Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen"

Transkript

1 HE Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen Bakgrund Enligt Konjunkturinstitutets redovisning för februari månad är läget i näringslivet mycket svagare än normalt. Sysselsättningen har minskat betydligt de senaste månaderna och företagens planer pekar mot fortsatt kraftiga nedskärningar. I den tillverkande industrin har orderingång och produktionsvolym fallit. Orderläget är mycket svagt och företagen räknar även med betydande nedskärningar de närmaste månaderna. Inom detaljhandeln har försäljningsvolymen minskat, och sammantaget räknar detaljhandeln med ungefär oförändrad försäljning de närmaste månaderna. Sysselsättningen bedöms dock fortsätta att minska. Den svenska byggmarknaden befinner sig i den snabbaste nedgången sedan krisen i början av 1990-talet. Bygginvesteringarna sjunker med 5 procent i år och påbörjar därefter en försiktig återhämtning under Det säger branschorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI). Ljuspunkten i byggbranschen är de ökade satsningarna på infrastruktur som ger en liten investeringsuppgång redan Bland de undersökningar som hittills genomförts av konjunkturen saknas en närmare belysning av hur situationen ter sig inom åkerinäringen, trots att de flesta verksamheter i såväl samhälle som näringsliv förlitar sig på fungerande vägtransporter. Med Åkeribarometern vill Sveriges Åkeriföretag bidra med en belysning av detta viktiga område. Åkerinäringen Yrkesmässig transport av gods utförs av cirka åkeriföretag i Sverige. Flertalet av dem uppträder inte själva på marknaden utan får sina uppdrag via en förmedlare, en speditör, lastbilscentral eller ett större åkeri som anlitar underleverantörer. För närmare beskrivning av åkerinäringen hänvisas till Sveriges Åkeriföretags skrift Fakta om åkerinäringen. Sid. 1

2 Metod För att få en närmare beskrivning av hur läget inom åkerinäringen ter sig har Sveriges Åkeriföretag bjudit in befattningshavare i ledande ställning inom Transportsäljande åkeriföretag med 10 eller fler fordon att ingå i panel. Avsikten är att återkommande tillfråga dessa personer om hur de bedömer konjunkturläget. Resultatet kommer att redovisas i Åkeribarometern kvartalsvis. Inom Sveriges Åkeriföretag används begreppet Transportsäljande åkeriföretag som benämning på de företag som har en egen försäljning av transporttjänster. Det är vår bedömning att dessa företag som har direktkontakt med marknaden har en utmärkt position för att ge goda insikter i hur näringens situation ter sig. Antalet transportsäljande åkeriföretag med en fordonspark om 10 fordon eller fler är cirka 600. Företag med färre bilar har inte i samma utsträckning som de större företagen en egen försäljning av transporter. Istället är de ofta underleverantörer till större företag såsom lastbilscentraler, LBC, där de också kan vara delägare, eller andra transportförmedlande organisationer. Konjunkturpanelen består av cirka 400 personer. Dessa har via e-post fått en länk till ett personligt frågeformulär för ifyllnad via Internet. De deltagande personerna, respondenterna, är anonyma. Deras svar kan inte härledas. Av de cirka 400 respondenterna har 260 svarat vilket motsvarar 63,4 procent vilket är ett mycket gott resultat för denna typ av undersökning. Eftersom de svarande inte utgör ett slumpmässigt urval av alla åkeriföretag bör försiktighet iakttas beträffande generaliseringar till hela åkerinäringen. Undersökningen ger däremot en god bild av hur ledande personer i de transportsäljande åkeriföretagen bedömer situationen utifrån sina företag och samverkande åkerier. Sannolikheten för att de som inte besvarat våra frågor skulle ha en totalt annan bedömning av läget ser vi som liten. Sid. 2

3 Resultat Sveriges Åkeriföretags Åkeribarometer kan delas upp i fyra områden: efterfrågan, produktion, lönsamhet och sysselsättning. I undersökningen frågas också efter respondenternas uppfattning om situationen i tre etapper: då, nu och sedan. En kort sammanfattning av de svarandes uppfattning om konjunkturläget är att två tredjedelar av de svarande tycker att lönsamheten är tillfredställande. En tredjedel är mer pessimistisk och ser sviktande efterfrågan och lönsamhet det närmaste kvartalet. Under det senaste halvåret har produktionen minskat bedömer fler än hälften av svarspersonerna. Nästan 16 procent anser att den faktiskt minskat betydligt. Knappt hälften säger också att produktionskapaciteten i företaget nu är mer än tillräcklig. Och det som är hindret för en utökad verksamhet är logiskt Otillräcklig efterfrågan säger 77, 9 procent av svarspersonerna. En tredjedel av de svarande anger att efterfrågan minskat de senaste tre månaderna. Men nästan 60 procent tror på en oförändrad eller ökande efterfrågan det kommande kvartalet. En väsentlig indikator på framtidstron är viljan att investera. Även här kan man tolka svaren positivt. Cirka 60 procent tror på oförändrade eller t o m ökade investeringar i företaget de närmaste sex månaderna. Dock kan vi notera att en tredjedel anger att investeringarna kommer att minska. Även inom åkerinäringen minskas på bemanningen. De senaste tre månaderna anger nästan hälften av respondenterna i fristående åkeriföretag att det skett personalminskningar. Samtidigt har personalstyrkan varit oförändrad och även ökat, säger den andra hälften av konjunkturpanelens deltagare i fristående åkeriföretag. Under de kommande tre månaderna anger över hälften av dessa bedömare att personalstyrkan förblir oförändrad. En tredjedel säger att det kommer att ske minskningar. Inom LBC och andra samverkande åkeriföretag anger 41 procent att det skett personalminskningar de senaste tre månaderna. Över hälften säger att personalstyrkan är oförändrad. Även de kommande tre månaderna kommer personalstyrkan att vara intakt säger drygt 60 procent av respondenterna inom LBC och andra samverkande åkeriföretag. Fast en tredjedel av respondenterna tror på minskningar i sina företag. Sid. 3

4 Efterfrågan Efterfrågan på åkeriföretagens transporter har avtagit de senaste tre månaderna. Över hälften av respondenterna anger att efterfrågan minskat. 22 procent säger att efterfrågan minskat betydligt. Nästan 30 procent rapporterar dock oförändrad efterfrågan och 4 procent har sett en ökning det senaste kvartalet. Efterfrågan på företagets tjänster har de senaste tre månaderna Efterfrågan har de senaste tre månaderna... 1 ökat betydligt 0,0 2 ökat 4,2 3 varit oförändrad 28,1 4 minskat 46,2 5 minskat betydligt 21,9 Vet ej 0,0 Sid. 4

5 Produktionen Fler än hälften av respondenterna rapporterar minskad produktion för det senaste halvåret. 16 procent säger att produktionen minskat betydligt. 20 procent säger att produktionen faktiskt varit oförändrad och 10 procent noterar en ökning. Den sammanlagda produktionen har det senaste halvåret jämfört med det förra halvåret Produktionen har det senaste halvåret 1 ökat betydligt 0,4 2 ökat 10,0 3 varit oförändrad 20,4 4 minskat 53,1 5 minskat betydligt 15,8 Vet ej 0,4 Sid. 5

6 Produktionskapacitet Över hälften av respondenterna anger att man har överkapacitet i företaget. 19 procent signalerar dock att kapaciteten inte är tillräcklig. I förhållande till den nuvarande verksamhetsnivån är företagets produktionskapacitet I förhållande till den nuvarande verksamhetsnivån är företagets produktionskapacitet 1 mer än tillräcklig 52,9 % 2 lagom 36,3 % 3 ej tillräcklig 12,0 % Sid. 6

7 Lönsamheten Sammantaget säger två tredjedelar av de svarande att lönsamheten är tillfredställande eller god. Drygt hälften anger att den är tillfredsställande och 11 procent vill t o m benämna lönsamheten som god. En tredjedel av de svarande i de transportsäljande åkeriföretagen anger dock att lönsamheten är dålig. Lönsamheten är för närvarande Lönsamheten är för närvarande 1 mycket god 0,4 % 2 god 11,2 % 3 tillfredsställande 51,9 % 4 dålig 28,5 % 5 mycket dålig 7,7 % 6 Vet ej 0,4 % Sid. 7

8 Framtiden Efterfrågan Mot bakgrund av det allmänna läget i näringslivet är förväntningarna på efterfrågan är optimistisk. Över hälften av de tillfrågade bedömer att efterfrågan kommer att vara oförändrad eller t o m öka det närmaste kvartalet. Samtidigt förväntar sig drygt en tredjedel att efterfrågan kommer att minska. I de olika delbranscherna är optimismen högst inom Bygg- och anläggningstransporter. Över snittet för förväntningar på ökningar i efterfrågan finns även jordbrukstransporter (med reservation för det låga bastalet) och Fjärrtransporter. Den allmänna trenden är dock nedåtgående. Inom alla delbranscher finns en förväntan på en nedgång i efterfrågan. Särskilt tre delbranscher sticker ut. Inom Bohags- och kontorsflyttning, miljöservice och renhållning samt skogstransporter förväntas en mycket kraftig nedgång i efterfrågan. Efterfrågan på företagets tjänster väntas de närmaste tre månaderna Efterfrågan på företagets tjänster väntas de närmaste tre månaderna 1 öka betydligt 0,4 2 öka 16,2 3 vara oförändrad 43,1 4 minska 33,8 5 minska betydligt 3,1 6 Vet ej 3,8 Sid. 8

9 Omsättningen När respondenterna ska bedöma företagets omsättning det närmaste kvartalet tror drygt hälften på en oförändrad eller ökad omsättning. Drygt 40 procent tror å andra sidan på en minskad omsättning. Omsättningen i företaget väntas de närmaste tre månaderna Omsättningen i företaget väntas de närmaste tre månaderna 1 öka betydligt 0,4 % 2 öka 13,8 % 3 vara oförändrad 41,9 % 4 minska 39,2 % 5 minska betydligt 3,1 % 6 Vet ej 1,9 % Sid. 9

10 Investeringar När det gäller investeringar märks en viss försiktighet hos respondenterna. Fler än en tredjedel av dem anger att företagets investeringar kommer att minska det närmaste halvåret. Drygt 40 procent anger att man ligger på oförändrad nivå medan faktiskt nästan 20 procent anger att investeringarna kommer att öka. När vi studerar olika delbranscher inom åkerinäringen varierar bilden. I delbranschen budförsändelser/post/små paket finns en svag positiv förväntan om ökade investeringar. I övriga delbranschen förväntas en minskning av investeringarna. Speciellt kraftig minskning förväntas inom bohag- och kontorsflyttning medan inom bygg- och anläggning, maskin- och tungtransport, miljöservice och renhållning, fjärrtrafik, närdistribution/kretstrafik och transport av kemiska varor förväntas en kraftig minskning av investeringarna. Företagets investeringar kommer under de närmaste sex månaderna att Företagets investeringar kommer under de närmaste sex månaderna att 1 öka betydligt 0,4 2 öka 18,8 3 vara oförändrade 43,8 4 minska 24,2 5 minska betydligt 11,2 6 Vet ej 1,5 Sid. 10

11 Hinder för ökad verksamhet Vad är det som är hindret för ökad verksamhet? Svaret på den frågan är tydligt nog: Otillräcklig efterfrågan. Därefter anges finansiella restriktioner. Den omdiskuterade bristen på personal märks inte här. Knappt 4 procent anger brist på personal som en hämmande faktor. Observera att 12 procent av de svarande inte ser några hinder mot en utökad verksamhet. Främsta hindret för ökad verksamhet är 1 Ingen 12,0 % 2 Otillräcklig efterfrågan 77,9 % 3 Brist på personal 3,9 % 4 Brist på lokaler 1,9 % 5 Brist på fordon/maskiner/annan utrustning 1,6 % 6 Finansiella restriktioner 10,1 % 7 Annat, vänligen specificera 3,5 % Sid. 11

12 Sysselsättningen i fristående åkeriföretag Att sysselsättningen har påverkats av konjunkturavmattningen är tydligt. Nästan hälften av de svarande anger att man minskat antalet anställda i företaget. Samtidigt kan noteras att mer än hälften har haft oförändrat eller t o m ökat antalet anställda (8,4 procent). Antalet anställda har de senaste tre månaderna Antalet anställda har de senaste tre månaderna 1 ökat betydligt 0,0 % 2 ökat 8,4 % 3 varit oförändrat 43,0 % 4 minskat 42,5 % 5 minskat betydligt 6,1 % 6 Vet ej 0,0 % Sid. 12

13 Förväntningar om framtida antal sysselsatta Nästan 60 procent av respondenterna som tillhör fristående åkeriföretag förväntar att antalet anställda kommer att vara oförändrat de närmaste tre månaderna. En tredjedel signalerar dock en förväntan om att antalet anställda kommer att minskas. Antalet anställda i företaget väntas de närmaste tre månaderna Antalet anställda i företaget väntas de närmaste tre månaderna 1 öka betydligt 0,0 % 2 öka 5,1 % 3 vara oförändrat 59,0 % 4 minska 32,0 % 5 minska betydligt 2,2 % 6 Vet ej 2,2 % Sid. 13

14 Sysselsättningen i LBC och andra samverkande företag LBC och samverkande företag har liksom de självständiga företagen minskat antalet sysselsatta. En liten skillnad kan dock noteras. Bara 41 procent anger minskning av antalet anställda medan över hälften anger oförändrat antal anställda. Antalet anställda i företaget och i de samverkande åkeriföretagen har de senaste tre månaderna Antalet anställda i företaget och i de samverkande åkeriföretagen har de senaste tre månaderna 1 ökat betydligt 1,2 % 2 ökat 4,9 % 3 varit oförändrat 52,4 % 4 minskat 40,2 % 5 minskat betydligt 1,2 % 6 Vet ej 0,0 % Sid. 14

15 Förväntningar om framtida antal sysselsatta Drygt 60 procent av respondenterna inom sfären av samverkande företag anger att man kommer att arbeta med oförändrad arbetsstyrka de närmaste tre månaderna. Knappt en tredjedel av respondenterna anger personalstyrkan kommer att minskas medan 7 procent tror på en utökning av antalet anställda. Trenden är likartad med de fristående företagen även om procenttalen skiljer sig något. Antalet anställda i företaget och i de samverkande åkeriföretagen väntas de närmaste tre månaderna Antalet anställda i företaget och i de samverkande åkeriföretagen väntas de närmaste tre månaderna 1 öka betydligt 0,0 % 2 öka 7,3 % 3 vara oförändrat 62,2 % 4 minska 30,5 % 5 minska betydligt 0,0 % 6 Vet ej 0,0 % Sid. 15

16 Bakgrundsvariabler Närmare 70 procent av respondenterna finns inom företagskategorin lastbilscentral, LBC. Eftersom en stor del av de företag som inte har egen försäljning ingår i en lastbilscentral kommer på så sätt situationen för dem att speglas av LBCrespondenterna. Är företaget en LBC/åkericentral eller annan samarbetsform där delägande åkerier samverkar? Alternativ Procent 1 Ja 31,5 % 2 Nej 69,2 % Totalt 100,7 Sid. 16

17 Anställda Vi kan se en skillnad i företagsstorlek räknat i antalet anställda. LBC och andra samverkande företag räknar betydligt oftare antalet anställda till gruppen 100 eller fler. Fristående transportsäljande företag har tyngdpunkten i gruppen 10 till 49 anställda. Hur många anställda har företaget och de samverkande åkerierna tillsammans? Alternativ Procent ,0 % ,5 % ,3 % eller fler 52,4 % Hur många anställda har företaget? Alternativ Procent ,3 % ,4 % ,0 % eller fler anställda 12,2 % Sid. 17

18 Antal fordon Respondenterna har angivit antalet fordon i en öppen fråga. Summerat representerar respondenterna en fordonsflotta om fordon. För åkerinäringen som helhet består fordonsflottan av cirka fordon (över 3,5 ton). Lokalisering Respondenterna återfinns i huvudsak i de län där flertalet av åkeriföretagen också finns. Dvs i länen Stockholm, Skåne, Halland och Västra Götaland. 1 AB Stockholms län 2 C Uppsala län 3 D Sörmlands län 4 E Östergötlands län 5 F Jönköpings län 6 G Kronobergs län 7 H Kalmar län 8 I Gotlands län 9 K Blekinge län 10 L M Skåne län 11 N Hallands län 12 O P R Västra Götalands län 13 S Värmlands län 14 T Örebro län 15 U Västmanlands län 16 W Dalarnas län 17 X Gävleborgs län 18 Y Västernorrlands län 19 Z Jämtlands län 20 AC Västerbottens län 21 BD Norrbottens län Sid. 18

19 Verksamhetsområde På frågan om var företagen är verksamma har det varit möjligt att välja flera alternativ. De flesta är verksamma lokalt, därefter inrikes och en mindre andel internationellt. Huvudsakligt geografiskt verksamhetsområde Alternativ Procent lokalt/regionalt 71,2 inrikes/nationellt 38,8 internationellt 13, Totalt 123, Sid. 19

20 Verksamhet De svarande har angivit vilken huvudsaklig verksamhet företaget ängar sig åt. Många åkeriföretag har en diversifierad verksamhet och kan ägna sig åt flera olika verksamheter. Vi har därför i undersökningen frågat efter huvudsaklig verksamhet med tanke på att de bedömningar som sedan görs, ska kunna härledas till en specificerad verksamhet. Företagets huvudsakliga verksamhet utgörs av 1 Bilbärgning 2 Bohag- och kontorsflyttning 3 Budförsändelser/post/småpaket 4 Bygg- och anläggning 5 Jordbrukstransport 6 Kyl- och frystransporter 7 Maskin- och tungtransport 8 Miljöservice och renhållning 9 Skogstransport 10 Fjärrtrafik 11 Närdistribution/kretstrafik 12 Transport av bilar 13 Transport av kemiska produkter 14 Annat De verksamhetsområden som verkligen sticker ut är bygg- och anläggning, fjärrtrafik, närdistribution/kretstrafik och möjligen kyl- och frystransporter. Kyl- och frystransporter är närbesläktad med fjärrtrafik och närdistribution/kretstrafik. En anledning till att särskilt ha fokus på kyl- och frystransporter är att det huvudsakligen handlar om livsmedelstransporter. Förklaringar till de olika verksamheterna följer på nästa sida. Sid. 20

21 Bygg- och anläggning Här ingår transport med tippbil för massor, kranbilar, betong, annan bygg/anläggningstransport Jordbrukstransport Här ingår transport av slakt- och livdjur, mjölk, mejeriprodukter, spannmål, gödningsmedel, foder i bulk, annan lantbrukstransport Miljöservice och renhållning Här ingår transport av hushållsavfall industri- och byggavfall, miljöfarligt avfall, slamsugning, oljesanering, annan renhållnings transport Skogstransport Här ingår transport av skogsenergi, torv, rundvirke, flis och spån, sågade trävaror annan skogstransport Fjärrtrafik Här ingår dragbilstrafik, inrikes o utrikes- samt annan fjärrgodstrafik Närdistribution/kretstrafik Här ingår lokal distribution av stycke- och partigods Transport av kemiska produkter Här ingår transport av drivmedel, eldningsoljor, övr petroleumprodukter, tjockolja, och asfalt annan transport av kemiska produkter Sid. 21

22 Efterfrågan på företagets tjänster väntas de närmaste tre månaderna öka betydligt Totalt Företagets huvudsakliga verksamhet utgörs av Budför sänd Bohag- elser/ Bygg- Jord Kyl- och och post/ och bruks frys kontors små anlägg trans trans flyttning paket ning port porter 0,4 0,0 Maskinoch tung transport Miljö service och renhåll ning Skogs trans port Fjärr trafik När distri bution/ kretstrafik Trans port av kemiska produkter 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 öka 16,2 18,2 19,0 20,3 35,7 10,0 14,3 8,0 5,6 18,2 16,7 18,2 vara oförändrad 43,1 9,1 47,6 45,6 21,4 50,0 57,1 28,0 38,9 37,5 43,3 54,5 minska 33,8 54,5 28,6 31,6 42,9 35,0 21,4 56,0 50,0 35,2 31,7 27,3 minska betydligt 3,1 18,2 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 5,6 2,3 5,0 0,0 Vet ej 3,8 0,0 4,8 2,5 0,0 0,0 7,1 8,0 0,0 6,8 5,0 0,0 N

23 Företagets investeringar kommer under de närmaste sex månaderna att Tot Företagets huvudsakliga verksamhet utgörs av Budförsänd- Bohagocelser/ Bygg- Jord och bruks Kyl- och kontors post/små anlägg trans frystrans flyttning paket ning port porter Maskinoch tung transport Miljö service och ren hållning Skogs transport Fjärr trafik Närdistri bution/ kretstrafik Transport av kemiska produkter öka betydligt 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 Öka 18,8 0,0 23,8 15,2 21,4 25,0 14,3 16,0 22,2 17,0 20,0 9,1 vara oföränd 43,8 45,5 57,1 49,4 50,0 37,5 50,0 44,0 44,4 44,3 40,0 45,5 rade minska 24,2 9,1 9,5 27,8 21,4 30,0 28,6 20,0 27,8 25,0 25,0 18,2 minska betydligt 11,2 45,5 4,8 6,3 7,1 2,5 7,1 20,0 5,6 11,4 13,3 18,2 Vet ej 1,5 0,0 4,8 1,3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,7 0,0 N

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen HE 2009-06-08 Innehåll Innehåll...2 Bakgrund...3 Sammanfattning...4 Åkeribarometern...5 Dåtiden...6 Efterfrågan...6 Produktionen...7 Produktionskapacitet...8

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 HE 2010-03-08 Innehåll Sammanfattning... 3 Konjunkturläget... 5 Åkeribarometern... 6 Nettotal för delbranscher... 6 Nettotal, efterfrågan... 6 Nettotal, investeringar...

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Företagarpanelen Q Västernorrlands län

Företagarpanelen Q Västernorrlands län Företagarpanelen Q2 2013 Västernorrlands län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 4545 intervjuer

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 stockholms län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 västernorrlands län Swedbank och sparbankerna i samarbete med

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 Arbetslösheten fortsätter att minska Arbetsmarknadsläget i

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN JÖNKÖPINGS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

REGIONSIFFROR 17 MARS 2016

REGIONSIFFROR 17 MARS 2016 REGIONSIFFROR 17 MARS 2016 Lantbruksbarometern 2016: Variation mellan regioner Årets barometer visar att synen på lönsamhet, investeringar och finansiering och många andra frågor skiljer sig mellan regionerna.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer