Förstklassig välfärd för alla Väsbybor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstklassig välfärd för alla Väsbybor"

Transkript

1 Förstklassig välfärd för alla Väsbybor

2 Det sägs att tiden förändrar saker, men man måste faktiskt ändra dem själv. Andy Warhol

3 INNEHÅLL Den här skriften beskriver hur Upplands Väsby kommun leds och styrs från fullmäktiges beslut till utförandet av service till Väsbyborna. Det går en röd tråd mellan kommunfullmäktiges övergripande mål, nämndmål och respektive utförare närmast kund. Ledningssystemet omfattar förutom målstyrning även kvalitetsarbetet, miljöledningssystemet och en strategisk omvärldsanalys. Syftet är att ha en heltäckande styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning samt att säkerställa god ekonomisk hushållning. Ledningssystemet tydliggör prioriteringar och sätter fokus på resultat. samspel för förstklassig välfärd 4 5 räkna med resultat 6 7 dialog på alla nivåer 8 9 med kunden i fokus alla har en viktig roll top gun eller en i ledet väsbybornas behov styr målen system med helhetssyn verktyg för delaktighet Björn Eklundh, Kommundirektör Anette Ömossa, Ekonomidirektör organisation årskalendarium vinster med ledningssystemet 26 27

4

5 samspel för förstklassig välfärd Vår kommun växer och utvecklas i snabb takt. I dag utför privata företag mer än hälften av den verksamhet som kommunen finansierar, vilket är helt i linje med väsbybornas önskemål om mångfald och valfrihet. Det är en utveckling som ställer nya krav på vårt sätt att arbeta. För att klara det har vi byggt en organisation och tagit fram ett ledningssystem som omfattar hela den kommunala koncernen inklusive bolag. Ledningssystemets främsta syfte är att säkerställa att väsbybornas gemensamma resurser används på ett effektivt sätt och till rätt saker. Ledningssystemet ser till att kommunfullmäktiges mål uppfylls i praktiken. Det innehåller ett antal spelregler som ger stöd till politiker, ledare och medarbetare att utföra sina uppdrag. Dessa spelregler berör även samarbetspartners och externa utförare av välfärdstjänster till kommunen. Att alltid ha väsbybornas bästa i fokus är det gemensamma uppdraget för alla aktörer och leverantörer av välfärdstjänster i kommunen. Ledningssystemet är utvecklat för att ge lika förutsättningar och trygga genomförandet för alla utförare, både i privat och i egen regi.

6 räkna med resultat Kommunens verksamhet bekostas med väsbybornas skattekronor och avgifter. För att garantera att pengarna används så effektivt som möjligt finns ekonomiska spelregler som ingår i kommunens ledningssystem. I allt större utsträckning väljer väsbyborna, genom kundval, vilken leverantör som ska utföra tjänsten. Utifrån det får varje utförare en ekonomisk ersättning från kommunen. De ekonomiska förutsättningarna till våra utförare bygger på att ersättning ges för utförda prestationer och volymer. Olika pengsystem har utformats för varje tjänst som levereras till våra kunder. Villkoren är desamma oavsett om välfärdstjänsterna utförs av en leverantör i kommunal eller i privat regi. Respektive utförare ansvarar för att anpassa sin verksamhet till givna ekonomiska förutsättningar. Därutöver kan ekonomiska incitament användas som innebär en viss belöning till de utförare som överträffar de uppsatta målen. För att säkerställa kvaliteten i välfärdstjänsterna finns avtal och överenskommelser med alla utförare. Inom skolorna följs kvaliteten upp genom skolresultat och andra kvalitetsmått. I verktyget Väsby Jämföraren, som finns på kommunens hemsida, kan väsbyborna enkelt jämföra resultaten när de ska välja exempelvis förskola, skola eller hemtjänst.

7

8 Gränserna för dialogens möjligheter är desamma som delaktighetens. Martin Buber

9 dialog på alla nivåer Dialogen har en central roll i vår kommun och är en viktig metod för att kunna möta väsbybornas krav och önskemål. I kommunen förs en dialog mellan politikerna och kommuninvånarna, mellan nämnder och utförare, mellan kommunledning och ledningsgrupper samt mellan medarbetare och kunder hos alla utförare. Ledningssystemet ger en tydlig struktur för dialog och samordning mellan de olika ansvarsnivåerna. Det säkerställer att hela organisationen har kunskap om den politiska inriktningen, mål, prioriteringar, ansvar och resultat, samt att verksamheten alltid bedrivs med kunden i fokus. Alla samtal ska präglas av helhet, öppenhet, resultat och tydlighet förkortat HÖRT. Medborgardialogen sker i dag på flera olika sätt och med olika målgrupper, till exempel genom Ung i Väsby, medborgarförslag, Synpunkt Väsby och riktade dialogmöten. Kommunens kvalitetsgarantier används i dialogen med medborgarna, vilket möjliggör för kunden att ha rätt förväntningar på tjänsten. RESULTAT MÅL DIALOG Genom att ha en öppen dialog kan vi hela tiden följa upp och förbättra kommunens välfärdstjänster till väsbybornas nytta. UPPFÖLJNING UPPDRAG

10 med kunden i fokus Väsbyborna ska uppleva god tillgänglighet, bra bemötande och ha inflytande över kommunens finansierade verksamheter. Därför arbetar vi systematiskt med kvalitet som skapar direkt värde för kunden. Genom att integrera kvalitetsarbetet i ledningssystemet, med nyckeltal som är väsentliga för verksamheten, kan vi mäta och följa upp utförarnas resultat på ett effektivt sätt. Nyckeltalen hämtas från bland annat kund- och medarbetarenkäter samt ekonomi- och verksamhetsstatistik. Resultaten jämförs även med andra kommuner och företag. För att stimulera och uppmuntra verksamheterna att arbeta med kontinuerliga förbättringar har kommunen en kvalitetsutmärkelse och ett innovationspris. De riktar sig till både interna och externa utförare och samarbetspartners. Kvalitetsutmärkelsen utgår från ledningssystemet med bedömningskriterier som rör bland annat planerings- och uppföljningsarbetet, resultat, ledar- och medarbetarskap, resursanvändning samt miljö. Vårt kvalitetsarbete har sin utgångspunkt i att valfrihet och konkurrens bidrar till kvalitetsutveckling. Förutsättningen för valfrihet är att medborgarna har möjlighet att jämföra kvaliteten mellan olika verksamhetsutövare, både i den kommunala och i den privata regin. Därför finns Väsby Jämföraren på kommunens hemsida. Verktyget presenterar på ett lättförståeligt sätt de olika verksamheternas resultat, exempelvis för förskola och grundskola, utifrån föräldrars prioriterade frågor, kundundersökningar och Skolverkets statistik. Väsby Jämföraren presenterar jämförelser och utvärderingar gällande kommunens verksamhetsutövare inom exempelvis barnomsorg, grundskola och hemtjänst. Här kan du till exempel jämföra resultatet för Väsbys barnomsorg baserat på olika kundundersökningar. Du kan välja att titta på ett eller flera frågeområden åt gången eller se diagram över det sammanlagda resultatet. 10

11

12 Framtiden tillhör dem som tror på sina drömmars värde. Eleanor Roosevelt

13 alla har en viktig roll För att kunna ge väsbyborna bästa möjliga service inom givna ekonomiska förutsättningar är medarbetarskapet en avgörande faktor. Det är i mötet med kunden som kvalitet skapas. Alla chefer, ledare och medarbetare är en del av en helhet och ska självfallet arbeta för att tillvarata effekterna och strukturen som ett ledningssystem skapar. Väsbybon uttrycker sin vilja vid valet till kommunfullmäktige men också via sina val av utförare, sina svar på kund- och medborgarenkäter och sitt deltagande i olika dialogforum. Kommunledningen får därmed en uppfattning om vilken inriktning och vilka mål verksamheten har att uppnå, hur kvaliteten på de kommunalt finansierade verksamheterna ska utvecklas samt hur ett framtida utbud av tjänster ska utformas. Politikern säkerställer att målen är förankrade och uppfylls. En central uppgift är att åstadkomma balans mellan målen och de tillgängliga resurserna. Utföraren Genom att tillgodose kundernas behov och sätta egna resultatnivåer arbetar alla utförare, både i privat och i egen regi, för att erbjuda väsbyborna förstklassiga välfärdstjänster. Chefen inom den kommunala organisationen leder laget och driver den löpande verksamheten. medarbetaren är en del av och en representant för hela Upplands Väsby kommun. Genom ett professionellt bemötande, mot såväl kunder som kollegor, skapas förutsättning för nöjda kunder. Samverkan Ett gott och verksamhetsanpassat samspel mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer är en naturlig del av ett fungerande ledningssystem. 13

14 top gun eller en i ledet Alla som arbetar för väsbyborna är en viktig del av vår gemensamma utveckling. Den förändringsresa som kommunen genomför är beroende av engagerade och ansvarstagande medarbetare. Du gör skillnad! Som chef är det viktigt att leda medarbetarna genom att lyssna, uppmuntra och skapa förutsättningar för att alla ska kunna fullgöra sina uppdrag. Att säkerställa dina egna förmågor, se helheten och låta dig själv ledas är självfallet också betydelsefullt. Som medarbetare deltar du aktivt i verksamhetens utveckling i ditt dagliga arbete. Här fyller vårt ledningssystem en viktig uppgift. Det ger oss ett helhetsperspektiv så att vi ser hur vårt arbete påverkar andra. Genom att bemöta kollegor på samma professionella sätt som kommunens kunder, medarbetare och samarbetspartners skapar du förutsättningar för att ge väsbyborna en service av hög kvalitet. En stolt och deltagande person som ser sin viktiga roll i helheten är en god ambassadör för varumärket Väsby. Tillsammans skapar vi framgång. 14

15

16 väsbybornas behov styr målen KF Kommunfullmäktige anger inriktningen för all kommunalt finansierad verksamhet i övergripande mål, med utgångspunkt från vision och program. Ledningssystemet stärker kopplingen och skapar en röd tråd mellan kommunfullmäktiges övergripande mål, nämndmål och verksamheternas mål. Måluppfyllelsen kan därmed enkelt följas upp genom olika nyckeltal som mäter kvalitet och effektivitet. KUND SAMHÄLLE OCH MILJÖ MEDARBETARE EKONOMI För att säkerställa att verksamheterna når sina mål ställs höga krav på dialog, tydliga överenskommelser och en sammanhållen målstyrning genom hela organisationen. Målstyrningen beskrivs i fyra olika perspektiv; kund, samhälle och miljö, medarbetare samt ekonomi. Perspektiven fastställs av kommunfullmäktige och gäller i flera år. Ledningssystemet utgår från kommunfullmäktiges övergripande mål som beskrivs i perspektiven: kund, samhälle & miljö, medarbetare och ekonomi. Systemet sätter fokus på resultat och anpassas efter mångfalden av utförare som levererar välfärdstjänster till väsbyborna. UTFÖRARE Nämnderna har i uppdrag att omsätta kommunfullmäktiges flerårsplaner till egna verksamhetsplaner med budget och styrkort. Planerings- och uppföljningsarbetet sker i dialog med dessa och följer tidplanen i årskalendariet. Bilden till höger: Företagsparken InfraCity är en av många representanter från det lokala näringslivet som samarbetar med kommunen för att minska den gemensamma klimatpåverkan. Målet är att 50 företag ska ha tecknat Klimatavtal Väsby

17 VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL Kommunfullmäktige anger övergripande mål som omfattar hela den kommunalt finansierade verksamheten. För perioden gäller följande tio övergripande mål i de fyra perspektiven: Kund: Väsbybon ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett respektfullt bemötande. Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet och mångfald av utförare. Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna erbjuda en god lärmiljö som stimulerar till ett livslångt lärande, vilket ska leda till att förutsättningarna för sysselsättning och arbete åt alla ökar. Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Miljö & samhälle Genom en hållbar tillväxt ska fler människor vilja bo och verka här. Upplands Väsby ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle. Upplands Väsby ska minska sin klimatpåverkan genom ett fördjupat samarbete mellan kommunen, medborgare, företagare och andra aktörer. Medarbetare Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Ekonomi Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod genomsnittligt uppgå till 2 procent. Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt.

18 OMVÄRLDSANALYS KUND KVALITET SAMHÄLLE OCH MILJÖ MEDARBETARE MILJÖ EKONOMI UTFÖRARE Genom att integrera kommunens kvalitets- och miljöarbete i ledningssystemet kan organisationen arbeta enhetligt för att nå kommunens övergripande mål. Alla verksamheter analyserar vad som händer i omvärlden för att skapa förutsättningar för en god samhällsutveckling.

19 system med helhetssyn Ledningssystemet omfattar förutom målstyrningen även kommunens kvalitets- och miljöarbete samt omvärldsanalys. Det ger oss en heltäckande styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning samt säkerställer en god ekonomisk hushållning. För att underlätta vårt arbete med ledningssystemet använder vi oss av flera olika IT-verktyg. Vårt kvalitetsarbete har som utgångspunkt att valfrihet och konkurrens stimulerar kvalitetsutveckling. Genom att integrera kvalitetsarbetet i ledningssystemet med nyckeltal som mäter kundnöjdhet, kvalitet och effektivitet, kan vi enkelt följa upp varje enskild utförare och säkerställa att eventuella brister identifieras och åtgärdas. Miljöledningssystemet säkerställer att vi arbetar långsiktigt hållbart med viktiga miljömål i hela vår organisation. Genom att integrera miljöarbete med ledningssystemet kan vi identifiera och arbeta effektivt med de frågor som har den största miljöpåverkan i vår verksamhet. Vår målsättning är att vara ett föredöme inom miljöområdet. Hela den kommunala koncernen är miljöcertifierad enligt ISO Omvärldsanalys Varje organisation har en omvärld att förhålla sig till så även en kommun. En omvärld som förändras i allt snabbare takt. Hur vill människor bo i framtiden? Vad händer på miljöområdet? Vad menar kommande generation är en god arbetsgivare? Vad händer inom näringslivet? Genom att integrera en strategisk och systematisk omvärldsanalys i ledningssystemet kan vi på ett bättre sätt ta fram strategier för de förändringar vi har att möta. Lika strukturerat som kommunen gör ekonomiska rapporter, redovisas händelser i omvärlden som bedöms ha betydelse för kommunen tillsammans med strategier för att möta dessa. Omvärldsanalysen har sin grund i kommunfullmäktiges fyra perspektiv. Lär och förbättra Planera förbättringar utfall KUNDER behov KUNDER tillfredsställelse Följ upp förändringarna Genomför förändringar 19

20 verktyg för delaktighet För att förenkla och effektivisera hanteringen av ledningssystemet har vi ett webbaserat verktyg, som anpassats till olika utförares behov. Systemet är öppet för alla. Var och en kan följa utvecklingen av mål och resultat. Det finns flera fördelar med öppenhet och transparens. Alla görs delaktiga i arbetet med kommunens mål och resultat. Det leder till god förankring och fler idéer och förslag på förbättringar i verksamheten. Goda exempel på verksamheter som väl uppfyller sina mål lyfts fram på ett tydligt sätt och framgångsreceptet kan spridas. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges övergripande mål inom de fyra perspektiven formulerar nämnder och kontor tillsammans sina respektive nämndmål och tillhörande nyckeltal. Konkreta verksamhetsmål formuleras av de ledare och medarbetare som arbetar närmast kunderna. Till verksamhetsmålen ska även nyckeltal och handlingsplaner kopplas. Verktyget ger en överblick över hela organisationens målsättningar på alla nivåer. En röd tråd tydliggör kopplingen från perspektiven via övergripande fullmäktigemål och nämndmål till verksamhetsmål, nyckeltal och handlingsplaner. Verksamheternas resultat kan därefter enkelt följas upp mot de uppsatta målen. Det ger ett bra underlag för alla att kunna analysera och vidareutveckla våra verksamheter. 20

21 Kommunfullmäktiges mål: Beskriver på en övergripande nivå inriktningen för arbetet de kommande 3 4 åren. Verksamhetsmål: Alla verksamheter konkretiserar egna mål med utgångspunkt från nämndmålen. Perspektiv: Målstyrningen fastställs av kommunfullmäktige och beskrivs i de fyra perspektiven; kund, samhälle & miljö, medarbetare och ekonomi. Nyckeltal: Ett redskap för att kunna bedöma i vilken grad målet har uppnåtts. Nämndmål: Alla nämnder konkretiserar egna mål med utgångspunkt från kommunfullmäktiges övergripande mål. Handlingsplan: Redovisar de aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målet, tidsplan samt vem som är ansvarig. 21

22 organisation Organisationen säkerställer att rätt åtgärder vidtas med utgångspunkt från väsbybornas vilja. Rollerna och kopplingen till den politiska viljan är tydlig, vilket gör att vi får en effektivare process med kortare beslutsvägar. Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen ställer de övergripande politiska kraven. Kundvalsnämnderna via Kundvalskontoret säkerställer finansiering och följer upp verksamheten. ÄGARE KF/KS För att skapa konkurrensneutralitet mellan kommunala och externa utförare håller vi isär den övergripande tillsynen och finansieringen från utförandet av verksamheten. Det ger oss möjlighet att tillgodose väsbybornas krav på mångfald och valfrihet. KUNDVAL NÄMNDER UTFÖRARE interna och externa 22

23

24

25 årskalendarium Arbetet med att planera och följa upp mål, riktlinjer och resursfördelning för verksamheten i kommunen pågår året runt. Kommunfullmäktiges flerårsplan med budget är det centrala styrdokumentet. Budget och planering Kommunfullmäktige fastställer varje år i juni en flerårsplan med budget för de tre kommande åren. Den omfattar övergripande mål och uppdrag för att uppnå god hushållning. Då fastställs även den kommunala skattesatsen. I flerårsplanen anges de ekonomiska resurserna för varje nämnd. Utifrån detta gör nämnderna under hösten sina verksamhetsplaner där man redovisar sina nämndmål, nyckeltal och handlingsplaner för att uppnå de övergripande målen. VERKSAMHETS- PLAN MED BUDGET OKT SEP NOV månadsrapporter med uppföljning hela året Sammanställning av Årsredovisning FEB MAR APR ÅRSREDOVISNING Uppföljning och årsredovisning Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål och nyckeltal samt ekonomi, sker i dialog med styrelser, nämnder och utskott, enligt ledningssystemets struktur. Uppföljningen sker kontinuerligt och presenteras i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning enligt det årshjul kommunstyrelsen fastställt. DELÅRSRAPPORT 2 AUG JUL JUN MAJ DELÅRSRAPPORT 1 FLERÅRSPLAN MED BUDGET 25

26 vinster med ledningssystemet Säkerställer att rätt åtgärder genomförs utifrån väsbybornas uttalade vilja. Tydliggör kopplingen från övergripande fullmäktigemål och nämndmål till verksamhetsmål, nyckeltal och handlingsplaner. Förstärker sambandet mellan kvalitet och effektivitet och utgör underlag för kontinuerliga förbättringar. Ger tydligare styrning i färre frågor. Spelregler vi följer för att garantera att dessa vinster uppstår kan sammanfattas i följande punkter: God hushållning Konkurrensneutralitet Öppenhet och transparens i ekonomiska underlag Resultatstyrning för ökad kvalitet och effektivitet. Sätter fokus på vad utförarna åstadkommer med tilldelade resurser. Stärker och utvecklar ledarskapet. Möjliggör delegering av ansvar och befogenheter som leder till ett ökat engagemang. 26

27 Om du inte vet vart du ska gå, spelar det ingen roll vilken väg du väljer. Citat från Alice i Underlandet skriven av Lewis Carroll

28 U P P L A N D S V Ä S B Y K O M M U N K L K C O N T A C T O R U P V Ä Om man fortsätter göra som man alltid gjort kommer man fortsätta få det man alltid fått. För att utvecklas måste man göra på ett annat sätt. Upplands Väsby kommun Upplands Väsby telefon besöksadress: Dragonvägen 86 Väsby centrum upplandsvasby.se

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål Bilaga 1 Kommunfullmäktiges mål Kunden i fokus Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god kvalitet Väsbybon ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Sveriges IT-kommun Till Sveriges IT-kommun utses den kommun som utifrån sina förutsättningar lyckats bäst med att integrera IT i verksamheterna för att få bra service, hög effektivitet och god demokrati

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Politik. Förvaltning. Vision Vision. Resultat kommunmål. Kommunmål. Nämndens resultat. Nämndens mål. Förvaltningen Förvaltningens resultat.

Politik. Förvaltning. Vision Vision. Resultat kommunmål. Kommunmål. Nämndens resultat. Nämndens mål. Förvaltningen Förvaltningens resultat. Medborgarperspektiv Helhetssyn Dialog Tydlighet Vision Vision Kommunmål Resultat kommunmål Nämndens mål Nämndens resultat Politik Förvaltningen Förvaltningens resultat Förvaltning Enheten Medarbetaren

Läs mer

Modell i systematiskt kvalitetsarbete

Modell i systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Modell i systematiskt kvalitetsarbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING KVALITETSARBETE...1 PROCESSBILD...2 BESKRIVNING AV PROCESSEN...3 UTVECKLINGSPLAN...4 PRIORITERAT MÅL...5 HANDLINGSPLAN...6

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

PROGRAM FÖR KVALITETSUTVECKLING

PROGRAM FÖR KVALITETSUTVECKLING PROGRAM FÖR KVALITETSUTVECKLING Beslut i kommunfullmäktige den 2012-03-12 Inledning Genom Vision 2030 har Stockholms stad visat långsiktiga ambitioner och strävanden att nå målet; Stockholm en stad i världsklass.

Läs mer

Program för kvalitetsutveckling

Program för kvalitetsutveckling STADSLEDNINGSKONTORET BILAGA 2 SID 1 (8) 2011-06-14 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort långsiktiga ambitioner och strävanden, Stockholm - en stad i världsklass. Hela stadens organisation

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Kävlinge kommuns ledningssystem

Kävlinge kommuns ledningssystem Kävlinge kommuns ledningssystem Innehåll ETT gemensamt LEDNINGSSYSTEm 4 Vår organisationskultur 5 KvaLITET 6 Positiva effekter 7 Vem gör vad? 8 Hur fungerar styrningen? 10 LedningssystemET 11 1. Målkedjan

Läs mer

Policy för ledning och styrning - ledningssystem

Policy för ledning och styrning - ledningssystem Policy 1 (15) Datum 2015-02-11 Kvalitetsstrateg Mattias Wikner 0410-733440, 0708-817435 mattias.wikner@trelleborg.se Policy för ledning och styrning - ledningssystem Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Avdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-14, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling Ledningssystem politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling 1 Innehåll Inledning...3 Vårt ledningssystem...4 Kommunens uppdrag...5 Vår gemensamma vision...6 Vår gemensamma

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet Kommunfullmäktiges vision och mål 2016-2019. Antagna den 26 november 2015 108 Habo den hållbara kommunen för hela livet I Habo kommun ska alla få plats och känna sig välkomna oavsett ålder, etniskt ursprung,

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(8) Projektnamn: Hållbara Väsby Projektägare: Björn Eklundh Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell X referensgrupp) för hela projektet.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017 Koncernkontoret Koncernstaben för ekonomistyrning Enheten för budget, redovisning och finansiering Datum 2014-09-16 Anna Benemark Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Granska. Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i åratal har tagit för givna. (Tyskt ordspråk) Informera.

Granska. Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i åratal har tagit för givna. (Tyskt ordspråk) Informera. Handbok Åtgärda Medborgare/brukare Informera Dokumentera Följ upp Åtgärder Beskriv uppdraget Verksamhet Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i åratal har tagit för givna.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Hållbart KS-beslut om Välfärdstjänsternas organisering är det möjligt?

Hållbart KS-beslut om Välfärdstjänsternas organisering är det möjligt? Hållbart KS-beslut om Välfärdstjänsternas organisering är det möjligt? Komplettering till Workshop 2 februari 2015, efter intervjuer gjorda med privata utförare Anders Ottensten, Malin Danielsson, Roland

Läs mer

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX FALKENBERG Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-02-12 Falkenbergs kommun Kommu->i? tningskontoret Kf ' ' HMen 2014-02- 2 6 Dnr 11 KS20M- \0

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Välkomna till utbildningsdag: Ledning och styrning i Kristianstads kommun

Välkomna till utbildningsdag: Ledning och styrning i Kristianstads kommun Välkomna till utbildningsdag: Ledning och styrning i Kristianstads kommun Ledning och styrning i Kristianstads kommun Dagens program: 8.30-9.30 Strategi, ledning, styrning 9.30-10.00 Förmiddagskaffe 10.00-12.00

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer