Introduktion Broadwaves erbjudande till den svenska marknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion Broadwaves erbjudande till den svenska marknaden"

Transkript

1 A. /Sammanfattning Broadwave konsortiet ansöker till Post- Och Telestyrelsen om en nationell UMTS/IMT-2000, UTRA FDD/TDD licens i Sverige, där konsortiet också önskar erbjuda GSM/GPRS tjänster. Sekundärt ansöker Broadwave om en regional licens i följande regioner: Stockholms län Uppsala län Östergötlands län Skåne län Västra Götalands län Västmanlands län Denna sammanfattning kommer att belysa följande: Introduktion (Sektion A.1) Medlemmar i Broadwave konsortiet (Sektion A.2) Finansiell kapacitet och affärsplan (Sektion A.3) Nätverk och uppbyggnadsplan (Sektion A.4) Kommerciell genomförbarhet (Sektion A.5) Kunskap och erfarenhet (Sektion A.6) Öppen nätverksstruktur (Sektion A.7) A.1. Introduktion Broadwaves erbjudande till den svenska marknaden För Broadwave betyder visualiseringen av den nya värld av 3G tjänster att vi tittar på marknaden på ett helt nytt sätt. För att beskriva det skall vi titta både på vad som erbjuds konsumentmarknaden och på vilket sätt det görs. Broadwaves förpliktelse: Broadwave kommer att leda utvecklingen och utbyggnaden av UMTS teknologin som kommer att evolvera de närmaste åren. Vi kommer att klara detta genom att erbjuda våra kunder prisvärda, lämpliga och oslagbara produkter och tjänster. Inom ramen för Broadwave kommer 3G tjänster och lösningar erbjudas till marknaden genom en mängd varumärken, distributionskanaler och innehållsleverantörer. Dessa tjänster är designade för allmänt tillgängliga terminaler adresserade till totalmarknaden. Det traditionella sättet att titta på mobila telefonnät är att ha en totalt vertikal integration från nätverk till återförsäljarkanaler. Broadwave tänker ändra på denna paradigm, inte enbart genom att bygga ett spjutsspets nätverk för GSM/UMTS utan också genom att introducera ett ramverk av tjänster som kan erbjudas inte bara av medlemmar i konsortiet utan av virtuella operatörer och oberoende återförsäljare. Broadwave Sida A-1

2 Följande affärsmodell illustrerar våran plan: Content Providers Broadwave MVNOs Owners A Network Service Framework B SPs BW SP C Users Broadwave kommer att erbjuda konkurrentkraftiga priser på tjänster såväl konsument som integrerade data tjänster: initialt genom GPRS men sedan sömlöst överfört till UMTS. Vidare anser vi att Broadwave kan erbjuda ett högkvalitetssystem till den svenska marknaden på mycket kort tid genom kunskapen och erfarenheten hos våra medlemmar och partners. Broadwave konsortiet kommer med ett holistiskt tillvägagångssätt presentera sig för den svenska marknaden. Detta kommer att skapa: 1. Innovativa tjänster till konsumenterna genom snabb systemutveckling. 2. Öppna nätverk och plattformar med en regional förankring i distributionen. Slutresultatet kommer vara ökad konkurrens och ökad penetration för svenska konsumenter. A.2. Medlemmar i Broadwave konsortiet Broadwave konsortiet representerar en unik sammansättning av partners, alla med hög erfarenhet inom utveckling och med korta ledtider för erbjudandet av mobila telefonitjänster inom många olika marknader och segment. Inom konsortiet har vi GSM/UMTS licens i Finland, en regional licens på Åland. Dessutom har konsortiet lämnat in en ansökan för UMTS i Norge. Broadwave består av följande fem partners: Tele1 har byggt ett nationellt och Nordiskt fiber back-bone och erbjuder röst, data, mobilt Internet och andra bredbandstjänster. Vidare har de en stark förankring i affärssegmentet i Norden med över kunder med över slutanvändare. WWI har framgångsrikt utvecklat och driver idag 10 mobila telefonisystem över hela världen inklusive Island, Irland och Litauen med över kunder och potentiellt 65 miljoner POP:ar. Vidare har WWC över abonnenter i 19 stater i USA. Broadwave Sida A-2

3 2G/3P Group är den fjärde mobiloperatören i Finland för GSM system. Snart lanserar de ett 2.5G mobilsystem med GSM/GPRS såväl som de är majoritetsägare i 3G, som äger en av de första UMTS licenserna i världen (i Finland). De är pådrivande inom nästa generations mobilsystem i ett av de mest utvecklade mobila systemen i världen. Rix erbjuder fast telefoni till över konsumenter i Sverige. De har framgångsrikt tagit sig in på marknaden genom att erbjuda enkla telefoni till priskänsliga konsumenter. You Communication erbjuder mobila tjänster med fokus på mobila internettjänster primärt i Norge. Varje partner för sig representerar ett bra alternativ på den svenska mobila marknaden. Tillsammans anser Broadwave att kombinationen ger konsumenterna en bredd från de enkla tjänsterna till de mer avancerade, med kvalité till bra priser. A.3. A.4. Finansiell kapacitet och affärsplan Broadwave kommer att ha den finansiella kapacitet som krävs för att genomföra dess planer. Genom en kombination av internt kapital och extern finansiering kommer Broadwave att leverera systemet i tid och med önskad kvalité. Huvudpunkter i affärsplanen inkluderar: En total investering på 14,7 miljarder SEK, Målsättning: en marknadsandel på 20%, Letter of Intent från större banker och finansiella institut. Nätverk och utbyggnadsplan Den mobila kommunikationsmarknaden i Sverige kännetecknas av mycket hög servicegrad och konsumenterna är vana vid bra, distribuerad täckning. Således är uppbyggnadsplanen och täckningsstrategien baserad på att abonnenten inte skall lida av kvalitetsförsämringar vid migration till ett Broadwave abonnemang. Broadwave är övertyg om att konkurrensen på marknaden ökar vid snabb introduktion på marknadsplatsen. På grund av detta kommer Broadwave att använda den nu tillgängliga teknologin, GMS och GPRS, för de första två årens uppbyggnad med start i april Broadwaves partners har allt på plats förutom ett radionät och ett stomnät. Någon gång under tredje kvartalet år 2002 eller tidigare kommer vi att övergå till UMTS baserade system (om det är tillgängligt för kommersiellt bruk) och enbart använda det för resterande uppbyggnad/utbyggnad. Broadwave är medveten om att den begränsade faktor för tillväxt är tillgången på UMTS terminaler för att uppnå målen i affärsplanen. Inom vår industri är det inte ovanligt att marknadsföringen överträffar den faktiska möjligheten att leverera. Vi känner oss säkra i vår förmåga att leverera genom våra partners, Western Wireless International och 2G/3P Group. 2G/3P Group håller på att bygga ett fullt integrerat 2.5 generationens nät med GPRS samt världens första operativa UMTS nät. WWI håller på att uppgradera deras nät på Island för att hantera GPRS och de håller på att introducera GPRS på Irland också. Broadwaves grundläggande mål för designen av systemet inkluderar: Broadwave Sida A-3

4 Snabbhet och täckning detta stödjs av existerande infrastruktur. Snabb uppbyggnad av GSM röst och data tjänster (samt GPRS) följt av UMTS utbyggnad med bred geografisk täckning. Detta möjliggörs av: Existerande infrastruktur för nätverk: Broadwave kommer att använda sig av Tele1s back-bone nätverk för transmission till diverse basstationskluster från Malmö till Haparanda. Mobil kunskap och erfarenhet: WWI och 2G/3P Group har bred erfarenhet av snabb uppbyggnad av mobila nät (inklusive GPRS). Val av leverantörer av infrastruktur och arbete: Broadwave har valt leverantörer samt större markägare och byggnadsbolag har förpliktat sig att stödja nyckelfärdiga implementationer och snabba byggnadsplaner (siter, konstruktion, mikrovågssystem, antenner etc). Val av leverantörer för terminaler och SIM-kort: Broadwaves leverantörer har förpliktat sig att tillhandahålla önskade terminaler och kort. Tjänstekvalité (QoS) Broadwave har åtagit sig att tillhandahålla infrastruktur och tjänster med hög kvalité både till abonnenter och tjänstepartners. Detta återspeglas i vårt mål att erbjuda inomhustäckning och avancerade tjänster från dag ett. Återigen, genom våra partners främst 2G/3P Group, har vi oöverträffad erfarenhet i att erbjuda GPRS och UMTS tjänster. Miljöhänsyn Broadwave är medveten om den växande oron för miljön och kommer att leda utvecklingen mot tillväxtmetoder som minimerar påverkan på miljön: Användande av existerande fiberkabel: Genom att använda Tele1s existerande fibernät minskas påverkan på naturen. Gemensamma utrymmen: Broadwave skall i största möjligaste mån placera sina siter i samman lokaler som andra företag som tillhandahåller tjänster eller system, eller låta andra företag utnyttja Broadwaves lokaler, s.k. co-location. Miljövänliga basstationsinstallationer: Broadwave skall anpassa installationerna och platserna för att i största möjligaste mån sammansmälta med miljön. Utbyggnad Utbyggnaden av täckning har baserats på populationens utbredning, flygfält, vägar, järnväg och mönstret hos turismen. De viktigaste milstenarna är: GSM lansering (April 2001): Lanseringen av GSM nätverket med GPRS kommer att förse Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund med full inomhustäckning. UMTS lansering (September 2002 eller tidigare): Täckning av mer än 81% av populationen enligt PTS krav. Nationell täckning med GSM/GPRS samt UMTS. Inomhustäckning i alla städer. Fas I (slutet av 2003): Täckning i alla Sveriges kommuner. Täckning 84% beräknat mot populationen (enligt krav från PTS). Fas II (slutet av 2006): Full inomhustäckning i alla bebodda områden i Sverige. Fas III (slutet av 2009): Komplett täckning samt kapacitetsökning. A.5. Kommerciell genomförbarhet Som ett resultat av den höga marknadspenetrationen och den starka positionering av de existerande mobiloperatörerna i Sverige så kommer Broadwave att applicera en aggressiv marknadsstrategi fokuserad på att nå följande mål: Nå marknaden tidigt med GSM tjänster och skapa större konkurrens på marknaden. Den kommerciella lanseringen av GSM/GPRS är planerad till april 2001 och UMTS planerad till tredje kvartalet 2002 eller tidigare. Broadwave Sida A-4

5 Försäkra oss om att Sveriges konsumenter och företagskunder skall erbjudas innovativa tjänster till konkurrenskraftiga priser. Leda utvecklingen av trådlösa datatjänster i nära samråd med våra kunder. Genom den kollektiva kunskapen hos Broadwaves partners (främst WWI och 2G/3P) när det gäller nätverk och tjänster samt våra innehållsleverantörer (såsom Wineasy, Halebop, InHand etc) kommer vi att uppmuntra både regionala och nationella tjänster. Skapa ett öppet nätverk och en platform för att aktivt uppmuntra entreprenörer att ta sig in på den svenska marknaden som virtuella operatörer eller innehållsleverantörer. Broadwave har idag redan avtal med tre tilltänkta virtuella operatörer och flera innehållsleverantörer. Broadwave är övertygad om att den svenska marknaden är bäst tillgodosedd om virtuella operatörer ges tillträde till nätverket och kan erbjuda sina tjänster till kunderna. Vi kommer inte enbart att använda de traditionella distirbutionskanalerna såsom de direkta (t.ex. Innovator) och indirekta (t.ex. återförsäljare, grossister etc) utan också låta virtuella operatörer använda sina egna varumärken och namn i sin marknadsföring då de använder Broadwaves nätverk. Som exempel på de innovationer och tjänster som Broadwave planerar att introducera på den svenska marknaden kan vår CRM (Customer Relations Management) strategi nämnas. Broadwave kommer att ha tre separata CRM interface för de olika segmenten: virtuella operatörer, konsument och företag. Broadwave ser CRM som ett viktigt verktyg för alla segment både vad det gäller proaktiva och reaktiva ansträngningar för att få nöjda kunder. Virtuella operatörer: Broadwave har som intention att erbjuda högkvalitativa kundtjänsts och faktureringstjänster till de virtuella operatörerna. Då deras behov skiljer sig från förtagskundernas kommer de att behandlas separat. Vi har skapat ett ramverk av tjänster som förutom tekniska back-office tjänster ger de virtuella operatörerna en full produktportfölj inklusive tjänser, innehåll, kundtjänst för slutanvändare, fakturering etc. Konsumentsegmentet: Broadwave kommer att erbjuda överlägsen kundtjänst, tillgänglig alla tider på dygnet året om. För att göra det enkelt för kunderna kommer vi att erbjuda access till kundtjänst och support i centralt placerade service center i de större städerna samt via telefon och webben 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Företagssegmentet: Som tillägg till vår överlägsna support för slutanvändare så kommer vi att erbjuda dedikerad kundtjänst för företag. Vi kommer att erbjuda exempelvis en faktura för hela företaget, information till ledningen, självombesörjande hantering av abonnemang och teknisk support. A.6. Kunskap och erfarenhet Broadwave konsortiet representerar en unik sammansättning av partners, alla med hög erfarenhet inom utveckling och med korta ledtider för erbjudandet av mobila telefonitjänster inom många olika marknader och segment. Tele1 är en nordisk leverantör av bredbands- och kommunikationstjänster med säte i Stockholm. De har tre års erfarenhet i Sverige, två i Danmark och Norge samt ett år i Finland. Huvudpunkter i deras erfarenhet är: Bygger och driver ett nationellt fibernät i Sverige. Bygger och driver ett kundtjänstcenter. Access till över företagskunder med i medel 25 anställda. Integrerar en ISP (Wineasy) till kundbasen. Broadwave Sida A-5

6 Pan-Nordisk erfarenhet inom telekommunikation. Solid finansiellt stöd. Western Wireless International erbjuder mobiltelefoni i över 10 länder och håller på att uppgradera två av marknaderna till avancerade GPRS system. Huvudpunkter i deras erfarenhet är: Snabb utbyggnad i varierande och krävande marknader. Har konsekvent överträffat sina affärsplaner. Integration av WAP och mobila tjänster på Island. Introduktion av GPRS i både Irland (kv1 2001) och Island (kv4 2000). Snabb utplacering av management team. Kundtjänst och fatureringsplatformar baserad på spjutspetsteknologi. 2G/3P Group bygger för närvarande både ett 2.5G GSM system och ett 3G UMTS system i Finland. Ibland de många tjänster som denna partner tillhandahåller, återfinns följande huvudpunkter: Ett regionalt nätverk för IP tjänster. Ett nationstäckande transmissionsnätverk. Ett av de första GPRS näten. Förmodligen det första UMTS nätet in världen. Rix Telecom, från Göteborg, har etablerat sig som en av de ledande teleoperatörerna i Sverige, erbjuder ett brett urval av kostnadseffektiva alternativ för de olika konsumentgrupperna inom telefoni och datatjänster. Sedan starten 1996 har Rix en imponerande lista av uppnådda mål: Över abonnenter. Beräknas omsätta över 100 miljoner SEK år För att sammanfatta har Broadwave ett försprång gentemot konkurrenterna då vi redan har påbörjat 2.5G sytem i Finland, Island och Irland samt ett UMTS system i Finland. Genom Tele1 har vi en existerande kundtjänst och faktureringsplattform. Vi har existerande samarbeten med två av de största byggbolagen i landet. Och, genom Rix och Tele1, har vi en existerande kundbas på över Western Wireless är vana vid att arbeta i konkurrensutsatta och svåra marknader. Oavsett om det gäller fysiskt påfrestande områden som Bolivia, eller innovativt konkurrensutsatta områden som Island, så har WWI gedigen erfarenhet. Rix är ett bolag som söker sig till kunder som söker valuta för pengarna. Tele1 är bekväm med konkurrens då de arbetar inom det hårt ansatta bredbandssegmentet. Vidare så har vi en mängd av strategiska allianser: från nätverk, inklusive site uppbyggnad, konstruktion och utveckling, till USIM kortutveckling, bank finansiering, distributions kanaler, WAP och ISP intergration. Broadwave konsortiet är redo att leverera. A.7. Öppen nätverksstruktur För att få bästa utveckling av våra planer har Broadwave utvecklat en affärsmodell som återspeglar filosofin om öppna nätverk, en struktur som stimulerar en mängd av virtuella operatörer och innehållsleverantörer. Broadwave Sida A-6

7 Genom att separera nätverket från tjänsterna känner Broadwave att vi kan erbjuda mer flexibilitet till våra virtuella operatörer och entreprenörer som är intresserade av våra tjänster. Och genom att erbjuda olika tjänsteoptioner till olika användare blir kunderna bäst betjänad. A.8. Slutsats För att summera: Broadwave är fullt beslutna att fullfölja den affärsplan vi beskriver i denna ansökan. Vi har förstått att målet med de nya licenserna är att öka konkurrensen och öka tjänsteutbudet vilket kommer att leda till lägre och mer konkurrenskraftiga priser för konsumenterna. Vi är entusiastiska över möjligheterna och vi är övertygade om att Broadwave är ett genuint alternativ till det utbud av operatörer som idag finns på den svenska marknadsplatsen. Utvecklingen av nya teknologier kommer att fortsätta efter 3G. Broadwave inser att behovet av nya tjänster drivs av marknaden och teknologin som möjliggör tjänsterna. Vi accepterar utmaningen och är fast beslutna att lyckas. Broadwave Sida A-7

A Sammanfattning. A.1 Ansökans omfattning. A.2 Om sökanden

A Sammanfattning. A.1 Ansökans omfattning. A.2 Om sökanden UMTS / IMT-2000 Ansökan Sektion A Sammanställning Band 1 A: Sammanfattning B: Information om sökanden C: Finansiell kapacitet Band 2 D: Teknisk genomförbarhet Band 3 E: Affärsmässig genomförbarhet Band

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

ÅRs- REDOVISNING 2013

ÅRs- REDOVISNING 2013 ÅRs- REDOVISNING 2013 Kalender 2014 Maj 12 Årsstämma 2014 Stockholm Finansiella rapporter Feb 7 Bokslutskommuniké januari december 2013 Mar 31 Apr 25 Årsredovisning 2013 Delårsrapport Interim Report January

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

Axis AB Årsredovisning 2004

Axis AB Årsredovisning 2004 Axis AB Årsredovisning 2004 Axis marknadsledande inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Företagets produkter och lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och

Läs mer

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Juni 2011 www.a-focus.se Nyttan med Bredband, - Goda Exempel, 2011 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

välkommen till det uppkopplade samhället

välkommen till det uppkopplade samhället välkommen till det uppkopplade samhället Ericsson Årsredovisning 2014 innehåll Verksamheten Ericsson i korthet... 1 2014: en överblick... 2 Brev från VD... 4 Detta är Ericsson... 8 Strategisk inriktning...

Läs mer

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin Report Sverige Online Hur internet omvandlar den svenska ekonomin The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013 Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bredband där du är, bor och verkar

Bredband där du är, bor och verkar Bredband där du är, bor och verkar vårt gemensamma ansvar Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet Januari 2014 Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats:

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2007 The global leader in door opening solutions Innehåll Omslagsbild: Smart Lock gör det enklare att använda passagekontroll. Låset är energisnålt och drivs med batterier, vilket gör att

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer