KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (152)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen. De är valda för tiden Kommunfullmäktiges presidium består av Ethel Duvskog, ordförande, Kenneth Hake förste vice ordförande och Carl-Eric Birgersson, andre vice ordförande. Kommunsekreterare/kommunjurist Johan Abrahamson tjänstgör som kommunfullmäktiges sekreterare. Närvaro Enligt bifogade närvarolista. Kungörelse Kungörelse om sammanträdet och de därvid förekommande ärendena har anslagits på kommunens anslagstavla, översänts till biblioteken, lagts ut på hemsidan samt översänts med post till envar fullmäktig och ersättare. Kungörelse om tid och plats för sammanträdet har införts i Karlshamns Allehanda och Sydöstran den Justering Kommunfullmäktige utser Marco Gustafsson och Paul Hedlund att jämte ordföranden justera protokoll från sammanträdet klockan 15 på kommunkansliet, Rådhuset, Karlshamn. Omfattning Vid sammanträdet behandlas de i det följande under upptagna ärendena. Sammanträdet pågår kl Vid protokollet Justerat Johan Abrahamson Ethel Duvskog Marco Gustafsson Paul Hedlund _

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Aili Martinsson

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF 66 En hållbar brukarorienterad organisation...på väg" information från omsorgschef Christel Jönsson KF 67 Kvalitetsredovisning Karlshamns kommuns utbildningsverksamhet 2010 information från utvecklingssamordnare Ingrid Stoltz KF 68 Förslag avseende ändring av förbundsordning samt nytt namn för Vårdförbundet Blekinge KF 69 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde KF 70 Svar på motion om näringslivspolitiken i Karlshamns kommun KF 71 Arbetsordning för kommunfullmäktige KF 72 Reglemente och arbetsordning för styrelse och nämnder KF 73 Gemensam utformning av protokoll för fullmäktige, styrelse, nämnder och bolag KF 74 Taxor och avgifter, turistverksamheten KF 75 Anslag till omläggning av tak Stiftelsen för Skottsbergskagårdens bevarande KF 76 Ansökan om stöd för samlingslokal, Biograf Metropol KF 77 Ansökan om medfinansiering för projekt Nytorpet KF 78 Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet FINSAM KF 79 Inkomna motioner KF 80 Ärenden för kännedom Olofströms kommuns beslut att godkänna förslag från Västblekinge Miljö AB ang. investering i rötningsanläggning Årsredovisning 2010 för Kreativum i Blekinge AB Årsredovisning 2010 för Stiftelsen Elektronikcentrum i Svängsta KF 81 Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige (Leo Cutlip, M) KF 82 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen (efter Stig Werner, SD) KF 83 Fyllnadsval av suppleant i styrelsen för Karlshamnsbostäder AB (efter Leo Cutlip, M) KF 84 Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden (efter Fredrik Nordin, M)

4 Sida 125 Datum Nr Namn Närvaro Ersättare Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1 Ethel Duvskog, ordf S X 2 Kenneth Hake, 1 v ordf S X 3 Carl-Eric Birgersson, 2 v ordf M X 4 Sven-Åke Svensson S X 5 Per-Ola Mattsson S X 6 Anita Martinsson S X 7 Jan Bremberg S X 8 Suzanne Svensson S Leif Håkansson 9 Johan Lindstén S Johannes Nilsson 10 Christel Jonasson S X 11 Tobias Folkesson S X 12 Elise Wåhlin S X 13 Lena Sandgren S X 14 Johnny Persson S X 15 Linn Nilsson S X 16 Anders Karlsson S Göran Svensson 17 Anki Hansson S X 18 Anders Holmberg S Jan-Åke Oscarsson 19 Camilla Andersson S X 20 Jan-Åke Berg S X 21 Vivianne Andersson S X 22 Marco Gustafsson C X 23 Per-Ivar Ivarsson C X 24 Gert Åkesson C X 25 Paul Hedlund FP X 26 Lennarth Malm FP X 27 Jonna Lindell FP Gun Hedlund 28 Laila Johansson KD X 29 Marco Paulsson M X 30 Bärthil Ottosson M X

5 Sida 126 Datum Nr Namn När- Varo Ersättare Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 31 Britt Kilsäter M X 32 Per Erlandsson M Pirkko Karppi 33 Iréne Ahlstrand-Mårlind M X 34 Leo Cutlip M Åsa Nilsson fr o m Lars Pröjtz M 36 Anders Svensson M X 37 Magnus Gärdebring M X 38 Cecilia Holmberg M X 39 Anders Englesson MP X 40 Anna Atmander MP X 41 Sara Månsson MP X 42 Johanna Karlsson MP X 43 Per Atmander MP Ingrid Ågård 44 Jens Henningsson V X 45 Eva Olsson-Bengtsson V X 46 Stig Werner OBER X 47 Karl Müller SD 48 Kent Sohl OBER 49 Karin Lange SD 50 Henrik Gustafsson SD X 51 Lars Jeppsson K X Ulf Olsson t o m 66

6 Sida 127 Datum Nr Namn När- Varo Ersättare Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Anteckning 1 Mats Lindstén S Renee Svensson S Leif Håkansson S X 4 Kerstin Gustafsson S Johannes Nilsson S X 6 Ingrid Hagberg-Hake S Göran Svensson S X 8 Inger Löfblom-Sjöberg S Jan-Åke Oscarsson S X 10 Sirkka Kahilainen S X 11 Lena Häggblad C Ola Persson C Urban Thuresson FP Gun Hedlund FP X 15 Britt Jämstorp KD X 16 Lennart Ung KD X 17 Edward Törnqvist M Robert Elmstedt M Richard Jönsson M Åsa Nilsson M X Tj. Fr o m Pirkko Karppi M X 22 Nils Odenberger M Gun Hedlund MP Ingrid Ågård MP X 25 Thomas Qvarnström MP Tommy Larsson V Karin Johansson V X 28 Kenneth Björnekrans OBER vakant SD vakant SD Tim Remen OBER Ulf Olsson K X Tj. t o m Leif Niklasson K -----

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF En hållbar brukarorienterad organisation på väg Omsorgschefen Christel Jönsson informerar om En hållbar brukarorienterad organisation och det nationellt uppmärksammade kvalitetsarbetet inom omsorgsförvaltningen. Organisationen har utvecklat ledarskapet och betonar att brukarens behov ska styra resurstilldelning och att samma förutsättningar för vård och omsorg skall gälla oavsett var man bor i kommunen. Projektet har bl.a. tagit sikte på vad som är brukartid, den tid som vårdtagaren får den biståndsbedömda hjälpinsatsen och kringtiden, den tid som personalen bl.a. förflyttar sig mellan vårdtagarna. Kommunfullmäktige beslutar att ta informationen till dagens protokoll.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Kommunfullmäktige KF Kvalitetsredovisning avseende Karlshamns kommuns utbildningsverksamhet 2010 Kvalitetsredovisning för 2010 som omfattar förskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, skolhälsovård, fritidsgårdar, resurscenter, Ire natur- och kulturskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Kvalitetsredovisningen är upprättad för att tillgodose statens intresse att följa utvecklingen av kommunens utbildningsverksamhet och dess resultat. Redovisningen fungerar också som stöd för att utveckla och förbättra verksamheten genom att resultatet och arbetet med att uppfylla verksamheternas mål synliggörs och analyseras. Beslutsunderlag Utbildningschefens tjänsteskrivelse Kvalitetsredovisning 2010 (finns tillgänglig på kommunkansliet) Utvecklingssamordnare Ingrid Stoltz lämnar en redovisning vid sammanträdet och framför att Resultatet och måluppfyllelsen är god till mycket god beroende på mål och verksamhet och att ett antal utvecklingsområden har identifierats i anslutning till detta. I ärendet yttrade sig även Anders Englesson, Gun Hedlund och förvaltningschef Jörgen Funestad. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet och lägga kvalitetsredovisningen till handlingarna.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 68 KS Förslag avseende ändring av förbundsordning samt nytt namn för Vårdförbundet Blekinge Sammanfattning Vid direktionens sammanträde beslutades att Vårdförbundet ska lämna förslag till medlemskommunerna avseende förändringar i förbundsordningen. Samtidigt föreslår direktionen ett namnbyte på förbundet. Beslutsunderlag Skrivelse från Vårdförbundet Blekinge Förslag till förbundsordning Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till ändring av förbundsordning samt nytt namn för Vårdförbundet Blekinge. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till ändring av förbundsordning samt nytt namn för Vårdförbundet Blekinge. Expedieras Vårdförbundet Blekinge Karlskrona kommun Ronneby kommun Olofströms kommun Sölvesborgs kommun författningssamlingen

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 69 KS Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har utarbetat nytt förslag till taxa, med anledning av ny Plan- och bygglag daterad januari 2011, för byggnadsnämndens verksamhet. SKL:s taxekonstruktion innebär i princip att mindre och enklare ärenden blir billigare för den sökande medan övriga ärenden blir något dyrare. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens protokoll Plan- och bygglovtaxa mars 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 räkneexempel. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta framlagda förslag till ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Den nya taxan ska träda i kraft då den nya Plan- och bygglagen träder i kraft att upphäva tidigare beslut om taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen av kommunfullmäktige , 126. Kommunfullmäktige beslutar att anta framlagda förslag till ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Den nya taxan ska träda i kraft då den nya Plan- och bygglagen träder i kraft att upphäva tidigare beslut om taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen av kommunfullmäktige , 126. att denna paragraf förklaras för omedelbart justerad. Ethel Duvskog Marco Gustafsson Paul Hedlund Expedieras byggnadsnämnden ekonomichefen författningssamlingen

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF AU KF 70 KS 126 AU Motion om näringslivspolitiken i Karlshamns kommun Sammanfattning Gun Hedlund (Fp) föreslår i en motion - att möjligheten att erbjuda s.k. microlån till ungdomar som vill starta nya företag snarast utreds - att särskilda företagscoacher anställs med hjälp av EU-bidraget för att vägleda och stödja arbetslösa att starta nya företag - att stödet till Unga Företagare utökas och samarbetet intensifieras - att samarbetet med Kreativum också inriktas så att verksamheten aktivt skall stödja framtagandet av nya företagsidéer - att marknadsföringen av Karlshamn som företagsvänlig kommun intensifieras. Yttrande beredning Motionen har överlämnats till näringslivsenheten för yttrande. Beslutsunderlag Motion Näringslivschefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets beslut på kommunstyrelsens vägnar: Arbetsutskottet beslutar att återremittera motionen till näringslivschefen för att undersöka dels möjligheten att lämna kommunala så kallade Microlån dels möjligheten att i samarbete med Kreativum stödja nya företagsidéer. Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag Näringslivschefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF att kommunens arbete med arbetslösa ungdomar utökas från Navigatorporten till ett navigatorcentrum där kommunen samverkar med arbetsmarknadens olika aktörer för att vägleda ungdomar till olika former av arbeten eller utbildning att i samarbete med bl.a. ALMI, Nyföretagarcentrum, BBI, Ung Företagssamhet och Kreativum verkar för och stödja hållbara företagsidéer att intensifiera marknadsföringen av Karlshamn som en företagsvänlig kommun såväl nationellt som internationellt. att i övrigt hänvisa till näringslivsenhetens yttrande och därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens arbete med arbetslösa ungdomar utökas från Navigatorporten till ett navigatorcentrum där kommunen samverkar med arbetsmarknadens olika aktörer för att vägleda ungdomar till olika former av arbeten eller utbildning att i samarbete med bl.a. ALMI, Nyföretagarcentrum, BBI, Ung Företagssamhet och Kreativum verkar för och stödja hållbara företagsidéer att intensifiera marknadsföringen av Karlshamn som en företagsvänlig kommun såväl nationellt som internationellt. att i övrigt hänvisa till näringslivsenhetens yttrande och därmed anse motionen besvarad. Yrkande Paul Hedlund med instämmanden av Per-Ola Mattsson och Marco Paulsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Jeppsson yrkar avslag på tredje att- satsen. Proposition 1 Ordföranden ställer först proposition på om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag vad avser första att-satsen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla densamma.

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Proposition 2 Ordföranden ställer därefter proposition på om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag vad avser andra att-satsen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla densamma. Proposition 3 Ordföranden ställer därefter proposition på om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag vad avser fjärde att-satsen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla densamma. Proposition 4 Ordföranden ställer slutligen proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Lars Jeppssons avslags yrkande vad avser tredje att-satsen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens arbete med arbetslösa ungdomar utökas från Navigatorporten till ett navigatorcentrum där kommunen samverkar med arbetsmarknadens olika aktörer för att vägleda ungdomar till olika former av arbeten eller utbildning att i samarbete med bl.a. ALMI, Nyföretagarcentrum, BBI, Ung Företagssamhet och Kreativum verkar för och stödja hållbara företagsidéer att intensifiera marknadsföringen av Karlshamn som en företagsvänlig kommun såväl nationellt som internationellt. att i övrigt hänvisa till näringslivsenhetens yttrande och därmed anse motionen besvarad. Expedieras näringslivschefen

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 71 KS Arbetsordning för kommunfullmäktige Sammanfattning Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett justerat förslag av kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har varit remitterat till de politiska partierna för synpunkter. Beslutsunderlag Förslag till arbetsordning Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. Expedieras KF:s presidium KF:s samtliga ledamöter och ersättare författningssamlingen

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 72 KS Reglemente och arbetsordning för styrelse och nämnder Sammanfattning Kanslichefen har överlämnat förslag till reglemente och arbetsordning för styrelse och nämnder. Reglemente och arbetsordning har remitterats till respektive nämnd för synpunkter. Beslutsunderlag Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola (BUS-nämnd) Reglemente för gymnasienämnden Reglemente för kulturnämnden Reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV-nämnd) Reglemente för byggnadsnämnden Reglemente för fritidsnämnden Reglemente för tekniska nämnden Reglemente för omsorgsnämnden Reglemente för socialnämnden Reglemente för valnämnden Reglemente för överförmyndarnämnden Arbetsordning för styrelse och nämnder. Kommunfullmäktige beslöt , 54, att månadsrapportering upprättas för kommunkoncernen följande månader: februari, april, maj, augusti, september och november. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att göra följande justering under rubriken Generellt i samtliga nämndsreglementen: - månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive uppföljningsmånads utgång Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reglemente och arbetsordning för styrelse och nämnder.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Kommunfullmäktiges ordförande Ethel Duvskog, anmäler att Reglementet för överförmyndarnämnden inte kommer att bli föremål för beslut vid dagens sammanträde, då överförmyndarnämnden inte har fått möjlighet att yttrat sig i ärendet. Yrkande Sven-Åke Svensson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I ärendet yttrar sig även Vivianne Andersson. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente och arbetsordning för styrelse och nämnder med undantag av överförmyndarnämnden. Expedieras kommunstyrelsen nämnden för barn, ungdom och skola (BUS-nämnd) gymnasienämnden kulturnämnden nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV-nämnd) byggnadsnämnden fritidsnämnden tekniska nämnden omsorgsnämnden socialnämnden valnämnden författningssamlingen

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 73 KS Gemensam utformning av protokoll för fullmäktige, styrelse, nämnder och bolag Sammanfattning Det finns skäl att se över den av kommunstyrelsen antagna mallen för protokoll. Kanslichefen har i samverkan med en referensgrupp tagit fram ett förslag till mall med motiveringen att protokollen ska vara lättlästa och lättillgängliga såväl fysiskt som digitalt. Genom samsyn och utbildning bedömer kanslichefen att den nya mallen ska kunna användas i alla beslutande organ i koncernen vid halvårsskiftet Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifogat förslag till protokollsmall från och med halvårsskiftet 2011 ska användas i alla beslutande organ i hela kommunkoncernen att det ska vara möjligt att läsa alla kommunkoncernens protokoll på webben att i samrådsorgan och andra partsammansatta organ ska minnesanteckningar skrivas att den grafiska profilen för Karlshamns kommun ska anpassas i den del den avser protokollskrivning samt att protokollsutformningen ska utvärderas efter ett år. Yrkande Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Kenneth Hake yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I ärendet yttrar sig även Marco Paulsson. Kommunfullmäktige beslutar

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF att bifogat förslag till protokollsmall från och med halvårsskiftet 2011 ska användas i alla beslutande organ i hela kommunkoncernen att det ska vara möjligt att läsa alla kommunkoncernens protokoll på webben att i samrådsorgan och andra partsammansatta organ ska minnesanteckningar skrivas att den grafiska profilen för Karlshamns kommun ska anpassas i den del den avser protokollskrivning samt att protokollsutformningen ska utvärderas efter ett år. Expedieras kommunstyrelsen samtliga nämnder samtliga bolag brottsförebyggande rådet folkhälsorådet administrativa gruppen informationschefen revisorerna

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 74 KS Taxor och avgifter 2011 för turistverksamheten Sammanfattning Turistbyrån tillämpar en rad taxor inom ramen för verksamheten. Det är taxor för uthyrning av stugor och campingplatser i Kollevik och Långasjönäs. Andra taxor är avgifter för service till besökare, t ex logiförmedling och guidning samt avgifter för service till föreningar, t ex biljettförsäljning. Turistchefen har upprättat ett förslag till taxor och avgifter Beslutsunderlag Turistchefens tjänsteskrivelse Taxor och avgifter, bilaga 3. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna taxor för 2011 att gälla fr o m kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna taxor för 2011 att gälla fr o m kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Expedieras turistchefen ekonomichefen författningssamlingen

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 75 KS Anslag till omläggning av tak på Skottsbergska gården Sammanfattning Stiftelsen Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande har fått ett bidrag från länsstyrelsen till omläggning av taket på gårdens gatuhus med kr. Stiftelsen har nu infordrat och antagit anbud på arbetet. Anbudssumman är , exklusive moms, eller knappt kr med moms. Därutöver tillkommer kostnad för medverkan av antikvarisk kontrollant samt kompletterande arbeten om kr, inklusive moms. Stiftelsen ansöker nu om ett anslag från Karlshamns kommun på kronor för de kostnader som inte täcks av statsbidraget. Beslutsunderlag Skrivelse från ordföranden i Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna ett anslag på kronor ur kommunfullmäktiges anslag till förfogande 2011 för omläggning av tak på Skottsbergska gården. Lena Sandgren deltar inte överläggningen och i beslutet av ärendet. Kommunfullmäktige beslutar att lämna ett anslag på kronor ur kommunfullmäktiges anslag till förfogande 2011 för omläggning av tak på Skottsbergska gården. Expedieras Stiftelsen Skottsbergska gårdens bevarande ekonomichefen

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 76 KS Ansökan om stöd för samlingslokal, Biograf Metropol Sammanfattning Karlshamn har idag en biograf, byggnaden är i privat ägo och hyrs sedan ut till ett företag som driver biografverksamhet. Dagens utveckling inom den digitala tekniken gör att det blir svårare att få tag på film till den äldre teknik som biografen idag är utrustad med. En större investering krävs därmed för att företaget skall kunna fortsätta driva biograf-verksamhet i byggnaden. Företaget har därmed ställt en förfrågan, till Karlshamns kommun om att erhålla ett bidrag om kr per år tre år framöver för att kunna finansiera diverse förbättringar som är nödvändiga för att kunna fortsätta visa film i lokalen. Syftet med bidraget är att ge företaget möjlighet att investera i digital teknik för att utveckla biografen och därmed locka fler biobesökare. Lokalen kommer även fortsättningsvis att kunna nyttjas av föreningar och företag när det inte bedrivs biografverksamhet. De inventarier som ingår i investeringen är portabla och kan förflyttas till en ny lokal när denna finns tillgänglig. Tanken är att en ny biograf skall inrymmas i det nya kulturhuset, till dess att denna byggnad står klar måste dock biografen överleva i de gamla lokalerna. Kulturnämnden har beslutat att tillstyrka bidrag till Biograf Metropol enligt beslutsförslag till kommunstyrelsen Beslutsunderlag Markförvaltarens tjänsteskrivelse Kulturnämndens delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela biografen ett bidrag om kr för 2011 efter att de investeringar som skall göras styrkts av företaget att bidraget för 2011 finansieras genom kommunfullmäktiges anslag till förfogande att ett bidrag om maximalt kr per år kan betalas ut för år 2012 och 2013 och att detta finansieras via budgetberedningen för 2012

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF att bidraget för år 2012 och 2013 betalas ut först efter en avstämning där ekonomisk redovisning erhållits Yrkande Sven-Åke Svensson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I ärendet yttrade sig även Lars Jeppsson. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela biografen ett bidrag om kr för 2011 efter att de investeringar som skall göras styrkts av företaget att bidraget för 2011 finansieras genom kommunfullmäktiges anslag till förfogande att ett bidrag om maximalt kr per år kan betalas ut för år 2012 och 2013 och att detta finansieras via budgetberedningen för 2012 att bidraget för år 2012 och 2013 betalas ut först efter en avstämning där ekonomisk redovisning erhållits. Expedieras Toppab AB ekonomichefen markförvaltaren

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 77 KS Ansökan om medfinansiering för projekt Nytorpet Sammanfattning Ansökan gäller bastuanläggningen vid Stora Kroksjön i Asarum, som Friluftsfrämjandet förvaltar och har ansvaret för och där ideella krafter samverkan för att hålla anläggningen i perfekt skick. Omklädningsrum och duschutrymmen behöver renoveras. Avloppssystemet från dam- och herrduschen, är mer än femtio år gammalt och en miljöanpassad reningsanläggning och avlopp måste nyanläggas för att bastuanläggningen och dess verksamhet skall kunna fortlöpa. Länsstyrelsen kan inom ramen för Landsbygdsprogrammet tillstyrka ett bidrag av kronor under förutsättning att offentlig medfinansiering på kronor garanteras för upprustning av anläggningen. Bengt Martinsson, medlem i föreningen har via en fullmakt från Friluftsfrämjandet fått i uppdrag att driva frågan om att ansöka om projektmedel från Länsstyrelsen. Fritidsnämnden ställer sig bakom ansökan men har inte möjlighet att medfinansiera projektet via 2011 års budget och hänskjuter beslutet till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Fritidsnämndens delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under 2011 tillskjuta kronor ur kommunfullmäktiges medel till förfogande som medfinansiering till projekt Nytorpet. Medfinansiering förutsätter att länsstyrelsen godkänner Friluftsfrämjandets projektansökan. Kommunfullmäktige beslutar att under 2011 tillskjuta kronor ur kommunfullmäktiges medel till förfogande som medfinansiering till projekt Nytorpet. Medfinansiering förutsätter att länsstyrelsen godkänner Friluftsfrämjandets projektansökan.

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Expedieras Bengt Martinsson, Tegelmästarevägen 4, Asarum länsstyrelsen i Blekinge län, Birgitta Jonasson ekonomichefen

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet i Blekinge, FINSAM Revisorerna Samordningsförbundet i Blekinge har granskat förbundets verksamhet för år Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundets årsredovisning godkänns och att Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2010 Revisionsberättelse 2010 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Samordningsförbundets resultat- och balansräkning och att bevilja förbundets styrelse ansvarsfrihet för år Expedieras Samordningsförbundet i Blekinge Karlskrona kommun Olofströms kommun Sölvesborgs kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget Blekinge Revisorerna Samordningsförbundet i Blekinge

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF Inkomna motioner Följande motion har inlämnats: Motion om veckoparkering

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF Ärenden för kännedom Olofströms kommuns beslut att godkänna förslag från Västblekinge Miljö AB ang. investering i rötningsanläggning Årsredovisning 2010 för Kreativum i Blekinge AB Årsredovisning 2010 för Stiftelsen Elektronikcentrum i Svängsta Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande ta informationen till dagens protokoll.

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige I skrivelse har Leo Cutlip (M) uppgivit följande: "Härmed avsäger jag Leo Cutlip, mig min plats i kommunfullmäktige samt alla mina uppdrag. Anledningen är flytt till ort utanför Blekinge. Kommunfullmäktige beslutar att befria Leo Cutlip (M) från hans uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och att hemställa om att länsstyrelsen företar ny röstsammanräkning för utseende av ny ledamot efter honom. Expedieras länsstyrelsen i Blekinge län matrikeln lönesamordnare Agneta Samuelsson hemsidan

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 82 VB Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade att entlediga Stig Werner f.d. (SD) från bl.a. hans uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna har till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Stig Werner nominerat Henrik Gustafsson (SD), Karlshamn. Valberedningens beslut: Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Stig Werner t o m 2014 års utgången välja Henrik Gustafsson (SD), Karlshamn. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Expedieras kommunstyrelsen Henrik Gustafsson matrikeln hemsidan lönesamordnare Agneta Samuelsson

30 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 83 VB Fyllnadsval av styrelsesuppleant i Karlshamnsbostäder AB I skrivelse har Leo Cutlip (M) uppgivit följande: "Härmed avsäger jag Leo Cutlip, mig min plats i kommunfullmäktige samt alla mina uppdrag. Anledningen är flytt till ort utanför Blekinge. Moderata Samlingspartiet har till ny suppleant i styrelsen för Karlshamnsbostäder AB efter Leo Cutlip (M) nominerat Magnus Olsson (M), Karlshamn. Valberedningens beslut: Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att befria Leo Cutlip (M) från hans uppdrag som suppleant i styrelsen för Karlshamnsbostäder AB att till ny suppleant i styrelsen för Karlshamnsbostäder AB efter Leo Cutlip (M) för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2011 t o m ordinarie bolagsstämma 2015 välja Magnus Olsson (M), Karlshamn. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Expedieras Karlshamnsbostäder AB Magnus Olsson matrikeln hemsidan lönesamordnare Agneta Samuelsson

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 84 VB Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden I har Fredrik Nordin (M) uppgivit följande: "Pga av att socialnämnden och tekniska nämnden sammanfaller har jag valt att prioritera socialnämnden. Därför avsäger jag mig mitt politiska uppdrag i tekniska nämnden Moderata Samlingspartiet har till ny ersättare i tekniska nämnden efter Fredrik Nordin (M) nominerat Jimmie Andersson, Karlshamn. Valberedningens beslut: Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att befria Fredrik Nordin (M) från hans uppdrag som ersättare i tekniska nämnden att till ny ersättare i tekniska nämnden efter Fredrik Nordin (M) t o m 2014 års utgången välja Jimmie Andersson, Karlshamn. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Expedieras tekniska nämnden Jimmie Andersson matrikeln hemsidan lönesamordnare Agneta Samuelsson

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 6 194 (222) Sammanträde den 7 september 2009 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 6 194 (222) Sammanträde den 7 september 2009 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 6 194 (222) Sammanträde den 7 september 2009 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201. Kommunfullmäktige 2007-06-04

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201. Kommunfullmäktige 2007-06-04 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF 106 Besked om fyllnadsval KF 107 Kommunens aktiebolag och kommunalförbund informerar om verksamheten KF 108 Budgetramar för år 2008 KF 109 Ekonomisk

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 291 (329) Kommunfullmäktige 2007-10-01. Sammanträde den 1 oktober 2007 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 291 (329) Kommunfullmäktige 2007-10-01. Sammanträde den 1 oktober 2007 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 291 (329) Sammanträde den 1 oktober 2007 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2003-02-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-19 10 Paragraferna 1-13 KF 1 Demokratiberedningens slutrapport KF 2 Svar på motion om överföring av medel för Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S)

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-02 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping kl 13.00-14.15 Beslutande Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Protokoll 2010-08-10 1 (16) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Avser : 134-145 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin, kl 18.00 Beslutande Lars Månsson (s) Ordförande Else-Maj Nilsson (s) Claes Jönsson (s) Irene Somers (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer