Genom detta avtal har idag på nedanstående villkor avtal träffats om uppstallning av häst i Bockatorp. Namn:.. Personnummer/org.nr... Adress:.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genom detta avtal har idag på nedanstående villkor avtal träffats om uppstallning av häst i Bockatorp. Namn:.. Personnummer/org.nr... Adress:."

Transkript

1 UPPSTALLNINGSAVTAL Bockatorp Genom detta avtal har idag på nedanstående villkor avtal träffats om uppstallning av häst i Bockatorp. PARTER Upplåtare (nedan Upplåtaren) Älmhult Linnébygdens Ridklubb Org.nr Bockatorp Älmhult Tel Hästägare eller i förekommande fall fodervärden (nedan Hyresgästen) Namn: Personnummer/org.nr... Adress:. Telefon: e-postadress: Häst (nedan Hästen) Namn:.. Födelseår Registreringsnummer/passnr:. Kön:.... Ras:.... Kännetecken: 1

2 1 AVTALETS GRUNDOMFATTNING Genom detta avtal äger Hyresgästen rätt att stalla upp Hästen. Upplåtaren äger rätt att fördela tillgängliga boxplatser. Kallhyra; I avtalet ingår stallplats med tillhörande utrymme i sadelkammare, loftförvaring av kraftfoder, tillgång till spolspilta, tillgång till rasthagar samt spån (½ kärra per dag)och möjlighet till förvaring av eget grovfoder ( i mån av plats). Avtalet innefattar el, vatten, normalt underhåll samt renovering/förbättring av stallet. Stängsling sköts av upplåtaren. Hantering/tömning av gödsel ombesörjes av upplåtaren. Betesmark kan ej erbjudas inom anläggningen. Hagfördelning görs i samförstånd mellan upplåtaren och de uppstallade. Upplåtaren äger rätt att finalt besluta. I avtalet ingår även material i form av grepar, kärror, hag/stängslingsmaterial. Boxplatser att disponera för uthyrning är de 16 i uthyrningsstallet, samt de 4 boxar som finns i utbyggnad på den äldsta stallbyggnaden. Normalt underhåll av boxar, inredning, och hagar ingår i avtalets grundomfattning. Hästägaren står för skador som uppstått eller orsakats av innehavare/häst. Service; I avtalet ingår morgonutfodring, utsläpp i rasthage, lunchfodring samt insläpp på eftermiddagen inkl. middagsutfodring, vardagar måndag fredag exkluderat röda dagar. Sopning av stallgång ingår. Hyresgästen ansvarar för att mäta upp, förbereda och sätta fram fodergivorna (grovfoder och kraftfoder) till morgon, lunch, middag och kväll. Alla påsar/burkar skall vara tydligt namnade med hästens namn. Grovfoder kan antingen köpas via upplåtaren (hösilage) baserat på antal kilon din häst behöver, samköpas via de uppstallade (hö), eller ordnas av resp hästägare själv (förvaring i mån av plats i gamla stallets spiltor). 2 AVGIFT Hyran betalas 12 månader om året och avser avtalets grundomfattning i sin helhet; Kallhyra 500kr, Spån 300kr, Service 900kr, TOTALT 1700kr För juli/ augusti betalas ovan, med halv servicekostnad. Dvs 1250kr/månad då service inte erbjuds under totalt 4 veckor vid semesterperiod. Stallet stängs för tvätt/målning och nationella tävlingar 20/7 20/8 ca. Information om exakta datum anges i god tid. Uppstallningskostnaden faktureras och betalas till klubbens bankgiro, konto nr Uppstallningskostnaden skall vara förutbetald månadsvis. 3 HÄSTENS SKICK Hyresgästen garanterar att hästen är fullt frisk och att hästen under de senaste 3 veckorna ej uppvisat symptom på smittsam sjukdom eller under de senaste 3 veckorna såvitt känt är ej heller varit uppstallad bland hästar där smittsam sjukdom förekommit. Gäller även vid återkomst efter exv sommarbete. Hyresgästen är skyldig att ombesörja att hästen har fullt vaccinationsskydd. Vaccinationsintyg skall uppvisas före tillträde till anläggningen/stallplats. Vid anmodan ska pass kunna visas upp. Hästen ska också vara fullt hanterbar för personal och övriga uppstallade. Om hästen inte är fullt hanterbar får hyresgästen själv sköta hästens tills den är det enligt stallets rutiner. Avmaskning sker minst enligt upplåtarens regelverk för avmaskning, som är avstämd med veterinär expertis. Upplåtaren bokar och tillhandahåller avmaskningsmedel, kostnaden läggs 2

3 på kommande faktura till Hyresgästen. Hyresgästen förbinder sig att avmaska enligt upplåtarens tidplan. Hästen har i övrigt följande egenskaper vilka kan ha betydelse för uppstallningen.. 4 UPPLÅTARENS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER - Upplåtaren skall följa Svenska Ridsportförbundets - vid var tid gällande regler för god hästhållning. - Upplåtaren skall inneha sedvanliga försäkringar, såsom t ex brand- och ansvarsförsäkring. - Upplåtaren äger rätt att flytta Hästen till annan plats inom stallet i samförstånd med hyresgästen. - Upplåtaren äger rätt att utan Hyresgästens medgivande och på dennes bekostnad tillkalla veterinär när denne anser så vara nödvändigt. 5 HYRESGÄSTENS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER Hyresgästen förbinder sig att följa de regler som Upplåtaren från tid till annan uppställer för vistelse inom anläggningen, exv medlemsavgift. Hyresgästen skall även tillse att personer som med Hyresgästens tillåtelse vistas inom anläggningen följer de regler och policies som Upplåtaren uppställer, ex Drog och mobbingpolicy, Ridhusregler och Älmhult Linnébygdens Policy. Samt instruktioner för att undvika smitta eller uppkommen smitta. Hyresgästen förbinder sig att delta i stallstädning/tvätt, målning och hagdag, totalt 3 dagar per år. Datum kommuniceras i god tid av upplåtaren. Frånvaro hanteras i första hand genom att hyresgästen själv ser till att ersättare finns på plats. I annat fall faktureras 500kr/dag för försummelse. 6 ANSVARSFRÅGOR Upplåtaren ansvarar endast för skador på Hyresgästens egendom om Upplåtaren eller annan person som denne svarar för har orsakat skadan uppsåtligen eller genom oaktsamhet. Hyresgästen ansvarar för skador på Upplåtarens egendom i de fall där Hyresgästen orsakat skadan uppsåtligen eller genom oaktsamhet. 7 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET M.M. Hyresgästen äger ej rätt att utan Upplåtarens medgivande, - överlåta avtalet, - själv hyra ut sina rättigheter enligt avtalet, - nyttja sina rättigheter enligt avtalet med någon annan häst än Hästen 8 AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID För de fall att Hyresgästen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat felaktiga uppgifter av väsentlig betydelse för Upplåtaren under 3 (Hästens skick) eller om Hyresgästen bryter mot bestämmelserna i 7 (Överlåtelse av avtalet m.m.) äger Upplåtaren rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande. Upplåtaren äger också rätt att säga upp Hyresgästen om denne inte rättar sig efter övrigt innehåll i detta avtal. Upplåtaren äger också rätt att säga upp Hyresgästen om denne inte följer gällande ordningsregler och policies. 9 ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER 3

4 - om Hyresgästen tillfälligtvis under en begränsad tidsperiod - saknar häst men önskar ha sin box kvar skall Hyresgästen i övrigt fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal. - Hyresgästen ansvarar för att, själv liksom annan person som nyttjar Hästen är medlem i Älmhult Linnébygdens Ridklubb. - Hyresgästen ansvarar för att själv eller annan person som nyttjar Hästen innehar anläggningskort. - Hyresgästen är skyldig att hålla sig informerad om det regelverk som gäller enligt 5 (dvs följa de regler som Upplåtaren ställer) - Hyresgästen skall upplåta sin box för stallstädning/tvätt/torkning/målning/torkning samt tävlingsuppstallning vid klubbens årliga flerdagarstävlingar, sommartid under max 3 veckor. Veckorna avgörs av när flerdagarstävlingen infaller, och meddelas av Upplåtaren i god tid.. Hyresgästen förbinder sig att delta i årlig städning enligt upplåtarens planering. - Upplåtaren har panträtt i Hästen för Hyresgästens rätta fullgörande av sina åligganden enligt detta avtal, bl.a. innebärande att Hästen ej får avflyttas från anläggningen förrän Hyresgästens samtliga skulder till Upplåtaren är till fullo reglerade. - Upplåtaren schemalägger alla jourer; kvällar/helger/röda dagar. Detta för att maximera synergierna mellan personalens schemaläggning och hyresgästernas behov. 10 AVTALETS INNEHÅLL OCH TOLKNING Ändringar i avtalet som gjorts för hand av upplåtaren såväl tillägg som strykningar gäller före tryckt text. Avtalets indelning i stycken och åsättande av rubriker skall ej påverka avtalets tolkning. 11 AVTALSTID Detta avtal gäller from och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av en (1) månad. I händelse av eventuell avgiftshöjning, inom detta avtal, är Upplåtaren skyldig att avisera Hyresgästen om detta med en (1) månads varsel. Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilket parterna tagit var sitt. Bockatorp den. Upplåtaren Hyresgästen.. Älmhult Linnébygdens Ridklubb gnm av ÄLiRK bemyndigad person Som bilaga till detta avtal finns: Övrig viktig information Stallrutiner Tilläggstjänster 4

5 ÖVRIG VIKTIG INFORMATION Ridbanor och ridhus Det finns två ridhus, Stora Ridhuset och IKEA-hallen. Det stora ridhuset, ridbanemått 60x22m. IKEA-hallen har mått 20x40m. Sedan 2012 finns ett nyanlagt underlag i form av fibersand på två av utebanorna. Den stora tävlingsbanans yta är 4700 m2 och framridningsbanans yta 2500m2. Utöver detta finns en paddock, ca 20x60m2, med grusunderlag och vitt plaststaket. Utebanorna underhålls under den tid de kan användas för ridning, förutom under ca fyra veckor när personalens sommarsemester infaller. Ridhusen harvas kontinuerligt av personalen som ansvarar för banornas skick. Ridhusens bokningar finns på hemsidan, regeln är att ridskolan har företräde. Alla som använder anläggningen måste vara medlemmar och ha ett anläggningskort. Kostnaden för detta anges på hemsidan Mockning av alla banor åligger ryttaren vid varje specifikt tillfälle. Vid upprepat åsidosättande av denna regel, riskerar ryttaren avstängning från anläggningen i 1 månad. Inflytt För att du lättare ska lära dig hur stallet fungerar så finns av upplåtaren utsedd person på plats när du kommer till stallet. Hon/han visar dig hur fläktar, elstängsel, fodring mm. fungerar. Första utsläppet, upplåtaren och dina stall/hag kompisar vill att du är med första gången din häst släpps ut i hagen. Stallråd Det finns ett stallråd som hästägarna själva ansvarar för. De ser till att det fungerar i stallet. Föräldrar Det är vanligt med minderåriga i stallet och i stallet finns arbetsuppgifter som inte är så lätta för barn och ungdomar att klara av. Föräldrar har ansvaret att rycka in och hjälpa till när det är dags för tvättning/målning etc. Föräldrarna har också det yttersta ansvaret för att den minderåriga hyresgästen sköter sin häst och sina sysslor. Som förälder ska du också närvara när ditt barn har jour, om barnet är under 18 år. Vissa hästar kan inte komma till Bockatorp Hästarna i Bockatorp vistas ute ca 6 timmar om dagen och då endast i mindre rasthagar. Därför behöver hästarna mer motion. En häst som inte har tillräcklig utevistelse och rejäla ytor att röra sig på blir lätt uttråkad och mår i längden inte bra. Hästar som inte rids eller på annat sätt jobbas har det därför bättre i andra stall än hos oss. En vilodag per vecka är inget en häst far illa av och självklart inget vi motsätter oss. Hingstar Vi är tvingade att tacka nej till hingstar på anläggningen. En hingst ställer större krav på stall och hagar än vad vi kan leva upp till, och vi har inga möjligheter att ta emot dem. 5

6 Krubbitare och vävare Krubbitare och vävare tillåts att komma in i privatstallet om ägaren är beredd att arbeta för att hästen/ponnyn skall uppnå ett bättre beteende. För vävare gäller att boxen skall gå att avskärma. Hö, kraftfoder Det är en självklarhet att en häst ska ha sitt kraftfoder varje dag! Du laddar själv dina kraftfoderspannar, tre per dag, morgon, middag och kväll. Spannar/burkar för kraftfoder skall vara med lock och av sådan storlek att man får in dem i utfodringshålet i boxen. Har du kraftigt dragit ned på fodret till din häst, exempelvis på grund av ordinerad boxvila, lägg istället en morot eller ett äpple i spannen. Hos oss ska ingen häst se fodervagnen passera utan att den får något! Tänk på att anpassa foderstaten vid exv konvalescens eller beroende på hur aktivt hästen arbetas. Förvaring Du förvarar ditt kraftfoder i egna tunnor med lock uppe på logen. Har du inte öppnat din fodersäck går det bra att ha den liggande jämte din tunna. Boxen skall mockas varje dag. Likaså ska din häst ha gott om strö i boxen för att undvika liggsår. Cement är inte trevligt att ligga på. Du är inte tillåten att, ens för någon enstaka dag, flytta över din häst till någon annan box utan att först pratat med upplåtaren. Stallgången ska sopas varje dag! Eftersom damm inte är bra för hästarna ska det inte sopas när hästarna står inne. Ett stall som inte hålls rent blir ett trist ställe för både hästar och människor. Detta är inte något gott exempel på bra hästhållning. Du får endast binda upp din häst i de uppsatta bindanordningarna. Givetvis sopar du upp i stallgången när du t ex kratsat hovar eller ryckt manen. Spolspiltan, här blir det lätt stopp i avloppet om den används till ryktspilta. Därför får du endast använda den till att spola av/tvätta hästen. Efter att du använt spiltan gör du rent efter dig. Avlopp klarar inte heller sköljvattnet från betforspannar. Töm det därför i gödselcontainern. Sadelkammare, vi har tre stycken sadelkammare. Den ena använder vi enbart till våra sadlar, och i de andra har vi en garderob per box/häst. För att skydda oss mot stölder håller vi låst i de här utrymmena och alla har rätt till egna nycklar som kvitteras ut hos Upplåtaren Gödseln tippar vi i en container som regelbundet töms. Gödsel som hamnar utanför containern hjälps vi åt att slänga i - då får vi det rent och snyggt även utanför stallet. Visa ansvar och håll koll så det rensas upp också runt containern! Storstädning och målning För att vi ska ha ett fräscht stall högtryckstvättar vi det varje sommar och städar samtidigt upp i andra utrymmen. Efter att smutsen kommit bort brukar det behöva målas lite här och var. Färgen betalar hyresvärden. Alla ska delta i arbetet, om du inte kan, fixa ersättare! Planering och information ges av Upplåtaren. 6

7 Oops, det gick sönder Du lagar själv de skador som du eller din häst orsakar. Materialet som går åt inhandlar du själv. Du kan ta hjälp av upplåtaren för reparationer mot avgift. Din box ska lagas på ett snyggt sätt för att undvika att stallet förvandlas till ett lapptäcke. Det betyder att du ska använda samma färg att måla med, att du ska använda samma sorts virke osv. Hyresvärden ansvarar för underhåll som orsakas av normalt slitage. Säkerhet Exempel på god ordning är att endast grimma och grimskaft hängs utanför varje box, och att stallgången ska vara så fri från saker som möjligt. Ett täcke är OK att ha framme. Lämna aldrig en uppbunden häst i stallgången utan tillsyn! Ha koll på dina egna saker. Häng upp, lås in saker som inte används. Ha inte fler saker framme än de du för stunden använder. Ingenting förvaras på golvet. Sjukvård Blir din häst sjuk är du enligt lag skyldig att utan dröjsmål se till att den får veterinärvård. Det är många hästar i samma stall och sjukdomar som kanske smittar ska tas hand om fort. Det är också din skyldighet att ge hästen den vård som veterinären anvisar. Utevistelse Det finns rasthagar för privathästarna. En häst som står inne i box dygnet runt är ingen lycklig häst. Därför ska alla hästar vistas ute varje dag, om inte veterinär rekommenderat annat. Innevistelse pga. tex. tävling, väldigt dåligt väder, besök av veterinär mm. får självklart förekomma. Tillgång finns även till liten sjukhage för att din sjuka häst ska kunna vistas ute i friska luften. Flocken är viktigt för hästarna, de hästar som går tillsammans skall också fungera ihop. Många omflyttningar i hagarna oroar flocken och ökar olycksrisken. Var och när kan jag rida? Ridbanor och ridhus är i första hand till för ridskolan. På hemsidan kan du läsa om när ridhusen är lediga respektive bokade för olika aktiviteter. Medlems- och anläggningskort Vi fakturerar medlemsavgift och anläggningskort till klubben när du stallar upp i Bockatorp. För minderåriga hyresgäster ser klubben att föräldrarna är medlemmar eftersom det är de som har det yttersta ansvaret. Anläggningskortet ger dig rätt att nyttja ridbanor och ridhus, pengarna används för att underhålla dessa. är personligt och låter du någon annan rida din häst på anläggningen är det ditt ansvar att se till att den ryttaren har löst både medlems- och anläggningskort. Ridbanor Du har rätt att utnyttja klubbens ridbanor/ridhus förutsatt att lektioner inte pågår. Det hårda underlaget på vintern gör att efterfrågan på att vara i ridhusen ökar. Vissa dagar och tider kan det vara riktigt trångt, och det ställer krav på hänsyn mot varandra. 7

8 Viktigt är också att tänka på att inte rida så nära utanför ridhuset att grus stänker upp på väggarna. Smattret mot plåten oroar och skrämmer hästarna som är där inne. Tänk på att alltid mocka efter dig, både på ridbanorna och på väg till och från. Ridning utanför anläggningen Rider du ut så gäller Allmänna bestämmelser för ridning i skog och mark. Fråga upplåtaren eller dina stallkompisar om lämpliga ridvägar. Tänk också på att du representerar vår klubb, och att det ställer extra krav på ett bra uppträdande! Trivselregler Du använder de förvaringsutrymmen du är tilldelad, alltså inga saker, täcken el dyl på tomma boxar el i tomma skåp. De saker du inte får plats med får du förvara hemma. Man sopar efter sin häst när man stått i stallgång eller i spolspilta och håller rent och snyggt kring sin box och i gemensamma utrymmen. Mathinkar m.m ska inte rengöras på toaletten eller i spolspiltan, till detta får man använda slangen utanför stallet på framsidan. Handdukar som finns på toaletten är inte till för rengöring av häst el saker. Spolspiltan får endast användas för att spola/tvätta av din häst. Ingen uppställning, hovkratsning eller tömning av foder och vattenhinkar görs i spolspiltan. Ta aldrig din häst direkt från box till spolspilta, utan kratsa hovarna först. Du är välkommen att använda klubbrummet på ridskolan. Tänk på att hålla ordning efter dig! För övrigt gäller det att bidra till en bra sammanhållning så vi kan ha roligt tillsammans och med våra hästar! 8

9 STALLRUTINER UPPSTALLNING Morgonfodring Börja med box 1 och 16 och gå uppåt i stallgången. Kom ihåg hästarna i boxarna i gamla lektionsstallet. Fordra hö först, sedan kraft. Ställ upp krafthinkarna på respektive plats. Du som behöver morgonfodra tidigare än av någon anledning övertar ansvaret för att fordra hela stallet. Meddela den som har jour i god tid så att ingen behöver komma i onödan Utsläpp Börja med att leda ut de hästarna till hagen längst bort och fyll på framåt. Se ev avvikelser på tavlan. Hjälm på. Sopa stallgång och bakom alla dörrar/spolspilta, foderkammare, trappan ner från loftet och övriga utrymmen. Tömning av soptunnorna, en i stallgången och en på loftet. Söndagar: Kratta gången på framsidan samt mellan stallarna och gödselcontainern Lunchfodring Ge lunchpåse till varje häst ute i hagarna i många högar så alla hästar får äta. Lägg högarna en bit ifrån varandra till de hästar som står två eller fler. Dela upp höet så att det blir en mer hög än antal hästar i hagen Insläpp Lägg in alla hästars middagsmat i boxarna. Börja leda in hästarna i hagarna längst fram och gå bakåt. Se ev avvikelser på tavlan. Hjälm på Kvällsfodring Börja med box 1 och 16 och gå uppåt i stallgången. Hö först och sedan krafft. Kom ihåg hästarna i boxarna i gamla lektionsstallet om det står några där. Vid frostrisk stängs dörrarna, annars ska de vara öppna. Se till att alla dörrarna till foderkammare och sadelkammare är låsta och kedjorna på vid dörrarna. Dubbelkolla så att alla boxdörrar är ordentligt stängda. Du som behöver rida/hantera din häst efter kvällsfordring kl 20,30 övertar också ansvaret för kvällsfordring av hela stallet. Meddela den som har jour i god tid så att ingen behöver komma i onödan GOD NATT! Släck efter dig. 9

10 TILLÄGGSTJÄNSTER Tilläggstjänster erbjuds från uppstallningsvärden enligt nedan. Bokning av dessa tjänster sker med två veckors framförhållning med brytdatum den 1:e respektive den 15:e varje månad. Fullservice Motionsridning Lindor och benskydd på eller av Grovfoder Kraftfoder Foderservice Vaktmästarservice Mockning Kvällsfodring av hela stallet Täcke av/på Tvättservice Hovslagar- och vaccinationsservice Aktuella priser aviseras på ridklubbens hemsida med gällande avtal för respektive tjänst. 10

Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet.

Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Uppstallningsvärd: Stiernhööksgymnasiet Adress: Masvägen 5, 79532 Rättvik

Läs mer

Datum: 20 - - Uppstallningsavtal KORT UPPSÄGNINGSTID. Nordmalings Ridklubb (nedan kallad uppstallningsvärden)

Datum: 20 - - Uppstallningsavtal KORT UPPSÄGNINGSTID. Nordmalings Ridklubb (nedan kallad uppstallningsvärden) UPPSTALLNINGSAVTAL 1(6) Uppstallningsavtal KORT UPPSÄGNINGSTID Uppstallningsvärd: Nordmalings Ridklubb (nedan kallad uppstallningsvärden) Adress: Torsbäcken 14 Postnr/adress: 914 91 NORDMALING Bankgiro:

Läs mer

Mellan hyrestagare : Namn: Adress & Postadress: Telefonnr:

Mellan hyrestagare : Namn: Adress & Postadress: Telefonnr: Mellan hyrestagare : Namn: Adress & Postadress: Telefonnr: och hyresvärden Hammarö Ryttarförening (HRF), organisationsnummer: 873200-8332 har följande kontrakt gällande stallplats i föreningens privatstall

Läs mer

Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet.

Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Uppstallningsvärd: Stiernhööksgymnasiet Adress: Masvägen 5, 79532 Rättvik

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 011-660 95 www.aby-ridskola.se VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 1 (6) Välkommen till Stallgängsutbildningen Stallgänget För att underlätta för er som

Läs mer

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress:

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress: UPPSTALLNINGSAVTAL Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: UPPSTALLNINGSVÄRD Excellent Equestrian Sweden AB Orgnr: 559005-4705 BG: 695-3178 Lövhamra

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. 2. 1 3. 2 4. 5. 6. TRS

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. 2. 1 3. 2 4. 5. 6. TRS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Uppstallningsavtal 2. Uppstallningsvillkor Bilaga 1 3. Prislista Bilaga 2 4. Checklista för ny uppstallad 5. Organisationsmodell 6. TRS ordningsregler 7. Brandskydd 8. Tillbud-

Läs mer

Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna.

Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna. Östra gårdstånga 707 3 km från kungsgården Hyra per box och månad: 2000 Spån, hö, in/utsläpp, morgon och kvälls fodring, belyst paddok, bete, vindskydd Marlene Kastlund Telefon: 070-2416207 marlenefriberg@yahoo.se

Läs mer

Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut.

Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut. Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut. Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar

Läs mer

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Märke 2. Käftgrop. Kindkjedjegrop

Märke 2. Käftgrop. Kindkjedjegrop Märke 2 Huvudeds delar Mungipa Nosrygg Näsborre Mun Underläpp Haka Käftgrop Kindkjedjegrop Ganasch Skoning Skorna spikas fast i hoven med spikar som kallas sömmar. Man kan se huvuden på dem här. (6 st)

Läs mer

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro.

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Stallet hästens hem I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Ett stall är i sig inget måste för

Läs mer

Manual för privatryttare

Manual för privatryttare MANUAL PRIVATRYTTARE 1 (6) Manual för privatryttare Denna manual är framtagen för att ge information till de privatryttare som använder Tyresö Ryttarförenings ridhus och utebana. Bakomliggande ramar för

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Sommaraktiviteter 2010

Sommaraktiviteter 2010 Sommaraktiviteter 2010 Bodens Ridklubb Bodens Ridkubb anordnar följande aktiviteter under sommaren 2010 1.) Träningsläger dagtid 21-24 juni 2.) Extralektion häst och ponny (kvällstid) 21-24 juni 3.) Helpensionsläger

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på anläggningen.

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Öppna och läs!

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Öppna och läs! Vi vill att du som är vuxen och har ett funktionshinder ska kunna arbeta i stall och gårdar. Det är en meningsfull dagligverksamhet. Du får en viktig arbetsplats i samhället, som säkert får dig att växa

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

BORÅS FÄLTRITTKLUBB En mötesplats för alla

BORÅS FÄLTRITTKLUBB En mötesplats för alla BORÅS FÄLTRITTKLUBB En mötesplats för alla Innehåll Ny i stallet sid 3 - Ridskolan - Stallvärdinnor Säkerhet vid ridning & hästhantering sid 3 BFK s hästpolicy sid 4 Stallet hästens hem sid 6 - Hästens

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Ridpriser för höstterminen 2015 med arbetsrabatt (900 kr) avdragen: 100% 90% 75%

Ridpriser för höstterminen 2015 med arbetsrabatt (900 kr) avdragen: 100% 90% 75% ! FAKTURA Välkommen till höstterminen. Lektionerna börjar måndag 10 augusti och sista lektionsdagen för terminen blir söndag 20 december. Inga lektioner under höstlov då är det andra aktiviteter istället.

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

Utestallet försäljning eller uthyrning

Utestallet försäljning eller uthyrning 2012-09-16 Helene Ljungqvist Rapport Utestallet försäljning eller uthyrning Jag fick av NRS styrelse i uppdrag att utreda möjliga lösningar för nuvarande utestall, längan utefter gamla stallet. I denna

Läs mer

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER Teknisk service/miljöenheten 1(6) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning Skickas till: Teknisk service/miljöenheten Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten BOSTADSRÄTTSHAVARE/HYRESVÄRD: Kontaktperson Tel nr dagtid ANDRAHANDSHYRESGÄST 1: ANDRAHANDSHYRESGÄST

Läs mer

Svenska Ridsportförbundets Besöksprotokoll

Svenska Ridsportförbundets Besöksprotokoll Svenska Ridsportförbundets Besöksprotokoll Besöksuppgifter Förening Besöksdatum Anledning Ansökan om anslutning valitetsmärkning Omprövning av anslutning Rutin inom distriktet Annat: Vid besöket närvarande

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Tillsvidare

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Tillsvidare PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt 1. Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten... Visning av din lägenhet Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig, Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1 1 Hyresobjekt 3 Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med bostadsrätt innehavda lägenhet till hyresgästen för bostadsändamål. Lägenheten omfattar rum och kök på kvadratmeter. Lägenhetens

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar. Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring. Org.nr 820412-8964. Betongvägen 26, 973 45,Luleå

Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar. Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring. Org.nr 820412-8964. Betongvägen 26, 973 45,Luleå Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring Org.nr 820412-8964 Betongvägen 26, 973 45,Luleå Mail: camilla@imas.nu Telefon:070-379 36 80 Kontrakt Imas Hunddagis

Läs mer

Framtid för Färgelanda Ridklubb

Framtid för Färgelanda Ridklubb Framtid för Färgelanda Ridklubb Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget,

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt 1. Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Höstterminen 2015. www.stjarnholmsrf.se

Höstterminen 2015. www.stjarnholmsrf.se www.stjarnholmsrf.se Stort Tack till er som sponsrat vår nya fina hinder park Coop Forum REAL Gymnasiet KRAFFT Q&T Steel Consulting Natur och Fritid J-O Björk Konsult AB Höstterminen 2015 Höstterminen

Läs mer

Incheckning: Fredag kl. 19.00-20.00, i Café Påfågeln. Lördag kl 08.00-10.00, i Café Påfågeln

Incheckning: Fredag kl. 19.00-20.00, i Café Påfågeln. Lördag kl 08.00-10.00, i Café Påfågeln Välkommen till StormurMästerskapen 4-5 oktober 2014 Stormur hälsar dig varmt välkommen till vår tävling på Husbyön! Nedan följer info om vad som gäller på tävlingsplatsen och preliminärt tidsprogram under

Läs mer

Reglemente för Föreningens lokaler

Reglemente för Föreningens lokaler Reglemente för Föreningens lokaler Antaget:? Ändrat: 2013-10-01 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Denna instruktion innehåller bestämmelser om nyttjande, drift, skötsel, underhåll och uthyrning av de lokaler

Läs mer

Self Storage Association Sweden

Self Storage Association Sweden Juni 2012 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme 2 Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att

Läs mer

Varför är det bra att utveckla sitt ledarskap?

Varför är det bra att utveckla sitt ledarskap? Ledstjärnorna är en satsning som genomförs här på Varbergs Ridskola. Målet är att ge barn och ungdomar möjligheten att utveckla sina ledaregenskaper, vilket kommer till nytta både i och utanför stallet.

Läs mer

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS FESTLOKAL DRIFTCHEF: DC@ORAT.NU 0733 45 59 31 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Kontrakt 1:1:4 Avbokning 1:2 Incheckning

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan KONTROLLRAPPORT 1 (5) Datum FÖRVALTNINGSENHETEN Veterinär och Djurskydd Therese Elverstedt Telefon 021-19 51 84 Therese.elverstedt@lansstyrelsen.se Ridskolan Strömsholm AB Att: Jonas Johnsson Herrskogsvägen

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs När blir min stugbokning bindande? Bokningen är bindande så snart ni har betalat 20% av hyran (eller hela hyran), senast 10 dagar efter bokningstillfället. Vid bokning 30 dagar eller senare innan ankomst

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

INACKORDERING Hyra? Tjänst?

INACKORDERING Hyra? Tjänst? INACKORDERING Hyra? Tjänst? 3 mars 2014 LRF KONSULT SAMMANFLÄTADE AVTAL HYRA 12 kap jordabalken Lokalhyra tvingande lagstiftning TJÄNST Konsumenttjänstlagen analogt Avtalslagen JORDABALKEN - Avtal om hyra

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyresavtal för andrahandsuthyrning Hyresavtal för andrahandsuthyrning Bostadsrättshavare (hyresvärden) Adress Bäverbäcksgränd Postnummer 124 62 Bandhagen Kontaktperson Telefon Adress Postnummer Adress Postnummer Hyresobjekt och hyra Adress

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

Hundgården Lidingö. Avtal om dagisplats. Hundens uppgifter Kundens ex, sid 1(2) Hundägarens uppgifter

Hundgården Lidingö. Avtal om dagisplats. Hundens uppgifter Kundens ex, sid 1(2) Hundägarens uppgifter Hundens uppgifter Kundens ex, sid 1(2) Hundens namn Hundens födelsedatum Hundras Hundens kön Tik/Hane Försäkringsbolag Försäkringsnummer Chippad Ja/Nej Kastrerad Ja/Nej Övrig information t ex Allergier

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

SNÖSKOTTNING MARK. 1. Fastighetsinformation. Kunden är: Entreprenör Miramix AB. Beställare/Avtalspartner. Boktryckarvägen 36 B

SNÖSKOTTNING MARK. 1. Fastighetsinformation. Kunden är: Entreprenör Miramix AB. Beställare/Avtalspartner. Boktryckarvägen 36 B Entreprenör Miramix AB 129 33 Hägersten Org.nr: 556786-9960 Kontaktperson Tel: 08-515 178 78 Fax. 08-515 178 80 E-post: info@miramix.se Beställare/Avtalspartner Org.nr: E-post: Kontaktperson 1 Tel:. Kontaktperson

Läs mer

Ungdomssektionen har haft årets andra Knatteridning och Tävlingssektionen har genomfört årets första klubbhoppning.

Ungdomssektionen har haft årets andra Knatteridning och Tävlingssektionen har genomfört årets första klubbhoppning. Veckorapport från ridskolan Vecka 10 Oskarshamns Ridklubb har hållit årsmöte och det blev några personer som byttes ut i både styrelse, tävlingssektion och valberedning. I samband med årsmötet höll Maria

Läs mer

MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX

MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX NAMN PERSONNR. DATUM Namn Namnsson 19XX-XX-XX-XXXX 2015-XX-XX GSP Makerspace är en förening där alla är välkomna oavsett ålder, könsidentitet, funktionsskillnad, etnicitet,

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex.

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. lördag den 11 april 2009 1/5 Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. Var god ange bokningnr vid betalning! Ditt bokningsnr:. Hyresvärd Hyresgäst Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU Halland Produkt

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Välkommen!

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Välkommen! För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Välkommen! För dig som vill vara nära djur och natur Alla mår vi bra av att vara

Läs mer

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil KÖPEAVTAL Säljare/hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Köpare, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer