Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport för perioden tom Rapporten redovisar de för landstinget viktigaste händelserna inom regional utveckling per den 31 augusti Uppdrag för Nämnden för tillväxt kultur och bildning Nämnden för tillväxt, kultur och bildning ska bereda och besluta i de frågor som gäller tillväxt, kultur och bildning samt bereda ärenden av strategisk karaktär för beslut i landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige. Nämnden ska bidra till landstingets och länets utveckling inom områdena kultur, folkbildning, internationella frågor och naturvård. Nämnden ska vidare följa länets utveckling avseende de faktorer som är av betydelse för länets utveckling. Nämnden beslutar om fördelning av tilldelade ekonomiska resurser för bidrag till verksamheter som bedrivs inom nämndens ansvarsområde samt beslutar därvid om regler för bidrag till studieförbund, politiska ungdomsförbund, samt övriga organisationer. Nämnden ska handlägga folkhögskolefrågor och fatta beslut i sin egenskap av folkhögskolestyrelse. Nämnden ska samverka med och ha en regelbunden dialog med Regionförbundet Örebro län i frågor som rör tillväxt, kultur och bildning och i andra frågor som är av betydelse för nämndens verksamhet och därvid hålla sig informerad i och följa upp frågorna för redovisning till landstingsstyrelsen. Nämnden ska föreslå kandidater till landstingets kulturpris och kulturstipendium Viktiga yttre och inre händelser Arbetsmarknadens påverkan på våra folkhögskolor Den rådande situationen på arbetsmarknaden, med ett utökat antal personer som hamnar utanför arbetsmarknaden, ställer nya krav på våra folkhögskolor. En översyn av kursutbud för att möta denna situation har lett fram till att Animationslinjen utgår ur utbildningsprogrammet på Kävesta folkhögskola till förmån för Allmän linje. Post Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon Telefax (5)

20 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Regionala utvecklingsstrategin - handlingsplanearbetet Landstinget är representerat inom utvecklingsområdena; Kunskap och kompetens, Innovationer och entreprenörskap, Lustfyllda möten och Den öppna regionen. Landstinget är utsedd som målområdesansvarig för området Aktiv regionförstoring, Innovativa miljöer samt Sprudlande kulturliv. Landstingets har deltagit i ett av näringsdepartementets dialogmöten inför framtagande av den nationella innovationsstrategin. I augusti presenterades en rapport om länets sammanhållna innovationssystem ett underlag för långsiktig planering av engagemang och finansiering för innovativa miljöer. Prioriterade områden i utvecklingsstrategin utgör tillsammans med kulturplanen en grund för kulturstöd och arbetet med bland annat temagrupper. Spelregelsprocess För att ytterligare utveckla det samarbete som hittills funnits mellan landstinget och den ideella sektorn, har en Spelregelsprocess pågått sedan 28 april 2011, under ledning av stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (Cesam). Vid det första dialogmötet utsågs en referensgrupp för det fortsatta arbetet, bestående av representanter från den ideella sektorn samt politiker och tjänstemän från landstinget. Referensgruppen har tagit fram ett underlag för gemensam värdegrund, principer och åtaganden för det fortsatta arbetet - en remissversion för fortsatt beredning. Kultursamverkansmodellen I januari beslutade Statens kulturråd att godkänna Örebro läns kulturplan Därmed ingår nu Örebro län i den av riksdagen beslutade Kultursamverkansmodellen. Den innebär bland annat att landstinget får ett utökat ansvar för utveckling, finansiering och uppföljning av hela den regionala kulturverksamheten. Vid årsskiftet fördes den regionala kulturverksamheten med dess sex medarbetare över från regionförbundet till landstinget. Därmed har det övergripande regionala kulturpolitiska Post Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon Telefax (5)

21 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning uppdraget samlats inom Örebro läns landsting. Det första åtta månaderna av samverkansmodellen har i hög grad bestått av att bygga upp en fungerande struktur. Det gäller nya rutiner för den politiska processen, finansiering, bidragsgivning och uppföljning. Det har också handlat om kommunikation och samverkan eftersom det utvidgade kulturpolitiska uppdraget kräver att arbetet med kulturplanen sker i dialog och samverkan med övriga aktörer inom kultursektorn. Genomförandet av kulturplanen Kulturplanen innehåller beskrivningar av regionala utvecklingsområden som ska genomföras under kulturplaneperioden Länets kulturinstitutioner och regionala kulturkonsulenter har en nyckelroll för genomförandet, men det finns också områden som inte har självklara regionala aktörer. Det betyder att bred samverkan är en förutsättning för måluppfyllelsen. Landstinget har därför bland annat tagit initiativ till att forma temagrupper som består av kulturaktörer med kompetens och intresse för utveckling i hela regionen inom respektive område. Mål och uppdrag Tillväxt, kultur och bildning Mål 23: Landstinget har ingått en överenskommelse med berörda län om den geografiska omfattningen av en framtida regionkommun. (RÖD) Uppdrag 1: Landstinget ska utveckla sin samverkan med omkringliggande landsting i syfte att öka medborgarnyttan och söka mer kostnadseffektiva lösningar.(gul) Uppdrag 3: Landstinget ska ta fram underlag och analyser som kan ligga till grund för bildandet av framtida regionkommun.(grön) Lägesrapport: En remiss har ställts till länets kommuner för få svar på om man tillstyrker att Örebro läns landsting ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed också att det i Örebro län bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige Mål 27: Landstinget är en av huvudaktörerna i den regionala utvecklingsstrategin och har ett stort ansvar för att jobba för hela länets utveckling. (Gul/Grön) Uppdrag 4: Landstinget deltar aktivt i handlingsplanegrupper inom den regionala utvecklingsstrategin för Örebroregionen med koppling till landstingets verksamhet. Uppdrag 5: (Landstingsdirektören) Lägesrapport: Landstinget är målområdesansvarig inom Aktiv regionförstoring, Sprudlande kulturliv samt innovativa miljöer. För området Aktiv regionförstoring kanaliseras arbetet i första hand till processerna kring Trafikförsörjningsprogrammet och det arbete som pågår att utveckla regionaltågtrafiken i Östra Sverige. Landstinget tar också ett stort ansvar för genomförandet av målområdet Goda kommunikationer med omvärlden. 3 (6)

22 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Mål 28: Landstinget har ett internt system för att tillvarata innovationer.(röd) Uppdrag 8: Landstinget ska utreda hur den interna strukturen för att ta vara på innovationer ska utformas.(röd/gul) Lägesrapport: Enheten för regional tillväxt har tillsammans med funktionen för forskning och utbildning besökt landstinget i Västmanland för att tillvarata erfarenheter från det nyligen påbörjade projektet Innovationssluss, landstinget Västmanland. Mål 29: Landstinget har en överenskommelsemodell för samarbete med föreningsliv och organisationer i länet för att främja samhällsutvecklingen och för att skapa ett mervärde för människors hälsa.(gul) Uppdrag 9: Landstinget ska ta fram underlag för överenskommelse om samarbete med föreningar och organisationer i Örebro län.(gul/grön) Lägesrapport: Referensgruppen har tagit fram ett utkast till remissversion. Mål och uppdrag Kultur och bildning Mål 31: En organisation för det nya regionala kulturpolitiska uppdraget har utvecklats med fungerande arbetsformer. (GUL) Lägesrapport: Ett aktivt arbete för att utveckla nya arbetsformer och rutiner pågår inom den nya kulturenheten. Rutiner för fördelning av statliga medel är exempel på det arbete som har genomförts. Uppdrag 1. En struktur för strategisk kommunikation och omvärldsbevakning för kulturverksamheten och samverkansmodellen ska byggas upp. (GUL) Lägesrapport: Ett nyhetsbrev har skapats och utvecklats vidare under slutet av sommaren, utveckling av webbplatsen pågår. Uppdrag 2. Nya riktlinjer för regionalt kulturstöd finns framtagna i enlighet med styrdokument för den regionala kulturen (GUL) Lägesrapport: Arbetet är i sin slutfas och redovisas under hösten Uppdrag 3. Utreda förutsättningarna och former för att föra över den samlade konsulentverksamheten till Örebro läns landsting för att skapa ett resurscentrum för kommunerna och andra kulturaktörer i länet. (GRÖN) Lägesrapport: En översyn av konsulentverksamheten har genomförts och kommer att presenteras skriftligt i en rapport med förslag för vidare politiska beslut kopplat till verksamheten. Uppdrag 5. Revidering och uppföljning av kulturplanen genomförs årligen. En ny modell för uppföljning och utvärdering av kulturplanens prioriteringar ska utformas. Barn och ungas tillgång till och deltagande i kulturlivet ska följas särskilt. (GUL) Lägesrapport: Utvecklingsarbetet pågår. En grov årscykel för revidering och uppföljning av kulturplanen togs fram under första halvan av året. Att koppla samman årscykeln för uppföljning av kulturplanen med landstingets uppföljningsår pågår. Ett viktigt pågående arbete handlar om införandet av kulturdatabasen för att underlätta regional och statlig uppföljning. Förslag till revidering av kulturplanen 2012 har tagits fram. 4 (6)

23 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Uppdrag 6. Arbetet med att inventera och samla kunskap om länets samlade kulturresurser ska fortsätta. (GUL) Lägesrapport: Arbete pågår inom flera kulturområden. En enkät med utställningsarrangörer inom bild och formområdet i länet har skapats och kommer att skickas ut i september. En inventering av kulturella mötesplatser har påbörjats genom insamling av urval till en mer omfattande inventering som planeras under Mål 32: Samverkansmodellen är etablerad i Örebro län med fungerande struktur för dialog och samarbeten över sektorsgränser. (GUL) Lägesrapport: En modell för dialog och länsövergripande samverkan inom kultursektorn har utarbetats under första kvartalet. Modellen prövas och genomförs under året. Landstinget har bland annat tagit initiativ till att starta ett arbete i temagrupper i syfte att stärka samverkan och uppnå de mål i Örebro läns kulturplan som inte har en självklar ansvarig aktör. Följande temagrupper har inlett sitt arbete: Skapa och utveckla kulturella mötesplatser, Arrangörskap, Ungas inflytande och Kultur i skolan. Uppdrag 4. En plan för en årlig dialogprocess finns framtagen och genomförs med hög kvalité. (GUL) Lägesrapport: En modell för dialog har utarbetats och genomförs under året. Mål 33: Landstinget arbetar aktivt för att utveckla insatser där kulturen blir resurs inom hälso- och sjukvården. (RÖD) Lägesrapport: Inga konkreta insatser har initierats under våren. Dialog kring målområdet pågår internt inom landstinget. Uppdrag 7. En kartläggning av aktörer och pågående insatser inom kultur i vården i länet ska genomföras. Ett regionalt nätverk bildas för att gemensamt driva utvecklingsfrågor kring kultur och hälsa. (GUL) Lägesrapport: En enkät med syfte inventera insatserna av kommuner och landsting inom området Kultur och hälsa är planerad att genomföras i samverkan med Samhällsmedicin under hösten Mål 34:Samverkan med andra regioner har fördjupats genom fler konkreta samarbeten inom kulturområdet. (GUL) Uppdrag 8. Kulturtinget ska 2012 vara ett samarrangemang mellan landstingen i Örebro, Västmanland och Sörmlands län. (GRÖN) Lägesrapport: Genomfört. Kulturtinget i Västerås samlade cirka 220 deltagare från de tre länen. En enkätutvärdering har visat på ett mycket gott betyg från deltagarna. Uppdrag 9. Örebro läns landsting ska arbeta aktivt i främjandet av de kulturella näringarna och kreativa näringarna i länet. (GUL) Lägesrapport: Arbete pågår i samverkan med Regionförbundet Örebro inom ramen för Regional handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. 5 (6)

24 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Funktionens verksamhet under perioden följer väl verksamhetsplan och budget. Samarbetet mellan landstinget, regionförbundet och andra externa parter fortsätter att utvecklas. Genom en aktiv omvärldsbevakning tillsammans med aktörer såväl på lokal/regional nivå som på nationell och europeisk nivå, följer funktionen viktiga trender i vår omvärld som på olika sätt påverkar de områden som ingår i funktionens uppdrag. Örebro Irén Lejegren Ordförande Nämnden för tillväxt kultur och bildning Agneta Stål Enhetschef, Regional tillväxt Rikard Åslund Tf Kulturchef 6 (6)

25 FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Förslag till överenskommelse om spelregler mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län Diarienummer: 11OLL4050 Handläggare: Agneta Stål Ärendebeskrivning Stiftelsen Cesam har av landstingsstyrelsen fått uppdraget att tillsammans med de idéburna organisationerna i vårt län utarbeta ett förlag till överenskommelse om spelregler mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i vårt län. Flera kommuner och regioner arbetar idag med att utveckla sitt samarbete med den idéburna sektorn. Som ett av de första landstingen i Sverige har Örebro läns landsting nu tillsammans med representanter från den idéburna sektorn, utarbetat ett förslag till en regional överenskommelse. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i den nationella överenskommelse som regeringen slöt 2008 med idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Förslag till överenskommelse ska sändas ut på remiss till de föreningar, organisationer och studieförbund som erhåller anslag från Örebro läns landsting i enlighet med Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund. Remissperioden är 1 oktober 2012 till 15 februari 2013 Underlag Remissversion (bil.) Bilaga till remissversion (bil.) Uppföljning Inkomna yttranden ska beredas i nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Förslag till beslut Nämnden för tillväxt kultur och bildning beslutar a t t föreliggande förslag till överenskommelse om spelregler samt därtill hörande bilaga sänd ut på remiss till de föreningar och organisationer som erhåller anslag från Örebro läns landsting. Örebro Agneta Stål enhetschef Delges: Samtliga föreningar, organisationer och studieförbund som i enlighet med Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund.

26 Agneta Stål REMISSVERSION Förslag till överenskommelse om spelregler mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län. Sammanfattning Under perioden maj 2011 till juni 2012 har Örebro läns landsting tillsammans med stiftelsen Cesam samlat föreningar och organisationer i Örebro län för att diskutera värdegrund och principer för samarbetet inför en planerad överenskommelse. Samsyn uppnåddes i grupperna bland annat kring att öppenhet och insyn inte får skada någon part och att Örebro läns landsting och föreningarna bör leva upp till vissa grundkrav för ömsesidigt samarbete. Föreningarna ska också kunna vara kritiskt granskande och kunna agera självständigt i samarbetet, utan att riskera att mista ekonomiskt stöd. Landstinget kallar till årliga dialogmöten för uppföljning av gjorda överenskommelser. Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade den 25 maj 2011 om att vidareutveckla dialogen och samarbetet med de idéburna organisationer som får anslag från landstinget. Stiftelsen Cesam fick uppdraget att driva processen för detta arbete och har tillsammans med de idéburna organisationerna utvecklat grunden för en samarbetsmodell kallad spelregelsöverenskommelse. Stiftelsen Cesam fick uppdraget att planera och genomföra processen att ta fram ett underlag för kommande förslag. Processen Representanter för idéburna organisationer i Örebro län har under ett år arbetat tillsammans med politiker och tjänstemän från Örebro läns landsting i plenum och i mindre diskussionsgrupper. Under dessa möten har följande värdegrund, principer och åtaganden för samarbete formulerats som ett förslag till överenskommelse vilken ska ligga till grund för det fortsatta samarbetet mellan landstinget och de idéburna organisationerna. Post Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon Telefax (6)

27 Agneta Stål Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang tillvaratas är grunden för demokrati. (Grunden för demokrati) En levande demokrati präglad av engagemang och ansvarstagande leder till ömsesidig påverkan och samhällsnytta. (Hur demokratin ser ut) Att värna om och respektera varje enskild organisations självständighet bidrar till att skapa mångfald och långsiktighet i samarbetet mellan det civila samhällets organisationer och Örebro läns landsting. (Hur demokratin ska bevaras och utvecklas) Principer 1. Principen om långsiktighet. Överenskommelser om samarbete mellan Örebro Läns Landsting och civilsamhällets organisationer bör omfatta fyra år i syfte att överlappa mandatperioder. För att skapa kontinuitet är det viktigt att beslut om överenskommelser baseras på politisk enighet. De idéburna organisationernas åtagande. Med respektive organisations/förenings stadgar som grund utarbetas verksamhetsinriktning och verksamhetsplan. Det bör dock tas i beaktande att det kan vara svårt för mindre föreningar att ta fram fleråriga verksamhetsplaner. Organisationerna/föreningarna ansvarar för medlemsvård för att främja rekrytering och öka intresset för föreningen i samhället. Örebro Läns Landstings åtagande. ÖLL ansvarar för att skapa kontinuitet för samarbetet med start ett år in på ny mandatperiod och avslut ett år efter ny mandatperiod inletts. Uppföljning i form av samtal/dialog skall ske årligen. Hänsyn skall tas till ändrade personella och ekonomiska resurser för föreningen vilket kan påverka aktivitetsnivån. ÖLL skall verka för att ta tillvara föreningarnas kompetens inom sina verksamhetsområden. 2 (6)

28 Agneta Stål 2. Principen om ömsesidig öppenhet och insyn För att skapa engagemang och förtroende är en öppen och tillgänglig information från båda parter en förutsättning. Principen om öppenhet och insyn tillämpas så att (den idéburna) organisationens / föreningens uppdrag kan fullföljas utan att skada brukaren, frivilliga, anställda, tredje part eller dess inre demokrati. En organisation som arbetar för människor i utsatta eller känsliga situationer, måste kunna göra det under sekretess som man ålagt sig att följa. Öppenhet är en förutsättning för ömsesidigt förtroende. Öppen och tillgänglig information, från såväl offentlig som ideell sektor, är viktig för att så många som möjligt ska kunna engagera sig. De idéburna organisationernas åtagande. De idéburna organisationerna skall upprätta årsberättelser och ekonomiska rapporter som tydligt redovisar verksamheten och som årligen skickas till landstinget. De idéburna organisationerna skall ha tydliga stadgar rörande ändamål och verksamhet. Uppgifter om enskilda personer skall inte skickas till landstinget. Information om verksamheten ska spridas så att så många som möjligt ska kunna engagera sig. Metoder för uppföljningen ska presenteras eller överenskommas med landstinget. Båda parter ska vara överens om vad hur när och varför man behöver veta hur verksamheten fortlöper. Tillgänglighet och öppenhet ska råda så att det blir möjligt att följa upp på rätt sätt. Verksamhet, budget och utfall för aktiviteten ska redovisas enligt verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Örebro Läns Landstings åtagande. Landstinget åtar sig att på sin hemsida tillhandahålla anmälningsblanketter, information och riktlinjer för anslag till organisationer/ föreningar, ansökningsdatum och övrig informationom den formella relationen mellan landstinget och organisationer /föreningar. Landstinget åtar sig att kalla till årliga möten med föreningar för att stämma av hur samarbetet fungerar. 3. Principen om självständighet och oberoende. De idéburna organisationerna formulerar sitt uppdrag och sin verksamhet utifrån sin identitet och värdegrund. De ska kunna vara kritiskt granskande och verka självständigt i förhållande till landstinget utan att riskera att mista ekonomiskt eller 3 (6)

29 Agneta Stål annat stöd. Det är viktigt att de som berörs av offentliga beslut och insatser själva eller genom sina intresseorganisationer kan hävda sina rättigheter, intressen och suveränitet. De idéburna organisationernas åtaganden. De idéburna organisationerna ska följa den egna föreningens regelverk (stadgar) samt samhällets lagar och förordningar som är hänförliga till den tänkta verksamheten. Verksamhetens målsättning ska inte heller strida mot det samhällsnyttiga innehåll som föreningen förväntas ha som viktig princip för sin verksamhet. Örebro Läns Landstings åtaganden. ÖLL skall verka för att landstingets stöd utformas med hänsyn till principen omsjälvständighet och oberoende vilket förutsätter att politiker och tjänstemän har kunskap om de idéburna organisationernas verksamhet och egenvärde. 4. Principen om kvalitet I och med att de idéburna organisationerna redogör för sin verksamhet enligt överenskommelsen om åtagande, avgör de själva kvaliteten i den egna verksamheten. Överenskommelsens värdegrund ska i sig borga för kvalitet och samhällsnytta. När det civila samhällets aktörer utför verksamhet på uppdrag av Örebro Läns Landsting, är det landstinget som avgör vilka krav på kvalitet som gäller för uppdraget. De idéburna organisationernas åtagande. De idéburna organisationerna ska bedriva sin verksamhet utifrån de stadgar som organisationen har. Man ska beskriva sin verksamhet genom att lämna en verksamhetsplan som beskriver vilken tidsperiod man tänkt sig för uppdraget och att för detta upprätta en budget. Uppföljning och utvärdering ska kontinuerligt genomföras utifrån organisationens verksamhetsmål och policys med den frekvens som verksamheten motiverar. Örebro Läns Landstings åtagande. För att säkerställa god kvalitet bör landstinget arbeta långsiktigt i bidrag och andra ekonomiska åtagande relation till föreningslivet. ÖLL bör säkerställa tillgången till mötesplatser för att nå ut till alla delar av länet. 4 (6)

30 Agneta Stål 5. Principen om dialog Dialog mellan parterna är en viktig princip för att samarbetet ska anses framgångsrikt. De idéburna organisationerna bidrar till att öka det demokratiska deltagandet och inflytandet i relationen mellan landstinget och organisationer. Samarbetet skall präglas av ansvar och ömsesidig respekt i en återkommande öppen dialog. Uppföljning ska genomföras under verksamhetens gång. De idéburna organisationernas åtagande. De idéburna organisationerna ska verka för att skapa intresse- /ämnesgrupper som ex. kultur, folkhälsa, sociala stödorganisationer för att samlas kring gemensamma frågeställningar. Man ska delta i möten med landstinget för att presentera föreningens aktiviteter och utveckling inom sitt verksamhetsområde. Föreningsregister med uppgifter om kontaktperson och adress till hemsida ska kontinuerligt uppdateras. Örebro Läns Landstings åtagande. Örebro läns landsting skall verka för att det utvecklas former för att mer systematiskt utbyta information och erfarenheter mellan landstinget och de idéburna organisationerna. Landstinget har ett ansvar att kalla till en årlig dialogträff för diskussion om överenskommelsen. Landstinget ansvarar för att följa upp samarbetet med de idéburna organisationerna årligen för att införskaffa kunskap om föreningarnas ev. ändrade villkor som lokalhyror, personalfrågor mm av betydelse för föreningarna och samarbetet. 6. Principen om mångfald Mångfald är berikande. I en demokrati har individen rätt att påverka sin vardag. I ett öppet samhälle, där många olika idéburna verksamheter får växa, skapas ständigt utrymme för nya lösningar och modeller för samverkan. Begreppet mångfald betyder i detta sammanhang att samhället välkomnar idéburna organisationer och utförare med vitt skilda värdemässiga eller praktiska utgångspunkter, samt grupper med olika etniska, åldersmässiga och könsmässiga grunder. I ett demokratiskt samhälle är olikheten hos de idéburna organisationerna i sig en tillgång och är också ett tecken på att det är just de demokratiska värdena som ligger till grund för verksamheten. Såväl regionalt som lokalt ändras behoven i ett samhälle i förändring Därför har både den offentliga och den idéburna sektorn ett ansvar för att underlätta framväxten av nya organisationer och utförare samt olika former för samverkan och avtal. 5 (6)

31 Agneta Stål De idéburna organisationernas åtagande. De idéburna organisationerna skall i samverkan bidra till att ge individen många möjligheter att utöva sitt engagemang och sina intressen i föreningar och organisationer. De idéburna organisationerna skall uppmärksamma och motverka antidemokratiska tendenser som motverkar mångfald. Örebro Läns Landstings åtagande. Örebro läns landsting skall stödja det civila samhället och underlätta förutsättningarna för framväxt av nya aktörer. Landstinget skall stimulera utvecklandet av metoder för mångfaldsarbete. 6 (6)

32 FÖREDRAGNINGSPM 1 (2) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Folkhögskola med muslimsk profil Diarienummer: 12OLL2678 Handläggare: Agneta Stål Ärendebeskrivning Föreningen Al-Falaq har såväl i dialog med Örebro läns landsting som i bifogad kompletterande skrivelse framfört önskemål om att bilda en folkhögskola i Örebro län med muslimsk profil. I enlighet med inkommet underlag vill man med detta bidra till att häva det utanförskap som många nya svenskar befinner sig i på grund av svag studiebakgrund, bristande kunskaper i svenska, omgivningens okunskap om deras kultur och/eller ojämlika levnadsförhållanden i den egna sociala miljön. Föreningen Al-Falaq vill introducera folkhögskolan som en attraktiv studieform bland korttidsutbildade med annan språklig kulturell bakgrund än den svenska genom att anordna kortare kurser med huvudsakligt inslag av svenska och samhällskunskap. Förutom i samtal med Örebro läns landsting den 29 mars 2012, har föreningen varit i kontakt med länets övriga folkhögskolor för att, i ett inledande skede, få ta del av elevveckotimmar som eventuellt inte utnyttjas. I dagsläget, då vi har många unga vuxna med ofullständig gymnasieutbildning, är trycket på våra folkhögskolor mycket högt. Detta medför att tilldelade elevveckotimmar är mer än intecknade. Det finns därmed inget utrymme att erbjuda till annan kursverksamhet. Eftersom landstingets folkhögskolor är politiskt- och religiöst obundna är det inte heller möjligt att inom ramen för våra folkhögskolor, skapa en filialverksamhet med den inriktning föreningen Al-Falaq föreslår. Det är dock en angelägen fråga som föreningen driver - att öka bildningsnivån och genom detta bidra till ökad integration och mångfald i samhället. Föreningen kan, för detta ändamål, ställa en ansökan till Folkbildningsrådet om att bilda en ny folkhögskola i vårt län med muslimsk profil. I avvaktan på sådant beslut kan möjligen studieverksamhet anordnas i samarbete med studieförbund och/eller Örebro kommuns utbildningsverksamhet för vuxna. Genom att ta vara på den kunskap och ambition som föreningen Al-Falaq har skulle möjligen ett samarbetsprojekt mellan flera parter kunna utvecklas. Underlag Brev från Al-Falaq (Bil.) Uppföljning Fortsatt dialog med föreningen och andra parter. Ekonomiska konsekvenser --

33 FÖREDRAGNINGSPM 2 (2) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Förslag till beslut Nämnden för tillväxt, kultur och bildning beslutar a t t mot bakgrund av att landstingets folkhögskolor är politiskt och religiöst obundna samt att det inte finns elevveckotimmar att avvara, föreslå föreningen Al-Falaq att ställa en ansökan till Folkbildningsrådet om att starta en folkhögskola med muslimsk profil i Örebro län, samt a t t Örebro läns landsting för en fortsatt dialog med föreningen och andra ingående parter om ett eventuellt samarbetsprojekt inom ramen för annan bildningsverksamhet. Örebro Agneta Stål Enhetschef Delges: Föreningen Al-Falaq

34

35 FÖREDRAGNINGSPM 1 (2) Organ Sammanträdesdatum Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Revidering av kulturplanen 2012 Diarienummer: 12OLL2240 Handläggare: Lena Adem Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige antog den regionala kulturplanen för Örebro län i oktober Planen godkändes av Statens kulturråd vilket innebar att Örebro län kom in i samverkansmodellen från och med 1 januari Örebro läns landsting har därmed det övergripande regionala kulturpolitiska uppdraget. Det innebär att initiera och driva utvecklingsarbete samt att ansvara för genomförande, uppföljning och utvärdering av samverkansmodellen. Kulturplanen är ett levande dokument som omprövas årligen. Fokus i revideringsprocessen 2012 har varit: Justering av direkta felaktigheter. Ändringar av utvecklingsområdena på grund av genomförda åtgärder eller förändringar Införande av nya textavsnitt som saknas i planen. Information om revideringen har lämnats skriftligt till länspolitiker, kulturtjänstemän, kommunchefer samt via nyhetsbrev och webb till Örebro läns kulturliv. Samtal om revideringen har bland annat förts på länskulturrådet. Sammanlagt har sju skrivelser kommit in under revideringsperioden. Dessa är från Arkivcentrum, Lindesbergs kommun, Lekebergs kommun, Kumla kommun, Teater Martin Mutter, Örebro länsteater och Sveriges Författarförbund. Skrivelserna har beaktats i den mån det har upplevts motiverat och möjligt. Utifrån direktiv från Statens kulturråd och andra diskussioner som har förts under året har revideringar också genomförts vad gäller funktionsnedsättningar, nationella minoriteter, civilsamhället, mångfald och teater. Underlag Regional kulturplan i Örebro län Inkomna skrivelser enligt ovan Förslag revideringar 2012 (att tillföra kulturplanen som en bilaga 2013) Uppföljning Uppföljning av kulturplanen sker utifrån Kulturrådets föreskrifter om kvantitativa och kvalitativa variabler samt utifrån regionala kriterier.

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013-01-23 Verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013 Diarienummer: 13OLL463 Handläggare:

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-10-29 13OLL4527

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-10-29 13OLL4527 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-10-29 13OLL4527 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

det här vill vi utveckla tillsammans!

det här vill vi utveckla tillsammans! BILaga 2015 det här vill vi utveckla tillsammans! Bilaga till den regionala Kulturplanen för Örebro län, revideringar som gäller 2015 bilaga 2015 regional kulturplan i örebro län 2012-2015 1 Innehåll Samverkansmodellen

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter SID 1(9) Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-09-28 kl.09.00-12.00 Plats: Regionens hus, sal B 11 Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan 2018-2020 Diarienummer:

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-12-17 1.0 Sigrid Saveljeff/Jenny Malmsten/Gunnar Bergström Stadskontoret

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun POLICY 2013-06-25 Vårt Dnr: 2008-0707 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-23, 102 Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress:

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Sverige före 1809 Sverige och Finland en nation Samiska och finska talas i samhället, kyrkan och skolan Judiska

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom offentlig

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 YTTRANDE 2010-06-04 Dnr Ku2010/292/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Sammanfattning och allmänt Svenska Tornedalingars

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Ev Namn Principer för medborgardialog www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 70 08 1 (3) Ev Namn Vad är nyttan med medborgardialog?

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Datum Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 170 Dokumentägare: Stabschef, klf Dokumentnamn: Strategi för

Läs mer

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Samråd Minoritetspolitikens motor Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Europarådets konventioner Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Anne Hederén Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-11-17 Diarienummer: RUN 2016-70

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kent Johansson

Kent Johansson Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län - en utredning om framtida uppdrag att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag Kent Johansson 2015-09-01 Innehåll 1.

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 1(5) KULTURNÄMNDEN Referens Datum Diarienummer Kultursekretariatet/JL 2011-10-19 KUN 6-2011 UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål Innehållsförteckning 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål 2 Organisation 2.1 Arbetet med regional kulturplan i Uppsala län

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer