Kommunfullmäktiges protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges protokoll"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges protokoll Rådhussalen, Rådhuset, kl Paragraferna 1-13 KF 1 Demokratiberedningens slutrapport KF 2 Svar på motion om överföring av medel för Ungdomsfullmäktige till elever KF 3 Utvärdering av öppna sammanträden KF 4 Uppskjutande av svar på interpellation KF 5 Interpellation om besparingar och ev nedläggning av program vid Väggaskolan KF 6 Fråga om Karlshamn Energi AB:s riskprofil KF 7 Interpellation om varför inte C-motionen ang kommunens hyror besvarats KF 8 Fråga om dagcentralens lokaler i Hällaryd KF 9 Fråga om anställning av ekonomichef KF 10 Fråga om inrättande av tjänst som näringslivssekreterare

2 KF 11 Inkomna motioner KF 12 Val av revisorer i Vårdförbundet Blekinge KF 13 Val av styrelse och revisor i Karlshamns Kajer AB

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 5 KF 1 KS 257 AU Demokratiberedningens slutrapport Fullmäktigeberedningen för demokratifrågor har upprättat slutrapport avseende demokratiberedningens verksamhet under juni 2000 till november Beredningsgruppen har beslutat att godkänna rapporten och att överlämna densamma till kommunstyrelsen för vidare beredning. Slutrapport intas som bilaga 1. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fullmäktigeberedningens arbete godkänns och att beredningsgruppen upphör vid årsskiftet att fortsatt arbete med demokratiutveckling under mandatperioden leds och samordnas av kommunstyrelsen att kommunstyrelsen vidare bereder demokratiberedningens Förslag till demokratiprogram för Karlshamns kommun för mandatperioden och att kommunstyrelsen, inom sig, utser en grupp förtroendevalda som får i uppdrag att följa och leda kommunens medverkan i Kommunförbundets och Landstingsförbundets demokratiprojekt. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: Demokratiberedningens ordförande, Sven-Åke Svensson lämnar tillsammans med beredningens sekreterare, Bernt Ibertsson en redovisning av uppdraget och arbetet i gruppen samt det förslag till demokratiprogram som överlämnats till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige under våren. I ärendet yttrar sig även Ulla-Britt Bremer och Kenneth Hake.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 6 Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktigeberedningens arbete godkänns och att beredningsgruppen upphör vid årsskiftet att fortsatt arbete med demokratiutveckling under mandatperioden leds och samordnas av kommunstyrelsen att kommunstyrelsen vidare bereder demokratiberedningens Förslag till demokratiprogram för Karlshamns kommun för mandatperioden och att kommunstyrelsen, inom sig, utser en grupp förtroendevalda som får i uppdrag att följa och leda kommunens medverkan i Kommunförbundets och Landstingsförbundets demokratiprojekt. ÖVR delges fullmäktigeberedningen för demokratifrågor

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 7 KF 2 KS 258 AU Svar på motion om överföring av medel för Ungdomsfullmäktige till elever Ulla-Britt Bremer och Marco Gustafsson har i en motion bl a föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att de medel som i 2002-års budget avsatts för verksamheten med Ungdomsfullmäktige omedelbart förs över till de tre högstadieskolornas elever för att användas i ett studiemiljöförbättrande syfte. Motionen intas som bilaga 2. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motion med hänvisning till att pengar för genomförande av Ungdomsfullmäktige avsatts i kommunfullmäktiges budget för 2003 och att därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Ulla-Britt Bremer och Hélène Nordin. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion med hänvisning till att pengar för genomförande av Ungdomsfullmäktige avsatts i kommunfullmäktiges budget för 2003 och att därmed anse motionen besvarad. MOT

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 8 KF 3 KS 23 AU Utvärdering av öppna sammanträden Tekniska nämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde : Tekniska nämnden beslöt , 153 att Tekniska nämnden skulle ha öppna nämndssammanträden på prov till och med Annonsering skulle ske i lokaltidningarna, Karlshamns Allehanda och Sydöstran, lördagen före sammanträdet på Karlshamnssidan. Samtliga merkostnader för tryckning, annonsering, och liknande skall redovisas separat. Under periodens 16 sammanträden har antalet besökare varit 26 stycken, ingen har stannat längre tid än 1½ timma. Kostnaden för de öppna sammanträden har varit följande: Annonser Tryckeri (extra upplagor) Fika i samband med sammanträden Totalt kronor kronor kronor kronor Detta innebär kronor/sammanträde eller kronor/besökare. Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden har genomfört provperioden och konstaterar att allmänhetens intresse inte har varit speciellt stort, speciellt inte i relation till kostnaderna och arbetet det inneburit. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta utvärderingen till dagens protokoll. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 9

7 Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Anders Englesson och ordföranden. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Rolf Tholén, Hélène Nordin, Anders Englesson, Per-Ola Mattsson, Sven-Åke Svensson, Jens Henningsson, Ingvar Nilsson, Claes Jansson och Torsten Magnusson. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att ta utvärderingen till dagens protokoll. ÖVR

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 10 KF Uppskjutande av svar på interpellation Till dagens sammanträde har Alexander Wendt ställt en interpellation till omsorgsnämndens ordförande Jan Bremberg angående medicingenomgångar inom kommunens boenden. Jan Bremberg meddelar i skrivelse till kommunfullmäktige att han avser att uppskjuta svaret på interpellationen till nästkommande sammanträde eftersom det samlade materialet är omfattande. MOT

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 11 KF Interpellation om besparingar och ev nedläggning av program vid Väggaskolan Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Ulla-Britt Bremer följande interpellation till gymnasienämndens ordförande, Rolf Tholén: Interpellation etc se bilaga 5 A. Rolf Tholén, som förklarat sig beredd att besvara interpellationen, anför följande: Svar etc se bilaga 5 B. I interpellationsdebatten yttrar sig Lars Pröjtz, Torsten Magnusson, Claes Jansson, Sven-Åke Svensson och Jan Andersson. INTERP

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 12 KF Fråga om Karlshamn Energi AB:s riskprofil Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Carl-Eric Birgersson följande fråga till Karlshamn Energi AB:s ordförande Sven-Olof Wallman: Under denna kalla vinter har Sverige drabbats av en elprischock. Många företag som handlar med elektricitet har då drabbats av stora förluster, eftersom de i sin försäljning har stor andel fastprisavtal till förhållandevis låga prisnivåer, men däremot tvingats köpa stora mängder elektricitet till höga prisnivåer på den oerhört priskänsliga s k Spotmarknaden (Nordpol). Konsekvensen av detta är naturligtvis ekonomiskt förödande. Med hänvisning till ovanstående är jag tacksam att få svar på följande frågor av dig, Sven-Olof Wallman: 1. Vilken riskprofil, d v s vilken policy har KEAB gällande inköpt mängd elektricitet till fast pris i förhållande till de avtal till fast pris som tecknats vid försäljning? 2. Vilka ekonomiska konsekvenser bedömer du, att elprischocken kommer att få för KEAB:s ekonomiska resultat? Sven-Olof Wallman besvarar frågan. Carl-Eric Birgersson tackar för svaret. MOT

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 13 KF Interpellation om varför inte C-motionen ang kommunens hyror besvarats Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Kennet Aronsson följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Torsten Magnusson: I början av februari 2002, för ganska exakt ett år sedan, lämnade vi från Centerpartiets sida en motion med bland annat följande yrkande: Att en utredning av alla hyresavtal som kommunen har omedelbart genomförs och att redovisningen ska innehålla besked om antalet kvadratmeter och kvadratmeterpris per enhet. Bakgrunden till motionen var givetvis kommunens dåliga ekonomi, varvid besparingsivern hela tiden tycks gå ut över verksamheten för barn- ungdom och äldre. För att hejda utflödet av pengar krävde vi som framgår ovan att; utredningen omedelbart skulle genomföras. Allt i akt och mening att penningutflödet, skulle kunna hejdas, så snabbt det bara var möjligt. Nu ser vi hur flera nämnder just arbetar med hyreskostnaderna, för att kunna anpassa sin budget till kommunfullmäktiges krav, men något svar på motionen har vi ännu inte kunnat få. Är det möjligen så, att redovisningen av hyresavtalen kommer att presenteras först när alla nämnder lyckats få ner sina hyreskostnader? Torsten Magnusson, som förklarat sig beredd att besvara interpellationen, anför följande: Det har inte inom kommunkansliet i tid uppmärksammats att motionen inte skulle komma att besvaras inom ettårs-ramen. Betr motionens sakinnehåll kan i sammanhanget nämnas att t f kommundirektören den 16 december 2002 givit Internservice fastighet i uppdrag att inför 2004 års budget genomföra en översyn av hyresavtalen för samtliga kommunens fastigheter. Av uppdraget framgår att arbetet också omfattar framtagande av strategi för

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 14 INTERP internhyressystemet. Fastighetsenheten har under januari månad påbörjat arbetet. Motionen kommer att kunna besvaras i anslutning till beredningen av 2004 års budget (kommunfullmäktiges sammanträde septemberoktober).

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 15 KF Fråga om dagcentralens lokaler i Hällaryd Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Alexander Wendt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande, Torsten Magnusson: Enligt uppgift står dagcentralen i Åryd tom och oanvänd. Till detta kommer att kommunen har ett avtal med KABO som sträcker sig ytterliggare minst 6 år framåt. Detta avtal innebär en hyreskostnad som belastar omsorgsnämnden till föga nytta. Det är även väl känt att föreningslivet i Åryd saknar lokaler och skulle verkligen behöva tillgång till lokaler som ändå inte nyttjas. Det vore ett utmärkt tillfälle att göra en positiv insats för barn och ungdomar på landsbygden utan att belasta kommunens ekonomi. Vill du verka för att föreningar med barn och ungdomsverksamhet får disponera outnyttjade lokaler? Torsten Magnusson besvarar frågan. FRÅGA

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 16 KF Fråga om anställning av ekonomichef Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Marco Gustafsson följande fråga till kommunstyrelsens ordförande, Torsten Magnusson: Just nu genomförs ånyo kraftiga besparingar som drabbar barn- och ungdom, gamla och sjuka, vilket är resultatet av en organisationsförändring 1998, vilket Socialdemokraterna med flera in absurdum velat hålla fast vid, trots årliga budgetöverskridanden efter hastigt genomförda budgetprocesser. Nu lär kommunen ha anlitat en ekonomisk konsult, för att under några dagar i veckan, under några månader, försöka få skutan något så när på rätt köl. Men konsulttjänster brukar inte heller vara särskilt billiga. När kommer kommunen att få en ekonomichef, som kan planera och utföra ekonomiarbetet utifrån ett långsiktigt perspektiv, så vi slipper för verksamheten förödande brandkårsutryckningar typ ovan nämnda, köpstopp etc? Torsten Magnusson besvarar frågan. Marco Gustafsson tackar för svaret. FRÅGA

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 17 KF Fråga om inrättande av tjänst som näringslivssekreterare Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Carl-Eric Birgersson följande fråga till kommunstyrelsens ordförande, Torsten Magnusson: I detaljbudgetförslaget under arbetet med 2003 års budget förutsattes inrättande av en tjänst som näringslivssekreterare. För att detta skulle kunna genomföras kom budgetanslaget till utvecklingsenheten att höjas med kr. Då vi moderater tidigare agerat för inrättande av en sådan tjänst stödde vi naturligtvis denna anslagshöjning. Då jag inte fått några signaler om att rekryteringen ens påbörjats ställer jag följande två frågor till dig, Torsten Magnusson: 1. Har rekryteringen för att besätta tjänsten påbörjats? 2. När kommer tjänsten att vara tillsatt? Torsten Magnusson besvarar frågan. Carl-Eric Birgersson tackar för svaret. FRÅGA

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 18 KF Inkomna motioner Följande motioner har inlämnats: MOT Motion om försök med ett VÅRDTEAM se bilaga 11 A. Motion om öppna fritidsgårdar under sommarlovet se bilaga 11 B. Motion om åtgärder för hemlösa se bilaga 11 C. Motion om representation och uppvaktningar se bilaga 11 D.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 19 KF 12 VB Val av revisorer i Vårdförbundet Blekinge Enligt Vårdförbundets förbundsordning skall för nästa mandatperiod utses ledamöter av respektive medlemskommun som också skall till Karlshamns kommun lämna förslag på revisorer och revisorsersättare. Valberedningens beslut: Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse följande revisorer och revisorsersättare i VÅRDFÖRBUDET BLEKINGE för åren : Revisorer Karlskrona kommun Lennart Ivarsson Ronneby kommun Lars Svensson Sölvesborgs kommun Bengt Green Olofströms kommun Börje Jönsson Revisorsersättare Margit Svensson Bo Larsson Peter Wald Christa Prütz För Karlshamns kommun har , NYA KF 63, utsetts: Kjell Thörnqvist Olle Berntsson Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Carl-Eric Birgersson.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 20 Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. VAL delges Vårdförbundet Blekinge envar vald (8) matrikeln

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 21 KF 13 VB Val av styrelse och revisor i Karlshamns Kajer AB I bolagsordningen för Karlshamns Kajer AB stadgas att kommunfullmäktige skall utse styrelse i bolaget, förtroendevalda revisorer samt ordförande och vice ordförande. Valberedningens beslut: Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med upphävande av NYA KF 72, , välja följande ledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande samt förtroendevald revisor och ersättare för denne i KARLSHAMNS KAJER AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2003 t o m ordinarie bolagsstämma 2007: 7 ledamöter 7 ersättare Kenneth Hake, ordf (s) Christer Florén, v ordf (s) Bärthil Ottosson (m) Karin Larsson (s) Rolf Axelsson (kpmlr) Per Johnsson (fp) Gert Åkesson (c) Hertil Axelsson (s) Inger Löfblom Sjöberg (s) Torsten Westling (m) Anders Karlsson (s) Anders Englesson (kpmlr) Stefan Sörensson (fp) Claes Jansson (mp) 1 förtroendevald revisor 1 ersättare för denne Jan Andersson (mp) Lars-Inge Kjellberg (s) Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. VAL delges Karlshamns Kajer AB envar vald (16) matrikeln löneassistent Rosemary Persson

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2000-11-06 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-19 45. Paragraferna 137-158 Innehåll KF 137 Fråga om iordningställande av utemiljön vid Väggabadet KF 138 Fråga om reningsverkstomten

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2003-04-07 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-20 50. Paragraferna 29-45 KF 29 Projektrapport avseende Ung i Karlshamn KF 30 Antagande av detaljplan för Hällaryd 1:36 och del av

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2001-03-05 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00 20 15. Paragraferna 27-49 Innehåll KF 27 Besked om fyllnadsval i kommunfullmäktige KF 28 Besked om fyllnadsval i kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2002-06-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00 22 00. Paragraferna 95-111 KF 95 Godkännande av avtal om överlåtelse av aktier i Karlshamns Kabel AB KF 96 Besked om fyllnadsval

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KS 41 KS 42 KS 43 KS 44 Godkännande av anhållan från Förvaltnings AB Östra Piren om byggstart och borgen för etapp II på Östra Piren Samarbetsavtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201. Kommunfullmäktige 2007-06-04

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201. Kommunfullmäktige 2007-06-04 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF 106 Besked om fyllnadsval KF 107 Kommunens aktiebolag och kommunalförbund informerar om verksamheten KF 108 Budgetramar för år 2008 KF 109 Ekonomisk

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2001-09-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00 21 00. Paragraferna 98-118 Innehåll KF 98 Rundtur KF 99 Årsredovisning 2000 för Vårdförbundet Blekinge KF 100 Svar på motion om samverkan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 6 194 (222) Sammanträde den 7 september 2009 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 6 194 (222) Sammanträde den 7 september 2009 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 6 194 (222) Sammanträde den 7 september 2009 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (149) Sammanträde den 3 maj 2010 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (149) Sammanträde den 3 maj 2010 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 127 (149) Sammanträde den 3 maj 2010 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-12-18 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 50 Paragrafer 195-219 Innehåll KS 195 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 196 Redovisning av beslutade ärenden under

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 291 (329) Kommunfullmäktige 2007-10-01. Sammanträde den 1 oktober 2007 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 291 (329) Kommunfullmäktige 2007-10-01. Sammanträde den 1 oktober 2007 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 291 (329) Sammanträde den 1 oktober 2007 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-08-21 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 55 Paragrafer 112-126 Innehåll KS 112 Presentation av Region Blekinge KS 113 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 114

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 20 oktober 2008 klockan 19.00 20.25 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Anna-Karin Yngvesson (kd), Jan-Ove Fransson (m), Hans Svensson

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2003-06-17 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 Paragrafer 133-150 Innehåll KS 133 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 134 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

som ersätter Sören Jönsson

som ersätter Sören Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Kyrkans gård-lockörn, Kl 19.00 21.30 Beslutande Greger Ulleryd Kjell Hjalmarsson Conny Jonsson Lars-Olof Bårström Gunnar Hjort Sören Pettersson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 205 ( ) Sammanträde den 1 september 2008 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 205 ( ) Sammanträde den 1 september 2008 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 205 ( ) Sammanträde den 1 september 2008 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2005-09-05 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00 20 25. Paragraferna 103-119 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF 103 Lagman Pia Johansson talar över ämnet Domstolarnas roll i rättsprocessen.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg SIDAN 1 (11) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 1 april 2016 kl. 10.00 11.30 Beslutande och närvarande ersättare Närvarande ej beslutande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona,

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2000-01-25 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 17 50 Paragrafer 1-15 Innehåll KS 1 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 2 Länsstyrelsens rapport Regionalt miljö- och hushållningsprogram

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (204) Sammanträde den 17 juni 2008 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (204) Sammanträde den 17 juni 2008 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 152 (204) Sammanträde den 17 juni 2008 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2005-02-07 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00 19 45 Paragraferna 1-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF 1 KF 2 KF 3 KF 4 KF 5 KF 6 KF 7 KF 8 KF 9 KF 10 Delårsrapport januari-juni 2004 för

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

Gunila Lundström (c) Börje Peterson (kd) Karin Gustafsson (kd) Inga-Lill Jonsson (m) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15.

Gunila Lundström (c) Börje Peterson (kd) Karin Gustafsson (kd) Inga-Lill Jonsson (m) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15. 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 18-18.20 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Inger Israelsson (v), 2:e vice ordförande Ulla-Maj Andersson (s) Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

kl.18.30-19.40. Alve Ohlsson och Birgitta Karlsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 66-81 Ann-Louise Cato Ordförande ANSLAG/BEVIS

kl.18.30-19.40. Alve Ohlsson och Birgitta Karlsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 66-81 Ann-Louise Cato Ordförande ANSLAG/BEVIS 2009-05-25 Sida 1 (19) Plats och tid Furulundskolan, Sölvesborg, måndagen den 25 maj 2009 kl.18.30-19.40. Beslutande Se sid 2-3 Övriga närvarande Se sid 2-3 Justerare Alve Ohlsson och Birgitta Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2002-11-19 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 15 Paragrafer 214-239 Innehåll KS 214 Ändring av undertecknare KS 215 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 216 Redovisning

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktige Kf 41. Kallelse. Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 21 till detta protokoll.

Kommunfullmäktige Kf 41. Kallelse. Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 21 till detta protokoll. 2 Kf 41 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 21 till detta protokoll. 3 Kf 42 Information från omsorgsförvaltningen Personal från omsorgsförvaltningen, tillsammans med omsorgschef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2006-01-25 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2006-01-25 1-21 2006-01-25 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-20.15 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Susanne Korduner Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Lena Larsson Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-07-15 1-7

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-07-15 1-7 2008-07-15 1-7 Plats och Tid Stadshuset 13.30-14.35 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav Wennberg

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden

Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 ia AU I: I I Dnr. KS 2014/0109 Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande Catarina Deremar (C), 1:e vice ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Lars-Göran Wadström (V) Per Bergsten (M)

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-08-31 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-04-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.10 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-13 1(6) Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 januari 2011 1 Val av ledamöter till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott samt ersättare 2 Informationer 3 Övriga

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (242) Sammanträde den 3 oktober 2011 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (242) Sammanträde den 3 oktober 2011 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 221 (242) Sammanträde den 3 oktober 2011 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och ersättare enligt bifogad närvarolista. De är valda för tiden

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-09-30 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.25 Beslutande Sture Jonsson, (M) ordförande Anna Heijel (M) Ingemar Svensson (C),

Läs mer