2001 YAMAHA CORPORATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2001 YAMAHA CORPORATION"

Transkript

1 RUKSNVSNN

2

3 ÖRSKTTSÅTÄRR VR VÄNL LÄS TT NO NNN U ÅR VR * örvara denna text på säker plats för senare referens. VRNN ölj alltid de grundläggande försiktighetsåtgärder som anges nedan för att undvika risken för allvarliga skador eller t o m dödsfall p gr av elchock, kortslutning, åverkan eller brandrisk. essa försiktighetsåtgärder innefattar, men är inte begränsade till, följande: Strömförsörjning/nätadapter nvänd endast med den spänning som anges för instrumentet. Korrekt spänning finns angivet på instrumentet typplåt. nvänd endast specificerad adapter (P-300 eller motsvarande som rekommenderas av Yamaha). tt använda fel adapter kan orsaka skador på instrumentet eller överhettning. Kontrollera den elektriska kontakten med jämna mellanrum och avlägsna all smuts och damm som kan ha samlats. Placera inte nätadaptern nära heta källor som värmeelement eller radiatorer, och undvik att skada sladden, placera tunga föremål på den, eller lägga den så att man kan trampa på den eller rulla föremål över den. Öppna inte Öppna inte instrumentet eller försök ta isär de inre delarna eller modifiera dem på något sätt. nstrumentet innehåller inga delar som kräver någon service av användaren. Om något skulle tyckas vara felaktigt, avbryt genast användandet och kontakta kvalificerad Yamaha personal för bedömning. Varning för vatten xponera inte instrumentet för regn, använd det inte nära vatten eller ånga eller fuktig miljö, eller placera behållare som innehåller vätskor som kan riskera spillas i någon öppning på instrumentet. antera aldrig nätkabel och kontakt med våta händer. Varning för eld Placera aldrig brinnande föremål som t ex stearinljus på instrumentet. Om du märker något anmärkningsvärt Om nätadapterns sladd blir nött eller skadad, eller om ljudet plötsligt försvinner, eller om ovanlig lukt eller rök observeras, slå omedelbart av strömmen och drag ur kontakten ur elanslutningen och få instrumentet undersökt av kvalificerad Yamahapersonal. ÖRSKTT ölj alltid de grundläggande försiktighetsåtgärder som anges nedan för att undvika risken för fysiska skador på ig själv eller andra, eller skador på instrumentet eller annan egendom. essa försiktighetsåtgärder innefattar, men är inte begränsade till, följande: Strömförsörjning/nätadapter När kabeln dras ur eluttaget, håll alltid i själva kontakten och inte i kabeln. Kabeln kan skadas av att man drar i den. rag ur nätkabeln om instrumentet inte används över en längre period, eller vid åska. Placering Utsätt inte instrumentet för miljöer med extremt mycket damm eller vibrationer, extrem kyla eller värme (t ex direkt solljus, nära värmeelement eller i en bil under en varm dag) för att undvika risken för deformation av panelen eller skador på de interna komponenterna. nvänd inte instrumentet nära elektriska produkter som TV, radio eller högtalare då detta kan orsaka störningar. Placera inte instrumentet på instabilt underlag så att det riskerar att falla omkull. rag ur alla anslutna kablar innan instrumentet flyttas. 3

4 nslutningar nnan anslutningar görs till andra elektroniska apparater, slå av strömmen för alla apparaterna. Ställ alla volymer på minimum nivå innan strömmen slås till eller från. fter sammankopplingen, öka volymen gradvis tills önskad nivå nås, samtidigt som instrumentet spelas. Skötsel Rengör instrumentet med en ren, torr trasa. nvänd inte slipande rengöringsmedel, vaxer, lösningsmedel eller kemiskt behandlade putsdukar. antering Placera inte föremål av plast eller vinyl eftersom dessa kan missfärga panel eller klaviatur. Lägg inte hela in tyngd över instrumentet eller placera tunga föremål på det och använd inte överdrivet våld mot knappar, omkopplare eller anslutningar. Spara data Spara och gör backup för ina data ata i aktuellt minne (se sid 39) går förlorad när u slår av strömmen för instrumentet. Spara datan till diskett/user enhet (se sid 39). Sparad data kan gå förlorad p gr av fel eller felaktig hantering. Spara viktiga data till diskett. När u ändrar inställningar i en displaysida och sedan lämnar denna sida blir System Setup data (enligt listan Parameter hart i det separata ata List häftet) automatiskt lagrat. enna editerade data går emellertid förlorad om u slår av strömmen utan att lämna på korrekt sätt från relevant display. ör backup av diskett ör att skydda sig mot att förlora data p gr av att media skadas, rekommenderar vi att u sparar viktiga data till två disketter. Yamaha ansvarar inte för skador orsakade av felaktigt hantering eller modifiering av instrumentet, eller för data som förlorats eller förstörts. Slå alltid av strömmen när instrumentet inte används. Även när strömbrytaren är i STNY position, flödar elektrisk ström genom instrumentet vid en minimal nivå. Se till att koppla ur nätadaptern ur vägguttaget när u inte använder instrumentet över längre period. 4

5 Tack för att u köpt Yamaha! Vi rekommenderar att u läser denna bruksanvisning noggrant så att u kan dra full nytta av alla de förnämliga funktionerna i. essutom rekommenderar vi att u förvarar denna bruksanvisning på säker plats för framtida referens. 5

6 Medföljande tillbehör P-300 nätadapter iskett [innehåller filer med ackompanjemangsstilar (sid och 59) samt M drivrutin (sid 154)] Notställ (sid 17) ata lista ruksanvisning eträffande denna bruksanvisning och ata List enna bruksanvisning består av fyra huvudavsnitt: ntroduktion, Snabbguide, rundläggande hantering och Referensdel. essutom medföljer en separat ata List. ntroduktion (sid 3 19): Var vänlig läs detta avsnitt först. Snabbguide (sid 0 37): etta avsnitt förklarar enkelt de vanligaste kontrollerna. rundläggande hantering (sid 3 51): detta avsnitt ges en fördjupning av hanteringen, inklusive displaybaserade kontroller. Referens (sid 5 ff): etta avsnitt förklarar hur man gör detaljerade inställningar för de olika funktionerna i. ata List : ljudlista, M data format, etc. * llustrationer och den L ruta som visas i denna bruksanvisning är endast avsedd som instruktion och kan utseendemässigt skilja sig från vad u ser i itt instrument. * e exempel som visas i denna bruksanvisning är tagna från PSR-000 och på engelska. * enna produkt (PSR-000) är tillverkad med licens för U.S. Patent nummer , , 5470 och från VL Technologies Ltd. * e bitmap fonter som används i detta instrument har tillhandahållits och ägs av Ricoh o., Ltd. * cke auktoriserad kopiering av upprättshovsskyddad mjukvara för annan användning än användarens privata bruk är förbjuden. Varumärken: pple och Macintosh är varumärken för pple omupter nc. M-P/T är varumärke för nternational usiness Machines orporation. Windows är registrerat varumärke för Microsoft orporation. lla andra varumärken är respektive tillverkares egendom. 6

7 antering av diskettstation och disketter Se till att hantera disketter och diskettstation varsamt. ölj de viktiga anvisningarna nedan. Kompatibla typer av disketter 3,5" och disketter kan användas. tt sätta i och ta ur diskett ör att sätta i en diskett i diskettstationen: åll den med etikettsidan vänd uppåt och dess metallucka vänd mot diskettstationens öppning. Skjut därefter in den helt tills den klickar på plats. Lampa När strömmen är påslagen lyser alltid denna lampa för att indikera att diskettstationen är klar för användning. örsök aldrig trycka ut en diskett eller slå av strömmen under en läs- eller skrivoperation! etta kan skada såväl diskett som diskettstation! Tryck utkastarknappen sakta i botten så att disketten sticker ut. Tag därefter ut den försiktigt för hand. Om utkastarknappen inte tryckts ordentligt eller för snabbt kanske mekanismen inte fungerar korrekt och disketten fastnar halvvägs. Om detta inträffar, försök inte att dra ur disketten. etta kan skada diskettstationens mekanism och/eller disketten. örsök istället trycka utkastarknappen ännu en gång eller tryck in disketten igen och gör om proceduren noggrant. Se till att ta ur disketten ur diskettstationen innan strömmen bryts. n diskett som lämnas i diskettstationen över längre period suger lätt åt sig damm och smuts som kan orsaka läs/skrivfel. Rengöring av diskettstationens läs/skrivhuvud ör att ta ur en diskett i diskettstationen: nnan u tar ur en diskett, försäkra ig om att data inte håller på att skrivas till disketten. Om data håller på att skrivas i någon av följande operationer visas Now executing (= enomför nu), Now copying (= Kopierar nu) och Now formatting (= ormaterar nu) meddelande i displayen. lytta, kopiera, klistra, spara eller radera data (sid 4-44). Namnge filer och mappar (sid 41); skapa en ny mapp (sid 44). Kopiera en diskett till en annan (sid 150); formatera en diskett (sid 150). Rengör läs/skrivhuvudet regelbundet. nstrumentet är utrustat med ett avancerat magnetiskt läs/skrivhuvud som efter långvarigt bruk kan bli nedsmutsat med damm eller andra partiklar som kan orsaka datafel. ör att hålla diskettstationen i gott skick rekommenderar vi att regelbundet rengöra med en ry-type-ead leaning isk som kan anskaffas i de flesta databutiker eller hos in Yamaha-handlare. Sätt aldrig i någonting annat än en diskett i diskettstationen. ndra föremål kan orsaka skador. Utkastarknapp 7

8 eträffande disketter Skötsel av disketter: Placera aldrig tunga föremål på disketter eller böj dem på något sätt. örvara alltid disketter i sitt etui när de inte används. Lämna aldrig diskett i miljöer utsatta för starkt direkt solljus, extremt höga eller låga temperaturer eller hög fuktighet. Öppna aldrig diskettens metallucka för hand eller peta på diskettens interna ytor. åll disketter borta från starka magnetfält som kan avges från högtalare, TV, motorer, etc, eftersom detta kan orsaka att data raderas helt eller delvis och göra disketten oläsbar. nvänd aldrig en diskett med deformerat hölje eller metallucka. Sätt aldrig på något annat än därför avsedda etiketter och se till att dessa appliceras korrekt. Skydda ina data: ör att skydda data från ofrivillig radering, ställ skyddstappen i protect läge (hålet öppet). ålet öppet (skrivskyddad) ata backup ör maximal säkerhet rekommenderar vi starkt att u har två kopior av viktiga data på separata disketter. et bästa är att dessa två förvaras skilda från varandra. På så sätt har u tillgång till ina data även om en disk blir förstörd eller försvinner. nvänd Kopiera från disk till disk -funktionen som finns beskriven på sid 150 för att göra en backupdiskett. eträffande displaymeddelanden tt meddelande (information eller bekräftelse) visas ibland i displayen för att förenkla hanteringen. När ett sådant meddelande visas, följ helt enkelt instruktionerna som anges, genom att trycka på motsvarande knapp intill displayen. u kan välja olika språk från elp displayen (sid 49). detta exempel, tryck [] (YS) knappen för att genomföra formatering.

9 nnehållsförteckning ntroduktion... 3 ÖRSKTTSÅTÄRR... 3 Medföljande tillbehör... 6 eträffande denna bruksanvisning och ata List... 6 antering av diskettstation och disketter... 7 eträffande displaymeddelanden... Tillämpningar... 1 Vad kan u göra med? örberedelser för Panelkontroller och anslutningar... 1 Snabbguide... 0 Spela emos... 0 Song uppspelning... 1 Uppspelning av Songs...1 Spela med ljuden... 5 Spela med ett ljud...5 Spela med två ljud samtidigt...6 Spela med olika ljud i vänster och höger hand...7 Spela med Styles... Spela en kompstil... Stilens sektioner...30 One Touch Setting...3 Music inder nvänd Music inder...33 Sök bland Music inder programmeringar...34 Spara och återkalla Music inder data...35 Spela med Songs Spela tillsammans med...36 nspelning...37 rundläggande hantering Organisera ina data... 3 xempel öppna/spara display för Voice...39 Välja filer och mappar il/mapp-relaterade operationer Namnge filer/mappar...41 lytta filer/mappar...4 Kopiera filer/mappar...43 Radera filer/mappar...43 Spara filer...44 Organisera filer genom att skapa ny mapp...44 Visa överliggande sidor...44 nge bokstäver och ändra ikoner...44 nvänd [T NTRY] ratten irect ccess snabbval av displayer jälp-meddelanden nvänd metronomen ustera tempot Tap Tempo...51 Spela emos...5 Ljud...54 Välj ett ljud Layer/Left spela flera ljud samtidigt Layer lägger samman två olika ljud Left ställer separata ljud för vänster och höger omfång på klaviaturen Lägg effekter till ljuden PT N hjul & MOULTON hjul... 5 ustera oktavläget... 5 Styles...59 Spela en kompstil Spela enbart stilens rytmspår ustera volymbalans/tysta spår ckordläggning... 6 rrangera Style mönstret (SKTONR: MN ///, NTRO, NN, RK) Stoppa Style uppspelning med tangenterna (SYN. STOP) Välja ntro och nding typer (NTRO/NN) Spela automatiska ill-in mönster vid byte av ackompanjemangssektioner uto ill n Passande panelinställning till vald Style (ON TOU STTN) utomatiskt byte av One Touch Setting med sektionerna OTS link... 6 Memorera panelinställningar i One Touch Setting (ON TOU STTN)... 6 Kalla fram bästa inställningen för in musik Music inder Sök bästa inställning Music inder Search ditera programmeringar Music inder Record dit Multi Pads...73 Spela Multi Pads hord Match Multi Pad dit Song uppspelning...75 Kompatibla typer av Songs Song uppspelning Spela interna Songs Spela upp Songs på diskett... 7 Övriga operationer relaterade till uppspelning... 7 Tysta specifika stämmor Track1/Track/xtra Tracks

10 Repeterad uppspelning av ett specifikt omfång Visa musikens noter Score (endast PSR-000)... 0 Visa sångtext... 3 Spara och återkalla egna panelinställningar Registration Memory... 4 Memorera panelinställningar Registration Memory... 4 Spara ina Registration Memory inställningar...5 Återkalla en Registration Memory inställning... 6 ditera ljuden Sound reator... 7 antering... 7 Regular Voice parametrar... Organ lutes (endast PSR-000) Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator... 9 eträffande Song inspelning... 9 Quick Recording Multi Recording Spela in individuella toner Step Record antering...96 Spela in melodi Step Record (Note)...9 Spela in ackordsbyten för ackompanjemangsautomatiken Step Record (hord)...99 ör inspelningsval: starta, stoppa, Punch n/out Rec Mode ditera en inspelad Song ditera kanalrelaterade parametrar hannel...10 ditera toner ditera ackord ditera system SYS/X. (System xclusive) Lägga in och editera sångtext npassa vent List ilter Skapa ackompanjemangsstilar Style reator tt skapa egna ackompanjemangsstilar Style ile ormat antering nspelning i verklig tid grunderna Step inspelning Samla en ackompanjemangsstil ssembly ditera den skapade ackompanjemangsstilen Ändra rytmkänslan roove och ynamics ditera kanaldata ör Style ile ormat inställningar Parameter Skapa Multi Pads Multi Pad reator...11 antering Multi Pad inspelning i verklig tid Record Starta inspelning Stoppa inspelning Step inspelning eller editera Multi Pad dit ustera volymbalanser och byt ljuden Mixing onsole..11 antering Ställ nivåer och ljud Volume/Voice... 1 Ändra klangfärgen på ljudet ilter Ändra tonhöjdsrelaterade inställningar Tune ustera effekterna ffekt struktur Ställ in equalizer Q (endast PSR-000) nvänd en mikrofon M. (PSR-000)...1 Välj en Vocal armony typ nställningar för Vocal armony och mikrofon MROPON STTN ustera Vocal armony inställningar och mikrofoneffekt OVRLL STTN Ställ mikrofonvolym och relaterade effekter TLK STTN ör totala och andra viktiga inställningar unction antering instämning och tonhöjd/välj en skala Master Tune/Scale Tune Totalstämning Master Tune Välj en skala Scale Tune Ställ Song-relaterade parametrar Song Settings Ställ parametrar relaterade till ackompanjemangsautomatiken Style Setting, Split Point och hord ingering Ställ parametrar relaterade till ackompanjemangsautomatiken Style Setting och Split Point Ställ metod för ackordläggning hord ingering

11 ör inställningar för pedaler och klaviatur/panel ontroller ör inställningar för pedaler Ändra anslagskänslighet, modulation och transponering Keyboard/Panel Ställ Registration Sequence, reeze och Voice Set Specificera ordningsföljden när Registration Memory återkallas Registration Sequence...14 ehåll panelinställning reeze...14 Ändra de automatiskt gjorda ljudinställningarna Voice Set Ställ armony och cho Ställ M parametrar ör totala inställningar (Local ontrol, lock etc.) System Sända M data Transmit Ta emot M data Receive nställningar för grundton Root nställningar för ackordtolkning hord etect Övriga inställningar Utility nställningar för ade n/out, Metronome, Parameter Lock och Tap ON nställningar för display och ljudnummerindikering ON Kopiera och formatera disketter isk nge itt namn och välj språk Owner Återställ fabriksprogrammerade inställningar för System Reset nvänd in med andra apparater nvänd hörlurar (PONS uttag)...15 nslut mikrofon eller gitarr (M./LN N uttag) (endast PSR-000) Spela med ljudet från genom en extra förstärkare och spela in ljudet i en yttre anläggning (UX OUT/OUTPUT uttag) nvänd pedal (fotkontakt) eller volymkontroll (OOT PL 1/ uttag) nslut yttre M apparater (M anslutningar) nslut till dator (M anslutningar/ TO OST anslutning) Vad är M? Vad u kan göra med M...15 atakompatibilitet...15 iskformat...15 Sequenceformat Ljudallokeringsformat elsökning Specifikationer Register ntroduktion Snabbguide rundläggande hantering Organisera ina data Spela emos Ljud Styles Multi Pads Song uppspelning Spara och återkalla egna panelinställningar Registration Memory ditera ljuden Sound reator Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator Skapa ackompanjemangsstilar Style reator Skapa Multi Pads Multi Pad reator ustera volymbalanser och byt ljuden Mixing onsole nvänd en mikrofon M. (PSR-000) ör totala och andra viktiga inställningar unction nvänd in med andra apparater ilagor 11

12 Tillämpningar nvänd detta register för att snabbt finna information för någon speciell tillämpning. Lyssna Lyssna till interna Songs... sid 76 Lyssna till Songs på diskett... Spela Songs på diskett på sid 7 Lyssna till emo Songs... sid 5 Lyssna till demo av ett enskilt ljud... sid 54 Lyssna till Songs med s speciella ljud... sid 1 Spela Spela i önskad tonart... Transpose ssign på sid 141 Kombinera två ljud... Layer lägger samman två olika ljud på sid 56 Spela separata ljud med höger och vänster hand... Left ställer separata ljud för vänster och höger omfång på klaviaturen på sid 57 Ändra ljudet Påverka ljudet med anslag och andra effekter... Lägg till effekter på sid ustera effekterna på sid 14 ustera volymbalansen... sid 1 Kombinera två ljud... Layer lägger samman två olika ljud på sid 56 Spela separata ljud med höger och vänster hand... Left ställer separata ljud för vänster och höger omfång på klaviaturen på sid 57 Skapa ljud... sid 7 Spela med ackompanjemang Spela med ackompanjemangsautomatiken... sid 59 Tag fram en idealisk panelinställning för in musik... sid 69 Öva Öva med ett exakt och stadigt tempo... nvänd metronomen på sid 50 Spela in Spela in itt framförande... sid 93, 94 Skapa en Song genom att ange toner... sid 96 Skapa ina egna inställningar Skapa ljud... sid 7 Skapa ackompanjemangsstilar... sid 10 Skapa Multi Pads... sid 11 1

13 Tillämpningar nvänd mikrofon (endast PSR-000) nslut mikrofonen... nslut mikrofon eller gitarr (M./LN N uttag) på sid 15 Lägg stämmor till in sång... sid 19 nställningar Memorera panelinställningar... sid 4 Ändra tonhöjden/välj en skala... sid 135 ör detaljerade inställningar för Song uppspelning... sid 137 ör detaljerade inställningar för det automatiska ackompanjemanget... sid 13 ör detaljerade inställningar för klaviaturljuden... sid 141 ör detaljerade inställningar för M... sid 145 nslut PSR 000/1000 till andra apparater rundläggande information om M... Vad är M? på sid 155 Spela in itt framförande... Spela med ljudet från genom en extra förstärkare och spela in ljudet i en yttre anläggning (UX OUT/OUTPUT uttag) på sid 153 Öka volymen... Spela med ljudet från genom en extra förstärkare och spela in ljudet i en yttre anläggning (UX OUT/OUTPUT uttag) på sid 153 nslut till dator.... nslut till dator (M anslutningar/to OST anslutning) på sid 154 Snabba lösningar rundläggande funktioner i och hur u bäst använder dessa... sid 1, 14 Återställ till fabriksinställningar... Återställ fabriksprogrammerade inställningar för System Reset på sid 151 Meddelanden i displayen... eträffande displaymeddelanden på sid elsökning... sid

14 Vad kan u göra med? SON Spela upp tidigare inspelade Songs (sid 1, 36, 75) u kan lyssna till en rad fabriksinspelade melodier såväl som musik som kan anskaffas på diskett. Multi Pads Krydda itt framförande med speciella fraser och rytmiska effekter (sid 73, 11) enom att helt enkelt trycka på någon Multi Pad erhåller u korta rytmiska eller melodiska fraser. u kan också skapa ina egna Multi Pad fraser genom att spela in dem direkt från klaviaturen. MO Upptäck emo (sid 0, 5) essa ger inte bara exempel på de förnämliga ljud och kompstilar som finns i instrumentet. e introducerar även en rad funktioner och finesser och ger ig goda idéer om hur kan användas! SON XTR TRKS TRK TRK 1 RPT MTRO- NOM (STYL) (L) (R) R TOP STRT/STOP RW TL STUO SOUN RTOR NW SON STYL POP & ROK SYN. STRT SWN & ZZ LLROOM MR & WLTZ TL RORN MXN ONSOL LL N LTN USR PRT MNU MO TRNSPOS TMPO TP TMPO LP RST RST MSTR VOLUM STOP UNTON N/OUT MULT P RT SS LN MN MX NNL ON/O STNY ON STYL ONTROL MP RK NTRO MN NN / rit. UTO LL N OTS LNK SYN. STOP SYN. STRT STRT/STOP PRT STYL acka upp itt framförande med det automatiska ackompanjemanget (sid, 59) enom att spela ett ackord i vänster hand får u automatiskt ett helt komplett ackompanjemang. Välj en kompstil som t ex pop, jazz, latin, etc ( och låt ge ig hela den orkestrala bakgrunden! TL RORN Spela in ina framföranden (sid 9, 10) Med de kraftfulla och lättskötta inspelningsfunktionerna kan u spela in ina egna klaviaturframföranden och skapa ina egna fullt orkestrerade kompositioner, vilka u sedan kan spara till USR enheten eller till en diskett för senare bruk. 14

15 L en stora L rutan (tillsammans med panelens olika knappar) ger en omfattande men samtidigt lättfattlig kontroll över hanteringen av. MUS NR Kallar fram perfekta inställningar (sid 33, 69) Om u vet vilken melodi u vill spela, men inte vilken kompstil eller vilket ljud som är det rätta, låt Music inder hjälpa ig. Välj bara en melodititel så kallar automatiskt fram den mest lämpade stilen och ljudet. VO Massor med realistiska ljud (sid 35, 54) har en enorm källa med exceptionellt autentiska och dynamiska ljud inklusive piano, stråkar, träblås och mycket annat! K NXT LT OL VO T TOU SUSTN RMONY/ O MONO SP VRTON VO PNO & RPS..PNO ORN & ORON PRUSSON MN LYR UTR SS RSS WOOWN XT LT MUS NR T NTRY STRNS NTR USR M. V TYP SLT OVR SNL OR & P ORN LUTS M. STTN RSTRTON MMORY RZ VOL RMONY SYNT. TLK ON TOU STTN UPPR OTV RST T X MMORY Organ lutes (PSR-000) Skapa ina egna orgelljud (sid 91) enna speciella funktion ger ig inte bara en uppsättning läckra orgelljud, utan också möjligheten att skapa ina egna, precis som på en traditionell orgel med hjälp av kontroller för de olika fottalen och percussiva effekter. TO OST anslutning Skapa musik med dator snabbt och lätt (sid 154) ra nytta av den fantastiska musikvärld som datorn ger möjlighet till. nslutningar och inställningar blir exceptionellt enkla och u kan spela upp ina datorinspelade stämmor med olika instrumentljud allt från en enda! Vocal armony (PSR-000) Lägg automatiskt stämmor till in sång (sid 1) en fantastiska Vocal armony funktionen (i PSR-000) skapar automatiskt stämmor till in röst när u sjunger i mikrofonen. u kan t o m ändra könet på de harmoniska rösterna. T ex, om u är man kan u sjunga duett med en kvinna (och vice versa). L ONTRST TO OST Mac M P1 P OST SLT N M OUT M. LN OOT PL NPUT VOLUM M./ LN N L R R L/L+R UX OUT OUTPUT (LVL X) N 16V 15

16 L R örberedelser för 1 Se till att STNY/ON kontakten på PSR-000/ 1000 står i STNY (från) läge. nslut ena änden av nätkabeln till P nslut Strömförsörjning kontakten på P-300 till N anslutningen på s bakre panel. Procedur för uppstart Så snart u gjort alla önskade anslutningar (sid 15) mellan in och andra apparater, se till att alla volyminställningar är nerdragna till noll. Slå därefter på varje apparat i in uppkoppling och börja med M master (sändande), M slavar (mottagande) och därefter ljudutrustning (mixers, förstärkare, högtalare, etc). etta garanterar en smidig M hantering och förhindrar skador på högtalare. När strömmen skall slås av för uppsättningen, drag först ner volymen för varje ljuddel och slå sedan av strömmen för varje apparat i omvänd ordning (först ljuddelar, därefter M). M-master (sändande apparat) ) R L/L+R OUTPUT N 16V N STRÖMMN PÅ!! Till vägguttag som M slav (mottagande M apparat) 4 nslut den andra änden (vanliga stickkontakten) till ett lämpligt vägguttag. VRNN nvänd endast en Yamaha P-300 nätadapter (eller annan adapter som speciellt rekommenderas av Yamaha) när u strömförsörjer itt instrument. nvändning av annan adapter kan orsaka oreparerbara skador på såväl adapter som och t o m utgöra risk för stötar! KOPPL LLT UR NÄTPTRN NÄR U NT NVÄNR. Ljudutrustning (först mixer, sedan förstärkare) VRNN vbryt aldrig strömförsörjningen (t ex koppla ur nätadapter) när u gör någon programmeringsoperation i. et kan resultera i att data går förlorad. VRNN Även när strömbrytaren är i STNY position, flödar elektrisk ström genom instrumentet vid en minimal nivå. Se till att koppla ur nätadaptern ur vägguttaget när u inte använder över längre period. 16

17 Starta Notställ VRNN ör att förhindra tänkbar skada på högtalare eller annan ansluten elektronisk utrustning, slå alltid först på strömmen för PSR-000/ 1000 innan u slår på strömmen för förstärkare eller mixer, etc. På motsvarande sätt, slå av strömmen för efter att strömmen för förstärkare eller mixer slagits av. VRNN Även när strömbrytaren är i STNY position, flödar elektrisk ström genom instrumentet vid en minimal nivå. Se till att koppla ur nätadaptern ur vägguttaget när u inte använder över längre period. nnan u slå på och av strömmen för, dra först ner volymen på ansluten ljudanläggning. Tryck [STNY/ON] omkopplaren. Normalvisningen visas i displayen. levereras med ett notställ som monteras på instrumentet genom att stickas ner i spåret i bakre kanten av panelen. Panelens logotyper e s k logotyper som finns tryckta på panelen på PSR-000/ 1000 anger de standarder och format den kan hantera och dess speciella funktioner som ingår. M System Level 1 M System Level 1 är ett tillägg till M standarden som garanterar att all M-kompatibel musikdata blir korrekt uppspelad av varje M-kompatibel tongenerator, oavsett fabrikat. STNY ON MN LYR LT MUS NR X ormat X är ett nytt M format skapat av Yamaha. etta utgör på ett anmärkningsvärt sätt en förbättring och vidarutveckling av M Level System 1 standarden genom att ge större utbud av högkvalitativa ljud plus avsevärt större möjligheter till effekthantering, fortfarande fullt kompatibelt med M. enom att använda X ljuden i blir det möjligt att spela in X-kompatibla Song filer. När u är klar för att åter slå av strömmen, tryck [STNY/ON] omkopplaren ännu en gång. Såväl display som diskettstationens lampa kommer att slockna. ustera kontrasten för displayen. Om L skärmen är svår att avläsa, justera kontrasten med [L ONTRST] ratten på den bakre panelen. Ställ volymen. nvänd [MSTR VOLUM] kontrollen för att ställa en lämplig ljudnivå. MSTR VOLUM MN L ONTRST MX N/OUT X ormat Yamaha X formatet förstärker SM (Standard M ile) standarden med större funktionalitet och är öppen för framtida expansion. är kapabel att visa sångtexter i textrutan när en X fil med sådan data spelas. (SM är det vanligaste gemensamma format som används för M sequence filer. är kompatibelt med SM format 0 och 1 och spelar in Song som SM format 0.) Vocal armony (endast PSR-000) Vocal armony utgör en förnämlig signalprocessorteknik som automatiskt lägger till lämplig stämma till den solosång u själv sjunger. Vocal armony kan till och med ändra karaktären och könet på in röst och lägga olika former av stämföring och skapa en mängd harmoniska effekter för in röst. isk Orchestra ollection O är ytterligare ett ljudallokeringsformat som är kompatibelt med en lång rad Yamaha instrument och M apparater. Style ile ormat Style ile ormat S är Yamahas originalformat för ackompanjemangsmönster som arbetar med ett unikt konverteringssystem och ger ackompanjemangsautomatik av högsta kvalitet för en stor mängd olika ackordstyper. använder S internt, läser S disketter som finns som extra tillbehör och skapar S stilar med hjälp av Style reator funktionen. 17

18 Panelkontroller och anslutningar 55 L ONTRST 74 TO OST 75 Mac M P1 P OST SLT N 76 M OUT STNY ON 1 STYL ONTROL MP RK NTRO MN SON STYL 15 MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM MX NN / rit. TRK (L) N TRNSPOS N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO LL N OTS LNK LLROOM LTN MULT P SYN. STOP TMPO STOP SYN. STRT MTRO- NOM RST RST MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS 43 4 LN NNL ON/O PRT PT N MOULTON 3 4 PONS LK 36 T 37 3 S R 41 4 L L M M L L M 59 M R L 1 1 R 3 66 S 67 STRÖM 1 [STNY/ON] omkopplare... sid 17 UL 3 PT N... sid 5 MOULTON (endast PSR-000)... sid 5 ÖRLURR 4 [PONS] uttag... sid 15 MTRONOM 5 [MTRONOM] knapp... sid 50 SON [XTR TRKS (STYL)] knapp... sid 79 [TRK (L)] knapp... sid 79 [TRK 1 (R)] knapp... sid 79 [RPT] knapp... sid 79 [R] knapp... sid 9 [TOP] knapp... sid 7 [STRT / STOP] knapp... sid 76 [RW] knapp... sid 7 [] knapp... sid 7 STYL 15 STYL-knappar... sid 59 TRNSPOS 16 [] [] knappar... sid 141 TMPO 17 1 [] [] knappar... sid 50 [TP TMPO] knapp... sid 51 MSTR VOLUM 19 [MSTR VOLUM] ratt... sid 17 0 [ N / OUT] knapp... sid 65 MULT P 1 [1] - [4] knappar... sid 73 [STOP] knapp... sid 73 STYL ONTROL 3 [MP] knapp... sid 60 4 [RK] knapp... sid 64 5 [NTRO] knapp... sid 31, 66 6 MN [] knapp... sid 64 7 MN [] knapp... sid 64 MN [] knapp... sid 64 9 MN [] knapp... sid [NN / rit.] knapp... sid 31, [UTO LL N] knapp... sid 66 3 [OTS LNK] knapp... sid 6 33 [SYN.STOP] knapp... sid [SYN.STRT] knapp... sid [STRT / STOP] knapp... sid 60 TL STUO 36 [SOUN RTOR] knapp... sid 7 37 [TL RORN] knapp... sid 9, 10 3 [MXN ONSOL] knapp... sid 11 MNU [MO] knapp... sid 5 [LP] knapp... sid 49 [UNTON] knapp... sid 133 1

19 M. LN OOT PL NPUT VOLUM 73 M./ LN N L R R L/L+R UX OUT OUTPUT (LVL X) 0 1 N 16V XT K MN LYR LT MUS NR NXT T NTRY LT OL 56 VO PNO & RPS. UTR STRNS NTR USR M. V TYP SLT OVR SNL 5 VO T TOU 67 SUSTN 57 5.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RSTRTON MMORY RZ RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK ON TOU STTN SP UPPR OTV RST 64 PRUSSON WOOWN T X VRTON 61 6 MMORY S R 71 7 L L L L L 4 5 S 5 L L 9 M 90 O SPLY KONTROL 4 [] - [] knappar... sid [RT SS] knapp... sid [LN] knapp... sid [NNL ON / O] knapp... sid 61, 7 46 [1 ] - [ ] knappar... sid [K] knapp... sid 40, 46 4 [NXT] knapp... sid 40, STÄMM TLL / RÅN [MN] knapp... sid STÄMM TLL / RÅN [LYR] knapp... sid STÄMM TLL / RÅN [LT] knapp... sid 56 5 [NTR] knapp... sid [T NTRY] ratt... sid [XT] knapp... sid [L ONTRST] ratt... sid 17 VO T 56 [LT OL] knapp... sid 5 57 [TOU] knapp... sid 57 5 [SUSTN] knapp... sid [RMONY / O] knapp... sid 5 60 [MONO] knapp... sid 5 61 [SP] knapp... sid 57 6 [VRTON] knapp... sid 5 VO 63 VO knappar... sid 54 UPPR OTV 64 [UPPR OTV] knapp... sid 5 M. 65 M. knappar (endast PSR-000)... sid 1 MUS NR 66 [MUS NR] knapp... sid 69 ON TOU STTN 67 [1] - [4] knappar... sid 67 RSTRTON MMORY 6 [RZ] knappar... sid 6 69 [1] [] knappar... sid 4 70 [MMORY] knapp... sid 4 LOPPY SK 71 iskettstation (3.5 )... sid 7 Mikrofon (endast PSR-000) 7 [NPUT VOLUM] ratt... sid [M. LN N] uttag... sid 15 nslutningar [TO OST] anslutning... sid 154 [OST SLT] omkopplare... sid 154 M [OUT] [N] anslutningar... sid 153 [OOT PL 1 (SWT) ] uttag... sid 153 [OOT PL ] uttag... sid 153 UX OUT [L] [R] (LVL X) uttag... sid 153 OUTPUT [L / L+R] [R] uttag... sid 153 N anslutning... sid 1,

20 Snabbguide Spela emos Referens på sid 5 är programmerad med en rad emo melodier som ger en uppfattning om det förnämliga, autentiska ljudet och de dynamiska rytmerna och stilarna. essutom finns en speciell uppsättning funktionsdemos. essa tar ig med på en spännande resa bland alla viktiga funktioner och finesser i instrumentet och ge ig en första upplevelse och idé kring hur u på ett effektivt sätt kan utnyttja med in egen musik. emo knapp 1 När u trycker [MO] knappen spelas automatiskt emo musiken upp i slumpmässig ordning. MNU MO LP UNTON detta exempel är UNTON valt. unction emos demonstrerar var och en av de olika funktionerna i. Tryck [K]/[NXT] knapp för att välja emo kategori. K NXT Voice emos betonar ljuden i. Style emos introducerar ig för rytmer och ackompanjemangsstilar i (sid 5). 3 Tryck någon av knapparna [] till [] eller [ ] (UTO) knappen (endast UNTON sidan) för att välja bland emo Songs. detta exempel, tryck [ ] (UTO) knappen. lla funktionsdemonstrationerna kommer att spelas upp i en följd. MN LYR ör detaljer kring emo, se sid 5. LT Tryck [XT] knappen för att lämna demoläget och återgå till displayens MN visning när u är klar med att spela emo Songs. När u är klar med emo kan u lära känna in ännu bättre med dessa funktioner: Song uppspelning (sid 1). Kort demouppspelning av det valda ljudet (när Voice visas i displayen; sid 6). 0 Snabbguide

21 Song uppspelning Song uppspelning et är här som alla de fantastiska ljuden, effekterna, rytmerna, kompstilarna och andra sofistikerade funktioner i samlas i Songs! Referens på sid 75 Song relaterade knappar LN och NNL knappar iskettstation öljande typer av Songs är kompatibla för uppspelning med. Se sidorna 75 och 15 för mer detaljer kring logotyper. isketter med denna logo innehåller Song data där ljuden defineras enligt M standarden. isketter med denna logo innehåller Song data enligt X format, en utökning av M standarden som ger större ljudvariationer och betydligt mer omfattande kontroll över ljuden. isketter med denna logo innehåller Song data där ljuden defineras enligt Yamahas O format. Uppspelning av Songs 1 Om u vill spela upp en Song från diskett, sätt in en relevant diskett som innehåller Song data i diskettstationen. VRNN Se till att läsa avsnittet antering av diskettstation och disketter på sid 7. Snabbguide 1

22 Song uppspelning Tryck [] knappen för att öppna Song display. Om inte MN displayen visas, tryck [RT SS] knappen följt av [XT] knappen. rån MN displayen (den display som visas när strömmen slagits på) kan u välja Songs, ljud, ackompanjemangsstilar, etc. PRST (Songs i emo) LOPPY SK (köpta Song-disketter, ina egna Songs, etc.) Tryck [K]/[NXT] knappen för att välja enhet. exemplet som visas till vänster är PRST sidan vald; till höger är LOPPY SK vald. 3 Tryck [] - [] knapp för att välja Voice/Style/unction mapp. Snabbguide

23 Song uppspelning 4 Tryck en av [] till [] knapparna för att välja Song fil. 5 Tryck SON [STRT/STOP] knappen för att starta uppspelning. R NW SON TOP SYN. STRT STRT/STOP nvänd [] och [RW] knapparna för att snabbspola fram och tillbaka i en Song. Om Song datamjukvara (Standard M format 0) inkluderar sångtext kan denna visas i displayen under uppspelningen. u kan också se noterna (endast PSR-000). Se sidorna 0 och 3 för detaljer. 6 Medan en Song spelar, prova att koppla olika spår till och från med hjälp av NNL ON/O. etta ger ig stora möjligheter att variera och analysera arrangemanget! 1) Tryck [NNL ON/O] knappen. ) Tryck den [1 - ] knapp som motsvarar den kanal u vill koppla från eller till. NNL ON/O PRT Om STYL fliken är vald, tryck denna knapp ännu en gång. Snabbguide 3

24 Song uppspelning 7 Slutligen, ta producentens plats och prova på lite mixerjobb! Med dessa balanskontroller kan u justera volymen för individuella stämmor Song:en, kompstilen, in sång (endast PSR-000) och det u spelar. 1) Tryck [LN] knappen. ) Tryck den [1 - ] knapp som motsvarar den stämma, vars volym u vill justera. LN u kan ta fram en komplett panel med mixerkontroller genom att trycka [MXN ONSOL] knappen (sid 11). Tryck SON [STRT/STOP] knappen för att stoppa uppspelningen. R TOP STRT/STOP NW SON SYN. STRT [ N/OUT] knappen (sid 65) kan användas för att skapa mjuka in- och uttoningar när man vill starta och stoppa såväl Song som ackompanjemang. 4 Snabbguide

25 Spela med ljuden Spela med ljuden ger häpnadsväckande variationsmöjligheter tack vare sina över 700 förnämliga och realistiska ljud. Prova nu och spela med några av ljuden och lyssna till vad de kan göra för in musik. är får u lära ig hur u väljer individuella ljud, kombinerar två ljud i en layer och delar två ljud mellan vänster och höger hand. Referens på sid 54 Ljudrelaterade knappar Spela med ett ljud 1 Tryck [MN] knappen för att koppla in MN stämman, och tryck sedan [] knappen för att ta fram menyn för att välja MN ljud. Om inte MN displayen visas, tryck [RT SS] knappen följt av [XT] knappen. Koppla till MN. MN LYR et ljud u väljer här tillhör MN stämman och kallas MN ljudet. (Se sid 56 för detaljer.) LT u vill lyssna enbart till MN ljudet se därför till att LYR och LT stämmorna är bortkopplade. Välj en ljudgrupp. detta exempel är STRNS valt. Tryck [K]/[NXT] knappen för att välja en minnesplats för ljudet. detta exempel är PRST valt. VO PNO & RPS..PNO ORN & ORON PRUSSON UTR SS RSS WOOWN STRNS OR & P SYNT. X USR ORN LUTS Snabbguide 5

26 Spela med ljuden 3 Välj ett ljud. detta exempel är Strings valt. Tryck motsvarande knappar för att välja andra sidor u hittar ännu fler ljud! u kan direkt hoppa tillbaka till Main display genom att "dubbelklicka" på en av [] - [] knapparna. Ljuden som visas på PSR-1000 skiljer sig från exemplet till vänster; hanteringen är dock identisk. Tryck [ ] knappen för att starta en emo av det valda ljudet. ör att stoppa demon, tryck knappen ännu en gång. emo funktionen har emellertid mer att erbjuda än bara ljud för mer information, se sid 5. 4 Spela med ljudet. u kan naturligtvis själv spela med ljudet från klaviaturen, men u kan också låta demonstrera ljudet för ig. Tryck helt enkelt [ ] knappen från displayen ovan och en emo av ljudet spelas upp automatiskt. Spela med två ljud samtidigt 1 Tryck [LYR] knappen för att koppla in LYR stämman. Tryck [] knappen för att välja LYR stämman. 3 Välj en ljudgrupp. är kan u t ex välja en smakfull ljudmatta för att fylla upp ljudet. Ta fram OR & P gruppen. 4 Välj ett ljud. Välj t ex othic Vox. 5 Spela med ljuden. Nu kan u spela två olika ljud tillsammans i en välljudande sammanslagning MN ljudet u valde tidigare plus LYR ljudet u nu valde här. MN LYR LT VO PNO & RPS. UTR STRNS USR.PNO SS OR & P ORN LUTS ORN & ORON RSS SYNT. PRUSSON WOOWN X Och detta är bara början. Kolla också dessa ljudrelaterade funktioner: Skapa itt eget originalljud snabbt och lätt genom att ändra inställningarna för existerande ljud (sid 7). ör ina favoritinställningar på panelen inklusive ljud, kompstil, och allt annat och återkalla dem när helst u önskar (sid 4). 6 Snabbguide

27 Spela med ljuden Spela med olika ljud i vänster och höger hand 1 Tryck [LT] knappen för att koppla in LT stämman. MN LYR Tryck [] knappen för att välja LT stämman. 3 Välj en ljudgrupp. är kan du välja STRNS gruppen, så att u kan spela med fylliga orkestrala ackord med in vänstra hand. VO PNO & RPS. UTR.PNO SS ORN & ORON RSS PRUSSON WOOWN LT 4 Välj ett ljud och tryck sedan [XT] för att återgå till MN display. Välj t ex Symphon. Str.. USR ORN LUTS STRNS OR & P SYNT. X 5 Ta fram SPLT PONT display (sid 13). är kan u välja den speciella tangent som separerar de två ljuden den s k splitpunkten. ör att göra detta, håll [] eller [] knappen nertryckt, samtidigt som u slår an önskad tangent på klaviaturen. (ör mer information, se sid 13.) MNU MO LP UNTON 6 Spela med ljuden. Tonerna u spelar med vänster hand återges med ett ljud, medan de u spelar med höger hand återges med ett annat (ett eller två). Meningen är att MN och LYR ljud spelas med höger hand, medan LT ljudet spelas med vänster hand. Splitpunkt 7 Tryck [XT] knappen för att återgå till MN display. XT LT MN/LYR Snabbguide 7

28 Spela med Styles Spela med Styles har en enorm variationsrikedom av musikaliska stilar som u kan ta fram för att backa upp itt framförande. e kan ge ig allt från ett enkelt, men effektfullt pianoackompanjemang, via trummor till ett fullständigt orkestrerat ackompanjemang. Referens på sid 59 Style relaterade knappar Spela en kompstil 1 Välj en Style grupp och en stil. STYL POP & ROK SWN & ZZ LLROOM MR & WLTZ LL N LTN USR detta exempel är ance valt. detta exempel är urotrance valt. Tryck [K]/[NXT] knappen för att välja en minnesplats för stilen. detta exempel är PRST valt. Koppla in MP. en specificerade vänsterhandssektionen på klaviaturen blir omfånget för det automatiska ackompanjemanget och ackord som spelas inom detta, blir automatiskt tolkade och används som grund för ett fullständigt automatiserat ackompanjemang med den valda stilen. Splitpunkt en punkt på klaviaturen som separerar sektionen MP för det automatiska ackompanjemanget från högerhandssektionen kallas splitpunkt. ckompanjemangssektion Se sid 13 för instruktioner kring inställning av splitpunkten. Snabbguide

29 Spela med Styles 3 Koppla in SYN.STRT. SYN. STRT 4 Så snart u spelar ett ackord med in vänsterhand, startar ackompanjemanget. Splitpunkt ckompanjemangssektion 5 Ändra tempo med hjälp av TMPO TMPO[ ] [ ] knapparna om så önskas. enom att samtidigt trycka båda TMPO [ ] [ ] knapparna återgår tempot till originalinställningen. Tryck [XT] knappen för att lämna TMPO display. 6 Prova att spela olika ackord med in vänsterhand. ör information kring hur man anger ackord, se ckordläggning på sid 6. 7 Tryck STYL [STRT/STOP] knappen för att stoppa kompstilen. Tempot kan även justeras med hjälp av [TP TMPO] knappen (sid 51). Och det finns mycket mer. Kolla också dessa Style-relaterade funktioner: u kan lätt skapa ina egna kompstilar (sid 7). ör ina favoritinställningar på panelen inklusive ljud, kompstil, och allt annat och återkalla dem när helst u önskar (sid 4). Utsmycka och framhäv ina melodier med de automatiska armony och cho effekterna. Med denna kraftfulla funktion får u harmonitoner automatiskt adderade till den melodistämma u spelar i in högerhand, baserat på de ackord u spelar i in vänsterhand. ndra tillgängliga effekter är bl a Tremolo och cho. 1 Koppla in RMONY/O. LT OL VO T TOU SUSTN RMONY/ O MONO SP VRTON Koppla in MP (sid ). 3 Spela ett ackord i in vänsterhand och spela några toner inom högerhandsomfånget på klaviaturen. har en rad olika armony/cho typer (sid 143). armony/cho typ kan komma att ändras med hänsyn till det MN ljud som valts. ör detaljer kring armony/ cho typer, se det separata ata List häftet. armony/cho är bara en av många effekter u kan använda för ljudet. Prova några av de andra effekterna och upptäck hur de kan påverka itt framförande (sid 57). Snabbguide 9

30 Spela med Styles Stilens sektioner Varje stil för det automatiska ackompanjemanget är uppbyggt av sektioner. ftersom varje sektion är en rytmisk variation av grundmönstret kan u använda dem för att krydda itt framförande och verkligen skapa variationer, allt medan u spelar. ntros, ndings, Main mönster och reaks, allt finns här för att ge ig dynamiska och professionella arrangemang. NTRO MN RK NN enna används för att inleda musiken. Så snart introduktionsmönstret spelat klart, skiftar ackompanjemanget till Main sektionen. etta är det normala mönster som ackompanjerar melodin. et spelar ett ackompanjemangsmönster av flera takter, vilket kontinuerligt upprepas tills någon annan sektions knapp trycks. etta skapar en markant variation av en takts break i det rytmiska ackompanjemanget och kan få itt framförande att låta än mer professionellt. enna används för att avsluta musiken. Så snart avslutningsmönstret spelat klart, stoppar ackompanjemanget automatiskt. 1-3 nvänd samma operationer som i Spela en kompstil på sid och 9. 4 Tryck [NTRO] knappen. RK NTRO MN NN / rit. 5 Så snart u spelar ett ackord med in vänsterhand startar ntro. detta exempel, spela att -dur ackord (enligt nedan). Splitpunkt ckompanjemangssektion När uppspelningen av introduktionen är klar, leder detta automatiskt till Main sektionen. 6 Tryck någon av MN [] till [] knapparna eller [RK] knappen enligt önskan. (Se Strukturschema över ackompanjemanget på nästa sida.) 7 Tryck [UTO LL N] knappen för att koppla in fill-in funktion om så önskas. ill-in mönstren kommer att spelas automatiskt vid varje byte mellan Main sektioner. Tryck [NN] knappen. etta växlar till den avslutande sektionen. När avslutningsmönstret spelats klart, stoppar kompet automatiskt. RK RK NTRO eller UTO LL N NTRO OTS LNK MN MN NN / rit. NN / rit. 30 Snabbguide

31 Spela med Styles Strukturschema över ackompanjemanget NTRO (page (sid 66) xx) NTRO NTRO NTRO NTRO (max. fyra mönster) MN VRTON via RK MN VRTON via RK MN VRTON MN VRTON via RK MN VRTON via RK Tryck [NN] knappen NN NN (page (sid xx) 66) NN NN NN (max. fyra mönster) NN u kan få avslutningen att gradvis sakta ner (ritardando) genom att trycka [NN] ännu en gång medan mönstret spelar. ntro behöver inte nödvändigtvis användas som introduktion. u kan använda en av ntro sektionerna även mitt i en melodi genom att trycka [NTRO] knappen medan mönstret spelar. Var uppmärksam med reak sektionen. Om u trycker [RK] knappen efter sista taktslaget (åttondel) i takten, kommer break mönstret att spelas från och med nästa takt. etta gäller även uto ill-in. u kan starta ackompanjemanget genom att använda vilken sektion som helst, såväl som ntro sektionerna. Om u vill återstarta en stil direkt efter nding, tryck helt enkelt [NTRO] knappen medan nding sektionen spelar. Om u trycker [RK] knappen medan nding spelar, kommer break att omedelbart börja spela, följt av Main sektionen. Övriga kontroller N/OUT N/OUT [ N/OUT] knappen kan användas för att tona in och tona ut (sid 65) när man startar och stoppar ackompanjemanget. TP TMPO TP TMPO n stil kan startas i vilket önskat tempo som helst, genom att slå detta med [TP/TMPO] knappen. ör detaljer, se sid 51. SYN.STOP SYN. STOP När Synchro Stop funktionen är aktiverad kommer uppspelningen av ackompanjemanget att stoppas helt när alla tangenter inom sektionen för det automatiska ackompanjemanget på klaviaturen släpps upp. ckompanjemanget startar igen så snart ett ackord spelas. ör detaljer, se sid 65. Snabbguide 31

32 Spela med Styles ON TOU STTN knappar One Touch Setting One Touch Setting är en kraftfull och praktisk funktion som gör att u kan kalla fram de mest lämpliga panelinställningarna (ljudnummer, etc) för den aktuella stilen, i en enda knapptryckning. etta är ett fantastiskt sätt att direkt ställa om alla inställningar för för att passa den stil u önskar spela. 1 Välj en stil (sid ). Tryck en av ON TOU STTN knapparna. etta kallar inte enbart fram alla inställningar (ljud, effekter, etc) som passar den valda stilen (se sid 67) det kopplar dessutom in MP och SYN.STRT så att u kan börja spela direkt med kompstilen. 3 Så snart u spelar ett ackord med in vänsterhand startar det automatiska ackompanjemanget. 4 Spela melodistämman med in högerhand och olika ackord med in vänsterhand. ON TOU STTN Splitpunkt 5 Prova andra One Touch Setting inställningar. u kan också skapa ina egna One Touch Setting inställningar. ör detaljer, se sid 6. ON TOU STTN ckompanjemangssektion är är ytterligare ett sätt att skapa automatiska ändringar och krydda itt framförande: nvänd den praktiska OTS (One Touch Setting) Link funktionen för att få automatiska byten av One Touch Setting samtidigt som u väljer en annan Main sektion (sid 6). 3 Snabbguide

33 Music inder Music inder Referens på sid 69 MUS NR knapp Om u vill spela en speciell melodi, men inte vet vilken kompstil eller vilka ljudinställningar som är lämpliga, kommer den praktiska Music inder att vara till stor hjälp. Välj helt enkelt en melodititel i Music inder, och gör automatiskt alla panelinställningar så att u kan spela i den önskade musikstilen! nvänd Music inder 1 Tryck [MUS NR] knappen. MUS NR Välj en inprogrammering. Tryck [K]/[NXT] knappen för att välja önskad sida av inprogrammeringar. detta exempel är LL valt. Välj önskad inprogrammering. detta exempel, tryck [1 ] - [3 ] knapparna för att välja en inprogrammering enligt melodititel. 3 Spela tillsammans med stilens uppspelning. Splitpunkt u kan också få ljud och andra viktiga inställningar att ändras automatiskt i samband med Style ändringar. ör att göra detta, koppla till OTS LNK (sid 6) och ställ OTS LNK TMN (sid 13) på RL. ckompanjemangssektion Tryck [XT] för att komma tillbaka till MN display. Snabbguide 33

34 Music inder Sök bland Music inder inprogrammeringar Music inder är även utrustad med en bekväm sökfunktion SR 1/ som gör att u kan ange en melodititel eller ett nyckelord och direkt får u fram alla inprogrammeringar som överensstämmer med itt sökkriterium. 1 Tryck [MUS NR] knappen. MUS NR Tryck [] knappen för att ta fram MUS NR SR 1 display. Resultaten av Search 1 och visas i motsvarande märkta SR 1/ displayerna. 4 detta exempel, tryck [] knappen för att ta fram display för att skriva in en melodititel. detta exempel är NY valt. Se sid 45 för instruktioner kring att skriva bokstäver/ tecken. 3 Tryck [], [] och [] för att radera tidigare förutsättningar, om så behövs. 5 Skriv in melodinamnet och tryck sedan [ ] (OK) knappen. detta exempel är LL valt. 6 Tryck [ ] (STRT SR) knappen. Sökfunktionen letar upp alla inprogrammeringar som innehåller det eller de angivna orden. 34 Snabbguide

35 Music inder 7 Välj en inprogrammering (se steg # på sid 33) och spela tillsammans med uppspelningen av kompstilen. Splitpunkt ckompanjemangssektion Tryck [XT] för att komma tillbaka till MN display. u kan också skapa ina egna Music inder inställningar och spara dem till diskett (sid 3 och 44). Tack vare detta kan u utöka itt Music inder bibliotek och utbyta dem med andra användare. ör detaljer, se sid 71. Spara och återkalla Music inder data ör att spara in Music inder data, ta fram MUS NR öppna/spara visningen från SYSTM RST sidan (sid 151) i UTLTY displayen, och följ samma procedur som gäller för öppna/spara visning för Voice (sid 40, 44). ör att återkalla den sparade datan, genomför relevant operation från MUS NR s öppna/spara visning. nprogrammeringar kan ersättas eller adderas (sid 71). Music inder data är kompatibel för både PSR-000 och PSR instruktionerna ovan hanteras all Music inder data tillsammans. essutom, när u sparar eller laddar Style filer, kommer den Music inder data som använder relevanta Style filer att lagras eller adderas automatiskt. När u kopierar eller flyttar en Style fil på diskett till USR enheten (sid 4, 43) kommer den inprogrammering som var inprogrammerad med den relevanta stilen att automatiskt adderas till. exemplet ovan specificerades en melodititel, men u kan också söka relevanta inprogrammeringar med nyckelord eller musikstilar, t ex Latin, -beat, etc. (sid 70). Snabbguide 35

36 Spela med Songs Spela med Songs Referens på sid 75 Song relaterade knappar Spela tillsammans med detta avsnitt vill vi att u provar uppspelningsfunktionerna i genom att koppla bort eller tysta högerhandens melodistämma och att u istället spelar den själv. et blir som att ha en mycket begåvad och skicklig partner som ackompanjerar ig medan u spelar melodin. 1-4 nvänd samma operationer som i Song uppspelning på sidorna Tryck [TRK 1] knappen för att koppla bort högerhandens melodistämma. TRK 1 (R) ör att koppla bort vänsterhandens stämma, tryck [TRK ] knappen. 6 Om u vill att noterna skall visas medan u spelar (endast PSR-000), tryck [] knappen. Om u vill se sångtexten, tryck [] knappen. Om inte MN displayen visas, tryck [RT SS] knappen följt av [XT] knappen. Om den valda Song:en inte innehåller textdata kommer inte någon text att visas. 7 Tryck SON [STRT/STOP] knappen och spela stämman. Om u önskar, kan u justera tempot genom att trycka TMPO [ ] [ ] knapparna. R NW SON Tryck SON [STRT/STOP] knappen för att stoppa uppspelningen. R NW SON TOP TOP SYN. STRT SYN. STRT STRT/STOP STRT/STOP Om u vill starta direkt utan någon introduktion, använd Sync Start funktionen. ör att ställa Sync Start i klarläge, håll [TOP] knappen nertryckt, samtidigt som u trycker SON [STRT/STOP] knappen. Song uppspelningen kommer att starta i samma ögonblick u börjar spela på klaviaturen. Om u hör att även spelar melodistämman, kontrollera kanalinställningen för melodistämman i Song datan och ändra kanalen som fördelats till Track 1 (sid 137). u kan också ändra själva Song kanalen permanent. 36 Snabbguide

37 Spela med Songs nspelning u kan även spela in med snabbt och lätt. Prova Quick Recording funktionen nu och spela in itt klaviaturframförande. 1-3 Välj ett ljud för inspelning. nvänd samma operationer som i Spela med ett ljud på sidorna 5, 6. 4 Tryck [R] och [TOP] knapparna samtidigt för att välja New Song (= Ny Melodi ) för inspelning. R TOP STRT/STOP RW NW SON SYN. STRT 5 Medan [R] knappen hålles nertryckt, tryck samtidigt på [TRK 1] knappen. R SON XTR TRKS TRK TRK 1 (STYL) (L) (R) 6 nspelningen startas så snart u börjar spela på klaviaturen. 7 När u är klar med inspelningen, tryck [R] knappen. R ör att lyssna till in nygjorda inspelning, återställ melodin till dess början genom att trycka [TOP] knappen och tryck sedan SON [STRT/STOP] knappen. R NW SON TOP SYN. STRT STRT/STOP VRNN en inspelade datan kommer att gå förlorad om u slår av strömmen. Om u vill behålla en viktig inspelning måste den sparas till User enheten eller diskett. 9 Spara den inspelade datan enligt önskan (sidorna 3, 44). Snabbguide 37

38 rundläggande hantering Organisera ina data hanterar en rad olika typer av data ljud, ackompanjemangstilar, Songs, Multi Pads och Registration Memory inställningar. Mycket av denna data finns redan programmerad och ingår i men u kan också skapa och editera ina egna data med en del av funktionerna i instrumentet. ll denna data är sparad i separata filer precis som i en dator. är skall vi visa ig den grundläggande hanteringen av displaykontrollerna för att hantera och organisera datan för i filer och mappar. iler kan öppnas, sparas, namnges, flyttas eller raderas i deras respektive öppna/spara displayer. u kan välja dessa displayer för respektive filtyper; Song, Voice, Style, etc. u kan dessutom effektivt organisera ina data genom att samla olika filer av samma typ i en gemensam mapp. Öppna/spara displayer för Song, Voice, Style, Multi Pad ank och Registration ank kan kallas upp från MN displayen (den display som visas när strömmen slås på) genom att trycka motsvarande []- [] knapp. Öppna/spara display för Song (sid 76) Öppna/spara display för Voice (sid 54) Öppna/spara display för Multi Pads (sid 73, 11) hanterar Song filerna hanterar Voice filerna hanterar Multi Pad ank filerna öljande öppna/spara displayer är också tillgängliga; de väljs emellertid från andra displayer än MN (sid 151). SYSTM STUP M STUP USR T MUS NR Öppna/spara display för Style (sid 59) Öppna/spara display för Registration ank (sid 5) hanterar Style filerna hanterar Registration ank filerna 3

39 xempel öppna/spara display för Voice Varje öppna/spara display sida består av PRST, USR och LOPPY SK enheter. rundläggande hantering Organisera ina data PRST enhet är ligger de filer som är fabriksprogrammerade och installerade i. Preset filer kan inte ändras eller överskrivas. u kan emellertid använda en Preset fil som grund för att skapa in egen originalfil (som kan sparas i USR eller LOPPY SK enheten). USR enhet är ligger de filer som innehåller ina egna originaldata, skapade eller editerade med de olika funktionerna i. e lagras internt i PSR-000/ LOPPY SK enhet u kan också lagra ina egna originaldata till diskett. ärdigköpta disketter kan också kallas fram här. essa filer blir naturligtvis bara tillgängliga när en relevant diskett är insatt i diskettstationen. K NXT yter enhet mellan PRST, USR och LOPPY SK. Tar fram katalogens högre nivå. detta exempel kan sidan som visar mappar med ljudkategorier tas fram. il lla data, såväl fabriksprogrammerad som in egen, lagras som filer. ktuellt minne ktuellt minne är den plats från vilket ljudet tas fram när u väljer ett ljud. et är också härifrån u editerar itt ljud med hjälp av SOUN RTOR funktionen. itt editerade ljud måste sedan sparas som en fil i USR eller LOPPY SK enheten. et valda ljudet i sig (oediterat) kan också sparas som en fil i USR eller LOPPY SK enheten. 39

40 rundläggande hantering Organisera ina data Välja filer och mappar Välj en fil som visas i displayen. detta exempel väljer vi en Voice fil. Tryck först VO [PNO & RPS.] knappen för att ta fram displayen som innehåller filerna. isplayen ( öppna/spara visningen) är typisk för de som används för att ta fram och spara filer (ljudfiler). innehåller redan en rad ljud i PRST enheten. u kan spara egna ljud u skapat med Sound reator funktionen till USR eller LOPPY SK enheten. 1 Välj PRST, USR eller LOPPY SK med hjälp av [K][NXT] knappen. K NXT När PNS är valt för Language parametern (sidorna 45, 151) och u ändrar detta till något av de västerländska språken, ändras kanji och kana tecknen för filnamn lagrade i diskettstationen till västerländska tecken. det motsatta fallet ändras speciella latintecken och markeringar till normala tecken. essutom, i samband med floppy disk data, texter i filer ändras till tecken som inte kan läsas av instrumentet. Tänk på att liknande problem kan förekomma när man försöker använda filer som skapats eller editerats i en dator som använder annat språk i sitt operativsystem. enerellt bör u vara försiktig med att växla språk u riskerar att inte kunna komma åt datan korrekt. NTR enom att dubbelklicka aktuell [] - [] knapp tas motsvarande fil fram och man återkommer till MN display. nvänd [1 ] ~ [7 ] knapparna för att välja sidor. När mängden tillgängliga filer eller mappar överstiger tio, ändras nedre delen av displayen såsom visas nedan. Tryck Next (visa nästa) Tryck Prev. (visa föreg.) T NTRY 3 Välj filen/mappen. et finns två sätt att välja filen/mappen: Tryck [] - [] knappen. Tryck den bokstavsmärkta knapp som motsvarar den fil/mapp u önskar ta fram. ( exemplet ovan är det ljudfiler som visas.) nvänd [T NTRY] ratten och [NTR] knappen. När u vrider [T NTRY] ratten flyttar sig markeringen bland de tillgängliga filerna/ mapparna. Markera önskad fil eller mapp (ljudfiler visas i exemplet ovan) och tryck [NTR] för att ta fram itt val. enom att markera aktuell fil och dubbelklicka [NTR] knappen tas motsvarande fil fram och man återkommer till MN display. N Tryck [XT] knappen för att återgå till MN displayen. u kan återgå till föregående display genom att trycka [XT] knappen. tt lämna små pop-up fönster u kan också lämna små pop-up fönster (som det i illustrationen här intill) genom att trycka [XT] knappen. 40

41 rundläggande hantering Organisera ina data il/mapp-relaterade operationer Namnge filer/mappar u kan ange namn till filer och mappar. Vilken fil som helst i USR och LOPPY SK enheten kan namnges eller namnändras. enomför följande steg när det finns data i User enheten. Om det finns Preset filer/mappar u skulle vilja namnändra, kopiera dem först (sid 43) och använd dem som User filer/mappar. 1 Tryck [1 ] (NM) knappen. NM displayen visas. tt namn för en fil/mapp kan bestå av upp till 50 halvstora bokstäver (eller 5 iragana och kanji tecken), inklusive ikon :n (se nedan) och tillägget. Välj önskad fil/mapp och tryck [7 ](OK) knappen. en aktuella fil/mapp som valts är markerad. ör att välja annan fil/mapp, tryck någon av [] - [] knapparna. ör att avbryta, tryck [ ] (NL) knappen. ilnamnet visas i en dator enligt följande. Om u ändrar ikon eller tillägget kan ikonen komma att ändras och filen kan kanske inte återkallas korrekt..s00.m il kon Tillägg N nge det nya namnet (sid 45). Tryck [ ] (OK) knappen. ör att avbryta, tryck [ ] (NL) knappen. 41

42 rundläggande hantering Organisera ina data lytta filer/mappar u kan flytta filer och mappar enligt önskan, för att organisera ina data. Varje fil/mapp i USR och LOPPY SK enheterna kan flyttas med hjälp av klipp-och-klistra operationen som beskrivs nedan. 1 Tryck Välj 3 Tryck 4 Ta [ ] (UT) knappen. UT displayen visas. önskad fil/mapp som skall flyttas. Välj önskad fil/mapp och tryck [7 ](OK) knappen. en aktuella fil/mapp som valts markeras. ör att välja annan fil/mapp, tryck en av [] ( [] knapparna. lera filer/mappar kan väljas tillsammans, även från andra sidor. ör att upphäva valet, tryck knappen för den valda filen/mappen igen. Tryck [6 ] (LL) knappen för att välja alla filer/mappar i den sida som visas (USR/LOPPY SK). När [6 ] (LL) knappen tryckts ändras [6 ] knappen till LL O knapp att användas för att upphäva valet. [7 ] (OK) knappen. ör att avbryta operationen, tryck [ ] (NL) knappen. fram destinationsdisplayen. ndast USR och LOPPY SK sidorna kan väljas som destination. N Tryck [4 ] (PST) knappen. en fil/mapp u klippte (cut) klistras (paste) nu vid destinationen. enna operation kan inte användas för att flytta en fil/mapp från en diskett till en annan. Om u vill göra detta, klipp (cut) och klistra (paste) filen eller mappen från den första disketten till USR sidan. Skifta sedan disketter och klistra till LOPPY SK sidan. lla filer/mappar på en diskett kan kopieras till en annan disk i en enda operation (sid 150). fter att ha klistrats blir filen automatiskt omflyttad i alfabetisk ordning och visas. eträffande filer/mappar på en diskett LOPPY SK sidan för öppna/spara displayen kommer enbart filer som kan hanteras i denna öppna/ spara display att visas, även om en mapp på en diskett kan innehålla olika typer av filer. en klipp-och-klistra operation av en mapp (på diskett), kan en hel mapp klippas ut; det blir emellertid enbart de filer som kan hanteras i den aktuella öppna/spara displayen som kan klistras. 4

43 Kopiera filer/mappar rundläggande hantering Organisera ina data u kan också kopiera filer och mappar enligt önskan, för att organisera ina data. Varje fil/mapp i PRST, USR och LOPPY SK enheterna kan kopieras med hjälp av klipp-och-klistra operationen som beskrivs nedan. 1 Tryck Välj [3 ] (OPY) knappen. OPY displayen visas. önskad fil/mapp. Välj önskad fil/mapp och tryck på [7 ](OK) knappen. en aktuella fil/mapp som valts markeras. ör att välja annan fil/mapp, tryck en av [] [] knapparna. lera filer/mappar kan väljas tillsammans, även från andra sidor. ör att upphäva valet, tryck knappen för den valda filen/mappen igen. Tryck [6 ] (LL) knappen för att välja alla filer/mappar i den sida som visas (USR/LOPPY SK). När [6 ] (LL) knappen tryckts ändras [6 ] (LL) knappen funktion till LL O knapp att användas för att upphäva valet. enna operation kan inte användas för att flytta en fil/mapp från en diskett till en annan. Om u vill göra detta, klipp (cut) och klistra (paste) filen eller mappen från den första disketten till USR sidan. Skifta sedan disketter och klistra till LOPPY SK sidan. 3 Tryck [7 ] (OK) knappen. ör att avbryta operationen, tryck [ ] (NL) knappen. 4 Ta fram destinationsdisplayen. ndast USR och LOPPY SK sidorna kan väljas som destination. N Tryck [4 ] (PST) knappen. en fil/mapp u klippte (cut) klistras (paste) nu vid destinationen. Radera filer/mappar u kan också radera filer och mappar enligt önskan, för att organisera ina data. Varje fil/mapp i USR och LOPPY SK enheterna kan raderas med hjälp av operationen som beskrivs nedan. 1 Tryck [5 ] (LT) knappen. LT displayen visas. N Tryck [7 ] (OK) knappen. ör att avbryta operationen, tryck [ ] (NL) knappen. Välj önskad fil/mapp. Välj önskad fil/mapp och tryck [7 ](OK) knappen. en aktuella fil/mapp som valts markeras. ör att välja annan fil/mapp, tryck en av [] - [] knapparna. lera filer/mappar kan väljas tillsammans, även från andra sidor. ör att upphäva valet, tryck knappen för den valda filen/mappen igen. Tryck [6 ] (LL) knappen för att välja alla filer/mappar i den sida som visas (USR/LOPPY SK). När [6 ] (LL) knappen tryckts ändras [6 ] (LL) knappen till LL O knapp att användas för att upphäva valet. Meddelandet re you sure you want to delete the ***** file (or data/folder)? YS/NO (= Är u säker på att u vill radera ***** filen (eller data/mapp)? /N ) visas. YS...Raderar markeringen. NO...Lämnar uppmaningen utan att radera. När flera filer valts visas re you sure you want to delete the ***** file (or data/folder)? YS/YS LL/ NO/NL (= Är u säker på att u vill radera "*****"" filen (eller data/mapp)? / LL/N/ VRYT ) meddelandet. YS/NO...Raderar det som markerats (YS), eller ignorerar markeringen utan att radera (NO). YS LL... Raderar direkt allt som markerats. NL... Lämnar uppmaningen utan att radera. 43

44 rundläggande hantering Organisera ina data Spara filer Med denna operation kan u spara ina viktiga data i filer. iler kan endast sparas till USR och LOPPY SK enheterna. 1 Tryck Organisera filer genom att skapa ny mapp Med denna operation kan u på ett enkelt sätt organisera ina olika filer i kategorier genom att skapa en ny mapp för varje kategori. Mappar kan enbart skapas i USR och LOPPY SK enheterna. 1 Ta [6 ] (SV) knappen. fram den sida för vilken u vill skapa en ny mapp och tryck [7 ] (NW) knappen. nge ett namn för den nya filen (sid 45). Tryck [ ] (OK) knappen. ör att avbryta operationen, tryck [ ] (NL) knappen. nge namnet för den nya mappen (sid 45). Tryck [ ](OK) knappen. ör att avbryta operationen, tryck [ ] (NL) knappen. en interna minneskapaciteten för respektive PSR- 000/1000 är cirka 50K (PSR000)/60K(PSR1000). Minneskapaciteten för en och diskett är respektive 70K och 1440K. När u lagrar data till dessa platser kommer alla filtyper för PSR-000/ 1000 (Voice, Style, Song, Regitration, etc.) att lagras tillsammans. iler för O och Yamaha isklavier mjukvara, som finns att köpa i handeln, och dess editerade filer i, kan lagras i USR enheten, men inte kopieras till annan diskett. Kataloger för mappar kan innehålla upp till fyra nivåer. et maximala antalet filer och mappar som kan lagras är 00 (PSR-000) / 400 (PSR-1000) men detta kan variera beroende på filnamnet. et maximala antalet filer som kan sparas i en mapp är 50. Visa överliggande sidor Tryck [ ] (UP) knappen för att ta fram överliggande sidor. u kan t ex ta fram mappnivån över filsidor. nge bokstäver och ändra ikoner 1 Tryck [1 ] (NM), [6 ] (SV) eller [7 ] (NW) knappen. Ändra typ av tecken med hjälp av [1 ] knappen. Om u väljer japanska som språk i UNTON displayen (sid 151) kan följande typer av tecken och storlekar anges: (kana-kan) iragana och kanji, tecken (full storlek) (kana) Kalla fram ON SLT genom att trycka på Katakana (normal storlek), tecken (full storlek) [1 ] knappen. (kana) Katakana (halv storlek), tecken (halv storlek) lfabet (stora och små bokstäver, full storlek), siffror (full storlek), tecken (full storlek) lfabet (stora och små bokstäver, halv storlek), siffror (halv storlek), tecken (halv storlek) Om u valt annat språk än japanska i UNTON displayen (sid 151), blir följande typer och tecken tillgängliga: S lfabet (stora bokstäver, halv storlek), siffror (halv storlek), tecken (halv storlek) case lfabet (små bokstäver, halv storlek), siffror (halv storlek), tecken (halv storlek) 44

45 Skriv in tecken rundläggande hantering Organisera ina data nstruktionen som följer visar ig hur u skriver in tecken när u skall namnge ina filer och mappar. Metoden är i mångt och mycket densamma som när man skriver namn och nummer i en mobiltelefon. 1 lytta markören till önskad position med hjälp av [T NTRY] ratten. Tryck önskad knapp [ ] - [7 ] och [ ]- [6 ] som motsvarar det tecken u vill ange. lera olika tecken är fördelade till varje knapp och tecknen ändras för varje gång u trycker knappen. ör att verkligen skriva in det valda tecknet, flytta markören eller tryck på knappen för ett annat tecken. Om u skrivit in ett tecken av misstag, flytta markören till det tecken u vill radera och tryck [7 ] (LT) knappen. Om u vill radera alla radens tecken på en gång, tryck och håll nere [7 ] (LT) knappen ett ögonblick. När markören visas i omvänd display (markerad), blir enbart det markerade omfånget raderat. 3 ör att verkligen ange det nya namnet, tryck [ ] (OK) knappen. ör att avbryta operationen, tryck [ ] (NL) knappen. Konvertera till Kanji (japanska) etta gäller enbart om u använder (kana-kan) knappen (på japanska). När det inskrivna hiragana tecknet visas i omvänd display (markerat), tryck [NTR] knappen en eller flera gånger för att konvertera tecknet till önskad kanji. et markerade omfånget kan ändras med [T NTRY] ratten. et konverterade omfånget kan ändras tillbaka till hiragana med [7 ] (LT) knappen. et markerade omfånget kan raderas på en gång med [ ] (NL) knappen. ör att verkligen ange ändringen, tryck [ ] (OK) knappen eller ange nästa tecken. ör att ange hiragana direkt (utan att konvertera), tryck [ ] (OK) knappen. nge speciella markeringar (omljud, accent, japanska och ) Välj en bokstav till vilken en markering skall adderas och tryck [6 ] knappen (innan bokstaven verkligen anges). öljande halvstora tecken kan inte användas för att namnge filer och mappar: \ : *? < > nge ytterligare bokstäver (tecken) u kan kalla upp en teckenlista genom att trycka [6 ] efter att bokstaven verkligen angetts. lytta markören till önskat tecken med hjälp av [T NTRY] ratten och tryck sedan [ ] (OK) eller [NTR] knappen. nge siffror Välj först något av följande: (fullstort alfabet),, S (stora bokstäver i halvstort alfabet) och case (små bokstäver i halvstort alfabet). ärefter, tryck och håll nere önskad knapp, [ ] - [7 ] och [ ] - [5 ] ett ögonblick, eller tryck upprepade gånger tills önskad siffra är vald. samband med bokstäver som inte åtföljs av speciella tecken (med undantag för kana-kan och halvstora katakana), kan u kalla fram teckenlistan genom att trycka [6 ] knappen efter att ha valt en bokstav (innan u verkligen anger denna). 45

46 rundläggande hantering Organisera ina data Ändra ikonen u kan också ändra den ikon som visas till vänster om filnamnet. Kalla fram ON SLT displayen genom att trycka [1 ] (ON) knappen från sidan som hanterar namngivningen (sid 45). Välj önskad ikon med hjälp av [] - [] eller med [3 ] - [5 ] knapparna och ange sedan den valda ikonen genom att trycka [ ] (OK) knappen. K NXT läddrar bland sidor för val av ikon. nger vald ikon. vbryter operationen för ikonval. nvänd [T NTRY] ratten enna bekväma kontroll gör att u lätt och enkelt kan välja företeelser i displayen eller snabbt ändra parametrars värden. ustera värden u kan ändra parametervärden genom att vrida på [T NTRY] ratten. exemplet med LN displayen kan volymen för den stämma som visas i omvänd display (markerad) justeras genom att vrida på ratten. ör att justera volymen för en annan stämma, välj först önskad stämma genom att trycka motsvarande [ ] knapp och vrid sedan på [T NTRY] ratten. T NTRY Välj företeelser u kan välja önskad företeelse eller funktion i displayen genom att vrida på [T NTRY] ratten. en valda företeelsen kallas då fram eller aktiveras med hjälp av [NTR] knappen. exemplet med VO displayen kan u välja önskad ljudfil med [T NTRY] ratten och aktivera det valda ljudet genom att trycka [NTR] knappen på panelen. T NTRY NTR 46

47 MP RK NTRO MN MN (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) (R) SYN. STRT SWN & ZZ N TRNSPOS RST LLROOM LTN TMPO RST STOP MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS MONO RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY rundläggande hantering Organisera ina data irect ccess snabbval av displayer RT SS SON XTR TRKS TRK 1 RPT MTRO- NOM LT OL VO T RMONY/ O TL STUO VO ORN & ORON STYL MUS NR M. V TYP SLT M. STTN VOL RMONY N/OUT MULT P RT SS ON TOU STTN STNY ON STYL ONTROL UTO OTS LL N LNK SYN. STOP SYN. STRT RSTRTON MMORY Med den bekväma irect ccess funktionen kan u direkt kalla fram önskad display med bara en ytterligare enkel knapptryckning. Tryck [RT SS] knappen och ett meddelande visas i displayen som uppmanar ig att trycka önskad knapp. Tryck då på den knapp som motsvarar displayen för önskade inställning och denna kommer omedelbart att visas. exemplet nedan används irect ccess för att ta fram displayen för att välja hord ingering (sid 139). RT SS MP Se irect ccess lista (sid 4) där u kan avläsa de displayer som kan kallas fram med irect ccess funktionen. är är ett praktiskt sätt att från vilken annan display direkt komma till MN display: Tryck helt enkelt [RT SS] knappen och därefter [XT] knappen. 47

48 rundläggande hantering Organisera ina data irect ccess lista Operation: [RT SS] knappen + knappen i listan nedan Motsvarande L display och funktion Se sid SON [TRK1] TRK1 NNL val 137 [TRK] TRK NNL val 137 SON STTN [XTR TRKS] UNTON 137 [RPT] [MTRONOM] UTLTY MTRONOM inställningar 14 [R] [TOP] [STRT/STOP] [RW] [] STYL [POP & ROK] [SWN & ZZ] [LLROOM] [MR & WLTZ] [LL] UNTON STYL STTN/SPLT PONT SPLT PONT (MP) inställningar 13 [N] [LTN] [USR] TRNSPOS [ ] ONTROLLR TRNSPOS fördelning 141 [ ] MXN ONSOL TUN TRNSPOS inställningar 13 TMPO [ ] M M LOK inställning 145 [ ] UNTON [TP TMPO] TP inställningar 149 UTLTY [ N/OUT] N/OUT inställningar 14 MULT P [1] [] [3] [4] [STOP] MULT P TL RORN MULT P T MULT P RTOR RPT/OR MT inställningar STYL ONTROL [MP] UNTON OR NRN NRN TYP val 13 [RK] VO inställningar [NTRO] VOLUM/VO PNPOT inställningar 1 MN [] VOLUM inställningar MN [] RMON ONTNT inställningar MXN ONSOL (STYL PRT) LTR MN [] RTNSS inställningar 13 MN [] RVR inställningar [NN/rit.] T ORUS inställningar 14 [UTO LL N] SP inställningar [OTS LNK] UNTON STYL STTN/SPLT PONT [SYN. STOP] SYN. STOP WNOW inställning 13 [SYN. STRT] [STRT/STOP] TL STUO [SOUN RTOR] MSTR TUNN inställning UNTON MSTR TUN/SL TUN [TL RORN] SL TUNN inställning 135 [MXN ONSOL] PSR-000 MXN ONSOL Q inställningar 17 PSR-1000 MNU [MO] LNU val 151 UTLTY [LP] UNTON L RTNSS inställningar 149 [UNTON] M M inställningar 145 [RT SS] Lämnar irect ccess läget [LN] VOLUM inställningar MXN ONSOL (SON PRT) VOLUM/VO [NNL ON/O] VO inställningar 1 [NXT] [K] VO PRT [MN] [LYR] [LT] MXN ONSOL TUN OTV inställningar 13 [MUS NR] MUS NR MUS NR SR1 (Söker inprogrammeringar) 34 [XT] Återgår till MN display [NTR] VO T [LT OL] STYL STTN/SPLT PONT SPLT PONT (LT) inställning 13 UNTON [TOU] ONTROLLR KYOR TOU inställningar 141 [SUSTN] MXN ONSOL T RVR inställningar 13 [RMONY/O] UNTON RMONY/O 143 [MONO] TUN PORTMNTO TM inställningar 13 [SP] MXN ONSOL SP inställningar T [VRTON] T TYP val 14 VO [PNO & RPS] [.PNO] [ORN & ORON] [PRUSSON] [UTR] [SS] [RSS] [WOOWN] [STRNS] [OR&P] [SYNT.] [X] [USR] [ORN LUTS] (endast PSR-000) UNTON MXN ONSOL VO ST inställningar Q inställningar UPPR OTV [ ] [ ] M. (endast PSR-000) [V TYP SLT] VOL RMONY VOL RMONY T (diterar VOL RMONY parametrarna) 19 [M. STTN] M. T TYP val [VOL RMONY] MXN ONSOL T M. RVR inställning 14 [T] M. SP inställning [TLK] M. STTN TLK STTN 13 ON TOU STTN [1] [] [3] [4] RSTRTON MMORY [RZ] UNTON RZ 14 [1] [] [3] [4] [5] [6] [7] [] [MMORY] RSTRTON NK RSTRTON T (diterar gjord RSTRTON) RSTRTON SQUN (Skapar en RSTRTON SQUN) 5 14 PL [PL1] UNTON PL1 funktionsval ONTROLLR [PL] PL funktionsval 139 WL [PT N] MXN ONSOL TUN PT N RN inställningar 13 [MOULTON] (endastpsr-000) UNTON ONTROLLR MOULTON WL inställningar 141 4

49 MP RK NTRO MN MN (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) (R) SYN. STRT SWN & ZZ N TRNSPOS RST LLROOM LTN TMPO RST STOP MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS MONO RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY rundläggande hantering Organisera ina data jälp-meddelanden jälp-meddelandena ger ig förklaringar och beskrivningar för alla huvudsakliga funktioner och finesser i. LP SON XTR TRKS TRK 1 RPT MTRO- NOM LT OL VO T RMONY/ O TL STUO VO ORN & ORON STYL MUS NR M. V TYP SLT M. STTN VOL RMONY N/OUT MULT P RT SS ON TOU STTN STNY ON STYL ONTROL UTO OTS LL N LNK SYN. STOP SYN. STRT RSTRTON MMORY 1 MNU MO LP UNTON jälp-meddelanden kan visas med något av följande språk (tyvärr finns inte SWS övers. anm): NLS PNS RMN RN SPNS TLN Språk kan också väljas i UNTON LNU displayen (sid 151). 3-1 Välj önskat ämne. - Kallar fram ämnet. Välj språk om så önskas. et språk som väljes här används också för olika meddelanden som visas under olika operationer. K NXT När PNS är valt för Language parametern och u ändrar detta till något av de västerländska språken, ändras kanji och kana tecknen för filnamn lagrade i diskettstationen till västerländska tecken. det motsatta fallet ändras speciella latintecken och markeringar till normala tecken. essutom, i samband med diskett data, texter i filer ändras till tecken som inte kan läsas av instrumentet. Tänk på att liknande problem kan förekomma när man försöker använda filer som skapats eller editerats i en dator som använder annat språk i sitt operativsystem. enerellt bör u vara försiktig med att växla språk u riskerar att inte kunna komma åt datan korrekt. När två eller flera sidor finns tillgängliga används dessa för att välja olika sidor. NTR N T NTRY Tryck denna för att återgå till föregående display. XT land jälp-meddelandena förekommer också länkar till detaljerade förklaringar eller verkliga inställningar för det valda ämnet. Välj helt enkelt det understrukna ordet (med hjälp av [T NTRY] ratten) och tryck [NTR] för att hoppa till den detaljerade förklaringen eller den verkliga inställningsdisplayen för det valda ämnet. 49

50 MP MP RK RK NTRO NTRO MN MN MN MN (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM (STYL) NN / rit. TRK MX (L) (R) SYN. STRT SWN & ZZ N TRNSPOS RST LLROOM LTN TMPO RST STOP MR & WLTZ USR R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) (R) SYN. STRT SWN & ZZ N TRNSPOS RST LLROOM LTN TMPO RST STOP MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TP TMPO STRT/STOP SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON LN NNL ON/O PRT LN PRT NNL ON/O XT XT K K MN LYR LT NXT T NTRY MN LYR LT NXT T NTRY PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR OVR SNL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR OVR SNL TOU TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS MONO RSS SYNT. TLK MONO RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T SP UPPR OTV RST X X WOOWN VRTON VRTON PRUSSON T MMORY MMORY rundläggande hantering Organisera ina data nvänd metronomen Metronomen ger genom ett klickljud ett stöd för tempot när u övar, eller låter ig kontrollera ett specifikt tempo. MTRO- NOM SON XTR TRKS TRK 1 RPT MTRO- NOM LT OL VO T RMONY/ O TL STUO VO ORN & ORON STYL MUS NR M. V TYP SLT M. STTN VOL RMONY N/OUT MULT P RT SS ON TOU STTN STNY ON STYL ONTROL UTO OTS LL N LNK SYN. STOP SYN. STRT RSTRTON MMORY Metronomen startas genom att trycka [MTRONOM] knappen. ustera tempot med hjälp av TMPO[ ] [ ] knapparna (se nedan). ör att stoppa metronomen, tryck [MTRONOM] knappen ännu en gång. nställningar för ljudet, volymnivån och takten (taktarten) för metronomen kan alla ändras (sid 14). ustera tempot etta avsnitt beskriver hur u justerar uppspelningstempot. et påverkar inte bara metronomen, utan även uppspelningen av en Song eller en ackompanjemangsstil. TMPO TP TMPO RST SON XTR TRKS TRK 1 RPT MTRO- NOM LT OL VO T RMONY/ O TL STUO VO ORN & ORON STYL MUS NR M. V TYP SLT M. STTN VOL RMONY N/OUT MULT P RT SS ON TOU STTN STNY ON STYL ONTROL UTO OTS LL N LNK SYN. STOP SYN. STRT RSTRTON MMORY TP TMPO TMPO 1 RST Tryck antingen TMPO [ ] knappen eller [ ] knappen. ustera tempot antingen med hjälp av TMPO [ ] [ ] knapparna eller [T NTRY] ratten. Siffran i displayen anger antalet fjärdedelsslag per minut. Omfånget sträcker sig från 5 till 500. u högre värde, desto snabbare tempo. Songs och ackompanjemangsstilar har programmerats med ett standardtempo, avsett att bäst passa vald Song/Style. N Tryck denna för att lämna TMPO displayen. XT När u byter tempo kommer såväl tempot för den aktuella Song:en som kompstilen att ändras enligt detta. ör att återställa till respektive standardtempo, tryck båda TMPO [ ] [ ] knapparna samtidigt. Se även Tempo indikering MN display (sid 51) för mer information kring tempo. 50

51 rundläggande hantering Organisera ina data Tap tempo Med denna praktiska funktion kan u slå an tempot för en Song eller en ackompanjemangstil. Slå helt enkelt an [TP TMPO] knappen i önskat tempo, och tempot för Song:en eller ackompanjemangsstilen anpassas helt enligt itt anslag. 1 Spela upp en Song eller en ackompanjemangsstil (sid 59, 76). Tempo indikationer MN display et finns tre olika tempoindikationer i Main display enligt nedan. ndikerar standard (initialt) tempoinställningen för den aktuella Song som är vald. ndikerar aktuellt tempo för vald Song, ackompanjemangsstil eller metronome som för tillfället spelas upp. När ingenting spelas upp (stoppat) indikerar detta tempot för den valda kompstilen. När Song och kompstil spelas upp samtidigt kommer tempot för kompstilen att automatiskt ändras för att passa tempot för Song:en, vilket visas här. etta tempo blir det som gäller vid inspelning av Song eller ackompanjemangsstil. TMPO RST TP TMPO Slå an [TP TMPO] knappen två gånger för att ändra tempot. När [TP TMPO] knappen slås an återges ett ljud. u kan ändra detta ljud enligt önskan (sid 149). u kan också använda Tap Tempo för att automatiska starta en Song eller en ackompanjemangsstil. När såväl Song som ackompanjemangsstil är stoppad, slå an [TP TMPO] knappen flera gånger, och det valda ackompanjemanget kommer att starta i det tempo u slagit an. När en Song står i Sync. Start klarläge (sid 60, 76) startar ett anslag av [TP TMPO] knappen Song uppspelningen på samma sätt. ör Song eller kompstilar i /4 och 4/4 takt, slå an fyra gånger; för 3/4 takt, slå an tre gånger; för 5/4 takt, slå an fem gånger. ndikerar standard (initialt) tempoinställningen för den aktuella ackompanjemangsstil som är vald. 51

52 STNY ON MP RK NTRO MN MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY Spela emos är ett synnerligen mångsidigt och sofistikerat instrument med ett stort utbud av dynamiska ljud och rytmer och därtill massor med avancerade funktioner. Tre olika typer av emo Song:er har speciellt programmerats för att presentera det häpnadsväckande ljudet och funktionerna i. SON MNU MO VO T STYL LP VO UNTON MUS NR M. MULT P ON TOU STTN STYL ONTROL RSTRTON MMORY 1 enom att trycka [MO] knappen spelas emo Song:erna automatiskt upp i slumpvis ordning. MNU MO LP UNTON -1 nvänd [K][NXT] knapparna för att välja önskad emo kategori. unction emo... essa demonstrerar de olika funktionerna i. Voice emo... essa presenterar ljuden i. Style emo... essa introducerar rytmer och ackompanjemangsstilar i. K NXT -3 Tryck en av dessa knappar två gånger en gång för att välja önskad demo och ännu en gång för att starta den. - nvänd dessa för att välja olika display sidor. Tryck denna för att spela upp alla emo Songs/företeelser kontinuerligt, med start från det första överst till vänster i displayen. enna blir enbart tillgänglig från UNTON sidan. lla tillgängliga demos spelas upp i en följd, med start från den som ligger överst till vänster. VO och STYL sidorna har ingen [UTO] knapp, men alla emo Song:er spelas emellertid upp i en följd. enom att trycka denna knapp kopplas den interaktiva funktionen för unction emo bort (i övrigt tillgänglig i steg 3 nedan). 5

53 Spela emos 3 ör unction demonstrationerna visas en introduktionsbild i displayen och emo börjar spela. etta exempel visar Sound System i UNTON demo. K MN LYR LT NXT nvänd [K][NXT] knapparna vid introduktionsbilden för att ta fram föregående eller nästa sida. Tryck SON [STRT/ STOP] knappen för att stoppa en emo Song. ör att åter starta emo Song vid den punkt den stoppades, tryck SON [STRT/STOP] knappen ännu en gång. Snabbspolningsknapparna ([RW] och []) kan också användas med emo Song:erna (sid 7). Välj önskat ord eller företeelse med hjälp av [T NTRY] ratten och tryck sedan [NTR] knappen eller de besiffrade knapparna ([1 ], [ ], etc) för att kalla fram den. NTR XT N Återgår till MN display. 53

54 STNY ON MP RK NTRO MN MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY Ljud ger ig ett enormt urval av autentiska ljud, inklusive olika klaviaturinstrument, stråkar och blås och mycket, mycket mer. VO PNO & RPS..PNO ORN & ORON PRUSSON UTR SS RSS WOOWN STRNS SON OR & P SYNT. X VO VO T STYL USR ORN LUTS MUS NR M. MULT P ON TOU STTN STYL ONTROL RSTRTON MMORY Välj ett ljud 1 Tryck [MN] knappen för att koppla in MN stämman och tryck därefter [] knappen för att ta fram menyn för att välja MN ljudet. MN LYR LT Kopplar in MN. et bästa är om u lyssnar enbart till MN ljudet se därför till att LYR och LT stämmorna är frånkopplade. Ljudet u väljer här hör till MN stämman, och kallas MN ljudet. (Se sid 56 för mer information.) Välj önskad ljudgrupp. VO PNO & RPS..PNO ORN & ORON PRUSSON När u väljer en ljudgrupp kommer det senast valda ljudet att automatiskt väljas. UTR SS RSS WOOWN STRNS OR & P SYNT. X USR ORN LUTS 54

55 Ljud ndikerar att displayen är avsedd När man väljer ett ljud blir 3 K NXT 4 Spela för att välja MN ljudet (sid 5). 3- Väljer de olika sidorna i den aktuella ljudgruppen. Tryck denna för att ta fram displayen för att välja ljudgrupp. på klaviaturen för att höra det valda ljudet. N 3-1 Väljer minnesenhet för ljudet (PRST/ USR/ LOPPY SK). 3-3 Väljer ljudet. Tryck denna för att starta demonstrationen av det valda ljudet. emonstrationen kan när som helst stoppas genom att trycka knappen ännu en gång. Tryck denna för att återgå till XT MN displayen. den bäst lämpade effekten för detta ljud automatiskt vald. u kan koppla bort detta, så att något automatiskt val inte sker (sid 143). u kan ställa in hur mycket volymen för ljudet skall påverkas beroende på itt anslag (sid 141). Se den separata ata List för en lista över tillgängliga ljud. u kan ställa in huruvida ljudbank och Program hange nummer ( MS- LS-Program hange number till höger ovanför ljudnamnet) skall visas eller ej (sid 149). X utgör en avsevärd förbättring av M System Level 1 formatet och har utvecklats av Yamaha speciellt för att ge såväl fler ljud och variationer som större kontroll och uttrycksmöjligheter över ljuden och dess effekter. et garanterar även datakompatibilitet inför framtiden. Ljudkaraktärer Typen av ljud och dess karakteristika indikeras ovanför ljudnamnet. Live! (endast PSR-000) essa ljud av akustiska instrument har samplats (d v s digitalt inspelats) i stereo för att återge ett verkligt autentiskt, rikt ljud, fullt av atmosfär och akustik. ool! essa ljud utgör samplingar av elektriskt förstärkta instrument och tack vare stor minneskapacitet och mycket sofistikerad programmering har man lyckats fånga den typiska strukturen och nyanserna i dessa ljud. Sweet! Även dessa ljud av akustiska instrument är resultatet av Yamaha s sofistikerade teknologi som gör ljuden så otroligt detaljerade och naturliga att u kan tro att det är instrumentet i verkligheten u spelar på! rum Olika trum- och percussionljud är fördelade till individuella tangenter, vilket gör att u kan spela dessa från klaviaturen. SX Olika specialeffekter har fördelats till individuella tangenter och kan spelas från klaviaturen. Organ lutes! (endast PSR-000) essa autentiska orgelljud kan u själv påverka och skapa med Sound reator där u finner alla de olika fottal som behövs för ett traditionellt orgelljud. Keyboard Percussion När något av rum Kit eller SX Kit ljuden i [PRUSSON] gruppen är valt, kan u spela olika trum- och rytminstrument eller SX (ljudeffekter) ljud på klaviaturen. Trummor och rytminstrument som återges via de olika tangenterna är markerade med symboler nedanför klaviaturen. n del av rytminstrumentljuden kan låta annorlunda, även om de har samma namn, medan andra i grunden är desamma. Se den separata ata List (rum/key ssignment List) för en komplett lista över fördelningen av rum Kit och SX kit ljuden. 55

56 STNY ON MP RK NTRO MN MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY Ljud Layer/Left spela flera ljud samtidigt Med är det möjligt att spela med tre ljud samtidigt: MN, LYR och LT. enom att kombinera dessa tre kan u skapa rika ljudbilder av flera instrumentklanger för in musik. MN LYR SON VO T STYL VO LT MUS NR M. MULT P ON TOU STTN STYL ONTROL RSTRTON MMORY Spela med en sammanslagning av två ljud LYR stämma MN stämma Spela två separata ljud i vänstra och högra omfånget på klaviaturen Splitpunkt LT stämma vänster omfång höger omfång MN stämma Spela tre olika ljud ett i vänster omfång på klaviaturen och en sammanslagning av två i höger omfång LT stämma Layer lägger samman två olika ljud vänster omfång Splitpunkt höger omfång LYR stämma MN stämma 1 Tryck denna för att koppla in LYR funktionen. ör att koppla bort den, tryck knappen ännu en gång. MN Välj LYR med [] knappen. Tryck samma knapp ännu en gång för att kalla fram VO display, från vilken u väljer det ljud u vill lägga samman med Main ljudet. Metoden för att välja ljud här är densamma som för VO (MN) display (sid 54). et finns ett alternativt sätt att snabbt välja både MN och LYR ljud från panelen: Medan en av panelens [VO] knappar hålles nertryckt, tryck ännu en [VO] knapp. et först valda ljudet blir MN ljudet och det andra blir LYR. LYR LT N Tryck denna för att återgå till MN displayen. XT 56

57 STNY ON MP RK NTRO MN MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY Left ställer separata ljud för vänster och höger omfång på klaviaturen Ljud 1 Koppla in LT. ör att koppla bort den, tryck knappen ännu en gång. MN LYR Välj LT med [] knappen. Tryck samma knapp ännu en gång för att kalla fram VO display, från vilken u väljer det ljud u vill spela inom vänstra klaviaturomfånget. Metoden för att välja ljud här är densamma som för VO (MN) display (sid 54). Splitpunkten kan fritt väljas till vilken tangent som helst på klaviaturen (sid 13). Varje stämma (MN, LYR och LT) kan ha sin egen volyminställning (sid 61). LT N XT Tryck denna för att återgå till MN displayen. Lägg effekter till ljuden rån denna sektion på panelen kan u lägga till en rad olika effekter till ljuden u spelar på klaviaturen. LT OL VO T TOU SUSTN RMONY/ O MONO SP VRTON SON VO T VO STYL MUS NR M. MULT P ON TOU STTN STYL ONTROL RSTRTON MMORY Tryck en av effektknapparna för att koppla in motsvarande effekt. Tryck ännu en gång för att koppla bort den. ör förklaringar kring varje effekt, se nedan. TOU enna knapp kopplar anslagskänsligheten för klaviaturen till och från. När den är frånkopplad återges samma volym, oavsett hur hårt eller löst u slår an tangenterna. SUSTN När Sustain funktionen är tillkopplad får alla toner som spelas på klaviaturen en längre utklingningstid. u kan också ställa längden för Sustain (sid 90). SP är utrustad med en rad dynamiska inbyggda digitala effekter som gör att u kan påverka ljudet på en rad olika sätt. u kan använda SP för att framhäva ljudet på ett subtilt sätt, som t ex att lägga till chorus för att skapa rörelse och djup, eller använda en symphonic effekt för att skapa ett varmt och fylligt ljud. SP har också effekter som distortion som totalt kan förändra karaktären hos ljudet. SP och VRTON effekttyperna och dess djup kan väljas och justeras i MXN ONSOL displayen (sid 14). 57

58 Ljud VRTON enna kontroll växlar till variationen för effektinställningen, vilket på olika sätt påverkar effekten, beroende på vald effekt. När t ex Rotary Speaker (= roterande högtalare) effekt är vald (sid 14), kan u med denna växla mellan långsam och snabb rotation. RMONY/O enna kontroll lägger till armony eller cho effekter till de ljud som spelas inom högerhands sektionen på klaviaturen (sid 143). MONO enna kontroll bestämmer om ljudet återges monofoniskt (endast en ton i taget) eller polyfoniskt för varje stämma (MN/LYR/LT). När lampan lyser är inställningen MONO, och när lampan är släckt blir det polyfoniskt. När inställningen är MONO ljuder endast sist spelade ton. Tack vare detta kan u spela blåsinstrument mera realistiskt. eroende på det valda ljudet kan man i MONO inställning även utnyttja Portamento effekten, när man spelar legato. LT OL enna funktion gör att ljuden för Left stämman fortsätter att ljuda även sedan tangenterna släppts upp, som om sustainpedalen vore nertrampad. unktionen är speciellt användbar tillsammans med det automatiska ackompanjemanget. Om u t ex spelar och släpper upp ett ackord i ackompanjemangssektionen (med Left stämman inkopplad och ett String ljud valt för Left), kommer stråkstämman att fortsätta ljuda och ger ett fylligt tillskott till det totala ackompanjemangsljudet. Portamento effekten skapar en mjuk glidning mellan två toner som spelas legato efter varandra. TPS u kan göra melodistämman extra effektfull om u spelar med ackord och samtidigt använder ett monfoniskt ljud. Ställ Main ljudet för att spela polyfoniskt och Layer ljudet för att spela monofoniskt (MONO). detta fall kommer den melodistämma u spelar inklusive översta tonen i ett ackord att ljuda monofoniskt. Prova detta med följande ljud: MN ljud: rass Section (polyfonisk) + LYR ljud: Sweet Trump (monfonisk). PT N-hjul & MOULTON-hjul nvänd PT N hjulet för att böja toner uppåt (vrid hjulet från ig) eller neråt (vrid hjulet mot ig) medan u spelar på klaviaturen. PT N hjulet är självcentrerande och återgår automatiskt till normal tonhöjd när det släpps. PT N et maximala Pitch end omfånget kan ändras (sid 13). Modulation funktionen lägger till en vibratoeffekt till toner som spelas på klaviaturen (PSR-000). enom att dra MOULTON hjulet mot ig minimeras effekten, medan den ökas när u för hjulet från ig. MOULTON Ställ hjulet i MN position för att undvika oönskad modulationseffekt. ustera oktavläget Med [UPPR OTV] knappen blir det möjligt att transponera MN och LYR stämmorna samtidigt upp eller ner en oktav. UPPR OTV RST Mera detaljerade oktavinställningar för varje stämma kan göras med hjälp av Mixing onsole funktionen (sid 13). 5

59 STNY ON MP RK NTRO STNY ON MN MP MN XTR TRKS (STYL) RK NTRO R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR MN TP TMPO STRT/STOP MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM TL STUO NN / rit. SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON TRK MX (L) RT SS N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LN PRT NNL ON/O LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O XT PRT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN SUSTN RMONY/ O VOL RMONY XT MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP K UPPR OTV RST MN LYR LT NXT T NTRY PRUSSON WOOWN T X VRTON LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN MMORY RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY Styles är utrustad med Styles (ackompanjemangsmönster) för en rad olika musikgenrer, inklusive pop, jazz, latin och dance. llt u behöver göra för att utnyttja dessa är att under itt framförande spela ackorden med vänster hand och den valda ackompanjemangsstilen kommer automatiskt ge ig ett matchande ackompanjemang som direkt följer de ackord u spelar. Prova att välja några av de olika stilarna (se den separata ata List (Style List) och spela med dem. STYL ONTROL MN NN SYN. SYN. MP RK NTRO / rit. STOP STRT STRT/STOP UTO LL N OTS LNK SON VO T VO STYL MUS NR M. MULT P ON TOU STTN STYL ONTROL RSTRTON MMORY Spela en kompstil 1 SON STYL STYL POP & ROK SWN & ZZ VO VO T LLROOM MR & WLTZ LL MUS NR N M. LTN USR MULT P ON TOU STTN STYL ONTROL RSTRTON MMORY K NXT Se den separata -1 Välj en enhet (Preset, User, loppy isk) för att spara stilen. ata List för en lista över tillgängliga ackompanjemangsstilar. - Välj en Style. När u öppnat en mapps underliggande display, kan u med denna knapp (UP) kalla fram nästa högre nivå från vilken u kan välja Style grupper. 59

60 Styles 3 När [MP] knappen är inkopplad kan u spela/ange ackord inom sektionen för det automatiska ackompanjemanget på klaviaturen. (eroende på inställningarna kan detta vara omfånget för Left ljudet eller hela klaviaturen.) STYL ONTROL MN NN SYN. SYN. MP RK NTRO / rit. STOP STRT STRT/STOP UTO LL N OTS LNK u kan ställa in tangentomfånget för det automatiska ackompanjemanget (sid 13). 4 Koppla in SYN. (SYNRONZ) STRT STYL ONTROL MN NN SYN. SYN. MP RK NTRO / rit. STOP STRT STRT/STOP UTO LL N OTS LNK Sync. Start enna funktion gör att u kan starta kompstilen genom att helt enkelt börja spela på klaviaturen. 5 Så snart u spelar ett ackord inom sektionen för det automatiska ackompanjemanget, startar kompstilen. ör detaljer kring ackordläggning, se sid 6. Tempot kan justeras med TMPO [ ][ ] eller [TP TMPO] knappen. Om u slår an [TP TMPO] knappen kommer tempot att justeras till samma hastighet som u slår an. Splitpunkt ckompanjemangssektion u kan starta rytmkanalerna (tracks) för stilen genom att trycka [STRT/STOP] knappen. Rytmkanalerna kan också startas genom att slå an [TP TMPO] knappen. När stilen är stoppad, slå an [TP TMPO] knappen tre, fyra eller fem gånger (tre för 3/4 takt, fyra för /4 eller 4/4 takt, fem för 5/4 takt). 6 SYN. STOP Stoppa stilen. SYN. STRT STRT/STOP N Koppla bort MP. STYL ONTROL MP RK NTRO När u samtidigt spelar upp en kompstil med en Song kommer ackompanjemangets stämmor inspelade till Song:en (kanalerna 9-16) att temporärt ersättas av kompstilen. Tack vare detta kan u prova och använda olika kompstilar med Song:en (sid 77). ckompanjemangets karaktärer Typen av ackompanjemang och dess karakteristika indikeras ovanför ljudnamnet. Session! essa stilar är mer realistiska och levande än någonsin, genom att det även förekommer speciella harmoniseringar och ackordsväxlingar, såväl som speciella riff med ackordsbytena i Main sektionerna. e har programmerats för att krydda och ge en professionell framtoning för speciella melodier i speciella genres. Som en konsekvens av detta kan det hända att dessa stilar inte alltid passar för all slags musik eller vissa täta ackordsväxlingar. et kan hända att ett enkelt dur-ackord klingar som en septim eller att ett on-bass ackord ger ett felaktigt eller oväntat acompanjemang. Piano ombo! (loppy isk) essa ackompanjemangsstilar utgör en grundläggande pianotrio (piano, bas och trummor). några fall kan ytterligare något instrument förekomma. ftersom dessa återger en liten kompgrupp, blir ackompanjemangen smakfullt sparsmakade, men å andra sidan mycket användbara för en lång rad musikstycken. 60

61 Spela enbart stilens rytmspår 1 Välj en Style (sid 59). Rytmkanalerna utgör en del av kompstilen. Varje stil har olika rytmmönster. Styles Rytmen startar. STYL ONTROL MN NN SYN. SYN. MP RK NTRO / rit. STOP STRT STRT/STOP UTO LL N OTS LNK u kan också starta rytmen genom att helt enkelt spela en tangent på klaviaturen om Sync.Start är aktiverad (koppla in [SYN.STRT] knappen). rånkopplad. 3 Spela tillsammans med rytmuppspelningen. Tempot kan justeras med TMPO [ ][ ] eller [TP TMPO] knappen. Om u slår an [TP TMPO] knappen kommer tempot att justeras till samma hastighet som u slår an. N Tryck STYL [STRT/STOP] knappen ännu en gång för att stoppa rytmuppspelningen. ustera volymbalans / tysta spår Tar fram LN display MULT P stämma M stämma LN display. LN STYL stämma (det automatiska ackompanjemanget) SON stämma usterar volymnivån för respektive stämma. Stämmor spelade från klaviaturen (MN/LYR/LT) NNL ON/O PRT NNL ON/O display. Tar fram NNL ON/O display Ta fram STYL display genom att trycka [NNL ON/O] knappen och koppla därefter från de instrument u önskar tysta. hannel Motsvarar de olika M kanalerna i Song datan (sid 157). Kanalerna är fördelade enligt följande. Song 1-16 ckompanjemangsstil

62 Styles ckordläggning Uppspelningen av en Style kontrolleras av de ackord u spelar med tangenterna till vänster om splitpunkten. et finns 7 olika typer av ackordsautomatik, enligt beskrivningen nedan. å till OR NRN sidan (sid 139) och välj hord ingerings. är kan u välja den automatikform u föredrar enligt nedan. SNL NR Single inger ackompanjemanget gör det möjligt att mycket enkelt få förnämliga orkestrala ackompanjemang i såväl dur, moll, septima som mollseptima genom att slå an ett minimalt antal tangenter inom sektionen för det automatiska ackompanjemanget på klaviaturen. ckordanalysens beteckningar spelas på följande sätt. ör dur-ackord, tryck enbart tangenten för grundtonen. ör moll-ackord, tryck grundtonen och en svart tangent till vänster om denna. ör septim-ackord, tryck grundtonen och en vit tangent till vänster om denna. ör mollseptim-ackord, tryck grundtonen och både en svart och en vit tangent till vänster om denna. MULT NR Multi inger läget tolkar automatiskt om ackordet spelas enligt Single inger eller ingered principen, och u kan alltså spela enligt vilken som helst av dessa typer utan att behöva välja ingering läge. Om u vill spela moll, septim eller mollseptim ackord enligt SNL NR metoden i MULT NR läge, tänk på att ange detta med den vita/ svarta tangent som ligger närmast grundtonens tangent. ckordstolkning i ull Keyboard läget sker ungefär i 1/-dels intervaller. ckord som spelas i kortare intervaller kortare än 1/-del kan kanske inte tolkas. NR Med ingered läget kan u skapa ina egna ackord inom sektionen för det automatiska ackompanjemanget på klaviaturen. ingered läget accepterar en rad olika ackordstyper enligt listan på nästa sidan. NR ON SS etta läge accepterar samma ackordläggning som ingered läget, men basen bestäms av den lägst spelade tonen inom omfånget för det automatiska ackompanjemanget. u kan alltså spela on bass ackord. T ex, för att spela ett -med- basackord, spela ett -ackord med som lägsta ton (,, ). ULL KYOR etta läge tolkar ackord över hela klaviaturomfånget. ckorden tolkas på liknande sätt som vid ingered, även om u delar upp tonerna mellan in vänstra och högra hand. u kan helt fritt spela bastoner med in vänstra hand och ackord med in högra, eller tvärtom. NR etta läge är i grunden detsamma som NR, men med den skillnaden att mindre än tre toner behövs för att indikera ett ackord (baserat på föregående spelat ackord, etc). ull Keyboard tolkas de ackord som spelas baserade på den lägst eller näst lägst spelade tonen. Om de två lägst spelade tonerna faller inom en oktav, kommer dessa att bestämma ackordet. Om skillnaden mellan den lägsta och näst lägsta tonen är mer än en oktav, kommer den lägsta tonen att ange basen och ackordet styrs av den näst lägsta tonen och andra toner spelade i samma oktav. ULL KYOR När detta avancerade läge valts för ackompanjemangsautomatiken kommer att automatiskt skapa korrekt ackompanjemang medan u spelar praktiskt taget vad som helst, var som helst på klaviaturen. u behöver inte känna några tekniska begränsningar gentemot t ex splitpunkt. Även om ull Keyboard är konstruerat att fungera i de flesta musikaliska sammanhang, kan det förekomma arrangemang då denna funktion inte är lämplig. unktionen är jämförbar med ULL KYOR, med undantag för att mindre än tre toner kan spelas för att ange ackorden (baserat på föregående spelat ackord, etc). 9 och 11 ackord kan inte spelas. etta är en förkortning av rtificial ntellegence = konstgjord intelligens. 6

63 Styles ckordstyper som tolkas i ingered läge (xempel med ackord) M7 M7 9 M M7 5 aug M7aug m m9 m6 m7 7 ( ) ( ) ( ) ( ) sus4 m7 9 ( ) mm7 mm7 9 m7 5 mm7 5 dim dim ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) m aug ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 7sus4 sus ckordstyp/[förkortning] örekommande toner Visas med som grundton ur Nona [(9)] (9) Sexackord [6] 1 - (3) Sex nio [6 9] (5) - 6 eller * 6 9 Stor septim add 9 [M7(9)] (5) - 7 M7(9) Stor septim nia [M7 9] (5)j - 7 M7 9 Stor septim med överstigande 11 [maj7#11] 1 - () eller (5) - 7 M7#11 örminskad kvint [( 5) (b5) Stor septim med förminskad kvint [maj7 5] M7b5 örhållen kvart [sus4] sus4 Överstigande [aug] aug Stor septim med överstigande kvint [maj7aug] 1 - (3) M7aug Moll [m] m Moll add nona [m(9)] m(9) Mollsex [m6] m6 Mollseptim [m7] (5) - 7 m7 Mollnona [m7(9)] (5) - 7 eller m7(9) Moll elva [m7(11)] 1 - () ( 7) m7_11 Moll med stor septim [mmaj7] (5) - 7 mm7 Mollnona med stor septim [mmaj7(9)] (5) - 7 mm7_9 Mollseptim med förminskad kvint [m7 5] m7b5 Moll med stor septim förminskad kvint [mmaj7 5] mm7b5 örminskat [dim] dim örminskat septim [dim7] dim7 Septim [7] (5) - 7 eller 1 - (3) Septim med förminskad nona [7( 9)] (5) - 7 7(b9) Septim add förminskad tretton [7( 13)] b13 Septimnona [7(9)] (5) - 7 eller * 7(9) Septim med överstigande elva [7(#11)] 1 - () eller (5) - 7 7#11 Septim add tretton [7(13)] (5) eller (13) Septim med överstigande nona [7(#9)] (5) - 7 7(#9) Septim med förminskad kvint [7 5] b5 Septim med överstigande kvint [7aug) aug Septim med förhållen kvart [7sus4] sus4 örhållen sekund [sus] sus Toner inom parentes kan uteslutas. Om tre intilliggande tangenter spelas samtidigt (vita och svarta tangenter), kopplas ackordsackompanjemanget bort och enbart trummorna återges. Spelas en enstaka tangent eller två lika grundtoner (1 oktav) återges ett ackompanjemang baserat enbart på grundtonen. Spelas en ren kvint återger ackompanjemanget enbart grundton och kvint vilket kan användas i såväl moll som dur. et kan hända att ackompanjemangsautomatiken inte byter när närliggande ackord spelas i en följd (t ex mollackord följt av mollseptim). kan också lära ig hur man spelar ackord. rån OR N- RN displayen (sid 139) kan u ange det ackord u vill lära och de toner som skall spelas anges i displayen. * ndast denna ackordläggning (inversion) kan tolkas. Övriga ackord, ej markerade med asterisk, kan spelas i vilken inversion som helst. 63

64 Styles rrangera Style mönstret (SKTONR: MN ///, NTRO, NN, RK) är utrustad med sektioner med olika variationer som gör att u kan variera det automatiska ackompanjemanget. essa är ntro, Main, reak och nding. enom att växla mellan dessa medan u spelar kan u enkelt åstadkomma en professionell återgivning av itt framförande. enna funktion kan även användas för att enbart spela rytmen (sid 61). 1 Välj STYL ONTROL MN NN SYN. SYN. MP RK NTRO / rit. STOP STRT STRT/STOP UTO LL N OTS LNK 3 ntro 4 Man en stil (sid 59). -1 Koppla in MP funktionen. - Tryck [NTRO] knappen. ör att koppla bort NTRO sektionen innan kompstilen startas, tryck [NTRO] knappen ännu en gång. Splitpunkt ckompanjemangssektion -3 Koppla in SYN. STRT funktionen. sektionen startar så snart u spelar en tangent inom omfånget för det automatiska ackompanjemanget på klaviaturen och byter sedan till Main sektionen. kan växla mellan Main sektioner. STYL ONTROL MN NN SYN. SYN. MP RK NTRO / rit. STOP STRT STRT/STOP UTO LL N OTS LNK Tryck denna knapp för att lägga till break. Även medan en MN sektion spelar kan en ntro sektion spelas genom att man trycker [NTRO] knappen. Sektionsknapparnas indikation [RK], [NTRO], [MN], [NN] knapparna: L lyser grönt sektionen är inte vald. L lyser rött denna sektion är vald för tillfället. L är frånkopplad ingen data i sektion; kan inte spelas. Volymnivån för ackompanjemanget kan kontrolleras via itt anslag inom omfånget för ackompanjemangsautomatiken (sid 13). Om u trycker [SYN.STRT] knappen medan ackompanjemanget spelar kommer ackompanjemanget att stoppa och PSR-000/ 1000 ställer sig i klarläge för synkrostart. Style sektioner kan även bytas med hjälp av pedalfunktion (se sid 139). Med reak sektionen erhåller u en dynamisk variation av det rytmiska ackompanjemanget, som ger en än mer professionell prägel till itt framförande. När u trycker [RK] knappen får u en takts variation. ndikatorn för den Main sektion som närmast kommer att spelas blinkar medan [RK] mönstret spelar. När [UTO LLN] knappen är inkopplad och en MN [][][] eller [] knapp trycks efter taktens sista hälft (åttondelsnot), kommer fill-in mönstret att spelas från och med nästa takt. 64

65 Styles 5 enna växlar till nding sektionen, d v s det avslutande mönstret. När detta spelat klart stoppar kompstilen automatiskt. u kan få avslutningen att gradvis avstanna (ritardando), genom att trycka samma [NN/rit.] knapp ännu en gång medan det avslutande mönstret ännu spelar. STYL ONTROL MN NN SYN. SYN. MP RK NTRO / rit. STOP STRT STRT/STOP UTO LL N OTS LNK ade in / ade out ckompanjemangsstilarna har också en praktisk ade-in/ade-out funktion som gradvis tonar in eller ut ackompanjemanget. ör att starta ackompanjemanget med att tona in, tryck [ N/OUT] knappen och därefter SYN.STRT. ör att koppla bort intoningen innan stilen startas, tryck knappen ännu en gång. ör att tona ut och stoppa stilen, tryck denna knapp medan stilen spelar. Tiden för fadein/fade-out kan också ställas (sid 14). Stoppa Style uppspelning med tangenterna (SYN.STOP) När Synchro Stop funktionen är aktiverad kommer ackompanjemanget att helt stoppas när alla tangenter inom omfånget för det automatiska ackompanjemanget släpps upp. Uppspelning av ackompanjemanget startar igen så snart en tangent inom omfånget åter spelas. 1 Koppla Koppla in MP (ackompanjemanget). in SYN. STOP. SYN.STRT blir också automatiskt inkopplat när SYN.STOP kopplas in. STYL ONTROL MN NN SYN. SYN. MP RK NTRO / rit. STOP STRT STRT/STOP UTO LL N OTS LNK Stilar kan också startas genom att trycka STYL [STRT/STOP] knappen. u kan välja typen av ntro och nding genom att trycka [] knappen i MN displayen (sid 66). Om u trycker [NTRO] knappen medan avslutningsmönstret spelas kommer introduktionsmönstret att börja spela efter att avslutningsmönstret spelat klart. När [UTO LL N] knappen är inkopplad och u trycker en MN knapp medan avslutningsmönstret spelar kommer fill in mönstret att börja spela omedelbart följt av Main sektionen. u kan börja ett ackompanjemangsmönster med hjälp av nding istället för ntro sektionen. så fall kommer inte ackompanjemanget att stoppas när nding spelat klart. Om u väljer en annan stil medan en stil inte spelas, kommer standard tempot för denna stil att väljas. Om ackompanjemanget spelar kommer samma tempo att bibehållas även om u väljer en annan stil. När STOP MP är ställt i ON och ackompanjemanget inte spelar, återges ljud av bas och ackord inom omfånget för det automatiska ackompanjemanget på klaviaturen (sid 13). 3 Så snart u spelar ett ackord med in vänstra hand kommer ackompanjemanget att starta. Splitpunkt ckompanjemangssektion u kan också använda SYN.STOP funktionen genom att kort slå an tangenter inom ackompanjemangsautomatiken (sid 13). 4 ckompanjemanget 5 enom stoppar när u släpper upp ina vänstra hand från tangenterna. att spela ett ackord med in vänstra hand startas åter det automatiska ackompanjemanget. N Tryck [SYN.STOP] [SYN.STRT] ännu en gång för att stoppa ackompanjemanget. Synchro Stop kan inte kopplas in när ingering läget är ställt på ull Keyboard/ ull Keyboard eller när knappen för det automatiska ackompanjemanget på panelen är bortkopplad. 65

66 Styles Välja ntro och nding typer (NTRO/NN) 1 ör att direkt kalla fram [MN] display, tryck först [RT SS] och sedan [XT] knappen. Välj en ntro Välj en nding 3 Spela stilen och använd ntro eller nding sektionen (sid 30, 31). Spela automatiska ill-in mönster vid byte av ackompanjemangssektioner uto ill n ill är en kort fras som används för att ge variation till stilen. 1 STYL ONTROL MN NN SYN. SYN. MP RK NTRO / rit. STOP STRT STRT/STOP UTO LL N OTS LNK Spela N stilen och växla mellan ackompanjemangets sektioner medan uppspelningen pågår (sid 30, 31). ill-in mönster spelas automatiskt vid varje växling mellan Main sektionerna. ör att koppla bort uto ill, tryck [UTO LL N] ännu en gång. u kan också lägga till ett ill-in genom att trycka den valda MN än en gång. Medan u spelar kan u tillfälligt koppla bort ill n genom att snabbt trycka nästa Main sektions knapp två gånger. 66

67 STNY ON MP RK NTRO MN MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY Styles Passande panelinställning till vald Style (ON TOU STTN) en bekväma One Touch Setting funktionen gör det enkelt för ig att välja ljud och effekter som passar den stil u spelar. Varje fabriksprogrammerad Style (Preset) har fyra förprogrammerade panelinställningar som u kan välja genom en enkel knapptryckning. SON VO T VO STYL MUS NR M. ON TOU STTN MULT P ON TOU STTN STYL ONTROL RSTRTON MMORY 1 Välj en Style (sid 59). Tryck en av ON TOU STTN knapparna [1] - [4]. L lyser röd detta är den One Touch Setting som för tillfället är vald. ON TOU STTN 3 Så snart u spelar ett ackord med in vänstra hand startar det automatiska ackompanjemanget. L är släckt ingen One Touch Setting data. Knappen kan inte väljas. Splitpunkt L lyser grönt One Touch Setting innehåller data men är inte vald. Olika inställningar (som ljud, effekter, etc) som passar den valda stilen blir valt direkt. När kompstilen inte spelar kommer det automatiska ackompanjemanget och Sync.Start att automatiskt kopplas in. ör detaljer kring parametrar för One Touch Setting, se den separata ata List (Parameter hart). ckompanjemangssektion 4 Stoppa det automatiska ackompanjemanget. STYL ONTROL MN NN SYN. SYN. MP RK NTRO / rit. STOP STRT STRT/STOP UTO LL N OTS LNK 5 Prova andra One Touch Setting inställningar. u kan också skapa ina egna One Touch Setting inställningar (sid 6). ON TOU STTN 67

68 Styles utomatiskt byte av One Touch Setting med sektionerna OTS link Tack vare den praktiska OTS (One Touch Setting) Link funktionen kan u få One Touch Setting att bytas automatiskt när u väljer olika Main sektioner ( - ). UTO OTS 1 LL N LNK När u växlar mellan olika Main sektioner ( - ) kommer motsvarande One Touch Setting att automatiskt kallas fram. Main sektionerna,, och motsvarar respektive One Touch Setting inställningar 1,, 3 och 4. ur One Touch Setting skall ändras i samband med sektionerna kan väljas för två olika anpassningar (sid 13): Omedelbart när u trycker en Main knapp. och med första taktslaget i nästa takt efter att en Main knapp tryckts. N ör att koppla bort OTS Link funktionen, tryck [OTS LNK] knappen ännu en gång. Memorera panelinställningar i One Touch Setting (ON TOU STTN) etta avsnitt beskriver hur u kan skapa ina egna One Touch Setting inställningar (fyra inställningar per stil). 1 Välj en Style. Ställ in panelen, som t ex val av ljud enligt önskan. 3 Tryck [MMORY] knappen. MMORY 4 Tryck en av ON TOU STTN knapparna: [1] till [4]. ON TOU STTN e företeelser u kan memorera i One Touch Setting är Voice, armony, Multi Pad och Pedal inställningar. N tt meddelande som uppmanar ig att spara den aktuella stilen kommer att visas. Välj YS för att ta fram STYL display och spara sedan panelinställningen (sid 3, 44). Om u inte sparar panelinställningen här kommer den memorerade inställningen att raderas när u väljer en annan kompstil. 6

69 STNY ON MP RK NTRO MN MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MUS NR inprogrammeringarna och dess innehåll är bara ett exempel på en rekommenderad panelinställning. u kan också skapa ina egna Music inder inställningar för ina favoritmelodier och musikgenrer. MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY Styles Kalla fram bästa inställningen för in musik Music inder Med hjälp av Music inder kan u direkt ta fram passande inställningar för instrumentet inkluderande ljud, kompstil och One Touch Setting genom att helt enkelt välja önskad melodititel. Om u vill spela en speciell melodi, men inte vet vilken kompstil eller vilka ljud som passar bäst, kommer den praktiska Music inder till in hjälp. e rekommenderade inställningarna, de som tillsammans utgör en inprogrammering eller en record, kan också editeras och lagras. Tack vare detta kan u skapa och spara ina egna Music inder inprogrammeringar för framtida bruk. SON MUS NR VO T VO STYL MUS NR M. MULT P ON TOU STTN STYL ONTROL RSTRTON MMORY 1 MUS NR Välj en inprogrammering. Välj t ex den översta inprogrammeringen genom att trycka [1 ] knappen för att ta fram de rekommenderade inställningarna. e inställningsdata som visas här är det som anges som en record. Välj en inprogrammering efter melodititel. När inprorammeringarna är sorterade efter musiktitlar, använd [1 ] knappen för att hoppa upp och ner bland titlarna i alfabetisk ordning. Tryck båda [ ] knapparna samtidigt för att Välj en inprogrammering efter namnet på kompstilen. När inprogrammeringarna är sorterade efter direkt flytta markören kompstilarnas namn, använd dessa knappar för till första att flytta markören till nästa/föregående stil. Tryck inprogrammeringen. båda [ ] knapparna samtidigt för att direkt flytta markören till första inprogrammeringen. ll...visar alla inprogrammeringar. VORT...Visar de inprogrammeringar som lagts till avorite sidan. SR1,...Visar resultaten av SR funktionen (sid 70). Visar antalet inprogrammeringar för varje sida. Sortera inprogrammeringarna MUS... nprogrammering sorteras efter melodititel. STYL... Sortering efter kompstilens namn. T... Sortering efter taktart. TMPO... Sortering efter tempo. Ändrar ordingsföljden för inprogrammeringarna (stigande eller fallande). Lägg till den valda inprogrammeringen till avorite sidan. När u trycker [] knappen visas ett dd selected data to the favorite list? YS/NO meddelande. Välj [YS] för att lägga till vald inprogrammering till avorite sidan. Söker inprogrammering(-ar). Visar förutsättningarna för sökning i MUS NR SR display (sid 70). Resultaten av SR 1 eller SR visas på "SR 1" respektive "SR " sidan. Tar fram MUS NR ROR T (sid 71) display (för editering av vald inprogrammering). Kopplar TMPO LOK till/från. enom TMPO LOK funktionen kan u undvika att tempot ändras när u väljer en annan inprogrammering. Till/från inställningen påverkar alla sidorna (LL/VORT/SR 1/SR ). 3 Spela stilen (sid 60). nprogrammeringar kan väljas med [T NTRY] ratten och därefter trycks [NTR] knappen. 69

70 Styles Sök bästa inställning Music inder Search u kan söka inprogrammering efter melodititel eller nyckelord. Resultatet visas i displayen. 1 Tryck nge förutsättningarna för sök- [] (SR 1) eller ningen (se nedan) [] (SR ) och starta sedan knappen i sökningen MUS NR med hjälp av displayen. [STRT SR] knappen. Startar sökning efter inprogrammering. e resultat som sammanfaller med alla förutsättningarna visas på SR sidan. ör detaljer kring sökinställningar, se nedan. [] MUS Söker efter musik eller melodititel. Tryck denna knapp för att ta fram en display där u kan skriva in en melodititel. När u anger en melodititel (sid 45) kommer sökfunktionen att ta fram alla inprogrammeringar som innehåller det angivna ordet eller orden. [] KYWOR Söker efter nyckelord. Tryck denna knapp för att ta fram en display där u kan skriva in ett nyckelord. När u anger ett nyckelord (sid 45) kommer sökfunktionen att ta fram alla inprogrammeringar som innehåller det angivna ordet eller orden. u kan samtidigt söka med flera olika nyckelord genom att separera dem med ett komma mellan varje. Sökfunktionen finner och visar alla inprogrammeringar som innehåller minst ett matchande nyckelord. [] STYL Söker efter stilnamn. Tryck denna knapp för att ta fram STYL L SLT display. Tryck [] - [] knapparna i displayen för att välja önskad kompstil. Med denna praktiska funktion kan u finna alla titlar som använder en speciell kompstil. [] T Söker efter taktart eller rytmik. [] SR R Väljer en speciell sida för sökning. u kan ytterligare begränsa in sökning genom att använda SR 1 och sidorna. []~[] LR Raderar det som angivits till vänster. [1 ] TMPO ROM u kan också begränsa sökningen genom att specificera ett tempoomfång. är kan u ställa lägsta tempo för sökningen. Tryck [ ] knapparna samtidigt för att direkt ställa lägsta tempo. [ ]TMPO TO u kan också begränsa sökningen genom att specificera ett tempoomfång. är kan u ställa högsta tempo för sökningen. Tryck [ ] knapparna samtidigt för att direkt ställa högsta tempo. [3 ]~[5 ] NR Väljer sökning inom en speciell musikgenre. et tillgängliga omfånget inkluderar alla genrer (NY), förprogrammerade genrer och annan genre u själv angivit (sid 69). [ ] NL Tryck denna för att avbryta operationen och återgå till föregående display. STYL L SLT display kan enbart användas till att välja stilnamn för sökning; den kan inte användas för att verkligen ta fram kompstilen. 70

71 ditera programmeringar Music inder Record dit rån denna display kan u ta fram existerande inprogrammeringar och editera dem enligt ina önskemål. u kan dessutom använda detta för att skapa ina egna inprogrammeringar. 1 Tryck Ändra/radera [ ] (ROR T) knappen i MUS NR displayen. [] MUS Väljer musik eller melodititel för editering. Tryck knappen för att ta fram display för att skriva in musik eller melodititel, och editera namnet enligt önskan. [] KYWOR Väljer nyckelord för editering. Tryck knappen för att ta fram display för att skriva in nyckelord, och editera detta enligt önskan. u kan ange flera olika nyckelord genom att separera dem med ett komma mellan varje. [] STYL Väljer stilnamn för editering. nge alltid namnet när en ny inprogrammering registreras. Tryck denna knapp för att ta fram STYL L SLT display. Tryck [] till [] knapparna i displayen för att välja önskad fil som skall ändras/raderas/registreras. [] T Väljer taktart för editering. När en annan fil väljes via tryckning på [] knappen kommer den aktuella taktarten att ersättas med taktarten för den valda filen. [] VORT Lägger till den valda inprogrammeringen till VORT sidan (sid 69). []~[] LR Raderar det som angivits till vänster. den inprogrammerade datan. u kan också registrera nya inprogramme-ringar. ör detaljer kring inställningar och hantering, se nedan. [] LT ROR Raderar vald inprogrammering. et raderade inprogrammeringsnumret blir tomt. När u trycker denna knapp visas ett meddelande som uppmanar ig att genomföra, ångra eller avbryta operationen. YS... Tryck denna för att radera inprogrammeringen och stänga displayen. NO... Tryck denna för att stänga displayen utan att radera inprogrammeringen. NL... Tryck denna för att stänga meddelanderutan och återgå till föregående display. Styles u kan också ändra/radera en existerande (Preset) inprogrammering. ör att undvika att denna skall gå förlorad i samband med ändring/radering, registrera det förändrade materialet som en ny inprogrammering. lla Music inder inprogrammeringar kan lagras tillsammans som en fil (sid 151). När en lagrad fil kallas fram visas ett meddelande som uppmanar ig att ersätta eller lägga till inprogrammeringarna enligt önskan. Replace: lla Music inder inprogrammeringar som för tillfället finns i instrumentet kommer att raderas och ersättas av den valda filen. ppend: e uppkallade inprogrammeringarna kommer att läggas till lediga inprogrammeringsnummer. STYL L SLT display kan enbart användas till att välja stilnamn för editering; den kan inte användas för att verkligen ta fram kompstilen. Tänk på att taktartsinställningen som görs här, enbart är avsedd för sökfunktionen i Music inder; det påverkar inte den verkliga taktarten i själva kompstilen. 71

72 Styles [] NW ROR Registrerar en ny inprogrammering. et lägsta tillgängliga tomma inprogrammeringsnumret används för registreringen. När u trycker denna knapp visas ett meddelande som ber ig att genomföra, ångra eller avbryta operationen. YS... Tryck denna för att registrera inprogrammeringen och stänga displayen. NO...Tryck denna för att stänga displayen utan att registrera inprogrammeringen. NL... Tryck denna för att stänga meddelanderutan och återgå till föregående display. [1 ] TMPO estämmer tempot för den valda inprogrammeringen. När man byter fil med [] knappen, kommer tempot att automatiskt ändras enligt den valda filen. [3 ]~[5 ] NR Väljer en specifik genre för editering. et tillängliga omfånget inkluderar alla fabriksprogrammerade genrer såväl som de u själv angett. [6 ] NR NM nvänds för att ange ett genre namn. Tryck på knappen för att ta fram displayen där namnet anges, och editera därefter enligt önskan. Totalt 00 genre namn kan lagras. et genre namn u anger blir verksamt i och med att den aktuella inprogrammeringen editeras (överskrivs) genom att knapp [ ] (OK) trycks, eller när en ny inprogrammering registreras genom att [] (NW ROR) knappen trycks. Om u lämnar MUS NR T displayen utan att verkligen editera eller registrera en inprogrammering kommer genre namnet att raderas. [ ] OK enomför alla editeringar och ändringar för inprogrammeringen. När u trycker denna knapp visas ett meddelande som ber ig att genomföra, ångra eller avbryta operationen. YS... Tryck denna för att ersätta inprogrammeringen och stänga displayen. NO... Tryck denna för att stänga displayen utan att ersätta inprogrammeringen. NL... Tryck denna för att stänga meddelanderutan och återgå till föregående display. [ ] NL Tryck denna för att avbryta operationen och återgå till MUS NR displayen. et maximala antalet inprogrammeringar är 500 (PSR-000)/100 (PSR-1000) inklusive interna inprogrammeringar. 7

73 Multi Pads MULT P används för att spela ett antal korta, förprogrammerade rytmiska och melodiska sekvenser som kommer att tillföra variation och ge utsmyckning till det u spelar. Multi Pads 1 Välj Tryck Spela Multi Pads önskad bank i MULT P ank displayen (sid 3). någon av MULT P knapparna. MULT P STOP Motsvarande fras (i detta fall för Pad 4) spelas upp i sin helhet så snart knappen trycks. Multi Pad funktionen är utrustad med två olika möjligheter för att stoppas mitt i en fras: ör att stoppa alla Pads, tryck och släpp [STOP] knappen. ör att stoppa specifik Pad, medan [STOP] knappen hålles nertryckt, tryck den eller de Pads u vill stoppa. Tryck helt enkelt vilken MULT P som helst, när som helst för att få motsvarande fras uppspelad i aktuellt tempo. u kan även spela två, tre eller fyra MULT P samtidigt. Trycker man en MULT P under dess uppspelning, stoppas uppspelningen och startar från början igen. hord Match 1 Koppla in MP (sid 60). Spela ett ackord med in vänsterhand och tryck någon av Multi Pad knapparna. Splitpunkt Till/från läget för ackordsföljning (hord Match) beror på vald Multi Pad ank. ckompanjemangssektion STOP MULT P detta exempel kommer frasen för Pad 1 att transponeras till -dur när den spelas upp. Prova att spela andra ackord och tryck Pad:en. u kan mycket väl skifta ackord medan en Pad spelar. 73

74 Multi Pads Multi Pad dit Med denna funktion kan u kopiera individuella Multi Pad inställningar från en Multi Pad bank till en annan. Öppna/spara display för Multi Pads (sid 3). Välj önskad Multi Pad(s). Samma som öppna/spara displayen på sid 41 och 44. Tar fram katalogens högre nivå. 74

75 STNY ON MP RK NTRO MN MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY Song uppspelning är får u lära ig hur man spelar upp Songs. Med Songs avses den musik som finns inspelad internt i instrumentet, de framförande u själv spelar in med inspelningsfunktionerna (sid 9) och den musik som finns att köpa i handeln, det vi i dagligt tal brukar kalla M filer. u kan utnyttja denna mångsidiga funktion på flera sätt spela samtidigt på klaviaturen med den inspelade musiken. u kan också se noterna (endast PSR-000) och sångtexten i displayen. Om u ansluter en mikrofon till PSR-000 kan u sjunga tillsammans med Song eller det automatiska ackompanjemanget och automatiskt få stämmor tillagda till in egen röst (sid 1). SON VO T VO STYL MUS NR M. SON STYL ONTROL XTR TRKS TRK MULT P TRK 1 RPT MTRO- NOM RSTRTON MMORY ON TOU STTN (STYL) (L) (R) R TOP STRT/STOP RW NW SON SYN. STRT Kompatibla typer av Songs isketter med denna logo innehåller Song data som är kompatibla med M (eneral M). isketter med denna logo innehåller Songs som är kompatibla med Yamahas X format. X utgör på ett anmärkningsvärt sätt en förbättring och vidarutveckling av M Level System 1 standarden genom att ge större utbud av högkvalitativa ljud plus avsevärt större möjligheter till effekthantering. isketter med denna logo innehåller Song data som är kompatibla med Yamahas O (isk Orchestra ollection) format. isketter med denna logo innehåller Song data som är kompatibla med Yamahas original M filformat. Musikdata som finns att köpa i handeln är föremål för restriktioner beträffande upphovsrätten och är enbart avsedda för itt personliga bruk. ör mer information kring Song filtyper kompatibla med, se sid

76 Song uppspelning Song uppspelning Spela interna Songs 1 K NXT Om inte MN displayen (till vänster) visas, tryck [RT SS] knappen följt av [XT] knappen. u kan också göra en rad andra inställningar (som t ex välja tempo, ljud, etc) och få dem automatiskt uppkallade när u spelar upp Song:en (sid 104). -1 Välj PRST fliken med [K] knappen. K NXT u kan aktivera Synchro Start för Song genom att samtidigt trycka [TOP] knappen och SON [STRT/STOP] knappen. Musiken kommer att starta så snart u slår an en tangent. u kan också använda denna funktion med Synchro Start funktionen för Styles (sid 60). - Öppna en mapp och välj en Song för uppspelning. u kan få volymen att automatiskt tona in och ut i början och slutet av en melodi. Tryck helt enkelt [ N/OUT] knappen vid starten av Song uppspelningen för att få musiken att tonas in, och tryck den igen i slutet för att tona ut. 3 Song:en startar. SON XTR TRKS TRK TRK 1 RPT MTRO- NOM N STRT/STOP (STYL) (L) (R) R TOP STRT/STOP RW ör att omedelbart stoppa Song:en, tryck knappen ännu en gång. XT NW SON SYN. STRT ustera tempot med hjälp av TMPO [ ][ ] knapparna (sid 50) eller [TP TMPO] knappen. u kan t o m ändra uppspelningstempot genom att slå an det slå helt enkelt an [TP TMPO] knappen två gånger. Tryck visning. knappen för att återgå till föregående 76

77 Song uppspelning Samtidig uppspelning av en Song och en ackompanjemangsstil Om en Song och en ackompanjemangsstil spelas upp samtidigt kommer Song datans kanaler 9-16 att ersättas av ackompanjemangsstilens kanaler. Tack vare detta kan u använda ackompanjemangsautomatikens stilar och funktioner istället för de stämmor som utgör ackompanjemanget i Song:en. ör inställningarna nedan och spela ina egna ackord som ersättning för ackordsdatan för Song:en. ckompanjemanget stoppar när u stoppar Song:en. Om en ackompanjemangsstil spelar och u startar en Song kommer ackompanjemanget att automatiskt stoppas. [MP] knapp......tll [UTO LL N] knapp......tll 1 Välj Song och starta uppspelningen genom att trycka SON [STRT/STOP] knappen. Välj önskad ackompanjemangsstil. 3 Starta stilen genom att trycka STYL [STRT/STOP] knappen. 4 Medan Song:en spelar, lägg in ett break eller skifta sektion (med STYL sektionens knappar). ill-in mönstren spelar när u skiftar sektioner. N Style mönstret stoppar automatiskt när Song:en är färdigspelad eller stoppas. 77

78 Song uppspelning Spela upp Songs på diskett Sätt i disketten i diskettstationen. nnan u går vidare, se till att läsa antering av diskettstation och disketter (sid 7). Metoden för uppspelningen är densamma som vid Spela interna Songs instruktionerna (sid 76), enbart med den skillnaden att u skall välja LOPPY SK sidan i SON displayen. Övriga operationer relaterade till uppspelning Repetering / snabbspolning bakåt / framåt Sätt i disken med metalluckan vänd inåt och etiketten vänd uppåt. Under uppspelningen kan u få Song:en att gå tillbaka till början och spelas upp igen genom att trycka denna knapp. När uppspelning är stoppad kommer man tillbaka till melodins början genom att trycka denna knapp. u kan ställa in huruvida automatiskt skall ta fram första melodin på en diskett eller ej när en diskett sättes i (sid 150). n del Song data i PSR- 000/1000 har spelats in i s k fritt tempo. Vid uppspelning av sådan Song data motsvarar taktnumret som anges i displayen inte det verkliga taktantalet, utan ger bara en uppfattning om hur mycket av Song:en som spelats upp, R TOP STRT/STOP RW NW SON SYN. STRT Tryck denna knapp för att ta fram SON POSTON display (se nedan). ör att återgå till SON display, tryck [XT] knappen. SON POSTON display När R är valt kan u specificera ett taktnummer (räknat från melodins början) med hjälp av [RW] och [] knapparna. När PRS MRK är valt, specificera frasmarkeringsnumret med [RW] och [] knapparna. Phrase Mark enna data specificerar en särskild plats i Song datan. PRS MRK visas enbart när Song:en innehåller frasmarkeringar. Tryck [] knappen för att växla mellan R och PRS MRK, och använd sedan [RW] och [] knapparna för att välja önskad takt eller frasmarkering. ustera volymbalansen / tysta specifika kanaler LN NNL ON/O Tryck denna knapp för att ta fram LN display (sid 61). PRT Tryck denna knapp för att ta fram NNL ON/O display (se nedan). NNL ON/O display Välj [SON] fliken med [NNL ON/O] knappen och tysta önskad kanal genom att ställa den i [O]. ör att få en kanal att spela solo (endast den kanalen kommer att ljuda), håll nere den knapp som motsvarar önskad kanal. ör att lämna solo-läget, tryck kanalens knapp ännu en gång. hannel Referar till de olika M kanalerna i Song datan. Kanalerna är i PSR-000/ 1000 fördelade enligt nedan: Song 1-16 ckompanjemangsstil

79 Song uppspelning Tysta specifika stämmor Track1/Track/xtra Tracks Med denna funktion kan u tysta önskade stämmor i en melodi (Track 1, Track, xtra Tracks) och spela upp enbart de stämmor u önskar höra. Om u t ex vill öva melodistämman i en Song kan u tysta enbart högerhandsstämman för att istället spela den själv. 1 Välj den Song som skall spelas upp (sid 75). nvänd denna knapp för att tysta alla övriga stämmor i framförandet (alla utom höger hand/vänster hand). SON XTR TRKS (STYL) TRK (L) TRK 1 (R) RPT MTRO- NOM nvänd denna knapp för att tysta högerhandsstämman. nvänd denna knapp för att tysta vänsterhandsstämman. u kan ändra kanalfördelningen för Track 1 och Track (sid 137) och därigenom bestämma vilka stämmor som skall tystas när u trycker [TRK 1]/[TRK ]/ [XTR TRKS] knapparna. lla spår blir automatiskt tillkopplade när man väljer en ny Song. 3 Starta Song. ustera tempot med TMPO [ ][ ] knapparna (sid 50). R TOP STRT/STOP RW N Tryck STRT/STOP ännu en gång NW SON SYN. STRT för att stoppa Song. Repeterad uppspelning av ett specifikt omfång Tack vare denna funktion kan u specificera ett omfång eller en fras i en Song (mellan punkterna och ) och få den repeterad. 1 Spela upp en Song (sid 76, 7). u kan också specificera punkt och medan en Song är stoppad. Ställ punkt genom att trycka på [RPT] knappen, använd sedan [] knappen för att flytta till önskad slutpunkt och ställ där punkten genom att trycka [RPT] knappen ännu en gång. SON XTR TRKS (STYL) TRK (L) TRK 1 (R) RPT MTRO- NOM Tryck denna knapp vid den punkt u vill att den repeterande frasen skall starta (punkt ). Tryck denna knapp vid den punkt u vill att den repeterande frasen skall stoppa (punkt ). Punkt kan inte väljas om inte punkt först valts. 3 fter 4 Stoppa en automatisk inräkning (för att hjälpa ig att komma in i frasen) kommer omfånget från punkt till punkt att spelas upp repeterande. Oavsett om Song spelas upp eller är stoppad sker återgång till punkt genom att trycka [TOP] knappen. Song. STRT/STOP N ör att koppla bort repeteringen, tryck knappen ännu en gång. RPT Specificering av enbart punkt resulterar i en repeterande uppspelning från punkt till slutet av Song:en. e specificerade och punkterna kommer att raderas så snart ett nytt Song nummer väljes, Repeat funktionen kopplas bort eller annat repeteringsläge väljes, som t ex Phrase Repeat eller repetering i Song hain Play (sid 133). 79

80 Song uppspelning Visa musikens noter Score (endast PSR-000) Med denna funktion kan u få noterna automatiskt visade i displayen medan en Song spelas upp. etta kan även användas med såväl ina egna inspelningar som emo Song:erna. 1 Välj önskad Song (sid 76, 7). Om MN (till vänster) inte visas, tryck [RT SS] knappen direkt följt av [XT] knappen. 3 Kopplar till/från visning av vänster hands tangentomfång. eroende på andra inställningar kanske denna parameter inte är tillgänglig och visas gråtonad. Om så är fallet, gå till displayen för detaljerade inställningar (visas nedan; använd [ ] knapparna) och ställ LT. parametern på någon kanal utom UTO. ller gå till SON STTN displayen i unction menyn (sid 133) och ställ TRK parametern på någon kanal utom O. Kopplar till/från visning av höger hands tangentomfång. hannel 1 blir automatiskt vald när [TRK 1] ställs på [O] från SON STTN displayen (sid 137). Kopplar till/från visning av sångtext. Om vald Song inte innehåller data för sångtext kan sådan heller inte visas. Kopplar till/från visning av ackordsdata. Om vald Song inte innehåller data för ackord kan sådana heller inte visas. Kopplar till/från visning av notnamn (tonhöjd). estämmer upplösningen på bilden (eller zoom nivån) för noterna. SMLL... Noterna visas i litet format. LR... Noterna visas i stort format. enna knapp tar fram display för detaljerade inställningar av noterna. ör detaljer, se nästa sida. e visade noterna skapas av PSR-000 baserat på Song datan. Som en konsekvens av detta kanske det inte visas exakt som de tryckta noter som kan finnas att köpa för samma melodi, speciellt för komplicerade passager eller många, korta toner. n del Song data i PSR- 000 har spelats in i s k fritt tempo. Vid uppspelning av sådan Song data kan det hända att tempo, taktart, takt och notbild inte visas korrekt. [RT] och [LT] kan inte kopplas bort samtidigt. Notnamnet visas till vänster om nothuvudet. När utrymmet mellan nothuvudena blir för litet kanske indikationen flyttas snett uppåt vänster vid nothuvudet. u kan öka antalet takter som visas genom att minska på annan information som visas (stämmor, text, ackord, etc). När förtecken (kors och b:n) och noter inte kan visas på en rad, visas de på nästa rad från mitten av takten. Noteringsfunktionen kan inte användas för att skapa Song data genom att lägga in toner. ör information kring att skapa Song data, se sid 96. 0

81 Song uppspelning etaljerade inställningar för noteringen När LT och RT är ställda för samma kanal kommer noteringen för högerhands och vänsterhands noter att visas i pianoformat (två förbundna notrader). [1 ] LT /[ ] RT etta bestämmer vänster kanal (kanalen för vänster hands stämma) och höger kanal (kanalen för höger hands stämma). essa inställningar återgår till UTO när en annan Song väljes. UTO...Kanalerna för höger- och vänsterhands stämma fördelas automatiskt inställning sker till samma kanaler som specificerats i SON STTN displayen för unction menyn (sid 137) ördelar stämmorna till specificerad kanal, O (enbart LT )..ngen kanalfördelning. [3 ], [4 ] KY SNTUR Med denna funktion kan u ange ny tonart mitt i en Song, vid stoppad postion, och u kan m a o transponera var och när som helst. ör lista över tonarter och dess parallelltonarter i moll och förtecken, se nedan. Tonarter och förtecken dur ( moll) dur ( moll) dur ( moll) dur ( moll) dur ( moll) dur ( moll) dur ( moll) dur ( moll) dur ( moll) dur ( moll) dur ( moll) dur ( moll) dur ( moll) dur ( moll) dur ( moll) tonen anger grundtonen för durtonarten och tonen anger grundtonen för parallelltonarten i moll [5 ] QUNTZ etta ger ig kontroll över upplösningen av noteringen så att u kan ändra eller korrigera indelningen av alla visade toner så att de följer ett specifikt notvärde. Se till att välja det minsta notvärde som förerkommer i musiken. Notupplösning: 1/4 not, 1/ not, 1/16 not, 1/3 not, 1/4 triol, 1/ triol, 1/16 triol, 1/3 triol Korta toner och prydnadstoner (som drillar och förslag) vilka är kortare än notupplösningen kommer inte att visas i noteringen. 1

82 Song uppspelning [6 ] NOT NM När [NOT NM] är ställt på ON indikeras tonnamn och solfeggio namn (do, re, mi, etc).... Tonernas namn indikeras med bokstäver (,,,,,, ). ixed o... Tonernas namn indikeras i solfeggio och varierar beroende på det valda språket (sid 49). nglish...o Re Mi a Sol La Ti rench...ut Re Mi a Sol La Si talian...o Re Mi a Sol La Si erman...o Re Mi a Sol La Si Spanish...o re Mi a Sol La Si apanese... Movable o... Tonnamnen indikeras i solfeggio enligt skalans intervaller och blir därigenom relativa i förhållande till tangenten. rundtonen anges som o. t ex tonarten -dur kommer grundtonen Sol att indikeras som o. På samma sätt som vid ixed o varierar indikationen beroende på det valda språket. [ ] OK etta stänger displayen för detaljerade inställningar och startar visningen av noterna. tt annat alternativ är att trycka [NTR] knappen på panelen. [ ] NL etta stänger displayen för detaljerade inställningar utan att inställningarna ändras. tt annat alternativ är att trycka [XT] eller [ROR] knappen på panelen. u kan välja den notsida som skall visas (en före och efter) med hjälp av [K]/ [NXT] knapparna eller pedal (sid 139).

83 Song uppspelning Visa sångtext Med denna funktion kan u få se sångtexten medan en Song spelas upp, vilket gör det lätt att sjunga tillsammans med itt framförande eller Song uppspelningen. * Mikrofonanslutning finns endast på PSR Välj önskad Song (sid 76, 7). Språket som används för den sångtext som visas beror på den aktuella sångtextdatan. Om texten är förvrängd eller oläslig kan u rätta till detta genom att ändra LYRS LNU inställningen från SON STTN displayen (sid 137). 3 Om vald Song inte innehåller sångtextdata, kan inte någon text visas. detta exempel, välj Lyrics i unction mappen i PRST (SON) sidan. 4 Starta Song. SON XTR TRKS TRK TRK 1 RPT MTRO- NOM Om vald Song innehåller ackordsdata kan ackordsnamnen visas tillsammans med texten. (STYL) (L) (R) R TOP STRT/STOP RW NW SON SYN. STRT 5 Texten markeras efterhand som Song:en spelas upp. N SON XTR TRKS (STYL) TRK (L) TRK 1 RPT (R) R TOP STRT/STOP RW MTRO- NOM Texten kan ändras (sid 107). NW SON SYN. STRT Stoppa Song. ör att återgå till föregående sida, tryck knappen. XT 3

84 STNY ON STYL ONTROL MP RK NTRO MN SON NW SON STYL POP & ROK MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN MULT P SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL VO PNO & RPS. UTR STRNS NTR USR M. V TYP SLT OVR SNL VO T TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RSTRTON MMORY RZ RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK ON TOU STTN SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY Spara och återkalla egna panelinställningar Registration Memory Registration Memory är en kraftfull funktion som u använder när u ställt in enligt ina önskemål valt specifika ljud, kompstil, effektinställningar, etc. och sparar alla ina egna panelinställningar så att u senare skall kunna återkalla dessa. När u vill återkalla inställningarna trycker u helt enkelt på motsvarande RSTRTON MMORY knapp. MUS NR RSTRTON MMORY RZ MMORY Memorera panelinställningar Registration Memory är förklaras hur u memorerar ina egna panelinställningar till RSTRTON MMORY knapparna. ör alla inställningar u önskar med panelkontrollerna och Registration Memory kommer att minnas dem för ig. 1 Ställ in panelens kontroller enligt önskan. ör en lista över vilka inställningar som kan memoreras, se den separata ata List (Parameter hart). RSTRTON MMORY RZ MMORY Kom ihåg att Song:er eller kompstilar på diskett inte kan memoreras till Registration Memory. Om u vill memorera en diskettbaserad Song eller Style, kopiera relevant data till USR i SON/STYL displayen (sid 3) och memorera datan separat. 3 Välj önskade parametergrupper för de inställningar u vill memorera. u kan även använda [T NTRY] ratten för förflyttning i denna display. ör att memorera en parametergrupp, bocka för motsvarande ruta. rupper som lämnas utan bock kommer inte att inkluderas i Registration Memory inställningen. Tack vare detta kan u behålla vissa inställningar även om u växlar bland olika programmerade Registration Memory. u kan också använda reeze funktionen (sid 6) för att utesluta ändringar och kan därigenom undvika att vissa panelinställningar ändras. vbryter memoreringen och återgår till MN display. u kan också använda [XT] knappen. nger en bock i vald ruta. u kan också använda [NTR] knappen. Tar bort bocken från vald ruta. u kan också använda [NTR] knappen. N Tryck önskad sifferknapp för att memorera inställningarna. RSTRTON MMORY RZ ndikatorn lyser grönt...panelinställningen är memorerad men inte vald. ndikatorn lyser rött...panelinställningen är memorerad och för tillfället vald. ndikatorn är släckt...panelinställningen är inte memorerad. MMORY ll data som tidigare var memorerad till den valda RSTRTON MMORY knappen (indikatorn grön eller röd) blir raderad och ersatt av de nya inställningarna. 4

85 Spara och återkalla egna panelinställningar Registration Memory Spara ina Registration Memory inställningar nställningarna som memorerats till RSTRTON MMORY [1] - [] knapparna sparas som en enstaka fil. NK 01 lla inställningar som memorerats till knapparna [1] - [] kallas för en bank. anker kan sparas till USR eller LOPPY SK som Registration ank filer. Tänk på att storleken för Registration ank filer och det minnesutrymme de kräver beror på antalet funktioner som ställts in för varje. 1 Tryck [RT SS] knappen och [XT] knappen för att ta fram MN display. Spara de inställningar u gjort till Registration Memory knapparna som en enstaka Registration ank fil (sid 44). Tar fram RSTRTON T display. ör detaljer kring denna display, se nedan. RSTRTON T display nnehållet i aktuell Registration Memory bank (RST.) anges i RSTRTON T visningen. Namnen för de lagrade Registration Memory programmeringarna visas i displayen och indikatorerna för relevanta RSTRTON MMORY knappar lyser grönt. rån denna visning kan u välja, namnge eller radera inprogrammeringar i Registration Memory. Select (välj)...tryck [] - [] knapparna. RST. displayen är kopplad till RSTRTON T visningen. När u väljer en Registration Memory programmering i displayen kommer motsvarande indikator på panelen att kopplas in (lyser röd). Name...enna operation är densamma som i Namnge filer/mappar (sid 41) i rundläggande hantering Organisera ina data. elete...enna operation är densamma som i Radera filer/mappar (sid 43) i rundläggande hantering Organisera ina data. 5

86 Spara och återkalla egna panelinställningar Registration Memory Återkalla en Registration Memory inställning u kan återkalla alla de panelinställningar u gjort ( eller enbart de u specifikt önskar eller behöver. Om u t ex väljer bort STYL i RSTRTON MMORY displayen får u behålla den aktuella kompstil u valt även om u växlar bland Registration Memory programmeringarna. Återkalla de memorerade inställningarna Tryck önskad RSTRTON MMORY knapp (någon av de vars indikator lyser grönt) för att återkalla önskade inställningar. RSTRTON MMORY RZ Välj reeze inställningar MMORY Välj önskad bank i RSTRTON NK displayen (sid 5). u kan programmera ina Registration Memory så att de kallas upp i en given sekvens, i precis den ordning u önskar. Så snart knapparna 1 - programmerats kan de med [K][NXT] knapparna eller pedal (sid 14) kallas fram i denna givna sekvens. 1 MNU MO LP UNTON Ta fram RZ sidan från RST.SQUN/ RZ/VO ST visningen (sid 14). nger en bock i vald ruta. Väljer reeze inställningar. Tar bort bocken från vald ruta. 3 Tryck [RZ] knappen. När reeze är aktiverad (lampan lyser) kommer de inställningar u specificerade i reeze sidan att bibehållas eller lämnas oförändrade frysta även när u växlar Registration Memory programmering. RSTRTON MMORY RZ MMORY 4 Tryck önskad RSTRTON MMORY knapp (någon av de vars indikator lyser grönt) för att återkalla önskade inställningar. RSTRTON MMORY RZ MMORY 6

87 STNY ON MP RK NTRO MN MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY ditera ljuden Sound reator har en Sound reator funktion med vilken u kan skapa ina egna ljud genom att editera en del parametrar för de befintliga ljuden. Så snart u skapat ett ljud kan u spara detta som ett USR ljud för framtida bruk. SON STYL MULT P MUS NR VO M. VO T ON TOU STTN Ljud kan editeras i realtid medan det spelas upp med Song eller Style. Tänk på att justeringar inte alltid skapar speciellt stora förändringar på ljudet vilket sammanhänger med det valda ljudets originalinställningar. STYL ONTROL TL STUO SOUN RTOR RSTRTON MMORY antering 1 Tryck [], [] eller [] knappen för att välja den stämma [MN, LYR eller LT) som innehåller det ljud u vill editera. Tryck [SOUN RTOR] knappen. TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL Ljudet kan också väljas i SOUN RTOR displayen. VRNN nställningarna går förlorade om det editerade ljudet byts till annat ljud. Kom ihåg att spara viktiga data till User enhet eller diskett. PRT 3 ditera ljudparametrarna. Operationerna för varje funktion som valts i detta steg finns förklarat i detalj med början på sid 9 (Regular Voice) och sid 91 (Organ lutes). RULR VO Välj önskad meny genom att trycka [K]/[NXT] knappen. ORN LUTS (endast PSR-000) Kan användas under editeringen för att jämföra originalljudet med det editerade ljudet. ndikerar de parametrar som är tillgängliga för editering i denna display. essa motsvarar de parametrar/värden som visas i nedre delen av displayen. Väljer eller justerar parametrarna. Välj önskad meny. Vald meny är markerad. Öppnar Save (Voice) displayen för att spara det editerade ljudet som ett User ljud (sid 44). 4 Spara det editerade ljudet till USR enheten (lash ROM) som ett USR ljud (sid 44). 5 Tryck [USR] knappen för att väja det editerade ljudet och spela på klaviaturen. 7

88 ditera ljuden Sound reator Regular Voice parametrar OMMON SOUN T/Q (PSR-000) T (PSR-1000) RMONY estämmer gemensamma inställningar som ljudets volym och oktavläge. estämmer klangfärg/ (nvelope enerator)/vibrato för ljudet. estämmer effektdjup/typ och equalizer inställningar. estämmer armony/cho inställningar. Tänk på att det finns vissa parametrar vars inställningar i Sound reator endast påverkar Main stämmans ljud. öljande parametrar är kopplade till varandra i varje display. emensam parameter nnan plats MONO VO T (TOP PNL) sid 5 PORTMNTO TM MXN ONSOL sid 13 LTR RTNSS MXN ONSOL sid 13 LTR RMON ONTNT MXN ONSOL sid 13 RVR PT MXN ONSOL sid 14 ORUS PT MXN ONSOL sid 14 SP ON/O VO T (TOP PNL) sid 57 SP PT MXN ONSOL sid 14 SP TYP/VRTON MXN ONSOL/VO T (TOP PNL) sid 5,14 Q LOW/N MXN ONSOL sid 11 Q /N MXN ONSOL sid 11 RMONY/O TYP RMONY/O (UNTON) sid 143 RMONY/O VOLUM RMONY/O (UNTON) sid 143 RMONY/O SP RMONY/O (UNTON) sid 143 RMONY/O SSN RMONY/O (UNTON) sid 143 RMONY/O OR NOT ONLY RMONY/O (UNTON) sid 143 RMONY/O TOU LMT RMONY/O (UNTON) sid 143 OMMON örklaringarna här avser steg #3 på sid 7. Ställer volymen för det aktuella ljud som editeras. Ställer portamentotiden för varje stämma (MN/LYR/LT) (sid 13). estämmer anslagskänsligheten eller hur mycket ljudet skall reagera på styrkan i itt anslag. 0 Skapar en dramatisk påverkan av volymminskning ju svagare u slår an. 64 Normalt gensvar. 17 Återger högsta volymnivå oavsett anslag (fixerat). etta bestämmer huruvida ljudet skall spelas monofoniskt eller polyfoniskt (sid 5). yter oktavläget för det valda ljudet upp eller ner. När Main eller Layer stämmors ljud används blir M/LYR parametern tillgänglig; när Left stämmans ljud används blir LT parametern tillgänglig.

89 ditera ljuden Sound reator SOUN örklaringarna här avser steg #3 på sid 7. estämmer filter, och vibratoinställningar (se nedan). LTR LTR inställningarna bestämmer den totala klangfärgen för ljudet genom att förstärka eller skära ett speciellt frekvensomfång. RTNSS estämmer utoff requency eller det effektiva frekvensomfånget för filtret (se diagram). ögre värde resulterar i ljusare ljud. Volym utoff requency örutom att göra ljudet ljusare eller mörkare, kan ilter användes för att producera elektroniska, synthesizerliknande effekter. armonic ontent estämmer hur den givna utoff requency inställningen, ställd med RTNSS ovan (se diagram) skall framhävas. ögre värde resulterar i en mera uttalad effekt. Volym essa frekvenser "passerar" genom filtret. utoff omfång rekvens (tonhöjd) Resonance rekvens (tonhöjd) (nvelope enerator) inställningarna bestämmer hur ljudnivån förändras över tid. etta låter ig efterlikna typiska karaktärsdrag hos akustiska instrument, som t ex den snabba attacken och utklingningen från ett percussivt instrument, eller den långa kvarliggande tonen från ett avklingande piano. TTK... estämmer hur snabbt ljudet skall nå sin maximala nivå efter det att tangenten slagits an. u högre värde, desto snabbare attack. Nivå Y... estämmer hur snabbt ljudet skall nå sin kvarhållande nivå (en något lägre nivå än maximum). u högre värde, desto snabbare decay. TTK Y RLS Tid TNNT TLL RLS... estämmer hur snabbt ljudet skall avklinga till helt tyst, efter att tangenten släppts upp. u högre värde, desto kortare avklingning. TNNT RÅN Om RLS ställs på ett stort värde blir sustainen lång. 9

90 ditera ljuden Sound reator VRTO PT... estämmer intensiteten för vibratoeffekten (se diagram). ögre inställning resulterar i ett mera uttalat vibrato. SP... estämmer hastigheten för vibratoeffekten (se diagram). VRTO Vibrato skapar periodiska skiftningar av tonhljden. LY... estämmer tiden för fördröjningen från det att tangenten slagits an och tills vibratoeffekten startar (se diagram). ögre värde ökar tiden för vibratots inträde. Nivå SP PT LY T/Q örklaringarna här avser steg #3 på sid 7. Tid estämmer typ av SP. ör information kring strukturen för effekten, se sid 16; se den separata ata List för en lista över tillgängliga effekttyper. estämmer requency och ain för Low och igh Q band (endast PSR-000). Samma som Mixing onsole på sid 14. estämmer Sustain längden på varje ljud när [SUSTN] knappen är inkopplad. RMONY örklaringarna här avser steg #3 på sid 7. essa parametrar är desamma som för RMONY/O display via UNTON. ör detaljer, se sid

91 ditera ljuden Sound reator Organ lutes (endast PSR-000) Utöver alla de orgelljud som finns under ORN ljudkategorin, har PSR-000 också ORN LUTS ljud. Ställer fottalen. Parametrar Organ Type Rotary SP Speed Vibrato On/Off Vibrato epth ootage Volume (VOL) Response (RSP) Vibrato Speed (V. SP) Mode enna parameter bestämmer den typ av orgelljud som simuleras: Sine eller Vintage. Rotary SP Speed ([]) knappen växlar alternerande mellan långsam och snabb hastighet när en effekt av roterande högtalare är vald för Organ lutes (se SP Type nedan) och VO T [SP] knappen är inkopplad (Rotary SP Speed L knappen har samma funktion som VO T [VRTON] knappen. enna ([]) knapp kopplar vibratoeffekt alternerade till (ON) eller från (O). Kan via Vibrato epth ([]) knappen ställas i tre nivåer. Vid varje tryckning väljs i tur och ordning djupet 1, eller 3. et grundläggande ljudet för Organ lutes editeras via OOT kontrollerna. Termen footage syftar på det faktum att ljuden i en piporgel justeras med register som kopplar in och ur pipor av olika längd (i fot). u längre pipa, ju lägre tonhöjd. 16 kontrollen justerar volymen för den komponent som ställer lägsta tonhöjden medan 1 kontrollen justerar komponenten för det högsta ljudet. u högre värdet är, desto mer inflytande får motsvarande fottal på ljudet. enom att blanda de olika fottalen i olika volymer kan u skapa itt eget personliga orgelljud. usterar totalvolymen för Organ lutes. u längre den grafiska kontrollen är, desto högre volym. estämmer ansatstiden för ljud baserade på OOT kontroller. u högre värde, desto släpigare ansats. estämmer hastigheten för vibratot som kontrolleras av Vibrato On/Off och Vibrato epth ovan. Med MO kontrollen kan man välja RST eller attackläge: Väljer man RST läge återges attackljudet enbart på första tonen i en rad toner som spelas samtidigt eller legato (bundet). Väljer man läge återges attackljudet på varje ton. ttack (4, /3, ) TTK kontrollen ställer attack/percussion ljudet för ORN LUT ljudet. 4, /3 och kontrollerna ökar eller minskar nivån för motsvarande fottal. u längre den grafiska kontrollen är, desto högre volym. Length (LN) estämmer hur lång utklingningstid attack/percussion ljudet skall ha. u längre den grafiska kontrollen är, desto längre utklingningstid. Reverb epth ör detaljer kring de digitala effekterna, se sid 57, 14. horus epth SP on/off SP epth SP Type estämmer vilken typ av SP effekt som lägges till Organ lutes ljudet. Normalt är detta en av de sju Rotary Speaker effekter som finns tillgängliga. Om någon annan effekt valts kommer Rotary SP Speed ([]) knappen i den huvudsakliga ORN VO visningen inte att kontrollera den roterande högtalarens hastighet. en får istället samma funktion som VO T [VRTON] knappen. Variation Variation estämmer om SP variation (Slow/ast) skall vara Slow eller ast när Organ lutes ljud är valt (när Voice Set funktionen står på ON sid 143). Value Ställer SP parametervärdet för variationen (t ex LO req för en Rotary Speaker effekt) när SP variationen är tillkopplad. Q Low Q igh Q parametrarna bestämmer requency och ain för Low och igh Q banden. 91

92 STNY ON MP RK NTRO MN MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator Med denna kraftfulla och lätthanterliga Song inspelningsfunktion kan u spela in ina egna klaviaturframföranden och spara dem för framtida bruk. lera olika inspelningsmetoder finns tillgängliga: Quick Recording (sid 93), som är det snabbaste och lättaste sättet att spela in; Multi Recording (sid 94) gör att u kan spela in varje enskild stämma; och Step Recording (sid 96) som gör att u kan programmera in tonerna en och en. n Song kan inte bara innehålla ljudinställningar för klaviaturframförandet (Main, Layer, Left) utan även effekter, Vocal armony och det automatiska ackompanjemangets stämmor. en inspelade melodin kan lagras i det interna minnet eller till diskett (sid 3, 44). SON VO T VO STYL MUS NR M. MULT P ON TOU STTN STYL ONTROL RSTRTON MMORY SON XTR TRKS TRK TRK 1 RPT MTRO- NOM TL RORN (STYL) (L) (R) R TOP STRT/STOP RW NW SON SYN. STRT eträffande Song inspelning Quick Recording (sid 93) etta är den lättaste inspelningsmetoden som u kan använda för att snabbt spela in det musikstycke u för tillfället arbetar med. u kan välja mellan fyra stämmor: höger hand, vänster hand och ackompanjmangsautomatiken samt Multi Pad. u kan t ex spela in enbart in högerhandsstämma, eller samtidigt spela in såväl höger hand som det automatiska ackompanjemanget. Multi Recording (sid 94) Med denna funktion kan u spela in en komplett melodi med flera olika instrument och skapa ljudet av en full orkester. Varje instruments stämma kan spelas in individuellt för att bygga upp ett fullständigt orkestralt arrangemang. u kan också spela över en existerande stämma i en intern melodi eller en melodi på diskett och ersätta med itt eget framförande. Step Recording (sid 96) enna metod kan liknas vid att skriva ner musikens noter på papper. u kan ange varje not individuellt genom att specificera dess tonhöjd och längd. etta är idealiskt för exakta inspelningar eller inspelning av partier som är svåra att spela. Song diting (sid 10) Med kan u också editera de melodier u spelat in med Quick Recording, Multi Recording eller Step Recording metoderna. en interna minneskapaciteten för är cirka 50K (PSR-000) / 60K (PSR-1000). Minneskapaciteten för och floppy diskar är ca 70K respektive 1,44M. När u spar data till dessa enheter sparas alla filtyper för (Voice, Style, Song, Registration, etc) tillsammans. ngångssignalen från en ansluten mikrofon (PSR-000) kan inte spelas in. n Song som spelas in i PSR- 000/1000 blir automatiskt inspelad som en SM (Standard M fil format 0). ör detaljer kring SM, se sid 159. Uppspelning av inspelad Song data kan sändas från M OUT vilket gör att u kan spela upp ljuden via en externt ansluten ljudmodul (sid 146). Volymnivån för varje kanal i en Song kan justeras från Mixing onsole och inställningarna kan sparas. essutom, även om u valt ett ljud för klaviaturen under inspelningen, kan nya ljudval spelas in så att ljuden ändras automatiskt under uppspelning (sid 104). 9

93 Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator Quick Recording etta är den enklaste inspelningsmetoden perfekt om u snabbt vill spela in för att kontrollera ett musikstycke u arbetar med. ör att skapa en ny Song: 1 R TOP STRT/STOP RW NW SON SYN. STRT ör att spela över en stämma i en intern Song eller en Song på diskett med itt eget framförande: 1 Välj önskad Song (sid 76 och 7). Välj det ljud och den ackompanjemangsstil u vill använda i denna Song. Om u vill spela in MN/LYR/LT ljuden, se till att [MN]/[LYR]/[LT] knapparna är inkopplade. ör även andra önskade inställningar (Reverb, horus, etc). 3 åll 4 nspelningen samtidigt nere [R] knappen och tryck knappen som motsvarar det spår u vill spela in. u kan välja TRK 1 eller TRK och XTR TRKS för inspelning samtidigt. ör att spela in itt klaviaturframförande: Tryck antingen [TRK 1] eller [TRK ] knappen. ör att spela in det automatiska ackompanjemanget och Multi Pad: Tryck [XTR TRKS] knappen. ör att stoppa inspelningen, tryck [R] knappen ännu en gång. startar så snart u spelar på klaviaturen. u kan också starta inspelningen genom att trycka SON/STYL [STRT/STOP] knappen. nspelningen kan även startas genom att trampa ner fotpedalen under förutsättning att start/stop funktionen fördelats till pedalen (sid 139). R XTR TRKS (STYL) TRK (L) TRK 1 (R) Om LYR eller LT knappen är inkopplad innan R knappen trycks kommer motsvarande Layer och Left stämmor att automatiskt spelas in till olika kanaler. ramförandet för spår 1/ blir inspelat till den kanal som specificerats i SON STTN displayen (sid 137). u kan lägga till ett andra högerhandsframförande till Track efter att ha spelat in det första högerhandsframförandet (inklusiver Layer ljud) till Track 1. ör att göra detta, koppla bort [LT] knappen och upprepa steg och 3. ör att göra paus, tryck SON [STRT/STOP] knappen. ör att återuppta inspelningen, tryck SON [STRT/STOP] knappen ännu en gång. N ör att stoppa inspelningen, tryck [ROR] knappen ännu en gång. nspelningen kan också stoppas genom att trampa ner fotpedalen under förutsättning att start/stop funktionen fördelats till pedalen (sid 139). u kan också använda metronomeklicket som en vägledning medan u spelar in. Ljudet från metronomen blir inte inspelat. Spela upp in nya Song ör att spela upp det framförande u just spelat in, gå tillbaka till melodins början genom att trycka [TOP] knappen och tryck SON [STRT/STOP] knappen. Uppspelningen stoppas automatiskt när slutet av melodin nås, och återgår till dess början. u kan editera den inspelade Song datan från SON RTOR (1-16) displayen (sid 105). Tryck [6 ] knappen från SON displayen för att spara den inspelade datan (sid 3, 44). VRNN Om strömmen slås av raderas in inspelning automatiskt. Vill u spara inspelningen, se till att lagra den till det interna minnet eller till diskett (sid 3, 44). 93

94 Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator Multi Recording Med denna funktion kan u spela in en komplett melodi i upp till 16 kanaler med flera olika instrument och skapa ljudet av en full orkester. Strukturen för kanaler och stämmor visas i tabellen nedan. Kanal Stämmor (standardinställning) Tillgängliga stämmor Kanal 1 Voice MN Voice MN, LYR, LT Multi Pad1 9 Voice MN Multi Pad Multi Pad3 10 Multi Pad4 3 Voice MN ccompaniment styke RYTM 1 11 ccompaniment styke RYTM 4 Voice MN ccompaniment styke SS 1 ccompaniment styke OR1 5 Voice MN ccompaniment styke OR ccompaniment styke P 13 6 Voice MN ccompaniment styke PRS1 ccompaniment styke PRS 14 M 7 Voice MN 15 Voice MN 16 Stämmor (standardinställning) ccompaniment styke RYTM 1 ccompaniment styke RYTM ccompaniment styke SS ccompaniment styke OR1 ccompaniment styke OR ccompaniment styke P ccompaniment styke PRS1 ccompaniment styke PRS Tillgängliga stämmor Voice MN, LYR, LT Multi Pad1 Multi Pad Multi Pad3 Multi Pad4 ccompaniment styke RYTM 1 ccompaniment styke RYTM ccompaniment styke SS ccompaniment styke OR1 ccompaniment styke OR ccompaniment styke P ccompaniment styke PRS1 ccompaniment styke PRS M eträffande ackompanjemangsstilens stämmor Rhythm... etta är grunden för ackompanjemanget innehållande rytmiska mönster med trummor och percussion. Vanligtvis används något av trumseten. ass...etta är basstämman som använder olika instrumentljud för att passa den valda stilen, som t ex akustisk bas, syntbas och liknande. hord...etta är den rytmiska ackordsbakgrunden, som vanligtvis använder piano eller gitarrljud. Pad...enna stämma återger liggande ackord, vanligen med ljud som stråkar, orgel och körer. Phrase...enna stämma används för olika utsmyckningar och slingor som ger karaktär åt kompet, som brasstötar och brutna ackord. ör att skapa en ny Song: 1 R TOP STRT/STOP RW NW SON SYN. STRT ör att spela över en stämma i en intern Song eller en Song på diskett med itt eget framförande: 1 Välj önskad Song (sid 76 och 7). Välj önskad kanal för inspelning (ställ den i R ) genom att samtidigt hålla nere [R] knappen och trycka knapp [1 ] - [ ] för motsvarande kanal. lera kanaler kan väljas samtidigt. R... Kanalen kan spelas in ON... Kanalen spelas upp O... Kanalen tystas ör att avbryta eller koppla bort R inspelning, tryck [R] knappen ännu en gång. Stämman blir automatiskt vald när flera kanaler ställs i R samtidigt. 94

95 Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator 3 Välj 4 nspelningen den stämma u vill skall fördelas till den kanal som spelas in. etta bestämmer vilken av de klaviaturspelade stämmorna (Main/Layer/Left) och ackompanjemangsstilens stämmor (RYTM 1/, SS, etc) som blir inspelade till de inspelningskanaler som valdes i steg #. Se sid 94 för en lista över fördelningen i utgångsläget. startar så snart u spelar på klaviaturen. u kan också starta inspelningen genom att trycka SON/STYL [STRT/STOP] knappen. nspelningen kan även startas genom att trampa ner fotpedalen under förutsättning att inspelningens punch in/out funktionen fördelats till pedalen (sid 101). När M stämma väljes Ställa en enstaka kanal till M ll inkommande data som mottages via någon av M kanalerna 1-16 blir inspelad. När man använder en yttre M klaviatur eller apparat för inspelning, kan inspelningen göras utan att sändande M kanal måste ställas för den yttre apparaten. Ställa flera kanaler till M När man använder en yttre M klaviatur eller apparat för inspelning, spelar detta enbart in data över vald M kanal, vilket innebär att den yttre apparaten måste vara ställd på samma kanal. n enstaka stämma (med undantag för M stämmor) kan inte fördelas till flera kanaler. 5 ör att stoppa inspelningen, tryck [ROR] knappen ännu en gång. nspelningen kan också stoppas genom att trampa ner fotpedalen under förutsättning att inspelningens punch in/out funktionen fördelats till pedalen (sid 101). nställningarna för den inspelade stämman lagras tillfälligt tills u genomför Quick Recording, väljer en Song eller slår av strömmen. 6 Spela upp in nya Song. ör att spela upp det framförande u just spelat in, gå tillbaka till melodins början genom att trycka [TOP] knappen och tryck SON [STRT/STOP] knappen. Uppspelningen stoppas automatiskt när slutet av melodin nås, och återgår till dess början. ör att göra paus, tryck SON [STRT/STOP] knappen. ör att återuppta inspelningen, tryck SON [STRT/STOP] knappen ännu en gång. u kan också använda metronomeklicket som en vägledning medan u spelar in. Ljudet från metronomen blir inte inspelat. N ör att spela in en ny stämma, upprepa steg - 6 ovan. u kan ställa tidigare inspelade stämmor för uppspelning och höra dem medan u spelar in en ny stämma. ortsätt på detta sätt tills u är klar med in melodi. u kan editera den inspelade Song datan från SON RTOR (1-16) displayen (sid 105). Tryck [6 ] knappen från SON displayen för att spara den inspelade datan (sid 3, 44). VRNN Om strömmen slås av raderas in inspelning automatiskt. Vill u spara inspelningen, se till att lagra den till det interna minnet eller till diskett (sid 3, 44). 95

96 Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator Spela in individuella toner Step Record Med denna metod kan u skapa en Song genom att lägga in tonerna en och en utan att framföra dem i verklig tid. etta är också praktiskt när man vill spela in ackorden och melodi separat. antering 1 Välj en existerande Song (sid 76, 7) till vilken u vill lägga till stämmor eller göra om inspelning. 3 Tryck [] knappen för att ta fram Song reator display. Tryck [TL RORN] knappen. TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT 4 nvänd [K]/[NXT] knapparna till att välja 1-16 fliken för att spela in melodi eller andra stämmor, eller välja (hord) fliken för inspelning av ackord. fter att ha valt 1-16 fliken, använd [] () knappen för att välja en inspelningskanal. K NXT 5 Ta fram Step Record display genom att trycka [] knappen. Varje ljud-, effekt- eller andra inställningar u gör i Mixing onsole blir automatiskt upphävd när u tar fram (hord) sidan. Ljuden i USR och LOPPY SK sidorna kan inte väljas för Step Recording. u kan välja ljud från PRST sidan; dessa kan emellertid låta något annorlunda jämfört med originalljudet. 96

97 Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator 6 ör att ange en ton, specificera först dess längd och styrka i denna display, och ange därefter tonhöjden genom att verkligen spela tonen på klaviaturen. lyttar markörens position upp och ner. Återställer markören till början av Song:en (första taktens första ton). estämmer anslagsstyrkan (Velocity) för tonen som anges (enbart vid melodiinspelning). ör information kring inställningar för stryrkan, se nedan. estämmer tonens längd (i procent) från den position vid vilken den anges. (ndast tillgängligt vid melodiinspelning.) Se ate Time nedan. nvänd dessa för att flytta den valda händelsen i enheter om takter (R), taktslag (T) och klockpulser (LK). ör information kring dessa inställningar, se nedan. Specificerar den typ av not som skall anges nästa gång. (Sextondelar blir enbart tillgängliga vid melodiinspelning.) etta bestämmer också till vilken position pekaren kommer att gå till efter att en ton angetts. Varje tryckning på denna knapp växlar mellan de tre grundläggande nottyperna i displayens nederkant: normal, punkterad och triol. (ndast tillgängligt vid melodiinspelning.) Raderar händelsen vid markören. N ör att stänga STP ROR displayen, tryck [XT] knappen. Kom ihåg att lagra den inspelade datan genom att trycka [] (SV) knappen (sid 44). ar/eat/lock ar eat lock nslagsinställningar (Velocity) Tabellen visar tillgängliga inställningar och motsvarande anslagsvärde. Kbd. Vel fff ff f mf mp p pp ppp Verkligt anslagsvärde ate Time öljande inställningar är tillgängliga: Normal... 0% Tenuto... 99% Staccato... 40% Staccatissimo... 0% Manual... ate Time (notens längd) kan specificeras som ett procenttal. 97

98 Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator Spela in melodi Step Record (Note) detta avsnitt visar vi hur man använder Step Recording genom att vägleda ig genom ett verkligt exempel som visas till höger. anteringen här avser steg 6 på sid Medan denna ton hålls nere Välj denna not tryck denna Välj denna not Tryck denna knapp för att 3 visa punkterade noter Välj denna not. 4-1 Ta fram normala noter genom att 4 trycka denna knapp Välj denna not. Spela upp den nya melodi u skapat nvänd [] ( ) knappen för att flytta markören till melodins början och tryck SON [STRT/STOP] knappen för att höra de nya toner som lagts in. ör att verkligen lägga in den inspelade datan, tryck [XT] knappen. en inlagda datan kan editeras från SON RTOR (1-16) displayen (sid 105). 9

99 Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator Spela in ackordsbyten för ackompanjemangsautomatiken Step Record (hord) nspelningsfunktionen hord Step gör det möjligt att spela in ackordsbyten för ackompanjemangsautomatiken, ett och ett i exakt tid. ftersom bytena inte behöver spelas i verklig tid kan u lätt skapa komplexa, täta ackordsväxlingar och sedan spela in melodin på vanligt sätt ovanpå detta. anteringen här avser steg 6 på sid 97. nge ackord och sektioner (hord Step) u kan t ex lägga in följande ackordsföljd med hjälp av proceduren som beskrivs nedan. MN RK MN 7 1 Tryck MN [] knappen för att specificera sektionen och lägg in ackorden såsom visas till höger. MN MN 001:1: :3:000 Välj detta notvärde och spela ackorden som indikeras till höger. 00:1:000 Tryck [RK] knappen för att specificera reak sektionen och lägg in ackorden såsom visas till höger. MN RK RK NTRO 7 00:3: :4:000 Välj detta notvärde och spela ackorden som indikeras till höger. 99

100 Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator 3 Tryck MN [] knappen för att specificera sektionen och lägg in ackorden såsom visas till höger. MN RK MN MN 7 003:1:000 Välj detta notvärde och spela ackorden som indikeras till höger. Spela upp den nya ackordsföljd u skapat nvänd [] ( ) knappen för att flytta markören till melodins början och tryck SON [STRT/STOP] knappen för att höra de nya ackord som lagts in. ör att verkligen lägga in den inspelade datan, tryck [XT] knappen. en inlagda datan kan editeras från SON RTOR () displayen (sid 106). Slutligen, tryck [] (XPN) knappen från SON RTOR () displayen för att konvertera den inlagda datan till Song data. ör att lägga in ett fill-in, tryck [UTO LL N] knappen och tryck en av MN [] - [] knapparna. N n nd markering visas i displayen för att indikera slutet på Song datan. en verkliga positionen för nd varierar beroende på vilken sektion som lagts in i slutet av melodin. När en nding sektion lagts in följer nd automatiskt nding datan. När annan sektion än nding lagts in lägges nd in två takter efter den sista sektionen. nd markeringen kan fritt ställas till vilken önskad position som helst. 100

101 Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator ör inspelningsval: starta, stoppa, Punch n/out Rec Mode anteringen av dessa operationer avser steg 4 på sid 96. Ta fram följande display med hjälp av [K]/[NXT] knapparna. essa inställningar bestämmer hur inspelningen kommer att startas. Normal När SON [STRT/STOP] knappen trycks aktiveras Synchro läget och en överskrivande inspelning startar så snart u spelar på klaviaturen. irst Key On Överskrivande inspelning startar så snart u börjar spela på klaviaturen. enna inställning bevarar även tidigare inledande data, så att u kan spela in över den ursprungliga inledningen utan att denna raderas. Punch n t Song:en spelas upp normalt till den angivna Punch n takten (ställd med [3 ] knappen), därefter startas överskrivande inspelning vid Punch n takten. estämmer den takt vid vilken Punch n överskrivningsinspelningen skall starta (när PUN N T är valt). essa bestämmer hur inspelningen skall stoppas såväl som vad som skall hända med tidigare inspelad data. Replace ll etta raderar all data som följer efter punkten vid vilken inspelningen stoppas. Punch Out etta bibehåller all data som följer efter punkten vid vilken inspelningen stoppas. Punch Out t Överskrivande inspelning fortsätter till den indikerade Punch Out takten (ställd med [6 ] knapparna), stoppar därefter vid Punch Out takten, efter vilken Song uppspelning fortsätter normalt. Tar fram SON display, från vilken u kan spara den editerade datan. estämmer Punch Out takten den takt vid vilken Punch n överskrivande inspelningen stoppas (när PUN OUT T är valt). När denna är ställd i ON kan u använda fotkontakt för att kontrollera punch-in och punch-out punkterna. (en aktuella funktion som fördelats till pedalen blir bortkopplad.) Trampa och håll nere pedalen för att spela in. nspelningen stoppas när u släpper upp pedalen. eträffande Punch n/out enna funktion är användbar framförallt för omspelning eller utbyte av en specifik fras i ett redan inspelat spår. llustrationerna nedan visar en rad olika situationer vid vilka de valda takterna i en åtta-takters fras blir inspelade på nytt. R STRT inställning R N inställning NORML RPL LL NORML PUN OUT NORML PUN OUT T=006 Original data Start/startar överskrivande inspelning * Start/startar överskrivande inspelning *1 Raderas Start/startar överskrivande inspelning *1 nspelning stoppas * nspelning stoppas * Stoppar överskrivande inspelning/ spelar original data *1 När takterna 1 - inte är överskrivna startar inspelningen från takt 3. * u måste trycka [R] knappen vid slutet av takt 5. RST KY ON RPL LL Start/ Spelar upp original data örja spela på tangenterna/ startar överskrivande inspelning nspelning stoppas * Raderas RST KY ON PUN OUT RST KY ON PUN OUT T=006 Start/ Spelar upp original dataa Start/ Spelar upp original data örja spela på tangenterna/ startar överskrivande inspelning örja spela på tangenterna/ startar överskrivande inspelning nspelning stoppas * Stoppar överskrivande inspelning/ spelar original data PUN N T=003 RPL LL Start/ Spelar upp original data Startar överskrivande inspelning nspelning stoppas * Raderas PUN N T=003 PUN OUT PUN N T=003 PUN OUT T=006 Start/ Spelar upp original data Start/ Spelar upp original data Startar överskrivande inspelning Startar överskrivande inspelning nspelning stoppas * Stoppar överskrivande inspelning/ spelar original data Tidigare inspelad data Ny inspelad data Raderad data 101

102 Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator ditera en inspelad Song Oavsett om u spelat in musiken med hjälp av Quick Recording, Multi Recording eller Step Recording kan u använda editeringsfunktionerna för att editera Song datan. ditera kanalrelaterade parametrar hannel tt ta fram dessa operationer avser steg 4 på sid 96. nvänd [K]/[NXT] knapparna för att ta fram den display som visas nedan. Quantize Med Quantize funktionen kan u städa upp eller justera kvantisera indelningen för ett redan inspelat spår. T ex, följande passage har skrivits med rena fjärdedels- och åttondelsnoter. Även om u tror att u spelat in passagen exakt, kan det hända att itt verkliga framförande ligger lite före eller efter i indelningen. Med Quantize kan u anpassa tonerna i ett spår så att indelningen blir absolut perfekt enligt de skrivna värdena (se nedan). nvänd dessa för att välja önskad editeringsoperation. enomför kvantiseringsoperationen. fter att operationen genomförts, ändras denna knapp till [UNO] (= gör ej), så att u kan få tillbaka originaldatan om u inte är nöjd med resultatet av kvantiseringen. Undo-funktionen har endast en nivå; endast föregående operation kan göras ogjord. Väljer önskad kanal som skall kvantiseras. Tar fram SON display, från vilken u kan spara den editerade datan. etta bestämmer hur exakt tonerna skall kvantiseras. Om man väljer ett värde lägre än 100%, kommer tonerna endast i motsvarande grad att förskjutas mot specificerat kvantiseringsvärde. enom att välja ett värde lägre än 100% kan man bevara något av den mänskliga känslan i inspelningen. Välj kvantiseringsvärde (upplösning). Se nedan för detaljer. eträffande kvantiseringsvärde Ställ kvantiseringsvärdet till det som motsvarar de kortaste tonerna u önskar arbeta med för spåret. Om t ex melodin som spelats in innehåller fjärdedelstoner och åttondelstoner, använd 1/ värdet. Om man i detta fall skulle välja 1/4 värdet, skulle åttondelstonerna komma att lägga sig ovanpå fjädedelstonerna. n takt med 1/-dels noter före kvantisering fter 1/ ton kvantisering Kvantiseringsvärden 1/4 ton 1/ ton 1/16 ton 1/3 ton 1/16 ton + 1/ triol * 1/4 triol 1/ triol 1/16 triol 1/ ton + 1/ triol * 1/16 ton + 1/16 triol * e tre kvantiseringsvärden markerade med asterisk (*) är speciellt praktiska, eftersom de gör det möjligt att kvantisera två olika notvärden samtidigt utan någon kompromiss. Om u t ex har såväl jämna 1/ delar som 1/ dels trioler inspelade på samma spår och kvantiserar till jämna 1/ delar kommer spårets alla toner att kvantiseras till jämna 1/ delar, vilket fullständigt raderar känslan av trioler i rytmen. Om u emellertid använder 1/ ton + 1/ triol inställningen kommer såväl jämna 1/ delar som 1/ dels trioler att kvantiseras korrekt. 10

103 elete Med denna funktion kan u radera inspelad data för en specifik kanal. Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator nvänd dessa för att välja önskad editeringsoperation. Raderar all data för den valda kanalen. fter att operationen genomförts, ändras denna knapp till [UNO] (= gör ej), så att u kan få tillbaka originaldatan. Undo-funktionen har endast en nivå; endast föregående operation kan göras ogjord. Tar fram SON display, från vilken u kan spara den editerade datan. Väljer önskad kanal som skall raderas. Mix Med denna funktion kan data från två spår blandas och resultatet placeras på ett annat spår, eller data kopieras från ett spår till ett annat. nvänd dessa för att välja önskad editeringsoperation. ll annan data än den blandade tondatan utgår från SOUR 1 kanalen. enomför Mix operationen. fter att operationen genomförts, ändras denna knapp till [UNO] (= gör ej), så att u kan få tillbaka originaldatan om u inte är nöjd med resultatet av mixningen. Undo-funktionen har endast en nivå; endast föregående operation kan göras ogjord. Tar fram SON display, från vilken u kan spara den editerade datan. är specificerar u vilka två kanaler som skall mixas. estämmer till vilken kanal resutatet av mixen eller kopieringen skall placeras. Om OPY valts här kommer datan från Source 1 att kopieras till estination kanalen. 103

104 Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator hannel Transpose Med denna funktion kan u transponera inspelad data för individuella kanaler, upp eller ner maximalt två oktaver i halvtonssteg. nvänd dessa för att välja önskad editeringsoperation. enomför hannel Transpose operationen. fter att operationen genomförts, ändras denna knapp till [UNO] (= gör ej), så att u kan få tillbaka originaldatan om u inte är nöjd med resultatet av transponeringen. Undofunktionen har endast en nivå; endast föregående operation kan göras ogjord. Växlar mellan två kanalvisningar: kanalerna 1 - och kanalerna enom att hålla denna knapp intryckt kan man genom att justera hannel Transpose för en kanal erhålla samtidig justering av samtliga kanaler till samma värde. Tar fram SON display, från vilken u kan spara den editerade datan. estämmer graden av transponering för varje kanal. Set Up u kan ändra de ursprungliga inställningarna för Song:en som t ex ljud, nivåer och tempo till aktuella inställningar för Mixing onsole eller panelkontroller. nvänd dessa för att välja önskad editeringsoperation. enomför ST UP operationen. Så snart ST UP har påbörjats kan den inte avbrytas eller göras ogjord. Tar fram SON display, från vilken u kan spara den editerade datan. nvänd dessa för att bocka för valda företeelser. Markerade företeelser lagras med Song:en. estämmer vilka inställningar och funktioner som skall kallas fram automatiskt när man väljer att spela upp vald Song. lla företeelser, med undantag för KYOR VO, kan endast spelas in i början av Song:en. nnan u väljer eller markerar några av dessa företeelser (andra än Keyboard Voice), se till att gå tillbaka till början av Song:en med hjälp av [TOP] knappen, och stoppa uppspelningen. Song... Lagrar tempo inställning och alla inställningar gjorda från Mixing onsole. Keyboard Voice... Med denna funktion får u automatiskt inställt ljudet för klaviaturspelets stämmor (Main/Layer/Left) när Song:en skall spelas upp. Lagrar det klaviaturspelade ljudet och stämmornas till/från inställningar. ör att spela in ett ljudbyte för den klaviaturspelade stämman mitt i en Song, stoppa Song:en vid den önskade punkten, gör ljudbytet och tryck [] (XUT) knappen. Lyrics language... Lagrar inställningar för Lyrics display. Score Setting... Lagrar inställningar för Score display (endast PSR-000). Mic. Settings... Lagrar mikrofoninställningar i Mixing onsole (endast PSR-000). 104

105 Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator ditera toner 1-16 rån denna display kan u editera individuella händelser i form av spelade toner (se nedan). tt ta fram dessa operationer avser steg 4 på sid 96. nvänd [K]/[NXT] knapparna för att ta fram den display som visas nedan. nvänd dessa för att flytta markören upp/ner och välja önskad händelse. Återgår direkt till början av aktuell Song (första taktens första slag). estämmer den kanal som skall editeras. Tar fram Step Recording display (sid 97). Tar fram ilter display (sid 107) som gör att u kan välja enbart de händelser u vill se i listan över händelser. nvänd dessa för att flytta markören vänster/höger och välj önskad parameter för den markerade händelsen. Tänk på att när markören flyttas från det värde som just editerats innebär detta att värdet automatiskt bekräftas. Tar fram SON display, från vilken u kan spara den editerade datan. enom att hålla denna knapp nertryckt när man använder [] och [] knapparna kan flera händelser väljas samtidigt. estämmer den aktuella positionen vid vilken u editerar händelsen. rovjusterar händelsens värde. injusterar händelsens värde. Klistrar in alla klippta eller kopierade händelser till vald position. Om värdet vid markören ändrats, återfås originalvärdet genom att trycka på denna knapp. Kopierar alla valda händelser. Kopierade händelser kan klistras in på annan plats. Klipper (raderar) alla valda händelser. Klippta händelser blir kopierade och kan klistras in på en annan plats. Lägger till en ny händelse till listan över händelser. Raderar händelsen vid markörens position. ör att verkligen memorera ett editerat värde, flytta markören bort från värdet eller tryck SON [STRT/STOP] knappen. Tonhändelser Parameter Note trl (ontrol hange) Prog (Program hange) P.nd (Pitch end).t. (fter Touch) eskrivning estämmer tonhöjd, anslag (volym) och längd för tonen. estämmer ontrol hange nummer och värde. ör detaljer kring ontrol hange meddelanden, se det separata ata List häftet (M ata ormat). estämmer ljud (program) numret. ör detaljer kring Program hange meddelanden och hur de ställs in, se det separata ata List häftet (Voice List). estämmer Pitch end värdet. estämmer värdet för anslagets eftertryck. Återgivningen av ljud inspelade med Step Recording kan låta något annorlunda jämfört med originalljudet. 105

106 Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator ditera ackord rån denna display kan u editera ackordshändelser som spelats in med Song:en. tt ta fram dessa operationer avser steg 4 på sid 96. nvänd [K]/[NXT] knapparna för att ta fram den display som visas nedan. Med undantag för [] (XPN) knappen, är operationerna här desamma som för editering av tonhändelser (sid 105). Tryck denna för att konvertera inspelade ackord och sektionsval till Song data. ör att verkligen memorera ett editerat värde, flytta markören bort från värdet eller tryck SON [STRT/ STOP] knappen. ckordshändelser Parameter Style (ackompanjemangsstil) Tempo hord Sect (Section) OnOff (hannel on/off).vol (hannel Volume) S.Vol (Style Volume) eskrivning Visar ackompanjemangsstilens namn. ör att ange en ackompanjemangsstil, ta fram STYL display (med T NTRY) och välj önskad stil. estämmer tempots värde. Specificerar ackordet dess grundton, typ och on-bass ton. Specificerar rytmsektionen dess namn och variation. estämmer huruvida specificerade kanaler (rytm, bas, etc) är kopplad till/från. estämmer volymnivån för specifika kanaler (rytm, bas, etc). estämmer volymnivån för den totala ackompanjemangsstilen. ditera system SYS/X. (System xclusive) rån denna display kan u editera inspelade System händelser. tt ta fram dessa operationer avser steg 4 på sid 96. nvänd [K]/[NXT] knapparna för att ta fram den display som visas nedan. Operationerna här är desamma som för editering av tonhändelser (sid 105). System händelser Parameter Scar (Score nitial ar) Tempo Time (Time Signature) Key X Prm (X Parameters) SYS/X. (System xclusive) Meta (Meta vent) eskrivning etta bestämmer numret för första takten. Taktnumret indikeras i MN display eller i notvisningen (endast PSR-000). ndast ett värde kan specificeras vid början av Song datan. estämmer tempots värde. estämmer taktarten. estämmer tonarten såväl som dur/moll inställning. Möjliggör olika detaljerade ändringar i datan. ör mer detaljer kring X parametrar, se det separata ata List häftet (M ata ormat). Visar System xclusive data i Song:en. u kan inte ändra det verkliga innehållet för datan, men dock radera, klippa, kopiera och klistra datan. Visar SM meta händelser i en Song. u kan inte ändra det verkliga innehållet för datan, men dock radera, klippa, kopiera och klistra datan. 106

107 Spela in itt framförande och skapa Songs Song reator Lägg in och editera sångtext Med denna praktiska funktion kan u lägga in namn och sångtext för en Song. u kan även byta eller korrigera redan existerande sångtext. ör mer information kring händelser i sångtext, se nedan. tt ta fram dessa operationer avser steg 4 på sid 96. nvänd [K]/[NXT] knapparna för att ta fram den display som visas nedan. Operationerna här är desamma som för editering av tonhändelser (sid 105). det följande exemplet kommer vi att skriva om en del av texten för en av demonstrationsmelodierna, Twinkle, Twinkle Little Star. Välj den interna Song:en Twinkle, Twinkle Little Star. Metoden för detta är densamma som beskrivs på sidorna 76 och 3. 1 lytta lytta 3 nvänd markören till den händelse som innehåller texten star. markören till ordet star. dessa knappar för att ta fram NM display från vilken u kan lägga in text. rån NM display (sid 45) skriver u in det nya ordet (t ex itt namn). 4 Tryck denna knapp för att spara den nya ändringen av textdatan. ör att verkligen memorera ett editerat värde, flytta markören bort från värdet eller tryck SON [STRT/ STOP] knappen. Lyrics händelser Parameter Name (Song Name) Lyrics ode (Other ontrols) eskrivning estämmer melodins titel. enna tar fram NM display från vilken u kan ange titeln. ör att u kan lägga in sångtext. R : Lägger in radbrytning i sångtexten. L : Raderar aktuell sångtext som visas och visar nästa set av sångtext. npassa vent List ilter Med denna funktion kan u välja vilka typer av händelser som skall visas i listan när u vill editera händelser. ör att välja en händelse som skall visas, markera med en bock i rutan intill händelsens namn. ör att filtrera bort en händelse, så att den inte visas i listan, tag bort bocken så att rutan blir tom. ör att ta fram displayen nedan, tryck [] (LTR) knappen från någon av följande displayer:, 1-16, SysX eller LYRS (sid ). Tar fram Main ilter display. ör mer information kring varje typ av händelse, se det separata ata List häftet (M ata ormat). nger bock för alla företeelser. Tar fram ontrol hange ilter display. ör mer information kring varje typ av händelse, se det separata ata List häftet (M ata ormat). Tar fram ccompaniment ilter display. ör mer information kring varje typ av händelse, se det separata ata List häftet (M ata ormat). XT Väljer endast tondata; bockar i alla andra rutor tas bort. Växlar bockmarkeringar i alla rutor. Med andra ord, detta anger bockar i rutor som tidigare var omarkerade och vice versa. nger/tar bort bock för den valda företeelsen. N Väljer företeelse, rullar upp/ner för en företeelse i taget. enomför inställningarna genom att trycka [XT] När MN LTR eller OMPNMNT LTR är valt väljer dessa företeelser genom att rulla upp/ner till översta eller nedersta. När ONTROL N LTR är valt, väljer detta företeelse genom att rulla upp/ner för åtta företeelser i taget. 107

108 STNY ON MP RK NTRO MN MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY Skapa ackompanjemangsstilar Style reator enna kraftfulla funktion gör att u kan skapa ina egna ackompanjemangsstilar vilka sedan kan användas med det automatiska ackompanjemanget precis som med de fabriksgjorda Preset stilarna. SON TL RORN VO T VO STYL STYL ONTROL MULT P MUS NR M. ON TOU STTN STYL ONTROL MN NN SYN. SYN. MP RK NTRO / rit. STOP STRT STRT/STOP UTO OTS LL N LNK RSTRTON MMORY tt skapa egna ackompanjemangsstilar Tabellen till höger visar de grundläggande stämmorna (eller kanaler ) som utgör varje sektion av en ackompanjemangsstil. ör att skapa en ackompanjemangsstil, spela in mönstren till de olika kanalerna ett och ett, till de olika sektioner u vill skapa. nspelning i verklig tid (sid 110) u kan spela in ackompanjemangsstilar genom att helt enkelt spela de olika stämmorna från klaviaturen i verklig tid. u behöver emellertid inte själv spela varje stämma u kan välja en existerande Preset ackompanjemangsstil som är snarlik den stil u önskar och sedan lägga till eller byta ut stämmor i denna stil och på så sätt skapa in egen originalstil. Sektion NTRO - MN - LL N - RK NN - Kanal RYTM 1, RYTM, SS, OR 1, OR, P, PRS 1, PRS Utmärkande för inspelning i verklig tid Loop inspelning ftersom det automatiska ackompanjemanget upprepar sitt mönster, som består av flera takter, i en loop, d v s en ändlös slinga, sker också Style inspelning i form av loopar. Om u t ex startar och programmerar en Main sektion som består av två takter, blir dessa två takter repeterande inspelade. Toner u spelar in kommer att spelas upp fr o m nästa repetition (loop), och u kan spela in samtidigt som u hör tidigare inspelat material. Overdub inspelning enna metod spelar in nytt material till ett spår som redan innehåller inspelad data, utan att den ursprungliga datan raderas. Vid Style inspelning raderas inte data, med mindre än att u själv aktivt väljer att göra så. Om u t ex startar och programmerar en Main sektion som består av två takter, repeteras dessa två takter hela tiden. Toner u spelar in kommer att spelas upp fr o m nästa repetition, och u kan lägga till nytt material (overdub) till loopen samtidigt som u hör tidigare inspelat material. Step inspelning (sid 111) enna metod kan liknas vid att skriva ner noter på papper och u får möjlighet att ange varje ton individuellt och specificera dess längd. etta är idealiskt för att göra exakta inspelningar eller för inspelning av partier som är svåra att spela. Samla en ackompanjemangsstil (sid 11) Med denna bekväma funktion kan u skapa sammansatta stilar genom att kombinera olika mönster från de interna Preset stilarna. Om u vill skapa in egen -beat stil kan u t ex ta rytmmönstret från eat 1 stilen, använda basmönstret från eat stilen och ta ett hord mönster från 60 s eat stilen och kombinera dessa olika element för att skapa en ny stil. ditera den skapade ackompanjemangsstilen (sid 113) Med editeringsfunktionerna kan u förändra den stil u skapat, oavsett om u använt inspelning i verklig tid, Step inspelning eller samlat ihop från andra stilar. eat 1 Rhythm 1 Rhythm ass hord 1 hord Pad Phrase 1 Phrase eat Rhythm 1 Rhythm ass hord 1 hord Pad Phrase 1 Phrase Rhythm 1 Rhythm ass hord 1 hord Pad Phrase 1 Phrase 60 s eat Rhythm 1 Rhythm ass hord 1 hord Pad Phrase 1 Phrase lla ljud utom Organ lutes ljud kan väljas för RY1 stämman. 10

109 Skapa ackompanjemangsstilar Style reator Style ile ormat Style ile ormat (S) kombinerar hela Yamahas samlade kunskap om ackompanjemangsautomatik i ett enda enhetligt format. enom att använda editeringsfunktionerna kan u utnyttja styrkan i S formatet och fritt skapa ina egna kompstilar. Planen till höger beskriver processen enligt vilken ackompanjemanget spelas upp. (etta avser inte rytmspåren.) Källmönstret i planen är den ursprungliga Style datan som blir inspelat vid Style inspelning (se nedan). Som framgår av planen till höger, är resultatet av ackompanjemanget beroende av en rad parameterinställningar och ackordsbyten (ackord som spelas inom sektionen för det automatiska ackompanjemanget på klaviaturen) som göres till detta källmönster. antering Källmönster Källackordets grundtonsinställning) Typ av källackord Tonhöjdskonvertering NTR Tontransponeringsregelns inställning NTT Tontransponeringstabellens inställning Övriga inställningar nställning för högsta tangent (tröskel för tonhöjdskonvertering) nställning för tonomfång (lägsta/högsta gräns) RTR (Omtriggningsregel; hur tonhöjden i ett ackord ändras) Utsignal ckordsbyten (inom sektionen för det automatiska ackompanjemanget) Spelas in vid stilens inspelning (sid 116). Skapas genom att ackord spelas inom sektionen för det automatiska ackompanjemanget på klaviaturen (sid 6). essa inställningar editeras från PRMTR displayen. essa parametrar bestämmer hur tonhöjden för källmönstret skall konverteras när u spelar ackord inom sektionen för det automatiska ackompanjemanget på klaviaturen. 1 Välj önskad ackompanjemangsstil för editering. ör att spela in en ny kompstil helt från grunden, ta fram S sidan i Style reator displayen och välj New Style genom att trycka [] knappen. 3 TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT 4 Spela in och editera ackompanjemangsstilen. ör detaljer kring hanteringen för varje display, se förklaringar som börjar på nästa sida. K NXT nvänd [K]/ [NXT] knapparna för att välja de olika sidorna. 5 Ta fram Style display genom att trycka [] (SV) knappen (i ssembly sidan: [] knappen), och spara sedan den inspelade/ editerade datan till USR eller LOPPY SK sidan. N Tryck [XT] knappen för att stänga STYL RTOR displayen. 109

110 Skapa ackompanjemangsstilar Style reator nspelning i verklig tid grunderna u kan använda funktionen för inspelning i verklig tid för att skapa in egen ackompanjemangsstil antingen helt från grunden eller baserat på Preset ackompanjemangsdata. enna hantering avser steg 4 på sid Välj önskad kanal för inspelning genom att samtidigt hålla nere [] (R ) knappen och trycka önskad [1 ] - [ ] knapp. nnan inspelning till någon kanal som inte avser trummor (SS - PR ) kan göras måste existerande data på aktuell kanal raderas. u kan göra andra inställningar (se rutan Övriga parametrar i asic display på sid 111) om u lämnar R NNL displayen genom att trycka [XT] knappen. ör att åter ta fram R NNL display, tryck [] (R ) knappen. Tar fram display för att ändra tempo eller beat (taktart). Väljer en tom stil så att u kan skapa en ny stil helt från grunden. enna blir tillgänglig endast när [RY1] eller [RY] kanal valts och används för att radera specifika rytminstrument vid inspelningen. Medan denna knapp hålles nertryckt, slå an den tangent på klaviaturen som motsvarar det rytminstrument u önskar ta bort. När denna knapp hålles tryckt, visas LT (= RR) för de stämmor som innehåller data. ör att radera data från en specifik kanal, håll denna knapp intryckt och tryck motsvarande [1 ] - [ ] knapp. ör att lämna eller avbryta, tryck önskad [1 ] - [ ] knapp. Så länge u fortsätter att hålla [] knappen nertryckt, kan u växla mellan radering och återställning av den valda datan. och med att u släpper [] knappen blir datan raderad för gott. nnan inspelning till någon kanal som inte avser trummor (SS - PR ) kan göras måste existerande data på aktuell kanal raderas. R... Kanalen är tillgänglig för inspelning. ON... Kanalen är tillgänglig för uppspelning. O... Kanalen är tystad. Starta inspelningen genom att trycka STYL [STRT/STOP] knappen. en valda sektionen för den aktuella stilen börjar spela. ftersom rytmmönstret spelas upp repeterande kan u spela in genom att hela tiden addera rytminstrument lyssna till mönstret och spela önskade tangenter. Tag hjälp av de symboler som finns tryckta nedanför klaviaturen och indikerar de olika rytminstrument som är fördelade till de olika tangenterna. u kan också starta inspelning genom att trycka [SYN STRT] knappen och spela en tangent på klaviaturen. 3 Stoppa N inspelningen genom att trycka STYL [STRT/STOP] knappen ännu en gång. När R NNL display visas, stäng denna genom att trycka [XT] knappen. ndast rum Kit/SX Kit ljud kan väljas för RY kanalen. ör kanaler som inte avser trummor (SS - PR) kan alla ljud väljas med undantag för Organ lutes och rum Kit/SX Kit. 110

111 Skapa ackompanjemangsstilar Style reator Övriga parametrar i asic display [] (SV) knapp Tar fram Style display för att spara ackompanjemangsdatan. [3 ][4 ] (Section) knappar Väljer den sektion som skall spelas in. [5 ][6 ] (Pattern Length) knappar estämmer längden för den valda sektionens mönster i antal takter (1-3). ill n/reak sektion är fixerad till en längd av en takt. [] (xecute) knapp enomför Pattern Length ändringen. u kan även välja önskad sektion för inspelning genom att trycka motsvarande panelknapp. enom att trycka på en av sektionsknapparna tas STON display fram och u kan ändra sektion med hjälp av [6 ]/[7 ] knapparna. ör att verkligen ange ändringen, tryck [ ] knappen. ör att välja ill n sektion, tryck [UTO LL N] knappen. nspelningsregler et grundläggande ackordet för ackompanjemanget benämnes källackord. lla ackord som spelas och de tonhöjder som återges har sitt ursprung i källackordet. Vid inspelning av Main och ill n sektioner (med M7 som källackord), observera följande regler: * Vid inspelning till ass eller Phrase kanalerna, försök att använda de rekommenderade tonerna. etta garanterar ett optimalt resultat när u sedan spelar olika ackord med ackompanjemangsstilen. (ndra toner kan fungera, under förutsättning att u använder dem som korta passager.) * Vid inspelning till hord eller Pad kanalerna, använd endast ackordstonerna för M7 ackordet. etta garanterar ett optimalt resultat när u sedan spelar olika ackord med ackompanjemangsstilen. (ndra toner kan fungera, under förutsättning att u använder dem som korta passager.) Standard för källackordet är M7, men u kan byta detta till vilket ackord som helst, som u tycker är lättare att spela. Se avsnittet ör Style ile ormat inställningar Parametrar på sid 116. Vid inspelning till ntro och nding sektioner kan u bortse från källackordet och använda vilka toner och ackordsföljder som helst. detta fall, om u ställer NTR parametern till ROOT TRNSPOS och NTT till RMON MNOR (i PRMTR sidan), blir den normala tonhöjdskonverteringen som styr möjligheten att spela olika ackord bortkopplad (vid uppspelning), vilket innebär att ackompanjemangets tonhöjdskonvertering endast sker för grundton eller dur/moll byten. Step inspelning R R = ackordstoner, R = rekommenderade toner Med denna metod kan u skapa ett kompmönster genom att ange toner och annan data individuellt, utan att behöva spela i verklig tid. enna hantering avser steg 4 på sid 109. Proceduren är i grunden densamma som för Song (sid 96) inspelning, med undantag för de punkter som anges nedan. u kan också editera varje händelse från dit sidan och editeringsprocessen är densamma som för editering av Song (sid 105). Song inspelning kan nd Mark positionen fritt ändras. etta är emellertid inte möjligt vid skapandet av ackompanjemangsstilar. et beror på att längden för stilen är automatiskt fixerad, beroende på vald sektion. Om u t ex skapar en stil som baserar sig på fyra takters längd, blir nd Mark positionen automatiskt inställd på slutet av fjärde takten, och kan inte ändras i Step Recording visningen. Vid editering av datan från dit sidan kan u växla mellan den typ av data u önskar editera (händelsedata eller kontrolldata). Tryck [] (TRK VT) knappen för att växla mellan vent display (Note, ontrol hange, etc.) och ontrol display (System xclusive, etc). Kom ihåg att först välja inspelad kanal från någon annan display (t ex S display; sid 109). 111

112 Skapa ackompanjemangsstilar Style reator Samla en ackompanjemangsstil ssembly Med denna bekväma funktion kan u kombinera de olika elementen i ett ackompanjemang som rytm, bas och ackordsmönster från olika existerande stilar, och använda dessa för att skapa in egen orignalkompstil. anteringen här avser steg 4 på sid Med dessa väljer u den ackompanjemangsstil som skall användas för respektive kanal i in originalstil. Välj önskad kanal genom att trycka [] - [], [] - [] knapparna och tryck samma knapp för att ta fram Style visning från vilken u kan välja ackompanjemangsstil. 3 fter att ha upprepat stegen 1 och enligt önskan, tryck [] (SV) knappen för att spara den sammansatta Style datan. ärifrån kan u lagra inställningarna från alla kanalerna (RYTM 1, RYTM, SS, etc) till en enda samlad ackompanjemangsstil. Väljer Style sektion och kanal som kommer att kopieras till motsvarande kanaler, valda med []-[] och []-[] knapparna ovan. estämmer uppspelningsinställningarna för varje kanal. u kan samla ackompanjemangsstilen medan stilens sektion och den kanal som skall kopieras spelar. SOLO...Tystar alla utom den valda kanalen. en RYTM kanal som står på R i R NNL displayen (sid 111) spelas upp samtidigt. ON...Spelar upp valda kanaler. lla kanaler som ställts på R i R NNL displayen (sid 110) spelas upp samtidigt. O...Om den valda kanalen står på ON i R NNL displayen (sid 110), visas inte O och blir inte tillgängligt. Om u ändrar sektion och kanal i steg #1 och # ändras också aktuell specificerad sektion och kanal. Kanaler som spelas in ändras också och inspelningen stoppas automatiskt. PLY TYP parametern påverkar enbart uppspelningen och ändrar inte den egentliga datan för ackompanjemangsstilen. 11

113 Skapa ackompanjemangsstilar Style reator ditera den skapade ackompanjemangsstilen Ändra rytmkänslan roove och ynamics enna användbara funktion ger ig en mängd verktyg för att ändra rytmkänslan i en ackompanjemangsstil. anteringen här avser steg 4 på sid 109. roove nvänd dessa för att välja önskad editeringsoperation. Tar fram Style display där u kan spara den editerade ackompanjemangsdatan. enomför roove operationen. fter att operationen genomförts, ändras denna knapp till [UNO] (= gör ej), så att u kan få tillbaka originaldatan om u inte är nöjd med roove resultatet. Undo-funktionen har endast en nivå; endast föregående operation kan göras ogjord. estämmer inställningarna för de olika roove parametrarna (se tabellen nedan). roove parametrar Original eat eat onverter Swing ine Specificerar de taktslag till vilket roove timingen skall läggas. Med andra ord, väljer man eat påverkas 1/-dels tonerna, väljer man 1 eat påverkas 1/-dels trioler. Ändrar den faktiska indelningen för de taktslag (specificerade med ORNL T parametern ovan) till valt värde. Med t ex ORNL T inställningen ställd på eat och T ONVRTR inställd på 1 eat kommer alla 1/-dels toner i sektionen att ändras till 1/-dels triolindelning. 16 och 16 eat onverter inställningar som visas när ORNL T står på 1 eat är variationer av 16 inställningen. Skapar en swing -känsla genom att ändra indelningen av "efterslag" enligt valet med ORNL T parametern ovan. Om t ex det specificerade ORNL T värdet är 1/-dels toner, kommer Swing parametern att fördröja :a, 4:de, 6:e och :de slagen i varje takt, vilket gör att rytmen svänger. till inställningarna skapar olika grader av sväng, där är den mest diskreta och den mest markanta. Väljer en rad roove-mallar som kan läggas till den valda sektionen. PUS inställningar gör att vissa taktslag spelas tidigare, medan VY inställningar fördröjer vissa taktslag. Siffrorna (, 3, 4, 5) bestämmer vilka taktslag som kommer att påverkas. lla taktslag, fram till specificerat taktslag, men med undantag för första taktslaget, kommer att spelas tidigare eller fördröjt: t ex :a och 3:de taktslagen om 3 valts. alla fallen ger typer minimum effekt, typer medium effekt och typer maximal effekt. 113

114 Skapa ackompanjemangsstilar Style reator ynamics nvänd dessa för att välja önskad editeringsoperation. Tar fram Style display där u kan spara den editerade ackompanjemangsdatan. enomför ynamics operationen. fter att operationen genomförts, ändras denna knapp till [UNO] (= gör ej), så att u kan få tillbaka originaldatan om u inte är nöjd med ynamics resultatet. Undofunktionen har endast en nivå; endast föregående operation kan göras ogjord. Väljer önskad kanal för ynamics effekten. estämmer inställningarna för de olika ynamics parametrarna (se tabellen nedan). ynamics parametrar ccent Type Strength xpand/ompress Väljer typ av betoning. estämmer hur kraftig påverkan som skall ges till vald ccent Type. ögre värde ger kraftigare påverkan. Vidgar eller komprimerar omfånget för dynamikvärdena i den valda sektionen, baserat på ett centralt värde av 64. Värden högre än 100% expanderar dynamikomfånget och värden lägre än 100% komprimerar det. Velocity bestäms av hur hårt u slår an när u spelar på klaviaturen. u hårdare u slår an klaviaturen, ju högre velocityvärde och därav högre ljud. oost/ut örstärker eller dämpar alla dynamikvärden i vald sektion/stämma. Värden över 100% förstärker den totala dynamiken och värden under 100% reducerar den. 114

115 ditera kanaldata Skapa ackompanjemangsstilar Style reator denna display finns fem kanalrelaterade editeringsfunktioner, inklusive kvantisering, för editering av den inspelade datan för ackompanjemangsstilen. anteringen här avser steg 4 på sid 109. Se förklaringarna nedan. Quantize Se sid 10. Velocity hange Ökar eller minskar dynamiken för alla toner i den specificerade kanalen (vald med [1 ]/[ ] (NNL) knapparna) enligt specificerat procenttal (valt med [4 ]/[5 ] (OOST/UT) knapparna). ar opy Med denna funktion kan data kopieras från en takt eller grupp av takter till annan plats inom samma kanal. nvänd [4 ] (TOP) och [5 ] (LST) knapparna för att specificera första och sista takten inom det omfång som skall kopieras. nvänd [6 ] (ST) knappen för att specificera första takten till vilken datan skall kopieras. ar lear enna funktion raderar alla data från specificerat omfång takter inom en specificerad kanal. nvänd [4 ] (TOP) och [5 ] (LST) knapparna för att specificera det omfång inom vilket takterna skall raderas. Remove vent enna funktion kan användas för att ta bort alla företeelser av en specificerad typ av kontrollfunktion från en specificerad kanal. nvänd [4 ] - [6 ] (VNT) knapparna för att välja typ av företeelse som skall tas bort. 115

116 Skapa ackompanjemangsstilar Style reator ör Style ile ormat inställningar Parameter enna display innehåller en rad Style kontroller, som t ex att bestämma hur tonhöjden och ljudet för den inspelade stilen ändras när u spelar ackord i vänsterhandsomfånget på klaviaturen. ör detaljer kring förhållandet mellan parametrarna, se Style ile ormat på sid 109. anteringen här är densamma som beskrivs i steg 4 på sid 109. Se förklaringarna nedan. När NTR är ställt på Root ixed och NTT är ställt på ypass ändrar Source Root och Source hord parmetrarna namn till Play Root och Play hord. sådant fall är det möjligt att byta ackord och höra hur resultatet låter för samtliga kanaler. Source Root/hord essa inställningar bestämmer originaltonarten för källmönstret (d v s den tonart som används för att programmera mönstret). Standardackordet, M7 (grundtonen är och ackordstypen är M7 ), blir automatiskt valt så snart fabriksdata raderas inför inspelningen av en ny stil, oberoende av grundton och ackord i fabriksdatan. När u ändrar källmönstrets ackord från standardackordet M7 till annat ackord, kommer följaktligen ackords- och skalenliga toner att ändras beroende på den nya ackordstyp som valts. Se sid 111 för information kring ackordstoner och rekommenderade toner. Med som källmönstrets grundton: Maj 6 M7 M M R R R R R R R R R R R aug m m6 m7 m7 5 m 9 m7 9 R R R R R R R R R R R R R m7 11 mm7 mm7 9 dim dim7 7 7sus4 R R R R R R R R R R R R R R R R R M7aug R R R 7aug R R sus4 sus R R R = ackordstoner, R = rekommenderade toner NTR (Note Transposition Rule) och NTT (Note Transposition Table) NTR (Note Transposition Rule) etta bestämmer systemet för tonkonvertering av källmönstret. Två inställningar finns tillgängliga. Root Trans (Root Transposition ) Vid transponering bibehålles tonhöjdsförhållandet mellan tonerna. T ex, tonerna 3, 3 och 3 i tonarten kommer att bli 3, 3 och 4 när de transponeras till. nvänd denna för stämmor som innehåller melodiliknande fraser. Root ixed Tonerna hålles så nära varandra som möjligt i förhållande till föregående omfång T ex, tonerna 3, 3 och 3 i tonarten blir 3, 3 och 3 när de transponeras till. nvänd denna för stämmor som spelar ackord. 116

117 Skapa ackompanjemangsstilar Style reator NTT (Note Transposition Table) essa väljer den nottransponeringstabell som används för källmönstrets transponering. Sex tabelltyper finns tillgängliga. ypass et sker ingen transponering. Melody Lämplig för melodislingors transponering. nvänd för melodiska stämmor som Phrase 1 och Phrase. hord Lämplig för ackordstransponering. nvänd för hord 1 och hord stämmorna när de innehåller ackordsstämmor typ piano eller gitarr. ass Lämplig för basgångars transponering. enna tabell är i grunden samma som Melody tabellen, men kan tolka on-bass ackord som kommer till användning med NR ON SS läget. nvänds i huvudsak för basgångar. Melodic Minor enna tabell sänker tersen med en halvton när man ändrar från ett durackord till ett mollackord, eller höjer en liten ters med en halvton när man ändrar från mollackord till durackord. et ändrar inga andra toner. armonic Minor När man ändrar från durackord till mollackord sänker denna både tersen och sexten med en halvton. När man ändrar från mollackord till durackord höjer den den sänkta tersen och sexten med en halvton. et ändrar inga andra toner. igh Key/Note Limit igh Key Ställer högsta tangenten (övre gränsen för oktaverna) för tontransponeringen för källackordets grundläge. Toner angivna högre än högsta tangenten kommer i verkligheten att spelas i oktaven just nedanför den högsta tangenten. enna inställning gäller endast när NTR parametern (sid 116) är ställd i Root Trans. xempel: När högsta tangenten är rundtonsbyte Spelade toner M M M M Note Limit Ställ tonomfånget (lägsta och högsta gräns) för ljuden inspelade i egna Style spår. enom att ställa tonomfånget kan u förhindra orealistiska toner (som t ex höga toner från en bas eller djupa toner från en piccola) att produceras och istället få dem omlagda med en oktav inom tonomfånget. xempel: När lägsta gräns är 3 och högsta gräns 4 rundtonsbyte Spelade toner M M M ögsta gräns Lägsta gräns RTR (Retrigger Rule) etta bestämmer huruvida toner skall sluta ljuda eller ej och hur de ändrar tonhöjd i samband med ackordsbyten. Stop Tonen slutar ljuda. Pitch Shift Tonhöjden skiftar utan anslag för att anpassas till det nya ackordet. Pitch Shift to Root Tonhöjden skiftar utan anslag för att anpassas till grundtonen för det nya ackordet. Retrigger Tonen slås an med ny attack vid ny tonhöjd för anpassning till det nya ackordet. Retrigger To Root Tonen slås an med ny attack vid ny tonhöjd för anpassning till det nya ackordets grundton. Oktavläget för den nya tonen förblir emellertid densamma. 117

118 STNY ON MP RK NTRO MN MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY Skapa Multi Pads Multi Pad reator låter ig skapa ina egna Multi Pad fraser dessa egna Multi Pads kan spelas och användas på samma sätt som de fabriksgjorda. SON VO T VO STYL MUS NR M. MULT P ON TOU STTN STYL ONTROL RSTRTON MMORY STOP MULT P antering 1 Välj önskad Multi Pad bank för editering. ör att spela in en ny Multi Pad helt från grunden, ta fram ROR sidan i Multi Pad reator displayen och välj New ank genom att trycka [] (NW NK) knappen. 3 TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT 4 Spela in och editera Multi Pad. ör detaljer kring hanteringen för varje display, se förklaringar som börjar på nästa sida. K NXT nvänd [K]/ [NXT] knapparna för att välja ROR eller T sida. 5 Ta fram Multi Pad display genom att trycka [] (SV) knappen, och spara sedan den inspelade/editerade datan till USR eller LOPPY SK sidan. N Tryck [XT] knappen för att stänga MULT P displayen. 11

119 Skapa Multi Pads Multi Pad reator Multi Pad inspelning i verklig tid Record anteringen här avser steg 4 på sid 11. Välj önskad Multi Pad för inspelning eller editering. u kan också välja genom att trycka MULT P knapp [1] till [4]. Välj denna för att aktivera inspelningsläge (synchro läge). Väljer en tom Multi Pad bank så att u kan skapa en ny Multi Pad helt från grunden. Välj denna för att spara den inspelade Pad datan till USR eller LOPPY SK. Tar fram NM display för att ange ett nytt namn. Kopplar Repeat/hord Match för varje Pad till eller från (se nedan). Starta inspelning Tryck [] (R) knappen för att komma i klarläge för inspelning. nspelningen startar så snart u börjar spela på klaviaturen. u kan också starta inspelningen genom att trycka STYL [STRT] knappen. Om hord Match (se nedan) är tillkopplat för den Multi Pad som skall spelas in, måste u spela in med toner som ingår i -durs skala med stor septim (,,,, och ). R Stoppa inspelning R = ackordstoner, R = rekommenderade toner Övriga: ej rekommenderade toner Tryck [] (STOP) knappen eller panelens STYL/MULT P [STOP] knapp för att stoppa inspelningen när u spelat klart in fras. Man kan spela in även andra toner än de som ingår i -durs skala med stor septim. mellertid kan resultatet då bli att den inspelade frasen inte följer det spelade ackordet korrekt vid uppspelningen. Rytmstämman för den aktuella stil som är vald kommer att användas som en rytmisk vägledning (istället för metronome) och spelas upp under inspelningen. en blir emellertid inte inspelad till Multi Pad. Koppla hord Match och Repeat till/från Repeat Om inte Repeat funktionen är tillkopplad för vald Pad, kommer uppspelningen att stoppas automatiskt när frasen når sitt slut. n fras kan när som helst stoppas medan den spelar, genom att trycka MULT P [STOP] knappen. hord Match Om en Multi Pad spelar medan det automatiska ackompanjemanget spelar, och hord Match funktionen för denna Pad är tillkopplad, kommer frasen att automatiskt harmoniseras enligt det ackord som spelas. 119

120 Skapa Multi Pads Multi Pad reator Step inspelning eller editera Multi Pad dit Med denna metod kan u skapa en Multi Pad genom att ange toner och annan data individuellt, utan att behöva spela i verklig tid. enna hantering avser steg 4 på sid 11. Proceduren är i grunden densamma som Step inspelning för Song (sid 96), med undantag för de punkter som anges nedan. u kan också editera varje händelse från dit sidan och editeringsprocessen är densamma som för editering av Song (sid 105). Precis som vid Song inspelning kan nd Mark positionen ställas fritt i Multi Pad reator. Tack vare detta kan u finjustera längden på en fras för en Pad. etta är praktiskt när man t ex vill synkronisera repeterad uppspelning för en Pad (ställd på Repeat On) med klaviatur och ackompanjemangsuppspelning. ftersom Multi Pad bara har ett spår (kanal) blir några val eller ändringar för detta inte aktuella. 10

121 STNY ON MP RK NTRO MN MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY ustera volymbalanser och byt ljuden Mixing onsole Precis som ett riktigt mixerbord ger denna display ig omfattande kontroll över ljudet. STYL ONTROL SON STYL MULT P MXN ONSOL PRT MUS NR VO M. VO T RSTRTON MMORY ON TOU STTN Mixing onsole Med denna uppsättning av kontroller kan u justera volymbalanserna för ljuden, deras stereoposition såväl som effektmängden som läggs till varje ljud. u har även tillgång till de grundläggande mixerkontrollerna som u tar fram med hjälp av [LN] och [NNL ON/O] knapparna (sid 61). antering 1 MXN ONSOL PRT rån MXN ONSOL display, tryck knappen upprepade gånger tills önskad display kommer fram. Varje tryckning på knappen växlar mellan de displayer som anges nedan. PNL PRT nkluderar de klaviaturspelade stämmorna (Main/Layer, Left), ackompanjemangets stämmor, Song, mikrofoningång (endast PSR-000). STYL PRT ckompanjemangets stämmor SON 1 - Kanal 1 - vid Song uppspelning SON 9-16 Kanal 9-16 vid Song uppspelning u kan snabbt och lätt ställa alla stämmor på samma värde (med undantag för VO parametrar). åll nere den [] - [] knapp som motsvarar den parameter u vill ändra och använd [1] - [] knapparna eller T NTRY ratten för att ändra värdet. ör detaljer kring parametrar relaterade till Sound reator, se sid. Välj övriga Mixing onsole sidor med hjälp av [K]/[NXT] knapparna och ställ önskade parametrar. ör information kring de olika parametrarna, dess inställningar och hur de används, se förklaringarna som börjar på sid 1. N Stäng Mixing onsole display genom att trycka [XT] knappen. Om parametrarna VOL/VO (Volume/Voice) (sid 1) enna innehåller inställningar relaterade till volym och ljud för varje stämma/kanal. är finner u också uto Revoice funktionen, som automatiskt spelar X-kompatibla M-filer (sid 159) med de förnämliga och dynamiska ljud som är exklusiva för. etta ger ig betydligt mer autentiska och realistiska instrumentljud för ina Song uppspelningar. LTR (sid 13) essa kontroller påverkar tonkvaliten på ljuden så att u kan addera mera kraft och briljans till dessa. TUN (sid 13) är finner u olika tonhöjdskontroller. T (sid 14) essa kontrollerar effektmängden som lägges till ljuden. Q (qualizer) (endast PSR-000) (sid 17) estämmer den totala ljudkvaliten för instrumentet och gör att u kan justera ljudet så att det anpassas till olika akustiska förhållanden. u kan även justera volym och ljudkvalitet för varje stämma. 11

122 ustera volymbalanser och byt ljuden Mixing onsole Ställ nivåer och ljud Volume/Voice anteringen här avser steg i processen på sid TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT Varje tryckning på denna växlar mellan de olika stämmorna/ kanalerna. Med dessa kan u välja ljudet för varje stämma samt justera panorering Ställ denna på ON för att få ett automatiskt utbyte av X ljuden (i X Song data) till de speciella ljuden i. ör att använda normal X ljuduppsättning, ställ den på O. VO Tar fram VO display från vilken u kan välja önskat ljud (sid 54). När Style stämma är vald kan inte Organ lutes eller User ljud väljas. När Song stämma är vald kan inte User ljud väljas. PNPOT estämmer stereopositionen för det valda ljudet eller spåret. nställningen 0 panorerar ljud fullt till vänster, medan 64 är center och 17 fullt till höger. VOLUM estämmer volymen för varje kanal och gör att u kan finjustera den totala balansen mellan alla stämmor. nvänd dessa för att välja VO, PNPOT eller VOLUM raden av parametrar. ör att u kan välja ett specifikt ljud för utbyte. LL RVO yter ut alla utbytbara X ljud till de rika och autentiska ljuden i. S RVO yter ut enbart de rekommenderade ljud som är lämpliga för uppspelning av Song:en. [RY] stämman i STYL PRT display är endast avsedd för rum Kit/SX Kit (percussion) ljud. [RY1] stämman i STYL PRT display kan använda vilka ljud som helst utom Organ lutes ljud. När man spelar M Song data kan kanal 10 (i SON 9-16) endast användas för rum Kit ljud. När man byter rytm/percussion ljud (rum Kits, etc) för en ackompanjemangsstil eller Song från VO parametern blir detaljerade inställningar för trumljuden återställda och i en del fall kanske u inte kan återfå originalljudet. samband med Song uppspelning kan u återfå originalljudet genom att gå tillbaka till början av Song:en och starta uppspelningen från denna punkt. samband med uppspelning av ackompanjemangsstil kan u återfå originalljudet genom att välja samma stil en gång till. Tänk på att användning av Revoice funktionen kan resultera i onaturliga eller oväntade ljud beroende på den speciella Song datan. LL NO RVO lla ljuden återgår till original X ljud. enomför inställningarna och stänger uto Revoice Setup displayen. Väljer de X ljud som kan utbytas (ljuden som vanligtvis användes vid uppspelning). Stänger uto Revoice Setup displayen utan att genomföra inställningarna. Väljer ljuden som används som utbyte för X ljuden (när SON UTO RVO är ställd på ON). 1

123 ustera volymbalanser och byt ljuden Mixing onsole Ändra klangfärgen på ljudet ilter anteringen här avser steg i processen på sid 11. Växlar mellan RMON och RTNSS parametrar. TL STUO SOUN RTOR ör detaljer kring ilter, se sid 9. TL RORN MXN ONSOL PRT Var försiktig med dessa kontroller. eroende på det valda ljudet kan extrema inställningar resultera i brus eller distortion. Varje tryckning på denna växlar mellan de olika stämmorna/ kanalerna. RMON... Möjliggör justering av resonanseffekten (se armonic ontent på sid 9). RTNSS... estämmer briljansen på ljudet genom justering av cutoff frequency (sid 9). Ändra tonhöjdsrelaterade inställningar Tune anteringen här avser steg i processen på sid 11. Växlar mellan de tillgängliga parametrarna: PORTMNTO TM, PT N RN, OTV och TUNN. Portamento används för att skapa en mjuk glidning av tonhöjden mellan två toner som spelas legato. Se förklaringarna nedan. essa ökar/minskar (transponerar) tonhöjden i halvtonssteg. MSTR...Transponerar tonhöjden för såväl klaviaturen som Song uppspelning. SON...Transponerar tonhöjden för Song uppspelning. K...Transponerar tonhöjden för klaviaturen. PORTMNTO TM...När stämman är ställd på Mono (sid 5, ) bestämmer detta tiden för portamentot. u högre värde, desto längre portamentotid. Portamentoeffekten (en mjuk glidning mellan toner) återges när två toner spelas legato, d v s en ton hålles medan nästa spelas. PT N RN...Ställer omfånget för PT N hjulet för motsvarande stämma. Omfånget sträcker sig från 0 till 1 där varje steg motsvarar en halvton. OTV...Växlar tonhöjd för specificerad stämma upp eller ner med en eller två oktaver. Värdet för denna parameter blir adderat till värdet ställt via [UPPR OTV] knappen. TUNN...estämmer tonhöjden för instrumentet. 13

124 ustera volymbalanser och byt ljuden Mixing onsole ustera effekterna anteringen här avser steg i processen på sid TL STUO SOUN RTOR ndikerar typnamnet för varje effektblock. Tryck denna för att editera och lagra effekten (sid 14, 15). et finns tre effektsektioner: Reverb, horus och SP (vilken innehåller en rad olika effekttyper). ör detaljer, se ffekt block tabell (sid 15). TL RORN MXN ONSOL PRT Varje tryckning på denna växlar mellan de olika stämmorna/ kanalerna. Växlar emellan effektsektionerna: RVR, ORUS och SP. estämmer effektmängden som fördelas till varje stämma. ör mer information kring karaktärerna för varje effekt, se ffekt block tabell på sid 15. När LOK parametern står på RVR, ORUS eller SP 1-4/SP, tryck denna för att ta fram display från vilken u kan ändra de detaljerade inställningarna för effekterna. är bestämmer u effektblock och fördelning av effekten. LOK... estämmer effektblock (grupp av liknande eller relaterade effekter). PRT... estämmer den stämma till vilken en nsertion effekt är fördelad. etta är verksamt endast när LOK står på SP1/SP, PRMTR står på ONNTON och VLU står på nsertion, eller när LOK står på SP-4 (PSR-000). TORY... e olika effektprogrammen (i Type nedan) är grupperade i kategorier. enna parameter blir kanske inte tillgänglig beroende på valt block. TYP... estämmer den typ av effekt som är fördelad till valt effektblock. e olika effekttyper som är tillgängliga kan variera beroende på valt block. 14

125 ustera volymbalanser och byt ljuden Mixing onsole 3 Tar fram display för lagring av effekten. Växlar mellan övre/ nedre parametrar. Nedre parameter avser effekten när [VRTON] knappen är tillkopplad. estämmer effektblock. estämmer effektkategori. estämmer effekttyp. estämmer nivån för effekten (Return Level). enna blir inte tillgänglig när LOK står på SP1/SP, PRMTR står på ONNTON och VLU står på nsertion, eller när LOK står på SP-4 (PSR-000). estämmer värdet för den valda parametern. estämmer den effektparameter som skall justeras. 4 Tar fram display för namngivning av User ffect (sid 45). Tänk på att i en del fall kan det uppstå brus om u justerar effektparametern samtidigt som u spelar på instrumentet. Väljer destination till vilken effekten skall lagras. ntalet minnesplatser tillgängliga för destination varierar för varje block (se tabell nedan). Lagrar de effektinställningar u gjort ovan till en User ffect plats (SYSTM) för framtida bruk. ör att ta fram effekten, välj USR från TORY parametern och välj önskad effekt från TYP parametern. ffekt block lock Stämmor Karaktär ntal User ffect RVR Skapar reverbeffekter som får det att låta lla stämmor som om u spelade i miljöer som en stor konsertsal eller intim klubb. 3 ORUS SP 1 (PSR-000) SP(PSR-1000) SP - 4 (endast PSR-000) lla stämmor Main, Layer, Left, Song (h. 1-16), Mic (endast PSR-000), Style Main, Layer, Left, Song (h. 1-16), Mic (automatiskt fördelad) Lägger till en choruseffekt som får det att låta som om flera instrument spelar tillsammans samtidigt. örutom Reverb och horus effekter har denna sektion ytterligare en rad specialeffekter som t ex distortion. Varje oanvänt SP block blir automatiskt fördelat till återstående aktiva stämmor

126 ustera volymbalanser och byt ljuden Mixing onsole ffekt struktur är utrustad med ett digitalt effektsystem enligt schemat nedan. Typ av effekt, dess djup och olika parametrar kan ställas med panelens kontroller. eträffande ffect anslutningar System och nsertion lla effektblocken är anslutna eller väljer väg på ett av två olika sätt: System eller nsertion. System gäller vald effekt för alla stämmor, medan nsertion gäller vald effekt för en specifik stämma. Reverb och horus är System effekter och SP - SP 4 (endast PSR-000) är nsertion effekter. SP1/SP effekten, å andra sidan, kan konfigureras för antingen System eller nsertion väg. Schemat nedan visar hur de olika effektblocken är inställda och vägen för signalflödet för send/return kontrollernas inställning i. PSR-000 MN VO Oanvända SP block blir automatiskt fördelade till aktiva stämmor. SP ngen effekt Rev Send NN KT RVR Reverb Return ho Send SP Send LYR VO SP3 ngen effekt Rev Send ho Send LT VO SP4 ngen effekt Rev Send ho Send ORUS horus Return Master Q OUT M M ffect Vocal armony ngen effekt Rev Send ho Send SP Send SON (varje kanal) ngen effekt Rev Send STYL (varje kanal) SP1 När SP är ställd som en nsertion effekt (här är PRT ställd på en av STYL kanalerna), går den denna väg i signalflödet. ho Send SP Send ngen effekt Rev Send ho Send SP Send När SP är ställd som en System effekt går den denna väg i signalflödet. SP1 SP Return PSR-1000 NN KT MN VO SP ngen effekt Rev Send RVR Reverb Return När SP är ställd som en nsertion effekt (här är PRT ställd på MN), går den denna väg i signalflödet. LYR VO ho Send SP Send ngen effekt Rev Send ho Send SP Send LT VO ngen effekt Rev Send ORUS horus Return OUT ho Send SP Send ngen effekt M Rev Send ho Send SP Send STYL/SON (varje kanal) ngen effekt Rev Send ho Send SP Send När SP är ställd som en System effekt går den denna väg i signalflödet. SP SP Return 16

127 ustera volymbalanser och byt ljuden Mixing onsole Ställ in equalizer Q (endast PSR-000) Normalt används en equalizer för att korrigera ljudet som sänds ut från förstärkare till högtalare för att anpassa det till ett rums speciella karaktär. Ljudet delas upp i flera frekvensområden, och korrigeringen göres genom att höja eller sänka nivån för varje område. När u spelar på scen eller i en stor studio kan u t ex skära en del av de låga frekvenserna om ljudet tenderar att bli för mullrigt, eller höja de höga frekvenserna i rum och små utrymmen med relativt dött ljud och fritt från ekon. PSR-000 är utrustad med en högkvalitativ 5 bands digital equalizer. Med dess funktioner kan u forma den slutliga klangfärgen för instrumentet anteringen här avser steg i processen på sid Tar fram MSTR Q T display. Väljer önskad Master Q typ. Väljer Q typ som skall justera Q med [1 ] - [ ] knapparna. Väljer Q typ som skall justera Q LOW med [1 ] - [ ] knapparna. Väljer önskad Master Q typ. n editerad PRST eller USR kurva kan lagras till USR 1 eller. PRST och USR kurvorna kan editeras enligt önskan via motsvarande L knappar Q1 till Q5. Vart och ett av de 5 banden kan framhävas ( + värden) eller undertryckas ( värden) med upp till 1 d. ain RQ Q usterar den totala ökningen för alla Q band samtidigt. Så snart ett Q band editeras blir motsvarande Q värde markerat och numret för det editerade bandet visas ovanför Q och RQ kontrollerna. Q och RQ kontrollerna kan sedan användas för att justera Q (bandbredden) och centerfrekvensen för det valda bandet. u högre Q, desto smalare bandbredd. Tillgängligt RQ omfång är olika för varje band. 17

128 STNY ON MP RK NTRO MN MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY nvänd en mikrofon M. (PSR-000) enna unika funktion innehåller en avancerad röstprocessorteknologi för att automatiskt skapa stämsång baserad på en enkel soloröst. örutom direkt och rak stämsång kan PSR-000 t o m ändra kön på solorösten och/eller körtillägget. Om u t ex är manlig sångare kan u komma att sjunga tillsammans med tvåstämmig kvinnlig kör. n stor uppsättning parametrar ger ig en extremt exakt och flexibel kontroll över Vocal armony ljudet. M. OVR SNL V TYP SLT M. STTN VOL RMONY TLK T ör detaljer kring anslutning av mikrofon, se sid 15. SON VO T VO STYL MUS NR M. MULT P ON TOU STTN STYL ONTROL RSTRTON MMORY nvänd SNL och OVR indikatorerna för att bestämma lämplig inställning. M. V TYP SLT OVR SNL M. STTN VOL RMONY TLK T enna tar fram VOL RMONY TYP display (sid 19) där u kan välja önskad typ av kör. enna tar fram MROPON STTN display (sid 130) där u kan justera nivån för mikrofonen och Vocal armony effekten. estämmer till/från inställning för effekt som fördelats till mikrofonen, inställd i MXN ONSOL displayen (sid 14). Med denna praktiska funktion kan u tillfälligt koppla bort Vocal armony och andra effekter på en ansluten mikrofon. etta är speciellt användbart när u vill prata mellan ina sångframföranden. Om u ansluter en mikrofon till PSR-000 kan u sjunga tillsammans med Song eller det automatiska ackompanjemanget och automatiskt få Vocal armony stämmor till in röst. 1 PSR-000

129 nvänd en mikrofon M. (PSR-000) Välj en Vocal armony typ 1 Tryck [V TYP SLT] knappen. Väljer en Vocal armony typ. Välj denna för att editera Vocal armony effekten. 3 Spara den ändrade datan (sid 3, 44). Väljer en Vocal armony typ. Återgår till VOL RMONY TYP display. Väljer en Vocal armony parameter. usterar parametervärdet. N Tryck [XT] knappen för att återgå till föregående display. Sparade inställningar kan namnges (sid 41) eller raderas (sid 43) i USR sidan. ör detaljer kring Vocal armony parametrar, se den separata ata List. PSR

130 nvänd en mikrofon M. (PSR-000) nställningar för Vocal armony och mikrofon MROPON STTN antering 1 Tryck [M. STTN] knappen. Välj MROPON STTN sidan med hjälp av [K]/[NXT] knapparna och ställ parametrarna. ör information kring de olika parametrarna, dess inställningar och hur de används, K se förklaringarna nedan. NXT N Tryck [XT] knappen för att återgå till föregående display. ustera Vocal armony inställningar och mikrofoneffekt OVRLL STTN örklaringarna här avser steg ovan. Väljer 3N Q Väljer NOS T/ OMPRSSOR. Väljer VOL RMONY ONTROL/M. nvänd dessa för att ändra värde för varje funktion eller inställning. ör detaljer, se nedan. 3N Q (3 N QULZR) n equalizer används normalt för att korrigera ljudet som kommer ut från förstärkare eller högtalare så att detta anpassas till rummets speciella karaktär. Ljudet är indelat i flera frekvensband och det blir möjligt att korrigera ljudet genom att öka eller minska nivån för varje band. PSR-000 är utrustad med en högkvalitativ tre-bands digital equalizer för mikrofonljudet. z... usterar medelfrekvensen för motsvarande band. d... örstärker ( + värden) eller skär ( värden) motsvarande band med upp till 1 d. NOS T enna effekt dämpar ingångssignalen när ingången från mikrofonen faller under en specificerad nivå. etta skär effektivt bort främmande brus men låter den önskade signalen (röst, etc) passera. SW... SW är förkortning för Switch (= omkopplare). enna kopplar Noise ate till eller från. T.... T är förkortning för Threshold (= tröskel). enna justerar ingångsnivån vid vilken signalen släpps fram. 130 PSR-000

131 nvänd en mikrofon M. (PSR-000) OMPRSSOR enna effekt håller nere utgången när ingångssignalen från mikrofonen överskrider en specificerad nivå. etta är användbart vid inspelning av en signal som varierar kraftigt dynamiskt. et komprimerar signalen effektivt och gör svaga partier starkare och starka partier svagare. SW... SW är förkortning för Switch (= omkopplare). enna kopplar ompressor till eller från. T.... T är förkortning för Threshold (= tröskel). enna justerar ingångsnivån vid vilken signalen börjar komprimeras. RTO... enna justerar proportionen för kompressionen. OUT... usterar utgångsnivån från högtalaren. VOL RMONY ONTROL öljande parametrar bestämmer hur armony effekten kontrolleras. VOOR ONTROL Vocal armony effekten kontrolleras av spelade toner. enna parameter låter ig bestämma vilka toner (från klaviaturen och/eller Song data) som skall kontrollera armony effekten. SON NNL MUT/PLY: Ställd på MUT kommer det spår som valts nedan att tystas (kopplas bort) vid klaviaturspel eller Song uppspelning. O: Song data kontroll för armony är bortkopplad. 1-16: Vid uppspelning av en Song diskett eller yttre M sequencer kommer tondata inspelade på det valda Song spåret att kontrollera armony. KYOR O: Klaviaturkontroll för armony är bortkopplad. UPPR: armony kontrolleras av toner spelade till höger om splitpunkten. LOWR: armony kontrolleras av toner spelade till vänster om splitpunkten. LN enna gör att u kan ställa balansen mellan in egen röst och Vocal armony effekten. Ökning av detta värde ökar volymen för Vocal armony effekten och minskar originalrösten. Om den ställs på L<63 (L: Lead Vocal, : Vocal armony), kommer enbart Vocal armony att höras; om den ställs på L63> kommer enbart den egna rösten att höras. MO lla Vocal armony typer faller inom en av tre grundkategorier lägen vilka producerar harmonier på olika sätt. armonieffekten kommer an på aktuellt Vocal armony Mode och Track, och denna parameter bestämmer hur harmonin kommer att läggas till in röst. e tre lägena beskrivs nedan. VOOR: armonitonerna bestäms av toner u spelar på klaviaturen (Main, Layer och Left) och/eller Song data som inkluderar Vocal armony spår. ORL: Vid uppspelning av ackompanjemangsautomatik kontrolleras harmonitonerna av ackord spelade inom sektionen för det automatiska ackompanjemanget på klaviaturen. Vid Song uppspelning blir det de ackord som ingår i Song datan som kontrollerar harmonin. (ungerar inte om Song datan inte innehåller ackordsdata.) UTO: armony tonerna produceras antingen i Vocoder eller hordal läge enligt det aktuella spelsättet. OR öljande parametrar specificerar vilken Song data som kommer att användas för ackordstolkning. O: ckord tolkas inte. X: ckord tolkas enligt X formatet. 1-16: ckord tolkas från tondata i det specificerade Song spåret. M (MROPON) öljande parametrar bestämmer hur mikrofonljudet kontrolleras. MUT... Ställt i O blir mikrofonljudet frånkopplat. VOLUM... usterar volymen för mikrofonljudet. PSR

132 nvänd en mikrofon M. (PSR-000) Ställ mikrofonvolym och relaterade effekter TLK STTN estämmer inställningarna när [TLK] knappen är inkopplad. örklaringarna här avser steg på sid 130. VOLUM/PN/RVR PT/ORUS PT/TOTL VOLUM TTNUTOR estämmer volymen för mikrofonljudet. estämmer hur mycket det totala ljudet (med undantag för mikrofonen) skall dämpas när TLK är aktiverad. Ställer mikrofonljudets position i stereoljudbilden. Ställer djupet för reverb och chorus effekt för mikrofonljudet. SP/TYP/PT Ställer djupet för den SP effekt som läggs till mikrofonljudet. Kopplar SP effekten som valts för mikrofonljudet till (ON) eller från (O). Väljer den typ av SP effekt som läggs till mikrofonljudet. 13 PSR-000

133 STNY ON MP RK NTRO MN MN XTR TRKS (STYL) R TOP STRT/STOP RW NW SON POP & ROK LL MSTR VOLUM NN / rit. TRK MX (L) N TRNSPOS RST N/OUT TRK 1 RPT (R) SYN. STRT SWN & ZZ UTO OTS LL N LNK LLROOM LTN SYN. STOP TMPO RST STOP SYN. STRT MTRO- NOM MR & WLTZ USR TP TMPO STRT/STOP TL STUO SOUN RTOR TL RORN MXN ONSOL PRT MNU MO LP UNTON RT SS LN NNL ON/O PRT XT K MN LYR LT NXT T NTRY LT OL PNO & RPS. NTR RZ UTR STRNS USR V TYP SLT OVR SNL TOU SUSTN.PNO SS OR & P ORN LUTS M. STTN RMONY/ O VOL RMONY MONO ORN & ORON RSS SYNT. TLK SP UPPR OTV RST PRUSSON WOOWN T X VRTON MMORY ör totala och andra viktiga inställningar unction unction läget ger ig tillgång till olika avancerade funktioner relaterade till instrumentet i sin helhet. Med dessa sofistikerade funktioner kan u anpassa helt efter ina musikaliska krav och behov. SON VO T VO STYL MUS NR M. MULT P ON TOU STTN STYL ONTROL UNTON RSTRTON MMORY antering 1 MNU MO Välj önskad funktion. LP UNTON 3 Ställ parametrarna för den valda funktionen. anteringen för varje funktion finns beskriven i de följande förklaringarna. N Tryck [XT] knappen för att återgå till föregående display. ustera tonhöjd och stämning Master Tune och Scale Tune Master Tune (sid 135) Med denna funktion kan u finjustera den totala tonhöjden för instrumentet och därigenom få det att stämma gentemot andra instrument. Scale Tune (sid 135) etta bestämmer en speciell stämning (eller temperering) för instrumentet. etta är speciellt användbart för att spela klassisk musik från tider då man använt andra system för stämning eller musik från andra kulturer. Ställ Song-relaterade parametrar Song Setting (sid 137) är kan u ställa in parametrar relaterade till Song uppspelning. Ställ parametrar relaterade till det automatiska ackompanjemanget Style Setting, Split Point och hord ingering Style Setting / Split Point (sid 13) är finns olika inställningar för ackompanjemangsautomatiken och u kan välja önskad splitpunkt. 133

134 ör totala och andra viktiga inställningar unction hord ingering (sid 139) är bestämmer man metoden för att spela/indikera ackord när man använder ackompanjemangsautomatiken. u kan t o m kontrollera hur man spelar olika ackord, eftersom dess individuella toner kan visas i displayen. ör inställningar för pedaler och klaviatur ontroller Pedal (sid 139) essa inställningar bestämmer vad en ansluten pedal (volympedal och fotkontakt) skall användas till. e kan fördelas till en rad olika funktioner som u då kan kontrollera med foten, som t ex starta ackompanjemanget eller lägga in ett ill n mönster. Keyboard / Panel (sid 141) essa inställningar bestämmer anslagskänsligheten för klaviaturen (hur anslaget påverkar volymen), till/från läget för modulationshjulet och Transpose inställningens påverkan (för klaviaturen, Song data eller hela instrumentet). nställningar för Registration Sequence, reeze och Voice Set Registration Sequence (sid 14) är kan man bestämma i vilken ordning Registration Memory (1 - ) skall kallas fram med hjälp av [K]/[NXT] knapparna eller fotkontakt. reeze (sid 14) är kan u välja vilka inställningar u vill skall ligga kvar eller förbli oförändrade, även om man byter bland Registration Memory. Voice Set (sid 143) är kan u bestämma om vissa ljudrelaterade inställningar (som effekter, Q, armony, etc) skall kallas upp automatiskt eller ej när u väljer ett ljud. Ställ armony och cho (sid 143) är kan u ställa typ av armony eller cho effekt som lägges till de klaviaturspelade ljuden, såväl som effektens inflytande. ör M inställningar System (sid 145) är bestämmes olika inställningar för systemmeddelanden (som t ex lock, Start/Stop, System xclusive) såväl som Local ontrol till/från. Transmit (sid 146) etta bestämmer hur uppspelad data sänds till en ansluten M apparat, t ex vilka stämmor som fördelats till vilka sändande M kanaler. är kan u också bestämma vilken typ av data som skall sändas över varje kanal. Receive (sid 147) etta bestämmer hur stämmorna i skall svara på data från anslutna M apparater, t ex vilka stämmor som fördelats till vilka mottagande M kanaler. är kan u också bestämma vilken typ av data som skall mottagas över varje kanal. Root (sid 147) etta bestämmer kanal(-er) som kan tolka grundtoner för ackompanjemangsautomatiken. hord etect (sid 147) etta bestämmer kanal(-er) som kan tolka ackord för ackompanjemangsautomatiken. Övriga inställningar Utility onfig 1 (sid 14) enna sida innehåller inställningar för ade n/out, Metronome, Parameter Lock och Tap ljudet. onfig (sid 149) rån denna sida kan u justera displayen och välja ljudnummerindikering. isk (sid 150) Vid denna sida kan u formatera disketter och kopiera från en disk till en annan. Owner (sid 151) rån denna sida kan ställa in språket för instrumentet och skriva in itt eget namn, vilket kommer att visas automatiskt varje gång u slår på strömmen. System Reset (sid 151) enna funktion återställer till sina ursprungliga fabriksinställningar. u kan också specificera vilken typ av inställningar u vill återställa såväl som lagra ina egna inställningar för framtida bruk. 134

135 ör totala och andra viktiga inställningar unction instämning och tonhöjd/välj en skala Master Tune/Scale Tune örklaringarna här avser steg 3 i processen på sid 133. Totalstämning Master Tune z (ertz) enna mätenhet referar till ljudets frekvens och representerar antalet svängningar som sker per sekund. Tune funktionen påverkar inte rum Kit eller SX Kit ljuden. estämmer den totala tonhöjden för PSR- 000/1000, från 414, 466, z. Tryck 4 eller 5 [ ] knapparna samtidigt för att direkt återställa värdet till fabriksinställningen 440,0 z. Välj en skala Scale Tune en aktuella stämningen anges över eller under motsvarande tangent. ent nhet för tonhöjd som motsvarar 1/100 av en halvton (100 cent = 1 halvton). u kan spara ina egna skalstämningar till en RSTRTON MMORY knapp. Se bara till att SL är förbockat i RSTRTON MMORY displayen (sid 4). estämmer grundtonen för varje skala. När grundtonen ändras blir tonhöjden för klaviaturen transponerad, men den ursprungliga tonhöjdsrelationen mellan tonerna bibehålles. estämmer typ av skala (sid 136). estämmer finstämningen för den valda tonen i steg om 1 cent. Tryck 5 eller 6 [ ] knapparna samtidigt för att direkt återställa värdet till fabriksinställningen. Väljer den ton som skall stämmas och värdet för stämningen. Stämningsomfånget sträcker sig från 64 via 0 till +63. Varje steg motsvarar 1 cent (1 cent är en hundradel av en halvton). 135

136 ör totala och andra viktiga inställningar unction Scale qual Temperament (= Liksvävande temperatur) Tonomfånget i varje oktavomfång är delat lika i tolv delar, med varje halvtonssteg jämt fördelat. etta är det vanligaste system för stäming som används i dagens musik. Pure Major/Pure Minor (= Ren dur/ren moll) essa stämningar baseras på ett rent harmoniskt förhållande inom varje skala, speciellt för treklanger (grundton, ters, kvint). Tillämpas ofta i körsammanhang. Pythagorean (= Pythagoreisk) Uttänkt av den grekiske filosofen Pythagoras och baserar sig på kvinter. en ger vackra kvinter och kvarter, men terser blir inte lika rena. Mean-Tone (= Medelton) enna skala skapades som en förbättring av Pythagoreisk stämning för att ge renare terser. Populärt under 1500-talet fram till sent 1700-tal. l a ändel använde denna skala. Werckmeister/Kirnberger enna sammansatta skala kombinerar Werckmeister och Kirnberger systemen, vilka i sig var en förbättring av medelton och Pythagoreisk skala. en huvudsakliga fördelen är att varje tangent har sin egen unika karaktär. nvänt under ach och eethovens tid. nvänds numera med cembalo och piporgel för att återge tidstypisk musik. rabic (= rabisk) nvänd dessa stämningar för att spela arabisk musik. Tonhöjdens inställningar för varje skala (i cent; exempel med -skala) qual Temperament PureMajor PuoreMinor Pythagorean Mean-Tone Werckmeister Kirnberger rabic rabic

137 ör totala och andra viktiga inställningar unction Ställ Song-relaterade parametrar Song Settings örklaringarna här avser steg 3 i processen på sid 133. Möjliggör kontinuerlig uppspelning av alla Song:er i samma mapp. Kopplar Quick Start till/från (se ). Quick Start På en Song data (M filer) man köper i handeln är viss relaterad information (som t ex ljudval, volym, etc) inspelad i första takten före den egentliga tondatan. När Quick Start står på ON, läser all första icke-ton data för Song:en med högsta möjliga hastighet, för att därefter automatiskt gå ner till gällande tempo vid Song:ens första ton. etta gör att u kan starta Song uppspelning på snabbast möjliga sätt, med ett minimum av paus för inläsning av data. hannel vser M kanal. Kanalerna är fördelade enligt följande: Song 1-16 ckompanjemangsstil 9-16 estämmer M kanal fördelad till [TRK] knappen. estämmer M kanal fördelad till [TRK1] knappen. estämmer armony kanalen för Vocoder (sid 13). estämmer huruvida Phrase Mark Repeat funktionen för Song:en är till eller från. När denna är tillkopplad kan u repeterande spela upp en specificerad fras (ett val av takter) av Song:en. Metoden för att sätta in ett Phrase Mark är densamma som den i SON POSTON display (sid 7). estämmer språket för den visade sångtexten. När denna är ställd på UTO visas Song datans standardinställning. När den inte är ställd på UTO blir standardläget japanska när den interna inställningen (sid 151) är PNS; för alla andra språk ställ denna på NTRNTONL. Phrase Mark enna data specifierar ett speciellt omfång i Song datan. Ställt på ON väljes automatiskt lämpliga Track 1 och Track kanaler. enna skall normalt stå på ON. 137

138 ör totala och andra viktiga inställningar unction Ställ parametrar relaterade till ackompanjemangsautomatiken Style Setting, Split Point och hord ingering örklaringarna här avser steg 3 i processen på sid 133. Ställ parametrar relaterade till ackompanjemangsautomatiken Style Setting och Split Point essa väljer den stämma till vilken splitpunktsinställning fördelas; ackompanjemanget, vänsterhands omfånget eller bådadera. Medan någon av dessa knappar hålles nertryckt, slå an önskad tangent för splitpunkten. en anslagna tangenten inkluderas i omfånget för ackompanjemangssektionen (MP) eller vänsterhandssektionen (LT) på klaviaturen. +L (MP + LT) Ställer samtidigt in den gemensamma splitpunkten både för vänsterhandsomfånget och ackompanjemangsomfånget på klaviaturen. eträffande Section Set Om någon av Main sektionerna - inte ingår i datan för ackompanjemangsstilen blir närmaste sektion automatiskt vald. Om t ex Main inte ingår i den valda ackompanjemangsstilen kommer Main att kallas fram. L (LT) Ställer in splitpunkten för vänsterhandsomfånget på klaviaturen. (MP) Ställer in splitpunkten för ackompanjemangsomfånget på klaviaturen. estämmer splitpunkterna för det automatiska ackompanjemanget (MP) och vänsterhandsomfånget (LT). Samma värde kan ställas för båda eller var och en individuellt med hjälp av [], [] och [] knapparna (se ovan). nbart dessa knappar kan alternativt användas för att ställa splitpunktsvärdena. estämmer vilken sektion som automatiskt skall kallas fram när en ny ackompanjemangsstil väljes (när ackompanjemanget är stoppat). Kopplar anslagskänslighet för ackompanjemanget till/från. Ställt på ON påverkas ackompanjemangets volym med hänsyn till itt anslag (inom sektionen för det automatiska ackompanjemanget på klaviaturen). etta avser OTS Link funktionen som gör att One Touch Setting automatiskt kallas fram i samband med byten av sektioner. etta bestämmer tidsmässigt på vilket sätt One Touch Setting skall bytas med sektionerna. ([OTS LNK] knappen måste vara tillkopplad.) Real Time One Touch Setting blir omedelbart uppkallad när u byter sektion. Next ar One Touch Setting blir uppkallad från nästa takt när u byter sektion. Kopplar Stop ccompaniment (MP) funktionen till/från. När denna är ställd på ON kan u spela ackord med bas och ackordsljud i ackompanjemanget, även om ackompanjemangsstilen inte spelar. Med kan u erhålla automatiskt synkroniserat stopp (sid 65) genom att snabbt slå an/släppa upp tangenter inom sektionen för det automatiska ackompanjemanget på klaviaturen. Med denna parameter kan u ställa tiden för tangentreaktionen. eträffande splitpunkt Splitpunkten är den position på klaviaturen som separerar sektionen för det automatiska ackompanemanget (MP) och vänsterhandssektionen (LT) från högerhandssektionen (MN). LT splitpunkten kan inte ställas lägre än MP splitpunkten och MP splitpunkten kan inte ställas högre än LT splitpunkten. ögerhandssektion ckompanjemangssektion Splitpunkt () Splitpunkt (L) ckompanjemangssektion + Vänsterhandssektion Vänsterhandssektiohandssektion öger- Splitpunkt () + (L) 13

139 ör totala och andra viktiga inställningar unction Ställ metod för ackordläggning hord ingering nger de toner som ingår i ett ackord. n del toner kan uteslutas. ckordets namn anges intill OR NM....Krävs...Kan uteslutas...någon av dessa toner kan uteslutas...kan ersätta när ton markerad med är utesluten. ckordsangivelserna avser ingered metoden oavsett vilken annan metod som verkligen valts. hord Tutor hord Tutor fungerar som en elektronisk ackordsbok som visar ig hur olika ackord spelas. nge helt enkelt önskat ackord med hjälp av [6 ] - [ ] knapparna och de tangenter som skall spelas enligt ingered metoden visas i displayen. estämmer automatikform (sid 6). nger de toner som ingår i ett ackord. är väljer u ackordets grundton. är väljer u typ av ackord. ör inställningar för pedaler och klaviatur/panel ontroller örklaringarna här avser steg 3 i processen på sid 133. ör inställningar för pedaler estämmer den speciella pedal till vilken en funktion skall fördelas. Pedalens till/från läge kan variera beroende på vilken speciell pedal u anslutit till [OOT PL 1/] uttaget. n pedal kanske kopplar till en funktion när den trampas ner, medan en pedal av annat fabrikat istället kopplar ifrån en funktion. Om så blir nödvändigt, använd denna funktion för att kasta om funktionen. estämmer den funktion som skall fördelas till den valda pedalen. Vilken som helst av de tillgängliga funktionerna kan fördelas till varje pedal. ör information kring de tillgängliga funktionerna, se Pedalkontrollerbara funktioner på nästa sida. Om så önskas kan u koppla till eller från kontrollfunktionen för önskad stämma (se nästa sida). 139

140 ör totala och andra viktiga inställningar unction Pedalkontrollerbara funktioner VOLUM* SUSTN SOSTNUTO SOT L PORTMNTO PTN* MOULTON* SP VRTON RMONY/O VOL RMONY (endast PSR-000) TLK (endast PSR-000) SOR P+ (endast PSR-000) ör att u kan använda en pedal (endast OOT PL ) för att styra volymen. När pedalen trampas får spelade toner lång efterklang. Släpper man pedalen upphör (dämpas) all efterklang hos tonerna. Om u spelar en ton eller ett ackord och trampar ner pedalen medan tangenterna ännu är nere, kommer dessa toner att få sustain effekt (som om en dämparpedal trampas). lla andra toner som därefter spelas får emellertid ingen sustain effekt. etta möjliggör att spela t ex ackord som klingar ut, medan andra toner spelas staccato. Trampar man pedalen blir volymen något dämpad och klangfärgen något mörkare. SOT fungerar bara på vissa ljud PNO t ex. När pedalen trampas ner ändras tonhöjen och glider sedan mjukt tillbaka till normal tonhöjd när pedalen släpps upp. Portamento effekten (en mjuk glidning mellan toner) kan återges medan pedalen hålles nertrampad. Portamento återges när tonerna spelas legato (d v s en ton spelas medan föregående fortfarande hålles nere). Tiden för portamentot kan ställas via Mixing onsole displayen (sid 13). öjer toner upp och ner när pedalen trampas (endast OOT PL ). Samma som PT N hjulet. Lägger vibratoeffekt till toner som spelas på klaviaturen. jupet för effekten ökar när pedalen trampas ner (endast OOT PL ). Samma som MOULTON hjulet. Samma som [VRTON] knappen. Samma som [RMONY/O] knappen. Samma som [VOL RMONY] knappen Samma som [TLK] knappen. När Song är stoppad kan u vända blad till nästa sida (en sida i taget). SOR P- (endast PSR-000) När Song är stoppad kan u vända blad till föregående sida (en sida i taget). SON STRT/STOP Samma som SON [STRT/STOP] knappen. STYL STRT/STOP Samma som STYL [STRT/STOP] knappen. TP TMPO Samma som [TP TMPO] knappen. SYNRO STRT Samma som [SYN. STRT] knappen. SYNRO STOP Samma som [SYN. STOP] knappen. NTRO Samma som [NTRO] knappen. MN Samma som [MN ] knappen. MN Samma som [MN ] knappen. MN Samma som [MN ] knappen. MN Samma som [MN ] knappen. LL OWN tt fill-in spelar direkt följt av den Main sektion vars knapp ligger omedelbart till vänster. LL SL ill-in mönstret spelar. RK reak mönstret spelar. LL UP tt fill-in spelar direkt följt av den Main sektion vars knapp ligger omedelbart till höger. NN Samma som [NN/rit.] knappen. N/OUT Samma som [ N/OUT] knappen. N/ON SS Pedalen alternerar mellan ingered och On ass lägena (sid 6). SS OL Medan pedalen hålles nertrampad kommer bastonen i det automatiska ackompanjemanget att hållas kvar även om ackordet ändras. etta fungerar inte i ULL KYOR läge. PRUSSON otkontakten spelar ett rytminstrument som valts med [4 ] - [ ] knapparna. u kan även använda klaviaturen för att välja önskat rytminstrument. MN ON/O Samma som [MN] knappen. LYR ON/O Samma som [LYR] knappen. LT ON/O Samma som [LT] knappen. OTS+ Kallar fram nästa One Touch Setting. OTS- Kallar fram föregående One Touch Setting. * ör bästa resultat, använd en Yamaha 7 oot ontroller (extra tillbehör). Parametrarna nedan motsvaras av knapparna [ ] - [ ] och dess tillgänglighet kommer an på valet under UNTON. Om t ex SUSTN är valt kommer parametrarna L PL PONT, MN, LYR och LT att automatiskt visas. SON, STYL, M (endast PSR-000), LT, LYR, MN L PL PONT* UP/OWN RN ON SP O SP KT PRUSSON essa bestämmer vilken eller vilka stämmor som skall påverkas av pedalen. u kan specificera hur långt ner fotpedalen skall trampas innan dämpareffekten inträder. etta kan ställas för visa typer av pedaler som t ex Yamaha 7 oot ontroller (endast OOT PL ). När L eller PT N valts bestämmer detta huruvida tonhöjdsändringen skall gå upp (höjas) eller ner (sänkas). När L eller PT N valts bestämmer detta omfånget för tonhöjdsändringen i halvtonssteg. När L valts bestämmer detta hastigheten för tonhöjdsändringen när pedalen trampas. När L valts bestämmer detta hastigheten för tonhöjdsändringen när pedalen trampas. När PRUSSON fördelats för pedalen visas alla tillgängliga trumset här och u kan välja det speciella trumset u vill använda för pedalen. När PRUSSON fördelats för pedalen visas alla tillgängliga ljud för det valda trumsetet (i KT ovan) här. etta bestämmer det speciella instrumentljud som fördelats till pedalen. * ör bästa resultat, använd en Yamaha 7 oot ontroller (extra tillbehör). 140

141 ör totala och andra viktiga inställningar unction Ändra anslagskänslighet, modulation och transponering Keyboard/Panel Keyboard Touch/Modulation Wheel Med Touch funktionen kan u kontrollera volymen för ljudet genom itt anslag. essa inställningar gör det möjligt för ig att anpassa klaviaturens gensvar (känslighet) till in personliga smak. u kan också ställa huruvida modulationshjulet skall påverka eller ej för varje individuell klaviaturstämma. Väljer önskad parameter: Keyboard Touch, Modulation Wheel (PSR-000) eller Transpose ssign. estämmer inställningen för anslagskänsligheten (se tabellen till höger). estämmer nivån vid vilken anslagskänsligheten skall kopplas bort. R R 1 NORML SOT 1 SOT Kräver att tangenterna spelas mycket hårt för att erhålla maximal volym. Kräver att tangenterna spelas relativt hårt för att erhålla maximal volym. Standardläge för anslagskänsligheten. nte så känslig som SOT men maximal volym nås ändå med ett relativt lätt anslag. Maximal volym nås med ett mycket lätt anslag. TOU inställningen påverkar alla ljud globalt. Kom ihåg att u kan ställa in varje ljud med olika anslagskänslighet (TOU SNS). ör att t ex spela ett piporgelljud på det mest autentiska sättet, kan u ställa in detta ljud så att det inte påverkas av anslaget (sid ). estämmer huruvida Touch och Modulation Wheel kontrollerna är till eller från för motsvarande stämma. Transpose ssign etta bestämmer på vilket sätt instrumentet skall påverkas av [TRNSPOS] knappen. Transpose ör att u kan ändra tonhöjden för de klaviaturspelade ljuden, uppspelningen av ackompanjemanget och Song data i halvtonssteg. 1 Tryck en av [TRNSPOS] knapparna. TRNSPOS RST tt TRNSPOS dialogfönster, enligt valet i TRNSPOS SSN, visas. KYOR Med denna inställning kommer Transpose att påverka tonhöjden för de klaviaturspelade ljuden (Main, Layer och Left) samt ackompanjemanget. SON Med denna inställning kommer Transpose enbart att påverka tonhöjden för Song. MSTR Med denna inställning påverkas tonhöjden totalt för hela instrumentet (klaviaturens ljud, ackompanjemanget och Song). Transpose funktionen påverkar inte rum Kit eller SX Kit ljuden. 3 ustera N värdet med hjälp av [TRNSPOS] knapparna. Stäng TRNSPOS fönstret genom att trycka [XT] knappen. Selektiv transponering av Keyboard/Song essa inställningar kan användas för att anpassa såväl Song som itt klaviaturspel till en viss tonart. Tänk ig t ex att u vill såväl sjunga som spela till en speciell inspelad Song. Song datan är i tonarten men u vill helst sjunga i tonarten och u känner ig säkrast om u spelar på klaviaturen i tonarten. ör att anpassa till dessa tonarter, ställ Master Transpose på 0, Keyboard Transpose på och Song Transpose på 3. etta flyttar upp klaviaturstämman och ner Song stämman till önskad tonhöjd. 141

142 ör totala och andra viktiga inställningar unction Ställ Registration Sequence, reeze och Voice Set örklaringarna här avser steg 3 i processen på sid 133. Specificera ordningsföljden när Registration Memory återkallas Registration Sequence u kan spara ina egna panelinställningar till Registration Memory knapparna och sedan kalla fram dem genom att trycka önskad RSTRTON MMORY knapp [1] - []. en bekväma Registration Sequence funktionen gör att u kan kalla fram knapparna i den ordning u själv bestämmer genom att helt enkelt använda [K]/[NXT] knapparna eller pedal under tiden u spelar. estämmer vilken pedal som används för att gå framåt (öka) genom sekvensen. estämmer vilken pedal som används för att gå bakåt (minska) genom sekvensen. estämmer hur Registration Sequence skall uppföra sig när slutet av sekvensen nås. Stop tt trycka [NXT] knappen eller trampa framåt pedalen har ingen effekt. Sekvensen är stoppad. Top Sekvensen startar om igen från början. Next ank Sekvensen flyttar sig automatiskt till början av nästa Registration Memory bank i samma mapp. nger filnamnet för den valda Registration Memory banken. Kopplar Registration Sequence funktionen till/från. När den står på ON kommer den programmerade sekvensen att visas överst till höger i Main displayen och u kan stegvis gå igenom denna sekvens genom att använda [K]/[NXT] knapparna eller pedaler. När Registration Sequence nable ställs på ON ger detta prioritet över alla andra inställningar för Pedal (till förmån för pedal som här fördelats till Regist (+) Pedal och Regist ( ) Pedal ). etta inkluderar pedalinställningarna på sid 139 och i Voice Set på sid 143. När både Regist (+) Pedal och Regist ( ) Pedal står på O kan de inte användas för stegvis förflyttning genom Registration Sequence; endast [K]/[NXT] knapparna kan användas i MN display. När både Regist (+) Pedal och Regist ( ) Pedal är valt för samma pedal får Regist (+) Pedal prioritet. nger Registration Memory knapparnas nummer i den ordning som gäller för den aktuella sekvensen. N essa flyttar markörens position i sekvensen. yter ut numret vid markörens position till numret för den aktuella Registration Memory knapp som valts. Raderar alla Registration Memory nummer i sekvensen. Raderar numret vid markörens position. enomför inställningarna genom att trycka [XT] knappen. Sätter in numret för den aktuella Registration Memory knapp som valts omedelbart före markörens position. Registration Sequence data är inkluderat som en del av Registration Memory bankfil. ör att spara in nyprogrammerade Registration Sequence, lagra den aktuella Registration Memory bankfilen (sid 3, 44). Om u inte sparar in Registration Sequence data med Registration Memory bankfilen kommer all datan att gå förlorad om u byter Registration Memory bank. ehåll panelinställning reeze är kan u bestämma vilka inställningar u vill behålla eller skall lämnas oförändrade, även om u byter Registration Memory knapp. Se sid 6 för detaljer. 14

143 ör totala och andra viktiga inställningar unction Ändra de automatiskt gjorda ljudinställningarna Voice Set När man byter ljud (väljer en ljudfil) kommer de inställningar som bäst passar ljudet samma som de som ställts in i Sound reator att alltid kallas fram automatiskt. rån denna sida kan u ställa till/från läget för varje stämma. Vart och ett av Preset ljuden har t ex sin egen LT PL inställning. Vid ljudbyten kommer emellertid ingen ändring att ske om LT PL inställningen här ställts på O. nvänd dessa för att välja önskad stämma. Normalt bör alla dessa stå på ON. armony/cho kan inte ställas för Layer och Left stämmorna. essa bestämmer huruvida motsvarande ljudrelaterade inställningar (ljudval, effekter, Q (PSR-000) och armony/cho fördelning) skall kallas fram automatiskt eller ej när u väljer ett ljud. essa inställningar kan kopplas till eller från individuellt för varje stämma. Ställ armony och cho örklaringarna här avser steg 3 i processen på sid 133. estämmer typ av armony. ör detaljer, se sid 144. estämmer nivån på armony effekten. estämmer hastigheten för cho, Tremolo och Trill effekterna. enna parameter blir endast tillgänglig när cho, Tremolo eller Trill valts vid TYP ovan. estämmer lägsta anslagsvärde vid vilket armony toner kommer att ljuda. Tack vare detta kan u styra armony tillägget genom itt anslag. armony effekten läggs till när u slår an tangenten hårdare (över det ställda värdet). Ställt i ON kommer armony effekten enbart att läggas till toner som tillhör det ackord som spelas till vänster om splitpunkten på klaviaturen. enna inställning blir inte tillgänglig när Multi ssign, cho, Tremolo eller Trill valts vid TYP ovan. ör att u kan fördela armony effekt till olika stämmor. ör detaljer, se sid

144 ör totala och andra viktiga inställningar unction eträffande armony typerna När en armony typ ( Standard uet till Strum ) valts Splitpunkt et ackord som spelas på klaviaturen till vänster om splitpunkten styr armony effekten. armony toner (baserade på ackordet och den valda typen) adderas automatiskt till en enkelt spelad meloditon till höger om splitpunkten på klaviaturen. När Multi ssign valts MULT SSN fördelar automatiskt toner som spelas i högerhands sektionen på klaviaturen till separata stämmor (ljud). Om u t ex spelar två toner efter varandra kommer den första tonen att återge Main ljudet och den andra tonen Layer ljudet. När cho valts n ekoeffekt, synkroniserad med det aktuella tempo som valts, läggs till de toner som spelas på klaviaturen. När Tremolo valts e toner som spelas på klaviaturen, återges automatiskt med en tremoloeffekt, synkroniserad med det aktuella tempo som valts. När Trill valts När två meloditoner hålles nere på klaviaturen, spelar dessa alternerande, synkront med aktuellt tempo. eträffande ssign UTO armony toner blir automatiskt fördelade till MN och LYR stämmorna. Multi etta fördelar automatiskt 1:a, :a, 3:e och 4:e tillagd harmoniton till separata stämmor (ljud). T ex, om Main och Layer stämmorna är inkopplade och STNR UT typ valts, kommer den ton u spelar på klaviaturen att återges av Main ljudet och den adderade harmonitonen kommer att återges av Layer ljudet. Main armony läggs enbart till Main stämman. Om Main är bortkopplat återges ingen armony effekt. Layer armony läggs enbart till Layer stämman. Om Layer är bortkopplat återges ingen armony effekt. 144

145 ör totala och andra viktiga inställningar unction Ställ M parametrar detta avsnitt förklaras hur u gör M-relaterade inställningar för instrumentet. essa inställningar kan lagras tillsammans vid USR displayen för framtida bruk. ör allmän information och detaljer om M, se Vad är M? (sid 155). örklaringarna här avser steg 3 i processen på sid Ta N 1 Välj önskad mall. fram User display och tryck denna knapp för att spara de nya, editerade M inställningarna. Upp till tio inställningsvariationer kan sparas. Ta fram dit display, välj och ställ in önskade funktioner/ parametrar. ör detaljer kring varje M edit display, se följande sidor. Tryck [XT] knappen för att återgå till föregående display. örinställda M mallar (fabriksinställningar) ll Parts Master K K & Style Song lock xt. M ccord 1 M ccord M Pedal 1 M Pedal M O Sänder alla stämmor inklusive Main, Layer och Left. fungerar som en master klaviatur för kontroll av yttre tongenerator och andra apparater. Sänder övre och nedre klaviaturdata istället för individuella stämmorna (Main,/ Layer/Left). lla sändande kanaler ställs för att motsvara Song kanalerna nvänd detta för att spela Song data med en extern tongenerator, eller för att spela in hela itt framförande till en extern sequencer. M N anslutningen tar emot M klockdata som gör att u kan synkronisera med en yttre M apparat. n idealisk inställning för att kontrollera klaviatur och ackompanjemang med ett M dragspel. ckord- och basknapparna på ett M dragspel används för att kontrollerar ackompanjemanget, såväl som ackord och basstämmorna. tt M pedalbord anslutet till M N uttaget kontrollerar ackompanjemangets baston. tt M pedalbord anslutet till M N uttaget spelar basstämman. nga M signaler sändes eller mottages. e sparade inställningarna kan namnges (sid 41) eller raderas (sid 43) i User sidan. ör totala inställningar (Local ontrol, lock, etc) System ör editering av lock, Transmit lock, Receive Transpose och Start/Stop parametrar. ör editering av Local ontrol parametrar. ör editering av Message Switch parametrar. Local ontrol Kopplar Local ontrol till eller från för varje stämma. När Local ontrol står på ON kontrollerar klaviaturen på sin egen (lokala) interna tongenerator, vilket gör att dessa interna ljud kan spelas direkt från klaviaturen. Om Local ontrol ställs i O, d v s frånkopplat, kopplas klaviaturen och kontroller bort från den interna tongeneratorn och det återges inget ljud från när man spelar på klaviaturen eller använder olika kontroller. etta innebär att u kan använda en extern M sequencer för att spela de interna ljuden i och använda klaviaturen på för att spela in toner till en extern sequencer och/eller spela en extern tongenerator. 145

146 ör totala och andra viktiga inställningar unction lock, Transmit lock, Receive Transpose, Start/Stop lock estämmer om skall styras av sin egen interna klocka eller en M klocksignal mottagen från en yttre apparat. NTRNL är den normala LOK inställningen när används ensam. Om u använder tillsammans med en yttre sequencer, M dator eller annan M apparat, och vill att skall synkroniseras med denna, ställ denna funktion i XTRNL läge. detta fall måste den yttre apparaten vara ansluten till M N anslutningen och sända en relevant M klocksignal. Transmit lock Kopplar sändning av M klocka till eller från. O sänds ingen M klocka eller STRT/STOP data. Receive Transpose När denna parameter står på O transponeras inte tondata mottagen av, och ställd på ON transponeras tondatan enligt den aktuella transponeringsinställningen i. Start/Stop estämmer huruvida inkommande (start) och (stop) meddelanden påverkar uppspelning av Song eller ackompanjemang. Message Switch, M meddelanden för starta/stoppa Song eller Style. meddelande motsvarar start och meddelande motsvarar stopp. SYS/X. Tx (TRNSMT)... Kopplar M sändning av M System xclusive datameddelande till (ON) eller från (O). SYS/X. Rx (RV)... Kopplar M mottagning av M xclusive datameddelande genererad av yttre utrustning till eller från. OR SYS/X. Tx (TRNSMT)...Kopplar M sändning av M ackorddata (ackordtolkning grundton och typ) till eller från. OR SYS/X. Rx (RV)... Kopplar M mottagning av M ackorddata genererad av yttre utrustning till eller från. Sända M data Transmit etta bestämmer vilka stämmor som skall sända M data och över vilken M kanal datan skall sändas. estämmer kanal för ändring av sändningsinställningar. Punkterna, som motsvarar varje kanal (1-16), blinkar till så snart någon data sänds på kanalen(-erna). estämmer stämma för den valda kanalen. Typer av data i M TRNSMT/RV display Note Meddelanden som genereras när klaviaturen spelas. Varje meddelande inkluderar ett specifikt tonnummer som motsvarar den tangent som slås an, plus ett velocity-värde som baseras på hur hårt anslaget är. ontrol hange () ontrol hange data inkluderar pedal och alla andra kontrolldata. Program hange (P) Program hange data motsvarar ljud eller patch nummer. Pitch end (P) Se sid 140. fter Touch (T)* Med denna funktion känner hur mycket tryck u lägger på en tangent medan u spelar, och använder detta tryck för att påverka ljudet på olika sätt, beroende på vilket ljud som valts. Tack vare detta kan u spela med större uttryckfullhet och lägga till effekter med in spelteknik. * ndast tillgänglig i RV display (sid 147). Kopplar till eller från sändning av specificerad data. Se nedan för detaljer kring typer av data. 146

147 Ta emot M data Receive ör totala och andra viktiga inställningar unction etta bestämmer vilka stämmor som skall ta emot M data och över vilken M kanal datan skall tas emot. estämmer kanal för ändring av mottagningsinställningar. Punkterna, som motsvarar varje kanal (1-16), blinkar till så snart någon data tas emot på kanalen(-erna). M N/OUT anslutningarna och Port för TO OST anslutningen (Port för X drivern) motsvarar kanal Port för TO OST anslutningen (Port för X drivern) motsvarar kanal estämmer stämma för den valda kanalen. Se nedan för detaljer kring mottagande stämmor. Kopplar till eller från mottagning av specificerad data. Se sid 146 för detaljer kring typer av data. M mottagande stämmor O SON MN LYR LT KYOR ngen M data mottages. Normalt motsvaras den stämma som mottar M data den stämma/ljud som används i uppspelningsdatan för Song. Kanalerna 1-16 motsvaras av respektive Song kanalerna MN stämman kontrolleras av M data mottagen på motsvarande kanal. LYR stämman kontrolleras av M data mottagen på motsvarande kanal. LT stämman kontrolleras av M data mottagen på motsvarande kanal. M tondata som mottages av spelar motsvarande toner på samma sätt som om det spelats på klaviaturen. MP RYTM1- e mottagna tonerna används som toner för ackompanjemangets RYTM 1 och RYTM. MP SS e mottagna tonerna används som ackompanjemangets SS toner. MP OR1- e mottagna tonerna används som toner för ackompanjemangets OR 1 och OR. MP P e mottagna tonerna används som ackompanjemangets P toner. MP PRS1- e mottagna tonerna används som toner för ackompanjemangets PRS 1 och PRS. XTR PRT1-5 et finns ytterligare stämmor, speciellt reserverade för mottagning och uppspelning av M data. Normalt används inte dessa stämmor av instrumentet självt. enom att utnyttja dessa kanaler kan u använda instrumentet som en 3-kanalers multi-timbral tongenerator. nställningar för grundton Root e ton-on/o meddelanden som mottages vid kanalen (-erna) ställda på ON blir tolkade som grundtoner i ackompanjemangssektionen. rundtonerna blir tolkade oberoende av ackompanjemangets till/från-läge och splitpunktsinställningar. Väljer kanaler i grupper om åtta: 1-, 9-16, 17-4 och 5-3. M N/OUT anslutningarna och Port för TO OST anslutningen (Port för X drivern) motsvarar kanal Port för TO OST anslutningen (Port för X drivern) motsvarar kanal Ställer önskad kanal på ON eller O. När flera kanaler samtidigt är ställda på ON tolkas grundtonen från den sammanslagna M data som mottages över kanalerna. Ställer alla kanaler på O. nställningar för ackordtolkning hord etect e ton-on/o meddelanden som mottages vid kanalen (-erna) ställda på ON blir tolkade som ackordläggning i ackompanjemangssektionen. e ackord som tolkas beror på ingering läget. ckorden blir tolkade oberoende av ackompanjemangets till/från-läge och splitpunktsinställningar. anteringen är i grunden densamma som för ROOT display ovan. 147

148 ör totala och andra viktiga inställningar unction Övriga inställningar Utility örklaringarna här avser steg 3 i processen på sid 133. nställningar för ade n/out, Metronome, Parameter Lock och Tap ON 1 ade n Time, ade Out Time, ade Out old Time essa bestämmer hur lång tid det skall ta för t ex ackompanjemangsstil eller Song att tonas in eller ut. estämmer den tid det skall ta för volymen att tona in eller gå från minimum till maximum (omfång 0-0,0 sekunder). estämmer hur länge volymen skall hållas kvar på 0 efter att den tonats ut (omfång 0-5,0 sekunder). estämmer den tid det skall ta för volymen att tona ut eller gå från maximum till minimum (omfång 0-0,0 sekunder). Metronome är kan u ställa metronome-relaterade parametrar. estämmer nivån på metronomeljudet. estämmer ljudet som används för metronomen. ell Off... Vanligt metronomeljud utan klocka. ell On... Vanligt metronomeljud med klocka. estämmer taktarten för metronomeljudet. När u startar Song eller ackompanjemangsstil blir dess motsvarande värde automatiskt inställt. 14

149 Parameter Lock ör totala och andra viktiga inställningar unction enna funktion kan användas för att låsa specificerade parametrar så att dessa enbart kan ändras via de direkta panelkontrollerna med andra ord, istället för via Registration Memory, One Touch Setting, Music inder eller Song och sequence data. nbart PSR-000 Väljer önskad parameter för låsning/upplåsning. estämmer om den valda parametern är låst (förbockad) eller ej (tom). Tap ount är kan u ändra inställningar för ljudet som används med Tap Start funktionen (sid 51). estämmer det speciella ljud som används för Tap Start funktionen. Vilket trum- eller percussionljud som helst i Standard Kit (sid 55) kan väljas. estämmer nivån på Tap ljudet. nställningar för display och ljudnummerindikering ON estämmer ljusstyrkan för displayen. estämmer huruvida ljudbank och nummer skall visas i PRST sidan för VO display (sid 54) eller ej. etta är användbart när u vill kontrollera bankvalets MS/LS värden och programnummer för att specificera när ljud väljes från en yttre M apparat. 149

150 ör totala och andra viktiga inställningar unction Kopiera och formatera disketter isk enna funktion kopierar all data från en disk till en annan så att u kan göra backup för alla ina viktiga data innan u editerar. ör instruktioner, se Kopiera från disk till disk nedan. enna funktion formaterar en diskett (se nedan). Kopplar till eller från Song uto Open funktionen. När denna står på ON kallar automatiskt fram första Song på en isatt diskett. Kopiering kan inte göras mellan en disk och en disk. Vid kopiering, se till att båda disketterna är av samma typ. eroende på mängden data som utgör innehållet på originaldisketten kan u behöva byta mellan de två disketterna flera gånger tills all data fullständigt kopierats. Kom ihåg att läsa avsnittet antering av diskettstation och disketter på sid 7. Kopiera från disk till disk Som visas nedan kopieras först datan från originaldisketten (Source) till och sedan därifrån till backup (estination) disketten. 1 Tryck 3 När [] knappen. tt meddelande visas som uppmanar ig att sätta i Source disketten. ett Please insert a destination disk and press OK button meddelande visas, tryck ut Source disketten och sätt istället i en tom, formaterad (estination) disk och tryck OK. Om u vill avbryta operationen, tryck NL. Sätt 4 När i disketten som innehåller originaldatan och tryck OK. tt Now coping (= Kopierar nu ) meddelande visas och börjar kopiera datan till sitt interna minne. Om u vill avbryta operationen, tryck NL. operationen är klar (eller vid uppmaning), tryck ut estination disketten. Kopiera nternt minne iskett med data Kopiera Tom diskett Musikdata som köpes i handeln kan vara skyddad med hänsyn till upphovsrättslagar. Kopiering av köpt data är strängt förbjudet med undantag för personligt bruk. et förekommer mjukvara som är medvetet kopieringsskyddad och sådan data kan inte kopieras. ormatera en disk När u skall använda en oformaterad disk första gången, se till att formatera den korrekt i. etta avser tomma disketter såväl som disketter som redan initialiserats i annat format. ormatering raderar all data på disketten. Lampa När strömmen slås på lyser denna lampa (nere till vänster på diskettstationen) för att indikera att diskettstationen är klar för användning. Sätt i disketten med etikettsidan vänd uppåt och dess metallucka vänd mot diskettstationens öppning. ör att starta formateringsoperationen, tryck [] (SK ORMT) knappen i SK sidan ovan. ormateringsoperationen initialiserar en diskett med ett specifikt filsystem som gör att den aktuella apparaten (i detta fall ) kan utnyttja den korrekt. ftersom det finns flera typer av format och disketter, se till att välja rätt typ för. disketter formateras till en kapacitet av 70 K och disketter formateras till en kapacitet av 1,44 M. VRNN ormatering av en disk raderar fullständigt all data så försäkra ig om att den disk som skall formateras inte innehåller viktiga data! 150

151 nge ditt namn och välj språk Owner ör totala och andra viktiga inställningar unction Tryck denna knapp för att ange ägarens namn (för instruktioner kring namngivning, se sid 45). ngivet namn visas automatiskt varje gång u sedan slår på strömmen. estämmer det språk som skall användas för display meddelanden. Så snart u ändrar denna inställning kommer alla meddelanden att visas på det valda språket. När PNS är valt för Language parametern och u ändrar detta till något av de västerländska språken, ändras kanji och kana tecknen för filnamn lagrade i diskettstationen till västerländska tecken. det motsatta fallet ändras speciella latintecken och markeringar till normala tecken. essutom, i samband med floppy disk data, texter i filer ändras till tecken som inte kan läsas av instrumentet. Tänk på att liknande problem kan förekomma när man försöker använda filer som skapats eller editerats i en dator som använder annat språk i sitt operativsystem. enerellt bör u vara försiktig med att växla språk u riskerar att inte kunna komma åt datan korrekt. Återställ fabriksprogrammerade inställningar för System Reset Med denna operation kan u återställa till dess ursprungliga fabriksinställningar. essa inställningar inkluderar System Setup, M Setup, User ffect, Music inder samt iles & olders. Återställer System Setup parametrarna till de ursprungliga fabriksinställningarna. u kan också återställa enbart System Setup genom att hålla den högsta tangenten på klaviaturen (6) nertryckt samtidigt som strömmen slås på. Återställer M mallarna till de ursprungliga fabriksinställningarna. Återställer User ffects (sid 15) till de ursprungliga fabriksinställningarna. Återställer Music inder data till de ursprungliga fabriksinställningarna. Raderar alla filer och mappar lagrade i User sida. actory Reset operationen genomför återställning till de ursprungliga fabriksinställningarna för de företeelser som förbockats ovan. essa kallar fram motsvarande öppna/spara displayer. Med dessa kan u spara motsvarande data som filer till disk för framtida bruk. När u trycker var och en av dessa knappar kallas motsvarande öppna/spara display fram och u kan välja motsvarande PRST sida. rån denna PRST sida kan u spara relevant data. unktionerna och inställningarna nedan omfattas inte av actory Reset operationen. u kan emellertid återställa även dessa till sin ursprungliga inställning genom att kalla fram Preset System Setup filer, och använda funktionen för att öppna/spara System Setup filer. Language Owner Name L rightness lla Music inder inprogrammeringar lagras tillsammans som en enda fil. När u kallar fram en lagrad fil visas ett meddelande som uppmanar ig att ersätta eller lägga till inprogrammeringarna enligt önskan. Replace: lla Music inder inprogrammeringar som nu finns i instrumentet raderas och ersättes av inprogrammeringarna från den valda filen. ppend: e uppkallade inprogrammeringarna lägges till på vakanta platser. 151

152 nvänd in med andra apparater VRNN nnan u ansluter till andra elektriska apparater, slå av strömmen för samtliga komponenter. nnan strömmen slås på eller av för alla komponenter, ställ alla volymnivåer på minimum (0). annat fall kan elstötar eller annan skada på komponenterna uppstå. 1 nslut Ställ in mikrofon till M./LN N uttaget (standard 1/4" teleplugg). [M.LN] omkopplaren (placerad intill M./LN N uttaget) i M. position. M. LN M. LN Vid anslutning av mikrofon Vid anslutning av gitarr 1 Om u ansluter en ljudkälla med linjeutgång till M./LN N uttaget skall [M.LN] omkopplaren ställas i LN position. nvänd hörlurar (PONS uttag). tt par vanliga stereohörlurar kan anslutas till uttaget så att u kan öva ostört eller spela mitt i natten. et interna högtalarsystemet kopplas automatiskt bort när ett par hörlurar anslutes till PONS uttaget. nslut mikrofon eller gitarr (M./LN uttag) (endast PSR-000). enom att ansluta en mikrofon till PSR-000 kan u roa ig med att sjunga tillsammans med itt eget framförande eller en Song uppspelning. (Vi rekommenderar en dynamisk mikrofon.) PSR-000 återger in sång eller itt gitarrljud genom de inbyggda högtalarna. 3 nvänd [NPUT VOLUM] ratten (placerad intill M./ LN N uttaget) och prova att sjunga i mikrofonen för att ställa mikrofonvolymen. Volymen bör ställas så pass högt att SNL lampan på panelen lyser fast när u sjunger, men inte så högt att OVR lampan lyser (sid 1). M. LN sid15 NPUT VOLUM M./ LN N R UX OUT L (LVL X) sid153 3 R L/L+R OUTPUT sid154 sid153 sid N 16V TO OST Mac M P1 P OST SLT N M OUT OOT PL 15

153 nvänd in med andra apparater Spela med ljudet från genom en extra förstärkare och spela in ljudet i en yttre anläggning (UX OUT/OUTPUT uttag) u kan ansluta in till flera olika typer av ljudutrustning med hjälp av UX OUT och OUTPUT uttagen. nslut såsom visas i illustrationen genom att använda vanliga standard ljudkablar. nvänd ljudkablar och kontakter utan motstånd. nvänd pedal (fotkontakt) eller volymkontroll (OOT PL 1/ uttag) enom att ansluta en fotkontakt (4 eller 5) till något av OOT PL uttagen kan u dubblera en del funktioner för panelens knappar och göra saker som t ex att starta och stoppa ackompanjemanget. enom att ansluta en fotpedal (som t ex 7) till OOT PL uttaget kan u sköta någon av en rad viktiga funktioner med in fot som t ex en dynamisk volymkontroll medan u spelar (sid 139). Polariteten för fotkontakten (normal eller omkastad) kan också ändras (sid 139). VRNN När UX OUT och OUTPUT uttagen anslutits till ett yttre ljudsystem, slå först på strömmen för och sedan för det yttre ljudsystemet. ör det i omvänd ordning när strömmen slås av. Ljudkabel Till förstärkare nslut yttre M apparater (M anslutningar) Med hjälp av en standard M kabel kan u ansluta någon yttre M apparat till M uttag(-en) på. örsäkra ig om att OST SLT omkopplaren (sid 1) står på M när u använder dessa uttag. ör mer information kring anslutning, se Vad u kan göra med M på sid 15. R kontakt UX N R kontakt Teleplugg (standard) M N...Tar emot M meddelanden från en yttre M apparat M OUT...Sänder ut M meddelanden genererade av andspelare/ stereosystem Med denna anslutning (med R kontakt; LVL X) går ljudet ut till den yttre anläggningen vid en fixerad nivå, oberoende av [MSTR VOLUM] kontrollens inställning. L R R L/L+R UX OUT OUTPUT (LVL X) Med denna anslutning (med standard telepluggar) kan u använda [MSTR VOLUM] kontrollen för att justera volymen för ljudet som går ut till den yttre anläggningen. ör en allmän överblick av M och hur u effektivt kan använda detta, se följande avsnitt: Vad är M? (sid 155) Vad u kan göra med M (sid 15) Ställ M parametrar (sid 145) nvänd aldrig M kablar längre än 15 meter. Om u ansluter till en monofonisk anläggning, använd enbart OUTPUT L/L+R uttaget. 153

154 P-91 S N MultiSync N nvänd in med andra apparater nslut till dator (M anslutningar/ TO OST anslutning) enom att ansluta in till en dator kan u utnyttja det stora och kraftfulla utbud av mångsidig mjukvara som finns att tillgå för att skapa och editera musik. kan anslutas på tre olika sätt. nvänd TO OST uttaget nvänd M uttagen nslut till en US terminal med hjälp av ett US interface (UX serien, extra tillbehör) u behöver lämpligt musik/m mjukvaruprogram (som t ex en sequencer), kompatibelt med in datorkapacitet. Vid anslutning av till dator, slå först av strömmen för såväl som datorn innan några kablar anslutes och OST SLT omkopplaren ställs in. fter att korrekta anslutningar och inställningar gjorts, slå först på strömmen för datorn och sedan för. Om u inte använder TO OST uttaget på, se till att koppla ur kabeln från detta. Om kabeln lämnas ansluten kan det hända att inte fungerar korrekt. När OST SLT omkopplaren står på P-1, P- eller Mac kan u använda TO OST anslutningen, men M anslutningarna är bortkopplade och det sker ingen dataöverföring via dessa. Å andra sidan, när OST SLT omkopplaren står på M kan u använda M anslutningarna men inte TO OST uttaget eftersom det då inte sker någon dataöverföring över detta. ör Windows-användare (beträffande drivrutin för M) ör att överföra data via datorns seriala port och s TO OST uttag måste u installera en speciell M drivrutin (Yamaha X drivrutin för Windows). en diskett som medföljer in innehåller en sammanpackad fil med denna drivrutin, mididrv.zip. fter att filen packats upp, genomför installationen genom att dubbelklicka på Setup.exe filen i Midirv mappen och följ anvisningarna på skärmen. essutom kan u även ladda ner denna drivrutin från X Library på Yamaha hemsidan: nvänd TO OST uttaget nslut den seriella porten på persondatorn (RS-3 eller RS-4 anslutning) till TO OST anslutningen på. nvänd den speciella typ av anslutningskabel som visas nedan (säljes separat) som passar den aktuella typen av persondator. Om itt datorsystem inte arbetar korrekt med de anslutningar som beskrivs här kanske in mjukvara kräver andra inställningar. Kontrollera bruksanvisningen för in mjukvara och ställ OST SLT omkopplaren på lämplig dataöverföringshastighet. (ataöverföringshastigheten för P-1 är 31,50 bps.) M-P/T dator nslut datorns RS-3 anslutning till TO OST anslutningen på med en seriell kabel (-SU9P MN N P korslänkad kabel). Ställ OST SLT omkopplaren i P- position. (ataöverföringshastigheten är 3,400 bps.) Mac P-1 P- M MN N -pin MN N -pin Macintosh nslut datorns RS-4 anslutning (modem eller printer anslutning) till TO OST anslutningen på PSR-000/ 1000 (system peripheral kabel, bit). Ställ PSR-000/ 1000 OST SLT omkopplaren i M position. (ataöverföringshastigheten är 31,50 bps.) Ställ M interface klockan i den sequencer mjukvara u använder på 1 Mz. ör detaljer, läs noga bruksanvisningen för den mjukvara u använder. -sub 5-pin -sub 9-pin -sub 9-pin * När en -SU 5P MN N P korslänkad kabel används, använd en -SU 9P kontaktadapter på kabelns datorsida. MN N -pin MN N -pin Mac P-1 P- M 154

155 P-91 S N MultiSync N P-91 S N MultiSync N nvänd in med andra apparater nvänd M uttagen Med hjälp av ett M interface installerat i datorn, anslut M uttagen i datorn med M uttagen på med standard M kablar. När datorn har ett M interface installerat, anslut M OUT uttaget på datorn med M N. Ställ OST SLT omkopplaren på M. nvänd US uttaget på in dator med ett US/M interface (UX56/UX96, etc) nslut UX56/UX96 och datorn med en US kabel. nstallera den medföljande UX56/UX96 drivrutinen i datorn och anslut UX56/UX96 till med en M kabel. Ställ OST SLT omkopplaren på på M. ör detaljer, se bruksanvisningen för UX56/UX96. N OUT M N M OUT M OUT M N M US cable UX56 M N M OUT Mac P-1 P- M Personal computer När M interface används med Macintosh dator, anslut datorns RS-4 anslutning (modem eller printer anslutning) till M interface:et och anslut sedan M OUT anslutningen på M interface:et med M N anslutningen på, såsom visas på bilden nedan. Ställ OST SLT omkopplaren på M. Mac P-1 P- M M N M OUT RS4 MN N -pin ör detaljer kring nödvändiga M inställningar för dator och sequencermjukvara, se relevant bruksanvisning. Vad är M? Mac P-1 P- M Låt oss tänka oss ett akustiskt piano och en klassisk gitarr som representanter för akustiska instrument. e är lätta att förstå. Med ett piano slår u an en tangent och en hammare inuti slår mot några strängar och en ton ljuder. Med gitarren knäpper u direkt på en sträng och tonen ljuder. Men hur går det till när man spelar en ton med ett digitalt instrument? När OST SLT omkopplaren står i M position, ignoreras in- och utsignaler till/från TO OST anslutningen. När Macintosh dator användes, ställ M interface klockans inställning i den mjukvara som används så att den anpassas till inställningen för det M interface u använder. ör detaljer, läs bruksanvisningen noga för den mjukvara u använder. Tonen skapas i en akustisk gitarr Knäpp på en sträng och klanglådan förstärker dess svängning. L Tonen skapas i ett digitalt instrument "Samplat ljud" Tongenerator (elektroniska kretsar) Spel på klaviaturen "Samplat ljud" aserat på den information som sker genom att spela på klaviaturen, återges genom högtalarna en inspelad ton som finns lagrad i instrumentet. R Som illustrationen ovan visar, innehåller ett elektroniskt instrument samplade (digitalt gjorda inspelningar av verkliga musikinstrument) ljud som finns lagrade i tongeneratorn (elektroniska kretsar) och dess återgivning baseras på den information som kommer från klaviaturen. 155

156 nvänd in med andra apparater Låt oss nu studera vad som händer när vi spelar upp en inspelning. När u spelar upp musik från en (t ex en inspelning av ett pianosolo) hör u det verkliga ljudet (vibrationer i luften) av ett akustiskt instrument. etta kallas audio- eller ljuddata, till skillnad från M data. nspelning och uppspelning av ett framförande på ett akustiskt instrument (audiodata). nspelning Uppspelning ontroller och Tongenerator i föregående illustration motsvarar pianot i vårt akustiska exempel. är är spelarens framförande på klaviaturen fångat som M Song data (se illustrationen nedan). ör att kunna spela in det ljudliga framförandet på ett akustiskt piano, behövs speciell inspelningsutrustning. ftersom är utrustad med en inbyggd sequencer som kan spela in data för itt framförande, är emellertid denna inspelningsutrustning onödig. stället blir det möjligt med itt digitala instrument att både spela in och spela upp datan. Tongenerator Sequencer exemplet ovan är det verkliga akustiska ljudet från pianistens framförande fångat av inspelningen som audiodata och detta är inspelat på en. När u spelar upp denna i in stereoanläggning hör u det verkliga pianoframförandet. Själva pianot är inte nödvändigt eftersom inspelningen innehåller det verkliga ljudet av pianot och ina högtalare återger det. nspelning och uppspelning av ett framförande på ett digitalt instrument (M data). nspelning Uppspelning Tongenerator (ontroller) Klaviaturframförande Vi behöver emellertid också en ljudkälla för att skapa ljudet, som slutligen kommer ur ina högtalare. et är tongeneratorn i som fyller denna funktion. et inspelade framförandet återskapas av sequencern som spelar upp Song datan med hjälp av tongeneratorn som är kapabel till en riktig återgivning av olika instrumentljud inklusive ljudet av ett piano. ller om man ser det på ett lite annat sätt, relationen mellan sequencern och tongeneratorn kan liknas vid det mellan pianisten och pianot den ena spelar den andra. ftersom digitala instrument hanterar uppspelningsdatan och det verkliga ljudet individuellt, kan vi få höra vårt pianoframförande spelat av ett annat instrument, t ex en gitarr eller violin. ontroller (keyboard, etc) Även om det är ett enstaka musikinstrument kan man betrakta som ett antal olika komponenter; en kontrollenhet, en tongenerator och en sequencer. Med ett digitalt instrument skickas audiosignalerna genom utgångar (som t ex UX OUT) på instrumentet. Slutligen, låt oss ta en titt på den verkliga data som blir inspelad och som fungerar som grund för uppspelning av ljuden. Låt oss som exempel säga att u spelar ett som en fjärdedelsnot med ett pianoljud på. Till skillnad från ett akustiskt instrument, där ljudet som hörs är ett resultat av en mekaniskt igångsatt svängning av en sträng, skickar klaviaturen på det elektroniska instrumentet information av typen med vilket ljud, med vilken tangent, ungefär hur starkt, när slogs den an och när släpps den upp. Varje bit av information omvandlas till ett numerärt värde och sänds till tongeneratorn. Med dessa värden som grund spelar tongeneratorn en ton med det samplade ljud som finns lagrat. 156

157 nvänd in med andra apparater xempel på klaviaturinformation Ljudnummer (vilket ljud) Tonnummer (vilken tangent) Ton till (när den slogs an) och ton från (när den släpptes upp) nslag (ungefär hur starkt) 01 (rand Piano) 60 (3) Numerärt värde (fjärdedelsnot) 10 (starkt) Paneloperationer på, som att spela på klaviaturen och välja bland ljuden, hanteras och lagras som M data. e automatiska ackompanjemangsstilarna och Song består också av M data. M, en förkortning för Musical nstrument igital nterface, gör det möjligt för elektroniska musikinstrument att kommunicera med varandra genom att sända och mottaga olika typer av M data som t ex spelade toner, hantering av diverse kontroller, byten av ljud och en rad andra typer av meddelanden. kan kontrollera en M apparat genom att sända data som avser toner och olika typer av kontroller. kan kontrolleras av inkommande M data vilket automatiskt bestämmer tongeneratorläge, val av M kanaler, ljud och effekter, ändringar av parametrars värden och naturligtvis spelar de ljud som specificerats för de olika stämmorna. M data har följande fördelar framför audiodata: Mängden data är mycket mindre varför det enkelt går att lagra M Song:er på floppy disk. atan kan editeras effektivt och enkelt, t o m för att byta ljud och förvandla datan. M meddelanden kan delas in i två grupper: kanal meddelanden och system meddelanden. Kanal meddelanden är ett elektroniskt instrument som kan hantera 16 kanaler (eller 3 kanaler när man använder TO OST uttaget). etta kan allmänt förklaras som att det kan spela 16 instrument på en gång. Kanal meddelanden sänder information som Note TLL/RÅN och Program hange för var och en av de 16 kanalerna. Meddelandets namn Note TLL/RÅN Program hange ontrol hange operation/panelinställning Meddelanden som genereras när man spelar på klaviaturen. Varje meddelande inkluderar ett specifikt tonnummer som motsvarar den tangent som slås an, plus anslagsvärde baserat på hur hårt tangenten slås. Ljudval (ontrol hange bank väljer MS/ LS inställning). Volym, panorering (Mixing onsole) etc. M kanaler ata för ett framförande fördelas via M till en av sexton M kanaler. Med hjälp av dessa kanaler, 1-16, kan data för framföranden av sexton olika instruments stämmor samtidigt sändas i en enda M kabel. Tänk på M kanaler som TV kanaler. Varje TV kanal sänder sitt program över en speciell kanal. in TV-apparat hemma tar emot många olika TV program samtidigt och u väljer den kanal som innehåller det program u vill se. 1 Väderrapport Nyheter M opererar enligt samma grundprincip. et sändande instrumentet sänder M data på en specifik M kanal (M Transmit hannel) via en enkel M kabel till det mottagande instrumentet. Om det mottagande instrumentets M kanal (M Receive hannel) överensstämmer med den sändande kanalen kommer det mottagande instrumentet att ljuda enligt den data som sänds av det sändande instrumentet. lera spår (kanaler) kan t ex sändas samtidigt, inklusive Style data (såsom visas nedan). xempel: Vid inspelning med det automatiska ackompanjemanget i till en yttre sequencer. Nyheter M kabel Sändande M kanal Mottagande M kanal Klaviaturen på och den interna tongeneratorn är också anslutna via M (sid 145). spår (kanal) MN LYR LT STYL instrument STYL instrument STYL instrument STYL instrument STYL instrument STYL instrument STYL instrument STYL instrument M kabel eller seriell kabel kanal 1 kanal kanal 3 kanal 4 kanal 5 kanal 6 kanal 7 kanal kanal 9 kanal 10 kanal 11 xtern sequencer spår 1 spår spår 3 spår 4 spår 5 spår 6 spår 7 spår spår 9 spår 10 spår 11 lla data som representerar framföranden av Song och Style hanteras som M data. 157

158 P-91 S N MultiSync N nvänd in med andra apparater Som u kan se är det grundläggande att bestämma vilken data som skall sändas över vilken M kanal när M data sändes (sid 146). låter ig också bestämma hur den mottagna datan skall spelas upp (sid 147). System meddelanden etta är data som används gemensamt av hela M systemet. System meddelanden inkluderar meddelanden som xclusive meddelanden som sänder data som är unika för varje instrumenttillverkare och realtidsmeddelanden som kontrollerar en M apparat. Meddelandets namn System xclusive meddelanden Realtidsmeddelanden operation/ panelinställning nställningar för effekttyper (Mixing onsole), etc. lock inställning Start/stopp operationer Meddelanden som sänds/mottages av anges i M ata ormat och M mplementation hart i den separata ata List. Vad u kan göra med M öljande M inställningar kan göras i : M mallar (färdiga M inställningar för olika ändamål) (sid 145) Sända (sid 146) Mottaga (sid 147) Local ontrol (sid 145) lock (sid 146) Spela in itt framförande (1-16 kanaler) med den automatiska ackompanjemangsfunktionen i PSR-000/ 1000 till en yttre sequencer (som t ex en dator). fter inspelning kan u editera datan med sequencern och sedan spela upp den igen med (uppspelning). atakompatibilitet etta avsnitt berör grundläggande information kring datakompatibilitet; om andra M apparater kan spela upp data inspelad med, eller om kan spela upp kommersiellt producerad Song data eller Song data skapad för andra instrument eller via dator. eroende på M apparaten eller datastandard, är det möjligt att u kan spela upp datan utan några problem, men det kan också hända att u måste genomföra några speciella operationer innan så kan ske. Om u får problem med uppspelningen, kontrollera informationen nedan. iskformat isketter är det vanligaste lagringsmediat för data och används för olika apparater, inklusive datorer. Olika apparater har olika system för att lagra data och det är därför nödvändigt att först anpassa disketten till det system som den apparat man har använder sig av. enna operation kallas formatering. et finns två typer av disketter: M (double sided, double density = dubbelsidig, dubbel täthet) och M (double sided, high density = dubbelsidig, hög täthet) och varje typ har olika formateringssystem. kan spela in och spela upp med båda dessa typer av disketter. När man formaterat i kan en disk lagra upp till 70 K (kilobytes) och en disk lagrar upp till 1,44 M (megabytes). (Siffrorna 70 K och 1,44M indikerar minneskapaciteten för data. e används också för att ange diskens formattyp.) Uppspelning blir bara möjlig när M apparaten som används är kompatibel med diskens format. M N M mottagning M OUT M OUT M N M sändning ator, QY serien, etc När u vill använda som en Xkompatibel multi-timbral tongenerator, ställ mottagande stämmors M kanaler 1-16 på SON i M Receive (sid 147). Spela och styr från en yttre klaviatur. M mottagning M N M OUT 15

159 nvänd in med andra apparater Sequenceformat et system som spelar in Song data kallas sequence format. Uppspelning är bara möjlig när sequenceformatet hos disketten överensstämmer med M apparaten. är kompatibel med följande format. SM (Standard M ile) etta är det vanligaste sequenceformatet. Standard M filer är vanligtvis tillgängliga i ett av två typformat: ormat 0 eller ormat 1. Många M apparater är kompatibla med ormat 0 och de flesta M filer som finns att köpa i handeln är inspelade enligt ormat 0. är kompatibel med såväl ormat 0 som ormat 1. Song data som spelas in med blir automatisk inspelat som SM ormat 0. Song data som laddas i blir automatiskt sparat som SM ormat 0 oavsett originalets format. SQ etta sequenceformat är kompatibelt med många av Yamaha s M apparater, vilket inkluderar PSR-000/ etta är ett gemensamt format för olika mjukvara från Yamaha. X Yamaha X formatet förbättrar SM (Standard M ile) standarden med större funktionalitet och är öppet för framtida expansion. är kapabel att visa sångtexter när en X fil som innehåller sångtextdata spelas. Style ile Style ile ormat S är Yamahas originalformat för ackompanjemangsmönster som arbetar med ett unikt konverteringssystem och ger ackompanjemangsautomatik av högsta kvalitet för en stor mängd olika ackordtyper. Ljudallokeringsformat M sammanhang tilldelas ljuden specifika nummer, kallade program nummer. Med ljudallokeringsformat avses den standard enligt vilken ljuden har sorterats, m a o dess ordningsföljd. Ljuden spelas kanske inte upp såsom förväntats om ljudallokeringsformatet för Song datan inte överensstämmer med den M apparat som användes för uppspelning. är kompatibel med följande format. Även om apparaterna och datan överensstämmer med alla ovan nämnda förutsättningar, kan det fortfarande hända att det inte är fullständigt kompatibelt, beroende på apparaters specifikationer och speciella datainspelningsmetoder. M System Level 1 etta är ett av de vanligaste ljudallokeringsformaten. Många M apparater är kompatibla med M System Level 1, liksom det mesta av den mjukvara som finns att köpa i handeln. X X är en markant förbättring av M System Level 1 formatet, utvecklat av Yamaha speciellt för att ge tillgång till fler ljud och större variationer såväl som större kontroll över effekter och modulationer, samt att garantera kompatibilitet med framtida data. Song data som spelas in med och använder [X] kategorins ljud är X-kompatibel. O etta ljudallokeringsformat är kompatibelt med många av Yamaha s M apparater, vilket inkluderar olika instrument i PSR-serien. etta är ett gemensamt format för olika mjukvara från Yamaha. 159

160 elsökning Problem tänds inte; det finns ingen ström. När strömmen slås av och på hörs ett poppande ljud i högtalarna. et hörs störande ljud från högtalarna i. isplayen är för ljus eller för mörk och svår att avläsa. Klaviaturens volym är för låg jämfört med det automatiska ackompanjemanget eller Song uppspelning. Volymen för det automatiska ackompanjemanget eller Song uppspelning är låg jämfört med klaviaturens ljud. Trolig orsak och lösning Kontrollera att anslutits korrekt (sid 16). etta är fullt normalt och föranleder ingen åtgärd. Om en mobiltelefon används i närheten av kan detta orsaka störande ljud. ör att förhindra detta, stäng av mobiltelefonen eller använd den längre bort från. Ljusstyrkan i displayen kan påverkas av den omgivande temperaturen. Prova att justera kontrasten (sid 17). en totala klaviaturvolymen eller individuella volymer för klaviaturens olika stämmor kan vara för lågt ställd. Öka volymen för MN/LYR/LT ljuden eller sänk STYL/SON volymen i LN displayen (sid 61). Volymen för någon eller några av ackompanjemangets stämmor eller Song kanaler är för lågt ställda. Öka stämmornas eller kanalernas volymer i därför avsedd MXR display (sid 1). en totala volymen är låg, det hörs inget ljud. Master Volume står för lågt; ställ lämplig nivå med [MSTR VOLUM] ratten. Volymen för individuella stämmor kan vara för lågt ställd. Öka volymen för MN, LYR, LT, STYL och SON i LN displayen (sid 61). Se till att önskad kanal står på ON (sid 61, 7). örlurar är anslutna, vilket kopplar ur högtalarna. Koppla ur hörlurarna. Se till att Local ontrol står på ON (sid 145). lla toner som spelas samtidigt ljuder inte. u kan ha överskridit den maximala polyfonin för. När detta händer slutar den tidigast spelade tonen att sluta ljuda till förmån för den senast spelade tonen. Se sid 16 för information kring maximal polyfoni. ckompanjemangsstil eller Song uppspelning startar inte. Multi Pad spelas inte upp, även om en av Multi Pad knapparna trycks. M lock kanske står på XTRNL. Se till att den står på NTRNL (sid 146). Se till att trycka rätt [STRT/STOP] knapp. ör att spela en ackompanjemangsstil, tryck STYL [STRT/STOP] knappen (sid 61); för att spela en Song, tryck SON [STRT/STOP] knappen (sid 76). New Song (tom) har valts. Se till att välja en lämplig melodi i SON displayen (sid 76). Song har stoppats vid slutet av Song datan. Återgå till dess början genom att trycka [TOP] knappen (sid 7). M lock kanske står på "XTRNL". Se till att den står på "NTRNL" (sid 146). nbart trummorna spelar. Se till att funktionen för det automatiska ackompanjemanget är tillkopplad; tryck [MP] knappen. et automatiska ackompanjemanget startar inte, även när Synchro Start är aktiverat och en tangent trycks. Önskat ackord kan inte tolkas eller återges inte av ackompanjemangsautomatiken. tt oväntat resultat eller felaktigthet uppstod under en operation. uto ccompaniment ackord blir uttolkade oavsett splitpunkt eller var ackorden spelas på klaviaturen. u kanske försöker starta ackompanjemanget genom att spela en tangent i högerhands omfånget på klaviaturen. ör att starta ackompanjemanget med Synchro Start, se till att spela tangenter inom vänsterhands omfånget (ackompanjemanget) på klaviaturen. u kanske inte spelar rätt tangenter för att ange ackordet. Se "ckordstyper som tolkas i ingered läge" (sid 63). u kanske spelar på tangenterna enligt ett annat ingering sätt än som valts. Kontrollera vilket läge som valts och spela enligt det valda läget (sid 6). Om man i samband med någon operation råkar trycka tre eller flera knappar som inte har någon relation till operationen, kan oväntade eller egendomliga resultat uppkomma. etta är normalt när ingering läget står på "ull Keyboard" eller " ull Keyboard". detta läge reagerar ackompanjemangsautomatiken över hela klaviaturen, oavsett inställning av splitpunkt. Välj ett annat ingering läge om så önskas (sid 6). 160

161 elsökning Problem Vissa toner klingar ostämt. Scale parametern har förmodligen ställts på något annat än "qual", vilket ändrar stämningen för klaviaturen. Se till att "qual" valts i under Scale i Scale Tune sidan (sid 135). n del kanaler spelas inte upp korrekt vid Se till att relevant kanal(-er) står på ON (sid 7). Song datauppspelning. Om u får orent eller ostämt ljud från Vocal armony funktionen, kan det bero på att in sångmikrofon tar upp ovidkommande ljud (andra än rösten) t ex ljud från ackompanjemanget i. Speciellt basljud kan orsaka störningar för Vocal armony funktionen (endast PSR-000). Vocal armony funktionen återger inte förväntade harmonitoner (endast PSR-000). Lösningen på problemet är att se till att så lite ovidkommande ljud som möjligt tas upp av in sångmikrofon: Sjung så nära mikrofonen som möjligt. nvänd en riktad mikrofon. ra ner MSTR VOLUM eller volymer för varje stämma. örsök separera mikrofonen från instrumentets högtalare så mycket som möjligt. Skär Low bandet via 3 and Q funktionen i MROPON STTN displayen (sid 130). Öka mikrofonens ingångsnivå ("T.") i MROPON STTN displayen (sid 130). örsäkra ig om att u tillämpar rätt metod för att specificera harmonitoner för det aktuella Vocal armony läge som valts. Se sid 131.) armony effekten fungerar inte. armony kan inte användas med ull Keyboard eller ull Keyboard ingering lägen. Välj annat ingering läge (sid 6). Mikrofonens insignal och Vocal armony etta är normalt. nspelning av audio signal från mikrofon är inte möjlig. ljudet (PSR-000) kan inte spelas in. M data sänds inte eller tas inte emot även om en M kabel är korrekt ansluten. M anslutningarna kan endast användas när OST SLT omkopplaren står i "M" position. lla andra inställningar ("Mac", "P-1" och "P-") är avsedda för direktanslutning till dator. När ett ljud bytes ändras tidigare vald effekt. etta är normalt. Varje ljud har programmerats med lämpliga värden vilka återkallas automatiskt när motsvarande Voice Set parametrar är tillkopplade (sid 143). et finns en liten skillnad i ljudet mellan olika etta är normalt och ett resultat av samplingssystemet i. toner som spelas på klaviaturen. n del ljud har en ändlös återgiving. Missljud eller vibrato kan märkas i höga register för en del ljud. n del ljud hoppar en oktav i tonhöjd när man spelar i höga eller låga register. n del ljud har en gräns för sin tonhöjd, vilken har nåtts. etta är normalt. tt spara till disk tar lång tid. etta är normalt. et tar ca 1 minut att spara 1 megabyte data till en diskett. Ljudet återger störande brus. Vissa ljud kan återge brus, beroende på armonic ontent och/eller rightness inställningarna i Mixing onsole display (sid 13). Ljudet låter orent eller illa. Volymen är kanske för högt uppdragen. Se till att alla relevanta volyminställningar är lämpliga. etta kan orsakas av effekter. Prova att koppla bort alla onödiga effekter, speciellt de av distortions-typ (sid 14). n del ilter Resonance inställningar i ustom Voice reator display kan orsaka orent ljud. ustera dessa inställningar om nödvändigt. Är nivån för Low and i Master qualizer visningen för högt ställd? (Mixing onsole sid 17.) (ndast PSR-000.) n egendomlig "svävning" eller "dubblering" hörs för ljudet. Ljudet blir något annorlunda varje gång en tangent slås an. Trolig orsak och lösning åde Main och Layer stämmorna är inkopplade och inställda med samma ljud. Koppla bort Layer stämman eller välj olika ljud för båda stämmorna (sid 54). 161

162 Specifikationer Model Name PSR-000 PSR-1000 Sound Source WM ynamic Stereo Sampling isplay dots backlit graphic L Keyboard 61 keys (1-6 with nitial Touch) Voice Polyphony (max) 64 3 Voice Selection 313 voices + 40 X voices + 16 rum Kits 33 voices + 40 X voices + 15 rum Kits Regular Voice Sweet Voice 3 ool Voice 1 Live Voice 3 Others 90 9 Organ lutes 10 ( ootages) Sound creator ffects Reverb 1 ffect locks horus 1 SP 4 1 Microphone 1 RVR 9 Preset+3 User 3 Preset+3 User ORUS 5 Preset+3 User 15 Preset+3 User ffect Types SP1/SP 164 Preset+3 User 93 Preset+3 User SP, 3, 4 Preset +10 User Master Q 5 Preset + User Part Q 7 Parts Vocal armony 49 Preset +10 User : available ccompaniment Number of ccompaniment Styles Style Number of Session Styles 4 isk styles (included in the accessory disk) ingering Single inger, ingered, ingered On ass, Multi inger, ingered, ull Keyboard, ull Keyboard Style reator OTS (One Touch Setting) 4/ccompaniment Style OTS link Music inder 500 (max.) 100 (max.) dit Song ormat SM (ormat 0,1), SQ Preset Songs Lyrics Score Recording Quick Recording, Multi Recording, Step Recording, Song diting Record hannels 16 Multi Pad Preset 4 Pads 54 anks Memory loppy isk (,) evice lash Memory (internal) 50K 60K lash vailability Song (SM), Style (S), Registration, Voice, etc. Tempo Tempo Range Tap Tempo Metronome Sound ell on/off 16

163 Specifikationer Registration uttons Memory Regist Sequence reeze Others emo unction, Voice, Style Language 6 languages (nglish, apanese, erman, rench, Spanish, talian) elp irect ccess Master Volume ade n/out Transpose Keyboard/Song/Master Tuning Scale qual Temperament, Pure Major/Pure Minor, Pythagorean, Mean-Tone, Werckmeister/Kirnberger, rabic 1/ Touch Response 5 level acks/onnectors N, PONS, M (OUT, N), TO OST, OST SLT SW, OOT PL1 (SWT), OOT PL, UX OUT (LVL X) (L/R), OUTPUT (L/L+R) M (NPUT VOLUM, M./ LN) Pedal unctions VOLUM, SUSTN, SOSTNUTO, SOT, L, PORTMNTO, PTN, MOULTON, SP VRTON, SON STRT/STOP, STYL STRT/STOP, etc. mplifiers/ mplifiers 1 W Speakers Speakers [1 cm + 4 cm (dome)] (1 cm + 5 cm) Power onsumption 31 W Power supply Yamaha adaptor P-300 (included) *May not be included in your area.please check with your Yamaha dealer. imensions [W ] (without Music Stand) Model Name PSR-000 PSR mm [3-5/16" 15-11/16" 6-5/16"] Weight 10.5 Kg (3 lbs., oz) 10.0 Kg ( lbs., 1 oz) Optional eadphones P-150 accessories oot Switch 4 / 5 oot ontroller 7 Keyboard Stand L-6, L-7 * Specifications and descriptions in this owner's manual are for information purposes only. Yamaha orp. reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the same in every locale, please check with your Yamaha dealer. 163

164 Register (MP) [] - [] knappar... 19, 40 +L (MP + LT) ckompanjemangets stämmor ckompanjemangsvariationer ckord, tolkning ckordläggning... 6, 139 [MP] knapp... 1, 60 TO VORT NR... 6 ULL KYOR... 6 nslagskänslighet nslagskänslighet, ackompanjemang nslutningar... 15, 153, 154 ppend rabiska skalor [UTO LL N] knapp... 1, 66 UX OUT (LVL X) [L] [R] uttag... 19, 153 [K] knapp... 19, 40, 46 [LN] knapp... 19, 61 ass... 61, 94 T... 70, 71 [RK]... knapp 1, 64 [NNL ON/O] knapp... 19, 61, 7 hord... 61, 94 horus... 90, 91, 14, 13 lock ool! OPY UT... 4 [T NTRY] ratt... 19, 46 atakompatibilitet atoranslutning N anslutning LT [MO] knapp... 14, 1, 5 [TL RORN] knapp... 14, 1, 9, 10 irect ccess lista... 4 [RT SS] knapp... 19, 47 isk... 7, 150 isk format isk Orchestra ollection... 17, 159 iskettstation... 7, 19, 39 isplay (L) isplay kontrast isplay; öppna/spara... 3 O... 17, 159 rawbars... 15, 55, 7, 91 [SP] knapp... 19, 57, 16 ynamics O... 5, 143 dit... 71, 7, 10, 105, 106, 111, 113 T/Q... 90, 91 [T] knapp... 19, 1 ffekt block ffekt struktur ffekter gna ackompanjemangsstilar gna orgelljud... 15, 55, 7, 91 [NN / rit.] knapp... 1, 30, 66 [NTR] knapp... 19, 46 nvelope... 9 Q (endast PSR-000)... 11, 17 [XT] knapp... 19, 40 XTR TRKS (STYL)] knapp... 1, 79 [ N/OUT] knapp... 1, 65, 14 [] knapp... 1, 7 il/mapp... 39, 41, 4 ill NR... 6 NR ON SS... 6 instämning LOPPY SK... 7, 19, 39 OOT PL 1/ uttag OOT (Organ lutes) ormatera diskett [RZ] knapp... 19, 6 ULL KYOR... 6 [UNTON] knapp... 1, 133 NR... 70, 7 M System Level , 159 roove [RMONY/O] knapp... 1, 5, 90, 143, 144 [LP] knapp... 1, 49 [OST SLT] omkopplare... 19, 153 örlurar ON [NPUT VOLUM] ratt... 19, 15 nspelning... 93, 94 [NTRO] knapp... 1, 31, 64, 66 ustera värden

165 Register K Kanal... 61, 7, 10, 115, 137 Kanal/spår, transponera Kanal/spår, tysta... 61, 7 Kanalmeddelanden KYWOR... 70, 71 Kirnberger Klaviatur Kompatibilitet, Song-typer Kopiera diskett Kopiera filer/mappar Kvantisering... 10, 115 L L (LT) Layer L (display) [L ONTRST] ratt... 17, 19 [LT OL] knapp... 19, 5 Left Live! Ljud, förändra... 9, 13 Local ontrol Lyrics... 3, 107 M MN ///... 1, 64 [MSTR VOLUM] ratt... 17, 1 Medelton Memorera panelinställningar... 4 [MMORY] knapp... 19, 4 M , 147, 153, 157 M anslutningar M mallar Mikrofon... 19, 1, 130, 15 Mikrofonanslutning (endast PSR-000) Mikrofoninställningar [MXN ONSOL] knapp... 1, 11 MOULTON hjul (endast PSR-000)... 1, 5, 141 [MONO] knapp... 19, 5 Mottagning M data MULT NR... 6 MULT P [1] - [4] knappar... 14, 1, 73 Multi Recording [MUS NR] knapp... 15, 19, 33, 69 N NM... 41, 44 Namn, ange eget Namnge filer och mappar Namngivning NW (mapp) [NXT] knapp... 19, 40, 46 Noter (endast PSR-000)... 0 Notställ O OTV... 19, 5,, 13 Oktav... 19, 5,, 13 ON TOU STTN [1] - [4] knappar... 19, 3, 67, 6 Organ lutes... 15, 55, 7, 91 [OTS LNK] knapp... 1, 6, 13 OUTPUT [L/L+R] [R] uttag... 19, 153 P Pad... 61, 94 Panelinställningar... 4, 6 PST... 4, 43 Pedal Pedalkontrollerbara funktioner Percussion [PONS] uttag... 1, 15 PT N... 1, 5, 13 PRST Punch n/out Pythagoreisk Q QUNTZ (endast PSR-000)... 1 Quantize... 10, 115 Quick Recording R Radera filer/mappar [R] knapp... 1, 9 RSTRTON MMORY [1] - [] knappar... 19, 4, 5 Registrera panelinställningar... 4 Ren dur Ren moll [RPT] knapp... 1, 79 Replace [RW] knapp... 1, 7 Reverb... 90, 91, 16, 13 Rhythm... 61, 94 Roterande högtalare... 19, 57, 91, 14, 16 S S.STOP WNOW SV... 3, 44 Score (endast PSR-000)... 0 Sequence Sequence format SX SNL NR... 6 Skalstämningar SM (Standard M ile) Snabbinspelning SON [STRT/STOP] knapp... 1, 76 Song... 14, 75 Song uppspelning... 1, 76, 7 Song, inställningar Spara ina Registration Memory inställningar... 5 Spara filer Spara/öppna display... 3 Spela upp Song... 1, 76, 7 Spela upp Style..., 59 Splitpunkt Spår/kanal, transponera Spår/kanal, tysta... 61, 7 [STNY/ON] omkopplare... 17, 1 Stegvis inspelning Step inspelning STOP MP [STOP] knapp (MULT P)... 1, 73 Strömförsörjning STYL... 14, 59 Style ile ormat... 17, 109, 159 Style uppspelning..., 59 Stämmor i ackompanjemanget

166 Register Stämning... 13, 135 Sustain... 19, 57, 90 Sweet! [SYN.STRT] knapp... 1, 60 [SYN.STOP] knapp... 1, 65 SYS/X. (System xclusive) Sångtext, lägga in och editera Sångtext, visa... 3 Sända M data Sök i Music inder T [TLK] knapp... 19, 1, 13 [TP TMPO] knapp... 1, 51, 149 Temperering TMPO [] [ ] knappar... 1, 50, 51 Tempo Text, visa... 3 Tillbehör... 6 TO OST anslutning... 15, 19, 154 Tonhöjd [TOP] knapp... 1, 7 [TOU] knapp... 19, 57 [TRK 1 (R)] knapp... 1, 79 [TRK (L)] knapp... 1, 79 Transponera kanal/spår Transponering TRNSPOS [] [ ] knappar... 1, 141 Trumljud Trumset Tune... 13, 135 Tysta kanaler/spår... 61, 7 U [UPPR OTV] knapp... 19, 5 Uppspelning av Song... 1, 76, 7 Uppspelning av Style..., 59 US USR Utility V W [VRTON] knapp... 19, 5 Variationer i ackompanjemang Werkmeister [V TYP SLT] knapp... 19, 1 Vibrato VOL RMONY... 15, 19, 1, 19, 130, 131 VO knappar... 15, 19, 54 Voice Set VOLUM..., 91, 1, 13 Volymbalans... 61, 11 X X... 17, 159 X... 17, 159 Å Återställ fabriksinställningar Ä Ägare

167 Yamaha PK LU (Portable Keyboard ome Page) Yamaha Manual Library (enbart engelska versioner) Översättning och svensk bearbetning onny Werner 001 YM ORPORTON ör ytterligare information kontakta Yamaha Scandinavia ox öteborg telefon e-post

2003 YAMAHA CORPORATION

2003 YAMAHA CORPORATION RUKSNVSNN ÖRSKTTSÅTÄRR VR VÄNL LÄS TT NO NNN U ÅR VR * örvara denna text på säker plats för senare referens. VRNN ölj alltid de grundläggande försiktighetsåtgärder som anges nedan för att undvika risken

Läs mer

Din manual YAMAHA PSR-2000/PSR-1000

Din manual YAMAHA PSR-2000/PSR-1000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för YAMAHA PSR-2000/PSR-1000. Du hittar svar på alla dina frågor i YAMAHA PSR-2000/PSR-1000

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Din manual YAMAHA PSR-S950

Din manual YAMAHA PSR-S950 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för YAMAHA PSR-S950. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

2004 YAMAHA CORPORATION

2004 YAMAHA CORPORATION Bruksanvisning 2 DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning (denna sida har avsiktligt lämnats tom) (denna sida har avsiktligt lämnats tom) DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning 3 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Datorrelaterade operationer

Datorrelaterade operationer Innehåll Q Q Vad du kan göra genom att ansluta till en dator... sidan 2 Ansluta till en dator: Vilket uttag ska jag använda?... sidan 4 Ansluta en dator till instrumentet... sidan 5 Ansluta till USB TO

Läs mer

Harry Peronius. ilife

Harry Peronius. ilife Harry Peronius ilife Del 4 GARAGEBAND 21. Skapa ett GarageBand-projekt... 75 22. Spela in via mikrofon... 83 23. Redigera regioner... 88 24. Tillämpa effekter... 92 25. Exportera till itunes... 94 26.

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Din manual YAMAHA PSR-3000/PSR-1500

Din manual YAMAHA PSR-3000/PSR-1500 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för YAMAHA PSR-3000/PSR-1500. Du hittar svar på alla dina frågor i YAMAHA PSR-3000/PSR-1500

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Streckkodsläsare Röd/grön lampa (LED) Mikrofon 4st snabbmeddelande Inspelningsknapp Kontakt för säkerhetskopiering Volymkontroll Hörlurar/ Högtalare Kontakt för

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Manual Grid Pad Pro 17

Manual Grid Pad Pro 17 Manual Grid Pad Pro 17 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step Bruksanvisning LITTLE Step-by-Step Art.nr 462533 BIG Step-by-Step Art.nr 462541 Rev B SE Inledning LITTLE Step-by-step och BIG Step-by-step är talande manöverkontakter med möjlighet för att läsa in flera

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE 1 SD4 kan användas på flera sätt. Här kommer bara användningen med MIDI-dragspel att behandlas. För säkerhetsanvisningar, avancerad användning och anslutning

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100 S-100 Brus Generator Instruktionsmanual Vänligen läs före användning Sound Oasis är världsledande när det gäller ljudterapisystem. Vårt engagemang ligger i att göra din vardag hälsosammare och lite lättare

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Manual Grid Pad Go 10

Manual Grid Pad Go 10 Manual Grid Pad Go 10 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Registrera dig online på www.roland.se och bli medlem i Rolands VIP-klubb MY ROLAND.

Registrera dig online på www.roland.se och bli medlem i Rolands VIP-klubb MY ROLAND. VT-12 (SE) VT-12 SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0981 Lycka till med din nya Roland-produkt! Registrera dig online på www.roland.se och bli medlem i Rolands VIP-klubb MY ROLAND. Är du nybliven ägare av ett

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Dokument-ID: Synology_QIG_DS410j_

Dokument-ID: Synology_QIG_DS410j_ Dokument-ID: Synology_QIG_DS410j_20090901 SÄ KERHETSFÖ RESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer