Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013 Diarienummer: 13OLL463 Handläggare: Agneta Stål Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Örebro läns landstings övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla landstingets verksamhet och vänder sig i första hand till Örebro läns landstings verksamheter. Det innebär att de inriktningar och mål som beskrivs i verksamhetsplanen ska göras konkreta och omsättas i praktiken av verksamheten. Landstingets verksamhetsplan med budget anger landstingsfullmäktiges prioriteringar. De landstingsövergripande målen och målområdena ska vara utgångspunkt för förvaltningarnas verksamhetsplaner och löpa som en röd tråd hela vägen fram till den enskilda medarbetaren. Landstingets verksamhetsplan med budget 2013 ligger den till grund för verksamhetsplanen för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Underlag Förslag till verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Uppföljning Målen och uppdragen i verksamhetsplanen följs fortlöpande upp av nämnden för tillväxt kultur och bildning och dess presidium samt i verksamhetsberättelse för Ekonomiska konsekvenser Mål och uppdrag i verksamhetsplanen ryms inom budget för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Beredning Verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013 har tagits fram av ledningskansliets enheter för Regional tillväxt, Kultur och bildning. Förslag till beslut Nämnden för tillväxt, kultur och bildning a t t fastställa framlagt förslag till verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Örebro Agneta Stål Enhetschef, Regional tillväxt Rikard Åslund Tf Kulturchef

15 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 Verksamhetsplan med budgetram 2013 Nämnden för tillväxt kultur och bildning Nämnden för tillväxt, kultur och bildning ska bereda och besluta i de frågor som gäller tillväxt, kultur och bildning samt bereda ärenden av strategisk karaktär för beslut i landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige. Nämnden ska bidra till landstingets och länets utveckling inom områdena kultur, folkbildning, internationella frågor och naturvård. Nämnden ska vidare följa länets utveckling avseende de faktorer som är av betydelse för länets utveckling. Nämnden beslutar om fördelning av tilldelade ekonomiska resurser för bidrag till verksamheter som bedrivs inom nämndens ansvarsområde samt beslutar därvid om regler för bidrag till studieförbund, politiska ungdomsförbund, samt övriga organisationer. Nämnden ska handlägga folkhögskolefrågor och fatta beslut i sin egenskap av folkhögskolestyrelse. Nämnden ska samverka med och ha en regelbunden dialog med Regionförbundet Örebro län i frågor som rör tillväxt, kultur och bildning och i andra frågor som är av betydelse för nämndens verksamhet och därvid hålla sig informerad i och följa upp frågorna för redovisning till landstingsstyrelsen. Nämnden ska föreslå kandidater till landstingets kulturpris och kulturstipendium. Regional utveckling Landstinget verkar för att skapa förutsättningar för ett gott liv och god livskvalitet för länsinvånarna samt för en hållbar regional utveckling. Förutom ansvaret för hälso- och sjukvård ingår i detta uppdrag även andra viktiga insatsområden som att skapa system för att tillvarata forsknings- och innovationskraft, ge förutsättningar för ett brett kulturliv samt medverka till en bildnings och utbildningsmiljö som stärker förutsättning för kompetensutveckling. Regional utvecklingsstrategi Genom att vara en aktiv part i den regionala utvecklingsstrategin tar vi vårt ansvar för det gemensamma utvecklingsarbetet i Örebro län och de utmaningar vi står inför. Strategier på EU-nivå samt nationella utvecklings- och innovationsstrategier påverkar vårt gemensamma planeringsarbete. Region 2015 Örebro läns landsting har tillsammans med länets kommuner ställt sig positivt till förslaget om bildandet av en regionkommun, företrädda av direktvalda parlament. I november 2012 ansökte Örebro läns landsting hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt Post Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon Telefax (8)

16 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed också att det i Örebro län bildas en region med direktvalt fullmäktige Det närmaste året kommer att präglas av omfattande och genomgripande diskussioner och planering inför vår framtida region. Innovationer Landstinget har en framträdande roll i länets innovationssystem, både som kunskapsintensiv hälso- och sjukvårdsorganisation och som en av de största arbetsgivarna i länet. De mest attraktiva innovations- och utvecklingsmiljöerna växer oftast kring universitetssjukhusen. Detta förutsätter dock tydliga plattformar och strukturer för att skapa ett nära samarbete med universitet och andra aktörer inom vårt innovationsstödjande system. I landstingen runt om i Sverige finns olika arbetssätt för att stimulera utveckling av innovationer i vården, så kallade Innovationsslussar där personalens produktions- och förbättringsidéer tillvatatas. Utvecklat samarbete med idéburna organisationer Genom att ge stöd till och samarbeta med kultur- och föreningslivet förbättrar landstinget förutsättningarna för delaktighet, demokrati och god folkhälsa i vårt län. En utveckling av detta samarbete är att utarbeta kriterier för att i högre grad kunna ingå överenskommelser. Denna process för ett utvecklat samarbete mellan landstinget och den idéburna sektorn kommer att fortsätta under 2013 med syftet att fastställa en modell för överenskommelser samt utreda möjligheten att skapa ett regionalt utvecklingscentrum för social ekonomi och innovationer. Internationella frågor Den gemensamma internationella strategin för Örebro län är en del av den regionala utvecklingsstrategin. En av de stora utmaningarna är EU 2020 med sina tre prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Tillsammans med Regionförbundet Örebro och Central Sweden kommer vi att aktivt bevaka processen inför kommande strukturfondsperiod, Ett nytt kulturpolitiskt uppdrag Örebro län gick 2012 med i den av riksdagen beslutade samverkansmodellen. Genom reformen får Sveriges regioner ett ökat ansvar för utveckling, förnyelse och finansiering av kultursektorn. Modellen innebär att statliga kulturmedel fördelas regionalt med den regionala kulturplanen som utgångspunkt. Syftet med modellen är bland annat att skapa större utrymme för regionala prioriteringar. Samverkansmodellen i Örebro län Januari 2012 flyttades det regionala kulturpolitiska uppdraget från regionförbundet till landstinget. Landstinget arbetar i enlighet med kulturplanen för att det i hela länet finns ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande. Genom de regionala kulturinstitutionerna Örebro länsteater, Örebro läns museum, ArkivCentrum och Länsmusiken i Örebro, medverkar landstinget till att ge invånarna tillgång till kulturupplevelser av hög kvalitet. Landstinget delar också årligen ut regionalt kulturstöd, kulturstipendier och ett kulturpris i linje med prioriteringar i den regionala kulturplanen. 2 (8)

17 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 Landstinget initierar och driver utvecklingsarbete med den fastställda regionala kulturplanen som utgångspunkt. Landstinget ansvarar för genomförande, uppföljning och utvärdering av kulturplanen och samverkansmodellen. Uppföljning och utvärdering är kopplad både till regionala och statliga krav. Länets kulturplan tar ett helhetsgrepp på regionens ambitioner för kulturens utveckling under En central utgångspunkt i planen och dess prioriteringar är att kulturen ska vara tillgänglig för alla, både ur ett deltagarperspektiv och ur ett åskådarperspektiv. Ett särskilt fokus är att nå barn och unga. Även jämställdhet och interkulturell utveckling betonas som en viktig del i tillgänglighetsarbetet. En nationell kulturdatabas har skapats av Region Skåne och Statens kulturråd. Örebro läns landsting har anslutit sig till databasen. Syftet med databasen är att underlätta uppföljning och möjliggöra jämförelser mellan regionerna. Kulturens roll för en regional utveckling Kulturen har stor betydelse för regionens attraktivitet och utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin lyfter fram kultur och upplevelser som ett viktigt utvecklingsområde för Örebro läns framtidsarbete. Ung kultur, nyskapande och länets egna berättelser lyfts fram som särskilt viktiga. Inom klimat och hållbarhetsarbetet kan kulturen också spela en pådrivande roll. Ett exempel på detta är länsteaterns ambition att bli ledande på hållbarhet inom scenkonsten. Kultur och hälsa Idag råder stor enighet om att kultur och hälsa hör samman och kulturens roll inom sjukoch hälsovården väcker allt större intresse. Flera undersökningar och studier bekräftar kulturens betydelse för hälsa och för rehabilitering. Här finns en stor utvecklingspotential som kopplar samman flera av landstingets ansvarsområden. Att göra kulturen tillgänglig för alla är en viktig princip i kulturplanen för Örebro län. Inte minst gäller detta de medborgare som av rent fysiska anledningar har svårt att ta sig till kulturevenemang. Bildning Folkhögskoleverksamhet Landstinget äger och driver två folkhögskolor som förutom allmän linje fått uppdraget att ha särskilda profilområden, estetisk inriktning på Kävesta samt inriktning mot funktionsnedsättningar på Fellingsbro. Skolornas verksamhet styrs även av Folkbildningsrådets fastställda direktiv rörande krav på utbildning, elevsäkerhet och kvalitetskontroll. Folkhögskolorna ska även gemensamt titta över vilka samordningseffekter som är möjliga för en ännu bättre ekonomisk hushållning 3 (8)

18 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 Genom samarbeten med länets kommuner, socialtjänst och arbetsförmedling erbjuder folkhögskolorna en plats för personer som står utanför arbetsmarknaden. Syftet är att stärka självförtroende och förbereda eleverna för kommande studier på allmän linje. Bildningsförbunden Landstingets stöd till länets studieförbund är ett viktigt inslag för att skapa arenor för att utveckla ny kunskap i gemenskap, skapa intressebaserade möten samt erbjuda ett omfattande utbud av aktiviteter i hela länet.. Fullmäktiges mål Mål 14: Landstinget är en aktiv part i länets innovationsstödjande system. Uppföljning: sker i årsredovisning samt fortlöpande i nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Mål 15: Landstinget är en av huvudaktörerna i den regionala utvecklingsstrategin och har ett stort ansvar att jobba för hela länets utveckling. Uppföljning: genom delårsrapport och årsredovisning. Mål 21: Landstinget arbetar för ett kulturliv för alla. Särskilt viktigt är barns och ungas tillgång till kultur och deras inflytande i kulturlivet. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt inom ramen för den regionala kulturplanen. Mål 22: Landstinget driver i samverkan med andra parter ett utvecklingsarbete, med den fastställda regionala kulturplanen som utgångspunkt, i syfte att skapa ett kulturliv av hög kvalitet i länet. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt inom ramen för den regionala kulturplanen. Mål 23: Landstinget genomför uppföljning och utvärdering av kulturplanen i syfte att främja utvecklingen av regional kultur och uppfylla krav från statlig och regional nivå. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt inom ramen för den regionala kulturplanen. Mål 24: Landstinget arbetar för att öka samverkan inom området kultur och hälsa i länet. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt inom ramen för den regionala kulturplanen. Mål 25: Regionbiblioteket Örebro-Västmanland främjar samarbete, kunskapsutveckling och kvalitet i och mellan de offentligt finansierade biblioteksverksamheterna i regionen. Ett tydligt fokus är barn och unga. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt inom ramen för den regionala kulturplanen. Mål 26: Mål Dans i Örebro län främjar dans och stärker kvaliteten inom dansområdet i länet. Ett tydligt fokus är barn och unga. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt inom ramen för den regionala kulturplanen. Mål 27: Film i Örebro län främjar en bred filmkulturell verksamhet både vad gäller filmupplevelse och eget skapande. Ett tydligt fokus är barn och unga. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt inom ramen för den regionala kulturplanen. 4 (8)

19 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 Mål 28: Folkhögskolorna har förändrat Studiemotiverande folkhögskolekurs till att även omfatta deltagare över 25 år. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt fortlöpande i nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Mål 29: Folkhögskolorna har en modell för gemensamt resursutnyttjande inom relevanta områden. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt fortlöpande i nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Fullmäktiges uppdrag till nämnder och verksamhet Landstingsövergripande Uppdrag 1. Kunskapen om folkhälsans utveckling inom de stora folksjukdomarna ska fördjupas. Fokus läggs på hälsans fördelning när det gäller kön, etnicitet och social bakgrund. Kunskapen ska visa vilka strategier som är framgångsrika för att motverka ojämlikhet i hälsa. Uppdrag 2. Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera folkhälsoplanens mål och intentioner. Uppdrag 3. Verksamheterna ges i uppdrag att i tillämpliga delar implementera jämställdhetsstrategins mål och intentioner. Uppdrag 4. Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera miljö- och hållbarhetsprogrammets mål och intentioner. Uppdrag 5. Landstinget deltar aktivt i samtliga handlingsplanegrupper inom den regionala utvecklingsstrategin för Örebroregionen. Uppdrag 6. Landstinget deltar aktivt i arbetet med regional översiktlig planering. Uppdrag 7. De horisontella perspektiven barns bästa, jämställdhet och miljö ska genomsyra landstingets beslutsunderlag och styrande dokument när det är tillämpligt. Uppdraget ska vara klart Uppdrag inom Regional utveckling Uppdrag 34. Nämnden för tillväxt, kultur och bildning får i uppdrag att under 2013 bygga upp en innovationssluss för att tillvarata personalens produkt- och förbättringsidéer. Uppdrag 35. Nämnden för tillväxt, kultur och bildning får i uppdrag att under 2013 etablera en modell för utökat samarbete med den idéburna sektorn. Uppdrag 36. Nämnden för tillväxt, kultur och bildning får i uppdrag att under 2013, tillsammans med företrädare för idéburna sektorn ta fram ett förslag till system för att tillvarata social innovationer/socialt företagande i länet. 5 (8)

20 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 Uppdrag 37. Ledningskansliet får i uppdrag att utreda villkoren för samverkan mellan verksamheter och det ideella föreningslivet, när det gäller möjligheten att anlita ideella föreningar i olika former av uppdrag. Uppdrag 45. Att utveckla internationella utbyten där ett exempel är EU-projektet Young Cultures Organizers. Uppdrag 46. Att ingå i och implementera den nationella kulturdatabasen i syfte att underlätta fördelning och uppföljningsarbete. Uppdrag 47. Fortsätta utvecklingsarbetet inom kultur och hälsa genom kartläggning och inventering. Uppdrag 48. Ledningskansliet får i uppdrag att tillsammans med LoVS fortsätta arbetet med att tillgängliggöra landstingets konst. Uppdrag 49. Att tillsammans med folkbibliotek och folkbildning öka förutsättningarna för allmänhetens digitala delaktighet (Regionbiblioteket). Uppdrag 50. Att tillsammans med andra konstformer stimulera barns och ungas läslust (Regionbiblioteket). Uppdrag 51. Nämnden för tillväxt, kultur och bildning ska slutföra ett pilotprojekt för att möjliggöra direktsändningar av regional kultur inom landstinget. 6 (8)

21 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 Årsplanering nämnden för tillväxt, kultur och bildning Nämndmöte 23 jan Nämndmöte 27 februari Nämndmöte 3 april Ärenden: Verksamhetsplan med budget Verksamhetsberättelse Information: Örebro läns bildningsförbund Fontänhuset Vilt- och naturvårdskommittén Regionalt utvecklingscenter Regional och digitial agenda Litteraturutredningen Naturum Uppföljning av landstingens/regionernas stöd till folkhögskolorna för år 2012 Ärenden: Budget (detaljerad) Bokslut 2012 Årsberättelse Fellingsbro FH Fördelning nationella medel Information: Kulturtinget 6-7 mars Regionbildningsprocessen Tema målområde? Ev senareläggs sammanträdet med workshop på kvällen Ärenden: Ev. remissvar Sjöstrands utredning Årsberättelse Kävesta FH Information: ev. workshop kring kultur & hälsa Sammanhållningspolitiken Regionbildningsprocessen Tema målområde? Regionbildningsprocessen Nämndmöte 22 maj Nämndmöte aug Nämndmöte 25 sept Ärenden: Internat Ärenden: Delårsuppföljning Nämndens temagrupper Revidering av Kulturplan Information: Utkast reviderade riktlinjer enligt Delårsuppföljning Sammanställning remisser spelregelsmodellen Information spelregelsprocessen Ärenden: Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport Regionbildningsprocessen Regionbildningsprocessen Information: Tema målområde? Regionbildningsprocessen Nämndmöte 30 okt Nämndmöte 3 december Lokal Ärenden: Reviderade riktlinjer för stöd till föreningar, organisationer och studieförbund Överenskommelsemodell Information: Ärenden: Föreningsbidrag 2014 Förutsättningar för regionalt utvecklingscentrum. Förslag Information: Regionbildningsprocessen Tema målområde? Regionbildningsprocessen Tema målområde? Presidium: Lokalen Törnrosen 11 feb, 18 mars, 6 maj, 13 aug, 9 sept, 14 okt, 18 nov. Kl utom den 9 sept mars då mötet är Nämnd: 23 jan Gästmatsal & Persiljan 27 feb Gästmatsalen & Boken 3april Linden & Persiljan 22 maj Linden & Persiljan aug - internat 25 sept Linden & Persiljan 30 okt Gästmatsalen & Persiljan 3 dec Linden och persiljan 7 (8)

22 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 Budgetram Budget 2012, 2013 och plan Nämnden för Tillväxt, Kultur och Bildning Driftbudget, netto Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 tkr Tillväxt Kultur Folkhögskolor Nämndens ram (8)

23

24 FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Verksamhetsberättelse 2012 för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Diarienummer: 13OLL464 Handläggare: Agneta Stål Ärendebeskrivning Med utgångspunkt i Verksamhetsplan med budget för 2012 och nämndernas/ förvaltningarnas verksamhetsberättelser sammanställs landstingets gemensamma årsredovisning. Verksamhetsberättelsen skall spegla resultatet av verksamheten och fokusera på väsentliga händelser, måluppfyllelse och resultat under året. För att underlätta sammanställningen av landstingets årsredovisning skall samma disposition tillämpas i alla nämnder och förvaltningar. Underlag Förslag till verksamhetsberättelse 2012 för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Uppföljning Verksamhetsberättelsen 2012 skickas för sammanställning till ledningskansliet, Örebro läns landsting senast 4 februari Förslag till beslut Nämnden för tillväxt, kultur och bildning beslutar a t t fastställa framlagt förslag till verksamhetsberättelse 2012 för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Örebro Agneta Stål Enhetschef Rikard Åslund Tf Kulturchef Delges: LK - Ekonomi

25 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Årsrapport OLL464 Uppdrag för Nämnden för tillväxt kultur och bildning Nämnden för tillväxt, kultur och bildning ska bereda och besluta i de frågor som gäller tillväxt, kultur och bildning samt bereda ärenden av strategisk karaktär för beslut i landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige. Nämnden ska bidra till landstingets och länets utveckling inom områdena kultur, folkbildning, internationella frågor och naturvård. Nämnden ska vidare följa länets utveckling avseende de faktorer som är av betydelse för länets utveckling. Nämnden beslutar om fördelning av tilldelade ekonomiska resurser för bidrag till verksamheter som bedrivs inom nämndens ansvarsområde samt beslutar därvid om regler för bidrag till studieförbund, politiska ungdomsförbund, samt övriga organisationer. Nämnden ska handlägga folkhögskolefrågor och fatta beslut i sin egenskap av folkhögskolestyrelse. Nämnden ska samverka med och ha en regelbunden dialog med Regionförbundet Örebro län i frågor som rör tillväxt, kultur och bildning och i andra frågor som är av betydelse för nämndens verksamhet och därvid hålla sig informerad i och följa upp frågorna för redovisning till landstingsstyrelsen. Nämnden ska föreslå kandidater till landstingets kulturpris och kulturstipendium Post Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon Telefax (5)

26 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Rapportering Regionfrågan Den 27 november beslutade landstingsfullmäktige att ansöka till regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i länet enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630)Den pågående statliga utredningen om statlig/regional organisation, under ledning av Mats Sjöstrand, lämnade sitt betänkande Statens regionala förvaltning den 17 december Arbetet med Sveriges regionala indelning gick därmed in i en ny fas. 1 december startade projektet Region 2015 vars uppdrag är att ta fram förslag på styrning, ledning och ansvarsområden för en ny samlad regional organisation för hälso- och sjukvård och regional utveckling i Örebro län. Arbetsmarknadens påverkan på våra folkhögskolor Den rådande situationen på arbetsmarknaden med hög arbetslöshet har ställt nya krav på våra folkhögskolor. Tillsammans med Samordningsförbundet Finsam i Örebro, har särskilda insatser skapats som förberedelse för arbetslivsinriktad rehabilitering. Aktiviteter har pågått för unga arbetslösa (SMF), en 12 veckors kurs. Finansiering av detta har skett via statliga medel från Folkbildningsrådet. Syftet med SMF-kurserna är att motivera deltagarna för vidare studier. Kävesta har gjort förändringar i kursutbudet för att på så sätt kunna stärka upp allmän linje med anledning av det höga söktrycket. Myndigheten för yrkeshögskolan tog fr.o.m. den 1 juli 2012 över ansvaret för fördelning av det extra statsbidraget till tolkutbildning på folkhögskolor.regeringen har via sin budgetproposition beslutat om ett 3-årigt kandidatprogram i teckenspråk och tolkning förlagt på Stockholms universitet. Detta gör att antalet tolkutbildningar kommer att minska. Internationell strategi för Örebro län EU 2020 EU:s tre huvuddimensioner är den ekonomiska, den sociala och den politiska. Genom delaktighet och engagemang i de politiska medlemsnätverk som landstinget är anslutet till; Assembly of European Regions (AER) och European Network of Cities &Regions for the Social Economy (REVES). Årets engagemang har byggt på att följa medlemsnätverkens arbete. Utöver bevakning av de politikområden som direkt påverkar landstinget har också aktiviteter kopplade till EU 2020 samt den framtida sammanhållningspolitiken bevakats. Spelregelsprocess För att ytterligare utveckla det samarbete som hittills funnits mellan landstinget och den ideella sektorn, har en process påbörjats under ledning av stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (Cesam). En referensgrupp med representanter för den ideella sektorn av civilsamhället, politiker samt tjänstemän träffats en gång i månaden för att tillsammans formulera ett underlag för gemensamma spelregler för det framtida samarbetet. Remissperioden sträcker sig till 15 mars (5)

27 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Regionala utvecklingsstrategin handlingsplanearbetet Landstinget är representerat inom utvecklingsområdena; Kunskap och kompetens, Innovationer och entreprenörskap, Lustfyllda möten och Den öppna regionen. I det sistnämnda är landstinget utsedd som målområdesansvarig för området Aktiv regionförstoring. Inom området Lustfyllda möten och upplevelser har landstinget under året haft en ledande roll genom arbetet med den regionala kulturplanen. Landstinget har där ansvar för målområde Ett sprudlande kulturliv och Innovativa miljöer. Genom dessa engagemang medverkar landstinget aktivt tillsammans målområdesansvariga och med övriga intressenter i länet för att genom gemensamma handlingsplaner svara för och delta i aktiviteter inom prioriterade områden. Mål och måluppfyllelse samt särskilda uppdrag enligt verksamhetsplan med budget Målen som formulerades i Örebro läns landstings verksamhetsplan med budget , antogs i samma form i verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Ansvar och måluppfyllelse presenteras enligt nedanstående. Mål 23: Landstinget har ingått en överenskommelse med berörda län om den geografiska omfattningen av en framtida region. Uppdrag 1: Landstinget ska utveckla sin samverkan med omkringliggande landsting i syfte att öka medborgarnyttan och söka mer kostnadseffektiva lösningar. Uppdrag 3: Landstinget ska ta fram underlag och analyser som kan ligga till grund för bildandet av framtida regionkommun. Processen avbröts 17 januari mot bakgrund av att landstinget i Sörmland valde att inte ingå i Region Mälardalen. Processen har dock fortsatt i vårt län där samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar har ställt sig positiva till den hemställan som Örebro läns landsting ställt till regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i enlighet med SFS 2010:630 Mål 27: landstinget är en av huvudaktörerna i den regionala utvecklingsstrategin och har ett stort ansvar för att jobba för hela länets utveckling. Uppdrag 4: Landstinget deltar aktivt i handlingsplanegrupper inom den regionala utvecklingsstrategin för Örebroregionen med koppling till landstingets verksamhet. Landstinget har målområdesansvar inom Aktiv regionförstoring, Sprudlande kulturliv samt Innovativa miljöer. Landstinget tar också ett stort ansvar för genomförandet av målområde Goda kommunikationer med omvärlden samt området Kunskap och kompetens Mål 28: Landstinget har ett internt system för att tillvarata innovationer. Uppdrag 8: Landstinget ska utreda hur den interna strukturen för att ta vara på innovationer ska utformas. 1 Örebro läns landsting. Verksamhetsplan med budget (5)

28 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Landstinget har under året samlat in kunskap från andra landsting samt deltagit i kunskapsseminarier inom området. Fördjupade kontakter har tagits med landstinget i Västmanland samt Norrbottens läns landsting. I syfte att stärka kommande insatser har en ansökan om Regionala tillväxtmedel ställts till Regionförbundet Örebro. Mål 29: Landstinget har en överenskommelsemodell för samarbete med föreningsliv och organisationer i länet för att främja samhällsutvecklingen och för att skapa ett mervärde för människors hälsa. Uppdrag 9: Landstinget ska ta fram underlag för överenskommelse om samarbete med föreningar och organisationer i Örebro län. Ett gemensamt underlag för överenskommelse har utarbetats genom dialogmöten under året. Underlaget har gått ut på remiss. Det regionala kulturpolitiska uppdraget och införandet av kultursamverkansmodellen Landstingsfullmäktige och regionstyrelsen fattade 2011 beslut om att landstinget skulle överta det övergripande regionala kulturpolitiska uppdraget. Den 1 januari 2012 flyttades därmed samtliga delar av den regionala kulturverksamheten från regionförbundet till landstinget. Landstingsfullmäktige antog den regionala kulturplanen för Örebro län i oktober Planen godkändes av Statens kulturråd och Örebro län kom in i kultursamverkansmodellen 3 från och med 1 januari Landstingets kulturpolitiska uppdrag inom samverkansmodellen innebär ett ansvar för att initiera och driva utvecklingsarbete inom kulturområdet samt att ansvara för genomförande, uppföljning och utvärdering inom samverkansmodellen. Det finns inte ett givet svar på hur samverkansmodellen ska fungera. Varje region hittar sin egen metod utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. I Örebro län infördes samverkansmodellen samtidigt som huvudmannaskapet för kulturen flyttades från regionförbundet till landstinget. Samverkan och kunskap förutsättningar för den regionala kulturplanens genomförande Samverkan är en förutsättning för måluppfyllelsen av kulturplanen. Landstinget har 2012 bland annat tagit initiativ till att forma gränsöverskridande temagrupper kopplade till kulturplanens utvecklingsområden. Kulturplanen har synliggjort flera utvecklingsområden som kräver ökad kunskap och fördjupade framtidsdiskussioner. Utifrån det har flera inventeringar och undersökningar initierats Mål och måluppfyllelse samt särskilda uppdrag enligt verksamhetsplan med budget Målen som formulerades i Örebro läns landstings verksamhetsplan med budget , antogs i samma form i verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Ansvar och måluppfyllelse presenteras enligt nedanstående. 3 Genom kultursamverkansmodellen får Sveriges regioner ett utökat ansvar för utveckling och finansiering av kultursektorn. Modellen innebär att statliga kulturmedel fördelas regionalt enligt en kulturplan. Syftet är att ge utrymme för regionala prioriteringar och större mångfald. 4 Örebro läns landsting. Verksamhetsplan med budget (5)

29 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Mål 31: En organisation för det nya regionala kulturpolitiska uppdraget har utvecklats med fungerande arbetsformer Uppdrag 2. Nya riktlinjer för regionalt kulturstöd finns framtagna i enlighet med styrdokument för den regionala kulturen Uppdrag 5. Revidering och uppföljning av kulturplanen genomförs årligen. En ny modell för uppföljning och utvärdering av kulturplanens prioriteringar ska utformas. Barn och ungas tillgång till och deltagande i kulturlivet ska följas särskilt. Det finns idag en fungerande organisation för det nya regionala kulturpolitiska uppdraget med fungerande arbetsformer. Vilket bland annat innebär: -Utveckling av nya rutiner för kulturenhetens arbete i vilket ingår utveckling av interna arbetsredskap för planering, uppföljning och utvärdering. -Utveckling av nya rutiner för fördelning av statliga och regionala medel och den årliga revideringen av kulturplanen. -Översyn av den sammantagna regionala bidragsgivningen och skapandet av nya riktlinjer i överensstämmelse med kulturplanens målsättningar. - Utveckling av en ny modell för uppföljning och ansökning för externa kulturaktörer har skett utifrån nya behov genom inträdet i kultursamverkansmodellen. Uppföljningen har utformats i dialog med Statens kulturråd som skapat två nya föreskrifter på området under Arbetet med att införa en nationell kulturdatabas har påbörjats och kommer att slutföras under våren Lämpliga indikatorer (i den mån de inte finns i den statliga redovisningen) behöver på sikt utvecklas för redovisning inom landstinget. -Ett internt arbete har påbörjats när det gäller att särskilt se på barn och ungas tillgång till kultur i syfte att skapa en mall för att genomföra barnkonsekvensanalyser för det interna arbetet. Mål 32: Samverkansmodellen är etablerad i Örebro län med fungerande struktur för dialog och samarbeten över sektorsgränser. Uppdrag 4. En plan för en årlig dialogprocess finns framtagen och genomförs med hög kvalité. Uppdrag 1. En struktur för strategisk kommunikation och omvärldsbevakning för kulturverksamheten och samverkansmodellen ska byggas upp En struktur för strategisk kommunikation och omvärldsbevakning för kulturverksamheten behöver utvecklas ytterligare. En ram för vilka grupper som kommunikation ska ske med finns genom länets kulturplan. Under året har fokus dels lagts på att skapa en årscykel för kommunikationen med olika aktörer och dels på att utveckla grundläggande kommunikationskanaler genom arbete med den externa webben och ett nyhetsbrev. I nuläget når nyhetsbrevet 700 kulturaktörer i länet (politiker, tjänstemän, civilsamhälle, kulturskapare). Kulturplanens dialogprocess har omfattat även en separat ungdomsdialog, men en genomförd analys visar att unga inte nåtts i tillräckligt stor utsträckning, varför en ungdomspanel har skapats. Ungdomspanelen är viktig i en strategisk struktur för att verkligen nå unga och få ta del av deras tankar och åsikter. Dialogen vilar här på modern digital teknik istället för traditionella mötesformer, för att bättre passa målgruppen. 5 (5)

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016.

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Uppdragsöverenskommelse 2016 Kulturutveckling Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen är kultursamverkansmodellen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Kent Johansson

Kent Johansson Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län - en utredning om framtida uppdrag att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag Kent Johansson 2015-09-01 Innehåll 1.

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Kultursamverkansmodellen i Skåne

Kultursamverkansmodellen i Skåne Kultursamverkansmodellen i Skåne Tillsammans utvecklar vi Skåne! Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till medborgarnas välbefinnande och regionens utveckling. Kulturen ska vara livskraftig i alla

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål Innehållsförteckning 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål 2 Organisation 2.1 Arbetet med regional kulturplan i Uppsala län

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-09-28 kl.09.00-12.00 Plats: Regionens hus, sal B 11 Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan 2018-2020 Diarienummer:

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten.

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten. PROJEKTDIREKTIV 1 (5) Projektnamn: Region Norrbotten. Projektägare: Landstingsdirektören. 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Region Örebro län. Därför bildar vi en ny regional politisk organisation

Region Örebro län. Därför bildar vi en ny regional politisk organisation Region Örebro län Därför bildar vi en ny regional politisk organisation 1 2 Inledning Örebroregionens styrkor och utmaningar Örebroregionen. Liksom i alla regioner, finns här både starka sidor att bygga

Läs mer

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-08-13 Handläggare Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 19 Förnyad upphandling för drift och utveckling

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse.

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Projektbeskrivning och budget Skola & Kultur - samverkan för ökad måluppfyllelse i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern har gemensamt tagit initiativ till ett

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2016-11-30 Dnr: RS 2016-843 Regionstyrelsen Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet Bakgrund Region Östergötland

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Inriktning 2016 för Kultur i Halland

Inriktning 2016 för Kultur i Halland TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Kultur i Halland Eva Nyhammar Kulturchef Datum Diarienummer 2015-08-24 DNKS150009 Driftnämnden Kultur och skola Inriktning 2016 för Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer