Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155."

Transkript

1 Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155 TRYCKT I USA. 4/13

2 Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System All teknisk litteratur finns tillgänglig på Internet: Besök webbplatsen för att kontrollera att du använder den senaste versionen av denna tekniska handbok. Kontakta Promegas tekniska support om du har frågor om hur du använder det här systemet. E-post: 1. Avsedd användning Begränsningar för produktens användning Produktkomponenter, lagringsförhållanden och symbolförklaring Inställning av maskinvara och firmware i Maxwell 16 Instrument Insamling och förvaring av prov före rening Rening av viral total nukleinsyra från plasma eller serum...5 A. Preparation av lyseringslösning...6 B. Preparation av prov för Maxwell 16 LEV Cartridges...6 C. Körning av Maxwell 16 IVD Instrument Lagra eluerad nukleinsyra Referenser Felsökning...10 Den här produkten uppfyller kraven i EU-direktiv 98/79/EC gällande medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System är endast avsett att användas i följande länder: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. 1. Avsedd användning Maxwell 16 System, som består av Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System (a,b,c) och Maxwell 16 Instrument konfigurerat med maskinvara för låg elueringsvolym (LEV), används för automatiserad rening av viral total nukleinsyra från 1 till 16 prov med human plasma eller serum. Renad total nukleinsyra elueras i 50 µl elueringsbuffert och är lämplig för användning i direkt efterföljande analys med standard amplifieringsmetoder. Dessa metoder inkluderar en mängd tester av polymeraskedjereaktioner (PCR) eller polymeraskedjereaktioner med omvänd transkription (RT-PCR) för humana in vitro-diagnostiksyften. Maxwell 16 System är inte avsett att användas som en del av ett specifikt in vitro-diagnostiktest. 4/13 Sida 1

3 1. Avsedd användning (fortsättning) Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System är endast ämnat för yrkesmässig användning. Diagnostiska resultat som erhållits vid användning av total nukleinsyra som renats med det här systemet måste tolkas tillsammans med andra kliniska eller laboratoriska data. 2. Begränsningar för produktens användning Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System är inte avsett att användas med kliniska prov från helblod, vävnad eller andra kroppsvätskor än human serum och plasma. Det är inte avsett att användas med icke-humana prov eller för isolering av nukleinsyra från andra icke-virala organismer. Prestandan hos Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System utvärderades med 300 µl humant serum- eller plasmaprov med framställda RNA- och DNA-fagvirus och inaktiverat hepatit C-virus (HCV) samt cytomegalovirus (CMV). Användaren är ansvarig för att validera nödvändiga prestandaegenskaper för efterföljande diagnostiska tillämpningar. Användare kan välja att tillsätta exogena internkontroller (IC) till provet eller lysatet. Det kan hända att systemet inte på ett effektivt sätt kan rena vissa av nukleinsyrans internkontroller som är mindre än 100 bp. Användaren är ansvarig för att fastställa prestandan hos alla IC. Lämpliga kontroller måste finnas inkluderade i alla efterföljande diagnostiska tillämpningar där man använder nukleinsyra renad med Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System. Överensstämmande med EU-direktivet 98/79/EC gällande medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik har påvisats för, och tillämpas endast för, användning av Maxwell 16 IVD Instrument (katalognr. AS3050) i klinikläget tillsammans med Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System (katalognr. AS1155). Sida 2 4/13

4 3. Produktkomponenter, lagringsförhållanden och symbolförklaring Produkt Storlek Katalognr. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System 48 prep. AS1155 Varje system innehåller reagenser som räcker till 48 reningar. 30 C Innehåller: C 48 Maxwell 16 LEV Cartridges (MCC) 20 ml Lyseringsbuffert 2 1 ml Proteinaslösning K (PK) 20 ml Nukleasfritt vatten 50 LEV-kolvar 50 Elueringsrör (0,5 ml) Lagringsförhållanden: Förvara komponenterna i rumstemperatur (15 30 C). Se utgångsdatumet på produktetiketten. Använd inte produkten efter utgångsdatumet. Säkerhetsinformation: Maxwell 16 LEV Cartridges innehåller etanol och isopropanol, som är brandfarliga, samt guanidinhydroklorid och urea, som är irriterande och toxiska. Bär handskar och följ standard säkerhetsprocedurer vid arbete med dessa substanser. För ytterligare säkerhetsinformation, se materialsäkerhetsbladet som finns tillgängligt på: Maxwell 16 LEV Cartridges är konstruerade för användning tillsammans med potentiellt infektiösa substanser. Användarna ska bära lämpliga skydd (t.ex. handskar och skyddsglasögon) vid hantering av infektiösa substanser. Användarna ska hörsamma inrättningens rutiner för hantering och kassering av alla infektiösa substanser som används tillsammans med det här systemet.! Obs: På grund av giftigheten hos de kemikalier som används i reningsproceduren och förekomsten av RNaser, rekommenderar vi att man bär handskar under preparation av prov och kassetter. MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland 4/13 Sida 3

5 Symbolförklaring Symbol Förklaring Symbol Förklaring Medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik Auktoriserad representant 15 C 30 C 6010TB Lagra vid C Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Tillverkare! Viktigt Farligt. Irriterande. <n> TB Innehåller tillräckligt för n tester Conformité Européenne 6422MA Varning. Mikrobiologisk risk. Varning. Risk för klämskada. Katalognummer Partinummer Får inte återanvändas 4. Inställning av maskinvara och firmware i Maxwell 16 Instrument För att kunna använda Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System, måste Maxwell 16 IVD Instrument vara konfigurerat med LEVmaskinvara. Om ditt Maxwell 16 Instrument innehåller SEV-maskinvara (standard elueringsvolym), måste det konfigureras om med Maxwell 16 LEV Hardware Kit (katalognr. AS1250). Det är enkelt att konfigurera om instrumentet. Se den tekniska handboken för Maxwell 16 IVD Instrument nr. TM315 för anvisningar. Sida 4 4/13

6 5. Insamling och förvaring av prov före rening Försiktighetsåtgärder gällande blodburna patogener rekommenderas vid hantering av prov med humant ursprung. Samla in blod i EDTA- eller ACD-antikoagulerade Vacutainer -rör. Undvik heparin då det kan förhindra efterföljande förstärkningar. Följande allmänna rekommendationer gäller för preparation och lagring av plasma- och serumprov (1,2). Separera plasma från celler inom 1 timme från att blodprovet togs genom att centrifugera vid g under 20 minuter vid 25 C. Dekantera sedan till ett rent rör. Separera serum från koagulerat blod genom att centrifugera vid g under 10 minuter vid 25 C. Dekantera sedan till ett rent rör. Förvara plasma- och serumprov vid 2 8 C i upp till 24 timmar eller frys prov som inte bearbetas inom 24 timmar vid 20 C i upp till 5 dagar. Undvik att frysa/tina upp i flera cykler och förvara inte proven i en självavfrostande frys. Specifika insamlings- och lagringsförhållanden kan variera, beroende på isolerat virus. Denna information kan erhållas från den tekniska dokumentationen för efterföljande analyssystem. RNA-virus misstänks degraderas i alla steg under insamling av prov och bearbetning. Se till att bibehålla en RNas-fri miljö under alla steg i proceduren. 6. Rening av viral total nukleinsyra från plasma eller serum! Bibehåll en RNas-fri miljö under bearbetningen. Använd alltid RNas-fria och aerosolbeständiga pipettspetsar. Byt handskar ofta för att reducera risken för RNas-kontamination. Isoleringsprocessen inkluderar lysering av prov i närvaro av lyseringsbuffert och proteinas K vid 56 C i ett värmeblock eller vattenbad. Denna behandling tar bort viral proteinbeläggning och inaktiverar RNas i provet. Proven överförs sedan till provbrunnen i Maxwell 16 LEV Cartridge. Den återstående bearbetningen är helt automatiserad. Paramagnetiska partiklar blandas med provet för optimal bindning av nukleinsyra och tvättas sedan i olika buffertar. Elueringen utförs i nukleasfritt vatten. Material som ska tillhandahållas av användaren 1,5 ml eller 2 ml mikrocentrifugrör, nukleasfria rör för lyseringslösning värmeblock eller vattenbad inställt på 56 C 0,5 ml-rör, nukleasfria RNas-fria, sterila och aerosolbeständiga pipettspetsar 4/13 Sida 5

7 6.A. Preparation av lyseringslösning! Om lyseringsbufferten är oklar eller innehåller utfällningar, ska den värmas upp till C tills det att lyseringsbufferten blir klar. Preparera färsk lyseringslösning för varje provsats enligt beskrivningen i tabell 1. Vi rekommenderar att man preparerar cirka 20 % extra lyseringslösning för att kompensera för förluster vid pipettering. Tabell 1. Preparation av lyseringslösning för 300 µl plasma- eller serumprov. Reagens Volym för ett prov Volym för 16 prov 1 Lyseringsbuffert µl µl Proteinas K-lösning 30 µl 570 µl 1 Volymerna som anges för lyseringsbuffert och proteinas K-lösning för 16 prov inkluderar cirka 20 % extra volym. 2 Om en internkontroll används, kan den tillsättas till lyseringslösningen. Internkontroller medföljer inte i detta kit. 6.B. Preparation av prov för Maxwell 16 LEV Cartridges Plasma- eller serumprov kan vara färska eller frysta. Tina upp frysta prov i rumstemperatur eller på is och blanda genom att votexa under 10 sekunder före användning. Etikettera mikrocentrifugrören som ska användas för lysering av prov. Etikettering av streckkoder kan användas. 1. Pipettera varje plasma- eller serumprov till ett 1,5 ml eller 2 ml mikrocentrifugrör med lock. 2. Tillsätt lyseringslösning som preparerats i avsnitt 6.A. Till prov på 300 µl tillsätter du 330 µl lyseringslösning. 3. Förslut rören och vortexa i 10 sekunder. 4. För plasmaprov: Gå vidare till steg 5. För serumprov: Inkubera i rumstemperatur (15-30 C) i 10 minuter och gå sedan vidare till steg Inkubera vid 56 C i ett värmeblock eller vattenbad under 10 minuter. Under denna inkubering går du vidare till steg 6 för att preparera kassetterna. Obs: Prov som innehåller virus såsom hepatit B-virus kräver inkubering vid 80 C för optimal utvinning av nukleinsyra på grund av den sekundära strukturen hos virusets genuppsättning. 6. Byt handskar innan du hanterar kassetterna, LEV-kolvarna och elueringsrören. Placera de kassetter som ska användas i Maxwell 16 LEV Cartridge Rack (katalognr. AS1251). Placera respektive kassett i ställningen med etikettsidan riktad bort från elueringsröret. Tryck nedåt på kassetten för att fästa den på plats. Dra försiktigt tillbaka förslutningen så att all plast tas bort från kassettens ovansida. Kontrollera att all förslutningstejp och alla limrester tas bort innan kassetterna placeras i instrumentet. Sida 6 4/13

8 Obs: 1. Om du bearbetar färre än 16 prov, ska du centrera kassetterna på plattformen. 2. Prov- och reagensspill på någon del av Maxwell 16 LEV Cartridge Rack ska rengöras med rengöringsmedel och vatten, följt av en bakteriedödande sprej eller torkduk. Avsluta med vatten. Använd inte blekmedel på någon av instrumentets delar. 7. Placera en LEV-kolv i brunn nr. 8 i respektive kassett. Brunn nr. 8 är den brunn som befinner sig närmast elueringsröret. 8459TA 8. Placera 0,5 ml elueringsrör i den främre delen av Maxwell 16 LEV Cartridge Rack. Tillsätt 50 µl nukleasfritt vatten i botten på varje elueringsrör. Obs: 1. Om det finns nukleasfritt vatten på rörets sida, kan elueringen bli bristfällig. 2. Använd endast de 0,5 ml elueringsrör som medföljer i kitet. Det kan hända att andra rör inte fungerar tillsammans med Maxwell 16 Instrument. 8460TA 9. Överför provlysat till brunn nr. 1 i kassetten. Brunn nr. 1 är den brunn som befinner sig närmast kassettens etikett och längst bort från elueringsröret. 4/13 Sida 7

9 6.C. Körning av Maxwell 16 IVD Instrument Se den tekniska handboken för Maxwell 16 IVD Instrument nr. TM315 för detaljerade instruktioner om inställning och körning av Maxwell 16 IVD Instrument. 1. Starta Maxwell 16 IVD Instrument. Instrumentet startas, firmwareversionen visas, instrumentet går igenom en självtest och alla rörliga delar återgår till respektive utgångsläge. 2. Kontrollera att hemskärmen visar LEV och att LEV-maskinvaran är installerad. Tryck på Run/Stop för att fortsätta. 3. Ange användare och PIN-kod om det alternativet är aktiverat. 4. Välj Viral på protokollskärmen. 5. På nästa skärm bekräftar du att korrekt metod och användare har valts. Tryck på Run/Stop för att fortsätta. 6. Öppna luckan när skärmen anger detta. Välj sedan Run/Stop. Varning: Risk för klämskada. 7. Följ skärminstruktionerna för streckkodsläsaren om det alternativet är aktiverat. 8. Överför Maxwell 16 LEV Cartridge Rack med de preparerade kassetterna till Maxwell 16 IVD Instrument-plattformen. Kontrollera att ställningen har placerats i Maxwell 16 IVD Instrument med elueringsrören närmast luckan. Ställningen passar endast i instrumentet med denna orientering. Om du har problem med att få ställningen att passa på plattformen, ska du kontrollera att ställningen är vänd åt rätt håll. Kontrollera att ställningen står plant på instrumentets plattform. Obs: Håll Maxwell 16 LEV Cartridge Rack i dess sidor för att undvika att kassetter lossnar från ställningen. 9. Kontrollera att proven tillsattes i kassetternas brunn nr. 1, att kassetterna i ställningen har laddats in i instrumentet, att elueringsrören är på plats med 50 µl nukleasfritt vatten och att LEV-kolvarna befinner sig i brunn nr Välj Run/Stop på LEV-inställningsskärmen. Plattformen dras in. Stäng luckan. Varning: Risk för klämskada. 11. Maxwell 16 IVD Instrument kommer omedelbart att påbörja reningskörningen. Skärmen visar ungefärlig återstående tid av körningen. Obs: 1. Instrumentet övergår till pausläget om du trycker på Run/Stop eller öppnar luckan. 2. Om körningen avbryts innan den är slutförd, kommer instrumentet att tvätta bort partiklarna från kolvarna och mata ut kolvarna i kassettens brunn nr. 8. Proven kommer att gå förlorade. Sida 8 4/13

10 12. När den automatiserade reningskörningen är slutförd, ska du följa instruktionerna på skärmen för att överföra data. Detaljerade instruktioner finns i den tekniska handboken för Maxwell 16 IVD Instrument nr. TM315 och den tekniska handboken för Maxwell Sample Track-programmet nr. TM Följ skärminstruktionerna i slutet av metoden för att öppna luckan. Kontrollera att kolvarna befinner sig i kassettens brunn nr. 8 i slutet av körningen. Om kolvarna inte togs bort från den magnetiska kolvstången, ska du med handen trycka dem försiktigt nedåt för att ta bort dem. 14. Tryck på Run/Stop för att föra ut plattformen ur instrumentet. Varning: Risk för klämskada. 15. Ta bort Maxwell 16 LEV Cartridge Rack från instrumentet. Ta bort elueringsrören som innehåller viral nukleinsyra och förslut rören. 16. Centrifugera elueringsrören med x g i 2 minuter. För över supernatantet till ett rent rör (medföljer inte). Undvik att föra över paramagnetiska partiklar och flytande föroreningar. 17. Ta bort kassetterna och kolvarna från Maxwell 16 LEV Cartridge Rack och kassera som riskavfall. Återanvänd inte reagenskassetter, LEV-kolvar eller elueringsrör. Kontrollera att proven har tagits bort från Maxwell 16 IVD Instrument innan UV-ljusbehandlingen för att undvika skada på nukleinsyran. 7. Lagra eluerad nukleinsyra Om proven inte bearbetas omedelbart, ska eluerad viral DNA lagras på is eller vid 4 C i maximalt 24 timmar. Vid långtidsförvaring ska de förvaras frysta vid 20 C eller 70 C. Viral RNA är mindre stabil och bör testas i efterföljande analys omedelbart efter isoleringen. Alternativt kan du lagra eluerad viral RNA vid 70 C. Läs instruktionerna för efterföljande applikationer för specifik lagring av prov samt hanteringsrekommendationer. 8. Referenser 1. Clinical Laboratory Standards Institute (2007). Handling, transport, and storage of specimens for molecular methods. Den finns online på: 2. Murray, P.R. et al. (2007) Manual of Clinical Microbiology, 9th Edition, ASM Press. 4/13 Sida 9

11 9. Felsökning För övriga frågor ska du kontakta din lokala Promega-återförsäljare. Kontaktinformation finns på: E-post: Symptom Lägre utvinning av nukleinsyra än förväntat (t.ex. för från kund tillhandahållna internkontroller) Orsaker och kommentarer Utgångsproven var förstörda. Kontrollera att proven samlades in, transporterades och lagrades enligt de rekommenderade riktlinjerna. För RNA-virusprov ska du säkerställa att RNasfria förhållanden användes för preparering av prov och inställning av analys, inklusive RNasfria rör och pipettspetsar. Maxwell 16 Instrument var inställt för fel metod. Kontrollera att rätt viralmetod är vald. Bearbetningsstegen var inte optimala. Preparera lyseringsbuffert och proteinas K omedelbart före användning och kassera de lösningar som inte förbrukats. Använd endast den lyseringsbuffert som levereras i det här kitet. Ofullständig blandning kan reducera lyseringen. Vortexa prov med lyseringslösning enligt rekommendationerna. Ofullständig proteasbehandling för att ta bort viruskapsider. Kontrollera värmeblockets eller vattenbadets temperatur och inkubera under hela den tid som rekommenderas. Vissa virus kan kräva högre inkubations temperaturer. Att tillsätta mer prov än rekommenderat kan reducera utvinningen av nukleinsyra. Kontrollera att en LEV-kolv tillsattes i kassetten. Kontrollera att alla kassetter har satts fast på rätt sätt i ställningen innan du fortsätter. Lagringsproblem efter rening. Ta bort eluater och lagra vid rekommenderad temperatur omedelbart efter körningen av Maxwell 16 IVD Instrument. Utsätt inte eluaterna för flera cykler med frysning/upptining före efterföljande analyser. Det kan hända att nukleinsyra och internkontroller som är mindre än 100 bp inte kan renas effektivt av systemet. Användaren är ansvarig för att bestämma en internkontrolls prestanda. Sida 10 4/13

12 Symptom Dålig amplifiering Orsaker och kommentarer Överföring av paramagnetiska partiklar kan orsaka störningar i amplifieringsreaktionen. Ta bort partiklar i elueringsröret med centrifugering. Fel elueringsbuffert tillsattes. Använd endast det nukleasfria vatten som medföljde i Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System. Korskontamination Använd nya pipettspetsar för varje prov för att förhindra kontamination från prov till prov. Undvik att skvätta vid tillsättning av lysater till kassetterna. Kassetterna kan tas bort från för tillsättning av prov för att minimera kontamination av närliggande kassetter. Viralmetoden är inte ett alternativ på instrumentet Strömavbrott under körning av instrumentet För Maxwell 16 MDx Instrument (katalognr. AS3050) ska du kontrollera att instrumentet är i LEV-läget. För att återvinna proven efter ett strömavbrott ska du först kontrollera att partiklarna befinner sig i en av kassettens brunnar och att de inte sitter på kolven. Om strömavbrottet inträffade vid en punkt där de magnetiska partiklarna var samlade på kolvarnas utsida, ska du manuellt föra kolvarna uppåt och nedåt i brunnarna för att tvätta bort partiklarna. Ta sedan bort kolvarna manuellt från instrumentet och starta om reningen från början med nya kolvar. (a) U.S. Pat. Nos. 7,329,488, 7,721,947 and 7,891,549 and other patents pending. 2009, 2012, 2013 Promega Corporation. Med ensamrätt. Maxwell är ett registrerat varumärke som tillhör Promega Corporation. Vacutainer är ett registrerat varumärke som tillhör Becton, Dickinson and Company. Produkter kan vara skyddade av sökta eller utfärdade patent eller ha vissa begränsningar. Besök vår webbplats för mer information. Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Produktanspråk kan ändras. Kontakta Promegas tekniska support eller öppna Promegas katalog online för den senaste informationen om Promegas produkter. 4/13 Sida 11

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Vad, När, Var och Hur? Jessica Ögren Länssjukhuset Ryhov Juni 2012 Molekylärbiologiska metoder De senaste två decennierna har molekylärbiologiska tekniker

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Programvaran Maxwell Sample Track BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN CD054.

Programvaran Maxwell Sample Track BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN CD054. Teknisk handbok Programvaran Maxwell Sample Track BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN CD054. TRYCKT I USA. 9/12 Programvaran Maxwell Sample Track All teknisk litteratur finns tillgänglig på Internet: www.promega.com/tbs/

Läs mer

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Årskull: Laborationsrapport i Klinisk laboratoriemetodik 1, termin 4 Laborationsdatum:

Läs mer

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER EQUALIS Användarmöte, Molekylärdiagnostik 2012 Quality Hotel, Ekoxen, Linköping 7 8 november, 2012 DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER Majid Osman, kemist, PhD Klinisk kemi, Linköping DNA stabilitet Provtagning

Läs mer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Läs mer

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Bruksanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard för masskalibrering som visar en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- och proteinprofil plus ytterligare proteiner. Avsedd för användning i matrisstödd

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit För in vitro-diagnostik: MycXtra MycXtra Fungal DNA Extraction Kit REF 080-005 Avsedd användning MycXtra Fungal DNA Extraction Kit är avsett till isolering och rening av fungalt DNA i humant bronkoalveolärt

Läs mer

DNA-labb / Plasmidlabb

DNA-labb / Plasmidlabb Översikt DNA-labb Plasmidlabb Preparation och analys av -DNA från Escherichia coli Varför är vi här idag? Kort introduktion till biokemi och rekombinant DNA- teknologi Vad skall vi göra idag? Genomgång

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet 1(6) Anvisning Patientnära analysverksamhet Prov för kemisk och mikrobiologisk analys samt transfusionsmedicinsk undersökning som tas på inrättningar utanför sjukhusen transporteras oftast med bil från

Läs mer

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUKSANVISNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas

Läs mer

KI Biobank Tjänstekatalog

KI Biobank Tjänstekatalog KI Biobank Tjänstekatalog Version: 1, 2011 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution. Innehåll KI Biobank...4 Kontakt...4 Öppettider...4

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Xerox Remote Services Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Bekräftelse av registreringen för automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Uppfyller kundens behov av större effektivitet

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 2, april 2012 Innehåll: 2-4 Klinisk kemi - Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören - Ny och bättre metod för analys av 25-hydroxi Vitamin D i serum

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

KI Biobank Tjänstekatalog

KI Biobank Tjänstekatalog KI Biobank Tjänstekatalog Version: 2, 2015 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution. I samarbete med: Innehåll KI Biobank och BBMRI...4

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y.

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Bruksanvisning revision 6 (December 2008) ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Se förpackning Se förpackning

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna.

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna. Självstudiematerial för information om preanalytiska faktorer vid lab.analyser, inom, LmD. Inom LmD finns laboratorier för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi & cytologi och transfusionsmedicin,

Läs mer

Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction The Polymerase Chain Reaction Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: Studenten skall kunna: förklara grundläggande principer

Läs mer

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Avsedd användning APTIMA unisex-pinnprovtagningssats

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 Köp på: www.fridgecom.se Reservdelar: www.kylkom.se Drifthandbok Efter tillverkningsnummer

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra Jabra BT2046 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...3 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

VÄDERSTATION Bruksanvisning

VÄDERSTATION Bruksanvisning VÄDERSTATION Bruksanvisning INTRODUKTION MeteoTronic START väderstation erbjuder dig en professionell väderprognos för innevarande dag och de följande tre dagarna. Väderprognosen framställs av meteorologer

Läs mer

P R O D U K T I N L A G A

P R O D U K T I N L A G A Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 USA Tel: +1.203.328.9500 eller 888.329.0255 (i USA och Kanada), Fax: +1.203.328.9599 WWW.IMMUCOR.COM Produktdokumentation

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE PAS-14-408-FA 12 juli 2014 BD Vacutainer CPT TM (Cell Preparation Tube) Till berörda personer inom: Riskhantering, Laboratorie, Logistik, Blodprovstagare, kliniska studier och

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay Svenska 81957 344 28/1 USA-patentnr. 5,27,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336; 5,919,63; 5,928,869;

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE Uppfyller Europeiska direktivet 93/42 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1907/2006 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1272/2008 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt namn DIPHOTERINE Distributör MEDICAL

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Bruksanvisning för SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD

Bruksanvisning för SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD 1 Tillverkare Bruksanvisning för SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD för DHPLC-system Läs dessa anvisningar noga innan du använder produkten. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Denna

Läs mer

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay 3300755JAA 2008/091 0344 Svenska Patent Numbers: 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336; 5,919,630;

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 Patient ROSE K2 IRREGULAR CORNEA instruktion ROSE K2 ROSE TM NC IC K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Post Graft TM TM Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL

Läs mer

Nationell Biobanksutbildning

Nationell Biobanksutbildning Nationell Biobanksutbildning -praktisk tillämpning och tillgång till blodprov Karolin Bergenstråhle, Agenda s uppdrag och organisation Preanalytiska faktorer, några exempel Praktisk tillämpning i Uppsala-Örebro

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Säkerhetsdatablad Snabbkylpåse BSN. Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad Snabbkylpåse BSN. Säkerhetsdatablad Sidan 1/5 REF OCH PRODUKTENS NAMN BIOSPORT REF BSN REF BESKRIVNING BS3011/BSN 47423-01 Instant cold pack (Snabbkylpåse) BSN 24x14,5 cm PRODUKTENS KEMISKA SAMMANSÄTTNING UREA i pärlor/vatten INCI-namn CAS-nr.:

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500)

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Installationshandbok Beskrivning av lysdioderna Objekt Beskrivning Strömlampa Grön (fast sken). Strömmen är på. Orange (fast sken). Adaptern

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer