ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG INLEDNING

2 Några ord från vår ordförande Anders Fasth och vice ordförande Frida Wahl: Till grund för föreningens arbete ligger den vision, värdegrund och verksamhetsidé, vårt Grunddokument, som antagits på tidigare årsmöte. Arbetet i styrelsen sker mellan årsmöten och inte per kalenderår och vi vill därför redovisa vårt arbete sedan förra årsmötet i ett antal punkter. Som styrelse och ordförande/vice ordf har vi under året haft fortsatt mycket att lära, mycket att hantera och än mer fördjupa oss i Reningsborgs framtid. Vi har gjort det som ett gott team och förstärkt styrelsen med Camilla Wikland som ny ledamot. För att klara arbetet har vi haft möte ca en gång varannan månad. Reningsborg fyllde 20 år under året och vi firade jubiléet med en heldag i augusti. Det blev ett mycket lyckat och välbesökt evenemang med tal, musik och möjlighet till att stödja oss med ekonomiska medel. Dagen visade att vi har stora möjligheter inför framtiden. Under 2012 startade vi en revision i föreningen med ett gott samarbete med företaget Deloitte. Reningsborgs aktiebolag har renodlats och bytt namn till Reningsborgs Förvaltnings AB samt fått samma styrelse som i föreningen. Vi har tagit beslut om investeringar i Frölunda och projektarbetet tillsammans med kommunen kring Kretsloppspark och återvinning har fortsatt. I arbetet med organisationen, med Manfred Rusner som direktor, har vi haft ett personalens år, då vi samlat oss för vår duktiga personal. I september månad var vi tillsammans med ledningsgruppen på heldags-möte, där mycket av föreningens arbete behandlades och grunden för budgetarbetet lades. Respektive landansvarig i organisationen, plus direktor och ordförande har under året besökt våra samarbetspartner i Bosnien, Rumänien, Serbien, Indien och Moldavien. Arbetet i Moldavien har utökats med ett projekt kallat Drömmarnas hus. Vi har under våra resor fått god insikt i arbetet, lärt känna varandra närmre och förmedlat till våra partners vad vi vill med samarbetet. Reserapporter från dessa resor finns tillgängliga. Ekonomin har varit i fokus även detta år. Vi har tagit fram avstämningsrapporter varje tertial för att ha god kontroll på läge och utveckling. Under hösten haft en grundlig budgetprocess inför 2013 med respektive resultatenhet och har fått rapporter vid varje styrelsemöte. Här är det på sin plats med ett stort tack till alla i organisationen som jobbat med att söka öka intäkterna och hålla kostnaderna nere. Dessa åtgärder har gett det överskott som är nödvändigt inför framtiden, för människors skull och för Reningsborgs utveckling. Vi har gjort mycket under 2012, men vi skulle naturligtvis vilja hjälpa ännu fler, svara upp på fler behov och vara ett ännu större stöd för människor. Det är fortsatta utmaningar inför Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsår i stor förtröstan om att 2013 blir ett år då vi får fortsätta arbeta för människors skull där vi bekräftar varandra, bidrar med all vår förmåga till att hjälpa och stödja andra och utveckla Reningsborg. Stort TACK som avslutning, till styrelse, ledningsgrupp och alla som passerar Reningsborg. Bra jobb lönar sig i längden Några ord från vår direktor Manfred Rusner: Vad är Reningsborg? Man kan ge flera svar på den frågan: Reningsborg är såklart en hjälporganisation. Att vi har ett 90-konto är ett tecken på detta. Men vi är mer än det! Reningsborg är en viktig secondhandaktör i Göteborg som främjar återanvändning och vår miljö. Javisst, men det är inte allt som vi gör. Reningsborg driver boendeverksamhet där männskor får stöd att starta om i livet. Så är det men vi gör mer än så! Reningsborg driver intäktsskapande verksamheter som möjliggör socialt arbete. Ja, men vi samlar också in pengar via vårt 90-konto!

3 Reningsborg ger möjlighet till rehabilitering och arbetsträning. Ja men vi ger också meningsfulla möjligheter till engagemang för volontärer. Reningsborg tar ansvar i Göteborg och stöder socala verksamheter i staden. Jodå, men inte bara här. Reningsborg är aktivt i världen och stöder projekt som stöttar utsatta människor i sex länder. Färdigt nu? Både-och beskriver Reningsborg allra bäst, eftersom Reningsborg är så mångsidigt, gör så mycket och kännetecknas av stor mångfald. Antingen-eller passar Reningsborg inte alls. Vi är inte smalspåriga eller ensidiga. Det tar lite tid att beskriva Reningborg men vill man uttrycka sig kortfattat finns vi till för männskors skull. I vår värdegrund säger vi att vår uppgift är att med Jesus som förebild stödja människor i svåra situationer. Vad är framgång för Reningsborg? Givetvis är en god ekonomi, bra personalarbete, ändamålsenliga lokaler och annat viktigt för oss men ytterst mäts vår framgång om människor för stöd i akuta nödsituationer och i långsiktig positiv utveckling. Avslutningsvis: Ett stort tack till anställd personal, volontärer, övriga medarbetare, styrelse, sponsorer och alla andra som gör detta möjligt. RENINGSBORGS VERKSAMHET I SVERIGE Frölunda Secondhand Det har varit ett fortsatt bra år ur försäljningssynpunkt. Vi ökade vår försäljning från föregående år med c:a kr. Införseln av varor har varit fortsatt god. Vi förde statistik några veckor under hösten och som mest hade vi ett 50-tal privatpersoner som kom med egen bil och lämnade varor per dag. Vi fortsätter kontinuerligt med att göra förändringar i butikslokalen dels för det estetiska intrycket men också för att anpassa lokalen för kunderna och personalen. En storsatsning har gjorts på att minimera våra egna transporter till återvinningsstationen. Vi har idag nio olika fraktioner av material som går till återvinning i ett samarbete med IR Recycling. Målsättningen är att minimera våra egna transporter av det som tidigare gått till förbränning och att det som kommer in till Reningsborg ska komma till återanvändning och generera pengar till verksamheteten. Tyvärr så har vi drabbats av inbrott vid ett par tillfällen med alla negativa konsekvenser som det medför. Till följd av det så har vi investerat i ett nytt låssystem och sett över vårt inbrottslarm. Under året har vi lastat 26 utlandstransporter med varor till våra samarbetspartners ute i Europa. Vi för en kontinuerlig dialog med dem för att på bästa sätt tillgodose behoven. Vi tror på framtiden och butiken i Frölunda men förutsättningen för att kunna utvecklas och utöka försäljning av såväl varor som arbetsträning är en investering i förändrade lokaler. Vi har lagt fram ett förslag till styrelsen som ett av våra mål för Det finns ett fantastiskt engagemang i personalgruppen vilket också speglar av sig på våra volontärer och arbetstränare. Ett stort tack till alla säljvolontärer som gör det möjligt för oss att ha försäljningar på onsdagar och lördagar. Stefan Wing / verksamhetschef Frölunda Second Hand Angered Secondhand

4 2012 har varit ett fantastiskt år i Angered. Vi blir mer och mer kända. Att ha öppet hela sommaren blev en stor succé. Många glada kunder fyndade under semestertider. Butiken har även gjort vissa förändringar. Porslin och klädavdelningen har utökats. I nya hallen har lagerhyllor monterats upp. Fler arbetsstationer har tillkommit. Antalet arbetstränare är ca 50 stycken. Angereds socialtjänst har sina 25 platser fyllda hela tiden vilket är väldigt positivt och samarbetet fungerar mycket bra. Två gånger om året har vi uppföljningsträffar med socialtjänsten från Angeredsområdet. Då presenterar vi Reningsborgs arbete och hur vi arbetar med arbetsträning. Dessa träffar är mycket uppskattade och det brukar komma ca 40 personer. Vi har regelbundna trepartsamtal med socialtjänsten. Just nu har Angered secondhandplaceringar från projektet Snabbspåret, Jobbhörnet, AF Sysselsättningsfasen och Kriminalvården. Kontorshotellet Under året startades Reningsborgs kontorshotell i kontorsdelen i aktiebolagets fastighet i Angered. Vid årets början var 3 rum uthyrda, vid dess slut var 15 av 23 rum uthyrda. Ytterligare ett av dessa rum är upplåtna till Språnget-Reningsborg. Språnget är en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning som vill närma sig arbetsmarknaden genom arbetsträning och meningsfull sysselsättning. Språnget-Reningsborg finns i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg och är ett samarbete mellan socialtjänsten Angered och Reningsborg. Ramo Salaka / verksamhetschef Angered Reningsborgs Boende 2012 var ett händelserikt år för Reningsborgs boende. Vi gick in i 2012 med en förhoppning om att en ny upphandling med kommunen skulle ske under våren. Upphandlingen sköts dock upp ett år vilket betydde att Reningsborgs boende skulle stå avtalslösa ytterligare ett år. Vi fick då till ett samarbete med stadsdelen Angered om att ta emot akutplaceringar av familjer vilket gjorde att vi hade hög beläggning större delen av året. Många familjer fick akut hjälp innan de gick vidare till ett kommunalt bostadskontrakt. Eftersom att vi hade flera barnfamiljer boendes hos oss beslöt vi att bygga en lekplats på den stora gräsmattan. Den stod klar efter sommaren och har sedan dess varit till stor glädje för många barn. Under 2012 har tankar och planer om att bygga om tegelhuset vuxit fram. Vi har tillsammans med arkitekt Carl-Johan Lindfors och Per-Jonas Nilsson från byggfirman Bergman & Höök tagit fram ritningar för att bygga om tegelhuset till ett korridorsboende med rum. Det skulle ge oss ytterligare 18 platser i vårt boende. Vi väntar i skrivande stund på bygglov och hoppas komma igång med ombyggnationen så snart som möjligt. Under hösten slutade Roland Lindal på Reningsborg. Roland arbetade som verksamhetschef för boendet under flera år. I januari 2013 hade vi en väldigt trevlig avtackningskväll för Roland och jag vill igen passa på att tacka för det som Roland gjort och bidragit med till Reningsborgs boende. Sedan mars 2013 är undertecknad verksamhetschef för Reningsborgs boende. Under hösten fick vi äntligen klart med en ny upphandling som börjar gälla 1 april Det ger oss goda möjligheter för att fortsätta vår verksamhet och kunna vara till hjälp för många människor under det kommande verksamhetsåret. Vi ser med spänning fram emot 2013 och våra ambitioner är att vi ska hjälpa ännu fler människor! Karl Palmqvist / verksamhetschef Reningsborgs Boende RENINGSBORGS VERKSAMHET I UTLANDET

5 Under 2012 har Reningsborg bedrivit utlandsverksamhet och stöttat hjälporganisationer i Rumänien, Indien, Bosnien, Serbien, Polen och Moldavien. Varor till secondhandbutiker har transporterats till Polen, Bosnien, Rumänien och Moldavien, totalt 26 transporter fyllda med ungefär 350 ton varor. Till barnhemmet i Indien ges finansiellt stöd precis tidigare år, tillsammans med ett antal företagare i Göteborg. Finansiellt stöd ges även till projekt i Moldavien och Serbien via fadderverksamhet. Rumänien Reningsborg och Networks har fortsatt sitt goda samarbete under året. Vi har besökt verksamheten och dess personal och missionsstudenter och funnit att det är en väl fungerande organisation med stort hjärta för de allra fattigaste. Sex transporter med secondhandvaror har körts ner till butiken i Siria blev ett bättre försäljningsår än tidigare år. Networks jobbar med följande områden: Krishjälp, självhjälpsprogram, utbildning, micro-lån, hem för hemlösa och sommarläger. Krishjälpen behövs i byarna Chechei, Alfa och Siria. Där finns en heltidsanställd socialarbetare. Det delas ut mjöl till brödbakning, kläder och skor, ved under vintern, mediciner och annat som hjälper människor att överleva. Självhjälpsprogrammen fungerar fantastiskt bra. I Siria gav trädgårdsodlingarna mat till över 100 familjer under Networks har 40 barn i förskoleverksamhet och 200 barn som varje vecka kommer till läxläsningshjälpen. Två lärare har anställts under 2012 för att möta behoven av skolundervisning. Micro-lån-projektet har expanderat snabbt. Tillverkningen av Decemössorna går väldigt bra och kommer utökas med fler klädesplagg och andra lädervaror. Networks har f.n. två hem för hemlösa. Det är farmen, för äldre pojkar, och hemmet för unga mammor och deras barn. Farmen, som har renoverats under lång tid står i startgroparna för nyöppning våren Samtidigt öppnar då också mamma-barn-hemmet. Missionsskolan har expanderat och under 2012 var det ett fyrtiotal ungdomar främst från Sverige, England och USA som deltog. De har undervisning två dagar per vecka, resten av tiden arbetar de i verksamheten. Många av ungdomarna stannar under flera perioder och berättar mycket gott om verksamheten. Networks hälsar till Reningsborgs styrelse, direktor och personal och tackar för vårt stöd och våra böner under Ingela Enetjärn / Landansvarig Rumänien Bosnien och Serbien Rapporter om Bosnien säger att mycket har förbättrats sedan kriget. Det har det säkerligen gjort, men faktum är att arbetslösheten fortfarande är mycket hög, ungdomar söker sig utomlands om de har möjlighet och svår fattigdom är en verklighet för många bosnier. Såren, både de synliga och de osynliga, från kriget finns också kvar och påverkar samhället. Serbien I både Serbien och Bosnien samarbetar Reningsborg med organisationen Bread of Life som började som en biståndsorganisation för att förmedla akuthjälp till lidande under Balkankriget. Nu har Bread of Life utvecklats till en utvecklingsorganisation. I Belgrad arbetar man i synnerhet bland romer med projekt som under många år fått stöd av SIDA och andra organisationer. De lägger också ner mycket kraft på att hjälpa personer med missbruksproblem och fattiga ensamstående kvinnor.

6 Reningsborg ger genom sitt fadderprogram stöd till behövande äldre personer i Belgrad som försörjs av volontärer inom Bread of Life. Prijedor Hjälparbetet i Prijedor har fungerat mycket bra. Bread of Life driver secondhandbutiken Hatikva som förses med varor från Reningsborg. Fem transporter skickades under 2012 och de har många förfrågningar om stöd i olika former från utsatta invånare. Bread of Life ger akuthjälp men fokuserar mest på utvecklingsfrågor och med exempelvis mikrolån ger man stöd till självhjälp. Man driver också ett soppkök där ett 20-tal personer får mat varje dag. Bosniska Krupa Hjälparbetet i Bosanska Krupa har fungerat mycket bra. Fem transporter har skickats under Renex som butiken heter är viktig för staden. Socialtjänstens resurser är mycket begränsade och familjen Tulic, som förestår butiken, får många förfrågningar om stöd i olika former. De hjälper utsatta familjer i hela kommunen med mat, ved, hygienartiklar, mediciner, kläder, skor, möbler och i vissa fall även husrenovering. Ramo Salaka / Landansvarig Bosnien/Serbien Polen Under 2012 körde vi åtta transporter till Polen. Fyra till Zbaszyn och fyra till Przemysl. Manfred, Anders, Karl och jag gjorde under hösten ett besök på båda orterna. Verksamheten i Zbaszyn, som arbetar med att utbilda fosterföräldrar till handikappade barn med inriktning på autism, fortlöper. En stor del av inkomsterna kommer från secondhandbutiken och de varor som vi skickat från Reningsborg. Vi var också och besökte en ort några mil norr om Zbaszyn där man planerar att starta upp ett nytt utbildningscenter och secondhandbutik. Överskottet från secondhandbutiken i Przmeysl går till en workshop där ett femtiotal personer med olika typer av handikapp deltar. Det är en väl fungerande verksamhet och ett stort engagemang som gör skillnad för deltagarna i deras vardag. Glädjen och stoltheten bland deltagarna var påtaglig. Även här planerade man att starta upp ett nytt center då behoven är mycket stora. Vi fick en förfrågan om vi kunde hjälpa till att utrusta det nya centret med inventarier och färg vid nästa transport. Idag är verksamheten i full gång och det är fantastiskt att se hur det vi skickat har kommit till användning. Det är god ordning på redovisningen över hur medlen används på båda orterna och vi upplevde en mycket stor tacksamhet för vårt engagemang och den betydelse det har för dem i deras verksamheter. Stefan Wing / Landansvarig Polen Moldavien Samarbetet med Beginning of Life (B.o.L) i Moldavien har börjat ta form under året och tre transporter har skickats ner till den nyetablerade butiken i Chisinau. Vi har startat en fadderverksamhet som stöttar B.o.Ls arbete med utsatta unga mödrar. I januari 2012 besökte Vladimir Ubeivolc och hans fru Jylia Reningsborg för några dagar. De berättade om Beginning of Life s arbete och träffade både personal och styrelse. I oktober månad gjordes en studieresa till Moldavien med 10 deltagare som utmynnade i att delar av gruppen, med Reningsborgs hjälp, tog sig an ett nytt projekt. Projektet kallas Drömmarnas Hus och ska bli ett boende med plats för unga utsatta tjejer som riskerar att hamna i trafficking. Boendet har personal dygnet runt och erbjuder förutom

7 inackordering och mat även psykologhjälp och stöttning i det sociala livet och i kontakter med skola och familj. Drömmarnas hus planeras att öppna under Anna Franzén / Landansvarig Moldavien Indien År 2012 var det åttonde året som Reningsborg sponsrar barnhemmet i Coimbatore. 110 st barn har sitt hem där och de flesta av dem har haft det i flera år. Barnen är mellan 2 17 år. De tre äldsta barnen har under året börjat en yrkesutbildning, (hudtearapeut och målare), de har då bott hos Ester i staden Coimbatore. Det har varit nyttigt för dem att få komma närmare staden och livet utanför barnhemmet. Varje månad betalar Reningsborg ut kr till barnhemmet. Utav de pengarna kommer ca hälften från Reningsborg och det övriga från enskilda sponsorer. Det innebär ca 400 kr per barn och månad. Detta är fullt tillräckligt för att ge varje barn ett hem, bra mat, utbildning och en bra fritid. År 1991 kom det en ny lag i Indien angående skötsel av barnhem. Under 2012 har den lagen på allvar börjat implementerats. Myndighetspersoner besöker barnhemmen och kontrollerar att lagen följs. Lagen gäller alltifrån barnens hälsostatus, vaccinationer, uppföljning av utbildning till vilken mat som serveras, kvalité på dricksvatten etc. Det har inneburit att mer resurser lagts på varje enskilt barn i form av rådgivning, extraundervisning, dokumentation och uppföljning. Huvudbyggnaden på barnhemmet har målats om både på insidan och utsidan. Ett staket som inhägnar hela barnhemmet har färdigställts och de två sjukrummen är nu klara att användas. Barnhemmets speciella nisch är fortfarande dans och uppvisningar. De har varit med i flera olika sammanhang och visat sin skicklighet. Frågan som väckts flera gånger under de senaste åren är hur LGM (Love and Grace Mission) kan bli självförsörjande. Den har diskuterats med Ester Vincent (föreståndare) samt med LGM:s styrelse. Reningsborg ser nödvändigheten i att bredda inkomstmöjligheterna för LGM i takt med att kostnaderna blir högre och nya investeringar behövs. Inget realistiskt förslag har ännu presenterats. Reningsborg har haft behov av större kunskap och erfarenhet att driva barnhem i Indien. Därför har Ingvar Pettersson tackat ja till att hjälpa oss utifrån de erfarenheter han har. Ingvar har arbetet med barnhem i Indien i många år tillsammans med andra organisationer och är kunnig i kulturen, realiteten i kostnader, ekonomisk redovisning m.m. Det känns oerhört bra att ha tillgång till Ingvar och hans kunnande. Manfred Rusner, Christina Brunegård, Ingvar Pettersson och undertecknad besökte barnhemmet några dagar i maj månad. Vi blev VARMT välkomnade av alla barnen, personalen och Ester. Stämningen var på topp. Alla verkade glada och nöjda. Så enkelt är det givetvis inte, men Ester och hennes personal gör ett fantastiskt jobb för alla dessa ungar och förbättrar allas förutsättningar betydligt! Reningsborgs stöd under detta året har också bidragit och gjort en stor skillnad för många i Indien. Marie Hansson / Landansvarig Indien

8

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig KulturSkåne Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig En utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011 EN UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK 2010-2011 FÖRORD

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer