Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport för perioden tom Rapporten redovisar de för landstinget viktigaste händelserna inom regional utveckling per den 31 augusti Uppdrag för Nämnden för tillväxt kultur och bildning Nämnden för tillväxt, kultur och bildning ska bereda och besluta i de frågor som gäller tillväxt, kultur och bildning samt bereda ärenden av strategisk karaktär för beslut i landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige. Nämnden ska bidra till landstingets och länets utveckling inom områdena kultur, folkbildning, internationella frågor och naturvård. Nämnden ska vidare följa länets utveckling avseende de faktorer som är av betydelse för länets utveckling. Nämnden beslutar om fördelning av tilldelade ekonomiska resurser för bidrag till verksamheter som bedrivs inom nämndens ansvarsområde samt beslutar därvid om regler för bidrag till studieförbund, politiska ungdomsförbund, samt övriga organisationer. Nämnden ska handlägga folkhögskolefrågor och fatta beslut i sin egenskap av folkhögskolestyrelse. Nämnden ska samverka med och ha en regelbunden dialog med Regionförbundet Örebro län i frågor som rör tillväxt, kultur och bildning och i andra frågor som är av betydelse för nämndens verksamhet och därvid hålla sig informerad i och följa upp frågorna för redovisning till landstingsstyrelsen. Nämnden ska föreslå kandidater till landstingets kulturpris och kulturstipendium Viktiga yttre och inre händelser Arbetsmarknadens påverkan på våra folkhögskolor Den rådande situationen på arbetsmarknaden, med ett utökat antal personer som hamnar utanför arbetsmarknaden, ställer nya krav på våra folkhögskolor. En översyn av kursutbud för att möta denna situation har lett fram till att Animationslinjen utgår ur utbildningsprogrammet på Kävesta folkhögskola till förmån för Allmän linje. Post Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon Telefax (5)

20 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Regionala utvecklingsstrategin - handlingsplanearbetet Landstinget är representerat inom utvecklingsområdena; Kunskap och kompetens, Innovationer och entreprenörskap, Lustfyllda möten och Den öppna regionen. Landstinget är utsedd som målområdesansvarig för området Aktiv regionförstoring, Innovativa miljöer samt Sprudlande kulturliv. Landstingets har deltagit i ett av näringsdepartementets dialogmöten inför framtagande av den nationella innovationsstrategin. I augusti presenterades en rapport om länets sammanhållna innovationssystem ett underlag för långsiktig planering av engagemang och finansiering för innovativa miljöer. Prioriterade områden i utvecklingsstrategin utgör tillsammans med kulturplanen en grund för kulturstöd och arbetet med bland annat temagrupper. Spelregelsprocess För att ytterligare utveckla det samarbete som hittills funnits mellan landstinget och den ideella sektorn, har en Spelregelsprocess pågått sedan 28 april 2011, under ledning av stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (Cesam). Vid det första dialogmötet utsågs en referensgrupp för det fortsatta arbetet, bestående av representanter från den ideella sektorn samt politiker och tjänstemän från landstinget. Referensgruppen har tagit fram ett underlag för gemensam värdegrund, principer och åtaganden för det fortsatta arbetet - en remissversion för fortsatt beredning. Kultursamverkansmodellen I januari beslutade Statens kulturråd att godkänna Örebro läns kulturplan Därmed ingår nu Örebro län i den av riksdagen beslutade Kultursamverkansmodellen. Den innebär bland annat att landstinget får ett utökat ansvar för utveckling, finansiering och uppföljning av hela den regionala kulturverksamheten. Vid årsskiftet fördes den regionala kulturverksamheten med dess sex medarbetare över från regionförbundet till landstinget. Därmed har det övergripande regionala kulturpolitiska Post Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon Telefax (5)

21 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning uppdraget samlats inom Örebro läns landsting. Det första åtta månaderna av samverkansmodellen har i hög grad bestått av att bygga upp en fungerande struktur. Det gäller nya rutiner för den politiska processen, finansiering, bidragsgivning och uppföljning. Det har också handlat om kommunikation och samverkan eftersom det utvidgade kulturpolitiska uppdraget kräver att arbetet med kulturplanen sker i dialog och samverkan med övriga aktörer inom kultursektorn. Genomförandet av kulturplanen Kulturplanen innehåller beskrivningar av regionala utvecklingsområden som ska genomföras under kulturplaneperioden Länets kulturinstitutioner och regionala kulturkonsulenter har en nyckelroll för genomförandet, men det finns också områden som inte har självklara regionala aktörer. Det betyder att bred samverkan är en förutsättning för måluppfyllelsen. Landstinget har därför bland annat tagit initiativ till att forma temagrupper som består av kulturaktörer med kompetens och intresse för utveckling i hela regionen inom respektive område. Mål och uppdrag Tillväxt, kultur och bildning Mål 23: Landstinget har ingått en överenskommelse med berörda län om den geografiska omfattningen av en framtida regionkommun. (RÖD) Uppdrag 1: Landstinget ska utveckla sin samverkan med omkringliggande landsting i syfte att öka medborgarnyttan och söka mer kostnadseffektiva lösningar.(gul) Uppdrag 3: Landstinget ska ta fram underlag och analyser som kan ligga till grund för bildandet av framtida regionkommun.(grön) Lägesrapport: En remiss har ställts till länets kommuner för få svar på om man tillstyrker att Örebro läns landsting ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed också att det i Örebro län bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige Mål 27: Landstinget är en av huvudaktörerna i den regionala utvecklingsstrategin och har ett stort ansvar för att jobba för hela länets utveckling. (Gul/Grön) Uppdrag 4: Landstinget deltar aktivt i handlingsplanegrupper inom den regionala utvecklingsstrategin för Örebroregionen med koppling till landstingets verksamhet. Uppdrag 5: (Landstingsdirektören) Lägesrapport: Landstinget är målområdesansvarig inom Aktiv regionförstoring, Sprudlande kulturliv samt innovativa miljöer. För området Aktiv regionförstoring kanaliseras arbetet i första hand till processerna kring Trafikförsörjningsprogrammet och det arbete som pågår att utveckla regionaltågtrafiken i Östra Sverige. Landstinget tar också ett stort ansvar för genomförandet av målområdet Goda kommunikationer med omvärlden. 3 (6)

22 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Mål 28: Landstinget har ett internt system för att tillvarata innovationer.(röd) Uppdrag 8: Landstinget ska utreda hur den interna strukturen för att ta vara på innovationer ska utformas.(röd/gul) Lägesrapport: Enheten för regional tillväxt har tillsammans med funktionen för forskning och utbildning besökt landstinget i Västmanland för att tillvarata erfarenheter från det nyligen påbörjade projektet Innovationssluss, landstinget Västmanland. Mål 29: Landstinget har en överenskommelsemodell för samarbete med föreningsliv och organisationer i länet för att främja samhällsutvecklingen och för att skapa ett mervärde för människors hälsa.(gul) Uppdrag 9: Landstinget ska ta fram underlag för överenskommelse om samarbete med föreningar och organisationer i Örebro län.(gul/grön) Lägesrapport: Referensgruppen har tagit fram ett utkast till remissversion. Mål och uppdrag Kultur och bildning Mål 31: En organisation för det nya regionala kulturpolitiska uppdraget har utvecklats med fungerande arbetsformer. (GUL) Lägesrapport: Ett aktivt arbete för att utveckla nya arbetsformer och rutiner pågår inom den nya kulturenheten. Rutiner för fördelning av statliga medel är exempel på det arbete som har genomförts. Uppdrag 1. En struktur för strategisk kommunikation och omvärldsbevakning för kulturverksamheten och samverkansmodellen ska byggas upp. (GUL) Lägesrapport: Ett nyhetsbrev har skapats och utvecklats vidare under slutet av sommaren, utveckling av webbplatsen pågår. Uppdrag 2. Nya riktlinjer för regionalt kulturstöd finns framtagna i enlighet med styrdokument för den regionala kulturen (GUL) Lägesrapport: Arbetet är i sin slutfas och redovisas under hösten Uppdrag 3. Utreda förutsättningarna och former för att föra över den samlade konsulentverksamheten till Örebro läns landsting för att skapa ett resurscentrum för kommunerna och andra kulturaktörer i länet. (GRÖN) Lägesrapport: En översyn av konsulentverksamheten har genomförts och kommer att presenteras skriftligt i en rapport med förslag för vidare politiska beslut kopplat till verksamheten. Uppdrag 5. Revidering och uppföljning av kulturplanen genomförs årligen. En ny modell för uppföljning och utvärdering av kulturplanens prioriteringar ska utformas. Barn och ungas tillgång till och deltagande i kulturlivet ska följas särskilt. (GUL) Lägesrapport: Utvecklingsarbetet pågår. En grov årscykel för revidering och uppföljning av kulturplanen togs fram under första halvan av året. Att koppla samman årscykeln för uppföljning av kulturplanen med landstingets uppföljningsår pågår. Ett viktigt pågående arbete handlar om införandet av kulturdatabasen för att underlätta regional och statlig uppföljning. Förslag till revidering av kulturplanen 2012 har tagits fram. 4 (6)

23 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Uppdrag 6. Arbetet med att inventera och samla kunskap om länets samlade kulturresurser ska fortsätta. (GUL) Lägesrapport: Arbete pågår inom flera kulturområden. En enkät med utställningsarrangörer inom bild och formområdet i länet har skapats och kommer att skickas ut i september. En inventering av kulturella mötesplatser har påbörjats genom insamling av urval till en mer omfattande inventering som planeras under Mål 32: Samverkansmodellen är etablerad i Örebro län med fungerande struktur för dialog och samarbeten över sektorsgränser. (GUL) Lägesrapport: En modell för dialog och länsövergripande samverkan inom kultursektorn har utarbetats under första kvartalet. Modellen prövas och genomförs under året. Landstinget har bland annat tagit initiativ till att starta ett arbete i temagrupper i syfte att stärka samverkan och uppnå de mål i Örebro läns kulturplan som inte har en självklar ansvarig aktör. Följande temagrupper har inlett sitt arbete: Skapa och utveckla kulturella mötesplatser, Arrangörskap, Ungas inflytande och Kultur i skolan. Uppdrag 4. En plan för en årlig dialogprocess finns framtagen och genomförs med hög kvalité. (GUL) Lägesrapport: En modell för dialog har utarbetats och genomförs under året. Mål 33: Landstinget arbetar aktivt för att utveckla insatser där kulturen blir resurs inom hälso- och sjukvården. (RÖD) Lägesrapport: Inga konkreta insatser har initierats under våren. Dialog kring målområdet pågår internt inom landstinget. Uppdrag 7. En kartläggning av aktörer och pågående insatser inom kultur i vården i länet ska genomföras. Ett regionalt nätverk bildas för att gemensamt driva utvecklingsfrågor kring kultur och hälsa. (GUL) Lägesrapport: En enkät med syfte inventera insatserna av kommuner och landsting inom området Kultur och hälsa är planerad att genomföras i samverkan med Samhällsmedicin under hösten Mål 34:Samverkan med andra regioner har fördjupats genom fler konkreta samarbeten inom kulturområdet. (GUL) Uppdrag 8. Kulturtinget ska 2012 vara ett samarrangemang mellan landstingen i Örebro, Västmanland och Sörmlands län. (GRÖN) Lägesrapport: Genomfört. Kulturtinget i Västerås samlade cirka 220 deltagare från de tre länen. En enkätutvärdering har visat på ett mycket gott betyg från deltagarna. Uppdrag 9. Örebro läns landsting ska arbeta aktivt i främjandet av de kulturella näringarna och kreativa näringarna i länet. (GUL) Lägesrapport: Arbete pågår i samverkan med Regionförbundet Örebro inom ramen för Regional handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. 5 (6)

24 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Funktionens verksamhet under perioden följer väl verksamhetsplan och budget. Samarbetet mellan landstinget, regionförbundet och andra externa parter fortsätter att utvecklas. Genom en aktiv omvärldsbevakning tillsammans med aktörer såväl på lokal/regional nivå som på nationell och europeisk nivå, följer funktionen viktiga trender i vår omvärld som på olika sätt påverkar de områden som ingår i funktionens uppdrag. Örebro Irén Lejegren Ordförande Nämnden för tillväxt kultur och bildning Agneta Stål Enhetschef, Regional tillväxt Rikard Åslund Tf Kulturchef 6 (6)

25 FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Förslag till överenskommelse om spelregler mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län Diarienummer: 11OLL4050 Handläggare: Agneta Stål Ärendebeskrivning Stiftelsen Cesam har av landstingsstyrelsen fått uppdraget att tillsammans med de idéburna organisationerna i vårt län utarbeta ett förlag till överenskommelse om spelregler mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i vårt län. Flera kommuner och regioner arbetar idag med att utveckla sitt samarbete med den idéburna sektorn. Som ett av de första landstingen i Sverige har Örebro läns landsting nu tillsammans med representanter från den idéburna sektorn, utarbetat ett förslag till en regional överenskommelse. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i den nationella överenskommelse som regeringen slöt 2008 med idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Förslag till överenskommelse ska sändas ut på remiss till de föreningar, organisationer och studieförbund som erhåller anslag från Örebro läns landsting i enlighet med Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund. Remissperioden är 1 oktober 2012 till 15 februari 2013 Underlag Remissversion (bil.) Bilaga till remissversion (bil.) Uppföljning Inkomna yttranden ska beredas i nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Förslag till beslut Nämnden för tillväxt kultur och bildning beslutar a t t föreliggande förslag till överenskommelse om spelregler samt därtill hörande bilaga sänd ut på remiss till de föreningar och organisationer som erhåller anslag från Örebro läns landsting. Örebro Agneta Stål enhetschef Delges: Samtliga föreningar, organisationer och studieförbund som i enlighet med Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund.

26 Agneta Stål REMISSVERSION Förslag till överenskommelse om spelregler mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län. Sammanfattning Under perioden maj 2011 till juni 2012 har Örebro läns landsting tillsammans med stiftelsen Cesam samlat föreningar och organisationer i Örebro län för att diskutera värdegrund och principer för samarbetet inför en planerad överenskommelse. Samsyn uppnåddes i grupperna bland annat kring att öppenhet och insyn inte får skada någon part och att Örebro läns landsting och föreningarna bör leva upp till vissa grundkrav för ömsesidigt samarbete. Föreningarna ska också kunna vara kritiskt granskande och kunna agera självständigt i samarbetet, utan att riskera att mista ekonomiskt stöd. Landstinget kallar till årliga dialogmöten för uppföljning av gjorda överenskommelser. Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade den 25 maj 2011 om att vidareutveckla dialogen och samarbetet med de idéburna organisationer som får anslag från landstinget. Stiftelsen Cesam fick uppdraget att driva processen för detta arbete och har tillsammans med de idéburna organisationerna utvecklat grunden för en samarbetsmodell kallad spelregelsöverenskommelse. Stiftelsen Cesam fick uppdraget att planera och genomföra processen att ta fram ett underlag för kommande förslag. Processen Representanter för idéburna organisationer i Örebro län har under ett år arbetat tillsammans med politiker och tjänstemän från Örebro läns landsting i plenum och i mindre diskussionsgrupper. Under dessa möten har följande värdegrund, principer och åtaganden för samarbete formulerats som ett förslag till överenskommelse vilken ska ligga till grund för det fortsatta samarbetet mellan landstinget och de idéburna organisationerna. Post Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon Telefax (6)

27 Agneta Stål Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang tillvaratas är grunden för demokrati. (Grunden för demokrati) En levande demokrati präglad av engagemang och ansvarstagande leder till ömsesidig påverkan och samhällsnytta. (Hur demokratin ser ut) Att värna om och respektera varje enskild organisations självständighet bidrar till att skapa mångfald och långsiktighet i samarbetet mellan det civila samhällets organisationer och Örebro läns landsting. (Hur demokratin ska bevaras och utvecklas) Principer 1. Principen om långsiktighet. Överenskommelser om samarbete mellan Örebro Läns Landsting och civilsamhällets organisationer bör omfatta fyra år i syfte att överlappa mandatperioder. För att skapa kontinuitet är det viktigt att beslut om överenskommelser baseras på politisk enighet. De idéburna organisationernas åtagande. Med respektive organisations/förenings stadgar som grund utarbetas verksamhetsinriktning och verksamhetsplan. Det bör dock tas i beaktande att det kan vara svårt för mindre föreningar att ta fram fleråriga verksamhetsplaner. Organisationerna/föreningarna ansvarar för medlemsvård för att främja rekrytering och öka intresset för föreningen i samhället. Örebro Läns Landstings åtagande. ÖLL ansvarar för att skapa kontinuitet för samarbetet med start ett år in på ny mandatperiod och avslut ett år efter ny mandatperiod inletts. Uppföljning i form av samtal/dialog skall ske årligen. Hänsyn skall tas till ändrade personella och ekonomiska resurser för föreningen vilket kan påverka aktivitetsnivån. ÖLL skall verka för att ta tillvara föreningarnas kompetens inom sina verksamhetsområden. 2 (6)

28 Agneta Stål 2. Principen om ömsesidig öppenhet och insyn För att skapa engagemang och förtroende är en öppen och tillgänglig information från båda parter en förutsättning. Principen om öppenhet och insyn tillämpas så att (den idéburna) organisationens / föreningens uppdrag kan fullföljas utan att skada brukaren, frivilliga, anställda, tredje part eller dess inre demokrati. En organisation som arbetar för människor i utsatta eller känsliga situationer, måste kunna göra det under sekretess som man ålagt sig att följa. Öppenhet är en förutsättning för ömsesidigt förtroende. Öppen och tillgänglig information, från såväl offentlig som ideell sektor, är viktig för att så många som möjligt ska kunna engagera sig. De idéburna organisationernas åtagande. De idéburna organisationerna skall upprätta årsberättelser och ekonomiska rapporter som tydligt redovisar verksamheten och som årligen skickas till landstinget. De idéburna organisationerna skall ha tydliga stadgar rörande ändamål och verksamhet. Uppgifter om enskilda personer skall inte skickas till landstinget. Information om verksamheten ska spridas så att så många som möjligt ska kunna engagera sig. Metoder för uppföljningen ska presenteras eller överenskommas med landstinget. Båda parter ska vara överens om vad hur när och varför man behöver veta hur verksamheten fortlöper. Tillgänglighet och öppenhet ska råda så att det blir möjligt att följa upp på rätt sätt. Verksamhet, budget och utfall för aktiviteten ska redovisas enligt verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Örebro Läns Landstings åtagande. Landstinget åtar sig att på sin hemsida tillhandahålla anmälningsblanketter, information och riktlinjer för anslag till organisationer/ föreningar, ansökningsdatum och övrig informationom den formella relationen mellan landstinget och organisationer /föreningar. Landstinget åtar sig att kalla till årliga möten med föreningar för att stämma av hur samarbetet fungerar. 3. Principen om självständighet och oberoende. De idéburna organisationerna formulerar sitt uppdrag och sin verksamhet utifrån sin identitet och värdegrund. De ska kunna vara kritiskt granskande och verka självständigt i förhållande till landstinget utan att riskera att mista ekonomiskt eller 3 (6)

29 Agneta Stål annat stöd. Det är viktigt att de som berörs av offentliga beslut och insatser själva eller genom sina intresseorganisationer kan hävda sina rättigheter, intressen och suveränitet. De idéburna organisationernas åtaganden. De idéburna organisationerna ska följa den egna föreningens regelverk (stadgar) samt samhällets lagar och förordningar som är hänförliga till den tänkta verksamheten. Verksamhetens målsättning ska inte heller strida mot det samhällsnyttiga innehåll som föreningen förväntas ha som viktig princip för sin verksamhet. Örebro Läns Landstings åtaganden. ÖLL skall verka för att landstingets stöd utformas med hänsyn till principen omsjälvständighet och oberoende vilket förutsätter att politiker och tjänstemän har kunskap om de idéburna organisationernas verksamhet och egenvärde. 4. Principen om kvalitet I och med att de idéburna organisationerna redogör för sin verksamhet enligt överenskommelsen om åtagande, avgör de själva kvaliteten i den egna verksamheten. Överenskommelsens värdegrund ska i sig borga för kvalitet och samhällsnytta. När det civila samhällets aktörer utför verksamhet på uppdrag av Örebro Läns Landsting, är det landstinget som avgör vilka krav på kvalitet som gäller för uppdraget. De idéburna organisationernas åtagande. De idéburna organisationerna ska bedriva sin verksamhet utifrån de stadgar som organisationen har. Man ska beskriva sin verksamhet genom att lämna en verksamhetsplan som beskriver vilken tidsperiod man tänkt sig för uppdraget och att för detta upprätta en budget. Uppföljning och utvärdering ska kontinuerligt genomföras utifrån organisationens verksamhetsmål och policys med den frekvens som verksamheten motiverar. Örebro Läns Landstings åtagande. För att säkerställa god kvalitet bör landstinget arbeta långsiktigt i bidrag och andra ekonomiska åtagande relation till föreningslivet. ÖLL bör säkerställa tillgången till mötesplatser för att nå ut till alla delar av länet. 4 (6)

30 Agneta Stål 5. Principen om dialog Dialog mellan parterna är en viktig princip för att samarbetet ska anses framgångsrikt. De idéburna organisationerna bidrar till att öka det demokratiska deltagandet och inflytandet i relationen mellan landstinget och organisationer. Samarbetet skall präglas av ansvar och ömsesidig respekt i en återkommande öppen dialog. Uppföljning ska genomföras under verksamhetens gång. De idéburna organisationernas åtagande. De idéburna organisationerna ska verka för att skapa intresse- /ämnesgrupper som ex. kultur, folkhälsa, sociala stödorganisationer för att samlas kring gemensamma frågeställningar. Man ska delta i möten med landstinget för att presentera föreningens aktiviteter och utveckling inom sitt verksamhetsområde. Föreningsregister med uppgifter om kontaktperson och adress till hemsida ska kontinuerligt uppdateras. Örebro Läns Landstings åtagande. Örebro läns landsting skall verka för att det utvecklas former för att mer systematiskt utbyta information och erfarenheter mellan landstinget och de idéburna organisationerna. Landstinget har ett ansvar att kalla till en årlig dialogträff för diskussion om överenskommelsen. Landstinget ansvarar för att följa upp samarbetet med de idéburna organisationerna årligen för att införskaffa kunskap om föreningarnas ev. ändrade villkor som lokalhyror, personalfrågor mm av betydelse för föreningarna och samarbetet. 6. Principen om mångfald Mångfald är berikande. I en demokrati har individen rätt att påverka sin vardag. I ett öppet samhälle, där många olika idéburna verksamheter får växa, skapas ständigt utrymme för nya lösningar och modeller för samverkan. Begreppet mångfald betyder i detta sammanhang att samhället välkomnar idéburna organisationer och utförare med vitt skilda värdemässiga eller praktiska utgångspunkter, samt grupper med olika etniska, åldersmässiga och könsmässiga grunder. I ett demokratiskt samhälle är olikheten hos de idéburna organisationerna i sig en tillgång och är också ett tecken på att det är just de demokratiska värdena som ligger till grund för verksamheten. Såväl regionalt som lokalt ändras behoven i ett samhälle i förändring Därför har både den offentliga och den idéburna sektorn ett ansvar för att underlätta framväxten av nya organisationer och utförare samt olika former för samverkan och avtal. 5 (6)

31 Agneta Stål De idéburna organisationernas åtagande. De idéburna organisationerna skall i samverkan bidra till att ge individen många möjligheter att utöva sitt engagemang och sina intressen i föreningar och organisationer. De idéburna organisationerna skall uppmärksamma och motverka antidemokratiska tendenser som motverkar mångfald. Örebro Läns Landstings åtagande. Örebro läns landsting skall stödja det civila samhället och underlätta förutsättningarna för framväxt av nya aktörer. Landstinget skall stimulera utvecklandet av metoder för mångfaldsarbete. 6 (6)

32 FÖREDRAGNINGSPM 1 (2) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Folkhögskola med muslimsk profil Diarienummer: 12OLL2678 Handläggare: Agneta Stål Ärendebeskrivning Föreningen Al-Falaq har såväl i dialog med Örebro läns landsting som i bifogad kompletterande skrivelse framfört önskemål om att bilda en folkhögskola i Örebro län med muslimsk profil. I enlighet med inkommet underlag vill man med detta bidra till att häva det utanförskap som många nya svenskar befinner sig i på grund av svag studiebakgrund, bristande kunskaper i svenska, omgivningens okunskap om deras kultur och/eller ojämlika levnadsförhållanden i den egna sociala miljön. Föreningen Al-Falaq vill introducera folkhögskolan som en attraktiv studieform bland korttidsutbildade med annan språklig kulturell bakgrund än den svenska genom att anordna kortare kurser med huvudsakligt inslag av svenska och samhällskunskap. Förutom i samtal med Örebro läns landsting den 29 mars 2012, har föreningen varit i kontakt med länets övriga folkhögskolor för att, i ett inledande skede, få ta del av elevveckotimmar som eventuellt inte utnyttjas. I dagsläget, då vi har många unga vuxna med ofullständig gymnasieutbildning, är trycket på våra folkhögskolor mycket högt. Detta medför att tilldelade elevveckotimmar är mer än intecknade. Det finns därmed inget utrymme att erbjuda till annan kursverksamhet. Eftersom landstingets folkhögskolor är politiskt- och religiöst obundna är det inte heller möjligt att inom ramen för våra folkhögskolor, skapa en filialverksamhet med den inriktning föreningen Al-Falaq föreslår. Det är dock en angelägen fråga som föreningen driver - att öka bildningsnivån och genom detta bidra till ökad integration och mångfald i samhället. Föreningen kan, för detta ändamål, ställa en ansökan till Folkbildningsrådet om att bilda en ny folkhögskola i vårt län med muslimsk profil. I avvaktan på sådant beslut kan möjligen studieverksamhet anordnas i samarbete med studieförbund och/eller Örebro kommuns utbildningsverksamhet för vuxna. Genom att ta vara på den kunskap och ambition som föreningen Al-Falaq har skulle möjligen ett samarbetsprojekt mellan flera parter kunna utvecklas. Underlag Brev från Al-Falaq (Bil.) Uppföljning Fortsatt dialog med föreningen och andra parter. Ekonomiska konsekvenser --

33 FÖREDRAGNINGSPM 2 (2) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Förslag till beslut Nämnden för tillväxt, kultur och bildning beslutar a t t mot bakgrund av att landstingets folkhögskolor är politiskt och religiöst obundna samt att det inte finns elevveckotimmar att avvara, föreslå föreningen Al-Falaq att ställa en ansökan till Folkbildningsrådet om att starta en folkhögskola med muslimsk profil i Örebro län, samt a t t Örebro läns landsting för en fortsatt dialog med föreningen och andra ingående parter om ett eventuellt samarbetsprojekt inom ramen för annan bildningsverksamhet. Örebro Agneta Stål Enhetschef Delges: Föreningen Al-Falaq

34

35 FÖREDRAGNINGSPM 1 (2) Organ Sammanträdesdatum Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Revidering av kulturplanen 2012 Diarienummer: 12OLL2240 Handläggare: Lena Adem Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige antog den regionala kulturplanen för Örebro län i oktober Planen godkändes av Statens kulturråd vilket innebar att Örebro län kom in i samverkansmodellen från och med 1 januari Örebro läns landsting har därmed det övergripande regionala kulturpolitiska uppdraget. Det innebär att initiera och driva utvecklingsarbete samt att ansvara för genomförande, uppföljning och utvärdering av samverkansmodellen. Kulturplanen är ett levande dokument som omprövas årligen. Fokus i revideringsprocessen 2012 har varit: Justering av direkta felaktigheter. Ändringar av utvecklingsområdena på grund av genomförda åtgärder eller förändringar Införande av nya textavsnitt som saknas i planen. Information om revideringen har lämnats skriftligt till länspolitiker, kulturtjänstemän, kommunchefer samt via nyhetsbrev och webb till Örebro läns kulturliv. Samtal om revideringen har bland annat förts på länskulturrådet. Sammanlagt har sju skrivelser kommit in under revideringsperioden. Dessa är från Arkivcentrum, Lindesbergs kommun, Lekebergs kommun, Kumla kommun, Teater Martin Mutter, Örebro länsteater och Sveriges Författarförbund. Skrivelserna har beaktats i den mån det har upplevts motiverat och möjligt. Utifrån direktiv från Statens kulturråd och andra diskussioner som har förts under året har revideringar också genomförts vad gäller funktionsnedsättningar, nationella minoriteter, civilsamhället, mångfald och teater. Underlag Regional kulturplan i Örebro län Inkomna skrivelser enligt ovan Förslag revideringar 2012 (att tillföra kulturplanen som en bilaga 2013) Uppföljning Uppföljning av kulturplanen sker utifrån Kulturrådets föreskrifter om kvantitativa och kvalitativa variabler samt utifrån regionala kriterier.

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013-01-23 Verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013 Diarienummer: 13OLL463 Handläggare:

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Kommittédirektiv Delegationen för romska frågor Dir. 2006:101 Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Sammanfattning av uppdraget En delegation för romska frågor inrättas för att, med utgångspunkt

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun.

Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun. ALLAS BIBLIOTEK Studiedag i Kulturmagasinet, Sundsvall den 10 april 2014 Arrangör: ZY-föreningen Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter,

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. 1 Innehållsförteckning Bakgrund....sidan 3 Aktuell lagstiftning samt konventioner...sidan 5 Prioriterade

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

det här vill vi utveckla tillsammans! regional Kulturplan i Örebro län 2012 2014

det här vill vi utveckla tillsammans! regional Kulturplan i Örebro län 2012 2014 det här vill vi utveckla tillsammans! regional Kulturplan i Örebro län 2012 2014 regional kulturplan i örebro län 2012-2014 1 2 regional kulturplan i örebro län 2012-2014 Förord Kultur är helt avgörande

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i.

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i. Verksamhetsplan 1(5) Vision STR-T är ett riksförbund för alla tornedalingar, lantalaiset m.fl. Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

FÖRSLAG TILL REGIONAL KULTURPLAN FÖR ÖREBRO LÄN. Det här vill vi utveckla tillsammans! Regional kulturplan i Örebro län 2012-2014

FÖRSLAG TILL REGIONAL KULTURPLAN FÖR ÖREBRO LÄN. Det här vill vi utveckla tillsammans! Regional kulturplan i Örebro län 2012-2014 FÖRSLAG TILL REGIONAL KULTURPLAN FÖR ÖREBRO LÄN Det här vill vi utveckla tillsammans! Regional kulturplan i Örebro län 2012-2014 Förord Kultur är helt avgörande för en positiv och demokratisk samhällsutveckling.

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

DET HÄR UTVECKLAR VI TILLSAMMANS!

DET HÄR UTVECKLAR VI TILLSAMMANS! DET HÄR UTVECKLAR VI TILLSAMMANS! Örebro läns kulturplan 2016-2019 1 (93) Innehållsförteckning Vad är en kulturplan?... 4 1 Förord... 6 2 Inledning... 7 Kultursamverkansmodellen... 7 Den regionala kulturplanen...

Läs mer

FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELL SEKTOR PROTOKOLL

FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELL SEKTOR PROTOKOLL FOKUSNÄMND FÖR KULTUR, BILDNING OCH IDEELL SEKTOR PROTOKOLL Nr: 4 Datum: 2015-09-03 Bilaga 38 Bilaga 38 DET HÄR UTVECKLAR VI TILLSAMMANS! Örebro läns kulturplan 2016-2019 1 (93) Innehållsförteckning

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Under arbetets gång kommer personer tillkomma till gruppen, och vissa kommer hoppa av. Vi får fundera på om det finns folk vi saknar i gruppen.

Under arbetets gång kommer personer tillkomma till gruppen, och vissa kommer hoppa av. Vi får fundera på om det finns folk vi saknar i gruppen. DOKUMENTATION TEMAGRUPP KULTUR OCH TECKENSPRÅK 15 oktober 2013 (tillfälle 1) Närvarande: Ronnie Wirslund (Örebro kommun), Maria Norberg (Örebro länsteater) Alexandra Royal (WeSign), Thomas Ljungberg (WeSign),

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Planeringsledare Antti Yliselä Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter Stadsledningskontoret Enheten för

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj! FREDAG 13 APRIL 2012! Ulrika Holmgaard, VD!

TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj! FREDAG 13 APRIL 2012! Ulrika Holmgaard, VD! TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj FREDAG 13 APRIL 2012 Ulrika Holmgaard, VD 1 En slags historik Teatrarnas riksförbund TR bildades den 15 december 1943 av Några privatteatrar

Läs mer