Krishanteringsplan SÄFFLE - ÅMÅL DYKARKLUBB VERSION 1.0. den 31 augusti 2011 Skriven av: Mikael Rundell och Stefan Olsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krishanteringsplan SÄFFLE - ÅMÅL DYKARKLUBB VERSION 1.0. den 31 augusti 2011 Skriven av: Mikael Rundell och Stefan Olsson"

Transkript

1 Krishanteringsplan SÄFFLE - ÅMÅL DYKARKLUBB VERSION 1.0 den 31 augusti 2011 Skriven av: Mikael Rundell och Stefan Olsson Reviderad den 8 april Jonas Nyman Fastställes Styrelsen SÅDK

2 1 Innehåll 1. GENERELLT INLEDNING SYFTE REVISION ANSVAR OMFATTNING/BEGRÄNSNING KRISHANTERINGS GRUPP ALLMÄNT AKTUELL KRISHANTERINGS GRUPP FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER KRISHANTERINGS GRUPPENS ARBETSGÅNG VID OLYCKA/INCIDENT RUTINER OCH ÖVNING ÖVRIG SÄKERHETSGENOMGÅNG ÖVNING RISKANALYS DYKLEDARE SÄKERHETSPLAN DYKRESOR ATT TÄNKA PÅ INNAN NI ÅKER IVÄG DYKRAPPORT - VID TILLBUD MASSMEDIA FÖRBEREDELSER NÄR JOURNALISTEN RINGER PRESSMEDDELANDE SAMORDNING POLISFÖRHÖR GENERELLA RÅD OLYCKSFALL DEFINITIONER DYKOLYCKSFALL FÖRBEREDELSER DYKLEDAREN OLYCKSFALL I BADHUSET ORGANISATION KRISHANTERINGSPLAN ÅTGÄRDSLISTA VID OLYCKA ÅTGÄRDER VID DÖDSFALL/ALLVARLIG INCIDENT I DIREKT ANSLUTNING TILL HÄNDELSEN STÖTTA DE ANHÖRIGA OCH ANDRA EFTERARBETE KRISREAKTION UTVÄRDERING INCIDENTER LÄNKAR/KONTAKTER AKUT ÖVRIGA/EJ AKUT... 13

3 CHECKLISTA EMOTIONELL 1:A HJÄLP. (KAMRATSTÖD) ENKEL MINNESREGEL NÄR MAN MÖTER MÄNNISKOR I CHOCK. 15 Krishanteringsplan SÄFFLE - ÅMÅL DYKARKLUBB 1. Generellt 1.1. Inledning SÅDK Krishanterings plan är en handlingsplan/manual för krisberedskap som är utarbetad för att underlätta till rätta och snabba beslut vid en eventuell kris som berör föreningen och dess medlemmar. Ordförande SÅDK ansvarar för krisledning och krisstöd inom SÅDK. Ordförande kan vid behov delegera uppgifter inom SÅDK för att organisera, planlägga och genomföra krisledning och krisstöd till dykare/deltagare vid klubb verksamhet och enskild dykning bland klubbens medlemmar. Klubb medlemma inom SÅDK liksom andra människor drabbas av olika slag av kriser, både direkta och indirekta i samband med tillbud och olyckor vid dykning. Det behöver inte alltid innebära dykeri olyckor/tillbud, det kan även vara trafikolyckor till och från dykning/verksamhet eller andra typer av olyckor/tillbud vid vår föreningsverksamhet. Alla som drabbas av en kris ska få den hjälp och det stöd de behöver så gott vi kan och mäktar med vid klubbens verksamhet. Det är viktigt att inom klubben skapas en miljö som främjar bearbetning av starka känslor och tillåter diskussion kring risker och händelser som kan skapa kriser. Detta för att klubben skall kunna vara ett gott stöd när medlemmarna hamnar i kris Syfte Krisplanens syfte är: att ge råd om hur olika aktiviteter bör genomföras för att undvika krissituationer att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade allvarliga händelser för att minimera risken för kaos och fler olyckor att omhänderta dem som drabbats direkt eller indirekt av olyckor eller andra allvarliga händelser på det bästa sätt vår klubb förmår att bistå med. att motverka stress för alla inblandade att genom snabbt och tydligt agerande minimera risken för spekulationer 1.3. Revision Då styrelsen tillsatts görs en revision av krishanteringsplanen och dess åtgärder. Styrelsen bör ha tagit del och förstått krishanteringsplanen och dess åtgärder för att kunna agera. Detta arbete bör göras i februari/mars varje år. Revisionen bör vara slutförd och ny krishanteringsgrupp utsedd senast sista mars. Intill ny krishanterings grupp är utsedd kvarstår föregående års krishanterings grupp. Styrelse och klubbsäkerhets ombud tillser att detta åtföljs. Eventuella revisioner genomförs och korrekta namn och andra uppgifter ifylls. Länkar kontrolleras.

4 3 Bör vara genomfört senast sista mars Ansvar Styrelse är ansvarig för att krishanteringsdokumentet är uppdaterat. Klubbsäkerhets ombud har ansvar för att styrelsen känner till och har förstått sin roll och det som åligger som ansvariga för klubbens verksamhet Omfattning/begränsning Dykolycka eller annan olycka, incident eller händelse hanteras i det akuta skedet av ansvarig ledare eller annan lämplig person. Först när akuta åtgärder är vidtagna görs en överlämning till krishanterings grupp. Vid större olyckor tillsätter samhället ofta krishanterings grupper. Förväxla inte föreningens krishanterings grupp med samhällets resurser. Vissa av dessa resurser kan nyttjas om behov föreligger. 2. Krishanterings grupp 2.1. Allmänt Styrelsen utser krishanterings grupp vid sitt första sammanträde efter ordinarie årsmöte. Det är viktigt att denna grupp har tagit del och är införstådda med i vad uppgiften består av och vilket mandat gruppen har Aktuell krishanterings grupp FUNKTION NAMN TELEFON E-POST Ordförande Jonas Nyman Klubbsäkerhetsombud Mikael Rundell Sekreterare Kent Vikström Ledamot Andreas Johansson Ledamot Stefan Olsson Aktuell krishanterings grupp med namn, telefonnummer och e-postadress uppdateras i detta dokument samt anslås anslagstavla klubblokalen och förs in under kontakta oss på hemsida Förebyggande åtgärder Krishanterings grupp bör tillsammans med klubb säkerhetsombudet tillse att förebyggande arbete genomförs såsom: Inventera olycksfall i den löpande verksamheten och vid nya arrangemang Kontrollera skyddsanordningar och säkerhetsföreskrifter Informera samtliga ledare om säkerhetsanordningar vid arrangemang

5 2.4. Krishanterings gruppens arbetsgång vid olycka/incident Den i krishanterings grupp som blir kontaktad säkerställer telefonkedjan till övriga i gruppen. Sammankalla krishanterings grupp, alternativt anordna telefonmöte. Följande funktionsområde utdelas varje gång gruppen sammankallas: Informatör & massmedia kontakter Sammanställer aktuellt händelseförlopp och kunskapsläge fortlöpande. Ansvarar för att skriftligen informera följande: klubbmedlemmar styrelsen hemsida förbund Ansvarar för massmediekontakter. Psykosocialt ansvarig: Planerar formerna för det krisstöd och ev annat stöd som klubben och dess resurser mäktar med att bistå de drabbade och anhöriga med. Först kontaktas närmast berörda, i andra hand övriga. Administratör: Vidmakthåller och uppdaterar aktuella telefonlistor över involverade personer. Samordnar telefonpassning Skriver protokoll vid möten För en lägesstatus journal där alla händelser/insatser beskrivs kortfattat, vem/vilka som är involverad med en tidsangivelse. Resurspersoner: Krishanterings grupp bör ha ett antal resurspersoner som kan vara behjälpliga beroende på vad som har inträffat. Dessa resurspersoner varierar givetvis beroende på omständigheter. Krishanterings grupp inventerar på årsbasis dessa personer inom och utom klubben och för in dessa som bilaga i denna plan med kontakt adresser och telefon nummer. Personerna skall vara tillfrågade. 3. Rutiner och övning Övrig säkerhetsgenomgång Klubbens säkerhetsutrustning såsom brandredskap, utrymningsvägar och förbandsmaterial, oxybox mm bör i samband med årsrevisionen av krishanteringsplanen genomgås och vid behov skickas på service och kompletteras via materialets försorg. Protokollför dessa inspektioner. (se nedan) Resultatet av denna inspektion föredras på styrelsemöte och protokollförs i styrelseprotokollet vid detta tillfälle. Krishanterings grupp har ansvar för att detta genomförs och bör genomföras av klubbsäkerhets ombud.

6 Övning Klubbsäkerhets ombud bör genomföra en övning för krishanterings grupp efter att revidering är genomförd och ny grupp tillträtt Riskanalys Riskanalys genomförs vid varje dykutfärd med stöd av dokumentet Riskanalys, se bilaga riskanalys Dykledare Dykledare med kompetens enligt Dykpraxis fastställs av styrelsen, första styrelsemötet efter årsmötet och protokollförs i detta protokoll, samt anslås för varje aktivitet. Det är viktigt att denna grupp har tagit del och är införstådda med i vad uppgiften består av och vilket ansvar gruppen har. Se bilaga Dykledare 3.5. Säkerhetsplan Dykplanering sker enligt flik 600 i SSDF/Dykpraxis (se pärm Dykpraxis) 3.6. Dykresor att tänka på innan ni åker iväg Utse ansvarig ledare på resan utrustad med mobiltelefon. Numret meddelas deltagarna samt hemmaansvarig. Utse hemmaansvarig telefon och mobiltelefon. Resplan färdsätt, färdväg, övernattning. Beräknad avresetid, ankomsttid och hemkomsttid. Ange bussbolag, bussförare, privatbilar, privatförare (mobilnummer). Om minibussar används tänk på att de som kör skall ha kompetens för dem Fyll i deltagareförteckning en kopia lämnas hemma och alla resenärer har dessutom varsin. På denna förteckning skall telefonnummer till alla deltagares respektive anhöriga finnas. Glöm inte ledarna Dykrapport - vid tillbud Vid tillbud ska SSDF blanketten dykrapport användas. 4. Massmedia 4.1. Förberedelser I en kris sätts organisationen på stora prov. Det kan kännas ovidkommande och oviktigt att i en svår stund behöva tänka på massmedierna. Kom då ihåg att ni som ansvariga för föreningen är språkrör för er organisation. Att inte bry sig om massmedierna i en kris kan ge utrymme för spekulationer som försvårar situationen. Alla inom klubben har ett ansvar för organisationens trovärdighet. Kom ihåg att det finns ett ömsesidigt beroende mellan er och journalisterna. Respektera journalisterna och inse att de har sina roller.

7 Generellt Informera propagera inte. Spekulera aldrig tala bara om fakta. Erkänn det uppenbara, erkänn det negativa det skapar förtroende. Berätta vad ni gör för att lösa problemet eller andra aktuella åtgärder. Fatta dig kort. Vill du inte besvara en fråga förklara varför. Säg aldrig: inga kommentarer. Sätt in händelsen i ett perspektiv till exempel: Detta är allvarligt, men kom ihåg att varje dag tränar och tävlar tusentals aktiva i vår gren osv Diskutera med jämna mellanrum tänkbara kriser ur ett massmedieperspektiv. Identifiera tänkbara frågor och kom överens om svaren. På så sätt skapas en god beredskap när krisen slår till När journalisten ringer Alla får ingen måste Yttrande- och meddelandefrihet är grundstenar i en demokrati Fråga efter källan om det rör sig om en olycka eller ett dödsfall om journalistens uppgift är en nyhet för dig. Uttala dig inte förrän du själv har haft möjlighet att kontrollera uppgiften om den inte kan uppges. Skaffa respit. Även om du vet vad du bör säga är det en god regel att be att f ringa upp journalisten om fem-femton minuter. Fundera under tiden över följande och förbered dig: Vad vill journalisten? Är du rätt person att intervjua, ska du samråda med någon annan? Vad vill du få ut: fakta, budskap, argument. Skriv stolpar. Ha fakta tillgängliga. Undvik fackspråk. Berätta för journalisten om Kunskap hos inblandade erfarenhet, säkerhetsutbildning etc Säkerhetsrutiner Personlig säkerhetsutrustning om sådan finns. Anläggningens övriga säkerhet Gärna något om tidigare incidenter/olyckor av liknande slag och lärdomar av dessa Ange kontaktpersoner med telefonnummer (helst mobilnummer) ALLTID VID MEDIA KONTAKTER Ta tid på dig Tänk efter innan du svarar 6 Håll dig inom eget område Säg om du inte vet eller inte kan svara på frågan Håll dig till fakta Ta för givet att allt är, on the record Var bestämd, rättvis och vänlig KOM IHÅG ATT ALDRIG

8 7 Ljuga Spekulera Bli upprörd Låta situationen eller reportern stressa dig Använda fackspråk eller obegripliga termer/förkortningar Fyra frågor från journalisten(exempel) 1) Händelseförloppet? Du bör inte lämna ut namn, kontakta anhöriga först vid incident och aldrig någonsin vid dödsfall. Detta är upp till familjen eller polisen 2) Orsak och skuld? Du bör aldrig svara på denna typ av frågor. Var försiktig, felaktiga slutsatser kritiseras i efterhand. Det är inte vår uppgift att reda ut dessa saker. Det är polisens uppgift att reda ut vad som orsakat olyckan och om någon kan beläggas med skuld. 3) Säkerhet? Kan du inte fakta mässigt beskriva hur säkerheten var tillgodosedd i det aktuella fallet så är det bättre att säga att du inte vet och ev be att få återkomma i ärendet efter inhämtning av fakta alternativt hänvisa till någon som känner till det faktiska förhållandet? 4) Konsekvenser av olyckan Kommer ni att stoppa dessa moment?, Kommer ni att höja åldern för att få delta i? Är det inte dags att ändra reglerna nu? Förmodligen är detta frågor som ska besvaras av SSDF och inte vi då detta sannolikt är förbundsfrågor Pressmeddelande Ta initiativ Är det kris startar snart media drevet. Skriv gärna ett kort, första meddelande och visa att mediekontakterna inletts. Vänta inte på att få fram fakta och svar på alla frågor. Återkom några timmar senare med ytterligare meddelande. Behåll initiativet även om journalister ringer. Du bestämmer när meddelandet bör gå ut. Ta fram underlag Vad har hänt? Händelseförlopp, personskador, materiella skador Vad är viktigt att berätta? Säkerhet, Konsekvenser Varför hände det? Undvik spekulation om orsak och skuld. Det reder polisen ut åt oss Vilka fakta (statistik m.m.) finns? Sändlista Tänk på att informera internt innan ni går ut externt. I checklistan bör det framgå vilka som bör informeras (telefon m m) innan pressinformation går ut. Är krishanterings grupp informerad? Vet de som uppges som kontaktpersoner att journalister kan komma att ringa? Har alla i styrelsen fått besked? Är kamrater underrättade? Skicka pressmeddelandet i första hand till TT men också till förbundets/föreningens alla övriga presskontakter. Därigenom får alla redaktioner samma information samtidigt, vilket minskar intresset för kvällstidningsrubriker som lätt uppstår när någon är ensam om en nyhet

9 4.4. Samordning Vid olyckor med till exempel flyg eller tåg är även andra aktörer inblandade. Då uppstår en mer komplicerad informationsstruktur, ni är inte ensamma om att tolka förlopp och andra viktiga moment. Om polisen kopplas in kommer även de att utfrågas av massmedia. I dessa fall är det viktigt att respektera varandras roller men att också fråga de andra organisationerna om hur de hanterar frågan. Håll varandra underrättade om massmediekontakter och uttalanden 5. Polisförhör 5.1. Generella råd Polisen har ansvaret att utreda om ett brott har begåtts vid olyckor, rån och överfall. Kom ihåg att ett brott inte behöver vara uppsåtligt utan handla om till kan till exempel bero på bristande säkerhetsrutiner. Polisen har ett informationsansvar gentemot allmänheten när en allvarlig olycka har inträffat. Att vara vittne till en allvarlig olycka är oftast en stor påfrestning. Den som blir kallad till förhör har rätt att ta med sig en person som stöd under förhöret. Stödpersonen bör vara någon som inte själv kan komma att förhöras i utredningen. En god regel är att alltid ha med en stödperson, helst en jurist. Innan förhöret inleds är polisen skyldig att uppge varför den kallade förhörs, och om hon/han är vittne eller misstänkt för ett brott. Istället för att låta sig förhöras direkt på olycksplatsen är det bättre att polisen får återkomma när upprörda känslor, kanske till och med chocken, har lagt sig; då är förutsättningar bättre för att ge en korrekt beskrivning av händelseförloppet.vid förhöret bör man svara sakligt och utförligt på polisens frågor. Undanhåll inga relevanta uppgifter och undvik att spekulera i en eventuell skuldfråga, även om man känner sig medskyldig till det inträffade. 6. Olycksfall 6.1. Definitioner Med olycksfall avses händelser i SÅDKs verksamhet som lett till eller kunnat leda till personskada, det är viktigt att notera att incidenter ryms inom begreppet olycka Dykolycksfall Efter eventuell olycka skall en olycksfallsrapport skrivas av ansvariga dykledare. Denna skall skrivas så snart som möjligt efter olyckan för att komma ihåg så mycket som möjligt. Denna skall uppdateras om nya uppgifter tillkommer. Olycksfallsrapport skall efter händelse skickas till: SSDF SSDF Klubbsäkerhetsombud Håkan Karlsson eller tfn Konsumentverket, ref Maria Lindqvist Vidare skall även tillbudet, olyckan även redovisas i denna pärm under avsnittet Uppföljning Förberedelser När det gäller dykolycksfall så finns det redan klara handlingsplaner för hur det akuta skedet skall hanteras. Detta dokument behandlar skedet direkt efter det akuta skedet.

10 9 Förberedelser för hanteringen av dykolycksfall åligger alla i verksamheten att de måste vara medvetna om vad som kan hända. Det är också viktigt att de som är ansvariga för dykningarna, dykledaren och även den enskilde tar stöd av dykpraxis och andra rådande förutsättningar som finns vid dykmålet på plats. Lika viktigt som att genomföra dykningar är att kunna ställa in dykningar när dykledaren känner att väder och vind eller andra omständigheter gör det riskfyllt att genomföra dykningen. Checklistan för hantering av kriser bör finnas tillgänglig i dykledar pärmen Dykledaren Dykledaren bör vara den som leder och ansvarar för att hantera den akuta situationen, och denne bestämmer när krishanterings grupp skall kallas in. Det är viktigt att dykledaren behåller ansvaret tills denne väljer att lämna över det till krishanterings grupp Olycksfall i badhuset Organisation Ledaren för gruppen har i princip samma ansvar som klubbens dykledare och är den som inledningsvis måste hantera den akuta situationen. Det finns alltid möjlighet att tillkalla badets personal i akuta situationer och glöm inte bort att larma ambulans och räddningstjänst om det har hänt en olycka. Efter det akuta skedet kan vid behov krishanterings grupp kallas in Krishanteringsplan Gällande krishanteringsplan bör finnas tillgänglig på badhuset Åtgärdslista vid olycka 6.4. Åtgärder vid dödsfall/allvarlig incident I direkt anslutning till händelsen Skicka inte hem deltagarna Samla istället gruppen på en plats där ni får vara fred och informera så uttömmande som möjligt om vad som har hänt. Informera sakligt om vad som har hänt. Spekulera aldrig om händelsen och dess orsaksförlopp. Ge god tid för frågor och samtal. Ge alla som vill en möjlighet att komma till tals. Förvänta dig inte att alla ska reagera på samma sätt. Var tolerant Förbered deltagarna på att det är vanligt och normalt med reaktioner efteråt. Uppmana dem att berätta för sina föräldrar/anhöriga vad som hänt så att de kan förstå eventuella efterreaktioner. Uppmana dem att tala om händelsen med anhöriga. Kalla till återsamling direkt på morgonen dagen därpå om det är övernattning.

11 Informera krishanterings grupp om vad som hänt så att informationen kan spridas; avgör om en pressträff behövs och/eller om pressmeddelande ska gå ut(görs av krishanterings grupp, ingen annan). Vid olycka kontakta anhöriga, klubbledare, förbund. Vid dödsfall är detta en uppgift för polis eller sjukhus. Diskutera behovet av präst eller annan andlig ledare. Låt sådant som påminner om den som har avlidit vara orört för en tid framåt. Stoppa inte undan föremål i tron att de ökar sorgearbetet resultatet kan bli det motsatta. Ritualer är viktiga i sorgearbetet. Stöd stödjarna; allvarliga händelser kan ta hårt på krafterna. Ordna dryck och förtäring. Ställ in kurs/träning men samlas istället för att bearbeta händelsen. Följ de drabbade hem, låt inte drabbade köra bil. Kontakta anhöriga när det är bekräftat att de har fått dödsbudet. INTE FÖRR Vid dödsfall utomlands ska UD kontaktas; ta även hjälp av svensk ambassad om sådan finns i närheten. Lämna inte den drabbade ensam under den akuta krisen. Försök inte trösta. Ord som Det är inte så farligt blir till hån i den härsituationen. Det här är kanske det farligaste och värsta som kunde hända för den drabbade. Hjälp anhöriga att sörja istället för att trösta. Var nära och närvarande. Visa att ni ställer upp, att ni finns, att ni deltar. Våga visa er egen sorg och bestörtning. Lyssna aktivt. Det finns inga, aldrig så välmenande råd som hjälper. Men lyssna, ta in och bekräfta känslan. Var delaktig. Acceptera vrede och aggression under förutsättning att det inte orsakar ytterligare skada. 10 Var beredd på starka känslor och även anklagelser. Sök kroppskontakt. När man inget kan säga räcker det långt med att hålla en hand eller kramas. Var inte rädd för gråten; den är kroppens eget sätt att uttrycka en stark känsla. Håller man tillbaka den stoppar man också känslan och då dyker den upp senare, ibland efter många år.

12 11 Hjälp med orden. Fråga försiktigt hur det var, vad som hände, hur det kändes. Ett sätt att få ur sig något av sorgen är att klä den i ord. Samtidigt är det förstasteget av en bearbetning som senare kan hjälpa en person vidare. Svik inte. Se till att ni finns kvar. Lämna ert telefonnummer och visa att ni när som helst är beredda att fortsätta samtalet. Återkom. En stor sorg är inte klar med ett samtal. Ta själv ansvaret för att höra efter de drabbade mår; är de passiva, rent av i chocktillstånd; det räcker inte med ett telefonsamtal för att ta reda på detta. Träffa de drabbade. Ge det tid. När den sörjande för elfte gången berättar samma sak är han/ hon inte hjälpt av att höra: Det där har jag redan hört. En del av bearbetningen består av att älta det som har skett. När det är klart upphör upprepningen och den drabbade kan gå vidare i sorgearbetet. Var dig själv. Försök inte vara psykolog, kurator eller präst. Det som behövs är i första hand medmänsklighet, medkänsla och omsorg. Försök skaffa eget stöd så att hjälpen inte blir för betungande för dig själv Stötta de anhöriga och andra Försök att snabbt vara på plats och stötta anhöriga i hemmet alternativt hjälp till att finna annan anhörig som kan göra detta. Vid dödsolycka måste detta ske efter att polis har underrättat de drabbade. Var en bra lyssnare se ovan om Förhållningssätt Vid behov kontakta berätta för andra anhöriga (om den drabbade inte orkar själv) Avlasta de anhöriga mot massmedia och andra personer Hjälp till att kontakta myndigheter Bistå med småsaker (handla, ringa arbetsplatsen o s v minsta åtgärd kan vara för jobbigt för den drabbade) Vilka övriga behöver stöd: vänner, klubbledare/-medlemmar, förbundsledare? Efterarbete Håll kontakten inom gruppen, både aktiva och ledare Håll koll på varandra; en person som inte hör av sig kanske har klarat krisen bra, men frånvaron/tystnaden kan också bero på djup kris som orsakar apati Stötta varandra Håll kontakten med anhöriga Diskutera insatserna med inblandade och notera nya åtgärder Minnesstund Fundera på vilka som ska bjudas in och vad som förväntas? I allmänhet behövs en avskild plats, där man kan spela lugn musik och tända ljus. Själva olycksplatsen utgör ofta mötesplatsen, men tänk då på att det kan vara utomhus och svårt att skapa avskildhet Anlita gärna en präst eller annan andlig ledare för att leda minnesstunden. De kan också bistå med råd och anvisningar för mötet, även om de inte medverkar. Beakta behovet av rätt andlig ledare beroende på religion.

13 Krisreaktion Vanliga reaktioner När vi upplever det oväntade är det naturligt att reagera på det inträffade. Somliga reagerar starkt, andra mindre. Våra reaktioner styrs mycket av mekanismer utvecklade för långe sedan. I den akuta händelsen kan man reagera med: Svårt att ta till sig det inträffade. Beter sig som inget hänt. Blir skärpt och uppmärksam för det som sker omkring en. Overklighetskänsla, som att betrakta en film. Tidsuppfattningen förvrängs, tiden går fortare eller saktare. Fysiska reaktioner; hjärtklappning, illamående, frysningar man kan bli stark eller svag. Känslomässigt, ett kaos av känslor; Ohejdbar gråt. Man kan uppleva sig känslomässigt stum. Arg och ilsken. Efter händelsen, dagar veckor ibland längre. Nedstämd, inget känns viktigt längre. Meningslöshet. Återupplevande av händelsen, påträngande minnesbilder, kan också vara lukter och ljud. Mardrömmar. Rastlöshet, svårt att komma till ro. Överaktivitet, flykt till olika aktiviteter. Sömnproblem Koncentrationssvårigheter, irritabilitet, humörsvängningar. Skuldkänslor Svårt att lita på folk Undvikande av sådant som påminner om händelsen. Behov att tala om det som hänt. Existentiella frågor; varför hände det, rättvisan/meningen med det? Plötslig ångest eller nedstämdhets attacker, man kan känna sig ledsen utan att något speciellt skett innan. Tips och förslag på sätt att hantera sin vardag efter en händelse 12 För de flesta av oss, och vid de flesta tillfällen är det bra att tala med någon om det man upplevt med någon man har förtroende för. Många gånger drar vi oss, kanske tycker vi att våra reaktioner och känslor är konstiga och speciella. Men det är faktiskt precistvärtom, andra bryr sig, och vad vi tänker och känner är oftast normala tankar och känslor. Här följer några exempel på sådant som kan hjälpa. Sök fakta om händelsen, för att få ett tankemässigt grepp om den Försök bibehålla rutiner och vanor. Strukturer ger stöd i kaos. Se till att få vila, ta tid till återhämtning. Aktiv avslappning är ofta bra, med hjälp av avslappningsband, musik och meditation eller det som passar dig. Motion är mycket bra. Motionera på det sätt du är van vid.

14 13 Undvik alkohol och lugnande tabletter, de förlänger besvären även om de kan hjälpa för tillfället. Håll igen på kaffe och annat koffeinhaltigt. Det har funktionen att kunna öka rastlöshet och oro Tillåt dig att må dåligt ett tag, det är varken sjukligt eller farligt, tvärtom. Om dina reaktioner fortfarande är starka efter månader, bör du inte vara orolig för att söka hjälp att bearbeta dem. Många gånger kan vi behöva hjälp och stöd av andra för att komma vidare Utvärdering Efter insats av krishanterings grupp bör detta utvärderas. Detta arbete bör ledas av styrelsen då man tar in alla fakta i händelsen och de vidtagna åtgärderna. Denna information vägs samman och slutsatser dras av händelsen i sin helhet. Syftet med detta är inte att hitta vem som gjort vilka fel eller skuldfrågor utan dra lärdomar, utvecklas i positiv anda och framför allt försöka förhindra att detta händer igen i framtiden. Detta underlag sammanställs i lämplig form och arkiveras för spårbarhet i framtiden. Det bör inte vara de i krishanteringsgrupp som leder detta arbete men de kan om det är lämpligt delta i detta arbete Incidenter Reaktioner kan komma långt efter en händelse och ibland inte alls. Vi reagerar olika, man kan inte säga att det ena sättet är bättre eller sämre än det andra. Det är vanligt att tankar och funderingar på det som hänt dyker upp ibland lång tid efter händelsen. Även symtom som sömnbesvär eller andra mer besvärande reaktioner kan debutera långt efter händelsen. Vid dessa symptom kan en person som den/de drabbade har förtroende för kontaktas, en vän, arbetskamrat, en själavårdare. Jourhavande präst är en annan resurs. 7. Länkar/Kontakter 7.1. Akut Larmtjänst 112 Röda Korset, tel: , Övriga/Ej akut Svenska Kyrkan Säffle kyrka Säffle Kommun Tel: Svenska Livräddningssällskapet, Sjöassistans: Behöver du hjälp ring Tel:

15 8. SÅDK Handlingsplan vid olycka/tillbud SOS ALARM Olycka Tillbud *** NÖDLÄGE *** Åtgärder vid olycka / tillbud. Varna övrig dykare och/eller deltagare Livrädda Första Hjälpen. Larma 112/VHF Kanal 16 Fortsätt omhändertagandet. Därefter: Dykledare eller någon från dykpar/grupp KRISHANTERINGS GRUPP SÅDK Jonas Nyman Kent Vikström Andreas Johansson Stefan Olsson Mikael Rundell VHF Kanal 16/ SSDF / Patrik Falk (förbundsordförande) Mobil: Håkan Karlsson (förbundssäkerhetsombud) Tel: Mobil: Hans Örnhagen (förbundsläkare) Tel: Mobil: Styrelsen SÅDK Enligt telefonlista 14 Informera Krishanteringsgrupp: Detta bör du uppge: 1. Vad som har hänt 2. Namn på de skadade 3. Vart de har förts 4. Ditt telefonnummer. *** Om möjligt *** Samla deltagarna: Informera om vad som hänt och vilka åtgärder som är vidtagna. Om möjligt och vid behov påbörja stödsamtal. *** Bra att veta *** Klubbsäkerhets ombud Tel: Närmast Anhörig Tel: Enligt dykprotokoll alt ICE Krishanteringsgruppen informerar SSDF, närmast anhörig, styrelse/funktionärer i SÅDK.Krishanteringsgruppenn anmäler till ansvarig myndighet vid allvarliga brister vid säkerhet.

16 15 Checklista emotionell 1:a hjälp. (Kamratstöd) Några råd att tänka på till den som ska möta en person som drabbas av en krisreaktion. Uppträd lugnt och vänligt men ändå bestämt Tala om vem du är och att du är där för att erbjuda din hjälp Ge den drabbade vila och värme Varm dryck är bra om det fysiska tillståndet medger detta Lämna aldrig den drabbade ensam. Du bör finnas till hands hela tiden även om inte personen behöver din aktiva hjälp just då Lyssna mer än du talar. Ofta tror vi att vi måste säga något som tröstar när det räcker att bara vara där och lyssna Ge korrekt information. Dementera rykten. Korrigera missuppfattningar. Svara på det du får frågor om. Var ärlig. Om du inte är säker på svaret säg det. Det är bättre att säga jag vet inte än att ge ett svar som inte är helt sant. Lova inte något som du inte kan hålla men visa att du är beredd att stanna hos den drabbade. Hjälp den drabbade att se realistiskt på sin situation på ett förstående sätt Förmå den drabbade att acceptera och ta emot hjälp Acceptera känslor. Låt den drabbade få uttrycka både vrede, skuld, smärta och sorg Förmedla en positiv grundstämning och ge hopp om att reaktionen kommer att gå över. Instäm åtminstone inte i hopplösheten Bygg på det som fungerar Du ska inte: Ge goda råd Lösa den drabbades problem, utan hjälp till så personen kan lösa dem själv Prata inte för att dämpa din egen ångest Uppmuntra inte anklagelser mot andra Enkel minnesregel när man möter människor i chock. De 4:a H:na Håll tyst Håll om Håll ut Häll i

Drogpolicy och Beredskapsplan

Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy Selånger FK är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar

Läs mer

Gullänget Kroksta IBS

Gullänget Kroksta IBS Krisplan för 2015 2016 Inledning 1 Krisplanens syfte 1 Kontaktlista Krisgrupp 1 Krisen kommer 1 Svårare Olycka eller dödsfall Fösta insatsen 2 Efter olycka/dödsfall Insatser efter olycka eller dödsfall

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

Krisgruppens arbete. Krisgruppens arbete

Krisgruppens arbete. Krisgruppens arbete Krisgruppens arbete I en förening kan en kris uppkomma av många olika anledningar. Det första man tänker på är troligen en olycka där en eller flera medlemmar är inblandade. Är det dessutom i klubbens

Läs mer

Säkerhetsplan Regionskval Optimist 2018 Innehåll

Säkerhetsplan Regionskval Optimist 2018 Innehåll Säkerhetsplan Regionskval Optimist 2018 Innehåll Säkerhetsplan Regionskval Optimist 2018... 1 Innehåll... 1 Krisgrupp... 2 Krisgruppen arbetsgång... 2 Informatör... 2 Pressansvarig... 2 Psykosocialt ansvarig...

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

Krisplan för VIBF

Krisplan för VIBF Krisplan för VIBF 2016-2017 Inledning Många associerar kriser med enbart olyckor, men kriser kan också uppstå ur mindre allvarliga situationer som kan få allvarliga konsekvenser för förbundet/föreningen.

Läs mer

Krishanteringsplan. Organisation och vägledning i samband med kris eller olycka. Juni 2011 Uppdaterad mars 2014 Styrelsen Skövde AIK

Krishanteringsplan. Organisation och vägledning i samband med kris eller olycka. Juni 2011 Uppdaterad mars 2014 Styrelsen Skövde AIK Krishanteringsplan Organisation och vägledning i samband med kris eller olycka Juni 2011 Uppdaterad mars 2014 Styrelsen Skövde AIK Krishanteringsplan Organisation och vägledning i samband med kris eller

Läs mer

SSDF:s Olycksgrupps sammansättning: Christer Larsson (Förbundsordförande) Håkan Karlsson (Förbundssäkerhetsombud)

SSDF:s Olycksgrupps sammansättning: Christer Larsson (Förbundsordförande) Håkan Karlsson (Förbundssäkerhetsombud) Målsättning: Syftet med denna krisplan är att skapa en så säker och trygg dykning som möjligt inom Dykarklubben Waterfrogs regi och att undvika små som allvarliga olyckor. Om en olycka trots allt skulle

Läs mer

KRISHANTERINGSPOLICY FÖR HK GULDKROKEN

KRISHANTERINGSPOLICY FÖR HK GULDKROKEN HKG Krishanteringspolicy Sida:1(6) KRISHANTERINGSPOLICY FÖR HK GULDKROKEN Många associerar kriser med enbart olyckor, men kriser kan också uppstå ur mindre allvarliga situationer som dock kan få allvarliga

Läs mer

Krisplan för Salems IF

Krisplan för Salems IF Krisplan för Salems IF Version 2011-10-28 Innehåll 1 INLEDNING... 2 2 KRISPLANEN SYFTE... 2 3 KRISEN KOMMER... 2 3.1 Svårare olycka eller dödsfall... 2 3.1.1 Första insatsen... 2 3.2 Efter olycka/dödsfall...

Läs mer

Krisplan Lunds OK Att tänka på som medlem generellt Händelser... 2

Krisplan Lunds OK Att tänka på som medlem generellt Händelser... 2 Innehåll Krisplan Lunds OK... 2 Att tänka på som medlem generellt... 2 Händelser... 2 Dödsfall... 2 Svår olycka vid tävling/träning... 3 Bilolycka till/från arrangemang... 3 Saknad vid träning/tävling...

Läs mer

Krishanteringsplan. Fastställd av Kalix Bandys styrelse

Krishanteringsplan. Fastställd av Kalix Bandys styrelse Fastställd av Kalix Bandys styrelse 2016-12-01 1. Inledning Att vara idrottsledare innebär ett stort ansvar för andra människor, inte minst när man har barn och ungdomar i sin verksamhet. Alltför få idrottsorganisationer

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03 Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18 Förslag till KRISHANTERING för MSDK Bilaga 1 Version 2011.03 Arbetsgrupp: Lars Malmberg Patrik Holmstedt Sanna Nedavaska Malmö Sportdykarklubb

Läs mer

Ersboda Sportklubb. Arbetsuppgifter Följande uppgifter och ansvarsområden bör fördelas inom krisledningsgruppen:

Ersboda Sportklubb. Arbetsuppgifter Följande uppgifter och ansvarsområden bör fördelas inom krisledningsgruppen: Ersboda Sportklubb KRISHANTERINGSPOLICY Att vara idrottsledare innebär ett stort ansvar för andra människor, inte minst barn och ungdomar. Därför är det viktigt att vi i föreningen också har en beredskap

Läs mer

Rev:2014 03 20. Krisplan. Norsjövolleyboll Manual

Rev:2014 03 20. Krisplan. Norsjövolleyboll Manual Krisplan Norsjövolleyboll Manual 1 KRISHANTERINGSPLAN I NORSJÖVOLLEY. 1. INLEDNING Att vara ledare i en klubb, i så väl styrelse som tränare i ett lag innebär ett stort ansvar för andra människor, inte

Läs mer

KRISPLAN för Uppsala HK

KRISPLAN för Uppsala HK KRISPLAN för Uppsala HK Viktig information Nödnummer till SOS: 112 Närmaste akutsjukhus i Uppsala: Akademiska sjukhuset Barnakutmottagning: ingång 95-96 Akutmottagning för barn över 15 år: ingång 60 Telefonnummer

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Krishantering Örebro Gymnastikförening

Krishantering Örebro Gymnastikförening Krishantering Örebro Gymnastikförening Viktiga nummer och kontakter 2 Vid akut händelse 2 FÖRBEREDELSER Reserutiner 3 KRISEN KOMMER Första insatsen 4 Efter olycka/dödsfall 4 Lägesrapport vid kris 5 ÖVRIGT

Läs mer

Guldstaden Shotokan Karateklubb. Krishanteringsplan

Guldstaden Shotokan Karateklubb. Krishanteringsplan Guldstaden Shotokan Karateklubb Krishanteringsplan 1. Inledning Att vara idrottsledare innebär ett stort ansvar för andra människor, inte minst när man har barn och ungdomar i sin verksamhet. Alltför få

Läs mer

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott Stöd- och krisplan Varbergs GIF Friidrott 1 Stöd - & Krisplan för Varbergs GIF-Friidrott Stöd- & Krispolicy Stöd- och krispolicyn är baserad på de av Svensk Friidrott framtagna, gemensamma värdegrunder

Läs mer

Skånes Isseglarklubbs. Handlingsplan vid krissituationer. Antagen av Skånes Isseglarklubbs styrelse 29 mars 2007, (rev 2008-01-16)

Skånes Isseglarklubbs. Handlingsplan vid krissituationer. Antagen av Skånes Isseglarklubbs styrelse 29 mars 2007, (rev 2008-01-16) Skånes Isseglarklubbs Handlingsplan vid krissituationer Antagen av Skånes Isseglarklubbs styrelse 29 mars 2007, (rev 2008-01-16) 1 ...1 1 Handlingsplanens syfte är:...3 1.1 Exempel på situationer som utlöser

Läs mer

KRISPLAN för Svenska Orienteringsförbundet Version

KRISPLAN för Svenska Orienteringsförbundet Version KRISPLAN för Svenska Orienteringsförbundet Version 2018-04-04 Beredskap för krishantering Krisgrupp Svenska Orienteringsförbundet har en krisgrupp vars ansvar är att förebygga, förhindra och hantera uppkomna

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Stämningsgårdens IK-80, Box 138, 931 22 Skellefteå Org. nr. 894702-0932 www.skelleftea.org/forening/sik80/

Stämningsgårdens IK-80, Box 138, 931 22 Skellefteå Org. nr. 894702-0932 www.skelleftea.org/forening/sik80/ Krishanteringsplan Krishanteringsplanen är finansierad av Västerbottens IF via Handslaget och Fritidsnämnden i Skellefteå. Faställd av styrelsen för Stämningsgårdens IK-80 2005-12-05 Stämningsgårdens IK-80,

Läs mer

Krishanteringsplan. Inledning. Syfte. Uppföljning av planen i organisationen

Krishanteringsplan. Inledning. Syfte. Uppföljning av planen i organisationen Krishanteringsplan Vid akuta situationer så som exempelvis, brand, olycksfall eller dödsfall är det viktigt att alla inom organisationen vet vad som ska göras och vem som gör vad. Denna krishanteringsplan

Läs mer

KRISSPLAN SKULTORPS IF

KRISSPLAN SKULTORPS IF KRISSPLAN SKULTORPS IF 2016 ORGANISATION OCH VÄGLEDNING I SAMBAND MED KRIS ELLER OLYCKA PLAN FÖR KRISHANTERING I SKULTORPS IF Syftet med krishanteringsplanen är: att skapa en krismedveten beredskap inför

Läs mer

Krishantering Varabygdens Simsällskap

Krishantering Varabygdens Simsällskap Krishantering Varabygdens Simsällskap Första insatsen Vid drunkningstillbud: Rädda den nödställde!!! En eller två personer som tar hand om den skadade (välj dem med mest vårdkunskap) Lämna inte den skadade

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP YDS Nau utilus Krishanterings- ma anual Innehållsförteckning 1. GENERELLT... 5 1.1. INLEDNING... 5 1.2. SYFTE... 5 1.3. VERSIONER... 5 1.4. REVISIONER... 5 1.5. ANSVAR... 5 1.6. OMFATTNING / BEGRÄNSNING...

Läs mer

Ystads IF:s plan för krishantering

Ystads IF:s plan för krishantering Ystads IF:s plan för krishantering YIF arbetar för att skapa Hälsa och framgång genom livet på och utanför handbollsplanen. Svenska Akademins Ordlista förklarar kris som en mycket svår situation som föranleds

Läs mer

Krishantering på Skälby 4H-gård

Krishantering på Skälby 4H-gård Krishantering på Skälby 4H-gård 1. Vad är en kris? 1.1 Definition av kris Tillstånd som utlöses av så kallade yttre händelser, ex. dödsfall, svåra olyckor och våldshandlingar. Tillstånd som utlöses av

Läs mer

Krishanteringsplan Bromma Volleyboll

Krishanteringsplan Bromma Volleyboll Krishanteringsplan Bromma Volleyboll Behöver inte vara en stor olycka. Kan vara mindre kriser som t ex penalism, sexuella trakasserier, ryktesspridning, doping. Viktigt är att krisgruppen diskuterar olika

Läs mer

KRISPLAN. Version 1, antagen 2009-03-14.

KRISPLAN. Version 1, antagen 2009-03-14. KRISPLAN Version 1, antagen 2009-03-14. Innehåll Målsättning... 3 Olycksgruppens funktion... 3 Olycksgruppens sammansättning... 3 Att möta massmedia... 4 Att skriva pressmeddelanden när det är kris...

Läs mer

Efterverkningar Exempel på vanliga efterverkningar: KRISPLAN

Efterverkningar Exempel på vanliga efterverkningar: KRISPLAN Efterverkningar Efterverkningar kan komma omedelbart efter chocken men också fördröjas väsentligt. Det kan dyka upp flera veckor eller månader efter den traumatiska händelsen. Ofta tonar efterreaktionerna

Läs mer

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05 En krissituation kan uppstå i många olika sammanhang och ha mycket olika karaktär och omfattning. Denna krisplan skall ses som ett stöd

Läs mer

Krishanteringsplan Enskede IK. Krishanteringsplanen ska finnas i utrustningsväskan och på hemsidan.

Krishanteringsplan Enskede IK. Krishanteringsplanen ska finnas i utrustningsväskan och på hemsidan. Krishanteringsplan Enskede IK Krishanteringsplanen ska finnas i utrustningsväskan och på hemsidan. Checklista vid svårare olycka, sjukdoms- eller dödsfall. Vid träning, tävling och läger och beroende på

Läs mer

NÄR DET OFATTBARA HÄNDER

NÄR DET OFATTBARA HÄNDER NÄR DET OFATTBARA HÄNDER ETT DOKUMENT ATT ANVÄNDAVID SVÅRA HÄNDELSER INOM HÄRNÖSANDS HK Detta dokument är antaget och beslutat av styrelsen i Härnösands Handbollsklubb 2014-09-09. Reviderad 2017-08-14

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning Version skall verifieras Sista version? Inledning KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM I en idrottsförening kan diverse situationer inträffa där man snabbt måste ha en strikt plan för åtgärder som ska följas.

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Krisplan för Örebro City Golf & CC

Krisplan för Örebro City Golf & CC 2017-03-20 Krisplan för Örebro City Golf & CC Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade allvarliga händelser för att minimera risken för kaos och fler olyckor. Golfklubben

Läs mer

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME Krisplan för Luleå konståkningsklubb Fastställd 2014-10-19, uppdaterad: 2014-10-19 VIKTIGA TELEFONNUMMER Krisgrupp Luleå konståkningsklubb Vid allvarlig händelse, ring första person

Läs mer

FRILUFTSFRÄMJANDET. Handlingsplan vid kriser

FRILUFTSFRÄMJANDET. Handlingsplan vid kriser FRILUFTSFRÄMJANDET Handlingsplan vid kriser Sida 1 av 7 1 Innehållsförteckning 2 Friluftsfrämjandets krisnummer... 3 3 Friluftsfrämjandets krisledningsgrupp... 3 4 Om en kris uppstår:... 3 5 Hantera media

Läs mer

Om det värsta händer

Om det värsta händer Om det värsta händer Akut krisplan för Eldsberga IBK Viktiga telefonnummer Larm 112 (ambulans, polis, brand). Länssjukhuset Halmstad, växel tel.131000, begär akuten. Närpolis, ej brådskande, tel.11414

Läs mer

Krisplan vid olycka. Innehållsförteckning

Krisplan vid olycka. Innehållsförteckning Krisplan vid olycka Datum 2007-09-20 Revision 1.1 Svenska Skärmflygförbundet Sid nr 1(10) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 2 Målsättning... 3 Olycksgrupp - funktion... 3 Olycksgruppens sammansättning...

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan Dokumentet beskriver hur Haga Haninges ledare ska hantera kriser och oförutsedda händelser. Styrelsen, 2017-05-02 Innehåll 1. Rutiner vid allvarlig olycka RÄDDA-VARNA-LARMA...

Läs mer

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott Stöd- och krisplan Varbergs GIF Friidrott 1 Stöd - & Krisplan för Varbergs GIF-Friidrott Stöd- & Krispolicy Stöd- och krispolicyn är baserad på de av Svensk Friidrott framtagna, gemensamma värdegrunder

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Spånga Basket Krisplan

Spånga Basket Krisplan Spånga Basket Krisplan Version 1.0 Beslutad av styrelsen för Spånga Basket 2013-08-21 Innehållsförteckning Krisplan... 3 Inledning... 3 Rutiner vid katastrofer... 3 Vid olycksfall i Spångahallen eller

Läs mer

Handlingsplan för krishantering för Borås Karateklubb

Handlingsplan för krishantering för Borås Karateklubb Wado Ryu 2015-11-08 1(6) Handlingsplan för krishantering för Bakgrund Många associerar kriser med enbart olyckor, men kriser kan också uppstå ur mindre allvarliga situationer som dock kan få allvarliga

Läs mer

Krisplanering 2 Viktiga telefonnummer 4 Försäkringar 5. Reserutiner 6. Möte om vad som hänt 7 Svårare olycka/dödsfall 7 Rån, inbrott och hot 8

Krisplanering 2 Viktiga telefonnummer 4 Försäkringar 5. Reserutiner 6. Möte om vad som hänt 7 Svårare olycka/dödsfall 7 Rån, inbrott och hot 8 Krishantering Beslutad i Styrelsen 2011-04-14 LÅNGSIKTIG PLANERING Krisplanering 2 Viktiga telefonnummer 4 Försäkringar 5 FÖRBEREDELSER Reserutiner 6 KRISEN KOMMER Möte om vad som hänt 7 Svårare olycka/dödsfall

Läs mer

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott Stöd- och krisplan Varbergs GIF Friidrott 1 Stöd - & Krisplan för Varbergs GIF-Friidrott Stöd- & Krispolicy Stöd- och krispolicyn är baserad på de av Svensk Friidrott och Varbergs GIF Friidrotts framtagna,

Läs mer

Krishandbok för Bro-Bålsta Golfklubb och Bro-Bålsta Golf AB. Senast uppdaterad

Krishandbok för Bro-Bålsta Golfklubb och Bro-Bålsta Golf AB. Senast uppdaterad Krishandbok för Bro-Bålsta Golfklubb och Bro-Bålsta Golf AB Senast uppdaterad 2018-10-01 Krishandbok för Bro-Bålsta Golfklubb och Bro-Bålsta Golf AB Den här krishandboken är ett viktigt stöd för ansvariga

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETEN

ARBETSMARKNADSENHETEN 1(11) ARBETSMARKNADSENHETEN 2011-12-12 Krisplan 2012 2014 Arbetsmarknadsenheten Mål Målet med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland personer inskrivna i verksamheterna och bland anställda,

Läs mer

KRISPLAN Nacka Gymnastikförening

KRISPLAN Nacka Gymnastikförening KRISPLAN Nacka Gymnastikförening INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION 1.1 Organisationsschema 1.2 Nacka gymnastikförenings styrelse 2. KRISPLANERING 2.1 Krisplanens syfte 2.2 Krisgrupp 2.3 Krisgruppens

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

VINSLÖVS SCOUTKÅR en del av Scouterna

VINSLÖVS SCOUTKÅR en del av Scouterna KRISHANTERINGSPLAN EN KRISSITUATION UPPSTÅR *Olycka *Brand *Försvinnande/Rymning *Ofredande *Akut sjukdom *Dödsfall FÖRSTA HJÄLPEN Larma SOS 112 Vid alarmering till 112 är det viktigt att lämna tydlig

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Krisplan. antagen Svenska Hästars Värn Hassle Bösarp Skurup Plusgiro Bankgiro

Krisplan. antagen Svenska Hästars Värn Hassle Bösarp Skurup   Plusgiro Bankgiro Svenska Hästars Värn Hassle Bösarp 108 274 93 Skurup info@shv.org www.shv.org Plusgiro 90 04 41-7 Bankgiro 900-4417 Krisplan antagen 2017-05-07 Svenska Hästars Värn Organisationsnummer: 872800-5151 Ideell

Läs mer

Krismanual. för Burlövs Ryttarförening

Krismanual. för Burlövs Ryttarförening Krismanual för Burlövs Ryttarförening Sida Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Krisplanering 4. Viktiga telefon nr 5. Viktiga telefon nr hästar 6. Vid olycka på lektion 7. Vid dödfall 8. forts.

Läs mer

BESLUT redigerad Dnr 12/626

BESLUT redigerad Dnr 12/626 BESLUT redigerad 2013-11-06 Dnr 12/626 1(6) bkdkd Krisplan för KMH I händelse av akut nöd eller krissituation: Rädda, larma, släck! 1. Andas djupt och försök bevara ditt lugn 2. Säkra platsen försök släcka

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad Krishanteringsplan Backaskolan Uppdaterad 170120 Innehåll Telefonlista Krisgruppen s 3 Telefonlista Organisationer s 3 Krisgruppens arbetsuppgifter s 4 Dödsfall - Personal s 5 I den berörda gruppen: I

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN VÄSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND

KRISHANTERINGSPLAN VÄSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND Sida 1 KRISHANTERINGSPLAN VÄSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND Fastställd 2011-03-08 Sida 2 Innehållsförteckning Krisplanering... 3 Lista över resurspersoner se bilaga 1... 4 Förberedelse för resa... 4 Krisen kommer...

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Krisplan. Vad är kris? Målsättning med krisplanen. Krisgrupp. Informationsordning. Viktiga telefonnummer

Krisplan. Vad är kris? Målsättning med krisplanen. Krisgrupp. Informationsordning. Viktiga telefonnummer Krisplan Vad är kris? En svår, oftast hastigt uppkommen situation med personella, materiella eller/och förtroendemässiga skador eller med överhängande fara för att sådana skador ska uppstå, alternativt

Läs mer

Anhörigstöd - Efterlevande vuxna

Anhörigstöd - Efterlevande vuxna Godkänt den: 2017-04-18 Ansvarig: Åsa Himmelsköld Gäller för: Region Uppsala Innehåll Innehåll... 1 Efterlevande... 2 Inledning... 2 Rutin för efterlevandestöd... 2 Väntade dödsfall... 3 Avsked... 3 Efter

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Uppdaterad

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Uppdaterad Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Uppdaterad 2018-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Kris och krishantering. Regionhälsan Ebba Nordrup, beteendevetare

Kris och krishantering. Regionhälsan Ebba Nordrup, beteendevetare Kris och krishantering Regionhälsan 2018-10-26 Ebba Nordrup, beteendevetare AFS 1999:7 Vad är en kris? Definition: En händelse där ens tidigare erfarenheter, kunskaper och reaktionssätt inte räcker till

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 En krisreaktion känns sällan normal, även om den ofta är det med tanke på de starka påfrestningar man varit utsatt för. Och även om en del av oss reagerar

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 En krisreaktion känns sällan normal, även om den ofta är det med tanke på de starka påfrestningar man varit utsatt för vid en allvarlig kris. En del av

Läs mer

Säkerhetsplan. Gotlands Dykarklubb

Säkerhetsplan. Gotlands Dykarklubb Säkerhetsplan Gotlands Dykarklubb 2011-12-07 Innehåll Innehåll... 2 Rapporteringsskyldighet till Konsumentverket... 3 Säkerhetspolicy... 4 Företagets verksamhet... 5 Företagets aktiviteter... 5 Företagets

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

All personal har ansvar för att ge medmänskligt stöd till dem som visar behov av det.

All personal har ansvar för att ge medmänskligt stöd till dem som visar behov av det. 2008-09-18 Krisplan för vuxenutbildningen Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland studerande och anställda, i en atmosfär av medmänsklighet och förståelse, få ett bra omhändertagande

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet.

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Möllegårdens skola 2012-11-30 Handlingsplan vid våld eller hot om våld Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Identifierade risker Konflikt elev

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Enheten för personal- och organisationsutveckling Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Studentprästerna, universitetshälsan och studenthälsan är en möjlig resurs i svåra situationer

Läs mer

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke.

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris och ett problem är inte samma sak. Denna plan är till för kriser. Problem bör självklart alltid hanteras,

Läs mer

Krishantering för föreningen Olands Bugg & Swing Handlingsplan vid olycksfall och kriser

Krishantering för föreningen Olands Bugg & Swing Handlingsplan vid olycksfall och kriser Krishantering för föreningen Olands Bugg & Swing Handlingsplan vid olycksfall och kriser Fatsställd 17 augusti 2015 1 Innehåll 1. KRISPLANENS SYFTE... 3 2. KRISGRUPP OCH DESS SAMMANSÄTTNING... 3 3. KRISGRUPPENS

Läs mer

Upprättad 2008-09-30 Uppdaterad 2011-08-30. Krishanteringsplan. Uppsala simskoleförening

Upprättad 2008-09-30 Uppdaterad 2011-08-30. Krishanteringsplan. Uppsala simskoleförening Upprättad 2008-09-30 Uppdaterad 2011-08-30 Krishanteringsplan Uppsala simskoleförening Krishantering i förbund och föreningar Att vara idrottsledare innebär ett stort ansvar för andra människor, inte minst

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

Krisplan för Vårby Gårds Scoutkår Antagen: och godkänd av Kårstyrelsen Reviderad: aldrig och godkänd av

Krisplan för Vårby Gårds Scoutkår Antagen: och godkänd av Kårstyrelsen Reviderad: aldrig och godkänd av Inledning Vad är en kris? En kris är en oväntad händelse som riskerar skada våra medlemmar, vår verksamhet och vårt varumärke. Kriser av olika slag kräver olika typer av åtgärder. I vissa fall omedelbart

Läs mer

Handlingsplan. Reviderad

Handlingsplan. Reviderad Handlingsplan FÖRORD Krisstöd vid allvarlig händelse, POSOM. Om du har behov av stöd när det inträffat något som är en kris för dig är de som är närmast dig viktigast. Ibland behöver dock samhället hjälpa

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

BESLUT redigerad Dnr 17/617

BESLUT redigerad Dnr 17/617 BESLUT redigerad 2018-01-29 Dnr 17/617 1(6) Krisplan för KMH I händelse av akut nöd eller krissituation: Rädda, larma, släck! 1. Andas djupt och försök bevara ditt lugn 2. Säkra platsen försök släcka ev.

Läs mer

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott Stöd- och krisplan Varbergs GIF Friidrott 1 Stöd - & Krisplan för Varbergs GIF-Friidrott Stöd- & Krispolicy Stöd- och krispolicyn är baserad på de av Svensk Friidrott och Varbergs GIF Friidrotts framtagna,

Läs mer

RUTINER VID OLYCKSFALL...

RUTINER VID OLYCKSFALL... Senast reviderad 2003-11-21 Krismanual 1 RUTINER VID OLYCKSFALL... 2 2 RUTIN VID PÅGÅENDE INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 3 3 RUTIN EFTER INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 4 4 RUTIN VID DÖDSFALL I BARNGRUPPEN

Läs mer

Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening

Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening Upprättad 2017-05-16 Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening Mejl: info@ringsjoorten.com Postadress: Besöksadress: Webb: www.ringsjoorten.com Box 187 Fädriftsvägen 218,

Läs mer