0,, e Tillståndsenheten E- Ki5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0,, e Tillståndsenheten E- Ki5"

Transkript

1 C ( II 0 0,, e Tillståndsenheten E Ki5 t 03 SOCALFORVALTNINGEN SID () ANGÅENDE BEGÄRDA HANDLINGAR Skickar, enligt ert önskemål, hyreskontrakt och överlåtelseavtal avseende ägarskifte för restaurang Rose, dnr När det gäller efterfrågade handlingar så omfattas vissa, enligt min uppfattning, av de uppgifter som Ni begärt av sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen 30 kap 20. Dessa uppgifter lämnas därför inte ut. Uppgifter som inte lämnas ut är överstrukna i de utlänmade handlingarna. Jag kan inte formellt besluta i sekretessfrågan men det är min uppgift, enligt delegationsordning för Socialtjänstnämnden fastställd , att göra en första bedömning. Om Ni vill kan myndigheten pröva frågan. Ni måste då begära detta. Ett formellt myndighetsbeslut krävs för att prövningen, om den går er emot, ska kunna överklagas. Efter det att myndigheten prövat frågan får Ni ett formellt beslut från myndigheten undertecknat av behörig företrädare. Med vänlig hälsning k_ Gisela Jörgensen Registrator Tel STOCK HOLNI, BESOKSADRESS: SWEDENBORGSGATAN 20 TFN: , FAX:

2 Sidan (2) ÖVERLATELSE AV Hyreskontrakt nr:642f02000 :Fastighets AB Skjutsgossen nr 8 & Co KB Hyresgäst:Kharma AB ( ) Fastighet:Skravelberget Mindre 23 Ovanstående hyreskontrakt och till detta tillhörande tilläggsavtal överlåtes i sin helhet from på RSI Nattklubb AB ( ) Hamngatan Stockholm Överlåtelsen innebär i enlighet med 2 kap 38 jordabalken att frånträdande och tillträdande hyresgäst svarar solidariskt för avtalsförpliktelserna vad gäller tiden före överlåtelsen. Frånträdande hyresgäst är befriad från avtalsförpliktelserna vad gäller tiden efter överlåtelsen. För de fall den tillträdande hyresgästen i framtiden önskar överlåta hyresrätten vill vi informera att vi följer de regler som framkommer i 2 kap 36 jordabalken gällande överlåtelser. Här framgår att för de fall hyresgästen innehaft lägenheten mindre än tre år, har hyresvärden rätt att neka överlåtelse om inte synnerliga skäl föreligger. Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. I övrigt gäller samtliga villkor i hyresavtalet för den tillträdande hyresgästen. Denna överlåtelsehandling tillträdande hyresgäst, tagit var sitt. är upprättad i tre likalydande exemplar, varav hyresvärd, frånträdande och Stockholm Ll Fastighets AB Skjutsgossen nr 8 &Co KB för AP Fastigheters (publ) ( C/LCUA 6/.(atL Gunilla Uhrus Frida Lampel / Frånträdande hyresgäst Tillträdande hyresgäst Stockholm Stockholm å Kharma AB ( ) RSI Nattklubb AB ( ) Robert Hållstrand Robert Hållstrand

3 STE (4) FASTIGHETER har denna dag träffat h resavtal: Kryss Fastighets AB Skjutsgossen gnm AP Fastigheter AB nr 8 & Co ruta innebär 642F02000 att den därefter texten Personnr/orgnr Kharma AB adress m m Kommun Fastighetsbeteckning Stockholm Skravelberget Mindre 2 3 Gata Trappor/hus Hamngatan 2 Lägenhet nr _ Aviseringsadress Box 55997, 04 6 Stockholm Lokalens skick Lokalen med tillhörande och anvåndning Restaurang Lokalens storlek och omfattning Butiksarea m2 i utrymmen Kontorsarea m2 Li J uthyrs, om inte annat anges, I befintligt skick att användalliv i m2. by Lagerarea i 'm2 Ovrig area m' kv en tr N uluu Angivna areor har har inte inför avtalets tecknande gemensamt ntätts upp. Om i avtalet angiven area avviker från uppmätt area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen respektive hyresvärden Omfattningen m m till återbetalning rätt till högre hyra. av de förhyrda tillfart för bil för och urlastning Inredning 2 lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar). parkeringsplats(er) för plats för skyltskåp/ automat plats för skylt garageplats(er) för bil(ar) bil(ar) Lokalen uthyrs utan sårskild för verksamheten avsedd inredning med sårskild för verksamheten avsedd inredning enlbilaga Vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, om inte annan överenskommelse träffats, bortföra honom tillhörig egendom och återstålla lokalerna i godtagbart skick. Parterna år eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalerna. Om till följd av hyresgästens åtgärder vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande lokalen vid avflyttningen innehåller material, som inte särskilt överenskommits att hyresvården svarar för, skall hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande. Ledningar för telefonl Ledningar gäller Hyresgäst Lokalens förande Personnr/orgnr KB bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni från den anslutningspunkt till de ställen i lokalen som hyresgäsfen för datakommunikation Hyrestid bekostar och bekostas av hyresgästen operatören bekostar motsvarande I samråd med hyresvärden ledningsdragning fram till lokalen. Ledningsdragning erforderlig dragning av ledningar för datakommunikation anger till de ställen I lokalen som hyresgästen bekostar motsvarande och bekostas av hyresgästen ledningsdragning väljer. fram till lokalen. LedningsdragnIng Inom lokalen utförs men skall ske I samråd med hyresvärden. Till och med den inom lokalen utförs från den anslutningspunkt I samråd med hyresvärden Från och med den 03 anger men skall ske i samråd med hyresvården. operatören väljer Uppsägningstid/ Förlängningstid Värme och varmvatten UppsägnIng av detta kontrakt skall ske skriftligen minst i annat fall är kontraktet förlängt Erforderlig av lokalen ombesörjs Varmvatten uppvärmning tillhandahålls med 3 hela året månader före den avtalade hyrestidens utgång år för varje gång. av hyresvärden hyresgästen. Inte alls Observera ati det i vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att överenskommelsen I bilagan skall bfi tillämplig. Det gäller exempelvis indexklausul, klausul om fastighetsskatt och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vld sedvanligt underhåll. Se I övrigt Handledning upprättad av organisationerna. Fastighetsägarna Sveriges fernuar nr2b, upprättat 998 i samråd med Svensk Handel och Svertges Hotell och Restaurangföretagare. Eftertryck förbjudes. Lic nr: Ver nr: 5.0. Licensierad till: APFastigheter AB. Sign Si 7"

4 Sid 2 (4) Hyra har denna dag träffat hyresavtal: Kr ss i ruta innebär Kostnad för värme och varmvatten texten gäller. hyra exkl nedan markeradetillägg total hyra Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogade indexklausul SOCIAI TI A.'377öRviÅ FNINGENI Bilaoa STOCKHnLM Bränsle/Värmetillägg utgår i enlighet med bifogade klausul cuub iä VAkostned Vatillägg utgår i enfighet med bifogade klausul Kyla VentilatIon att den därefter Kronor per år utgörande Indexklausul 642F02000 Kostnader för drift av sårskild kvl och ventilationsanläggning ersätts enlighet med bifogade klausul Bilaaa... El Trappstädning Emballageoch sophämtning ingår i hyran hyresgästen har eget abonnemang Ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen I den omfattning det åligger hyresvärden att dels tillhandahälla utrymme för lagring av sopor/emballage dels ordna borttransport av sådant avfall, åligger det hyresgåsten att sortera och placera avfall I avsett kårl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterllgare källsortering som hyresvården kan komma att besluta. Emballage och sophämtning ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen Ingår i hyran beträffande nedan markerade avfallsfraktioner. Det åligger hyresgästen att själv svara för och bekosta uppsamling, sortering, lagring och transport av hos hyresgästen förekommande avfallsfraktioner som inte markerats nedan. hushållsavfall grovsopor El lysrörill hårda plastförpackningar metallförpackningare farligt avfall enligt förordning (996:97) om farligt avfall ofårgade glasförpackningar färgade glasförpackningar batterier pappförpackningar ingår I hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen Snöröjning och sandning Fastighetsskatt Oförutsedda kostnader 3 Se 7 komposterbart avfall tidningspapper bilaga enl bil ingår I hyran ersättning härför erläggs enligt sårskild överenskommelse Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta generella ombyggnadsåtgårder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som hysesvärden åläggs att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet skall hyresgästen med verkan från intrådd kostnadsökning erlägga ersättning till hyresvården för på lokalen belöpande andel av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Lokalens andel är procent Har andelen ej angivits utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i förhållande till i fastigheten utgående a yror (exkl eventuell moms) vid tiden för kostnadsökningen. För ej uthyrd lokal görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen. Med skatt enligt a) ovan avses ej moms och fastighetsskatt i den mån ersättning härför erläggs i enlighet med överenskommelse. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid avtalets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen erläggs enligt nedanstående regler om hyrans betalning. Observera att det i vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att överenskommelsen i bilagan skall bli tillämplig. Det gäller exempelvis indexklausul, klausul om fastigheisskatt och om hyresgåstens rätt till nedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll. Se i övrigt Handledning upprättad av organisationerna. Fastighetsägarna Sverlges formulär nr 2B, upprättat 998 isamråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell och Restaurangföretagare. Eftertryckförbjudes. Lic nr: Ver nr: 5.0.Licensieradtill: APFastigheterAB. Si Sign '

5 Sid 3 (4) Mervärdesskatt (moms) har denna dag träffat hyresavtal: Fastighetsägaren/hyresvärden Kr är skattskyidig ss i ruta innebär att den till moms för uthyrning av lokalen. varje tillfälle gällande rnoms. Om fastighetsägaren/hyresvärden efter beslut av skattemyndigheten hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Mornsen som erläggs samtidigt blir skattskyldig 642F02000 därefter förande texten skall,utöv,er hyran erlägga vid I iå r,a!"' till moms för uthyrning med hyran beräknas på anglvet hyresbelopp järnte, enligt vid varje tidpunkt fall enligt hyreskontraktet utgående tillågg och andra ersättningamr gäller. L av fokalen Skell 2(3#29 kr gällande regler for o I rnoms på hyra, på I förekommande Om hyresvärden till följd av hyresgästens själyståndiga agerande såsom upplåtelse av lokalen I andra harid (även uppläteltetill eget bolag), eller överlåtelse blir återbetalningsskyldig för rnoms enligt bestämmelserna I mervärdesskattelagen skall hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden med det återbetalda beloppet. skall vidare utge ersättning får den kostnadsökning som följer av hyresvårdens Hyrans förlorade Hyran erläggs utan anfordran betalning kalendermånads Ränta, för ingående morns på driftskostnaderna början kalenderkvartals början som uppstår genom hyresgästens Postgiro nr agerande. Bankgiro nr genom Insättning på Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enllgt lagen om ersättning för Inkassokostnader m m. ErsättnIng för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt Betalningspåminnelse Underhåll avdragsrätt förskott senast sista vardagen före varje förordningen m m om ersättning för inkassokostnader m m. skall utföra och bekosta erforderligt av lokalerna och av honom tillhandahållen underhåll Dock att hyresgästen svarar för Inredning s underhållsskyldighet omfattar därutöver Hyresqästen skall utföra och bekosta erforderllai underhåll av ytskikt på golv, väggar och tak jämte av inredning tillhandahållen av hyresvärden. Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet och ej inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig anmodan hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. åger FördelnIngen Skötsel och drift av underhållsansvaret Om inte annat överenskommtts och gemensamma utrymmen. framgår av sårskild bilaga åligger det hyresvärden att t förekommande fall ornbesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna äger ej rätt att utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller eljest inom fastigheten, utföra inredningsoch/eller installations eller ändringsarbeten som direkt berör bårande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion vikliga installationer Såsom VA, el; ventllationssystem etc, tillhöriga hyresvärden.. Sprinklerhuvuden och anordningar för ventllation får inte av hyresgästen byggas in i inredning försämras. Det åligger hyresgästen alt vid utförande av Inredningsarbeten se till att funktionen ningsanordningar i allt väsentligl behålls. RevisionsbesIktnIngar så att effekten av sådana anordningar hos radiatorer och andra uppvärm Om vid av myndighet påkallad revisionsbesiktning av el och sprinkleranordningar konstateras fel och brister I hyresgästen tillhörig installation, ållgger det hyresgåsten att på egen bekostnad inom av myndigheten föreskriven tid utföra begärda åtgårder. Om hyresgästen Inom nåmnda tid ej åtgärdat fel och brister äger hyresvården rått att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten föreskrivit. Tillgänglighet till vissa utrymmen Utrymmen som fastighetsskötare och personal från Energiverket, VAverket, Telia AB eller motsvarande måste ha tillgång till, skall vad ankommer på hyresgästen hållas lätt tillgängliga genom att inte blockera tilltrådet till sådana utrymmen med skåp, backar, varor och dylikt. Byggvarudekiarationer Orn hyresgästen enlighet med bestämmelser detta avtal eller eljest utför underhålls, förbättrings eller ändringsarbeten avseende lokalen skall han för hyresvärden i god lid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer i den mån sådana finns utarbetade för de produkter och material som skall tillföras lokalen. PEILavgifter Orn hyresgästen utan erforderligt utge byggnadsavgift Nedsättning av hyra bygglov vidtar ändringar i lokalerna och hyresvärden eller tilläggsavgift skall hyresgästen till hyresvärden Hyresgåsten har inte rätt till nedsättning hyran för tid då hyresvården annat arbete som särskilt anges I avtalet. Hvresaästens rätt till nedsättnina eller fastigheten Myndighetskrav i övrigt regleras av hvran när hyresvärden till följd härav enligt reglerna i PBL tvingas utge motsvarande belopp. låter utföra arbete för att sätta lägenheten utför sedvanliat underhåll av de förtivrda lokalerna Bilaaa I bilaga. Det åligger rt att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder, som av försäkringsbolag eller byggnadsnåmnd, miljö och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet efter tillträdesdagen kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning. hyresvärden hyresgäslen skall samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. Observera I avtalat skick eller att det i vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras överenskommelsen fasfighetsskatt I bilagan skall bli tillämplig. och om hyresgåstens Se I övrigt Handledning att bilaga fogas till avtalet för att Del gäller exempelvis rätt till nedsättning indexklausul, av hyra vid sedvanligt klausul om underhåll. upprättad av organisationerna. Fastighetsägarna Sveriges forrnulär nr 2B, upprättat 998 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell och Restaurangföretagare. Eftertryck förbjudes. Lic nn Ver nr: 5.0. Licensierad till: APFastigheter AB.

6 Sid 4 (4) Skyltar, fönster, har denna dag träffat markiser, dörrar etc hyresavtal: Kr ss i ruta innebär äger efter samråd med hyresvärden rätt att uppsätta för verksamheten sedvanlig 642F02000 att den därefter skylt, under förutsättning, hyresvården ej har befogad anledning att vägra och att hyresgästen inhämtat erforderliga avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden godtagbart skick. tillstånd Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det hyresgästen nedmontera och åter uppmontera skyttar, markiser och antenner. att på egen bekostnad av berörda texten gäller. att myndigheter. Vid och utan ersättning förbinder sig att inte uppsätta automater och skyltskåp å ytterväggarna till de av hyresgästen förhyrda lokalerna ulan hyresgästens medgivande samt medger hyresgåsten optionsrått att uppsätta automater och skyltskep å Ifrågavarande väggar., tvarar för skador på grund av åverkan å fönster skyltfönster entredörrar skyllar är skyldig att teckna och vidmakthålla glasförsäkring beträffande samtliga till lokalerna hörande skyltfönster och entredörra r. Låsanordningar Det åliggeratt utrusta lokalerna med sådana lås och stöldskyddsanordningar som Force majeure Säkerhet krävs för hyresgästens affärs eller företagsförsäkring. fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormall hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. FörutsättnIng för detta avtals giltighet är att säkerhet i form av bankgarantlborgenlämnas senast den Särskilda bestämmelser SOCIALTJANSTFORVALINL:GE STOCKHOLM Särskilda bestämmelser Ritning Hyresgästs ombyggnad 2 20D DNR Underskrift Detta kontrakt, som Inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna taglt var sitt. Tidigare avtal mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr o m detta avtals ikraftträdande. Ort/datumOrt/datum Stockholm re. Stockholm Hyresgäst Fastigh..ABSkjutsgossen nr 8&Co KB gnm P Fastighete,x>243, Kharma AB 26/2/4 Namnförtydligande Namnförtydligande Gunilla Uhrus Frida Lampel Robert Hålistrand Överens På grund av denna dag träffad överenskommelse kommelse fr o m den om avflyttning Orudatum Ort/datum Hyresgäst Overlåtelse Ovanstående hyreskontrakt fr o m den Frånträdande Ovanstående Ort/datum upphör kontraktet att gälla till vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta. överlåtes på hyresgäst Tillträdande hyresgäst överlåtelse gocikännes Observera att det i vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att överenskommelsen bilagan skall bli tillämplig. Det gäller exempems Indexklausul, klausul om och om hyresgästens rätt tnedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll. Se övrigt Handledning upprättad av organisationerna. fastighetsskatt Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 25, upprättat 998 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell och Restaurangföretagare. Eftertryck förbjudes. Lic nr: Ver nr: 5.0. Licensierad till: APFastigheter AB. Personnr/orgnr

7 Tillståndsenheten Stockholm S ocialtjänstförvaltningen Stockholm 2 Gällande n tt tillstånd RSI Nattklubb AB Hamn atan 2 Stockholm. DbIR Kompletterar ansökan med handlingar. Dispositionsrätt till lokalen enligt med hyresavtal samt överlåtelse bil.. Notera att Kharma AB har överlåtit hyresavtalet på RSI Nattklubb AB, Stephen Ferber har ingen roll/inflytande i RSI Nattklubb AB. Beträffande SotN Dnr; , ditt brev dateraf enligt medfiiljande kvitto.bil. 2. Anmälan om kassaregister bifogas bil 3. Menyexempel bifogas bil 4. Anmälan till miljöförvaltningen bifogas iil 5. Kompletterar ansökan snarasi med Ägarförhållanden och Köpeavtal/Finansiering Ring gärna vid frågor. Med vänliga ähningar <AD IM Bengt S3rås/

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr Sid 1 (4) (2) Lokalens adress Kommun Fastighetsbeteckning m m Gata Trappor/hus Lägenhet nr Aviseringsadress Lokalens skick Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd HYRESKONTRAKT Nr: U0010300 Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: 232100-0073

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr Sid 1 (2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller RegionFastigheter, REgion Skåne Sign Personnr/orgnr

Läs mer

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm HYRESAVTAL - avseende restaurang Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer Org-/Personnr Hyresgäst Org-/Personnr Hyresobjektets adress Gata Kommun Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

HYRESAVTAL - avseende lokal

HYRESAVTAL - avseende lokal HYRESAVTAL - avseende lokal Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer (er) Hyresobjektets adress Gata Trappor/hus Lägenhetsnr Kommun Fastighetsbeteckning Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr Hyreskontra kt Bowlingha ll dat 20L3-10-1L rev 2014-08-11 Nr 1 Kryss î ruta innebär att den texrgätler Sid 1 ( 5 ) 1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s6025-38s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr: Sid 1 (6) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande teten gäller. 1. Parter Hyresvärd Namn: Polismyndigheten Personnr/orgnr: 202100-0076

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: HYRESKONTRAKT Hyresvärd Namn: Bollnäs kommun, Teknik, service- och fritidsförvaltningen Personnr/orgnr: 212000-2361 Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Sid 1 ( 4 ) Aviseringsadress: Lokalens adress m.m Lokalens

Läs mer

KÄRRÅKRA 1. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar).

KÄRRÅKRA 1. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar). HYRESKONTRAKT Sid 1(4) BLOCKHYRA BOSTÄDER Nr 041-604- Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Hyresvärd Personnr/orgnr Hyresgäst(er)

Läs mer

Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial

Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial 1(2) 2015-10-02 RJL 2015/1952 Regionledningskontor Ekonomi Regionstyrelsen Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar godkänna hyresavtal avseende filial för Eksjö

Läs mer

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad Denna dag har följande parter (" Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av multibyggnad (",4vtalet"): (i) Avalanche Capita) Arena AB (556903-3599), Barnhusgatan

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600 FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Landskrona kommun Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 82010079 Kryss

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till:

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Hyresvärd Hyresgåst(er) eslövs bostads ab ESLÖVS KOMMUN HYRESKONTRAKT LOKAL Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Personnr/orgnr

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Aviseringsadress: Exploateringskontoret Ref NC c/o BGC STH 183, Stockholm

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Aviseringsadress: Exploateringskontoret Ref NC c/o BGC STH 183, Stockholm FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

Datum 20131010. Objektsnummer 1068-0001. l Fastighetsbeteckning

Datum 20131010. Objektsnummer 1068-0001. l Fastighetsbeteckning HYRESAVTAL - avseende lokal Datum 20131010 Objektsnummer 1068-0001 Kontraktsnummer 0001 Diarienummer 1(6) Hyresvärd Ängelholms kommun Hyresgäst( er) Vi i skolan Org-/Personnr 212000-0977 Org-/Personnr

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M.

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. Bilaga 4 FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. LOKALHYRESAVTAL Detta lokalhyresavtal har denna dag träffats mellan (1)

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 1 (4) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden/tekniska nämnden 522 83 Tidaholm Telefon: 0502-60 60 00

Kultur- och fritidsnämnden/tekniska nämnden 522 83 Tidaholm Telefon: 0502-60 60 00 ARRENDEAVTAL FÖR VERKSAMHET/HYRESAVTAL FÖR LOKAL Hyresvärd Tidaholms kommun Kultur- och fritidsnämnden/tekniska nämnden 522 83 Tidaholm Telefon: 0502-60 60 00 Bakgrund I upplåten lokal skall det bedrivas

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

n hyra exklusive nedan markerade tillägg.

n hyra exklusive nedan markerade tillägg. Hyrestid/Uppsägning/Förlängning Från och med den 2014-10 - 01 till och med den 2021-09 - 30 Uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast 9 månad(er)

Läs mer

HYRESAVTAL Inneboende

HYRESAVTAL Inneboende Sid 1(5) HYRESAVTAL Inneboende Datum Kontraktsnummer Förstahandshyresgäst(er) hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er)

Läs mer

BLOCKHYRESAVTAL. Hyresgästen har uttryckt önskemål om att få förhyra utrymmen inom Byggnaden som ska användas för korttidsboende.

BLOCKHYRESAVTAL. Hyresgästen har uttryckt önskemål om att få förhyra utrymmen inom Byggnaden som ska användas för korttidsboende. 1 (8) BLOCKHYRESAVTAL Detta blockhyresavtal ( Hyresavtalet ) har träffats mellan: (1) LÅNGSKÄR AB, org.nr 556706-8985 ( Hyresvärden ); och (2) JÄRFÄLLA KOMMUN, org.nr 212000-0043 ( Hyresgästen ). 1 BAKGRUND

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la

H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la Denna dag har följande parter ("Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av gymnasieskola ("Avtalet"): (i) Avalanche Capital Education AB (556907-6283), Barnhusgatan

Läs mer

Exploateringsprojekt PROJEKTBUDGET Upprättad: 2014-05-26 Botkyrka Kommun Projekt: Tumba C 9120 Projektledare: Ulf Ekberg TOTAL PROJEKTBUDGET Kostnader Intäkter Netto EXPLOATERING TKr TKr TKr Mark 0 23

Läs mer

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresvärd Edelviks folkhögskola Skellefteåvägen 1 937 32 Burträsk Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs:.... 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen. Hyresvärd: Polismyndigheten i Örebro Län Hyresgäst: Fastighet: Porten 1 Adress: Klostergatan 37 Kontrakts nr:550-2 Särskilda bestämmelser, bilaga 1 till hyresavtal 1. Allmänt Aktuell förhyrning regleras

Läs mer

Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2

Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2 HANDLEDNING TILL HYRESKONTR AKT FÖR LOK AL Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2 innehåll Allmänt 8 Förberedelse inför förhandling 8 Skriftligt avtal 8

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Hyresvärd Sigtuna folkhögskola Manfred Björkqvists allé 20 193 22 Sigtuna Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Atrium Ljungberg AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Atrium Ljungberg AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr: Sid 1 (4) 1151-0011-01 Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 4400-E1221-1 mellan Mobilia Shopping Centre AB, ett bolag inom Atrium Ljungberg-koncernen, såsom hyresvärd och Malmö Stad genom dess förskoleförvaltning, såsom hyresgäst,

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: 235 34/17 OBJEKTS-ID: AB132 004 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola Bilaga 9 Hyresvärd HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA Hyresgäst Löftadalens Folkhögskola Box 193, 439 05 ÅSA Namn:_ Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

HANDLEDNING TILL FASTIGHETSÄGARNA SVERIGES HYRESKONTRAKT FÖR POPUP-LOKAL FORMULÄR NR 12D

HANDLEDNING TILL FASTIGHETSÄGARNA SVERIGES HYRESKONTRAKT FÖR POPUP-LOKAL FORMULÄR NR 12D HANDLEDNING TILL FASTIGHETSÄGARNA SVERIGES HYRESKONTRAKT FÖR POPUP-LOKAL FORMULÄR NR 12D Omslagsfoto: Samuel Rhedin Form och illustrationer: Samuel Rhedin Tryck: Prinfo Alfredssons 2016 INNEHÅLL Allmänt...

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614037 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST: Namn Namnsson

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BOSTADSLÄGENHET. Lägenhetsnummer Kommun Fastighetsbeteckning Trappor Hyresvärdens nr-. Kinda. Räven 1 1 2-1102.

HYRESKONTRAKT FÖR BOSTADSLÄGENHET. Lägenhetsnummer Kommun Fastighetsbeteckning Trappor Hyresvärdens nr-. Kinda. Räven 1 1 2-1102. FÖR BOSTADSLÄGENHET Nr: 2-02 Sid i (T) 4 Hyresvärd Hyresgäst(er) Magnus Liden med firma Ljdéns Fastigheter Adress: Nygatan 25, 582 9 Linköping Lärs-Åke Jakobsson HYRESNAMNDEN/ARRENDENAMNDE &"7c LINKÖPING

Läs mer

Förvärv av Silon m.fl. (Exporten 12, Rangeringen 5, Lantmannen 12 och 13)

Förvärv av Silon m.fl. (Exporten 12, Rangeringen 5, Lantmannen 12 och 13) Tjänsteskrivelse 1(2) 20160322 Dnr: KS 2016/16 Kommunfullmäktige Förvärv av Silon m.fl. (Exporten 12, Rangeringen 5, Lantmannen 12 och 13) Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Upprättat köpekontrakt

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614052 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ersättningslokaler för Hylliehemmet och Annetorpsgården i stadsområde Väster - hyresavtal

Tjänsteskrivelse. Ersättningslokaler för Hylliehemmet och Annetorpsgården i stadsområde Väster - hyresavtal Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-11-16 Vår referens Gunilla Larsén Utvecklingssekreterare gunilla.larsen@malmo.se Tjänsteskrivelse Ersättningslokaler för Hylliehemmet och Annetorpsgården

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Namn: Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 5133-01-2001 Kryss i ruta innebär att den därefter följande teten gäller

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 16) DIARIENUMMER: 235 158/17 OBJEKTS-ID: U 018 008 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Personnr/orgnr: Eslövs Kommun. Telefon: Box 82, 241 22 Eslöv

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Personnr/orgnr: Eslövs Kommun. Telefon: Box 82, 241 22 Eslöv --01." FASTIGHETSÄGARNA HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: 821003-1 Sid 1(2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dockför sin ilti het kräver h resnämndens odkännande: Hyresvärd

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR HOTELL. Personnr/orgnr: Fastighetsbeteckning: Gata: Trappor/hus: Lokalens nr:

HYRESKONTRAKT FÖR HOTELL. Personnr/orgnr: Fastighetsbeteckning: Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: HYRESKONTRAKT Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. 1. Parter Namn: Hyresvärd Sid 1 ( 6 ) Nr: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: Hyresgäst

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB603 003 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst personnr:

Läs mer

Styrelsen för Stockholm Vatten AB. Köp och uthyrning av byggnader och markområden i Vällinge

Styrelsen för Stockholm Vatten AB. Köp och uthyrning av byggnader och markområden i Vällinge 25 februari 2013 Vattenproduktion Jan Ekvall Tel 08-5221 2300 jan.ekvall@stockholmvatten.se PROMEMORIA Till: Ang: Styrelsen för Stockholm Vatten AB Köp och uthyrning av byggnader och markområden i Vällinge

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende

Avtal om anläggningsarrende Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr 716420-8691, nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr 802 410-8527, nedan kallade Arrendatorn,

Läs mer

Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten. i kommun, fastighetens beteckning. med adress

Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten. i kommun, fastighetens beteckning. med adress PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(4) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten

Läs mer

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL AVTAL Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare

Läs mer

BILAGA 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

BILAGA 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER BILAGA 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 1. ALLMÄNT Den i detta avtal aktuell förhyrning regleras i formulärblankett för hyreskontrakt Formuläret, i klusive tillhöra de bilagor, (tillsammans Hyresavtalet. För det

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Driftentreprenör Ystad Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 86500072-

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 1. Upplysningar Detta avtal gäller upplåtelse(uthyrning) av en bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller ett rum i någon av dessa. För dessa är Lag (2012:978) om

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Särskilda bestämmelser - standardavtal lokal - Bilaga nr 1

Särskilda bestämmelser - standardavtal lokal - Bilaga nr 1 Avser Hyreskontrakt nr i fastigheten Hyresvärd 86012 101 01 Rosenbuketten 8 Personnr/orgnr Bokbacken Fastigheter AB 556340-5538 Hyresgäst Personnr/orgnr Tillägg Skåne läns landsting 232100-0255 1. Allmänt

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

Handledning. till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för i första hand kontor och lokaler av enklare beskaffenhet formulär nr 12A.

Handledning. till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för i första hand kontor och lokaler av enklare beskaffenhet formulär nr 12A. Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för i första hand kontor och lokaler av enklare beskaffenhet formulär nr 12A.2 Omslagsfoto: Samuel Rhedin Form och illustrationer: Samuel Rhedin

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten BOSTADSRÄTTSHAVARE/HYRESVÄRD: Kontaktperson Tel nr dagtid ANDRAHANDSHYRESGÄST 1: ANDRAHANDSHYRESGÄST

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyresavtal för andrahandsuthyrning Hyresavtal för andrahandsuthyrning Bostadsrättshavare (hyresvärden) Adress Bäverbäcksgränd Postnummer 124 62 Bandhagen Kontaktperson Telefon Adress Postnummer Adress Postnummer Hyresobjekt och hyra Adress

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Lägenhetsarrende för etableringsyta, Stehags stationsområde

Lägenhetsarrende för etableringsyta, Stehags stationsområde KS.2016.0649 Sida 1 (6) 2016-12-19 Gustav Svebring 0413-625 47 gustav.svebring@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Lägenhetsarrende för etableringsyta, Stehags stationsområde Ärendebeskrivning Företaget

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Kontrakt 6509-0035-01 Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 6509-0035-01 avseende kontorslokal inom fastigheten Storö 21 i Stockholm kommun, mellan Farsta Centrum HB, såsom hyresvärd och Stockholms Kommun,

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Hyresavtal vid uthyrning av småhus från lantbrukare till kommun underlag för egen bedömning

Hyresavtal vid uthyrning av småhus från lantbrukare till kommun underlag för egen bedömning Hyresavtal vid uthyrning av småhus från lantbrukare till kommun underlag för egen bedömning Inledning Under 2015 tog Sverige emot över 160 000 flyktingar. Under 2016 kom ytterligare nästan 30 000. Många

Läs mer

Handledning. till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal formulär nr 12b.2

Handledning. till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal formulär nr 12b.2 Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal formulär nr 12b.2 Omslagsfoto: David Bicho/Folio Form och illustrationer: Samuel Rhedin Tryck: Prinfo Alfredssons 2013 Innehåll Allmänt...5

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP 1 (2) 2014-08-18 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 5) DIARIENUMMER: 235-244/7 KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: E605005 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 75 05 USALA. Tel. 00 478 78 00 HYRESGÄST:

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer