Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155."

Transkript

1 Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155 TRYCKT I USA. 4/13

2 Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System All teknisk litteratur finns tillgänglig på Internet: Besök webbplatsen för att kontrollera att du använder den senaste versionen av denna tekniska handbok. Kontakta Promegas tekniska support om du har frågor om hur du använder det här systemet. E-post: 1. Avsedd användning Begränsningar för produktens användning Produktkomponenter, lagringsförhållanden och symbolförklaring Inställning av maskinvara och firmware i Maxwell 16 Instrument Insamling och förvaring av prov före rening Rening av viral total nukleinsyra från plasma eller serum...5 A. Preparation av lyseringslösning...6 B. Preparation av prov för Maxwell 16 LEV Cartridges...6 C. Körning av Maxwell 16 IVD Instrument Lagra eluerad nukleinsyra Referenser Felsökning...10 Den här produkten uppfyller kraven i EU-direktiv 98/79/EC gällande medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System är endast avsett att användas i följande länder: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. 1. Avsedd användning Maxwell 16 System, som består av Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System (a,b,c) och Maxwell 16 Instrument konfigurerat med maskinvara för låg elueringsvolym (LEV), används för automatiserad rening av viral total nukleinsyra från 1 till 16 prov med human plasma eller serum. Renad total nukleinsyra elueras i 50 µl elueringsbuffert och är lämplig för användning i direkt efterföljande analys med standard amplifieringsmetoder. Dessa metoder inkluderar en mängd tester av polymeraskedjereaktioner (PCR) eller polymeraskedjereaktioner med omvänd transkription (RT-PCR) för humana in vitro-diagnostiksyften. Maxwell 16 System är inte avsett att användas som en del av ett specifikt in vitro-diagnostiktest. 4/13 Sida 1

3 1. Avsedd användning (fortsättning) Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System är endast ämnat för yrkesmässig användning. Diagnostiska resultat som erhållits vid användning av total nukleinsyra som renats med det här systemet måste tolkas tillsammans med andra kliniska eller laboratoriska data. 2. Begränsningar för produktens användning Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System är inte avsett att användas med kliniska prov från helblod, vävnad eller andra kroppsvätskor än human serum och plasma. Det är inte avsett att användas med icke-humana prov eller för isolering av nukleinsyra från andra icke-virala organismer. Prestandan hos Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System utvärderades med 300 µl humant serum- eller plasmaprov med framställda RNA- och DNA-fagvirus och inaktiverat hepatit C-virus (HCV) samt cytomegalovirus (CMV). Användaren är ansvarig för att validera nödvändiga prestandaegenskaper för efterföljande diagnostiska tillämpningar. Användare kan välja att tillsätta exogena internkontroller (IC) till provet eller lysatet. Det kan hända att systemet inte på ett effektivt sätt kan rena vissa av nukleinsyrans internkontroller som är mindre än 100 bp. Användaren är ansvarig för att fastställa prestandan hos alla IC. Lämpliga kontroller måste finnas inkluderade i alla efterföljande diagnostiska tillämpningar där man använder nukleinsyra renad med Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System. Överensstämmande med EU-direktivet 98/79/EC gällande medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik har påvisats för, och tillämpas endast för, användning av Maxwell 16 IVD Instrument (katalognr. AS3050) i klinikläget tillsammans med Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System (katalognr. AS1155). Sida 2 4/13

4 3. Produktkomponenter, lagringsförhållanden och symbolförklaring Produkt Storlek Katalognr. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System 48 prep. AS1155 Varje system innehåller reagenser som räcker till 48 reningar. 30 C Innehåller: C 48 Maxwell 16 LEV Cartridges (MCC) 20 ml Lyseringsbuffert 2 1 ml Proteinaslösning K (PK) 20 ml Nukleasfritt vatten 50 LEV-kolvar 50 Elueringsrör (0,5 ml) Lagringsförhållanden: Förvara komponenterna i rumstemperatur (15 30 C). Se utgångsdatumet på produktetiketten. Använd inte produkten efter utgångsdatumet. Säkerhetsinformation: Maxwell 16 LEV Cartridges innehåller etanol och isopropanol, som är brandfarliga, samt guanidinhydroklorid och urea, som är irriterande och toxiska. Bär handskar och följ standard säkerhetsprocedurer vid arbete med dessa substanser. För ytterligare säkerhetsinformation, se materialsäkerhetsbladet som finns tillgängligt på: Maxwell 16 LEV Cartridges är konstruerade för användning tillsammans med potentiellt infektiösa substanser. Användarna ska bära lämpliga skydd (t.ex. handskar och skyddsglasögon) vid hantering av infektiösa substanser. Användarna ska hörsamma inrättningens rutiner för hantering och kassering av alla infektiösa substanser som används tillsammans med det här systemet.! Obs: På grund av giftigheten hos de kemikalier som används i reningsproceduren och förekomsten av RNaser, rekommenderar vi att man bär handskar under preparation av prov och kassetter. MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland 4/13 Sida 3

5 Symbolförklaring Symbol Förklaring Symbol Förklaring Medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik Auktoriserad representant 15 C 30 C 6010TB Lagra vid C Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Tillverkare! Viktigt Farligt. Irriterande. <n> TB Innehåller tillräckligt för n tester Conformité Européenne 6422MA Varning. Mikrobiologisk risk. Varning. Risk för klämskada. Katalognummer Partinummer Får inte återanvändas 4. Inställning av maskinvara och firmware i Maxwell 16 Instrument För att kunna använda Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System, måste Maxwell 16 IVD Instrument vara konfigurerat med LEVmaskinvara. Om ditt Maxwell 16 Instrument innehåller SEV-maskinvara (standard elueringsvolym), måste det konfigureras om med Maxwell 16 LEV Hardware Kit (katalognr. AS1250). Det är enkelt att konfigurera om instrumentet. Se den tekniska handboken för Maxwell 16 IVD Instrument nr. TM315 för anvisningar. Sida 4 4/13

6 5. Insamling och förvaring av prov före rening Försiktighetsåtgärder gällande blodburna patogener rekommenderas vid hantering av prov med humant ursprung. Samla in blod i EDTA- eller ACD-antikoagulerade Vacutainer -rör. Undvik heparin då det kan förhindra efterföljande förstärkningar. Följande allmänna rekommendationer gäller för preparation och lagring av plasma- och serumprov (1,2). Separera plasma från celler inom 1 timme från att blodprovet togs genom att centrifugera vid g under 20 minuter vid 25 C. Dekantera sedan till ett rent rör. Separera serum från koagulerat blod genom att centrifugera vid g under 10 minuter vid 25 C. Dekantera sedan till ett rent rör. Förvara plasma- och serumprov vid 2 8 C i upp till 24 timmar eller frys prov som inte bearbetas inom 24 timmar vid 20 C i upp till 5 dagar. Undvik att frysa/tina upp i flera cykler och förvara inte proven i en självavfrostande frys. Specifika insamlings- och lagringsförhållanden kan variera, beroende på isolerat virus. Denna information kan erhållas från den tekniska dokumentationen för efterföljande analyssystem. RNA-virus misstänks degraderas i alla steg under insamling av prov och bearbetning. Se till att bibehålla en RNas-fri miljö under alla steg i proceduren. 6. Rening av viral total nukleinsyra från plasma eller serum! Bibehåll en RNas-fri miljö under bearbetningen. Använd alltid RNas-fria och aerosolbeständiga pipettspetsar. Byt handskar ofta för att reducera risken för RNas-kontamination. Isoleringsprocessen inkluderar lysering av prov i närvaro av lyseringsbuffert och proteinas K vid 56 C i ett värmeblock eller vattenbad. Denna behandling tar bort viral proteinbeläggning och inaktiverar RNas i provet. Proven överförs sedan till provbrunnen i Maxwell 16 LEV Cartridge. Den återstående bearbetningen är helt automatiserad. Paramagnetiska partiklar blandas med provet för optimal bindning av nukleinsyra och tvättas sedan i olika buffertar. Elueringen utförs i nukleasfritt vatten. Material som ska tillhandahållas av användaren 1,5 ml eller 2 ml mikrocentrifugrör, nukleasfria rör för lyseringslösning värmeblock eller vattenbad inställt på 56 C 0,5 ml-rör, nukleasfria RNas-fria, sterila och aerosolbeständiga pipettspetsar 4/13 Sida 5

7 6.A. Preparation av lyseringslösning! Om lyseringsbufferten är oklar eller innehåller utfällningar, ska den värmas upp till C tills det att lyseringsbufferten blir klar. Preparera färsk lyseringslösning för varje provsats enligt beskrivningen i tabell 1. Vi rekommenderar att man preparerar cirka 20 % extra lyseringslösning för att kompensera för förluster vid pipettering. Tabell 1. Preparation av lyseringslösning för 300 µl plasma- eller serumprov. Reagens Volym för ett prov Volym för 16 prov 1 Lyseringsbuffert µl µl Proteinas K-lösning 30 µl 570 µl 1 Volymerna som anges för lyseringsbuffert och proteinas K-lösning för 16 prov inkluderar cirka 20 % extra volym. 2 Om en internkontroll används, kan den tillsättas till lyseringslösningen. Internkontroller medföljer inte i detta kit. 6.B. Preparation av prov för Maxwell 16 LEV Cartridges Plasma- eller serumprov kan vara färska eller frysta. Tina upp frysta prov i rumstemperatur eller på is och blanda genom att votexa under 10 sekunder före användning. Etikettera mikrocentrifugrören som ska användas för lysering av prov. Etikettering av streckkoder kan användas. 1. Pipettera varje plasma- eller serumprov till ett 1,5 ml eller 2 ml mikrocentrifugrör med lock. 2. Tillsätt lyseringslösning som preparerats i avsnitt 6.A. Till prov på 300 µl tillsätter du 330 µl lyseringslösning. 3. Förslut rören och vortexa i 10 sekunder. 4. För plasmaprov: Gå vidare till steg 5. För serumprov: Inkubera i rumstemperatur (15-30 C) i 10 minuter och gå sedan vidare till steg Inkubera vid 56 C i ett värmeblock eller vattenbad under 10 minuter. Under denna inkubering går du vidare till steg 6 för att preparera kassetterna. Obs: Prov som innehåller virus såsom hepatit B-virus kräver inkubering vid 80 C för optimal utvinning av nukleinsyra på grund av den sekundära strukturen hos virusets genuppsättning. 6. Byt handskar innan du hanterar kassetterna, LEV-kolvarna och elueringsrören. Placera de kassetter som ska användas i Maxwell 16 LEV Cartridge Rack (katalognr. AS1251). Placera respektive kassett i ställningen med etikettsidan riktad bort från elueringsröret. Tryck nedåt på kassetten för att fästa den på plats. Dra försiktigt tillbaka förslutningen så att all plast tas bort från kassettens ovansida. Kontrollera att all förslutningstejp och alla limrester tas bort innan kassetterna placeras i instrumentet. Sida 6 4/13

8 Obs: 1. Om du bearbetar färre än 16 prov, ska du centrera kassetterna på plattformen. 2. Prov- och reagensspill på någon del av Maxwell 16 LEV Cartridge Rack ska rengöras med rengöringsmedel och vatten, följt av en bakteriedödande sprej eller torkduk. Avsluta med vatten. Använd inte blekmedel på någon av instrumentets delar. 7. Placera en LEV-kolv i brunn nr. 8 i respektive kassett. Brunn nr. 8 är den brunn som befinner sig närmast elueringsröret. 8459TA 8. Placera 0,5 ml elueringsrör i den främre delen av Maxwell 16 LEV Cartridge Rack. Tillsätt 50 µl nukleasfritt vatten i botten på varje elueringsrör. Obs: 1. Om det finns nukleasfritt vatten på rörets sida, kan elueringen bli bristfällig. 2. Använd endast de 0,5 ml elueringsrör som medföljer i kitet. Det kan hända att andra rör inte fungerar tillsammans med Maxwell 16 Instrument. 8460TA 9. Överför provlysat till brunn nr. 1 i kassetten. Brunn nr. 1 är den brunn som befinner sig närmast kassettens etikett och längst bort från elueringsröret. 4/13 Sida 7

9 6.C. Körning av Maxwell 16 IVD Instrument Se den tekniska handboken för Maxwell 16 IVD Instrument nr. TM315 för detaljerade instruktioner om inställning och körning av Maxwell 16 IVD Instrument. 1. Starta Maxwell 16 IVD Instrument. Instrumentet startas, firmwareversionen visas, instrumentet går igenom en självtest och alla rörliga delar återgår till respektive utgångsläge. 2. Kontrollera att hemskärmen visar LEV och att LEV-maskinvaran är installerad. Tryck på Run/Stop för att fortsätta. 3. Ange användare och PIN-kod om det alternativet är aktiverat. 4. Välj Viral på protokollskärmen. 5. På nästa skärm bekräftar du att korrekt metod och användare har valts. Tryck på Run/Stop för att fortsätta. 6. Öppna luckan när skärmen anger detta. Välj sedan Run/Stop. Varning: Risk för klämskada. 7. Följ skärminstruktionerna för streckkodsläsaren om det alternativet är aktiverat. 8. Överför Maxwell 16 LEV Cartridge Rack med de preparerade kassetterna till Maxwell 16 IVD Instrument-plattformen. Kontrollera att ställningen har placerats i Maxwell 16 IVD Instrument med elueringsrören närmast luckan. Ställningen passar endast i instrumentet med denna orientering. Om du har problem med att få ställningen att passa på plattformen, ska du kontrollera att ställningen är vänd åt rätt håll. Kontrollera att ställningen står plant på instrumentets plattform. Obs: Håll Maxwell 16 LEV Cartridge Rack i dess sidor för att undvika att kassetter lossnar från ställningen. 9. Kontrollera att proven tillsattes i kassetternas brunn nr. 1, att kassetterna i ställningen har laddats in i instrumentet, att elueringsrören är på plats med 50 µl nukleasfritt vatten och att LEV-kolvarna befinner sig i brunn nr Välj Run/Stop på LEV-inställningsskärmen. Plattformen dras in. Stäng luckan. Varning: Risk för klämskada. 11. Maxwell 16 IVD Instrument kommer omedelbart att påbörja reningskörningen. Skärmen visar ungefärlig återstående tid av körningen. Obs: 1. Instrumentet övergår till pausläget om du trycker på Run/Stop eller öppnar luckan. 2. Om körningen avbryts innan den är slutförd, kommer instrumentet att tvätta bort partiklarna från kolvarna och mata ut kolvarna i kassettens brunn nr. 8. Proven kommer att gå förlorade. Sida 8 4/13

10 12. När den automatiserade reningskörningen är slutförd, ska du följa instruktionerna på skärmen för att överföra data. Detaljerade instruktioner finns i den tekniska handboken för Maxwell 16 IVD Instrument nr. TM315 och den tekniska handboken för Maxwell Sample Track-programmet nr. TM Följ skärminstruktionerna i slutet av metoden för att öppna luckan. Kontrollera att kolvarna befinner sig i kassettens brunn nr. 8 i slutet av körningen. Om kolvarna inte togs bort från den magnetiska kolvstången, ska du med handen trycka dem försiktigt nedåt för att ta bort dem. 14. Tryck på Run/Stop för att föra ut plattformen ur instrumentet. Varning: Risk för klämskada. 15. Ta bort Maxwell 16 LEV Cartridge Rack från instrumentet. Ta bort elueringsrören som innehåller viral nukleinsyra och förslut rören. 16. Centrifugera elueringsrören med x g i 2 minuter. För över supernatantet till ett rent rör (medföljer inte). Undvik att föra över paramagnetiska partiklar och flytande föroreningar. 17. Ta bort kassetterna och kolvarna från Maxwell 16 LEV Cartridge Rack och kassera som riskavfall. Återanvänd inte reagenskassetter, LEV-kolvar eller elueringsrör. Kontrollera att proven har tagits bort från Maxwell 16 IVD Instrument innan UV-ljusbehandlingen för att undvika skada på nukleinsyran. 7. Lagra eluerad nukleinsyra Om proven inte bearbetas omedelbart, ska eluerad viral DNA lagras på is eller vid 4 C i maximalt 24 timmar. Vid långtidsförvaring ska de förvaras frysta vid 20 C eller 70 C. Viral RNA är mindre stabil och bör testas i efterföljande analys omedelbart efter isoleringen. Alternativt kan du lagra eluerad viral RNA vid 70 C. Läs instruktionerna för efterföljande applikationer för specifik lagring av prov samt hanteringsrekommendationer. 8. Referenser 1. Clinical Laboratory Standards Institute (2007). Handling, transport, and storage of specimens for molecular methods. Den finns online på: 2. Murray, P.R. et al. (2007) Manual of Clinical Microbiology, 9th Edition, ASM Press. 4/13 Sida 9

11 9. Felsökning För övriga frågor ska du kontakta din lokala Promega-återförsäljare. Kontaktinformation finns på: E-post: Symptom Lägre utvinning av nukleinsyra än förväntat (t.ex. för från kund tillhandahållna internkontroller) Orsaker och kommentarer Utgångsproven var förstörda. Kontrollera att proven samlades in, transporterades och lagrades enligt de rekommenderade riktlinjerna. För RNA-virusprov ska du säkerställa att RNasfria förhållanden användes för preparering av prov och inställning av analys, inklusive RNasfria rör och pipettspetsar. Maxwell 16 Instrument var inställt för fel metod. Kontrollera att rätt viralmetod är vald. Bearbetningsstegen var inte optimala. Preparera lyseringsbuffert och proteinas K omedelbart före användning och kassera de lösningar som inte förbrukats. Använd endast den lyseringsbuffert som levereras i det här kitet. Ofullständig blandning kan reducera lyseringen. Vortexa prov med lyseringslösning enligt rekommendationerna. Ofullständig proteasbehandling för att ta bort viruskapsider. Kontrollera värmeblockets eller vattenbadets temperatur och inkubera under hela den tid som rekommenderas. Vissa virus kan kräva högre inkubations temperaturer. Att tillsätta mer prov än rekommenderat kan reducera utvinningen av nukleinsyra. Kontrollera att en LEV-kolv tillsattes i kassetten. Kontrollera att alla kassetter har satts fast på rätt sätt i ställningen innan du fortsätter. Lagringsproblem efter rening. Ta bort eluater och lagra vid rekommenderad temperatur omedelbart efter körningen av Maxwell 16 IVD Instrument. Utsätt inte eluaterna för flera cykler med frysning/upptining före efterföljande analyser. Det kan hända att nukleinsyra och internkontroller som är mindre än 100 bp inte kan renas effektivt av systemet. Användaren är ansvarig för att bestämma en internkontrolls prestanda. Sida 10 4/13

12 Symptom Dålig amplifiering Orsaker och kommentarer Överföring av paramagnetiska partiklar kan orsaka störningar i amplifieringsreaktionen. Ta bort partiklar i elueringsröret med centrifugering. Fel elueringsbuffert tillsattes. Använd endast det nukleasfria vatten som medföljde i Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System. Korskontamination Använd nya pipettspetsar för varje prov för att förhindra kontamination från prov till prov. Undvik att skvätta vid tillsättning av lysater till kassetterna. Kassetterna kan tas bort från för tillsättning av prov för att minimera kontamination av närliggande kassetter. Viralmetoden är inte ett alternativ på instrumentet Strömavbrott under körning av instrumentet För Maxwell 16 MDx Instrument (katalognr. AS3050) ska du kontrollera att instrumentet är i LEV-läget. För att återvinna proven efter ett strömavbrott ska du först kontrollera att partiklarna befinner sig i en av kassettens brunnar och att de inte sitter på kolven. Om strömavbrottet inträffade vid en punkt där de magnetiska partiklarna var samlade på kolvarnas utsida, ska du manuellt föra kolvarna uppåt och nedåt i brunnarna för att tvätta bort partiklarna. Ta sedan bort kolvarna manuellt från instrumentet och starta om reningen från början med nya kolvar. (a) U.S. Pat. Nos. 7,329,488, 7,721,947 and 7,891,549 and other patents pending. 2009, 2012, 2013 Promega Corporation. Med ensamrätt. Maxwell är ett registrerat varumärke som tillhör Promega Corporation. Vacutainer är ett registrerat varumärke som tillhör Becton, Dickinson and Company. Produkter kan vara skyddade av sökta eller utfärdade patent eller ha vissa begränsningar. Besök vår webbplats för mer information. Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Produktanspråk kan ändras. Kontakta Promegas tekniska support eller öppna Promegas katalog online för den senaste informationen om Promegas produkter. 4/13 Sida 11

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Vakuumsystem för blodprovstagning För in vitro diagnostiskt bruk

Vakuumsystem för blodprovstagning För in vitro diagnostiskt bruk Vakuumsystem för blodprovstagning För in vitro diagnostiskt bruk Användning: VACUETTE -rör för blodprovstagning, hållare och kanyler bildar tillsammans ett system som är avsett för engångsanvändning vid

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 ÖVERTRYCKSAPPARAT Bruksanvisning 2008 ResMed Ltd. 268224-Swe/1 08 09 Innehåll Inledning..................................................

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II

WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II GE Healthcare Life Sciences WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer