Socialdemokraterna i Region Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraterna i Region Skåne"

Transkript

1 i Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti

2 Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Förord En fungerande hälso- och sjukvård är en viktig del av människors trygghet i vardagen. Det är även en grundläggande del av s långsiktiga arbete med att bygga upp en generell välfärdsmodell. Därför kan vi inte acceptera att människors förtroende för detta projekt undergrävs av långa väntetider i vården och brister i bemötande. Vår ambition är en vård fri från köer där medborgarna har tillgång till den vård de behöver, när de är i behov av den, och där inga gräddfiler existerar. I dagens Skåne är det långt till den visionen. Kvalitén på den skånska hälso- och sjukvården är oftast hög men medborgarna framför ofta välgrundade klagomål på bristande tillgänglighet och långa väntetider. En modern sjukvård måste därför sätta patienten i centrum; vårdens processer måste byggas runt den enskilde. Det är inte acceptabelt att som idag relativt korta undersökningar och behandlingar tillåts dra ut över veckor eller månader, bara för att sjukvården valt att organisera sig på ett visst sätt. Sjukvården är till för patienterna, inte tvärtom. I denna rapport, som är författad av Jorun Koca Jakobsson och Henrik Månsson, politiska sekreterare (S), presenteras s idéer för en ny skånsk vårdgaranti. Våra förslag syftar till att radikalt förbättra patienternas tillgänglighet till den skånska sjukvården. Målet är att uppnå en vård helt fri från köer. Henrik Fritzon, regionråd (S)

3 Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti 1. Bakgrund 1.1 Dagens vårdgaranti Dagens vårdgaranti ( ) går ut på att patienten ska få kontakt med sin vårdcentral samma dag, träffa en läkare i primärvården inom 7 dagar, träffa en specialistläkare inom 90 dagar och få tid för behandling eller operation inom ytterligare 90 dagar. Tider för utredning, exempelvis röntgen eller provtagningar, finns inte med i vårdgarantin. Den nationella vårdgarantin trädde i kraft 2005 och är sedan 2010 inskriven i Hälso- och sjukvårdslagen. Det finns några viktiga problem med dagens vårdgaranti. Först och främst finns det flera områden där inte lever upp till vårdgarantin vilket naturligtvis är helt oacceptabelt eftersom det är medborgarens lagstadgade rätt att få vård inom dessa tidsgränser. Ett annat problem är att när 80 procent av patienterna får vård inom vårdgarantins tidsramar så har lagen betraktats som uppfylld. Landstingen kan därmed låta bli att ge 20 procent av patienterna vård inom tidsramarna och ändå anses de följa lagen. 90 dagar för att träffa en specialist eller för att få tid för behandling eller operation är väl tilltaget. Dessa tidsgränser ska ses som ett maximum men fungerar i praktiken ofta som ett minimum. Ytterligare ett problem är att tider för provtagning och röntgen inte är medräknade i vårdgarantin. Det innebär exempelvis att de faktiska väntetiderna för patienten kan bli mycket längre än de 187 dagar som vårdgarantin stipulerar. Hanteringen av remisser och kallelser medför ett onödigt orosmoment för många patienter. I dagsläget skickas remissen hem med en föreslagen tid för besök. Allt för ofta slussas patienter runt mellan kliniker med remisser och kallelser utan att själva kunna påverka tider. Många patienter ringer därför till kliniken för att höra hur det går vilket i sin tur innebär extra arbete för kliniken. Dessutom är det naturligtvis många människor som inte kan komma på den föreslagna tiden vilket föranleder ännu fler samtal från irriterade patienter. 1.2 Dagens kömiljard För att stimulera landsting och regioner att arbeta med tillgängligheten har regeringen infört den så kallade kömiljarden. Tanken med den är att de landsting som lever upp till tillgänglighetsmålen ska få dela på en miljard kronor varje år. Kriterierna för att ta del av kömiljarden har ändrats vid ett flertal tillfällen vilket försvårar jämförelser över tid. I det nuvarande systemet ska 70 procent av patienterna fått träffa en läkare i specialistvården inom 60 dagar. De ska ha erbjudits operation eller specialistvård inom ytterligare 60 dagar efter ställd diagnos. Dessutom är det avstämningar varje månad, istället för två gånger om året som det var under Det finns en extra pott pengar att dela på för de som klarar av 80 procent av något av målen. Pengarna fördelas enligt nedan: kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 70 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på ett specialistbesök inom planerad specialiserad vård. 2

4 Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på ett specialistbesök inom planerad specialiserad vård kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 70 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på beslutad behandling inom planerad specialistvård kronor fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget har väntat 60 dagar eller kortare på beslutad behandling inom planerad specialistvård. 1.3 Tillgänglighetsmål i Utöver de nationella tillgänglighetsmål som idag existerar så har satt upp ett antal egna kvantitativa målsättningar. Dessa avstäms löpande av de olika förvaltningarna. Detta är inte något som är exklusivt för, det är snarare regel än undantag att de olika landstingen/regionerna har egna specifika tillgänglighetsmål. Några av s egna tillgänglighetsmål är: Väntetiderna för bild och funktionsdiagnostik (som röntgen) får inte överstiga 60 dagar. Behandling av höftledsfrakturer ska ske inom 24 timmar. Patienten ska vara färdigbehandlad på akuten efter 4 timmar. Trots att det är egenhändigt formulerade kvantitativa mål med uppföljning kvartalsvis finns det mycket kvar att göra innan vi når upp till dessa. når inte upp till någon av ovanstående målsättningar och den senaste delårsrapporten meddelade att försämringar hade skett avseende flera av målen. Utöver ovan nämnda mål ha även en uttalad ambition att leva upp till kriterierna för kömiljarden. 1.4 Problem med dagens tillgänglighetsmål Det sätt som vårdgarantin är formulerad på innebär risker inom en rad områden och den bär med sig flera inneboende problem. Exempelvis är tillgänglighetsmålet för att komma i kontakt med vårdcentralen inom en dag inte tillräckligt skarpt. Många skåningar vittnar om att telefontillgängligheten till primärvården är dålig med långa väntetider i telefonköer. För småbarnsföräldrar kan det exempelvis vara svårt att sitta 45 minuter i telefonkö och samtidigt ta hand om ett sjukt barn. Ett generellt problem vid uppföljningen av den statliga vårdgarantin och kömiljarden är att regelverk och definitioner har ändrats vid flera tillfällen, vilket försvårar jämförelser över tid. Återkommande ändringar i regelverket gör det också svårt att nå ut med information till patienterna om vilka regler som gäller Undanträngningseffekter En kritik som riktats mot vårdgarantin är att den leder till omprioriteringar av patientgrupper med vårdbehov som inte omfattas av garantin. Patienter som tillhör någon av de grupper som tas upp i vårdgarantin prioriteras framför andra patientgrupper. 3

5 Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Några av de patientgrupper som riskerar att prioriteras ned är följande: 1. Personer som söker akutsjukvård. Det har visat sig vara vanligt med långa väntetider för denna grupp. Mycket lite är känt om hur väntetidsutvecklingen har varit historiskt, men det finns en risk för att akutsjukvården har underprioriterats på grund av satsningar på andra vårdkedjor. 2. Patienter inom en och samma patientgrupp som prioriteras olika. Det handlar exempelvis om att de som har ett förhållandevis lågt medicinskt behov får gå före mer allvarligt sjuka patienter, med anledning av att de närmar sig eller redan har passerat en vårdgarantigräns. 3. Patienter som väntar på en undersökning. Vårdgarantierna i den specialiserade vården täcker inte patientens hela väg genom vården. Det är vanligt att patienter behöver genomgå en eller flera undersökningar innan ett beslut om åtgärd kan fattas. 4. Patienter med kända och diagnostiserade besvär som behöver komma tillbaka på återbesök. Beroende på sjukdomstillstånd kan det handla om att hålla en sjukdom under kontroll, säkerställa att en patient inte blir sämre eller erbjuda rehabiliteringsinsatser. Dessa så kallade återbesökspatienter är betydligt fler än förstabesökspatienterna och det är därför angeläget att följa i vilken utsträckning de blir kallade till kontroller inom tidsintervaller som speglar deras medicinska behov. Ett problem med vårdgarantin är att tiden för återbesök inte är fastslaget. Det innebär att patienter med kroniska sjukdomar, som har kontakt med sjukvården regelbundet inte har några tidsramar att luta sig mot. Trubbiga system som kömiljarden riskerar medföra att de med kroniska sjukdomar prioriteras ner ytterligare. Det finns alltså inget system som reglerar väntetiderna för patienter som måste gå på regelbundna besök hos en specialist och heller ingen tillförlitlig statistik som visar denna väntetid. 1.5 Uppfyllelse av tillgänglighetsmålen i Skåne När det gäller förmågan att leva upp till kriterierna för kömiljarden har resultatet för Region Skånes varierat en del. På grund av ett eftersatt arbete under slutet av 2010 gick regionen miste om omfattande belopp då kriterier som då gällde för kömiljarden inte uppfylldes. gick under 2010 miste om uppskattningsvis 100 miljoner kronor. Under 2011 har avstämningarna skett varje månad. Utfallet har även 2011 varierat och regionen har vid flertalet tillfällen ej nått upp till de lägst ställda målen om 70 procent. Enbart vid ett enda tillfälle nådde Skåne upp till det högre målet om 80 procent som ger extra utdelning. Nedan följer en kort redovisning av hur det har gått under året. För att få en bättre bild jämförs resultatet i med det jämnstora Västra Götaland och de mindre men närliggande landstingen i Kalmar och Halland. 4

6 Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Resultatjämförelse för kömiljarden 2011 (enligt uppgifter från SKL) Besök: Skåne V Götaland Kalmar Halland Januari 68% 74% 80% 76% Februari 75% 79% 86% 83% Mars 80% 85% 87% 86% April 79% 85% 86% 87% Maj 77% 85% 87% 87% Juni 76% 85% 86% 86% Juli 63% 69% 76% 74% Augusti 62% 67% 74% 71% Åtgärd: Skåne V Götaland Kalmar Halland Januari 64% 68% 68% 85% Februari 68% 72% 67% 85% Mars 73% 78% 84% 87% April 72% 77% 82% 86% Maj 72% 76% 82% 88% Juni 72% 76% 74% 89% Juli 60% 63% 64% 76% Augusti 57% 59% 68% 72% Något som är värt att nämna är att under fem månader i rad successivt har försämrade väntetider i vården, vilket har lett till att regionen de senaste två månaderna inte får ta del av den statliga kömiljarden. Telefontillgänglighet: Ett tillgänglighetsmål som inte vägs in i kriterierna för kömiljarden är telefontillgängligheten. Telefontillgängligheten till primärvården upplevs som ett problem i Skåne och telefonköerna till vissa enheter är oacceptabelt långa. Andelen besvarade samtal inom primärvården 2010 var 82 % och det tillhör ett av de sämsta resultaten i landet. I Skåne går det inte heller att boka tider hos vårdcentralerna via sjukvårdsupplysningen 1177, en service som andra landsting erbjuder. 2. s förslag Vi föreslår nu en ny vårdgaranti för Skåne där tillgängligheten ur ett patientperspektiv står i fokus. När det gäller patienterna så är det i stor utsträckning genom tillgängligheten som de bedömer om sjukvården är bra eller inte. Framtidens konsumenter av hälso- och sjukvård förväntas vara betydligt mera medvetna och de kommer att ställa högre krav än dagens patienter. Personalen mår bättre i mötet med patienten om det finns en bra tillgänglighet att luta sig tillbaka mot. En ökad tillgänglighet, som är lätt att mäta över tid, bidrar till en bättre grundtrygghet för både patienter och medarbetare. 5

7 Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti 2.1 Kalendergaranti Det innebär en onödig källa till oro för patienten att behöva gå runt och vänta på remisser och kallelser. Det sker även många avbokningar då patienterna inte alltid kan tillmötesgå de tider de blivit erbjudna, det skapar både en belastning för patienten och för sjukvårdens resurser. Detta kan undvikas genom att patienten själv får vara med och boka in sina sjukvårdstider. Redan vid besöket på vårdcentralen ska patienten få möjlighet att direkt boka tid till nästa steg i vårdkedjan, exempelvis röntgen eller besök hos specialist. Detta ska garantera att patienten får en tid som passar. Vi kallar detta för kalendergaranti. Tanken med en kalendergaranti är att patienten inte ska behöva gå och vänta på en kallelse utan direkt vara med och boka sin nästa tid i vården. Så snabbt som möjligt ska patienten få besked om hela förloppet och kunna boka tider för alla de undersökningar, behandlingar/operationer och återbesök som det finns behov av. Om sjukvården arbetar på ett sådant sätt ges patienten både ett större inflytande samtidigt som ovissheten för den enskilde och för organisationen minskar. Planeringen blir lättare för samtliga parter. Det är vår ambition att kunna erbjuda detta system med kalendergaranti i så stor utsträckning och på så många nivåer som möjligt. 2.2 Tillgänglighet till primärvården Telefonsamtal till vårdcentralerna ska besvaras inom 5 minuter. Vi vill även se en ökad tillgänglighet inom primärvården på eftermiddagar och kvällar. Så snart som möjligt bör primärvården även erbjuda tidsbokning via internet där patienten själv ska kunna logga in och finna en lämplig tid. Patienten ska i så stor utsträckning som möjligt kunna nå den primärvårdsenhet som han/hon är skriven på och därmed få det bäst anpassade individuella stödet. Det ska också vara möjligt att som patient bli erbjuden uppringning vid kontakten med vårdenheterna. Systemet med återuppringning erbjuds redan vid flertalet vårdcentraler i Skåne och bör byggas ut till att gälla samtliga enheter. Som ett led i att förbättra telefontillgängligheten vill vi också att det ska gå att boka tider hos primärvården hos sjukvårdsupplysningen Det är något som redan idag erbjuds hos flera andra landsting. Vårdgarantin har idag en gräns på 7 dagar för att patienten ska få komma i kontakt med en primärvårdsläkare. Denna gräns bör ingå även i en skånska vårdgaranti. 2.3 Specialistläkare och behandling Väntetiden för besök i specialistvården och därefter till operation eller behandling ska kortas ner kraftigt jämfört med dagens statliga vårdgaranti. Efter att ha varit i kontakt med läkare inom primärvården ska patienten ha rätt att få besöka specialistsjukvården inom 30 dagar. Om den specialiserade vården bedömer att patienten behöver behandling så ska väntetiden till åtgärd/behandling vara max 60 dagar. Dessutom ska besök för provtagning, röntgen och kompletterande läkarbesök bakas in i den väntetiden så att den faktiska väntetiden från besöket hos specialistläkaren till det att en första behandling är påbörjad inte överstiga 60 dagar. 6

8 Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti 2.4 Akutsjukvård Patienter ska inte behöva vänta mer än en timme för att få tillgång till akutsjukvård. Målet är att kombinera denna garanti med den som redan gäller för akutsjukvård i Skåne, nämligen att patienten ska ha lämnat akuten efter 4 timmar. Sammantaget lyder akutgarantin då att du som patient ska ha rätt till vård inom en timme och vara färdigbehandlad på akuten efter 4 timmar. 2.5 Bild, funktionsdiagnostik och laboratorieprover Väntetiden för att komma till röntgen eller liknande undersökningar ska inte få överstiga 30 dagar, vilket är en skärpning från dagens 60 dagar. Även väntetider för laboratorieprovtagningar och undersökningar ska begränsas till max 30 dagar. Detta ska också bakas in i den samlade tiden som patienten max ska behöva vänta mellan besök hos specialist och behandling. 2.6 Den skånska vårdgarantin ska gälla alla Regionen ska inte vara nöjd om enbart 80 procent av patienterna får vård i tid. I den skånska vårdgarantin ska tillgänglighetsmålen gälla alla. Därför vill vi skärpa samtliga tillgänglighetsmål i till att gälla 100 procent av patienterna. Alla skånska medborgare ska kunna kräva att få vård i rimlig tid. 3. Implementering och uppföljning Hur en ny vårdgaranti ska genomföras måste naturligtvis utredas noggrant. En rad organisatoriska hinder återstår att lösa. Ett exempel är hur det rent praktiskt ska gå till för att boka tider för utredning eller besök hos specialistläkare. Det förutsätter ett gemensamt system för tidsbokning för att det även ska gå att skicka patienten till ett annat sjukhus om det saknas lediga tider på det närmaste. Vi är dock övertygade om att detta problem går att lösa. Det kommer antagligen också att innebära vissa svårigheter att låta patienterna boka in tider hos primärvården via sjukvårdsupplysningen. Då det redan finns landsting som har fungerande system för detta så är vi övertygade om att eventuella problem går att överbrygga. Vi Socialdemokrater tar allvarligt på den kritik som från flera håll riktats mot den nationella vårdgarantin angående de risker som finns för undanträngningseffekter. Därför vill vi att Region Skåne ska studera eventuella problem och förändringar för kroniska patienter. Regionen ska även ta upp och titta närmare på väntetiderna för återbesök och presentera statistik över hur dessa väntetider ser ut. Samtliga tillfällen då patienter trillar utanför ramarna för den skånska vårdgarantin ska de rapporteras in som en avvikelse och dessa ska kontinuerligt redovisas för lämplig politisk beslutsförsamling av förvaltningen. 4. Sammanfattning Ambitionen är en vård fri från köer där medborgarna har tillgång till den vård de behöver, när de behöver den. vill således att det utarbetas en skånsk vårdgaranti där nedanstående punkter inkluderas. Kalendergaranti: Tanken med en kalendergaranti är att patienten inte passivt ska behöva gå och vänta på en kallelse utan direkt vara med och ha inflytande över vårdprocessen. Så snabbt som 7

9 Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti möjligt ska patienten få besked om hela förloppet för att själv kunna vara med och boka tider för undersökningar, behandlingar och återbesök. 5 min telefontid: Man ska inte behöva vänta i telefonkö i mer än 5 minuter. Det ska också gå att boka tid till primärvården via sjukvårdsupplysningen : Väntetiden till specialistläkare ska vara max 30 dagar. Väntetiden till behandling/operation ska vara max 60 dagar. Väntetiden på akuten max 1 timme: Det får inte gå mer än en timme innan vården är påbörjad. Patienten ska lämna akuten efter max 4 timmar. Väntetiden för röntgen och provtagningar max 30 dagar: Sänkning från 60 till 30 dagar. Den skånska vårdgarantin ska gälla alla: Vi vill att samtliga ska få vård i rätt tid, avvikelser från detta ska kontinuerligt rapporteras vidare. Jämförelse mellan den skånska vårdgarantin, kömiljarden och den statliga vårdgarantin Telefontider Väntetider för besök Väntetider för åtgärd Andel av patienterna Ny skånsk vårdgaranti 5 minuter 30 dagar 60 dagar 100 % Statliga kömiljarden Ingår ej 60 dagar 60 dagar 70 % Statliga vårdgarantin 24 timmar 90 dagar 90 dagar 80 % 8

Etiska problem med statens styrprinciper av vården?

Etiska problem med statens styrprinciper av vården? Etiska problem med statens styrprinciper av vården? Lars Sandman och Karin Bäckman Prioriteringscentrum Linköpings universitet Vårdgaranti etiska farhågor Att vårdgarantin ska leda till undanträngning

Läs mer

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne 1. Mer resurser. 2. Anställ 2 000 fler i vården.

Läs mer

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till "Väntetider i vården".

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till Väntetider i vården. INSTRUKTION 1 (6) INLEDNING En överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om införande av en nationell vårdgaranti och en fortsatt satsning på en förbättrad tillgänglighet trädde i kraft 2005.

Läs mer

Mätning av väntetider i vården

Mätning av väntetider i vården 1 Mätning av väntetider i vården 2010-10-22 2 Den nationella vårdgarantin Statens nationella vårdgaranti gäller väntetider till planerad vård (dvs inte akut vård) Vårdgarantin innebär att: patienter ska

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Vårdgarantin. Landstingets ledningskontor

Vårdgarantin. Landstingets ledningskontor Vårdgarantin Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma i fråga Garantin reglerar endast inom vilka tidsgränser man ska erbjudas den vård, som behörig vårdpersonal beslutat

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas

Läs mer

Modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård

Modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård MODELL ÅTERBESÖK Vårt dnr SKL Dnr 11/4474 Utgåva 1.1 Modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård Modell för registrering, uppföljning och redovisning till den nationella väntetidsdatabasen

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet inom rehabiliteringsverksamhet i primärvård

Riktlinjer för tillgänglighet inom rehabiliteringsverksamhet i primärvård PM 1 (5) Riktlinjer för tillgänglighet inom rehabiliteringsverksamhet i primärvård Inledning Denna PM beskriver de hållpunkter som gäller från januari 2013 för väntetider till sjukgymnastik och arbetsterapi

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 9 Del 1 Huvudrapport 2007-12-14 Vårdgarantin två år efter införandet en splittrad nationell bild Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 9:1 2007-12-14 1 Rapportens

Läs mer

Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin. Almedalen 30 juni 2015

Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin. Almedalen 30 juni 2015 Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin Almedalen 30 juni 2015 Vårdens tillgänglighet och väntetider är viktiga frågor Sjukvårdens legitimitet och förtroende Bristande

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Tillämpningsanvisningar Vårdgaranti 2015 God vård i rätt tid För dig som arbetar i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Allmänt om vårdgaranti... 3 Nationell och regional

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Digital utveckling i Region Uppsala

Digital utveckling i Region Uppsala Digital utveckling i Region Uppsala En kraftsamling för: Ökad transparens Förbättrad delaktighet Effektivare arbetssätt Det digitala ska vara standard Från strategi via uppdrag till handlingsplan Skynda

Läs mer

Genom att fullfölja arbetet med en nationella cancerstrategin, där en sammanhållen och patientfokuserad vård är en av de viktigaste delarna.

Genom att fullfölja arbetet med en nationella cancerstrategin, där en sammanhållen och patientfokuserad vård är en av de viktigaste delarna. Folkpartiet Genom att fullfölja arbetet med en nationella cancerstrategin, där en sammanhållen och patientfokuserad vård är en av de viktigaste delarna. 2) Varför är ålder med i beräkningen när man ser

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Utökade Valmöjligheter i hälso- och sjukvården

Utökade Valmöjligheter i hälso- och sjukvården Utökade Valmöjligheter i hälso- och sjukvården Gäller från 1 januari 2003 Foldern innehåller information om: Utökade valmöjligheter att välja vård och behandling inom sjukvården... 3 Vad innebär möjligheten

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 De flesta experter - både i Sverige och internationellt - anser att svensk vård håller mycket hög kvalitet och standard, fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg

Läs mer

Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka

Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka Ingela Nilsson Remahl Karolinska Universitetssjukhuset Neurologiska kliniken Vad är neurologi?

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Yttrande över förslag till Patientlag

Yttrande över förslag till Patientlag TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annika Lindquist 2013-04-16 ON 2013/0040 0480-45 35 13 Omsorgsnämnden Yttrande över förslag till Patientlag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

1 bilaga. Regeringens beslut

1 bilaga. Regeringens beslut Utdrag Protokoll I:7 vid regeringssammanträde 2011-12-15 S2011/11007/FS Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso-

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Vårdgaranti och kömiljard uppföljning 2012

Vårdgaranti och kömiljard uppföljning 2012 Vårdgaranti och kömiljard uppföljning 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se.

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. HITTA RÄTT I VÅRDEN Övning 4 NIVÅ 1&2 Foto: Juliana Wiklund Hitta rätt i vården Husläkarmottagning På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagning kallas

Läs mer

Delbetänkandet av Patientmaktsutredningen SOU 2013:2 S2013/818/FS

Delbetänkandet av Patientmaktsutredningen SOU 2013:2 S2013/818/FS Handläggare Datum Ärendebeteckning Annika Lindqvist 2013-04-09 ON 2013/0040 0480-45 35 13 Socialdepartementet Delbetänkandet av Patientmaktsutredningen SOU 2013:2 S2013/818/FS Sammanfattning Bra att den

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ulla Mårtensson 044-309 41 21 ulla.martensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-04-19 Dnr 0902202 1 (4) Sjukvårdande behandling utomlands Ordförandens förslag föreslår

Läs mer

Vårdgaranti och kömiljard. Uppföljning 2013

Vårdgaranti och kömiljard. Uppföljning 2013 Vårdgaranti och kömiljard Uppföljning 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Handlingsplan - Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård

Handlingsplan - Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Gunilla Carlson Kjell Utvecklingsenheten +46155247272 2015-09-22 LS-LED15-0830-2 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T

Läs mer

Sätta dagordningen och fokus

Sätta dagordningen och fokus Sätta dagordningen och fokus VÅRDLYFT FÖR DALARNA BRA VÅRD FÖRE FLER SKATTESÄNKNINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (5) En vård av hög kvalitet Vården

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar:

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar: för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Vi

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 10 2008-06-19 Vårdgarantin kräver kunskap och ledning Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 10 2008-06-19 1 Rapportens innehåll Sammanfattning av läget 3

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010 Regeringsbeslut I:2 2011-02-03 S2010/4889/FS S2010/4906/FS S2010/4961/FS m.fl. Kammarkollegiet Se bilaga 1 Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda

Läs mer

Sjukvårdspolitisk rapport

Sjukvårdspolitisk rapport 2014-01-31 PM Sjukvårdspolitisk rapport Våren 2013 tillsatte Socialdemokraterna en arbetsgrupp för att studera sjukvårdens problem och utmaningar. Idag överlämnar arbetsgruppen sin rapport till Socialdemokraternas

Läs mer

Rapportering till CVR

Rapportering till CVR Rapportering till CVR 2016-12-19 Utvecklingsavdelningen Lona Justesen 2 (7) Innehåll Om CVR...3 Journalsystem som skickar filer till CVR...3 TakeCare:... 3 Webdoc:... 3 Övriga journalleverantörer:... 3

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Vård- och behandlingsgarantin - rutiner för medarbetare som arbetar inom Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Vård- och behandlingsgarantin - rutiner för medarbetare som arbetar inom Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Utgåva 2 2014-02-21 1 (10) Vård- och behandlingsgarantin - rutiner för medarbetare som arbetar inom Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Enhet: Landstingets kansli Giltig från: 2014-01-01 Utarbetad av:

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Enhetstaxa inom vården

Enhetstaxa inom vården BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kada Karlsson 2016-10-03 Dnr: RS 2016-694 Regionstyrelsen Enhetstaxa inom vården Bakgrund Enhetstaxa praktiseras redan idag av flera landsting och regioner, exempelvis Kalmar, Värmland

Läs mer

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN 2014 DET SKA VARA GOTT ATT LEVA I KALMAR LÄN Alliansen vill skapa en modern och nära sjukvård tillsammans med dig. Vi lyssnar alltid på dig när det gäller var, när

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Varierande väntan på vård

Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin Vårdanalys har på regeringens uppdrag följt upp den nationella vårdgarantin. Resultaten visar på betydande skillnader mellan landsting, vårdområden

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Rapportering till CVR

Rapportering till CVR Rapportering till CVR 2017-03-08 Utvecklingsavdelningen Lona Justesen Innehåll Om CVR...3 Journalsystem som skickar filer till CVR...3 TakeCare:... 3 CGM J4:... 3 Webdoc:... 3 Rapp:... 4 Övriga journalleverantörer:...

Läs mer

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL Agenda Arbetet med vårdgaranti och uppföljning Behov av systemstöd Utveckling av ETT nytt systemstöd som ersättning för

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011 04 29 Tack till alla på avd. 14 för den fina hjälpen. Skickar en särskild tanke till dig Ulrika, för att du stillade min oro. Varma kramar Majsan 14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt

Läs mer

Moderaternas budget 2015

Moderaternas budget 2015 Moderaternas budget 2015 Jobblinjen är förutsättningen för pengar till sjukvård Budgeten 2015 ger 36 447 mkr. i skatteintäkt 2006 var skatteintäkterna 25 153 mkr. Fler personer i arbete fler arbetade timmar-

Läs mer

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs.

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs. Handläggare: Agneta Calleberg Siv Aronsson 1 (5) PaN 2016-02-02 P 7 Principärende Vårdgarantin efterlevs inte för neuropsykiatriska utredningar har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Tidbok online. Införande i Region Skåne

Tidbok online. Införande i Region Skåne Tidbok online Införande i Region Skåne Syfte Förbättra tillgängligheten för medborgare Underlätta för vårdproduktionens planering Erfarenheter från andra landsting Bättre tillgänglighet Frigör resurser

Läs mer

Från sämst till bäst i klassen

Från sämst till bäst i klassen Från sämst till bäst i klassen Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos 1 Sammanfattning Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos är en av tre pilotprocesser som

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. För det första avstyrker vi bedömningen (kapitel 9.7) att bara äldre ska omfattas av skyldighet för huvudmännen att utföra

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. För det första avstyrker vi bedömningen (kapitel 9.7) att bara äldre ska omfattas av skyldighet för huvudmännen att utföra HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2016-05-25 Dnr.nr: S2016/00212/FS Vår referens: Sofia Karlsson Mottagarens adress: s. r e gis trätor @re ger ingska nsliet.se s.fs@regeringskansliet.se Effektiv vård (SOU

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Svar på revisorernas granskning angående vårdgarantin inom JLL (LS/1622/2011)

Svar på revisorernas granskning angående vårdgarantin inom JLL (LS/1622/2011) ... Jämtlands Läns Landsting 1(4) Kontaktperson v rdgaranti JLL Marie Norlen Tfn: 063 142475 E-post: marie.norlen@jll.se 2012-01-24 LSj1622j2011 Landstingets revisorer Svar på revisorernas granskning angående

Läs mer

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov?

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Torsdag 16 oktober 2014 Florean Pietsch Verksamhetschef Geriatrik Medicin Södertälje Sjukhus AB 2014-10-15 Din nära specialistvård

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet Lathund för vårdgivare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2016-12-19 Utvecklingsavdelningen/Statistik o mätningar Lathunden är framtagen för att informera dig

Läs mer

www.vantetiderivarden.se en databas på Internet SAS-forum 03 Marianne Hanning Birgitta Källström 2003-09-15

www.vantetiderivarden.se en databas på Internet SAS-forum 03 Marianne Hanning Birgitta Källström 2003-09-15 www.vantetiderivarden.se en databas på Internet SASforum 03 Marianne Hanning Birgitta Källström 20030915 Svensk sjukvård har under 90talet: Åstadkommit; mer akut och planerad vård för allt fler och allt

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Vision för Alingsås Lasarett

Vision för Alingsås Lasarett Vision för Alingsås Lasarett april 2011 Inledning 3 1. Alingsås lasaretts självständighet ett föredöme 4 2. Basutbud på närsjukhuset 4 3. Specialiteter på närsjukhuset 5 4. En starkt utbyggd ambulanssjukvård

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer