Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport för perioden tom Rapporten redovisar de för landstinget viktigaste händelserna inom regional utveckling per den 31 augusti Uppdrag för Nämnden för tillväxt kultur och bildning Nämnden för tillväxt, kultur och bildning ska bereda och besluta i de frågor som gäller tillväxt, kultur och bildning samt bereda ärenden av strategisk karaktär för beslut i landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige. Nämnden ska bidra till landstingets och länets utveckling inom områdena kultur, folkbildning, internationella frågor och naturvård. Nämnden ska vidare följa länets utveckling avseende de faktorer som är av betydelse för länets utveckling. Nämnden beslutar om fördelning av tilldelade ekonomiska resurser för bidrag till verksamheter som bedrivs inom nämndens ansvarsområde samt beslutar därvid om regler för bidrag till studieförbund, politiska ungdomsförbund, samt övriga organisationer. Nämnden ska handlägga folkhögskolefrågor och fatta beslut i sin egenskap av folkhögskolestyrelse. Nämnden ska samverka med och ha en regelbunden dialog med Regionförbundet Örebro län i frågor som rör tillväxt, kultur och bildning och i andra frågor som är av betydelse för nämndens verksamhet och därvid hålla sig informerad i och följa upp frågorna för redovisning till landstingsstyrelsen. Nämnden ska föreslå kandidater till landstingets kulturpris och kulturstipendium Viktiga yttre och inre händelser Arbetsmarknadens påverkan på våra folkhögskolor Den rådande situationen på arbetsmarknaden, med ett utökat antal personer som hamnar utanför arbetsmarknaden, ställer nya krav på våra folkhögskolor. En översyn av kursutbud för att möta denna situation har lett fram till att Animationslinjen utgår ur utbildningsprogrammet på Kävesta folkhögskola till förmån för Allmän linje. Post Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon Telefax (5)

20 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Regionala utvecklingsstrategin - handlingsplanearbetet Landstinget är representerat inom utvecklingsområdena; Kunskap och kompetens, Innovationer och entreprenörskap, Lustfyllda möten och Den öppna regionen. Landstinget är utsedd som målområdesansvarig för området Aktiv regionförstoring, Innovativa miljöer samt Sprudlande kulturliv. Landstingets har deltagit i ett av näringsdepartementets dialogmöten inför framtagande av den nationella innovationsstrategin. I augusti presenterades en rapport om länets sammanhållna innovationssystem ett underlag för långsiktig planering av engagemang och finansiering för innovativa miljöer. Prioriterade områden i utvecklingsstrategin utgör tillsammans med kulturplanen en grund för kulturstöd och arbetet med bland annat temagrupper. Spelregelsprocess För att ytterligare utveckla det samarbete som hittills funnits mellan landstinget och den ideella sektorn, har en Spelregelsprocess pågått sedan 28 april 2011, under ledning av stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (Cesam). Vid det första dialogmötet utsågs en referensgrupp för det fortsatta arbetet, bestående av representanter från den ideella sektorn samt politiker och tjänstemän från landstinget. Referensgruppen har tagit fram ett underlag för gemensam värdegrund, principer och åtaganden för det fortsatta arbetet - en remissversion för fortsatt beredning. Kultursamverkansmodellen I januari beslutade Statens kulturråd att godkänna Örebro läns kulturplan Därmed ingår nu Örebro län i den av riksdagen beslutade Kultursamverkansmodellen. Den innebär bland annat att landstinget får ett utökat ansvar för utveckling, finansiering och uppföljning av hela den regionala kulturverksamheten. Vid årsskiftet fördes den regionala kulturverksamheten med dess sex medarbetare över från regionförbundet till landstinget. Därmed har det övergripande regionala kulturpolitiska Post Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon Telefax (5)

21 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning uppdraget samlats inom Örebro läns landsting. Det första åtta månaderna av samverkansmodellen har i hög grad bestått av att bygga upp en fungerande struktur. Det gäller nya rutiner för den politiska processen, finansiering, bidragsgivning och uppföljning. Det har också handlat om kommunikation och samverkan eftersom det utvidgade kulturpolitiska uppdraget kräver att arbetet med kulturplanen sker i dialog och samverkan med övriga aktörer inom kultursektorn. Genomförandet av kulturplanen Kulturplanen innehåller beskrivningar av regionala utvecklingsområden som ska genomföras under kulturplaneperioden Länets kulturinstitutioner och regionala kulturkonsulenter har en nyckelroll för genomförandet, men det finns också områden som inte har självklara regionala aktörer. Det betyder att bred samverkan är en förutsättning för måluppfyllelsen. Landstinget har därför bland annat tagit initiativ till att forma temagrupper som består av kulturaktörer med kompetens och intresse för utveckling i hela regionen inom respektive område. Mål och uppdrag Tillväxt, kultur och bildning Mål 23: Landstinget har ingått en överenskommelse med berörda län om den geografiska omfattningen av en framtida regionkommun. (RÖD) Uppdrag 1: Landstinget ska utveckla sin samverkan med omkringliggande landsting i syfte att öka medborgarnyttan och söka mer kostnadseffektiva lösningar.(gul) Uppdrag 3: Landstinget ska ta fram underlag och analyser som kan ligga till grund för bildandet av framtida regionkommun.(grön) Lägesrapport: En remiss har ställts till länets kommuner för få svar på om man tillstyrker att Örebro läns landsting ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed också att det i Örebro län bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige Mål 27: Landstinget är en av huvudaktörerna i den regionala utvecklingsstrategin och har ett stort ansvar för att jobba för hela länets utveckling. (Gul/Grön) Uppdrag 4: Landstinget deltar aktivt i handlingsplanegrupper inom den regionala utvecklingsstrategin för Örebroregionen med koppling till landstingets verksamhet. Uppdrag 5: (Landstingsdirektören) Lägesrapport: Landstinget är målområdesansvarig inom Aktiv regionförstoring, Sprudlande kulturliv samt innovativa miljöer. För området Aktiv regionförstoring kanaliseras arbetet i första hand till processerna kring Trafikförsörjningsprogrammet och det arbete som pågår att utveckla regionaltågtrafiken i Östra Sverige. Landstinget tar också ett stort ansvar för genomförandet av målområdet Goda kommunikationer med omvärlden. 3 (6)

22 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Mål 28: Landstinget har ett internt system för att tillvarata innovationer.(röd) Uppdrag 8: Landstinget ska utreda hur den interna strukturen för att ta vara på innovationer ska utformas.(röd/gul) Lägesrapport: Enheten för regional tillväxt har tillsammans med funktionen för forskning och utbildning besökt landstinget i Västmanland för att tillvarata erfarenheter från det nyligen påbörjade projektet Innovationssluss, landstinget Västmanland. Mål 29: Landstinget har en överenskommelsemodell för samarbete med föreningsliv och organisationer i länet för att främja samhällsutvecklingen och för att skapa ett mervärde för människors hälsa.(gul) Uppdrag 9: Landstinget ska ta fram underlag för överenskommelse om samarbete med föreningar och organisationer i Örebro län.(gul/grön) Lägesrapport: Referensgruppen har tagit fram ett utkast till remissversion. Mål och uppdrag Kultur och bildning Mål 31: En organisation för det nya regionala kulturpolitiska uppdraget har utvecklats med fungerande arbetsformer. (GUL) Lägesrapport: Ett aktivt arbete för att utveckla nya arbetsformer och rutiner pågår inom den nya kulturenheten. Rutiner för fördelning av statliga medel är exempel på det arbete som har genomförts. Uppdrag 1. En struktur för strategisk kommunikation och omvärldsbevakning för kulturverksamheten och samverkansmodellen ska byggas upp. (GUL) Lägesrapport: Ett nyhetsbrev har skapats och utvecklats vidare under slutet av sommaren, utveckling av webbplatsen pågår. Uppdrag 2. Nya riktlinjer för regionalt kulturstöd finns framtagna i enlighet med styrdokument för den regionala kulturen (GUL) Lägesrapport: Arbetet är i sin slutfas och redovisas under hösten Uppdrag 3. Utreda förutsättningarna och former för att föra över den samlade konsulentverksamheten till Örebro läns landsting för att skapa ett resurscentrum för kommunerna och andra kulturaktörer i länet. (GRÖN) Lägesrapport: En översyn av konsulentverksamheten har genomförts och kommer att presenteras skriftligt i en rapport med förslag för vidare politiska beslut kopplat till verksamheten. Uppdrag 5. Revidering och uppföljning av kulturplanen genomförs årligen. En ny modell för uppföljning och utvärdering av kulturplanens prioriteringar ska utformas. Barn och ungas tillgång till och deltagande i kulturlivet ska följas särskilt. (GUL) Lägesrapport: Utvecklingsarbetet pågår. En grov årscykel för revidering och uppföljning av kulturplanen togs fram under första halvan av året. Att koppla samman årscykeln för uppföljning av kulturplanen med landstingets uppföljningsår pågår. Ett viktigt pågående arbete handlar om införandet av kulturdatabasen för att underlätta regional och statlig uppföljning. Förslag till revidering av kulturplanen 2012 har tagits fram. 4 (6)

23 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Uppdrag 6. Arbetet med att inventera och samla kunskap om länets samlade kulturresurser ska fortsätta. (GUL) Lägesrapport: Arbete pågår inom flera kulturområden. En enkät med utställningsarrangörer inom bild och formområdet i länet har skapats och kommer att skickas ut i september. En inventering av kulturella mötesplatser har påbörjats genom insamling av urval till en mer omfattande inventering som planeras under Mål 32: Samverkansmodellen är etablerad i Örebro län med fungerande struktur för dialog och samarbeten över sektorsgränser. (GUL) Lägesrapport: En modell för dialog och länsövergripande samverkan inom kultursektorn har utarbetats under första kvartalet. Modellen prövas och genomförs under året. Landstinget har bland annat tagit initiativ till att starta ett arbete i temagrupper i syfte att stärka samverkan och uppnå de mål i Örebro läns kulturplan som inte har en självklar ansvarig aktör. Följande temagrupper har inlett sitt arbete: Skapa och utveckla kulturella mötesplatser, Arrangörskap, Ungas inflytande och Kultur i skolan. Uppdrag 4. En plan för en årlig dialogprocess finns framtagen och genomförs med hög kvalité. (GUL) Lägesrapport: En modell för dialog har utarbetats och genomförs under året. Mål 33: Landstinget arbetar aktivt för att utveckla insatser där kulturen blir resurs inom hälso- och sjukvården. (RÖD) Lägesrapport: Inga konkreta insatser har initierats under våren. Dialog kring målområdet pågår internt inom landstinget. Uppdrag 7. En kartläggning av aktörer och pågående insatser inom kultur i vården i länet ska genomföras. Ett regionalt nätverk bildas för att gemensamt driva utvecklingsfrågor kring kultur och hälsa. (GUL) Lägesrapport: En enkät med syfte inventera insatserna av kommuner och landsting inom området Kultur och hälsa är planerad att genomföras i samverkan med Samhällsmedicin under hösten Mål 34:Samverkan med andra regioner har fördjupats genom fler konkreta samarbeten inom kulturområdet. (GUL) Uppdrag 8. Kulturtinget ska 2012 vara ett samarrangemang mellan landstingen i Örebro, Västmanland och Sörmlands län. (GRÖN) Lägesrapport: Genomfört. Kulturtinget i Västerås samlade cirka 220 deltagare från de tre länen. En enkätutvärdering har visat på ett mycket gott betyg från deltagarna. Uppdrag 9. Örebro läns landsting ska arbeta aktivt i främjandet av de kulturella näringarna och kreativa näringarna i länet. (GUL) Lägesrapport: Arbete pågår i samverkan med Regionförbundet Örebro inom ramen för Regional handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. 5 (6)

24 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Funktionens verksamhet under perioden följer väl verksamhetsplan och budget. Samarbetet mellan landstinget, regionförbundet och andra externa parter fortsätter att utvecklas. Genom en aktiv omvärldsbevakning tillsammans med aktörer såväl på lokal/regional nivå som på nationell och europeisk nivå, följer funktionen viktiga trender i vår omvärld som på olika sätt påverkar de områden som ingår i funktionens uppdrag. Örebro Irén Lejegren Ordförande Nämnden för tillväxt kultur och bildning Agneta Stål Enhetschef, Regional tillväxt Rikard Åslund Tf Kulturchef 6 (6)

25 FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Förslag till överenskommelse om spelregler mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län Diarienummer: 11OLL4050 Handläggare: Agneta Stål Ärendebeskrivning Stiftelsen Cesam har av landstingsstyrelsen fått uppdraget att tillsammans med de idéburna organisationerna i vårt län utarbeta ett förlag till överenskommelse om spelregler mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i vårt län. Flera kommuner och regioner arbetar idag med att utveckla sitt samarbete med den idéburna sektorn. Som ett av de första landstingen i Sverige har Örebro läns landsting nu tillsammans med representanter från den idéburna sektorn, utarbetat ett förslag till en regional överenskommelse. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i den nationella överenskommelse som regeringen slöt 2008 med idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Förslag till överenskommelse ska sändas ut på remiss till de föreningar, organisationer och studieförbund som erhåller anslag från Örebro läns landsting i enlighet med Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund. Remissperioden är 1 oktober 2012 till 15 februari 2013 Underlag Remissversion (bil.) Bilaga till remissversion (bil.) Uppföljning Inkomna yttranden ska beredas i nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Förslag till beslut Nämnden för tillväxt kultur och bildning beslutar a t t föreliggande förslag till överenskommelse om spelregler samt därtill hörande bilaga sänd ut på remiss till de föreningar och organisationer som erhåller anslag från Örebro läns landsting. Örebro Agneta Stål enhetschef Delges: Samtliga föreningar, organisationer och studieförbund som i enlighet med Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund.

26 Agneta Stål REMISSVERSION Förslag till överenskommelse om spelregler mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län. Sammanfattning Under perioden maj 2011 till juni 2012 har Örebro läns landsting tillsammans med stiftelsen Cesam samlat föreningar och organisationer i Örebro län för att diskutera värdegrund och principer för samarbetet inför en planerad överenskommelse. Samsyn uppnåddes i grupperna bland annat kring att öppenhet och insyn inte får skada någon part och att Örebro läns landsting och föreningarna bör leva upp till vissa grundkrav för ömsesidigt samarbete. Föreningarna ska också kunna vara kritiskt granskande och kunna agera självständigt i samarbetet, utan att riskera att mista ekonomiskt stöd. Landstinget kallar till årliga dialogmöten för uppföljning av gjorda överenskommelser. Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade den 25 maj 2011 om att vidareutveckla dialogen och samarbetet med de idéburna organisationer som får anslag från landstinget. Stiftelsen Cesam fick uppdraget att driva processen för detta arbete och har tillsammans med de idéburna organisationerna utvecklat grunden för en samarbetsmodell kallad spelregelsöverenskommelse. Stiftelsen Cesam fick uppdraget att planera och genomföra processen att ta fram ett underlag för kommande förslag. Processen Representanter för idéburna organisationer i Örebro län har under ett år arbetat tillsammans med politiker och tjänstemän från Örebro läns landsting i plenum och i mindre diskussionsgrupper. Under dessa möten har följande värdegrund, principer och åtaganden för samarbete formulerats som ett förslag till överenskommelse vilken ska ligga till grund för det fortsatta samarbetet mellan landstinget och de idéburna organisationerna. Post Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon Telefax (6)

27 Agneta Stål Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang tillvaratas är grunden för demokrati. (Grunden för demokrati) En levande demokrati präglad av engagemang och ansvarstagande leder till ömsesidig påverkan och samhällsnytta. (Hur demokratin ser ut) Att värna om och respektera varje enskild organisations självständighet bidrar till att skapa mångfald och långsiktighet i samarbetet mellan det civila samhällets organisationer och Örebro läns landsting. (Hur demokratin ska bevaras och utvecklas) Principer 1. Principen om långsiktighet. Överenskommelser om samarbete mellan Örebro Läns Landsting och civilsamhällets organisationer bör omfatta fyra år i syfte att överlappa mandatperioder. För att skapa kontinuitet är det viktigt att beslut om överenskommelser baseras på politisk enighet. De idéburna organisationernas åtagande. Med respektive organisations/förenings stadgar som grund utarbetas verksamhetsinriktning och verksamhetsplan. Det bör dock tas i beaktande att det kan vara svårt för mindre föreningar att ta fram fleråriga verksamhetsplaner. Organisationerna/föreningarna ansvarar för medlemsvård för att främja rekrytering och öka intresset för föreningen i samhället. Örebro Läns Landstings åtagande. ÖLL ansvarar för att skapa kontinuitet för samarbetet med start ett år in på ny mandatperiod och avslut ett år efter ny mandatperiod inletts. Uppföljning i form av samtal/dialog skall ske årligen. Hänsyn skall tas till ändrade personella och ekonomiska resurser för föreningen vilket kan påverka aktivitetsnivån. ÖLL skall verka för att ta tillvara föreningarnas kompetens inom sina verksamhetsområden. 2 (6)

28 Agneta Stål 2. Principen om ömsesidig öppenhet och insyn För att skapa engagemang och förtroende är en öppen och tillgänglig information från båda parter en förutsättning. Principen om öppenhet och insyn tillämpas så att (den idéburna) organisationens / föreningens uppdrag kan fullföljas utan att skada brukaren, frivilliga, anställda, tredje part eller dess inre demokrati. En organisation som arbetar för människor i utsatta eller känsliga situationer, måste kunna göra det under sekretess som man ålagt sig att följa. Öppenhet är en förutsättning för ömsesidigt förtroende. Öppen och tillgänglig information, från såväl offentlig som ideell sektor, är viktig för att så många som möjligt ska kunna engagera sig. De idéburna organisationernas åtagande. De idéburna organisationerna skall upprätta årsberättelser och ekonomiska rapporter som tydligt redovisar verksamheten och som årligen skickas till landstinget. De idéburna organisationerna skall ha tydliga stadgar rörande ändamål och verksamhet. Uppgifter om enskilda personer skall inte skickas till landstinget. Information om verksamheten ska spridas så att så många som möjligt ska kunna engagera sig. Metoder för uppföljningen ska presenteras eller överenskommas med landstinget. Båda parter ska vara överens om vad hur när och varför man behöver veta hur verksamheten fortlöper. Tillgänglighet och öppenhet ska råda så att det blir möjligt att följa upp på rätt sätt. Verksamhet, budget och utfall för aktiviteten ska redovisas enligt verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Örebro Läns Landstings åtagande. Landstinget åtar sig att på sin hemsida tillhandahålla anmälningsblanketter, information och riktlinjer för anslag till organisationer/ föreningar, ansökningsdatum och övrig informationom den formella relationen mellan landstinget och organisationer /föreningar. Landstinget åtar sig att kalla till årliga möten med föreningar för att stämma av hur samarbetet fungerar. 3. Principen om självständighet och oberoende. De idéburna organisationerna formulerar sitt uppdrag och sin verksamhet utifrån sin identitet och värdegrund. De ska kunna vara kritiskt granskande och verka självständigt i förhållande till landstinget utan att riskera att mista ekonomiskt eller 3 (6)

29 Agneta Stål annat stöd. Det är viktigt att de som berörs av offentliga beslut och insatser själva eller genom sina intresseorganisationer kan hävda sina rättigheter, intressen och suveränitet. De idéburna organisationernas åtaganden. De idéburna organisationerna ska följa den egna föreningens regelverk (stadgar) samt samhällets lagar och förordningar som är hänförliga till den tänkta verksamheten. Verksamhetens målsättning ska inte heller strida mot det samhällsnyttiga innehåll som föreningen förväntas ha som viktig princip för sin verksamhet. Örebro Läns Landstings åtaganden. ÖLL skall verka för att landstingets stöd utformas med hänsyn till principen omsjälvständighet och oberoende vilket förutsätter att politiker och tjänstemän har kunskap om de idéburna organisationernas verksamhet och egenvärde. 4. Principen om kvalitet I och med att de idéburna organisationerna redogör för sin verksamhet enligt överenskommelsen om åtagande, avgör de själva kvaliteten i den egna verksamheten. Överenskommelsens värdegrund ska i sig borga för kvalitet och samhällsnytta. När det civila samhällets aktörer utför verksamhet på uppdrag av Örebro Läns Landsting, är det landstinget som avgör vilka krav på kvalitet som gäller för uppdraget. De idéburna organisationernas åtagande. De idéburna organisationerna ska bedriva sin verksamhet utifrån de stadgar som organisationen har. Man ska beskriva sin verksamhet genom att lämna en verksamhetsplan som beskriver vilken tidsperiod man tänkt sig för uppdraget och att för detta upprätta en budget. Uppföljning och utvärdering ska kontinuerligt genomföras utifrån organisationens verksamhetsmål och policys med den frekvens som verksamheten motiverar. Örebro Läns Landstings åtagande. För att säkerställa god kvalitet bör landstinget arbeta långsiktigt i bidrag och andra ekonomiska åtagande relation till föreningslivet. ÖLL bör säkerställa tillgången till mötesplatser för att nå ut till alla delar av länet. 4 (6)

30 Agneta Stål 5. Principen om dialog Dialog mellan parterna är en viktig princip för att samarbetet ska anses framgångsrikt. De idéburna organisationerna bidrar till att öka det demokratiska deltagandet och inflytandet i relationen mellan landstinget och organisationer. Samarbetet skall präglas av ansvar och ömsesidig respekt i en återkommande öppen dialog. Uppföljning ska genomföras under verksamhetens gång. De idéburna organisationernas åtagande. De idéburna organisationerna ska verka för att skapa intresse- /ämnesgrupper som ex. kultur, folkhälsa, sociala stödorganisationer för att samlas kring gemensamma frågeställningar. Man ska delta i möten med landstinget för att presentera föreningens aktiviteter och utveckling inom sitt verksamhetsområde. Föreningsregister med uppgifter om kontaktperson och adress till hemsida ska kontinuerligt uppdateras. Örebro Läns Landstings åtagande. Örebro läns landsting skall verka för att det utvecklas former för att mer systematiskt utbyta information och erfarenheter mellan landstinget och de idéburna organisationerna. Landstinget har ett ansvar att kalla till en årlig dialogträff för diskussion om överenskommelsen. Landstinget ansvarar för att följa upp samarbetet med de idéburna organisationerna årligen för att införskaffa kunskap om föreningarnas ev. ändrade villkor som lokalhyror, personalfrågor mm av betydelse för föreningarna och samarbetet. 6. Principen om mångfald Mångfald är berikande. I en demokrati har individen rätt att påverka sin vardag. I ett öppet samhälle, där många olika idéburna verksamheter får växa, skapas ständigt utrymme för nya lösningar och modeller för samverkan. Begreppet mångfald betyder i detta sammanhang att samhället välkomnar idéburna organisationer och utförare med vitt skilda värdemässiga eller praktiska utgångspunkter, samt grupper med olika etniska, åldersmässiga och könsmässiga grunder. I ett demokratiskt samhälle är olikheten hos de idéburna organisationerna i sig en tillgång och är också ett tecken på att det är just de demokratiska värdena som ligger till grund för verksamheten. Såväl regionalt som lokalt ändras behoven i ett samhälle i förändring Därför har både den offentliga och den idéburna sektorn ett ansvar för att underlätta framväxten av nya organisationer och utförare samt olika former för samverkan och avtal. 5 (6)

31 Agneta Stål De idéburna organisationernas åtagande. De idéburna organisationerna skall i samverkan bidra till att ge individen många möjligheter att utöva sitt engagemang och sina intressen i föreningar och organisationer. De idéburna organisationerna skall uppmärksamma och motverka antidemokratiska tendenser som motverkar mångfald. Örebro Läns Landstings åtagande. Örebro läns landsting skall stödja det civila samhället och underlätta förutsättningarna för framväxt av nya aktörer. Landstinget skall stimulera utvecklandet av metoder för mångfaldsarbete. 6 (6)

32 FÖREDRAGNINGSPM 1 (2) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Folkhögskola med muslimsk profil Diarienummer: 12OLL2678 Handläggare: Agneta Stål Ärendebeskrivning Föreningen Al-Falaq har såväl i dialog med Örebro läns landsting som i bifogad kompletterande skrivelse framfört önskemål om att bilda en folkhögskola i Örebro län med muslimsk profil. I enlighet med inkommet underlag vill man med detta bidra till att häva det utanförskap som många nya svenskar befinner sig i på grund av svag studiebakgrund, bristande kunskaper i svenska, omgivningens okunskap om deras kultur och/eller ojämlika levnadsförhållanden i den egna sociala miljön. Föreningen Al-Falaq vill introducera folkhögskolan som en attraktiv studieform bland korttidsutbildade med annan språklig kulturell bakgrund än den svenska genom att anordna kortare kurser med huvudsakligt inslag av svenska och samhällskunskap. Förutom i samtal med Örebro läns landsting den 29 mars 2012, har föreningen varit i kontakt med länets övriga folkhögskolor för att, i ett inledande skede, få ta del av elevveckotimmar som eventuellt inte utnyttjas. I dagsläget, då vi har många unga vuxna med ofullständig gymnasieutbildning, är trycket på våra folkhögskolor mycket högt. Detta medför att tilldelade elevveckotimmar är mer än intecknade. Det finns därmed inget utrymme att erbjuda till annan kursverksamhet. Eftersom landstingets folkhögskolor är politiskt- och religiöst obundna är det inte heller möjligt att inom ramen för våra folkhögskolor, skapa en filialverksamhet med den inriktning föreningen Al-Falaq föreslår. Det är dock en angelägen fråga som föreningen driver - att öka bildningsnivån och genom detta bidra till ökad integration och mångfald i samhället. Föreningen kan, för detta ändamål, ställa en ansökan till Folkbildningsrådet om att bilda en ny folkhögskola i vårt län med muslimsk profil. I avvaktan på sådant beslut kan möjligen studieverksamhet anordnas i samarbete med studieförbund och/eller Örebro kommuns utbildningsverksamhet för vuxna. Genom att ta vara på den kunskap och ambition som föreningen Al-Falaq har skulle möjligen ett samarbetsprojekt mellan flera parter kunna utvecklas. Underlag Brev från Al-Falaq (Bil.) Uppföljning Fortsatt dialog med föreningen och andra parter. Ekonomiska konsekvenser --

33 FÖREDRAGNINGSPM 2 (2) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Förslag till beslut Nämnden för tillväxt, kultur och bildning beslutar a t t mot bakgrund av att landstingets folkhögskolor är politiskt och religiöst obundna samt att det inte finns elevveckotimmar att avvara, föreslå föreningen Al-Falaq att ställa en ansökan till Folkbildningsrådet om att starta en folkhögskola med muslimsk profil i Örebro län, samt a t t Örebro läns landsting för en fortsatt dialog med föreningen och andra ingående parter om ett eventuellt samarbetsprojekt inom ramen för annan bildningsverksamhet. Örebro Agneta Stål Enhetschef Delges: Föreningen Al-Falaq

34

35 FÖREDRAGNINGSPM 1 (2) Organ Sammanträdesdatum Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Revidering av kulturplanen 2012 Diarienummer: 12OLL2240 Handläggare: Lena Adem Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige antog den regionala kulturplanen för Örebro län i oktober Planen godkändes av Statens kulturråd vilket innebar att Örebro län kom in i samverkansmodellen från och med 1 januari Örebro läns landsting har därmed det övergripande regionala kulturpolitiska uppdraget. Det innebär att initiera och driva utvecklingsarbete samt att ansvara för genomförande, uppföljning och utvärdering av samverkansmodellen. Kulturplanen är ett levande dokument som omprövas årligen. Fokus i revideringsprocessen 2012 har varit: Justering av direkta felaktigheter. Ändringar av utvecklingsområdena på grund av genomförda åtgärder eller förändringar Införande av nya textavsnitt som saknas i planen. Information om revideringen har lämnats skriftligt till länspolitiker, kulturtjänstemän, kommunchefer samt via nyhetsbrev och webb till Örebro läns kulturliv. Samtal om revideringen har bland annat förts på länskulturrådet. Sammanlagt har sju skrivelser kommit in under revideringsperioden. Dessa är från Arkivcentrum, Lindesbergs kommun, Lekebergs kommun, Kumla kommun, Teater Martin Mutter, Örebro länsteater och Sveriges Författarförbund. Skrivelserna har beaktats i den mån det har upplevts motiverat och möjligt. Utifrån direktiv från Statens kulturråd och andra diskussioner som har förts under året har revideringar också genomförts vad gäller funktionsnedsättningar, nationella minoriteter, civilsamhället, mångfald och teater. Underlag Regional kulturplan i Örebro län Inkomna skrivelser enligt ovan Förslag revideringar 2012 (att tillföra kulturplanen som en bilaga 2013) Uppföljning Uppföljning av kulturplanen sker utifrån Kulturrådets föreskrifter om kvantitativa och kvalitativa variabler samt utifrån regionala kriterier.

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Har du sett på mångkulturkonsulenten!

Har du sett på mångkulturkonsulenten! Har du sett på mångkulturkonsulenten! Utvärdering av verksamheten med regionala konsulenter för mångkultur Nina Edström Har du sett på mångkulturkonsulenten! Utvärdering av verksamheten med regionala konsulenter

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

NÄR VAR HUR om ungas kultur

NÄR VAR HUR om ungas kultur NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden Förord Kulturutövande har stor betydelse i ungas liv. Många unga ägnar sig åt någon form av kultur på fritiden. De trivs med sitt

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer