ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG INLEDNING

2 Några ord från vår ordförande Anders Fasth och vice ordförande Frida Wahl: Till grund för föreningens arbete ligger den vision, värdegrund och verksamhetsidé, vårt Grunddokument, som antagits på tidigare årsmöte. Arbetet i styrelsen sker mellan årsmöten och inte per kalenderår och vi vill därför redovisa vårt arbete sedan förra årsmötet i ett antal punkter. Som styrelse och ordförande/vice ordf har vi under året haft fortsatt mycket att lära, mycket att hantera och än mer fördjupa oss i Reningsborgs framtid. Vi har gjort det som ett gott team och förstärkt styrelsen med Camilla Wikland som ny ledamot. För att klara arbetet har vi haft möte ca en gång varannan månad. Reningsborg fyllde 20 år under året och vi firade jubiléet med en heldag i augusti. Det blev ett mycket lyckat och välbesökt evenemang med tal, musik och möjlighet till att stödja oss med ekonomiska medel. Dagen visade att vi har stora möjligheter inför framtiden. Under 2012 startade vi en revision i föreningen med ett gott samarbete med företaget Deloitte. Reningsborgs aktiebolag har renodlats och bytt namn till Reningsborgs Förvaltnings AB samt fått samma styrelse som i föreningen. Vi har tagit beslut om investeringar i Frölunda och projektarbetet tillsammans med kommunen kring Kretsloppspark och återvinning har fortsatt. I arbetet med organisationen, med Manfred Rusner som direktor, har vi haft ett personalens år, då vi samlat oss för vår duktiga personal. I september månad var vi tillsammans med ledningsgruppen på heldags-möte, där mycket av föreningens arbete behandlades och grunden för budgetarbetet lades. Respektive landansvarig i organisationen, plus direktor och ordförande har under året besökt våra samarbetspartner i Bosnien, Rumänien, Serbien, Indien och Moldavien. Arbetet i Moldavien har utökats med ett projekt kallat Drömmarnas hus. Vi har under våra resor fått god insikt i arbetet, lärt känna varandra närmre och förmedlat till våra partners vad vi vill med samarbetet. Reserapporter från dessa resor finns tillgängliga. Ekonomin har varit i fokus även detta år. Vi har tagit fram avstämningsrapporter varje tertial för att ha god kontroll på läge och utveckling. Under hösten haft en grundlig budgetprocess inför 2013 med respektive resultatenhet och har fått rapporter vid varje styrelsemöte. Här är det på sin plats med ett stort tack till alla i organisationen som jobbat med att söka öka intäkterna och hålla kostnaderna nere. Dessa åtgärder har gett det överskott som är nödvändigt inför framtiden, för människors skull och för Reningsborgs utveckling. Vi har gjort mycket under 2012, men vi skulle naturligtvis vilja hjälpa ännu fler, svara upp på fler behov och vara ett ännu större stöd för människor. Det är fortsatta utmaningar inför Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsår i stor förtröstan om att 2013 blir ett år då vi får fortsätta arbeta för människors skull där vi bekräftar varandra, bidrar med all vår förmåga till att hjälpa och stödja andra och utveckla Reningsborg. Stort TACK som avslutning, till styrelse, ledningsgrupp och alla som passerar Reningsborg. Bra jobb lönar sig i längden Några ord från vår direktor Manfred Rusner: Vad är Reningsborg? Man kan ge flera svar på den frågan: Reningsborg är såklart en hjälporganisation. Att vi har ett 90-konto är ett tecken på detta. Men vi är mer än det! Reningsborg är en viktig secondhandaktör i Göteborg som främjar återanvändning och vår miljö. Javisst, men det är inte allt som vi gör. Reningsborg driver boendeverksamhet där männskor får stöd att starta om i livet. Så är det men vi gör mer än så! Reningsborg driver intäktsskapande verksamheter som möjliggör socialt arbete. Ja, men vi samlar också in pengar via vårt 90-konto!

3 Reningsborg ger möjlighet till rehabilitering och arbetsträning. Ja men vi ger också meningsfulla möjligheter till engagemang för volontärer. Reningsborg tar ansvar i Göteborg och stöder socala verksamheter i staden. Jodå, men inte bara här. Reningsborg är aktivt i världen och stöder projekt som stöttar utsatta människor i sex länder. Färdigt nu? Både-och beskriver Reningsborg allra bäst, eftersom Reningsborg är så mångsidigt, gör så mycket och kännetecknas av stor mångfald. Antingen-eller passar Reningsborg inte alls. Vi är inte smalspåriga eller ensidiga. Det tar lite tid att beskriva Reningborg men vill man uttrycka sig kortfattat finns vi till för männskors skull. I vår värdegrund säger vi att vår uppgift är att med Jesus som förebild stödja människor i svåra situationer. Vad är framgång för Reningsborg? Givetvis är en god ekonomi, bra personalarbete, ändamålsenliga lokaler och annat viktigt för oss men ytterst mäts vår framgång om människor för stöd i akuta nödsituationer och i långsiktig positiv utveckling. Avslutningsvis: Ett stort tack till anställd personal, volontärer, övriga medarbetare, styrelse, sponsorer och alla andra som gör detta möjligt. RENINGSBORGS VERKSAMHET I SVERIGE Frölunda Secondhand Det har varit ett fortsatt bra år ur försäljningssynpunkt. Vi ökade vår försäljning från föregående år med c:a kr. Införseln av varor har varit fortsatt god. Vi förde statistik några veckor under hösten och som mest hade vi ett 50-tal privatpersoner som kom med egen bil och lämnade varor per dag. Vi fortsätter kontinuerligt med att göra förändringar i butikslokalen dels för det estetiska intrycket men också för att anpassa lokalen för kunderna och personalen. En storsatsning har gjorts på att minimera våra egna transporter till återvinningsstationen. Vi har idag nio olika fraktioner av material som går till återvinning i ett samarbete med IR Recycling. Målsättningen är att minimera våra egna transporter av det som tidigare gått till förbränning och att det som kommer in till Reningsborg ska komma till återanvändning och generera pengar till verksamheteten. Tyvärr så har vi drabbats av inbrott vid ett par tillfällen med alla negativa konsekvenser som det medför. Till följd av det så har vi investerat i ett nytt låssystem och sett över vårt inbrottslarm. Under året har vi lastat 26 utlandstransporter med varor till våra samarbetspartners ute i Europa. Vi för en kontinuerlig dialog med dem för att på bästa sätt tillgodose behoven. Vi tror på framtiden och butiken i Frölunda men förutsättningen för att kunna utvecklas och utöka försäljning av såväl varor som arbetsträning är en investering i förändrade lokaler. Vi har lagt fram ett förslag till styrelsen som ett av våra mål för Det finns ett fantastiskt engagemang i personalgruppen vilket också speglar av sig på våra volontärer och arbetstränare. Ett stort tack till alla säljvolontärer som gör det möjligt för oss att ha försäljningar på onsdagar och lördagar. Stefan Wing / verksamhetschef Frölunda Second Hand Angered Secondhand

4 2012 har varit ett fantastiskt år i Angered. Vi blir mer och mer kända. Att ha öppet hela sommaren blev en stor succé. Många glada kunder fyndade under semestertider. Butiken har även gjort vissa förändringar. Porslin och klädavdelningen har utökats. I nya hallen har lagerhyllor monterats upp. Fler arbetsstationer har tillkommit. Antalet arbetstränare är ca 50 stycken. Angereds socialtjänst har sina 25 platser fyllda hela tiden vilket är väldigt positivt och samarbetet fungerar mycket bra. Två gånger om året har vi uppföljningsträffar med socialtjänsten från Angeredsområdet. Då presenterar vi Reningsborgs arbete och hur vi arbetar med arbetsträning. Dessa träffar är mycket uppskattade och det brukar komma ca 40 personer. Vi har regelbundna trepartsamtal med socialtjänsten. Just nu har Angered secondhandplaceringar från projektet Snabbspåret, Jobbhörnet, AF Sysselsättningsfasen och Kriminalvården. Kontorshotellet Under året startades Reningsborgs kontorshotell i kontorsdelen i aktiebolagets fastighet i Angered. Vid årets början var 3 rum uthyrda, vid dess slut var 15 av 23 rum uthyrda. Ytterligare ett av dessa rum är upplåtna till Språnget-Reningsborg. Språnget är en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning som vill närma sig arbetsmarknaden genom arbetsträning och meningsfull sysselsättning. Språnget-Reningsborg finns i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg och är ett samarbete mellan socialtjänsten Angered och Reningsborg. Ramo Salaka / verksamhetschef Angered Reningsborgs Boende 2012 var ett händelserikt år för Reningsborgs boende. Vi gick in i 2012 med en förhoppning om att en ny upphandling med kommunen skulle ske under våren. Upphandlingen sköts dock upp ett år vilket betydde att Reningsborgs boende skulle stå avtalslösa ytterligare ett år. Vi fick då till ett samarbete med stadsdelen Angered om att ta emot akutplaceringar av familjer vilket gjorde att vi hade hög beläggning större delen av året. Många familjer fick akut hjälp innan de gick vidare till ett kommunalt bostadskontrakt. Eftersom att vi hade flera barnfamiljer boendes hos oss beslöt vi att bygga en lekplats på den stora gräsmattan. Den stod klar efter sommaren och har sedan dess varit till stor glädje för många barn. Under 2012 har tankar och planer om att bygga om tegelhuset vuxit fram. Vi har tillsammans med arkitekt Carl-Johan Lindfors och Per-Jonas Nilsson från byggfirman Bergman & Höök tagit fram ritningar för att bygga om tegelhuset till ett korridorsboende med rum. Det skulle ge oss ytterligare 18 platser i vårt boende. Vi väntar i skrivande stund på bygglov och hoppas komma igång med ombyggnationen så snart som möjligt. Under hösten slutade Roland Lindal på Reningsborg. Roland arbetade som verksamhetschef för boendet under flera år. I januari 2013 hade vi en väldigt trevlig avtackningskväll för Roland och jag vill igen passa på att tacka för det som Roland gjort och bidragit med till Reningsborgs boende. Sedan mars 2013 är undertecknad verksamhetschef för Reningsborgs boende. Under hösten fick vi äntligen klart med en ny upphandling som börjar gälla 1 april Det ger oss goda möjligheter för att fortsätta vår verksamhet och kunna vara till hjälp för många människor under det kommande verksamhetsåret. Vi ser med spänning fram emot 2013 och våra ambitioner är att vi ska hjälpa ännu fler människor! Karl Palmqvist / verksamhetschef Reningsborgs Boende RENINGSBORGS VERKSAMHET I UTLANDET

5 Under 2012 har Reningsborg bedrivit utlandsverksamhet och stöttat hjälporganisationer i Rumänien, Indien, Bosnien, Serbien, Polen och Moldavien. Varor till secondhandbutiker har transporterats till Polen, Bosnien, Rumänien och Moldavien, totalt 26 transporter fyllda med ungefär 350 ton varor. Till barnhemmet i Indien ges finansiellt stöd precis tidigare år, tillsammans med ett antal företagare i Göteborg. Finansiellt stöd ges även till projekt i Moldavien och Serbien via fadderverksamhet. Rumänien Reningsborg och Networks har fortsatt sitt goda samarbete under året. Vi har besökt verksamheten och dess personal och missionsstudenter och funnit att det är en väl fungerande organisation med stort hjärta för de allra fattigaste. Sex transporter med secondhandvaror har körts ner till butiken i Siria blev ett bättre försäljningsår än tidigare år. Networks jobbar med följande områden: Krishjälp, självhjälpsprogram, utbildning, micro-lån, hem för hemlösa och sommarläger. Krishjälpen behövs i byarna Chechei, Alfa och Siria. Där finns en heltidsanställd socialarbetare. Det delas ut mjöl till brödbakning, kläder och skor, ved under vintern, mediciner och annat som hjälper människor att överleva. Självhjälpsprogrammen fungerar fantastiskt bra. I Siria gav trädgårdsodlingarna mat till över 100 familjer under Networks har 40 barn i förskoleverksamhet och 200 barn som varje vecka kommer till läxläsningshjälpen. Två lärare har anställts under 2012 för att möta behoven av skolundervisning. Micro-lån-projektet har expanderat snabbt. Tillverkningen av Decemössorna går väldigt bra och kommer utökas med fler klädesplagg och andra lädervaror. Networks har f.n. två hem för hemlösa. Det är farmen, för äldre pojkar, och hemmet för unga mammor och deras barn. Farmen, som har renoverats under lång tid står i startgroparna för nyöppning våren Samtidigt öppnar då också mamma-barn-hemmet. Missionsskolan har expanderat och under 2012 var det ett fyrtiotal ungdomar främst från Sverige, England och USA som deltog. De har undervisning två dagar per vecka, resten av tiden arbetar de i verksamheten. Många av ungdomarna stannar under flera perioder och berättar mycket gott om verksamheten. Networks hälsar till Reningsborgs styrelse, direktor och personal och tackar för vårt stöd och våra böner under Ingela Enetjärn / Landansvarig Rumänien Bosnien och Serbien Rapporter om Bosnien säger att mycket har förbättrats sedan kriget. Det har det säkerligen gjort, men faktum är att arbetslösheten fortfarande är mycket hög, ungdomar söker sig utomlands om de har möjlighet och svår fattigdom är en verklighet för många bosnier. Såren, både de synliga och de osynliga, från kriget finns också kvar och påverkar samhället. Serbien I både Serbien och Bosnien samarbetar Reningsborg med organisationen Bread of Life som började som en biståndsorganisation för att förmedla akuthjälp till lidande under Balkankriget. Nu har Bread of Life utvecklats till en utvecklingsorganisation. I Belgrad arbetar man i synnerhet bland romer med projekt som under många år fått stöd av SIDA och andra organisationer. De lägger också ner mycket kraft på att hjälpa personer med missbruksproblem och fattiga ensamstående kvinnor.

6 Reningsborg ger genom sitt fadderprogram stöd till behövande äldre personer i Belgrad som försörjs av volontärer inom Bread of Life. Prijedor Hjälparbetet i Prijedor har fungerat mycket bra. Bread of Life driver secondhandbutiken Hatikva som förses med varor från Reningsborg. Fem transporter skickades under 2012 och de har många förfrågningar om stöd i olika former från utsatta invånare. Bread of Life ger akuthjälp men fokuserar mest på utvecklingsfrågor och med exempelvis mikrolån ger man stöd till självhjälp. Man driver också ett soppkök där ett 20-tal personer får mat varje dag. Bosniska Krupa Hjälparbetet i Bosanska Krupa har fungerat mycket bra. Fem transporter har skickats under Renex som butiken heter är viktig för staden. Socialtjänstens resurser är mycket begränsade och familjen Tulic, som förestår butiken, får många förfrågningar om stöd i olika former. De hjälper utsatta familjer i hela kommunen med mat, ved, hygienartiklar, mediciner, kläder, skor, möbler och i vissa fall även husrenovering. Ramo Salaka / Landansvarig Bosnien/Serbien Polen Under 2012 körde vi åtta transporter till Polen. Fyra till Zbaszyn och fyra till Przemysl. Manfred, Anders, Karl och jag gjorde under hösten ett besök på båda orterna. Verksamheten i Zbaszyn, som arbetar med att utbilda fosterföräldrar till handikappade barn med inriktning på autism, fortlöper. En stor del av inkomsterna kommer från secondhandbutiken och de varor som vi skickat från Reningsborg. Vi var också och besökte en ort några mil norr om Zbaszyn där man planerar att starta upp ett nytt utbildningscenter och secondhandbutik. Överskottet från secondhandbutiken i Przmeysl går till en workshop där ett femtiotal personer med olika typer av handikapp deltar. Det är en väl fungerande verksamhet och ett stort engagemang som gör skillnad för deltagarna i deras vardag. Glädjen och stoltheten bland deltagarna var påtaglig. Även här planerade man att starta upp ett nytt center då behoven är mycket stora. Vi fick en förfrågan om vi kunde hjälpa till att utrusta det nya centret med inventarier och färg vid nästa transport. Idag är verksamheten i full gång och det är fantastiskt att se hur det vi skickat har kommit till användning. Det är god ordning på redovisningen över hur medlen används på båda orterna och vi upplevde en mycket stor tacksamhet för vårt engagemang och den betydelse det har för dem i deras verksamheter. Stefan Wing / Landansvarig Polen Moldavien Samarbetet med Beginning of Life (B.o.L) i Moldavien har börjat ta form under året och tre transporter har skickats ner till den nyetablerade butiken i Chisinau. Vi har startat en fadderverksamhet som stöttar B.o.Ls arbete med utsatta unga mödrar. I januari 2012 besökte Vladimir Ubeivolc och hans fru Jylia Reningsborg för några dagar. De berättade om Beginning of Life s arbete och träffade både personal och styrelse. I oktober månad gjordes en studieresa till Moldavien med 10 deltagare som utmynnade i att delar av gruppen, med Reningsborgs hjälp, tog sig an ett nytt projekt. Projektet kallas Drömmarnas Hus och ska bli ett boende med plats för unga utsatta tjejer som riskerar att hamna i trafficking. Boendet har personal dygnet runt och erbjuder förutom

7 inackordering och mat även psykologhjälp och stöttning i det sociala livet och i kontakter med skola och familj. Drömmarnas hus planeras att öppna under Anna Franzén / Landansvarig Moldavien Indien År 2012 var det åttonde året som Reningsborg sponsrar barnhemmet i Coimbatore. 110 st barn har sitt hem där och de flesta av dem har haft det i flera år. Barnen är mellan 2 17 år. De tre äldsta barnen har under året börjat en yrkesutbildning, (hudtearapeut och målare), de har då bott hos Ester i staden Coimbatore. Det har varit nyttigt för dem att få komma närmare staden och livet utanför barnhemmet. Varje månad betalar Reningsborg ut kr till barnhemmet. Utav de pengarna kommer ca hälften från Reningsborg och det övriga från enskilda sponsorer. Det innebär ca 400 kr per barn och månad. Detta är fullt tillräckligt för att ge varje barn ett hem, bra mat, utbildning och en bra fritid. År 1991 kom det en ny lag i Indien angående skötsel av barnhem. Under 2012 har den lagen på allvar börjat implementerats. Myndighetspersoner besöker barnhemmen och kontrollerar att lagen följs. Lagen gäller alltifrån barnens hälsostatus, vaccinationer, uppföljning av utbildning till vilken mat som serveras, kvalité på dricksvatten etc. Det har inneburit att mer resurser lagts på varje enskilt barn i form av rådgivning, extraundervisning, dokumentation och uppföljning. Huvudbyggnaden på barnhemmet har målats om både på insidan och utsidan. Ett staket som inhägnar hela barnhemmet har färdigställts och de två sjukrummen är nu klara att användas. Barnhemmets speciella nisch är fortfarande dans och uppvisningar. De har varit med i flera olika sammanhang och visat sin skicklighet. Frågan som väckts flera gånger under de senaste åren är hur LGM (Love and Grace Mission) kan bli självförsörjande. Den har diskuterats med Ester Vincent (föreståndare) samt med LGM:s styrelse. Reningsborg ser nödvändigheten i att bredda inkomstmöjligheterna för LGM i takt med att kostnaderna blir högre och nya investeringar behövs. Inget realistiskt förslag har ännu presenterats. Reningsborg har haft behov av större kunskap och erfarenhet att driva barnhem i Indien. Därför har Ingvar Pettersson tackat ja till att hjälpa oss utifrån de erfarenheter han har. Ingvar har arbetet med barnhem i Indien i många år tillsammans med andra organisationer och är kunnig i kulturen, realiteten i kostnader, ekonomisk redovisning m.m. Det känns oerhört bra att ha tillgång till Ingvar och hans kunnande. Manfred Rusner, Christina Brunegård, Ingvar Pettersson och undertecknad besökte barnhemmet några dagar i maj månad. Vi blev VARMT välkomnade av alla barnen, personalen och Ester. Stämningen var på topp. Alla verkade glada och nöjda. Så enkelt är det givetvis inte, men Ester och hennes personal gör ett fantastiskt jobb för alla dessa ungar och förbättrar allas förutsättningar betydligt! Reningsborgs stöd under detta året har också bidragit och gjort en stor skillnad för många i Indien. Marie Hansson / Landansvarig Indien

8

ÅRSBERÄTTELSE 2011 RENINGSBORG

ÅRSBERÄTTELSE 2011 RENINGSBORG ÅRSBERÄTTELSE 2011 RENINGSBORG NY DAG- NYA MÖJLIGHETER! INLEDNING Vad är Reningsborg? Vi ställs ständigt inför olika vägval. Det gäller vår styrelse, våra chefer och våra medarbetare. Medvetet eller omedvetet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN RENINGSBORG ÅR 2009:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN RENINGSBORG ÅR 2009: VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN RENINGSBORG ÅR 2009: Vi i Sverige ligger i topp när det gäller att skänka pengar till välgörenhet. Så har det varit länge, men efter tsumanin ökade gilvmildheten ännu

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 Under verksamhetsåret 2003 höll styrelsen för UNGA LIV 8 protokollförda sammanträden samt 6 telefonmöten. Föreningen har 210 betalande medlemmar. 10 långtradare har

Läs mer

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Under verksamhetsåret 2006 har styrelsen för UNGA LIV avhållit stadgeenliga protokollförda möten samt protokollförda telefonmöten. Föreningen har 255 betalande medlemmar.

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER«utblick SRI LANKA Startskott för Star for Life Carema Orkidén bidrar till Suhada Home Araliya förskola är på frammarsch Terminsavslut med blandade

Läs mer

Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se. Jag är glad att jag fick en chans!

Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se. Jag är glad att jag fick en chans! Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se Jag är glad att jag fick en chans! Så började det... Efter den rumänska revolutionen 1989, uppmärksammades de övergivna barnens situation. Tv och tidningar visade

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014

barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014 barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014 Det har varit en ganska lugn men händelserik period sen vi skrev sist. Wow jobbar nästan helt och hållet från barnhemmet igen, barnen har

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk KINGDOM BUILDERS 1 VÅRT HEM I VÄSTERÅS OCH MÄLARDALEN Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk byggnad i Västerås. Det är vårt gemensamma ansvar att utveckla, underhålla och

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 Ur årsberättelsen till föreningen Barn i Anderna för verksamhetsåret 2004 Det har nu gått några år sedan situationen i Argentina hade världens ögon riktade mot sig på

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Hjälp oss skapa framtidstro för barn och unga i Sverige stöd Polstjärna

Hjälp oss skapa framtidstro för barn och unga i Sverige stöd Polstjärna Polstjärna Hjälp oss skapa framtidstro för barn och unga i Sverige stöd Polstjärna Vi stödjer eldsjälar som brinner för ett medmänskligare samhälle Allt för många svenska barn och ungdomar växer upp i

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan Kungliga Tekniska Högskolan EFG European Furniture Group AB, Trehörnavägen 2, Box 1017, SE- 573 28 Tranås, +46 140 675 00, www.efg.se, info@efg.se RRR-RAPPORT KTH Sara Crutebo Stockholm 2014-09-01 Avvecklingen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Kära faddrar och gåvogivare

Kära faddrar och gåvogivare Kära faddrar och gåvogivare En varm hälsning och en önskan om en god fortsättning på det nya året sänder jag er från ett regnigt Cochabamba. Vill börja med att tacka er för att ni fortsätter tro på de

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Praktisk information om. Fridhemmet

Praktisk information om. Fridhemmet Praktisk information om Fridhemmet Innehåll Hjärtligt välkommen till Fridhemmet!... 3 Vi som arbetar på Fridhemmet... 3 Kort om Fridhemmet... 4 Kort om Temabo... 4 Kontaktmannens ansvar... 5 Arbetsterapeut

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Reserapport från Vietnam oktober 2012

Reserapport från Vietnam oktober 2012 Reserapport från Vietnam oktober 2012 rörande BFA:s och FBB:s fadderbarnsverksamhet för funktionshindrade barn i Thanh Ba, Phu Tho Inledning I samarbete mellan föreningarna För Barnens Bästa (FBB) och

Läs mer

Resaprojektet. Ett led i regeringens psykiatrisatsning. Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning

Resaprojektet. Ett led i regeringens psykiatrisatsning. Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning Resaprojektet Ett led i regeringens psykiatrisatsning Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning Uppdraget Arbetsförmedlingen i samverkan med Försäkringskassan

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera...

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera... KOMMERSENS VÄRDEN ett minne av trävaruindustri och blandstad en inkubator för nya företagare integrationsskapande mötesplats ett konstverk som skapar livfullhet ekologisk resursanvändning gratis integration

Läs mer

Great Andoh International School Verksamhetsplan

Great Andoh International School Verksamhetsplan Great Andoh International School Verksamhetsplan Vision Långsiktig inriktning 10-15år. Viktigt att intressenterna delar den. To care for children, making them assets to Ghana. Friska, glada barn som kan

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet. *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se

Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet. *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se Bakgrund Omorganisation Januari 2011 o Arbetsmarknadsenheten (AME) Sektor Arbete, Trygghet

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

En givande Rwandaresa!

En givande Rwandaresa! En givande Rwandaresa! Mellan den 28:e augusti och 8 september 2009 besökte Tony Kallay, Per-Arne Krantz och jag Anders Engström tillsammans med ledsagarna Annikki Kallay och Lena Krantz Kigali i Rwanda.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

PROTOKOLL 2014-09-18 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling

PROTOKOLL 2014-09-18 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling PROTOKOLL 2014-09-18 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling Närvarande: Mikael Erdtman, Kommunal Gunnar Thorell, Lärarförbundet Christoffer Saar, LR Lena Carlsson, Kommunal Nina Bengtsson, Kommunal

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del.

Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del. Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del. Möter du i ditt arbete eller privatliv människor i sorg, kris eller

Läs mer

Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013

Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013 Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013 Uppsala Stadsmission, Ideell förening Organisationsnummer: 802464-0065 Vad vill Uppsala Stadsmission uppnå? Uppsala är Sveriges fjärde största stad med sina 205

Läs mer

Genom återanvändning och återvinning skapar Emmaus Åland arbetsplatser och sysselsättning för alla människor oberoende av bakgrund och behov.

Genom återanvändning och återvinning skapar Emmaus Åland arbetsplatser och sysselsättning för alla människor oberoende av bakgrund och behov. emmaus ÅLAND 2 Emmaus är en politiskt och religiöst obunden rörelse vars målsättning är att hjälpa nödlidande och därigenom befrämja rättvisa och fred. Det finns ca 300 Emmausgrupper i 36 länder världen

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Rapport från FoU-Norrbotten

Rapport från FoU-Norrbotten Rapport från FoU-Norrbotten Rapport Nr 26:1, 2005 Gemensamma riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd - ett beslutsunderlag framtaget inom projekt Östra Sosam Besöksadress V.varvsgatan 11 971 28 Luleå

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer