Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Sid 1(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt HYRESKONTRAKT LOKAL Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Hyresgäst Namn Personnr/orgnr Malmö Opera och Musikteater AB Aviseringsadress Postnr Ort Box Malmö Lokalens adress Adress Populärnamn Fastighet och beteckning Östra Rönneholmsvägen 20 Stadsteatern Teater 4 Lokalens skick och Lokalen med tillhörande utrymmen uthyres, om inte användning annat anges, i befintligt skick att användas till: Orkestersal Lokalens omfattning och storlek Hyresvärden förbinder sig att senast ha vidtagit följande åtgärder: Butik m 2 Kontor plan plan m 2 Förbindelse gång bilaga m 2 Orkestersal m 2 Summa totalt m 2 Ca 116 LOA Ca 1572 LOA Ca 1688 LOA Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats på bifogade ritning(ar) bilaga 3 a-d I hyresrätten ingår vindsutrymme tillfart för bil plats för skylt Övrigt parkeringsplats(er) garageplats(er) källarför i- och urlastning för bil(ar) för bil(ar) utrymme Inredning Lokalen uthyres Vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, om inte bilaga annan överenskommelse träffas, bortföra honom tillhörig utan särskild för verksamheten avsedd inredning med inredning enligt bilaga inredning och återställa lokalerna i godtagbart skick. Hyrestid Uppsägningstid Förlängningstid Från och med prel. inflyttning Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst 9 månader Till och med före den avtalade hyrestidens utgång i annat fall är kontraktet förlängt med 36 månader för varje gång Hyra Kronor per år utgörande total hyra hyra inkl/exkl nedanstående markeringar Indexklausul Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogade indexklausul bilaga 1 Värme och Ingår i hyran Hyresgästen har eget abonnemang bilaga varmvatten Ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse bilaga Va-kostnad Ingår i hyran Hyresgästen har eget abonnemang bilaga Ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse bilaga Ventilation Ingår i hyran Kostnader för drift av särskild kyl- och ventilations- bilaga anläggning ersätts i enlighet med bifogade klausul El Ingår i hyran Hyresgästen har eget abonnemang bilaga Trappstädning Ingår i hyran Ombesörjs och bekostas av hyresgästen bilaga Emballage och Ingår i hyran avseende normalt hushållsavfall Ombesörjs och bekostas av hyresgästen (dock åligger det bilaga sophämtning hyresvärden att tillhandahålla erforderligt soputrymme) Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Avfall som är att jämföra med hushållsavfall är bland annat sådant som uppstår i storkök, kontor, skolor, vårdinrättningar och förvaltningar. Snö/ halkbekämpning Ingår i hyran fram till huvudentrén-soprum-varuleverans Ombesörjs och bekostas av hyresgästen avseende tomtmark Bilaga Skötsel av utemiljö Ingår i hyran Ombesörjs och bekostas av hyresgästen avseende tomtmark Fastighetsskatt Ingår i hyran ersät Ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse bilaga Sign Sign

8 Sid 2(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt Oförutsedda kostnader Mervärdeskatt (moms) Skulle efter avtalets tecknande - för avtal löpande på längre tid än tre år - oförutsedda kostnadsändringar uppkomna för fastigheten på grund av a) införande eller ändring av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som hyresvärden åläggs att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet skall hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsändring erlägga ersättning till hyresvärden för på lokalen belöpande andel av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Lokalens andel är 100 procent (har andelen ej angivits beräknas den i förhållande till fastigheten utgående hyror vid tiden för kostnadsändringen). Med skatt enligt a) ovan avses ej moms och fastighetsskatt i den mån ersättning härför erläggs i enlighet med särskild överenskommelse ovan. Ersättningen erläggs enligt nedanstående regler om hyrans betalning. Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen skall utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Hyrans betalning Ränta, betalningspåminnelse Om fastighetsägaren/hyresvärden efter beslut av skattemyndigheten blir skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen skall hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Denna som erläggs samtidigt med hyran beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt varje tidpunkt gällande regler för moms på hyra, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. Hyran erläggs utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalenderkvartals kalendermånads utgång. Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m. Underhåll m m Hyresvärden skall utföra och bekosta erforderligt Dock att hyresgästen svarar för bilaga underhåll av lokalerna och av honom tillhandahållen inredning Hyresgästen skall utföra och bekosta erforderligt inre Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar bilaga underhåll av ytskikt på golv, väggar och tak jämte av inredning tillhandahållen av hyresvärden. därutöver Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet och ej inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig anmodan äger hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. Underhållsansvaret framgår av särskild bilaga Gränsdragningslista bilaga 2 Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning i hyran för hinder eller men i nyttjanderätten för tid varunder hyresvärden låter verkställa bilaga sedvanligt underhåll av fastigheten eller de förhyrda lokalerna. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet skall utföras. I det fall förhyrningen gäller butikslokal/hantverkslokal med verksamhet beroende av kundtillströmning skall klausul äga giltighet endast om särskild överenskommelse härom träffas. Hyresgästen äger ej rätt att utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller eljest inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga installationer såsom VA-, el-, ventilationssystem etc, tillhöriga hyresvärden. Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar i lokalerna och värden till följd härav enligt reglerna i PBL tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift skall hyresgästen till hyresvärden utge motsvarande belopp. Myndighetskrav m m Det åligger att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder, som av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet efter tillträdesdagen kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning. hyresvärden hyresgästen Hyresgästen skall samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. Revisions- Om vid av myndighet påkallad revisionsbesiktning av el- och sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen tillhörig installation, besiktningar åligger det hyresgästen att på egen bekostnad inom av myndigheten föreskriven tid utföra begärda åtgärder. Om hyresgästen inom nämnda tid ej åtgärdat fel och brister äger hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten föreskrivit. Tillgänglighet till Utrymmen som fastighetsskötare och personal från nätägare avseende energi, VA och telefoni eller motsvarande måste ha tillgång till, skall vad vissa utrymmen ankommer på hyresgästen hållas lätt tillgängliga genom att inte blockera tillträdet till sådana utrymmen med skåp, backar, varor och dylikt. Skyltar, markiser, fönster, dörrar, etc Hyresgästen äger efter samråd med hyresvärden uppsätta för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden ej har befogad anledning vägra och att hyresgästen inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden i godtagbart skick. Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar, markiser och antenner. Hyresvärden förbinder sig att inte uppsätta automater och skyltskåp å ytterväggarna till de av hyresgästen förhyrda lokalerna utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen optionsrätt att uppsätta automater och skyltskåp å ifrågavarande väggar. Hyresvärden hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan på fönster, dörrar och skyltar såsom glaskross, klotter etc hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla glasförsäkring beträffande samtliga till lokalerna hörande skyltfönster och entrédörrar. Låsanordningar Det åligger att utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för giltighet av hyresgästens affärs- eller företagsförsäkring. hyresvärden hyresgästen Force majeure Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, å grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Övriga upplysningar Med stöd av personuppgiftslagen informeras om att personuppgifter, rörande fysiska personer, i detta avtal såsom namn, adress personnummer m m registreras och lagras tillsammans med övriga uppgifter i avtalet i ett avtalssystem. Syftet är att administrera avgiftsavisering, förhandlingar och andra åtgärders som hör till avtalsförhållandets löpande förvaltning. Personuppgiftsansvarig är Malmö kommun dess Servicenämnd, Malmö. Säkerhet Förutsättning för detta avtals giltighet är att säkerhet i form av bilaga bankgaranti borgen lämnas senast den Sign Sign

9 Sid 3(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt Särskilda bestämmelser Lokalytan uppgår till ca 2052 m2 BTA. bilaga Indexklausul 1 Gränsdragningslista 2 Ritning 3 a-d Detta hyreskontrakt gäller under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålles och att medel för investeringen beviljas. Om hyresgästen väljer att inte fullfölja projektet förbinder hyresgästen sig att ersätta Stadsfastigheter för de då nerlagda kostnaderna. Investeringsbelopp tkr Ränta 4,75 % Avskrivningstid 33 år Drift- och underhållskostnader inkl markavgäld tkr Varav markavgäld 107 tkr Markavgäld är preliminär och kan komma att regleras när Fastighetskontoret fastställt nivån. Hyran kommer att regleras i motsvarande grad som markavgälden förändras. Hyran uppgår till kr per år varav investeringsdelen är kr per år. Index 20 % se bilaga 1. Hyran kr kan komma att justeras när projektets totalkostnad redovisas. Projektets totalkostnad skall avstämmas vid inkomna entreprenadanbud. Avviker projektets entreprenadkostnad, enligt nu gällande programhandling och tillhörande investeringskalkyl skall hyresjustering ske avseende denna del dock max +/- 10%. Sker förändringar i detaljprojekteringen i förhållande till nu gällande programhandlingar, skall dock dessa förändringar till fullo påverka investeringsdelen, både upp- och nedåt. Skulle hyresgästen önska förändringar i projektet efter upphandling och då fastlagda förutsättningar ska detta utgöra ÄTAkostnader som hyresgästen får betala mot faktura alternativt tilläggskontrakt. Systemhandling som ligger till grund för detta hyresavtal: -Bifogade ritningar. -Systemhandling rumsbeskrivning upprättad av Sydarkkonstruera, dat Systemhandling akustik upprättad av Akustikon, dat Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare avtal mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr o m detta avtals ikraftträdande. Ort, datum Ort, datum Malmö Hyresvärd Hyresgäst Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Namnförtydligande Överenskommelse På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontrakt att gälla fr o m till vilken dag hyresom avflyttning gästen förbinder sig att avflytta Ort/datum Hyresvärd Hyresgäst Överlåtelse Ovanstående hyreskontrakt överlåtes fr o m den på Frånträdande hyresgäst Tillträdande hyresgäst Personnr/organisationsnr Ovanstående överlåtelse godkännes Ort/datum Hyresvärd

10 INDEKLAUSUL för lokal Ansvar 6287 Objekt 1320 Avtal 002 Projekt Bilaga nr 1 Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Malmö Opera och Musikteater AB Östra Rönneholmsvägen 20 i Malmö Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor skall 20 % eller kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden skall med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent å bashyran enligt nedanstående grunder. Bashyran anses vara anpassad till indextalet för oktober månad 2015 Detta indextal (bastal) är Detta indextal (bastal) är f n ej känt Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, skall tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen skall tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. Utgående hyra skall dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet. Hyresändringen sker alltid fr o m 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkningen. Ort, datum Malmö Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Ort, datum Hyresgäst Namnförtydligande Namnförtydligande Anvisningar se omstående sida

11 Anvisningar till Indexklausul för lokal Bashyran Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet skall utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans storlek i kr/m 2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen m m). Bastalet Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år (se bestämmelserna på sidan 1). Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november. Beräkning av tillägget 1. Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet. 2. Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet. 3. Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran. Exempel Beräkning av hyrestillägg för år 2002 Bashyran antas vara kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, som är 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1. 1. Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår till 9,4. 2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran kr. Resultatet blir 3 619,56 kr och utgör hyrstillägget för år 2002 enligt klausulen. Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6) Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positivt och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad med bashyran kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammanlagda hyran hade dock blivit lägre än för år Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 istället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5. Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

12 (2) Ansvar Objekt Avtal Projekt nr Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Avtal om tillägg till hyreskontrakt med hyresjusteringsklausul Parter Hyresvärd: Hyresgäst: Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Malmö Opera och Musikteater AB Hyresobjekt Stadsteatern belägen inom fastigheten Teatern 4 i Malmö. Projektbeskrivning Hyresvärden skall för hyresgästens räkning utföra tillbyggnad av ny orkestersal (nytt hyresavtal träffas för tillbyggnaden). I samband med tillbyggnaden av orkestersal och förbindelsegång avgår ytor dels till Malmö Stadsteater AB med 136 m2 LOA eller 158 m2 BTA, rum 1710, 1711A, A1731, , dels avgår ytor som rivs i samband med tillbyggnaden med 279 m2 LOA eller 305 m2 BTA. Detta tilläggsavtal gäller under förutsättning att Malmö Stadsteater AB övertar avgående ytor på lika villkor samt att projektet tillbyggnad ny orkestersal genomförs. Malmö Opera och Musikteater AB behåller rum A 1743 ca 23 m2 LOA eller ca 28 m2 BTA på plan 1 i den västra kontorslängan. Beräkningsunderlag Beräkningen av avgående hyra grundas på gällande hyresavtal mellan Stadsfastigheter och Malmö Opera och Musikteater AB. Avgående hyra/yta som övergår till Malmö Stadsteater AB. Avgående hyra/yta som upphör i samband med rivning kr per år kr per år.

13 2(2) Hyresavdrag Avgående hyra som övergår till Malmö Stadsteater AB = kr per år. Avgående hyra som upphör i samband med rivning = kr per år. (avdrag från hyran sker från och med nästkommande kalendermånad efter att rivning har påbörjats, prel. enligt tidplan fr.o.m ) Totalt hyresavdrag enligt ovan = kr per år som avgår från befintligt hyresavtal dock med olika tidpunkter, se hyrestid. Index Hyresavdraget skall indexregleras med 80 % varje årsskifte med 1310 som basår, bastal 314,40. Hyrestid Hyrestiden för avgående yta rivning är preliminär från och med till och med och uppgår till kr per år. Hyrestiden för avgående yta som övergår till Malmö Stadsteater är preliminär från och med till och med och uppgår till kr per år. Hyrestiden följer hyresavtalet när det gäller uppsägnings- och förlängningstid. Övriga villkor Detta avtal gäller endast under förutsättning av att erforderliga tillstånd erhålles och att medel för investeringen beviljas. I övrigt gäller hyreskontraktet till alla delar. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Ort, datum Malmö Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Ort, datum Hyresgäst

14

15 STADSFASTIGHETER MALMÖ Bilaga (5) RIKTLINJER FÖR GRÄNSDRAGNING! Objekt: 1320, Stadsteatern Hyresgäst: Malmö Opera och Musikteater AB Kontrakt:

16 2 (5) I N L E D N I N G Principen för gränsdragningen mellan Fastighet å ena sidan och Inredning/ Utrustning å den andra är att det som är knutet till verksamheten i byggnaden hänförs till Inredning och Utrustning. Gränsdragningslistan utgår ifrån att hyresvärdens ansvarsområde är Fastighet medan till hyresgästers ansvarsområde hör erforderlig Inredning/Utrustning. Man bör observera att gränsdragningslistan beträffande vissa byggnadstillbehör inte alltid överensstämmer med jordabalkens gränsdragning. Allmänt gäller att föremål som är knutna till en viss hyresgästs verksamhet och som inte är avsedda för stadigvarande bruk i byggnaden/fastigheten tillhör Inredning eller Utrustning även om de är inbyggda. Att Inredning eller föremål är löst placerat i byggnaden eller genom inbyggnad eller beslagning fast förbundet med byggnaden är sålunda inte avgörande för bestämning av tillhörighet. I många fall kan en önskad funktion i byggnaden lösas med föremål som antingen tillhör Fastighet eller Inredning/Utrustning (t ex data-telenät). Tillhörigheten får inte avgöra valet av lösning utan detta ska självfallet grundas på en bedömning av det totalt sett mest ekonomiska alternativ som uppfyller ställda funktionskrav. TEKNISK OCH EKONOMISK ANSVARS- OCH ROLLFÖRDELNING Riktlinjerna anger vad som bör gälla i ett normalfall för byggande och förvaltning. De reglerar ansvars- och rollfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd vid investeringstillfället och under förvaltningen (drift och underhåll). Vid planering och projektering av ny-/ombyggnad samt då upplåtelseavtal träffas eller förnyas ska hänvisning ske till riktlinjerna. Avvikelser i det enskilda fallet som inte överensstämmer med riktlinjerna skall dokumenteras. Hyresvärden svarar tekniskt och ekonomiskt för erforderliga åtgärder vid förvärv, nybyggnad eller ombyggnad samt för drift och underhåll av fastighet. Hyresgästen svarar för samtliga kostnader för förstagångs- och ersättningsanskaffning och för eventuellt ombyggnad av Inredning/Utrustning. Hyresgästen svarar för drift och underhåll av sin egendom.

17 3 (5) På särskilt uppdrag kan hyresvärden svara för erforderliga åtgärder vid planering, projektering och anskaffning av Inredning/Utrustning. Avseende förhållandet under hyrestiden mellan hyresvärden nedan kallad (Hv) och hyresgäst nedan kallad (Hg) rörande befintliga installationer enligt nedan. Kryss (x) kolumn innebär ansvar för drift/skötsel, underhåll, utbyte m.m. För hyresgästen kan åtgärden i flertalet fall utföras av förvaltaren mot särskild ersättning. Hyresgästen svarar för all invändig skadegörelse och vandalism, dock svarar hyresvärden för fasaderna (utvändigt), gäller även fönster. För åtgärder inom område som ej åvilar Hv, men innebär förändringar på mark eller byggnad, skall hyresgästen alltid inhämta hyresvärdens godkännande. Byggnaden är byggnadsminnesförklarad, varför alla ändringar skall godkännas av Hv. MARK - Fasta trädgårdsmöbler, blomlådor etc. - Cykelställ - Flaggstänger - Fasta konstverk - sopcontainer - staket/grindar yttre - renhållning trottoar - snörenhållning, huvudentré - yttertrappor, halkbekämpning - papperskorgar, askkoppar Lösa trädgårdsmöbler, blomlådor etc. GRÖNSKÖTSEL - renhållning - buskage/blomsterytor, häckar - beskärningsarbeten, klängväxter - gräsytor, träd, gång/asfaltytor - btg-stenytor, bollplaner - staket/grindar/plank inre - sandytor, dammar, fontäner - avskrapningsgaller, brunnsdäxlar Hv Hg BYGGNAD Persienner Markiser o dyl med tillbehör Mörkläggningsgardin inkl automatik Fasta solavskärmningar Rensning av renssilar på stuprör i markplan Golvytor, inomhus - Golvbeläggningar underhåll - Golvbeläggningar skötsel, t.ex. olja och vax - textilmattor tillhörande golvkonstruktion - textilmattor övriga Väggytor, inomhus - beklädnader (tapeter och dyl) - ljudabsorbenter - avvisare, väggskydd - akustik installationer - Takytor, inomhus - ljudabsorbenter - undertak, lösa plattor Övrigt - fast brandpost - handbrandsläckare - Utrymmningsplan - Nödutrymmningsskyltar - skyltar områdes/byggnadsgemensamma - skyltar verksamhetsanknutna - postlådor - lås/nycklar samordnas av Hv - kodlås Hv Hg

18 4 (5) Fast inredning - hyllor - anslagstavlor - överskåp - underskåp - högskåp, kök - lab inredning, special - kyl/sval/frys - spis/ugn - köksfläkt/imkåpa kanalansluten - diskmaskin, kök/special - mikrovågsugn - tvättmaskin - torktumlare/skåp - fästbeslag för gardin och draperiskenor avseende mindre repetionssal, källarplan (plan 0) Hv Hg GAS/ANDNINGSLUFT/TRYCKLUFT Tryckluft, verksamhet Tryckluft, fastighet Gastuber Teknisk luft KYLA Kylanläggning, komfort, centralanläggning Kylanläggning, verksamhet VÄRME Värmeleverans LUFTBEHANDLING Hv Hg Hygienrum fast inredning - duschkabin - handdukshängare/klädkrokar - papperskorgar - tvålautomater - speglar - sanitetshållare Hygienrum lös inredning, t ex - duschdraperier - klädskåp - värdeskåp Luftbehandling, allmänventilation Befuktning Filter special för verksamhet Processventilation Draghuvar Dragskåp Närutsug/punktutsug STYR/ÖVERVAKNING Central (värme, ventilation, el m.m.) Lokal KRAFT Skyddsrumsutrustning VATTEN OCH AVLOPP Kranar/blandare Porslin Diskbänkar Häva stopp i vask, brunn eller toalett Byte kranpackning (inkl. material) Avhärdning, verksamhet Reningsanläggning, avlopp, lokal Fettavskiljare, tömning Sminkavskiljare Gipsavskiljare etc. Högtrycksanläggning Nödduschar/ögon saltlösning, behållare Nödduschar/ögon fast installerade Kraftförsörjning Reservkraft, central, brandsäkerhet Reservkraft, lokal, ex datorer - -batteri, -mobila BELYSNING - armaturer, utvändiga - armaturer, allmänbelysning 1) - armaturer, övrigt t.ex. bokhyllor, punktbelysning - armaturer för växter och konstnärlig utsmyckning - HF-don i allmänbelysning Lysrör och glimtändare Glödljus Nödbelysning 1) Hyresgästen svarar för byte av ljuskälla. Hyresvärden svarar för underhåll av armaturer gällande allmänbelysning.

19 5 (5) TELE Hv Hg UTRUSTNING Hv Hg Entrésignalanläggning (ringklocka) Upptagetsignalanläggning Personsökaranläggning Personsökare Telefonapparat Porttelefon, lokal Övrig utrustning - AV-utrustning, fjärrstyrda anläggningar - Manöverpaneler för brukarens utrustning - Filmduk - Gardin- och draperiskenor - Liftar, mobila - skvalleranläggning Snabbtelefonanläggning Snabbtelefonapparat LOKALVÅRD Högtalaranläggning Centralradioanläggning Centralantenn (för markbunden sändare SVT, 1,2,4, DK, 1,2) Datanät Telenät Bredband, fiberoptik Egna lokaler inkl. korridorer Städinstruktioner Yttertrappor städning Centralursanläggning Lokala ur, anslutna till centraler eller andra Automatiskt brandlarm vidarekopplat till larmmottagare Inbrottslarm Överfallslarm Signalanläggning Nödsignal typ RWC, vilrum Styr- o manöver för portar och grindar TRANSPORT Hissar, personbefordrande o mathissar Transporthissar Taklift

20

21

22

23

24

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Beslutsforslag 2012-07-03 FALKENBERG Kommunledningskontoret Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Forslag till beslut Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 1 Kopa klubbstugan

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000 Mellan Byggnads AB Harry Karlsson, Lund, nedan kallat bolaget, å ena sidan, och......, nedan kallad köparen, å andra sidan, har denna dag träffats följande AVTAL Bolaget försäljer till köparen tomt nr.........

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Försäkringsvillkor BF09 Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 5 1. Vem försäkringen gäller

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Lägenhetens skick Vid in- och avflyttning

Lägenhetens skick Vid in- och avflyttning Lägenhetens skick Vid in- och avflyttning Petra Wennberg Examensarbete Samhällsvetenskapliga fakulteten Juridiska Institutionen Handledare: Ulf Vannebäck Förord: Under arbetet med denna uppsats har några

Läs mer

Filadelfia. ,i) Ð KYRKAN. HyreSkOntrakt för garageptats i gemensamt garage. 1 st personbil/ar med reg,nr. Nr9. Kontraktstid Från och med 2006-09-01

Filadelfia. ,i) Ð KYRKAN. HyreSkOntrakt för garageptats i gemensamt garage. 1 st personbil/ar med reg,nr. Nr9. Kontraktstid Från och med 2006-09-01 Filadelfia Ð KYRKAN sid 1 (2) HyreSkOntrakt för garageptats i gemensamt garage Nr9 Baptistförsamlingen Filadelfia Slottsgatan 16, 703 6L ÖnranO Org.nr Tel 875000-0310 019-611 11 68 () Trafikskolan Mitt

Läs mer