Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Sid 1(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt HYRESKONTRAKT LOKAL Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Hyresgäst Namn Personnr/orgnr Malmö Opera och Musikteater AB Aviseringsadress Postnr Ort Box Malmö Lokalens adress Adress Populärnamn Fastighet och beteckning Östra Rönneholmsvägen 20 Stadsteatern Teater 4 Lokalens skick och Lokalen med tillhörande utrymmen uthyres, om inte användning annat anges, i befintligt skick att användas till: Orkestersal Lokalens omfattning och storlek Hyresvärden förbinder sig att senast ha vidtagit följande åtgärder: Butik m 2 Kontor plan plan m 2 Förbindelse gång bilaga m 2 Orkestersal m 2 Summa totalt m 2 Ca 116 LOA Ca 1572 LOA Ca 1688 LOA Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats på bifogade ritning(ar) bilaga 3 a-d I hyresrätten ingår vindsutrymme tillfart för bil plats för skylt Övrigt parkeringsplats(er) garageplats(er) källarför i- och urlastning för bil(ar) för bil(ar) utrymme Inredning Lokalen uthyres Vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, om inte bilaga annan överenskommelse träffas, bortföra honom tillhörig utan särskild för verksamheten avsedd inredning med inredning enligt bilaga inredning och återställa lokalerna i godtagbart skick. Hyrestid Uppsägningstid Förlängningstid Från och med prel. inflyttning Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst 9 månader Till och med före den avtalade hyrestidens utgång i annat fall är kontraktet förlängt med 36 månader för varje gång Hyra Kronor per år utgörande total hyra hyra inkl/exkl nedanstående markeringar Indexklausul Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogade indexklausul bilaga 1 Värme och Ingår i hyran Hyresgästen har eget abonnemang bilaga varmvatten Ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse bilaga Va-kostnad Ingår i hyran Hyresgästen har eget abonnemang bilaga Ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse bilaga Ventilation Ingår i hyran Kostnader för drift av särskild kyl- och ventilations- bilaga anläggning ersätts i enlighet med bifogade klausul El Ingår i hyran Hyresgästen har eget abonnemang bilaga Trappstädning Ingår i hyran Ombesörjs och bekostas av hyresgästen bilaga Emballage och Ingår i hyran avseende normalt hushållsavfall Ombesörjs och bekostas av hyresgästen (dock åligger det bilaga sophämtning hyresvärden att tillhandahålla erforderligt soputrymme) Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Avfall som är att jämföra med hushållsavfall är bland annat sådant som uppstår i storkök, kontor, skolor, vårdinrättningar och förvaltningar. Snö/ halkbekämpning Ingår i hyran fram till huvudentrén-soprum-varuleverans Ombesörjs och bekostas av hyresgästen avseende tomtmark Bilaga Skötsel av utemiljö Ingår i hyran Ombesörjs och bekostas av hyresgästen avseende tomtmark Fastighetsskatt Ingår i hyran ersät Ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse bilaga Sign Sign

8 Sid 2(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt Oförutsedda kostnader Mervärdeskatt (moms) Skulle efter avtalets tecknande - för avtal löpande på längre tid än tre år - oförutsedda kostnadsändringar uppkomna för fastigheten på grund av a) införande eller ändring av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som hyresvärden åläggs att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet skall hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsändring erlägga ersättning till hyresvärden för på lokalen belöpande andel av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Lokalens andel är 100 procent (har andelen ej angivits beräknas den i förhållande till fastigheten utgående hyror vid tiden för kostnadsändringen). Med skatt enligt a) ovan avses ej moms och fastighetsskatt i den mån ersättning härför erläggs i enlighet med särskild överenskommelse ovan. Ersättningen erläggs enligt nedanstående regler om hyrans betalning. Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen skall utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Hyrans betalning Ränta, betalningspåminnelse Om fastighetsägaren/hyresvärden efter beslut av skattemyndigheten blir skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen skall hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Denna som erläggs samtidigt med hyran beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt varje tidpunkt gällande regler för moms på hyra, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. Hyran erläggs utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalenderkvartals kalendermånads utgång. Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m. Underhåll m m Hyresvärden skall utföra och bekosta erforderligt Dock att hyresgästen svarar för bilaga underhåll av lokalerna och av honom tillhandahållen inredning Hyresgästen skall utföra och bekosta erforderligt inre Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar bilaga underhåll av ytskikt på golv, väggar och tak jämte av inredning tillhandahållen av hyresvärden. därutöver Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet och ej inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig anmodan äger hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. Underhållsansvaret framgår av särskild bilaga Gränsdragningslista bilaga 2 Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning i hyran för hinder eller men i nyttjanderätten för tid varunder hyresvärden låter verkställa bilaga sedvanligt underhåll av fastigheten eller de förhyrda lokalerna. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet skall utföras. I det fall förhyrningen gäller butikslokal/hantverkslokal med verksamhet beroende av kundtillströmning skall klausul äga giltighet endast om särskild överenskommelse härom träffas. Hyresgästen äger ej rätt att utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller eljest inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga installationer såsom VA-, el-, ventilationssystem etc, tillhöriga hyresvärden. Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar i lokalerna och värden till följd härav enligt reglerna i PBL tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift skall hyresgästen till hyresvärden utge motsvarande belopp. Myndighetskrav m m Det åligger att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder, som av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet efter tillträdesdagen kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning. hyresvärden hyresgästen Hyresgästen skall samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. Revisions- Om vid av myndighet påkallad revisionsbesiktning av el- och sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen tillhörig installation, besiktningar åligger det hyresgästen att på egen bekostnad inom av myndigheten föreskriven tid utföra begärda åtgärder. Om hyresgästen inom nämnda tid ej åtgärdat fel och brister äger hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten föreskrivit. Tillgänglighet till Utrymmen som fastighetsskötare och personal från nätägare avseende energi, VA och telefoni eller motsvarande måste ha tillgång till, skall vad vissa utrymmen ankommer på hyresgästen hållas lätt tillgängliga genom att inte blockera tillträdet till sådana utrymmen med skåp, backar, varor och dylikt. Skyltar, markiser, fönster, dörrar, etc Hyresgästen äger efter samråd med hyresvärden uppsätta för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden ej har befogad anledning vägra och att hyresgästen inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden i godtagbart skick. Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar, markiser och antenner. Hyresvärden förbinder sig att inte uppsätta automater och skyltskåp å ytterväggarna till de av hyresgästen förhyrda lokalerna utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen optionsrätt att uppsätta automater och skyltskåp å ifrågavarande väggar. Hyresvärden hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan på fönster, dörrar och skyltar såsom glaskross, klotter etc hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla glasförsäkring beträffande samtliga till lokalerna hörande skyltfönster och entrédörrar. Låsanordningar Det åligger att utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för giltighet av hyresgästens affärs- eller företagsförsäkring. hyresvärden hyresgästen Force majeure Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, å grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Övriga upplysningar Med stöd av personuppgiftslagen informeras om att personuppgifter, rörande fysiska personer, i detta avtal såsom namn, adress personnummer m m registreras och lagras tillsammans med övriga uppgifter i avtalet i ett avtalssystem. Syftet är att administrera avgiftsavisering, förhandlingar och andra åtgärders som hör till avtalsförhållandets löpande förvaltning. Personuppgiftsansvarig är Malmö kommun dess Servicenämnd, Malmö. Säkerhet Förutsättning för detta avtals giltighet är att säkerhet i form av bilaga bankgaranti borgen lämnas senast den Sign Sign

9 Sid 3(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt Särskilda bestämmelser Lokalytan uppgår till ca 2052 m2 BTA. bilaga Indexklausul 1 Gränsdragningslista 2 Ritning 3 a-d Detta hyreskontrakt gäller under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålles och att medel för investeringen beviljas. Om hyresgästen väljer att inte fullfölja projektet förbinder hyresgästen sig att ersätta Stadsfastigheter för de då nerlagda kostnaderna. Investeringsbelopp tkr Ränta 4,75 % Avskrivningstid 33 år Drift- och underhållskostnader inkl markavgäld tkr Varav markavgäld 107 tkr Markavgäld är preliminär och kan komma att regleras när Fastighetskontoret fastställt nivån. Hyran kommer att regleras i motsvarande grad som markavgälden förändras. Hyran uppgår till kr per år varav investeringsdelen är kr per år. Index 20 % se bilaga 1. Hyran kr kan komma att justeras när projektets totalkostnad redovisas. Projektets totalkostnad skall avstämmas vid inkomna entreprenadanbud. Avviker projektets entreprenadkostnad, enligt nu gällande programhandling och tillhörande investeringskalkyl skall hyresjustering ske avseende denna del dock max +/- 10%. Sker förändringar i detaljprojekteringen i förhållande till nu gällande programhandlingar, skall dock dessa förändringar till fullo påverka investeringsdelen, både upp- och nedåt. Skulle hyresgästen önska förändringar i projektet efter upphandling och då fastlagda förutsättningar ska detta utgöra ÄTAkostnader som hyresgästen får betala mot faktura alternativt tilläggskontrakt. Systemhandling som ligger till grund för detta hyresavtal: -Bifogade ritningar. -Systemhandling rumsbeskrivning upprättad av Sydarkkonstruera, dat Systemhandling akustik upprättad av Akustikon, dat Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare avtal mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr o m detta avtals ikraftträdande. Ort, datum Ort, datum Malmö Hyresvärd Hyresgäst Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Namnförtydligande Överenskommelse På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontrakt att gälla fr o m till vilken dag hyresom avflyttning gästen förbinder sig att avflytta Ort/datum Hyresvärd Hyresgäst Överlåtelse Ovanstående hyreskontrakt överlåtes fr o m den på Frånträdande hyresgäst Tillträdande hyresgäst Personnr/organisationsnr Ovanstående överlåtelse godkännes Ort/datum Hyresvärd

10 INDEKLAUSUL för lokal Ansvar 6287 Objekt 1320 Avtal 002 Projekt Bilaga nr 1 Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Malmö Opera och Musikteater AB Östra Rönneholmsvägen 20 i Malmö Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor skall 20 % eller kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden skall med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent å bashyran enligt nedanstående grunder. Bashyran anses vara anpassad till indextalet för oktober månad 2015 Detta indextal (bastal) är Detta indextal (bastal) är f n ej känt Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, skall tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen skall tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. Utgående hyra skall dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet. Hyresändringen sker alltid fr o m 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkningen. Ort, datum Malmö Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Ort, datum Hyresgäst Namnförtydligande Namnförtydligande Anvisningar se omstående sida

11 Anvisningar till Indexklausul för lokal Bashyran Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet skall utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans storlek i kr/m 2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen m m). Bastalet Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år (se bestämmelserna på sidan 1). Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november. Beräkning av tillägget 1. Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet. 2. Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet. 3. Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran. Exempel Beräkning av hyrestillägg för år 2002 Bashyran antas vara kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, som är 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1. 1. Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår till 9,4. 2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran kr. Resultatet blir 3 619,56 kr och utgör hyrstillägget för år 2002 enligt klausulen. Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6) Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positivt och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad med bashyran kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammanlagda hyran hade dock blivit lägre än för år Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 istället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5. Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

12 (2) Ansvar Objekt Avtal Projekt nr Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Avtal om tillägg till hyreskontrakt med hyresjusteringsklausul Parter Hyresvärd: Hyresgäst: Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Malmö Opera och Musikteater AB Hyresobjekt Stadsteatern belägen inom fastigheten Teatern 4 i Malmö. Projektbeskrivning Hyresvärden skall för hyresgästens räkning utföra tillbyggnad av ny orkestersal (nytt hyresavtal träffas för tillbyggnaden). I samband med tillbyggnaden av orkestersal och förbindelsegång avgår ytor dels till Malmö Stadsteater AB med 136 m2 LOA eller 158 m2 BTA, rum 1710, 1711A, A1731, , dels avgår ytor som rivs i samband med tillbyggnaden med 279 m2 LOA eller 305 m2 BTA. Detta tilläggsavtal gäller under förutsättning att Malmö Stadsteater AB övertar avgående ytor på lika villkor samt att projektet tillbyggnad ny orkestersal genomförs. Malmö Opera och Musikteater AB behåller rum A 1743 ca 23 m2 LOA eller ca 28 m2 BTA på plan 1 i den västra kontorslängan. Beräkningsunderlag Beräkningen av avgående hyra grundas på gällande hyresavtal mellan Stadsfastigheter och Malmö Opera och Musikteater AB. Avgående hyra/yta som övergår till Malmö Stadsteater AB. Avgående hyra/yta som upphör i samband med rivning kr per år kr per år.

13 2(2) Hyresavdrag Avgående hyra som övergår till Malmö Stadsteater AB = kr per år. Avgående hyra som upphör i samband med rivning = kr per år. (avdrag från hyran sker från och med nästkommande kalendermånad efter att rivning har påbörjats, prel. enligt tidplan fr.o.m ) Totalt hyresavdrag enligt ovan = kr per år som avgår från befintligt hyresavtal dock med olika tidpunkter, se hyrestid. Index Hyresavdraget skall indexregleras med 80 % varje årsskifte med 1310 som basår, bastal 314,40. Hyrestid Hyrestiden för avgående yta rivning är preliminär från och med till och med och uppgår till kr per år. Hyrestiden för avgående yta som övergår till Malmö Stadsteater är preliminär från och med till och med och uppgår till kr per år. Hyrestiden följer hyresavtalet när det gäller uppsägnings- och förlängningstid. Övriga villkor Detta avtal gäller endast under förutsättning av att erforderliga tillstånd erhålles och att medel för investeringen beviljas. I övrigt gäller hyreskontraktet till alla delar. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Ort, datum Malmö Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Ort, datum Hyresgäst

14

15 STADSFASTIGHETER MALMÖ Bilaga (5) RIKTLINJER FÖR GRÄNSDRAGNING! Objekt: 1320, Stadsteatern Hyresgäst: Malmö Opera och Musikteater AB Kontrakt:

16 2 (5) I N L E D N I N G Principen för gränsdragningen mellan Fastighet å ena sidan och Inredning/ Utrustning å den andra är att det som är knutet till verksamheten i byggnaden hänförs till Inredning och Utrustning. Gränsdragningslistan utgår ifrån att hyresvärdens ansvarsområde är Fastighet medan till hyresgästers ansvarsområde hör erforderlig Inredning/Utrustning. Man bör observera att gränsdragningslistan beträffande vissa byggnadstillbehör inte alltid överensstämmer med jordabalkens gränsdragning. Allmänt gäller att föremål som är knutna till en viss hyresgästs verksamhet och som inte är avsedda för stadigvarande bruk i byggnaden/fastigheten tillhör Inredning eller Utrustning även om de är inbyggda. Att Inredning eller föremål är löst placerat i byggnaden eller genom inbyggnad eller beslagning fast förbundet med byggnaden är sålunda inte avgörande för bestämning av tillhörighet. I många fall kan en önskad funktion i byggnaden lösas med föremål som antingen tillhör Fastighet eller Inredning/Utrustning (t ex data-telenät). Tillhörigheten får inte avgöra valet av lösning utan detta ska självfallet grundas på en bedömning av det totalt sett mest ekonomiska alternativ som uppfyller ställda funktionskrav. TEKNISK OCH EKONOMISK ANSVARS- OCH ROLLFÖRDELNING Riktlinjerna anger vad som bör gälla i ett normalfall för byggande och förvaltning. De reglerar ansvars- och rollfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd vid investeringstillfället och under förvaltningen (drift och underhåll). Vid planering och projektering av ny-/ombyggnad samt då upplåtelseavtal träffas eller förnyas ska hänvisning ske till riktlinjerna. Avvikelser i det enskilda fallet som inte överensstämmer med riktlinjerna skall dokumenteras. Hyresvärden svarar tekniskt och ekonomiskt för erforderliga åtgärder vid förvärv, nybyggnad eller ombyggnad samt för drift och underhåll av fastighet. Hyresgästen svarar för samtliga kostnader för förstagångs- och ersättningsanskaffning och för eventuellt ombyggnad av Inredning/Utrustning. Hyresgästen svarar för drift och underhåll av sin egendom.

17 3 (5) På särskilt uppdrag kan hyresvärden svara för erforderliga åtgärder vid planering, projektering och anskaffning av Inredning/Utrustning. Avseende förhållandet under hyrestiden mellan hyresvärden nedan kallad (Hv) och hyresgäst nedan kallad (Hg) rörande befintliga installationer enligt nedan. Kryss (x) kolumn innebär ansvar för drift/skötsel, underhåll, utbyte m.m. För hyresgästen kan åtgärden i flertalet fall utföras av förvaltaren mot särskild ersättning. Hyresgästen svarar för all invändig skadegörelse och vandalism, dock svarar hyresvärden för fasaderna (utvändigt), gäller även fönster. För åtgärder inom område som ej åvilar Hv, men innebär förändringar på mark eller byggnad, skall hyresgästen alltid inhämta hyresvärdens godkännande. Byggnaden är byggnadsminnesförklarad, varför alla ändringar skall godkännas av Hv. MARK - Fasta trädgårdsmöbler, blomlådor etc. - Cykelställ - Flaggstänger - Fasta konstverk - sopcontainer - staket/grindar yttre - renhållning trottoar - snörenhållning, huvudentré - yttertrappor, halkbekämpning - papperskorgar, askkoppar Lösa trädgårdsmöbler, blomlådor etc. GRÖNSKÖTSEL - renhållning - buskage/blomsterytor, häckar - beskärningsarbeten, klängväxter - gräsytor, träd, gång/asfaltytor - btg-stenytor, bollplaner - staket/grindar/plank inre - sandytor, dammar, fontäner - avskrapningsgaller, brunnsdäxlar Hv Hg BYGGNAD Persienner Markiser o dyl med tillbehör Mörkläggningsgardin inkl automatik Fasta solavskärmningar Rensning av renssilar på stuprör i markplan Golvytor, inomhus - Golvbeläggningar underhåll - Golvbeläggningar skötsel, t.ex. olja och vax - textilmattor tillhörande golvkonstruktion - textilmattor övriga Väggytor, inomhus - beklädnader (tapeter och dyl) - ljudabsorbenter - avvisare, väggskydd - akustik installationer - Takytor, inomhus - ljudabsorbenter - undertak, lösa plattor Övrigt - fast brandpost - handbrandsläckare - Utrymmningsplan - Nödutrymmningsskyltar - skyltar områdes/byggnadsgemensamma - skyltar verksamhetsanknutna - postlådor - lås/nycklar samordnas av Hv - kodlås Hv Hg

18 4 (5) Fast inredning - hyllor - anslagstavlor - överskåp - underskåp - högskåp, kök - lab inredning, special - kyl/sval/frys - spis/ugn - köksfläkt/imkåpa kanalansluten - diskmaskin, kök/special - mikrovågsugn - tvättmaskin - torktumlare/skåp - fästbeslag för gardin och draperiskenor avseende mindre repetionssal, källarplan (plan 0) Hv Hg GAS/ANDNINGSLUFT/TRYCKLUFT Tryckluft, verksamhet Tryckluft, fastighet Gastuber Teknisk luft KYLA Kylanläggning, komfort, centralanläggning Kylanläggning, verksamhet VÄRME Värmeleverans LUFTBEHANDLING Hv Hg Hygienrum fast inredning - duschkabin - handdukshängare/klädkrokar - papperskorgar - tvålautomater - speglar - sanitetshållare Hygienrum lös inredning, t ex - duschdraperier - klädskåp - värdeskåp Luftbehandling, allmänventilation Befuktning Filter special för verksamhet Processventilation Draghuvar Dragskåp Närutsug/punktutsug STYR/ÖVERVAKNING Central (värme, ventilation, el m.m.) Lokal KRAFT Skyddsrumsutrustning VATTEN OCH AVLOPP Kranar/blandare Porslin Diskbänkar Häva stopp i vask, brunn eller toalett Byte kranpackning (inkl. material) Avhärdning, verksamhet Reningsanläggning, avlopp, lokal Fettavskiljare, tömning Sminkavskiljare Gipsavskiljare etc. Högtrycksanläggning Nödduschar/ögon saltlösning, behållare Nödduschar/ögon fast installerade Kraftförsörjning Reservkraft, central, brandsäkerhet Reservkraft, lokal, ex datorer - -batteri, -mobila BELYSNING - armaturer, utvändiga - armaturer, allmänbelysning 1) - armaturer, övrigt t.ex. bokhyllor, punktbelysning - armaturer för växter och konstnärlig utsmyckning - HF-don i allmänbelysning Lysrör och glimtändare Glödljus Nödbelysning 1) Hyresgästen svarar för byte av ljuskälla. Hyresvärden svarar för underhåll av armaturer gällande allmänbelysning.

19 5 (5) TELE Hv Hg UTRUSTNING Hv Hg Entrésignalanläggning (ringklocka) Upptagetsignalanläggning Personsökaranläggning Personsökare Telefonapparat Porttelefon, lokal Övrig utrustning - AV-utrustning, fjärrstyrda anläggningar - Manöverpaneler för brukarens utrustning - Filmduk - Gardin- och draperiskenor - Liftar, mobila - skvalleranläggning Snabbtelefonanläggning Snabbtelefonapparat LOKALVÅRD Högtalaranläggning Centralradioanläggning Centralantenn (för markbunden sändare SVT, 1,2,4, DK, 1,2) Datanät Telenät Bredband, fiberoptik Egna lokaler inkl. korridorer Städinstruktioner Yttertrappor städning Centralursanläggning Lokala ur, anslutna till centraler eller andra Automatiskt brandlarm vidarekopplat till larmmottagare Inbrottslarm Överfallslarm Signalanläggning Nödsignal typ RWC, vilrum Styr- o manöver för portar och grindar TRANSPORT Hissar, personbefordrande o mathissar Transporthissar Taklift

20

21

22

23

24

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till:

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Hyresvärd Hyresgåst(er) eslövs bostads ab ESLÖVS KOMMUN HYRESKONTRAKT LOKAL Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Personnr/orgnr

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 1 (4) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden

Läs mer

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5 C ( II 0 0,, e Tillståndsenheten E Ki5 t 03 SOCALFORVALTNINGEN SID () 20045 ANGÅENDE BEGÄRDA HANDLINGAR Skickar, enligt ert önskemål, hyreskontrakt och överlåtelseavtal avseende ägarskifte för restaurang

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-08-11 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 4400-E1221-1 mellan Mobilia Shopping Centre AB, ett bolag inom Atrium Ljungberg-koncernen, såsom hyresvärd och Malmö Stad genom dess förskoleförvaltning, såsom hyresgäst,

Läs mer

n hyra exklusive nedan markerade tillägg.

n hyra exklusive nedan markerade tillägg. Hyrestid/Uppsägning/Förlängning Från och med den 2014-10 - 01 till och med den 2021-09 - 30 Uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast 9 månad(er)

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

GRÄNSDRAGNINGSLISTA. Förslag

GRÄNSDRAGNINGSLISTA. Förslag 1 (6) 2010-11-11 BILAGA 1A Tillhör remissförslag Järfälla kommuns fastighets- och lokalpolicy Förslag GRÄNSDRAGNINGSLISTA Gränsdragning och ansvarsfördelning mellan fastighetsavdelningen och socialförvaltningen

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614052 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst

Läs mer

Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101

Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101 Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101 Lista över ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och Nämnd för mark,

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar Datum Kontraktsnummer 1(5) Bilagenummer Diarienummer Fastighet Hyresvärd Hyresgäst Adress Rekommendationer om hur gränsdragningslistan

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Driftentreprenör Ystad Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 86500072-

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

Hyresavtal Prästholmen

Hyresavtal Prästholmen Hyresavtal Prästholmen MELLAN Mora Idrottspark AB, xxxxxx-yyyy, (nedan kallad Hyresvärden), Hamngatan 4, 652 24 Karlstad OCH Mora kommun, 212000-2213, (nedan kallad Hyresgästen), 792 80 Mora 1. Specifikation

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Skola: Adress: Birka Folkhögskola Birkavägen 25 836 95 Ås Namn: Persnr: Kurs:... 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m en upplåter enligt

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten BOSTADSRÄTTSHAVARE/HYRESVÄRD: Kontaktperson Tel nr dagtid ANDRAHANDSHYRESGÄST 1: ANDRAHANDSHYRESGÄST

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Beslutsforslag 2012-07-03 FALKENBERG Kommunledningskontoret Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Forslag till beslut Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 1 Kopa klubbstugan

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER 1. Bakgrund Enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förord-ningen (2000:208) om producentansvar för glödlam-por och vissa

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex.

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. lördag den 11 april 2009 1/5 Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. Var god ange bokningnr vid betalning! Ditt bokningsnr:. Hyresvärd Hyresgäst Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU Halland Produkt

Läs mer

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyresavtal för andrahandsuthyrning Hyresavtal för andrahandsuthyrning Bostadsrättshavare (hyresvärden) Adress Bäverbäcksgränd Postnummer 124 62 Bandhagen Kontaktperson Telefon Adress Postnummer Adress Postnummer Hyresobjekt och hyra Adress

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Serviceguiden Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Om Locum Locum bildades i december 1991 ägs av Stockholms läns landsting är ett av Sveriges största fastighetsbolag. är latin

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Välkommen till Piteå Näringsfastigheter

Välkommen till Piteå Näringsfastigheter Välkommen till Piteå Näringsfastigheter Piteå Näringsfastigheter AB är ett helägt kommunalt bolag som har funnits sedan 1964. Idag är vi 12 anställda och vår uppgift är framförallt att stödja näringslivet

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1 1 Hyresobjekt 3 Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med bostadsrätt innehavda lägenhet till hyresgästen för bostadsändamål. Lägenheten omfattar rum och kök på kvadratmeter. Lägenhetens

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt 1. Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT 2013 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad Fastighetsägaren) Jakträttshavare: (nedan kallad Jakträttshavaren) Är Jakträttshavaren förening eller annan juridisk person skall detta anges.

Läs mer

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Tillsvidare

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Tillsvidare PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt 1. Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som Fastighetsägare tecknar avtal med Munkfors kommun (benämnd som leverantören i detta dokument), org nr 212000-1801, med adress Smedsgatan

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING Syftet med riktlinjerna En väl fungerande fastighetsmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. Mot denna bakgrund

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej.

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej. Anslutningsavtal v.151004 - Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 20150801 Avtalet är upprättat mellan Starrkärrs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769628-4756 (i fortsättningen kallad

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Hyresgäst och hyresvärd för kommunala verksamhetslokaler SNÖ. Säkerhet KÖK H I S S A

Ansvarsfördelning mellan Hyresgäst och hyresvärd för kommunala verksamhetslokaler SNÖ. Säkerhet KÖK H I S S A 1(6) GRÄNSDRAGNINGSLISTA Version: 6/2012 Bilaga 1 Ansvarsfördelning mellan Hyresgäst och hyresvärd för kommunala verksamhetslokaler SKYLTAR Blomlådor MARK Belysning SNÖ Säkerhet RAMPER Inredning Hörselslingor

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Ny bensinstation på Kullen (Danderyd 2:1) hyreskontrakt m.m.

Ny bensinstation på Kullen (Danderyd 2:1) hyreskontrakt m.m. 1(6) KS 2008/0193 Ny bensinstation på Kullen (Danderyd 2:1) hyreskontrakt m.m. Sammanfattning Bensinbolaget OKQ8 AB har idag en bensinstations- och bilvårdsanläggning norr om Mörby Centrum. I samband med

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Avropsavtal om snöskottning av tak

Avropsavtal om snöskottning av tak Avropsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare) Namn

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND Svenska Kryssarklubben 1(4) DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN ÄGARE BRUKARE SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND SVENSKA KRYSSARKLUBBENS STOCKHOLMSKRETS

Läs mer

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106 Till våra medlemmar i Skaftö Fiber Skaftö Fiber har glädjen att informera om att vi tillsammans med Empower ämnar börjar gräva för fiberkabel inom en snar framtid.. För de medlemmar som inte var med på

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift BESLUTSUNDERLAG 2/2 Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493 Datum och underskrift FM centrum Utfärdat av: Anne-Li Stenström Dokumentnamn: Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: 2015-05-07 Regionstyrelsen Version:

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

h a n d l e d n i n g ti l l r e s ta u r a n g h y r e s k o n t r a k t

h a n d l e d n i n g ti l l r e s ta u r a n g h y r e s k o n t r a k t h a n d l e d n i n g ti l l r e s ta u r a n g h y r e s k o n t r a k t Fastighetsägarna Sveriges och Sveriges Hotell & Restaurangföretagare (SHR) gemensamt framtagna hyreskontrakt för lokal (ingår i

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer