Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013 Diarienummer: 13OLL463 Handläggare: Agneta Stål Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Örebro läns landstings övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla landstingets verksamhet och vänder sig i första hand till Örebro läns landstings verksamheter. Det innebär att de inriktningar och mål som beskrivs i verksamhetsplanen ska göras konkreta och omsättas i praktiken av verksamheten. Landstingets verksamhetsplan med budget anger landstingsfullmäktiges prioriteringar. De landstingsövergripande målen och målområdena ska vara utgångspunkt för förvaltningarnas verksamhetsplaner och löpa som en röd tråd hela vägen fram till den enskilda medarbetaren. Landstingets verksamhetsplan med budget 2013 ligger den till grund för verksamhetsplanen för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Underlag Förslag till verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Uppföljning Målen och uppdragen i verksamhetsplanen följs fortlöpande upp av nämnden för tillväxt kultur och bildning och dess presidium samt i verksamhetsberättelse för Ekonomiska konsekvenser Mål och uppdrag i verksamhetsplanen ryms inom budget för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Beredning Verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013 har tagits fram av ledningskansliets enheter för Regional tillväxt, Kultur och bildning. Förslag till beslut Nämnden för tillväxt, kultur och bildning a t t fastställa framlagt förslag till verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Örebro Agneta Stål Enhetschef, Regional tillväxt Rikard Åslund Tf Kulturchef

15 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 Verksamhetsplan med budgetram 2013 Nämnden för tillväxt kultur och bildning Nämnden för tillväxt, kultur och bildning ska bereda och besluta i de frågor som gäller tillväxt, kultur och bildning samt bereda ärenden av strategisk karaktär för beslut i landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige. Nämnden ska bidra till landstingets och länets utveckling inom områdena kultur, folkbildning, internationella frågor och naturvård. Nämnden ska vidare följa länets utveckling avseende de faktorer som är av betydelse för länets utveckling. Nämnden beslutar om fördelning av tilldelade ekonomiska resurser för bidrag till verksamheter som bedrivs inom nämndens ansvarsområde samt beslutar därvid om regler för bidrag till studieförbund, politiska ungdomsförbund, samt övriga organisationer. Nämnden ska handlägga folkhögskolefrågor och fatta beslut i sin egenskap av folkhögskolestyrelse. Nämnden ska samverka med och ha en regelbunden dialog med Regionförbundet Örebro län i frågor som rör tillväxt, kultur och bildning och i andra frågor som är av betydelse för nämndens verksamhet och därvid hålla sig informerad i och följa upp frågorna för redovisning till landstingsstyrelsen. Nämnden ska föreslå kandidater till landstingets kulturpris och kulturstipendium. Regional utveckling Landstinget verkar för att skapa förutsättningar för ett gott liv och god livskvalitet för länsinvånarna samt för en hållbar regional utveckling. Förutom ansvaret för hälso- och sjukvård ingår i detta uppdrag även andra viktiga insatsområden som att skapa system för att tillvarata forsknings- och innovationskraft, ge förutsättningar för ett brett kulturliv samt medverka till en bildnings och utbildningsmiljö som stärker förutsättning för kompetensutveckling. Regional utvecklingsstrategi Genom att vara en aktiv part i den regionala utvecklingsstrategin tar vi vårt ansvar för det gemensamma utvecklingsarbetet i Örebro län och de utmaningar vi står inför. Strategier på EU-nivå samt nationella utvecklings- och innovationsstrategier påverkar vårt gemensamma planeringsarbete. Region 2015 Örebro läns landsting har tillsammans med länets kommuner ställt sig positivt till förslaget om bildandet av en regionkommun, företrädda av direktvalda parlament. I november 2012 ansökte Örebro läns landsting hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt Post Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon Telefax (8)

16 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed också att det i Örebro län bildas en region med direktvalt fullmäktige Det närmaste året kommer att präglas av omfattande och genomgripande diskussioner och planering inför vår framtida region. Innovationer Landstinget har en framträdande roll i länets innovationssystem, både som kunskapsintensiv hälso- och sjukvårdsorganisation och som en av de största arbetsgivarna i länet. De mest attraktiva innovations- och utvecklingsmiljöerna växer oftast kring universitetssjukhusen. Detta förutsätter dock tydliga plattformar och strukturer för att skapa ett nära samarbete med universitet och andra aktörer inom vårt innovationsstödjande system. I landstingen runt om i Sverige finns olika arbetssätt för att stimulera utveckling av innovationer i vården, så kallade Innovationsslussar där personalens produktions- och förbättringsidéer tillvatatas. Utvecklat samarbete med idéburna organisationer Genom att ge stöd till och samarbeta med kultur- och föreningslivet förbättrar landstinget förutsättningarna för delaktighet, demokrati och god folkhälsa i vårt län. En utveckling av detta samarbete är att utarbeta kriterier för att i högre grad kunna ingå överenskommelser. Denna process för ett utvecklat samarbete mellan landstinget och den idéburna sektorn kommer att fortsätta under 2013 med syftet att fastställa en modell för överenskommelser samt utreda möjligheten att skapa ett regionalt utvecklingscentrum för social ekonomi och innovationer. Internationella frågor Den gemensamma internationella strategin för Örebro län är en del av den regionala utvecklingsstrategin. En av de stora utmaningarna är EU 2020 med sina tre prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Tillsammans med Regionförbundet Örebro och Central Sweden kommer vi att aktivt bevaka processen inför kommande strukturfondsperiod, Ett nytt kulturpolitiskt uppdrag Örebro län gick 2012 med i den av riksdagen beslutade samverkansmodellen. Genom reformen får Sveriges regioner ett ökat ansvar för utveckling, förnyelse och finansiering av kultursektorn. Modellen innebär att statliga kulturmedel fördelas regionalt med den regionala kulturplanen som utgångspunkt. Syftet med modellen är bland annat att skapa större utrymme för regionala prioriteringar. Samverkansmodellen i Örebro län Januari 2012 flyttades det regionala kulturpolitiska uppdraget från regionförbundet till landstinget. Landstinget arbetar i enlighet med kulturplanen för att det i hela länet finns ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande. Genom de regionala kulturinstitutionerna Örebro länsteater, Örebro läns museum, ArkivCentrum och Länsmusiken i Örebro, medverkar landstinget till att ge invånarna tillgång till kulturupplevelser av hög kvalitet. Landstinget delar också årligen ut regionalt kulturstöd, kulturstipendier och ett kulturpris i linje med prioriteringar i den regionala kulturplanen. 2 (8)

17 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 Landstinget initierar och driver utvecklingsarbete med den fastställda regionala kulturplanen som utgångspunkt. Landstinget ansvarar för genomförande, uppföljning och utvärdering av kulturplanen och samverkansmodellen. Uppföljning och utvärdering är kopplad både till regionala och statliga krav. Länets kulturplan tar ett helhetsgrepp på regionens ambitioner för kulturens utveckling under En central utgångspunkt i planen och dess prioriteringar är att kulturen ska vara tillgänglig för alla, både ur ett deltagarperspektiv och ur ett åskådarperspektiv. Ett särskilt fokus är att nå barn och unga. Även jämställdhet och interkulturell utveckling betonas som en viktig del i tillgänglighetsarbetet. En nationell kulturdatabas har skapats av Region Skåne och Statens kulturråd. Örebro läns landsting har anslutit sig till databasen. Syftet med databasen är att underlätta uppföljning och möjliggöra jämförelser mellan regionerna. Kulturens roll för en regional utveckling Kulturen har stor betydelse för regionens attraktivitet och utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin lyfter fram kultur och upplevelser som ett viktigt utvecklingsområde för Örebro läns framtidsarbete. Ung kultur, nyskapande och länets egna berättelser lyfts fram som särskilt viktiga. Inom klimat och hållbarhetsarbetet kan kulturen också spela en pådrivande roll. Ett exempel på detta är länsteaterns ambition att bli ledande på hållbarhet inom scenkonsten. Kultur och hälsa Idag råder stor enighet om att kultur och hälsa hör samman och kulturens roll inom sjukoch hälsovården väcker allt större intresse. Flera undersökningar och studier bekräftar kulturens betydelse för hälsa och för rehabilitering. Här finns en stor utvecklingspotential som kopplar samman flera av landstingets ansvarsområden. Att göra kulturen tillgänglig för alla är en viktig princip i kulturplanen för Örebro län. Inte minst gäller detta de medborgare som av rent fysiska anledningar har svårt att ta sig till kulturevenemang. Bildning Folkhögskoleverksamhet Landstinget äger och driver två folkhögskolor som förutom allmän linje fått uppdraget att ha särskilda profilområden, estetisk inriktning på Kävesta samt inriktning mot funktionsnedsättningar på Fellingsbro. Skolornas verksamhet styrs även av Folkbildningsrådets fastställda direktiv rörande krav på utbildning, elevsäkerhet och kvalitetskontroll. Folkhögskolorna ska även gemensamt titta över vilka samordningseffekter som är möjliga för en ännu bättre ekonomisk hushållning 3 (8)

18 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 Genom samarbeten med länets kommuner, socialtjänst och arbetsförmedling erbjuder folkhögskolorna en plats för personer som står utanför arbetsmarknaden. Syftet är att stärka självförtroende och förbereda eleverna för kommande studier på allmän linje. Bildningsförbunden Landstingets stöd till länets studieförbund är ett viktigt inslag för att skapa arenor för att utveckla ny kunskap i gemenskap, skapa intressebaserade möten samt erbjuda ett omfattande utbud av aktiviteter i hela länet.. Fullmäktiges mål Mål 14: Landstinget är en aktiv part i länets innovationsstödjande system. Uppföljning: sker i årsredovisning samt fortlöpande i nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Mål 15: Landstinget är en av huvudaktörerna i den regionala utvecklingsstrategin och har ett stort ansvar att jobba för hela länets utveckling. Uppföljning: genom delårsrapport och årsredovisning. Mål 21: Landstinget arbetar för ett kulturliv för alla. Särskilt viktigt är barns och ungas tillgång till kultur och deras inflytande i kulturlivet. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt inom ramen för den regionala kulturplanen. Mål 22: Landstinget driver i samverkan med andra parter ett utvecklingsarbete, med den fastställda regionala kulturplanen som utgångspunkt, i syfte att skapa ett kulturliv av hög kvalitet i länet. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt inom ramen för den regionala kulturplanen. Mål 23: Landstinget genomför uppföljning och utvärdering av kulturplanen i syfte att främja utvecklingen av regional kultur och uppfylla krav från statlig och regional nivå. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt inom ramen för den regionala kulturplanen. Mål 24: Landstinget arbetar för att öka samverkan inom området kultur och hälsa i länet. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt inom ramen för den regionala kulturplanen. Mål 25: Regionbiblioteket Örebro-Västmanland främjar samarbete, kunskapsutveckling och kvalitet i och mellan de offentligt finansierade biblioteksverksamheterna i regionen. Ett tydligt fokus är barn och unga. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt inom ramen för den regionala kulturplanen. Mål 26: Mål Dans i Örebro län främjar dans och stärker kvaliteten inom dansområdet i länet. Ett tydligt fokus är barn och unga. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt inom ramen för den regionala kulturplanen. Mål 27: Film i Örebro län främjar en bred filmkulturell verksamhet både vad gäller filmupplevelse och eget skapande. Ett tydligt fokus är barn och unga. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt inom ramen för den regionala kulturplanen. 4 (8)

19 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 Mål 28: Folkhögskolorna har förändrat Studiemotiverande folkhögskolekurs till att även omfatta deltagare över 25 år. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt fortlöpande i nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Mål 29: Folkhögskolorna har en modell för gemensamt resursutnyttjande inom relevanta områden. Uppföljning. Sker i årsredovisning samt fortlöpande i nämnden för tillväxt, kultur och bildning. Fullmäktiges uppdrag till nämnder och verksamhet Landstingsövergripande Uppdrag 1. Kunskapen om folkhälsans utveckling inom de stora folksjukdomarna ska fördjupas. Fokus läggs på hälsans fördelning när det gäller kön, etnicitet och social bakgrund. Kunskapen ska visa vilka strategier som är framgångsrika för att motverka ojämlikhet i hälsa. Uppdrag 2. Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera folkhälsoplanens mål och intentioner. Uppdrag 3. Verksamheterna ges i uppdrag att i tillämpliga delar implementera jämställdhetsstrategins mål och intentioner. Uppdrag 4. Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera miljö- och hållbarhetsprogrammets mål och intentioner. Uppdrag 5. Landstinget deltar aktivt i samtliga handlingsplanegrupper inom den regionala utvecklingsstrategin för Örebroregionen. Uppdrag 6. Landstinget deltar aktivt i arbetet med regional översiktlig planering. Uppdrag 7. De horisontella perspektiven barns bästa, jämställdhet och miljö ska genomsyra landstingets beslutsunderlag och styrande dokument när det är tillämpligt. Uppdraget ska vara klart Uppdrag inom Regional utveckling Uppdrag 34. Nämnden för tillväxt, kultur och bildning får i uppdrag att under 2013 bygga upp en innovationssluss för att tillvarata personalens produkt- och förbättringsidéer. Uppdrag 35. Nämnden för tillväxt, kultur och bildning får i uppdrag att under 2013 etablera en modell för utökat samarbete med den idéburna sektorn. Uppdrag 36. Nämnden för tillväxt, kultur och bildning får i uppdrag att under 2013, tillsammans med företrädare för idéburna sektorn ta fram ett förslag till system för att tillvarata social innovationer/socialt företagande i länet. 5 (8)

20 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 Uppdrag 37. Ledningskansliet får i uppdrag att utreda villkoren för samverkan mellan verksamheter och det ideella föreningslivet, när det gäller möjligheten att anlita ideella föreningar i olika former av uppdrag. Uppdrag 45. Att utveckla internationella utbyten där ett exempel är EU-projektet Young Cultures Organizers. Uppdrag 46. Att ingå i och implementera den nationella kulturdatabasen i syfte att underlätta fördelning och uppföljningsarbete. Uppdrag 47. Fortsätta utvecklingsarbetet inom kultur och hälsa genom kartläggning och inventering. Uppdrag 48. Ledningskansliet får i uppdrag att tillsammans med LoVS fortsätta arbetet med att tillgängliggöra landstingets konst. Uppdrag 49. Att tillsammans med folkbibliotek och folkbildning öka förutsättningarna för allmänhetens digitala delaktighet (Regionbiblioteket). Uppdrag 50. Att tillsammans med andra konstformer stimulera barns och ungas läslust (Regionbiblioteket). Uppdrag 51. Nämnden för tillväxt, kultur och bildning ska slutföra ett pilotprojekt för att möjliggöra direktsändningar av regional kultur inom landstinget. 6 (8)

21 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 Årsplanering nämnden för tillväxt, kultur och bildning Nämndmöte 23 jan Nämndmöte 27 februari Nämndmöte 3 april Ärenden: Verksamhetsplan med budget Verksamhetsberättelse Information: Örebro läns bildningsförbund Fontänhuset Vilt- och naturvårdskommittén Regionalt utvecklingscenter Regional och digitial agenda Litteraturutredningen Naturum Uppföljning av landstingens/regionernas stöd till folkhögskolorna för år 2012 Ärenden: Budget (detaljerad) Bokslut 2012 Årsberättelse Fellingsbro FH Fördelning nationella medel Information: Kulturtinget 6-7 mars Regionbildningsprocessen Tema målområde? Ev senareläggs sammanträdet med workshop på kvällen Ärenden: Ev. remissvar Sjöstrands utredning Årsberättelse Kävesta FH Information: ev. workshop kring kultur & hälsa Sammanhållningspolitiken Regionbildningsprocessen Tema målområde? Regionbildningsprocessen Nämndmöte 22 maj Nämndmöte aug Nämndmöte 25 sept Ärenden: Internat Ärenden: Delårsuppföljning Nämndens temagrupper Revidering av Kulturplan Information: Utkast reviderade riktlinjer enligt Delårsuppföljning Sammanställning remisser spelregelsmodellen Information spelregelsprocessen Ärenden: Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport Regionbildningsprocessen Regionbildningsprocessen Information: Tema målområde? Regionbildningsprocessen Nämndmöte 30 okt Nämndmöte 3 december Lokal Ärenden: Reviderade riktlinjer för stöd till föreningar, organisationer och studieförbund Överenskommelsemodell Information: Ärenden: Föreningsbidrag 2014 Förutsättningar för regionalt utvecklingscentrum. Förslag Information: Regionbildningsprocessen Tema målområde? Regionbildningsprocessen Tema målområde? Presidium: Lokalen Törnrosen 11 feb, 18 mars, 6 maj, 13 aug, 9 sept, 14 okt, 18 nov. Kl utom den 9 sept mars då mötet är Nämnd: 23 jan Gästmatsal & Persiljan 27 feb Gästmatsalen & Boken 3april Linden & Persiljan 22 maj Linden & Persiljan aug - internat 25 sept Linden & Persiljan 30 okt Gästmatsalen & Persiljan 3 dec Linden och persiljan 7 (8)

22 Agneta Stål, Rikard Åslund 13OLL463 Budgetram Budget 2012, 2013 och plan Nämnden för Tillväxt, Kultur och Bildning Driftbudget, netto Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 tkr Tillväxt Kultur Folkhögskolor Nämndens ram (8)

23

24 FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Verksamhetsberättelse 2012 för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Diarienummer: 13OLL464 Handläggare: Agneta Stål Ärendebeskrivning Med utgångspunkt i Verksamhetsplan med budget för 2012 och nämndernas/ förvaltningarnas verksamhetsberättelser sammanställs landstingets gemensamma årsredovisning. Verksamhetsberättelsen skall spegla resultatet av verksamheten och fokusera på väsentliga händelser, måluppfyllelse och resultat under året. För att underlätta sammanställningen av landstingets årsredovisning skall samma disposition tillämpas i alla nämnder och förvaltningar. Underlag Förslag till verksamhetsberättelse 2012 för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Uppföljning Verksamhetsberättelsen 2012 skickas för sammanställning till ledningskansliet, Örebro läns landsting senast 4 februari Förslag till beslut Nämnden för tillväxt, kultur och bildning beslutar a t t fastställa framlagt förslag till verksamhetsberättelse 2012 för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Örebro Agneta Stål Enhetschef Rikard Åslund Tf Kulturchef Delges: LK - Ekonomi

25 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Årsrapport OLL464 Uppdrag för Nämnden för tillväxt kultur och bildning Nämnden för tillväxt, kultur och bildning ska bereda och besluta i de frågor som gäller tillväxt, kultur och bildning samt bereda ärenden av strategisk karaktär för beslut i landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige. Nämnden ska bidra till landstingets och länets utveckling inom områdena kultur, folkbildning, internationella frågor och naturvård. Nämnden ska vidare följa länets utveckling avseende de faktorer som är av betydelse för länets utveckling. Nämnden beslutar om fördelning av tilldelade ekonomiska resurser för bidrag till verksamheter som bedrivs inom nämndens ansvarsområde samt beslutar därvid om regler för bidrag till studieförbund, politiska ungdomsförbund, samt övriga organisationer. Nämnden ska handlägga folkhögskolefrågor och fatta beslut i sin egenskap av folkhögskolestyrelse. Nämnden ska samverka med och ha en regelbunden dialog med Regionförbundet Örebro län i frågor som rör tillväxt, kultur och bildning och i andra frågor som är av betydelse för nämndens verksamhet och därvid hålla sig informerad i och följa upp frågorna för redovisning till landstingsstyrelsen. Nämnden ska föreslå kandidater till landstingets kulturpris och kulturstipendium Post Box 1613, Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon Telefax (5)

26 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Rapportering Regionfrågan Den 27 november beslutade landstingsfullmäktige att ansöka till regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i länet enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630)Den pågående statliga utredningen om statlig/regional organisation, under ledning av Mats Sjöstrand, lämnade sitt betänkande Statens regionala förvaltning den 17 december Arbetet med Sveriges regionala indelning gick därmed in i en ny fas. 1 december startade projektet Region 2015 vars uppdrag är att ta fram förslag på styrning, ledning och ansvarsområden för en ny samlad regional organisation för hälso- och sjukvård och regional utveckling i Örebro län. Arbetsmarknadens påverkan på våra folkhögskolor Den rådande situationen på arbetsmarknaden med hög arbetslöshet har ställt nya krav på våra folkhögskolor. Tillsammans med Samordningsförbundet Finsam i Örebro, har särskilda insatser skapats som förberedelse för arbetslivsinriktad rehabilitering. Aktiviteter har pågått för unga arbetslösa (SMF), en 12 veckors kurs. Finansiering av detta har skett via statliga medel från Folkbildningsrådet. Syftet med SMF-kurserna är att motivera deltagarna för vidare studier. Kävesta har gjort förändringar i kursutbudet för att på så sätt kunna stärka upp allmän linje med anledning av det höga söktrycket. Myndigheten för yrkeshögskolan tog fr.o.m. den 1 juli 2012 över ansvaret för fördelning av det extra statsbidraget till tolkutbildning på folkhögskolor.regeringen har via sin budgetproposition beslutat om ett 3-årigt kandidatprogram i teckenspråk och tolkning förlagt på Stockholms universitet. Detta gör att antalet tolkutbildningar kommer att minska. Internationell strategi för Örebro län EU 2020 EU:s tre huvuddimensioner är den ekonomiska, den sociala och den politiska. Genom delaktighet och engagemang i de politiska medlemsnätverk som landstinget är anslutet till; Assembly of European Regions (AER) och European Network of Cities &Regions for the Social Economy (REVES). Årets engagemang har byggt på att följa medlemsnätverkens arbete. Utöver bevakning av de politikområden som direkt påverkar landstinget har också aktiviteter kopplade till EU 2020 samt den framtida sammanhållningspolitiken bevakats. Spelregelsprocess För att ytterligare utveckla det samarbete som hittills funnits mellan landstinget och den ideella sektorn, har en process påbörjats under ledning av stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (Cesam). En referensgrupp med representanter för den ideella sektorn av civilsamhället, politiker samt tjänstemän träffats en gång i månaden för att tillsammans formulera ett underlag för gemensamma spelregler för det framtida samarbetet. Remissperioden sträcker sig till 15 mars (5)

27 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Regionala utvecklingsstrategin handlingsplanearbetet Landstinget är representerat inom utvecklingsområdena; Kunskap och kompetens, Innovationer och entreprenörskap, Lustfyllda möten och Den öppna regionen. I det sistnämnda är landstinget utsedd som målområdesansvarig för området Aktiv regionförstoring. Inom området Lustfyllda möten och upplevelser har landstinget under året haft en ledande roll genom arbetet med den regionala kulturplanen. Landstinget har där ansvar för målområde Ett sprudlande kulturliv och Innovativa miljöer. Genom dessa engagemang medverkar landstinget aktivt tillsammans målområdesansvariga och med övriga intressenter i länet för att genom gemensamma handlingsplaner svara för och delta i aktiviteter inom prioriterade områden. Mål och måluppfyllelse samt särskilda uppdrag enligt verksamhetsplan med budget Målen som formulerades i Örebro läns landstings verksamhetsplan med budget , antogs i samma form i verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Ansvar och måluppfyllelse presenteras enligt nedanstående. Mål 23: Landstinget har ingått en överenskommelse med berörda län om den geografiska omfattningen av en framtida region. Uppdrag 1: Landstinget ska utveckla sin samverkan med omkringliggande landsting i syfte att öka medborgarnyttan och söka mer kostnadseffektiva lösningar. Uppdrag 3: Landstinget ska ta fram underlag och analyser som kan ligga till grund för bildandet av framtida regionkommun. Processen avbröts 17 januari mot bakgrund av att landstinget i Sörmland valde att inte ingå i Region Mälardalen. Processen har dock fortsatt i vårt län där samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar har ställt sig positiva till den hemställan som Örebro läns landsting ställt till regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i enlighet med SFS 2010:630 Mål 27: landstinget är en av huvudaktörerna i den regionala utvecklingsstrategin och har ett stort ansvar för att jobba för hela länets utveckling. Uppdrag 4: Landstinget deltar aktivt i handlingsplanegrupper inom den regionala utvecklingsstrategin för Örebroregionen med koppling till landstingets verksamhet. Landstinget har målområdesansvar inom Aktiv regionförstoring, Sprudlande kulturliv samt Innovativa miljöer. Landstinget tar också ett stort ansvar för genomförandet av målområde Goda kommunikationer med omvärlden samt området Kunskap och kompetens Mål 28: Landstinget har ett internt system för att tillvarata innovationer. Uppdrag 8: Landstinget ska utreda hur den interna strukturen för att ta vara på innovationer ska utformas. 1 Örebro läns landsting. Verksamhetsplan med budget (5)

28 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Landstinget har under året samlat in kunskap från andra landsting samt deltagit i kunskapsseminarier inom området. Fördjupade kontakter har tagits med landstinget i Västmanland samt Norrbottens läns landsting. I syfte att stärka kommande insatser har en ansökan om Regionala tillväxtmedel ställts till Regionförbundet Örebro. Mål 29: Landstinget har en överenskommelsemodell för samarbete med föreningsliv och organisationer i länet för att främja samhällsutvecklingen och för att skapa ett mervärde för människors hälsa. Uppdrag 9: Landstinget ska ta fram underlag för överenskommelse om samarbete med föreningar och organisationer i Örebro län. Ett gemensamt underlag för överenskommelse har utarbetats genom dialogmöten under året. Underlaget har gått ut på remiss. Det regionala kulturpolitiska uppdraget och införandet av kultursamverkansmodellen Landstingsfullmäktige och regionstyrelsen fattade 2011 beslut om att landstinget skulle överta det övergripande regionala kulturpolitiska uppdraget. Den 1 januari 2012 flyttades därmed samtliga delar av den regionala kulturverksamheten från regionförbundet till landstinget. Landstingsfullmäktige antog den regionala kulturplanen för Örebro län i oktober Planen godkändes av Statens kulturråd och Örebro län kom in i kultursamverkansmodellen 3 från och med 1 januari Landstingets kulturpolitiska uppdrag inom samverkansmodellen innebär ett ansvar för att initiera och driva utvecklingsarbete inom kulturområdet samt att ansvara för genomförande, uppföljning och utvärdering inom samverkansmodellen. Det finns inte ett givet svar på hur samverkansmodellen ska fungera. Varje region hittar sin egen metod utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. I Örebro län infördes samverkansmodellen samtidigt som huvudmannaskapet för kulturen flyttades från regionförbundet till landstinget. Samverkan och kunskap förutsättningar för den regionala kulturplanens genomförande Samverkan är en förutsättning för måluppfyllelsen av kulturplanen. Landstinget har 2012 bland annat tagit initiativ till att forma gränsöverskridande temagrupper kopplade till kulturplanens utvecklingsområden. Kulturplanen har synliggjort flera utvecklingsområden som kräver ökad kunskap och fördjupade framtidsdiskussioner. Utifrån det har flera inventeringar och undersökningar initierats Mål och måluppfyllelse samt särskilda uppdrag enligt verksamhetsplan med budget Målen som formulerades i Örebro läns landstings verksamhetsplan med budget , antogs i samma form i verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning Ansvar och måluppfyllelse presenteras enligt nedanstående. 3 Genom kultursamverkansmodellen får Sveriges regioner ett utökat ansvar för utveckling och finansiering av kultursektorn. Modellen innebär att statliga kulturmedel fördelas regionalt enligt en kulturplan. Syftet är att ge utrymme för regionala prioriteringar och större mångfald. 4 Örebro läns landsting. Verksamhetsplan med budget (5)

29 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Mål 31: En organisation för det nya regionala kulturpolitiska uppdraget har utvecklats med fungerande arbetsformer Uppdrag 2. Nya riktlinjer för regionalt kulturstöd finns framtagna i enlighet med styrdokument för den regionala kulturen Uppdrag 5. Revidering och uppföljning av kulturplanen genomförs årligen. En ny modell för uppföljning och utvärdering av kulturplanens prioriteringar ska utformas. Barn och ungas tillgång till och deltagande i kulturlivet ska följas särskilt. Det finns idag en fungerande organisation för det nya regionala kulturpolitiska uppdraget med fungerande arbetsformer. Vilket bland annat innebär: -Utveckling av nya rutiner för kulturenhetens arbete i vilket ingår utveckling av interna arbetsredskap för planering, uppföljning och utvärdering. -Utveckling av nya rutiner för fördelning av statliga och regionala medel och den årliga revideringen av kulturplanen. -Översyn av den sammantagna regionala bidragsgivningen och skapandet av nya riktlinjer i överensstämmelse med kulturplanens målsättningar. - Utveckling av en ny modell för uppföljning och ansökning för externa kulturaktörer har skett utifrån nya behov genom inträdet i kultursamverkansmodellen. Uppföljningen har utformats i dialog med Statens kulturråd som skapat två nya föreskrifter på området under Arbetet med att införa en nationell kulturdatabas har påbörjats och kommer att slutföras under våren Lämpliga indikatorer (i den mån de inte finns i den statliga redovisningen) behöver på sikt utvecklas för redovisning inom landstinget. -Ett internt arbete har påbörjats när det gäller att särskilt se på barn och ungas tillgång till kultur i syfte att skapa en mall för att genomföra barnkonsekvensanalyser för det interna arbetet. Mål 32: Samverkansmodellen är etablerad i Örebro län med fungerande struktur för dialog och samarbeten över sektorsgränser. Uppdrag 4. En plan för en årlig dialogprocess finns framtagen och genomförs med hög kvalité. Uppdrag 1. En struktur för strategisk kommunikation och omvärldsbevakning för kulturverksamheten och samverkansmodellen ska byggas upp En struktur för strategisk kommunikation och omvärldsbevakning för kulturverksamheten behöver utvecklas ytterligare. En ram för vilka grupper som kommunikation ska ske med finns genom länets kulturplan. Under året har fokus dels lagts på att skapa en årscykel för kommunikationen med olika aktörer och dels på att utveckla grundläggande kommunikationskanaler genom arbete med den externa webben och ett nyhetsbrev. I nuläget når nyhetsbrevet 700 kulturaktörer i länet (politiker, tjänstemän, civilsamhälle, kulturskapare). Kulturplanens dialogprocess har omfattat även en separat ungdomsdialog, men en genomförd analys visar att unga inte nåtts i tillräckligt stor utsträckning, varför en ungdomspanel har skapats. Ungdomspanelen är viktig i en strategisk struktur för att verkligen nå unga och få ta del av deras tankar och åsikter. Dialogen vilar här på modern digital teknik istället för traditionella mötesformer, för att bättre passa målgruppen. 5 (5)

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015)

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015 Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Regionförbundet Östsam 2014 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN 1(1) Arne Nilsson Likvidator Tfn: 063-14 65 59 E-post: arne.nilsson@regionjh.se 2015-03-13 Dnr: RUN/432/2015 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Under hösten 2014 tog alla medlemmar beslut

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 1(2) KALLELSE Kultursekretariatet Referens Datum Staffan Rydén/Charlotte Gerd 2014-03-10 Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 Tid: 17.30 ca 21.30 19:30-20:30 Medborgardialog/frågestund

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer