Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen"

Transkript

1 Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen HE

2 Innehåll Innehåll...2 Bakgrund...3 Sammanfattning...4 Åkeribarometern...5 Dåtiden...6 Efterfrågan...6 Produktionen...7 Produktionskapacitet...8 Lönsamhet...10 Den närmaste framtiden...11 Vad hindrar ökad verksamhet?...11 Efterfrågan...12 Omsättning...13 Investeringar...14 Personalstyrkan...15 Nettotal för delbranscher...16 Nettotal, efterfrågan...16 Nettotal, investeringar...17 Nettotal,personalstyrka...18 Metod...19 Bakgrundsvariabler...20 Förklaringar till verksamheterna...26 Åkeribarometern maj

3 Bakgrund I de undersökningar som genomförs av konjunkturen saknas en närmare belysning av hur situationen ter sig inom åkerinäringen. Detta trots att de flesta verksamheter i såväl samhälle som näringsliv förlitar sig på fungerande vägtransporter. Med Åkeribarometern vill Sveriges Åkeriföretag bidra med en belysning av denna del av transportbranschen som når ut i de mest finförgrenade logistiknäten. För åkerinäringen har det förstås betydelse hur andra branscher utvecklas eftersom allt som produceras och konsumeras också transporteras. Det är därför intressant att följa hur bedömare av andra branscher ser på utvecklingen. I februari pekade Konjunkturinstitutets på en svag utveckling av konjunkturen. Sysselsättningen minskade allmänt och orderläget i industrin var mycket svagt. Inom detaljhandeln minskade försäljningen liksom sysselsättningen. Sammantaget räknade detaljhandeln med ungefär oförändrad försäljning de närmaste månaderna. Sysselsättningen bedömdes fortsätta att minska. Sveriges Byggindustrier (BI) meddelade att byggmarknaden upplevde den snabbaste nedgången sedan krisen i början av 1990-talet. Ljuspunkter såg man i ökade satsningarna på infrastruktur som kan börja få effekt I maj rapporterade Konjunkturinstitutet att såväl industrins orderingång som produktion har fallit ytterligare. Fast samtidigt redovisar färre industriföretag minskningar jämfört med tidigare. Tillverkningsindustrins förväntningar är inte heller lika pessimistiska och produktionen förväntas bli i det närmaste oförändrad de kommande månaderna. Sysselsättningsplanerna är dock dystra och man räknar med nedskärningar. För byggindustrin konstaterades att andelen företag som förutser en försämring har minskat något. Läget i branschen är fortfarande svagare än normalt. Ljuspunkterna återfinns dock hos företag som är verksamma inom väg- och anläggningsbyggande. För detaljhandeln har läget successivt förbättrats sedan årsskiftet. Trots uppgången är läget i branschen fortfarande mycket svagare än normalt. Försäljningsvolymen inom detaljhandeln har varit ungefär oförändrad de senaste månaderna och företagens förväntningar indikerar en oförändrad försäljningsvolym även för de närmaste månaderna. Optimismen är liksom tidigare störst inom livsmedelshandeln som räknar med en ökad försäljning. Åkeribarometern maj

4 Sammanfattning Optimismen ökar i åkerinäringen. Efterfrågan på åkeriernas tjänster ökar och det finns en förväntan om ytterligare ökning av efterfrågan och av omsättningen. Investeringarna genomförs "enligt plan" eller t o m ökar. Personalstyrkan hålls på en oförändrad nivå bedömer en kraftig majoritet. Det senaste kvartalet har efterfrågan varit oförändrad eller ökat säger nästan två tredjedelar av de svarande, medan drygt en tredjedel upplevt en minskad efterfrågan. Jämfört med den undersökning som genomfördes i februari är det färre som anger minskning och fler som anger en ökning av efterfrågan. Hos nästan 40 procent av de svarande finns en förväntan om en ökad efterfrågan inom den närmaste tiden. Endast 15 procent ser en kommande minskad efterfrågan. Hälften av de svarande anger en minskad produktion i företaget under det senaste halvåret. Nästan 20 procent anger att produktionen minskat betydligt. 11 procent har dock haft en produktionsökning. Cirka en tredjedel av de svarande anger att det finns en överkapacitet i företaget medan två tredjedelar anger att produktionskapaciteten är lagom eller otillräcklig. Nästan två tredjedelar av de svarande anger att lönsamheten är tillfredsställande eller till och med god. De ser också positivt på möjligheterna att öka omsättningen. Nästan 40 procent förutser en ökad omsättning i företaget. När det gäller investeringar anger 70 procent av de svarande oförändrade eller ökande investeringar. Drar åt svångremmen gör ca 25 procent. Tidigare har personalbrist varit en begränsande faktor för många åkeriföretag. I dagsläget är det främsta hindret för ökad verksamhet i företaget otillräcklig efterfrågan enligt en överväldigande majoritet av de svarande. Personalstyrkan i företagen har minskat anger drygt 40 procent av de svarande. Nästan hälften har oförändrad personalstyrka medan 10 procent anger att man haft personalökningar. Personalstyrkan kommer att vara intakt i den närmaste framtiden tror drygt 70 procent av de svarande. Cirka 16 procent tror på neddragningar. Åkeribarometern maj

5 Åkeribarometern I underlaget till Sveriges Åkeriföretags Åkeribarometer ställs frågor inom fyra frågeområden: efterfrågan, produktion, lönsamhet och sysselsättning. I undersökningen frågas efter respondenternas uppfattning om situationen med blick bakåt och framåt tre till sex månader beroende på frågeställning. I åkeribarometern som ska utvisa trenden över vart vi är på väg fokuserar vi på de intervjuades förväntningar på efterfrågan, investeringsplaner samt bedömningen av personalstyrkans omfattning. Barometern grundas på nettotal dvs skillnaden mellan andelen som tror på ökad verksamhet och andelen som tror på minskad verksamhet. Det innebär att barometerns svängningar kan gå från till 100. Vid tror 100 procent av de svarande att verksamheten ökar, vid minus 100 är det tvärtom. Barometern för förväntningarna på efterfrågan har stigit sedan februarimätningen. Då var värdet 20,3. Nu i maj har optimismen ökat och barometern visar istället + 23, 0. Se figuren. När det gäller bedömningen av företagets investeringar har barometern svängt från 16, 2 till 7,3. En något ljusare syn på möjligheten att investera således men fortfarande finns en tydlig återhållsamhet. En liknande svängning återkommer beträffande personalstyrkans omfattning. I februari visade barometern 27 medan i maj 4,3. Det är alltså färre som tror på ytterligare minskningar av personal. Åkeribarometern maj

6 Dåtiden Efterfrågan Efterfrågan på företagets tjänster har de senaste tre månaderna 1 ökat betydligt 2,7 % 7 2 ökat 25,6 % 66 3 varit oförändrad 29,1 % 75 4 minskat 34,5 % 89 5 minskat betydligt 8,1 % 21-1 Vet ej 0,0 % 0 Totalt 258 Det senaste kvartalet har efterfrågan varit oförändrad eller ökat säger nästan två tredjedelar av de svarande, medan drygt en tredjedel upplevt en minskad efterfrågan. Jämfört med den undersökning som genomfördes i februari är det färre som anger minskning och fler som anger en ökning av efterfrågan.. Åkeribarometern maj

7 Produktionen Den sammanlagda produktionen har det senaste halvåret jämfört med det förra halvåret 1 ökat betydligt 0,4 % 1 2 ökat 10,9 % 28 3 varit oförändrad 17,9 % 46 4 minskat 52,5 % minskat betydligt 18,7 % 48-1 Vet ej 0,0 % 0 Totalt 257 Hälften av de svarande anger en minskad produktion i företaget under det senaste halvåret. Nästan 20 procent anger att produktionen minskat betydligt. 11 procent har dock haft en produktionsökning. Åkeribarometern maj

8 Produktionskapacitet I förhållande till den nuvarande verksamhetsnivån är företagets produktionskapacitet 1 mer än tillräcklig 36,3 % 94 2 lagom 49,4 % ej tillräcklig 14,7 % 38 Totalt 259 Cirka en tredjedel av de svarande anger att det finns en överkapacitet i företaget medan två tredjedelar anger att produktionskapaciteten är lagom eller otillräcklig. Åkeribarometern maj

9 Personal Antalet anställda har de senaste tre månaderna 1 ökat betydligt 0,0 % 0 2 ökat 10,1 % 26 3 varit oförändrat 45,9 % minskat 38,9 % minskat betydligt 5,4 % 14-1 Vet ej 0,0 % 0 Totalt 257 Personalstyrkan i företagen har minskat anger drygt 40 procent av de svarande. Nästan hälften har oförändrad personalstyrka medan 10 procent anger att man haft personalökningar. Åkeribarometern maj

10 Lönsamhet Lönsamheten är för närvarande 1 mycket god 1,6 % 4 2 god 10,5 % 27 3 tillfredsställande 46,5 % dålig 37,2 % 96 5 mycket dålig 4,3 % 11-1 Vet ej 0,8 % 2 Totalt 258 Nästan två tredjedelar av de svarande anger att lönsamheten är tillfredsställande eller till och med god. Åkeribarometern maj

11 Den närmaste framtiden Vad hindrar ökad verksamhet? Främsta hindret för ökad verksamhet är 1 Ingen 12,0 % 31 2 Otillräcklig efterfrågan 73,3 % Brist på personal 4,3 % 11 4 Brist på lokaler 0,8 % 2 5 Brist på fordon/maskiner/annan utrustning 2,7 % 7 6 Finansiella restriktioner 10,5 % 27 7 Annat 6,6 % 17 Totalt 258 Det främsta hindret för ökad verksamhet i företaget anger en överväldigande majoritet vara otillräcklig efterfrågan. Åkeribarometern maj

12 Efterfrågan Efterfrågan på företagets tjänster väntas de närmaste tre månaderna 1 öka betydligt 1,5 % 4 2 öka 37,1 % 96 3 vara oförändrad 45,9 % minska 13,5 % 35 5 minska betydligt 1,2 % 3-1 Vet ej 1,5 % 4 Totalt 259 Hos nästan 40 procent av de svarande finns en förväntan om en ökad efterfrågan inom den närmaste tiden. Endast 15 procent ser en kommande minskad efterfrågan. Åkeribarometern maj

13 Omsättning Omsättningen i företaget väntas de närmaste tre månaderna 1 öka betydligt 1,9 % 5 2 öka 35,3 % 91 3 vara oförändrad 43,8 % minska 16,3 % 42 5 minska betydligt 1,9 % 5-1 Vet ej 1,2 % 3 Totalt 258 De ser också positivt på möjligheterna att öka omsättningen. Nästan 40 procent förutser en ökad omsättning i företaget. Åkeribarometern maj

14 Investeringar Företagets investeringar kommer under de närmaste sex månaderna att 1 öka betydligt 1,9 % 5 2 öka 17,0 % 44 3 vara oförändrade 52,5 % minska 18,5 % 48 5 minska betydligt 7,7 % 20-1 Vet ej 3,5 % 9 Totalt 259 När det gäller investeringar ser 70 procent av de svarande oförändrade eller ökande investeringar. Drar åt svångremmen gör ca 25 procent. Åkeribarometern maj

15 Personalstyrkan Antalet anställda i företaget väntas de närmaste tre månaderna 1 öka betydligt 0,4 % 1 2 öka 11,6 % 30 3 vara oförändrat 71,7 % minska 15,9 % 41 5 minska betydligt 0,4 % 1-1 Vet ej 0,4 % 1 Totalt 258 Personalstyrkan kommer att vara intakt tror drygt 70 procent av de svarande. Cirka 12 procent tror på utökad personalstyrka medan 16 procent tror på neddragningar. Åkeribarometern maj

16 Nettotal för delbranscher För förklaring av vad nettotal är se metodavsnittet. Nettotal, efterfrågan Nettotal, förväntningar på efterfrågan de närmaste tre månaderna 2009 feb maj Bilbärgning 0 0 Bohag- och kontorsflyttning -54,5 0 Budförsändelser/post/småpaket -9,5 36,3 Bygg- och anläggning -11,4 39,6 Jordbrukstransport -7,1 26,7 Kyl- och frystransporter ,3 Maskin- och tungtransport -7,1 42,8 Miljöservice och renhållning ,2 Skogstransport ,2 Fjärrtrafik -18,2 16,3 Närdistribution/kretstrafik ,1 Transport av bilar 0 0 Transport av kemiska produkter -9,1 0 Alla delbranscher -20,3 23,9 osäkra tal pga av liten respondentgrupp Nettotalen för respektive delbransch visar en ljusare situation i samtliga fall i maj än i februari. Högsta barometervärdet uppvisar maskin- och tungtransport medan de svarande i delbranschen skogstransport svarar för den största svängningen. Siffrorna måste dock tolkas med försiktighet då respektive grupp innehåller att litet antal svarande. Åkeribarometern maj

17 Nettotal, investeringar Nettotal, förväntningar avseende företagets investeringar under de närmaste sex månaderna 2009 feb maj Bilbärgning 0 0 Bohag- och kontorsflyttning -54,5-30 Budförsändelser/post/småpaket 9,5 18,2 Bygg- och anläggning -19-8,8 Jordbrukstransport -7,1-20,1 Kyl- och frystransporter -7,5-6,8 Maskin- och tungtransport -21,4-14,3 Miljöservice och renhållning -24 4,1 Skogstransport -11,1-25 Fjärrtrafik -19,3-7,6 Närdistribution/kretstrafik -18,3-10,9 Transport av bilar 0 0 Transport av kemiska produkter -18,2 0 Alla delbranscher -16,2-7,3 osäkra tal pga av liten respondentgrupp När det gäller bedömningen av företagets investeringar uppvisar delbranschen budsförsändelser/post/småpaket både i februari och i maj en positiv inställning. Genomgående är förändringen mellan februari och maj i positiv riktning även om återhållsamheten kan sägas dominera i bedömningarna. Åkeribarometern maj

18 Nettotal personalstyrka Nettotal, förväntningar avseende antalet anställda i företaget de närmaste tre månaderna 2009 feb maj Bilbärgning 0 0 Bohag- och kontorsflyttning Budförsändelser/post/småpaket -9-9,1 Bygg- och anläggning Jordbrukstransport 23 0 Kyl- och frystransporter -21-6,9 Maskin- och tungtransport -7-14,3 Miljöservice och renhållning -34 4,2 Skogstransport -33-6,2 Fjärrtrafik Närdistribution/kretstrafik -39-7,8 Transport av bilar Transport av kemiska produkter -34 Alla delbranscher -27-4,3 osäkra tal pga av liten respondentgrupp Förväntningarna avseende antalet anställda pekar mot ytterligare personalminskningar i branschen även om andelen bedömare med den uppfattningen minskat i de flesta delbranscherna. Undantag är dock Maskin- och tungtransport där det i maj är fler som tror på personalminskningar. Åkeribarometern maj

19 Metod Yrkesmässig transport av gods utförs av cirka åkeriföretag i Sverige. Flertalet av dem uppträder inte själva på marknaden utan får sina uppdrag via en förmedlare, en speditör, lastbilscentral eller ett större åkeri som anlitar underleverantörer. För närmare beskrivning av åkerinäringen hänvisas till Sveriges Åkeriföretags skrift Fakta om åkerinäringen. För att få en närmare beskrivning av hur läget inom åkerinäringen ter sig har Sveriges Åkeriföretag bjudit in befattningshavare i ledande ställning inom Transportsäljande åkeriföretag med 10 eller fler fordon att ingå i en panel. Avsikten är att återkommande tillfråga dessa personer om hur de bedömer konjunkturläget. Resultatet redovisas i Åkeribarometern kvartalsvis. Inom Sveriges Åkeriföretag används begreppet Transportsäljande åkeriföretag som benämning på de företag som har en egen försäljning av transporttjänster. Det är vår bedömning att dessa företag som har direktkontakt med marknaden har en utmärkt position för att ge goda insikter i hur näringens situation ter sig. Företag med färre bilar har inte i samma utsträckning som de större företagen en egen försäljning av transporter. Istället är de ofta underleverantörer till större företag såsom lastbilscentraler, LBC, där de också kan vara delägare, eller andra transportförmedlande organisationer. Konjunkturpanelen består av 399 personer. Dessa har via e-post fått en länk till ett personligt frågeformulär för ifyllnad via Internet under perioden 8 till 26 maj De deltagande personerna, respondenterna, är anonyma. Deras svar kan inte härledas. Av de 399 respondenterna har 259 svarat, vilket motsvarar 64,9 procent vilket är ett mycket gott resultat för denna typ av undersökning. Eftersom de svarande inte utgör ett slumpmässigt urval av alla åkeriföretag bör försiktighet iakttas beträffande generaliseringar till hela åkerinäringen eller till dess delbranscher. Undersökningen ger dock en god bild av hur ledande personer i de transportsäljande åkeriföretagen bedömer situationen utifrån sina företag. Sannolikheten för att de som inte besvarat våra frågor skulle ha en totalt annan bedömning av läget ser vi som liten. Nettotal Nettotalet är saldot mellan andelen svaranden som uppger en ökning respektive en minskning i en viss fråga. Om 40 procent av de svarande anger att efterfrågan ökar och 10 procent att den minskar blir nettotalet 30 dvs 40 10= 30. Andelen som anger oförändrat läge tas inte med i kalkylen. Åkeribarometern maj

20 Bakgrundsvariabler Är företaget en LBC/åkericentral eller annan samarbetsform där delägande åkerier samverkar? 1 Ja 33,2 % 86 2 Nej 67,2 % 174 Totalt 259 Åkeribarometern maj

21 Hur många anställda har företaget? ,1 % ,1 % ,8 % eller fler anställda 24,3 % 63 Totalt 259 Åkeribarometern maj

22 Hur många fordon har företaget? 1 1 0,8 % ,3 % ,6 % ,2 % ,4 % 193 Totalt 256 Det kan synas konstigt att det i materialet förekommer företag med färre än 10 bilar när urvalet ska bestå av transportsäljande företag med 10 bilar eller fler. Förklaringen ligger troligen i att företagen vid urvalstillfället uppfyllde kriteriet men sedan pga av olika omständigheter har minskat bilantalet. Åkeribarometern maj

23 Företagets geografiska hemvist (säte) 1 AB Stockholms län 17,8 % 46 2 C Uppsala län 1,5 % 4 3 D Sörmlands län 0,8 % 2 4 E Östergötlands län 3,1 % 8 5 F Jönköpings län 5,4 % 14 6 G Kronobergs län 1,9 % 5 7 H Kalmar län 1,9 % 5 8 I Gotlands län 0,0 % 0 9 K Blekinge län 1,5 % 4 10 L M Skåne län 17,8 % N Hallands län 6,9 % O P R Västra Götalands län 17,4 % S Värmlands län 3,1 % 8 14 T Örebro län 2,7 % 7 15 U Västmanlands län 1,2 % 3 16 W Dalarnas län 2,7 % 7 17 X Gävleborgs län 5,4 % Y Västernorrlands län 1,9 % 5 19 Z Jämtlands län 1,2 % 3 20 AC Västerbottens län 3,5 % 9 21 BD Norrbottens län 2,3 % 6 Totalt 259 Åkeribarometern maj

24 Huvudsakligt geografiskt verksamhetsområde 1 lokalt/regionalt 66,0 % inrikes/nationellt 42,1 % internationellt 12,4 % 32 Totalt 259 Åkeribarometern maj

25 Företagets huvudsakliga verksamhet utgörs av 1 Bilbärgning 0,4 % 1 2 Bohag- och kontorsflyttning 3,9 % 10 3 Budförsändelser/post/småpaket 4,3 % 11 4 Bygg- och anläggning 35,7 % 91 5 Jordbrukstransport 5,9 % 15 6 Kyl- och frystransporter 11,4 % 29 7 Maskin- och tungtransport 5,5 % 14 8 Miljöservice och renhållning 9,4 % 24 9 Skogstransport 6,3 % Fjärrtrafik 36,1 % Närdistribution/kretstrafik 25,1 % Transport av bilar 1,2 % 3 13 Transport av kemiska produkter 2,7 % 7 14 Annat, vänligen specificera 2,4 % 6 Totalt 255 Åkeribarometern maj

26 Förklaringar till verksamheterna Bygg- och anläggning Här ingår transport med tippbil för massor, kranbilar, betong, annan bygg/anläggningstransport Jordbrukstransport Här ingår transport av slakt- och livdjur, mjölk, mejeriprodukter, spannmål, gödningsmedel, foder i bulk, annan lantbrukstransport Miljöservice och renhållning Här ingår transport av hushållsavfall industri- och byggavfall, miljöfarligt avfall, slamsugning, oljesanering, annan renhållningstransport Skogstransport Här ingår transport av skogsenergi, torv, rundvirke, flis och spån, sågade trävaror annan skogstransport Fjärrtrafik Här ingår dragbilstrafik, inrikes o utrikes- samt annan fjärrgodstrafik Närdistribution/kretstrafik Här ingår lokal distribution av stycke- och partigods Transport av kemiska produkter Här ingår transport av drivmedel, eldningsoljor, övr petroleumprodukter, tjockolja, och asfalt annan transport av kemiska produkter Åkeribarometern maj

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 HE 2010-03-08 Innehåll Sammanfattning... 3 Konjunkturläget... 5 Åkeribarometern... 6 Nettotal för delbranscher... 6 Nettotal, efterfrågan... 6 Nettotal, investeringar...

Läs mer

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen HE 2009-03-06 Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen Bakgrund Enligt Konjunkturinstitutets redovisning för februari månad är läget i näringslivet mycket svagare än normalt. Sysselsättningen har

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

REGIONSIFFROR 17 MARS 2016

REGIONSIFFROR 17 MARS 2016 REGIONSIFFROR 17 MARS 2016 Lantbruksbarometern 2016: Variation mellan regioner Årets barometer visar att synen på lönsamhet, investeringar och finansiering och många andra frågor skiljer sig mellan regionerna.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 västernorrlands län Swedbank och sparbankerna i samarbete med

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 UPPSALA LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 stockholms län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN JÖNKÖPINGS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN VÄSTMANLANDS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Företagarpanelen Q Västernorrlands län

Företagarpanelen Q Västernorrlands län Företagarpanelen Q2 2013 Västernorrlands län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 4545 intervjuer

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN HALLANDS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

REGIONSIFFROR 19 MARS 2015

REGIONSIFFROR 19 MARS 2015 REGIONSIFFROR 19 MARS 2015 Lantbruksbarometern 2015: Variation mellan regioner Årets barometer visar att synen på lönsamhet, investeringar och finansiering och många andra frågor skiljer sig mellan regionerna.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

RTS KONJUNKTURBAROMETER

RTS KONJUNKTURBAROMETER RTS KONJUNKTURBAROMETER 2009 2009ÅRSKONJUNKTURBAROMETER KonjunkturbarometernpresenterasårligenavRese ochturistnäringenisverige(rts),isamarbete medregionalaturistorganisationer.barometernbaseraspåenkvantitativenkätundersökninghos

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014 1(7) 215-2-2 Stabsenheten Harald Svensson Enheten för idisslare och gris Gunnar Palmqvist Antal förprövade platser för olika djurslag under 214 Jordbruksverket ställer årligen samman uppgifter om antalet

Läs mer