Modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård"

Transkript

1 MODELL ÅTERBESÖK Vårt dnr SKL Dnr 11/4474 Utgåva 1.1 Modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård Modell för registrering, uppföljning och redovisning till den nationella väntetidsdatabasen Avser mätning i november & december 2013 Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr:

2 MODELL ÅTERBESÖK 1 (19) 1 Dokumentets syfte Bakgrund Återbesök, ett led i helheten Publicering av resultat Projektgenomförande Nuläge Börläge Teoretisk kvalitetssäkring Praktisk kvalitetssäkring Modell för uppföljning av återbesök Utgår ifrån en individuell medicinsk bedömning Olika typer av återbesöksplanering Socialstyrelsens definitioner Återbesök Medicinskt måldatum Återbesök inom planerad specialiserad vård, Processbeskrivning Uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård. Mätpunkter och aktiviteter Uppföljning av planerade återbesök Uppföljning av genomförda återbesök Rapportering testperiod Organisatoriska enheter Vårdutbud och vårdgivarkategorier Rapporteringstillfällen Uppföljning av planerade återbesök Uppföljning av genomförda återbesök Beräkning av resultat Planerade återbesök Genomförda återbesök Regelverk för rapportering Riktlinjer för avvikelseregistrering inför rapportering till den nationella väntetidsdatabasen Toleransgränser Metoder för leverans av data Manuell rapportering Automatiserad överföring Avvikelse- /åtgärdsrapport för landstingets/regionens uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård Basmodell Kontaktuppgifter... 19

3 MODELL ÅTERBESÖK 2 (19) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET Utgåva Datum Kommentar Första version 1.1 Byte av dokumentnamn, från Anvisningar för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård till Modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård

4 MODELL ÅTERBESÖK 3 (19) 1 Dokumentets syfte Skapa förutsättningar för rapportering av återbesök inom planerad specialiserad vård i testrapportering för november och december 2013.

5 MODELL ÅTERBESÖK 4 (19) 2 Bakgrund Uppföljning av väntetider Den nationella väntetidsdatabasen, började ta emot data gällande uppföljning av väntetider från landstingen år Vid vårdgarantins utvidgade införande 2005 hade de flesta landstingen/regionerna en fungerande inrapportering i form av en prognos för väntetiden i veckor, som vid denna tidpunkt benämndes förväntad väntetid. För att möjliggöra uppföljning av den generella vårdgarantins tidsgränser ( ) infördes en ny mätmodell I början av 2007 började datakvalitet och svarsfrekvenser för denna modell bli tillräckligt stabila för att ligga till grund för diskussion kring vårdgarantins effekt på köerna. Idag är inrapporteringen i stort sett fullständig vid varje mättillfälle från såväl primärvård som specialiserad vård. Vårdgarantins effekter och eventuella sidoeffekter Socialstyrelsens årliga uppföljningar har bedömt att vårdgarantin har varit lyckosam, men att det på vissa håll kan finnas tecken på negativa effekter, som man har kallat undanträngningseffekter. Farhågorna är att vårdgarantin genom fokus på förstabesöken och operationerna, i vissa fall eller under vissa mätperioder, kan leda till omprioriteringar av patientgrupper med vårdbehov som inte tydligt omfattas av garantin. Exempel som beskrivs är kroniskt sjuka patienter med behov av regelbundna kontroller, vars återbesök riskerar att utglesas för att väntetiderna till förstabesök har prioriterats. Socialstyrelsen påpekar att det fortfarande saknas säkra data för att bedöma hur vanligt problemet är i den svenska sjukvården. För att få ökad kunskap och förståelse uttrycker man att det är angeläget att utarbeta gemensamma metoder och definitioner för att kunna följa ytterligare ledtider och framförallt för att avvikelser kring måldatum för återbesök ska kunna följas". En modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård Under 2011 började Sveriges Kommuner och Landsting anordna arbetsmöten på detta tema tillsammans med landstingens/regionernas nätverk för tillgänglighet och väntetidsuppföljning. Tänkbara möjligheter till uppföljning av återbesök diskuterades och lokala pilotförsök presenterades. En enkät till landstingen/regionerna i september 2012 visade att ett femtontal landsting vid denna tid hade påbörjat någon form av analys och/eller regelbunden uppföljning av återbesök. Regeringens krav I överenskommelsen för Kömiljarden 2013 är ett av de grundläggande kraven att den modell som tas fram inom SKL:s nationella projekt Uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård införs samt att redovisning enligt modellen ska ske för november och december månad I överenskommelsen finns inga ekonomiska incitament kopplade till måluppfyllelse för uppföljning av återbesök.

6 MODELL ÅTERBESÖK 5 (19) Våren 2013 togs en första gemensam mätmodell fram. Modellen har testats inom en rad pilotlandsting. Detta dokument ger anvisningar till de första nationella mätningarna gällande för november och december Återbesök, ett led i helheten Kunskap om och möjligheter att upptäcka eventuella avvikelser i tid till patienternas återbesök/kontroller är en viktig del i arbetet för att skapa en god och säker vård. Det är även viktig information i strävandet efter en effektiv verksamhetsplanering. För att följa och mäta väntetider inom patientens vårdprocess måste man beskriva vilka vårdinsatser som den består av. Man kan inte med självklarhet länka samman väntandet mellan insatserna till en linjär helhet med en tidsbegränsning eller väntetidsgaranti. Det är i vissa fall önskvärt att en tidsperiod passerar mellan skilda vårdinsatser för att avvakta utveckling av symtom, effekt av insatt behandling, etc. I många av dessa fall är inte tiden mellan behandlingarna att anse som väntetid utan en nödvändig ledtid innan beslut fattas om fortsatta åtgärder. Om man inte kan följa helheten, kan man istället identifiera och följa utvalda delar av patientens väg genom vården. Delar där vårdprocessen av olika anledningar stannar upp och där väntandet kan innebära negativa effekter för patienten. Viktiga områden som har saknats för detta är bland annat tid till undersökningar inom bild- och funktionsmedicin och till återbesök/kontroller. Sveriges Kommuner och Landsting har i den kontinuerliga utvecklingsprocessen kring den nationella väntetidsdatabasen kallat detta projekt Led i helheten. En delrapport för arbetet publicerades i november Publicering av resultat Måluppfyllelse från och med januari 2014 kommer att publiceras via på aggregerad landstings-/regionnivå, tidigast 1 mars. 2.3 Projektgenomförande I överenskommelsen för kömiljarden är ett av de grundläggande kraven för att få ta del av stimulansmedlen att införa och redovisa resultat från den modell som tas fram inom SKL:s nationella projekt Uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård. Detta projekt avser att stödja detta krav. Projektet startade Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård ( kömiljarden ) Styrelsebeslut nr 19,

7 MODELL ÅTERBESÖK 6 (19) Nuläge Projektet startade med en nulägesbeskrivning där projektgruppen besökte tio landsting/regioner för att bilda sig en uppfattning kring planering, genomförande och ev. uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård Börläge Baserat på nulägesbeskrivningen togs en första processbild för återbesöksprocessen fram. Denna diskuterades under en heldags workshop tillsammans med representanter från samtliga landsting/regioner Arbetet utmynnade i en rad fördjupade processbilder för uppföljning av planerade och genomförda återbesök Teoretisk kvalitetssäkring Den teoretiska kvalitetssäkringen bestod av en presentation av processbilderna för nationella experter, landstingets nätverk för tillgänglighet och lokal expertis vid ett flertal landstingsbesök Praktisk kvalitetssäkring Sju landsting/regioner har därefter deltagit i en praktisk kvalitetssäkring. Pilotdeltagarna har hämtat data från sina lokala system samt rapporterat dessa till den nationella väntetidsdatabasen.

8 MODELL ÅTERBESÖK 7 (19) 3 Modell för uppföljning av återbesök Anledningar till ett återbesök är många. Det kan vara återkommande kontroller vid en kronisk sjukdom, kontroll efter en operation eller annan behandling. Det kan även vara ett besök för att följa upp en pågående läkemedelsbehandling, uppföljning efter ett akutbesök mm. Möjligheten att följa upp eventuell eftersläpning mot medicinskt måldatum varierar mellan olika landsting/regioner beroende på hur registrering och lagring av ingående mätpunkter ser ut idag. Några landsting kan endast fånga uppgifter om aktuellt antal patienter på bevaknings-/planeringslista och antalet där medicinskt måldatum har passerats, medan andra har en kvalificerad uppföljning av eftersläpning mot måldatum både för planerade och för genomförda återbesök. En del verksamheter registrerar idag inte något medicinskt måldatum om patienten bokas direkt eller om patienten själv tar ansvar för bokningen av ett återbesök. En del återbesök går därför inte att följa upp inom ramen för dessa första uppföljningar av planerade och genomförda återbesök. I en del landsting/regioner krävs ett utvecklingsarbete för att en framtida kontinuerlig nationell uppföljning av modellens alla delar ska vara möjlig. För testmätning november och december 2013 gäller därför att samtliga landsting/regioner rapporterar det som vid denna tidpunkt är möjligt och skriver en särskild avvikelserapport för det som inte kan redovisas. 3.1 Utgår ifrån en individuell medicinsk bedömning Vid ett mottagningsbesök görs en medicinsk bedömning om patienten bör komma på återbesök. Om ett återbesök planeras så finns i flertalet fall en bortre gräns (måldatum med eventuell toleransgräns) som medicinskt inte bör överskridas. Olika PM och vårdprogram kan vara till hjälp i beslutsprocessen, men i slutändan är det vid varje tillfälle en individuell medicinsk bedömning. Om det inte finns någon bortre gräns för när återbesöket bör planeras in kan det vara lämpligt att patienten istället får höra av sig vid behov. 3.2 Olika typer av återbesöksplanering Planering av återbesök kan göras på olika sätt och kan variera mellan olika verksamheter och mellan olika patientgrupper. Grunden är dock alltid en medicinsk bedömning utifrån den enskilde patientens behov. Följande typer ingår i modellen i enlighet med Socialstyrelsens definition av återbesök. Se figur Återbesök inom planerad specialiserad vård, Processbeskrivning. Patienten bokas direkt öppenvårdsbesök som bokas direkt i samband med till exempel en utskrivning från slutenvården, en avslutad operation eller ett nybesök. Bokning görs i samråd med patienten.

9 MODELL ÅTERBESÖK 8 (19) Patienten hör av sig Patienten tar eget ansvar för att boka in återbesöket. Patienten ska få information om syftet med återbesöket och att höra av sig för bokning inom en viss tid. Patienten sätts på bevakningslista Patienten sätts upp på någon form av väntelista för att i ett senare skede bokas in för ett besök. Bokning kan ske via kallelse/inbjudan eller efter kontakt/samråd med patienten. Åter vid behov något nytt besök planeras inte och vårdåtagandet bör då avslutas. Detta ingår inte i den nuvarande modellen. 3.3 Socialstyrelsens definitioner Återbesök Öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik basenhet/ motsvarande), vårdcentral eller motsvarande Medicinskt måldatum Tidpunkt i en vårdprocess då beslutade hälso- och sjukvårdsåtgärder bör inledas.

10 MODELL ÅTERBESÖK 9 (19) 3.4 Återbesök inom planerad specialiserad vård, Processbeskrivning Bilden har använts som underlag för att få samsyn om återbesöksprocessen och dess innehåll.

11 MODELL ÅTERBESÖK 10 (19) 3.5 Uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård. Mätpunkter och aktiviteter Bilden beskriver aktiviteter i blått och aktuella mätpunkter för testperioden november och december 2013 i rött.

12 MODELL ÅTERBESÖK 11 (19) 3.6 Uppföljning av planerade återbesök Bilden beskriver mätpunkter för uppföljning av planerade återbesök. Uppföljning kan ske som totaler eller i tidsintervall som beskriver återstående tid till utsatt medicinskt måldatum inklusive eventuella toleransgränser samt hur länge man överskridit medicinskt måldatum inklusive eventuella toleransgränser.

13 MODELL ÅTERBESÖK 12 (19) 3.7 Uppföljning av genomförda återbesök Bilden beskriver mätpunkter för uppföljning av genomförda återbesök. Uppföljning kan ske som totaler eller i tidsintervall som beskriver den överskridna tiden i dagar mellan medicinskt måldatum inklusive eventuella toleransgränser och genomfört återbesök.

14 MODELL ÅTERBESÖK 13 (19) 4 Rapportering testperiod 4.1 Organisatoriska enheter Redovisningen avser landstingets/regionens samtliga organisationsenheter i den nationella väntetidsdatabasen för besök inom planerad specialiserad vård. Aktuella enheter anmäls till senast 30 november kl En mall för detta kommer att finnas tillgänglig under hösten Vårdutbud och vårdgivarkategorier Redovisning sker i enlighet med dagens rapportering kring förstabesök till den nationella väntetidsdatabasen liksom ev. avvikelser i form av medicinskt orsakad väntan och patientvald väntan. Anmälan sker enligt ovan. 4.3 Rapporteringstillfällen Första uppföljningstillfället avser läget för november och december månad 2013 och redovisas senast i enlighet med rapportering av väntande och faktisk väntetid för förstabesök Uppföljning av planerade återbesök Redovisningen sker i form av: Antal planerade återbesök med återstående tid kvar till utsatt medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns Antal väntande som har överskridit medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns Redovisning av återstående tid till utsatt medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns eller hur länge medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns har överskridits kan även ske i intervallform. Avstämningstillfälle sista dagen i varje månad Uppföljning av genomförda återbesök Redovisningen sker i form av: Antal genomförda återbesök inom medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns Antal genomförda återbesök som har överskridit medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns Redovisning av hur lång tid genomfört återbesök har överskridit medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns kan även ske i intervallform. Mätperiod kalendermånad.

15 MODELL ÅTERBESÖK 14 (19) 4.4 Beräkning av resultat Planerade återbesök Antal planerade återbesök med återstående tid till medicinskt måldatum dividerat med Totalt antal planerade återbesök Genomförda återbesök Antal genomförda återbesök inom medicinskt måldatum dividerat med Totalt antal genomförda återbesök.

16 MODELL ÅTERBESÖK 15 (19) 5 Regelverk för rapportering Rapportering till den nationella väntetidsdatabasen görs i enlighet med rapportering av förstabesök. 5.1 Riktlinjer för avvikelseregistrering inför rapportering till den nationella väntetidsdatabasen Hantering av avvikelser ska följa regelverket som gäller för första besök och operation/åtgärd men ska, när det gäller återbesök, inte rapporteras. Utförlig beskrivning finns i dokumentet Riktlinjer för avvikelseregistrering inför rapportering till den nationella väntetidsdatabasen, Från och med , reviderat maj Toleransgränser Toleransgräns en tidsperiod på till exempel en vecka, en månad eller längre som maximalt får passera efter den dagen då patienten skulle ha kommit på återbesök. 3 Om en toleransgräns finns kopplad till ett medicinskt måldatum definieras mätpunkten medicinskt måldatum som sista dagen i toleransgränsens intervall. 3 Ur: Socialstyrelsen uppföljning Vårdgaranti och Kömiljard.

17 MODELL ÅTERBESÖK 16 (19) 6 Metoder för leverans av data 6.1 Manuell rapportering Manuell rapportering av aggregerade uppgifter per vårdutbud och organisatorisk enhet kommer att ske i nationella väntetidsdatabasen i enlighet med övrig rapportering. Bildexempel från nationella väntetidsdatabasen under pilottest våren 2013.

18 MODELL ÅTERBESÖK 17 (19) 6.2 Automatiserad överföring Under hösten kommer gränssnitt för att möjliggöra automatiserad rapportering att tas fram. 6.3 Avvikelse-/åtgärdsrapport för landstingets/regionens uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård Avvikelse-/åtgärdsrapport används för att beskriva de ev. avvikelser och åtgärder som finns kopplade till uppföljningen av återbesök. Syftet med detta dokument är att komplettera lägesbilden och ge en överblick av åtgärder för landstinget/regions uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård. Denna lägesbild kommer att utgöra ett viktigt underlag inför för 2014 års fortsatta utveckling av modellen. Inkomna dokument kommer att sammanställas av SKL. En mall för detta kommer att finnas tillgänglig under hösten Avvikelse/åtgärdsrapporten ska inlämnas senast den 14 december 2013.

19 MODELL ÅTERBESÖK 18 (19) 7 Basmodell 2014 Återbesök inom planerad specialiserad vård är en ny del som kommer att inkluderas i Basmodell 2014 för indikatorer som följs av den nationella väntetidsdatabasen.

20 MODELL ÅTERBESÖK 19 (19) 8 Kontaktuppgifter Harald Grönqvist Martin Midböe

1 bilaga. Regeringens beslut

1 bilaga. Regeringens beslut Utdrag Protokoll I:7 vid regeringssammanträde 2011-12-15 S2011/11007/FS Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso-

Läs mer

Rapportering till CVR

Rapportering till CVR Rapportering till CVR 2016-12-19 Utvecklingsavdelningen Lona Justesen 2 (7) Innehåll Om CVR...3 Journalsystem som skickar filer till CVR...3 TakeCare:... 3 Webdoc:... 3 Övriga journalleverantörer:... 3

Läs mer

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till "Väntetider i vården".

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till Väntetider i vården. INSTRUKTION 1 (6) INLEDNING En överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om införande av en nationell vårdgaranti och en fortsatt satsning på en förbättrad tillgänglighet trädde i kraft 2005.

Läs mer

Rapportering till CVR

Rapportering till CVR Rapportering till CVR 2017-03-08 Utvecklingsavdelningen Lona Justesen Innehåll Om CVR...3 Journalsystem som skickar filer till CVR...3 TakeCare:... 3 CGM J4:... 3 Webdoc:... 3 Rapp:... 4 Övriga journalleverantörer:...

Läs mer

barn och unga med psykisk ohälsa Resultatrapport för stimulansmedel per den 31 oktober 2009

barn och unga med psykisk ohälsa Resultatrapport för stimulansmedel per den 31 oktober 2009 Förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Resultatrapport för stimulansmedel per den 31 oktober 2009 1 Sammanfattning I februari 2009 träffades en överenskommelse mellan

Läs mer

Mätning av väntetider i vården

Mätning av väntetider i vården 1 Mätning av väntetider i vården 2010-10-22 2 Den nationella vårdgarantin Statens nationella vårdgaranti gäller väntetider till planerad vård (dvs inte akut vård) Vårdgarantin innebär att: patienter ska

Läs mer

Överenskommelsen omfattar sammanlagt kronor.

Överenskommelsen omfattar sammanlagt kronor. Utdrag Protokoll I:15 vid regeringssammanträde 2013-12-12 S2013/8788/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen ANVISNINGAR 2014-01-27 1 (22) Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118

Läs mer

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL Agenda Arbetet med vårdgaranti och uppföljning Behov av systemstöd Utveckling av ETT nytt systemstöd som ersättning för

Läs mer

Socialdepartementet Kammarkollegiet Box Stockholm

Socialdepartementet Kammarkollegiet Box Stockholm Regeringsbeslut I:6 2011-11-24 S2006/9394/FS(delvis) S2011/10432/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala bidrag till landstingen för en tillgänglighetssatsning

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna i Region Skåne i Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Förord En fungerande hälso- och sjukvård är en viktig del av människors trygghet i vardagen. Det är

Läs mer

Vårdgarantin. Landstingets ledningskontor

Vårdgarantin. Landstingets ledningskontor Vårdgarantin Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma i fråga Garantin reglerar endast inom vilka tidsgränser man ska erbjudas den vård, som behörig vårdpersonal beslutat

Läs mer

Svar på revisorernas granskning angående vårdgarantin inom JLL (LS/1622/2011)

Svar på revisorernas granskning angående vårdgarantin inom JLL (LS/1622/2011) ... Jämtlands Läns Landsting 1(4) Kontaktperson v rdgaranti JLL Marie Norlen Tfn: 063 142475 E-post: marie.norlen@jll.se 2012-01-24 LSj1622j2011 Landstingets revisorer Svar på revisorernas granskning angående

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet inom rehabiliteringsverksamhet i primärvård

Riktlinjer för tillgänglighet inom rehabiliteringsverksamhet i primärvård PM 1 (5) Riktlinjer för tillgänglighet inom rehabiliteringsverksamhet i primärvård Inledning Denna PM beskriver de hållpunkter som gäller från januari 2013 för väntetider till sjukgymnastik och arbetsterapi

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Tillämpningsanvisningar Vårdgaranti 2015 God vård i rätt tid För dig som arbetar i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Allmänt om vårdgaranti... 3 Nationell och regional

Läs mer

Etiska problem med statens styrprinciper av vården?

Etiska problem med statens styrprinciper av vården? Etiska problem med statens styrprinciper av vården? Lars Sandman och Karin Bäckman Prioriteringscentrum Linköpings universitet Vårdgaranti etiska farhågor Att vårdgarantin ska leda till undanträngning

Läs mer

Rutinbeskrivning. Uppföljning av tillgänglighet Primärvård

Rutinbeskrivning. Uppföljning av tillgänglighet Primärvård Rutinbeskrivning Uppföljning av tillgänglighet Primärvård Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) Byte av Diarie från ITC 2011-243

Läs mer

Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Maria Johansson Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 10 2008-06-19 Vårdgarantin kräver kunskap och ledning Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 10 2008-06-19 1 Rapportens innehåll Sammanfattning av läget 3

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 9 Del 1 Huvudrapport 2007-12-14 Vårdgarantin två år efter införandet en splittrad nationell bild Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 9:1 2007-12-14 1 Rapportens

Läs mer

Led i helheten DELRAPPORT NOVEMBER 2012

Led i helheten DELRAPPORT NOVEMBER 2012 UPPFÖLJNING AV VÄNTETIDER Led i helheten DELRAPPORT NOVEMBER 2012 VAD KAN FÖLJAS OCH MÄTAS? ETT DISKUSSIONSUNDERLAG Led i helheten 1 Förord Den nationella vårdgarantin infördes 2005 och är sedan juli 2010

Läs mer

Remissbedömning Medicinska indikationer för vårdåtagande ska uppfyllas Vårdåtagandet ska falla inom ramen för verksamhetens uppdrag/utbud/avtal

Remissbedömning Medicinska indikationer för vårdåtagande ska uppfyllas Vårdåtagandet ska falla inom ramen för verksamhetens uppdrag/utbud/avtal Tillämpningsanvisningar Praxis för väntande patienter i Region Skåne Praxis för väntande patienter i Region Skåne är ett regelverk som syftar till att stödja verksamheten vid administrativ hantering av

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka

Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka Ingela Nilsson Remahl Karolinska Universitetssjukhuset Neurologiska kliniken Vad är neurologi?

Läs mer

Vård- och behandlingsgarantin - rutiner för medarbetare som arbetar inom Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Vård- och behandlingsgarantin - rutiner för medarbetare som arbetar inom Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Utgåva 2 2014-02-21 1 (10) Vård- och behandlingsgarantin - rutiner för medarbetare som arbetar inom Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Enhet: Landstingets kansli Giltig från: 2014-01-01 Utarbetad av:

Läs mer

Arbetsprocesser för NT-rådet

Arbetsprocesser för NT-rådet 2015-11-10 Vårt dnr: 1 (6) Vård och Omsorg Sofie Alverlind Arbetsprocesser för NT-rådet NT-rådets arbetsprocesser är under kontinuerlig utveckling varför detta skall betraktas som ett levande dokument

Läs mer

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål PM 2015-05-12 Dnr 5.3-2380/2015 1(20) ANDRA REVIDERADE VERSIONEN 2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund Staten

Läs mer

Bemanningssituationen sommaren 2017

Bemanningssituationen sommaren 2017 PROMEMORIA 2017-09-20 1 (5) Sommaren i vården kartlagd Inför sommaren 2017 uppgav så gott som alla landsting att bemanningssituationen förväntades att bli ansträngd. Den sammanvägda bedömningen som de

Läs mer

Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin. Almedalen 30 juni 2015

Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin. Almedalen 30 juni 2015 Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin Almedalen 30 juni 2015 Vårdens tillgänglighet och väntetider är viktiga frågor Sjukvårdens legitimitet och förtroende Bristande

Läs mer

Utvidgad modell fo r nationell uppfo ljning av tillga nglighet inom prima rva rden Fo r o kad kunskap och sto d fo r verksamhetsutveckling

Utvidgad modell fo r nationell uppfo ljning av tillga nglighet inom prima rva rden Fo r o kad kunskap och sto d fo r verksamhetsutveckling Utvidgad modell fo r nationell uppfo ljning av tillga nglighet inom prima rva rden Fo r o kad kunskap och sto d fo r verksamhetsutveckling Dokumentet beskriver utvidgad modell för uppföljning av tillgänglighet

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010 Regeringsbeslut I:2 2011-02-03 S2010/4889/FS S2010/4906/FS S2010/4961/FS m.fl. Kammarkollegiet Se bilaga 1 Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2016

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2016 MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 15 2015-12-18 Vårt dnr 15/0081 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan

Läs mer

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017 Beskrivning av mått och mål i budget 2015 med fl erårsplan 2016-2017 Perspektiv: Medborgare Kronobergarna har en god hälsa Ohälsotal Ansvarig: Pia Andersen, avdelningen Definition: Antal utbetalda hela

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Vårdgaranti och kömiljard. Uppföljning 2013

Vårdgaranti och kömiljard. Uppföljning 2013 Vårdgaranti och kömiljard Uppföljning 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Frågor och svar kring Indikator 6. Infektionsverktyget

Frågor och svar kring Indikator 6. Infektionsverktyget 2014-03-27 1 (5) Vård och omsorg Emelie Ljunggren Frågor och svar kring Indikator 6. Infektionsverktyget Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har fått en del frågor från landstingen om hur kraven som

Läs mer

www.vantetiderivarden.se en databas på Internet SAS-forum 03 Marianne Hanning Birgitta Källström 2003-09-15

www.vantetiderivarden.se en databas på Internet SAS-forum 03 Marianne Hanning Birgitta Källström 2003-09-15 www.vantetiderivarden.se en databas på Internet SASforum 03 Marianne Hanning Birgitta Källström 20030915 Svensk sjukvård har under 90talet: Åstadkommit; mer akut och planerad vård för allt fler och allt

Läs mer

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler 2014-01-16 1 (8) Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00,

Läs mer

Resultat av terminologiremiss om distanskontakt och relaterade begrepp

Resultat av terminologiremiss om distanskontakt och relaterade begrepp 2017-03-15 Dnr 32041/2016 1(5) Resultat av terminologiremiss om och relaterade begrepp Begreppen i denna sammanställning är resultatet av ett terminologiarbete. Begreppen har förankrats dels internt på

Läs mer

Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård

Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård Sofia Tullberg Projektledare Sveriges Kommuner och Landsting 8 april 2014 kl. 14.00-14.30 Innehållsförteckning Bakgrund Sammanhang,

Läs mer

Handlingsplan - Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård

Handlingsplan - Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Gunilla Carlson Kjell Utvecklingsenheten +46155247272 2015-09-22 LS-LED15-0830-2 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T

Läs mer

NU - Specialiserad palliativ vård

NU - Specialiserad palliativ vård NU - Specialiserad palliativ vård 1 Enkät för utvärdering av palliativ vård i livets slutskede Syftet med nationell utvärdering av palliativ vård i livets slutskede är att utvärdera hälso- och sjukvården

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/06555 2017-01-20 - Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Motion 56 - Åtgärder för en förbättrad akutsjukvård Motion 63 - En väg in till den akuta vården

Motion 56 - Åtgärder för en förbättrad akutsjukvård Motion 63 - En väg in till den akuta vården MOTIONSSVAR Dnr 15/4289 15/4297 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Marie Källman Motion 56 - Åtgärder för en förbättrad akutsjukvård Motion 63 - En väg in till den akuta vården Beslut Styrelsen

Läs mer

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas

Läs mer

Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) 2015-05-10 Dnr 2015/0269 Landstingsdirektörens stab Avdelningen för kunskapsstöd Ingrid Hoffmann Dnr S2015/1650/FS Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten

Läs mer

Vårdgaranti och kömiljard uppföljning 2012

Vårdgaranti och kömiljard uppföljning 2012 Vårdgaranti och kömiljard uppföljning 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM- BHK) vecka13-14, 2016

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM- BHK) vecka13-14, 2016 2016-01-09 1 (9) Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM- BHK) vecka13-14, 2016 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan

Läs mer

När du har svarat på alla frågorna i enkäten klickar du på Klar. Klicka på "Svarsöversikt" för att kontrollera och eventuellt korrigera dina svar.

När du har svarat på alla frågorna i enkäten klickar du på Klar. Klicka på Svarsöversikt för att kontrollera och eventuellt korrigera dina svar. TEKNISKA INSTRUKTIONER De svar som matas in i enkäten sparas när du klickar på flikarna Föregående eller Nästa längst ner på varje sida i enkäten. Du kan avbryta besvarandet och återgå till enkäten igen

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012 PM 1(5) Regionkontoret Kristian Samuelsson, utvecklare VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 90 Datum -10-19 Diarienummer HSS AU DN Au samtliga Au Lokala nämnderna AU Patientnämnden Information Nationell

Läs mer

Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. uppföljning av landstingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011

Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. uppföljning av landstingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011 Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Slutrapport

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Hertzberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-17 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (4) HSN 2016-4163 Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Uppföljning av 2010 års statsbidrag för en förstärkt vårdgaranti

Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Uppföljning av 2010 års statsbidrag för en förstärkt vårdgaranti Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Uppföljning av 2010 års statsbidrag för en förstärkt vårdgaranti Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting.

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (6) Remisser Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar Enligt Socialstyrelsens föreskrift 2004:11, Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015

Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015 STATUSRAPPORT Vårt dnr [Vårt dnr] 2016-03-18 Utgåva [P1.0-1] Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm,

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård

Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård genomga Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård Insatser inom hälso- och sjukvården Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2015 2 1. INLEDNING 3 2. BAKGRUND

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Diarienummer ALN-2015-0123.37 OSN-2015-0239.37 SCN-2015-0187.37 Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Uppföljning av den nationella vårdgarantin och kömiljarden

Uppföljning av den nationella vårdgarantin och kömiljarden Uppföljning av den nationella vårdgarantin och kömiljarden Årsrapport 2010 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Årlig rapport om klinisk forskning i landstingen 2012

Årlig rapport om klinisk forskning i landstingen 2012 2012-06-27 1 (17) Avdelningen för vår vård och omsorg Kerstin Sjöberg Avdelningen för ekonomi och styrning Kenneth Åhlvik Årlig rapport om klinisk forskning i landstingen 2012 Inledning För andra året

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Varierande väntan på vård

Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin Vårdanalys har på regeringens uppdrag följt upp den nationella vårdgarantin. Resultaten visar på betydande skillnader mellan landsting, vårdområden

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Välkommen till Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Ditt landsting har anmält intresse att delta i det nationella projektet

Läs mer

För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga1 2015-06-12 Avdelning för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Socialdepartementet Fredsgatan 8 Postadress 103 33Stockholm För kvalitet

Läs mer

Sommarplaneringen i vården 2017

Sommarplaneringen i vården 2017 PM PM 2017-04-27 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2017 Stärkt samverkan med primärvård och kommun och tidigarelagd planering av bemanningen är några av de insatser som landsting och regioner nu genomför

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Stöd för analys och handlingsplan

Stöd för analys och handlingsplan Stöd för analys och handlingsplan En central del av Regeringen och SKL:s överenskommelse inom området psykisk o-/hälsa för 2016-2018 utgörs av att huvudmännen (landstingen och kommunerna) får medel för

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015

6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015 1 (9) 6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015 2 (9) Med utgångspunkt från innehållet i den genomgripande förändringen av Primärvårdsprogram och Regelverk gällande

Läs mer

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Läs mer