KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (152)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen. De är valda för tiden Kommunfullmäktiges presidium består av Ethel Duvskog, ordförande, Kenneth Hake förste vice ordförande och Carl-Eric Birgersson, andre vice ordförande. Kommunsekreterare/kommunjurist Johan Abrahamson tjänstgör som kommunfullmäktiges sekreterare. Närvaro Enligt bifogade närvarolista. Kungörelse Kungörelse om sammanträdet och de därvid förekommande ärendena har anslagits på kommunens anslagstavla, översänts till biblioteken, lagts ut på hemsidan samt översänts med post till envar fullmäktig och ersättare. Kungörelse om tid och plats för sammanträdet har införts i Karlshamns Allehanda och Sydöstran den Justering Kommunfullmäktige utser Marco Gustafsson och Paul Hedlund att jämte ordföranden justera protokoll från sammanträdet klockan 15 på kommunkansliet, Rådhuset, Karlshamn. Omfattning Vid sammanträdet behandlas de i det följande under upptagna ärendena. Sammanträdet pågår kl Vid protokollet Justerat Johan Abrahamson Ethel Duvskog Marco Gustafsson Paul Hedlund _

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Aili Martinsson

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF 66 En hållbar brukarorienterad organisation...på väg" information från omsorgschef Christel Jönsson KF 67 Kvalitetsredovisning Karlshamns kommuns utbildningsverksamhet 2010 information från utvecklingssamordnare Ingrid Stoltz KF 68 Förslag avseende ändring av förbundsordning samt nytt namn för Vårdförbundet Blekinge KF 69 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde KF 70 Svar på motion om näringslivspolitiken i Karlshamns kommun KF 71 Arbetsordning för kommunfullmäktige KF 72 Reglemente och arbetsordning för styrelse och nämnder KF 73 Gemensam utformning av protokoll för fullmäktige, styrelse, nämnder och bolag KF 74 Taxor och avgifter, turistverksamheten KF 75 Anslag till omläggning av tak Stiftelsen för Skottsbergskagårdens bevarande KF 76 Ansökan om stöd för samlingslokal, Biograf Metropol KF 77 Ansökan om medfinansiering för projekt Nytorpet KF 78 Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet FINSAM KF 79 Inkomna motioner KF 80 Ärenden för kännedom Olofströms kommuns beslut att godkänna förslag från Västblekinge Miljö AB ang. investering i rötningsanläggning Årsredovisning 2010 för Kreativum i Blekinge AB Årsredovisning 2010 för Stiftelsen Elektronikcentrum i Svängsta KF 81 Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige (Leo Cutlip, M) KF 82 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen (efter Stig Werner, SD) KF 83 Fyllnadsval av suppleant i styrelsen för Karlshamnsbostäder AB (efter Leo Cutlip, M) KF 84 Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden (efter Fredrik Nordin, M)

4 Sida 125 Datum Nr Namn Närvaro Ersättare Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1 Ethel Duvskog, ordf S X 2 Kenneth Hake, 1 v ordf S X 3 Carl-Eric Birgersson, 2 v ordf M X 4 Sven-Åke Svensson S X 5 Per-Ola Mattsson S X 6 Anita Martinsson S X 7 Jan Bremberg S X 8 Suzanne Svensson S Leif Håkansson 9 Johan Lindstén S Johannes Nilsson 10 Christel Jonasson S X 11 Tobias Folkesson S X 12 Elise Wåhlin S X 13 Lena Sandgren S X 14 Johnny Persson S X 15 Linn Nilsson S X 16 Anders Karlsson S Göran Svensson 17 Anki Hansson S X 18 Anders Holmberg S Jan-Åke Oscarsson 19 Camilla Andersson S X 20 Jan-Åke Berg S X 21 Vivianne Andersson S X 22 Marco Gustafsson C X 23 Per-Ivar Ivarsson C X 24 Gert Åkesson C X 25 Paul Hedlund FP X 26 Lennarth Malm FP X 27 Jonna Lindell FP Gun Hedlund 28 Laila Johansson KD X 29 Marco Paulsson M X 30 Bärthil Ottosson M X

5 Sida 126 Datum Nr Namn När- Varo Ersättare Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 31 Britt Kilsäter M X 32 Per Erlandsson M Pirkko Karppi 33 Iréne Ahlstrand-Mårlind M X 34 Leo Cutlip M Åsa Nilsson fr o m Lars Pröjtz M 36 Anders Svensson M X 37 Magnus Gärdebring M X 38 Cecilia Holmberg M X 39 Anders Englesson MP X 40 Anna Atmander MP X 41 Sara Månsson MP X 42 Johanna Karlsson MP X 43 Per Atmander MP Ingrid Ågård 44 Jens Henningsson V X 45 Eva Olsson-Bengtsson V X 46 Stig Werner OBER X 47 Karl Müller SD 48 Kent Sohl OBER 49 Karin Lange SD 50 Henrik Gustafsson SD X 51 Lars Jeppsson K X Ulf Olsson t o m 66

6 Sida 127 Datum Nr Namn När- Varo Ersättare Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Anteckning 1 Mats Lindstén S Renee Svensson S Leif Håkansson S X 4 Kerstin Gustafsson S Johannes Nilsson S X 6 Ingrid Hagberg-Hake S Göran Svensson S X 8 Inger Löfblom-Sjöberg S Jan-Åke Oscarsson S X 10 Sirkka Kahilainen S X 11 Lena Häggblad C Ola Persson C Urban Thuresson FP Gun Hedlund FP X 15 Britt Jämstorp KD X 16 Lennart Ung KD X 17 Edward Törnqvist M Robert Elmstedt M Richard Jönsson M Åsa Nilsson M X Tj. Fr o m Pirkko Karppi M X 22 Nils Odenberger M Gun Hedlund MP Ingrid Ågård MP X 25 Thomas Qvarnström MP Tommy Larsson V Karin Johansson V X 28 Kenneth Björnekrans OBER vakant SD vakant SD Tim Remen OBER Ulf Olsson K X Tj. t o m Leif Niklasson K -----

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF En hållbar brukarorienterad organisation på väg Omsorgschefen Christel Jönsson informerar om En hållbar brukarorienterad organisation och det nationellt uppmärksammade kvalitetsarbetet inom omsorgsförvaltningen. Organisationen har utvecklat ledarskapet och betonar att brukarens behov ska styra resurstilldelning och att samma förutsättningar för vård och omsorg skall gälla oavsett var man bor i kommunen. Projektet har bl.a. tagit sikte på vad som är brukartid, den tid som vårdtagaren får den biståndsbedömda hjälpinsatsen och kringtiden, den tid som personalen bl.a. förflyttar sig mellan vårdtagarna. Kommunfullmäktige beslutar att ta informationen till dagens protokoll.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Kommunfullmäktige KF Kvalitetsredovisning avseende Karlshamns kommuns utbildningsverksamhet 2010 Kvalitetsredovisning för 2010 som omfattar förskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, skolhälsovård, fritidsgårdar, resurscenter, Ire natur- och kulturskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Kvalitetsredovisningen är upprättad för att tillgodose statens intresse att följa utvecklingen av kommunens utbildningsverksamhet och dess resultat. Redovisningen fungerar också som stöd för att utveckla och förbättra verksamheten genom att resultatet och arbetet med att uppfylla verksamheternas mål synliggörs och analyseras. Beslutsunderlag Utbildningschefens tjänsteskrivelse Kvalitetsredovisning 2010 (finns tillgänglig på kommunkansliet) Utvecklingssamordnare Ingrid Stoltz lämnar en redovisning vid sammanträdet och framför att Resultatet och måluppfyllelsen är god till mycket god beroende på mål och verksamhet och att ett antal utvecklingsområden har identifierats i anslutning till detta. I ärendet yttrade sig även Anders Englesson, Gun Hedlund och förvaltningschef Jörgen Funestad. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet och lägga kvalitetsredovisningen till handlingarna.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 68 KS Förslag avseende ändring av förbundsordning samt nytt namn för Vårdförbundet Blekinge Sammanfattning Vid direktionens sammanträde beslutades att Vårdförbundet ska lämna förslag till medlemskommunerna avseende förändringar i förbundsordningen. Samtidigt föreslår direktionen ett namnbyte på förbundet. Beslutsunderlag Skrivelse från Vårdförbundet Blekinge Förslag till förbundsordning Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till ändring av förbundsordning samt nytt namn för Vårdförbundet Blekinge. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till ändring av förbundsordning samt nytt namn för Vårdförbundet Blekinge. Expedieras Vårdförbundet Blekinge Karlskrona kommun Ronneby kommun Olofströms kommun Sölvesborgs kommun författningssamlingen

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 69 KS Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har utarbetat nytt förslag till taxa, med anledning av ny Plan- och bygglag daterad januari 2011, för byggnadsnämndens verksamhet. SKL:s taxekonstruktion innebär i princip att mindre och enklare ärenden blir billigare för den sökande medan övriga ärenden blir något dyrare. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens protokoll Plan- och bygglovtaxa mars 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 räkneexempel. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta framlagda förslag till ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Den nya taxan ska träda i kraft då den nya Plan- och bygglagen träder i kraft att upphäva tidigare beslut om taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen av kommunfullmäktige , 126. Kommunfullmäktige beslutar att anta framlagda förslag till ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Den nya taxan ska träda i kraft då den nya Plan- och bygglagen träder i kraft att upphäva tidigare beslut om taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen av kommunfullmäktige , 126. att denna paragraf förklaras för omedelbart justerad. Ethel Duvskog Marco Gustafsson Paul Hedlund Expedieras byggnadsnämnden ekonomichefen författningssamlingen

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF AU KF 70 KS 126 AU Motion om näringslivspolitiken i Karlshamns kommun Sammanfattning Gun Hedlund (Fp) föreslår i en motion - att möjligheten att erbjuda s.k. microlån till ungdomar som vill starta nya företag snarast utreds - att särskilda företagscoacher anställs med hjälp av EU-bidraget för att vägleda och stödja arbetslösa att starta nya företag - att stödet till Unga Företagare utökas och samarbetet intensifieras - att samarbetet med Kreativum också inriktas så att verksamheten aktivt skall stödja framtagandet av nya företagsidéer - att marknadsföringen av Karlshamn som företagsvänlig kommun intensifieras. Yttrande beredning Motionen har överlämnats till näringslivsenheten för yttrande. Beslutsunderlag Motion Näringslivschefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets beslut på kommunstyrelsens vägnar: Arbetsutskottet beslutar att återremittera motionen till näringslivschefen för att undersöka dels möjligheten att lämna kommunala så kallade Microlån dels möjligheten att i samarbete med Kreativum stödja nya företagsidéer. Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag Näringslivschefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF att kommunens arbete med arbetslösa ungdomar utökas från Navigatorporten till ett navigatorcentrum där kommunen samverkar med arbetsmarknadens olika aktörer för att vägleda ungdomar till olika former av arbeten eller utbildning att i samarbete med bl.a. ALMI, Nyföretagarcentrum, BBI, Ung Företagssamhet och Kreativum verkar för och stödja hållbara företagsidéer att intensifiera marknadsföringen av Karlshamn som en företagsvänlig kommun såväl nationellt som internationellt. att i övrigt hänvisa till näringslivsenhetens yttrande och därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens arbete med arbetslösa ungdomar utökas från Navigatorporten till ett navigatorcentrum där kommunen samverkar med arbetsmarknadens olika aktörer för att vägleda ungdomar till olika former av arbeten eller utbildning att i samarbete med bl.a. ALMI, Nyföretagarcentrum, BBI, Ung Företagssamhet och Kreativum verkar för och stödja hållbara företagsidéer att intensifiera marknadsföringen av Karlshamn som en företagsvänlig kommun såväl nationellt som internationellt. att i övrigt hänvisa till näringslivsenhetens yttrande och därmed anse motionen besvarad. Yrkande Paul Hedlund med instämmanden av Per-Ola Mattsson och Marco Paulsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Jeppsson yrkar avslag på tredje att- satsen. Proposition 1 Ordföranden ställer först proposition på om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag vad avser första att-satsen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla densamma.

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Proposition 2 Ordföranden ställer därefter proposition på om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag vad avser andra att-satsen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla densamma. Proposition 3 Ordföranden ställer därefter proposition på om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag vad avser fjärde att-satsen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla densamma. Proposition 4 Ordföranden ställer slutligen proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Lars Jeppssons avslags yrkande vad avser tredje att-satsen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens arbete med arbetslösa ungdomar utökas från Navigatorporten till ett navigatorcentrum där kommunen samverkar med arbetsmarknadens olika aktörer för att vägleda ungdomar till olika former av arbeten eller utbildning att i samarbete med bl.a. ALMI, Nyföretagarcentrum, BBI, Ung Företagssamhet och Kreativum verkar för och stödja hållbara företagsidéer att intensifiera marknadsföringen av Karlshamn som en företagsvänlig kommun såväl nationellt som internationellt. att i övrigt hänvisa till näringslivsenhetens yttrande och därmed anse motionen besvarad. Expedieras näringslivschefen

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 71 KS Arbetsordning för kommunfullmäktige Sammanfattning Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett justerat förslag av kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har varit remitterat till de politiska partierna för synpunkter. Beslutsunderlag Förslag till arbetsordning Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. Expedieras KF:s presidium KF:s samtliga ledamöter och ersättare författningssamlingen

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 72 KS Reglemente och arbetsordning för styrelse och nämnder Sammanfattning Kanslichefen har överlämnat förslag till reglemente och arbetsordning för styrelse och nämnder. Reglemente och arbetsordning har remitterats till respektive nämnd för synpunkter. Beslutsunderlag Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola (BUS-nämnd) Reglemente för gymnasienämnden Reglemente för kulturnämnden Reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV-nämnd) Reglemente för byggnadsnämnden Reglemente för fritidsnämnden Reglemente för tekniska nämnden Reglemente för omsorgsnämnden Reglemente för socialnämnden Reglemente för valnämnden Reglemente för överförmyndarnämnden Arbetsordning för styrelse och nämnder. Kommunfullmäktige beslöt , 54, att månadsrapportering upprättas för kommunkoncernen följande månader: februari, april, maj, augusti, september och november. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att göra följande justering under rubriken Generellt i samtliga nämndsreglementen: - månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive uppföljningsmånads utgång Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reglemente och arbetsordning för styrelse och nämnder.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Kommunfullmäktiges ordförande Ethel Duvskog, anmäler att Reglementet för överförmyndarnämnden inte kommer att bli föremål för beslut vid dagens sammanträde, då överförmyndarnämnden inte har fått möjlighet att yttrat sig i ärendet. Yrkande Sven-Åke Svensson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I ärendet yttrar sig även Vivianne Andersson. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente och arbetsordning för styrelse och nämnder med undantag av överförmyndarnämnden. Expedieras kommunstyrelsen nämnden för barn, ungdom och skola (BUS-nämnd) gymnasienämnden kulturnämnden nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV-nämnd) byggnadsnämnden fritidsnämnden tekniska nämnden omsorgsnämnden socialnämnden valnämnden författningssamlingen

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 73 KS Gemensam utformning av protokoll för fullmäktige, styrelse, nämnder och bolag Sammanfattning Det finns skäl att se över den av kommunstyrelsen antagna mallen för protokoll. Kanslichefen har i samverkan med en referensgrupp tagit fram ett förslag till mall med motiveringen att protokollen ska vara lättlästa och lättillgängliga såväl fysiskt som digitalt. Genom samsyn och utbildning bedömer kanslichefen att den nya mallen ska kunna användas i alla beslutande organ i koncernen vid halvårsskiftet Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifogat förslag till protokollsmall från och med halvårsskiftet 2011 ska användas i alla beslutande organ i hela kommunkoncernen att det ska vara möjligt att läsa alla kommunkoncernens protokoll på webben att i samrådsorgan och andra partsammansatta organ ska minnesanteckningar skrivas att den grafiska profilen för Karlshamns kommun ska anpassas i den del den avser protokollskrivning samt att protokollsutformningen ska utvärderas efter ett år. Yrkande Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Kenneth Hake yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I ärendet yttrar sig även Marco Paulsson. Kommunfullmäktige beslutar

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF att bifogat förslag till protokollsmall från och med halvårsskiftet 2011 ska användas i alla beslutande organ i hela kommunkoncernen att det ska vara möjligt att läsa alla kommunkoncernens protokoll på webben att i samrådsorgan och andra partsammansatta organ ska minnesanteckningar skrivas att den grafiska profilen för Karlshamns kommun ska anpassas i den del den avser protokollskrivning samt att protokollsutformningen ska utvärderas efter ett år. Expedieras kommunstyrelsen samtliga nämnder samtliga bolag brottsförebyggande rådet folkhälsorådet administrativa gruppen informationschefen revisorerna

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 74 KS Taxor och avgifter 2011 för turistverksamheten Sammanfattning Turistbyrån tillämpar en rad taxor inom ramen för verksamheten. Det är taxor för uthyrning av stugor och campingplatser i Kollevik och Långasjönäs. Andra taxor är avgifter för service till besökare, t ex logiförmedling och guidning samt avgifter för service till föreningar, t ex biljettförsäljning. Turistchefen har upprättat ett förslag till taxor och avgifter Beslutsunderlag Turistchefens tjänsteskrivelse Taxor och avgifter, bilaga 3. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna taxor för 2011 att gälla fr o m kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna taxor för 2011 att gälla fr o m kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Expedieras turistchefen ekonomichefen författningssamlingen

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 75 KS Anslag till omläggning av tak på Skottsbergska gården Sammanfattning Stiftelsen Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande har fått ett bidrag från länsstyrelsen till omläggning av taket på gårdens gatuhus med kr. Stiftelsen har nu infordrat och antagit anbud på arbetet. Anbudssumman är , exklusive moms, eller knappt kr med moms. Därutöver tillkommer kostnad för medverkan av antikvarisk kontrollant samt kompletterande arbeten om kr, inklusive moms. Stiftelsen ansöker nu om ett anslag från Karlshamns kommun på kronor för de kostnader som inte täcks av statsbidraget. Beslutsunderlag Skrivelse från ordföranden i Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna ett anslag på kronor ur kommunfullmäktiges anslag till förfogande 2011 för omläggning av tak på Skottsbergska gården. Lena Sandgren deltar inte överläggningen och i beslutet av ärendet. Kommunfullmäktige beslutar att lämna ett anslag på kronor ur kommunfullmäktiges anslag till förfogande 2011 för omläggning av tak på Skottsbergska gården. Expedieras Stiftelsen Skottsbergska gårdens bevarande ekonomichefen

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 76 KS Ansökan om stöd för samlingslokal, Biograf Metropol Sammanfattning Karlshamn har idag en biograf, byggnaden är i privat ägo och hyrs sedan ut till ett företag som driver biografverksamhet. Dagens utveckling inom den digitala tekniken gör att det blir svårare att få tag på film till den äldre teknik som biografen idag är utrustad med. En större investering krävs därmed för att företaget skall kunna fortsätta driva biograf-verksamhet i byggnaden. Företaget har därmed ställt en förfrågan, till Karlshamns kommun om att erhålla ett bidrag om kr per år tre år framöver för att kunna finansiera diverse förbättringar som är nödvändiga för att kunna fortsätta visa film i lokalen. Syftet med bidraget är att ge företaget möjlighet att investera i digital teknik för att utveckla biografen och därmed locka fler biobesökare. Lokalen kommer även fortsättningsvis att kunna nyttjas av föreningar och företag när det inte bedrivs biografverksamhet. De inventarier som ingår i investeringen är portabla och kan förflyttas till en ny lokal när denna finns tillgänglig. Tanken är att en ny biograf skall inrymmas i det nya kulturhuset, till dess att denna byggnad står klar måste dock biografen överleva i de gamla lokalerna. Kulturnämnden har beslutat att tillstyrka bidrag till Biograf Metropol enligt beslutsförslag till kommunstyrelsen Beslutsunderlag Markförvaltarens tjänsteskrivelse Kulturnämndens delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela biografen ett bidrag om kr för 2011 efter att de investeringar som skall göras styrkts av företaget att bidraget för 2011 finansieras genom kommunfullmäktiges anslag till förfogande att ett bidrag om maximalt kr per år kan betalas ut för år 2012 och 2013 och att detta finansieras via budgetberedningen för 2012

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF att bidraget för år 2012 och 2013 betalas ut först efter en avstämning där ekonomisk redovisning erhållits Yrkande Sven-Åke Svensson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I ärendet yttrade sig även Lars Jeppsson. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela biografen ett bidrag om kr för 2011 efter att de investeringar som skall göras styrkts av företaget att bidraget för 2011 finansieras genom kommunfullmäktiges anslag till förfogande att ett bidrag om maximalt kr per år kan betalas ut för år 2012 och 2013 och att detta finansieras via budgetberedningen för 2012 att bidraget för år 2012 och 2013 betalas ut först efter en avstämning där ekonomisk redovisning erhållits. Expedieras Toppab AB ekonomichefen markförvaltaren

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 77 KS Ansökan om medfinansiering för projekt Nytorpet Sammanfattning Ansökan gäller bastuanläggningen vid Stora Kroksjön i Asarum, som Friluftsfrämjandet förvaltar och har ansvaret för och där ideella krafter samverkan för att hålla anläggningen i perfekt skick. Omklädningsrum och duschutrymmen behöver renoveras. Avloppssystemet från dam- och herrduschen, är mer än femtio år gammalt och en miljöanpassad reningsanläggning och avlopp måste nyanläggas för att bastuanläggningen och dess verksamhet skall kunna fortlöpa. Länsstyrelsen kan inom ramen för Landsbygdsprogrammet tillstyrka ett bidrag av kronor under förutsättning att offentlig medfinansiering på kronor garanteras för upprustning av anläggningen. Bengt Martinsson, medlem i föreningen har via en fullmakt från Friluftsfrämjandet fått i uppdrag att driva frågan om att ansöka om projektmedel från Länsstyrelsen. Fritidsnämnden ställer sig bakom ansökan men har inte möjlighet att medfinansiera projektet via 2011 års budget och hänskjuter beslutet till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Fritidsnämndens delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under 2011 tillskjuta kronor ur kommunfullmäktiges medel till förfogande som medfinansiering till projekt Nytorpet. Medfinansiering förutsätter att länsstyrelsen godkänner Friluftsfrämjandets projektansökan. Kommunfullmäktige beslutar att under 2011 tillskjuta kronor ur kommunfullmäktiges medel till förfogande som medfinansiering till projekt Nytorpet. Medfinansiering förutsätter att länsstyrelsen godkänner Friluftsfrämjandets projektansökan.

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Expedieras Bengt Martinsson, Tegelmästarevägen 4, Asarum länsstyrelsen i Blekinge län, Birgitta Jonasson ekonomichefen

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet i Blekinge, FINSAM Revisorerna Samordningsförbundet i Blekinge har granskat förbundets verksamhet för år Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundets årsredovisning godkänns och att Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2010 Revisionsberättelse 2010 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Samordningsförbundets resultat- och balansräkning och att bevilja förbundets styrelse ansvarsfrihet för år Expedieras Samordningsförbundet i Blekinge Karlskrona kommun Olofströms kommun Sölvesborgs kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget Blekinge Revisorerna Samordningsförbundet i Blekinge

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF Inkomna motioner Följande motion har inlämnats: Motion om veckoparkering

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF Ärenden för kännedom Olofströms kommuns beslut att godkänna förslag från Västblekinge Miljö AB ang. investering i rötningsanläggning Årsredovisning 2010 för Kreativum i Blekinge AB Årsredovisning 2010 för Stiftelsen Elektronikcentrum i Svängsta Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande ta informationen till dagens protokoll.

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige I skrivelse har Leo Cutlip (M) uppgivit följande: "Härmed avsäger jag Leo Cutlip, mig min plats i kommunfullmäktige samt alla mina uppdrag. Anledningen är flytt till ort utanför Blekinge. Kommunfullmäktige beslutar att befria Leo Cutlip (M) från hans uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och att hemställa om att länsstyrelsen företar ny röstsammanräkning för utseende av ny ledamot efter honom. Expedieras länsstyrelsen i Blekinge län matrikeln lönesamordnare Agneta Samuelsson hemsidan

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 82 VB Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade att entlediga Stig Werner f.d. (SD) från bl.a. hans uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna har till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Stig Werner nominerat Henrik Gustafsson (SD), Karlshamn. Valberedningens beslut: Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Stig Werner t o m 2014 års utgången välja Henrik Gustafsson (SD), Karlshamn. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Expedieras kommunstyrelsen Henrik Gustafsson matrikeln hemsidan lönesamordnare Agneta Samuelsson

30 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 83 VB Fyllnadsval av styrelsesuppleant i Karlshamnsbostäder AB I skrivelse har Leo Cutlip (M) uppgivit följande: "Härmed avsäger jag Leo Cutlip, mig min plats i kommunfullmäktige samt alla mina uppdrag. Anledningen är flytt till ort utanför Blekinge. Moderata Samlingspartiet har till ny suppleant i styrelsen för Karlshamnsbostäder AB efter Leo Cutlip (M) nominerat Magnus Olsson (M), Karlshamn. Valberedningens beslut: Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att befria Leo Cutlip (M) från hans uppdrag som suppleant i styrelsen för Karlshamnsbostäder AB att till ny suppleant i styrelsen för Karlshamnsbostäder AB efter Leo Cutlip (M) för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2011 t o m ordinarie bolagsstämma 2015 välja Magnus Olsson (M), Karlshamn. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Expedieras Karlshamnsbostäder AB Magnus Olsson matrikeln hemsidan lönesamordnare Agneta Samuelsson

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF KF 84 VB Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden I har Fredrik Nordin (M) uppgivit följande: "Pga av att socialnämnden och tekniska nämnden sammanfaller har jag valt att prioritera socialnämnden. Därför avsäger jag mig mitt politiska uppdrag i tekniska nämnden Moderata Samlingspartiet har till ny ersättare i tekniska nämnden efter Fredrik Nordin (M) nominerat Jimmie Andersson, Karlshamn. Valberedningens beslut: Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att befria Fredrik Nordin (M) från hans uppdrag som ersättare i tekniska nämnden att till ny ersättare i tekniska nämnden efter Fredrik Nordin (M) t o m 2014 års utgången välja Jimmie Andersson, Karlshamn. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Expedieras tekniska nämnden Jimmie Andersson matrikeln hemsidan lönesamordnare Agneta Samuelsson

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer