Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Sid 1(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt HYRESKONTRAKT LOKAL Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Hyresgäst Namn Personnr/orgnr Malmö Opera och Musikteater AB Aviseringsadress Postnr Ort Box Malmö Lokalens adress Adress Populärnamn Fastighet och beteckning Östra Rönneholmsvägen 20 Stadsteatern Teater 4 Lokalens skick och Lokalen med tillhörande utrymmen uthyres, om inte användning annat anges, i befintligt skick att användas till: Orkestersal Lokalens omfattning och storlek Hyresvärden förbinder sig att senast ha vidtagit följande åtgärder: Butik m 2 Kontor plan plan m 2 Förbindelse gång bilaga m 2 Orkestersal m 2 Summa totalt m 2 Ca 116 LOA Ca 1572 LOA Ca 1688 LOA Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats på bifogade ritning(ar) bilaga 3 a-d I hyresrätten ingår vindsutrymme tillfart för bil plats för skylt Övrigt parkeringsplats(er) garageplats(er) källarför i- och urlastning för bil(ar) för bil(ar) utrymme Inredning Lokalen uthyres Vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, om inte bilaga annan överenskommelse träffas, bortföra honom tillhörig utan särskild för verksamheten avsedd inredning med inredning enligt bilaga inredning och återställa lokalerna i godtagbart skick. Hyrestid Uppsägningstid Förlängningstid Från och med prel. inflyttning Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst 9 månader Till och med före den avtalade hyrestidens utgång i annat fall är kontraktet förlängt med 36 månader för varje gång Hyra Kronor per år utgörande total hyra hyra inkl/exkl nedanstående markeringar Indexklausul Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogade indexklausul bilaga 1 Värme och Ingår i hyran Hyresgästen har eget abonnemang bilaga varmvatten Ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse bilaga Va-kostnad Ingår i hyran Hyresgästen har eget abonnemang bilaga Ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse bilaga Ventilation Ingår i hyran Kostnader för drift av särskild kyl- och ventilations- bilaga anläggning ersätts i enlighet med bifogade klausul El Ingår i hyran Hyresgästen har eget abonnemang bilaga Trappstädning Ingår i hyran Ombesörjs och bekostas av hyresgästen bilaga Emballage och Ingår i hyran avseende normalt hushållsavfall Ombesörjs och bekostas av hyresgästen (dock åligger det bilaga sophämtning hyresvärden att tillhandahålla erforderligt soputrymme) Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Avfall som är att jämföra med hushållsavfall är bland annat sådant som uppstår i storkök, kontor, skolor, vårdinrättningar och förvaltningar. Snö/ halkbekämpning Ingår i hyran fram till huvudentrén-soprum-varuleverans Ombesörjs och bekostas av hyresgästen avseende tomtmark Bilaga Skötsel av utemiljö Ingår i hyran Ombesörjs och bekostas av hyresgästen avseende tomtmark Fastighetsskatt Ingår i hyran ersät Ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse bilaga Sign Sign

8 Sid 2(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt Oförutsedda kostnader Mervärdeskatt (moms) Skulle efter avtalets tecknande - för avtal löpande på längre tid än tre år - oförutsedda kostnadsändringar uppkomna för fastigheten på grund av a) införande eller ändring av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som hyresvärden åläggs att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet skall hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsändring erlägga ersättning till hyresvärden för på lokalen belöpande andel av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Lokalens andel är 100 procent (har andelen ej angivits beräknas den i förhållande till fastigheten utgående hyror vid tiden för kostnadsändringen). Med skatt enligt a) ovan avses ej moms och fastighetsskatt i den mån ersättning härför erläggs i enlighet med särskild överenskommelse ovan. Ersättningen erläggs enligt nedanstående regler om hyrans betalning. Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen skall utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Hyrans betalning Ränta, betalningspåminnelse Om fastighetsägaren/hyresvärden efter beslut av skattemyndigheten blir skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen skall hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Denna som erläggs samtidigt med hyran beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt varje tidpunkt gällande regler för moms på hyra, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. Hyran erläggs utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalenderkvartals kalendermånads utgång. Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m. Underhåll m m Hyresvärden skall utföra och bekosta erforderligt Dock att hyresgästen svarar för bilaga underhåll av lokalerna och av honom tillhandahållen inredning Hyresgästen skall utföra och bekosta erforderligt inre Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar bilaga underhåll av ytskikt på golv, väggar och tak jämte av inredning tillhandahållen av hyresvärden. därutöver Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet och ej inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig anmodan äger hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. Underhållsansvaret framgår av särskild bilaga Gränsdragningslista bilaga 2 Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning i hyran för hinder eller men i nyttjanderätten för tid varunder hyresvärden låter verkställa bilaga sedvanligt underhåll av fastigheten eller de förhyrda lokalerna. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet skall utföras. I det fall förhyrningen gäller butikslokal/hantverkslokal med verksamhet beroende av kundtillströmning skall klausul äga giltighet endast om särskild överenskommelse härom träffas. Hyresgästen äger ej rätt att utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller eljest inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga installationer såsom VA-, el-, ventilationssystem etc, tillhöriga hyresvärden. Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar i lokalerna och värden till följd härav enligt reglerna i PBL tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift skall hyresgästen till hyresvärden utge motsvarande belopp. Myndighetskrav m m Det åligger att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder, som av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet efter tillträdesdagen kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning. hyresvärden hyresgästen Hyresgästen skall samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. Revisions- Om vid av myndighet påkallad revisionsbesiktning av el- och sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen tillhörig installation, besiktningar åligger det hyresgästen att på egen bekostnad inom av myndigheten föreskriven tid utföra begärda åtgärder. Om hyresgästen inom nämnda tid ej åtgärdat fel och brister äger hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten föreskrivit. Tillgänglighet till Utrymmen som fastighetsskötare och personal från nätägare avseende energi, VA och telefoni eller motsvarande måste ha tillgång till, skall vad vissa utrymmen ankommer på hyresgästen hållas lätt tillgängliga genom att inte blockera tillträdet till sådana utrymmen med skåp, backar, varor och dylikt. Skyltar, markiser, fönster, dörrar, etc Hyresgästen äger efter samråd med hyresvärden uppsätta för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden ej har befogad anledning vägra och att hyresgästen inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden i godtagbart skick. Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar, markiser och antenner. Hyresvärden förbinder sig att inte uppsätta automater och skyltskåp å ytterväggarna till de av hyresgästen förhyrda lokalerna utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen optionsrätt att uppsätta automater och skyltskåp å ifrågavarande väggar. Hyresvärden hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan på fönster, dörrar och skyltar såsom glaskross, klotter etc hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla glasförsäkring beträffande samtliga till lokalerna hörande skyltfönster och entrédörrar. Låsanordningar Det åligger att utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för giltighet av hyresgästens affärs- eller företagsförsäkring. hyresvärden hyresgästen Force majeure Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, å grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Övriga upplysningar Med stöd av personuppgiftslagen informeras om att personuppgifter, rörande fysiska personer, i detta avtal såsom namn, adress personnummer m m registreras och lagras tillsammans med övriga uppgifter i avtalet i ett avtalssystem. Syftet är att administrera avgiftsavisering, förhandlingar och andra åtgärders som hör till avtalsförhållandets löpande förvaltning. Personuppgiftsansvarig är Malmö kommun dess Servicenämnd, Malmö. Säkerhet Förutsättning för detta avtals giltighet är att säkerhet i form av bilaga bankgaranti borgen lämnas senast den Sign Sign

9 Sid 3(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt Särskilda bestämmelser Lokalytan uppgår till ca 2052 m2 BTA. bilaga Indexklausul 1 Gränsdragningslista 2 Ritning 3 a-d Detta hyreskontrakt gäller under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålles och att medel för investeringen beviljas. Om hyresgästen väljer att inte fullfölja projektet förbinder hyresgästen sig att ersätta Stadsfastigheter för de då nerlagda kostnaderna. Investeringsbelopp tkr Ränta 4,75 % Avskrivningstid 33 år Drift- och underhållskostnader inkl markavgäld tkr Varav markavgäld 107 tkr Markavgäld är preliminär och kan komma att regleras när Fastighetskontoret fastställt nivån. Hyran kommer att regleras i motsvarande grad som markavgälden förändras. Hyran uppgår till kr per år varav investeringsdelen är kr per år. Index 20 % se bilaga 1. Hyran kr kan komma att justeras när projektets totalkostnad redovisas. Projektets totalkostnad skall avstämmas vid inkomna entreprenadanbud. Avviker projektets entreprenadkostnad, enligt nu gällande programhandling och tillhörande investeringskalkyl skall hyresjustering ske avseende denna del dock max +/- 10%. Sker förändringar i detaljprojekteringen i förhållande till nu gällande programhandlingar, skall dock dessa förändringar till fullo påverka investeringsdelen, både upp- och nedåt. Skulle hyresgästen önska förändringar i projektet efter upphandling och då fastlagda förutsättningar ska detta utgöra ÄTAkostnader som hyresgästen får betala mot faktura alternativt tilläggskontrakt. Systemhandling som ligger till grund för detta hyresavtal: -Bifogade ritningar. -Systemhandling rumsbeskrivning upprättad av Sydarkkonstruera, dat Systemhandling akustik upprättad av Akustikon, dat Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare avtal mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr o m detta avtals ikraftträdande. Ort, datum Ort, datum Malmö Hyresvärd Hyresgäst Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Namnförtydligande Överenskommelse På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontrakt att gälla fr o m till vilken dag hyresom avflyttning gästen förbinder sig att avflytta Ort/datum Hyresvärd Hyresgäst Överlåtelse Ovanstående hyreskontrakt överlåtes fr o m den på Frånträdande hyresgäst Tillträdande hyresgäst Personnr/organisationsnr Ovanstående överlåtelse godkännes Ort/datum Hyresvärd

10 INDEKLAUSUL för lokal Ansvar 6287 Objekt 1320 Avtal 002 Projekt Bilaga nr 1 Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Malmö Opera och Musikteater AB Östra Rönneholmsvägen 20 i Malmö Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor skall 20 % eller kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden skall med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent å bashyran enligt nedanstående grunder. Bashyran anses vara anpassad till indextalet för oktober månad 2015 Detta indextal (bastal) är Detta indextal (bastal) är f n ej känt Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, skall tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen skall tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. Utgående hyra skall dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet. Hyresändringen sker alltid fr o m 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkningen. Ort, datum Malmö Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Ort, datum Hyresgäst Namnförtydligande Namnförtydligande Anvisningar se omstående sida

11 Anvisningar till Indexklausul för lokal Bashyran Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet skall utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans storlek i kr/m 2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen m m). Bastalet Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år (se bestämmelserna på sidan 1). Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november. Beräkning av tillägget 1. Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet. 2. Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet. 3. Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran. Exempel Beräkning av hyrestillägg för år 2002 Bashyran antas vara kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, som är 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1. 1. Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår till 9,4. 2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran kr. Resultatet blir 3 619,56 kr och utgör hyrstillägget för år 2002 enligt klausulen. Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6) Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positivt och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad med bashyran kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammanlagda hyran hade dock blivit lägre än för år Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 istället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5. Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

12 (2) Ansvar Objekt Avtal Projekt nr Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Avtal om tillägg till hyreskontrakt med hyresjusteringsklausul Parter Hyresvärd: Hyresgäst: Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Malmö Opera och Musikteater AB Hyresobjekt Stadsteatern belägen inom fastigheten Teatern 4 i Malmö. Projektbeskrivning Hyresvärden skall för hyresgästens räkning utföra tillbyggnad av ny orkestersal (nytt hyresavtal träffas för tillbyggnaden). I samband med tillbyggnaden av orkestersal och förbindelsegång avgår ytor dels till Malmö Stadsteater AB med 136 m2 LOA eller 158 m2 BTA, rum 1710, 1711A, A1731, , dels avgår ytor som rivs i samband med tillbyggnaden med 279 m2 LOA eller 305 m2 BTA. Detta tilläggsavtal gäller under förutsättning att Malmö Stadsteater AB övertar avgående ytor på lika villkor samt att projektet tillbyggnad ny orkestersal genomförs. Malmö Opera och Musikteater AB behåller rum A 1743 ca 23 m2 LOA eller ca 28 m2 BTA på plan 1 i den västra kontorslängan. Beräkningsunderlag Beräkningen av avgående hyra grundas på gällande hyresavtal mellan Stadsfastigheter och Malmö Opera och Musikteater AB. Avgående hyra/yta som övergår till Malmö Stadsteater AB. Avgående hyra/yta som upphör i samband med rivning kr per år kr per år.

13 2(2) Hyresavdrag Avgående hyra som övergår till Malmö Stadsteater AB = kr per år. Avgående hyra som upphör i samband med rivning = kr per år. (avdrag från hyran sker från och med nästkommande kalendermånad efter att rivning har påbörjats, prel. enligt tidplan fr.o.m ) Totalt hyresavdrag enligt ovan = kr per år som avgår från befintligt hyresavtal dock med olika tidpunkter, se hyrestid. Index Hyresavdraget skall indexregleras med 80 % varje årsskifte med 1310 som basår, bastal 314,40. Hyrestid Hyrestiden för avgående yta rivning är preliminär från och med till och med och uppgår till kr per år. Hyrestiden för avgående yta som övergår till Malmö Stadsteater är preliminär från och med till och med och uppgår till kr per år. Hyrestiden följer hyresavtalet när det gäller uppsägnings- och förlängningstid. Övriga villkor Detta avtal gäller endast under förutsättning av att erforderliga tillstånd erhålles och att medel för investeringen beviljas. I övrigt gäller hyreskontraktet till alla delar. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Ort, datum Malmö Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Ort, datum Hyresgäst

14

15 STADSFASTIGHETER MALMÖ Bilaga (5) RIKTLINJER FÖR GRÄNSDRAGNING! Objekt: 1320, Stadsteatern Hyresgäst: Malmö Opera och Musikteater AB Kontrakt:

16 2 (5) I N L E D N I N G Principen för gränsdragningen mellan Fastighet å ena sidan och Inredning/ Utrustning å den andra är att det som är knutet till verksamheten i byggnaden hänförs till Inredning och Utrustning. Gränsdragningslistan utgår ifrån att hyresvärdens ansvarsområde är Fastighet medan till hyresgästers ansvarsområde hör erforderlig Inredning/Utrustning. Man bör observera att gränsdragningslistan beträffande vissa byggnadstillbehör inte alltid överensstämmer med jordabalkens gränsdragning. Allmänt gäller att föremål som är knutna till en viss hyresgästs verksamhet och som inte är avsedda för stadigvarande bruk i byggnaden/fastigheten tillhör Inredning eller Utrustning även om de är inbyggda. Att Inredning eller föremål är löst placerat i byggnaden eller genom inbyggnad eller beslagning fast förbundet med byggnaden är sålunda inte avgörande för bestämning av tillhörighet. I många fall kan en önskad funktion i byggnaden lösas med föremål som antingen tillhör Fastighet eller Inredning/Utrustning (t ex data-telenät). Tillhörigheten får inte avgöra valet av lösning utan detta ska självfallet grundas på en bedömning av det totalt sett mest ekonomiska alternativ som uppfyller ställda funktionskrav. TEKNISK OCH EKONOMISK ANSVARS- OCH ROLLFÖRDELNING Riktlinjerna anger vad som bör gälla i ett normalfall för byggande och förvaltning. De reglerar ansvars- och rollfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd vid investeringstillfället och under förvaltningen (drift och underhåll). Vid planering och projektering av ny-/ombyggnad samt då upplåtelseavtal träffas eller förnyas ska hänvisning ske till riktlinjerna. Avvikelser i det enskilda fallet som inte överensstämmer med riktlinjerna skall dokumenteras. Hyresvärden svarar tekniskt och ekonomiskt för erforderliga åtgärder vid förvärv, nybyggnad eller ombyggnad samt för drift och underhåll av fastighet. Hyresgästen svarar för samtliga kostnader för förstagångs- och ersättningsanskaffning och för eventuellt ombyggnad av Inredning/Utrustning. Hyresgästen svarar för drift och underhåll av sin egendom.

17 3 (5) På särskilt uppdrag kan hyresvärden svara för erforderliga åtgärder vid planering, projektering och anskaffning av Inredning/Utrustning. Avseende förhållandet under hyrestiden mellan hyresvärden nedan kallad (Hv) och hyresgäst nedan kallad (Hg) rörande befintliga installationer enligt nedan. Kryss (x) kolumn innebär ansvar för drift/skötsel, underhåll, utbyte m.m. För hyresgästen kan åtgärden i flertalet fall utföras av förvaltaren mot särskild ersättning. Hyresgästen svarar för all invändig skadegörelse och vandalism, dock svarar hyresvärden för fasaderna (utvändigt), gäller även fönster. För åtgärder inom område som ej åvilar Hv, men innebär förändringar på mark eller byggnad, skall hyresgästen alltid inhämta hyresvärdens godkännande. Byggnaden är byggnadsminnesförklarad, varför alla ändringar skall godkännas av Hv. MARK - Fasta trädgårdsmöbler, blomlådor etc. - Cykelställ - Flaggstänger - Fasta konstverk - sopcontainer - staket/grindar yttre - renhållning trottoar - snörenhållning, huvudentré - yttertrappor, halkbekämpning - papperskorgar, askkoppar Lösa trädgårdsmöbler, blomlådor etc. GRÖNSKÖTSEL - renhållning - buskage/blomsterytor, häckar - beskärningsarbeten, klängväxter - gräsytor, träd, gång/asfaltytor - btg-stenytor, bollplaner - staket/grindar/plank inre - sandytor, dammar, fontäner - avskrapningsgaller, brunnsdäxlar Hv Hg BYGGNAD Persienner Markiser o dyl med tillbehör Mörkläggningsgardin inkl automatik Fasta solavskärmningar Rensning av renssilar på stuprör i markplan Golvytor, inomhus - Golvbeläggningar underhåll - Golvbeläggningar skötsel, t.ex. olja och vax - textilmattor tillhörande golvkonstruktion - textilmattor övriga Väggytor, inomhus - beklädnader (tapeter och dyl) - ljudabsorbenter - avvisare, väggskydd - akustik installationer - Takytor, inomhus - ljudabsorbenter - undertak, lösa plattor Övrigt - fast brandpost - handbrandsläckare - Utrymmningsplan - Nödutrymmningsskyltar - skyltar områdes/byggnadsgemensamma - skyltar verksamhetsanknutna - postlådor - lås/nycklar samordnas av Hv - kodlås Hv Hg

18 4 (5) Fast inredning - hyllor - anslagstavlor - överskåp - underskåp - högskåp, kök - lab inredning, special - kyl/sval/frys - spis/ugn - köksfläkt/imkåpa kanalansluten - diskmaskin, kök/special - mikrovågsugn - tvättmaskin - torktumlare/skåp - fästbeslag för gardin och draperiskenor avseende mindre repetionssal, källarplan (plan 0) Hv Hg GAS/ANDNINGSLUFT/TRYCKLUFT Tryckluft, verksamhet Tryckluft, fastighet Gastuber Teknisk luft KYLA Kylanläggning, komfort, centralanläggning Kylanläggning, verksamhet VÄRME Värmeleverans LUFTBEHANDLING Hv Hg Hygienrum fast inredning - duschkabin - handdukshängare/klädkrokar - papperskorgar - tvålautomater - speglar - sanitetshållare Hygienrum lös inredning, t ex - duschdraperier - klädskåp - värdeskåp Luftbehandling, allmänventilation Befuktning Filter special för verksamhet Processventilation Draghuvar Dragskåp Närutsug/punktutsug STYR/ÖVERVAKNING Central (värme, ventilation, el m.m.) Lokal KRAFT Skyddsrumsutrustning VATTEN OCH AVLOPP Kranar/blandare Porslin Diskbänkar Häva stopp i vask, brunn eller toalett Byte kranpackning (inkl. material) Avhärdning, verksamhet Reningsanläggning, avlopp, lokal Fettavskiljare, tömning Sminkavskiljare Gipsavskiljare etc. Högtrycksanläggning Nödduschar/ögon saltlösning, behållare Nödduschar/ögon fast installerade Kraftförsörjning Reservkraft, central, brandsäkerhet Reservkraft, lokal, ex datorer - -batteri, -mobila BELYSNING - armaturer, utvändiga - armaturer, allmänbelysning 1) - armaturer, övrigt t.ex. bokhyllor, punktbelysning - armaturer för växter och konstnärlig utsmyckning - HF-don i allmänbelysning Lysrör och glimtändare Glödljus Nödbelysning 1) Hyresgästen svarar för byte av ljuskälla. Hyresvärden svarar för underhåll av armaturer gällande allmänbelysning.

19 5 (5) TELE Hv Hg UTRUSTNING Hv Hg Entrésignalanläggning (ringklocka) Upptagetsignalanläggning Personsökaranläggning Personsökare Telefonapparat Porttelefon, lokal Övrig utrustning - AV-utrustning, fjärrstyrda anläggningar - Manöverpaneler för brukarens utrustning - Filmduk - Gardin- och draperiskenor - Liftar, mobila - skvalleranläggning Snabbtelefonanläggning Snabbtelefonapparat LOKALVÅRD Högtalaranläggning Centralradioanläggning Centralantenn (för markbunden sändare SVT, 1,2,4, DK, 1,2) Datanät Telenät Bredband, fiberoptik Egna lokaler inkl. korridorer Städinstruktioner Yttertrappor städning Centralursanläggning Lokala ur, anslutna till centraler eller andra Automatiskt brandlarm vidarekopplat till larmmottagare Inbrottslarm Överfallslarm Signalanläggning Nödsignal typ RWC, vilrum Styr- o manöver för portar och grindar TRANSPORT Hissar, personbefordrande o mathissar Transporthissar Taklift

20

21

22

23

24

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr Sid 1 (2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller RegionFastigheter, REgion Skåne Sign Personnr/orgnr

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr Sid 1 (4) (2) Lokalens adress Kommun Fastighetsbeteckning m m Gata Trappor/hus Lägenhet nr Aviseringsadress Lokalens skick Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm HYRESAVTAL - avseende restaurang Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer Org-/Personnr Hyresgäst Org-/Personnr Hyresobjektets adress Gata Kommun Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: HYRESKONTRAKT Hyresvärd Namn: Bollnäs kommun, Teknik, service- och fritidsförvaltningen Personnr/orgnr: 212000-2361 Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Sid 1 ( 4 ) Aviseringsadress: Lokalens adress m.m Lokalens

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd HYRESKONTRAKT Nr: U0010300 Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: 232100-0073

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

HYRESAVTAL - avseende lokal

HYRESAVTAL - avseende lokal HYRESAVTAL - avseende lokal Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer (er) Hyresobjektets adress Gata Trappor/hus Lägenhetsnr Kommun Fastighetsbeteckning Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

KÄRRÅKRA 1. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar).

KÄRRÅKRA 1. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar). HYRESKONTRAKT Sid 1(4) BLOCKHYRA BOSTÄDER Nr 041-604- Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Hyresvärd Personnr/orgnr Hyresgäst(er)

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till:

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Hyresvärd Hyresgåst(er) eslövs bostads ab ESLÖVS KOMMUN HYRESKONTRAKT LOKAL Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Personnr/orgnr

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600 FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Landskrona kommun Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 82010079 Kryss

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr: Sid 1 (6) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande teten gäller. 1. Parter Hyresvärd Namn: Polismyndigheten Personnr/orgnr: 202100-0076

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Personnr/orgnr: Eslövs Kommun. Telefon: Box 82, 241 22 Eslöv

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Personnr/orgnr: Eslövs Kommun. Telefon: Box 82, 241 22 Eslöv --01." FASTIGHETSÄGARNA HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: 821003-1 Sid 1(2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dockför sin ilti het kräver h resnämndens odkännande: Hyresvärd

Läs mer

Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial

Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial 1(2) 2015-10-02 RJL 2015/1952 Regionledningskontor Ekonomi Regionstyrelsen Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar godkänna hyresavtal avseende filial för Eksjö

Läs mer

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr Hyreskontra kt Bowlingha ll dat 20L3-10-1L rev 2014-08-11 Nr 1 Kryss î ruta innebär att den texrgätler Sid 1 ( 5 ) 1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s6025-38s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

HYRESAVTAL Inneboende

HYRESAVTAL Inneboende Sid 1(5) HYRESAVTAL Inneboende Datum Kontraktsnummer Förstahandshyresgäst(er) hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er)

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M.

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. Bilaga 4 FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. LOKALHYRESAVTAL Detta lokalhyresavtal har denna dag träffats mellan (1)

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 1 (4) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden

Läs mer

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresvärd Edelviks folkhögskola Skellefteåvägen 1 937 32 Burträsk Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs:.... 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad Denna dag har följande parter (" Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av multibyggnad (",4vtalet"): (i) Avalanche Capita) Arena AB (556903-3599), Barnhusgatan

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Hyresvärd Sigtuna folkhögskola Manfred Björkqvists allé 20 193 22 Sigtuna Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5 C ( II 0 0,, e Tillståndsenheten E Ki5 t 03 SOCALFORVALTNINGEN SID () 20045 ANGÅENDE BEGÄRDA HANDLINGAR Skickar, enligt ert önskemål, hyreskontrakt och överlåtelseavtal avseende ägarskifte för restaurang

Läs mer

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola Bilaga 9 Hyresvärd HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA Hyresgäst Löftadalens Folkhögskola Box 193, 439 05 ÅSA Namn:_ Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ersättningslokaler för Hylliehemmet och Annetorpsgården i stadsområde Väster - hyresavtal

Tjänsteskrivelse. Ersättningslokaler för Hylliehemmet och Annetorpsgården i stadsområde Väster - hyresavtal Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-11-16 Vår referens Gunilla Larsén Utvecklingssekreterare gunilla.larsen@malmo.se Tjänsteskrivelse Ersättningslokaler för Hylliehemmet och Annetorpsgården

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden/tekniska nämnden 522 83 Tidaholm Telefon: 0502-60 60 00

Kultur- och fritidsnämnden/tekniska nämnden 522 83 Tidaholm Telefon: 0502-60 60 00 ARRENDEAVTAL FÖR VERKSAMHET/HYRESAVTAL FÖR LOKAL Hyresvärd Tidaholms kommun Kultur- och fritidsnämnden/tekniska nämnden 522 83 Tidaholm Telefon: 0502-60 60 00 Bakgrund I upplåten lokal skall det bedrivas

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

Helén Örtegren. Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen för infrastruktur och fastigheter

Helén Örtegren. Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen för infrastruktur och fastigheter Cirkulärnr: 16:70 Diarienr: 16/07222 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Helén Örtegren Datum: 2016-12-20 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Tabell 1 Tabell 2 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: 235 34/17 OBJEKTS-ID: AB132 004 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-08-11 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen. Hyresvärd: Polismyndigheten i Örebro Län Hyresgäst: Fastighet: Porten 1 Adress: Klostergatan 37 Kontrakts nr:550-2 Särskilda bestämmelser, bilaga 1 till hyresavtal 1. Allmänt Aktuell förhyrning regleras

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Aviseringsadress: Exploateringskontoret Ref NC c/o BGC STH 183, Stockholm

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Aviseringsadress: Exploateringskontoret Ref NC c/o BGC STH 183, Stockholm FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614037 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST: Namn Namnsson

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614052 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst

Läs mer

BLOCKHYRESAVTAL. Hyresgästen har uttryckt önskemål om att få förhyra utrymmen inom Byggnaden som ska användas för korttidsboende.

BLOCKHYRESAVTAL. Hyresgästen har uttryckt önskemål om att få förhyra utrymmen inom Byggnaden som ska användas för korttidsboende. 1 (8) BLOCKHYRESAVTAL Detta blockhyresavtal ( Hyresavtalet ) har träffats mellan: (1) LÅNGSKÄR AB, org.nr 556706-8985 ( Hyresvärden ); och (2) JÄRFÄLLA KOMMUN, org.nr 212000-0043 ( Hyresgästen ). 1 BAKGRUND

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 4400-E1221-1 mellan Mobilia Shopping Centre AB, ett bolag inom Atrium Ljungberg-koncernen, såsom hyresvärd och Malmö Stad genom dess förskoleförvaltning, såsom hyresgäst,

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB603 003 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst personnr:

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB och REGION SKÅNE RAMAVTAL Avseende uppförande av byggnad 71 och ombyggnad av byggnad 08 inom Ängelholm 3:139 2(8) Bilageförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Ritningar och Tekniska

Läs mer

Datum 20131010. Objektsnummer 1068-0001. l Fastighetsbeteckning

Datum 20131010. Objektsnummer 1068-0001. l Fastighetsbeteckning HYRESAVTAL - avseende lokal Datum 20131010 Objektsnummer 1068-0001 Kontraktsnummer 0001 Diarienummer 1(6) Hyresvärd Ängelholms kommun Hyresgäst( er) Vi i skolan Org-/Personnr 212000-0977 Org-/Personnr

Läs mer

n hyra exklusive nedan markerade tillägg.

n hyra exklusive nedan markerade tillägg. Hyrestid/Uppsägning/Förlängning Från och med den 2014-10 - 01 till och med den 2021-09 - 30 Uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast 9 månad(er)

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

GRÄNSDRAGNINGSLISTA. Förslag

GRÄNSDRAGNINGSLISTA. Förslag 1 (6) 2010-11-11 BILAGA 1A Tillhör remissförslag Järfälla kommuns fastighets- och lokalpolicy Förslag GRÄNSDRAGNINGSLISTA Gränsdragning och ansvarsfördelning mellan fastighetsavdelningen och socialförvaltningen

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 16) DIARIENUMMER: 235 158/17 OBJEKTS-ID: U 018 008 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

BILAGA 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

BILAGA 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER BILAGA 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 1. ALLMÄNT Den i detta avtal aktuell förhyrning regleras i formulärblankett för hyreskontrakt Formuläret, i klusive tillhöra de bilagor, (tillsammans Hyresavtalet. För det

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende

Avtal om anläggningsarrende Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr 716420-8691, nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr 802 410-8527, nedan kallade Arrendatorn,

Läs mer

Serviceguide. Guide för Bygg och Fastighets tjänster. www.lio.se

Serviceguide. Guide för Bygg och Fastighets tjänster. www.lio.se Serviceguide Guide för Bygg och Fastighets tjänster www.lio.se 1 Serviceguide för våra hyresgäster Bygg och fastighet, är en del av FM centrum. I vårt uppdrag ingår att tillgodose verksamheternas behov

Läs mer

H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la

H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la Denna dag har följande parter ("Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av gymnasieskola ("Avtalet"): (i) Avalanche Capital Education AB (556907-6283), Barnhusgatan

Läs mer

Exploateringsprojekt PROJEKTBUDGET Upprättad: 2014-05-26 Botkyrka Kommun Projekt: Tumba C 9120 Projektledare: Ulf Ekberg TOTAL PROJEKTBUDGET Kostnader Intäkter Netto EXPLOATERING TKr TKr TKr Mark 0 23

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Kontrakt 6509-0035-01 Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 6509-0035-01 avseende kontorslokal inom fastigheten Storö 21 i Stockholm kommun, mellan Farsta Centrum HB, såsom hyresvärd och Stockholms Kommun,

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar Datum Kontraktsnummer 1(5) Bilagenummer Diarienummer Fastighet Hyresvärd Hyresgäst Adress Rekommendationer om hur gränsdragningslistan

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Namn: Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 5133-01-2001 Kryss i ruta innebär att den därefter följande teten gäller

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Atrium Ljungberg AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Atrium Ljungberg AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr: Sid 1 (4) 1151-0011-01 Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Läs mer

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl.

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Klara Johansson 2015-10-21 KS 2015/0927 50265 Kommunfullmäktige Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet.

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet. BILAGA 3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER TILL HYRESAVTAL För Museum, Vandrarhem och Restaurang Hyresvärd: Hyresgäst: Fastighet: Erstavik 26:248 Avtal nr: 0001 Bolag under bildande (Hyresvärden) Nacka Kommun orgnr.

Läs mer

Hyresavtal avseende multibyggnad

Hyresavtal avseende multibyggnad Hyresavtal avseende multibyggnad Denna dag har följande parter (" Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av multibyggnad ("Avtalet"): (i) Avalanche Capital AB (556665-9024), Barnhusgatan 20,

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2

Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2 HANDLEDNING TILL HYRESKONTR AKT FÖR LOK AL Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2 innehåll Allmänt 8 Förberedelse inför förhandling 8 Skriftligt avtal 8

Läs mer

Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101

Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101 Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101 Lista över ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och Nämnd för mark,

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BOSTADSLÄGENHET. Lägenhetsnummer Kommun Fastighetsbeteckning Trappor Hyresvärdens nr-. Kinda. Räven 1 1 2-1102.

HYRESKONTRAKT FÖR BOSTADSLÄGENHET. Lägenhetsnummer Kommun Fastighetsbeteckning Trappor Hyresvärdens nr-. Kinda. Räven 1 1 2-1102. FÖR BOSTADSLÄGENHET Nr: 2-02 Sid i (T) 4 Hyresvärd Hyresgäst(er) Magnus Liden med firma Ljdéns Fastigheter Adress: Nygatan 25, 582 9 Linköping Lärs-Åke Jakobsson HYRESNAMNDEN/ARRENDENAMNDE &"7c LINKÖPING

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

HANDLEDNING TILL FASTIGHETSÄGARNA SVERIGES HYRESKONTRAKT FÖR POPUP-LOKAL FORMULÄR NR 12D

HANDLEDNING TILL FASTIGHETSÄGARNA SVERIGES HYRESKONTRAKT FÖR POPUP-LOKAL FORMULÄR NR 12D HANDLEDNING TILL FASTIGHETSÄGARNA SVERIGES HYRESKONTRAKT FÖR POPUP-LOKAL FORMULÄR NR 12D Omslagsfoto: Samuel Rhedin Form och illustrationer: Samuel Rhedin Tryck: Prinfo Alfredssons 2016 INNEHÅLL Allmänt...

Läs mer

Styrelsen för Stockholm Vatten AB. Köp och uthyrning av byggnader och markområden i Vällinge

Styrelsen för Stockholm Vatten AB. Köp och uthyrning av byggnader och markområden i Vällinge 25 februari 2013 Vattenproduktion Jan Ekvall Tel 08-5221 2300 jan.ekvall@stockholmvatten.se PROMEMORIA Till: Ang: Styrelsen för Stockholm Vatten AB Köp och uthyrning av byggnader och markområden i Vällinge

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Driftentreprenör Ystad Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 86500072-

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Hyrestid Uppsägningstid/

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 1. Upplysningar Detta avtal gäller upplåtelse(uthyrning) av en bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller ett rum i någon av dessa. För dessa är Lag (2012:978) om

Läs mer

A V T A L. angående markvärme

A V T A L. angående markvärme Markvärme standardavtal A för av staden helägd anläggning belägen helt på stadens mark Mellan Stockholms kommun genom dess trafiknämnd, nedan kallad staden, och MOTPART ( org nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

Mot bakgrund av ovanstående har SL och BV träffat följande DRIFTAVTAL

Mot bakgrund av ovanstående har SL och BV träffat följande DRIFTAVTAL Bilaga 4 till Ändringsavtal avseende SL:s kapitalkostnadsersättningar 1(8) I samband med bolagiseringen av affärsverksamheten vid Statens järnvägar förvärvade Jernhusen AB (JAB) de s k pendeltågsstationerna

Läs mer

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Serviceguiden Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Om Locum Locum bildades i december 1991 ägs av Stockholms läns landsting är ett av Sveriges största fastighetsbolag. är latin

Läs mer

Gränsdragningslista. under avtalstiden mellan. Burlövs kommun Burlövsbostäder Antagen entreprenör

Gränsdragningslista. under avtalstiden mellan. Burlövs kommun Burlövsbostäder Antagen entreprenör Sidan 1 av 7 Gränsdragningslista under avtalstiden mellan Burlövs kommun Burlövsbostäder Antagen entreprenör Sidan 2 av 7 I gränsdragningslistan anges endast generellt de installationer gjorda av hyresvärden

Läs mer

Hyresoffert Lokal Kv Adlern Mindre 24

Hyresoffert Lokal Kv Adlern Mindre 24 Sida 1 av 5 Hyresoffert Lokal Kv Adlern Mindre 24 Stockholm den 7 maj 2013 Vi får med anledning av det intresse Ni visat för aktuell lokal härmed nöjet att översända offert med följande hyresvillkor: Företag

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-09-02 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

Hyresavtal Prästholmen

Hyresavtal Prästholmen Hyresavtal Prästholmen MELLAN Mora Idrottspark AB, xxxxxx-yyyy, (nedan kallad Hyresvärden), Hamngatan 4, 652 24 Karlstad OCH Mora kommun, 212000-2213, (nedan kallad Hyresgästen), 792 80 Mora 1. Specifikation

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex.

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. lördag den 11 april 2009 1/5 Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. Var god ange bokningnr vid betalning! Ditt bokningsnr:. Hyresvärd Hyresgäst Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU Halland Produkt

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 5) DIARIENUMMER: 235-244/7 KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: E605005 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 75 05 USALA. Tel. 00 478 78 00 HYRESGÄST:

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Gränsdragningslista - ägande, drift, underhåll, utbyte -

Gränsdragningslista - ägande, drift, underhåll, utbyte - Gränsdragningslista - ägande, drift, underhåll, utbyte - Bilaga nr 4a Hyreskontrakt nr i fastigheten 86012 0101 01 Rosenbuketten 8 i Malmö Hyresvärd Personnr/orgnr Bokbacken Fastigheter AB 556340-5538

Läs mer

Hyreshöjning fr om för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI Bilagor: Tabell 1 och 2

Hyreshöjning fr om för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI Bilagor: Tabell 1 och 2 Cirkulärnr: 104 Diarienr: 2005/2638 Handläggare: Linda Andersson Avdelning: Avd för Tillväxt och samhällsbyggnad Sektion/Enhet: Kommunal teknik Datum: 2005-11-28 Mottagare: Kommunstyrelsen Fastighetskontoret

Läs mer

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND Svenska Kryssarklubben 1(4) DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN ÄGARE BRUKARE SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND SVENSKA KRYSSARKLUBBENS STOCKHOLMSKRETS

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer