BARN OCH UNGA I FAMILJEHEM OCH HVB. Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN OCH UNGA I FAMILJEHEM OCH HVB. Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter"

Transkript

1 BARN OCH UNGA I FAMILJEHEM OCH HVB Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

2 Barn och unga i familjehem och HVB Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. ISBN Artikelnr Omslag Jupiter Reklam AB Sättning Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra Aros AB, Västerås, december

4 Förord En placering utanför det egna hemmet är ett stort ingrepp i det enskilda barnets eller den unges liv och får också stora konsekvenser för den övriga familjen. Det är ett betydande ansvar som samhället därmed tar på sig i rollen som ställföreträdande förälder. Vården i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) ska vara trygg och säker. Den ska också svara mot barnets eller den unges specifika behov av stöd och hjälp. Det innebär att omsorgen om de samhällsvårdade barnen inte bara är socialtjänstens ansvar. Verksamheter som skola, hälso- och sjukvård och tandvård måste också ta sin del av ansvaret för att placerade barn och unga ska få sina behov tillgodosedda. Denna handbok riktar sig framförallt till socialsekreterare som arbetar med placeringar av barn och unga i familjehem och HVB. Den beskriver också socialnämndens övergripande ansvar och ledningens uppgifter i arbetet med att skapa förutsättningar för en väl fungerande verksamhet som uppfyller lagens krav. Handboken syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på området. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall, JO-uttalanden samt i viss mån kunskap som baseras på forskning och beprövad erfarenhet när det gäller samhällsvården av barn och unga. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende, som trädde i kraft den 1 oktober Arbetet med föreskrifter, allmänna råd och handbok har ingått i ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen om att ta fram ett program för trygg och säker vård i familjehem och HVB. Uppdraget redovisades i juni 2012 och omfattar även en vägledning, Placerade barns skolgång och hälsa ett gemensamt ansvar, som utarbetats i samarbete med Skolverket. Vidare pågår arbete med att testa och färdigställa ett material för grundutbildning av jourhem och familjehem, Ett hem att växa i, som kommer att publiceras under våren Arbetet med handboken har bedrivits i projektform med utredaren Berith Josefsson som projektledare och juristen Monica Jacobson, utredaren Marita Minell och inspektören Gunilla Westerdahl som projektmedarbetare. Vidare har flera referensgrupper bidragit med värdefulla synpunkter under arbetets gång. Erik Höglund Avdelningschef Avdelningen för regler och tillstånd 3

5 4

6 Innehåll Förord...3 Läsanvisning Innehåll och avgränsningar Förklaring av vissa begrepp Förkortningar Aktuella lagar och förordningar Del 1 Allmänna utgångspunkter Samhällsvårdens olika former Familjehem Jourhem Hem för vård eller boende (HVB) Samhällsvården i siffror Årsstatistik Placeringsform, kön och ålder Utvecklingen under en tioårsperiod Samhällsvården ur olika perspektiv Några tendenser i utvecklingen Begränsad forskning om samhällsvården Hur det går för placerade barn i vuxenlivet Placerade barns skolresultat och hälsa Betydelsen av kontakt med hemmiljön Behandling för unga med beteendeproblem Studier av familjehemmet Studier om sammanbrott och återplacering Placerade barns tillgång till välfärdsresurser Utslussning och eftervård

7 Innehåll De placerade barnens röster Socialstyrelsens samtal med barn och unga Barnombudsmannens intervjuer Lokal uppföljning av placerade barns erfarenheter Grundläggande regler och principer Principen om barnets bästa Barnets bästa i barnkonventionen Barnets bästa i SoL och LVU Bedömning av vad som är barnets bästa Kontakt med föräldrar, syskon och andra närstående Principerna om kontinuitet, flexibilitet och närhet Inte bara geografisk närhet Anhörigprincipen Principen om återförening med föräldrarna Principen om ett sammanhållet vårdansvar Del 2 Socialnämndens övergripande ansvar God kvalitet Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Processer och rutiner inom samhällsvården Uppmärksamma och åtgärda missförhållanden Intern och extern samverkan Systematiskt förbättringsarbete Riskanalyser Egenkontroll Personalens kompetens Kompetens vid handläggning av barn- och ungdomsärenden Kompetens för arbetsuppgifter som rör placerade barn Kompetens för personalen i HVB God vård Begreppet god vård Vård som är trygg och säker Vård som är ändamålsenlig Vård som präglas av kontinuitet

8 Innehåll Tillgång till familjehem och HVB Kartlägga, planera och vidta åtgärder Analysera behovet av familjehem och HVB Förutsättningar för rekrytering av familjehem Upphandling av institutionsvård och andra tjänster Samverkan kring utbildning och hälsa Socialnämndens ansvar för utbildning och hälsa Socialtjänsten ska ha en aktiv roll men inte ta över ansvaret När placeringen sker i en annan kommun Samverkan kring placerade barn och unga Särskilda bestämmelser om samverkansskyldighet Individuell plan En vägledning har tagits fram Del 3 Placeringsformer Stadigvarande vård och fostran Medgivande för privatplacering En viss kännedom om barnet behövs Medgivandeutredning Socialnämndens fortsatta ansvar Beslut om vård Placering i familjehem Hemmet ska vara utrett av en socialnämnd När hemmet är utrett av en annan socialnämnd Information och samråd före beslut Socialnämndens avtal med familjehemmet Placering i jourhem Ett jourhem ska vara utrett av socialnämnd Information och samråd före beslut Begränsad vårdtid Vårdplan och genomförandeplan kan behövas

9 Innehåll Konsulentstödda familjehem och jourhem En socialnämnd ska utreda hemmet Avtal med familjehemmet Socialnämndens ansvar Krav på dokumentation Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet Metoder för att utreda familjehem och jourhem Metod för initial bedömning Utredning av familjehem och jourhem Utredningens syfte En familj blir godkänd först i och med en placering Uppmärksamma risker för barnets trygghet och säkerhet Utredningens innehåll Familjens sammansättning, bakgrund, livssituation och levnadsvanor Boende och närmiljö Personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga Inställning till uppdraget Särskilt om utredning av jourhem Inställning hos barn och unga som redan bor i hemmet Informationskällor Intervjuer Hembesök Registeruppgifter Referenser En samlad bedömning av hemmets lämplighet Sammanställning av utredningen Dokumentation under utredningen Partsinsynen Placering i HVB Socialtjänsten har det sammanhållande ansvaret

10 Innehåll Tillstånd krävs för enskilda HVB Regler för HVB i förordning och föreskrifter Lag om obligatorisk registerkontroll av personalen Vårdens innehåll Skolgång för barn och unga i HVB Ungdomar som inte är skolpliktiga Hälso- och sjukvård vid placering i HVB Egenvård Hemlandstinget har kostnadsansvaret Tvång och begränsningar förutsätter lagstöd Dokumentation i HVB Gallring av uppgifter i personakter De särskilda ungdomshemmen SiS ska skyndsamt anvisa plats SiS kan besluta om utskrivning SiS kan besluta om tillfällig omplacering SiS är egen skolhuvudman SiS har särskilda befogenheter Den unges rättssäkerhet Dokumentation och utvärdering Den statliga tillsynen Nationella HVB-registret Placeringar över nationsgränser Ny reglering beslutad av riksdagen Svenska placeringar utomlands Familjehem som flyttar utomlands Utländska placeringar i Sverige Barnets bästa är utslagsgivande Uppehållstillstånd för barnet Socialnämndens ansvar efter beslut om godkännande Delegering av beslut Tillfällig placering av utländsk organisation

11 Innehåll Del 4 Barnets rättigheter och vårdnadshavarens ställning Barns behov och rättigheter Barns behov Barns behov i centrum (BBIC) Barnets rätt till delaktighet Rätt till relevant information Barnet ska få kontaktuppgifter Information om skälet till placeringen Information om rättigheter Barnets rätt att komma till tals Barnets möjligheter att påverka Barnets rätt till integritet Sekretess i förhållande till vårdnadshavare Sekretess i förhållande till andra personer Barnets rätt till insyn i sin egen personakt Barns rätt till insatser oberoende av samtycke Barn från 15 år kan få öppna insatser När vårdnadshavarna inte är överens Vårdnadshavarens ställning Vårdnadshavarens ansvar för barnet Vårdnadshavarens inflytande över vården Vårdnadshavarens roll vid en frivillig placering Vårdnadshavarens roll vid en LVU-placering Förmynderskapet påverkas inte Vårdnadshavarens rätt till insyn och delaktighet Socialtjänstens ansvar för samverkan med vårdnadshavaren Socialtjänsten har en långtgående informationsskyldighet Vårdnadshavarens rätt till insyn i barnets personakt Rätten att överklaga beslut Föräldrarna ska bidra till kommunens kostnader Umgängesfrågor Barnets umgänge med föräldrarna

12 Innehåll Kontakt med syskon och andra närstående Umgänge vid vård enligt SoL Barnets möjlighet att påverka umgänget Umgänge vid vård enligt LVU Planering av umgänget Den unges inställning ska tillmätas betydelse Umgängesbegränsning enligt LVU Skäl för umgängesbegränsning Totalt umgängesförbud Hemlighålla barnets vistelseort Begränsa umgänget med förälder som inte är vårdnadshavare Beslut om umgängesbegränsning ska övervägas Begränsa umgänget med syskon och andra närstående Vårdnadsöverflyttning Skäl till vårdnadsöverflyttning i vissa situationer Vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar Beslut att väcka talan om vårdnadsöverflyttning Råd och stöd till de nya vårdnadshavarna Ekonomisk ersättning till barnets nya vårdnadshavare Umgängesrätt och underhållsskyldighet Adoption Villkor för adoption Adoption som alternativ till familjehemsplacering Adoption efter vårdnadsöverflyttning Barnets rättsliga ställning efter en adoption Del 5 Placering av det enskilda barnet Vårdplanen Vårdplanens syfte Vårdplanens innehåll Målet med vården Vårdtidens längd

13 Innehåll Särskilda insatser Barnets umgänge med föräldrar och närstående Barnets och vårdnadshavarens inställning Samtycke till vårdplanen Samtycket bör vara skriftligt Samtycket kan återkallas Vård enligt LVU - trots samtycke till frivillig vård Samtycke vid akuta placeringar Vårdplanen kan behöva revideras Principer vid val av hem Val av vårdform Val av hem Undersöka möjligheten att placera i nätverket Placering av syskon Särskild kompetens och särskilt stöd kan behövas Att beakta vid val av HVB Konsultation inför val av behandlingsinsats Ekonomiska hänsyn Avtal om ömsesidiga åtaganden Avtal mellan socialnämnden och familjehemmet Avtal mellan socialnämnden och ett jourhem Generella villkor för familjehem och jourhem Frågor om ersättning Bidrag och andra sociala förmåner Avtal vid placering i HVB Beslutsunderlag och placeringsbeslut Vad beslutsunderlaget ska innehålla Barnets vårdbehov och hemmets resurser Aktuell familjehemsutredning Övervägande av placering hos närstående Placeringsbeslut

14 Innehåll Förberedelser inför en placering Barnet i fokus Information Inskolning Information och stöd till barnets vårdnadshavare Krisstöd Information Information till familjehemmet Nödvändiga uppgifter kan lämnas till familjehemmet Familjehem omfattas inte av socialtjänstsekretess Kontrakterade familjehem och jourhem Information till HVB Information till skola och hälso- och sjukvård Del 6 Vårdens genomförande Socialtjänstens kontakt med barnet eller den unge Den särskilda socialsekreterarens roll Relationens betydelse för barnet Socialsekreterarens kontakt med barnet Genomförandeplan Syfte och tillvägagångssätt Planen bör upprättas i samband med placeringen Delaktighet i planeringen Planen upprättas tillsammans med den som ger vården Genomförandeplanens innehåll Särskilda insatser Insatser som andra huvudmän har ansvar för Umgänge med föräldrar och andra närstående Socialtjänstens kontakt med barnet Uppföljning av genomförandeplanen Planering inför vårdens upphörande

15 Innehåll Råd, stöd och annan hjälp till föräldrar Stöd till föräldrarna avlastar barnet Information och delaktighet Stödet kan vara av olika slag Exempel på vad föräldrar önskar Råd, stöd och annan hjälp till hemmet Stora krav ställs på familjehemmet Samarbetet mellan familjehem och socialtjänst Vikten av att tydliggöra ömsesidiga förväntningar Utbildning till familjehem och jourhem Socialstyrelsens material för grundutbildning Stöd och handledning Kontinuerligt stöd Fortbildning och handledning Erfarenhetsutbyte med andra familjehem Dokumentation under placeringen Socialtjänstens dokumentationsskyldighet Dokumentation i barnets personakt Dokumentation av samtal med barn Vägledning om dokumentation av barnets bästa Video- och bandinspelningar av samtal med barn Dokumentation i familjehemsakten Rätt till insyn i familjehemsakten Regler om gallring Del 7 Socialnämndens ansvar att noga följa vården Uppföljningens syfte och innehåll En prioriterad uppgift Syfte Områden som alltid ska följas upp Hälsa Utveckling och socialt beteende

16 Innehåll Skolgång Relationer till anhöriga och andra närstående Uppföljningen ska omfatta besök och samtal Regelbundna besök i familjehem och HVB Enskilda samtal med barnet eller den unge Samtal med familjehemsföräldrarna Samtal med personal på HVB Samtal med vårdnadshavarna Särskilt om långsiktig vård i familjehem Behov av ytterligare insatser Handläggningen vid behov av ytterligare insatser Utredning Beslut Större förändringar i ett familjehem Ny eller kompletterad familjehemsutredning Separation mellan familjehemsföräldrar Övervägande av vården Ett övervägande är inget formellt beslut Om placeringen bör prövas i sak Underlag för nämndens övervägande Övervägandet ska även vara framtidsinriktat Överväga vårdnadsöverflyttning Förnyade överväganden varje halvår Inget formellt beslut fattas Fortlöpande omprövning av vården Skyldighet att ompröva vård enligt 3 LVU Utebliven omprövning Vad utredningen ska innehålla Handläggning av omprövningsärenden Risker och missförhållanden Kännedom om missförhållanden i nutid

17 Innehåll Riskfaktorer och riskmiljöer Erfarenheter från Vanvårdsutredningen Risker i dagens samhällsvård Förebygga och uppmärksamma missförhållanden Åtgärder vid misstänkta eller konstaterade missförhållanden Vikten av att ha rutiner Omedelbar skyddsbedömning och utredning Polisanmälan vid misstanke om brott Familjehemsföräldrars ställning Information till vårdnadshavaren Beslut om förbud att ta emot barn i sitt hem Omplacering Omplacering är en ingripande åtgärd Orsaker till omplacering Den unges och vårdnadshavarens rättigheter Omplacering vid vård enligt SoL Omplacering vid vård enligt LVU En omplacering ska föregås av en utredning Utredningen ska vara förutsättningslös och allsidig Noggranna förberedelser inför flyttningen Överflyttning av placeringsärende Bedömningskriterier vid överflyttning av ärenden Starkast anknytning Den enskildes önskemål Hjälpbehovets varaktighet Överflyttning av ärenden som rör placerade barn Vägledande principer för vård utanför det egna hemmet Placeringskommunens sammanhållna vårdansvar Barnets bästa Exempel på situationer då en överflyttning kan vara lämplig

18 Innehåll Del 8 Frågor kring vårdens upphörande Begäran om att vården ska upphöra Begäran om att vård enligt SoL ska upphöra Begäran om att vård enligt LVU ska upphöra Hemtagningsutredning Beslut om vårdens upphörande Upphörande av vård enligt SoL Upphörande av vård enligt LVU Vårdens upphörande i miljöfallen Vårdens upphörande i beteendefallen Flyttningsförbud Förbudet syftar till att tillgodose barnets bästa Socialnämnden kan ansöka om flyttningsförbud Tillfälligt flyttningsförbud Förutsättningar för flyttningsförbud Flyttningsförbud är en temporär åtgärd I avvaktan på att LVU-ansökan prövas Flyttningsförbud i avvaktan på vårdnadsöverflyttning Flyttningsförbud ska övervägas minst var tredje månad Planering inför vårdens upphörande Planera i god tid och med struktur LVU i hemmet Särskilt om successiv utslussning från HVB Förstärkt vårdkedja inom den statliga ungdomsvården Socialnämndens ansvar efter avslutad vård Ansvarig kommun efter avslutad vård Stöd och hjälp efter avslutad vård Fortsatt kontakt med hemmet och personligt stöd Hjälp med bostad, studier eller arbete Stöd till vårdnadshavaren och yngre barn

19 Innehåll Uppföljning i samförstånd sedan vården upphört Ungdomar som inte vill ta emot hjälp Uppföljning oberoende av samtycke Bakgrund till den nya bestämmelsen Restriktiv bedömning Uppföljningens innehåll Möjlighet att som vuxen ta del av sin personakt Del 9 Övriga fakta A-Ö Barnbidrag Barnpension Folkbokföring God man God man enligt föräldrabalken God man för ensamkommande barn Offentligt biträde Ombud Part Pass Polishandräckning Sekretessprövning Sekretessbrytande bestämmelser i OSL Studiehjälp Stödperson i kontakten med socialtjänsten Underhållsbidrag och underhållstöd Överförmyndaren Referenser Bilaga

20 Läsanvisning Innehåll och avgränsningar Denna handbok fokuserar på de uppgifter som socialtjänsten ställs inför när barn och unga behöver vård utanför det egna hemmet. Innehållet i handboken förutsätter att socialtjänsten redan har genomfört en utredning av barnets behov av skydd eller stöd enligt 11 kap. 1 och 2 SoL och kommit fram till att barnet behöver placeras i ett familjehem eller HVB. För vägledning i frågor som gäller socialnämndens utredningsskyldighet inom den sociala barn- och ungdomsvården hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:12) om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga, den tillhörande handboken samt formulär och stöddokument inom BBIC. Denna handbok är indelad i nio delar och är tänkt att användas som en uppslagsbok. I arbetet med att disponera innehållet har strävan varit att så långt möjligt följa socialnämndens ansvar för olika uppgifter i tidsordning från förberedelser inför vård i familjehem eller HVB till socialnämndens ansvar efter avslutad vård. Detta har dock inte varit möjligt fullt ut eftersom handboken också belyser många andra frågor. Handbokens karaktär av uppslagsbok innebär att den avsiktligt innehåller vissa upprepningar av text. För att göra det lättare att orientera sig i texten innehåller handboken många hänvisningar mellan olika avsnitt och kapitel liksom hänvisningar till andra handböcker och annat material som publicerats av Socialstyrelsen. För att tydliggöra regelverket återges dessutom bestämmelser i lagar, förordningar och föreskrifter i särskilda rutor. Handboken innehåller en detaljerad innehållsförteckning men inte något sakregister. Den som vill söka efter vissa ord i texten ges ändå möjlighet till detta eftersom handboken också är tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida (pdf). Denna handbok syftar inte till att ge svar på frågor om vilken vårdform familjehem eller HVB som lämpar sig bäst för olika kategorier av barn och unga eller vilket hem, som bör väljas i det enskilda fallet. Den innehåller därför inte några beskrivningar av specifika grupper av barn och unga eller metoder i arbetet. Svar på frågor finns också i flera andra handböcker som tidigare publicerats av Socialstyrelsen, se vidare under Referenser. 19

21 Läsanvisning Handboken innehåller inte heller någon vägledning i frågor som rör ekonomiska ersättningar till familjehem eller upphandling av HVB. I denna del hänvisas i stället till cirkulär och publikationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Förklaring av vissa begrepp Vad som sägs om familjehemsföräldrar och familjehem gäller i relevanta delar även jourhemsföräldrar och jourhem. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende avses med begreppet unga personer som har fyllt 18 men inte 21 år. I denna handbok används ofta begreppet barn och unga som ett samlingsbegrepp för åldersgruppen 0-20 år. Av språkmässiga skäl talas ibland enbart om barnet även om texten också kan gälla ungdomar som fyllt 18 år. När begreppet ung person används menas en person som tillhör åldersgruppen år. I texten används begreppet socialnämnd för att markera det ansvar som åvilar socialnämnden och när beslut inte kan delegeras till tjänstemän. Begreppet socialtjänst syftar i huvudsak på det arbete som tjänstemännen utför på delegation av nämnden. Begreppet samhällsvård omfattar placeringar av barn och unga i jourhem, familjehem och hem för vård eller boende (HVB). Denna verksamhet svarar mot vad som i den officiella statistiken över socialtjänstens insatser för barn och unga, i registerstudier och viss annan forskning kalllas heldygnsvård. I begreppet hem för vård eller boende ingår även de särskilda ungdomshem som Statens institutionsstyrelse ansvarar för om inget annat sägs. 20

22 Läsanvisning Förkortningar ADAD Adolescent Drug Abuse Diagnosis BBIC Barns behov i centrum Bet. Betänkande BO Barnombudsmannen BrB Brottsbalken BUP Barn- och ungdomspsykiatri BVC Barnavårdscentral HFD Högsta förvaltningsdomstolen HSL Hälso- och sjukvårdslagen JO Justitieombudsmannen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LOU Lagen om offentlig upphandling LU Lagutskottet LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga MTFC Multidimensional Treatment Foster Care MVG Motverka våld och gäng MultifunC Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö OSL Offentlighets- och sekretesslagen PDL Patientdatalagen PSL Patientsäkerhetslagen Prop. Proposition RÅ Regeringsrättens årsbok SFB Socialförsäkringsbalken SFS Svensk författningssamling SKL Sveriges Kommuner och Landsting FB Föräldrabalken FL Förvaltningslagen SiS Statens institutionsstyrelse SoF Socialtjänstförordningen SoL Socialtjänstlagen SOSFS Socialstyrelsens författningssamling SOU Statens offentliga utredningar SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten 21

23 Läsanvisning Aktuella lagar och förordningar Folkbokföringslagen (1991:481) Förordningen (1996:1036) om underhållsstöd Förordningen (1999:1134) om belastningsregister Förordningen (1999:1135) om misstankeregister Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken (1949:381) Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Lagen (1998:620) om belastningsregister Lagen (1998:621) om misstankeregister Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn Lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Patientdatalagen (2008:355) Patientsäkerhetslagen (2010:659) Passlagen (1978:302) Polislagen (1984:387) Skollagen (2010:800) Socialförsäkringsbalken (2010:110) Socialtjänstlagen (2001:453) Socialtjänstförordningen (2001:937) Studiestödsförordningen (2000:655) Studiestödslagen (1999:1395) Tandvårdslagen (1985:121) Utlänningslagen (2005:716) 22

24 Del 1 Allmänna utgångspunkter 23

25

26 Samhällsvårdens olika former Barn och unga som behöver vård utanför det egna hemmet kan efter beslut av socialnämnden tas emot i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB). Socialnämnden kan genom en så kallad privatplacering även medverka till att ett barn får bo stadigvarande hos en annan familj, utan att det är fråga om en placering i familjehem. Familjehem Med familjehem avses, enligt 3 kap. 2 SoF, ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Med yrkesmässigt bedriven verksamhet avses att den bedrivs kontinuerligt i förvärvssyfte. Ett familjehem kan antingen vara ett hem i barnets nätverk, ett så kalllat nätverkshem, eller ett hem där familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet. Insatsen familjehem förekommer även i lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (9 8 LSS). Familjehem enligt LSS är en insats som kan komma ifråga för barn och ungdomar med svåra funktionshinder som trots stödinsatser inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Placering i familjehem enligt LSS kan också aktualiseras om barnet eller den unga behöver gå i skolan på annan ort och därför inte kan bo hos sina föräldrar. 1 Insatsen är enbart en frivillig boendeform och ges inte för att skydda barnet eller kompensera för bristande föräldraförmåga. Se vidare Socialstyrelsens handbok om stöd till barn och unga med funktionsnedsättning. 2 Jourhem Med jourhem avses, enligt 6 kap. 6 tredje stycket SoL, ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran. För dessa hem finns särskilda regler. Enskilda hem i barnets nätverk, som tar emot ett och samma barn för en eller flera kortare perioder, omfattas inte av jourhemsbestämmelserna. (Se vidare kapitlet Placering i jourhem i Del 3). 1 Prop. 1992/93:159 s Socialstyrelsen (2012f) s

27 1 Samhällsvårdens olika former Hem för vård eller boende (HVB) Med hem för vård eller boende avses, enligt 3 kap. 1 SoF, ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. För vård av unga som på grund av eget beteende enligt 3 LVU behöver stå under särskilt noggrann tillsyn ska det finnas särskilda ungdomshem (12 första stycket LVU). Behovet av sådana hem ska tillgodoses av staten. Definitionsmässigt är även de särskilda ungdomshemmen HVB. 3 3 Prop. 2006/07:129 s

28 Samhällsvården i siffror Årsstatistik Den officiella statistiken över socialtjänstens insatser för barn och unga innehåller en stor mängd uppgifter om barn och unga som får så kallad heldygnsvård enligt SoL eller LVU. 4 Statistik över denna verksamhet redovisas i en årlig rapport från Socialstyrelsen. 5 I den officiella årsstatistiken används fyra olika mått: Nytillkomna barn och unga (ej heldygnsinsats under de föregående fem åren) Barn och unga för vilka insatser påbörjades under året Barn och unga med pågående insats den 1 november Barn och unga som erhållit insats någon gång under året Enligt kommunernas rapportering fick cirka barn och unga 0-20 år heldygnsinsatser någon gång under år Den 1 november samma år hade cirka barn och unga en heldygnsinsats och under året påbörjades sådana insatser för barn och unga. Av dessa var ungefär nytillkomna (se definition ovan). 84 procent av dessa nytillkomna fick vård enligt SoL som första insats, 15 procent blev omedelbart omhändertagna enligt LVU och två procent fick vård enligt LVU. Placeringsform, kön och ålder Familjehem är den i särklass vanligaste placeringsformen. Bland barn och unga med insats den 1 november 2011 var 67 procent placerade i familjehem och i åldersgruppen 0-12 år nära 90 procent. 6 Fler pojkar än flickor berördes av någon typ av heldygnsinsats under 2011, oavsett redovisningsmått. Knappt 60 procent var pojkar och drygt 40 procent flickor. Pojkarna var i något högre utsträckning än flickorna placerade i HVB jämfört med i familjehem. Åldersgruppen år dominerade oavsett redovisningsmått. Bland nytillkomna barn och unga (exklusive omedelbara LVU) var åldersgruppens andel nära 60 procent. 4 Begreppet heldygnsvård, som används i den officiella statistiken och i registerstudier, är liktydigt med samhällsvård. 5 Socialstyrelsen (2012d) 6 Med familjehem avses här även jourhem. 27

Trygg och säker vård i familjehem och HVB

Trygg och säker vård i familjehem och HVB Trygg och säker vård i familjehem och HVB Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende Antal barn och

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Översyn av riktlinjer för barn och ungdomar i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB)

Översyn av riktlinjer för barn och ungdomar i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-27 SN-2013/3437.719 1 (2) HANDLÄGGARE gunnel.hartvig-egebark@huddinge.se Socialnämnden Översyn av riktlinjer för barn

Läs mer

Riktlinjer för familjehemsvård

Riktlinjer för familjehemsvård Riktlinjer för familjehemsvård 1(49) Innehållsförteckning 1 ÖVERGRIPANDE INFORMATION... 7 1.1 Inledning... 7 1.2 Riktlinjernas syfte och innehåll... 7 1.3 Definition... 7 2 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga Katarina Munier 2014-06-19 Barnen har rätt till En vårdnadshavare och förmyndare i förälders ställe Ett hem och trygga och tillitsfulla relationer

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna och allmänna råden omfattar bland annat bestämmelser avseende socialnämndens ansvar för

De föreslagna föreskrifterna och allmänna råden omfattar bland annat bestämmelser avseende socialnämndens ansvar för 2012-05-077 Dnr 6.1-24822/2012 1(9) Regler och tillstånd Monica Jacobson monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Konsekvensutredning Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Se Ylva Ehn Motiv för översyn av SOSFS 2006:5 Större enhetlighet, mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas

Läs mer

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden Dnr SN11/72 Riktlinjer för placeringar av barn och unga Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/72 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av familjehem... 3 Syfte... 3 Barnperspektivet och

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga 2011-05-11 SIDAN 1 Ensamkommande barn och unga Vad gör socialtjänsten? Ingrid Persson enhetschef, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholm telefon 08 508 01 360 ingrid.persson@stockholm.se Föräldrakontakt.

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S)

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S) 2013-05-06 Dnr 10.1-7685/2013 1(8) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Läs mer

VÅRDNADSÖVERFLYTTNING

VÅRDNADSÖVERFLYTTNING VÅRDNADSÖVERFLYTTNING Sammanställning av uppgifter kring vårdnadsöverflyttade barn Vi har idag 2013-01-09 gjort 70 vårdnadsöveflyttningar på placerade barn. Första vårdnadsöverflyttningen jml FB 6:8 gjordes

Läs mer

Program för trygg och säker vård i familjehem och hem för vård eller boende. Redovisning av regeringsuppdrag

Program för trygg och säker vård i familjehem och hem för vård eller boende. Redovisning av regeringsuppdrag Program för trygg och säker vård i familjehem och hem för vård eller boende Redovisning av regeringsuppdrag Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM SOCIALFÖRVALTNINGEN Charlotte Bergström, 0554-194 50 charlotte.bergstrom@kil.se 2015-05-13 Beslutade av SN 84 2015-05-20 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM INDIVID-OCH FAMILJEOMSORGEN I KILS KOMMUN

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

LVU-utbildning den 24 mars 2011

LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förutsättningar för tillämpning Gäller alla barn som vistas i Sverige Missförhållande avseende hemmiljö eller eget beteende

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Bengt Olof Bergstrand

Bengt Olof Bergstrand Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Annika Staaf Socialtjänstlagen 2015 Till läsaren Till läsaren I denna upplaga har ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) tagits med t.o.m. SFS 2014:761. Detta innebär

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Förstudie av familjehem

Förstudie av familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Stefan Wik Förstudie av familjehem Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Metod... 1 2. Iakttagelser...2 2.1. Om familjeenheten och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Barns rättsliga ställning inom socialtjänsten

Barns rättsliga ställning inom socialtjänsten Barns rättsliga ställning inom socialtjänsten BBIC och juridik Titti Mattsson Lunds universitet Dagens program Allmänt om socialtjänstens insatser för barn i form av placeringar utanför hemmet. Tendenser

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Samhällets Styvbarns kunskapsbank

Samhällets Styvbarns kunskapsbank Samhällets Styvbarns kunskapsbank Sveriges fjärde femårsrapport om Barnkonventionens genomförande (2007) Varje land som undertecknat Barnkonventionen är enligt konventionen skyldigt (artikel 44:1) att

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Lagar styr socialtjänstens

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012 Gunilla Cederström Barn i Sverige år 2011 Cirka 2 miljoner barn Cirka 50.000 barn berörs varje år av föräldrarnas separation Samförståndslösningar

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Meddelandeblad. Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter

Meddelandeblad. Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet, Migrationsverket November 2004 Reviderat juli 2006 Handläggning

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2010-11-17

Fastställd av socialnämnden 2010-11-17 Riktlinjer för behovsbedömning och verkställighet barn, ungdom och familjer Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Fastställd av socialnämnden 2010-11-17

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3), ert dnr S2014/1332/FST

Socialstyrelsens yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3), ert dnr S2014/1332/FST 2014-06-23 Dnr 10.1-7441/2014 1(10) Avdelningen för kunskapsstöd Pär Alexandersson par.alexandersson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Stödboende en ny placeringsform för barn och unga. Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stödboende en ny placeringsform för barn och unga. Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stödboende en ny placeringsform för barn och unga Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 oktober 2015 Åsa Regnér Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, ideella föreningar m.fl. Nr 2/2012 Februari 2012 Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Information om en utredning

Information om en utredning Information om en utredning - Information om utredningar enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1 Hofors kommun 2009 Varför görs en utredning? Orsaken till att socialtjänsten inleder en utredning kan vara att:

Läs mer

Lex Sarah. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah

Lex Sarah. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah Lex Sarah Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

SOSFS 2012:4 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:4 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1, 2 och 4 socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse. 6 kap. 1

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1, 2 och 4 socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse. 6 kap. 1 Promemoria 2015-05-18 S2015/3723/FST Socialdepartementet Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453) Författningsförslag Härigenom föreskrivs

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 april 2014 T 602-13 KLAGANDE CH Ombud: Advokat NA MOTPART Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Ombud: Advokat EAZ SAKEN

Läs mer

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander Vårdnaden om barn Vårdnaden om ett barn

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Riktlinjer placerade barn och unga

Riktlinjer placerade barn och unga TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur 2015-05-09 SN 2015/0194.11.03 0480-450860 Socialnämnden Riktlinjer placerade barn och unga Förslag till beslut Socialnämnden fastställer

Läs mer

Meddelandeblad. Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade

Meddelandeblad. Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande Chefer och personal inom socialtjänstens individoch familjeomsorg Länsstyrelser juni 2009 Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 29 juni 2012 KLAGANDE 1. AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Peter Wanhainen Box 22554 104 22 Stockholm 2. Södermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

1(12) Myndighetsbeslut - Familjerätt. Styrdokument

1(12) Myndighetsbeslut - Familjerätt. Styrdokument 1(12) Myndighetsbeslut - Familjerätt Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig 1:e socialsekreterare, Anita Eklund Reviderad 3(12) Innehållsförteckning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 juni 2015 KLAGANDE 1. AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Tommy Lindell Advokatbyrån Allemans i Malmö AB Rörsjögatan 26 B 211 37

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-05-12 Dnr 8.5-6836/2015-9 1(10) Avdelning sydöst Alexandra Engelholm, Alexandra.Engelholm@ivo.se Jönköpings kommun Socialnämnden Kansliet för nämndservice

Läs mer