Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus"

Transkript

1 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars 2014, kl OBS! Tiden KALLADE Beslutande Endrick Schubert, ordförande Helena Holmberg, vice ordförande Ann-Sofie Hermansson Jane Bredin Nadia Mousa Ersättare Hasse Andersson Eshag Kia Mats Brännström Arbetstagarorganisationernas representanter Vakant, TCO Ljiljana Vucevic Ström, SACO Pia Rönnesjö, Svenska kommunalarbetarförbundet Övriga Marina Olsson, sjukhusdirektör ANS Lars Gelander, chefläkare ANS Bo Andersson, ekonomichef ANS Inger Milsta Olsson, styrelsens sekreterare Meddela så snart som möjligt om du inte kan komma till sammanträdet via e-post Samåk eller åk kollektivt i möjligaste mån! Varmt välkommen! Endrick Schubert ordförande

2 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum Dagordning ANS styrelsemöte 12 mars Mötet öppnas 2. Val av justerare Beslut 3. Genomgång av dagordning Beslut 4. Godkännande av protokoll (bilaga) Beslut 5. Slutrapport Socialmedicin och ANS Information 30 min 6. TBC-projektet Information 30 min 7. Redovisning internkontroll 2013 (bilaga) Beslut 8. Internkontrollplan 2014 (bilaga) Beslut 9. Inriktning psykiatri 2014 på ANS (bilaga) Beslut 10. Remissvar informationssäkerhet (bilaga) Beslut 11. Nya ANS Information 12. Patientsäkerhetsarbetet Information 13. Sjukhusdirektörens rapport Information 14. Ordförande informerar Information 15. Anmälan inkommande utgående handlingar (bilaga) Beslut 16. Övrigt 17. Sammanträdet avslutas

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Ärende 7

15 Beslutsunderlag Ärende 7 Styrelsen för Angereds Närsjukhus (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer ANS Angereds Närsjukhus Handläggare: Bo Andersson E-post: Till styrelsen för Angereds Närsjukhus Redovisning internkontroll 2013 för Angereds Närsjukhus Förslag till beslut Styrelsen för Angereds Närsjukhus beslutar följande: 1. Styrelsen godkänner redovisning av internkontroll 2013 för Angereds Närsjukhus. Sammanfattning av ärendet Styrelsen bordlade redovisning av internkontroll 2013 på Angereds Närsjukhus vid sammanträdet 29 januari Redovisningen ska behandlas av styrelsen på sammanträdet 10 mars Bifogad redovisning avser uppföljning av internkontrollplanen 2013 för Angereds Närsjukhus. Internkontrollplanen godkänns och fastställs av styrelsen varje år. Uppföljningen ska ske i samband med årsredovisningen. Eventuell allvarlig avvikelse ska alltid rapporteras omgående till styrelsen. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av gällande lagar och förordningar. I intern kontroll ingår också att bevaka att fastställda styrdokument följs. Styrelsen beslutade om ANS internkontrollplan för 2013 vid sitt sammanträde Angereds Närsjukhus Marina Olsson Förvaltningschef Bo Andersson Ekonomichef Bilaga 1. Redovisning internkontroll 2013 för Angereds Närsjukhus Beslutet skickas till ANS diarium Postadress: Box Angered Besöksadress: Angereds Torg 9 Angered Telefon: Webbplats:

16 Plan för internkontroll - redovisning 2013 Dnr ANS Rutin/system Kontrollansvarig Kontrollmoment Metod och frekvens Rapporteras till Ekonomi Attestförteckning Ekonomichef Att aktuell attestförteckning finns upprättad Samtliga attestanter utses av sjukhusdirektör eller ekonomichef. Därefter läggs behörigheter in i aktuella system av ekonomichefen. I Cognos finns alltid uppdaterat register över samtliga attestanter på sjukhuset. Avtalsförteckning Ekonomichef Att aktuell förteckning över gällande hyres- och leasingavtal med angivande av avtalstid finns upprättad Samtliga avtal diarieförs och hyresavtal finns också upprättade i separat excelfil över aktuella hyresbelopp och löptider hos ekonomichefen. Hyresavtal lokalergranskas alltid av Västfastigheter före påskrift samt godkänns av styrelsen där belopp Inköp av varor och tjänster Ekonomichef överstiger delegation. Att gällande inköpspolicys följs och att upphandlade leverantörer väljs samt att LOU efterlevs ANS beställer övervägande merparten av material och tjänster via Regionservice. Vissa direktinköp görs vid smärre belopp och där upphandlade varor och tjänster saknas. Införandet av E-handel är nu till viss del infört och kommer att bidra till ännu bättre lojalitet till upphandlade varor och tjänster. Attest sker vid beställningen och betalning går med automatik om inleverans görs och stämmer med lagd beställning. Om eventuella leverantörsfakturor anländer till fakturaportalen görs kontrollen i tre steg. Först ankomstregistreras fakturan och konteras upp av ekonomifunktionen för att sedan skickas ut för mottagandekontroll av verksamheten. Därefter attesteras fakturan av annan person och betalas av tredje person på Regionservice. Växelkassa Administrativ chef Att kassaansvarigs avstämning av kontanter och kvitton överensstämmer med gällande ansvarsförbindelse Kontanthanteringen avlutades i februari månad. I december avskaffades den andra kassan som förekommit på sjukhuset och som legat vilande sedan beslut togs i början av året. Bokföring Ekonomichef Att gällande regler för bokföring, attest och utanordning efterlevs Ekonomifunktionen gör sitt arbete så bra som möjligt och detta arbete granskas två till tre gånger per år av externt revisionsbolag, Deloitte. Bokslutet granskas den 6 februari. Genomgång löpande Genomgång löpande Genomgång löpande Revisioner vid månadsbokslut Löpande Sjukhusdirektör Sjukhusdirektör Sjukhusdirektör Ekonomichef Sjukhusdirektör 1

17 Plan för internkontroll - redovisning 2013 Dnr ANS Rutin/system Kontrollansvarig Kontrollmoment Metod och frekvens Rapporteras till Sekretessfakturor Ekonomichef Att verifikat som innehåller känsliga uppgifter hanteras konfidentiellt Eventuella känsliga fakturor såsom exempelvis eventuell personal som undergår någon form av behandling eller liknande döljs i ekonomi/fakturasystemet. Representation Ekonomichef Att gällande riktlinjer samt momsregler följs I förekommande fall hanteras detta efter bästa förmåga. Granskas av externrevisorer Momshantering Ekonomisekreterare årligen i samband med bokslutsgranskning via stickprov. Att gällande riktlinjer samt momsregler efterlevs Ja, såväl ingående som utgående moms redovisas på tillgångs- respektive skuld konto direkt vid fakturahanteringen av ekonomifunktionen. Den så kallade 6%- momsens rutiner har förbättrats under året och bokas nu bort direkt. Periodisering Ekonomichef Att kostnader/ intäkter, fordringar/ skulder är bokförda på rätt period Ja, detta görs av ekonomifunktionen under året så att så rättvisande resultat som möjligt redovisas varje månad. Investeringar Ekonomichef Att investeringsbeslut finns samt att investeringar redovisas rätt och att rätt avskrivningstider följs Ekonomichefen bereder beslutsärende efter det att verksamheterna nominerat sina investeringsbehov. Samtliga investeringsanskaffningar görs med hjälp av Regionservice/inköp. God ekonomisk hushållning Ekonomichef Att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och att kostnaderna är ändamålsenliga Ekonomifunktionen ser i stort samtliga fakturor och kan ifrågasätta eventuella "utsvävningar" och be om motiveringar. I övrigt gäller att leva upp till verksamhetsplan, VÖK inom givna ekonomiska ramar. Mutor Ekonomichef Att gällande lagar och regler efterlevs Det har inte identifierats några problem med mutor eller bestickning under året. ANS har också tillämpat lite striktare hantering av utbildningsresor som till viss del betalas av läkemedelsindustrin. Medarbetare kan erhålla 50 % av kostnaden som bidrag från industrin medan chefer inte tar emot något bidrag över huvud taget. Kansli Delegation Chefssekreterare Att delegationsordningen följs Under året har framkommit att rutinerna för signering av avtal gällande bemanningsläkare har varit otydliga. Personalchefen har därför fått i uppdrag av sjukhusdirektören att ta fram rutiner för nya avtal som gäller bemanningsläkare. Löpande Löpande Löpande I samband med boksluten Löpande Stickprov löpande Stickprov löpande Stickprov 2 gånger per år Sjukhusdirektör Sjukhusdirektör Ekonomichef Sjukhusdirektör Sjukhusdirektör Sjukhusdirektör Sjukhusdirektör Sjukhusdirektör 2

18 Plan för internkontroll - redovisning 2013 Dnr ANS Rutin/system Kontrollansvarig Kontrollmoment Metod och frekvens Rapporteras till Det har också visat sig att avtal för handledning inte har blivit diarieförda. Personalchef påminner om detta vid första tillfället för ANS Chef under våren Verksamhetscheferna har ombetts att ta fram avtalen för 2013 för att skicka till Diariet i efterhand. I övrigt har inga avtal noterats som inte har skrivits under av antingen sjukhusdirektör eller ekonomichef. Dokumenthantering Chefssekreterare Att dokument diarieförs, förvaras och gallras i enlighet med gällande krav All post som inkommer till sjukhuskansliet hanteras av projektsekreterare eller styrelsens sekreterare och de handlingar som ska diarieföras fångas då upp och skickas till Diariet i Vänersborg. Handlingar som upprättas på sjukhuskansliet skickas också in till Diariet av samma personer. Övriga sekreterare som hanterar verksamheternas post samt alla chefer har eller ska genomgå utbildning i diarieföring som hålls av styrelsens sekreterare. Verksamhetsassistenter ansvarar för att skicka verksamheternas post för diarieföring. Stickprov 2 gånger per år Den planerade utbildningsinsatsen för personal på sjukhuskansliet kommer att genomföras under Personal Arkivorganisation för Angereds Närsjukhus (ANS) är upprättad under 2013 och fastställd av styrelsen för ANS. Arbetet med dokumenthanteringsplan har tillfälligt stoppats efter direktiv från Regionarkivet. Arbetsmiljö Verksamhetschef Att identifierade risker åtgärdas så att arbetsskador och tillbud förebyggs så långt som möjligt Fysiska och psykiska arbetsmiljöronder har genomförts delvis i form av medarbetarenkät. Avvikelse rapporteras i MedControl. Legitimation för yrkesutövare Personalsekreterare Kontroll mot Socialstyrelsen att legitimation finns för den befattning som söks Sker enligt gällande rutiner vid samtliga rekryteringar vid yrken med legitimationskrav av HR funktion Anställning Personalchef Att lagar och avtal samt regionens övergripande policys efterlevs Görs löpande av HR funktion. Inga avvikelser under året. Rapport till FSG I samband med anställning Löpande Personalchef Personalchef Sjukhusdirektör 3

19 Plan för internkontroll - redovisning 2013 Dnr ANS Rutin/system Kontrollansvarig Kontrollmoment Metod och frekvens Rapporteras till Kollektivavtal Personalchef Att kollektivavtal efterlevs HR funktionen följer upp detta löpande. Dialog förs med de fackliga organisationerna i FSG. Belastningsregister Personalchef Respektive chef Att planen efterlevs Planen efterlevs inom flera områden kopplat till exempelvis jämställdhetsutbildning för chefer, policy mot trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier med konkreta åtgärder samt en beredskapsplan för att hantera eventuella anmälningar, lönekartläggning och i rekryteringsarbete vad gäller kön och mångfald. HR funktionen har som ambition att utvärdera och utveckla planen under Att varje anställd har en kompetensutvecklingsplan OK. Resultat 2013 visar att ANS uppnår mål på att 90 % av alla anställda ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Utdrag från belastningsregister skall begäras av den som skall anställas på ANS Kontrolleras vid rekryteringar av personer som ska arbeta med barn eller med psykiska sjukdomar. Inga problem har uppdagats. Bisyssla Respektive chef Kontroll av vilken anställd som innehar bisyssla samt att godkänd bisyssla inte strider mot gällande avtal HR funktion för register över samtliga beviljade bisysslor. Bisysslorna beviljas av chef. Avrapporteras i ledningsgrupp och styrelse en gång per år. Under året har en tveksam bisyssla uppdagats vilket gör att HR funktionen framöver kommer kontrollera alla bisysslor innan de beviljas av chef. Flexrättning Patientsäkerhet Kontroll av att flexsaldo inte över-/understiger gällande regler i avtal Görs kontinuerligt av HR funktion i HR och ekonomisupport med alla chefer som genomförs var 6-8 vecka. Löpande I samband med boksluten Sjukhusdirektör Sjukhusdirektör 1 gång per år Personalchef I samband med anställning Personalchef 1 gång per år Personalchef 1 gång per år Personalchef Patientsäkerhet Verksamhetschef Att identifierade risker åtgärdas och att patientskador förebyggs så långt möjligt Ledningssystemet för patientsäkerhet tydliggör verksamhetschefens ansvar och alla verksamheter har en väl fungerande struktur för rapportering av avvikelser och för handläggning av dessa. Medarbetare finns utbildade med kompetens att utföra händelseanalyser. Jämställdhet/mångfaldsplan Kompetensutvecklingsplan Personalsekreterare Personalsekreterare Avvikelserapporter, händelseanalyser Chefläkare 4

20 Plan för internkontroll - redovisning 2013 Dnr ANS Rutin/system Kontrollansvarig Kontrollmoment Metod och frekvens Rapporteras till Lex Maria Chefläkare Att allvarliga händelser som berör patient rapporteras till Social-styrelsen enligt gällande föreskrifter Den rapportering som skett av avvikelser inom ANS har under året inte bedömts ha lett till patientskada eller risk för patientskada. Ingen avvikelse har därför föranlett rapport enligt Lex Maria. Processen för rapportering har förtydligats. Patientsekretess Verksamhetschef Alla anställda skall känna till vad sekretessen innebär Information och genomgång görs med anställd under introduktionen med påskrift om att man som medarbetare tagit del av informationen och förstått innebörden av densamma. Läsning i patientjournal Verksamhetschef Kontroll så att ingen läser patientjournal utan att vara delaktig i behandlingen Revidering av riktlinjer gällande loggranskning och behörighetstilldelning har skett under året. En dataintrångsgrupp som stöd till chefer vid incidenter med obehörig åtkomst till journal finns. Inga felaktiga intrång har skett under året. Loggranskning sker av all 10% av personal varje månad vilket innebär att varje medarbetare granskas minst en gång per år. Särskild granskning genomförs av extern personal som fått behörighet till ANS journaler och riktad granskning sker av journaler som begärts skyddad av patient. Oavslutade ärenden i MedControl Kontroll av att alla ärenden i avvikelsehanteringen åtgärdas och följs upp Uppföljning sker kontinuerligt och stöd erbjuds till verksamhet att utreda och åtgärda avvikelser. Hygienrutiner Verksamhetschef Att följsamhet sker i enlighet med gällande regler Uppgradering har skett under året för att utveckla kvaliteten på uppföljningen av basala hygienrutiner med målet att få ett starkare engagemang inom flera yrkeskategorier. Rapportering kommer framåt att knytas till ANS kvalitetsorganisation. Säkerhet Allmän säkerhet Verksamhetschef Att säkerheten är tillfredsställande vad gäller lokaler och utrustning Personsäkerhetsutbildning har genomförts vid två tillfällen under Riktad utbildning har getts till administrativ personal/receptionister inom bemötande, hot och våld. Grundläggande brandutbildning har genomförts vid tre tillfällen. Systematiskt brandskyddsarbete med fortlöpande intern kontroll genomförs. Säkerhetsmålen har arbetats in i sjukhusets utvecklingsstrategi. Tekniska lösningar rörande inbrottslarm har förbättrats och nyckelhantering har reglerats enligt gällande riktlinjer. Receptionernas larm testas var 14.e dag Löpande Löpande Stickprov 2 gånger per år I samband med boksluten Löpande Sjukhusdirektör Personalchef Chefläkare Chefläkare Chefläkare Chefläkarsekreterare Avvikelserapporter Säkerhetsansvarig 5

21 Plan för internkontroll - redovisning 2013 Dnr ANS Rutin/system Kontrollansvarig Kontrollmoment Metod och frekvens Rapporteras till Informationssäkerhet IT-strateg Att säkerheten är tillfredsställande vad gäller informationshantering och lagring samt att gällande lagstiftning följs Kartläggning av de register som finns med personuppgifter Information till alla chefer om Anmälan om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen Rollbeskrivning har genomförts där ansvar, befogenheter och mandat har förtydligats. Avvikelse som upptäckts har hanterats enligt gällande riktlinjer och ärendet pågår fortfarande. 6

22 Ärende 8

23 Beslutsunderlag Ärende 8 Styrelsen för Angereds Närsjukhus (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer ANS Angereds Närsjukhus Handläggare: Bo Andersson E-post: Till styrelsen för Angereds Närsjukhus Internkontrollplan 2014 för Angereds Närsjukhus Förslag till beslut Styrelsen för Angereds Närsjukhus beslutar följande: 1. Styrelsen godkänner internkontrollplan 2014 för Angereds Närsjukhus Sammanfattning av ärendet Internkontrollplan 2014 för Angereds Närsjukhus bordlades av styrelsen på sammanträdet 29 januari 2014, för att behandlas på sammanträdet 12 mars Den interna kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av gällande lagar och förordningar. I intern kontroll ingår också att bevaka att fastställda styrdokument följs. Internkontrollplanen godkänns och fastställs av styrelsen varje år. Uppföljningen ska ske i samband med årsredovisningen. Eventuell allvarlig avvikelse ska alltid rapporteras omgående till styrelsen. Angereds Närsjukhus Marina Olsson Förvaltningschef Bo Andersson Ekonomichef Bilaga 1. Internkontrollplan 2014 för Angereds Närsjukhus Beslutet skickas till ANS diarium Postadress: Box Angered Besöksadress: Angereds Torg 9 Angered Telefon: Webbplats:

24 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Internkontroll på Angereds Närsjukhus 2014 Bakgrund Den interna kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av gällande lagar och förordningar. Internkontroll är inte en isolerad process utan ska vara en del av alla styrsystem. Det är ett medel för att uppnå mål, inte ett mål i sig. Regionstyrelsen ska förvissa sig om att den interna kontrollen fungerar, samt leda och samordna regionens arbete för att säkerställa att målen nås medan nämnder och styrelser har det primära ansvaret för den interna kontrollen. I kommunallagen (KL) 6 kap 7 anges att Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Till grund för årlig upprättad internkontrollplan ligger riskbedömning som förvaltningsledningen gör kontinuerligt för att säkerställa att gällande rutiner är tillräckliga. Berörda områden är bland annat informationssäkerhet, patientsäkerhet, krishantering, säkerhet för demokratin, arbetsmiljöarbete, ekonomisk säkerhet och arbete mot ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan. Om en avvikelse upptäcks ska beredskap finnas för att hantera situationen. Arbetet med avvikelser ska tas tillvara som ett lärande i organisationen. Syfte och definitioner Med intern kontroll menas sjukhusets organisation, rutiner och system som bland annat syftar till att: Trygga sjukhusets tillgångar och förhindra förluster. Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. Minimera risker, säkra system och rutiner. Säkra att resurser använd i enlighet med tagna beslut. Säkra en rättvisande redovisning. Öka förvaltningens effektivitet. Trygga sjukhusets personal och politiker från oberättigade misstankar. I intern kontroll ingår också att bevaka att fastställda styrdokument följs. Exempel på styrdokument är måldokument, budget och delegationsordning. Uppföljning För att den interna kontrollen ska fungera bra krävs en kontinuerlig uppföljning i samband med årsredovisningen. Ett väl utvecklat uppföljnings- och utvärderingssystem ger styrelsen förutsättningar att löpande få information om aktuella förhållanden och hur verksamheten utvecklas, samt om målen för verksamheten uppfylls. Förvaltningschefen ansvarar för att uppföljningen av den interna kontrollen utvecklas och anpassas efter strategin för intern kontroll. Förvaltningen upprättar ett förslag till kontrollplan som fastställs av styrelsen varje 1

25 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum år. Tillämpningen av den interna kontrollplanen genomförs ute i verksamheten. Rapporteringen ska vara kort, enkel och ändamålsenlig. Avvikelser i förvaltningen ska fortlöpande återrapporteras till styrelsen under året. I planen för internkontroll ska framgå: Vad som ska granskas under perioden Vilka reglementen, regler och policys som berörs Vilken tidsperiod granskningen avser Granskningsmetod Vem som är ansvarig för granskningen Vem man rapporterar till Ansvar/roller Internkontroll är en process som påverkas av organisation, styrelse, ledning och medarbetare. Den interna kontrollkedjan innebär att det finns ett rapporteringssystem med utbyte av ömsesidig information mellan olika nivåer från verksamhetsnivå till regionfullmäktige. Alla anställda har en skyldighet att omedelbart rapportera fel och brister i den interna kontrollen till närmast överordnad som i sin tur är skyldig att rapportera vidare uppåt i organisationen. Regionstyrelsens ansvar Att regionövergripande reglementen, regler och policys upprättas Att se till att det finns en god intern kontroll hos nämnder och förvaltningar Att med nämndernas/sjukhusstyrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera regionens samlade system för intern kontroll och vid behov besluta om förändringar. Sjukhusstyrelsens ansvar Att svara för den interna kontrollen Att regionövergripande reglementen och policys följs inom styrelsens ansvarsområde Att fastställa och följa upp internkontrollplanen varje år Att rapportera resultat av uppföljningen till regionstyrelse och regionrevision. Förvaltningschefens ansvar Att förvaltningsspecifika regler och anvisningar utformas så att en god intern kontroll kan upprätthållas Att löpande rapportera till sjukhusstyrelsen hur den interna kontrollen fungerar. Verksamhets- linjechefers ansvar Att se till att antagna reglementen, policys, föreskrifter, anvisningar och regler följs samt informera medarbetare Att verka för att arbetsmetoder och resurser används som bidrar till en god intern kontroll. Att uppkomna avvikelser hanteras som en möjlighet till förbättring och återkopplas till medarbetarna för ett lärande. 2

26 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Revisorernas ansvar Att pröva om den kontroll som görs inom nämnderna/sjukhusstyrelserna är tillräcklig Att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt Att pröva om räkenskaperna är rättvisande Att i samband med den årliga revisionsberättelsen lämna redovisning till regionfullmäktige om hur den interna kontrollen fungerar. Beslut om Internkontrollplan Ekonomichefen har upprättat förslag till internkontrollplan 2014 för ANS, som ett underlag till sjukhusets styrelse. Styrelsen fattar sitt beslut utifrån redovisning av genomförd riskanalys och bedömning om att de områden som ingår i planen ska omfattas av internkontrollplanen. Bilaga: Internkontrollplan för Angereds Närsjukhus

27 Plan för internkontroll 2014 Dnr: ANS BILAGA Rutin/system Kontrollansvarig Kontrollmoment Metod och frekvens Rapporteras till Ekonomi Attestförteckning Ekonomichef Att aktuell attestförteckning finns upprättad Genomgång löpande Avtalsförteckning Ekonomichef Att aktuell förteckning över gällande hyres- och leasingavtal med angivande av Genomgång avtalstid finns upprättad löpande Sjukhusdirektör Sjukhusdirektör Inköp av varor och tjänster Ekonomichef Att gällande inköpspolicys följs och att upphandlade leverantörer väljs samt att LOU efterlevs Genomgång löpande Sjukhusdirektör Bokföring Ekonomichef Att gällande regler för bokföring, attest och utanordning efterlevs Löpande Sjukhusdirektör Sekretessfakturor Ekonomichef Att verifikat som innehåller känsliga uppgifter hanteras konfidentiellt Löpande Sjukhusdirektör Representation Ekonomichef Att gällande riktlinjer samt momsregler följs Löpande Sjukhusdirektör Momshantering Ekonomisekreterare Att gällande riktlinjer samt momsregler efterlevs Löpande Ekonomichef Periodisering Ekonomichef Att kostnader/ intäkter, fordringar/ skulder är bokförda på rätt period I samband med boksluten Investeringar Ekonomichef Att investeringsbeslut finns samt att investeringar redovisas rätt och att rätt Löpande avskrivningstider följs Sjukhusdirektör Sjukhusdirektör God ekonomisk Ekonomichef Att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och att kostnaderna är ändamålsenliga Stickprov löpande Sjukhusdirektör hushållning Mutor Ekonomichef Att gällande lagar och regler efterlevs Stickprov löpande Sjukhusdirektör Kansli Delegation Chefssekreterare Att delegationsordningen följs Stickprov 2 gånger per år Sjukhusdirektör Dokumenthantering Chefssekreterare Att dokument diarieförs, förvaras och gallras i enlighet med gällande krav Stickprov 2 gånger per år 1

28 Plan för internkontroll 2014 Dnr: ANS BILAGA Rutin/system Kontrollansvarig Kontrollmoment Metod och frekvens Rapporteras till Personal Arbetsmiljö Verksamhetschef Att identifierade risker åtgärdas så att arbetsskador och tillbud förebyggs så långt som möjligt Rapport till FSG Personalchef Legitimation för yrkes- Personalsekreterare Kontroll mot Socialstyrelsen att legitimation finns för den befattning som söks I samband med Personalchef utövare anställning Anställning Personalchef Att lagar och avtal samt regionens övergripande policys efterlevs Löpande Sjukhusdirektör Kollektivavtal Personalchef Att kollektivavtal efterlevs Löpande Sjukhusdirektör Jämställdhet/ mångfaldsplan Personalchef Att planen efterlevs I samband med boksluten Sjukhusdirektör Kompetensutvecklingsplan Respektive chef Att varje anställd har en kompetensutvecklingsplan 1 gång per år Personalchef Belastningsregister Personalsekreterare Utdrag från belastningsregister skall begäras av den som skall anställas på ANS I samband med Personalchef anställning Bisyssla Respektive chef Kontroll av vilken anställd som innehar bisyssla samt att godkänd bisyssla inte strider mot gällande avtal 1 gång per år Personalchef Flexrättning Personalsekreterare Kontroll av att flexsaldo inte över-/understiger gällande regler i avtal 1 gång per år Personalchef Patientsäkerhet Patientsäkerhet Verksamhetschef Att identifierade risker åtgärdas och att patientskador förebyggs så långt möjligt Avvikelserapporter, händelseanalyser Lex Maria Chefläkare Att allvarliga händelser som berör patient rapporteras till Social-styrelsen enligt Löpande gällande föreskrifter Chefläkare Sjukhusdirektör Patientsekretess Verksamhetschef Alla anställda skall känna till vad sekretessen innebär Löpande Personalchef Läsning i patientjournal Verksamhetschef Kontroll så att ingen läser patientjournal utan att vara delaktig i behandlingen Stickprov 2 gånger per år Chefläkare 2

29 Plan för internkontroll 2014 Dnr: ANS BILAGA Rutin/system Kontrollansvarig Kontrollmoment Metod och frekvens Rapporteras till Oavslutade ärenden i MedControl Chefläkarsekreterare Kontroll av att alla ärenden i avvikelsehanteringen åtgärdas och följs upp I samband med boksluten Chefläkare Hygienrutiner Verksamhetschef Att följsamhet sker i enlighet med gällande regler Löpande Chefläkare Säkerhet Allmän säkerhet Verksamhetschef Att säkerheten är tillfredsställande vad gäller lokaler och utrustning Avvikelserapporter Säkerhetsansvarig Informationssäkerhet IT-strateg Att säkerheten är tillfredsställande vad gäller informationshantering och lagring samt att gällande lagstiftning följs 3

30 Ärende 9

31 Beslutsunderlag Ärende 9 Styrelsen för Angereds Närsjukhus (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer ANS Angereds Närsjukhus Handläggare: Marina Olsson E-post: Till styrelsen för Angereds Närsjukhus Inriktning av psykiatriverksamheten vid Angereds Närsjukhus 2014 Förslag till beslut Styrelsen för Angereds Närsjukhus beslutar följande: 1. Styrelsen ställer sig bakom inriktningsbeslut och förslag till uppdrag från Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 avseende psykiatriverksamheten vid Angereds Närsjukhus, som ska införas successivt under Sammanfattning av ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 har antagit ett inriktningsdokument om psykiatriverksamheten vid Angereds Närsjukhus Dokumentet anger inriktning och uppdrag för den psykiatriska verksamheten inom Angereds Närsjukhus som ska införas successivt under Angereds Närsjukhus Marina Olsson Förvaltningschef Bilaga 1. Beslut från Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 om inriktning av psykiatriverksamheten vid Angereds Närsjukhus, 16, dnr HSN Tjänsteutlåtande och inriktningsdokument HSN 12 daterat 14 januari 2014 Beslutet skickas till Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 ANS diarium Postadress: Box Angered Besöksadress: Angereds Torg 9 Angered Telefon: Webbplats:

32

33

34

35

36 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSN Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Håkan Mannelqvist Telefon: E-post: Till hälso- och sjukvårdsnämnd 12, nordöstra Göteborg Inriktning av psykiatriverksamheten vid Angereds Närsjukhus 2014 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande: 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden antar inriktningsdokumentet om psykiatriverksamhet vid Angereds Närsjukhus Sammanfattning av ärendet Detta dokument anger inriktning på den psykiatriska verksamheten inom Angereds Närsjukhus. Inriktningen ska successivt införas under Angereds närsjukhus uppdrag inom verksamhetsområdet psykiatri föreslås huvudsakligen ha följande inriktning: Erbjuda vård och behandling för unga vuxna med psykisk ohälsa Tillhandahålla psykiatrisk konsultation och vid behov vård och behandling för patienter som behandlas inom övriga specialistområden på Angereds Närsjukhus. Insatser riktade till vissa målgrupper under kortare eller längre perioder. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Håkan Hilmer Hälso- och sjukvårdschef Bilaga (om det behövs) 1. Inriktning av psykiatriverksamheten vid Angereds Närsjukhus 2014 Beslutet skickas till Marina Olsson. Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post:

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören Version: 1 Beslutsinstans: Regiondirektören 2(10) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-06-30 Nyutgåva Regiondirektören 3(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 ANSVAR FÖR INFORMATIONSSÄKERHET...4

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Lokal informationssäkerhetspolicy för hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Lokal informationssäkerhetspolicy för hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-03 1 (3) HSN 1506-0806 Handläggare: Bill Heiding, Carina Landberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-04-19, p 11 Lokal informationssäkerhetspolicy

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0)

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr:0036/13 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010. Revisionsrapport Mälardalens högskola Box 883 721 23 Västerås Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0735 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010 Riksrevisionen

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet 2008:490 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 302 komplettering gjord

Läs mer

1(6) Informationssäkerhetspolicy. Styrdokument

1(6) Informationssäkerhetspolicy. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-05-17 73 Dokumentansvarig IT-chef Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Begreppsförklaring...4

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2016-08-30 291 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Sekretess: Öppen Diarienummer: Ks 2016-481

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Basgranskning Alingsås lasarett

Basgranskning Alingsås lasarett Basgranskning Alingsås lasarett Dnr: Rev 33-2013 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 13 november 2013 Genomförd på uppdrag av Revisionsenheten Västra Götalandsregionen Oktober

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15 Plats: Regionens hus, sal A 24 Intern kontrollplan 2016 Diarienummer: RJL 2016-289 Beslut Regionstyrelsen föreslås

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET POLICY INFORMATIONSSÄKERHET Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-03-21 56 Bo Jensen Säkerhetsstrateg Policy - Informationssäkerhet Denna policy innehåller Haninge kommuns viljeinriktning och övergripande

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-07 1 (2) HSN 1409-1181 Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 8 Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 11 mars 2016 Myndigheten

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 2015-11-16 1 (5) BILAGA 2 ÄLN 2015/219-041 Äldrenämnden Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 Om intern kontroll Intern styrning och kontroll bidrar måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

RS-riktlinjer för Informationssäkerhet i Västra Götalandsregionen

RS-riktlinjer för Informationssäkerhet i Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Säkerhetsenheten Dokumenttyp RS-riktlinjer för informationssäkerhet för Västra Götalandsregionen Dokumentansvarig Övergripande dokument Säkerhetspolicy för Västra Götalandsregionen Kontaktperson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Bilaga 2, LS 167 /02 Ekonomienheten DATUM DIARIENR 2006-01-10 LKD 02558 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Allmänt Detta reglemente avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs Stad. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs Stad. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs Stad goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET I GÖTEBORGS STAD Informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs

Läs mer

Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, (5)

Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, (5) Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, 2011 1(5) Informationssäkerhetspolicy vid Konstfack 1 Inledning Information är en tillgång som tillsammans med personal, studenter och egendom är avgörande för Konstfack

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG s arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 202 Internkontroll 2017 Diarienummer: RJL 2016/2572 Vid protokollet Beslut Fastställer intern kontrollplan

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

Policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet .. - T C Q o,.. e Policy för informationssäkerhet Landstingsdirektörens stab augusti 2015 CJiflt LANDSTINGET BLEKINGE Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande...

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet Sid 1 (7) Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet Sid 2 (7) Inledning Denna policy utgör grunden i universitetets ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och beskriver Umeå universitets

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer