Valfrihetssystem för SFI och grundläggande vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valfrihetssystem för SFI och grundläggande vuxenutbildning"

Transkript

1 (10) Social- och arbetsmarknadsnämnden Valfrihetssystem för SFI och grundläggande vuxenutbildning Beslutsunderlag Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 8 februari 2017 Sammanfattning Vid nämndens sammanträde den 27 september 2016, fick förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att införa ett valfrihetssystem inom svenska för invandrare (SFI) och grundläggande vuxenutbildning. Merparten av Sundbybergs elever läser SFI och grundläggande vuxenutbildning i stadens egen regi. För de elever som studerar på andra skolor har förvaltningen köpt utbildningsplatser genom interkommunal ersättning, d.v.s. i verksamheter som drivs i annan kommuns regi eller som har upphandlats av en annan kommun. Införande av en auktorisationsmodell inom SFI och grundläggande vuxenutbildning skulle inte medföra några negativa konsekvenser ur brukarnas eller ur utförarnas perspektiv. Ur stadens perspektiv är auktorisationsmodellen ett bra alternativ till andra former av upphandling. Utifrån den tidsplan som beskrivs i utredningen kan auktorisationsmodellen införas för SFI och grundläggande vuxenutbildning inför höstterminen Förslag till beslut 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner skrivelsen och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med införande av valfrihetssystem inom SFI och grundläggande vuxenutbildning i form av en auktorisationsmodell, utifrån den plan som beskrivs i utredningen. Leif Hallström/Anna Åström Brewitz Tf. förvaltningschef Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

2 (10) Valfrihetssystem för SFI och grundläggande vuxenutbildning 1. Bakgrund Ett av stadens övergripande mål inför 2016 handlar om att stärka medborgarnas inflytande genom ökad valfrihet. Social- och arbetsmarknadsnämnden fick därför av kommunfullmäktige i uppdrag att införa ett valfrihetssystem för utbildning och arbetsmarknadsinsatser. I social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan för 2016 fick förvaltningen vidare i uppdrag att gå vidare med en upphandling av SFI under året. Vid nämndens sammanträde den 27 september 2016 fick förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att införa ett valfrihetssystem inom svenska för invandrare (SFI) och grundläggande vuxenutbildning. Förvaltningen hade då gjort bedömningen att eftersom många elever läser både SFI och grundläggande vuxenutbildning vore det klokt att hantera de två utbildningsformerna på liknande sätt. Enligt beslutet ska utredningen redogöra för möjligheter och risker, både utifrån ett brukarperspektiv och för förvaltningen som helhet. Vid sammanträdet den 27 september 2016 behandlade nämnden även ett ärende med rubriken Utredning och utvärdering av stadens arbetsmarknadsinsatser (SAN-0110/2016). Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet på det sätt som beskrivs i förvaltningens skrivelse, med målet att införa ett valfrihetssystem inom nämndens arbetsmarknadsinsatser med Nacka kommuns arbetssätt, s.k. auktorisation, som modell. Resultatet av detta arbete ska redovisas senast i juni SFI och grundläggande vuxenutbildning nuläge Rätten till studier inom SFI och grundläggande vuxenutbildning beskrivs i skollagen. Personen ska vara folkbokförd i kommunen, sakna kunskaper som kursen ska ge samt ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Merparten av Sundbybergs elever läser SFI och grundläggande vuxenutbildning i stadens egen regi. För de elever som studerar i andra skolor har förvaltningen köpt utbildningsplatser genom interkommunal ersättning, d.v.s. i verksamheter som drivs i annan kommuns regi, eller har upphandlats av en annan kommun. Inom vuxenutbildningen på gymnasienivå, som inte direkt berörs i denna utredning, har utbildningsplatser upphandlats enligt LOU och tidigare i form av tjänstekoncession, utöver de platser som finns i egen regi. Inom dessa utbildningar har elevens rättigheter att studera varit mer begränsade, men från och med den 1 januari 2017 utökas rättigheterna till att gälla alla som vill läsa in grundläggande- och särskild behörighet till högskola vilket kan medföra en ökad omfattning inom vuxenstudierna i stort.

3 (10) Antal elever i SFI och grundläggande vuxenutbildning under 2016 SFI i egen regi: c:a 1100 elever (avser elever som påbörjat studier under året) SFI i annan regi: c:a 420 elever (avser elever som fått beviljat att studera i annan kommun inklusive de som ej påbörjat sina studier) Grundläggande i egen regi: c:a 400 Grundläggande i annan regi: c:a 90 Av de utbildningsplatser inom SFI och grundläggande vuxenutbildning som köps via interkommunal ersättning är merparten i skolor via Stockholms stad. Nuvarande kostnader för utbildningsplatser i extern regi För utbildningsplatser i Stockholm är prissättningen uträknad per undervisningstimme, men t.ex. för platser i Solna betalas ersättningen per betyg. Sammanlagd kostnad för SFI 2016: 5,6 miljoner Sammanlagd kostnad för grundläggande 2016: 1,3 miljoner I kostnaden för de platser vi köper via interkommunal ersättning (IKE) läggs det i regel på kostnader för administration för den mottagande kommunen. Stockholm, vilket är den kommun som har flest av våra elever som läser via IKE, lägger på cirka 15 procent. En stor del av denna kostnad är möjlig att minska via egna avtal. Nuvarande kostnader för utbildningsplatser i egen regi Kostnaderna för vuxenutbildning i egen regi kan delas upp i lokalkostnader, lönekostnader för rektor och biträdande rektorer, kostnader för lärare, för övrig personal, samt för läromedel och övrigt material. Budgeten idag är uppdelad på SFI, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning när det gäller kostnader för lärare och läromedel, övriga kostnader är inte fördelade. Om man med utgångspunkt från de fördelade kostnaderna fördelar övriga kostnader blir den totala kostnaden följande: Sammanlagd kostnad för SFI 2016: 15,9 miljoner Sammanlagd kostnad för grundläggande 2016: 5,0 miljoner Kostnaderna för extern- och egen regi är inte helt jämförbara. Kostnader för bl. a. ledning, studie- och yrkesvägledning och administration ligger endast i summan för egen regi men nyttjas även av elever som studerar via extern anordnare (annan kommun). Att beskriva kostnaden per elev är inte relevant då den enskilde elevens undervisning kan vara allt från 3 till 15 timmar i veckan. Det är också stor skillnad på hur många veckor en elev läser för att nå målen. All stadens vuxenutbildning i egen regi (SFI, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning) är samlad på Utbildnings centrum i Hallonbergen. Verksamheten har fått en hyreshöjning på 70 procent ( kronor) för 2017

4 (10) jämfört 2016 vilket dels beror på en ökning av hyreskostnaden med drygt 40 procent och dels på att verksamheten inte delar lokaler med enheten för Arbete och integration från och med den 1 januari I staden pågår ett arbete för att förbereda en försäljning av de lokaler som vuxenutbildningen nu hyr. Detta bedöms kunna leda till höjda lokalhyror för verksamheten, men storleken på höjningen är inte känd. 3. Omvärldsbevakning auktorisationsmodell Som framgår av förvaltningens tidigare skrivelse Utredning och utvärdering av stadens arbetsmarknadsinsatser (SAN-0110/2016) är valfrihetssystem ett relativt nytt sätt att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning och kommunala arbetsmarknadsinsatser. Nacka kommun har i många år tillhandahållit vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser genom ett valfrihetssystem. Andra exempel inkluderar Helsingborg som tillhandahåller SFI genom en auktorisationsmodell och Sollentuna som tillhandahåller vissa arbetsmarknadsinsatser genom denna modell. Efter en dom i EU-domstolen under 2016 görs tolkningen att det är möjligt att tillhandahålla vuxenutbildning genom auktorisation, d.v.s. att en upphandling inte behöver genomföras. En auktorisationsmodell innebär att utförare som uppfyller av kommunen uppsatta kvalitetskrav kan auktoriseras och leverera tjänster tillsvidare. Under det senaste året har det pågått liknande utvecklingsprocesser för att ta fram auktorisationsmodeller i flera andra kommuner. Här nedan redovisas material som vi har tagit del av från Nacka, Växjö, Solna och Vux Norrort. Nacka Nacka kommun har ett kundvalssystem som ger den enskilde rätt att välja den leverantör som ska utföra en tjänst bland de leverantörer som Nacka kommun har godkänt. I de övergripande skrivelserna står att Nacka kommun ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Utifrån generella auktorisationsvillkor har arbets- och företagsnämnden i Nacka beslutat om specifika auktorisationsvillkor för de utförare av arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning som vill vara ett valbart alternativ. Enligt Nackas terminologi kallas dessa för auktoriserade jobb- och utbildningsexperter. Leverantörer som uppfyller kraven blir auktoriserade. Kontrollpunkter för auktorisationsvillkoren kan vara inför att beslut om auktorisation ska fattas, i samband med planerad uppföljning eller efter egen anmälan från utföraren. Ansökan om vuxenutbildning görs på kommunens hemsida. Nacka har i nuläget elva skolor som erbjuder SFI, som man som elev kan välja bland. Ersättningen till utföraren är för den grundläggande vuxenutbildningen satt med kronor per verksamhetspoäng, medan man för SFI betalar per slutförd kurs, med olika belopp för kurserna A, B respektive C och D. För den gymnasiala

5 (10) vuxenutbildningen är beloppet per verksamhetspoäng differentierat, utifrån olika program och kurser. Växjö Växjö kommun har beskrivit sitt arbete med en kundvalsmodell i samband med upphandling av utbildningstjänster. I ett utlåtande skriver Växjö kommuns chefsjurist att EU-domstolen uttalar att vissa grundläggande villkor måste uppställas: (i) under vilken tidsperiod systemet ska tillämpas, (ii) annonsering så att systemet görs allmänt känt för leverantörer, (iii) avtalen ska vara helt identiska, (iv) myndigheten får inte påverka valet av leverantör, (v) avtal ska kunna tecknas under hela den tid systemet ska tillämpas och (vi) systemet måste vara ickediskriminerande och proportionerligt. En förutsättning för att kundvalsmodellen ska vara tillämpbar, är enligt Växjö kommuns chefsjurist att den enskilde kan göra ett övervägt val själv utan påverkan från myndigheten. Informationen bör annonseras i tillgängliga databaser samt göras tillgängligt på lämpligt sätt under hela den tidsperiod som systemet ska tillämpas. Erfarenheter bör hämtas från hanteringen av LOV. Det måste finnas möjlighet att ändra i befintliga avtal som ingåtts med leverantörer, alternativt säga upp dem, så att alla avtal vid varje given tidpunkt är identiska. Kommentar: Angående frågan om krav på att ange en begränsad tidsperiod ser vi inte att det finns något krav på att tidsbegränsa det förfrågningsunderlag som ligger till grund för auktorisationen, till skillnad från en traditionell upphandling enligt LOU, förutsatt att det finns en ömsesidig uppsägningstid. Det ligger i modellen att förutsättningarna i förfrågningsunderlaget kan förändras över tid, när kommunen ser att det finns behov av förändringar. Detta uppfattar vi som en styrka med modellen. Solna Som ett steg mot införandet av ett auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning har kompetensförvaltningen i Solna tagit fram en utredning (Advokatfirman Delphi, 14 juli 2016). Utredningen utgår från frågeställningen om ett auktorisationssystem, där samtliga leverantörer som uppfyller villkoren antas och får leverera till samma villkor, omfattas av reglerna om offentlig upphandling eller inte. Utredningen sammanfattas med att det krävs att en eller flera leverantörer erhåller exklusivitet för att ett kontrakt enligt 2 kap. 10 LOU ska föreligga med medföljande upphandlingsskyldighet. När alla leverantörer som uppfyller kraven, och leverantörer löpande kan ansluta sig till auktorisationssystemet, ska avtalen således inte anses utgöra kontrakt varför sådana avtal inte omfattas av LOU. Avgörandet innebär att upphandlande myndigheter kan upphandla varor och tjänster, som inte omfattas av LOV, i form av ett auktorisationssystem utan att tillämpa LOU.

6 (10) Vux Norrort Kommunerna Solna, Sollentuna, Järfälla, Danderyd, Vaxholm, Täby, Vallentuna och Österåker har tillsammans i Vux Norrort tagit fram ett auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning. Uppgifter om denna modell, inklusive auktorisationsvillkor, auktorisationsavtal och andra dokument som ligger till grund för auktorisationsmodellen finns hos utbildningsnämnden i Upplands Väsby kommun. De fördelar som beskrivs med auktorisationsmodellen, jämfört med LOU, är att processen ska vara juridiskt hållbar och innebära en minskad risk för överprövning. I dokumentet beskrivs två tidigare upphandlingar enligt LOU som överprövats och fick göras om. Auktorisationsmodellen ska även ge möjlighet till långsiktiga relationer med leverantörerna samtidigt som nya leverantörer kan ansluta sig till systemet. Kommunen slipper vissa kostnader för upphandling enligt LOU, bland annat kostnader i samband med överprövningar. Vissa kostnader tillkommer, eftersom auktorisationsmodellen medför viss ökad administration som följd av att ett större antal leverantörer och av att leverantörer tas in löpande. 4. Auktorisationsmodell i Sundbyberg Organisation Att bygga upp och administrera auktorisationsmodellen är uppgifter för förvaltningen. Med det avses de olika moment, från det att en enskild person tar kontakt med förvaltningen för att den vill studera på SFI eller grundläggande vuxenutbildning, till det att utbildningen är slutförd och en uppföljning är gjord. Syftet är en effektiv hantering av ärendena och att det ska vara tydligt att alla utförare ges likvärdiga förutsättningar. Delar av nuvarande organisation för vuxenutbildning kommer att behövas i administrationen av auktorisationsmodellen, som t.ex. att bygga upp ett system för att ta emot nya elever samt studie- och yrkesvägledning för de elever som finns i systemet. SFI och grundläggande vuxenutbildning kommer att utföras av de verksamheter som blir auktoriserade. De delar av kommunens vuxenutbildning som utför undervisningen kommer att vara likställda med övriga auktoriserade utförare i annan regi. Kontroll och uppföljning av utförarna kan, i likhet med Nackas modell, ske i samband med auktorisationen, utifrån en uppföljningsplan samt utifrån anmälan. Utifrån skollagen har kommunen som huvudman ett huvudansvar för kvaliteten i vuxenutbildningen för alla elever som tillhör Sundbyberg, oavsett vilken skola de går i. Rektor för vuxenutbildningen har en central roll i uppföljningen, utifrån det ansvar för kvaliteten som redan idag ligger i rollen. Det innebär alltså ingen förändring mot dagens modell. De delar som rör granskning av huruvida nya

7 (10) utförare uppfyller auktorisationsvillkoren bör kunna göras i samverkan med stadens upphandlingsenhet. Verksamhetssystem På sikt kommer det att krävas ett nytt verksamhetssystem för kommunikation mellan kommunen, de auktoriserade utförarna och brukarna/eleverna. Behovet kan tillgodoses antingen i form av en uppdatering av nuvarande system eller genom en upphandling av ett nytt system. Utifrån ett allmänt behov av ökad digitalisering av stadens verksamheter, kommer detta behov att finnas oavsett upphandlingsform, men bedömningen är att behovet skulle aktualiseras av ett införande av en auktorisationsmodell. Vid införande av auktorisationsmodellen, särskilt om det är flera nya utförare som samtidigt ansöker om att bli auktoriserade, finns det risk för viss fördröjning av handläggningstid. Oavsett vilket verksamhetssystem som väljs på sikt är det möjligt att påbörja arbetet med auktorisationsmodellen i det nuvarande systemet och sedan växla över till något nytt. Förfrågningsunderlag/avtal Skriftliga beskrivningar av de krav och förutsättningar som gäller för de utförare/utbildare som vill bli auktoriserade ska tas fram. I detta ingår även den ekonomiska ersättningen. Bedömningen är att vi i stora delar kan utgå från underlagen i modellen som tagits fram av Vux Norrort. Information och annonsering Genom att sprida information om förutsättningarna för att ingå i auktorisationsmodellen kan behovet av utbildningsplatser tillgodoses, samtidigt som det skapas likvärdiga förutsättningar för alla intresserade aktörer. Den viktigaste informationskanalen kommer att vara stadens hemsida. På sikt behöver informationen samordnas mellan stadens förvaltningar. Den skulle t.ex. kunna samlas under rubriken Så här gör du för att bli utförare i Sundbybergs stad. 5. Konsekvenser av auktorisationsmodell för SFI och grundläggande vuxenutbildning Sammanfattande bedömning Det övergripande syftet med den kommunala vuxenutbildningen är att tillhandahålla utbildningsplatser av god kvalitet till alla som vill och har rätt att studera inom SFI och grundläggande vuxenutbildning. För en del är syftet med utbildningen att ge de grundläggande förutsättningarna för att ta steget från utanförskap till egen försörjning och inkludering i samhället, för andra handlar det om att kunna kombinera undervisning i svenska språket med ett arbete eller studier på universitet. För att tillgodose detta behöver förvaltningen få tillgång till utbildningsplatser hos externa utförare av SFI och grundläggande vuxenutbildning,

8 (10) som ett komplement till den utbildning som bedrivs i egen regi. En förhoppning är att auktorisationsmodellen ska uppfattas som mer flexibel och förknippad med mindre administration än en traditionell upphandling enligt LOU. Vissa av de förändringar som nu är aktuella är inte beroende av auktorisationsmodellen, utan kommer av förändrade krav från omvärlden eller utifrån ett utvecklingsbehov som verksamheten själv ser. Det handlar t.ex. om behov av att utveckla uppföljningen av utförda insatser och behov av en ökad digitalisering genom ett nytt verksamhetssystem för vuxenutbildningens administration. Det finns också behov av att utveckla den ekonomiska uppföljningen, både av internt och externt utförd verksamhet. Med en egen upphandling istället för interkommunal ersättning ökar möjligheten till insyn i de köpta utbildningsplatserna och nämnden kan ställa egna krav på uppföljning och resultat. Införande av en auktorisationsmodell inom SFI och grundläggande vuxenutbildning skulle inte medföra några negativa konsekvenser, varken ur brukarnas eller ur utförarnas perspektiv. Ur stadens perspektiv är auktorisationsmodellen ett bra alternativ till andra former av upphandling och innebär en större flexibilitet. Möjligheter och risker utifrån ett brukarperspektiv Enligt auktorisationsmodellen ska valet av utförare göras av den enskilde brukaren. Genom att tydligt publicera tillgängliga valbara alternativ ökar utbudet för den enskilde. För att valfriheten ska vara funktionell för alla parter är det viktigt att det finns tillgång till tydlig information och stöd i form av studie- och yrkesvägledning för att hantera systemet och en opartisk vägledning. Målet är att brukaren ska kunna göra ett individuellt och fritt val utifrån sina utbildningsbehov. En annan möjlighet är att utbudet av kurser med olika inriktning ökar. Eftersom utförare auktoriseras löpande kan dialog föras om behov av ytterligare inriktning, geografisk spridning med mera. Eftersom nämnden beslutat att gå vidare med arbetet med att införa valfrihet inom flera områden ökar sannolikheten för att en utförare ska kunna erbjuda paket av insatser som passar den enskilde. Möjligheter och risker för nämnden Auktorisationsmodellen är ett sätt för nämnden att tillförsäkra sig att de beslut om utbildning som fattats kan utföras. Efter att ha visat att de lever upp till kraven för auktorisation ska nya utförare kunna ansluta sig och bli tillgängliga som valbara alternativ. På samma sätt ska det också vara enkelt att dra sig ur, i de fall som utföraren inte längre vill erbjuda sina tjänster utifrån de förutsättningar som ges. Nämnden ges också möjlighet att agera ifall det visar sig finnas allvarliga brister i verksamheten som gör att utföraren ska fråntas sin auktorisation. Idag används köp av enstaka platser genom interkommunal ersättning som ett dragspel när befintliga platser inte räcker till. Då är det inte nämnden som upprättat kvalitetskrav eller förvaltningens rektor som sköter tillsynen. En annan fördel med auktorisation är därför att dragspelet i antalet platser som erbjuds

9 (10) också är platser där det är nämnden som upprättat kvalitetskraven och till ett på förhand definierat pris. I modellen ges ersättningen utifrån utförd tjänst. Detta innebär en möjlighet till snabbare omställning av nämndens kostnader i de fall som behovet minskar, framför allt när tjänsten utförs i extern regi. Det innebär också en förutsägbarhet i kostnadsutvecklingen när efterfrågan ökar. För nämnden innebär det därmed en minskad ekonomisk risk. För verksamheter i egen regi kan modellen innebära att man tydliggör behov av att ställa om verksamheten om målgruppens behov förändras. Vid ökade volymer har stadens egen regi kunnat tänja på gränserna och ta in fler elever, men den gränsen är nu nådd och fler elever kan inte tas in utan att kvaliteten äventyras. I förhållande till de platser som idag köps via interkommunal ersättning, som innebär att en administrativ avgift läggs på priset, är bedömningen att kostnaderna kommer att kunna sänkas. Införande av ett valfrihetssystem innebär incitament för den egna verksamheten att arbeta med sin kvalitet, kostnadseffektivitet och hur verksamheten kommunicerar utåt. Förvaltningens bedömning är att stadens egen undervisning inom SFI och grundläggande vuxenutbildning i nuläget står sig väl i konkurrensen utifrån både kvalitet och kostnadsnivåer. En osäkerhetsfaktor är dock att den egna verksamhetens kostnader till stor del styrs av hyreskostnaderna, som nämnden på kort sikt inte råder över. Förutsatt att fler kommuner inför liknande system kan det leda till att Sundbybergs egen regi kan auktoriseras och erbjuda lediga undervisningsplatser till studerande från andra kommuner, för att på så sätt utnyttja resurserna. Om det trots allt visar sig att konkurrensutsättningen leder till en varaktigt minskad beläggning i den egna verksamheten kommer nämnden ställas inför frågan om att dra ner på verksamhetens kostnader, alternativt att lägga ner den egna verksamheten. Införande av auktorisationsmodellen inom SFI och grundläggande vuxenutbildning kommer att innebära viss ökad administration kring de funktioner som krävs för att säkerställa informationen och vägledningen till medborgarna. Införandet av auktorisationsmodellen kommer troligen leda till att fler utförare vill erbjuda sina tjänster, vilket i så fall innebär fler samarbetskontakter och fler utförare vars verksamhet ska bedömas och följas upp utifrån auktorisationskraven. Enligt skollagen är kommunen huvudman för all vuxenutbildning, även den som bedrivs i annan regi, och det finns därför ett uppföljningsarbete som ofta sker i samverkan med andra kommuner, oavsett om det är auktorisation eller LOUupphandling. De kvalitetskrav som Sundbyberg väljer att ställa inom ramen för ett auktorisationssystem kan med fördel samordnas med krav som ställs av andra kommuner, då det finns potential för samverkan kring uppföljning. 6. Tidsplan för införande av auktorisationsmodellen Auktorisationsmodellen för SFI och grundläggande vuxenutbildning skulle kunna införas inför höstterminen 2017, utifrån följande planering.

10 (10) Auktorisationsvillkor, kvalitetskrav, prisnivå och övriga grundläggande dokument fastställs av nämnden i mars, tillsammans med en övergripande plan för uppföljning av de auktoriserade verksamheterna. För att det ska finnas auktoriserade utförare på plats inför höstterminen krävs att annonsering till berörda utförare påbörjas efter nämndens beslut i mars 2017.

Nästa steg i skapandet av en gemensam vuxenutbildningsregion - Införande av auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning mm

Nästa steg i skapandet av en gemensam vuxenutbildningsregion - Införande av auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning mm 1(5) Utbildningsnämnden den 20 oktober 2016 Nästa steg i skapandet av en gemensam vuxenutbildningsregion - Införande av auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning mm Sammanfattning Nio kommuner

Läs mer

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning

Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning 2015-04-08 Handläggare Karin Jöback Samhällsbyggnad- och Tillväxtsektorn 15NÄN/33 Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Godkänna bifogade auktorisationsvillkor för kommunal

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

Social- och arbetsmarknadsnämndens plan för uppföljning och redovisning

Social- och arbetsmarknadsnämndens plan för uppföljning och redovisning -02-02 1 (5) Social- och arbetsmarknadsnämnden Social- och arbetsmarknadsnämndens plan för uppföljning och redovisning Beslutsunderlag Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning

Läs mer

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-09-30 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2010-10-21 Upphandling av kommunal

Läs mer

Auktorisation av gymnasial vuxenutbildning

Auktorisation av gymnasial vuxenutbildning 2017-09-19 1 (13) Social- och arbetsmarknadsnämnden Auktorisation av gymnasial vuxenutbildning Beslutsunderlag Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 19 september 2017 Bilaga 1 Ersättning

Läs mer

Auktorisation inom vuxenutbildning

Auktorisation inom vuxenutbildning 2014-11-27 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utvecklingsavdelningen 14FNU/0143 Finansieringsnämnden för utbildning Auktorisation inom vuxenutbildning Förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare 1 (5) 2013-01-22 Bilaga 2) Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt auktorisationsvillkor

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNKONTORET 2011-11-10 Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNSTYRELSEN Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom äldrenämnden för hemtjänst från och

Läs mer

Tillämpningsriktlinjer för jobb- och utbildningsexperter. Tydliggörande av tillämpningsriktlinjer fastställda av arbets- och företagsnämnden.

Tillämpningsriktlinjer för jobb- och utbildningsexperter. Tydliggörande av tillämpningsriktlinjer fastställda av arbets- och företagsnämnden. RIKTLINJE Tillämpningsriktlinjer för jobb- och Dokumentets syfte Tydliggörande av tillämpningsriktlinjer fastställda av arbets- och företagsnämnden. Dokumentet gäller för Jobb- och av kommunal vuxenutbildning

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 1 (7) Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll Innehåll... 1 1. INLEDNING... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 1 (8) Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll Innehåll... 1 1. INLEDNING... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bärve Karin Datum 2016-10-19 Diarienummer AMN-2016-0240 Arbetsmarknadsnämnden ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Utveckling av kundvalet inom arbetsmarknadsinsatser - Jobbpeng

Utveckling av kundvalet inom arbetsmarknadsinsatser - Jobbpeng 2015-11-30 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/125-001 Arbets- och företagsnämnden Utveckling av kundvalet inom arbetsmarknadsinsatser - Jobbpeng Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden föreslår

Läs mer

Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende

Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Avdelningschef 2014-02-12 Stina Strid Hovmöller 08-590 973 06 Dnr: stina.strid.hovmoller@upplandsvasby.se KS/2013:433 20711 Kommunstyrelsen Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV)

Läs mer

Kundval arbetsmarknadsinsatser utvecklat innehåll och nya checknivåer

Kundval arbetsmarknadsinsatser utvecklat innehåll och nya checknivåer 2016-02-01 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2016/24-619 Kommunstyrelsen Kundval arbetsmarknadsinsatser utvecklat innehåll och nya checknivåer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta

Läs mer

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Dnr 2015/KS 0194 003 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-16 Tyresö kommun / 2015-05-12 2 (7) Tyresö kommun / 2015-03-10 3 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Dnr. Kon 2016/135 Upphandling av kommunal vuxenutbildning i Järfälla kommun från och med år 2017

Dnr. Kon 2016/135 Upphandling av kommunal vuxenutbildning i Järfälla kommun från och med år 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (13) 2016-11-02 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2016/135 Upphandling av kommunal vuxenutbildning i Järfälla kommun från och med år 2017 Förslag till beslut 1 Svenska för invandrare, Grundläggande

Läs mer

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04 2013-07-04 Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering för nyanlända invandrare enligt förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138). Kommunerna

Läs mer

Specifika auktorisationsvillkor

Specifika auktorisationsvillkor Samhällsorientering för nyanlända invandrare Dokumentets syfte syftar till att definiera avtalsvillkoren med kommunens anordnare/jobboch utbildningsexperter för att säkerställa att det innehåller tydliga

Läs mer

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser.

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser. khoil, 6 OKONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1(5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Läs mer

Svar på remiss gällande Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning, (SOU 2013:76)

Svar på remiss gällande Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning, (SOU 2013:76) 2014-03-13 ALL 2013/1380 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på remiss gällande Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning,

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-22 SN-2014/2246.183 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Införande av kundval daglig verksamhet, LSS Förslag

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Svenska för invandrare

Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) över betänkandet "Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning" (SOU 2013:76) (Dnr2013/6517/GV) Inledande synpunkter Skolinspektionen

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Vaxholms kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Vaxholms kommun Tillsyn i Vaxholms kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Vaxholms kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i Östersunds kommun mandatperioden 2015-2018 Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i Östersunds kommun mandatperioden

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-10-31, 182 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Eda kommun 3(7) Innehållsförteckning...4 1. Syfte... 4 2.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-04-02 DNR UN 2012.203 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information om utredning av

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande över betänkandet Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (22) 2014-01-29 Handläggare Karolina Landowska Telefon: 08-508 35 509 Till Arbetsmarknadsnämnden den 3 februari 2014

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd. RUTINER OCH ANSVARSFÖRDELNING VID EXTERNA PLACERINGAR rörande barn och elever folkbokförda i Kristianstads kommun, som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och/eller skolplacering i annan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8184 Nacka kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Nacka kommun Tillsyn i Nacka kommun Beslut 2 (7) har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever 2014-01-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att notera informationen om en fördjupad

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Centrum för samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-23 DNR SN 2012.193 DAVID MATSCHECK SID 1/2 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0184 011 Socialnämnden Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2016:10572 B åstad kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Båstad kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om att ta tillvara nyanländas kompetens

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om att ta tillvara nyanländas kompetens ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Davidsson Per (KLK) Niemelä Tuomo (AMF) Datum 2016-02-02 Rev 2016-04-04 Diarienummer AMN-2016-0108 Arbetsmarknadsnämnden Motion av Anna Manell och Benny Lindholm

Läs mer

Upphandlingskonferensen 2017 Välfärdstjänster

Upphandlingskonferensen 2017 Välfärdstjänster Upphandlingskonferensen 2017 Välfärdstjänster Catharina Piper 2017-11-24 Välfärdstjänster är sociala tjänster Sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska idag upphandlas enligt 19 kap. LOU Upphandling

Läs mer

Under avtalstiden tillhandahåller Stockholms stad lokal och utrustning för centret, vilket ersätts av övriga kommuner.

Under avtalstiden tillhandahåller Stockholms stad lokal och utrustning för centret, vilket ersätts av övriga kommuner. Bakgrund Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering till vissa nyanlända invandrare enligt förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare utifrån

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Sfi-utredningens betänkande

Sfi-utredningens betänkande s betänkande Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning SOU 2013:76 Särskild utredare Christer Hallerby Sekretariat Gunnar Sallstedt Jan Rehnstam Kristina Swiech (t.o.m. mars

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING TJÄNSTER FÖR SAMHÄLLSORIENTERING FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE I STOCKHOLMS LÄN

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING TJÄNSTER FÖR SAMHÄLLSORIENTERING FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSLEDNINGE N OCH ARBETSMARKNADSAVDE LN INGEN SAFS DNR 3.2-0313/2010 SID 1 (6) 2010-08-25 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING TJÄNSTER FÖR SAMHÄLLSORIENTERING

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2015-11-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/123-133 Arbets- och företagsnämnden Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår

Läs mer

KS studieresa till Stockholm 23 september 2016

KS studieresa till Stockholm 23 september 2016 KS studieresa till Stockholm 23 september 2016 Jussi Koreila, avdelningschef SFI Arbetsmarknadsförvaltningen The Capital of Scandinavia Sfi utbildning i svenska för invandrare Styrning Upplägg Utmaningar

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 5 oktober 2017

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 5 oktober 2017 PM 2017:206 RIV (Dnr 110-1110/2017) Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 5 oktober 2017 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde RIKTLINJE Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag till organisationer som är verksamma

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Proposition 2008/09:29

Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Proposition 2008/09:29 Lag (2008:962) om valfrihetssystem Proposition 2008/09:29 1 Lagens disposition 1 kap. Lagens tillämpningsområde 2 kap. Definitioner 3 kap. Annonsering 4 kap. Förfrågningsunderlagets innehåll 5 kap. Ansökan

Läs mer

Ur En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m.

Ur En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m. Bilaga BUN au 2008-11-26 Ur En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m. Promemoria En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare,

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-10-01 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Carina Stävberg och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Nyanlända invandrares

Läs mer