inv. 15 minuter från Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1"

Transkript

1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö invånare med en kvart till storstaden inv. 15 minuter från Göteborg

2 Hållbarhetsanalys Ale kommun

3 Ledningssystemet i standarden Planera Nulägesutredning/Intressentanalys Fokusområden och vision Mål och Indikatorer Handlingsplaner

4 Analysverktyget Hållbar kommunanalys Värderar gapet mellan befintligt ledningssystem och villkoren i standarden Värderar ledningssystem även utifrån ett generellt perspektiv inte bara ur ett hållbart perspektiv

5 Sammanfattning resultat - Ale Utfall från analysen kommun Stort gap mellan befintligt ledningssystem och villkoren i standarden Ganska stor skillnad i utfall mellan kort och lång version av verktyget Ganska stor spridning mellan svaren (svag samsyn) Ganska stor andel vet ej-svar

6 Rekommendationer Ale kommun Att införa ett ledningssystem för hållbar utveckling En process, bör genomföras successivt i takt med organisationens förutsättningar Dela upp arbetet, avgränsa till vissa delar av organisationen Utgå från det befintliga ledningssystemet Skapa inte ett system vid sidan om Utse en kompetent arbetsgrupp (se standardens samordningsgrupp) Använd standarden som verktyg (se bilaga F)

7 Rekommendationer Ale kommun Åtgärdsförslag i sammanfattning Kunskapshöjande åtgärder - hållbar utveckling, ledningssystem och standarden SS Genomför en intressentanalys Kartlägg kommunens befintliga ledningssystem, jämför med standardens villkor

8 Rekommendationer Ale kommun Åtgärdsförslag i sammanfattning Kartlägg kommunens arbete med nulägesutredningar, jämför med standardens villkor Identifiera brister i samsyn - hållbar utveckling och ledningssystemets syfte och funktion

9 Vision 2025 FÖRÄDLA OCH UTVECKLA VÅRA TJÄNSTER FÖRENKLA MÄNNISKORS VARDAG LUST ATT LÄRA I SKOLAN SYSSEL- SÄTTNING FÖR ALLA KUNDEN I FOKUS VISION ALE LÄTT ATT LEVA VÄRNA LIVSMILJÖN AKTIV FRITID STOLTHET OMTANKE LUST MOD SAMARBETE TILLVÄXT Resultat förbättring i skolan DELAKTIGA INVÅNARE OCH MEDARBETARE Ökad sysselsättning bland åringar Byggstart av 200 nya bostäder/år Verksamhetsplan 2014 Kompetenta medarbetare IT i framkant God ekonomi Kundcenter och e-tjänster i en samlad kanalstrategi för tillgänglighet Gemensamma kvalitets- samt lednings- och styrningsprocesser Aktiv invånardialog Öka tiden som chefer stannar I Ale Utveckla näringslivssamverkan Hållbarhet som innebär att vi ser de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna som en helhet AVGÖRANDE STEG FÖR Ökad bildningsnivå Folkhälsa Hållbar tillväxt Ekonomisk uthållighet Organisationskultur som stödjer utveckling och förändring Långsiktighet Helhetssyn

10 Verksamhetens innehåll med invånaren i fokus 4-6 Strategiska målsättningar som skapar värde i invånarperspektivet. Berör hela förvaltningen, alla sektorer. Utbildning Arbete, trygghet och omsorg Kultur och fritid Samhällsbyggnad Basverksamhet Verksamhet enligt lagar, förordningar och reglementen eller andra beslut som styr verksamheten och som inte är strategiska

11 Stödverksamheten stödjer strategiska målsättningar och basverksamhet IT Mark och exploatering Kansli Personal/HR Ekonomi Kommunikation 4-6 Strategiska målsättningar som skapar värde i invånarperspektivet. Berör hela förvaltningen, alla sektorer. Sektorerna bryter ner målsättningarna på sin nivå och följer målvärden, mått och mätetal för att minska gapet mellan nuläge till önskat framtida läge. Aktiviteter planeras och budgeteras som stödjer önskvärd utveckling Strategiska målsättningar inom process, resurs och ekonomiperspektivet fastställs och genomförs på samma Utbildning Kultur och fritid sätt Arbete, trygghet och omsorg Samhällsbyggnad Basverksamhet Verksamhet enligt lagar, förordningar och reglementen eller andra beslut som styr verksamheten och som inte är strategiska

12 Strategikarta Ale lätt att leva Brukare Lust att lära i skolan Sysselsättning för alla Befolkningstillväxt Värna om livsmiljön TJ LT CS AFr Aktiv fritid Delaktiga invånare MS AK Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå Process Vetenskaplig grund och ny forskning Ökad samverkan JÅ TJ/LT Kunden i fokus JÅ Utvecklad invånardialog AK Systematiskt kvalitetsarbete CS Tydlig ledningsoch styrprocess BJ Teknik som stödjer våra processer CL Medarbetare Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare Medskapande och kreativa medarbetare Målinriktad Tydligt, tryggt och Organisationskompetens- modigt ledarskap kulturen försörjning BJ AF BJ AF Ekonomi En ekonomi i balans Ekonomi för strategisk utveckling HR

13 Vad menar vi med Balanserad Styrning Strategisk destination med koppling till vision Strategikarta med målbeskrivningar Balanserat Styrkort (målsättningar, mått och målvärde) Strategiska initiativ Strategikarta STRATEGISKT MÅLSÄTTNING; Ett tydligt och modigt ledarskap Vision 2025 FÖRÄDLA OCH UTVECKLA VÅRA TJÄNSTER FÖRENKLA MÄNNISKORS VARDAG LUST ATT LÄRA I SKOLAN SYSSEL- SÄTTNING FÖR ALLA KUNDEN I FOKUS VISION ALE LÄTT ATT LEVA VÄRNA LIVSMILJÖN AKTIV FRITID STOLTHET OMTANKE LUST MOD SAMARBETE Brukare i Ale lätt att leva Lust att lära skolan Sysselsättning för alla Befolkningstillväxt Värna om livsmiljön LT TJ CS AFr Aktiv fritid Delaktiga invånare MS AK Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå MÅLBESKRIVNING Vi ska ha ett ledarskap som är tydligt i förväntningar och fördelning av ansvar och befogenheter. Ledarna ska främja en struktur som skapar en arbetsmiljö med hög delaktighet och engagemang. Ledarna ska vara närvarande, goda lyssnare och kommunikatörer för att få alla att arbeta i samma riktning för att uppnå och upprätthålla verksamhetsmässiga mål. Vi ska ha ledare som i en tillåtande miljö är modiga och som visar på handlingskraft för att stimulera till och genomföra prioriteringar. Mått förslag Syfte med mått Målvärde Notering 2012 Verksamhetsplan 2014 Kompetenta medarbetare IT i framkant God ekonomi TILLVÄXT Resultat förbättring i skolan Ökad sysselsättning bland åringar Byggstart av 200 nya bostäder/år Kundcenter och e-tjänster i en samlad kanalstrategi för tillgänglighet DELAKTIGA INVÅNARE OCH MEDARBETARE Gemensamma kvalitets- samt lednings- och styrningsprocesser Aktiv invånardialog Öka tiden som chefer stannar I Ale Utveckla näringslivssamverkan Hållbarhet som innebär att vi ser de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna som en helhet AVGÖRANDE STEG FÖR Ökad bildningsnivå Folkhälsa Hållbar tillväxt Ekonomisk uthållighet Organisationskultur som stödjer utveckling och förändring Långsiktighet Helhetssyn Ekonomi Medarbetare Process Vetenskaplig grund och Systematiskt Teknik som stödjer ny forskning Kunden i fokus kvalitetsarbete våra processer TJ/LT JÅ CS CL Tydlig ledningsoch styrprocess Ökad samverkan Utvecklad invånardialog JÅ AK BJ Medskapande och kreativa medarbetare Engagerade, stolta Målinriktad Tydligt, tryggt och Organisationskulturen och delaktiga kompetensförsörjning modigt ledarskap medarbetare BJ AF BJ AF En ekonomi i balans Ekonomi för strategisk utveckling HR 1 Medarbetarenkät (Skala, Kv.) - 80 Exempel på möjliga frågor: - Min närmste chef delegerar ansvar och befogenheter på ett klokt sätt -Min närmste chef har förmåga att hantera konflikter som uppstår på vår arbetsplats -Min närmste chef har förmåga att få gruppen att arbeta mot gemensamma mål Stickprovsundersökning + totalundersökning 2 - Andel ledare med utbildning 95 % verksamhetsspecifik ledarutbildning, konflikthantering och förändringsledarskap (%, Kv.) Processen för Balanserad styrning

14 FÖRÄDLA OCH UTVECKLA VÅRA TJÄNSTER FÖRENKLA MÄNNISKORS VARDAG Kompetenta medarbetare IT i framkant God ekonomi LUST ATT LÄRA I SKOLAN TILLVÄXT KUNDEN I FOKUS Resultat förbättring i skolan Ökad sysselsättning bland åringar Byggstart av 200 nya bostäder/år Kundcenter och e-tjänster i en samlad kanalstrategi för tillgänglighet VÄRNA LIVSMILJÖN AKTIV FRITID DELAKTIGA INVÅNARE OCH MEDARBETARE Gemensamma kvalitets- samt lednings- och styrningsprocesser Aktiv invånardialog Öka tiden som chefer stannar I Ale Utveckla näringslivssamverkan Hållbarhet som innebär att vi ser de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna som en helhet STOLTHET OMTANKE LUST MOD SAMARBETE Ekonomisk uthållighet Organisationskultur som stödjer utveckling och förändring Långsiktighet Helhetssyn Aktiv fritid Vetenskaplig grund och ny forskning TJ/LT Ökad samverkan JÅ Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare Aktiv fritid Vetenskaplig grund och ny forskning TJ/LT Ökad samverkan JÅ Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare MS Ale lätt att leva Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå Kunden i fokus Delaktiga invånare AK JÅ Utvecklad invånardialog AK Medskapande och kreativa medarbetare SYSSEL- SÄTTNING FÖR ALLA Målinriktad Tydligt, tryggt och Organisationskulturen kompetensförsörjning modigt ledarskap BJ AF BJ AF MS En ekonomi i balans Systematiskt kvalitetsarbete Ekonomi för strategisk utveckling HR Ale lätt att leva Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå Kunden i fokus Delaktiga invånare AK JÅ Utvecklad invånardialog AK Medskapande och kreativa medarbetare En ekonomi i balans Systematiskt kvalitetsarbete CS Tydlig ledningsoch styrprocess BJ Teknik som stödjer våra processer CL Målinriktad Tydligt, tryggt och Organisationskulturen kompetensförsörjning modigt ledarskap BJ AF BJ AF Ekonomi för strategisk utveckling HR CS Tydlig ledningsoch styrprocess BJ Teknik som stödjer våra processer CL Balanserad styrning - Kaskaden Kommunfullmäktige Vision 2025 Verksamhetsplan 2014 VISION ALE LÄTT ATT LEVA AVGÖRANDE STEG FÖR Ökad bildningsnivå Folkhälsa Hållbar tillväxt Processen för Balanserad styrning Strategikarta STRATEGISKT MÅLSÄTTNING; Ett tydligt och modigt ledarskap MÅLBESKRIVNING Brukare Lust att lära i skolan Sysselsättning för alla Befolkningstillväxt Värna om livsmiljön TJ LT CS AFr Vi ska ha ett ledarskap som är tydligt i förväntningar och fördelning av ansvar och befogenheter. Ledarna ska främja en struktur som skapar en arbetsmiljö med hög delaktighet och engagemang. Ledarna ska vara närvarande, goda lyssnare och kommunikatörer för att få alla att arbeta i samma riktning för att uppnå och upprätthålla verksamhetsmässiga mål. Vi ska ha ledare som i en tillåtande miljö är modiga och som visar på handlingskraft för att stimulera till och genomföra prioriteringar. Mått förslag Syfte med mått Målvärde Notering 2012 Förvaltning Ekonomi Medarbetare Process 1 Medarbetarenkät (Skala, Kv.) - 80 Exempel på möjliga frågor: - Min närmste chef delegerar ansvar och befogenheter på ett klokt sätt -Min närmste chef har förmåga att hantera konflikter som uppstår på vår arbetsplats -Min närmste chef har förmåga att få gruppen att arbeta mot gemensamma mål Stickprovsundersökning + totalundersökning 2 - Andel ledare med utbildning 95 % verksamhetsspecifik ledarutbildning, konflikthantering och förändringsledarskap (%, Kv.) Processen för Balanserad styrning Sektor/ Verksamhet Ekonomi Medarbetare Process Brukare Strategikarta Lust att lära i skolan Sysselsättning för alla Befolkningstillväxt Värna om livsmiljön TJ LT CS AFr MÅLBESKRIVNING i i i i STRATEGISKT MÅLSÄTTNING; Ett tydligt och modigt ledarskap Vi ska ha ett ledarskap som är tydligt förväntningar och fördelning av ansvar och befogenheter. Ledarna ska främja en struktur som skapar en arbetsmiljö med hög delaktighet och engagemang. Ledarna ska vara närvarande, goda lyssnare och kommunikatörer för att få alla att arbeta samma riktning för att uppnå och upprätthålla verksamhetsmässiga mål. Vi ska ha ledare som en tillåtande miljö är modiga och som visar på handlingskraft för att stimulera till och genomföra prioriteringar. Mått förslag Syfte med mått Målvärde Notering Medarbetarenkät (Skala, Kv.) - 80 Exempel på möjliga frågor: - Min närmste chef delegerar ansvar och befogenheter på ett klokt sätt -Min närmste chef har förmåga att hantera konflikter som uppstår på vår arbetsplats -Min närmste chef har förmåga att få gruppen att arbeta mot gemensamma mål Stickprovsundersökning + totalundersökning 2 - Andel ledare med utbildning 95 % verksamhetsspecifik ledarutbildning, konflikthantering och förändringsledarskap (%, Kv.) Processen för Balanserad styrning Enhet MÅLBESKRIVNING i i i i STRATEGISKT MÅLSÄTTNING; Ett tydligt och modigt ledarskap Vi ska ha ett ledarskap som är tydligt förväntningar och fördelning av ansvar och befogenheter. Ledarna ska främja en struktur som skapar en arbetsmiljö med hög delaktighet och engagemang. Ledarna ska vara närvarande, goda lyssnare och kommunikatörer för att få alla att arbeta samma riktning för att uppnå och upprätthålla verksamhetsmässiga mål. Vi ska ha ledare som en tillåtande miljö är modiga och som visar på handlingskraft för att stimulera till och genomföra prioriteringar. Mått förslag Syfte med mått Målvärde Notering Medarbetarenkät (Skala, Kv.) - 80 Exempel på möjliga frågor: - Min närmste chef delegerar ansvar och befogenheter på ett klokt sätt -Min närmste chef har förmåga att hantera konflikter som uppstår på vår arbetsplats -Min närmste chef har förmåga att få gruppen att arbeta mot gemensamma mål Stickprovsundersökning + totalundersökning 2 - Andel ledare med utbildning 95 % verksamhetsspecifik ledarutbildning, konflikthantering och förändringsledarskap (%, Kv.) Processen för Balanserad styrning

15 Ny organisation för att främja gränsöverskridande utveckling UTVECKLILNGSAVDELNING Förvaltningsledning Utvecklingsledare Folkhälsa Utvecklingsledare uthållighet UKF ATO SB Utvecklingsledare Kvalitet Utvecklingsledare Internationella relationer Utvecklingsledare lokaler

16 Den gränsöverskridande uppgiften I utvecklingsavdelningens uppdrag ligger att stödja linjeorganisationen inom våra tre huvudsakliga områden, utbildning/ kultur och fritid, arbetsmarknad trygghet och omsorg samt samhällsbyggnad Medarbetarna skall huvudsakligen arbeta strategiskt med att stötta linjeorganisationens ordinarie arbete Inom respektive område kan det finnas flera medarbetare med olika uppdrag. En har uppdraget som utvecklingsledare och ansvarar för helheten inom respektive område Utvecklingschefen ingår i förvaltningens ledningsgrupp Utvecklingschefen är ledare för samtliga inom avdelningen

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel November 2014 Innehåll 1. Sammanfattning och bedömning 1 2. Inledning 3 3. Resultat 5 1. Sammanfattning och bedömning

Läs mer

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhetsstrategi FÖR 2014 Foto: Josefina Sköld Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan att förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 7 Skogspolitiska mål 7 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer