Årsredovisning 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006/2007"

Transkript

1 Årsredovisning 2006/2007

2 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur 8 Affärsmannaskap 10 Starka marknadspositioner i nischer 11 Ökade förädlingsvärden 12 Förvärv 13 Division Electronics 14 Division Mechatronics 16 Division Communications 18 Lagercrantz aktie 20 Finansiell redovisning Finansiell utveckling i sammandrag 24 Förvaltningsberättelse 26 Vinstdisposition 28 Risker och riskhantering 29 Resultaträkning 30 Balansräkning 31 Förändring i eget kapital 33 Kassaflödesanalys 34 Noter 35 Revisionsberättelse 55 Bolagets styrning 56 Styrelse och revisorer 58 Ledning 59 Årsstämma Kalendarium 60 Adresser 61

3 1 Året som gått Nettoomsättningen ökade med 23 procent till MSEK (1 608). Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 99 MSEK (57). Rörelsemarginalen ökade till 5,0 procent (3,5 procent). Resultatet efter skatt ökade till 65 MSEK (39). Avkastningen på eget kapital uppgick till 16 procent (10 procent). Resultatet per aktie ökade till 2,75 SEK (1,63). Utdelningen föreslås till 1,25 SEK (1,00). Fyra förvärv genomfördes under 2006/07. Händelser efter årets slut Direktronik AB, förvärvades med tillträde från och med april förvärv året och ytterligare ett utgång Nettoomsättning Nettoomsättning MSEK MSEK Nettoomsättning och rörelseresultat 2002/ / / / /2007 Kvartalsdata 2006/2007 (jämfört med 2005/2006) under företag förvärvat efter räkenskapsårets MSEK MSEK Rörelseresultat Rörelseresultat Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv / / ökat resultat under året % Nyckeltal 2006/ / 2006 Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 5,0 3,5 Resultat efter finansiella poster, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Soliditet, % Resultat per aktie, SEK 2,75 1,63 Antal anställda periodens slut Avkastning på eget kapital, % Utdelning, SEK* 1,25 1,00 * föreslagen utdelning avseende 2006/2007

4 2 Lagercrantz Group Division Electronics Division Mechatronics Division Communications Divisionen är en värdeskapande distributör av nischkomponenter och system inom elektronik. Försäljningen är baserad på kundanpassade lösningar där komponenter designas in i kundernas produkter. Divisionen är inriktad på två produktområden; Industriell trådlös kommunikation (M2M) där divisionen är marknadsledande distributör av GSM moduler i norra Europa och Inbyggda system (Embedded Systems) där divisionen är en av de ledande inom försäljning av industri- och marin-pc. Divisionen tillverkar kundanpassat kablage och närliggande produkter för kunder inom främst el- och tillverkningsindustrin. Divisionen är en ledande tillverkare inom utvalda segment. Divisionen bedriver även handel med elektromekaniska och passiva komponenter, kontaktdon samt elkomponenter i Sverige och Finland. Divisionen är också en ledande producent av elektriska förbindningssystem för den nordiska marknaden. Divisionen erbjuder produkter och system inom områdena digital bildöverföring/teknisk säkerhet, accessprodukter och mjukvara, antingen som en värdeskapande distributör eller som en helhetsleverantör av lösningar. Divisionen är marknadsledare inom försäljning av videokonferenslösningar i Sverige och en marknadsledande distributör av CAD-programvara i Danmark och Norge. Divisionen har en stark position inom kamerabaserade övervakningssystem och andra produkter för teknisk säkerhet samt inom accessprodukter för telekom- och bredbandsnät samt datasäkerhet. A/S AS Embedded Technology AB ISIC A/S Norge Lagercrantz Asia Co Ltd. Supply AB Sverige Components Ltd Oy Sp. z o.o. K&K ACTIVE OY K&K SALES OY Wireless AB (from april 2007)

5 3 Lagercrantz Group i korthet Lagercrantz är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och har ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom industriell trådlös kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder el- och elektromekaniska komponenter samt produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring / teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Lagercrantz affärsidé är att erbjuda, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och leverantörer, värdeskapande tekniska lösningar inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Rörelseresultat per division, % Omsättning per division, % s omsättning per land, % s omsättning per produktkategori Electronics 23% (34) 2. Mechatronics 35% (23) 3. Communications 42% (43) 1. Electronics 38% (46) 2. Mechatronics 27% (21) 3. Communications 35% (33) 1. Sverige 39% (34) 2. Danmark 32% (33) 3. Norge 10% (12) 4. Finland 8% (10) 5. Tyskland 5% (5) 6. Övriga 6% (6) 1. Specialprodukter och system 57% (67) 2. Standardkomponenter 10% (13) 3. Egen produktion 30% (18) 4. Service och konsulttjänster 3% (2)

6 4 VD har ordet Jörgen Wigh Verkställande direktör och koncernchef LAGERCRANTZ PÅ RÄTT VÄG. En kraftig resultatökning präglade året. Detta visar att vi är på rätt väg. Vi tar nu nästa steg på den fastslagna vägen med tydligt sikte på att nå samtliga våra finansiella mål. Året som gått Räkenskapsåret 2006/07 innebar fortsatta framgångar för Lagercrantz Group. Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 99 msek från 57 msek föregående år. Med årets sista kvartal har vi nu levererat åtta kvartal i rad med förbättrad intjäning jämfört med året innan. Vinsten per aktie ökade med 69 procent till 2,75 sek (1,63). Målet om en resultattillväxt om minst 15 procent har därigenom överträffats. Vid sidan av en allmänt förbättrad marknadssituation är det förändringsarbete vi sedan ett par år genomför i koncernen en huvudorsak till framgångarna. Tre starka divisioner Lagercrantz har idag tre starka divisioner och en bredare inriktning än tidigare. Omsättningen under 2006/07 fördelade sig på Electronics 38 procent, Mechatronics 27 procent och Communications 35 procent. Detta innebär en stor skillnad mot för några år sedan då koncernen var mera ensidigt beroende av utvecklingen inom division Electronics. Sedan dess har divisionerna Mechatronics och Communications vuxit, organiskt och via förvärv. Vi har breddat verksamheten in i områden som vi finner intressanta ur ett tillväxt- och lönsamhetsperspektiv. Exempel på sådana nya områden är elektrisk förbindningsteknik inom division Mechatronics och teknisk säkerhet inom division Communications. Lagercrantz har därmed idag en tydlig inriktning mot värdeskapande teknikhandel. Vi har skapat en bredare bas att växa ifrån och vår strävan är att utveckla våra enheter och divisioner till marknadsledande aktörer i sina respektive nischer. Förstärkt decentralisering och målstyrning Vår decentralisering skapar allt fler motiverade och ansvarstagande chefer och medarbetare som på ett mycket resultatinriktat sätt utvecklar sina verksamheter. Företagskulturen har under året förstärkts, bland annat genom vårt interna program Vision och Värderingar, där vi klargör för alla i koncernen vart vi är på väg och vad som förväntas av alla enheter, chefer och medarbetare. Det ökade ansvarstagande som detta givit har medfört förbättrade nyckeltal i flera resultatenheter. Målstyrningen har också förstärkts. Lagercrantz resultatenheter arbetar fram en affärsplan med tydliga försäljnings-, resultat och rörelsekapitalmål. Årsmålen bryts ned per kvartal och ligger till grund för uppföljning och bonussystem.

7 5 Vår strävan är att utveckla våra enheter och divisioner till marknadsledande aktörer i sina respektive nischer. Företagskulturen har under året förstärkts, bland annat genom vårt interna program Vision och Värderingar. Ett stort tack till alla medarbetare i koncernen. Tack vare er har vi lyckats väl under året. Marginaler i fokus Ett ytterligare skäl till framgångarna är vårt marginalfokus. Framför allt syns detta i bruttomarginalen som under året stärkts från 21,2 till 24,5 procent, vilket har skett på flera sätt. Överordnat i koncernen söker vi, när vi affärsutvecklar och i förvärvssituationer, teknikområden och affärsmodeller som medger goda marginaler. Operationellt i resultatenheterna sker också många åtgärder. Vi strävar kontinuerligt efter ökat värdeskapande med högre andel kundanpassade produkter, lösningsförsäljning, in-design, service och tjänster. Under året har vi också drivit rena marginalprojekt i flera enheter i koncernen. Sortimentsförändringen bort ifrån standardkomponenter med låga marginaler är också en tydlig strävan liksom att för varje enhet utveckla starka marknadspositioner i tydliga nischer. Ökad förvärvstakt Avslutningsvis är den ökade förvärvstakten ett viktigt skäl till våra framgångar. Vi har internt tydliggjort förvärvsprocessen och genomfört fem förvärv på drygt ett år. Det är en högre takt än tidigare och glädjande nog kan vi konstatera att dessa förvärv samtliga bidragit till årets framgångar. Omsättningsmässigt har förvärven bidragit med 305 msek och resultatmässigt med 19 msek före skatt under 2006/07. Framtid Framgångarna de senaste två åren visar att vi är på rätt väg. Trenden är positiv och siktet ställs nu in på att nå också det andra av koncernens två finansiella mål. Vid sidan av en vinsttillväxt om minst 15 procent årligen ska koncernen prestera en avkastning på eget kapital om minst 25 procent. Under 2006/07 var denna siffra 16 procent, en ökning från 10 procent året innan. För att öka lönsamheten fortsätter vi på den inslagna vägen med marginalfokus och kapitaleffektivitetsförbättringar i befintlig verksamhet samt ytterligare förvärv. Baserat på en fortsatt stabil marknadsutveckling är snabbheten i vår interna omställning och i vilken takt vi kan hitta rätt förvärv avgörande för hur lång tid det tar att nå målen. Avslutningsvis skulle jag vilja passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare i koncernen. Tack vare er har vi lyckats väl under året. Juni 2007, Jörgen Wigh

8 6 Vision, affärsidé, mål och strategier AFFÄRSIDÉ Lagercrantz erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och leverantörer, värdeskapande tekniska lösningar inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Lagercrantz affärsidé bygger på Värdeskapande Teknikhandel. Det innebär att vi normalt anpassar lösningar till kundens specifika behov baserat på spetsteknik från ledande leverantörer. För leverantören innebär det värdeskapande, kundnära sälj- och marknadsbearbetning och för kunden innebär det teknikledande skräddarsydda lösningar. Affärsidén är förtydligad sedan något år då vi underströk inriktningen som värdeskapande handelsbolag. Samtidigt breddade vi teknikinriktningen då vi sett angränsande områden till elektronik och kommunikation med god tillväxt- och lönsamhetspotential. Exempel på två sådana områden är elektriska förbindningssystem och teknisk säkerhet. Marknadsledande positioner i flera expansiva nischer är också grundläggande. Vår erfarenhet visar att vi lyckas bäst med verksamheter där vi är en viktig spelare i en nisch. Möjligheterna till värdeskapande och kundanpassade lösningar är stort och vi kan genom en stark ställning på ett väl definierat område attrahera både de bästa leverantörerna, få arbeta med de starkaste och mest utmanande kunderna och rekrytera de mest kompetenta medarbetarna. En nisch betecknar vi normalt som en marknad med msek i värde och vi vill gärna ha en position som nummer ett eller två för att beteckna det som en ledande position. FINANSIELLA MÅL Resultattillväxt om 15 procent per år över en konjunkturcykel, mätt på resultat efter finansnetto. Detta innebär att resultatet ska fördubblas över en femårsperiod. Avkastning på eget kapital om minst 25 procent. VISION Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner i flera expansiva nischer. Vår vision är att befästa vår position som ett lönsamt, stabilt tillväxtbolag genom att fortsätta bygga och utveckla ett antal ledande verksamheter i väl definierade nischer. Idag består koncernen av ett 25-tal enheter men ingenting i affärsmodellen hindrar oss ifrån att dubbla eller tredubbla detta antal. Några begrepp är grundläggande i vår vision: Ledande innebär att koncernen och därmed dess enheter över tiden ska leva upp till våra tre grundläggande krav, Tillväxt, Lönsamhet och Utveckling. De två första kraven utgör koncernens finansiella mål. Det tredje, utveckling, innebär att vi i de nischer vi verkar ska skapa positiva förändringar i form av ny teknik och nya lösningar och också att driva branschens utveckling. Värdeskapande innebär att vi i allt vi gör adderar värde till våra produkter och tjänster. Vi skapar lösningar och nya produkter, designar och anpassar för kunders behov, adderar service, support och utbildning. Internt omsätts dessa finansiella mål till grundläggande krav på varje etablerad resultatenhet i form av tillväxt, lönsamhet och utveckling. Lönsamhetskravet motsvaras av att avkastningen på rörelsekapitalet ska uppgå till 45 procent (se nästa sida). TILLVÄXTSTRATEGIER För att nå målen om resultattillväxt och lönsamhet använder Lagercrantz sex strategier. En tillämpning av dessa strategier har varit en viktig orsak till Lagercrantz förbättrade resultat de senaste åren. Strategierna lades fast i det strategiarbete som genomfördes för några år sedan. Decentralisering och målstyrning En stark företagskultur Affärsmannaskap Starka positioner i nischer Ökade förädlingsvärden Förvärv På de följande sidorna beskriver vi dessa strategier närmare.

9 7 Strategi Decentralisering och målstyrning Decentralisering och Målstyrning Inom Lagercrantz finns en grundmurad tro på decentralisering. I koncernen finns ett drygt 25-tal rörelsedrivande dotterbolag och de utgör var för sig en egen resultatenhet med egen identitet, egna mål och strategier. Dotterbolagets ledning agerar som entreprenörer och utvecklar affärer och verksamhet under stor frihet men också med ett tydligt ansvar. Affärsbesluten fattas därmed nära kund och marknad vilket leder till bättre beslut. får målmedvetna, resultatansvariga chefer och medarbetare som sammantaget utgör en stark motor i koncernens utveckling. Drivkraften som detta skapar är viktigare än de eventuella synergier som en mer centralistisk organisation innebär. Varje enhet kan fokusera på att bygga en stark position inom sin nisch och Lagercrantz kan erbjuda nyförvärvade enheter en bra hamn för fortsatt utveckling. Styrning av dotterbolagen sker med hjälp av mål. Långsiktigt är de baserade på våra tre grundläggande krav om resultattillväxt, lönsamhet och utveckling. Kortsiktigt upprättas årligen affärsplaner per enhet med tydliga kvartalsbaserade mål avseende resultat och kapitalbindning. Dessa följs upp löpande och åtgärder vidtas för att säkerställa att målen nås. En omfattande benchmarking mellan dotterbolagen sporrar till förbättring och uppmuntrar tävlingsandan. Upplägget förstärks av att bonusprogram och övriga incitament är kopplade till målen. s roll i detta är att bistå resultatenheterna i deras utveckling och att kontinuerligt utveckla koncernstrukturen. Gentemot dotterbolagen utgör koncernen kravställare avseende resultat, lönsamhet och utveckling. Koncern- och divisionsledning stöttar i målformulering, strategier och hjälper till med svårare leverantörs-, kund- och medarbetarfrågor. s ansvar är också att säkerställa rätt ledningsresurser. Gentemot resultatenheterna ansvarar koncernen också för ekonomisk kontroll och för bank- och finansieringsfrågor. Centralt i koncernen ansvarar vi dessutom för affärsutveckling i meningen att vi analyserar och bestämmer vilka områden koncernen ska vara verksam inom. Utvärdering av nya och gamla teknikområden, nischer och förvärvsfrågor står därmed naturligt på agendan. Att decentralisering och målstyrning fungerar som tillväxtstrategi har vi sett tydliga bevis på de senaste åren. Bolag med svag lönsamhet har brutits upp i resultatenheter vilket skapat en tydlig ansvarsfördelning. Detta har efter en tid avspeglats i förbättrad lönsamhet och vinsttillväxt. Den ökade decentraliseringen är en av förklaringarna till Lagercrantz positiva utveckling de senaste åren. Målstyrning För koncernens styrning av dotterbolagen används bland annat det interna lönsamhetsmålet om 45 procents avkastning på rörelsekapitalet. (Rörelsekapitalet kan förenklat uttryckas som lager + kundfordringar leverantörsskulder). Detta mål kan nås på flera sätt; genom en hög marginal och/eller en hög kapitalomsättningshastighet. Graden av fokusering på marginal respektive rörelsekapital varierar beroende på dotterbolagens förutsättningar. I vissa bolag kan det till exempel vara motiverat med ett stort lager (som gör att rörelsekapitalet ökar) eftersom det gör det möjligt att erbjuda snabba och säkra leveranser vilket kunderna uppskattar och är beredda att betala för. En anledning till att vi internt använder detta lönsamhetsmått är också att det synliggör hur hanteringen av lager, kundfordringar och leverantörsskulder påverkar resultatet genom att ett högt rörelsekapital binder kapital som kräver finansiering X Omsättningshastighet, ggr/år Y Vinstmarginal % R/RK 45% R/RK 10%

10 8 Strategi En stark företagskultur En stark företagskultur Lagercrantz odlar en stark företagskultur. Den utgör ett gemensamt språk, ett kitt kring hur vi arbetar och ser på affärer. Gemensamt i koncernen finns en stor samlad erfarenhet av att vara handelsmän och vad som visat sig vara framgångsrecept inom den typ av teknikhandel vi bedriver. Genom att hitta forum för att dela denna kompetens och genom att kontinuerligt förstärka och involvera nya medarbetare och nyförvärvade resultatenheter i vår kultur ökar effektiviteten i arbetet och förståelsen för vad vi önskar uppnå. För att ytterligare förstärka vår företagskultur har vi under 2006/07 revitaliserat vårt program Vision och Värderingar. Inom Vision och Värderingar samlas de viktigaste delarna av vår kultur, vårt synsätt och vår styrmodell. Ekonomi för affärsmän gås igenom med samtliga medarbetare i koncernen inom ramen för programmet. Programmet lanserades under hösten 2006 och har genomförts resultatenhet för resultatenhet. Resultatet har varit tydligt allt fler använder de samlade tankegångarna för att nå sina och koncernens målsättningar. Viktiga inslag i Vision och Värderingar är: Hur ett företags vision på koncern- och dotterbolagsnivå skapar en tydlig drivkraft för medarbetarna och en ledstjärna för hur vi agerar. Våra tre grundläggande krav (vinstillväxt, lönsamhet och utveckling) som omfattar all verksamhet i koncernen, och vilka möjligheter och vilket ansvar vår decentraliserade filosofi medför för den enskilda medarbetaren. Verktygslådan ekonomi för affärsmän som innehåller enkla och effektiva modeller, tankesätt och nyckeltal för utvärdering av verksamheters bärkraft, ett ramverk för strategisk utveckling samt checklistor och tumregler kring vad som genom åren har karaktäriserat bra respektive dåliga affärer. Värderingar som är kärnan i hur vi relaterar till varandra och hur vi vill arbeta och ser på medarbetares ansvar och befogenheter. Värderingarna är: Affärsmannaskap handlar om att se affärsmöjligheter, bygga och sköta relationer på kort och lång sikt, ha resultatfokus och vinnarinstinkt och att vilja jobba i team. Inom Lagercrantz har cirka en tredjedel av medarbetarna en direkt säljande roll men samtliga medarbetare ses som säljare. Ansvar och frihet. präglas starkt av decentralisering, målstyrning och resultatfokus. Chefer och medarbetare i Lagercrantz ges härigenom möjlighet och förväntas också att vara idérika, kreativa och ansvarstagande. Hos Lagercrantz ska den enskilde kunna förverkliga många egna idéer kring affärer och företagande, allt med bivillkoret att det bidrar till resultatet. Synsättet bygger den motivation, ansvarskänsla och entreprenörsanda som är avgörande för att koncernen ska utvecklas. Enkelhet innebär korta beslutsvägar, att arbeta genomtänkt och koncentrerat samt att förenkla problemställningar till det som är betydelsefullt. De strategiska och taktiska verktyg för analys och uppföljning som används i koncernen ska vara enkla. Vi eftersträvar resultatfokus och ett minimum av byråkrati i allt vi gör. Exempelvis använder koncernen ingen budget. Effektivitet är att göra rätt saker och att göra saker rätt. Det handlar om att arbeta fokuserat och metodiskt samt att ägna tid åt aktiviteter som ger hög måluppfyllelse. Förändringsviljan hos chefer och medarbetare är viktig för framgång. För att vi ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga ställs höga krav på snabb marknadsanpassning och förmåga att tillgodose och överträffa kundernas önskemål. Vår företagskultur har stor betydelse för vinsttillväxt och lönsamhet. Det ger en organisation som arbetar effektivt med rätt saker och med fokus på resultat. Vi vill kunna finansiera framtida tillväxt genom resultat i den befintliga verksamheten. Genom vår företagskultur får vi en organisation som förstår och är delaktig i detta.

11 9 Strategi En stark företagskultur Vårt arbetssätt ger tydlighet kring ansvarsfördelning i koncernen Ansvar Kunder & Leverantörer Dotterbolag/resultatenhet (>700 medarbetare) Måluppfyllelse avseende försäljning, resultat och kapitalbindning Resultatansvar för dotterbolaget Operativt utveckla resultatenheten (kunder, leverantörer, produkter, medarbetare) Identifiera nya områden och kompletteringsförvärv Dotterbolag/Resultatenhet Division/Affärsområde Utveckling/uppföljning av dotterbolagen Styrelsearbete i dotterbolagen Säkerställa rätt resurser Strategi-/affärsutveckling inom produkt/teknikområde Förvärv Svårare kund/leverantörs- och medarbetarärenden Division 1 Division 2 Division 3 Ägar-/aktiemarknadsfrågor Uppföljning utveckling/ekonomi Finansiering Förvärv Säkerställa rätt resurser Central inköpssamordning (försäkringar etc) Koncern För att ytterligare förstärka företagskulturen genomfördes under 2006/07 ett projekt för att revitalisera vårt Vision och Värderingsprogram. Det skedde genom att de viktigaste delarna av vår kultur, våra synsätt, styrmodeller och ekonomi för affärsmän gicks igenom med samtliga medarbetare i koncernen. Programmet lanserades under hösten 2006 och genomförs sedan dess resultatenhet för resultatenhet. Under året besökte VD eller annan representant för koncernledningen dotterbolagen för en hel dags genomgång av och samtal kring Vision och Värderingar. Vid årets slut återstod endast ett fåtal dotterbolag att besöka. Resultatet var mycket tydligt allt fler använder de samlade tankegångarna för att nå sina och koncernens målsättningar. Vision och värderingar, Acte Wireless Bilden är från Vision och Värderingsgenomgång vid dotter- bolaget Acte Wireless i Sundbyberg.

12 10 Medelantal anställda i koncernen Varav män Strategi Affärsmannaskap Sverige % Danmark % Norge 41 68% Finland 74 43% Storbritannien 11 64% Tyskland 22 64% Polen 19 58% Övriga 7 57% Totalt % Affärsmannaskap En av de mest grundläggande strategierna, och tillika en av våra värderingar, är affärsmannaskapet som ska prägla allt vi gör. De flesta av Lagercrantz verksamheter är handelsföretag i den meningen att de inte har egenutvecklade produkter. Vi arbetar istället med att förädla våra leverantörers produkter. Vårt existensberättigande ligger i det mervärde vi tillför. Grundläggande för detta är affärsmannaskapet hos våra medarbetare som kan beskrivas som att vi ska vara våra kunders bästa inköpsorganisation och våra leverantörers bästa försäljningsorganisation. Vi är inte i första hand tekniker eller ekonomer, vi är affärsmän. Affärsmannaskap innebär att arbeta nära kund och leverantör, se affärsmöjligheter och därmed skapa mervärden. Detta affärsmannaskap bygger tillsammans med vår tekniska kompetens och långsiktighet upp förtroende hos kunderna. Kundrelationen har ofta karaktär av partnerskap, och gör det möjligt för Lagercrantz att komma in tidigt i kundens utvecklingsprocess. Att finnas med tidigt i processen har flera fördelar. Det är ett effektivt sätt att upparbeta relationer och lägga grunden för framtida försäljning. Det ger också möjligheter att ge råd om hur Lagercrantz produkter och tjänster kan skapa mervärden för kunden. Även i koncernens producerande enheter är inslaget av affärsmannaskap stort. Förutom att vara en effektiv säljorganisation är en viktig del av affärsmannaskapet här att vara duktiga inköpare av material för bearbetning, duktiga produktionsplanläggare och ha en effektiv eftermarknadsorganisation. Den tekniska och affärsmässiga kompetensen stärks kontinuerligt genom kompetensutveckling. Genom att utveckla affärsmän skapar vi tillväxt och lönsamhet för koncernen. En anställning i något av Lagercrantz dotterbolag präglas av frihet, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Läs mer om detta på vår hemsida: Affärsmannaskap, Acte A/S Acte A/S i Danmark hade för ett par år sedan den högsta intjäningen av dotterbolagen inom division Electronics. Ändå valde man att genomföra en omfattande förändring av sin organisation. Grundtanken i förändringen var att tona ner den klassiska distributörsrollen som är inriktad på att representera många leverantörer och istället bygga en organisation med fokus på kunderna, bland annat genom key account managers. Bolaget tog in ny säljkompetens, med inriktning på projekt och lösningsförsäljning. Resultatet blev att Acte Danmark nu tar andelar på marknaden, med bibehållna marginaler. Ett bra exempel på affärsmannaskap.

13 11 Strategi Starka marknadspositioner i nischer Starka marknadspositioner i nischer Vår fjärde koncerngemensamma strategi är vår strävan att våra dotterbolag ska bygga starka marknadspositioner i nischer. Nischfokus är en del av vår affärsidé och gör att vi: är i en delmarknad vi kan påverka. har konkurrensfördelar gentemot de riktigt stora aktörerna genom kundnärhet och kundanpassning. En nisch betecknar vi normalt som en marknad med msek i värde som kan utgöras av ett tekniskt väl definierat område (tekniknisch), ett väl definierat kundsegment (kundnisch) och/eller ett specifikt geografiskt område. Att inta en ledande marknadsposition innebär för Lagercrantz att vi vill vara nummer ett eller två. Därigenom: är vi en betydande aktör att räkna med, och kan därigenom långsiktigt påverka affärsvillkoren. är kundbehoven lätt identifierade vilket medger kostnadseffektiv bearbetning. får vi uppskattning från kunderna genom att vi som största aktör ofta kan erbjuda den bästa tekniska och mest kostnadseffektiva lösningen, med de mest kunniga medarbetarna, vilket skapar förutsättningar för långsiktiga samarbeten och partnerskap. Blir vi attraktiva för medarbetarna eftersom de erbjuds arbete med den mest framstående tekniken och de mest spännande applikationerna och kunderna. Kan vi attrahera de bästa leverantörerna genom att vi har affärer med marknadens viktiga kunder och via vår personal kan erbjuda den bästa försäljningsorganisationen och det bästa mervärdeskapandet. Sammantaget visar vår erfarenhet att starka marknadspositioner i nischer ger goda förutsättningar för lönsamhet och tillväxt. Hur betydelsefullt det är betonar vi bland annat i de affärsplaner som tas fram av varje dotterbolag där vi uppmanar dotterbolagen att noggrant definiera de segment och marknader som vi avser bygga en stark position inom. Lagercrantz har idag starka marknadspositioner på ett antal områden. Några exempel framgår av tabellen här nedan. Exempel på Lagercrantz starka positioner i nischer Område Marknadsposition Electronics Inbyggda system Ledande distributör inom marin- och industri-pc. Industriell trådlös kommunikation Marknadsledande distributör av GSM-moduler i Norden och Polen. mechatronics Kablage Marknadsledande tillverkare av kundanpassade kablage inom vissa segment. Elektriska förbindningssystem Marknadsledande tillverkare för elnäts- och eloperatörsmarknaden i Norden. communications Videokonferens Marknadsledande lösningsförsäljare av distansmöteslösningar i Sverige. CCTV/Teknisk säkerhet Ledande systemintegratör inom infrastruktur-cctv och inom tekniska säkerhetslösningar för högsäkerhetsobjekt. CAD/CAM Enda distributör i Danmark och Norge av den världsledande lösningen för designmjukvara.

14 12 Strategi Ökade förädlingsvärden Ökade förädlingsvärden Vår femte koncerngemensamma strategi är att Lagercrantz dotterbolag ska vara inriktade på att leverera ett högt förädlingsvärde till kunderna. Det består i att vi till våra leverantörers produkter adderar lokal marknadskännedom, teknisk kompetens, kundanpassning, design-in och sammansatta lösningar bestående av produkter från flera leverantörer. Därutöver gör vår lokala närvaro att vi kan erbjuda utbildning, support och service mer effektivt än leverantören själv. Vår lokala närvaro gör också att tillgängligheten av våra leverantörers produkter ökar. Frekvensen av felinköp och returer minskar genom att vi kan vara våra kunders inköpsorganisation och har större möjligheter att identifiera rätt produkt för kundens behov. På senare år har inriktningen mot ökade förädlingsvärden förstärkts, dels för att det är i linje med vår strävan att arbeta nischfokuserat snarare än volymfokuserat då det medger högre marginaler, dels för att vi ser att det finns ett ökat behov hos våra kunder att minska ledtider genom att lägga ut produktion alternativt köpa färdiga eller halvfärdiga produkter. Kundernas strävan att minska ledtider innebär att de i ökad utsträckning vill köpa kvalitetssäkrade lösningar istället för att bedriva egen utveckling. För Lagercrantz som värdeskapande distributör innebär det att vi kan återanvända framgångsrika lösningar på flera kunder. Lagercrantzkoncernen bedriver dock egen utveckling i begränsad omfattning och endast om det finns en tydlig kundnytta. Vår strävan att öka förädlingsvärdet syns också i de förvärv som genomförts som utgör bolag med ett stort inslag av värdeskapande, till exempel i form av egna produkter eller genom att bolaget är en systemintegratör. Den ökade förädlingsgraden innebär att vi generellt fasar ut standardkomponenter med låga marginaler och styr mot verksamheter som medger bättre marginaler. Generellt söker vi områden som är mer tekniskt komplicerade eller där vi kan profilera oss genom ett unikt erbjudande, till exempel en hög grad av eftermarknadssupport. Förändringen kräver hög teknisk kompetens bland våra medarbetare och en stor förståelse för kundens behov varför vidareutbildning och nyrekryteringar är viktiga inslag hos några bolag. s produkter och tjänster levereras också i ökande grad direkt mot slutkund och inte via mellanhänder vilket kräver en annan typ av försäljningsprocess i vissa bolag. Ett högt värde för kunden innebär att vi också har möjlighet att ta betalt. Detta märks bland annat i en ökad bruttomarginal i koncernen. Värdeskapande bidrar således till en god lönsamhet. Att skapa värde för kunderna är också en förutsättning för långsiktig organisk tillväxt. STV STV mot högre förädlingsvärden Lagercrantz dotterbolag STV är ett exempel på ett företag som successivt sökt sig mot högre förädlingsvärden. STV etablerades 1972 och var ett av pionjärföretagen inom försäljning av videoutrustning som kameror, redigeringsutrustning och monitorer för yrkesmässigt bruk. Bolaget var under 1990-talet med och genomförde skiftet från analog till digital teknik. En av konsekvenserna av teknikskiftet var sjunkande marginaler på vissa produkter. Redan 1988 inledde STV en satsning på videokonferens som ett utvecklingsområde. I takt med att marknaden förändrades byggde STV successivt upp en mycket stark position i denna nisch och är nu marknadsledande i Sverige inom integrerade kommunikationslösningar för distansmöten. I dag är STV helt inriktat på videokommunikation och omsätter cirka 100 MSEK. Mervärde skapas bland annat genom helpdesk, installation och utbildning, samt den egenutvecklade tjänsten SmartMeeting för telefon- video- och webbmöten.

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Vision och värderingar

Vision och värderingar Vision och värderingar Tillsammans utvecklar vi Lagercrantz Group Omslagsbild: Den så kallade V-formationen ökar effekten med 71 procent för gäss som flyger tillsammans jämfört med att flyga ensam. Fåglarna

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Bokslutskommuniké Apr Mars 2006/07 (12 mån) 9 maj 2007. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Bokslutskommuniké Apr Mars 2006/07 (12 mån) 9 maj 2007. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Bokslutskommuniké Apr Mars 2006/07 (12 mån) 9 maj 2007 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Välkommen till årsstämma 2010 Lagercrantz Group AB 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Kort introduktion till Lagercrantz Året 2009/10 Framtid Kvartal 1 2

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån)

Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån) Lagercrantz Group AB Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån) 11 februari 2008 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vice VD, CFO Perioden april december 2007/08 (9 mån) Nettoomsättningen ökade 14 % till 1

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm

Lagercrantz Group AB. 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm Välkommen till årsstämma 2012 Lagercrantz Group AB 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2011/12 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2012/13

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Kvartalsrapport 2006/07 (apr jun) 14 augusti Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO

Lagercrantz Group AB. Kvartalsrapport 2006/07 (apr jun) 14 augusti Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group AB Kvartalsrapport 2006/07 (apr jun) 14 augusti 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group I korthet Lagercrantz Group Hongkong Electronics Mechatronics Communications

Läs mer

Delårsrapport 9 mån 2013/14 Perioden 1 april 31 december 2013

Delårsrapport 9 mån 2013/14 Perioden 1 april 31 december 2013 Delårsrapport 9 mån 2013/14 Perioden 1 april 31 december 2013 30 januari 2014 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2009 9 månader 9 februari 2010 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Introduktion Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 7 maj 2013 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Lagercrantz Group. Bokslutskommuniké 1 april mars 2007 (12 mån) Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2006/07

Lagercrantz Group. Bokslutskommuniké 1 april mars 2007 (12 mån) Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2006/07 Lagercrantz Group Bokslutskommuniké 1 april 2006 31 mars 2007 (12 mån) Nettoomsättningen för räkenskapsåret ökade med 23 % till 1 974 MSEK (1 608). Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet ökade med

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 1 2 3 4 Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 Nettoomsättningen 2007/08 ökade med 10 % till 2 172 MSEK (1 974). Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557). Rörelseresultatet

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Presentation av Addtech. Johan Sjö

Presentation av Addtech. Johan Sjö Presentation av Addtech Johan Sjö 1906: Bergman & Beving grundas 1976: Börsnotering 2001: Uppdelning i 3 nya noterade bolag 2016: Utdelning av affärsområde 2 Addtech - Affärsmodell & Inriktning Förädlingslänk

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Perioden 1 april 31 december 2014

Delårsrapport 2014/15 Perioden 1 april 31 december 2014 Delårsrapport 2014/15 Perioden 1 april 31 december 2014 29 januari 2015 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Delårsrapport 1 april 30 juni 2007 (3 månader)

Delårsrapport 1 april 30 juni 2007 (3 månader) 1 2 3 4 Delårsrapport 1 april 30 juni 2007 (3 månader) Nettoomsättningen för perioden ökade med 24% till 533 MSEK (431). Rörelseresultatet för första kvartalet 2007/08 ökade med 33% till 28 MSEK (21),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Årsredovisning 2009/10

Årsredovisning 2009/10 Årsredovisning 2009/10 Året i korthet 1 april 2009 31 mars 2010 Året har präglats av anpassning till lägre affärsvolymer. De åtgärder som vidtagits har haft en tilltagande positiv effekt under räkenskapsåret,

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Presentation av Lagercrantz Group AB 12 maj 2004. Från komponent till lösningar

Presentation av Lagercrantz Group AB 12 maj 2004. Från komponent till lösningar Presentation av Lagercrantz Group AB 12 maj 2004 Från komponent till lösningar Innehåll Verksamhetsåret 2003/2004 Divisionerna Marknaden PAGE 2 Från komponent till lösningar PAGE 3 Affärsidé Lagercrantz

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Lagercrantz Lagercrantz Group Group Lage rcrantz Group Årsredovisning 2005/2006 Årsredovisning 2005/2006

Lagercrantz Lagercrantz Group Group Lage rcrantz Group Årsredovisning 2005/2006 Årsredovisning 2005/2006 Lagercrantz Group Årsredovisning 2005/2006 Innehåll Året som gått 1 VD har ordet 2 Lagercrantz aktie 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Organisation 8 Division Electronics 10 Case Acte Embedded

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 2015/16 Perioden 1 april 30 september 2015

Delårsrapport 2015/16 Perioden 1 april 30 september 2015 Delårsrapport 2015/16 Perioden 1 april 30 september 2015 22 oktober 2015 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011 Delårsrapport Q1 2011 11 maj 2011 SUMMERING Finansiellt Intäkterna ökade med 12 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 7 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015/16 Perioden 1 april 2015 31 mars 2016

Bokslutskommuniké 2015/16 Perioden 1 april 2015 31 mars 2016 Bokslutskommuniké 2015/16 Perioden 1 april 2015 31 mars 2016 10 maj 2016 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Nettoomsättningen för perioden. kvartalet, 1 juli 30 september 2005, uppgick

Nettoomsättningen för perioden. kvartalet, 1 juli 30 september 2005, uppgick Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 september 2005 (6 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 september 2005 (6 mån) uppgick till 772 MSEK (770). För det andra kvartalet, 1 juli 30 september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

,9% 214, ,9% 179, ,0% 164, ,3% 127, ,2% Totalt antal B aktier

,9% 214, ,9% 179, ,0% 164, ,3% 127, ,2% Totalt antal B aktier 1 Addtechaktien Addtechaktien Addtechaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Sedan noteringen i september 2001 har den genomsnittliga totala avkastningen fram till och med 30 april 2013 uppgått till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Presentation av Addtech 18 september Roger Bergqvist, VD

Presentation av Addtech 18 september Roger Bergqvist, VD Presentation av Addtech 18 september 2007 Roger Bergqvist, VD Kvällens presentation Addtech ett teknikhandelsföretag Kundexempel Finansiell utveckling Addtech som börsbolag Addtechs agenda Addtech - ett

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer