Årsredovisning 2007/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007/08"

Transkript

1 Årsredovisning /8

2 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics Mechatronics 8 Communications Aktien Flerårsöversikt Finansiella rapporter och revisionsberättelse 8 Bolagsstyrning Styrelse och revisorer Ledning 8 Adresser 9 Finansiella rapporter och revisionsberättelse Förvaltningsberättelse 8 Förslag till vinstdisposition Resultaträkning Balansräkning Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Årsstämma 8 i Lagercrantz Group AB hålls måndagen den september 8 klockan. i IVA Konferenscenter på Grev Turegatan i Stockholm. ANMÄLAN OM DELTAGANDE För att äga rätt att delta i stämman ska aktieägare dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den augusti 8. dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Box 8, 9 Stockholm, per telefon 8, fax 888 eller via mail senast onsdagen den augusti 8, kl.. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt i förekommande fall antal biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den augusti 8. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren ett par bankdagar före måndagen den augusti 8 för att registrering ska hinna ske. KALENDARIUM augusti 8 Delårsrapport för perioden april juni 8. september 8 Årsstämma för räkenskapsåret /8. november 8 Delårsrapport för perioden april september 8. februari 9 Delårsrapport för perioden april december 8. maj 9 Bokslutskommuniké för perioden april 8 mars 9. Publicerad information är tillgänglig på Omslag: Bryggan på den danska minsveparen m/s Hirsholm, som är utrustad med ett integrerat system för navigering och manövrering Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). Informationen från en mängd enheter presenteras samlat på bildskärmar levererade av Lagercrantz bolag ISIC. Fartyget tas i drift sommaren 8. Omslagsfoto: Brian Hørup Foto: Magnus Fond och Magnus Skoglöf Taurus Kommunikation / Jernström Offset, Stockholm 8

3 Kort om Lagercrantz Group Lagercrantz är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. arbetar med värdeskapande försäljning nära sina kunder och har marknadsledande positioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner: Electronics marknadsför specialprodukter inom industriell trådlös kommunikation samt elektroniksystem för inbyggnad i kundernas produkter. Mechatronics säljer el och elektromekaniska produkter samt erbjuder elektriska förbindningssystem och produktion av kundanpassat kablage. Communications erbjuder produkter, system och tjänster inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet och accessområdet samt distribuerar programvara. Lagercrantz arbetar med en decentraliserad styrmodell som innebär att affärsbesluten fattas i dotterbolag nära kunder och leverantörer där affärsmanskapet är en viktig konkurrensfördel. Lagercrantz skapar värde genom att erbjuda hög kunskap inom teknik och affärer i kombination med produkter från världsledande tillverkare eller egna produkter. Kunden får genom Lagercrantz den bästa lösningen av prestanda, leveranstid och totalkostnad. Kundkretsen består huvudsakligen av industriföretag. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. omsätter cirka, miljarder kronor och har 8 anställda. Bolagets aktie är noterad på OMX Nordic Exchange sedan. Rörelseresultat per division Nettoomsättning per division Nettoomsättning per land Nettoomsättning per produktkategori Electronics % Mechatronics % Communications % Electronics % Mechatronics 8% Communications % Sverige 8% Danmark % Finland % Norge 9% Tyskland % Övriga % Kundanpassade produkter % Egen produktion % Standardkomponenter 9% Service och konsultjänster %

4 /8 Nettoomsättningen ökade med % till MSEK ( 9) Rörelseresultatet ökade med % till MSEK (99) Rörelsemarginalen ökade till, % (,) Resultatet efter skatt ökade till 9 MSEK () Avkastningen på eget kapital ökade till % () Resultatet per aktie ökade till,9 SEK (,) Utdelningen föreslås till, SEK (,) per aktie Tre förvärv genomfördes under året RESULTATTILLVÄXT Lagercrantz fokus på resultattillväxt ledde under /8 till att rörelseresultatet ökade till MSEK (99). Rörelsemarginalen stärktes till, % under året (, ). Samtliga divisioner ökade sina resultat och marginaler under /8. Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK (9), en ökning med %, vilket innebär att Lagercrantz återigen nådde sitt mål om minst % tillväxt i resultat. FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET s avkastning på eget kapital ökade till % från % vilket innebär ett klart steg mot att nå även det andra av de två finansiella målen om en avkastning på eget kapital om %. FÖRVÄRV Lagercrantz fortsatte under året med att genomföra förvärv. Direktronik AB förvärvades med tillträde från början av räkenskapsåret /8. Under året gjordes ytterligare ett par förvärv: System Solution i Norge som stärker den norska elektronikverksamheten och CAD Kompagniet i Danmark som breddar koncernens erbjudande inom CADprogramvara. CAD Kompagniet tillträddes i april 8. Nettoomsättning och rörelseresultat Utfall per kvartal /8 och / MSEK MSEK MSEK MSEK 9 / / / / /8 Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Nettoomsättning Rörelseresultat Nettoomsättning /8 Rörelseresultat /8 Nettoomsättning / Rörelseresultat /

5 STARKT KASSAFLÖDE Kassaflödet från rörelsen ökade under /8 till MSEK () tack vare resultat och rörelsekapitalförbättringar. ÖKAD OMSÄTTNING Omsättningen ökade under året med % till MSEK ( 9). Till ökningen bidrog förvärv med cirka % och jämförbara enheter med %. Samtliga divisioner ökade omsättningen under året. UTDELNING OCH ÅTERKÖP AV AKTIER Under året återköptes aktier av serie B över börsen för totalt MSEK. Till årsstämman 8 har styrelsen föreslagit ett förnyat återköpsbemyndigande och inlösen av en del av de återköpta aktierna. Styrelsen har också föreslagit en utdelning om, SEK (,) per aktie. Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK / 9 Rörelseresultat, MSEK 99 Rörelsemarginal, %,, Resultat efter finansiella poster, MSEK 9 Resultat efter skatt, MSEK 9 Soliditet, % 9 Resultat per aktie, SEK (beräknat på genomsnittligt antal aktier),9, Antal anställda periodens slut Avkastning på eget kapital, % Utdelning, SEK (föreslagen utdelning avseende /8) Resultatutveckling MSEK /8 % 8 Rörelseresultat, Avkastning på eget kapital /, / /8 Rörelsemarginal % / / /8

6 Tre år av resultatförbättringar Tre år av resultatförbättringar visar att vi hittat inriktningen och strategin för Lagercrantz. Stärkta av framgångarna bygger vi nu vidare med fortsatt fokus på marginaler och tillväxt, såväl organiskt som via förvärv. Det är speciellt glädjande att kunna konstatera att förbättringarna kommer från alla våra tre divisioner. Verksamhetsåret /8 innebar ett tredje år med påtagligt förbättrade resultat. Resultatet efter finansiella poster ökade till msek, att jämföra med 9 msek för året innan och msek för två år sedan. Med årets sista kvartal har vi nu presterat kvartal i följd med förbättrad intjäning jämfört med samma period året innan. Vinsten per aktie för verksamhetsåret ökade med procent till,9 kronor (,). s ena finansiella mål om en resultattillväxt om minst procent per år har därigenom överträffats under de senaste åren. För det andra finansiella målet, en avkastning på eget kapital om procent, uppvisades en tydlig positiv trend och vi nådde för helåret nivån procent (). Här har vi en bit kvar men ökningen från föregående år visar att vi är på god väg att nå även detta mål. TRE JÄMNSTORA DIVISIONER Det är speciellt glädjande att kunna konstatera att förbättringarna kommer från alla våra tre divisioner. Lagercrantz har idag tre jämnstora divisioner och ett tal resultatenheter i nio länder. Denna plattform har under året ytterligare förstärkts på flera sätt. Electronics uppvisar den kanske tydligaste resultatförbättringen. Rörelseresultatet ökade med procent till 8 msek och rörelsemarginalen steg till,9 procent (,). Detta är resultatet av vår strategi med nischfokus och ökade förädlingsvärden. Inom divisionen satsar vi alltmer utpräglat på de expansiva nischerna inbyggnadselektronik och industriell trådlös kommunikation. Detta har under året kommit till uttryck i tilläggsförvärv med inriktning mot IT och elektronik inom sjukvården i Norge och satsningen i Polen med egna produkter och designtjänster. Mechatronics rörelseresultat ökade med procent till msek, motsvarande en rörelsemarginal om 8, procent (,). Här har framförallt verksamheten inom Elpress som vi förvärvade i juni utvecklats väl. Nya positioner har inarbetats hos viktiga kunder och under året har vi etablerat bolaget på den kinesiska marknaden. Även våra danska och finska verksamheter inom specialanpassat kablage utvecklades väl. Communications ökade sitt rörelseresultat med 9 procent till msek med en något förbättrad rörelsemarginal till, procent. Inom divisionen uppvisar framför allt delområdet Access tydliga förbättringar. Leverantörsbyten, bolagsomstrukturering i Sverige och förvärvade enheter (K&K i Finland och Direktronik i Sverige) ligger bakom förbättringarna. Inom delområdet Mjukvara fortsätter den fina omsättningstillväxten sedan tidigare. I divisionens tredje delområde Digital Bild/Teknisk säkerhet minskade dock resultatet under året vilket har varit en besvikelse. Orsaken är att större projekt inte utfallit som planerat och åtgärder för ökad kontroll och organisationsanpassningar har därför satts in.

7 Stärkta av framgångarna bygger vi nu vidare med fortsatt fokus på marginaler och tillväxt, såväl organiskt som via förvärv. FÖRVÄRV Under året har vi också flyttat fram positionerna när det gäller företagsförvärv. Detta är en viktig del i vår tillväxtstrategi och under de senaste drygt två åren har Lagercrantz genomfört ett antal förvärv med gott resultat. Idéer kring förvärvsobjekt kommer ofta från våra dotterbolag och vi driver kontinuerligt en handfull processer i syfte att förvärva nya bolag. Vi går nu vidare med dessa ambitioner och har bla under /8 förstärkt den centrala organisationen med ytterligare förvärvskompetens. STARKA POSITIONER I ALLT FLER NISCHER Under /8 har Lagercrantz arbete med att nå ut i flera marknadsnischer burit frukt. Jämfört med tidigare fördelar sig nu försäljningen över fler kundsegment och med en jämnare balans mellan de olika marknadskanalerna. Det ökar vår riskspridning och bidrar till att stabilisera tillväxttakten. Ett särskilt tack vill jag rikta till alla koncernens medarbetare för ett fantastiskt engagemang och många goda insatser under året! FRAMTID Den senaste tidens oro på de internationella finansmarknaderna har ökat osäkerheten kring utvecklingen av den europeiska industrikonjunkturen. Vi ser emellertid ännu inga påtagliga tecken på någon mera generell avmattning i efterfrågan. Vi arbetar därför fortsatt vidare med fokus att bygga starka marknadspositioner i nischer. Lagercrantz uppbyggda plattform med tre lönsamma divisioner, en väl fungerande strategi och spridning avseende affärsidéer, kundgrupper och marknader är en bra utgångspunkt för att hantera ett osäkert konjunkturläge. Stockholm den juni 8 MÅLSTYRNING OCH DECENTRALISERING Sammantaget är jag övertygad om att vår organisationsmodell med tydlig målstyrning och decentraliserat beslutsfattande ger goda resultat. Strategier utgår från varje resultatenhets lokala kund och marknadsförutsättningar och genomförandet sker med stora påverkansmöjligheter från våra många engagerade ledare och medarbetare. Jörgen Wigh VD och koncernchef

8 8 Affärsidé, vision, mål och strategi Lagercrantz är en teknikhandelskoncern som skapar kundnytta baserat på hög teknisk och affärsmässig kunskap i kombination med produkter från världsledande tillverkare eller egna produkter. Visionen är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner i flera expansiva nischer. Lagercrantz affärsidé är att inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och leverantörer erbjuda värdeskapande tekniska lösningar inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Lagercrantz erbjuder kundanpassade produkter, standardkomponenter, tjänster, programvara och system inom de definierade teknikområdena. Det mervärde som Lagercrantz skapar ger koncernen plats som en integrerad del i kundernas produktutveckling och löpande produktion. Kunden erbjuds en hög grad av kompetens, tillgänglighet och service. För Lagercrantz leverantörer innebär affärsmodellen ett partnerskap med en aktör med effektiv marknadsbearbetning som bygger på stor kunskap om den lokala marknaden och starka kundrelationer. VISION Lagercrantz vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner i flera expansiva nischer. Lagercrantz ska befästa sin position som ett lönsamt och stabilt tillväxtbolag genom att fortsätta utveckla befintliga verksamheter i koncernen och förvärva fler bolag med starka positioner i väl definierade nischer. Visionen omfattar tre grundläggande begrepp: ledande, värdeskapande och marknadsledande positioner. Ledande innebär att koncernen och dess affärsenheter över tiden ska leva upp till tre grundläggande krav: tillväxt, lönsamhet och utveckling. De två första kraven motsvarar koncernens finansiella mål. Det tredje kravet, utveckling, innebär att i de nischer verksamhet bedrivs skapa positiva förändringar baserat på ny teknik eller nya lösningar, att driva branschens utveckling samt att utveckla den egna verksamhetens organisation. Värdeskapande innebär att Lagercrantz i allt vi gör adderar värde till de varor och tjänster som erbjuds marknaden. Genom att tillvarata Lagercrantz samlade erfarenheter, tekniska och affärsmässiga kunskap och breda kontaktyta skapas ett mervärde för de kunder som väljer att handla från Lagercrantz. Det uppnås genom utveckling av nya lösningar baserat på nya produkter och tekniker, genom att erbjuda design och anpassning till kunders specifika behov samt genom att addera service, support och utbildning. Marknadsledande positioner i flera expansiva nischer är också grundläggande. Historiskt har Lagercrantz lyckats bäst med verksamheter som har haft en betydande roll i en nisch. Den rollen erbjuder stora möjligheter till uthållig lönsamhet och utmaning genom att arbeta med de främsta teknikleverantörerna såväl som de mest krävande kunderna. En stark ställning på ett väl definierat område innebär också att kompetenta medarbetare kan rekryteras och behållas. Det är en betydande faktor för att säkerställa ledarskapet på lång sikt. En nisch betecknas inom Lagercrantz normalt som en avgränsad marknad med ett totalt värde om msek. En marknadsledande position innebär att vara nummer ett eller två i kraft av marknadsandelar inom nischen. MÅL Lagercrantz finansiella mål är: Resultattillväxt om procent per år över en konjunkturcykel, mätt på resultat efter finansnetto. Avkastning på eget kapital om minst procent. Detta innebär att resultatet ska fördubblas över en femårsperiod. Internt för varje resultatenhet uttrycks målen i termer av krav på tillväxt, lönsamhet och utveckling. Kravet på lönsamhet motsvaras av att avkastningen på rörelsekapitalet inom en affärsenhet ska uppgå till minst procent. Övriga mål sätts inför varje år i samband med det affärsplanearbete som genomförs i varje dotterbolag. Uppföljning mot målen görs löpande under året för att möjliggöra snabba åtgärder. Sedan ett par år arbetar koncernen med en tydlig intern benchmarking så att varje dotterbolag kan mäta det egna utfallet i förhållande till övriga bolag i koncernen. har arbetat med ett tydligt fokus på att förbättra marginalerna i befintliga verksamheter och att addera till ytterligare resultat och omsättning genom förvärv. Detta har lett till att Lagercrantz under /8 har överträffat målet för resultattillväxten. Avkastningen på eget kapital har under året ökat med fem procentenheter till procent. STRATEGI För att nå de uppsatta målen om resultattillväxt och lönsamhet arbetar Lagercrantz efter sex huvudsakliga strategier: Decentralisering och målstyrning Stark företagskultur Affärsmanskap Starka marknadspositioner i nischer Ökade förädlingsvärden Förvärv

9 9 Under året arrangerades ett antal utbildningsaktiviteter, bland annat genomfördes kurser i värdebaserad försäljning för erfarna säljare inom koncernen. När Lagercrantz i bokslutet för /8 redovisar tolv kvartal i rad med förbättrat resultat jämfört med motsvarande period föregående år är en stor del av förklaringen en konsekvent tilllämpning av dessa strategier. De lades fast efter ett strategiarbete under. Dotterbolagen styrs genom mål, som långsiktigt är baserade på koncernens tre grundläggande krav om tillväxt, lönsamhet och utveckling. För varje bolag upprättas årligen affärsplaner med även kvartalsvisa mål för resultat och kapitalbindning. De följs upp löpande och åtgärder vidtas alltefter behov. DECENTRALISERING OCH MÅLSTYRNING Lagercrantz har omkring rörelsedrivande dotterbolag som var för sig arbetar som en egen resultatenhet med egen identitet, egna mål och egna strategier. Varje ledning utvecklar sin verksamhet med stor frihet under eget ansvar. På så sätt fattas de affärskritiska besluten nära kunder och marknad. Här är kunskapen om kundens behov som störst. Dessutom skapar det korta beslutsvägar och en hög grad av delaktighet. STARK FÖRETAGSKULTUR Lagercrantz odlar en stark företagskultur som har sitt ursprung i det arbetssätt och den syn på affärer som präglar ett framgångsrikt teknikhandelsföretag. Inom koncernen finns en stor samlad erfarenhet som systematiskt tillvaratas och sprids. Det sker genom kurser och utbildningar men också genom att uppmuntra engagemang och samspel mellan medarbetare inom olika delar av koncernen.

10 Den gemensamma värdegrunden i Lagercrantz företagskultur vilar på fem begrepp: Affärsmanskap att se möjligheter, skapa goda relationer och fokusera på resultatet Ansvar och frihet att styra själv och förverkliga egna idéer som genererar resultat Enkelhet att arbeta genomtänkt och koncentrerat och finna enkla lösningar Effektivitet att prioritera rätt saker och att utföra dem på rätt sätt Förändringsvilja att fånga upp nyheter och anpassa sig till marknaden AFFÄRSMANSKAP Affärsmanskap är något av det mest grundläggande inom Lagercrantz och präglar allt arbete som utförs. I det ligger att bidra med kunskap och agera så att ett mervärde skapas för kunden genom att förädla andras produkter eller att erbjuda egna produkter. Affärsmanskap innebär att ha ett helhetsperspektiv och att se nya affärsmöjligheter och kommande behov på marknaden. Det innebär också att arbeta nära sina kunder och leverantörer och att skapa goda relationer som håller på lång sikt baserat på hög etik och ärlighet. Personlig försäljning är en viktig del i affärsmanskap. Lagercrantz är en värdeskapande partner för användare av teknik. STARKA MARKNADSPOSITIONER I NISCHER Lagercrantz dotterbolag strävar efter en stark marknadsposition inom sin nisch. En nisch utgörs av ett väl definierat teknikområde, kundsegment eller geografiskt område med ett totalt marknadsvärde som normalt ligger inom msek. Det innebär att agera på en avgränsad marknad med stor möjlighet att påverka affärsvillkoren. Närhet till kunderna, en hög teknisk kompetens och ett fokuserat arbetssätt gör att vi kan skapa uthålliga konkurrensfördelar även gentemot de största internationella aktörerna. Att ha en ledande position innebär för Lagercrantz att vara nummer ett eller två i respektive nisch. ÖKADE FÖRÄDLINGSVÄRDEN Lagercrantz är inriktat på att leverera ett högt förädlingsvärde till sina kunder, och strävan är att hela tiden höja det. Med kunskap om en lokal marknad och ett specialiserat tekniskt kunnande bidrar Lagercrantz till förädlingsvärdet genom att kundanpassa, utveckla och kombinera produkter från olika leverantörer i de lösningar som presenteras för kunderna. Det ligger också kundnytta i att Lagercrantz gör olika tillverkares produkter tillgängliga på marknaden och erbjuder utbildning, support och service. Förädlingsgraden ökas kontinuerligt genom att standardkomponenter fasas ut och ersätts med produkter som ger ett större kundvärde. Dessutom erbjuds egna produkter och tjänster i allt större utsträckning. Utvecklingen går mot områden som är tekniskt komplicerade eller öppnar för ett unikt erbjudande. FÖRVÄRV Lagercrantz mål om vinsttillväxt ska nås, dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv. De förvärvade bolagen stärker marknadspositionen inom befintliga områden. Förvärv genomförs även för att komma in på nya intressanta områden. Avgörande är att bolagen har en beprövad affärsmodell och intjäningsförmåga, stor kompetens hos ledare och medarbetare och goda tillväxtmöjligheter. Expansion inom de teknikområden där Lagercrantz är etablerat görs över hela norra Europa. För andra områden, som är nya för Lagercrantz, ska förvärven i första hand ske i Norden. STRATEGIER FÖR TILLVÄXT, LÖNSAMHET OCH UTVECKLING Lagercrantz sammanlagda strategi ger vinsttillväxt och lönsamhet. Decentralisering och målstyrning skapar växtkraft. Företagskulturen ger en organisation som förstår och drar nytta av samband på ett engagerat vis. Affärsmanskapet bygger upp långsiktiga relationer. Starka marknadspositioner attraherar de främsta teknikleverantörerna och de mest kompetenta medarbetarna. Ökade förädlingsvärden innebär att kunna ta bättre betalt och högre marginal. Tillväxt genom förvärv bidrar till strävan mot ökat värdeskapande, vitaliserad kunskap och nya idéer.

11 CASE Direktronik Förvärv Förvärv är en viktig del av Lagercrantz tillväxtstrategi. Den strategiska målgruppen av tänkbara bolag att förvärva breddades under verksamhetsåret / i syfte att öka takten i tillväxten. Det beslutet öppnade för att växa in på nya teknikområden, och angav en långsiktig ambition att förvärva tre till fem bolag per år. PROCESS I dotterbolagen identifieras intressanta kompletteringsförvärv, hos Lagercrantz ledning bearbetas större förvärv. Under året har förvärvsförmågan förstärkts med två personer som arbetar parallellt med förvärvsfrågor tillsammans med dotterbolagen. För att genomföra framgångsrika förvärv används en process för att identifiera, utvärdera och genomföra företagsköp. Lagercrantz arbetar med en väl strukturerad process som omfattar fem faser: Listning av tänkbara målbolag utifrån olika strategiska perspektiv. Kontakt med bolag och ägare, klarläggande av idé, förutsättning, syfte och samsyn. Analys av marknad och bolag, utarbetande av affärsplan och villkorsförhandling. Slutförhandling, kvalitetssäkring, etablering av integrationsplan och köpeavtal. Integration av styrning och rapportering samt intern information. Dotterbolagen inom gruppen har en mycket viktig roll framför allt i utvärderings och kontaktfasen tack vare deras lokala marknadskännedom och allt fler av de tänkbara målbolagen kommer via Lagercrantz dotterbolag. Direktronik AB är en värdeadderande importör och återförsäljare av hårdvara för data och nätverkskommunikation. Bolagets affärsidé är att erbjuda ett nischat sortiment kombinerat med hög teknisk kompetens och god service. Bolaget vänder sig till svenska företag och distributörer. Sedan Lagercrantz förvärvade Direktronik har omsättningen ökat med mer än procent och marginalerna stärkts. Huvudanledningen är det framgångsrika arbetet med sortimentsutveckling och säljfokus som de tidigare ägarna ägnat sig åt i egenskap av ledande befattningshavare i bolaget. Planer för en nordisk expansion har också utformats på senare tid. CASE System Solution System Solution i Norge förvärvades av Acte AS under året. Bolaget ingår numera som ett affärsområde i Acte. System Solution har ett nischat sortiment av ITprodukter riktat mot hälso och sjukvården i Norge. Genom förvärvet skapas möjligheter att börja bearbeta detta kundsegment med ett breddat sortiment. CASE CAD Kompagniet CAD Kompagniet i Danmark är en konsultverksamhet inom ComputerAided Design. Bolaget ingår i CADprogramvarurörelsen i division Communications från och med 8/9. Förvärvet stärker Lagercrantz marknadsposition ytterligare och bolaget ges samtidigt förbättrade möjligheter att expandera. MÅLBOLAG De bolag som Lagercrantz söker är ofta entreprenörsledda företag. Det är då viktigt att säljaren känner att bolaget hamnar i rätt miljö och ges fortsatt goda utvecklingsmöjligheter. Lagercrantz erbjuder en stabil och finansiellt stark plattform i en decentraliserad organisation med stor frihet och ett tydligt ansvar där bolaget behåller sitt namn, lokalisering och organisation. AKTIVITETER UNDER ÅRET Resultatet av Lagercrantz arbete med förvärv under verksamhetsåret /8 är att tre bolag förvärvats: Direktronik i Sverige och System Solution i Norge samt CAD Kompagniet, med tillträde från och med april 8. Under året har diskussioner också utmynnat i beslut att inte fullfölja möjliga förvärv. I några av dessa fall låg säljarens prisförväntningar högt i den fullt utblommade högkonjunktur som dominerade. Det är viktigt för Lagercrantz att ta initiativ till förvärvsdiskussioner men också att avstå när förutsättningarna inte bedöms vara de rätta. UTSIKTER Lagercrantz ser idag goda möjligheter att genomföra företagsförvärv. Vi söker bolag med en bevisad intjäningsförmåga och en bra ledning. Det geografiska området är främst Norden och norra delarna av Europa. Bolagen bör ha en nischinriktning och en stark marknadsposition inom denna nisch. Lagercrantz bidrag i form av kompetens och utvecklingsmöjligheter möjliggör att ett bra bolag kan fortsätta att bli ännu bättre.

12 Marknad Lagercrantz är en teknikhandelskoncern inom områdena elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Kunderna är huvudsakligen industriföretag i norra Europa. I Sverige och Danmark har Lagercrantz sin största försäljning. De största slutkundssegmenten är kraftgenerering och eldistribution samt elektronik. Lagercrantz är en teknikhandelskoncern verksam på den marknad som skapats kring tillverkningsindustrin i Nordeuropa. Lagercrantz arbetar uteslutande med försäljning till andra företag, så kallad businesstobusiness. Lagercrantz har ett tal rörelsedrivande enheter som arbetar med ett tydligt nischfokus, som innebär fokusering på en begränsad marknad, cirka msek i storlek där det enskilda bolaget kan uppnå en marknadsposition som nummer ett eller två. Slutkunderna till Lagercrantz produkter återfinns framför allt inom kraftgenerering och eldistribution, elektronik, bygg/ konstruktion, transport och telekommunikation. I takt med att tjänstesektorn i Norden och norra Europa blivit allt större har Lagercrantz försäljning till den sektorn ökat. DRIVKRAFTER De övergripande drivkrafterna som påverkar Lagercrantz kunder och därmed efterfrågan på Lagercrantz produkter utgörs av den kontinuerligt ökande efterfrågan på tillförlitlig energi, den pågående globaliseringen av handeln och tillväxten av nya marknader i framför allt Asien. Dessa drivkrafter är starkt bidragande till att världsekonomin utvecklades starkt för fjärde året i rad med en global tillväxt av bruttonationalprodukten med ca procent. Tillväxten i världsekonomin höjer levnadsstandarden och efterfrågan på tillverkningsindustrins produkter. Investeringarna i infrastruktur för att möta den globala efterfrågan på elektricitet är i en fas av tillväxt, främst knutet till den ekonomiska tillväxten i Kina, Indien och andra delar av Asien. Energiföretag runt om i världen behöver bygga nya nät och förbättra de befintliga för att öka kapaciteten. Den ökande handeln och globala konkurrensen tvingar fram en ökad produktivitet i tillverkningsindustrin, och fokus har riktats på bland annat inköpsfunktioner och linjeprocesser. Framväxten av nya, stora marknader i Asien har lett till att en allt större del av expansionsinvesteringar söker sig till dessa länder för att möta den stora efterfrågan som skapas. AFFÄRSTYPER INOM TEKNIKHANDEL Affärsmodellerna på de tekniska marknaderna är huvudsakligen två. Direkt försäljning från tillverkare till slutanvändare respektive försäljning via någon form av partner. Endast ett fåtal globala företag kan nå ut till alla sina slutkunder via egna kanaler. Ofta väljer stora företag att agera själva på några nyckelmarknader medan man söker en stark lokal partner på andra marknader. För mindre tillverkningsföretag är partnerskap med lokala säljbolag ofta enda sättet att nå ut till sina kunder. Lagercrantz är ett teknikhandelsföretag med starka band till såväl sina kunder som leverantörer. Platsen i värdekedjan motiveras av att Lagercrantz kan erbjuda teknisk och affärsmässig kunskap, problemlösning, lokal anpassning, kombinationer och system samt utbildning och service. Teknikhandelsföretaget är för köparen den lokala länk som gör världsledande teknik tillgänglig på en liten marknad. För tillverkarna är det en väg STARKA MARKNADSPOSITIONER I NISCHER ELECTRONICS MECHATRONICS COMMUNICATIONS Område Marknadsposition Område Marknadsposition Område Marknadsposition Inbyggda system Industriell trådlös kommunikation Ledande tillverkare av marinpc och ledande värdeadderande distributör av industripc för inbyggnad. Marknadsledande distributör av GSMmoduler i Norden och Polen. Kablage Marknadsledande tillverkare av kundanpassade kablage inom vissa segment. Elektriska Marknadsledande förbindningssystem tillverkare för elnäts och eloperatörsmarknaden i Norden. Videokonferens Marknadsledande lösningsförsäljare av distansmöteslösningar i Sverige. CCTV Ledande systemintegratör / Teknisk säkerhet inom infrastrukturcctv och inom tekniska säkerhetslösningar för högsäkerhetsobjekt. CAD Enda distributör i Danmark och Norge av en världsledande lösning för designmjukvara.

13 Lagercrantz övergripande strategi är att etablera starka marknadspositioner inom väl definierade nischer och i nära kontakt med kunderna erbjuda produkter med höga förädlingsvärden. ut på små marknader och säkerställer kvalificerad rådgivning, service och eftermarknadsaktiviteter. Dotterbolagen inom Lagercrantz bedriver huvudsakligen handel på en geografiskt begränsad marknad. Detta är en viktig del i Lagercrantz strategi varigenom bolagen kan arbeta med stor lokal marknadskunskap och skapa långsiktiga kundrelationer. Den lokala prägeln i Lagercrantz modell visas av att i genomsnitt 8 procent av det enskilda företagets försäljning är till det egna landet. Handel i olika former utgör den största delen av koncernens försäljning, eller knappt procent. Handelsföretagen finns representerade i framför allt divisionerna Electronics och Communications. Handel innefattar såväl hårdvara som mjukvara för kunder inom flera marknadsområden och inkluderar försäljning av allt från enskilda komponenter till olika delsystem för integration i de produkter kunderna tillverkar. Några bolag inom koncernen arbetar med ett exportperspektiv. Det är främst bolagen med egna produkter som säljer på en världsmarknad, antingen själva genom dotterbolag eller med hjälp av partners. Cirka procent av koncernens omsättning utgörs av denna typ av försäljning som återfinns framför allt i divisionerna Mechatronics och Electronics. Strävan är att öka denna andel av koncernens omsättning. Nischproduktion utgör drygt procent av koncernens omsättning och innebär att bolagen tillverkar speciallösningar för kundens räkning. Huvudsakligen bedrivs denna typ av försäljning i division Mechatronics i samband med produktion av kablage. Cirka procent av koncernens omsättning utgörs av systemintegration där bolagen inom Lagercrantz tar på sig att leverera en helhetslösning, ofta med efterföljande service. Denna typ av försäljning är förekommande i framför allt en del av division Communications. VÄRDEKEDJAN Lagercrantz arbetar med värdeskapande teknikhandel. Det är därför viktigt att bolagen i koncernen kan synliggöra värdeskapandet för kund. En aspekt på det är att arbeta så nära slutkunden som möjligt. Idag går cirka procent av koncernens försäljning direkt till slutkund. Lika mycket, eller drygt procent av försäljningen går via försäljningspartners och återförsäljare till slutkund. Exempel på sådana partners är installationsföretag, distributörer eller grossister. Cirka procent av koncernens omsättning går till kontraktstillverkare. En annan viktig kundgrupp är systemintegratörer som utgör drygt procent av koncernens försäljning. Ingen enskild kund står för mer än cirka procent av koncernens försäljning. Även för ett enskilt dotterbolag är beroendet av de största kunderna begränsat. I genomsnitt står de största kunderna hos ett dotterbolag för cirka procent av företagets

14 Lagercrantz har en väl avvägd spridning över en rad olika kundsegment och en jämn balans mellan olika affärstyper.

15 försäljning. Lagercrantz har genom sina dotterbolag ledande marknadspositioner inom en rad olika områden. FÖRÄNDRADE INKÖPSMÖNSTER Viktiga trender hos Lagercrantz kunder som påverkar förutsättningarna för koncernen är kortare ledtider (timetomarket), outsourcing av vissa funktioner och utflyttning av produktion. Av dessa kan de två förstnämnda sägas utgöra positiva faktorer, medan utflyttning fortfarande innebär ett hot mot Lagercrantz lokala försäljning. Kortare ledtider och outsourcing innebär att kunderna i större utsträckning behöver arbeta med partners för en del av det arbete som tidigare bedrevs internt. Detta öppnar möjligheter för ett starkt teknikhandelsföretag i såväl utvecklingsfasen som senare under en produkts livscykel. För kunden innebär detta ökad trygghet genom att man kan köpa beprövade lösningar där fokus kan läggas på anpassning till kundens specifika produkt. Kunden frigör resurser för sin marknadsbearbetning och hela värdekedjan kan effektiviseras. VALUTOR En majoritet av koncernens försäljning och inköp görs i andra valutor än svenska kronor. Den största transaktionsvalutan är euro som motsvarar cirka procent av försäljningen och inköpen. Danska kronan, vars växelkurs är kopplad till euro, utgör knappt procent av försäljningen och procent av inköpen. Amerikanska dollar är den tredje största transaktionsvalutan med cirka procent av försäljningen och inköpen. De senaste årens stora förändringar i växelkursen för framför allt den amerikanska dollarn har gjort att allt fler kunder och leverantörer valt att arbeta med euro som transaktionsvaluta. Lagercrantz arbetar aktivt med att försöka minska risken som kommer av valutakursfluktuationer genom att prissätta i inköpsvaluta och genom valutaklausuler. Se vidare i not om riskhantering. KONKURRENS Lagercrantz är verksamt på nischmarknader och konkurrensen skiljer sig mellan dessa beroende på produkter, volymer, värdeinnehåll och geografiskt omfång. Generellt kan sägas att det inom teknikhandel ofta finns många alternativa produkter och aktörer på varje marknad. Små lokala aktörer som representerar utländska tillverkare dominerar på de nordiska marknaderna. De har en hög kunskapsnivå om sina produkter som kan mätas med Lagercrantz. Flera av de globala tillverkarna har egna försäljningsorganisationer i Norden och kan erbjuda god service och teknisk kompetens. Det finns också ett antal större grossistföretag som har ett brett sortiment och distribuerar stora volymer. Bland dessa är specialistkunskapen om enskilda produkter inte lika utpräglad. Omsättning per marknadssegment Omsättning per marknadskanal Omsättning per affärstyp Kraft och eldistribution 8% Elektronik % Bygg och konstruktion % Transport % Telekommunikation % Säkerhet 9% IT % Övrigt % Distributörer / återförsäljare 8% Direkt till slutkund % Kontraktstillverkare % Systemintegratörer % Övrigt % Handel hårdvara % Handel mjukvara % Egna produkter % Nischproduktion % Systemintegration 9% Service % Övrigt %

16 Ökade förädlingsvärden är en del av Lagercrantz samlade strategi och inom division Electronics har den delen varit fokus för affärsutvecklingsarbetet. Division Electronics Division Electronics erbjuder framför allt kundanpassad elektronik inom nischerna industriell trådlös kommunikation och inbyggda system. Kunderna är tillverkningsföretag inom transport, marin industri, medicinteknik, automation, telekommunikation och annan industri med höga krav. Divisionen har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Polen samt Kina. Electronics erbjuder ett sortiment av produkter från världsledande tillverkare samt egna produkter. Bolagen inom divisionen erbjuder spetskunskap kring hur dessa specialkomponenter kan kombineras till system som stärker kundernas erbjudande. Electroncis kan minska kundens timetomarket genom att utforma och leverera lösningar för viktiga funktioner i en nyutvecklad produkt. Många av kunderna till Electronics ställer höga krav, bland annat då de är underkastade certifiering och myndighetskontroll, som tex navigeringsutrustning i fartyg och medicinteknisk utrustning inom sjukvården. VERKSAMHETEN /8 Electronics uppvisade en tydlig förbättring i såväl rörelseresultat, som ökade med procent, och marginal, som ökade till,9 procent från, procent. Detta är resultatet av ett konsekvent arbete mot ökat värdeskapande och fokus på utvalda marknadsnischer. Försäljningen har under året utvecklats mot en större andel projektförsäljning. Det har medfört en förändrad säljprocess med större möjligheter till värdeskapande. Under året har försäljningsorganisationen därför utvecklats och säljtekniken förfinats med fokus på marknadskunskap och kundnytta. Divisionen har gjort ett insteg på nya geografiska marknader i Baltikum. Under året har marknadsbearbetning och försäljning påbörjats med bas i Finland och Polen. Vid divisionens kontor i Kina har sourcingtjänsterna vidareutvecklats för att möta behoven inom alla Lagercrantz verksamheter. AFFÄRSUTVECKLING I Norge har det mindre företaget System Solution förvärvats. Det innebär ett insteg i en ny nisch som omfattar ITlösningar för digitaliseringen och datoriseringen av hälso och sjukvården. I förlängningen skapar det möjligheter att bearbeta detta kundsegment med ett bredare utbud. Ökade förädlingsvärden är en del av Lagercrantz samlade strategi och inom division Electronics har den delen varit fokus för affärsutvecklingsarbetet. Högre värdeskapande eftersträvas hela tiden. Det görs dels genom en anpassning av sortimentet, dels genom att öka säljarnas tekniska kunskap.

17 Det görs också genom lyfta fram divisionens erbjudande som en integr erad del av kundernas produktutveckling. I det gemensamma arbetet med att fi nna den bästa lösningen kan Electronics föreslå lösningar av produktkombinationer som redan är utvecklade och beprövade. Det förhållningssättet till försäljning och inköp har såväl sälj are som köpare mycket att vinna på och det befäster långsiktiga relationer. Som ett led i denna utveckling har division Electronics under året påbörjat etabler ingen av ett särskilt kompetenscentrum med specialister inom produktutveckling. Cent ret är beläget i Polen och arbetar med kundanpassning och med att ta fram divisionens egna produkt er. Kunderna kan därigenom erbjudas lösningar utan de stora kostnader och långa utvecklingstider som unik hårdvara ofta medför. MARKNAD OCH STRATEGI Electronics agerar på nischmarknaderna för industriell trådlös kommunikation och inbyggda system. Inom trådlös kommunikation är Electronics ledande inom bland annat distribution av GSM moduler. Inom inbyggnadssystem har divisionen framskjutna positioner inom en rad områden, bland annat marina PC. Kundunderlaget breddas allt eftersom tekniken blir tillräckligt billig vilket skapar möjligheter till nya tillämpningar av den etablerade tekniken och driver på framtag andet av ny teknik. Strategin för Electronics del syftar till en förfl yttning i värdekedjan till områden med högre specialistkunskap och unika produkter samt öka andelen egna produkter i försäljningen. TRENDER OCH UTSIKTER Det utvecklas nya marknader och kundgrupper i takt med att ny teknik blir tillgänglig till försvarbara kostnader. Hälsooch sjukvård respektive energi är exempel på sektorer där Electronics ser nya applikationsområden växa fram. Konkurrenssituationen ställer nya krav på elektroniktillverkarna, framför allt krävs allt kortare utvecklingstid från koncept till färdig produkt på marknaden. Det medför en ökande efterfrågan på beprövade tekniska lösningar inom vitala områden som kommunikation mellan maskiner (mm), nätverkskommunikation och positioneringsutrustning. Det utvecklas en marknad för moduler och halvfabrikat som direkt kan appliceras i tillverkningen av en ny elektronikprodukt eller vidareutvecklas i samarbete med kunden. Det utvecklas ständigt nya tillämpningar inom elektronikindustrin och det underliggande behovet av industriell kommunikation och inbyggda styrsystem bedöms fortsätta att växa. Omsättning fördelat på affärstyp Handel % Egna produkter % Systemintegration % Specialproduktion % Övrigt % Division Electronics /8 / / Nettoomsättning, MSEK 8 Rörelseresultat, MSEK 8 Rörelsemarginal, %,9,, CASE Marin radar i världsklass Det danska bolaget Termas övervakningsradar Scanter är byggd med den senaste tekniken och kan möta högt ställda krav på prestanda och kostnadseffektivitet. Den brittiska flottan har valt att installera modellen på sina fartyg med motiveringen: Finns det något där ute så måste vi kunna se det i alla lägen! Det kravet omfattar rör elser och farkoster såväl i luften som på havsytan. En av de stora svårigheterna har varit att konstruera en radar med högsta prestanda till ett tillräckligt lågt pris för att myndigheter ska kunna utrusta många fartyg inom ramen för sina anslag. Termas produkter är byggda för att stå emot extrema påfrestningar och fungera utan avbrott i lägen när människoliv och stora ekonom iska värden står på spel. Lagercrantz bolag ISIC levererar en robust marinpc till Terma.

18 8 Mechatronics erbjudande har kompletterats för att utveckla affären mot större åtaganden i de prioriterade nischerna. Division Mechatronics Mechatronics marknadsför system och produkter i utvalda nischer till kunder inom tillverkningsindustri och eldistribution med höga krav på kvalitet, närhet och support. Mechatronics har verksamhet i Danmark, Finland, Sverige, Tyskland och Kina inom tre områden: Produktion av kundanpassat kablage och angränsande produkter och tjänster, tillverkning och marknadsföring av elektriska förbindningssystem samt handel med mekaniska och elektromekaniska produkter samt elektronikprodukter. Mechatronics erbjudande riktas mot två huvudsakliga kundkategorier. Dominerande är den nordiska tillverkningsindustrin, särskilt inom kraftgenerering, tåg och järnväg, tunga fordon och maskiner samt telekommunikation. Den andra kategorin är elnätsägare och kraftdistribution. Det specialanpassade kablage och de elektriska förbindningssystem som divisionen levererar skall leva upp till kundernas högt ställda krav avseende kvalitet och livslängd. Handeln inom Mechatronics omfattar egna produkter och kompletterande produkter från ledande tillverkare. Huvudfokus är att ligga nära kunderna och ge de bästa tekniska råden och erbjuda korta leveranstider. VERKSAMHETEN /8 Mechatronics uppvisade en positiv utveckling jämfört med föregående år. Nettoomsättning såväl som rörelseresultat ökade, med procent respektive procent. Tillväxten i resultat kan tillskrivas framför allt det fokuserade arbete mot marginalförstärkande åtgärder som gjorts. Rörelsemarginalen ökade till 8, procent från, procent. I Finland samordnades under året två verksamheter för att förbättra effektiviteten och kapacitetsutnyttjandet i organisationen. Inom handelsverksamheten i Sverige har arbetet med att stärka marknadspositionerna i de etablerade nischerna fortsatt framgångsrikt. Kablageverksamheten i Sverige har fortsatt att aktivt bredda kundbasen för att sprida risker och minska säsongsvariationer. I den danska delen har kapacitetsutnyttjandet varit gott under året. Dotterbolaget Elpress har etablerat sig i Kina. Erbjudandet har inledningsvis riktats mot befintliga kunder från hemmamarknaden i Norden som etablerar sig i Kina. En breddning mot lokala aktörer inom samma segment har påbörjats. Även i andra delar av världen har exportsatsningen mot några utvalda segment fortsatt med framgång. AFFÄRSUTVECKLING Mechatronics har under året arbetat med att förstärka, förbättra och effektivisera produktionsapparaten. Inom några områden har initiativ tagits till lågkostnadsproduktion utanför de

19 9 nordiska länderna, främst i östra Europa. Ett partnernätverk har skapats och tillverkning har påbörjats för en del av divisionens produkter. Mechatronics uttalade ambition är att agera i hela värdekedjan och ta ansvar för kvalitet, ledning, kontroll och material tillsammans med sina kunder. Mechatronics erbjudande har kompletterats för att utveckla affären mot större åtaganden i de prioriterade nischerna. Med mer komplexa leveranser bestående av flera produkter sammansatt efter kundens krav kan Mechatronics tekniska kunskap och breda sortiment komma till sin rätt fullt ut och förädlingsvärdet ökas ytterligare. Under året har Mechatronics därför förstärkt marknads och supportorganisationerna. Elpress har ett kvalificerat högspänningslaboratorium med kompetent bemanning. Där pågår ett kontinuerligt arbete med att förfina teknik och material. Den nya kunskap som genereras tillvaratas i egna produkter och överförs till kunder genom utbildning på olika håll i världen. TRENDER OCH UTSIKTER Kundernas strävan är att förfina produktionsteknik och effektivitet samt förbättra processerna för materialinköp. Kompetensen inom inköpsfunktionerna har förstärkts och inköp har fått högre prioritet i företagsledningarnas arbete. Köpmönstret går alltmer mot det industriella leantänket och den fråga kunderna ställer är: Hur mycket kan ni öka vår effektivitet i år? Mechatronics svar är att erbjuda den bästa avvägningen i prestanda, leveranstid och totalkostnad. Tillsammans med kunder har Mechatronics identifierat funktioner i kundernas produkter som Mechatronics kan leverera i ett paket ett delsystem. Den utvecklingen medför ökade förädlingsvärden. MARKNAD OCH STRATEGI Mechatroncis är verksamt på lokala marknader i de nordiska länderna och där har marknadsutvecklingen under /8 varit fortsatt stark. De viktiga sektorerna tillverkningsindustri, kraftdistribution och kraftgenerering har bidragit till att en hög produktion upprätthållits. Den globala klimatfrågan och kraven på säker eldistribution till samhällets olika funktioner har drivit på efterfrågan. Det är en uttalad strategi att finna tydliga nischer och tillvarata de fördelar det ger. I det ligger att utveckla specialistkunskap som kundkretsen kan dra nytta av. Omsättning fördelat på affärstyp Specialproduktion 9% Egna produkter % Handel % Tjänster % Division Mechatronics /8 / / Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 8,,, CASE Nya krav på säker elförsörjning Samhällets krav på driftsäker elförsörjning har ökat som en följd av effekterna av omfattande oväder. Ett nybyggande pågår samtidigt som många äldre luftledningar grävs ner i jorden för att skyddas mot väder, och kvalitetskraven på de elektriska förbindningarna i anläggningarna har ökat. Stora transformatorer i elnätens knutpunkter kräver starka anslutningar. För en förhållandevis liten andel av den totala investeringskostnaden kan en stark och säker förbindning tryggas genom det elektriska förbindningssystem som Mechatronics bolag Elpress erbjuder. Systemet omfattar leverans av kabelskor och pressverktyg som ger en mekaniskt och elektriskt stark förbindning med lång livslängd.

20 Accessområdet var det som bidrog mest till divisionens positiva utveckling. Division Communications Communications erbjuder produkter, system och tjänster inom de tre områdena digital bildöverföring / teknisk säkerhet, accessprodukter och mjukvara. Divisionens tio bolag erbjuder sina lösningar till marknaden i kraft av värdeskapande distributörer eller systemintegratörer. En ökande andel av omsättningen inom divisionen utgörs av olika tjänster. Divisionens bolag är verksamma i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Divisionen är marknadsledare inom flera områden, bland annat inom videokonferenslösningar i Sverige samt CADprogramvara i Danmark och Norge. Vidare har divisionen en stark position inom kamerabaserade övervakningssystem och andra produkter för teknisk säkerhet samt inom accessprodukter för telekom och bredbandsnät samt datasäkerhet. VERKSAMHETEN UNDER /8 Nettoomsättningen ökade med procent och rörelseresultatet förbättrades med 9 procent under året. Även rörelsemarginalen ökade något och uppgick till, procent (,). Accessområdet var det som bidrog mest till divisionens positiva utveckling. Framgångar i områdets finska verksamheter, det under året förvärvade bolaget Direktronik samt en lyckad omstrukturering av områdets svenska verksamheter inom IT/ Telekom gjorde att såväl resultat som rörelsemarginalen ökade. Området mjukvara utvecklades starkt omsättningsmässigt. Bland annat breddades erbjudandet inom CADprogramvara under året till nya områden vilket bidrog positivt. Inom området digital bildöverföring/teknisk säkerhet påbörjades under året omstrukturering inom en verksamhet då några större projekt ej utvecklats enligt plan. Bland annat förstärks bolagets installationskapacitet och eftermarknadserbjudande. Övriga verksamheter inom digital bildöverföring/ teknisk säkerhet stärkte resultatet men sammantaget presterade detta område ett sämre resultat än föregående år. AFFÄRSUTVECKLING Sedan årets början ingår Direktronik AB i divisionen. Bolaget har arbetat mycket med sortimentsutveckling vilket skapat en stark resultattillväxt under året. Inom teknisk säkerhet gjordes en översyn av organisationen vilket innebär att verksamheten i ökad utsträckning inriktas mot projektförsäljning och eftermarknad varvid installationstjänster genomförs med hjälp av partners. Inom accessområdet sågs en fortsatt ogynnsam utveckling inom ITsäkerhet och där genomfördes under året en anpassning av sortiment och erbjudande för att hitta tydligare nischer att agera inom.

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Välkommen till årsstämma 2010 Lagercrantz Group AB 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Kort introduktion till Lagercrantz Året 2009/10 Framtid Kvartal 1 2

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2009 9 månader 9 februari 2010 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Introduktion Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm

Lagercrantz Group AB. 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm Välkommen till årsstämma 2012 Lagercrantz Group AB 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2011/12 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2012/13

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 1 2 3 4 Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 Nettoomsättningen 2007/08 ökade med 10 % till 2 172 MSEK (1 974). Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 9 mån 2013/14 Perioden 1 april 31 december 2013

Delårsrapport 9 mån 2013/14 Perioden 1 april 31 december 2013 Delårsrapport 9 mån 2013/14 Perioden 1 april 31 december 2013 30 januari 2014 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande

Läs mer

Årsredovisning 2009/10

Årsredovisning 2009/10 Årsredovisning 2009/10 Året i korthet 1 april 2009 31 mars 2010 Året har präglats av anpassning till lägre affärsvolymer. De åtgärder som vidtagits har haft en tilltagande positiv effekt under räkenskapsåret,

Läs mer

Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån)

Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån) Lagercrantz Group AB Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån) 11 februari 2008 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vice VD, CFO Perioden april december 2007/08 (9 mån) Nettoomsättningen ökade 14 % till 1

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Bokslutskommuniké Apr Mars 2006/07 (12 mån) 9 maj 2007. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Bokslutskommuniké Apr Mars 2006/07 (12 mån) 9 maj 2007. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Bokslutskommuniké Apr Mars 2006/07 (12 mån) 9 maj 2007 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 7 maj 2013 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Vision och värderingar

Vision och värderingar Vision och värderingar Tillsammans utvecklar vi Lagercrantz Group Omslagsbild: Den så kallade V-formationen ökar effekten med 71 procent för gäss som flyger tillsammans jämfört med att flyga ensam. Fåglarna

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Kvartalsrapport 2006/07 (apr jun) 14 augusti Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO

Lagercrantz Group AB. Kvartalsrapport 2006/07 (apr jun) 14 augusti Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group AB Kvartalsrapport 2006/07 (apr jun) 14 augusti 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group I korthet Lagercrantz Group Hongkong Electronics Mechatronics Communications

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Presentation av Lagercrantz Group AB 12 maj 2004. Från komponent till lösningar

Presentation av Lagercrantz Group AB 12 maj 2004. Från komponent till lösningar Presentation av Lagercrantz Group AB 12 maj 2004 Från komponent till lösningar Innehåll Verksamhetsåret 2003/2004 Divisionerna Marknaden PAGE 2 Från komponent till lösningar PAGE 3 Affärsidé Lagercrantz

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Perioden 1 april 31 december 2014

Delårsrapport 2014/15 Perioden 1 april 31 december 2014 Delårsrapport 2014/15 Perioden 1 april 31 december 2014 29 januari 2015 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Årsredovisning 2008/09

Årsredovisning 2008/09 Årsredovisning 2008/09 Innehållsförteckning Om Lagercrantz Året i korthet 1 Kort om Lagercrantz Group 3 VD har ordet 5 Vår affär Affärsidé, vision, mål och strategi 6 Marknad 9 Division Electronics 12

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Delårsrapport 1 april 30 juni 2007 (3 månader)

Delårsrapport 1 april 30 juni 2007 (3 månader) 1 2 3 4 Delårsrapport 1 april 30 juni 2007 (3 månader) Nettoomsättningen för perioden ökade med 24% till 533 MSEK (431). Rörelseresultatet för första kvartalet 2007/08 ökade med 33% till 28 MSEK (21),

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Presentation av Addtech. Johan Sjö

Presentation av Addtech. Johan Sjö Presentation av Addtech Johan Sjö 1906: Bergman & Beving grundas 1976: Börsnotering 2001: Uppdelning i 3 nya noterade bolag 2016: Utdelning av affärsområde 2 Addtech - Affärsmodell & Inriktning Förädlingslänk

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 2006

Bokslutskommuniké Januari - december 2006 Bokslutskommuniké Januari december Väsentligt förbättrad lönsamhet Januari december Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (64,3) MSEK och rörelsemarginalen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA 2011 2012 Förbättringsarbete ger resultat Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Agenda 1. Introduktion till PartnerTech 2. Aktiviteter

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Lagercrantz Group. Bokslutskommuniké 1 april mars 2007 (12 mån) Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2006/07

Lagercrantz Group. Bokslutskommuniké 1 april mars 2007 (12 mån) Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2006/07 Lagercrantz Group Bokslutskommuniké 1 april 2006 31 mars 2007 (12 mån) Nettoomsättningen för räkenskapsåret ökade med 23 % till 1 974 MSEK (1 608). Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet ökade med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Teknikkoncern med ledande positioner i nischer

Teknikkoncern med ledande positioner i nischer Teknikkoncern med ledande positioner i nischer Lagercrantz Group Ledande leverantör av värdeskapande teknik med marknadsledande positioner i flera expansiva nischer...är vår vision Lagercrantz Group är

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Presentation av Addtech 18 september Roger Bergqvist, VD

Presentation av Addtech 18 september Roger Bergqvist, VD Presentation av Addtech 18 september 2007 Roger Bergqvist, VD Kvällens presentation Addtech ett teknikhandelsföretag Kundexempel Finansiell utveckling Addtech som börsbolag Addtechs agenda Addtech - ett

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer