LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT"

Transkript

1 LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

2

3 -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA VARNINGAR... 2 ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 2 KORREKTIONSVÄRDEN FÖR FÖRSMUTSNINGSFAKTORER... 2 ALLMÄNNA TEKNISKA SPECIFIKATIONER... 3 DRIFTSGRÄNSER... 4 INSTÄLLNING AV SÄKERHETSUTRUSTNING... 4 LJUDNIVÅER... 5 ÖVRIGA SÄKERHETSFRÅGOR... 5 FÖRESKRIFTER OCH CERTIFIERING UNI EN ISO 9001 CERTIFIERING... 6 CE MÄRKNING... 6 EUROVENT CERTIFIERING... 6 MOTTAGNING / PLACERING KONTROLL VID MOTTAGNING... 7 LAGRING... 7 HANTERING MED GAFFELTRUCK ELLER LIKNANDE... 7 LYFT MED KRAN ELLER LIKNANDE... 7 UPPSTÄLLNING OCH PLACERING... 8 DIMENSIONER / VIKTFÖRDELNING... 9 PLACERING ANSLUTNINGAR FÖR VÄTSKA ALLMÄNT KÖLD / VÄRMEBÄRARKRETS DRIFTSGRÄNSER FÖR PLATTVÄRMEVÄXLARE TRYCKFALL PLATTVÄRMEVÄXLARE PUMPKURVOR ÖVER TILLGÄNGLIGT TRYCKUPPSÄTTNING MED INTERN PUMPSTATION ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR ALLMÄNT FUNKTIONSANSLUTNINGAR VATTENPUMP (ENDAST FÖR AGGREGAT UTAN PUMPSTATION...22 SÄKERHETSUTRUSTNING I VATTENKRETSEN ANSLUTNING TILL SPÄNNINGSMATNING MAXIMAL KABELAREA ELEKTRISKA DATA ANSLUTNING AV TULLVAL (EJ STANDARDUTRUSTNING) ANSLUTNING TILL YTTRE STYRNING START/STOPP ANSLUTNING TILL EXTERN VÄLJARE KYL/VÄRMEDRIFT ANSLUTNING TILL EXTERNT SUMMALARM ANSLUTNING TILL FJÄRRMANÖVERPANEL ÖVRIGA RISKER ALLMÄNT DEFINITION AV FARLIGA YTOR HANTERING INSTALLATION ALLMÄNNA RISKER ELEKTRISKT SYSTEM RÖRLIGA DELAR KÖLDMEDIUM VATTENSYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR KÖLDMEDIUM SKROTNING AV AGGREGATET BORTKOPPLING AV AGGREGATET DEMONTERING OCH DESTRUERING ANSLUTNING AVSERIELLT GRÄNSSNITT TTL-485 SERIAL MANÖVERPANELEN (ENKLARE) DETALJER FÖR DEN SERIELLA ANSLUTNINGEN TILL STYRENHET 25 SPECIFIKATIONER FÖR ANSLUTNINGEN IGÅNGKÖRNING ALLMÄNT FÖRBEREDANDE KONTROLLER FÖRBEREDANDE KONTROLLER: ELEKTRISKA SYSTEM FÖRBEREDANDE: VATTENSYSTEMET IGÅNGKÖRNING KONTROLLER AV VATTENSYSTEMET KONTROLLER AV KÖLDMEDIESYSTEMET STYRNING STYRENHETENS FUNKTIONER KYLDRIFT VÄRMEDRIFT TILLVAL UNDERHÅLL AV VATTENTEMP. NÄR AGGREGATET EJ ÄR I DRIFT. 29 HANTERING AV EFFEKTSTEG UNDER KYLDRIFT HANTERING AV EFFEKTSTEG UNDER VÄRMEDRIFT LASTKOMPENSERING FRYSSKYDDSREGULATOR INSTÄLLNINGAR FÖR KONDENSORFLÄKT HANTERING AV CIRKULATIONSPUMP EXTERN STYRNING START/STOPP EXTERN STYRNING KYLDRIFT / VÄRMEDRIFT ANDRA BÖRVÄRDE AVFROSTNING STYRENHETENS SERVICEPANEL LARMVISNING AVLÄSNING AV AGGREGATETS STATUS PARAMETERMENY PLINTARRANGEMANG PÅ PANELENS BAKSIDA PARAMETRAR SOM VISAS UTAN LÖSENORD STATUSMENYN LARMLISTA UPPBYGGNAD AV STYRSYSTEM RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL ALLMÄNT RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL AGGREGATETS UPPBYGGNADSRAM ELSYSTEMET VATTENSYSTEM LUFTBERÖRT BATTERI FLÄKTAR FELSÖKNING ALLMÄNT OFF REMOT OFF LOCAL SIGNAL GIVARFEL HÖGTRYCKSLARM LÅGTRYCKSLARM ÖVERSLASTSKYDD KOMPRESSOR ÖVERLASTSKYDD FLÄKT FLÖDESLARM FASFELSLARM FRYSSKYDDSLARMLARM FÖR-LARM FRYSSKYDD FÖR-LARM HÖGTRYCK OCH LÅGTRYCK AGGREGATET FÖR OLJUD Alla tekniska specifikationer och bilder i denna manual är inte bindande utan kan ändras utan förbehåll. Reproduktion är strängt förbjudet. 1

4 - ALLMÄN INFORMATION - ALLMÄNNA VARNINGAR Denna manual är framtagen för att vara till hjälp vid installation, igångkörning samt för att korrekt underhåll och service utförs. Följande viktiga punkter skall observeras och följas: - denna manual skall läsas noggrant; - aggregatet måste installeras, testas och underhållas av kvalificerad och ackrediterad personal med behörighet att hantera kylaggregat enligt gällande lagar och förordningar. - Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om elektriska och/eller mekaniska ändringar görs med aggregatet, vilket också resulterar i förbrukad garanti. Alla åtgärder som ej har godkänts av tillverkaren eller leverantören samt att denna manuals instruktioner ej efterlevs medför förbrukat garantiansvar. - Observera de lokalt gällande lagar och förordningar där aggregatet installeras. - Se till att spänningsmatningen överrensstämmer med aggregatets märkskylt som är placerad på elskåpets insida. - Denna manual och aggregatets elschema skall förvaras på ett säkert men ändå lättillgängligt ställe så att servicepersonal kan använda dom vid behov. - Aggregatets emballage och förpackningsmaterial (plastpåsar, frigolit, spik etc.) utgör potentiell fara och skall därför hållas borta från barn, samt så skall det lämnas in för återvinning på närmaste miljöstation enligt gällande lagar och förordningar. - Aggregtet får endast användas till vad det är avsett för, som beskrivs under avsnittet ALLMÄNA TEKNISKA SPECIFIKATIONER. - Stäng av aggregatet om fel eller dåliga driftsförhållanden skulle uppstå. - Aggregatets underhåll och service skall utföras av auktoriserade serviceföretag som godkänts av importören (tillverkaren) samt så skall orginalreservdelar alltid användas. Om ovanstående ej efterlevs finns det risk att aggregatet får försämrad säkerhet. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för direkta eller indirekta skador som uppkommer på person eller egendom till en följd av att dessa instruktioner ej har efterlevts. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Aggregatet är tillverkat för att kyla eller värma vatten eller vatten/glykolblandning för luftkonditionering, inom de gränser som anges i den tekniska manualen samt i denna manual. KORREKTIONSVÄRDEN FÖR FÖRSMUTSNINGSFAKTOR m² C/W F1 (Korrektionsfaktor för kyleffekten) VÄTSKEBERÖRD VÄXLARE FK1 (Korrektionsfaktor för tillförd eleffekt till kompressor) F2 ((Korrektionsfaktor för kyleffekten)) LUFTBERÖRD VÄXLARE FK2 (Korrektionsfaktor för tillförd eleffekt till kompressor) 0.44 x 10^(-4) 1,00 1,00 1,00 1, x 10^(-4) 0,97 0,99 0,97 1, x 10^(-4) 0,94 0,98 0,92 1,05 Angivna effekter vid kyldrift i tabellerna förutsätter att den luftberörda växlaren är ren (försmutningsfaktor 1). För annan försmutsningsfaktor, multiplicera med faktorer i ovan tabell. 2 Allmän Information

5 ALLMÄNNA TEKNISKA SPECIFIKATIONER STORLEKAR VÄRMEDRIFT Värmeeffekt 1 kw 15,5 20,1 26,6 Tillförd effekt kompressor 1 kw 4,1 5,36 7,18 Total tillförd effekt 2 kw 4,42 5,68 7,82 COP 1 Nr 3,51 3,54 3,40 KOMPRESSOR Kompressortyp SCROLL SCROLL SCROLL Antal kompressorer Nr Kapacitetssteg Std Nr Köldmediemängd (C1) kg 2,5 2,9 3,5 Antal köldmediekretsar Nr VÄTSKEBERÖRD VÄXLARE Typ 3 PHE PHE PHE Antal Nr Vattenflöde 1 l/s Tillgängligt pumptryck till systemet 1 kpa FLÄKTAR Typ 4 AXIAL AXIAL AXIAL Antal Nr Standard luftflöde l/s Tillförd effekt per motor kw 0, ANSLUTNINGAR Vatten 1" GAS 1" GAS 1" GAS VATTENKRETS Inställning säkerhetsventil kpa EXPANSIONSKÄRL Storlek l Max tryck vattenkrets kpa Förtryck kpa Antal Nr SPÄNNINGSMATNING Standard V 400/3/50 400/3/50 400/3/50 DIMENSIONER Längd mm Bredd mm Höjd mm STANDARD AGGREGATVIKT Transportvikt kg Driftsvikt kg Data refererartill följande förhållanden: (1) Värmebärare = 40/45 C Utomhustemperatur 7 C torr, (6,1 C våt) (2)Total tillförd effekt fås genom att addera kompressor + fläktar (3) PHE (plate heat exchanger) = plattvärmeväxlare (4) AXIAL = axialfläkt Allmän Information 3

6 DRIFTSGRÄNSER (VÄRMEDRIFT) LUFTBERÖRD VÄXLARE (FÖRÅNGARE) Storlek Högsta tillåtna inkommande temperatur (V.B.) 1 C Lägsta tillåtna inkommande temperatur (V.B.) 1 C VÄTSKEBERÖRD VÄXLARE (KONDENSOR) Lägsta tillåtna utgående temperatur 2 C Högsta tillåtna utgående temperatur 2 C Högsta tillåtna utgående temperatur 3 C Högsta tillåtna utgående temperatur 4 C Temp.diff. IN & UT (delta T min / max) C 3 / 8 3 / 8 3 / 8 (1) Vid värmebärare 45/50 C (2) Vid utomhustemperatur 7 C (3) Vid utomhustemperatur -10 C (4) Vid utomhustemperatur -15 C VARNING: OM AGGREGATET UTSÄTTS FÖR KRAFTIGA VINDAR BÖR VINDBRYTANDE BARRIÄRER STÄLLAS UPP. INSTÄLLNING AV SÄKERHETSUTRUSTNING Bryter Sluter Värde Högtryckspressostat [kpa] Lågtryckspressostat [kpa] Frysskydd [ C] 3 5,5 - Säkerhetsventil högtryckssida [kpa] Högsta antal kompressorstarter per timma [n ] Hetgastermostat [ C] Allmän Information

7 LJUDNIVÅER Storlekar Ljudeffektsnivå (db) Oktav Band (Hz) Ljudtrycksnivå Ljudeffektsnivå db(a) db(a) Mätmetod enligt regler ISO 3744, med hänsyn till EUROVENT 8/1 certifiering. Ljudtrycksnivån är uppmätt 1 meter från aggregatets yta, fritt fält utan reflektion. Data referreras till driftsförhållanden: köldbärare = 30/35 C, utetemp. = 7 C ÖVRIGA SÄKERHETSFRÅGOR Dessa aggregat har utvecklats och tillverkats för att minimera skaderisker för person fysik och hälsa. Med detta som grund av har åtgärder för eliminering av risker och faror gjorts. Observera avsnittet Övriga risker i denna manual och följ instruktioner och rekommendationer som beskrivs för att undvika möjliga risker som kan ha förbisetts eller inte kunnat åtgärdas under utvecklings och tillverkningsarbetet. Allmän Information 5

8 - FÖRESKRIFTER OCH C ERTIFIERING- UNI EN ISO 9001 CERTIFIERING ISO 9001 : 2000 CERTIFIERAT KVALITETSSYSTEM Clivet S.p.A., har för att garantera kunders tillfredställelse, valt ISO 9001 Quality System som referens för alla sina affärsaktiviteter. Detta visas genom företagets hängivenhet till pågående förbättringar i kvalitet och driftsäkerhet på dess produkter; försäljning, design, inköp, produktion och eftermarknadsservice är verktygen vi använder för att nå våra högt ställda krav. CE MARK Clivet produkter bär CE-märket, i enlighet med kraven från de följande EC direktiv, inklusive de senaste ändringarna: - 98/37/CE - 89/336/CEE som modifierades av direktivet 92/31/CEE och 93/68/CEE - 73/23/CEE som modifierades av direktivet 93/68/CEE - 97/23/CE EUROVENT CERTIFIERING Clivet deltar i EUROVENT Certifieringsprogram. Produkterna är listade i EUROVENT:s Directory of Certified Products och på webbsiten 6 Föreskrifter och Certifiering

9 -MOTTAGNING/PLACERING- KONTROLL VID MOTTAGNING Aggregatet transporteras i ett speciellt skyddande emballage. Kontrollera vid mottagning att aggregatet ej har blivit skadat under transporten, och att alla delar som är beställda ingår i leveransen. Vid synlig skada notera omedelbart detta på fraktsedeln med texten: "ACCEPTERAD MED RESERVATION FÖR UPPENBAR SKADA PÅ EMBALLAGET". VIKTIGT!! ALLA FÖLJANDE ÅTGÄRDER MÅSTE UTFÖRAS I ENLIGHET MED SÄKERHETSSTANDARDEN I LAGA KRAFT, BÅDE I FÖR- HÅLLANDE TILL MATERIAL OCH METODER SOM ANVÄNDS. VARNING!! INNAN NI HANTERAR AGGREGATET, KONTROLLERA ATT: - MASKINEN I FRÅGA SOM SKALL LYFTA AGGREGATET, KLARAR DESS UTFÖRANDE OCH VIKT - VIKTFÖRDELNINGEN OCH VIKTENS CENTRUM MÅSTE NOGA BEAKTAS. LAGRING - Skydda från: direkt solljus, regn, sand och vind - Temperatur: max 60 C lägst -10 C - Maximalt fuktighet: 90% HANTERING MED GAFFELTRUCK ELLER LIKNANDE Stick in gafflarna i sidan som anges av gula dekaler. Börja lyfta och kontrollera att aggregatet är väl balanserat och stabilt. Kom ihåg att den tyngsta änden är där kompressorn står. LYFT MED KRAN ELLER LIKNANDE Stick in lyftrören i avsedda hål i aggregatets långsida. Om lyftbanden skall straffas måste men placera en regel eller liknande mellan banden så att aggregates överkant ej kläms eller skadas. Börja lyfta och kontrollera att aggregatet hänger rakt och stabilt. Lyftband Sprint Säkerhetssprint Lyftrör Mottagning/Placering 7

10 UPPSTÄLLNING OCH PLACERING VIKTIGT NÄR AGGREGATET SKALL PLACERAS, SE TILL ATT UPPSTÄLLNINGSYTA ÄR TILLRÄCKLIG (ENLIGT BILD PÅ SIDA 9) FÖR SERVICE SOM KAN BEHÖVE UTFÖRAS. DETTA ÄR ETT KRAV FÖR OPTIMAL FUNKTION AV AGGREGATET SAMT FÖR SERVICEPERSONALENS BEHOV AV UTRYMME VID SERVICE. Aggregatets kräver minimal yta för drift, underhåll och service. Om det står flera aggregat bredvid varandra måste utrymmeskraven dubblas. Följande ritningar avser ett exempel på uppställning men kontrollera fall för fall och följ instruktionerna i denna manual. 8 Mottagning/Placering

11 DIMENSIONER / VIKTFÖRDELNING WBAN (1) KOMPRESSOR (2) ELSKÅP (3) VÄTSKEBERÖRD VÄXLARE, KONDENSOR (4) LUFTBERÖRD VÄXLARE, FÖRÅNGARE (5) FLÄKT (6) CIRKULTIONSPUMP (7) EXPANSIONSKÄRL (8) UTGÅENDE VÄRMEMBÄRARE 1 (9) INKOMMANDE VÄRMEBÄRARE 1 (10) ECONOMISER VÄXLARE (11) TANK MED VÄRMARE (TILLVAL) (12) 3-VÄGSVENTIL (TILLVAL) (13) TILLSKOTTSVÄRME (TILLVAL) (14) UTGÅENDE VÄRMEBÄRARE TAPPVARMVATTEN (15)REKOMMENDERADE FRIA SERVICE OCH FUNKTIONSYTOR ( G ) GRAVITATIONSCENTRUM STORLEK M mm N mm O mm P mm LÄNGD mm BREDD mm HÖJD mm W1 kg W2 kg W3 kg W4 kg Transportvikt kg Driftsvikt kg Mottagning/Placering 9

12 DIMENSIONER / VIKTFÖRDELNING WBAN 81 (1) KOMPRESSOR (2) ELSKÅP (3) VÄTSKEBERÖRD VÄXLARE, KONDENSOR (4) LUFTBERÖRD VÄXLARE, FÖRÅNGARE (5) FLÄKT (6) CIRKULTIONSPUMP (7) EXPANSIONSKÄRL (8) UTGÅENDE VÄRMEMBÄRARE 1 (9) INKOMMANDE VÄRMEBÄRARE 1 (10) ECONOMISER VÄXLARE (11) TANK MED VÄRMARE (TILLVAL) (12) 3-VÄGSVENTIL (TILLVAL) (13) TILLSKOTTSVÄRME (TILLVAL) (14) UTGÅENDE VÄRMEBÄRARE TAPPVARMVATTEN (15)REKOMMENDERADE FRIA SERVICE OCH FUNKTIONSYTOR ( G ) GRAVITATIONSCENTRUM STORLEK 81 M mm 526 N mm 1017 O mm 266 P mm 242 LÄNGD mm 1526 BREDD mm 557 HÖJD mm 1224 W1 kg 92 W2 kg 48 W3 kg 83 W4 kg 43 Transportvikt kg 270 Driftsvikt kg Mottagning/Placering

13 PLACERING Aggregatet är tillverkat för fast installation utomhus. Kontrollera att underlaget på uppställningsplatsen är i våg samt kan bära aggregatets hela vikt (se vikter och viktfördelning). Använd gummimellanlägg mellan underlaget och aggregatet för att undvika att ljud och vibrationer fortplantar sig. Beroende på installationsplatsen måste det bedömmas ifrån fall till fall om speciella maskinskor behövs samt även om flexibla anslutningar till aggregatet skall användas. Sätt fast aggregatet i underlaget. Valet av uppställningsplats är fundamentalt viktigt för aggregatets funktion. Hinder som blockerar luftströmmen, påverkar luftcirkulationen, löv eller annat som kan sätta igen den luftberörda växlaren, vind som motverkar eller medverkar luftströmmen, fenomen som skiktar eller kortslutning av luften eller nära värmekällor, kan orsaka driftstörningar (sänkning av förångning vilket sänker värmeeffekten) eller orsakar stopp av aggregatet (p.g.a. högtrycks eller lågtrycksutlösningar). Installation under marknivå eller nära höga väggar skall bedömmas omsorgsfullt. Undvik att installera på ställen som kan översvämmas. Mottagning/Placering 11

14 - ÖVRIGA RISKER- ALLMÄNT Detta avsnitt visar på några av de vanliga situationer som är, utom kontroll för tillverkaren, behäftade med risk för skada för person eller egendom DEFINITION AV FARLIGA YTOR Nedan bild visar vilken yta som endast auktoriserad personal bör beträda. - Yttre farlig yta, som är den yta som är direkt runt om hela aggregatet. - Interna farliga ytor är ytor som bara ges åtkomst vid demontering av paneler och/eller luckor. HANTERING Om hantering sker utan att de nödvändiga säkerhetsprocedurerna följs, kan aggregatet falla eller välta och orsaka allvarliga skador på personer eller/och egendom samt även på själva aggregatet. Försäkra er om att aggregatet hanteras enligt instruktionerna på emballaget samt i denna manual, och även enligt lokala gällande lagar och förordningar. Om köldmedieläckage skulle uppstå, se separat datablad för aktuellt köldmedium. INSTALLATION - Felaktig installation kan resultera i vattenläckage, ansamling av kondensat, utsläpp av köldmedium, elektriska stötar, brand, felaktig drift likväl som skada på själva aggregatet. Se till att aggregatet installeras endast av kvalificerad och auktoriserad personal samt att denna manual och lokala föreskrifter efterföljs. - Om installation skar där det finns den minsta lilla risk för utsläpp av brandfarlig gas eller om det finns risk att dessa gaser kan ansamlas i närheten av aggregatet, kan risk för explosion ej uteslutas. Tag med alla parametrar i valet av en så säker installationsplats som möjligt för aggregatet. - Installation på underlag som ej kan bära aggregatets vikt eller/och ej kan erbjuda en fast förankring av utrustningen, kan orsaka att aggregatet faller eller/och tippar, vilket kan resultera i allvarliga skador på personer eller/och egendom samt även på själva aggregatet. Försäkra er om att alla risker elimineras genom valet av aggregatets placering och fastsättning. - Om aggregatet är lättåtkomligt för barn, ej auktoriserade personer eller djur, ökar detta risken för allvarliga olyckor och skador. Installera aggregatet där endast auktoriserad personal har tillträde eller bygg in det med staket som skyddar mot obehörigt tillträde. ALLMÄNNA RISKER - Om det luktar bränt, rök eller annan indikation, påvisar detta en börja till allvarliga felaktigheter som kan skada personer eller egendom. Bryt strömmen genom att slå ifrån huvudbrytaren (röd-gult handtag) och kontakta auktoriserad servicepersonal som kan identifiera källan och åtgärd till felet. - Om man av misstag kommer i kontakt med kondensorbatteri, kompressorer, hetgasledningar eller andra komponenter, kan det resultera i sår eller brännskador. Bär alltid lämplig beklädnad, vilket även innefattas av skyddshandskar och skyddsglasögon, när ni vistas eller arbetar i de farliga ytorna. - Underhåll och reparationer som utförs av ej auktoriserad personal kan resultera i skada på person eller/och egendom samt även aggregatet i sig. Kontakta alltid ett auktoriserat service företag. - Om man ej stänger och återmonterar paneler och luckor, samt kontrollerar att skruvar som håller dessa är ordentligt åtdragna, kan resultera i skada på person eller/och egendom samt även aggregatet i sig. Kontrollera periodvis att paneler och luckor är ordentligt stängd och rätt monterade. - Vid eventuell brand kan temperaturen på köldmediet öka till den punkt då trycket överstiger säkerhetsnivån då säkerhetsventilerna släpper ut mediet i möjlig vätskefas. Det kan också inträffa att en del av systemet, där köldmedium är instängt mellan kranar, kan explodera. Stå aldrig nära säkerhetsventilerna samt lämna aldrig aggregatet med stängda kranar. 12 Övriga Risker

15 ELEKTRISKT SYSTEM - Vid eventuell brand kan temperaturen på köldmediet öka till den punkt då trycket överstiger säkerhetsnivån då säkerhetsventilerna släpper ut mediet i möjlig vätskefas. Det kan också inträffa att en del av systemet, där köldmedium är instängt mellan kranar, kan explodera. Stå aldrig nära säkerhetsventilerna samt lämna aldrig aggregatet med stängda kranar. - Om luckor och paneler ej hålls stängda kan detta leda till att komponenter utsätts för damm och fukt, vilket i sin tur kan leda till elstötar, skada på aggregatet samt brand. Återmontera och stäng alltid paneler och luckor ordentligt när service arbetet är slutfört. - Om metalldetaljer ej är ordentligt anslutna till jord, kan de orsaka elstötar med dödlig utgång. Se absolut till att anslutningar till skyddsjorden är utförd enligt lagar och förordningar. - Kontakt med rörliga delar i aggregatet när skyddsluckor eller paneler är demonterade kan resultera i elstötar brännskador eller död genom elektrifiering. Innan man skall utföra service på dessa komponenter, se till att huvudbrytaren är frånslagen och låst samt häng upp en varningsskylt om att arbete pågår. - Kontakt med komponenter som startar först när aggregatet startas, kan resultera i elstötar brännskador eller död genom elektrifiering. Låt ej huvudbrytaren vara tillslagen om det inte är absolut nödvändigt för att kontrollera funktioner. Sätt alltid upp en varningsskylt då brytaren är frånslagen och att arbete pågår. RÖRLIGA DELAR - Kontakt med fläktmotorn eller skyddsgaller kan orsaka skada. Innan tillträde till aggregatets insida, se till att aggregatets huvudbrytare är frånslagen och låst samt häng upp en varningsskylt om att arbete pågår. - Beröring av fläktbladen kan orsaka skada. Innan fläktens skyddsgaller demonteras, se till att aggregatets huvudbrytare är frånslagen och låst samt häng upp en varningsskylt om att arbete pågår. KÖLDMEDIUM - Om säkerhetsventilerna skulle lösa och släppa ut köldmedium kan personer i den närmsta omgivningen skadas eller drabbas av förgiftning. Bär alltid lämplig klädsel och skyddsglasögon när ni vistas i de farliga ytorna. Vid köldmedieläckage, se instruktionerna för aktuellt köldmedium. - Om öppen låga eller annan värmekälla kommer i kontakt med köldmediet, eller om trycksatt köldmedium skulle överhettas (vid t.ex. lödning), kan detta skapa en explosion eller brand. Placera ingen värmekälla i de farliga ytorna. Underhåll och service får endast utföras på krets som är helt tömd på köldmedium. VATTENSYSTEM - Defekter på rörledningar, anslutningar och ventiler eller andra VVS-komponenter kan resultera i att vatten läcker eller sprutar ut från systemet som kan skada egendom eller orsaka kortslutning i elektriska komponenter i aggregatet. Försäkra er om att alla anslutningar är riktigt utförda samt att instruktionerna efterföljts. SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR KÖLDMEDIUM R-410A IDENTIFIERING AV SUBSTANSENS BESTÅNDSDELAR - Produkt namn: forane 407C N SDS 01965/1 - Återförsäljare: ELF ATOCHEM ITALIA, Via G.Murat 17, Milano tel. 02/ KOMPOSITION Kemisk natur av innehållet: - Forane 32(difluoromethane) (N CAS: ) - Forane 125 (pentafluoroethane) (N CAS: ) - Forane 134a ( tetrafluoroethane) (N CAS: ) IDENTIFIKATION AV RISKER Största fysiska och kemiska faror: - Termisk sönderdelning av gift och korrosiva produkter ÅTGÄRDER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN Allmän information: - Vid inandning: För ut offret till friska luften. Ge syrgas eller om nödvändigt, konstgjord andning. - Vid hudkontakt: Frostskador skall behandlas som brännskador. - Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart rikligt med vatten. Om irritation uppstår, kontakta ögonläkare. - Medicinska instruktioner: Ge ej katekolaminer (p.g.a. produktens påverkan på hjärtat). ÅTGÄRDER VID BRAND - Speciella risker: Termisk sönderdelning till giftiga och aggressiva produkter. Klorvätesyra. Kolmonoxider. - Specifika åtgärder: Kyl ned kärl/cisterner med vatten. Undvik gnistor och öppen eld/låga. - RÖKNING FÖRBJUDEN. - Speciell skyddsutrustning för brandbekämpare: Bär andningsutrustning och skyddskläder. Övriga Risker 13

16 IDENTIFIERING AV SUBSTANSENS BESTÅNDSDELAR - Produkt namn: forane 407C N SDS 01965/1 - Återförsäljare: ELF ATOCHEM ITALIA, Via G.Murat 17, Milano tel. 02/ KOMPOSITION Kemisk natur av innehållet: - Forane 32(difluoromethane) (N CAS: ) - Forane 125 (pentafluoroethane) (N CAS: ) - Forane 134a ( tetrafluoroethane) (N CAS: ) IDENTIFIKATION AV RISKER Största fysiska och kemiska faror: - Termisk sönderdelning av gift och korrosiva produkter ÅTGÄRDER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN Allmän information: - Vid inandning: För ut offret till friska luften. Ge syrgas eller om nödvändigt, konstgjord andning. - Vid hudkontakt: Frostskador skall behandlas som brännskador. - Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart rikligt med vatten. Om irritation uppstår, kontakta ögonläkare. - Medicinska instruktioner: Ge ej katekolaminer (p.g.a. produktens påverkan på hjärtat). ÅTGÄRDER VID BRAND - Speciella risker: Termisk sönderdelning till giftiga och aggressiva produkter. Klorvätesyra. Kolmonoxider. - Specifika åtgärder: Kyl ned kärl/cisterner med vatten. Undvik gnistor och öppen eld/låga. - RÖKNING FÖRBJUDEN. - Speciell skyddsutrustning för brandbekämpare: Bär andningsutrustning och skyddskläder. ÅTGÄRDER VID UTSLÄPPSOLYCKA - Individuella försiktighetsåtgärder: Undvik hud och ögonkontakt och inandning av gaser. Använd personlig skyddsutrustning. - I ett slutet utrymme: Ventilera eller använd andningsmask (risk för kvävning). RÖKNING FÖRBJUDEN. - Försiktighetsåtgärder för miljöskydd: Minimera mängden avfall. HANTERING OCH LAGRING - Tekniska åtgärder/försiktighetsåtgärder: Typ av lagring och hantering för produkten: TRYCKSATT GAS. Försäkra er om god ventilation anpassad till mängden köldmedium. - Råd för användning: Undvik gnistor och kontakt med varma ytor. RÖKNING FÖRBJUDEN. - Tekniska åtgärder/lagringsprocedurer: Lagra i rumstemperatur i avsedd behållare. Håll borta från öppna lågor, gnistor och heta ytor. Lagra i kallt och väl ventilerat utrymme. Skydda fulla behållare från värmekällor som kan orsaka onormalt höga tryck. - Rekommenderas: Stålcylinder. - Undvik: Legeringar med mer än 2% magnesium. Plast. KONTROLL AV INDIVIDUELL EXPONERING/SKYDD - Försiktighetsåtgärder: Försäkra er om bra luftombyte i arbetsområdet. - Kontrollparametrar. Gränsvärde för utsättning: Det finns inget F-USA gränsvärde Forane 134a Elf rekommenderat gränsvärde: VME=1000ppm Forane 32 Elf rekommenderat gränsvärde: VME=1000ppm Forane 125 Elf rekommenderat gränsvärde: VME=1000ppm - Skydd: Andningsskydd: Om det är dålig ventilation bör andningsapparat finnas till hands. Skydd för händer: Handskar Skydd för ögon: Skyddsglasögon. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER - Fyskaliskt tillstånd (20 C): vätska gas - Färg: Färglös - Lukt: Lite som eter; ph: ej tillämpligt. - Kokpunkt: -42,4 C - Smältpunkt: Ej obrännbart i testförhållanden - Gastryck: (25 C): 1.13 Mpa (11,3 bar) a (50 C): 2.11 Mpa (21,1 bar) a (70 C): 3.26 Mpa (32,6 bar) - Gasdensitet: Vid kokpunkten 4,54 kg/m3 - Densitet: (25 C) 1133 kg/m3 a (50 C) 1004 kg/m3 a (70 C) 861 kg/m3 STABILITET OCH REAKTIVITET - Förhållanden som bör undvikas: Undvik kontakt med öppen låga och glödgade metallytor. - Farligt sönderfall av produkten: Termiskt sönderfall till giftiga och korrosiva produkter: Giftiga fluorider Fluorväte (Fluorvätesyra). - Ytterligare information: Produkten är stabil vid normal lagring och hantering. TOXIKOLOGISK INFORMATION - Inandning: Praktiskt ogiftig vid experiment gjorda på djur Forane 134a, 32, 125. Ingen dödlighet på råttor vid ppm/4h. Som med andra flyktiga halogenhaltiga blandningar, med ackumulering av gas och/eller inandning av stora kvantiteter kan produkten orsa- 14 Övriga Risker

17 ka; medvetslöshet och hjärtproblem p.g.a. stress och syrebrist, risk för dödsfall. - Hudkontakt: Frostskador från gas i vätskefas. - Kronisk toxicitet: Studier för upprepad inandning för djur har ej påvisat några kroniska effekter (råtta/3 månader/inandning: 50000ppm). - Specifika effekter: Gentoxicitet, enligt experimentdata tillgängliga för Forane 134a, 32, 125 ICKE Gentoxikologiskt. - Cancerogen effekt: Forane 134a experiment på djur har inte påvisat någon klar cancerogen effekt (råtta /oral inandning) - Toxicitet för reproduktion: Fosterutveckling Forane 134a, 32, 125. Enligt tillgängliga data kan hämning av fosterutveckling ej påvisas. Fertilitet, enligt tillgängliga data för djur: Forane 134a ingen effekt på fertiliteten (möss/inandning) EKOLOGISK INFORMATION Forane 32 - Varaktighet /nedbrytning: Ej lätt biologiskt nedbrytbart i vatten: 5% efter 28dgr - Biolagring: Praktiskt ingen absorption av biologisk organism log pow 0,21 Forane Flyktighet: Snabb förångning halveringstid på 3,2 h (uppskattat) - Varaktighet /nedbrytning: Ej lätt biologiskt nedbrytbart i vatten: 5% efter 28dgr. Nedbrytning i atmosfären i en takt av halvering på 28,3 år (uppskattat). Potential för nedbrytning av ozon ODP (R-11 = 1)=0. Potentiell växthuseffekt (GWP): (HGWP) = 0,58. Låg absorption i mark och sediment log Koc= 1,3-1,7 - Biolagring: Praktiskt ingen absorption av biologisk organism log pow 1,48 Forane 134a - Flyktighet: Snabb förångning halveringstid på 3 h (uppskattat) Denna dokumentation hänvisar till en produkt som är, i enlighet med specifikationerna tillhandahållna av ELF ATOCHEM. Om kombinering eller blandningar görs, kontrollera att det ej uppkommer nya faror uppkommer i samband med detta. Informationen som finns i denna rapport har vidarebefordrats i god tro och är baserad på vår senaste kunskaper om produkten vid dagen för denna publikation. Uppmärksamhet vill göras till användare om faran för annan användning av produkten som den ej är ämnad för. Meningen med denna rapport är att den skall användas och reproduceras endast i förebyggande och säkerhets syfte. Listan om lag, förordningar och administrativ text får ej anses uttömmande. Användaren är skyldig att kontrollera all officiell text för användande, lagring och manipulation av produkten för vilken han eller hon är helt ansvarig för. Användaren av produkten måste också informera alla personer som kan tänkas komma i kontakt med produkten med information nödvändig för arbetssäkerhet och skydd för deras hälsa och miljön genom att distribuera en kopia av denna säkerhetslista. Övriga Risker 15

18 - SKROTNING AV AGGREGATET- BORTKOPPLING AV AGGREGATET - Aggregatet måste frånkopplas av auktoriserad personal, som först måste läst avsnittet om Övriga risker i denna manual. - Innan frånkoppling av aggregatet måste följande omhändertas om det finns; 1. Köldmediet: köldmediet måste tappas av till slutna cylindrar med avsedd utrustning. Detta för att ej släppa ut det i miljön. Dessutom skall det tömda mediet skickas till destruktion. 2. Frysskyddsmedel i vattenkretsen: när detta tappas av, försäkra er om att det ej finns läckor samt att det ej släpps ut i miljön. Glykol och liknande frysskyddsmedel måste förvaras i avsedda behållare. VIKTIGT När uppsamling av substanserna som finns i aggregatet måste säkerhetsåtgärder vidtagas för försäkran om att personer ej kommer till skada samt att det inte sker några utsläpp till miljön. - Aggregatet kan innan demontering och skrotning lagras utomhus. Dåligt väder och snabba temperaturförändringar skadar ej miljön. DEMONTERING OCH DESTRUERING - AGGREGATET SKALL ALLTID SKICKAS TILL AUKTORISERAD ÅTERVINNINGSSTATION ELLER SKROT FÖR DESTRUKTION. - När aggregatet demonteras skall fläktmotorn, fläktvinge och batteri lämnas separet för återvinning. - Allt material måste återvinnas eller skrotas enligt lokala och nationella gällande lagar och förordningar. NOTERA: För ytterligare information om skrotning av aggregat, kontakt tillverkaren. 16 Skrotning av aggregatet

19 - ANSLUTNINGAR FÖR VÄTSKA- ALLMÄNT Observera säkerhetsregler och förordningar som gäller vid installationsplatsen. Installera avstängningkranar på bägge sidor om aggregatet så att det lätt går att sektionera bort det från övriga systemet. Det rekommenderas att installera termometrar och manometrar på inkommande och utgående vätska. Det hjälper till vid rutinkontroller och underhåll av aggregatet. Ett silfilter SKALL installeras innan växlaren på pumpens sugsida. Kontrollera noggrant att det ej finns läckor vid påfyllning av rörsystemet. Flödesvakter skall finnas i systemet. För korrekt funktion skall dom installeras i en rakt horisontellt rör (helst) minst 10 x diametern på röret från närmsta böj. Fara för frysning. Om aggregatet kan utsättas för temperaturen under 0 C behövs det någonting som förhindrar frysning av värmeväxlaren och dess vattenkrets. Om värmeväxlaren är utrustad med frysskyddsvärmare så skall den spänningsättas tillsammans med värmaren i vattensystemet. Det är också möjligt att använda frysskyddsmedel (t.ex. glykol eller sprit) i en viss procents inblandning (se Tekniskt broschyr). FÖRSLAG PÅ RÖRSYSTEM (för version utan inbyggd pumpsektion) FRÅN SYSTEMET TILL AGGREGATET FRÅN AGGREGATET TILL SYSTEMET A = Serviceanslutningar F = Silfilter GE = Flexibel koppling GRA = Påfyllningsventil M = Manometer P = Pump PD = Differenstryckvakt R = Kulventil RS = Avtappning SA = Ackumulatortank (möjligtvis) T = Termometer VP = Expansionskärl VS = Säkerhetsventil VSA = Automatisk avluftare Anslutning/Installation 17

20 VÄRMEBÄRARKRETS Rörsystemet måste dimensioneras minsta möjliga nivåskillnad. Installera automatiska eller manuella avluftningsventiler på högpunkter för lätt kunna släppa ur luften ur systemet. Systemet kan bibehålla rätt tryck tack vare att ett expansionskärl finns installerat i systemet. Alla rör som kan bli kalla måste isoleras med kondensisolering för att förhindra att det droppar kondensat från dem. Se till att isoleringen är av gastät typ. Kontrollera noggrant att rörkopplingar och skarvar är täta innan dom isoleras över. Luftnings och avtappningsventiler måste sticka ur isoleringen för att vara åtkomliga. Aggregatets anslutningar får ej belastas med rörsystemets vikt utan måste stagas på annat sätt. Det kan vara nödvändigt att montera flexibla anslutningar till aggregatet om det är avvibrerat på annat sätt t.ex. masinskor. Notera: på systemets högsta punkt måste det alltid vara en avluftare. Vattensystemtryck (kpa) Högsta tryck 550 Säkerhetsventilinställning 600 DRIFTSGRÄNSER FÖR PLATTVÄRMEVÄXLARE Vattenflödet skall vara konstant och ligga mellan MIN-MAX värdena som står i tryckfallsdiagrammet på nästa sida. Plattvärmeväxlare DPr DPw Dtco (Max) [kpa] [kpa] [ C] S PED CE DPr = högsta tillåtna köldmedietryck DPw = högsta tillåtna vattentryck DTco = Högsta tillåtna utgående vid värmedrift 18 Anslutning/Installation

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

LUFTKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

LUFTKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT LUFTKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WSAT-XSC SPINCHILLER STORLEKAR 60C-65D-70D-75C-80D-85D 90D-100D-110E-125E-135F 150F-170H-200H INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

WaterFuse - Offentlig miljö

WaterFuse - Offentlig miljö WaterFuse - Offentlig miljö Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Beskrivning Luftridå för infällt montage Användningsområden Curant Optima R är avsedd att användas inomhus som luftridå vid olika

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax Coolpart Sweden AB Förrådsvägen 5 151 48 Södertälje Tel. 08-554 40 500 Fax. 08-544 40 501 info@coolpart.se www.coolpart.se Rubin Kyl & Frysskåp, Spindel väggkyl, Fanzy väggkyl, Tapaskyl, Smaragd delikyldisk

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Felsökning - BONUS AIR 10

Felsökning - BONUS AIR 10 1 OF 15 Kommunikationsproblem ER00 2 OF 15 ER00 manöverpanelens anslutning C12 kabeln mellan manöverpanel och kretskort Byt batteri i panelen Byt manöverpanel I kontrollpanelen finns ett batteri CR1220

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

MOTTAGNING INNEHÅLL: VIKTIGT

MOTTAGNING INNEHÅLL: VIKTIGT VÄTSKEKYLARE UTAN KONDENSOR ME 17-121 1.0 INSPEKTION VID MOTTAGNING 2.0 HANTERING 2.1 Lyft med truck eller liknande 2.2 Lyft med kran eller liknande 3.0 UPPSTÄLLNING LAGRING 4.0 AVEMBALLERING MOTTAGNING

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Åkerstedts Verkstad AB Broholm Kvänum Tel Kammarfläkt KML Montering och skötsel

Åkerstedts Verkstad AB Broholm Kvänum Tel Kammarfläkt KML Montering och skötsel BILD Åkerstedts Verkstad AB Broholm 1 53 591 Kvänum Tel 0512-325 60 www.akerstedts.com Kammarfläkt KML Montering och skötsel 1. Viktig information Installation och service av fläkten ska endast ske av

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Daggpunktsreglering ergoflex D

Daggpunktsreglering ergoflex D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Reläutgång

Läs mer

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Elpanna 6 och 9 kw Fördelar Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA Artikelnr elementeffekt

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer