Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2014-11-25"

Transkript

1 1(69) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 ande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Jari Puustinen (M) Annelie Klavins Nyström (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Arne Jonsson (C) Ulf Ståhl (M) ersätter Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Ann-Sofie Wågström (S) Joel Hamberg (V) Magnus Arreflod (MP) Monica Wikberg (M) Måndagen den 1 december, kommunstyrelsen kansli, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Andreas Lindbom Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Monica Wikberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(69) Övriga närvarande Pär Eriksson, kommundirektör Eva Norberg, kommunikationsdirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Andreas Lindbom, utvecklare Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare

3 3(69) KSKF/2014:1 307 Val till kommunala uppdrag 2014 Nedanstående avsägelse godkänns: Talvi Eellend (FP) avsägelse som ledamot i Kommunala invandrarrådet att gälla med omedelbar verkan. Till nedanstående uppdrag väljs: Kommunala invandrarrådet, till och med den 31 december 2014 Ledamot Vakant (FP) efter Talvi Eellend (FP) Talvi Eellend (FP) har i skrivelse daterad den 22 oktober 2014 avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommunala invandrarrådet att gälla omgående. et skickas till: Den entledigade, för kännedom Nämnder och bolag, för kännedom Löneservice, för åtgärd Förtroendemannaregistret, för åtgärd Lex support, för åtgärd

4 4(69) KSKF/2014: Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med miljoner kronor. 2. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga att låna upp motsvarande belopp som förfaller till betalning. 3. Kommunstyrelsen har rätt att genom sin internbank låna ut till de kommunala företagen med ett högsta angivet belopp (limit) för respektive företag enligt kommunledningskontorets förslag. Från limiten ska avräknas det borgensbelopp som kommunen vid vart tillfälle tecknat för respektive företag. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett högsta angivet belopp (limit) för respektive företag enligt kommunledningskontorets förslag. Från limiten ska avräknas de interna lån som kommunen vid vart tillfälle ingått med respektive företag. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och borgenshandlingarna. Särskilt yttrande Annelie Klavins Nyström (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Arne Jonsson (C), Ulf Ståhl (M) och Jari Puustinen (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

5 5(69) Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det i kommunstyrelsens reglemente (8 Delegation från kommunfullmäktige) anges att kommunstyrelsen vid behov kan ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt. Dessutom kan kommunstyrelsen låna ut till samt ingå borgen för de kommunala företagen inom ramen för av fullmäktige beslutad årligt limit. Under oktober 2014 begärdes uppgifter in från de kommunala företagen avseende uppskattad lånevolym vid årsskiftet den 31 december 2014, samt behov av nyupplåning under De kommunala företagens inrapporterade volymer ger följande fördelning: Bedömd Bedömd Total limit lånevolym *) nyupplåning Företag Eskilstuna Kommunföretag AB 700 mkr 200 mkr 900 mkr Eskilstuna Bad AB 20 mkr 0 mkr 20 mkr Parken Zoo i Eskilstuna AB 130 mkr 20 mkr 150 mkr Eskilstuna Energi och Miljö AB mkr 200 mkr mkr (inklusive dotterbolag) Eskilstuna Kommunfastigheter AB mkr 600 mkr mkr Torshälla Fastighets AB 354 mkr 70 mkr 424 mkr Eskilstuna Jernmanufaktur AB 7 mkr 1 mkr 8 mkr Summa mkr mkr mkr *) Inklusive beviljad intern checkkredit. Den totala limiten om miljoner kronor utgör summan av interna lån och borgen. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och borgenshandlingar. Eskilstuna kommun bedöms behöva nyupplåna 200 miljoner kronor för den egna verksamheten under Genom upplåning via internbanken eller genom kommunal borgen sker upplåning på ett för kommunkoncernen mest förmånligt ekonomiskt sätt till lägsta möjliga kostnad, vilket långsiktigt stärker kommunkoncernens ekonomi. Samtlig upplåning i kommunkoncernens företag är affärsmässigt driven och sammantaget utgör dessa företag en väsentlig tillgång både verksamhetsmässigt och ekonomiskt för Eskilstuna kommun. Yrkanden

6 6(69) Jimmy Jansson (S) och Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

7 7(69) KSKF/2014: Ersättning för kostnader i samband med uppsägning av hyreskontrakt i Sporthallen Kultur och fritidsnämnden beviljas engångsvis kronor ur kommunstyrelsens ram. Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6 november Av skrivelsen framgår att kultur och fritidsnämnden den 28 januari 2014 meddelat Ekmans Mat & Event uppsägning av lokalhyresavtalet för avflyttning. Grunden för uppsägning var att fastigheten där Sporthallen ligger ska genomgå en mycket omfattande ombyggnation eller rivas. Kultur och fritidsnämnden ska ersätta Ekmans Mat & Event för skada, andra olägenheter, flyttkostnader och andra kostnader i samband med uppsägningen med totalt kronor. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar kultur och fritidsnämnden ersättning för dessa kostnader ur kommunstyrelsens budget. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. et skickas till: Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom

8 8(69) KSKF/2014: Överskotts- och underskottshantering för konsult och uppdrag 1. Konsult och uppdrags förslag till regelverk kring överskotts- och underskottshantering godkänns. 2. Kommunstyrelsen godkänner att Konsult och uppdrag får avsätta 1,5 procent av omsättningen till en utvecklingsfond och fondens storlek får inte överstiga 4 miljoner kronor. Kommunledningskontoret och konsult och uppdrag har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 23 oktober Av skrivelsen framgår att konsult och uppdrag har tagit fram ett förslag till regelverk för överskotts- och underskottshantering. Vid ett överskott ska det i första hand avsättas till en utvecklingsfond som finns på förvaltningen. Utvecklingsfonden ska användas för intern utveckling, omställning och extraordinära insatser. Utvecklingsfonden får maximalt uppgå till 1,5 procent av omsättningen dock högst 4 miljoner. Användningen av utvecklingsfonden bestäms konsult och uppdrags ledning i november inför nästkommande år. Utvecklingsfonden ska även kunna användas för att reglera eventuella framtida underskott. I skrivelsen föreslås att regelverket godkänns och att konsult och uppdrag får avsätta 1,5 procent av omsättningen till en utvecklingsfond som inte får överstiga 4 miljoner kronor. et skickas till: Konsult och uppdrag

9 9(69) KSKF/2014: Firmatecknare för kommunstyrelsen 1. Följande personer utses att teckna kommunens firma enligt 22, andra stycket, Reglemente för kommunstyrelsen avseende avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Firma tecknas av förtroendevald i förening med tjänsteman. Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson Kommunstyrelsens vice ordförande Magnus Johansson Kommunstyrelsens vice ordförande Maria Chergui Kommundirektör Pär Eriksson Biträdande kommundirektör Jan Rundgren Ekonomidirektör Tommy Malm HR-direktör Annika Tjernström Utvecklingsdirektör Tryggve Lundh Näringslivsdirektör Marit Finch-Westin Kommunikationsdirektör Eva Norberg Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath Chefsjurist Alexandra Eriksson Förhandlingschef Olov Augrell Fastighetschef Per Idesten Förvaltningschef Ingrid Sköldmo Administrativ chef Eliano Ferrari Områdeschef Björn-Åke Bergström 2. Följande personer utses att teckna kommunens firma i ärenden enligt de finansiella riktlinjernas ram enligt 22, första stycket, Reglemente för kommunstyrelsen. Firma tecknas av två personer i förening. Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson Kommunstyrelsens vice ordförande Magnus Johansson Kommunstyrelsens vice ordförande Maria Chergui Kommundirektör Pär Eriksson Biträdande kommundirektör Jan Rundgren Ekonomidirektör Tommy Malm Finanschef Ann-Sofi Salomon

10 10(69) Kommunstrateg Jan Laidla 3. Följande personer utses att underteckna checkar och kvittera medel på kommunens bank- och plusgirokonton, värdeförsändelser och liknande i enlighet med 22, tredje stycket, Reglemente för kommunstyrelsen. Firma tecknas av två personer i förening. Kommundirektör Pär Eriksson Biträdande kommundirektör Jan Rundgren Ekonomidirektör Tommy Malm Finanschef Ann-Sofi Salomon Kommunstrateg Jan Laidla Förvaltningschef Ingrid Sköldmo Enhetschef Sylvia Karlsson Ekonom Mona Björnesjö Redovisningshandläggare Helena Forsberg Redovisningshandläggare Helén Andersson Inkassohandläggare Ulrika Lonegran Inkassohandläggare Inger Nilsson Inkassohandläggare Jannis Roos Handläggare András Hodik Ekonomiadministratör Monica Holm Ekonomiadministratör Pia Karlsson Ekonomiadministratör Thomas Karlsson Ekonomiadministratör Anne-Chatrine Värlander 4. Följande personer utses att underteckna delgivning från myndigheter i enlighet med 22, tredje stycket, Reglemente för kommunstyrelsen. Chefsjurist Alexandra Eriksson Bitr. chefsjurist Pia Svennerholm Moberg Stadsjurist Anna Forsberg Stadsjurist Anders Skåål Stadsjurist Lina Rosin Enhetschef Sylvia Karlsson Utvecklare Andreas Lindbom 5. Följande personer utses att underteckna moms- och skattedeklarationer i enlighet med 22, tredje stycket, Reglemente för kommunstyrelsen. Biträdande kommundirektör Jan Rundgren Ekonomichef Ulf Ericsson Fastighetschef Per Idesten Förvaltningschef Ingrid Sköldmo

11 11(69) Områdeschef Björn-Åke Bergström Enhetschef Sylvia Karlsson 6. Detta beslut ersätter tidigare beslut om firmatecknare som härmed upphävs. 7. Utdrag ur kommunstyrelsens beslutsprotokoll ska gälla som bevis för firmatecknare. Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5 november Av skrivelsen framgår att undertecknande av handlingar för Eskilstuna kommun genom dess kommunstyrelse ska ske i enlighet med 22 Reglemente för kommunstyrelsen. För avtal, handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen gäller andra stycket i paragrafen. I dessa fall tecknas firma av förtroendevald i förening med tjänsteman. I första stycket anges att undertecknande av handlingar i ärenden inom de finansiella riktlinjernas ram så som lån, borgen, placeringar m.m. görs av två personer i förening. Enligt tredje stycket bestämmer kommunstyrelsen i övrigt vem som skall underteckna handlingar. Personförteckningen i beslutspunkt 3 har uppdaterats i enlighet med nyanställningar samt utökats med ett antal tjänstemän för att praktiskt kunna hantera dataöverföringar till banker. Avdelningschefen Björn-Åke Bergström har lagts till personförteckningen i beslutspunkt 1. Punkterna 4 och 5 är nya och innebär att angivna personer var för sig kan underteckna delgivningskvitto respektive moms- och skattedeklarationer. et skickas till: Utsedda tjänstemän, för kännedom

12 12(69) KSKF/2014: Förslag till gemensamt reglemente för Eskilstuna kommuns nämnder Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunledningskontorets förslag till gemensamt reglemente för Eskilstuna kommuns nämnder antas och träder ikraft den 1 januari Samtliga nämnder ges möjlighet att inkomma med synpunkter på reglementet. De nämnder som önskar yttra sig över reglementet ska inkomma med sina yttranden senast den 22 april Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14 november Av skrivelsen framgår att enligt 6 kapitlet 32 kommunallagen (1991:900) ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. I Eskilstuna kommun, liksom i de flesta andra kommuner, bygger reglementena på ett förslag från 1991 från dåvarande Svenska Kommunförbundet, även om omarbetningar förstås skett under årens lopp. Nämndernas reglementen är idag uppdelade i två delar; ett avsnitt om verksamheten och ett avsnitt om arbetsformer. Kommunstyrelsens reglemente innehåller fler avsnitt. Kommunledningskontoret föreslår att en uppdelning ska ske i två olika typer av reglementen. Avsnittet om verksamhetsområdet föreslås även fortsättningsvis hanteras separat med ett reglemente för respektive nämnd, medan avsnittet om arbetsformer med mera föreslås lyftas ur de nämndspecifika reglementena till ett gemensamt reglemente för kommunens samtliga nämnder. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till gemensamt reglemente. Detta utgår till stora delar från nuvarande reglementen, separata kommunfullmäktigebeslut och aktuell lagstiftning. Det bör särskilt understrykas att förslaget utgår från den nämndorganisation som kommunstyrelsen beslutat föreslå för kommunfullmäktige. I 5 i förslaget har

13 13(69) också hänsyn tagits till kommunstyrelsens förslag i ärendet om rätt till föräldraledighet till förtroendevalda. Kommunledningskontoret föreslår att det gemensamma reglementet ska antas att gälla från och med årsskiftet. Kommunledningskontoret föreslår också att samtliga nämnder ska ges möjlighet att lämna synpunkter på reglementet under våren Kommunstyrelsen får därefter ta ställning till en eventuell revidering av reglementet. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

14 14(69) KSKF/2014: Förslag till reglemente för socialnämnden Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunledningskontorets förslag till reglemente för socialnämnden antas och träder ikraft den 1 januari Socialnämnden ges möjlighet att inkomma med synpunkter på reglementet senast den 22 april Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14 november Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige enligt 6 kapitlet 32 kommunallagen (1991:900) ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. I Eskilstuna kommun, liksom i de flesta andra kommuner, bygger reglementena på ett förslag från 1991 från dåvarande Svenska Kommunförbundet, även om omarbetningar förstås skett under årens lopp. Nämndernas reglementen är idag uppdelade i två delar; ett avsnitt om verksamheten och ett avsnitt om arbetsformer. Kommunledningskontoret föreslår att en uppdelning ska ske i två olika typer av reglementen. Avsnittet om verksamhetsområdet föreslås även fortsättningsvis hanteras separat med ett reglemente för respektive nämnd, medan avsnittet om arbetsformer med mera föreslås lyftas ur de nämndspecifika reglementena till ett gemensamt reglemente för kommunens samtliga nämnder. Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige från och med den 1 januari 2015 ska inrätta en socialnämnd. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reglemente för nämnden. Kommunledningskontoret föreslår att socialnämnden ska ges möjlighet att lämna synpunkter på reglementet under våren Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

15 15(69) KSKF/2014: Förslag till reglemente för arbetsmarknads- och vuxenbildningsnämnden Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunledningskontorets förslag till reglemente för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden antas och träder ikraft den 1 januari Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ges möjlighet att inkomma med synpunkter på reglementet senast den 22 april Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14 november Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige enligt 6 kapitlet 32 kommunallagen (1991:900) ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. I Eskilstuna kommun, liksom i de flesta andra kommuner, bygger reglementena på ett förslag från 1991 från dåvarande Svenska Kommunförbundet, även om omarbetningar förstås skett under årens lopp. Nämndernas reglementen är idag uppdelade i två delar; ett avsnitt om verksamheten och ett avsnitt om arbetsformer. Kommunledningskontoret föreslår att en uppdelning ska ske i två olika typer av reglementen. Avsnittet om verksamhetsområdet föreslås även fortsättningsvis hanteras separat med ett reglemente för respektive nämnd, medan avsnittet om arbetsformer med mera föreslås lyftas ur de nämndspecifika reglementena till ett gemensamt reglemente för kommunens samtliga nämnder. Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige från och med den 1 januari 2015 ska inrätta en arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reglemente för nämnden. Kommunledningskontoret föreslår att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska ges möjlighet att lämna synpunkter på reglementet under våren 2015.

16 16(69) Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

17 17(69) KSKF/2014: Förslag till reglemente för förskole- och grundskolenämnden Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunledningskontorets förslag till reglemente för förskole- och grundskolenämnden antas och träder ikraft den 1 januari Förskole- och grundskolenämnden ges möjlighet att inkomma med synpunkter på reglementet senast den 22 april Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14 november Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige enligt 6 kapitlet 32 kommunallagen (1991:900) ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. I Eskilstuna kommun, liksom i de flesta andra kommuner, bygger reglementena på ett förslag från 1991 från dåvarande Svenska Kommunförbundet, även om omarbetningar förstås skett under årens lopp. Nämndernas reglementen är idag uppdelade i två delar; ett avsnitt om verksamheten och ett avsnitt om arbetsformer. Kommunledningskontoret föreslår att en uppdelning ska ske i två olika typer av reglementen. Avsnittet om verksamhetsområdet föreslås även fortsättningsvis hanteras separat med ett reglemente för respektive nämnd, medan avsnittet om arbetsformer med mera föreslås lyftas ur de nämndspecifika reglementena till ett gemensamt reglemente för kommunens samtliga nämnder. Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige från och med den 1 januari 2015 ska inrätta en förskole- och grundskolenämnd. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reglemente för nämnden. Kommunledningskontoret föreslår att förskole- och grundskolenämnd ska ges möjlighet att lämna synpunkter på reglementet under våren Yrkanden

18 18(69) Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

19 19(69) KSKF/2014: Förslag till reglemente för gymnasienämnden Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunledningskontorets förslag till reglemente för gymnasienämnden antas och träder ikraft den 1 januari Gymnasienämnden ges möjlighet att inkomma med synpunkter på reglementet senast den 22 april Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14 november Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige enligt 6 kapitlet 32 kommunallagen (1991:900) ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. I Eskilstuna kommun, liksom i de flesta andra kommuner, bygger reglementena på ett förslag från 1991 från dåvarande Svenska Kommunförbundet, även om omarbetningar förstås skett under årens lopp. Nämndernas reglementen är idag uppdelade i två delar; ett avsnitt om verksamheten och ett avsnitt om arbetsformer. Kommunledningskontoret föreslår att en uppdelning ska ske i två olika typer av reglementen. Avsnittet om verksamhetsområdet föreslås även fortsättningsvis hanteras separat med ett reglemente för respektive nämnd, medan avsnittet om arbetsformer med mera föreslås lyftas ur de nämndspecifika reglementena till ett gemensamt reglemente för kommunens samtliga nämnder. Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige från och med den 1 januari 2015 ska inrätta en gymnasienämnd. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reglemente för nämnden. Kommunledningskontoret föreslår att gymnasienämnden ska ges möjlighet att lämna synpunkter på reglementet under våren Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

20 20(69) KSKF/2014: Förslag till reviderat reglemente för miljö- och räddningstjänstnämnden Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunledningskontorets förslag till nytt reglemente för miljö- och räddningstjänstnämnden antas och träder ikraft den 1 januari Miljö- och räddningstjänstnämnden ges möjlighet att inkomma med synpunkter på reglementet senast den 22 april Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14 november Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige enligt 6 kapitlet 32 kommunallagen (1991:900) ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. I Eskilstuna kommun, liksom i de flesta andra kommuner, bygger reglementena på ett förslag från 1991 från dåvarande Svenska Kommunförbundet, även om omarbetningar förstås skett under årens lopp. Nämndernas reglementen är idag uppdelade i två delar; ett avsnitt om verksamheten och ett avsnitt om arbetsformer. Kommunledningskontoret föreslår att en uppdelning ska ske i två olika typer av reglementen. Avsnittet om verksamhetsområdet föreslås även fortsättningsvis hanteras separat med ett reglemente för respektive nämnd, medan avsnittet om arbetsformer med mera föreslås lyftas ur de nämndspecifika reglementena till ett gemensamt reglemente för kommunens samtliga nämnder. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till nytt reglemente för miljöoch räddningstjänstnämnden. Utöver den uppdelning som beskrivs ovan är skillnaderna jämfört med nu gällande reglemente, senast ändrat i maj 2003 mycket små. Reglementet föreslås träda ikraft från och med den 1 januari Kommunledningskontoret föreslår att miljö- och räddningstjänstnämnden ska ges möjlighet att lämna synpunkter på reglementet under våren Yrkanden

21 21(69) Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

22 22(69) KSKF/2014: Förslag till reglemente för vård- och omsorgsnämnden Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunledningskontorets förslag till reglemente för vård- och omsorgsnämnden antas och träder ikraft den 1 januari Vård- och omsorgsnämnden ges möjlighet att inkomma med synpunkter på reglementet senast den 22 april Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14 november Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige enligt 6 kapitlet 32 kommunallagen (1991:900) ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. I Eskilstuna kommun, liksom i de flesta andra kommuner, bygger reglementena på ett förslag från 1991 från dåvarande Svenska Kommunförbundet, även om omarbetningar förstås skett under årens lopp. Nämndernas reglementen är idag uppdelade i två delar; ett avsnitt om verksamheten och ett avsnitt om arbetsformer. Kommunledningskontoret föreslår att en uppdelning ska ske i två olika typer av reglementen. Avsnittet om verksamhetsområdet föreslås även fortsättningsvis hanteras separat med ett reglemente för respektive nämnd, medan avsnittet om arbetsformer med mera föreslås lyftas ur de nämndspecifika reglementena till ett gemensamt reglemente för kommunens samtliga nämnder. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att vuxennämnden ska byta namn till vård- och omsorgsnämnden. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reglemente för vård- och omsorgsnämnden. Den senaste ändringen av vuxennämndens reglemente infördes i dokumentet i mars Därefter har ytterligare beslut fattas, bland annat kring samhällsbetalda resor, vilka nu hanteras reglementesmässigt. Förslaget till reglemente föreslås träda ikraft från och med den 1 januari 2015.

23 23(69) Kommunledningskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden ska ges möjlighet att lämna synpunkter på reglementet under våren Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

24 24(69) KSKF/2014: Förslag till reviderat reglemente för valnämnden Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunledningskontorets förslag till reglemente för valnämnden antas och träder ikraft den 1 januari Valnämnden ges möjlighet att inkomma med synpunkter på reglementet senast den 22 april Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14 november Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige enligt 6 kapitlet 32 kommunallagen (1991:900) ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. I Eskilstuna kommun, liksom i de flesta andra kommuner, bygger reglementena på ett förslag från 1991 från dåvarande Svenska Kommunförbundet, även om omarbetningar förstås skett under årens lopp. Nämndernas reglementen är idag uppdelade i två delar; ett avsnitt om verksamheten och ett avsnitt om arbetsformer. Kommunledningskontoret föreslår att en uppdelning ska ske i två olika typer av reglementen. Avsnittet om verksamhetsområdet föreslås även fortsättningsvis hanteras separat med ett reglemente för respektive nämnd, medan avsnittet om arbetsformer med mera föreslås lyftas ur de nämndspecifika reglementena till ett gemensamt reglemente för kommunens samtliga nämnder. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till nytt reglemente för valnämnden. Utöver den uppdelning som beskrivs ovan är skillnaderna jämfört med nu gällande reglemente, senast ändrat i januari 1999 mycket små. Reglementet föreslås träda ikraft från och med den 1 januari Kommunledningskontoret föreslår att valnämnden ska ges möjlighet att lämna synpunkter på reglementet under våren 2015.

25 25(69) Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

26 26(69) KSKF/2014: Revidering av Eskilstuna kommuns reglemente om ersättning för förtroendevalda och bolagsfunktionärer Förslag till kommunfullmäktige 1. Arvodeskommitténs förslag till revideringar av ersättningsreglementet antas med följande ändringar och tillägg: 2 Definitioner Meningen Med förtroendevald jämställs den som av kommunfullmäktige valts till uppdrag i bolag. ska inte strykas, utan ändras till: Ersättningsreglementets bestämmelser om förtroendevalda gäller i tillämpliga delar även för bolagsfunktionärer i kommunala bolag. 9 Om månadsarvode Samtliga uppdrag i kommunala bolag ska stå kvar i 9 i ersättningsreglementet. 9, Om månadsarvode, punkt 4 Meningen Vad gäller Valnämnden och Arvodeskommittén utgår endast månadsarvode för kalendermånad då nämnden eller motsvarande sammanträtt. ska stå kvar i reglementet och inte ersättas av meningen Månadsarvode enligt p. 4 ovan utgår för kalendermånad nämnden eller motsvarande sammanträtt. 10 Om sammanträdesarvode Andra stycket ska ha följande lydelse: Sammanträde utgår till ledamöter och ersättare i nämnder, styrelse, bolag, utskott m fl. organ. 2. Reglementet ska gälla tillsvidare och ha följande benämning: Reglemente för ersättning till förtroendevalda och bolagsfunktionärer i Eskilstuna kommun.

27 27(69) 3. Arvodeskommittén får i uppdrag att utreda förutsättningar för ersättning till bolagsfunktionärer i Destination Eskilstuna AB och eventuella ersättningsnivåer för sådana funktionärer. Deltar inte i beslutet Kim Fredriksson (SD) avstår från att delta i beslutet. Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15 november Av skrivelsen framgår att Kommunfullmäktige den 27 mars 2014, 63, beslutade att anta ett nytt ersättningsreglemente för förtroendevalda, vilket ska gälla för mandatperioden Arvodeskommittén har fått i uppdrag att komma med förslag på revideringar av ersättningsreglementet. Syftet var dels att lämna förslag på arvodesnivåer för månadsarvoden mot bakgrund av förslaget till ny nämndorganisation, samt dels förtydliga vissa delar av ersättningsbestämmelserna. Arvodeskommittén har lämnat förslag på arvodesnivåer för nya uppdrag. Kommittén föreslår också ett antal revideringar av ersättningsbestämmelserna, bland annat att bestämmelser rörande de kommunala bolagen ska lyftas ut ur ersättningsbestämmelserna. Kommunledningskontoret konstaterar att beslut om ersättningsbestämmelser i kommunala bolag ska behandlas av fullmäktige och kan inte lämnas över till något annat organ inom kommunen eller kommunkoncernen. Då det inte finns något separat förslag till reglemente om ersättning för bolagsfunktionärer föreslår kommunledningskontoret att bestämmelserna om bolagen ska stå kvar i ersättningsbestämmelserna. Kommunledningskontoret har i övrigt inget att erinra mot de revideringar som arvodeskommittén föreslår. Kommunledningskontoret föreslår att dokumentet ska benämnas: Reglemente för ersättning till förtroendevalda och bolagsfunktionärer i Eskilstuna kommun och gälla tills vidare. Avslutningsvis föreslår kommunledningskontoret att arvodeskommittén får i uppdrag att utreda förutsättningar för ersättning till bolagsfunktionärer i Destination Eskilstuna AB och eventuella ersättningsnivåer för sådana funktionärer.

28 28(69) Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med följande ändring i 9, punkt 4: Meningen Vad gäller Valnämnden och Arvodeskommittén utgår endast månadsarvode för kalendermånad då nämnden eller motsvarande sammanträtt. ska stå kvar i reglementet och inte ersättas av meningen Månadsarvode enligt p. 4 ovan utgår för kalendermånad nämnden eller motsvarande sammanträtt.

29 29(69) KSKF/2014: Rätt till sammanräkning av uppdrag i kommunkoncernen för fastställande av pensionsersättning för perioden Förslag till kommunfullmäktige 1. Förtroendevald som någon gång under perioden innehaft uppdrag i både något kommunalrättsligt organ, till exempel en nämnd, och uppdrag som bolagsfunktionär, till exempel styrelseledamot, i något av Eskilstuna kommun ägt aktiebolag eller i något av aktiebolagen inom Eskilstuna kommunkoncern, ska ha rätt att sammanräkna dessa uppdrag när pensionsersättning ska fastställas på individnivå. 2. Rätt till pensionsersättning enligt punkt 1 förutsätter att uppdragen i kommunalrättsliga organ och uppdragen som bolagsfunktionär i kommunala bolag sammanräknat uppgår till minst 40 procent av heltid. Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 13 november I skrivelsen föreslås att förtroendevald som av kommunfullmäktige utsetts till uppdrag och någon gång under perioden haft uppdrag i både någon kommunal nämnd eller i något av de kommunala bolagen, vid sin ansökan om pensionsersättning ska få tillgodoräkna sig båda typerna av uppdragen. När Eskilstuna kommun började bilda aktiebolag var de endast ett få till antal och det förekom att förtroendevald hade både uppdrag i något av dessa aktiebolag och nämnduppdrag. Ledamöter i såväl kommunala nämnder som bolag där kommunen eller dess moderbolag innehar ägarskapet har utsetts av kommunfullmäktige. Någon skillnad vad gäller rätten till pensionsersättning har under denna period inte markerats. Det är snarare så att kommunen meddelat att sammanräkning av olika typer av uppdrag kommer att ske vid den framtida pensionsberäkningen. Förtroendevalda har således levt i tron att olika typer av uppdrag ger samma pensionsgrund så länge som uppdraget grundats i ett fullmäktigebeslut.

30 30(69) Detta beslut innebär således att kommunen tar på sig ett ersättningsansvar som grundar sig i såväl tidigare antagna dokument som i sin information till förtroendevalda och bolagsfunktionärer. Ersättningsansvaret skulle dock inte från början åvilat kommunen utan respektive bolag. Med anledning av detta samt att det finns skäl för kommunen att fullfölja det ansvar man under lång tid kommunicerat till berörda förtroendevalda och bolagsfunktionärer föreslår kommunledningskontoret att rätt till sammanräkning ska få ske. Enligt 3 kap. 9 kommunallagen ska fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet och enligt 4 kap. 14 kommunallagen får fullmäktige besluta om förtroendevaldas pension. Detta beslut ska med stöd av dessa bestämmelser hanteras av kommunfullmäktige eftersom beslutet ytterst innebär att kommunen tar ansvar för ersättning som från början skulle åvilat respektive bolag. De som omfattas av det här beslutet är endast de som under perioden har haft uppdrag på minst 40 procent av heltid vid en sammanräkning av uppdrag i kommunalrättsliga organ och uppdrag som bolagsfunktionär i kommunala bolag Den bedömning som gjorts är att det i praktiken är en handfull personer som kan bli aktuella för att nyttja rättigheten till sammanräkning enligt detta beslut. För den enskilde innebär detta beslut inte att den får en högre ersättning än vad denne kunnat förvänta sig utifrån tidigare beslut och information som kommunen lämnat. För uppdrag som börjar gälla från och med den 1 januari 2015 är det inte längre möjligt för förtroendevalda att sammanräkna uppdrag i både nämnd och i aktiebolag. Istället kommer aktiebolag som helägs av Eskilstuna kommun eller av Eskilstuna Kommunföretag AB samt helägda dotterbolag till sådant bolag, att teckna pensionsförsäkring för månadsarvoderade eller motsvarande fast arvoderade ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter. Förtroendevalda som har uppdrag i både nämnd och aktiebolag kan således komma att få pensionsersättning från såväl det bolag man varit aktiv i, som från kommunen. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

31 31(69) KSKF/2014: Pensionsförsäkring och grupplivförsäkring för uppdrag i kommunala företag från och med 2015 Förslag till kommunfullmäktige 1. Aktiebolag som helägs av Eskilstuna kommun eller av Eskilstuna Kommunföretag AB samt helägda dotterbolag till sådant bolag ska teckna grupplivförsäkring för ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt pensionsförsäkring för månadsarvoderade eller motsvarande fast arvoderade ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter. 2. Vad gäller pensionsförsäkringen ska avgifter som sätts av vara 4,5 procent på pensionsgrundande inkomster under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på pensionsgrundande inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Efter det att bolagsfunktionären fyllt i 32 a LAS angiven ålder ska den avgift som sätts av vara 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten. 3. För de aktiebolag som Eskilstuna kommun eller Eskilstuna Kommunföretag AB har ett bestämmande inflytande över, ska Eskilstuna kommun/eskilstuna Kommunföretag AB verka för att grupplivförsäkring och pensionsförsäkring tecknas på samma sätt som anges i beslutspunkterna 1-2. Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10 november Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun har hitintills utgett pensionsersättning till förtroendevalda som har uppdrag i något av de aktiebolag som kommunen eller dess bolagskoncern äger samtidigt som de har uppdrag i någon nämnd. Pensionsersättningsansvar som hänför sig till bolagsuppdraget ska inte åvila kommunen, utan detta ansvar åvilar respektive aktiebolag. Genom detta beslut tydliggörs det att bolag inom Eskilstuna kommunkoncern ska teckna såväl pensionsförsäkring som grupplivförsäkring. Pensionsförsäkringen avser månadsarvoderade/fast arvoderade bolagsfunktionärer. spunkt 3 tar sikte på sådana icke-helägda bolag som kommunen eller dess moderbolag har ett bestämande inflytande över. I dessa bolag ska

32 32(69) kommunen/moderbolaget verka för att grupplivförsäkring och pensionsförsäkring tecknas på samma sätt som för de helägda bolagen. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

33 33(69) KSKF/2014: Regler om anställningsvillkor med mera för politiska sekreterare Regler om anställningsvillkor med mera för politiska sekreterare antas enligt kommunledningskontorets förslag, daterat den 13 november Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 13 november Av skrivelsen framgår att kommuner kan anställa politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Eskilstuna kommuns nuvarande regler för anställning och sysselsättningsgrad för politiska sekreterare fastställdes av kommunstyrelsen den 11 januari 2011, 31. Det finns önskemål om att ändra regelverket och överläggningar har skett mellan gruppledarna för partierna i fullmäktige. Utifrån detta har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till nytt regelverk för politiska sekreterare. Utgångspunkt i förslaget är att varje parti i kommunfullmäktige ska ha rätt till politisk sekreterare med en sysselsättningsgrad motsvarande fyra procent per fullmäktigemandat. Löneutvecklingen föreslås kopplas till det basarvode som tillämpas för förtroendevalda i Eskilstuna kommun. Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

34 34(69) KSKF/2014: Anställning av politiska sekreterare mandatperioden För mandatperioden anställs följande politiska sekreterare: Parti Namn Sysselsättningsgrad S Erik Unnerdal 100 % SD Seppo Vuolteenaho 52 % V Maria Forsberg 24 % FP Niklas Frykman 16 % C Sanna Mikkola 12 % KD Lotta Jonsson 8 % Kommunstyrelsen beslutar om anställning av politiska sekreterare och ansvarig avdelningschef på kommunledningskontoret upprättar anställningsbevis/personalrapport. Utifrån kommunens regler om anställningsvillkor med mera för politiska sekreterare har partierna rätt till politisk sekreterare med en sysselsättningsgrad motsvarande fyra procent per fullmäktigemandat. et skickas till: Kommunledningskontoret, utvecklingsdirektören, för åtgärd

35 35(69) KSKF/2014: Instruktioner för kommunstyrelsens samverkansråd 1. Kommunledningskontorets förslag till instruktioner för kommunala pensionärsrådet, kommunala rådet för funktionshindersfrågor, kommunala rådet för interkulturella frågor samt natur- och vattenvårdsberedningen remitteras till respektive organ för skyndsamt inhämtande av synpunkter. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn av kommunstyrelsens övriga utskott, styrgrupper och beredningar. Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19 november Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen den 6 november , beslutade att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med förenklade förslag till arbetsordningar för kommunstyrelsens samverkansråd. De kommunala samverkansråden har viktig roll att fylla när det gäller samverkan med civilsamhället i viktiga utvecklingsfrågor för kommunen. De olika reglementen som idag gäller för samverkansråden signalerar att kommunen har olika sätt att se på den insats som föreningsrepresentanter gör. Om nya samverkansråd ska införas är det viktigt att det finns en gemensam plattform att utgå från. Kommunstyrelsen har fem samverkansråd: kommunala pensionärsrådet, kommunala invandrarrådet, kommunala rådet för funktionshinderfrågor, Trygga Eskilstuna samt natur- och vattenvårdsberedningen. Eftersom kommunfullmäktige arbetar efter en arbetsordning, och för att ännu tydligare renodla samverkansrådens roll, föreslår kommunledningskontoret att samverkansrådens uppdrag och form beskrivs i ett dokument som kallas för instruktion. Trygga Eskilstuna är det samrådsorgan som skiljer sig från de övriga i form och i uppdrag och bör inte ses som ett samverkansråd i den meningen som övriga. Därför föreslås ingen ny instruktion för Trygga Eskilstuna. För övriga samverkansråd föreslås förenklade former av instruktioner som liknar varandra i form och villkor.

36 36(69) I den nyligen genomförda översynen av kommunens nämnd och förvaltningsstruktur finns en delrapport som handlar om kommunstyrelsens råd och utskott och utifrån den översynen bör frågan om form och uppdrag för kommunstyrelsen olika organ ses över i sin helhet. Därför föreslås även att kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn av formen för kommunstyrelsens övriga utskott, styrgrupper och beredningar. Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige ska besluta att regelmentena för kommunala pensionärsrådet, kommunala rådet för funktionshinderfrågor och naturoch vattenvårdsberedningen upphör att gälla från 31 december Därutöver lämnas följande förslag till beslut till kommunstyrelsen: 1. Kommunledningskontorets förslag till instruktion för kommunala pensionärsrådet, kommunala rådet för funktionshinderfrågor, kommunala rådet för interkulturella frågor och natur- och vattenvårdsberedningen godkänns att gälla från 1 januari Reglemente för kommunala invandrarrådet upphör att gälla från 31 december Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn av kommunstyrelsens utskott, styrgrupper och beredningar. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till punkten 3 i kommunledningskontorets förslag, samt att kommunledningskontorets förslag till instruktioner för kommunala pensionärsrådet, kommunala rådet för funktionshindersfrågor, kommunala rådet för interkulturella frågor samt natur- och vattenvårdsberedningen remitteras till respektive organ för skyndsamt inhämtande av synpunkter. et skickas till: Respektive organ, för åtgärd Kommunledningskontoret, för åtgärd.

37 37(69) KSKF/2014: Översyn av Regionförbundet Sörmlands ersättningsreglemente Ärendet återremitteras till arvodeskommittén med motiveringen att den översyn som ska göras inom Regionförbundet Sörmland ska inväntas och att ersättningsbestämmelserna därefter ska samordnas med de ändringar i regionförbundets arbetsformer som översynen kan leda till. Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 12 november Av skrivelsen framgår att Regionförbundet Sörmland har inkommit med en skrivelse med förslag till ändringar i förbundets ersättningsreglemente. Förslaget avser en höjning av det fasta arvodet för presidiet, sammanträdesarvode istället för fast årsarvode till arbetsutskottets ledamöter samt rätt till sammanträdesarvode för ej tjänstgörande ersättare. Regionförbundet är ett kommunalförbund. Tidigare beslutade förbundsfullmäktige om arvoden och andra ekonomiska ersättningar för förtroendevalda. Under år 2009 genomfördes en organisationsförändring, vilken bland annat innebar att en direktion (regionsstyrelsen) ersatte förbundsfullmäktige och styrelsen. I samband med organisationsförändringen fick kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun uppgiften att fatta beslut om ersättningsbestämmelserna för de förtroendevalda inom regionförbundet. Detta framgår också av förbundsordningen. Arvodeskommittén har berett ärendet och föreslår ändringar av ersättningsbestämmelserna enligt följande: 2 Förtroendeuppdrag med fast arvode Arvodet för presidiets ordförande höjs från 20 procent till 30 procent av basarvodet. Arvodet för presidiets vice ordförande höjs från 10 procent till 15 procent av basarvodet. Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ska erhålla sammanträdesarvode istället för fast arvode. De stryks ur 2 och kan därmed begära sammanträdesarvode enligt 4.

38 38(69) Revisorernas arvode ändras till 2,5 procent av basarvodet. Nu är arvodesnivån 3 procent, men arvodeskommittén har haft uppgifter om att den skulle vara lägre och uttrycker det därför som en höjning. 4 Sammanträdesarvode Ordet tjänstgörande i punkten 1 stryks. Detta innebär att även ersättare som inte tjänstgör har rätt till sammanträdesarvode. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige inte ska ändra revisorernas arvode, eftersom arvodeskommitténs förslag grundar sig i ett missförstånd. I övrigt har kommunledningskontoret inget att erinra mot arvodeskommitténs förslag. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till arvodeskommittén med motiveringen att den översyn som ska göras inom Regionförbundet Sörmland ska inväntas och att ersättningsbestämmelserna därefter ska samordnas med de ändringar i regionförbundets arbetsformer som översynen kan leda till. Jari Puustinen (M) och Niklas Frykman (FP) instämmer i Jimmy Janssons (S) yrkande. et skickas till: Arvodeskommittén, för åtgärd. Regionförbundet Sörmland, för kännedom

39 39(69) KSKF/2013: Revidering av ordningsföreskrifterna gällande förtäring av alkohol på allmän plats Förslag till kommunfullmäktige Undantaget i de lokala ordningsföreskrifterna, som tillåter alkoholförtäring i Stadsparken och vid Strömsholmen under perioden maj-september mellan klockan 17-22, tas bort. Reservationer Annelie Klavins Nyström (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Arne Jonsson (C), Ulf Ståhl (M) och Jari Puustinen (M) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 30 september Av skrivelsen framgår att det i den gällande ANDT-planen står det att de allmänna lokala ordningsföreskrifterna revideras gällande förtäring av alkohol på allmän plats. Med den utgångspunkten har kommunledningskontoret genomfört en utvärdering av de delar som tillåter alkoholförtäring i vissa parker under vissa tider av dygnet och året. Utifrån utvärderingen och övriga mål i ANDT-planen föreslår kommunledningskontoret att undantaget i de lokala ordningsföreskrifterna, som tillåter alkoholförtäring i Stadsparken och vid Strömsholmen under perioden majseptember mellan klockan 17-22, tas bort Yrkanden Magnus Johansson (MP), Marie Chergui (V), Marie Svensson (S), Ingrid Sermeno Escobar (MP) och Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinen (M), Kim Fredriksson (SD), Ulf Ståhl (M), Arne Jonsson (C), Niklas

40 40(69) Frykman (FP), Monica Wikberg (M) och Annelie Klavins Nyström (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Magnus Johanssons (MP) med fleras yrkande att bifalla kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinens (M) med fleras yrkande att avslå kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Efter att ha ställt proposition på förslagen finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Magnus Johanssons (MP) med fleras yrkande att bifalla kommunledningskontorets förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition: Den som biträder Magnus Johanssons (MP) med fleras bifallsyrkande röstar ja och den som biträder Jari Puustinens (M) med fleras avslagsyrkande röstar nej. Ledamöter med rösträtt Ja Nej Avstår Sarita Hotti (S) X Mikael Edlund (S) X Mona Kaanan (S) X Marie Svensson (S) X Magnus Johansson (MP) X Ingrid Sermeno Escobar (MP) X Maria Chergui (V) X Jari Puustinen (M) X Annelie Klavins Nyström (M) X Monica Wikberg (M) X Niklas Frykman (FP) X Arne Jonsson (C) X Ulf Ståhl (M) X Kim Fredriksson (SD) X Jimmy Jansson (S) X Summa Omröstningsresultat

41 41(69) Med 8 JA-röster för bifall till Magnus Johanssons (MP) med fleras yrkande mot 7 NEJ-röster för bifall till Jari Puustinens (M) med fleras yrkande, finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt Magnus Johanssons (MP) med fleras yrkande, det vill säga att bifalla kommunledningskontorets förslag.

42 42(69) KSKF/2014: Införande av kommungemensamt center för kontakter med invånare, brukare och kunder En väg in Inriktning för införande av En väg in antas att gälla för det fortsatta arbetet med ett gemensamt center för kontakter med invånare, brukare och kunder. Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5 november I Årsplan 2015 står under avsnittet Att värna demokrati: En väg in, ett samlat kontaktcenter, förbereds och planeras starta Syftet är att den kommunala servicen ska bli mer tillgänglig, ha högre kvalitet samt effektivisera arbetet. Ett förslag till inriktning för införande av kommungemensamt center för kontakter med invånare, brukare och kunder har skickats på remiss till samtliga nämnder. Förslaget till inriktning har därefter reviderats. Centret föreslås utformas som en gemensam enhet som placeras på konsult och uppdrag. Det ska bestå av ett frontoffice som hanterar inkommande frågor och ett backoffice som sköter besvarar telefonsamtal, frågor via mail och sociala medier samt sköter administrativa frågor och handläggning av ärenden. Bemanningen beräknas till 20 handläggare samt chef, administratör samt kvalitets- och e- tjänsteutvecklare. Växel, medborgarkontor och servicecenter integreras i verksamheten. Medborgarkontoret i Torshälla bör kopplas till centret men finnas kvar i Torshälla. Former för detta ska utredas under införandet. Ett införande av kommungemensamt center som en väg in för alla frågor syftar till att göra kommunen mer lättillgänglig och effektiv. Det får positiva effekter ur såväl ett socialt som samhällsekonomiskt perspektiv. Utveckling av självservice och e-tjänster kombinerat med ett center som tar emot alla frågeställningar oavsett hur de kommer in underlättar för dem som har resurser och förmåga att utföra sina ärenden på egen hand och frigör samtidigt resurser för dem som behöver mer stöd, till exempel personer som inte har svenska som

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513)

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(2) 213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393)

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(2) 266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Kommunstyrelsen 2015-11-24 1(3) 279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

Redovisning av uppdraget att jämföra Eskilstuna kommuns ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med andra kommuners bestämmelser

Redovisning av uppdraget att jämföra Eskilstuna kommuns ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med andra kommuners bestämmelser Kommunstyrelsen 2016-10-12 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:522 Andreas Lindbom 016-710 54 80 1 (6) Kommunstyrelsen Redovisning av uppdraget att jämföra Eskilstuna kommuns ersättningsbestämmelser

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

121 Politisk organisation inför ny mandatperiod samt översyn av ersättningsreglementet för förtroendevalda (KSKF/2016:353)

121 Politisk organisation inför ny mandatperiod samt översyn av ersättningsreglementet för förtroendevalda (KSKF/2016:353) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-05-31 Sida 1(6) 121 Politisk organisation inför ny mandatperiod samt översyn av ersättningsreglementet för förtroendevalda (KSKF/2016:353) Beslut

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

176 Godkännande av kredit till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (KSKF/2016:459)

176 Godkännande av kredit till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (KSKF/2016:459) 1(3) 176 Godkännande av kredit till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (KSKF/2016:459) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen har rätt att genom sin internbank låna ut 82 miljoner

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529)

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(4) 211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

7 Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2016:523)

7 Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2016:523) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(3) 7 Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2016:523) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Nya bestämmelser

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1(3)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1(3) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 224 Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544)

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Kommunstyrelsen 2016-04-12 1(3) 71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09.

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09. Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2014-08-25 1 (5) Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00 Plats Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september

Läs mer

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465)

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(3) 218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

Läs mer

210 Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2016:523)

210 Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2016:523) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(2) 210 Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2016:523) Beslut Förslag till kommunfullmäktige: 1. Arvodeskommitténs

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 Beslutande, ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-11-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(45) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15.00-15.30. Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119)

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71)

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-01 Sida 1(2) 33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Beslut Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag

Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag Kommunstyrelsen 2016-10-17 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:523 Andreas Lindbom 016-710 54 80 1 (2) Kommunstyrelsen Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag Förslag till

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland 1 Antagen av kommunfullmäktige 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395)

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

251 Ansvar för kommunens flyktingmottagande (KSKF/2016:585)

251 Ansvar för kommunens flyktingmottagande (KSKF/2016:585) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(4) 251 Ansvar för kommunens flyktingmottagande (KSKF/2016:585) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-24

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag

Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag Kommunstyrelsen 2017-01-05 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:523 Andreas Lindbom 016-710 54 80 1 (3) Kommunstyrelsen Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag Förslag till

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD

KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD 1(9) KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD Gäller från och med den 1 augusti 2016. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00

Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-18 1 (14) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Rinmansalen, stadshuset 1. Protokollsjustering I tur att justera är Monica

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer