Eksjö kommun Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eksjö kommun Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet"

Transkript

1 Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet Antal sidor: 11

2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod 4 7. Organisation 5 8. Insatser/ resurser för personer med demenssjukdom Primärvården Minnesmottagningen Biståndsenheten Hemtjänst och basal hemsjukvård Stöd till anhöriga med demenssjukdom Dagverksamhet Boende Kommentarer 7 9. Allmänt om demensverksamhet Kompetensutveckling och handledning för personalen Utredning och diagnos Registrering i demensregistret Läkemedel - behandling och uppföljning Styrning och uppföljning Kommentarer Implementering av de nationella riktlinjerna Kommentarer 11 2

3 1. Sammanfattning KPMG har av Eksjö Kommuns revisorer fått i uppdrag att göra en granskning om hur kommunstyrelsen säkerställer en god demensvård i. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år År 2010 presenterade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna omfattar hela vårdkedjan vid demenssjukdom och eftersom en stor del av vården är ett kommunalt ansvar, har riktlinjerna stor bäring på den kommunala nivån. Nedan sammanfattar vi vår granskning Kommunstyrelsen har mål för äldreomsorgen. Det saknas dock specifika mål för demensverksamheten vilket nämnden kan utveckla. Uppföljningen av demensverksamheten har brister. Nämnden bör utveckla uppföljning av genomförandeplaner för att på detta sätt få den enskilde mer delaktig och få en bättre demensvård. Genomförandeplaner påtalas av flertalet intervjuade tjänstemän som ett utvecklingsområde. Vår bedömning är att dessa är av bristande kvalitet och för nämnden bör detta vara ett viktigt utvecklingsområde. De nationella riktlinjerna är inte implementerade i det vardagliga arbetet. Det finns inga kopplingar till lokala handlingsprogram/riktlinjer för demensvård. Detta är en brist för nämnden. Många som arbetar till vardags med äldreomsorgsfrågor har inte tillräcklig kunskap om vad de nationella riktlinjerna innebär. Utbildning bör ges till dem som anses ha behov av denna kunskap. Värdegrundsfrågor bör implementeras i demensarbetet i. 2. Bakgrund KPMG har av Eksjö Kommuns revisorer fått i uppdrag att göra en granskning om hur nämnden säkerställer en god demensvård i. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år År 2010 presenterade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna omfattar hela vårdkedjan vid demenssjukdom och eftersom en stor del av vården är ett kommunalt ansvar, har riktlinjerna stor bäring på den kommunala nivån. Det finns cirka personer med demenssjukdom i Sverige. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre, har en demenssjukdom. Varje år nyinsjuknar cirka personer i en demenssjukdom i Sverige. Utifrån ovanstående uppskattning beräknas att cirka 250 personer har demenssjukdom och att cirka 40 insjuknar per år i. Typiska tecken på demenssjukdom är att minnet och den intellektuella förmågan hos en person gradvis och stadigvarande försämras, som t ex språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga. Behandling är inriktad på att ge den som är sjuk ett så bra liv som möjligt och bromsa 3

4 sjukdomens utveckling. Risken att drabbas av demens ökar ju äldre man är. Det kan vara svårt att upptäcka de tidiga tecknen på demens. De kan yttra sig genom att en person blir mer glömsk än tidigare, får problem att koncentrera sig och svårare att ta initiativ till olika saker. Det vanligaste symtomet är att närminnet försämras. En person med demens kan ha svårt att minnas vad han eller hon gjorde för några timmar sedan, ibland minuter tillbaka, men minns händelser längre tillbaka i tiden. Demens utvecklas oftast långsamt och det kan ta flera år innan symtomen blir tydliga. Ju längre tid sjukdomen pågår, desto svårare får den demente att kommunicera, hitta i sin omgivning och klara praktiska saker i vardagen. Förändringar i humöret förekommer särskilt i senare sjukdomsstadier som yttrar sig som ökad ängslighet, ilska, oro, sömnstörningar och ibland hämningslöshet. Beteendestörningar kan vara svåra att hantera för närstående. I slutstadiet påverkas musklerna och kroppens hållning så att den demente har svårt att röra sig och behöver hjälp i de flesta praktiska situationer. Somliga drabbas också av inkontinens, ofrivilligt läckage, både vad gäller urin och avföring. Det går som regel inte att bota en demenssjukdom, utan hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder inriktas på att lindra symtom och att på olika sätt kompensera för de funktionsnedsättningar som personer drabbas av. Syftet är att underlätta vardagen och ge så god livskvalitet som möjligt under sjukdomens olika skeden. År 2007 beräknades samhällskostnaderna för vård och omsorg till personer med demenssjukdom uppgå till cirka 50 miljarder kronor, varar 85 procent tillföll kommunerna, fem procent landstingen och tio procent de närstående. Det finns inga senare officiella beräkningar men då antalet dementa ökat är denna siffra med stor sannolikhet högre. 3. Syfte Syftet med rapporten är att översiktligt bedöma om hur kommunstyrelsen styr, utformar och följer upp den kommunala demensvården. Ytterligare ett syfte är att bedöma om/hur kommunstyrelsen har implementerat de slutsatser och rekommendationer som de nationella riktlinjerna ger. 4. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller: Tillämpbara interna regelverk, policys, nationella riktlinjer mm. Politiska beslut 5. Ansvarig nämnd/styrelse Granskningen avser kommunstyrelsen. 6. Genomförande/metod Granskningen har genomförts genom: 4

5 Dokumentstudie av relevanta dokument Intervjuer med tjänstemän och politiker Följande dokument har använts som underlag vid granskningen: Nationella riktlinjer för demensvården 2010 Mål och styrdokument för 7. Organisation Inom Äldreomsorgens särskilda boenden finns en intraprenad och fyra kommunala enheter. Inom hemtjänst reglerar LOV (Lagen om valfrihet) verksamheten. Detta innebär att den enskilde kan välja om den skall ha en privat eller kommunal insats. Dock finns i dagsläget ingen LOV-aktör i. 8. Insatser/ resurser för personer med demenssjukdom 8.1 Primärvården Primärvården i Eksjö ansvarar i första hand för förebyggande vård, tidig upptäckt, basal minnesutredning, medicinsk behandling och uppföljning för de personer som är listade vid respektive primärvårdsenhet enligt vårdvalet. Det är framförallt inom primärvårdsnivån som den initiala basala utredningen vid misstanke om demenssjukdom sker. En god kunskap om demenssjukdomar inom primärvårdsnivån är nödvändig för att tidig upptäckt skall kunna ske. Primärvården är också ansvarig för hemsjukvård vilket bland annat innefattar medicinering och hjälp med detta för de personer som har sådant behov. Likaså ansvarar primärvården för kognitiva hjälpmedel för personer i ordinärt boende. 8.2 Minnesmottagningen Vid Minnesmottagningen finns specialistläkare i geriatrik, demenssjuksköterska, arbetsterapeut och undersköterskor. Minnesmottagningen är ett komplement till primärvårdsnivån. Patienter kan komma till Minnesmottagningen på remiss från primärvårdsnivån. Minnesmottagningen skall också fungera som ett expertstöd inom demensområdet för både kommun och primärvård. 8.3 Biståndsenheten Biståndsenheten ansvarar för social utredning, bedömning av behov av insatser samt för uppföljning. Behovsbedömning ska bygga på en helhetssyn av den enskildes situation, möjligheter och behov. Det saknas lokala riktlinjer till hjälp för bedömningen i demensärenden. Bistånds- 5

6 enheten kan vid behov besluta om insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) som t.ex. hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse eller särskilt boende. 8.4 Hemtjänst och basal hemsjukvård Hemtjänsten ansvarar för att biståndsenheten beslut om hemtjänst verkställs. En viktig uppgift är att informera berörd biståndshandläggare om ökade eller förändrade behov av insatser föreligger och att vid behov även slå larm till berörd primärvårdsenhet om behov av kontakt finns. Basal hemsjukvård innebär sjukvård i hemmet upp till sjuksköterskenivå. Behov av dessa insatser bedöms av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det är berörd primärvårdsenhet som ansvarar för att utföra hemsjukvård. 8.5 Stöd till anhöriga med demenssjukdom I finns en organisation för anhörigstöd. En demenssamordnare är verksam i kommunen. Anhörigstödet erbjuder stöd till personer som vårdar och hjälper en närstående. Exempel på stöd är enskilda samtal. Det finns två anhörigcafé i kommunen som är öppet en gång per månad. Insatserna är kostnadsfria och kan ges både med och utan biståndsbeslut. Tjänstemän påtalar i intervjuer att detta stöd till viss del brister och att det kan utvecklas mycket. Detta är uppskattat men är sällan tillgängligt. 8.6 Dagverksamhet Dagverksamheten är en anpassad dagvård, som kan medverka till ett värdigt liv med struktur och mening i vardagen för personen med demenssjukdom. Under vistelsetiden på dagverksamheten har hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterskenivå. Dagvården är öppen fem dagar i veckan och har också en fyra nattöppna platser knutna till sin verksamhet. 8.7 Boende Efter beslut av biståndsenheten kan personer med demenssjukdom erbjudas särskilt boende. Det finns belägg för att hemlika miljöer kan bidra till att minska beteendesymtom, öka välbefinnande och förbättra möjligheten att orientera sig. I finns det fem särskilda boenden. Ett av dessa boenden har speciell inriktning mot demens. Det finns ingen sammanställning över antalet med demenssjukdom i ordinärt boende samt särskilt boende. Kommunala insatser beslutas inte utifrån diagnos utan utifrån behov av insats och därför sammanställs inte sådana uppgifter rutinmässigt. För personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende kan biståndsenheten även besluta om plats på korttidsboende för avlastning av anhöriga eller stimulans för den demenssjuke. 6

7 Figur. Beskrivning av samverkan, vård och omsorg för personer med demenssjukdom Kommentarer Det finns aktiviteter i vardagen för de som är drabbade av demenssjukdom. Både dagverksamhet för enskilda individer och stöd till anhöriga i viss mån. Flera synpunkter framkommer om att detta stöd kan utvecklas. Det finns idag ett specifikt boende för dementa. Skälet till detta uppges att flertalet ärenden inom särskilt boende idag har en demensproblematik varför det är svårt att ha så många platser som i så fall skulle krävas. Vi delar de intervjuades bedömning i detta och vi anser att kunskap i demensfrågor bör vara en självklarhet för alla som arbetar inom äldreomsorgen. Vi anser att kommuner idag helt kan ta bort specifika demensenheter och istället med kunskap på området ge dem med denna problematik aktivering i vardagen. Inom biståndsbedömningen finns (förutom demenssamordnaren) ingen som har specialinriktning mot demensfrågor. För att få till stånd ett bättre samarbete med primärvård och minnesmottagning anser vi att kommunstyrelsen bör överväga om det skall satsas på enskilda med specialkompetens av demens inom biståndshandläggningsorganisationen. Detta skulle också kunna påverka samverkan mellan biståndshandläggningen och övrig demensorganisation positivt. 9. Allmänt om demensverksamhet 9.1 Kompetensutveckling och handledning för personalen För att uppnå en god vård- och omsorg inom arbetet för personer med demenssjukdom krävs att de som arbetar med dessa personer, har en basal omvårdnadskunskap samt kompetens om demenssjukdomar. 7

8 Eftersom arbete med demenssjukdomar innebär att man ofta ställs inför etiska utmaningar och dilemman krävs att personal erbjuds regelbunden handledning och utbildning, som innebär tid för reflektion och praktisk träning. Vi har i den granskning som vi gjort sett att Eksjö satsar en del medel på utbildning i demensfrågor. En större insats för personal inom äldreomsorgen pågår samtidigt som denna granskning gjordes. 9.2 Utredning och diagnos Basal demensutredning genomförs i första hand inom primärvården. I och med Nässjö Minnesmottagnings tillkomst finns ett komplement och ett stöd till primärvården. Den basala demensutredningens fem viktigaste syften är att: * utesluta behandlingsbara orsaker till symtomen * fastställa diagnos alternativt utesluta en demenssjukdom * ge underlag för medicinsk behandling * ge underlag för en god omvårdnad * ge information till och stödja den drabbade och anhöriga En utvidgad demensutredning genomförs då basal utredning inte ger tillräcklig information för att fastställa diagnos. Våra intervjuer visar att flera tjänstemän i dessa frågor inte anser sig varar tillräckligt insatta. 9.3 Registrering i demensregistret Alla nydiagnostiserade patienter ska, efter patientens godkännande, registreras i det Svenska Demensregistret (SveDem). SveDem är ett nationellt kvalitetsregister som drivs med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Registret ger möjligheter till nationella jämförelser av vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Registrets data kan också användas som en del i det lokala kvalitetsarbetet. 1 Denna skyldighet ligger främst på primärvården då de diagnosticerar. 9.4 Läkemedel - behandling och uppföljning En viktig aspekt i läkemedelsbehandling för personer med demenssjukdom är att symtomlindrande behandling sätts in i ett tidigt skede. En förutsättning för detta är tidig upptäckt. Regelbunden uppföljning ska göras av läkemedlets effekt och eventuella biverkningar. 10. Styrning och uppföljning Beslut inom särskilt boende och hemtjänst vad gäller demensvården tas av biståndsbedömare. Biståndsbedömningen är helt särskild från de som utför tjänsten dvs. särskilda boenden och hemtjänstorganisationen

9 Kommunstyrelsen har antagit mål för Några exempel på mål är att den enskilde skall ha inflytande över sin situation. För att uppnå detta mål har vi granskat hur rent konkret arbetar med detta. Organisationen bygger på att biståndsbeslut fattas varefter genomförandeplaner på individnivå skall skrivas av utförarna i verksamheten. Enligt de intervjuade biståndshandläggarna saknas flera delar vad gäller utförarnas genomförandeplaner. Enligt de intervjuade tjänstemännen på biståndsbedömarsidan innehåller planerna inte den tydlighet som biståndsbedömarorganisationen vill ha i en genomförandeplan. Praxis enligt socialstyrelsens allmänna råd är att den utförande enheten, vare sig det är en intern eller en extern verksamhet, skall skriva genomförandeplaner. Den bygger på att den insatsen som kommunen fastställer (biståndsbedömning) av den utförande enheten skall beskrivas, av utföraren, i en genomförandeplan. Dessa planer skall innehålla alla de delar som tas upp i ett biståndsbeslut. Det skall vidare redovisas på individnivå hur man avser att arbeta för att hjälpa den enskilde. Där skall också redovisas mål för den enskilde brukaren och hur man vill uppnå dem. Eventuella brister i genomförandeplanerna kan, enligt de intervjuade, få som konsekvens att det blir problem med uppföljning för nämnden på individnivå. Genomförandeplanerna är enligt flera intervjuade tjänstemän av bristande kvalité. Detta påtalas främst av biståndshandläggarna. Chefstjänstemän påtalar å sin sida att det finns genomförandeplaner men att kvalitén kan vara bristande i vissa fall. Socialstyrelsen påtalar i de nationella riktlinjerna behovet av årliga uppföljningar inom demensvården, vad gäller läkemedelsbehandling, kognition och funktionsförmåga samt allmäntillstånd. Det finns ingen specifik uppföljning av demensvården enligt de tjänstemän som intervjuats. Rutiner finns visserligen för att uppföljningen sker utifrån granskning av genomförandeplan tillsammans med personal och anhöriga. Vi har dock inte kunnat verifiera att biståndsbedömarorganisationen deltar i denna uppföljning. Dessutom har flertalet intervjuade påtalat att uppföljningar av genomförandeplaner behöver utvecklas i kommunen. Vad gäller hemtjänst, finns från nämndens sida ingen uppföljning idag. Organisationen för en diskussion om hur en sådan uppföljning skulle kunna se ut. Kommunstyrelsen bör följa upp hur genomförandeplaner hanteras en gång per år. Detta är ett utvecklingsområde för kommunstyrelsen Kommentarer Biståndshandläggarfunktionen är en mycket viktig funktion i den kommunala verksamheten. Här genereras den verksamhet som ska bedrivas och därmed även kostnader. I Eksjö finns en enhet som arbetar med biståndsbedömning inom äldreomsorgen. De intervjuer vi gjort påvisar att genomförandeplaner som finns inom nämndens demensverksamhet, i äldreomsorgen, av flertalet intervjuade bedöms ha bristande kvalitet. Planen enligt Socialstyrelsens riktlinjer skall innehålla mål samt delaktighet för den enskilde. Vår bedömning är att kommunstyrelsen bör göra en djupare interngranskning av detta och att kommunstyrelsen bör arbeta fram rutiner för denna uppföljning. Kommunstyrelsen har ingen specifik uppföljning av kommunens särskilda boenden i demensärenden och således får KS ingen specifik information. Det är vår bedömning att det inte heller finns rutiner för uppföljning inom hemtjänsten för brukare med demensproblematik. 9

10 Vi har inte kunnat hitta någon uppföljning av denna verksamhet och detta behöver utvecklas. Bristen har också verifierats i samtal med chefstjänstemän. Vi bedömer att detta är viktigt för KS då väldigt mycket av äldreomsorgens demensverksamhet finns inom hemtjänst. Vi vill påtala att uppföljningar av biståndsbeslut inom demensverksamheten och uppföljning av genomförandeplaner i demensärenden är områden där det finns brister i. Detta bör kommunstyrelsen följa upp. Vi föreslår vidare att en fördjupning görs vad gäller genomförandeplaner inom demensverksamheten i äldreomsorgen. Genomförandeplaner är grunden för att en bra uppföljning skall kunna göras. Vi anser att biståndsbedömare som fattat originalbeslutet för individen bör delta i uppföljningar av ärenden då man på det sättet kan få synpunkter på när de anser att genomförandeplanerna saknar väsentliga delar. 11. Implementering av de nationella riktlinjerna I intervju med tjänstemän framkommer att det finns enskild kunskap om de nationella riktlinjerna. På kommunens hemsida saknas länk till dessa riktlinjer. De nationella riktlinjerna har lagt fokus vid att grundliga utredningar skall göras vid demensproblematik. Förutom grundliga basutredningar, poängteras de utvidgade demensutredningar som kan göras. Flertalet biståndsbedömare påtalar att man idag inte känner till denna utredningsmetod och man använder sig inte av detta vid utredningar vilket också gäller utvidgade demensutredningar. Vid samtal med tjänsteman med specialistkunskaper dementeras detta delvis och hon påtalar att det delvis används i verksamheten. Utredningstekniken används dock mest inom primärvården. De områden som de nationella riktlinjerna lyfter fram är: Utredning för de med misstänkt demenssjukdom Det multiprofessionella teamarbetet Uppföljning Läkemedelsbehandling Dagverksamhet Vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom Anhörigstöd Man påtalar också i de nationella riktlinjerna behovet av årliga uppföljningar inom demensvården, vad gäller läkemedelsbehandling, kognition och funktionsförmåga samt allmäntillstånd. I de nationella riktlinjerna påtalas också behovet av utredningar och uppföljningar kopplade till beteendemässiga störningar inom demensvården. Värdegrundsfrågor är också en central del i de nationella riktlinjerna. s har inget lokalt vårdprogram/riktlinjer för demensarbetet och har inte heller implementerat dessa delar i verksamheten. En tjänsteman som har specialistkunskap på området uppfattar att många av de saker som poängteras i de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen används i vardagligt arbete men att det saknas lokala program och riktlinjer som har direkta kopplingar till de nationella riktlinjerna som utformats av Socialstyrelsen. 10

11 11.1 Kommentarer Vår bedömning är att de nationella riktlinjerna som Socialstyrelsen tagit fram inte är implementerade i det vardagliga arbetet och att det inte finns dokumenterat i kommunens styrdokument. Detta innebär att ingen formell politisk koppling finns. Således finns inte styrningen från den politiska organisationen. Samverkan med landstinget i dessa frågor är av vikt. Vi anser att implementeringen av detta är ett viktigt område för i det fortsatta arbetet med demensvård. Vår bedömning är att vissa delar som är centrala i de nationella riktlinjerna används i det vardagliga arbetet. Avlastning till anhöriga finns i olika former t.ex. dagverksamhet. Det finns också i viss mån annat stöd till anhöriga. Kunskapen i kommunen kring vad de nationella riktlinjerna innebär är dock mycket bristfällig för de tjänstemän som inte har någon specialistkunskap på området. Kommunen bör utveckla arbetet med att ge information eller utbildning till dem som jobbar med dessa frågor på vardaglig basis. Speciellt viktigt är det för biståndshandläggare. Vidare är det vår bedömning att det bör upprättas lokala riktlinjer/demensprogram och att de nationella riktlinjerna därmed implementeras i kommunens demensverksamhet. Dessa lokala riktlinjer bör sedan antas av KS. Detta är ett utvecklingsområde för KS. Vad gäller värdegrundsfrågor som påtalas som en viktig del i de nationella riktlinjerna för demensvården så har detta enligt intervjuer inte arbetats igenom i kommunen. Tjänstemän har också påtalat detta som ett utvecklingsområde. Det är vår bedömning att värdegrundsfrågor bör ingå i det framtida lokala demensprogrammet. Dag som ovan Tommy Nyberg KPMG 11

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Inledning Socialstyrelsen har baserat rekommendationerna på bästa tillgängliga kunskap om åtgärders effekter, kostnader och kostnadseffektivitet för personer

Läs mer

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap Demenssjukdom Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap 1 NATIONELLA RIKTLINJER Hur kan de nationella riktlinjerna hjälpa

Läs mer

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN Reviderad 2016-10-31, ansvar kommunens demenssjuksköterska INLEDNING Demenssjukdom innebär att man lever med en nedsatt kognitiv förmåga. Demenssjukdom är

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens en folksjukdom Demens, ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd där hjärnskador leder till kognitiva funktionsnedsättningar. 160 000 människor

Läs mer

Värmdö kommun. Demensvården Uppföljning av tidigare granskning. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2013-05-23 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Demensvården Uppföljning av tidigare granskning. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2013-05-23 Antal sidor: 10 Demensvården Uppföljning av tidigare granskning Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 10 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN Revisionsrapport NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD Bilaga: SANDVIKEN Margaretha Larsson Christina Karlsson Samgranskning Landstinget Gävleborg, Gävle, Ockelbo, Sandviken och Söderhamnskommuner NATIONELLA

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Rubrik på lämplig Demens yta i motivet

Rubrik på lämplig Demens yta i motivet Rubrik på lämplig Demens yta i motivet Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Vägvisare demens Upplands-Bro kommun och Stockholms läns landsting Demens hör till en av de största folksjukdomarna. I Sverige

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Nationell utvärdering - syfte Värdera

Läs mer

Stimulansmedel inom demensområdet

Stimulansmedel inom demensområdet VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stefan Ivarsson Projektledare Rapport Stimulansmedel 1 (6) Stimulansmedel inom demensområdet Katrineholms kommun 2 (6) Sammanfattning Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Remissversion publicerad 23 november 2016 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Remissversion publicerad 23 november 2016 Övergripande tidsplan 23 nov HöstenHö 2016 10 feb 2017 vår/sommar 2017 Publicering av Remissversionen

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer med demenssjukdom

Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer med demenssjukdom Vård, omsorg och IFO Lena Mossberg lena.mossberg@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 8 juni 2016 1(5) Diarienummer KSN 2016 000144 167 Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer

Läs mer

Demensvård Vellinge kommun

Demensvård Vellinge kommun Demensvård Vellinge kommun -stöd, resurser och kompetens Nationella demensriktlinjer Basal demensutredning kontra utvidgad demensutredning Personcentrerad vård och omsorg Uppföljning minst en gång per

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD UPPDRAGSHANDLING

KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD UPPDRAGSHANDLING 2011-11-24 KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD 1994 50.000 INVÅNARE 2011 75.000 INVÅNARE UPPDRAGSHANDLING Genomföra uppsökande och förebyggande hembesök hos

Läs mer

TEMA PSYKISK OHÄLSA/KONFUSION

TEMA PSYKISK OHÄLSA/KONFUSION Modell för att finna personer med demenssjukdom tidigt och därefter kunna erbjuda relevanta stödåtgärder Varje år är det cirka 24 000 personer som nyinsjuknar i demenssjukdom. Vi kan räkna med att år 2050

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Lokala samverkansrutiner för personal på avdelningen för myndighetsutövning

Lokala samverkansrutiner för personal på avdelningen för myndighetsutövning Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för personal på avdelningen för myndighetsutövning 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt

Läs mer

Indikatorer. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Bilaga 3

Indikatorer. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Bilaga 3 Indikatorer Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Bilaga 3 Innehållsförteckning Indikatorer som är uppföljningsbara med dagens datakällor... 3 Indikator 1: Behandling med demensläkemedel...

Läs mer

Att leva gott med demens. Projekt med stimulansbidrag Högsbo

Att leva gott med demens. Projekt med stimulansbidrag Högsbo Att leva gott med demens Projekt med stimulansbidrag Högsbo 2007-2010 Mötesplats äldreomsorg 5 maj 2011 Monika Häggh demensundersköterska Malin Birath demenssjuksköterska 10 maj 2011 1 Innehåll Målsättning

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom!

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ann-Katrin Edlund, leg ssk, landskoordinator SveDem Eva Granvik, leg ssk, landskoordinator BPSD-registret Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ordet kvalitetsregister

Läs mer

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen Erfarenheter av Tidiga tecken Josefin Wikner Christina Karlsen Kungsbacka kommun En av sex kommuner i Halland 78890 invånare Ger stöd åt ca 750 personer (LSS) 25 bostäder med särskild service 20 dagliga

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för arbetsterapeut Väsby Rehab

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för arbetsterapeut Väsby Rehab Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för arbetsterapeut Väsby Rehab 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. 1 Knäckområden Basal demensutredning riktar sig till landsting Utvidgad demensutredning riktar till landsting

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd

Läs mer

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2010-12-07 p 7 2010-11-05 Handläggare: Anna Forssell Gunilla Malmefeldt Peter Lundqvist Implementering av nationella riktlinjer

Läs mer

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst VÄGLEDNING Checklista demens Hemtjänst Känns mycket tryggare och bättre. Vi lär oss nya saker om personen. Alla blir mer delaktiga. Kvalitetslyftande för alla. Bättre struktur. Det är några erfarenheter

Läs mer

En nationell strategi för demenssjukdom. Kortversion av underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022

En nationell strategi för demenssjukdom. Kortversion av underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022 En nationell strategi för demenssjukdom Kortversion av underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för personal på minnesmottagning

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för personal på minnesmottagning Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för personal på minnesmottagning 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Uppsala 2014-11-21 Nationell

Läs mer

Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått

Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått 2010-2011 Rehabilitering Verksamhet Utförare/anordnare Fördelad Sinnenas Trädgård Socialtjänsten,

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 stöd för styrning och ledning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholm län

Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholm län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner-Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (3) HSN 2016-1149 Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana

Läs mer

God vård och omsorg vid demenssjukdom

God vård och omsorg vid demenssjukdom God vård och omsorg vid demenssjukdom i Värmland Eskilstuna 19 sep 2014 Bakgrund: Implementering Nationella riktlinjer Demens Värmland År 2009-2014 Dialogseminarium Information till allmänläkare och slutenvården

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av demensboenden i tre av länets kommuner. Meddelande 2006:15 Verksamhetstillsyn av demensboenden i tre av länets kommuner. Utgiven av: Ansvarig enhet:

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Värmland 2015-03-04 Nationell

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Region Skåne 2014-11-04 Nationell utvärdering

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011 Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom Revisionsrapport KPMG AB 31 mars 2011 Revrapp Olofström.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig nämnd/styrelse 1 5. Metod 1 6.

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland Vad är demens? Sjukdomsprocess som drabbar hjärnan. Progredierande. Påverkar högre kortikala funktioner minnet/intellektet, personligheten. Orsakar funktionsbortfall. Demenssjukdomar är vanliga och kommer

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSPROGRAM KRING PERSONER MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV SVIKT I BROMMA I KORTFORM

LOKALT SAMVERKANSPROGRAM KRING PERSONER MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV SVIKT I BROMMA I KORTFORM LOKALT SAMVERKANSPROGRAM KRING PERSONER MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV SVIKT I BROMMA I KORTFORM SAMARBETE MELLAN PRIMÄRVÅRDEN, PRIMÄRVÅRDSREHAB, BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING, LÄKARE I SÄRSKILT BOENDE

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Rutin vid demens för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Bakgrund Till grund för rutinen ligger den länsgemensamma demensmodellen Annas led- för trygg och säker demensvård. Annas led är

Läs mer

Handlingsplan inom Demensvård i Marks Kommun

Handlingsplan inom Demensvård i Marks Kommun Handlingsplan inom Demensvård i Marks Kommun För att kunna ge en bra vård till personer med Demenssjukdom behöver du arbeta utifrån följande lagar: hälso- och sjukvårdslagen(hsl), socialtjänstlagen(sol)

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Eksjö kommun. Basgranskning av Äldreomsorgen Styrning och ledning Revisionsrapport Antal sidor: 10

Eksjö kommun. Basgranskning av Äldreomsorgen Styrning och ledning Revisionsrapport Antal sidor: 10 Eksjö kommun Basgranskning av Äldreomsorgen Styrning och ledning Revisionsrapport 2012-08-23 Antal sidor: 10 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet

Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet - Men hur når vi dit? Wilhelmina Hoffman - Svenskt Demenscentrum & Stiftelsen Silviahemmet Demens betyder - Att jag behöver din hjälp - Att jag behöver

Läs mer

Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017

Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017 Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017 Välkommen! Hur kan SveDem bidra till en fortsatt förbättrad vård och omsorg för personer med demenssjukdom i Värmland? SveDem som arbetsverktyg Nuläge Förbättringsområden

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Ett samarbete mellan Kommunen, primärvården och Nackageriatriken Lokalt vårdprogram Demens Värmdö

Ett samarbete mellan Kommunen, primärvården och Nackageriatriken Lokalt vårdprogram Demens Värmdö Lokalt vårdprogram Demens Värmdö Ett samarbete mellan Kommunen, primärvården och Nackageriatriken 1 Innehåll Arbetsgrupp... 2 Bakgrund... 3 Mål... 3 Övergripande inriktning... 3 Processkarta... 4 I Värmdö

Läs mer

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011 Identifiera minst en person som kan tänka sig att vara med i fortsatt utvecklingsarbete. Fråga 1 Hans D. Enligt riktlinjerna Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör säkerställa ett multiprofessionellt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

Helle Wijk. Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet

Helle Wijk. Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet Att möta personer med demens Helle Wijk Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet Vad innebär det att vara demenssjuk? Kropp som sviktar Intellekt som

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Nationell utvärdering

Nationell utvärdering Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Länsseminarium Gävleborg 2015-03-17

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

Ettdemensvänligtsamhälle

Ettdemensvänligtsamhälle Ettdemensvänligtsamhälle Men hurnårvi dit? Wilhelmina Hoffman - Svenskt Demenscentrum& Stiftelsen Silviahemmet Vad innebär då ett demensvänligt samhälle? Demens betyder -Att jag behöver din hjälp - Att

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer