Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna (TSFS 2009:73) råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna (TSFS 2009:73) råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade"

Transkript

1 Remissammanställning 1 (19) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna (TSFS 2009:73) råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Remissinstans Synpunkt Kommentar Länsstyrelsen i Kalmar Avstår från att lämna synpunkter. län (handling 59) Länsstyrelsen i Västerbottens län Ej inkommit med synpunkter. Skellefteå kommun Ej inkommit med synpunkter. Mora kommun Ej inkommit med synpunkter. Nacka kommun Ej inkommit med synpunkter. Västerviks kommun Ej inkommit med synpunkter. Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar Personskadeförbundet RTP Ej inkommit med synpunkter. Ej inkommit med synpunkter. Neuroförbundet Vidhåller att en samlad översyn av transporter för De allmänna råden kan inte vidga förordningens Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Box Borlänge Besöksadress Jussi Björlings väg 19, Borlänge Telefon Lena Martell Telefax Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (19) (handling 41-42) Östersunds kommun (handling 43) personer med nedsatt funktionsförmåga behövs. En sådan översyn måste utgå från att resan har ett syfte, vilket leder till att resenären kan behöva ha varor, bagage, hjälpmedel med mera med sig. Översynen måste självfallet omfatta även parkeringsmöjligheter. Aktuellt förslag tillgodoser inte förbundets medlemmars parkeringsbehov bättre än vad förordningstexten gör. Förbundet avstyrker därför förslaget till föreskrifter och allmänna råd i de delar som gäller förutsättningar för P-tillstånd. Bilägger tidigare synpunkter. Miljö- och samhällsnämnden bedömer att den föreslagna ändringen av det allmänna rådet är positivt i det avseendet att det förtydligas och följer rekvisiten i TrF. Det är även positivt att TS aktualiserar och ser över rådet i sin helhet så att kommunerna får stöd i sin tillämpning och handläggning för att fatta självständiga och väl grundade beslut. Det är viktigt att se till hela individen och göra en helhetsbedömning av personen som söker ett parkeringstillstånd. Personer som hamnar precis utanför lagstiftningen kan även de ha ett stort behov av att underlätta tillgängligheten vid specifika reglering. Ingen åtgärd utifrån synpunkterna.

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (19) Anders Löfgren, Södertälje (handling 44) tillfällen. Man har ersatt förflytta sig till fots till att enbart skriva förflytta sig. Därmed finns en uppenbar risk att alla rörelsehindrade med rullstol av något slag som, såvitt jag förstår med viss automatik får P- tillstånd idag inte med säkerhet får det i framtiden, vilket skulle vara katastrofalt för många. Vissa kommuner som använder fusket med och missbruket av P-tillstånd som ett skäl till att bli mer restriktiv med tillståndsprövningen i fortsättningen även kommer att införa körprov med rullstol på samma sätt som man infört gångprov. Det saknas en skrivning om förmågan att med sitt rörelsehinder och sina hjälpmedel kunna ta sig i och ur fordonet. Det är mycket anmärkningsvärt att TS varken känner till eller anpassar sina regler och rekommendationer till det som ligger bakom utformningen av P- platserna för rörelsehindrade (hänvisar till Boverket). Av nämnda skäl måste därför en skrivning som reglerar behovet av att kunna öppna dörren helt finnas med. Samordningen och samsynen mellan olika De allmänna råden är en rekommendation om utgångspunkten för en individuell helhetsbedömning. Det är inte tänkt att de allmänna råden ska inskränka eller utesluta någon speciell grupp. De allmänna råden kan inte vidga förordningens reglering. Utifrån detta inget behov av åtgärd i de allmänna råden.

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (19) myndigheter (kommuner, länsstyrelser, TS och Boverket) är klart bristfälligt. Regelverket måste vara klart och entydigt och så omfattande som krävs. För att reducera antalet ärenden att handlägga föreslås att man slopar den begränsade giltighetstiden för de som tveklöst har ett rörelsehinder som är permanent eller möjligen förvärras med åren. Piteå kommun (handling 45) Länsstyrelsen i Västmanlands län (handling 46) I 3 kap. 1 första meningen bör det stå hur tillståndet ska placeras i fordonet. Ser inte att det räcker med att de ska vara väl synligt, det bör också framgå klart att det är sidan med tillståndets giltighetstiden/koder inte sidan med personens foto som ska synas utifrån fordonet. Om det inte framgår så har kontrollanterna svårt att stå på sig om det kortet är giltigt eller ej. Den föreslagna utformningen av de allmänna råden riskerar att inte till fullo klargöra de tillämpningsproblem som belysts och att praxis i tillståndsgivningen även framgent riskerar att bli alltför snäv. Länsstyrelsens mening är att det i berört avseende finns fog för den kritik som framförts från brukarhåll gällande att tillämpningen vid sökande som passagerare har kommit att bli alltför snäv och att det torde finnas situationer då sökanden regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet Ingen ändring har remitterats här. Förslaget tas med till nästa föreskriftsarbete. Det finns generella bestämmelser i 11 kap. 9 trafikförordningen om stannande och parkering för fordon när det används vid transport av sjuka eller rörelsehindrade. Rekvisiten i 13 kap. 8 torde avse situationer eller behov utöver det som är generellt reglerat.

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (19) men då sökanden ändå (utan överhängande risk för fara eller skada) kan invänta föraren en kortare stund vid målpunkten. De av länsstyrelsen tidigare lämnade synpunkterna beträffande de allmänna råden till rekvisitet rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet kvarstår således. Vad gäller de föreslagna allmänna råden avseende rekvisitet väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand har länsstyrelsen inga kvarstående synpunkter. Länsstyrelsen ser positivt på att formuleringen förflytta sig till fots tas bort. DHR (handling 47) Sverige har ratificerat konventionen, CRPD, det är alla myndigheters skyldighet att fullfölja de åtaganden som det medför. Vi saknar en sådan analys i de allmänna råden. Syftet med rådet är att främja en enhetlig rättstillämpning, det ska vara ett stöd för kommunerna så att bedömningarna blir så likvärdiga som möjligt. Det syftet är inte uppfyllt i och med det allmänna rådet varför det ännu en gång bör återremitteras. Att upphäva det allmänna rådet är inget reellt alternativ. De allmänna råden handlar om trafikförordningens reglering och kan inte gå utöver eller ändra trafikförordningens lydelse. Transportstyrelsen har ingen anledning att ifrågasätta om regeringens reglering i trafikförordningen är förenlig med internationell rätt. Allmänna råd är rekommendationer och måste utformas utifrån en avvägning där olika intressen står mot varandra. Allmänna råd har till syfte att ge vägledning till beslutsfattarna, i detta fall i första hand kommunerna. Allmänna råd kan aldrig vara så exakta att de anger att en specifik grupp av funktionshinder. De allmänna råden kan heller aldrig lägga till

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (19) Remissens alternativ två gör ingen ändring i formuleringen för den som söker tillstånd utan att själv kunna köra bilen. Vi hyser därför fortsatt samma farhågor gällande den alltför hårda bedömning som utvecklats under senare år. Samtliga funktionshinders påverkan skulle kunna omfatta personer med nedsättning av armfunktionerna. Men tillägget med eventuella hjälpmedel riskerar omkullkasta den möjligheten då personer med enbart nedsatta armfunktioner sällan använder hjälpmedel för förflyttning utöver bilen. Rullstolsanvändare har, oavsett hur långt det är möjligt att rulla, alltid behov av de särskilt breda parkeringsplatserna avsedda för personer med parkeringstillstånd. Oron för att ändrade tolkningar ska skapa nya svårigheter har eskalerat sedan TS besvarat förfrågningar från privatpersoner kring hur behovet av särskilt bred parkeringsplats påverkar rätten till tillstånd och besvarat att det inte ingår i TS bedömningspreferenser då frågan tillhör Boverket. Dessutom saknas en skrivning om förmågan att kunna ta sig i och ur bilen. TS har uttryckt att detta inte är ett skäl för att bevilja tillstånd. Detta är helt ytterligare rekvisit som inte finns i trafikförordningen. Det är inte tänkt att de allmänna råden ska inskränka eller utesluta någon speciell grupp. Transportstyrelsen har valt att utfärda allmänna råd. Dessa utgör rekommendationer och är inte bindande. Transportstyrelsen har inte bemyndigande att föreskriva om annat än utformning och användning. För den som inte själv kan köra bil finns andra möjligheter för föraren att köra till en plats nära målpunkten och släppa av passageraren där. Enligt 11 kapitlet 9 7 punkten trafikförordningen (1998:1276) är det möjligt att, med vissa undantag, stanna eller parkera ett fordon som används för transport av sjuka eller rörelsehindrade personer, trots att det enligt lokal trafikföreskrift gäller förbud mot att stanna och parkera. Observera att undantaget gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas. Exempelvis innebär författningen att vid transport av rörelsehindrad så behövs inget parkeringstillstånd för rörelsehindrade när man tillfälligt parkerar på en parkeringsplats för rörelsehindrade, sedan hjälper den rörelsehindrade till målpunkten och därefter flyttar

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (19) ologiskt. bilen till en annan parkeringsplats. Från DHRs sida utgår vi från den självklara principen att en person med nedsatt rörelseförmåga som använder rullstol för förflyttning oavsett typ ingår i personkretsen för rätt till parkeringstillstånd. VILL verkligen TS förenkla processen kring ansökningsförfarandet och öppna upp för ändrade bedömningsgrunder för ovan nämnda grupper? Vi kan inte med bästa vilja i världen se att de föreslagna ändringarna kommer ge kommunerna stöd att i ökad utsträckning bevilja de vi menar missgynnats av de senaste årens utveckling av praxis. Orimligt att TS både tolkar förordningen och därmed sätter reglerna och sedan som högsta överklagningsinstans avgör överklagandena. Det gör hela överklagningsrätten fullständigt tandlös. Det är helt oacceptabelt och obegripligt och vi ställer oss mycket undrande till detta uppenbara motstånd mot att ge vissa medborgare möjligheter och förutsättningar som förenklar tillvaron. Därför upprepar vi vår mening att detta förslag till allmänt råd bör återremitteras.

8 Datum Dnr/Beteckning 8 (19) Föreningen för de neurosedynskadade (FfdN) (handling 48) SKL (handling 51) Föreningen välkomnar det nya förslaget. Föreningen har hopp om att våra medlemmar med omfattande armskador inte längre ska behöva få avslag på sina ansökningar med irrelevanta motiveringar gällande gångförmåga. Om den nya lydelsen leder till att personer med armskador lättare kan få tillstånd återstår att se men den nya lydelsen är ett steg i rätt riktning. Föreningen har inget att invända mot den föreslagna ändringen. SKL ser positivt på TS arbete med att förtydliga föreskrifter och allmänna råd om P-tillstånd. Det nya rådet är bättre och tydligare än den skrivelse som tidigare skickats på remiss. Samtidigt finns en oro över att den nya skrivelsen kan medföra att det blir svårare för den sökande att beviljas parkeringstillstånd. Detta kan dock vägas upp av tredje styckets nya formulering. SKL ställer sig frågande till den bedömningen att antalet ansökningar inte förväntas öka. Frågan bör utredas närmare. Ett fåtal reserverade platser kan ligga närmast ingången till en inrättning. Att komplettera med flera Inget behov av åtgärd. Uppgifter om antalet ansökningar grundar sig på uppgift från SKL. Transportstyrelsen bedömer att antalet ansökningar är relativt konstant oberoende av de allmänna rådens utformning. Transportstyrelsen anser inte att det finns anledning att fortsätta utreda frågan. Frågan om behov av register utreds inte av Transportstyrelsen. Transportstyrelsen äger inte frågan.

9 Datum Dnr/Beteckning 9 (19) reserverade platser räcker därför inte som åtgärd eftersom avståndet till målpunkten blir för långt. Det kan därför finnas en risk att fler tillstånd ger en ökad konkurrens om befintliga platser som i sin tur innebär att vissa slag av rörelsehinder nedprioriteras. SKL kan understödja TS i spridning av information kring den eventuella förändringen. Många fördelar finns med ett nationellt register i statlig regi. En lösning kan vara att uppgifterna hanteras av TS. SKL har påbörjat ett arbete med en parkeringshandbok. Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) (handling 52) Att upphäva de allmänna råden är inget reellt alternativ. För att underlätta tillämpningen av de nya allmänna råden krävs dock att det tydligt framgår hur det avses i 13 kap. 8 TrF ska tillämpas. Konsekvensutredningen svårt att bedöma konsekvenserna eftersom det inte tydligt framgår vilka personer som ändringen ämnar ta sikte på. IfA efterfrågar större tydlighet kring nedanstående omständigheter. Det måste i de allmänna råden vara tydligt att Allmänna råd kan aldrig vara så exakta att de anger att en specifik grupp av funktionshinder utgör de rekvisit som anges i trafikförordningen. De allmänna råden kan heller aldrig lägga till ytterligare rekvisit som inte finns i trafikförordningen. Det är inte tänkt att de allmänna råden ska inskränka eller utesluta någon speciell grupp.

10 Datum Dnr/Beteckning 10 (19) personer som använder rullstol ska kunna beviljas parkeringstillstånd. Det måste i det allmänna rådet vara tydligt att personer som inte själva kör bilen, men har behov av assistans för att förflytta sig, ska kunna beviljas parkeringstillstånd. Myndigheten för delaktighet (handling 53) Uppsala kommun (handling 54) Tillstyrker förslag till föreskrift men föreslår att begreppet personer med nedsatt funktionsförmåga används istället för begreppet rörelsehindrade. Det är bra att det inte är av avgörande betydelse på vilket sätt en person förflyttar sig eftersom fler funktionshinder än det tidigare beskrivna till fots kan beröras av tillstånden. Det är också bra att inte fokusera på grupper utan istället inrikta sig på den enskilde individens förutsättningar. Det behövs tydliga och användbara föreskrifter och allmänna råd som handläggaren kan ta stöd av i sitt arbete. Kommunen anser därför att föreskriften ska innehålla allmänna råd. Rådet kan dock till viss del uppfattas som otydligt. Synpunkter på andra stycket. Bedömningen av Begreppen i de allmänna råden bör stämma överens med trafikförordningen. Ingen åtgärd. I samtliga funktionshinder kan ingå både ett och flera funktionshinder. Register är inte en fråga för Transportstyrelsen. Utbildningar är inte en fråga för Transportstyrelsen. Utseendet på parkeringstillstånd inom EU är reglerat

11 Datum Dnr/Beteckning 11 (19) väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. Stycket bör förtydligas så det framgår att det är ett eller flera funktionshinder som medför ett rörelsehinder. Det för att förtydliga för handläggaren och den enskilde att det är rörelsehindret som är avgörande för om ett tillstånd kan utfärdas. genom rådets rekommendation (98/376/EG). TS bör hålla utbildningar om innebörden av formuleringarna i förordningen och föreskriften. Kommunen anser att det ska upprättas ett nationellt register över alla tillstånd i Sverige. Kommunen anser också att TS ska verka för att utseendet på tillstånden ska vara lika i samtliga länder som är anslutna till EU. Länsstyrelsen i Skåne län (handling 55) Länsstyrelsen i Stockholms län (handling 56) Inget att erinra mot förslaget. Första stycket i förslaget. Oförändrat och kommer därför inte att förbättra tillämpningen. Den för ärendets avgörande helt bestämmande frågan om sökanden klarar av att sitta och vänta ensam vid målpunkten lämnas helt obesvarad i läkarintyget, vilket med anledning av förslagets tredje stycke, Att ta fram blanketter för läkarintyg är inte Transportstyrelsens uppgift. Allmänna råd kan aldrig vara så exakta att de anger att en specifik grupp av funktionshinder utgör de rekvisit som anges i trafikförordningen.

12 Datum Dnr/Beteckning 12 (19) första meningen, innebär att den sökande som inte själv kör motorfordon nära nog alltid ska ges tillfälle att komplettera utredningen. Detta kommer troligtvis att leda till förlängda handläggningstider. (Problemet kan lösas genom att en ny blankett för läkarintyg kommer till bruk, där läkarna får besvara frågan: Klarar sökanden att ensam sittandes invänta föraren vid målpunkten medan denne/denna parkerar fordonet? Om inte, av vilka skäl.) Inga behov av åtgärder i författningsförslaget. Andra stycket i förslaget. Skälet till att till fots tas bort är att detta uttryck inneburit en otillåten inskränkning i förhållande till den överordnade trafikförordningen, som använder sig av på egen hand. I och med att förslaget inte på något sätt klargör huruvida de mest svårbedömda grupperna av funktionshindrade ska kunna få tillstånd, kommer förslaget inte att underlätta tillämpningen. Tredje stycket i förslaget. Första meningen om komplettering av utredningen är lovvärd. Detta kommer att innebära en förlängning av handläggningstiderna. Andra meningen välkomnar länsstyrelsen då den

13 Datum Dnr/Beteckning 13 (19) föreslagna utvidgningen överensstämmer med länsstyrelsens yttrande i samband med TS tidigare remiss. Göteborgs kommun (handling 57) Välkomnar förändringar som leder till att handläggningen och bedömningen av tillstånden blir så lika som möjligt i hela landet och att rättsäkerheten kan upprätthållas. Önskvärt att handläggningen och utfärdandet av tillstånden underlättas och effektiviseras genom - Att tillstånden utfärdas restriktivt - Att det finns en aktuell handbok och gemensamma blanketter - Att tillstånden går att kontrollera så de nyttjas på korrekt sätt. De nya föreskrifterna är fortfarande svårtolkade och det blir ännu svårare än idag att bedöma vilka personer som ska beviljas tillstånd. Stor risk att bedömningarna kommer göras olika av olika handläggare i landet. Otydligt vilka ska definieras som funktionshindrade. Idag bedöms t ex en rullstolsburen förare som helt självklar ägare av ett tillstånd men med de nya Allmänna råd kan aldrig vara så exakta att de anger att en specifik grupp av funktionshinder utgör de rekvisit som anges i trafikförordningen. De allmänna råden kan heller aldrig lägga till ytterligare rekvisit som inte finns i trafikförordningen. Det är inte tänkt att de allmänna råden ska inskränka eller utesluta någon speciell grupp. Handböcker, blanketter och kontroll är inte Transportstyrelsens uppdrag. Transportstyrelsen publicerar vägledande beslut på Transportstyrelsens hemsida.

14 Datum Dnr/Beteckning 14 (19) föreskrifterna kanske han/hon inte ska beviljas tillstånd längre. Innan ev ändring i föreskrifterna träder i kraft måste vissa grundläggande principer klargöras så kommunens handläggare kan arbeta på ett likvärdigt sätt. Hur ska följande bedömas - Väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand - Med ev hjälpmedel - Rullstolsburen förare med specialanpassad bil Läkarintygen kan kännas tveksamma som underlag - Många kunder träffar sällan samma läkare två gånger, vilket gör att intyget skrivs utifrån journalanteckningar eller på uppgifter lämnade från den sökande själv - Läkaren försöker hjälpa patienten - I oseriösa kretsar förekommer att läkaren skriver mot betalning och det finns de som blivit utsatta för hot - Ett läkarintyg är lätt att förfalska För att säkerställa att bedömningen blir så lika som

15 Datum Dnr/Beteckning 15 (19) möjligt i hela landet måste diskussionen om centraliserad handläggning fortsätta. Läkarintygen bör göras hos särskilt utsedda, för ändamålet kunniga läkare och sjukgymnaster utan anknytning till kunden. Mycket stort värde att se över om det finns något annat sätt att göra bedömningen av tillståndet än på läkarintyg. Den ekonomiska förmånen av att inneha ett tillstånd är så stor att det påverkar hanteringen markant. Vi har upptäckt fler egentillverkade tillstånd. Det är av största vikt att kontrollsystem och övriga åtgärder för att komma åt fusk, bedrägeri och missbruk snarast utreds och införs. Länsstyrelsen i Västra Götalands län (handling 58) Ingen erinran gällande de redaktionella ändringarna. Förslaget är tydligare och stämmer bättre överens med trafikförordningens lydelse. Anser att ytterligare vägledning i det allmänna rådet skulle kunna förenkla vid bedömningarna, men å andra sidan är det TS uppgift att ge vägledning i praxis. Inget behov av åtgärd. Malmö kommun Förslaget ger inget stöd för att underlätta Kommunen hänvisar till tidigare lämnade synpunkter.

16 Datum Dnr/Beteckning 16 (19) (handling 60) handläggningen vad gäller bedömning av tillståndsgivning. Konsekvensen riskerar snarare att bli en mer svårhanterlig handläggning. Håller fast vid de synpunkter som lämnades tidigare. Det vidare begreppet på egen hand innebär att gränsdragningen för tillståndsberättigade blir mer svårhanterlig än tidigare och skapar en viss utvidgning av tillståndsberättigade. En utvidgad krets innebär ett ökat antal ansökningar, som direkt påverkar handläggningstider samt ökar arbetsbelastningen hos kommunerna med ökade kostnader som följd. Råden tillför inte någonting utöver vad som redan anges i TrF. En utökning av kretsen innebär också att det kan uppstå ett större behov samt efterfrågan av fler reserverade parkeringsplatser för rörelsehindrade. Möjligheten till en nationell instans bör ses över för att på så vis skapa en mer objektiv bedömning. De tidigare allmänna råden har skapat en bedömningsgrund som underlättat för kommunerna i sin tillståndsgivning. Då råden ändras eller hävs Några sådana har inte kommit in. Allmänna råd är rekommendationer och måste utformas utifrån en avvägning där olika intressen står mot varandra. Allmänna råd har till syfte att ge vägledning till beslutsfattarna, i detta fall i första hand kommunerna. Allmänna råd kan aldrig vara så exakta att de anger att en specifik grupp av funktionshinder utgör de rekvisit som anges i trafikförordningen. De allmänna råden kan heller aldrig lägga till ytterligare rekvisit som inte finns i trafikförordningen. Att justera och definiera trafikförordningens rekvisit ankommer på regeringen. Instansordningen bestäms i lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor och en eventuell ändring är en fråga för riksdagen.

17 Datum Dnr/Beteckning 17 (19) skapas en bredare och mer osäker bedömning där rättssäkerheten åsidosätts. Förslaget bör istället vara att justera och definiera i styrande lagstiftning för att på så vis kunna prioritera specifika grupper med behov. Hässleholms kommun (handling 62) Stockholms kommun (handling 63) Förordar föreslagna alternativ 2, att det får följande lydelse: Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med hjälpmedel, eventuellt utan hjälpmedel. Föreslår att en gemensam ansökningsblankett upprättas i syfte att uppnå en enhetligare tillämpning av reglerna för såväl sökande som tillståndsbeviljande instans. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade: handbok för alla berörda uppdateras och kompletteras med allmänna råd till läkare vid utfärdande av läkarintyg. Nya lydelsen av det allmänna rådet är bra och förordar att de allmänna råden bör finnas kvar enligt den nya lydelsen. Instämmer i att det enbart är ett råd. De allmänna råden är dock viktiga för att främja en Ingen åtgärd i de allmänna råden. Förslaget har ingen annan betydelse. Blanketter och handböcker är inte en fråga för Transportstyrelsen. Frågor om nationellt register och centralisering av handläggningen är inte Transportstyrelsens fråga. Utseendet på parkeringstillstånd inom EU är reglerat genom rådets rekommendation (98/376/EG).

18 Datum Dnr/Beteckning 18 (19) enhetlig rättstillämpning av TrF och ett bra hjälpmedel för handläggarna vid beslutsfattande. Vill lyfta frågorna om ett nationellt register, fortsatt diskussion kring en centralisering av handläggningen och att rekommendationen om enhetlig gemenskapsmodell för P-tillstånden blir tvingande. Inget att invända mot övriga redaktionella ändringar. Sammanfattande kommentarer med anledning av inkomna synpunkter Några remissinstanser har framfört bland annat farhågor om att de nya föreslagna allmänna råden utestänger rörelsehindrade som förflyttar sig med rullstol, eftersom vissa som sitter i rullstol eventuellt kan förflytta sig väldigt långt. Det är dock inte tänkt att de allmänna råden ska inskränka eller utesluta någon speciell grupp. Det är flera förhållanden som bör tas hänsyn till vid bedömningen av vad som ska utgöra väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Gångsträckan är förvisso en viktig omständighet men den är inte självständigt avgörande. Det måste vara en bedömning av samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig. Utöver gångsträckan bör också förhållanden såsom hur mödosamt det är för den sökande att förflytta sig, tiden det tar att förflytta sig, smärtproblematiken, behovet av pauser, användningen och hjälpen av hjälpmedel med mera också beaktas och ingå i bedömningen. Syftet med bestämmelsen är och bör förbli att underlätta för de rörelsehindrade personer som har allra svårast att ta sig från fordonet och till sin målpunkt. En remissinstans uttrycker att remissen inte gör någon ändring i formuleringen för den som söker tillstånd utan att själv kunna köra bilen och de hyser därför fortsatt samma farhågor gällande den alltför hårda bedömning som utvecklats under senare år. Remissinstansen utgår vidare från den självklara principen att en person med nedsatt rörelseförmåga som använder rullstol för förflyttning oavsett typ ingår i personkretsen för rätt till parkeringstillstånd.

19 Datum Dnr/Beteckning 19 (19) Vi vill sprida informationen om att för den som inte själv kan köra bil finns andra möjligheter för föraren att köra till en plats nära målpunkten och släppa av passageraren där. Enligt 11 kapitlet 9 7 punkten trafikförordningen (1998:1276) är det möjligt att, med vissa undantag, stanna eller parkera ett fordon som används för transport av sjuka eller rörelsehindrade personer, trots att det enligt lokal trafikföreskrift gäller förbud mot att stanna och parkera. Observera dock att undantaget gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas. Exempelvis innebär författningen att vid transport av rörelsehindrad så behövs inget parkeringstillstånd för rörelsehindrade när man tillfälligt parkerar på en parkeringsplats för rörelsehindrade, sedan hjälper den rörelsehindrade till målpunkten och därefter flyttar bilen till en annan parkeringsplats. Några remissinstanser har därutöver lämnat synpunkter på och förslag rörande frågor som Transportstyrelsen inte rår över, till exempel handböcker, blanketter, nationellt register och instansordningen. För övrigt kan återigen nämnas att det inte är lämpligt att Transportstyrelsen utfärdar handböcker. Transportstyrelsen bör istället påverka rättstillämpningen genom allmänna råd och beslut i överklagningsärenden.

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Insändes till: Överkalix kommun Bygg- och miljönämnden ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sida 1 (5) För att ansökan ska behandlas fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Fysisk planering Svartuddsvägen 1 94185 Piteå Tel: 0911-69 62 00 Blanketten är ifyllnadsbar men måste skrivas ut för underskrift. Jag söker för första

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökningshandlingar Obs! Handläggningstiden är ca 3 veckor. Skicka ansökan till: Stenungsunds kommun Kansliet 444 82 Stenungsund 2015-01-05 Så här ansöker du om

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2009-04-01 1(5) Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Antaget av kommunstyrelsen 2009-03-16, 106 Vad är parkeringstillstånd? Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett

Läs mer

PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE I ESLÖVS KOMMUN INFORMATION OCH VILLKOR

PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE I ESLÖVS KOMMUN INFORMATION OCH VILLKOR PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE I ESLÖVS KOMMUN INFORMATION OCH VILLKOR Information om och villkor för parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2 (5) Allmänt Ansökan kan göras av personer med omfattade

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Jag ansöker om förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd.

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Jag ansöker om förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd. Sidan 1 av 7 ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2, nytt läkarintyg skall lämnas med 2-3 års mellanrum

Läs mer

Farsta 29 juni 2015 vag@transportstyrelsen.se

Farsta 29 juni 2015 vag@transportstyrelsen.se Farsta 29 juni 2015 vag@transportstyrelsen.se Vår referens: Wenche Willumsen Yttrande avseende Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan skickas till: Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad, Parkeringstillstånd, 931 85 Skellefteå ANSÖKAN om parkeringstillstånd För att ansökan skall behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan skickas in till den kommun där sökande är folkbokförd. För att ansökan ska kunna behandlas ska legitimerad läkare fylla i sidan som gäller läkarintyg.

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 1(5)

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 1(5) Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 1(5) Ansökan skickas till: Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad, Parkeringstillstånd, 931 85 Skellefteå Viktig information! För att ansökan ska behandlas

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökningshandlingar Obs! Handläggningstiden är ca 3 veckor. Senast uppdaterad: 2016-11-10 Så här ansöker du om parkeringstillstånd för rörelsehindrad: 1. Läs Information

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 1(5) Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Fysisk planering Svartuddsvägen 1 941 85 Piteå Tel: 0911-69 62 00 För att ansökan ska behandlas fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet Remissammanställning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet Remissinstans Sveriges MotorCyklister Kapitel Paragraf Synpunkt Har inget

Läs mer

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4)

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare ha fyllt i läkarintyget på sidan 2. För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 1(5)

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 1(5) Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 1(5) Ansökan skickas till: Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad, Parkeringstillstånd, 931 85 Skellefteå Viktig information! För att ansökan ska behandlas

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANSÖKAN Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Jag ansöker för första gången. Bifoga ett läkarintyg och välliknande passfoto. Se nedan och bifogad information. Jag

Läs mer

ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD

ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD 1(5) Insändes till: Sundsvalls kommun Stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget

Läs mer

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och på gator som är skyltade med parkeringsförbud.

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och på gator som är skyltade med parkeringsförbud. Ansökan Parkeringstillstånd rörelsehindrad Sidan 1 av 5 Allmänna upplysningar Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Tanken med tillståndet är att du som har mycket svårt att gå ska kunna parkera lättare

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Kommunledningsförvaltn/kansli Box 500, 833 24 Strömsund ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering som ger tillstånd att parkera enligt inramad

Läs mer

Personnummer. Maka/Make Förälder Barn Sammanboende Annan person. Annan handling

Personnummer. Maka/Make Förälder Barn Sammanboende Annan person. Annan handling Ansökan insänds till den kommun där den sökande är folkbokförd ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) För att ansökan skall behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget. För parkeringstillstånd fodras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången Jag söker förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd Sökande Sökandes namn Personnummer

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

Parkering för personer med rörelsehinder

Parkering för personer med rörelsehinder Parkering för personer med rörelsehinder Om du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand har du möjlighet att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Med tillstånd kan du parkera på

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad Medborgarhuset 780 50 VANSBRO Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sid 2 samt att ett

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN ANSÖKAN Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga. Jag

Läs mer

Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande.

Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande. PM 2016:164 RII (Dnr 110-1185/2016) Kompletterande promemoria avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassning m.m. Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 7 oktober 2016

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd

Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd 1(6) ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd Vid första ansökningstillfället fyller alltid läkaren i läkarintyget på sidan fyra. Läkarintyg

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller endast förare eller passagerare

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller endast förare eller passagerare Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller endast förare eller passagerare För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet syftar till att göra

Läs mer

Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd

Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd 1(6) ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd Vid första ansökningstillfället fyller alltid läkaren i läkarintyget på sidan fyra. Läkarintyg

Läs mer

Uppdrag att se över bestämmelserna om särskilda undantag för rörelsehindrade i trafikförordningen (1998:1276) m.m.

Uppdrag att se över bestämmelserna om särskilda undantag för rörelsehindrade i trafikförordningen (1998:1276) m.m. Utredningsuppdrag 1 (45) Upprättad av Mahtab Zakikhani Väg- och järnvägsavdelningen Enhet juridik Sektion väg Dnr/Beteckning TSV 2011-2934 Uppdrag att se över bestämmelserna om särskilda undantag för rörelsehindrade

Läs mer

ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND VEM KAN FÅ PARKERINGSTILLSTÅND? En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till fots till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad som är folkbokförd inom Håbo kommun

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad som är folkbokförd inom Håbo kommun Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad som är folkbokförd inom Håbo kommun De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Personuppgiftslagen (PuL) 10. Se vad detta innebär på sid.6. Insändes

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Yvonne Wärnfeldt Väg och järnväg Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Transportstyrelsens

Läs mer

Transportstyrelsens förslag på nationell genomförandeplan enligt TSD PRM

Transportstyrelsens förslag på nationell genomförandeplan enligt TSD PRM Remissammanställning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens förslag på nationell genomförandeplan enligt TSD PRM Följande remissinstanser har inkommit med svar: 1. Landstinget i Uppsala län (inget

Läs mer

Svar på promemoria N2016/03229/MRT

Svar på promemoria N2016/03229/MRT Stadbyggnadsnämnden 2016-05-20 Stadbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen SBN/2016:250 Anna Bergfors Fall 016-710 22 62 1 (2) Stadsbyggnadsnämnden Remissvar gällande förordning om ändring i förordningen

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Innehåll Vem kan få parkeringstillstånd...3 Hur ansöker man...3 Hur länge gäller parkeringstillståndet...4 Hur använder man parkeringstillståndet...4 Var gäller

Läs mer

Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder

Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder Promemoria 2014-02-18 N2014/850/TE Näringsdepartementet Rättssekretariatet Susanna Broms Telefon 08-405 18 41 Telefax 08-411 36 16 Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra

Läs mer

Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1)

Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1) Utlåtande 2003:31 RIII (Dnr 325-224/2002) Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr Handläggare Åke Larsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och infrastruktur Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-17 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Erik Nymansson. Kompletteringar av den tillfälliga lagen för

Läs mer

Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade för dig som är folkbokförd inom Bollnäs kommun

Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade för dig som är folkbokförd inom Bollnäs kommun Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade för dig som är folkbokförd inom Bollnäs kommun Jag ansöker för första gången Jag ansöker om förlängning av tidigare parkeringstillstånd För att ansökan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 4 juni 2015 KLAGANDE Transportstyrelsen Skatte- och avgiftsavdelningen 701 88 Örebro MOTPARTER 1. AA 2. Bröderna Lindströms Nöjes AB, 556208-3922

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Lagrådsremiss Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 november 2005 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Yttrande över remiss om utlämnande av körkort

Yttrande över remiss om utlämnande av körkort Remissvar 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Er beteckning N2013/3364/TE Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över remiss om utlämnande av körkort Promemorian Utlämnande av körkort

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-25 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda

Läs mer

Översyn av bedömningsgrunderna för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Översyn av bedömningsgrunderna för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige Dnr: Sida 1 (5) 2013-07-12 Handläggare Johan Johansson Vanhatalo 08-508 26 111 Johan.johansson.vanhatalo@ stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-08-29 Översyn av bedömningsgrunderna för

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD

ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD som är folkbokförd inom Ansöker för första gången (har inte innehaft parkeringstillstånd tidigare) Ansöker om förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m. Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Per Vedin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; JÄRNVÄG Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner...

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

Vissa förslag om personlig assistans

Vissa förslag om personlig assistans YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-12-15 Avdelningen för juridik Ellinor Englund Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Vissa förslag om personlig assistans Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Stadsarkitektkontoret Box 205 178 23 Ekerö Tel 08-12457100 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad som är folkbokförd inom Ekerö kommun Ansöker för första gången (har inte innehaft parkeringstillstånd

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Innehåll P-tillståndet är till för dig... 3 Var kan jag parkera?... 3 Tid och avgift... 4 Användning

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Dnr Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING

Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING 1 (6) Godkänd av tekniska nämnden TN 101, 2003-09-17 Fastställd av kommunfullmäktige KF 239, 2003-10-20 Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING i Strängnäs och Mariefreds centrum Enligt MFN 2007-03-13

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14)

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) REMISSYTTRANDE 1 (5) Mark- och miljööverdomstolen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) Regeringskansliets diarienummer S2014/2509/PBB

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:835 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver att 4 kap. 18

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder Regeringsbeslut IV:3 2012-11-22 S2012/8156/PBB (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Läs mer

M2016/1849/R, Remissyttrande över Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

M2016/1849/R, Remissyttrande över Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) 2016-10-10 Till Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se anna.berglund@regeringskansliet.se M2016/1849/R, Remissyttrande över Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Alrutz Advokatbyrå

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 17 oktober

Läs mer

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1593/2009) Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Läs mer

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån 1(6) Statistiska centralbyrån Er referens 2016/1545 Diarienummer Utr 2016/88 Datum 2016-11-15 Svar på remiss angående Föreskrift om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap. förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap. förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81 Skolinspektionen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Sid 1 (9) Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81 Sammanfattning Skolinspektionen

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Betänkandet (SOU 2014:19) Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Betänkandet (SOU 2014:19) Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande REMISSYTTRANDE 2014-08-28 Dnr 2.5-1214-14 Utbildningsdepartementet Universitet- och högskoleenheten 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2014:19) Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (Ert

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-06. Bidrag för glasögon till barn och unga. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-06. Bidrag för glasögon till barn och unga. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-06 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Agneta Bäcklund. Bidrag för glasögon till barn och unga

Läs mer

Riktlinje för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Riktlinje för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Politisk riktlinje 2015-09-17 Riktlinje för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade TN 2015/0438-3 Beslutad av tekniska nämnden den 17 september 2015. Riktlinjen gäller från och med 20

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ärendebeskrivning

Tjänsteskrivelse. Ärendebeskrivning Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-05-06 Dnr: TN 2016/131 Tekniska nämnden Förslag till yttrande över Förslag till förordning om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall samt till

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

Transportstyrelsens remissvar på remiss av promemoria om förbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommun

Transportstyrelsens remissvar på remiss av promemoria om förbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommun Remissvar 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2017-11-23 M2017/02880/R m.registrator@regeringskansliet.se anna.berglund@regeringskansliet.se Transportstyrelsens remissvar på remiss av promemoria

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel TSV 2011-173 Jo2010/2549 REMISSYTTRANDE 1(5) Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@rural.ministry.se Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport

Läs mer