KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (152)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen. De är valda för tiden Kommunfullmäktiges presidium består av Ethel Duvskog, ordförande, Kenneth Hake förste vice ordförande och Carl-Eric Birgersson, andre vice ordförande. Kommunsekreterare/kommunjurist Johan Abrahamson tjänstgör som kommunfullmäktiges sekreterare. Närvaro Enligt bifogade närvarolista. Kungörelse Kungörelse om sammanträdet och de därvid förekommande ärendena har anslagits på kommunens anslagstavla, översänts till biblioteken, lagts ut på hemsidan samt översänts med post till envar fullmäktig och ersättare. Kungörelse om tid och plats för sammanträdet har införts i Karlshamns Allehanda och Sydöstran den Justering Kommunfullmäktige utser Marco Gustafsson och Paul Hedlund att jämte ordföranden justera protokoll från sammanträdet klockan 15 på kommunkansliet, Rådhuset, Karlshamn. Omfattning Vid sammanträdet behandlas de i det följande under upptagna ärendena. Sammanträdet pågår kl Vid protokollet Justerat Johan Abrahamson Ethel Duvskog Marco Gustafsson Paul Hedlund _

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Aili Martinsson

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF 66 En hållbar brukarorienterad organisation...på väg" information från omsorgschef Christel Jönsson KF 67 Kvalitetsredovisning Karlshamns kommuns utbildningsverksamhet 2010 information från utvecklingssamordnare Ingrid Stoltz KF 68 Förslag avseende ändring av förbundsordning samt nytt namn för Vårdförbundet Blekinge KF 69 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde KF 70 Svar på motion om näringslivspolitiken i Karlshamns kommun KF 71 Arbetsordning för kommunfullmäktige KF 72 Reglemente och arbetsordning för styrelse och nämnder KF 73 Gemensam utformning av protokoll för fullmäktige, styrelse, nämnder och bolag KF 74 Taxor och avgifter, turistverksamheten KF 75 Anslag till omläggning av tak Stiftelsen för Skottsbergskagårdens bevarande KF 76 Ansökan om stöd för samlingslokal, Biograf Metropol KF 77 Ansökan om medfinansiering för projekt Nytorpet KF 78 Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet FINSAM KF 79 Inkomna motioner KF 80 Ärenden för kännedom Olofströms kommuns beslut att godkänna förslag från Västblekinge Miljö AB ang. investering i rötningsanläggning Årsredovisning 2010 för Kreativum i Blekinge AB Årsredovisning 2010 för Stiftelsen Elektronikcentrum i Svängsta KF 81 Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige (Leo Cutlip, M) KF 82 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen (efter Stig Werner, SD) KF 83 Fyllnadsval av suppleant i styrelsen för Karlshamnsbostäder AB (efter Leo Cutlip, M) KF 84 Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden (efter Fredrik Nordin, M)

4 Sida 125 Datum Nr Namn Närvaro Ersättare Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1 Ethel Duvskog, ordf S X 2 Kenneth Hake, 1 v ordf S X 3 Carl-Eric Birgersson, 2 v ordf M X 4 Sven-Åke Svensson S X 5 Per-Ola Mattsson S X 6 Anita Martinsson S X 7 Jan Bremberg S X 8 Suzanne Svensson S Leif Håkansson 9 Johan Lindstén S Johannes Nilsson 10 Christel Jonasson S X 11 Tobias Folkesson S X 12 Elise Wåhlin S X 13 Lena Sandgren S X 14 Johnny Persson S X 15 Linn Nilsson S X 16 Anders Karlsson S Göran Svensson 17 Anki Hansson S X 18 Anders Holmberg S Jan-Åke Oscarsson 19 Camilla Andersson S X 20 Jan-Åke Berg S X 21 Vivianne Andersson S X 22 Marco Gustafsson C X 23 Per-Ivar Ivarsson C X 24 Gert Åkesson C X 25 Paul Hedlund FP X 26 Lennarth Malm FP X 27 Jonna Lindell FP Gun Hedlund 28 Laila Johansson KD X 29 Marco Paulsson M X 30 Bärthil Ottosson M X

5 Sida 126 Datum Nr Namn När- Varo Ersättare Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 31 Britt Kilsäter M X 32 Per Erlandsson M Pirkko Karppi 33 Iréne Ahlstrand-Mårlind M X 34 Leo Cutlip M Åsa Nilsson fr o m Lars Pröjtz M 36 Anders Svensson M X 37 Magnus Gärdebring M X 38 Cecilia Holmberg M X 39 Anders Englesson MP X 40 Anna Atmander MP X 41 Sara Månsson MP X 42 Johanna Karlsson MP X 43 Per Atmander MP Ingrid Ågård 44 Jens Henningsson V X 45 Eva Olsson-Bengtsson V X 46 Stig Werner OBER X 47 Karl Müller SD 48 Kent Sohl OBER 49 Karin Lange SD 50 Henrik Gustafsson SD X 51 Lars Jeppsson K X Ulf Olsson t o m 66

6 Sida 127 Datum Nr Namn När- Varo Ersättare Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Anteckning 1 Mats Lindstén S Renee Svensson S Leif Håkansson S X 4 Kerstin Gustafsson S Johannes Nilsson S X 6 Ingrid Hagberg-Hake S Göran Svensson S X 8 Inger Löfblom-Sjöberg S Jan-Åke Oscarsson S X 10 Sirkka Kahilainen S X 11 Lena Häggblad C Ola Persson C Urban Thuresson FP Gun Hedlund FP X 15 Britt Jämstorp KD X 16 Lennart Ung KD X 17 Edward Törnqvist M Robert Elmstedt M Richard Jönsson M Åsa Nilsson M X Tj. Fr o m Pirkko Karppi M X 22 Nils Odenberger M Gun Hedlund MP Ingrid Ågård MP X 25 Thomas Qvarnström MP Tommy Larsson V Karin Johansson V X 28 Kenneth Björnekrans OBER vakant SD vakant SD Tim Remen OBER Ulf Olsson K X Tj. t o m Leif Niklasson K -----

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF En hållbar brukarorienterad organisation på väg Omsorgschefen Christel Jönsson informerar om En hållbar brukarorienterad organisation och det nationellt uppmärksammade kvalitetsarbetet inom omsorgsförvaltningen. Organisationen har utvecklat ledarskapet och betonar att brukarens behov ska styra resurstilldelning och att samma förutsättningar för vård och omsorg skall gälla oavsett var man bor i kommunen. Projektet har bl.a. tagit sikte på vad som är brukartid, den tid som vårdtagaren får den biståndsbedömda hjälpinsatsen och kringtiden, den tid som personalen bl.a. förflyttar sig mellan vårdtagarna. Kommunfullmäktige beslutar att ta informationen till dagens protokoll.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Kommunfullmäktige KF Kvalitetsredovisning avseende Karlshamns kommuns utbildningsverksamhet 2010 Kvalitetsredovisning för 2010 som omfattar förskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, skolhälsovård, fritidsgårdar, resurscenter, Ire natur- och kulturskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Kvalitetsredovisningen är upprättad för att tillgodose statens intresse att följa utvecklingen av kommunens utbildningsverksamhet och dess resultat. Redovisningen fungerar också som stöd för att utveckla och förbättra verksamheten genom att resultatet och arbetet med att uppfylla verksamheternas mål synliggörs och analyseras. Beslutsunderlag Utbildningschefens tjänsteskrivelse Kvalitetsredovisning 2010 (finns tillgänglig på kommunkansliet) Utvecklingssamordnare Ingrid Stoltz lämnar en redovisning vid sammanträdet och framför att Resultatet och måluppfyllelsen är god till mycket god beroende på mål och verksamhet och att ett antal utvecklingsområden har identifierats i anslutning till detta. I ärendet yttrade sig även Anders Englesson, Gun Hedlund och förvaltningschef Jörgen Funestad. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet och lägga kvalitetsredovisningen till handlingarna.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 68 KS Förslag avseende ändring av förbundsordning samt nytt namn för Vårdförbundet Blekinge Sammanfattning Vid direktionens sammanträde beslutades att Vårdförbundet ska lämna förslag till medlemskommunerna avseende förändringar i förbundsordningen. Samtidigt föreslår direktionen ett namnbyte på förbundet. Beslutsunderlag Skrivelse från Vårdförbundet Blekinge Förslag till förbundsordning Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till ändring av förbundsordning samt nytt namn för Vårdförbundet Blekinge. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till ändring av förbundsordning samt nytt namn för Vårdförbundet Blekinge. Expedieras Vårdförbundet Blekinge Karlskrona kommun Ronneby kommun Olofströms kommun Sölvesborgs kommun författningssamlingen

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 69 KS Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har utarbetat nytt förslag till taxa, med anledning av ny Plan- och bygglag daterad januari 2011, för byggnadsnämndens verksamhet. SKL:s taxekonstruktion innebär i princip att mindre och enklare ärenden blir billigare för den sökande medan övriga ärenden blir något dyrare. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens protokoll Plan- och bygglovtaxa mars 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 räkneexempel. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta framlagda förslag till ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Den nya taxan ska träda i kraft då den nya Plan- och bygglagen träder i kraft att upphäva tidigare beslut om taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen av kommunfullmäktige , 126. Kommunfullmäktige beslutar att anta framlagda förslag till ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Den nya taxan ska träda i kraft då den nya Plan- och bygglagen träder i kraft att upphäva tidigare beslut om taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen av kommunfullmäktige , 126. att denna paragraf förklaras för omedelbart justerad. Ethel Duvskog Marco Gustafsson Paul Hedlund Expedieras byggnadsnämnden ekonomichefen författningssamlingen

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF AU KF 70 KS 126 AU Motion om näringslivspolitiken i Karlshamns kommun Sammanfattning Gun Hedlund (Fp) föreslår i en motion - att möjligheten att erbjuda s.k. microlån till ungdomar som vill starta nya företag snarast utreds - att särskilda företagscoacher anställs med hjälp av EU-bidraget för att vägleda och stödja arbetslösa att starta nya företag - att stödet till Unga Företagare utökas och samarbetet intensifieras - att samarbetet med Kreativum också inriktas så att verksamheten aktivt skall stödja framtagandet av nya företagsidéer - att marknadsföringen av Karlshamn som företagsvänlig kommun intensifieras. Yttrande beredning Motionen har överlämnats till näringslivsenheten för yttrande. Beslutsunderlag Motion Näringslivschefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets beslut på kommunstyrelsens vägnar: Arbetsutskottet beslutar att återremittera motionen till näringslivschefen för att undersöka dels möjligheten att lämna kommunala så kallade Microlån dels möjligheten att i samarbete med Kreativum stödja nya företagsidéer. Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag Näringslivschefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF att kommunens arbete med arbetslösa ungdomar utökas från Navigatorporten till ett navigatorcentrum där kommunen samverkar med arbetsmarknadens olika aktörer för att vägleda ungdomar till olika former av arbeten eller utbildning att i samarbete med bl.a. ALMI, Nyföretagarcentrum, BBI, Ung Företagssamhet och Kreativum verkar för och stödja hållbara företagsidéer att intensifiera marknadsföringen av Karlshamn som en företagsvänlig kommun såväl nationellt som internationellt. att i övrigt hänvisa till näringslivsenhetens yttrande och därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens arbete med arbetslösa ungdomar utökas från Navigatorporten till ett navigatorcentrum där kommunen samverkar med arbetsmarknadens olika aktörer för att vägleda ungdomar till olika former av arbeten eller utbildning att i samarbete med bl.a. ALMI, Nyföretagarcentrum, BBI, Ung Företagssamhet och Kreativum verkar för och stödja hållbara företagsidéer att intensifiera marknadsföringen av Karlshamn som en företagsvänlig kommun såväl nationellt som internationellt. att i övrigt hänvisa till näringslivsenhetens yttrande och därmed anse motionen besvarad. Yrkande Paul Hedlund med instämmanden av Per-Ola Mattsson och Marco Paulsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Jeppsson yrkar avslag på tredje att- satsen. Proposition 1 Ordföranden ställer först proposition på om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag vad avser första att-satsen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla densamma.

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Proposition 2 Ordföranden ställer därefter proposition på om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag vad avser andra att-satsen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla densamma. Proposition 3 Ordföranden ställer därefter proposition på om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag vad avser fjärde att-satsen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla densamma. Proposition 4 Ordföranden ställer slutligen proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Lars Jeppssons avslags yrkande vad avser tredje att-satsen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens arbete med arbetslösa ungdomar utökas från Navigatorporten till ett navigatorcentrum där kommunen samverkar med arbetsmarknadens olika aktörer för att vägleda ungdomar till olika former av arbeten eller utbildning att i samarbete med bl.a. ALMI, Nyföretagarcentrum, BBI, Ung Företagssamhet och Kreativum verkar för och stödja hållbara företagsidéer att intensifiera marknadsföringen av Karlshamn som en företagsvänlig kommun såväl nationellt som internationellt. att i övrigt hänvisa till näringslivsenhetens yttrande och därmed anse motionen besvarad. Expedieras näringslivschefen

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 71 KS Arbetsordning för kommunfullmäktige Sammanfattning Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett justerat förslag av kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har varit remitterat till de politiska partierna för synpunkter. Beslutsunderlag Förslag till arbetsordning Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. Expedieras KF:s presidium KF:s samtliga ledamöter och ersättare författningssamlingen

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 72 KS Reglemente och arbetsordning för styrelse och nämnder Sammanfattning Kanslichefen har överlämnat förslag till reglemente och arbetsordning för styrelse och nämnder. Reglemente och arbetsordning har remitterats till respektive nämnd för synpunkter. Beslutsunderlag Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola (BUS-nämnd) Reglemente för gymnasienämnden Reglemente för kulturnämnden Reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV-nämnd) Reglemente för byggnadsnämnden Reglemente för fritidsnämnden Reglemente för tekniska nämnden Reglemente för omsorgsnämnden Reglemente för socialnämnden Reglemente för valnämnden Reglemente för överförmyndarnämnden Arbetsordning för styrelse och nämnder. Kommunfullmäktige beslöt , 54, att månadsrapportering upprättas för kommunkoncernen följande månader: februari, april, maj, augusti, september och november. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att göra följande justering under rubriken Generellt i samtliga nämndsreglementen: - månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive uppföljningsmånads utgång Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reglemente och arbetsordning för styrelse och nämnder.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Kommunfullmäktiges ordförande Ethel Duvskog, anmäler att Reglementet för överförmyndarnämnden inte kommer att bli föremål för beslut vid dagens sammanträde, då överförmyndarnämnden inte har fått möjlighet att yttrat sig i ärendet. Yrkande Sven-Åke Svensson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I ärendet yttrar sig även Vivianne Andersson. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente och arbetsordning för styrelse och nämnder med undantag av överförmyndarnämnden. Expedieras kommunstyrelsen nämnden för barn, ungdom och skola (BUS-nämnd) gymnasienämnden kulturnämnden nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV-nämnd) byggnadsnämnden fritidsnämnden tekniska nämnden omsorgsnämnden socialnämnden valnämnden författningssamlingen

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 73 KS Gemensam utformning av protokoll för fullmäktige, styrelse, nämnder och bolag Sammanfattning Det finns skäl att se över den av kommunstyrelsen antagna mallen för protokoll. Kanslichefen har i samverkan med en referensgrupp tagit fram ett förslag till mall med motiveringen att protokollen ska vara lättlästa och lättillgängliga såväl fysiskt som digitalt. Genom samsyn och utbildning bedömer kanslichefen att den nya mallen ska kunna användas i alla beslutande organ i koncernen vid halvårsskiftet Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifogat förslag till protokollsmall från och med halvårsskiftet 2011 ska användas i alla beslutande organ i hela kommunkoncernen att det ska vara möjligt att läsa alla kommunkoncernens protokoll på webben att i samrådsorgan och andra partsammansatta organ ska minnesanteckningar skrivas att den grafiska profilen för Karlshamns kommun ska anpassas i den del den avser protokollskrivning samt att protokollsutformningen ska utvärderas efter ett år. Yrkande Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Kenneth Hake yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I ärendet yttrar sig även Marco Paulsson. Kommunfullmäktige beslutar

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF att bifogat förslag till protokollsmall från och med halvårsskiftet 2011 ska användas i alla beslutande organ i hela kommunkoncernen att det ska vara möjligt att läsa alla kommunkoncernens protokoll på webben att i samrådsorgan och andra partsammansatta organ ska minnesanteckningar skrivas att den grafiska profilen för Karlshamns kommun ska anpassas i den del den avser protokollskrivning samt att protokollsutformningen ska utvärderas efter ett år. Expedieras kommunstyrelsen samtliga nämnder samtliga bolag brottsförebyggande rådet folkhälsorådet administrativa gruppen informationschefen revisorerna

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 74 KS Taxor och avgifter 2011 för turistverksamheten Sammanfattning Turistbyrån tillämpar en rad taxor inom ramen för verksamheten. Det är taxor för uthyrning av stugor och campingplatser i Kollevik och Långasjönäs. Andra taxor är avgifter för service till besökare, t ex logiförmedling och guidning samt avgifter för service till föreningar, t ex biljettförsäljning. Turistchefen har upprättat ett förslag till taxor och avgifter Beslutsunderlag Turistchefens tjänsteskrivelse Taxor och avgifter, bilaga 3. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna taxor för 2011 att gälla fr o m kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna taxor för 2011 att gälla fr o m kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Expedieras turistchefen ekonomichefen författningssamlingen

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 75 KS Anslag till omläggning av tak på Skottsbergska gården Sammanfattning Stiftelsen Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande har fått ett bidrag från länsstyrelsen till omläggning av taket på gårdens gatuhus med kr. Stiftelsen har nu infordrat och antagit anbud på arbetet. Anbudssumman är , exklusive moms, eller knappt kr med moms. Därutöver tillkommer kostnad för medverkan av antikvarisk kontrollant samt kompletterande arbeten om kr, inklusive moms. Stiftelsen ansöker nu om ett anslag från Karlshamns kommun på kronor för de kostnader som inte täcks av statsbidraget. Beslutsunderlag Skrivelse från ordföranden i Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna ett anslag på kronor ur kommunfullmäktiges anslag till förfogande 2011 för omläggning av tak på Skottsbergska gården. Lena Sandgren deltar inte överläggningen och i beslutet av ärendet. Kommunfullmäktige beslutar att lämna ett anslag på kronor ur kommunfullmäktiges anslag till förfogande 2011 för omläggning av tak på Skottsbergska gården. Expedieras Stiftelsen Skottsbergska gårdens bevarande ekonomichefen

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 76 KS Ansökan om stöd för samlingslokal, Biograf Metropol Sammanfattning Karlshamn har idag en biograf, byggnaden är i privat ägo och hyrs sedan ut till ett företag som driver biografverksamhet. Dagens utveckling inom den digitala tekniken gör att det blir svårare att få tag på film till den äldre teknik som biografen idag är utrustad med. En större investering krävs därmed för att företaget skall kunna fortsätta driva biograf-verksamhet i byggnaden. Företaget har därmed ställt en förfrågan, till Karlshamns kommun om att erhålla ett bidrag om kr per år tre år framöver för att kunna finansiera diverse förbättringar som är nödvändiga för att kunna fortsätta visa film i lokalen. Syftet med bidraget är att ge företaget möjlighet att investera i digital teknik för att utveckla biografen och därmed locka fler biobesökare. Lokalen kommer även fortsättningsvis att kunna nyttjas av föreningar och företag när det inte bedrivs biografverksamhet. De inventarier som ingår i investeringen är portabla och kan förflyttas till en ny lokal när denna finns tillgänglig. Tanken är att en ny biograf skall inrymmas i det nya kulturhuset, till dess att denna byggnad står klar måste dock biografen överleva i de gamla lokalerna. Kulturnämnden har beslutat att tillstyrka bidrag till Biograf Metropol enligt beslutsförslag till kommunstyrelsen Beslutsunderlag Markförvaltarens tjänsteskrivelse Kulturnämndens delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela biografen ett bidrag om kr för 2011 efter att de investeringar som skall göras styrkts av företaget att bidraget för 2011 finansieras genom kommunfullmäktiges anslag till förfogande att ett bidrag om maximalt kr per år kan betalas ut för år 2012 och 2013 och att detta finansieras via budgetberedningen för 2012

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF att bidraget för år 2012 och 2013 betalas ut först efter en avstämning där ekonomisk redovisning erhållits Yrkande Sven-Åke Svensson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I ärendet yttrade sig även Lars Jeppsson. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela biografen ett bidrag om kr för 2011 efter att de investeringar som skall göras styrkts av företaget att bidraget för 2011 finansieras genom kommunfullmäktiges anslag till förfogande att ett bidrag om maximalt kr per år kan betalas ut för år 2012 och 2013 och att detta finansieras via budgetberedningen för 2012 att bidraget för år 2012 och 2013 betalas ut först efter en avstämning där ekonomisk redovisning erhållits. Expedieras Toppab AB ekonomichefen markförvaltaren

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 77 KS Ansökan om medfinansiering för projekt Nytorpet Sammanfattning Ansökan gäller bastuanläggningen vid Stora Kroksjön i Asarum, som Friluftsfrämjandet förvaltar och har ansvaret för och där ideella krafter samverkan för att hålla anläggningen i perfekt skick. Omklädningsrum och duschutrymmen behöver renoveras. Avloppssystemet från dam- och herrduschen, är mer än femtio år gammalt och en miljöanpassad reningsanläggning och avlopp måste nyanläggas för att bastuanläggningen och dess verksamhet skall kunna fortlöpa. Länsstyrelsen kan inom ramen för Landsbygdsprogrammet tillstyrka ett bidrag av kronor under förutsättning att offentlig medfinansiering på kronor garanteras för upprustning av anläggningen. Bengt Martinsson, medlem i föreningen har via en fullmakt från Friluftsfrämjandet fått i uppdrag att driva frågan om att ansöka om projektmedel från Länsstyrelsen. Fritidsnämnden ställer sig bakom ansökan men har inte möjlighet att medfinansiera projektet via 2011 års budget och hänskjuter beslutet till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Fritidsnämndens delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under 2011 tillskjuta kronor ur kommunfullmäktiges medel till förfogande som medfinansiering till projekt Nytorpet. Medfinansiering förutsätter att länsstyrelsen godkänner Friluftsfrämjandets projektansökan. Kommunfullmäktige beslutar att under 2011 tillskjuta kronor ur kommunfullmäktiges medel till förfogande som medfinansiering till projekt Nytorpet. Medfinansiering förutsätter att länsstyrelsen godkänner Friluftsfrämjandets projektansökan.

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Expedieras Bengt Martinsson, Tegelmästarevägen 4, Asarum länsstyrelsen i Blekinge län, Birgitta Jonasson ekonomichefen

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet i Blekinge, FINSAM Revisorerna Samordningsförbundet i Blekinge har granskat förbundets verksamhet för år Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundets årsredovisning godkänns och att Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2010 Revisionsberättelse 2010 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Samordningsförbundets resultat- och balansräkning och att bevilja förbundets styrelse ansvarsfrihet för år Expedieras Samordningsförbundet i Blekinge Karlskrona kommun Olofströms kommun Sölvesborgs kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget Blekinge Revisorerna Samordningsförbundet i Blekinge

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF Inkomna motioner Följande motion har inlämnats: Motion om veckoparkering

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF Ärenden för kännedom Olofströms kommuns beslut att godkänna förslag från Västblekinge Miljö AB ang. investering i rötningsanläggning Årsredovisning 2010 för Kreativum i Blekinge AB Årsredovisning 2010 för Stiftelsen Elektronikcentrum i Svängsta Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande ta informationen till dagens protokoll.

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige I skrivelse har Leo Cutlip (M) uppgivit följande: "Härmed avsäger jag Leo Cutlip, mig min plats i kommunfullmäktige samt alla mina uppdrag. Anledningen är flytt till ort utanför Blekinge. Kommunfullmäktige beslutar att befria Leo Cutlip (M) från hans uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och att hemställa om att länsstyrelsen företar ny röstsammanräkning för utseende av ny ledamot efter honom. Expedieras länsstyrelsen i Blekinge län matrikeln lönesamordnare Agneta Samuelsson hemsidan

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 82 VB Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade att entlediga Stig Werner f.d. (SD) från bl.a. hans uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna har till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Stig Werner nominerat Henrik Gustafsson (SD), Karlshamn. Valberedningens beslut: Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Stig Werner t o m 2014 års utgången välja Henrik Gustafsson (SD), Karlshamn. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Expedieras kommunstyrelsen Henrik Gustafsson matrikeln hemsidan lönesamordnare Agneta Samuelsson

30 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 83 VB Fyllnadsval av styrelsesuppleant i Karlshamnsbostäder AB I skrivelse har Leo Cutlip (M) uppgivit följande: "Härmed avsäger jag Leo Cutlip, mig min plats i kommunfullmäktige samt alla mina uppdrag. Anledningen är flytt till ort utanför Blekinge. Moderata Samlingspartiet har till ny suppleant i styrelsen för Karlshamnsbostäder AB efter Leo Cutlip (M) nominerat Magnus Olsson (M), Karlshamn. Valberedningens beslut: Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att befria Leo Cutlip (M) från hans uppdrag som suppleant i styrelsen för Karlshamnsbostäder AB att till ny suppleant i styrelsen för Karlshamnsbostäder AB efter Leo Cutlip (M) för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2011 t o m ordinarie bolagsstämma 2015 välja Magnus Olsson (M), Karlshamn. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Expedieras Karlshamnsbostäder AB Magnus Olsson matrikeln hemsidan lönesamordnare Agneta Samuelsson

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 84 VB Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden I har Fredrik Nordin (M) uppgivit följande: "Pga av att socialnämnden och tekniska nämnden sammanfaller har jag valt att prioritera socialnämnden. Därför avsäger jag mig mitt politiska uppdrag i tekniska nämnden Moderata Samlingspartiet har till ny ersättare i tekniska nämnden efter Fredrik Nordin (M) nominerat Jimmie Andersson, Karlshamn. Valberedningens beslut: Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att befria Fredrik Nordin (M) från hans uppdrag som ersättare i tekniska nämnden att till ny ersättare i tekniska nämnden efter Fredrik Nordin (M) t o m 2014 års utgången välja Jimmie Andersson, Karlshamn. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Expedieras tekniska nämnden Jimmie Andersson matrikeln hemsidan lönesamordnare Agneta Samuelsson

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (242) Sammanträde den 3 oktober 2011 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (242) Sammanträde den 3 oktober 2011 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 221 (242) Sammanträde den 3 oktober 2011 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och ersättare enligt bifogad närvarolista. De är valda för tiden

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (149) Sammanträde den 3 maj 2010 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (149) Sammanträde den 3 maj 2010 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 127 (149) Sammanträde den 3 maj 2010 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL NYA KF 2 31 (111) Nyvalda kommunfullmäktige Sammanträde den 6 december Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL NYA KF 2 31 (111) Nyvalda kommunfullmäktige Sammanträde den 6 december Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL NYA KF 2 31 (111) Sammanträde den 6 december Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 6 194 (222) Sammanträde den 7 september 2009 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 6 194 (222) Sammanträde den 7 september 2009 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 6 194 (222) Sammanträde den 7 september 2009 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 2 35 (67)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 2 35 (67) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 2 35 (67) Sammanträde den 7 mars Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen. De

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11)

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Plats och tid Smålands Museum i Växjö fredagen den 13 februari 2015 kl.14.00 14.30. Beslutande och närvarande ersättare Britta Lundén (S), Tingsryd, Ålderspresident

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen sid 1 av 6 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 17:00 - Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) Annika Westerlund 1:a vice Ordförande (S) Gertrud Ivarsson 2:a vice Ordförande (C) Elin Petersson Ledamot

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201. Kommunfullmäktige 2007-06-04

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201. Kommunfullmäktige 2007-06-04 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF 106 Besked om fyllnadsval KF 107 Kommunens aktiebolag och kommunalförbund informerar om verksamheten KF 108 Budgetramar för år 2008 KF 109 Ekonomisk

Läs mer

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg SIDAN 1 (11) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 1 april 2016 kl. 10.00 11.30 Beslutande och närvarande ersättare Närvarande ej beslutande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 205 ( ) Sammanträde den 1 september 2008 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 205 ( ) Sammanträde den 1 september 2008 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 205 ( ) Sammanträde den 1 september 2008 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 291 (329) Kommunfullmäktige 2007-10-01. Sammanträde den 1 oktober 2007 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 291 (329) Kommunfullmäktige 2007-10-01. Sammanträde den 1 oktober 2007 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 291 (329) Sammanträde den 1 oktober 2007 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2003-02-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-19 10 Paragraferna 1-13 KF 1 Demokratiberedningens slutrapport KF 2 Svar på motion om överföring av medel för Ungdomsfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-12-20

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-12-20 1 (14) Paragrafer 87-95 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan, tisdag 20 december 2011 kl 18.00-18.50 Beslutande Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista Övriga närvarande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KS 41 KS 42 KS 43 KS 44 Godkännande av anhållan från Förvaltnings AB Östra Piren om byggstart och borgen för etapp II på Östra Piren Samarbetsavtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 27(54) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 27(54) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 27(54) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17 00 19 30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sofia Vikström, Migrationsverket 44

Sofia Vikström, Migrationsverket 44 Nr xx Kommunfullmäktige 2015-05-20 1(14) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 18.00 19.40, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 1 (39) Sammanträde den 1 februari 2010 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 1 (39) Sammanträde den 1 februari 2010 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 1 (39) Sammanträde den 1 februari 2010 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M)

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M) Grästorps kommun SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 7 Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp, kl 19.00 19.15 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar yvaller (C) Kent Hansson

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Veronica Andersson. administrativ chef, Sydskånska gymnasieförbundet Sekreterare. Ordförande. Justerare. Gymnasienämnden.

Veronica Andersson. administrativ chef, Sydskånska gymnasieförbundet Sekreterare. Ordförande. Justerare. Gymnasienämnden. Datum Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad 09:00 09:50, 10:20 11:10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Eva Setreus (S) Håkan Eriksson (C) Paula Larsson Jarl (M) Christer

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige 1 (11) Paragrafer 13-18 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 23 februari 2016, kl. 19.00-19.43 Beslutande Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19. 2009-02-23 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.15 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M)

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M) 1 (7) Plats och tid Varagårdssskolans aula, torsdagen den 26 maj 2016 kl 18:00-18:10 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer