DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

2 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni kommer att avges den 27 augusti 2007 Resultat 24 tkr Resultat innan avskrivningar 155 tkr Omsättning tkr Devicom ökade sin bruttomarginal med 2 % Styrelsen beslutade att genomföra en nyemission för att tillföra nytt kapital till Bolaget i syfte att kunna utveckla nya produkter, framför allt Cosmik Efter samtal med de tre största aktieägarna beslutades det även att aktieägarna skulle skänka sina återstående aktieägarelån, på sammanlagt 856 tkr, för att stärka bolagets soliditet Devicom har startat arbetet för att i juni kunna börja erbjuda sina kunder abonnemang, detta kommer att öka tiden som genomsnittskunden ringer med bolaget 1

3 ALLMÄNT OM DEVICOM ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Första kvartalet har Devicoms ansträngningar framförallt gått ut på att flytta dåliga kunder blacksheeps till nya samtalsplaner där deras samtalsbeteende inte gör så att bolaget förlorar pengar på dem. Detta har lett till ett ökat resultat men en minskad omsättning då några av dessa kunder valt att avsluta sitt förval med oss istället för att få ökade kostnader. Jennings Segura har byt position till produkt- och marknadsutveckling för att kunna ägna all sin tid åt att vidareutveckla Cosmik. Devicom har också fortsatt sitt arbete för att i början av juni lansera abonnemang. Detta kommer att gynna bolaget på flera nivåer. Den viktigaste av dessa är att vi kommer att kunna binda upp kunderna en längre tid och samtidigt göra det svårare för dem att byta operatör. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 2

4 KORT OM DEVICOM Devicom är en nischad teleoperatör med fokus på samtal över landsgränser. Bolaget omsätter cirka 24 mkr på årsbasis (rullande 12 månader). Rörelseresultat samt kassaflöde är positivt. Devicom tillhandahåller en av marknadens mest prisvärda tjänster inom fast telefoni. Bolaget har framgångsrikt bearbetat kundgrupper som ringer mycket över landsgränserna, företrädesvis personer med en naturlig anknytning till ett annat land, som på ett kostnadseffektivt sätt vill hålla kontakt med släkt och vänner i andra länder. Devicom producerar samtalsminuter på ett mycket kostnadseffektivt sätt och har därför valt att lämna prisgaranti på utlandssamtal. En framgångsfaktor i bearbetningen av nya kunder, samt behålla befintliga kunder är att ha en egen sälj- och kundsupportorganisation som på respektive potentiell kunds modersmål kan belysa fördelarna med att använda Devicom som leverantör av telefonitjänster. Detta är mycket uppskattat och har för Bolagets del resulterat i förhållandevis låga kostnader i samband med förvärv av nya kunder. Med emissionslikviden, från förestående emission, kommer Bolaget att ha en tillräcklig kapitalbas att (1) investera ytterligare resurser i marknadsåtgärder för öka Bolagets kundbas; att (2) erbjuda nya och befintliga kunder fasta telefonabonnemang vid sidan av telefonsamtal, vilket bedöms skapa kundnytta samt större lojalitet då en samlad faktura med abonnemang samt samtal kan erbjudas; att (3) färdigställa samt lansera tjänsterna, genom och via internationella samarbetspartner, kopplade till projektet Cosmik. Devicom har i projekt Cosmik haft stor nytta av Bolagets upparbetade kompetens samt kontaktnät i branschen. Genom Cosmik har Devicom möjlighet att med låg affärsrisk erbjuda tjänster inom trådlöst Internet och röstsamtal till en global målgrupp via samarbetspartner med befintliga kundbaser som vill bredda sina kunderbjudanden med Cosmiks tjänster. Devicoms befintliga kunder kommer att fungera som en värdefull test- och referensgrupp för att framgångsrikt kunna rulla ut tjänsterna till ett flertal samarbetspartner exemplevis internationella kredit- och betalkortsföretag samt flygbolag. Cosmik kommer att innebära följande kundnytta: In- och utkommande samtal utan s k roaming 1, vilket bedöms kunna sänka samtalskostnaderna med upp till 90 procent. Tillgång till cirka s k hotspots med WiFi 2 runt om i världen via ett konto till konkurrenskraftiga priser. Lansering av Cosmik mot en svensk referensgrupp beräknas ske under tredje kvartalet Under första kvartalet 2008 är det Bolagets målsättning att kunna erbjuda Cosmik, via samarbetspartners, till en bredare kundkrets. 1) Roaming används då man inte har tillgång till sin egen GSM-operatörs nät. 2) WiFi är trådlösa accesspunkter för anslutning till Internet. Accesspunkter som man mot betalning kan ansluta till kallas hotspots. VoIP Real time billing Wifi/ VoIP + = COSMIK VoIP Peering GSM/ UMTS Wifi Networks 3

5 NYCKELTAL Nyckeltal Kvartal 1 Proforma efter fulltecknat erbjudande Omsättning, kr Balansomslutning, kr Rörelseresultat, kr Resultat efter finansnetto, kr Rörelsemarginal, % 0,49 % Vinstmarginal, % 0,44 % Avkastning på totalt kapital, % 0,49 % Avkastning på eget kapital, % 13,62 % Soliditet, % 2,7 % Skuldsättningsgrad, ggr 6,3 ggr Kassalikviditet, % 103,7 % Räntetäckningsgrad, ggr 4,1 ggr Antal anställda 7 Omsättning per anställd, kr Definition av nyckeltal Soliditet Eget kapital i % av balansomslutning. Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i % av genomsnittlig balansomslutning. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl varulager i % av kortfristiga skulder. Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande till omsättningen Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till omsättningen Skuldsättningsgrad (finansiella skulder) Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital Balanslikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. 4

6 EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING Belopp i kr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Kostnad för nätavgifter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

7 BALANSRÄKNING Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Nettoomsättning Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Datorer Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 BALANSRÄKNING, FORTS. Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (1 358 aktier) Nyemission under registrering (358 aktier) Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Erhållna aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Panter och säkerheter för egna skulder Panter och säkerheter för egna skulder Spärrade bankmedel Summa Ansvarsförbindelser Inga Inga 7

9 BOLAGETS ADRESS Devicom AB (publ) Finlandsgatan Kista Telefon: Telefax: Nätplatser: Revisorer Auktoriserad revisor Agneta Björklund Nexia Revision Stockholm KB Box 1024, Stockholm Agneta Björklund är medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer 9

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325. Bokslutskommuniké 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325. Bokslutskommuniké 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 Bokslutskommuniké 2010-01-01 2010-12-31 DEVICOM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 2010-12-31 Alla siffror i rapporten är för koncernen. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Esoteric Golf Technology International AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2007.

Esoteric Golf Technology International AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2007. Göteborg 2007-09-14 Pressmeddelande Esoteric Golf Technology International AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2007. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 522 996 SEK (248 470 SEK).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010

Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010 Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010 Perioden Nettoomsättningen ökade med 43%, 48.233 TKR (33.762 TKR) Resultatet förbättrades med 3,5 miljoner, -1.555 TKR (-5.536 TKR) Resultat

Läs mer

Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)

Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 1 Verksamhet och affärsidé... 1 Väsentliga händelser... 2 Delårsrapportering... 2 Försäljning och marknad...

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer