VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT"

Transkript

1 VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

2

3 -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA VARNINGAR... 2 ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 2 KORREKTIONSVÄRDEN FÖR FÖRSMUTSNINGSFAKTORER... 2 ALLMÄNNA TEKNISKA SPECIFIKATIONER... 3 DRIFTSGRÄNSER... 4 INSTÄLLNING AV SÄKERHETSUTRUSTNING... 4 LJUDNIVÅER... 5 ÖVRIGA SÄKERHETSFRÅGOR... 5 FÖRESKRIFTER OCH CERTIFIERING UNI EN ISO 9001 CERTIFIERING... 6 CE MÄRKNING... 6 EUROVENT CERTIFIERING... 6 MOTTAGNING / PLACERING KONTROLL VID MOTTAGNING... 7 LAGRING... 7 HANTERING MED GAFFELTRUCK ELLER LIKNANDE... 7 UPPSTÄLLNING OCH PLACERING... 8 DIMENSIONER / VIKTFÖRDELNING... 9 PLACERING ÖVRIGA RISKER ALLMÄNT DEFINITION AV FARLIGA YTOR HANTERING INSTALLATION ALLMÄNNA RISKER ELEKTRISKT SYSTEM RÖRLIGA DELAR KÖLDMEDIUM VATTENSYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR KÖLDMEDIUM SKROTNING AV AGGREGATET BORTKOPPLING AV AGGREGATET DEMONTERING OCH DESTRUERING ANSLUTNINGAR FÖR VÄTSKA ALLMÄNT KÖLD / VÄRMEBÄRARKRETS DRIFTSGRÄNSER FÖR PLATTVÄRMEVÄXLARE TRYCKFALL PLATTVÄRMEVÄXLARE PUMPKURVOR ÖVER TILLGÄNGLIGT TRYCKUPPSÄTTNING MED INTERN PUMPSTATION ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR ALLMÄNT FUNKTIONSANSLUTNINGAR VATTENPUMP (ENDAST FÖR AGGREGAT UTAN PUMPSTATION...22 SÄKERHETSUTRUSTNING I VATTENKRETSEN ANSLUTNING TILL SPÄNNINGSMATNING MAXIMAL KABELAREA ELEKTRISKA DATA ANSLUTNING AV TULLVAL (EJ STANDARDUTRUSTNING) ANSLUTNING TILL YTTRE STYRNING START/STOPP ANSLUTNING TILL EXTERN VÄLJARE KYL/VÄRMEDRIFT ANSLUTNING TILL EXTERN VÄLJARE BÖRVÄRDE ANSLUTNING TILL EXTERNT SUMMALARM ANSLUTNING TILL FJÄRRMANÖVERPANEL ANSLUTNING AVSERIELLT GRÄNSSNITT TTL-485 SERIAL ANVÄNDARPANELEN DETALJER FÖR DEN SERIELLA ANSLUTNINGEN TILL STYRENHET 25 SPECIFIKATIONER FÖR ANSLUTNINGEN IGÅNGKÖRNING ALLMÄNT FÖRBEREDANDE KONTROLLER FÖRBEREDANDE KONTROLLER: ELEKTRISKA SYSTEM FÖRBEREDANDE: VATTENSYSTEMET IGÅNGKÖRNING KONTROLLER AV VATTENSYSTEMET KONTROLLER AV KÖLDMEDIESYSTEMET STYRNING STYRENHETENS FUNKTIONER KYLDRIFT VÄRMEDRIFT TILLVAL UNDERHÅLL AV VATTENTEMP. NÄR AGGREGATET EJ ÄR I DRIFT. 29 HANTERING AV EFFEKTSTEG UNDER KYLDRIFT HANTERING AV EFFEKTSTEG UNDER VÄRMEDRIFT LASTKOMPENSERING FRYSSKYDDSREGULATOR INSTÄLLNINGAR FÖR KONDENSORFLÄKT HANTERING AV CIRKULATIONSPUMP EXTERN STYRNING START/STOPP EXTERN STYRNING KYLDRIFT / VÄRMEDRIFT ANDRA BÖRVÄRDE STYRENHETENS SERVICEPANEL LARMVISNING AVLÄSNING AV AGGREGATETS STATUS PARAMETERMENY PLINTARRANGEMANG PÅ PANELENS BAKSIDA PARAMETRAR SOM VISAS UTAN LÖSENORD STATUSMENYN LARMLISTA UPPBYGGNAD AV STYRSYSTEM RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL ALLMÄNT RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL AGGREGATETS UPPBYGGNADSRAM ELSYSTEMET VATTENSYSTEM LUFTBERÖRT BATTERI FLÄKTAR FELSÖKNING ALLMÄNT OFF REMOT OFF LOCAL SIGNAL GIVARFEL HÖGTRYCKSLARM LÅGTRYCKSLARM ÖVERSLASTSKYDD KOMPRESSOR ÖVERLASTSKYDD FLÄKT FLÖDESLARM FASFELSLARM FRYSSKYDDSLARMLARM FÖR-LARM FRYSSKYDD FÖR-LARM HÖGTRYCK OCH LÅGTRYCK AGGREGATET FÖR OLJUD Alla tekniska specifikationer och bilder i denna manual är inte bindande utan kan ändras utan förbehåll. Reproduktion är strängt förbjudet. 1

4 - ALLMÄN INFORMATION - ALLMÄNNA VARNINGAR Denna manual är framtagen för att vara till hjälp vid installation, igångkörning samt för att korrekt underhåll och service utförs. Följande viktiga punkter skall observeras och följas: - denna manual skall läsas noggrant; - aggregatet måste installeras, testas och underhållas av kvalificerad och ackrediterad personal med behörighet att hantera kylaggregat enligt gällande lagar och förordningar. - Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om elektriska och/eller mekaniska ändringar görs med aggregatet, vilket också resulterar i förbrukad garanti. Alla åtgärder som ej har godkänts av tillverkaren eller leverantören samt att denna manuals instruktioner ej efterlevs medför förbrukat garantiansvar. - Observera de lokalt gällande lagar och förordningar där aggregatet installeras. - Se till att spänningsmatningen överrensstämmer med aggregatets märkskylt som är placerad på elskåpets insidal. - Denna manual och aggregatets elschema skall förvaras på ett säkert men ändå lättillgängligt ställe så att servicepersonal kan använda dom vid behov. - Aggregatets emballage och förpackningsmaterial (plastpåsar, frigolit, spik etc.) utgör potentiell fara och skall därför hållas borta från barn, samt så skall det lämnas in för återvinning på närmaste miljöstation enligt gällande lagar och förordningar. - Aggregtet får endast användas till vad det är avsett för, som beskrivs under avsnittet ALLMÄNA TEKNISKA SPECIFIKATIONER. - Stäng av aggregatet om fel eller dåliga driftsförhållanden skulle uppstå. - Aggregatets underhåll och service skall utföras av auktoriserade serviceföretag som godkänts av importören (tillverkaren) samt så skall orginalreservdelar alltid användas. Om ovanstående ej efterlevs finns det risk att aggregatet får försämrad säkerhet. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för direkta eller indirekta skador som uppkommer på person eller egendom till en följd av att dessa instruktioner ej har efterlevts. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Aggregatet är tillverkat för att kyla eller värma vatten eller vatten/glykolblandning för luftkonditionering, inom de gränser som anges i den tekniska manualen samt i denna manual. KORREKTIONSVÄRDEN FÖR FÖRSMUTSNINGSFAKTOR m² C/W F1 (Korrektionsfaktor för kyleffekten) FÖRÅNGARE FK1 (Korrektionsfaktor för tillförd eleffekt till kompressor) F2 ((Korrektionsfaktor för kyleffekten)) KONDENSOR FK2 (Korrektionsfaktor för tillförd eleffekt till kompressor) 0.44 x 10^(-4) 1,00 1,00 1,00 1, x 10^(-4) 0,97 0,99 0,97 1, x 10^(-4) 0,94 0,98 0,92 1,05 2 Allmän Information

5 ALLMÄNNA TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR TORR KYLA MED RADIATORER ELLER KYLTAK Data refererartill följande förhållanden: (1) Köldbärare = 23/18 C, kylmedel 30/35ºC (2)Total tillförd effekt fås genom att addera kompressorns och manöverns ström (3) Värmebärare 40/45 C, köldbärare in 10 C med samma flöde som i kyldrift. (4) PHE (plate heat exchanger) = plattvärmeväxlare FÖR VÅT KYLA MED FLÄKTKYLARE ELLER VENTILATION Data refererartill följande förhållanden: (1) Köldbärare = 12/7 C, kylmedel 30/35ºC (2)Total tillförd effekt fås genom att addera kompressorns och manöverns ström (3) Värmebärare 40/45 C, köldbärare in 10 C med flöde samma som i kyldrift (4) PHE (plate heat exchanger) = plattvärmeväxlare Allmän Information 3

6 DRIFTSGRÄNSER (KYLDRIFT) DRIFTSGRÄNSER (VÄRMEDRIFT) (1) Standard aggregat (2) Gränsen gäller för aggregat med vattensparventil (3) Med köldbärare 12/7 C (4) utan frysskyddsvätsa (glykol, sprit etc.) inblandad (standard aggregat) (5) med frysskyddsvätsa inblandad (lågtemperaturaggregat) (6) Med köldbärare ut 7 C (7) Med köldbärare ut -5 C INSTÄLLNING AV SÄKERHETSUTRUSTNING 4 Allmän Information

7 LJUDNIVÅER Storlekar Ljudeffektsnivå (db) Oktav Band (Hz) Ljudtrycksnivå Ljudeffektsnivå db(a) db(a) Mätmetod enligt regler ISO 3744, med hänsyn till EUROVENT 8/1 certifiering. Ljudtrycksnivån är uppmätt 1 meter från aggregatets yta, fritt fält utan reflektion. Data referreras till driftsförhållanden: köldbärare = 12/7 C, kylmedel. = 30/35 C ÖVRIGA SÄKERHETSFRÅGOR Dessa aggregat har utvecklats och tillverkats för att minimera skaderisker för person fysik och hälsa. Med detta som grund av har åtgärder för eliminering av risker och faror gjorts. Observera avsnittet Övriga risker i denna manual och följ instruktioner och rekommendationer som beskrivs för att undvika möjliga risker som kan ha förbisetts eller inte kunnat åtgärdas under utvecklings och tillverkningsarbetet. Allmän Information 5

8 - FÖRESKRIFTER OCH C ERTIFIERING- UNI EN ISO 9001 CERTIFIERING ISO 9001 : 2000 CERTIFIERAT KVALITETSSYSTEM Clivet S.p.A., har för att garantera kunders tillfredställelse, valt ISO 9001 Quality System som referens för alla sina affärsaktiviteter. Detta visas genom företagets hängivenhet till pågående förbättringar i kvalitet och driftsäkerhet på dess produkter; försäljning, design, inköp, produktion och eftermarknadsservice är verktygen vi använder för att nå våra högt ställda krav. CE MÄRKNING Clivet produkter bär CE-märket, i enlighet med kraven från de följande EC direktiv, inklusive de senaste ändringarna: - 98/37/CE - 89/336/CEE som modifierades av direktivet 92/31/CEE och 93/68/CEE - 73/23/CEE som modifierades av direktivet 93/68/CEE - 97/23/CE EUROVENT CERTIFIERING Clivet deltar i EUROVENT Certifieringsprogram Liquid Chilling Packages (vätskekylaggregat med komplett köldmediekrets). Produkterna är listade i EUROVENT:s Directory of Certified Products och på webbsiten Eurovents certifieringsprogram omfattar luftkylda vätskekylaggregat upp till 600 kw och vätskekylda upp tuill 1500 kw. 6 Föreskrifter och Certifiering

9 -MOTTAGNING/PLACERING- KONTROLL VID MOTTAGNING Aggregatet transporteras i ett speciellt skyddande emballage. Kontrollera vid mottagning att aggregatet ej har blivit skadat under transporten, och att alla delar som är beställda ingår i leveransen. Vid synlig skada notera omedelbart detta på fraktsedeln med texten: "ACCEPTERAD MED RESERVATION FÖR UPPENBAR SKADA PÅ EMBALLAGET". VIKTIGT!! ALLA FÖLJANDE ÅTGÄRDER MÅSTE UTFÖRAS I ENLIGHET MED SÄKERHETSSTANDARDEN I LAGA KRAFT, BÅDE I FÖR- HÅLLANDE TILL MATERIAL OCH METODER SOM ANVÄNDS. VARNING!! INNAN NI HANTERAR AGGREGATET, KONTROLLERA ATT: - MASKINEN I FRÅGA SOM SKALL LYFTA AGGREGATET, KLARAR DESS UTFÖRANDE OCH VIKT - VIKTFÖRDELNINGEN OCH VIKTENS CENTRUM MÅSTE NOGA BEAKTAS. LAGRING - Skydda från: direkt solljus, regn, sand och vind - Temperatur: max 60 C lägst -10 C - Maximalt fuktighet: 90% HANTERING MED GAFFELTRUCK ELLER LIKNANDE Stick in gafflarna i träpallens långsida eller kortsida som aggregatet levereras på. Gula varningsdekaler indikerar vilken sida man bör lyfta ifrån. Börja lyfta och kontrollera att aggregatet är väl balanserat och stabilt. Kom ihåg att den tyngsta änden är där kompressorn står. Mottagning/Placering 7

10 UPPSTÄLLNING OCH PLACERING VIKTIGT NÄR AGGREGATET SKALL PLACERAS, SE TILL ATT UPPSTÄLLNINGSYTA ÄR TILLRÄCKLIG (ENLIGT BILD PÅ SIDA 9) FÖR SERVICE SOM KAN BEHÖVE UTFÖRAS. DETTA ÄR ETT KRAV FÖR OPTIMAL FUNKTION AV AGGREGATET SAMT FÖR SERVICEPERSONALENS BEHOV AV UTRYMME VID SERVICE. Aggregatets kräver minimal yta för drift, underhåll och service. Om det står flera aggregat bredvid varandra måste utrymmeskraven dubblas. Följande ritningar avser ett exempel på uppställning men kontrollera fall för fall och följ instruktionerna i denna manual. 8 Mottagning/Placering

11 DIMENSIONER / VIKTFÖRDELNING WSH-EE ) KOMPRESSOR 2) FÖRÅNGARE 3) KONDENSOR 4) ELSKÅP 5) INKOMMANDE KÖLDBÄRARE 1 " GÄNGA 6) UTGÅENDE KÖLDBÄRARE 1 " GÄNGA 7) INKOMMANDE KYLMEDEL 1 " GÄNGA 8) UTGÅENDE KYLMEDEL 1 " GÄNGA 9) UTGÅENDE TAPPVARMVATTEN 10) KÖLDBÄRARPUMP (STANDARD) 11) EXPANSIONSKÄRL (STANDARD) 12) SÄKERHETSVENTIL KÖLDBÄRARE 13) KYLMEDELSPUMP (TILLVAL 14) 3-VÄGSVENTIL FÖR TAPPVARMVATTEN (TILLVAL) 15) INGÅNG FÖR ELMATNING 16) ( G ) GRAVITATIONSCENTRUM STORLEK Längd mm Bredd mm Höjd mm W1 kg W2 kg W3 kg W4 kg Transportvikt kg Driftsvikt kg Mottagning/Placering 9

12 DIMENSIONER / VIKTFÖRDELNING WSH-EE ) KOMPRESSOR 2) FÖRÅNGARE 3) KONDENSOR 4) ELSKÅP 5) INKOMMANDE KÖLDBÄRARE 1 " GÄNGA 6) UTGÅENDE KÖLDBÄRARE 1 " GÄNGA 7) INKOMMANDE KYLMEDEL 1 " GÄNGA 8) UTGÅENDE KYLMEDEL 1 " GÄNGA 9) UTGÅENDE TAPPVARMVATTEN 10) KÖLDBÄRARPUMP (STANDARD) 11) EXPANSIONSKÄRL (STANDARD) 12) SÄKERHETSVENTIL KÖLDBÄRARE 13) KYLMEDELSPUMP (TILLVAL 14) 3-VÄGSVENTIL FÖR TAPPVARMVATTEN (TILLVAL) 15) INGÅNG FÖR ELMATNING 16) ( G ) GRAVITATIONSCENTRUM STORLEK Längd mm Bredd mm Höjd mm W1 kg W2 kg W3 kg W4 kg Transportvikt kg Driftsvikt kg Mottagning/Placering

13 Mottagning/Placering 11

14 12 Mottagning/Placering

15 PLACERING ALLMÄNT Innan ett aggregat installeras är det nödvändigt att ta hänsyn till följande: teknikutrymmet för aggregatet och systemet Platsen där aggregatet skall placeras Framkomlighet för anslutningar till aggregatet såsom: Köldbärar och kylmedelsrör Spänning Köldmedium (endast i förkommande fall) Om detta ej noga tas hänsyn till kan det påverka aggregatets funktion och livslängd. ARBETSYTA När aggregatet placeras skall arbetsytan som visas på dimensionsritningen respekteras. Arbetsytan måste väljas omsorgsfullt för att: garantera en bra drift och funktion aggregatet skall vara lätt åtkomligt för service och underhåll aggregatet skall skyddas från obehöriga. Om flera aggregat placeras bredvid varandra skall arbetsytan duubblas. PLACERING Aggregatet är avsett för fast installation inomhus i utrymme som bara ger access till kvalificerad auktoriserad personal. 1. SÄKERHETSVENTIL (endast i förekommande fall): installatören är ansvarig för utvärdering om nödvändigheten för utloppsledning, i enlighet med gällande regler (EN378). 2. Ställ inte aggregatet direkt på golvet utan höj gärna upp det på en gjuten klack t.ex. 3. Undvik installation på ställen som översvämmas. 4. Kontrollera att underlaget är plant och kan bära aggregatets vikt (se vikt och viktfördelning) 5. Använd mellanlägg (gummi, maskinskor etc.) mellan aggregatet och underlaget för att undvika överföring av ljud och vibrationer. Det rekommenderas att man även använder flexibla röranslutningar (slang, gummikompensatorer etc.) så att inget monteras stumt mellan aggregatet och annan byggnadsdel. Mottagning/Placering 13

16 - ÖVRIGA RISKER- ALLMÄNT Detta avsnitt visar på några av de vanliga situationer som är, utom kontroll för tillverkaren, behäftade med risk för skada för person eller egendom DEFINITION AV FARLIGA YTOR Nedan bild visar vilken yta som endast auktoriserad personal bör beträda. - Yttre farlig yta, är den yta som är direkt runt om hela aggregatet. - Interna farliga ytor är ytor som bara ges åtkomst vid demontering av paneler och/eller luckor. HANTERING Om hantering sker utan att de nödvändiga säkerhetsprocedurerna följs, kan aggregatet falla eller välta och orsaka allvarliga skador på personer eller/och egendom samt även på själva aggregatet. Försäkra er om att aggregatet hanteras enligt instruktionerna på emballaget samt i denna manual, och även enligt lokala gällande lagar och förordningar. Om köldmedieläckage skulle uppstå, se separat datablad för aktuellt köldmedium. INSTALLATION - Felaktig installation kan resultera i vattenläckage, ansamling av kondensat, utsläpp av köldmedium, elektriska stötar, brand, felaktig drift likväl som skada på själva aggregatet. Se till att aggregatet installeras endast av kvalificerad och auktoriserad personal samt att denna manual och lokala föreskrifter efterföljs. - Om installation skar där det finns den minsta lilla risk för utsläpp av brandfarlig gas eller om det finns risk att dessa gaser kan ansamlas i närheten av aggregatet, kan risk för explosion ej uteslutas. Tag med alla parametrar i valet av en så säker installationsplats som möjligt för aggregatet. - Installation på underlag som ej kan bära aggregatets vikt eller/och ej kan erbjuda en fast förankring av utrustningen, kan orsaka att aggregatet faller eller/och tippar, vilket kan resultera i allvarliga skador på personer eller/och egendom samt även på själva aggregatet. Försäkra er om att alla risker elimineras genom valet av aggregatets placering och fastsättning. - Om aggregatet är lättåtkomligt för barn, ej auktoriserade personer eller djur, ökar detta risken för allvarliga olyckor och skador. Installera aggregatet där endast auktoriserad personal har tillträde eller bygg in det med staket som skyddar mot obehörigt tillträde. ALLMÄNNA RISKER - Om det luktar bränt, rök eller annan indikation, påvisar detta en börja till allvarliga felaktigheter som kan skada personer eller egendom. Bryt strömmen genom att slå ifrån huvudbrytaren (röd-gult handtag) och kontakta auktoriserad servicepersonal som kan identifiera källan och åtgärd till felet. - Om man av misstag kommer i kontakt med kompressor, hetgasledningar eller andra komponenter, kan det resultera i sår eller brännskador. Bär alltid lämplig beklädnad, vilket även innefattas av skyddshandskar och skyddsglasögon, när ni vistas eller arbetar i de farliga ytorna. - Underhåll och reparationer som utförs av ej auktoriserad personal kan resultera i skada på person eller/och egendom samt även aggregatet i sig. Kontakta alltid ett auktoriserat service företag. - Om man ej stänger och återmonterar paneler och luckor, samt kontrollerar att skruvar som håller dessa är ordentligt åtdragna, kan resultera i skada på person eller/och egendom samt även aggregatet i sig. Kontrollera periodvis att paneler och luckor är ordentligt stängd och rätt monterade. - Vid eventuell brand kan temperaturen på köldmediet öka till den punkt då trycket överstiger säkerhetsnivån då säkerhetsventilerna släpper ut mediet i möjlig vätskefas. Det kan också inträffa att en del av systemet, där köldmedium är instängt mellan kranar, kan explodera. Stå aldrig nära säkerhetsventilerna samt lämna aldrig aggregatet med stängda kranar. 14 Övriga Risker

17 - Vid eventuell brand kan temperaturen på köldmediet öka till den punkt då trycket överstiger säkerhetsnivån då säkerhetsventilerna släpper ut mediet i möjlig vätskefas. Det kan också inträffa att en del av systemet, där köldmedium är instängt mellan kranar, kan explodera. Stå aldrig nära säkerhetsventilerna samt lämna aldrig aggregatet med stängda kranar. ELEKTRISKT SYSTEM - Om luckor och paneler ej hålls stängda kan detta leda till att komponenter utsätts för damm och fukt, vilket i sin tur kan leda till elstötar, skada på aggregatet samt brand. Återmontera och stäng alltid paneler och luckor ordentligt när service arbetet är slutfört. - Om metalldetaljer ej är ordentligt anslutna till jord, kan de orsaka elstötar med dödlig utgång. Se absolut till att anslutningar till skyddsjorden är utförd enligt lagar och förordningar. - Kontakt med rörliga delar i aggregatet när skyddsluckor eller paneler är demonterade kan resultera i elstötar brännskador eller död genom elektrifiering. Innan man skall utföra service på dessa komponenter, se till att huvudbrytaren är frånslagen och låst samt häng upp en varningsskylt om att arbete pågår. - Kontakt med komponenter som startar först när aggregatet startas, kan resultera i elstötar brännskador eller död genom elektrifiering. Låt ej huvudbrytaren vara tillslagen om det inte är absolut nödvändigt för att kontrollera funktioner. Sätt alltid upp en varningsskylt då brytaren är frånslagen och att arbete pågår. KÖLDMEDIUM - Om säkerhetsventilerna skulle lösa och släppa ut köldmedium kan personer i den närmsta omgivningen skadas eller drabbas av förgiftning. Bär alltid lämplig klädsel och skyddsglasögon när ni vistas i de farliga ytorna. Vid köldmedieläckage, se instruktionerna för aktuellt köldmedium. - Om öppen låga eller annan värmekälla kommer i kontakt med köldmediet, eller om trycksatt köldmedium skulle överhettas (vid t.ex. lödning), kan detta skapa en explosion eller brand. Placera ingen värmekälla i de farliga ytorna. Underhåll och service får endast utföras på krets som är helt tömd på köldmedium. VATTENSYSTEM - Defekter på rörledningar, anslutningar och ventiler eller andra VVS-komponenter kan resultera i att vatten läcker eller sprutar ut från systemet som kan skada egendom eller orsaka kortslutning i elektriska komponenter i aggregatet. Försäkra er om att alla anslutningar är riktigt utförda samt att instruktionerna efterföljts. SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR KÖLDMEDIUM R-410A IDENTIFIERING AV SUBSTANSENS BESTÅNDSDELAR Produkt namn: R 410A - Återförsäljare: ELF ATOCHEM ITALIA, Via G.Murat 17, Milano tel. 02/ KOMPOSITION Kemisk natur av innehållet: - Forane 32(difluoromethane) (N CAS: ) 50% - Forane 125 (pentafluoroethane) (N CAS: ) 50% IDENTIFIKATION AV RISKER Största fysiska och kemiska faror: - Termisk sönderdelning av gift och korrosiva produkter ÅTGÄRDER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN Allmän information: - Vid inandning: För ut offret till friska luften. Ge syrgas eller om nödvändigt, konstgjord andning. - Vid hudkontakt: Frostskador skall behandlas som brännskador. - Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart rikligt med vatten. Om irritation uppstår, kontakta ögonläkare. - Medicinska instruktioner: Ge ej katekolaminer eller adrenalinliknande (p.g.a. produktens påverkan på hjärtat). ÅTGÄRDER VID BRAND - Speciella risker: Tryckökning. Termisk sönderdelning till giftiga och aggressiva produkter. Klorvätesyra. Kolmonoxider. - Specifika åtgärder: Kyl ned kärl/cisterner med vatten. Undvik gnistor och öppen eld/låga. - RÖKNING FÖRBJUDEN. - Speciell skyddsutrustning för brandbekämpare: Bär andningsutrustning och skyddskläder. ÅTGÄRDER VID UTSLÄPPSOLYCKA Övriga Risker 15

18 - Individuella försiktighetsåtgärder: Undvik hud och ögonkontakt och inandning av gaser. Använd personlig skyddsutrustning. - I ett slutet utrymme: Ventilera eller använd andningsmask (risk för kvävning). RÖKNING FÖRBJUDEN. - Försiktighetsåtgärder för miljöskydd: Minimera mängden avfall. HANTERING OCH LAGRING - Tekniska åtgärder/försiktighetsåtgärder: Typ av lagring och hantering för produkten: TRYCKSATT GAS. Försäkra er om god ventilation anpassad till mängden köldmedium. - Råd för användning: Undvik gnistor och kontakt med varma ytor. RÖKNING FÖRBJUDEN. - Tekniska åtgärder/lagringsprocedurer: Lagra i rumstemperatur i avsedd behållare. Håll borta från öppna lågor, gnistor och heta ytor. Lagra i kallt och väl ventilerat utrymme. Skydda fulla behållare från värmekällor som kan orsaka onormalt höga tryck. - Rekommenderas: Stålcylinder. - Undvik: Legeringar med mer än 2% magnesium. Plast. KONTROLL AV INDIVIDUELL EXPONERING/SKYDD - Försiktighetsåtgärder: Försäkra er om bra luftombyte i arbetsområdet. - Kontrollparametrar. Gränsvärde för utsättning: Det finns inget F-USA gränsvärde Forane 32 Elf rekommenderat gränsvärde: AEL (8h och 12h TWA) =1000 ml/m3 Forane 125 Elf rekommenderat gränsvärde: AEL (8h och 12h TWA) =1000 ml/m3 - Skydd: Andningsskydd: Om det är dålig ventilation bör andningsapparat finnas till hands. Skydd för händer: Handskar Skydd för ögon: Skyddsglasögon. Rök ej. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER - Relativ densitet, tyngre än luft. - Färg: Färglös - Lukt: Lite som eter; ph: ej tillämpligt. - Smältpunkt: Ej obrännbart i testförhållanden - Gastryck: (25 C): 1.63 Mpa (16,3 bar) - (50 C): 3,05 Mpa (30,5 bar) STABILITET OCH REAKTIVITET - Förhållanden som bör undvikas: Undvik kontakt med öppen låga och glödgade metallytor. - Farligt sönderfall av produkten: Termiskt sönderfall till giftiga och korrosiva produkter: Giftiga fluorider Fluorväte (Fluorvätesyra). - Material so bör undvikas. Alkaliska metaller, granulerade salter, Al,Zn, Be etc i pulver. - Ytterligare information: Produkten är stabil vid normal lagring och hantering. TOXIKOLOGISK INFORMATION - Lokala effekter. Vid kontinuerlig inandning kan narkotikarus liknande symptom uppvisas:. Som med andra flyktiga halogenhaltiga blandningar, med ackumulering av gas och/eller inandning av stora kvantiteter kan produkten orsaka; medvetslöshet och hjärtproblem p.g.a. stress och syrebrist, risk för dödsfall. - Hudkontakt: Frostskador från gas i vätskefas. - Kronisk toxicitet: Studier för upprepad inandning för djur har ej påvisat några kroniska effekter (råtta/3 månader/inandning: 50000ppm). - Specifika effekter: Gentoxicitet, enligt experimentdata tillgängliga för Forane 134a, 32, 125 ICKE Gentoxikologiskt. - Cancerogen effekt: experiment på djur har inte påvisat någon klar cancerogen effekt (råtta /oral inandning) - Toxicitet för reproduktion: Fosterutveckling Forane 32, 125. Enligt tillgängliga data kan hämning av fosterutveckling ej påvisas. EKOLOGISK INFORMATION Forane 32 - Varaktighet /nedbrytning: Ej lätt biologiskt nedbrytbart i vatten: 5% efter 28dgr. HGWP = 0,84, ODP = 0 - Biolagring: Praktiskt ingen absorption av biologisk organism log pow 0,21 Forane Flyktighet: Snabb förångning halveringstid på 3,2 h (uppskattat) - Varaktighet /nedbrytning: Ej lätt biologiskt nedbrytbart i vatten: 5% efter 28dgr. Nedbrytning i atmosfären i en takt av halvering på 28,3 år (uppskattat). Potential för nedbrytning av ozon ODP (R-11 = 1)=0. Potentiell växthuseffekt (GWP): (HGWP) = 0,58. Låg absorption i mark och sediment log Koc= 1,3-1,7 - Biolagring: Praktiskt ingen absorption av biologisk organism log pow 1,48 NOTERING BETRÄFFANDE DESTRUKTION Destruering av produkten skall ske genom inlämnande till specialiserat företag för köldmediehantering. 16 Övriga Risker

19 INFORMATION FÖR TRANSPORT Konsultera ELF ATOCHEM:s säkerhetsföreskrifter för ytterligare information och uppdatering. ONU nummer RID/ADR klass 2 figur (och brev) 4 a Förordningar: Nr. fara/nr material 20/3163 etikett 2 IMDG klass 2.2 ONU (IMDG) 3163 Förordningar: 2.2 /2 etikett IATA klass 2.2 ONU (IATA) eller Nr.ID 3163 Förordningar: 2.2 /2 etikett INFORMATION OM FÖRORDNINGAR EEC direktiv Säkerhetsrapporter: D.91/155/CEE ändrad av D.93/112/CEE: Farliga substanser Klassifikation/CE märke Farliga tillverkade blandningar: Ej klassificerad som farlig Varuförteckning: följer EINECS ÖVRIG INFORMATION Rekommenderad användning: låg-temperatur köldmedie Bibliografisk referens: Encyclopedie des gas (Air Liquide-ed ELSEVIER AMSTERDAM) Bibliographical references: Encyclopedie des gas (Air Liquide-ed ELSEVIER AMSTERDAM) Denna dokumentation hänvisar till en produkt som är, i enlighet med specifikationerna tillhandahållna av ELF ATOCHEM. Om kombinering eller blandningar görs, kontrollera att det ej uppkommer nya faror uppkommer i samband med detta. Informationen som finns i denna rapport har vidarebefordrats i god tro och är baserad på vår senaste kunskaper om produkten vid dagen för denna publikation. Uppmärksamhet vill göras till användare om faran för annan användning av produkten som den ej är ämnad för. Meningen med denna rapport är att den skall användas och reproduceras endast i förebyggande och säkerhets syfte. Listan om lag, förordningar och administrativ text får ej anses uttömmande. Användaren är skyldig att kontrollera all officiell text för användande, lagring och manipulation av produkten för vilken han eller hon är helt ansvarig för. Användaren av produkten måste också informera alla personer som kan tänkas komma i kontakt med produkten med information nödvändig för arbetssäkerhet och skydd för deras hälsa och miljön genom att distribuera en kopia av denna säkerhetslista. Övriga Risker 17

20 - SKROTNING AV AGGREGATET- BORTKOPPLING AV AGGREGATET - Aggregatet måste frånkopplas av auktoriserad personal, som först måste läsa avsnittet om Övriga risker i denna manual. - Innan frånkoppling av aggregatet måste följande omhändertas om det finns; 1. Köldmediet: köldmediet måste tappas av till slutna cylindrar med avsedd utrustning. Detta för att ej släppa ut det i miljön. Dessutom skall det tömda mediet skickas till destruktion. 2. Frysskyddsmedel i vattenkretsen: när detta tappas av, försäkra er om att det ej finns läckor samt att det ej släpps ut i miljön. Glykol och liknande frysskyddsmedel måste förvaras i avsedda behållare. VIKTIGT När uppsamling av substanserna som finns i aggregatet måste säkerhetsåtgärder vidtagas för försäkran om att personer ej kommer till skada samt att det inte sker några utsläpp till miljön. - Aggregatet kan innan demontering och skrotning lagras utomhus. Dåligt väder och snabba temperaturförändringar skadar ej miljön. DEMONTERING OCH DESTRUERING - AGGREGATET SKALL ALLTID SKICKAS TILL AUKTORISERAD ÅTERVINNINGSSTATION ELLER SKROT FÖR DESTRUKTION. - Allt material måste återvinnas eller skrotas enligt lokala och nationella gällande lagar och förordningar. NOTERA: För ytterligare information om skrotning av aggregat, kontakta SKiAB. 18 Skrotning av aggregatet

21 - ANSLUTNINGAR FÖR VÄTSKA- ALLMÄNT Observera säkerhetsregler och förordningar som gäller vid installationsplatsen. Installera avstängningkranar på bägge sidor om apparater i systemet så att det lätt går att sektionera bort det vid eventuell service/ underhåll/fel/utbyte utan att hela systemet påverkas. 1. Det rekommenderas att installera termometrar och manometrar på inkommande och utgående vätska. Det hjälper till vid rutinkontroller och underhåll av aggregatet. 2. Ett silfilter SKALL installeras i returledningarna (aggregatets inlopp) och placeras lätt åtkomligt för service och rengörning. 3. Automatiska eller manuella luftare måste installeras för evakuering av luft. 4. Innan isolering av rörledningar görs, kontrollera att inga läckor finns. 5. Rörledningar som kan bli kallare än 20ºC bör isoleras mot kondens. 6. Flödesvakter skall finnas i systemet. För korrekt funktion skall dom installeras i en rakt horisontellt rör (helst) minst 10 x diametern på röret från närmsta böj. 7. Rörledningar måste förankras så att dom ej hänger på aggregatets anslutningar. 8. Om aggregatet eller vattenkretsarna kan utsättas för temperaturen under 0 C behövs det någonting som förhindrar frysning av värmeväxlaren och dess vattenkrets, till exempel. Blanda frysskydsmedel typ glykol eller köldbärarsprit med vattnet Installera värmekablar på rören under isoleringen. Om värmeväxlaren är utrustad med frysskyddsvärmare så skall den spänningsättas tillsammans med värmaren i vattensystemet. 9. Undvik att tömma systemen i onödan. Varje avtappning/påfyllning medför ökad risk för oxidation inuti systemen. 10. Expansionskärl måste vara installerat i systemen för att upprätthålla ett korrekt tryck vid olika förekommande temperaturer. Expansionskärlets storlek måste dimensioneras för varje enskild installation och det baseras på temperaturvariationen och total systemvolym samt även mediat. Expansionkärlet som sitter i aggregatet räcker endast för ett litet system och måste i de flesta fall kompletteras med ytterligare kärl utanför aggregatet. FÖRSLAG PÅ KÖLDBÄRARSYSTEM (för standardversion med inbyggd pumpsektion) 1 = Plattvärmeväxlare 2 = Expansionskärl 3 = Pump 4 = Flödesvakt 5 = Säkerhetsventil 6 = Temperaturgivare 7 = Silfilter 8 = Aggregatets intern avtappningsventil 9 = Manuell luftare GE = Flexibel koppling GRA = Påfyllningsventil M = Manometer R = Kulventil RS = Avtappning SA = Ackumulatortank (möjligtvis) VSA = Automatisk avluftare Anslutning/Installation 19

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) 2007 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer