängt mellan kranar, kan explodera. Stå aldrig nära säkerhetsventilerna samt lämna aldrig aggregatet med stängda kranar. 12 Övriga Risker

15 ELEKTRISKT SYSTEM - Vid eventuell brand kan temperaturen på köldmediet öka till den punkt då trycket överstiger säkerhetsnivån då säkerhetsventilerna släpper ut mediet i möjlig vätskefas. Det kan också inträffa att en del av systemet, där köldmedium är instängt mellan kranar, kan explodera. Stå aldrig nära säkerhetsventilerna samt lämna aldrig aggregatet med stängda kranar. - Om luckor och paneler ej hålls stängda kan detta leda till att komponenter utsätts för damm och fukt, vilket i sin tur kan leda till elstötar, skada på aggregatet samt brand. Återmontera och stäng alltid paneler och luckor ordentligt när service arbetet är slutfört. - Om metalldetaljer ej är ordentligt anslutna till jord, kan de orsaka elstötar med dödlig utgång. Se absolut till att anslutningar till skyddsjorden är utförd enligt lagar och förordningar. - Kontakt med rörliga delar i aggregatet när skyddsluckor eller paneler är demonterade kan resultera i elstötar brännskador eller död genom elektrifiering. Innan man skall utföra service på dessa komponenter, se till att huvudbrytaren är frånslagen och låst samt häng upp en varningsskylt om att arbete pågår. - Kontakt med komponenter som startar först när aggregatet startas, kan resultera i elstötar brännskador eller död genom elektrifiering. Låt ej huvudbrytaren vara tillslagen om det inte är absolut nödvändigt för att kontrollera funktioner. Sätt alltid upp en varningsskylt då brytaren är frånslagen och att arbete pågår. RÖRLIGA DELAR - Kontakt med fläktmotorn eller skyddsgaller kan orsaka skada. Innan tillträde till aggregatets insida, se till att aggregatets huvudbrytare är frånslagen och låst samt häng upp en varningsskylt om att arbete pågår. - Beröring av fläktbladen kan orsaka skada. Innan fläktens skyddsgaller demonteras, se till att aggregatets huvudbrytare är frånslagen och låst samt häng upp en varningsskylt om att arbete pågår. KÖLDMEDIUM - Om säkerhetsventilerna skulle lösa och släppa ut köldmedium kan personer i den närmsta omgivningen skadas eller drabbas av förgiftning. Bär alltid lämplig klädsel och skyddsglasögon när ni vistas i de farliga ytorna. Vid köldmedieläckage, se instruktionerna för aktuellt köldmedium. - Om öppen låga eller annan värmekälla kommer i kontakt med köldmediet, eller om trycksatt köldmedium skulle överhettas (vid t.ex. lödning), kan detta skapa en explosion eller brand. Placera ingen värmekälla i de farliga ytorna. Underhåll och service får endast utföras på krets som är helt tömd på köldmedium. VATTENSYSTEM - Defekter på rörledningar, anslutningar och ventiler eller andra VVS-komponenter kan resultera i att vatten läcker eller sprutar ut från systemet som kan skada egendom eller orsaka kortslutning i elektriska komponenter i aggregatet. Försäkra er om att alla anslutningar är riktigt utförda samt att instruktionerna efterföljts. SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR KÖLDMEDIUM R-410A IDENTIFIERING AV SUBSTANSENS BESTÅNDSDELAR - Produkt namn: forane 407C N SDS 01965/1 - Återförsäljare: ELF ATOCHEM ITALIA, Via G.Murat 17, Milano tel. 02/ KOMPOSITION Kemisk natur av innehållet: - Forane 32(difluoromethane) (N CAS: ) - Forane 125 (pentafluoroethane) (N CAS: ) - Forane 134a ( tetrafluoroethane) (N CAS: ) IDENTIFIKATION AV RISKER Största fysiska och kemiska faror: - Termisk sönderdelning av gift och korrosiva produkter ÅTGÄRDER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN Allmän information: - Vid inandning: För ut offret till friska luften. Ge syrgas eller om nödvändigt, konstgjord andning. - Vid hudkontakt: Frostskador skall behandlas som brännskador. - Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart rikligt med vatten. Om irritation uppstår, kontakta ögonläkare. - Medicinska instruktioner: Ge ej katekolaminer (p.g.a. produktens påverkan på hjärtat). ÅTGÄRDER VID BRAND - Speciella risker: Termisk sönderdelning till giftiga och aggressiva produkter. Klorvätesyra. Kolmonoxider. - Specifika åtgärder: Kyl ned kärl/cisterner med vatten. Undvik gnistor och öppen eld/låga. - RÖKNING FÖRBJUDEN. - Speciell skyddsutrustning för brandbekämpare: Bär andningsutrustning och skyddskläder. Övriga Risker 13

16 IDENTIFIERING AV SUBSTANSENS BESTÅNDSDELAR - Produkt namn: forane 407C N SDS 01965/1 - Återförsäljare: ELF ATOCHEM ITALIA, Via G.Murat 17, Milano tel. 02/ KOMPOSITION Kemisk natur av innehållet: - Forane 32(difluoromethane) (N CAS: ) - Forane 125 (pentafluoroethane) (N CAS: ) - Forane 134a ( tetrafluoroethane) (N CAS: ) IDENTIFIKATION AV RISKER Största fysiska och kemiska faror: - Termisk sönderdelning av gift och korrosiva produkter ÅTGÄRDER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN Allmän information: - Vid inandning: För ut offret till friska luften. Ge syrgas eller om nödvändigt, konstgjord andning. - Vid hudkontakt: Frostskador skall behandlas som brännskador. - Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart rikligt med vatten. Om irritation uppstår, kontakta ögonläkare. - Medicinska instruktioner: Ge ej katekolaminer (p.g.a. produktens påverkan på hjärtat). ÅTGÄRDER VID BRAND - Speciella risker: Termisk sönderdelning till giftiga och aggressiva produkter. Klorvätesyra. Kolmonoxider. - Specifika åtgärder: Kyl ned kärl/cisterner med vatten. Undvik gnistor och öppen eld/låga. - RÖKNING FÖRBJUDEN. - Speciell skyddsutrustning för brandbekämpare: Bär andningsutrustning och skyddskläder. ÅTGÄRDER VID UTSLÄPPSOLYCKA - Individuella försiktighetsåtgärder: Undvik hud och ögonkontakt och inandning av gaser. Använd personlig skyddsutrustning. - I ett slutet utrymme: Ventilera eller använd andningsmask (risk för kvävning). RÖKNING FÖRBJUDEN. - Försiktighetsåtgärder för miljöskydd: Minimera mängden avfall. HANTERING OCH LAGRING - Tekniska åtgärder/försiktighetsåtgärder: Typ av lagring och hantering för produkten: TRYCKSATT GAS. Försäkra er om god ventilation anpassad till mängden köldmedium. - Råd för användning: Undvik gnistor och kontakt med varma ytor. RÖKNING FÖRBJUDEN. - Tekniska åtgärder/lagringsprocedurer: Lagra i rumstemperatur i avsedd behållare. Håll borta från öppna lågor, gnistor och heta ytor. Lagra i kallt och väl ventilerat utrymme. Skydda fulla behållare från värmekällor som kan orsaka onormalt höga tryck. - Rekommenderas: Stålcylinder. - Undvik: Legeringar med mer än 2% magnesium. Plast. KONTROLL AV INDIVIDUELL EXPONERING/SKYDD - Försiktighetsåtgärder: Försäkra er om bra luftombyte i arbetsområdet. - Kontrollparametrar. Gränsvärde för utsättning: Det finns inget F-USA gränsvärde Forane 134a Elf rekommenderat gränsvärde: VME=1000ppm Forane 32 Elf rekommenderat gränsvärde: VME=1000ppm Forane 125 Elf rekommenderat gränsvärde: VME=1000ppm - Skydd: Andningsskydd: Om det är dålig ventilation bör andningsapparat finnas till hands. Skydd för händer: Handskar Skydd för ögon: Skyddsglasögon. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER - Fyskaliskt tillstånd (20 C): vätska gas - Färg: Färglös - Lukt: Lite som eter; ph: ej tillämpligt. - Kokpunkt: -42,4 C - Smältpunkt: Ej obrännbart i testförhållanden - Gastryck: (25 C): 1.13 Mpa (11,3 bar) a (50 C): 2.11 Mpa (21,1 bar) a (70 C): 3.26 Mpa (32,6 bar) - Gasdensitet: Vid kokpunkten 4,54 kg/m3 - Densitet: (25 C) 1133 kg/m3 a (50 C) 1004 kg/m3 a (70 C) 861 kg/m3 STABILITET OCH REAKTIVITET - Förhållanden som bör undvikas: Undvik kontakt med öppen låga och glödgade metallytor. - Farligt sönderfall av produkten: Termiskt sönderfall till giftiga och korrosiva produkter: Giftiga fluorider Fluorväte (Fluorvätesyra). - Ytterligare information: Produkten är stabil vid normal lagring och hantering. TOXIKOLOGISK INFORMATION - Inandning: Praktiskt ogiftig vid experiment gjorda på djur Forane 134a, 32, 125. Ingen dödlighet på råttor vid ppm/4h. Som med andra flyktiga halogenhaltiga blandningar, med ackumulering av gas och/eller inandning av stora kvantiteter kan produkten orsa- 14 Övriga Risker

17 ka; medvetslöshet och hjärtproblem p.g.a. stress och syrebrist, risk för dödsfall. - Hudkontakt: Frostskador från gas i vätskefas. - Kronisk toxicitet: Studier för upprepad inandning för djur har ej påvisat några kroniska effekter (råtta/3 månader/inandning: 50000ppm). - Specifika effekter: Gentoxicitet, enligt experimentdata tillgängliga för Forane 134a, 32, 125 ICKE Gentoxikologiskt. - Cancerogen effekt: Forane 134a experiment på djur har inte påvisat någon klar cancerogen effekt (råtta /oral inandning) - Toxicitet för reproduktion: Fosterutveckling Forane 134a, 32, 125. Enligt tillgängliga data kan hämning av fosterutveckling ej påvisas. Fertilitet, enligt tillgängliga data för djur: Forane 134a ingen effekt på fertiliteten (möss/inandning) EKOLOGISK INFORMATION Forane 32 - Varaktighet /nedbrytning: Ej lätt biologiskt nedbrytbart i vatten: 5% efter 28dgr - Biolagring: Praktiskt ingen absorption av biologisk organism log pow 0,21 Forane Flyktighet: Snabb förångning halveringstid på 3,2 h (uppskattat) - Varaktighet /nedbrytning: Ej lätt biologiskt nedbrytbart i vatten: 5% efter 28dgr. Nedbrytning i atmosfären i en takt av halvering på 28,3 år (uppskattat). Potential för nedbrytning av ozon ODP (R-11 = 1)=0. Potentiell växthuseffekt (GWP): (HGWP) = 0,58. Låg absorption i mark och sediment log Koc= 1,3-1,7 - Biolagring: Praktiskt ingen absorption av biologisk organism log pow 1,48 Forane 134a - Flyktighet: Snabb förångning halveringstid på 3 h (uppskattat) Denna dokumentation hänvisar till en produkt som är, i enlighet med specifikationerna tillhandahållna av ELF ATOCHEM. Om kombinering eller blandningar görs, kontrollera att det ej uppkommer nya faror uppkommer i samband med detta. Informationen som finns i denna rapport har vidarebefordrats i god tro och är baserad på vår senaste kunskaper om produkten vid dagen för denna publikation. Uppmärksamhet vill göras till användare om faran för annan användning av produkten som den ej är ämnad för. Meningen med denna rapport är att den skall användas och reproduceras endast i förebyggande och säkerhets syfte. Listan om lag, förordningar och administrativ text får ej anses uttömmande. Användaren är skyldig att kontrollera all officiell text för användande, lagring och manipulation av produkten för vilken han eller hon är helt ansvarig för. Användaren av produkten måste också informera alla personer som kan tänkas komma i kontakt med produkten med information nödvändig för arbetssäkerhet och skydd för deras hälsa och miljön genom att distribuera en kopia av denna säkerhetslista. Övriga Risker 15

18 - SKROTNING AV AGGREGATET- BORTKOPPLING AV AGGREGATET - Aggregatet måste frånkopplas av auktoriserad personal, som först måste läst avsnittet om Övriga risker i denna manual. - Innan frånkoppling av aggregatet måste följande omhändertas om det finns; 1. Köldmediet: köldmediet måste tappas av till slutna cylindrar med avsedd utrustning. Detta för att ej släppa ut det i miljön. Dessutom skall det tömda mediet skickas till destruktion. 2. Frysskyddsmedel i vattenkretsen: när detta tappas av, försäkra er om att det ej finns läckor samt att det ej släpps ut i miljön. Glykol och liknande frysskyddsmedel måste förvaras i avsedda behållare. VIKTIGT När uppsamling av substanserna som finns i aggregatet måste säkerhetsåtgärder vidtagas för försäkran om att personer ej kommer till skada samt att det inte sker några utsläpp till miljön. - Aggregatet kan innan demontering och skrotning lagras utomhus. Dåligt väder och snabba temperaturförändringar skadar ej miljön. DEMONTERING OCH DESTRUERING - AGGREGATET SKALL ALLTID SKICKAS TILL AUKTORISERAD ÅTERVINNINGSSTATION ELLER SKROT FÖR DESTRUKTION. - När aggregatet demonteras skall fläktmotorn, fläktvinge och batteri lämnas separet för återvinning. - Allt material måste återvinnas eller skrotas enligt lokala och nationella gällande lagar och förordningar. NOTERA: För ytterligare information om skrotning av aggregat, kontakt tillverkaren. 16 Skrotning av aggregatet

19 - ANSLUTNINGAR FÖR VÄTSKA- ALLMÄNT Observera säkerhetsregler och förordningar som gäller vid installationsplatsen. Installera avstängningkranar på bägge sidor om aggregatet så att det lätt går att sektionera bort det från övriga systemet. Det rekommenderas att installera termometrar och manometrar på inkommande och utgående vätska. Det hjälper till vid rutinkontroller och underhåll av aggregatet. Ett silfilter SKALL installeras innan växlaren på pumpens sugsida. Kontrollera noggrant att det ej finns läckor vid påfyllning av rörsystemet. Flödesvakter skall finnas i systemet. För korrekt funktion skall dom installeras i en rakt horisontellt rör (helst) minst 10 x diametern på röret från närmsta böj. Fara för frysning. Om aggregatet kan utsättas för temperaturen under 0 C behövs det någonting som förhindrar frysning av värmeväxlaren och dess vattenkrets. Om värmeväxlaren är utrustad med frysskyddsvärmare så skall den spänningsättas tillsammans med värmaren i vattensystemet. Det är också möjligt att använda frysskyddsmedel (t.ex. glykol eller sprit) i en viss procents inblandning (se Tekniskt broschyr). FÖRSLAG PÅ RÖRSYSTEM (för version utan inbyggd pumpsektion) FRÅN SYSTEMET TILL AGGREGATET FRÅN AGGREGATET TILL SYSTEMET A = Serviceanslutningar F = Silfilter GE = Flexibel koppling GRA = Påfyllningsventil M = Manometer P = Pump PD = Differenstryckvakt R = Kulventil RS = Avtappning SA = Ackumulatortank (möjligtvis) T = Termometer VP = Expansionskärl VS = Säkerhetsventil VSA = Automatisk avluftare Anslutning/Installation 17

20 VÄRMEBÄRARKRETS Rörsystemet måste dimensioneras minsta möjliga nivåskillnad. Installera automatiska eller manuella avluftningsventiler på högpunkter för lätt kunna släppa ur luften ur systemet. Systemet kan bibehålla rätt tryck tack vare att ett expansionskärl finns installerat i systemet. Alla rör som kan bli kalla måste isoleras med kondensisolering för att förhindra att det droppar kondensat från dem. Se till att isoleringen är av gastät typ. Kontrollera noggrant att rörkopplingar och skarvar är täta innan dom isoleras över. Luftnings och avtappningsventiler måste sticka ur isoleringen för att vara åtkomliga. Aggregatets anslutningar får ej belastas med rörsystemets vikt utan måste stagas på annat sätt. Det kan vara nödvändigt att montera flexibla anslutningar till aggregatet om det är avvibrerat på annat sätt t.ex. masinskor. Notera: på systemets högsta punkt måste det alltid vara en avluftare. Vattensystemtryck (kpa) Högsta tryck 550 Säkerhetsventilinställning 600 DRIFTSGRÄNSER FÖR PLATTVÄRMEVÄXLARE Vattenflödet skall vara konstant och ligga mellan MIN-MAX värdena som står i tryckfallsdiagrammet på nästa sida. Plattvärmeväxlare DPr DPw Dtco (Max) [kpa] [kpa] [ C] S PED CE DPr = högsta tillåtna köldmedietryck DPw = högsta tillåtna vattentryck DTco = Högsta tillåtna utgående vid värmedrift 18 Anslutning/Installation

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen Säkerhetsdatablad Nyda 1. Namn på preparatet och företaget: Handelsnamn: Nyda Navamedic AB Box 24032 400 14 Göteborg Tel. 031-335 11 90 Fax. 031-335 11 99 E-post. infose@navamedic.com Användning: Medicinteknisk

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. Produktblad Aermec Version: 1.0830.10 Uppdaterad: 2008-10-06 Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21 Allmänt Allmänt Finns i

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning CO 2 Nödkylsystem Säkerhet - Installation - Användning 820 9502 77 - ed0210 - 2- Säkerhet Koldioxid - CO 2 För er egen säkerhet skall rummet där frysen står vara utrustat med CO2-larm. Larmutrustning kan

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer