Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg"

Transkript

1 Ålandsbanken Bolåneskyddförsäkring Liv Har din familj råd att bo kvar ifall du skulle avlida? Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det som inte får hända faktiskt händer. En livförsäkring är extra värdefull om du har familj eller om ni har olika inkomster i hushållet. Ett engångsbelopp betalas ut vilket ger dina anhöriga en ekonomisk trygghet. De kan betala räkningar den närmaste tiden och de har möjlighet att betala av hela eller delar av lånet på bostaden. Mer fakta om Bolåneskyddförsäkring Liv Du som tecknar Bolåneskyddförsäkring Liv måste vara kund i Ålandsbanken, vara fullt arbetsför, ha fyllt 18 men inte 65 år och vara stadigvarande bosatt i Norden. Försäkringen gäller tills du fyller 65 år. Bolåneskyddförsäkring Liv ersätter belopp från kr upp till kr om du avlider. Försäkringsbeloppet betalas ut direkt till försäkringens förmånstagare och är fritt från inkomstskatt. I försäkringsskyddet ingår även en livförsäkring för barn om kr. Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Liv Premien du betalar månadsvis bestäms av ålder och valt försäkringsbelopp. I exemplet ovan är det valda försäkringsbeloppet kr, kr och kr. Försäkringstagarens ålder kr kr kr Ålandsbanken Bolåneskyddförsäkring Trygg Vad händer om du drabbas av arbetslöshet, olycka eller sjukdom? Med Bolåneskyddförsäkring Trygg betalas ett månadsbelopp till dig som kan vara skillnaden mellan att tvingas flytta eller kunna bo kvar. Mer fakta om Bolåneskyddförsäkring Trygg Du som tecknar försäkringen måste vara kund i Ålandsbanken, vara fullt arbetsför, ha fyllt 17 men inte 64 år och vara folkbokförd i Sverige. Försäkringen gäller tills du fyller 65 år. Om du ofrivilligt blir helt arbetslös eller minst halvt arbetsoförmögen i mer än 30 dagar på grund av sjukdom eller olycksfall kan försäkringen lämna ersättning. Efter de första 30 dagarna utbetalas ersättning från Bolåneskyddförsäkring Trygg från kr/mån upp till kr/ mån under maximalt ett års tid. Kvalificeringstiden, dvs. den tid som du måste inneha försäkringen för att omfattas av försäkringsskyddet, är vid arbetslöshet 12 månader och för övriga delar av försäkringen 90 dagar. Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg Premien bestäms av ålder och valt försäkringsbelopp. I exemplen ovan är det valda försäkringsbeloppet kr, kr och kr/månad. Försäkringstagarens ålder kr/mån 148 kr 157 kr 173 kr 201 kr 236 kr 237 kr kr/mån kr/mån 307 kr 326 kr 358 kr 412 kr 482 kr 485 kr 469 kr 501 kr 546 kr 626 kr 729 kr 739 kr

2 Information om försäkringsgivaren och dess ombud Försäkringsgivare Bolåneskyddförsäkring Liv beviljas av Folksam Ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer och Bolåneskyddförsäkring Trygg beviljas av Folksam Ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer , nedan gemensamt benämnda Folksam. Dessa bolag är registrerade hos den svenska Finansinspektionen och står under dess tillsyn (www.fi.se). Försäkringsförmedlare Förmedlare för ovannämnda försäkringar är Ålandsbanken Abp, genom sin svenska filial Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, nedan Ålandsbanken. Ålandsbanken Abp står under tillsyn av Finansinspektionen i Finland. Den svenska Finansinspektionen (www.fi.se) har underrättats om att Ålandsbanken Abp bedriver förmedlingsverksamhet i Sverige genom sin svenska filial. Kontaktuppgifter: Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial Stockholm Telefon: Organisationsnummer Ålandsbanken Abp Huvudkontor PB Mariehamn Telefon: Finskt organisationsnummer Registrerad hos finska Patent- och registerstyrelsen (PRH). Tillsynsmyndighet Finska Finansinspektionen (www.finansinspektionen.fi) PB Helsingfors Tel +358 (0) Försäkringsgivaren och ombudet äger inte över 10 procent av den andres kapital eller röstetal. Ålandbankens förmedling av ovanstående försäkringar sker för Folksams räkning och på dess ansvar i enlighet med den finska lagen om försäkringsförmedling (2005/570). Uppgifter om anställda För att få uppgift om vilka anställda hos Ålandsbanken som får förmedla försäkring för Folksam, kontakta Folksam telefon-nummer och ange Förmedlarsupporten. Skadeanmälan Vid skadeanmälan ska du vända dig direkt till Folksam, telefonnummer Reklamationer Om du är missnöjd med de tjänster som Ålandsbanken utfört i egenskap av ombud och förmedlare för Folksam ska du i första hand vända dig till den som utförde eller tog emot uppdraget eller som lämnat rådgivning. Reklamation ska göras omedelbart då du upptäckt någon felaktighet eller att något inte motsvarar dina förväntningar med den lämnade tjänsten. Om du inte anser att dina önskemål och förväntningar har blivit tillgodosedda vid kontakt med handläggaren, uppmanas du att vända dig till Ålandsbankens klagomålsansvarige, Ålandsbanken Stockholm. Klagomålet bör framföras skriftligen om inte ärendets beskaffenhet föranleder annat. Ålandsbankens handläggning underlättas av att du bifogar den dokumentation som du har av uppdraget. Ålandsbankens kundservice nås på Är du inte nöjd kan du även kontakta Folksam: Kundombudsmannen Stockholm Telefon , eller e-post Du kan också få råd och vägledning från följande ställen: Konsumenternas Bank- och finansbyrå Om du vill diskutera ditt ärende med någon utomstående kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå: Konsumenternas försäkringsbyrå I frågor som rör försäkringar kan du även kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå De kommunala konsumentvägledarna Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentvägledarna arbetar

3 i nära kontakt med konsumentverket. Nedan kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Om du inte är nöjd med det besked du fått från Ålandsbanken eller Folksam kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden: Allmänna reklamationsnämnden kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp och om du gjort anmälan till dem inom sex månader från det att Ålandsbanken eller Folksam första gången, helt eller delvis, avvisade ditt krav. Allmänna reklamationsnämnden lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Ålandsbanken ska lösas, dessa rekommendationer är inte bindande men följs nästan alltid. Prövning i domstol Du kan även få ditt ärende prövat i domstol genom att inge en stämningsansökan mot Ålandsbanken eller Folksam. Tillämplig lag För försäkringsavtalet gäller svensk lag, och svensk domstol är behörig att pröva frågor med anledning av avtalet. Skatter och avgifter Till följd av avtal om försäkringsförmedling kan tillkomma skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom Ålandsbanken eller Folksam eller som påförs av Ålandsbanken och Folksam. Ersättning för Försäkringsförmedlingen Ålandsbanken erhåller ersättning vid tecknande av försäkring då första premien inbetalats. Av din månadspremie...kr erhåller Ålandsbanken ersättning motsvarande...kr för hela försäkringsperioden. Försäkringsperioden är beräknad till...år baserat på din nuvarande ålder...år och att försäkringen gäller till det år du fyller 65. Ditt Namn... Personnr... Försäkringsvillkor Försäkringsvillkoren gäller för försäkringsavtalet. Dessutom gäller vad som anges i försäkringsbeskedet, vad som bestäms i gruppavtalet, försäkringsavtalslagen och allmän svensk lag i övrigt. Försäkringsvillkoren tillhandahålls på svenska och all kommunikation mellan gruppen/den försäkrade och Folksam sker på svenska. Här följer en kortfattade beskrivning av försäkringsomfattningen. De fullständiga försäkringsvillkoren kan du få från Ålandsbanken. Vem kan teckna försäkringen? Bolåneskyddförsäkring Liv tecknas med hälsoprövning av dig som vid ansökningstillfället är kund till Ålandsbanken och därmed tillhör den försäkringsberättigade gruppen har fyllt 18 år men inte 65 år är stadigvarande bosatt i Norden. Bolåneskyddförsäkring Trygg tecknas utan hälsoprövning av dig som vid ansökningstillfället är kund till Ålandsbanken och därmed tillhör den försäkringsberättigade gruppen har fyllt 17 år men inte 64 år är folkbokförd i Sverige. När försäkringen börjar gälla och avtalstid Folksams ansvar (försäkringsskyddet) inträder dagen efter den dag då du ansökte om försäkringen eller antog ett anbud, under förutsättning att du lämnat fullständiga ansökningshandlingar och att försäkringen beviljas på normala villkor. Detta gäller dock inte om du har begärt att försäkringen ska träda i kraft senare. Försäkringen förnyas för ett kalenderår i taget under förutsättning att att gruppavtalet inte upphör du tillhör den försäkringsberättigade gruppen du eller Folksam inte säger upp försäkringen du betalar aviserad premie för ny försäkringsperiod. Folksam förbehåller sig rätten att utan uppsägning ändra premie och försäkringsvillkor vid årsförfallodagen. Försäkringen upphör helt att gälla den månad närmast efter du fyller 65 år. Du får när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller vid viss framtida tidpunkt. Även försäkringsbolaget har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång om försäkringstagaren dröjer med att betala premie, lämnar oriktiga uppgifter, grovt åsidosätter sina förpliktelser mot Folksam eller om det finns andra synnerliga skäl. Ångerrätt När du har tecknat försäkringen har du möjlighet att

4 inom 30 dagar ångra försäkringsavtalet från det att du fått försäkringshandlingarna (försäkringsbeskedet) från oss. Om du ångrar dig måste du meddela Folksam inom dessa 30 dagar. Folksam har rätt att kräva premie för den tid försäkringen har gällt. Premier Premiens storlek beror på försäkringens omfattning, gruppens sammansättning, försäkringsbelopp och försäkringstagarens ålder. Premien för försäkringen fastställs för ett kalenderår i taget. Premiebetalning kan ske en gång per år, halvår, kvartal eller månad. Ska premien betalas per månad sker detta genom autogiro. För övriga betalningsterminer kan premien betalas antingen genom autogiro eller med inbetalningskort. Omfattning och försäkringsbelopp Bolåneskyddförsäkring Liv Dödsfallskapital Grupplivförsäkringen omfattar ett dödsfallskapital om du skulle avlida. Du väljer själv ett försäkringsbelopp på lägst kronor och högst kronor. Om du har tecknat flera livförsäkringar i Folksam (inklusive dotterbolag), får det sammanlagda försäkringsbeloppet uppgå till högst 100 prisbasbelopp. Om du avlider före 65 års ålder utbetalas ett engångsbelopp till den som är förmånstagare. Har du inte meddelat Folksam annat, är förmånstagare i första hand din make, registrerade partner eller sambo och i andra hand dina arvingar. Vill du ändra ska ändringen anmälas på en blankett som kan beställas från Folksam. Barngrupplivförsäkring I försäkringen ingår också en barngrupplivförsäkring, som gäller för ditt arvsberättigade barn till och med det år barnet fyller 18 år. Arvsberättigat barn till din make, registrerade partner eller sambo omfattas också om barnet är folkbokfört på din adress. Barnet ska vara stadigvarande bosatt i Norden. Om barnet avlider utbetalas kronor (oavsett vilket försäkringsbelopp du har valt) till dödsboet. Bolåneskyddförsäkring Trygg Försäkringen omfattar kostnadsersättning i form av ett schablonbelopp (valt försäkringsbeloppet) vid Förlust av arbete eller Arbetsoförmåga. Försäkringen kan tecknas med olika försäkringsbelopp. Lägsta försäkringsbelopp är kronor och det högsta är kronor per månad. Förlust av arbete Du omfattas av momentet Förlust av arbete om du är tillsvidareanställd eller egen företagare med en arbetstid av minst 20 timmar per vecka och har varit det i 180 kalenderdagar i följd när försäkringen börjar gälla samt har omfattats av försäkringen i en sammanhängande period på minst tolv månader när du blir arbetslös. Månadsersättning Ersättning betalas ut om du, efter att ha uppfyllt villkoren för att omfattas av Förlust av arbete, har varit ofrivilligt helt arbetslös i en sammanhängande period på minst 30 kalender-dagar (karenstid) och därefter är fortsatt ofrivilligt helt arbetslös. Ersättning lämnas för högst 365 kalenderdagar. Utbetalning sker månadsvis med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje dag, efter karenstiden, som du är ofrivilligt helt arbetslös. Är du egen företagare med tio eller färre anställda kan du få ersättning från försäkringen endast om du uppbär inkomstrelaterad ersättning från svensk arbetslöshetskassa som står under tillsyn av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Arbetsoförmåga Du omfattas av momentet Arbetsoförmåga om du var fullt arbetsför när försäkringen började gälla och därefter har varit fullt arbetsför i 90 kalenderdagar i följd, antingen i direkt anslutning till att försäkringen började gälla eller någon gång därefter. Månadsersättning Ersättning betalas ut om du, efter att ha uppfyllt villkoren för att omfattas av arbetsoförmåga, har varit arbetsoförmögen till minst hälften i en sammanhängande period på minst 30 kalenderdagar (karenstid) och därefter är fortsatt arbetsoförmögen till minst hälften. Ersättning lämnas för högst 365 kalenderdagar. Utbetalning sker månadsvis med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje dag, efter karenstiden, som du är arbetsoförmögen till minst hälften. Ersättningens storlek påverkas av graden av arbetsoförmåga. Begränsningar i försäkringens giltighet Bolåneskyddförsäkring Liv har begränsningar av försäkringsskyddet Innan ett år förflutit från det att försäkringen trädde i kraft eller senast återupplivades gäller försäkringen vid självmord endast om det måste antas att den tecknats utan tanke på självmordet. Bolåneskyddförsäkring Trygg har begränsningar av försäkringsskyddet

5 Dubbelförsäkring Om du har flera gällande försäkringar lämnas inte ersättning för kostnader som berättigar till schablonersättning eller annan ersättning för kostnader enligt lag eller annan författning eller från annan försäkring. Kostnader som ersätts genom kollektivavtal som har slutits mellan huvudorganisationer på arbetsmarknaden ersätts inte heller. Grov vårdlöshet Försäkringsersättningen kan sättas ned helt eller delvis om din skada föranletts av att du varit grovt vårdslös, till exempel genom påverkan av alkohol, annat berusningsmedel, narkotiska preparat eller dopningspreparat eller genom påverkan av läkemedel, som inte har använts i medicinskt syfte enligt läkares ordination. Försäkringsersättningen kan även sättas ned helt eller delvis om det måste antas att du företagit en handling eller underlåtit att handla med vetskap om att handlingen eller underlåtenheten att handla innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa. Nedsättning av försäkringsersättningen enligt första och andra stycket görs inte om du är under 18 år eller allvarligt psykiskt störd. Nedsättning kan också ske om du medverkar i eller utför brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse. För Bolåneskyddförsäkring Liv och Bolåneskyddförsäkring Trygg gäller även följande begränsningar av försäkringsskyddet Krig Medan krig råder eller inom ett år efter att kriget har upphört lämnas inte ersättning för försäkringsfall som har samband med kriget. Atomkärnreaktion och terrorhandling Ersättning lämnas inte för försäkringsfall som har direkt eller indirekt samband med atomkärnreaktion. Ersättning lämnas inte heller för försäkringsfall som följer av spridande av biologiska-, kemiska-, eller nukleära substanser i samband med terrorhandling. Ändra eller säga upp försäkringen Du kan när som helst höja eller sänka försäkringsbeloppet eller säga upp försäkringen. Det gör du enklast genom att kontakta Ålandsbanken. Vid vissa ändringar krävs hälsoförklaring. Behandling av personuppgifter vid försäkringsförmedling Den försäkringssökande godkänner att Ålandsbanken har rätt att lämna rådgivningsdokumentationen till försäkringsgivaren. Den försäkringssökande är införstådd med att Ålandsbanken kommer att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för administration och dokumentation av rådgivning samt för vidtagande av övriga åtgärder som har begärts innan eller efter att avtal har träffats med försäkrings-givaren. Behandling av person-uppgifter sker också för att Ålandsbanken skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Ålandsbanken kan komma att kontrollera kundinformation mot sanktionslistor som Ålandsbanken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa tjänster. Den försäkringssökande godkänner att behandling av personuppgifter även sker hos Ålandsbanken för marknadsföringsåtgärder. Ålandsbanken äger rätt att på eget initiativ, per nätverk, telefon brev eller e-post, erbjuda kunden banktjänster och ekonomisk rådgivning. Personuppgifter kan även utgöra underlag för Ålandsbankens marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av kunduppgifter för kapitaltäckningsändamål. Vid försäkringsärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning av telefonsamtal eller på annat sätt som Ålandsbanken finner lämpligt för att dokumentera kommunikationen med Ålandsbanken. Den försäkringssökande samtycker till att Banken lagrar sådan dokumentation. Den försäkringssökande godkänner att Ålandsbanken, med beaktande av reglerna om banksekretess, lämnar uppgift till bolag inom bankkoncernen samt till bolag inom den koncern Ålandsbanken tillhör eller till andra bolag som Ålandsbanken eller den koncern i vilken Ålandsbanken ingår samarbetar med om att personen är kund i Ålandsbanken samt hämtar uppgift om eventuellt kundförhållande från andra bolag inom bankkoncernen. För att upprätthålla en god kund- och registervård har Ålandsbanken rätt, men ingen skyldighet, att komplettera personuppgifterna som den försäkringssökande lämnat genom inhämtning från offentliga eller privata register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter från statens person- och adressregister, SPAR. Den försäkringssökande har enligt personuppgiftslagen

6 (1998:204) rätt att kostnadsfritt en gång per år begära besked från Ålandsbanken om vilka personuppgifter som behandlas av Ålandsbanken. Begäran ska lämnas skriftligen till följande adress: Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, Personuppgiftsombudet, Stockholm. Till den adressen kan den försäkringssökande även sända skriftlig begäran om att Ålandsbanken ej ska använda personuppgifter för direkt marknadsföring samt begäran om rättelse av felaktig personuppgift. Ålandsbanken är även personuppgiftsbiträde till Folksam vid försäkringsförmedling. Folksam lämnar information om behandlingen av personuppgifter. Kontakta Ålandsbanken Tel kundservice

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn?

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn? Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall Genom samhället har barnet ett skydd när det vistas i skolan eller förskolan, men på fritiden står barnet oftast oförsäkrat. Genom att teckna en barnförsäkring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

BARN. Försäkringsvillkor november 2014

BARN. Försäkringsvillkor november 2014 BARN Försäkringsvillkor november 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

Barn. försäkringsvillkor november 2014

Barn. försäkringsvillkor november 2014 Barn försäkringsvillkor november 2014 Här har vi samlat allt som vår barnförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer