Direktupphandling enligt LOU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktupphandling enligt LOU"

Transkript

1 Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar offert på hemsida samt domännamn och webbhotell under 2 års tid till projektet Koldioxidkrediter från skogen, enligt Kravspecifikation nedan. 2.0 Upphandlingsförfarande Direktupphandling enligt LOU, offert kan komma att antas utan föregående förhandling. 3.0 Upphandlande Myndighet Övertorneå kommun Tingshusvägen Övertorneå Org. nr Beställarens kontaktperson 4.1 Beställarens handläggare och kontaktperson under upphandlingstiden är: Handläggare: Hanna Öhman Tel: Mobil: E-post: 5.0 Alternativa anbud Accepteras ej. Reservationer accepteras inte. 6.0 Leverans och montering Hemsidan skall vara färdigställd senast till Tillväxtenheten, Tingshusvägen 2, Övertorneå. 7.0 Offertens giltighetstid Offert skall vara giltig i 60 dagar efter sista inlämningsdag för offert.

2 8.0 Inlämning av offert Skriftlig offert skall lämnas in senast till: Tillväxtenheten Tingshusvägen Övertorneå Märk: Offert hemsida Tillväxtenheten Offerten skall följa denna offertförfrågan och skall vara undertecknat av behörig firmatecknare. Offertgivare kan ej påräkna att Övertorneå kommun ersätter dem för nedlagda offertkostnader. Brevlåda för avlämning av anbud efter receptionens stängning finns på Tingshusvägen 2, bredvid entrédörren till kommunhuset. OBS! Fax-anbud eller e-post-anbud godkännes ej med anledning av att sekretessen ej kan garanteras. Beställaren svarar för att anbud inte delges obehöriga och att de förvaras på ett betryggande sätt intill tiden för ärendets avgörande. För sent inkommet anbud beaktas ej. 9.0 Skall-krav Samtliga ställda krav på offertgivaren samt på produkter och tjänster finns angivna i detta offertunderlag samt i bilaga 1, kravspecifikation. Kraven är formulerade som svärtade skallkrav, vilka till alla delar skall vara uppfyllda för att offerten skall gå vidare till utvärdering BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION Koldioxidkrediter från skogen är ett projekt där Övertorneå kommun är projektkoordinator och huvudman. Sveaskog, Svemin, LRF Norrbotten, SLU och Kalix naturbruksgymnasium ingår i projektgruppen. Projektet finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova, Länsstyrelsen, Norrbottens läns landsting samt projektets aktörer. Syftet med projektet är att skapa ekonomiska incitament för skogsägare att sköta skogen med ökad tillväxt. Tanken är att klimatnyttan som skapas genom tillväxthöjande skogskötselåtgärder ska kunna säljas till företag eller organisationer som vill klimatkompensera sina utsläpp. Projektet vill nå ut nationellt och internationellt samt sprida kunskap och utveckla handel med klimatnytta från skogen. Målgruppen är i första hand intressenter i klimatkompensation och skogsägare, i andra hand allmänheten. Syftet med hemsidan är att informera om och marknadsföra handel med klimatnytta från skogen samt att förmedla kunskap kring skogens klimat- och samhällsnytta. Hemsidan ska uppfylla en rad kriterier och innehålla nedanstående punkter.

3 11.0 KRAVSPECIFIKATION (SKALL-krav) för varan/tjänsten Se även Kravspecifikation, bilaga 1, som skall ifyllas och sändas in med offerten. Hemsidan ska ha en modern tilltalande design som når en bred målgrupp. Det ska vara lätt att navigera och hitta via sidan. Första sidan ska innehålla information om projektet och eventuell animation som drar till sig uppmärksamhet. Hemsidan ska innehålla information om vilka som deltar i projektet samt kontaktuppgifter. Det ska finnas fördjupande information och bilder och en sida för olika publikationer. Det ska finnas möjlighet för projektledningen att kontinuerligt lägga till information och uppdatera hemsidan. Det ska finnas möjlighet för offertgivaren att uppdatera hemsida vid behov. Hemsidan ska registreras hos sökmotorerna så att det blir lätt att hitta. Hemsidan ska vara tillgänglig via telefon, app. Presentation av hur hemsidan ska designas skall äga rum senast den 12/5. Offertgivaren skall vid leverans personligen demonstrera hur man använder och redigerar hemsidan till projektledaren KRAVSPECIFIKATION (SKALL-krav) för anbudsgivaren 12.1 Tekniska krav och kvalitetskrav Leverantören skall ha teknisk och yrkesmässig kapacitet samt kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. För att bevisa detta skall det offertgivande företaget lämna referens på minst två liknande uppdrag som visar på hemsidornas kvalité och användarvänlighet. Företagsinformation skall fyllas i, undertecknas och sändas in tillsammans med offerten. Leveransförsäkran skall fyllas i, undertecknas och sändas in tillsammans med offerten. Övertorneå kommun kommer att inhämta intyg SKV 4820 från Skatteverket med bland annat uppgift om att offertgivaren inte har restförda skulder hos Skatteverket eller kronofogdemyndigheten enligt Skatteverkets register.

4 13.0 OFFERTENS PRIS Offertgivaren skall lämna pris i svenska kronor SEK exklusive moms för komplett utförande av ovanstående Kravspecifikation. Bilaga 4 Prisformulär fylls i och bifogas offerten Frågor och svar under anbudstiden Alla frågor rörande denna upphandling ska ställas via e-post. Du ställer din fråga till adressen Frågor måste ställas senast 16 april 2014 för att bli besvarade. Frågor som inkommer efter detta datum kommer inte att besvaras. Alla besvarade frågor läggs ut senast 17 april 2014 på samma sida på som där du hämtade detta förfrågningsunderlag Anbudsöppning Sluten anbudsöppning med två av kommunen utsedda personer kommer att förrättas under vecka 17. Anbudsöppningen är inte offentlig. Om anbudsgivare så begär, kan en representant utsedd av Stockholms Handelskammare på anbudsgivarens bekostnad, närvara vid anbudsöppningen PRÖVNING OCH UTVÄRDERING AV OFFERTERNA 16.1 Prövning Prövning av anbud görs i tre steg, dels genom prövning av anbudsgivare mot LOU kap 1-3, dels genom kvalificering av anbudsgivare och dels genom utvärdering av anbud Kvalificering För att kvalificera sig till utvärderingsfasen ska entreprenören uppfylla förfrågningsunderlagets alla skall-krav och till anbudet bifoga alla de intyg, redovisningar och handlingar som begärts i förfrågningsunderlaget. Vid kvalificeringen görs en kontroll av anbudsgivarens lämplighet och om kraven på anbudsgivaren uppfylls. Beställaren kommer att granska de redovisningar anbudsgivaren har lämnat om sig och sin verksamhet samt de uppgifter som begärts i detta förfrågningsunderlag. Samtliga svärtade skall- krav i denna offertförfrågan skall vara uppfyllda innan offerten kvalificeras till utvärdering. Offertgivaren får inte heller ha restförda skatter och avgifter hos Kronofogdemyndigheten enligt Skatteverkets register Utvärdering För att kunna tilldela kontrakt gör beställaren en utvärdering av anbuden. Ett anbud utvärderas om: - anbudsgivaren har blivit kvalificerad - kraven på tjänsten bedöms kunna uppfyllas Kvalificerade offerter utvärderas efter principen lägst pris för kommunen.

5 17.0 Sekretess, tilldelningsbeslut samt avtal 17.1 Anbudssekretess Under tiden för upphandlingen råder absolut sekretess avseende samtliga uppgifter. När upphandlingen är slutförd blir dock samtliga handlingar offentliga om det inte finns någon anledning att sekretessbelägga delar av anbuden enligt sekretesslagen. Om anbudsgivare anser att uppgift (er) i anbud och avtal bör beläggas med sekretess skall detta anges med utförlig motivering redan i anbudet. I annat fall förutsätts att anledning till sekretess saknas. Sekretessprövning kan inte göras i förväg och garantier om sekretess kan därför inte lämnas. Generellt gäller att de rättsliga möjligheterna att sekretessbelägga anbud och avtal är starkt begränsade sedan upphandlingen avslutats Tilldelningsbesked/avtalets ikraftträdande Efter anbudsprövning/utvärdering fattar kommunen ett tilldelningsbeslut, som utvisar vilken anbudsgivare som kommunen avser att teckna avtal med samt hur utvärderingen har genomförts: OBS! Att tilldelningsbeslutet ej är en civilrättsligt bindande handling. Avtalsspärr enligt LOU 16 Kap. 2. När beslut om leverantör och anbud fattats, sänds information om detta till samtliga anbudsgivare genom e-post (ange e-postadress i anbudet) KOMMERSIELLA VILLKOR 18.1 Leverans Hemsidan skall vara färdigställd, levererad och demonstrerad till Övertorneå kommun senast Vid försening är Övertorneå kommun berättigad att erhålla vite från leverantören med ett belopp som motsvarar fem (5) procent av den sammanlagda kontraktssumman av upphandlingen per påbörjad vecka varmed leveransen blivit fördröjd Betalningsvillkor Betalning sker mot faktura efter godkänt fakturaunderlag. Ostridig faktura betalas inom 30 dagar efter att fakturan har inkommit till kommunen. Vid uteblivning betalning inom 30 dagar har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen, dock högst referensränta + 8 %. Dröjsmålsränta under 50 kronor betalas ej Avgifter Övertorneå kommun godkänner inte fakturerings- och expeditionsavgifter eller motsvarande Hävning Övertorneå kommun har samverkansavtal med skattemyndigheten, som gör fortlöpande kontroller att Övertorneå kommuns leverantörer sköter sina åligganden avseende skatter och sociala avgifter. Om det vid sådan kontroll framkommer att leverantör underlåtit att sköta sina åtaganden avseende skatter och sociala avgifter och rättelse inte omgående sker efter det felet påpekats, äger Övertorneå kommun rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

6 Övertorneå kommun äger även rätt att med omedelbar verkan häva upprättat avtal om, o leverantören i väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter erinran, o leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation eller eljest är på sådant obestånd att han/hon inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden, o leverantören inte innehar erforderliga tillstånd och godkännanden för sitt uppdrags utförande och inte omedelbart införskaffar sådana efter uppmaning från Övertorneå kommun. o leverantören i övrigt inte uppfyller åtaganden enligt avlämnad offert och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig eller muntlig erinran från Övertorneå kommun. Leverantören äger rätt att häva upprättat avtal med omedelbar verkan om Övertorneå kommun i väsentligt hänseende underlåter att fullfölja sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran från leverantören Överlåtelse av avtal Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan parternas skriftliga medgivande Tvist Tvist om tolkningen av avtalsbestämmelser och tillhörande handlingar skall i första hand lösas direkt genom förhandling mellan avtalets parter. Kan överenskommelse inte nås skall tvisten avgöras av allmän domstol. I avvaktan på att eventuell tvist löses skall Övertorneå kommun ha tolkningsföreträde.

7 Kravspecifikation Anbudsgivare Bilaga 1 Skallkravsformuläret skall besvaras och insändas tillsammans med anbud. 1.0 ANBUDETS GILTIGHETSTID Krav 1.1 Anbud ska vara giltigt 60 dagar efter sista inlämningsdag, till och med Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudets giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock högst tre månader efter angiven giltighetstid. Kravet uppfylles och godkänns 2.0 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN KRAV 2.1 LOU För upphandlingen gäller lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att inhämta intyg och bevis i enlighet med LOU i samband med utvärderingen av anbudet. KRAV 2.2 KRAV LOU 10 KAP Omständigheter enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 10 kap. 1 och 2 p. 1-6 får inte föreligga. Leverantörsförsäkran, bilaga 3, är ifylld, undertecknad och medföljer anbudet. Efterfrågad handling är ifylld och bifogad anbudet KRAV 2.3 SKATTE- OCH AVGIFTSSKYLDIGHET Anbudsgivaren skall ha fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 10 kap. 4. Den upphandlande myndigheten kommer att begära uppgifter från Skatteverket (SKV 4820) huruvida anbudsgivare är registrerad i organisationsnummerregistret, registrerad som arbetsgivare, registrerad för mervärdesskatt samt registrerad för F-skatt. Vidare kan beställaren begära uppgifter från Kronofogdemyndigheten huruvida arbetsgivare står i skuld för skatter och sociala avgifter. 3.0 ALLMÄNNA SKALLKRAV KRAV 3.1 REGISTRERING Anbudsgivaren skall vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register som förs i det land där er verksamhet är etablerad.

8 KRAV 3.2 F-SKATT Anbudsgivaren skall inneha giltigt F-skattebevis. KRAV 3.3 FÖRSÄKRINGAR Anbudsgivaren skall inneha ansvarsförsäkring som täcker åtaganden enligt denna upphandling. Bevis skall skickas in i samband med anbudsinlämning. Efterfrågad handling är bifogad anbudet KRAV 3.4 KRAV PÅ FÖRMÅGA OCH KAPACITET Anbudsgivaren skall lämna en redovisning av organisationen som kommer att vara delaktiga i upphandlingen. Redovisningen skall omfatta: -Allmän företagspresentation -Hur länge man varit verksam inom området -Totalt antal anställda inom aktuellt område -Verksamhetsområden -Tjänste- och produktutbud Efterfrågad handling är ifylld och bifogad anbudet KRAV 3.5 SAMARBETSFÖRHÅLLANDEN Om det är flera företag som har gått ihop skall det framgå vem som är avtalspart och juridiskt ansvarig (huvudleverantör) gentemot beställaren. Eventuella underliggande företag (underleverantörer, underkonsulter, återförsäljare) skall beskrivas enligt ovan. Vidare skall det även tydligt framgå vad respektive företag fyller för funktion samt vad de skall göra. Ett etablerat samarbetsförhållande skall kunna påvisas genom intyg eller avtal, på begäran av beställaren. Efterfrågad handling är bifogad anbudet KRAV 3.6 UNDERLEVERANTÖR Avser leverantör att använda sig av underleverantör i samband med uppdraget skall dessa anges. Efterfrågad handling är bifogad anbudet

9 KRAV 3.7 FÄRDIGSTÄLLANDETID Arbetet med hemsidan skall vara färdigställt senast ERFARENHET OCH REFERENSER KRAV 4.1 ERFARENHET Anbudsgivare skall ha minst två (2) års erfarenhet av att designa webb och liknande arbeten. Redovisa er förmåga att uppfylla detta behov. Efterfrågad handling är bifogad anbudet KRAV 4.2 REFERENSER Anbudsgivare skall ha dokumenterad erfarenhet från webbdesignprojekt som sträcker sig över flera plattformar, exempelvis mobila plattformar. Anbudsgivaren bör ha arbetat med och ha dokumenterad erfarenhet av framtagande av design tillsammans med referensgrupp/målgrupp utifrån olika prototyper. Anbudsgivaren skall ha arbetat med att ta fram webbdesign med hänsyn till och löpande input från användarna. Redovisa er förmåga att uppfylla detta behov. För att intyga erfarenheten skall anbudsgivaren lämna minst två (2) referenser över utförda arbeten ovan. Vi kommer att kontakta referenserna och ställa följande frågor (ja/nej-frågor) för att säkerställa att anbudsgivaren har erfarenhet av denna arbetsprocess. Fråga 1. Levererades hemsidan i tid? Fråga 2. Uppfyllde hemsidan de krav ni ställde i upphandlingen? Fråga 3. Är hemsidan användarvänlig för administratör/användare? Fråga 4. Motsvarar kvalitén på hemsidan era förväntningar? Redovisningen av referenserna skall innehålla följande information. Redovisning av varje referens på separat sida. -Referensföretag (företag där uppdraget utförts) -Kontaktperson hos referensen (namn, titel/funtion) -Kontaktpersonens e-postadress -Kontaktpersonens telefonnummer -Projektets benämning -Tidpunkt för utfört projekt (start- och slutdatum) -Beskrivning av projektet Efterfrågad handling är bifogad anbudet

10 5.0 ANBUDETS FORM OCH INNEHÅLL KRAV 5.1 Anbud skall vara skrivet på svenska. Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal kvalificeringskrav och obligatoriska krav. Samtliga krav måste vara uppfyllda för att ett anbud skall kunna ingå i den slutliga utvärderingen. Anbudsgivare som inte uppfyller kraven kommer att uteslutas från utvärdering i upphandlingen. De svar som anbudsgivaren lämnar i sitt anbud på de i förfrågningsunderlaget ställda kraven är underlag för den prövning och utvärdering av inkomna anbud som den upphandlande myndigheten genomför. Det är ytterst viktigt att anbudet innehåller alla efterfrågade uppgifter, särskilt med tanke på mycket begränsade möjligheter att efter anbudstiden utgång inhämta eller avlämna kompletterande uppgifter. Anbudsgivare uppmanas att begränsa sitt anbud till att omfatta de efterfrågade uppgifterna. Anbud ska utformas helt enligt förfrågningsunderlaget. Ett icke komplett anbud kan komma att förkastas utan särskild prövning. Notera att kommentarer från anbudsgivaren kan tolkas som reservationer, det kan innebära diskvalificering från fortsatt utvärdering. Alternativa anbud (ex. villkorade eller kombinatoriska m.m), sidoanbud och reservationer accepteras ej. 6.0 PRIS KRAV 6.1 PRISER Samtliga priser och kostnader skall anges i SEK och vara exklusive moms. Observera att priset skall innefatta samtliga leverantörens omkostnader. Redovisa pris i separat Prisformulär, bilaga 4 som medföljer anbudet. Efterfrågad handling är bifogad anbudet 7.0 ANBUDSFORMALIA KRAV 7.1 Anbudsgivaren godkänner de bifogade administrativa föreskrifter, skallkraven och utvärderingsmodell som ingår i förfrågningsunderlaget.

11 KRAV 7.2 Anbudsgivaren godkänner de bifogade kommersiella villkor och efterlevnaden skall upprätthållas under hela avtalstiden. Kommersiella villkoren godkänns i sin helhet 8.0 SEKRETESS KRAV 8.1 Anbudsgivare skall ange om någon information i anbudet önskas sekretessbeläggas. En tydlig hänvisning om vilka delar som önskas omfattas av sekretess och skälen till detta ska anges. Observera att offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad och är överordnad sekretesslagen. Redovisning om sekretessönskan finns bifogad med anbudet Nej 9.0 FÖRETAGSINFORMATION KRAV 9.1 Anbudsgivare skall lämna allmän information om företagets organisation samt kontaktpersoner för upphandlingen och avtal i sitt anbud. Även information om vilken e-postadress som tilldelningsbeslut skall sändas till. Observera att e- postadress i anbudet därför bör anges till behörig och i ärendet väl insatt person, inte till någon allmän adress. Företagsinformationsblanketten, bilaga 2, skall vara ifylld och undertecknad av behörig anbudslämnare och den skall lämnas in tillsammans med anbudet. Efterfrågad handling är bifogad anbudet Vad ovan föreskrivs gäller även eventuella underentreprenörer i alla led UNDERTECKNAT ANBUD KRAV 10.1 Anbud skall vara undertecknat av behörig företrädare hos anbudsgivare.

12 Företagsinformation Bilaga 2 För offertgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas offert, samtliga uppgifter fylls i och bilagan undertecknas av behörig person 1.1 Offertgivares företagsuppgifter Organisationsnamn Postadress Postnummer och ort Organisationsnummer Företagsform Telefonnummer Hemsida E-post Fax PG alt BG 1.2 Kontaktperson för offert Namn Befattning Telefonnummer E-post 1.3 Kontaktperson under avtalstid Namn Befattning Telefonnummer E-post 1.4 Jourtelefon, telefonnummer där leverantör alltid kan nås Telefonnummer 1.5 E-postadress dit tilldelningsbeslut skall sändas E-post Ort datum Underskrift behörig person Namnförtydligande

13 LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN Bilaga 3 Denna försäkran återsändes ifylld och undertecknad av behörig person tillsammans med offert. Härmed försäkras på heder och samvete att företaget: 1) är registrerat i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret och registrerat för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt samt arbetsgivaravgifter 2) innehar giltig F-skattesedel 3) inte är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 4) inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller liknande förfarande 5) inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom 6) inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen 7) är fritt från skulder för skatter och sociala avgifter i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. Är så ej fallet ska kommentar lämnas nedan om förhållandet 8) inte är dömd för brott med lagakraftvunnen dom gällande sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF av den 21 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i föredraget om Europeiska unionen om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska Unionens medlemsstater till ett brott 9) inte är dömd för brott enligt lagakraftvunnen dom gällande bestickning enligt definition i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetandet på grundval av artikel K 3.2 c i föredraget Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn 10) inte är dömd för brott enligt lagakraftvunnen dom gällande bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska gemenskapernas finansiella intressen 11) inte är dömd för brott enligt lagakraftvunnen dom gällande penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG. Om företaget under avtalets gång kommer att häfta i skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelser ej sker omgående efter anmodan är detta rättslig grund för upphandlande myndighet att häva avtalet utan att ekonomiska krav kan ställas på upphandlande myndighet. Dylik hävning kan ske med omedelbar verkan om uppgift framkommer under avtalstid att lämnad uppgift ej varit korrekt och påverkat tilldelning i företags favör. Kommentarer till punkt 7: Vi är medvetna om att oriktiga uppgifter i denna försäkran också är grund för hävande av avtal. Ort datum Företagsnamnet Underskrift behörig person Namnförtydligande

14 Prisformulär Bilaga 4 Denna bilaga ska bifogas offert, samtliga uppgifter fylls i och bilagan undertecknas av behörig person Härmed erbjuder vi oss att utföra webbdesign/tillverkning av hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen i full överensstämmelse med i Administrativa föreskrifter, daterad , i angivet förfrågningsunderlag mot en ersättning av Ange belopp som text kronor. Ange belopp som siffror Utöver anbudssumman tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten enligt nedan utöver anbudssumman. Teknikområde Tjänst/webbdesign Pris kr/timme för uppdatering av hemsida vid behov. Kr/tim Alla priser skall vara inklusive alla leverantörens kostnader. Ort datum Företagsnamnet Underskrift behörig person Namnförtydligande

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer