0,, e Tillståndsenheten E- Ki5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0,, e Tillståndsenheten E- Ki5"

Transkript

1 C ( II 0 0,, e Tillståndsenheten E Ki5 t 03 SOCALFORVALTNINGEN SID () ANGÅENDE BEGÄRDA HANDLINGAR Skickar, enligt ert önskemål, hyreskontrakt och överlåtelseavtal avseende ägarskifte för restaurang Rose, dnr När det gäller efterfrågade handlingar så omfattas vissa, enligt min uppfattning, av de uppgifter som Ni begärt av sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen 30 kap 20. Dessa uppgifter lämnas därför inte ut. Uppgifter som inte lämnas ut är överstrukna i de utlänmade handlingarna. Jag kan inte formellt besluta i sekretessfrågan men det är min uppgift, enligt delegationsordning för Socialtjänstnämnden fastställd , att göra en första bedömning. Om Ni vill kan myndigheten pröva frågan. Ni måste då begära detta. Ett formellt myndighetsbeslut krävs för att prövningen, om den går er emot, ska kunna överklagas. Efter det att myndigheten prövat frågan får Ni ett formellt beslut från myndigheten undertecknat av behörig företrädare. Med vänlig hälsning k_ Gisela Jörgensen Registrator Tel STOCK HOLNI, BESOKSADRESS: SWEDENBORGSGATAN 20 TFN: , FAX:

2 Sidan (2) ÖVERLATELSE AV Hyreskontrakt nr:642f02000 :Fastighets AB Skjutsgossen nr 8 & Co KB Hyresgäst:Kharma AB ( ) Fastighet:Skravelberget Mindre 23 Ovanstående hyreskontrakt och till detta tillhörande tilläggsavtal överlåtes i sin helhet from på RSI Nattklubb AB ( ) Hamngatan Stockholm Överlåtelsen innebär i enlighet med 2 kap 38 jordabalken att frånträdande och tillträdande hyresgäst svarar solidariskt för avtalsförpliktelserna vad gäller tiden före överlåtelsen. Frånträdande hyresgäst är befriad från avtalsförpliktelserna vad gäller tiden efter överlåtelsen. För de fall den tillträdande hyresgästen i framtiden önskar överlåta hyresrätten vill vi informera att vi följer de regler som framkommer i 2 kap 36 jordabalken gällande överlåtelser. Här framgår att för de fall hyresgästen innehaft lägenheten mindre än tre år, har hyresvärden rätt att neka överlåtelse om inte synnerliga skäl föreligger. Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. I övrigt gäller samtliga villkor i hyresavtalet för den tillträdande hyresgästen. Denna överlåtelsehandling tillträdande hyresgäst, tagit var sitt. är upprättad i tre likalydande exemplar, varav hyresvärd, frånträdande och Stockholm Ll Fastighets AB Skjutsgossen nr 8 &Co KB för AP Fastigheters (publ) ( C/LCUA 6/.(atL Gunilla Uhrus Frida Lampel / Frånträdande hyresgäst Tillträdande hyresgäst Stockholm Stockholm å Kharma AB ( ) RSI Nattklubb AB ( ) Robert Hållstrand Robert Hållstrand

3 STE (4) FASTIGHETER har denna dag träffat h resavtal: Kryss Fastighets AB Skjutsgossen gnm AP Fastigheter AB nr 8 & Co ruta innebär 642F02000 att den därefter texten Personnr/orgnr Kharma AB adress m m Kommun Fastighetsbeteckning Stockholm Skravelberget Mindre 2 3 Gata Trappor/hus Hamngatan 2 Lägenhet nr _ Aviseringsadress Box 55997, 04 6 Stockholm Lokalens skick Lokalen med tillhörande och anvåndning Restaurang Lokalens storlek och omfattning Butiksarea m2 i utrymmen Kontorsarea m2 Li J uthyrs, om inte annat anges, I befintligt skick att användalliv i m2. by Lagerarea i 'm2 Ovrig area m' kv en tr N uluu Angivna areor har har inte inför avtalets tecknande gemensamt ntätts upp. Om i avtalet angiven area avviker från uppmätt area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen respektive hyresvärden Omfattningen m m till återbetalning rätt till högre hyra. av de förhyrda tillfart för bil för och urlastning Inredning 2 lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar). parkeringsplats(er) för plats för skyltskåp/ automat plats för skylt garageplats(er) för bil(ar) bil(ar) Lokalen uthyrs utan sårskild för verksamheten avsedd inredning med sårskild för verksamheten avsedd inredning enlbilaga Vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, om inte annan överenskommelse träffats, bortföra honom tillhörig egendom och återstålla lokalerna i godtagbart skick. Parterna år eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalerna. Om till följd av hyresgästens åtgärder vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande lokalen vid avflyttningen innehåller material, som inte särskilt överenskommits att hyresvården svarar för, skall hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande. Ledningar för telefonl Ledningar gäller Hyresgäst Lokalens förande Personnr/orgnr KB bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni från den anslutningspunkt till de ställen i lokalen som hyresgäsfen för datakommunikation Hyrestid bekostar och bekostas av hyresgästen operatören bekostar motsvarande I samråd med hyresvärden ledningsdragning fram till lokalen. Ledningsdragning erforderlig dragning av ledningar för datakommunikation anger till de ställen I lokalen som hyresgästen bekostar motsvarande och bekostas av hyresgästen ledningsdragning väljer. fram till lokalen. LedningsdragnIng Inom lokalen utförs men skall ske I samråd med hyresvärden. Till och med den inom lokalen utförs från den anslutningspunkt I samråd med hyresvärden Från och med den 03 anger men skall ske i samråd med hyresvården. operatören väljer Uppsägningstid/ Förlängningstid Värme och varmvatten UppsägnIng av detta kontrakt skall ske skriftligen minst i annat fall är kontraktet förlängt Erforderlig av lokalen ombesörjs Varmvatten uppvärmning tillhandahålls med 3 hela året månader före den avtalade hyrestidens utgång år för varje gång. av hyresvärden hyresgästen. Inte alls Observera ati det i vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att överenskommelsen I bilagan skall bfi tillämplig. Det gäller exempelvis indexklausul, klausul om fastighetsskatt och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vld sedvanligt underhåll. Se I övrigt Handledning upprättad av organisationerna. Fastighetsägarna Sveriges fernuar nr2b, upprättat 998 i samråd med Svensk Handel och Svertges Hotell och Restaurangföretagare. Eftertryck förbjudes. Lic nr: Ver nr: 5.0. Licensierad till: APFastigheter AB. Sign Si 7"

4 Sid 2 (4) Hyra har denna dag träffat hyresavtal: Kr ss i ruta innebär Kostnad för värme och varmvatten texten gäller. hyra exkl nedan markeradetillägg total hyra Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogade indexklausul SOCIAI TI A.'377öRviÅ FNINGENI Bilaoa STOCKHnLM Bränsle/Värmetillägg utgår i enlighet med bifogade klausul cuub iä VAkostned Vatillägg utgår i enfighet med bifogade klausul Kyla VentilatIon att den därefter Kronor per år utgörande Indexklausul 642F02000 Kostnader för drift av sårskild kvl och ventilationsanläggning ersätts enlighet med bifogade klausul Bilaaa... El Trappstädning Emballageoch sophämtning ingår i hyran hyresgästen har eget abonnemang Ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen I den omfattning det åligger hyresvärden att dels tillhandahälla utrymme för lagring av sopor/emballage dels ordna borttransport av sådant avfall, åligger det hyresgåsten att sortera och placera avfall I avsett kårl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterllgare källsortering som hyresvården kan komma att besluta. Emballage och sophämtning ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen Ingår i hyran beträffande nedan markerade avfallsfraktioner. Det åligger hyresgästen att själv svara för och bekosta uppsamling, sortering, lagring och transport av hos hyresgästen förekommande avfallsfraktioner som inte markerats nedan. hushållsavfall grovsopor El lysrörill hårda plastförpackningar metallförpackningare farligt avfall enligt förordning (996:97) om farligt avfall ofårgade glasförpackningar färgade glasförpackningar batterier pappförpackningar ingår I hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen Snöröjning och sandning Fastighetsskatt Oförutsedda kostnader 3 Se 7 komposterbart avfall tidningspapper bilaga enl bil ingår I hyran ersättning härför erläggs enligt sårskild överenskommelse Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta generella ombyggnadsåtgårder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som hysesvärden åläggs att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet skall hyresgästen med verkan från intrådd kostnadsökning erlägga ersättning till hyresvården för på lokalen belöpande andel av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Lokalens andel är procent Har andelen ej angivits utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i förhållande till i fastigheten utgående a yror (exkl eventuell moms) vid tiden för kostnadsökningen. För ej uthyrd lokal görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen. Med skatt enligt a) ovan avses ej moms och fastighetsskatt i den mån ersättning härför erläggs i enlighet med överenskommelse. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid avtalets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen erläggs enligt nedanstående regler om hyrans betalning. Observera att det i vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att överenskommelsen i bilagan skall bli tillämplig. Det gäller exempelvis indexklausul, klausul om fastigheisskatt och om hyresgåstens rätt till nedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll. Se i övrigt Handledning upprättad av organisationerna. Fastighetsägarna Sverlges formulär nr 2B, upprättat 998 isamråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell och Restaurangföretagare. Eftertryckförbjudes. Lic nr: Ver nr: 5.0.Licensieradtill: APFastigheterAB. Si Sign '

5 Sid 3 (4) Mervärdesskatt (moms) har denna dag träffat hyresavtal: Fastighetsägaren/hyresvärden Kr är skattskyidig ss i ruta innebär att den till moms för uthyrning av lokalen. varje tillfälle gällande rnoms. Om fastighetsägaren/hyresvärden efter beslut av skattemyndigheten hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Mornsen som erläggs samtidigt blir skattskyldig 642F02000 därefter förande texten skall,utöv,er hyran erlägga vid I iå r,a!"' till moms för uthyrning med hyran beräknas på anglvet hyresbelopp järnte, enligt vid varje tidpunkt fall enligt hyreskontraktet utgående tillågg och andra ersättningamr gäller. L av fokalen Skell 2(3#29 kr gällande regler for o I rnoms på hyra, på I förekommande Om hyresvärden till följd av hyresgästens själyståndiga agerande såsom upplåtelse av lokalen I andra harid (även uppläteltetill eget bolag), eller överlåtelse blir återbetalningsskyldig för rnoms enligt bestämmelserna I mervärdesskattelagen skall hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden med det återbetalda beloppet. skall vidare utge ersättning får den kostnadsökning som följer av hyresvårdens Hyrans förlorade Hyran erläggs utan anfordran betalning kalendermånads Ränta, för ingående morns på driftskostnaderna början kalenderkvartals början som uppstår genom hyresgästens Postgiro nr agerande. Bankgiro nr genom Insättning på Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enllgt lagen om ersättning för Inkassokostnader m m. ErsättnIng för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt Betalningspåminnelse Underhåll avdragsrätt förskott senast sista vardagen före varje förordningen m m om ersättning för inkassokostnader m m. skall utföra och bekosta erforderligt av lokalerna och av honom tillhandahållen underhåll Dock att hyresgästen svarar för Inredning s underhållsskyldighet omfattar därutöver Hyresqästen skall utföra och bekosta erforderllai underhåll av ytskikt på golv, väggar och tak jämte av inredning tillhandahållen av hyresvärden. Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet och ej inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig anmodan hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. åger FördelnIngen Skötsel och drift av underhållsansvaret Om inte annat överenskommtts och gemensamma utrymmen. framgår av sårskild bilaga åligger det hyresvärden att t förekommande fall ornbesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna äger ej rätt att utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller eljest inom fastigheten, utföra inredningsoch/eller installations eller ändringsarbeten som direkt berör bårande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion vikliga installationer Såsom VA, el; ventllationssystem etc, tillhöriga hyresvärden.. Sprinklerhuvuden och anordningar för ventllation får inte av hyresgästen byggas in i inredning försämras. Det åligger hyresgästen alt vid utförande av Inredningsarbeten se till att funktionen ningsanordningar i allt väsentligl behålls. RevisionsbesIktnIngar så att effekten av sådana anordningar hos radiatorer och andra uppvärm Om vid av myndighet påkallad revisionsbesiktning av el och sprinkleranordningar konstateras fel och brister I hyresgästen tillhörig installation, ållgger det hyresgåsten att på egen bekostnad inom av myndigheten föreskriven tid utföra begärda åtgårder. Om hyresgästen Inom nåmnda tid ej åtgärdat fel och brister äger hyresvården rått att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten föreskrivit. Tillgänglighet till vissa utrymmen Utrymmen som fastighetsskötare och personal från Energiverket, VAverket, Telia AB eller motsvarande måste ha tillgång till, skall vad ankommer på hyresgästen hållas lätt tillgängliga genom att inte blockera tilltrådet till sådana utrymmen med skåp, backar, varor och dylikt. Byggvarudekiarationer Orn hyresgästen enlighet med bestämmelser detta avtal eller eljest utför underhålls, förbättrings eller ändringsarbeten avseende lokalen skall han för hyresvärden i god lid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer i den mån sådana finns utarbetade för de produkter och material som skall tillföras lokalen. PEILavgifter Orn hyresgästen utan erforderligt utge byggnadsavgift Nedsättning av hyra bygglov vidtar ändringar i lokalerna och hyresvärden eller tilläggsavgift skall hyresgästen till hyresvärden Hyresgåsten har inte rätt till nedsättning hyran för tid då hyresvården annat arbete som särskilt anges I avtalet. Hvresaästens rätt till nedsättnina eller fastigheten Myndighetskrav i övrigt regleras av hvran när hyresvärden till följd härav enligt reglerna i PBL tvingas utge motsvarande belopp. låter utföra arbete för att sätta lägenheten utför sedvanliat underhåll av de förtivrda lokalerna Bilaaa I bilaga. Det åligger rt att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder, som av försäkringsbolag eller byggnadsnåmnd, miljö och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet efter tillträdesdagen kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning. hyresvärden hyresgäslen skall samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. Observera I avtalat skick eller att det i vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras överenskommelsen fasfighetsskatt I bilagan skall bli tillämplig. och om hyresgåstens Se I övrigt Handledning att bilaga fogas till avtalet för att Del gäller exempelvis rätt till nedsättning indexklausul, av hyra vid sedvanligt klausul om underhåll. upprättad av organisationerna. Fastighetsägarna Sveriges forrnulär nr 2B, upprättat 998 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell och Restaurangföretagare. Eftertryck förbjudes. Lic nn Ver nr: 5.0. Licensierad till: APFastigheter AB.

6 Sid 4 (4) Skyltar, fönster, har denna dag träffat markiser, dörrar etc hyresavtal: Kr ss i ruta innebär äger efter samråd med hyresvärden rätt att uppsätta för verksamheten sedvanlig 642F02000 att den därefter skylt, under förutsättning, hyresvården ej har befogad anledning att vägra och att hyresgästen inhämtat erforderliga avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden godtagbart skick. tillstånd Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det hyresgästen nedmontera och åter uppmontera skyttar, markiser och antenner. att på egen bekostnad av berörda texten gäller. att myndigheter. Vid och utan ersättning förbinder sig att inte uppsätta automater och skyltskåp å ytterväggarna till de av hyresgästen förhyrda lokalerna ulan hyresgästens medgivande samt medger hyresgåsten optionsrått att uppsätta automater och skyltskep å Ifrågavarande väggar., tvarar för skador på grund av åverkan å fönster skyltfönster entredörrar skyllar är skyldig att teckna och vidmakthålla glasförsäkring beträffande samtliga till lokalerna hörande skyltfönster och entredörra r. Låsanordningar Det åliggeratt utrusta lokalerna med sådana lås och stöldskyddsanordningar som Force majeure Säkerhet krävs för hyresgästens affärs eller företagsförsäkring. fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormall hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. FörutsättnIng för detta avtals giltighet är att säkerhet i form av bankgarantlborgenlämnas senast den Särskilda bestämmelser SOCIALTJANSTFORVALINL:GE STOCKHOLM Särskilda bestämmelser Ritning Hyresgästs ombyggnad 2 20D DNR Underskrift Detta kontrakt, som Inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna taglt var sitt. Tidigare avtal mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr o m detta avtals ikraftträdande. Ort/datumOrt/datum Stockholm re. Stockholm Hyresgäst Fastigh..ABSkjutsgossen nr 8&Co KB gnm P Fastighete,x>243, Kharma AB 26/2/4 Namnförtydligande Namnförtydligande Gunilla Uhrus Frida Lampel Robert Hålistrand Överens På grund av denna dag träffad överenskommelse kommelse fr o m den om avflyttning Orudatum Ort/datum Hyresgäst Overlåtelse Ovanstående hyreskontrakt fr o m den Frånträdande Ovanstående Ort/datum upphör kontraktet att gälla till vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta. överlåtes på hyresgäst Tillträdande hyresgäst överlåtelse gocikännes Observera att det i vissa fall förutom kryss i ruta också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att överenskommelsen bilagan skall bli tillämplig. Det gäller exempems Indexklausul, klausul om och om hyresgästens rätt tnedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll. Se övrigt Handledning upprättad av organisationerna. fastighetsskatt Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 25, upprättat 998 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell och Restaurangföretagare. Eftertryck förbjudes. Lic nr: Ver nr: 5.0. Licensierad till: APFastigheter AB. Personnr/orgnr

7 Tillståndsenheten Stockholm S ocialtjänstförvaltningen Stockholm 2 Gällande n tt tillstånd RSI Nattklubb AB Hamn atan 2 Stockholm. DbIR Kompletterar ansökan med handlingar. Dispositionsrätt till lokalen enligt med hyresavtal samt överlåtelse bil.. Notera att Kharma AB har överlåtit hyresavtalet på RSI Nattklubb AB, Stephen Ferber har ingen roll/inflytande i RSI Nattklubb AB. Beträffande SotN Dnr; , ditt brev dateraf enligt medfiiljande kvitto.bil. 2. Anmälan om kassaregister bifogas bil 3. Menyexempel bifogas bil 4. Anmälan till miljöförvaltningen bifogas iil 5. Kompletterar ansökan snarasi med Ägarförhållanden och Köpeavtal/Finansiering Ring gärna vid frågor. Med vänliga ähningar <AD IM Bengt S3rås/

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till:

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Hyresvärd Hyresgåst(er) eslövs bostads ab ESLÖVS KOMMUN HYRESKONTRAKT LOKAL Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Personnr/orgnr

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

Sid 1(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt 6287 1320 002 HYRESKONTRAKT LOKAL Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Hyresgäst

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Driftentreprenör Ystad Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 86500072-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Hermods AB Org.nr. 556044-0017

ÅRSREDOVISNING. för Hermods AB Org.nr. 556044-0017 ÅRSREDOVISNING för Hermods AB Org.nr. 556044-0017 Styrelsen och verkställande direktören fr härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06.

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06. HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se Plats: Nymansgatan 23 Sammanträdesdatum: 2015-05-06 Tid:

Läs mer

Kulturnämndens sammanträde 2013-09-16. Anmälan av övriga ärenden

Kulturnämndens sammanträde 2013-09-16. Anmälan av övriga ärenden Sammanträdesdatum 2013-09-16 SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens sammanträde 2013-09-16 Anmälan av övriga ärenden 76 Delårsrapport och budgetuppföljning... 3 77 Budget 2014 2015... 4 78 Ny organisation

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Måndagen den 8 juni 2015 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset Ärenden 1. Godkännande av dagordning 2. Bibliotekslokal Dnr 2015 ULN 007 Föredraganden Kultur-

Läs mer

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 1(2) DATUM: 2013-04-02 NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl 046-25 13 39 anna.jarl@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid:

Läs mer

Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret

Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret Håkan Laack (S), Ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) Håkan Lindh (S) Rune Mattsson (S) Stanley Nilsson (S) Birgit

Läs mer

h a n d l e d n i n g ti l l r e s ta u r a n g h y r e s k o n t r a k t

h a n d l e d n i n g ti l l r e s ta u r a n g h y r e s k o n t r a k t h a n d l e d n i n g ti l l r e s ta u r a n g h y r e s k o n t r a k t Fastighetsägarna Sveriges och Sveriges Hotell & Restaurangföretagare (SHR) gemensamt framtagna hyreskontrakt för lokal (ingår i

Läs mer

SERVICE RESTAURANG OCH SHOP PÅ GOLFBANOR

SERVICE RESTAURANG OCH SHOP PÅ GOLFBANOR SERVICE RESTAURANG OCH SHOP PÅ GOLFBANOR 1 1488.8.0001 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co, Stockholm i oktober 2004) Restaurang och shop

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING Syftet med riktlinjerna En väl fungerande fastighetsmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. Mot denna bakgrund

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING En väl fungerande hyresmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. För hyresgästerna som kollektiv innebär en utbredd

Läs mer

1 UMEÅ UNIVERSITET 102-4620-06

1 UMEÅ UNIVERSITET 102-4620-06 1 UMEÅ UNIVERSITET 102-4620-06 Anvisningar för prefekt/enhetschef Umeå universitet ställer sig positiv till att lärare vid universitetet, och sådana företag i vilka de är verksamma, ges möjlighet att under

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg till Tomteboda i Solna kommun

Genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg till Tomteboda i Solna kommun Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-12 1 (7) Identitet TN 1203-0073 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg till

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

BILAGA 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KABEL-TV TILL KONSUMENTER

BILAGA 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KABEL-TV TILL KONSUMENTER 1 Tillämpningsområde Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för tillhandahållande av Kabel-TV för enskilt bruk. 2 Definitioner Följande ord skall ha nedan angiven betydelse: Installation: Av Leverantören

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Napa Invest AB TM & Söner AB Sumes Invest AB Macke Invest AB och Upplands Väsby kommun avseende samtliga aktier i Grundstenen 151259 u.n.ä Fastigheten i Väsby AB [dag månad

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning 1. Allmänt 1.1 Sollefteå stadsnät, Leverantören, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet. Dessa Allmänna avtalsvillkor tillämpas för installation

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Fjärrvärme 10 Svensk Fjärrvärme AB 1(9) Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer