LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT"

Transkript

1 LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

2

3 -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA VARNINGAR... 2 ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 2 KORREKTIONSVÄRDEN FÖR FÖRSMUTSNINGSFAKTORER... 2 ALLMÄNNA TEKNISKA SPECIFIKATIONER... 3 DRIFTSGRÄNSER... 4 INSTÄLLNING AV SÄKERHETSUTRUSTNING... 4 LJUDNIVÅER... 5 ÖVRIGA SÄKERHETSFRÅGOR... 5 FÖRESKRIFTER OCH CERTIFIERING UNI EN ISO 9001 CERTIFIERING... 6 CE MÄRKNING... 6 EUROVENT CERTIFIERING... 6 MOTTAGNING / PLACERING KONTROLL VID MOTTAGNING... 7 LAGRING... 7 HANTERING MED GAFFELTRUCK ELLER LIKNANDE... 7 LYFT MED KRAN ELLER LIKNANDE... 7 UPPSTÄLLNING OCH PLACERING... 8 DIMENSIONER / VIKTFÖRDELNING... 9 PLACERING ANSLUTNINGAR FÖR VÄTSKA ALLMÄNT KÖLD / VÄRMEBÄRARKRETS DRIFTSGRÄNSER FÖR PLATTVÄRMEVÄXLARE TRYCKFALL PLATTVÄRMEVÄXLARE PUMPKURVOR ÖVER TILLGÄNGLIGT TRYCKUPPSÄTTNING MED INTERN PUMPSTATION ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR ALLMÄNT FUNKTIONSANSLUTNINGAR VATTENPUMP (ENDAST FÖR AGGREGAT UTAN PUMPSTATION...22 SÄKERHETSUTRUSTNING I VATTENKRETSEN ANSLUTNING TILL SPÄNNINGSMATNING MAXIMAL KABELAREA ELEKTRISKA DATA ANSLUTNING AV TULLVAL (EJ STANDARDUTRUSTNING) ANSLUTNING TILL YTTRE STYRNING START/STOPP ANSLUTNING TILL EXTERN VÄLJARE KYL/VÄRMEDRIFT ANSLUTNING TILL EXTERNT SUMMALARM ANSLUTNING TILL FJÄRRMANÖVERPANEL ÖVRIGA RISKER ALLMÄNT DEFINITION AV FARLIGA YTOR HANTERING INSTALLATION ALLMÄNNA RISKER ELEKTRISKT SYSTEM RÖRLIGA DELAR KÖLDMEDIUM VATTENSYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR KÖLDMEDIUM SKROTNING AV AGGREGATET BORTKOPPLING AV AGGREGATET DEMONTERING OCH DESTRUERING ANSLUTNING AVSERIELLT GRÄNSSNITT TTL-485 SERIAL MANÖVERPANELEN (ENKLARE) DETALJER FÖR DEN SERIELLA ANSLUTNINGEN TILL STYRENHET 25 SPECIFIKATIONER FÖR ANSLUTNINGEN IGÅNGKÖRNING ALLMÄNT FÖRBEREDANDE KONTROLLER FÖRBEREDANDE KONTROLLER: ELEKTRISKA SYSTEM FÖRBEREDANDE: VATTENSYSTEMET IGÅNGKÖRNING KONTROLLER AV VATTENSYSTEMET KONTROLLER AV KÖLDMEDIESYSTEMET STYRNING STYRENHETENS FUNKTIONER KYLDRIFT VÄRMEDRIFT TILLVAL UNDERHÅLL AV VATTENTEMP. NÄR AGGREGATET EJ ÄR I DRIFT. 29 HANTERING AV EFFEKTSTEG UNDER KYLDRIFT HANTERING AV EFFEKTSTEG UNDER VÄRMEDRIFT LASTKOMPENSERING FRYSSKYDDSREGULATOR INSTÄLLNINGAR FÖR KONDENSORFLÄKT HANTERING AV CIRKULATIONSPUMP EXTERN STYRNING START/STOPP EXTERN STYRNING KYLDRIFT / VÄRMEDRIFT ANDRA BÖRVÄRDE AVFROSTNING STYRENHETENS SERVICEPANEL LARMVISNING AVLÄSNING AV AGGREGATETS STATUS PARAMETERMENY PLINTARRANGEMANG PÅ PANELENS BAKSIDA PARAMETRAR SOM VISAS UTAN LÖSENORD STATUSMENYN LARMLISTA UPPBYGGNAD AV STYRSYSTEM RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL ALLMÄNT RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL AGGREGATETS UPPBYGGNADSRAM ELSYSTEMET VATTENSYSTEM LUFTBERÖRT BATTERI FLÄKTAR FELSÖKNING ALLMÄNT OFF REMOT OFF LOCAL SIGNAL GIVARFEL HÖGTRYCKSLARM LÅGTRYCKSLARM ÖVERSLASTSKYDD KOMPRESSOR ÖVERLASTSKYDD FLÄKT FLÖDESLARM FASFELSLARM FRYSSKYDDSLARMLARM FÖR-LARM FRYSSKYDD FÖR-LARM HÖGTRYCK OCH LÅGTRYCK AGGREGATET FÖR OLJUD Alla tekniska specifikationer och bilder i denna manual är inte bindande utan kan ändras utan förbehåll. Reproduktion är strängt förbjudet. 1

4 - ALLMÄN INFORMATION - ALLMÄNNA VARNINGAR Denna manual är framtagen för att vara till hjälp vid installation, igångkörning samt för att korrekt underhåll och service utförs. Följande viktiga punkter skall observeras och följas: - denna manual skall läsas noggrant; - aggregatet måste installeras, testas och underhållas av kvalificerad och ackrediterad personal med behörighet att hantera kylaggregat enligt gällande lagar och förordningar. - Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om elektriska och/eller mekaniska ändringar görs med aggregatet, vilket också resulterar i förbrukad garanti. Alla åtgärder som ej har godkänts av tillverkaren eller leverantören samt att denna manuals instruktioner ej efterlevs medför förbrukat garantiansvar. - Observera de lokalt gällande lagar och förordningar där aggregatet installeras. - Se till att spänningsmatningen överrensstämmer med aggregatets märkskylt som är placerad på elskåpets insida. - Denna manual och aggregatets elschema skall förvaras på ett säkert men ändå lättillgängligt ställe så att servicepersonal kan använda dom vid behov. - Aggregatets emballage och förpackningsmaterial (plastpåsar, frigolit, spik etc.) utgör potentiell fara och skall därför hållas borta från barn, samt så skall det lämnas in för återvinning på närmaste miljöstation enligt gällande lagar och förordningar. - Aggregtet får endast användas till vad det är avsett för, som beskrivs under avsnittet ALLMÄNA TEKNISKA SPECIFIKATIONER. - Stäng av aggregatet om fel eller dåliga driftsförhållanden skulle uppstå. - Aggregatets underhåll och service skall utföras av auktoriserade serviceföretag som godkänts av importören (tillverkaren) samt så skall orginalreservdelar alltid användas. Om ovanstående ej efterlevs finns det risk att aggregatet får försämrad säkerhet. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för direkta eller indirekta skador som uppkommer på person eller egendom till en följd av att dessa instruktioner ej har efterlevts. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Aggregatet är tillverkat för att kyla eller värma vatten eller vatten/glykolblandning för luftkonditionering, inom de gränser som anges i den tekniska manualen samt i denna manual. KORREKTIONSVÄRDEN FÖR FÖRSMUTSNINGSFAKTOR m² C/W F1 (Korrektionsfaktor för kyleffekten) VÄTSKEBERÖRD VÄXLARE FK1 (Korrektionsfaktor för tillförd eleffekt till kompressor) F2 ((Korrektionsfaktor för kyleffekten)) LUFTBERÖRD VÄXLARE FK2 (Korrektionsfaktor för tillförd eleffekt till kompressor) 0.44 x 10^(-4) 1,00 1,00 1,00 1, x 10^(-4) 0,97 0,99 0,97 1, x 10^(-4) 0,94 0,98 0,92 1,05 Angivna effekter vid kyldrift i tabellerna förutsätter att den luftberörda växlaren är ren (försmutningsfaktor 1). För annan försmutsningsfaktor, multiplicera med faktorer i ovan tabell. 2 Allmän Information

5 ALLMÄNNA TEKNISKA SPECIFIKATIONER STORLEKAR VÄRMEDRIFT Värmeeffekt 1 kw 15,5 20,1 26,6 Tillförd effekt kompressor 1 kw 4,1 5,36 7,18 Total tillförd effekt 2 kw 4,42 5,68 7,82 COP 1 Nr 3,51 3,54 3,40 KOMPRESSOR Kompressortyp SCROLL SCROLL SCROLL Antal kompressorer Nr Kapacitetssteg Std Nr Köldmediemängd (C1) kg 2,5 2,9 3,5 Antal köldmediekretsar Nr VÄTSKEBERÖRD VÄXLARE Typ 3 PHE PHE PHE Antal Nr Vattenflöde 1 l/s Tillgängligt pumptryck till systemet 1 kpa FLÄKTAR Typ 4 AXIAL AXIAL AXIAL Antal Nr Standard luftflöde l/s Tillförd effekt per motor kw 0, ANSLUTNINGAR Vatten 1" GAS 1" GAS 1" GAS VATTENKRETS Inställning säkerhetsventil kpa EXPANSIONSKÄRL Storlek l Max tryck vattenkrets kpa Förtryck kpa Antal Nr SPÄNNINGSMATNING Standard V 400/3/50 400/3/50 400/3/50 DIMENSIONER Längd mm Bredd mm Höjd mm STANDARD AGGREGATVIKT Transportvikt kg Driftsvikt kg Data refererartill följande förhållanden: (1) Värmebärare = 40/45 C Utomhustemperatur 7 C torr, (6,1 C våt) (2)Total tillförd effekt fås genom att addera kompressor + fläktar (3) PHE (plate heat exchanger) = plattvärmeväxlare (4) AXIAL = axialfläkt Allmän Information 3

6 DRIFTSGRÄNSER (VÄRMEDRIFT) LUFTBERÖRD VÄXLARE (FÖRÅNGARE) Storlek Högsta tillåtna inkommande temperatur (V.B.) 1 C Lägsta tillåtna inkommande temperatur (V.B.) 1 C VÄTSKEBERÖRD VÄXLARE (KONDENSOR) Lägsta tillåtna utgående temperatur 2 C Högsta tillåtna utgående temperatur 2 C Högsta tillåtna utgående temperatur 3 C Högsta tillåtna utgående temperatur 4 C Temp.diff. IN & UT (delta T min / max) C 3 / 8 3 / 8 3 / 8 (1) Vid värmebärare 45/50 C (2) Vid utomhustemperatur 7 C (3) Vid utomhustemperatur -10 C (4) Vid utomhustemperatur -15 C VARNING: OM AGGREGATET UTSÄTTS FÖR KRAFTIGA VINDAR BÖR VINDBRYTANDE BARRIÄRER STÄLLAS UPP. INSTÄLLNING AV SÄKERHETSUTRUSTNING Bryter Sluter Värde Högtryckspressostat [kpa] Lågtryckspressostat [kpa] Frysskydd [ C] 3 5,5 - Säkerhetsventil högtryckssida [kpa] Högsta antal kompressorstarter per timma [n ] Hetgastermostat [ C] Allmän Information

7 LJUDNIVÅER Storlekar Ljudeffektsnivå (db) Oktav Band (Hz) Ljudtrycksnivå Ljudeffektsnivå db(a) db(a) Mätmetod enligt regler ISO 3744, med hänsyn till EUROVENT 8/1 certifiering. Ljudtrycksnivån är uppmätt 1 meter från aggregatets yta, fritt fält utan reflektion. Data referreras till driftsförhållanden: köldbärare = 30/35 C, utetemp. = 7 C ÖVRIGA SÄKERHETSFRÅGOR Dessa aggregat har utvecklats och tillverkats för att minimera skaderisker för person fysik och hälsa. Med detta som grund av har åtgärder för eliminering av risker och faror gjorts. Observera avsnittet Övriga risker i denna manual och följ instruktioner och rekommendationer som beskrivs för att undvika möjliga risker som kan ha förbisetts eller inte kunnat åtgärdas under utvecklings och tillverkningsarbetet. Allmän Information 5

8 - FÖRESKRIFTER OCH C ERTIFIERING- UNI EN ISO 9001 CERTIFIERING ISO 9001 : 2000 CERTIFIERAT KVALITETSSYSTEM Clivet S.p.A., har för att garantera kunders tillfredställelse, valt ISO 9001 Quality System som referens för alla sina affärsaktiviteter. Detta visas genom företagets hängivenhet till pågående förbättringar i kvalitet och driftsäkerhet på dess produkter; försäljning, design, inköp, produktion och eftermarknadsservice är verktygen vi använder för att nå våra högt ställda krav. CE MARK Clivet produkter bär CE-märket, i enlighet med kraven från de följande EC direktiv, inklusive de senaste ändringarna: - 98/37/CE - 89/336/CEE som modifierades av direktivet 92/31/CEE och 93/68/CEE - 73/23/CEE som modifierades av direktivet 93/68/CEE - 97/23/CE EUROVENT CERTIFIERING Clivet deltar i EUROVENT Certifieringsprogram. Produkterna är listade i EUROVENT:s Directory of Certified Products och på webbsiten 6 Föreskrifter och Certifiering

9 -MOTTAGNING/PLACERING- KONTROLL VID MOTTAGNING Aggregatet transporteras i ett speciellt skyddande emballage. Kontrollera vid mottagning att aggregatet ej har blivit skadat under transporten, och att alla delar som är beställda ingår i leveransen. Vid synlig skada notera omedelbart detta på fraktsedeln med texten: "ACCEPTERAD MED RESERVATION FÖR UPPENBAR SKADA PÅ EMBALLAGET". VIKTIGT!! ALLA FÖLJANDE ÅTGÄRDER MÅSTE UTFÖRAS I ENLIGHET MED SÄKERHETSSTANDARDEN I LAGA KRAFT, BÅDE I FÖR- HÅLLANDE TILL MATERIAL OCH METODER SOM ANVÄNDS. VARNING!! INNAN NI HANTERAR AGGREGATET, KONTROLLERA ATT: - MASKINEN I FRÅGA SOM SKALL LYFTA AGGREGATET, KLARAR DESS UTFÖRANDE OCH VIKT - VIKTFÖRDELNINGEN OCH VIKTENS CENTRUM MÅSTE NOGA BEAKTAS. LAGRING - Skydda från: direkt solljus, regn, sand och vind - Temperatur: max 60 C lägst -10 C - Maximalt fuktighet: 90% HANTERING MED GAFFELTRUCK ELLER LIKNANDE Stick in gafflarna i sidan som anges av gula dekaler. Börja lyfta och kontrollera att aggregatet är väl balanserat och stabilt. Kom ihåg att den tyngsta änden är där kompressorn står. LYFT MED KRAN ELLER LIKNANDE Stick in lyftrören i avsedda hål i aggregatets långsida. Om lyftbanden skall straffas måste men placera en regel eller liknande mellan banden så att aggregates överkant ej kläms eller skadas. Börja lyfta och kontrollera att aggregatet hänger rakt och stabilt. Lyftband Sprint Säkerhetssprint Lyftrör Mottagning/Placering 7

10 UPPSTÄLLNING OCH PLACERING VIKTIGT NÄR AGGREGATET SKALL PLACERAS, SE TILL ATT UPPSTÄLLNINGSYTA ÄR TILLRÄCKLIG (ENLIGT BILD PÅ SIDA 9) FÖR SERVICE SOM KAN BEHÖVE UTFÖRAS. DETTA ÄR ETT KRAV FÖR OPTIMAL FUNKTION AV AGGREGATET SAMT FÖR SERVICEPERSONALENS BEHOV AV UTRYMME VID SERVICE. Aggregatets kräver minimal yta för drift, underhåll och service. Om det står flera aggregat bredvid varandra måste utrymmeskraven dubblas. Följande ritningar avser ett exempel på uppställning men kontrollera fall för fall och följ instruktionerna i denna manual. 8 Mottagning/Placering

11 DIMENSIONER / VIKTFÖRDELNING WBAN (1) KOMPRESSOR (2) ELSKÅP (3) VÄTSKEBERÖRD VÄXLARE, KONDENSOR (4) LUFTBERÖRD VÄXLARE, FÖRÅNGARE (5) FLÄKT (6) CIRKULTIONSPUMP (7) EXPANSIONSKÄRL (8) UTGÅENDE VÄRMEMBÄRARE 1 (9) INKOMMANDE VÄRMEBÄRARE 1 (10) ECONOMISER VÄXLARE (11) TANK MED VÄRMARE (TILLVAL) (12) 3-VÄGSVENTIL (TILLVAL) (13) TILLSKOTTSVÄRME (TILLVAL) (14) UTGÅENDE VÄRMEBÄRARE TAPPVARMVATTEN (15)REKOMMENDERADE FRIA SERVICE OCH FUNKTIONSYTOR ( G ) GRAVITATIONSCENTRUM STORLEK M mm N mm O mm P mm LÄNGD mm BREDD mm HÖJD mm W1 kg W2 kg W3 kg W4 kg Transportvikt kg Driftsvikt kg Mottagning/Placering 9

12 DIMENSIONER / VIKTFÖRDELNING WBAN 81 (1) KOMPRESSOR (2) ELSKÅP (3) VÄTSKEBERÖRD VÄXLARE, KONDENSOR (4) LUFTBERÖRD VÄXLARE, FÖRÅNGARE (5) FLÄKT (6) CIRKULTIONSPUMP (7) EXPANSIONSKÄRL (8) UTGÅENDE VÄRMEMBÄRARE 1 (9) INKOMMANDE VÄRMEBÄRARE 1 (10) ECONOMISER VÄXLARE (11) TANK MED VÄRMARE (TILLVAL) (12) 3-VÄGSVENTIL (TILLVAL) (13) TILLSKOTTSVÄRME (TILLVAL) (14) UTGÅENDE VÄRMEBÄRARE TAPPVARMVATTEN (15)REKOMMENDERADE FRIA SERVICE OCH FUNKTIONSYTOR ( G ) GRAVITATIONSCENTRUM STORLEK 81 M mm 526 N mm 1017 O mm 266 P mm 242 LÄNGD mm 1526 BREDD mm 557 HÖJD mm 1224 W1 kg 92 W2 kg 48 W3 kg 83 W4 kg 43 Transportvikt kg 270 Driftsvikt kg Mottagning/Placering

13 PLACERING Aggregatet är tillverkat för fast installation utomhus. Kontrollera att underlaget på uppställningsplatsen är i våg samt kan bära aggregatets hela vikt (se vikter och viktfördelning). Använd gummimellanlägg mellan underlaget och aggregatet för att undvika att ljud och vibrationer fortplantar sig. Beroende på installationsplatsen måste det bedömmas ifrån fall till fall om speciella maskinskor behövs samt även om flexibla anslutningar till aggregatet skall användas. Sätt fast aggregatet i underlaget. Valet av uppställningsplats är fundamentalt viktigt för aggregatets funktion. Hinder som blockerar luftströmmen, påverkar luftcirkulationen, löv eller annat som kan sätta igen den luftberörda växlaren, vind som motverkar eller medverkar luftströmmen, fenomen som skiktar eller kortslutning av luften eller nära värmekällor, kan orsaka driftstörningar (sänkning av förångning vilket sänker värmeeffekten) eller orsakar stopp av aggregatet (p.g.a. högtrycks eller lågtrycksutlösningar). Installation under marknivå eller nära höga väggar skall bedömmas omsorgsfullt. Undvik att installera på ställen som kan översvämmas. Mottagning/Placering 11

14 - ÖVRIGA RISKER- ALLMÄNT Detta avsnitt visar på några av de vanliga situationer som är, utom kontroll för tillverkaren, behäftade med risk för skada för person eller egendom DEFINITION AV FARLIGA YTOR Nedan bild visar vilken yta som endast auktoriserad personal bör beträda. - Yttre farlig yta, som är den yta som är direkt runt om hela aggregatet. - Interna farliga ytor är ytor som bara ges åtkomst vid demontering av paneler och/eller luckor. HANTERING Om hantering sker utan att de nödvändiga säkerhetsprocedurerna följs, kan aggregatet falla eller välta och orsaka allvarliga skador på personer eller/och egendom samt även på själva aggregatet. Försäkra er om att aggregatet hanteras enligt instruktionerna på emballaget samt i denna manual, och även enligt lokala gällande lagar och förordningar. Om köldmedieläckage skulle uppstå, se separat datablad för aktuellt köldmedium. INSTALLATION - Felaktig installation kan resultera i vattenläckage, ansamling av kondensat, utsläpp av köldmedium, elektriska stötar, brand, felaktig drift likväl som skada på själva aggregatet. Se till att aggregatet installeras endast av kvalificerad och auktoriserad personal samt att denna manual och lokala föreskrifter efterföljs. - Om installation skar där det finns den minsta lilla risk för utsläpp av brandfarlig gas eller om det finns risk att dessa gaser kan ansamlas i närheten av aggregatet, kan risk för explosion ej uteslutas. Tag med alla parametrar i valet av en så säker installationsplats som möjligt för aggregatet. - Installation på underlag som ej kan bära aggregatets vikt eller/och ej kan erbjuda en fast förankring av utrustningen, kan orsaka att aggregatet faller eller/och tippar, vilket kan resultera i allvarliga skador på personer eller/och egendom samt även på själva aggregatet. Försäkra er om att alla risker elimineras genom valet av aggregatets placering och fastsättning. - Om aggregatet är lättåtkomligt för barn, ej auktoriserade personer eller djur, ökar detta risken för allvarliga olyckor och skador. Installera aggregatet där endast auktoriserad personal har tillträde eller bygg in det med staket som skyddar mot obehörigt tillträde. ALLMÄNNA RISKER - Om det luktar bränt, rök eller annan indikation, påvisar detta en börja till allvarliga felaktigheter som kan skada personer eller egendom. Bryt strömmen genom att slå ifrån huvudbrytaren (röd-gult handtag) och kontakta auktoriserad servicepersonal som kan identifiera källan och åtgärd till felet. - Om man av misstag kommer i kontakt med kondensorbatteri, kompressorer, hetgasledningar eller andra komponenter, kan det resultera i sår eller brännskador. Bär alltid lämplig beklädnad, vilket även innefattas av skyddshandskar och skyddsglasögon, när ni vistas eller arbetar i de farliga ytorna. - Underhåll och reparationer som utförs av ej auktoriserad personal kan resultera i skada på person eller/och egendom samt även aggregatet i sig. Kontakta alltid ett auktoriserat service företag. - Om man ej stänger och återmonterar paneler och luckor, samt kontrollerar att skruvar som håller dessa är ordentligt åtdragna, kan resultera i skada på person eller/och egendom samt även aggregatet i sig. Kontrollera periodvis att paneler och luckor är ordentligt stängd och rätt monterade. - Vid eventuell brand kan temperaturen på köldmediet öka till den punkt då trycket överstiger säkerhetsnivån då säkerhetsventilerna släpper ut mediet i möjlig vätskefas. Det kan också inträffa att en del av systemet, där köldmedium är instängt mellan kranar, kan explodera. Stå aldrig nära säkerhetsventilerna samt lämna aldrig aggregatet med stängda kranar. 12 Övriga Risker

15 ELEKTRISKT SYSTEM - Vid eventuell brand kan temperaturen på köldmediet öka till den punkt då trycket överstiger säkerhetsnivån då säkerhetsventilerna släpper ut mediet i möjlig vätskefas. Det kan också inträffa att en del av systemet, där köldmedium är instängt mellan kranar, kan explodera. Stå aldrig nära säkerhetsventilerna samt lämna aldrig aggregatet med stängda kranar. - Om luckor och paneler ej hålls stängda kan detta leda till att komponenter utsätts för damm och fukt, vilket i sin tur kan leda till elstötar, skada på aggregatet samt brand. Återmontera och stäng alltid paneler och luckor ordentligt när service arbetet är slutfört. - Om metalldetaljer ej är ordentligt anslutna till jord, kan de orsaka elstötar med dödlig utgång. Se absolut till att anslutningar till skyddsjorden är utförd enligt lagar och förordningar. - Kontakt med rörliga delar i aggregatet när skyddsluckor eller paneler är demonterade kan resultera i elstötar brännskador eller död genom elektrifiering. Innan man skall utföra service på dessa komponenter, se till att huvudbrytaren är frånslagen och låst samt häng upp en varningsskylt om att arbete pågår. - Kontakt med komponenter som startar först när aggregatet startas, kan resultera i elstötar brännskador eller död genom elektrifiering. Låt ej huvudbrytaren vara tillslagen om det inte är absolut nödvändigt för att kontrollera funktioner. Sätt alltid upp en varningsskylt då brytaren är frånslagen och att arbete pågår. RÖRLIGA DELAR - Kontakt med fläktmotorn eller skyddsgaller kan orsaka skada. Innan tillträde till aggregatets insida, se till att aggregatets huvudbrytare är frånslagen och låst samt häng upp en varningsskylt om att arbete pågår. - Beröring av fläktbladen kan orsaka skada. Innan fläktens skyddsgaller demonteras, se till att aggregatets huvudbrytare är frånslagen och låst samt häng upp en varningsskylt om att arbete pågår. KÖLDMEDIUM - Om säkerhetsventilerna skulle lösa och släppa ut köldmedium kan personer i den närmsta omgivningen skadas eller drabbas av förgiftning. Bär alltid lämplig klädsel och skyddsglasögon när ni vistas i de farliga ytorna. Vid köldmedieläckage, se instruktionerna för aktuellt köldmedium. - Om öppen låga eller annan värmekälla kommer i kontakt med köldmediet, eller om trycksatt köldmedium skulle överhettas (vid t.ex. lödning), kan detta skapa en explosion eller brand. Placera ingen värmekälla i de farliga ytorna. Underhåll och service får endast utföras på krets som är helt tömd på köldmedium. VATTENSYSTEM - Defekter på rörledningar, anslutningar och ventiler eller andra VVS-komponenter kan resultera i att vatten läcker eller sprutar ut från systemet som kan skada egendom eller orsaka kortslutning i elektriska komponenter i aggregatet. Försäkra er om att alla anslutningar är riktigt utförda samt att instruktionerna efterföljts. SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR KÖLDMEDIUM R-410A IDENTIFIERING AV SUBSTANSENS BESTÅNDSDELAR - Produkt namn: forane 407C N SDS 01965/1 - Återförsäljare: ELF ATOCHEM ITALIA, Via G.Murat 17, Milano tel. 02/ KOMPOSITION Kemisk natur av innehållet: - Forane 32(difluoromethane) (N CAS: ) - Forane 125 (pentafluoroethane) (N CAS: ) - Forane 134a ( tetrafluoroethane) (N CAS: ) IDENTIFIKATION AV RISKER Största fysiska och kemiska faror: - Termisk sönderdelning av gift och korrosiva produkter ÅTGÄRDER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN Allmän information: - Vid inandning: För ut offret till friska luften. Ge syrgas eller om nödvändigt, konstgjord andning. - Vid hudkontakt: Frostskador skall behandlas som brännskador. - Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart rikligt med vatten. Om irritation uppstår, kontakta ögonläkare. - Medicinska instruktioner: Ge ej katekolaminer (p.g.a. produktens påverkan på hjärtat). ÅTGÄRDER VID BRAND - Speciella risker: Termisk sönderdelning till giftiga och aggressiva produkter. Klorvätesyra. Kolmonoxider. - Specifika åtgärder: Kyl ned kärl/cisterner med vatten. Undvik gnistor och öppen eld/låga. - RÖKNING FÖRBJUDEN. - Speciell skyddsutrustning för brandbekämpare: Bär andningsutrustning och skyddskläder. Övriga Risker 13

16 IDENTIFIERING AV SUBSTANSENS BESTÅNDSDELAR - Produkt namn: forane 407C N SDS 01965/1 - Återförsäljare: ELF ATOCHEM ITALIA, Via G.Murat 17, Milano tel. 02/ KOMPOSITION Kemisk natur av innehållet: - Forane 32(difluoromethane) (N CAS: ) - Forane 125 (pentafluoroethane) (N CAS: ) - Forane 134a ( tetrafluoroethane) (N CAS: ) IDENTIFIKATION AV RISKER Största fysiska och kemiska faror: - Termisk sönderdelning av gift och korrosiva produkter ÅTGÄRDER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN Allmän information: - Vid inandning: För ut offret till friska luften. Ge syrgas eller om nödvändigt, konstgjord andning. - Vid hudkontakt: Frostskador skall behandlas som brännskador. - Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart rikligt med vatten. Om irritation uppstår, kontakta ögonläkare. - Medicinska instruktioner: Ge ej katekolaminer (p.g.a. produktens påverkan på hjärtat). ÅTGÄRDER VID BRAND - Speciella risker: Termisk sönderdelning till giftiga och aggressiva produkter. Klorvätesyra. Kolmonoxider. - Specifika åtgärder: Kyl ned kärl/cisterner med vatten. Undvik gnistor och öppen eld/låga. - RÖKNING FÖRBJUDEN. - Speciell skyddsutrustning för brandbekämpare: Bär andningsutrustning och skyddskläder. ÅTGÄRDER VID UTSLÄPPSOLYCKA - Individuella försiktighetsåtgärder: Undvik hud och ögonkontakt och inandning av gaser. Använd personlig skyddsutrustning. - I ett slutet utrymme: Ventilera eller använd andningsmask (risk för kvävning). RÖKNING FÖRBJUDEN. - Försiktighetsåtgärder för miljöskydd: Minimera mängden avfall. HANTERING OCH LAGRING - Tekniska åtgärder/försiktighetsåtgärder: Typ av lagring och hantering för produkten: TRYCKSATT GAS. Försäkra er om god ventilation anpassad till mängden köldmedium. - Råd för användning: Undvik gnistor och kontakt med varma ytor. RÖKNING FÖRBJUDEN. - Tekniska åtgärder/lagringsprocedurer: Lagra i rumstemperatur i avsedd behållare. Håll borta från öppna lågor, gnistor och heta ytor. Lagra i kallt och väl ventilerat utrymme. Skydda fulla behållare från värmekällor som kan orsaka onormalt höga tryck. - Rekommenderas: Stålcylinder. - Undvik: Legeringar med mer än 2% magnesium. Plast. KONTROLL AV INDIVIDUELL EXPONERING/SKYDD - Försiktighetsåtgärder: Försäkra er om bra luftombyte i arbetsområdet. - Kontrollparametrar. Gränsvärde för utsättning: Det finns inget F-USA gränsvärde Forane 134a Elf rekommenderat gränsvärde: VME=1000ppm Forane 32 Elf rekommenderat gränsvärde: VME=1000ppm Forane 125 Elf rekommenderat gränsvärde: VME=1000ppm - Skydd: Andningsskydd: Om det är dålig ventilation bör andningsapparat finnas till hands. Skydd för händer: Handskar Skydd för ögon: Skyddsglasögon. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER - Fyskaliskt tillstånd (20 C): vätska gas - Färg: Färglös - Lukt: Lite som eter; ph: ej tillämpligt. - Kokpunkt: -42,4 C - Smältpunkt: Ej obrännbart i testförhållanden - Gastryck: (25 C): 1.13 Mpa (11,3 bar) a (50 C): 2.11 Mpa (21,1 bar) a (70 C): 3.26 Mpa (32,6 bar) - Gasdensitet: Vid kokpunkten 4,54 kg/m3 - Densitet: (25 C) 1133 kg/m3 a (50 C) 1004 kg/m3 a (70 C) 861 kg/m3 STABILITET OCH REAKTIVITET - Förhållanden som bör undvikas: Undvik kontakt med öppen låga och glödgade metallytor. - Farligt sönderfall av produkten: Termiskt sönderfall till giftiga och korrosiva produkter: Giftiga fluorider Fluorväte (Fluorvätesyra). - Ytterligare information: Produkten är stabil vid normal lagring och hantering. TOXIKOLOGISK INFORMATION - Inandning: Praktiskt ogiftig vid experiment gjorda på djur Forane 134a, 32, 125. Ingen dödlighet på råttor vid ppm/4h. Som med andra flyktiga halogenhaltiga blandningar, med ackumulering av gas och/eller inandning av stora kvantiteter kan produkten orsa- 14 Övriga Risker

17 ka; medvetslöshet och hjärtproblem p.g.a. stress och syrebrist, risk för dödsfall. - Hudkontakt: Frostskador från gas i vätskefas. - Kronisk toxicitet: Studier för upprepad inandning för djur har ej påvisat några kroniska effekter (råtta/3 månader/inandning: 50000ppm). - Specifika effekter: Gentoxicitet, enligt experimentdata tillgängliga för Forane 134a, 32, 125 ICKE Gentoxikologiskt. - Cancerogen effekt: Forane 134a experiment på djur har inte påvisat någon klar cancerogen effekt (råtta /oral inandning) - Toxicitet för reproduktion: Fosterutveckling Forane 134a, 32, 125. Enligt tillgängliga data kan hämning av fosterutveckling ej påvisas. Fertilitet, enligt tillgängliga data för djur: Forane 134a ingen effekt på fertiliteten (möss/inandning) EKOLOGISK INFORMATION Forane 32 - Varaktighet /nedbrytning: Ej lätt biologiskt nedbrytbart i vatten: 5% efter 28dgr - Biolagring: Praktiskt ingen absorption av biologisk organism log pow 0,21 Forane Flyktighet: Snabb förångning halveringstid på 3,2 h (uppskattat) - Varaktighet /nedbrytning: Ej lätt biologiskt nedbrytbart i vatten: 5% efter 28dgr. Nedbrytning i atmosfären i en takt av halvering på 28,3 år (uppskattat). Potential för nedbrytning av ozon ODP (R-11 = 1)=0. Potentiell växthuseffekt (GWP): (HGWP) = 0,58. Låg absorption i mark och sediment log Koc= 1,3-1,7 - Biolagring: Praktiskt ingen absorption av biologisk organism log pow 1,48 Forane 134a - Flyktighet: Snabb förångning halveringstid på 3 h (uppskattat) Denna dokumentation hänvisar till en produkt som är, i enlighet med specifikationerna tillhandahållna av ELF ATOCHEM. Om kombinering eller blandningar görs, kontrollera att det ej uppkommer nya faror uppkommer i samband med detta. Informationen som finns i denna rapport har vidarebefordrats i god tro och är baserad på vår senaste kunskaper om produkten vid dagen för denna publikation. Uppmärksamhet vill göras till användare om faran för annan användning av produkten som den ej är ämnad för. Meningen med denna rapport är att den skall användas och reproduceras endast i förebyggande och säkerhets syfte. Listan om lag, förordningar och administrativ text får ej anses uttömmande. Användaren är skyldig att kontrollera all officiell text för användande, lagring och manipulation av produkten för vilken han eller hon är helt ansvarig för. Användaren av produkten måste också informera alla personer som kan tänkas komma i kontakt med produkten med information nödvändig för arbetssäkerhet och skydd för deras hälsa och miljön genom att distribuera en kopia av denna säkerhetslista. Övriga Risker 15

18 - SKROTNING AV AGGREGATET- BORTKOPPLING AV AGGREGATET - Aggregatet måste frånkopplas av auktoriserad personal, som först måste läst avsnittet om Övriga risker i denna manual. - Innan frånkoppling av aggregatet måste följande omhändertas om det finns; 1. Köldmediet: köldmediet måste tappas av till slutna cylindrar med avsedd utrustning. Detta för att ej släppa ut det i miljön. Dessutom skall det tömda mediet skickas till destruktion. 2. Frysskyddsmedel i vattenkretsen: när detta tappas av, försäkra er om att det ej finns läckor samt att det ej släpps ut i miljön. Glykol och liknande frysskyddsmedel måste förvaras i avsedda behållare. VIKTIGT När uppsamling av substanserna som finns i aggregatet måste säkerhetsåtgärder vidtagas för försäkran om att personer ej kommer till skada samt att det inte sker några utsläpp till miljön. - Aggregatet kan innan demontering och skrotning lagras utomhus. Dåligt väder och snabba temperaturförändringar skadar ej miljön. DEMONTERING OCH DESTRUERING - AGGREGATET SKALL ALLTID SKICKAS TILL AUKTORISERAD ÅTERVINNINGSSTATION ELLER SKROT FÖR DESTRUKTION. - När aggregatet demonteras skall fläktmotorn, fläktvinge och batteri lämnas separet för återvinning. - Allt material måste återvinnas eller skrotas enligt lokala och nationella gällande lagar och förordningar. NOTERA: För ytterligare information om skrotning av aggregat, kontakt tillverkaren. 16 Skrotning av aggregatet

19 - ANSLUTNINGAR FÖR VÄTSKA- ALLMÄNT Observera säkerhetsregler och förordningar som gäller vid installationsplatsen. Installera avstängningkranar på bägge sidor om aggregatet så att det lätt går att sektionera bort det från övriga systemet. Det rekommenderas att installera termometrar och manometrar på inkommande och utgående vätska. Det hjälper till vid rutinkontroller och underhåll av aggregatet. Ett silfilter SKALL installeras innan växlaren på pumpens sugsida. Kontrollera noggrant att det ej finns läckor vid påfyllning av rörsystemet. Flödesvakter skall finnas i systemet. För korrekt funktion skall dom installeras i en rakt horisontellt rör (helst) minst 10 x diametern på röret från närmsta böj. Fara för frysning. Om aggregatet kan utsättas för temperaturen under 0 C behövs det någonting som förhindrar frysning av värmeväxlaren och dess vattenkrets. Om värmeväxlaren är utrustad med frysskyddsvärmare så skall den spänningsättas tillsammans med värmaren i vattensystemet. Det är också möjligt att använda frysskyddsmedel (t.ex. glykol eller sprit) i en viss procents inblandning (se Tekniskt broschyr). FÖRSLAG PÅ RÖRSYSTEM (för version utan inbyggd pumpsektion) FRÅN SYSTEMET TILL AGGREGATET FRÅN AGGREGATET TILL SYSTEMET A = Serviceanslutningar F = Silfilter GE = Flexibel koppling GRA = Påfyllningsventil M = Manometer P = Pump PD = Differenstryckvakt R = Kulventil RS = Avtappning SA = Ackumulatortank (möjligtvis) T = Termometer VP = Expansionskärl VS = Säkerhetsventil VSA = Automatisk avluftare Anslutning/Installation 17

20 VÄRMEBÄRARKRETS Rörsystemet måste dimensioneras minsta möjliga nivåskillnad. Installera automatiska eller manuella avluftningsventiler på högpunkter för lätt kunna släppa ur luften ur systemet. Systemet kan bibehålla rätt tryck tack vare att ett expansionskärl finns installerat i systemet. Alla rör som kan bli kalla måste isoleras med kondensisolering för att förhindra att det droppar kondensat från dem. Se till att isoleringen är av gastät typ. Kontrollera noggrant att rörkopplingar och skarvar är täta innan dom isoleras över. Luftnings och avtappningsventiler måste sticka ur isoleringen för att vara åtkomliga. Aggregatets anslutningar får ej belastas med rörsystemets vikt utan måste stagas på annat sätt. Det kan vara nödvändigt att montera flexibla anslutningar till aggregatet om det är avvibrerat på annat sätt t.ex. masinskor. Notera: på systemets högsta punkt måste det alltid vara en avluftare. Vattensystemtryck (kpa) Högsta tryck 550 Säkerhetsventilinställning 600 DRIFTSGRÄNSER FÖR PLATTVÄRMEVÄXLARE Vattenflödet skall vara konstant och ligga mellan MIN-MAX värdena som står i tryckfallsdiagrammet på nästa sida. Plattvärmeväxlare DPr DPw Dtco (Max) [kpa] [kpa] [ C] S PED CE DPr = högsta tillåtna köldmedietryck DPw = högsta tillåtna vattentryck DTco = Högsta tillåtna utgående vid värmedrift 18 Anslutning/Installation

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

BRUKSANVISNING IM3053 02/2015 REV03 SWEDISH

BRUKSANVISNING IM3053 02/2015 REV03 SWEDISH PF44 & PF46 I3053 02/2015 REV03 BRUKSNVISNING SWEDISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Försäkran om överensstämmelse 13 Lincoln

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer