Kommunfullmäktiges protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges protokoll"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges protokoll Rådhussalen, Rådhuset, kl Paragraferna 1-13 KF 1 Demokratiberedningens slutrapport KF 2 Svar på motion om överföring av medel för Ungdomsfullmäktige till elever KF 3 Utvärdering av öppna sammanträden KF 4 Uppskjutande av svar på interpellation KF 5 Interpellation om besparingar och ev nedläggning av program vid Väggaskolan KF 6 Fråga om Karlshamn Energi AB:s riskprofil KF 7 Interpellation om varför inte C-motionen ang kommunens hyror besvarats KF 8 Fråga om dagcentralens lokaler i Hällaryd KF 9 Fråga om anställning av ekonomichef KF 10 Fråga om inrättande av tjänst som näringslivssekreterare

2 KF 11 Inkomna motioner KF 12 Val av revisorer i Vårdförbundet Blekinge KF 13 Val av styrelse och revisor i Karlshamns Kajer AB

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 5 KF 1 KS 257 AU Demokratiberedningens slutrapport Fullmäktigeberedningen för demokratifrågor har upprättat slutrapport avseende demokratiberedningens verksamhet under juni 2000 till november Beredningsgruppen har beslutat att godkänna rapporten och att överlämna densamma till kommunstyrelsen för vidare beredning. Slutrapport intas som bilaga 1. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fullmäktigeberedningens arbete godkänns och att beredningsgruppen upphör vid årsskiftet att fortsatt arbete med demokratiutveckling under mandatperioden leds och samordnas av kommunstyrelsen att kommunstyrelsen vidare bereder demokratiberedningens Förslag till demokratiprogram för Karlshamns kommun för mandatperioden och att kommunstyrelsen, inom sig, utser en grupp förtroendevalda som får i uppdrag att följa och leda kommunens medverkan i Kommunförbundets och Landstingsförbundets demokratiprojekt. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: Demokratiberedningens ordförande, Sven-Åke Svensson lämnar tillsammans med beredningens sekreterare, Bernt Ibertsson en redovisning av uppdraget och arbetet i gruppen samt det förslag till demokratiprogram som överlämnats till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige under våren. I ärendet yttrar sig även Ulla-Britt Bremer och Kenneth Hake.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 6 Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktigeberedningens arbete godkänns och att beredningsgruppen upphör vid årsskiftet att fortsatt arbete med demokratiutveckling under mandatperioden leds och samordnas av kommunstyrelsen att kommunstyrelsen vidare bereder demokratiberedningens Förslag till demokratiprogram för Karlshamns kommun för mandatperioden och att kommunstyrelsen, inom sig, utser en grupp förtroendevalda som får i uppdrag att följa och leda kommunens medverkan i Kommunförbundets och Landstingsförbundets demokratiprojekt. ÖVR delges fullmäktigeberedningen för demokratifrågor

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 7 KF 2 KS 258 AU Svar på motion om överföring av medel för Ungdomsfullmäktige till elever Ulla-Britt Bremer och Marco Gustafsson har i en motion bl a föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att de medel som i 2002-års budget avsatts för verksamheten med Ungdomsfullmäktige omedelbart förs över till de tre högstadieskolornas elever för att användas i ett studiemiljöförbättrande syfte. Motionen intas som bilaga 2. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motion med hänvisning till att pengar för genomförande av Ungdomsfullmäktige avsatts i kommunfullmäktiges budget för 2003 och att därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Ulla-Britt Bremer och Hélène Nordin. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion med hänvisning till att pengar för genomförande av Ungdomsfullmäktige avsatts i kommunfullmäktiges budget för 2003 och att därmed anse motionen besvarad. MOT

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 8 KF 3 KS 23 AU Utvärdering av öppna sammanträden Tekniska nämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde : Tekniska nämnden beslöt , 153 att Tekniska nämnden skulle ha öppna nämndssammanträden på prov till och med Annonsering skulle ske i lokaltidningarna, Karlshamns Allehanda och Sydöstran, lördagen före sammanträdet på Karlshamnssidan. Samtliga merkostnader för tryckning, annonsering, och liknande skall redovisas separat. Under periodens 16 sammanträden har antalet besökare varit 26 stycken, ingen har stannat längre tid än 1½ timma. Kostnaden för de öppna sammanträden har varit följande: Annonser Tryckeri (extra upplagor) Fika i samband med sammanträden Totalt kronor kronor kronor kronor Detta innebär kronor/sammanträde eller kronor/besökare. Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden har genomfört provperioden och konstaterar att allmänhetens intresse inte har varit speciellt stort, speciellt inte i relation till kostnaderna och arbetet det inneburit. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta utvärderingen till dagens protokoll. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 9

7 Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Anders Englesson och ordföranden. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Rolf Tholén, Hélène Nordin, Anders Englesson, Per-Ola Mattsson, Sven-Åke Svensson, Jens Henningsson, Ingvar Nilsson, Claes Jansson och Torsten Magnusson. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att ta utvärderingen till dagens protokoll. ÖVR

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 10 KF Uppskjutande av svar på interpellation Till dagens sammanträde har Alexander Wendt ställt en interpellation till omsorgsnämndens ordförande Jan Bremberg angående medicingenomgångar inom kommunens boenden. Jan Bremberg meddelar i skrivelse till kommunfullmäktige att han avser att uppskjuta svaret på interpellationen till nästkommande sammanträde eftersom det samlade materialet är omfattande. MOT

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 11 KF Interpellation om besparingar och ev nedläggning av program vid Väggaskolan Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Ulla-Britt Bremer följande interpellation till gymnasienämndens ordförande, Rolf Tholén: Interpellation etc se bilaga 5 A. Rolf Tholén, som förklarat sig beredd att besvara interpellationen, anför följande: Svar etc se bilaga 5 B. I interpellationsdebatten yttrar sig Lars Pröjtz, Torsten Magnusson, Claes Jansson, Sven-Åke Svensson och Jan Andersson. INTERP

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 12 KF Fråga om Karlshamn Energi AB:s riskprofil Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Carl-Eric Birgersson följande fråga till Karlshamn Energi AB:s ordförande Sven-Olof Wallman: Under denna kalla vinter har Sverige drabbats av en elprischock. Många företag som handlar med elektricitet har då drabbats av stora förluster, eftersom de i sin försäljning har stor andel fastprisavtal till förhållandevis låga prisnivåer, men däremot tvingats köpa stora mängder elektricitet till höga prisnivåer på den oerhört priskänsliga s k Spotmarknaden (Nordpol). Konsekvensen av detta är naturligtvis ekonomiskt förödande. Med hänvisning till ovanstående är jag tacksam att få svar på följande frågor av dig, Sven-Olof Wallman: 1. Vilken riskprofil, d v s vilken policy har KEAB gällande inköpt mängd elektricitet till fast pris i förhållande till de avtal till fast pris som tecknats vid försäljning? 2. Vilka ekonomiska konsekvenser bedömer du, att elprischocken kommer att få för KEAB:s ekonomiska resultat? Sven-Olof Wallman besvarar frågan. Carl-Eric Birgersson tackar för svaret. MOT

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 13 KF Interpellation om varför inte C-motionen ang kommunens hyror besvarats Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Kennet Aronsson följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Torsten Magnusson: I början av februari 2002, för ganska exakt ett år sedan, lämnade vi från Centerpartiets sida en motion med bland annat följande yrkande: Att en utredning av alla hyresavtal som kommunen har omedelbart genomförs och att redovisningen ska innehålla besked om antalet kvadratmeter och kvadratmeterpris per enhet. Bakgrunden till motionen var givetvis kommunens dåliga ekonomi, varvid besparingsivern hela tiden tycks gå ut över verksamheten för barn- ungdom och äldre. För att hejda utflödet av pengar krävde vi som framgår ovan att; utredningen omedelbart skulle genomföras. Allt i akt och mening att penningutflödet, skulle kunna hejdas, så snabbt det bara var möjligt. Nu ser vi hur flera nämnder just arbetar med hyreskostnaderna, för att kunna anpassa sin budget till kommunfullmäktiges krav, men något svar på motionen har vi ännu inte kunnat få. Är det möjligen så, att redovisningen av hyresavtalen kommer att presenteras först när alla nämnder lyckats få ner sina hyreskostnader? Torsten Magnusson, som förklarat sig beredd att besvara interpellationen, anför följande: Det har inte inom kommunkansliet i tid uppmärksammats att motionen inte skulle komma att besvaras inom ettårs-ramen. Betr motionens sakinnehåll kan i sammanhanget nämnas att t f kommundirektören den 16 december 2002 givit Internservice fastighet i uppdrag att inför 2004 års budget genomföra en översyn av hyresavtalen för samtliga kommunens fastigheter. Av uppdraget framgår att arbetet också omfattar framtagande av strategi för

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 14 INTERP internhyressystemet. Fastighetsenheten har under januari månad påbörjat arbetet. Motionen kommer att kunna besvaras i anslutning till beredningen av 2004 års budget (kommunfullmäktiges sammanträde septemberoktober).

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 15 KF Fråga om dagcentralens lokaler i Hällaryd Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Alexander Wendt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande, Torsten Magnusson: Enligt uppgift står dagcentralen i Åryd tom och oanvänd. Till detta kommer att kommunen har ett avtal med KABO som sträcker sig ytterliggare minst 6 år framåt. Detta avtal innebär en hyreskostnad som belastar omsorgsnämnden till föga nytta. Det är även väl känt att föreningslivet i Åryd saknar lokaler och skulle verkligen behöva tillgång till lokaler som ändå inte nyttjas. Det vore ett utmärkt tillfälle att göra en positiv insats för barn och ungdomar på landsbygden utan att belasta kommunens ekonomi. Vill du verka för att föreningar med barn och ungdomsverksamhet får disponera outnyttjade lokaler? Torsten Magnusson besvarar frågan. FRÅGA

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 16 KF Fråga om anställning av ekonomichef Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Marco Gustafsson följande fråga till kommunstyrelsens ordförande, Torsten Magnusson: Just nu genomförs ånyo kraftiga besparingar som drabbar barn- och ungdom, gamla och sjuka, vilket är resultatet av en organisationsförändring 1998, vilket Socialdemokraterna med flera in absurdum velat hålla fast vid, trots årliga budgetöverskridanden efter hastigt genomförda budgetprocesser. Nu lär kommunen ha anlitat en ekonomisk konsult, för att under några dagar i veckan, under några månader, försöka få skutan något så när på rätt köl. Men konsulttjänster brukar inte heller vara särskilt billiga. När kommer kommunen att få en ekonomichef, som kan planera och utföra ekonomiarbetet utifrån ett långsiktigt perspektiv, så vi slipper för verksamheten förödande brandkårsutryckningar typ ovan nämnda, köpstopp etc? Torsten Magnusson besvarar frågan. Marco Gustafsson tackar för svaret. FRÅGA

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 17 KF Fråga om inrättande av tjänst som näringslivssekreterare Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Carl-Eric Birgersson följande fråga till kommunstyrelsens ordförande, Torsten Magnusson: I detaljbudgetförslaget under arbetet med 2003 års budget förutsattes inrättande av en tjänst som näringslivssekreterare. För att detta skulle kunna genomföras kom budgetanslaget till utvecklingsenheten att höjas med kr. Då vi moderater tidigare agerat för inrättande av en sådan tjänst stödde vi naturligtvis denna anslagshöjning. Då jag inte fått några signaler om att rekryteringen ens påbörjats ställer jag följande två frågor till dig, Torsten Magnusson: 1. Har rekryteringen för att besätta tjänsten påbörjats? 2. När kommer tjänsten att vara tillsatt? Torsten Magnusson besvarar frågan. Carl-Eric Birgersson tackar för svaret. FRÅGA

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 18 KF Inkomna motioner Följande motioner har inlämnats: MOT Motion om försök med ett VÅRDTEAM se bilaga 11 A. Motion om öppna fritidsgårdar under sommarlovet se bilaga 11 B. Motion om åtgärder för hemlösa se bilaga 11 C. Motion om representation och uppvaktningar se bilaga 11 D.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 19 KF 12 VB Val av revisorer i Vårdförbundet Blekinge Enligt Vårdförbundets förbundsordning skall för nästa mandatperiod utses ledamöter av respektive medlemskommun som också skall till Karlshamns kommun lämna förslag på revisorer och revisorsersättare. Valberedningens beslut: Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse följande revisorer och revisorsersättare i VÅRDFÖRBUDET BLEKINGE för åren : Revisorer Karlskrona kommun Lennart Ivarsson Ronneby kommun Lars Svensson Sölvesborgs kommun Bengt Green Olofströms kommun Börje Jönsson Revisorsersättare Margit Svensson Bo Larsson Peter Wald Christa Prütz För Karlshamns kommun har , NYA KF 63, utsetts: Kjell Thörnqvist Olle Berntsson Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Carl-Eric Birgersson.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 20 Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. VAL delges Vårdförbundet Blekinge envar vald (8) matrikeln

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 1 21 KF 13 VB Val av styrelse och revisor i Karlshamns Kajer AB I bolagsordningen för Karlshamns Kajer AB stadgas att kommunfullmäktige skall utse styrelse i bolaget, förtroendevalda revisorer samt ordförande och vice ordförande. Valberedningens beslut: Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med upphävande av NYA KF 72, , välja följande ledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande samt förtroendevald revisor och ersättare för denne i KARLSHAMNS KAJER AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2003 t o m ordinarie bolagsstämma 2007: 7 ledamöter 7 ersättare Kenneth Hake, ordf (s) Christer Florén, v ordf (s) Bärthil Ottosson (m) Karin Larsson (s) Rolf Axelsson (kpmlr) Per Johnsson (fp) Gert Åkesson (c) Hertil Axelsson (s) Inger Löfblom Sjöberg (s) Torsten Westling (m) Anders Karlsson (s) Anders Englesson (kpmlr) Stefan Sörensson (fp) Claes Jansson (mp) 1 förtroendevald revisor 1 ersättare för denne Jan Andersson (mp) Lars-Inge Kjellberg (s) Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. VAL delges Karlshamns Kajer AB envar vald (16) matrikeln löneassistent Rosemary Persson

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-02-20 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 50 Paragrafer 15-34 Innehåll KS 15 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 16 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-24

Kommunfullmäktige 2011-02-24 Sammanträdesprotokoll 1(89) 2011-02-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.45 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE

Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-14 OBS! Socialnämndens sammanträdesrum den 21 januari 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer