Genom detta avtal har idag på nedanstående villkor avtal träffats om uppstallning av häst i Bockatorp. Namn:.. Personnummer/org.nr... Adress:.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genom detta avtal har idag på nedanstående villkor avtal träffats om uppstallning av häst i Bockatorp. Namn:.. Personnummer/org.nr... Adress:."

Transkript

1 UPPSTALLNINGSAVTAL Bockatorp Genom detta avtal har idag på nedanstående villkor avtal träffats om uppstallning av häst i Bockatorp. PARTER Upplåtare (nedan Upplåtaren) Älmhult Linnébygdens Ridklubb Org.nr Bockatorp Älmhult Tel Hästägare eller i förekommande fall fodervärden (nedan Hyresgästen) Namn: Personnummer/org.nr... Adress:. Telefon: e-postadress: Häst (nedan Hästen) Namn:.. Födelseår Registreringsnummer/passnr:. Kön:.... Ras:.... Kännetecken: 1

2 1 AVTALETS GRUNDOMFATTNING Genom detta avtal äger Hyresgästen rätt att stalla upp Hästen. Upplåtaren äger rätt att fördela tillgängliga boxplatser. Kallhyra; I avtalet ingår stallplats med tillhörande utrymme i sadelkammare, loftförvaring av kraftfoder, tillgång till spolspilta, tillgång till rasthagar samt spån (½ kärra per dag)och möjlighet till förvaring av eget grovfoder ( i mån av plats). Avtalet innefattar el, vatten, normalt underhåll samt renovering/förbättring av stallet. Stängsling sköts av upplåtaren. Hantering/tömning av gödsel ombesörjes av upplåtaren. Betesmark kan ej erbjudas inom anläggningen. Hagfördelning görs i samförstånd mellan upplåtaren och de uppstallade. Upplåtaren äger rätt att finalt besluta. I avtalet ingår även material i form av grepar, kärror, hag/stängslingsmaterial. Boxplatser att disponera för uthyrning är de 16 i uthyrningsstallet, samt de 4 boxar som finns i utbyggnad på den äldsta stallbyggnaden. Normalt underhåll av boxar, inredning, och hagar ingår i avtalets grundomfattning. Hästägaren står för skador som uppstått eller orsakats av innehavare/häst. Service; I avtalet ingår morgonutfodring, utsläpp i rasthage, lunchfodring samt insläpp på eftermiddagen inkl. middagsutfodring, vardagar måndag fredag exkluderat röda dagar. Sopning av stallgång ingår. Hyresgästen ansvarar för att mäta upp, förbereda och sätta fram fodergivorna (grovfoder och kraftfoder) till morgon, lunch, middag och kväll. Alla påsar/burkar skall vara tydligt namnade med hästens namn. Grovfoder kan antingen köpas via upplåtaren (hösilage) baserat på antal kilon din häst behöver, samköpas via de uppstallade (hö), eller ordnas av resp hästägare själv (förvaring i mån av plats i gamla stallets spiltor). 2 AVGIFT Hyran betalas 12 månader om året och avser avtalets grundomfattning i sin helhet; Kallhyra 500kr, Spån 300kr, Service 900kr, TOTALT 1700kr För juli/ augusti betalas ovan, med halv servicekostnad. Dvs 1250kr/månad då service inte erbjuds under totalt 4 veckor vid semesterperiod. Stallet stängs för tvätt/målning och nationella tävlingar 20/7 20/8 ca. Information om exakta datum anges i god tid. Uppstallningskostnaden faktureras och betalas till klubbens bankgiro, konto nr Uppstallningskostnaden skall vara förutbetald månadsvis. 3 HÄSTENS SKICK Hyresgästen garanterar att hästen är fullt frisk och att hästen under de senaste 3 veckorna ej uppvisat symptom på smittsam sjukdom eller under de senaste 3 veckorna såvitt känt är ej heller varit uppstallad bland hästar där smittsam sjukdom förekommit. Gäller även vid återkomst efter exv sommarbete. Hyresgästen är skyldig att ombesörja att hästen har fullt vaccinationsskydd. Vaccinationsintyg skall uppvisas före tillträde till anläggningen/stallplats. Vid anmodan ska pass kunna visas upp. Hästen ska också vara fullt hanterbar för personal och övriga uppstallade. Om hästen inte är fullt hanterbar får hyresgästen själv sköta hästens tills den är det enligt stallets rutiner. Avmaskning sker minst enligt upplåtarens regelverk för avmaskning, som är avstämd med veterinär expertis. Upplåtaren bokar och tillhandahåller avmaskningsmedel, kostnaden läggs 2

3 på kommande faktura till Hyresgästen. Hyresgästen förbinder sig att avmaska enligt upplåtarens tidplan. Hästen har i övrigt följande egenskaper vilka kan ha betydelse för uppstallningen.. 4 UPPLÅTARENS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER - Upplåtaren skall följa Svenska Ridsportförbundets - vid var tid gällande regler för god hästhållning. - Upplåtaren skall inneha sedvanliga försäkringar, såsom t ex brand- och ansvarsförsäkring. - Upplåtaren äger rätt att flytta Hästen till annan plats inom stallet i samförstånd med hyresgästen. - Upplåtaren äger rätt att utan Hyresgästens medgivande och på dennes bekostnad tillkalla veterinär när denne anser så vara nödvändigt. 5 HYRESGÄSTENS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER Hyresgästen förbinder sig att följa de regler som Upplåtaren från tid till annan uppställer för vistelse inom anläggningen, exv medlemsavgift. Hyresgästen skall även tillse att personer som med Hyresgästens tillåtelse vistas inom anläggningen följer de regler och policies som Upplåtaren uppställer, ex Drog och mobbingpolicy, Ridhusregler och Älmhult Linnébygdens Policy. Samt instruktioner för att undvika smitta eller uppkommen smitta. Hyresgästen förbinder sig att delta i stallstädning/tvätt, målning och hagdag, totalt 3 dagar per år. Datum kommuniceras i god tid av upplåtaren. Frånvaro hanteras i första hand genom att hyresgästen själv ser till att ersättare finns på plats. I annat fall faktureras 500kr/dag för försummelse. 6 ANSVARSFRÅGOR Upplåtaren ansvarar endast för skador på Hyresgästens egendom om Upplåtaren eller annan person som denne svarar för har orsakat skadan uppsåtligen eller genom oaktsamhet. Hyresgästen ansvarar för skador på Upplåtarens egendom i de fall där Hyresgästen orsakat skadan uppsåtligen eller genom oaktsamhet. 7 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET M.M. Hyresgästen äger ej rätt att utan Upplåtarens medgivande, - överlåta avtalet, - själv hyra ut sina rättigheter enligt avtalet, - nyttja sina rättigheter enligt avtalet med någon annan häst än Hästen 8 AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID För de fall att Hyresgästen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat felaktiga uppgifter av väsentlig betydelse för Upplåtaren under 3 (Hästens skick) eller om Hyresgästen bryter mot bestämmelserna i 7 (Överlåtelse av avtalet m.m.) äger Upplåtaren rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande. Upplåtaren äger också rätt att säga upp Hyresgästen om denne inte rättar sig efter övrigt innehåll i detta avtal. Upplåtaren äger också rätt att säga upp Hyresgästen om denne inte följer gällande ordningsregler och policies. 9 ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER 3

4 - om Hyresgästen tillfälligtvis under en begränsad tidsperiod - saknar häst men önskar ha sin box kvar skall Hyresgästen i övrigt fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal. - Hyresgästen ansvarar för att, själv liksom annan person som nyttjar Hästen är medlem i Älmhult Linnébygdens Ridklubb. - Hyresgästen ansvarar för att själv eller annan person som nyttjar Hästen innehar anläggningskort. - Hyresgästen är skyldig att hålla sig informerad om det regelverk som gäller enligt 5 (dvs följa de regler som Upplåtaren ställer) - Hyresgästen skall upplåta sin box för stallstädning/tvätt/torkning/målning/torkning samt tävlingsuppstallning vid klubbens årliga flerdagarstävlingar, sommartid under max 3 veckor. Veckorna avgörs av när flerdagarstävlingen infaller, och meddelas av Upplåtaren i god tid.. Hyresgästen förbinder sig att delta i årlig städning enligt upplåtarens planering. - Upplåtaren har panträtt i Hästen för Hyresgästens rätta fullgörande av sina åligganden enligt detta avtal, bl.a. innebärande att Hästen ej får avflyttas från anläggningen förrän Hyresgästens samtliga skulder till Upplåtaren är till fullo reglerade. - Upplåtaren schemalägger alla jourer; kvällar/helger/röda dagar. Detta för att maximera synergierna mellan personalens schemaläggning och hyresgästernas behov. 10 AVTALETS INNEHÅLL OCH TOLKNING Ändringar i avtalet som gjorts för hand av upplåtaren såväl tillägg som strykningar gäller före tryckt text. Avtalets indelning i stycken och åsättande av rubriker skall ej påverka avtalets tolkning. 11 AVTALSTID Detta avtal gäller from och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av en (1) månad. I händelse av eventuell avgiftshöjning, inom detta avtal, är Upplåtaren skyldig att avisera Hyresgästen om detta med en (1) månads varsel. Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilket parterna tagit var sitt. Bockatorp den. Upplåtaren Hyresgästen.. Älmhult Linnébygdens Ridklubb gnm av ÄLiRK bemyndigad person Som bilaga till detta avtal finns: Övrig viktig information Stallrutiner Tilläggstjänster 4

5 ÖVRIG VIKTIG INFORMATION Ridbanor och ridhus Det finns två ridhus, Stora Ridhuset och IKEA-hallen. Det stora ridhuset, ridbanemått 60x22m. IKEA-hallen har mått 20x40m. Sedan 2012 finns ett nyanlagt underlag i form av fibersand på två av utebanorna. Den stora tävlingsbanans yta är 4700 m2 och framridningsbanans yta 2500m2. Utöver detta finns en paddock, ca 20x60m2, med grusunderlag och vitt plaststaket. Utebanorna underhålls under den tid de kan användas för ridning, förutom under ca fyra veckor när personalens sommarsemester infaller. Ridhusen harvas kontinuerligt av personalen som ansvarar för banornas skick. Ridhusens bokningar finns på hemsidan, regeln är att ridskolan har företräde. Alla som använder anläggningen måste vara medlemmar och ha ett anläggningskort. Kostnaden för detta anges på hemsidan Mockning av alla banor åligger ryttaren vid varje specifikt tillfälle. Vid upprepat åsidosättande av denna regel, riskerar ryttaren avstängning från anläggningen i 1 månad. Inflytt För att du lättare ska lära dig hur stallet fungerar så finns av upplåtaren utsedd person på plats när du kommer till stallet. Hon/han visar dig hur fläktar, elstängsel, fodring mm. fungerar. Första utsläppet, upplåtaren och dina stall/hag kompisar vill att du är med första gången din häst släpps ut i hagen. Stallråd Det finns ett stallråd som hästägarna själva ansvarar för. De ser till att det fungerar i stallet. Föräldrar Det är vanligt med minderåriga i stallet och i stallet finns arbetsuppgifter som inte är så lätta för barn och ungdomar att klara av. Föräldrar har ansvaret att rycka in och hjälpa till när det är dags för tvättning/målning etc. Föräldrarna har också det yttersta ansvaret för att den minderåriga hyresgästen sköter sin häst och sina sysslor. Som förälder ska du också närvara när ditt barn har jour, om barnet är under 18 år. Vissa hästar kan inte komma till Bockatorp Hästarna i Bockatorp vistas ute ca 6 timmar om dagen och då endast i mindre rasthagar. Därför behöver hästarna mer motion. En häst som inte har tillräcklig utevistelse och rejäla ytor att röra sig på blir lätt uttråkad och mår i längden inte bra. Hästar som inte rids eller på annat sätt jobbas har det därför bättre i andra stall än hos oss. En vilodag per vecka är inget en häst far illa av och självklart inget vi motsätter oss. Hingstar Vi är tvingade att tacka nej till hingstar på anläggningen. En hingst ställer större krav på stall och hagar än vad vi kan leva upp till, och vi har inga möjligheter att ta emot dem. 5

6 Krubbitare och vävare Krubbitare och vävare tillåts att komma in i privatstallet om ägaren är beredd att arbeta för att hästen/ponnyn skall uppnå ett bättre beteende. För vävare gäller att boxen skall gå att avskärma. Hö, kraftfoder Det är en självklarhet att en häst ska ha sitt kraftfoder varje dag! Du laddar själv dina kraftfoderspannar, tre per dag, morgon, middag och kväll. Spannar/burkar för kraftfoder skall vara med lock och av sådan storlek att man får in dem i utfodringshålet i boxen. Har du kraftigt dragit ned på fodret till din häst, exempelvis på grund av ordinerad boxvila, lägg istället en morot eller ett äpple i spannen. Hos oss ska ingen häst se fodervagnen passera utan att den får något! Tänk på att anpassa foderstaten vid exv konvalescens eller beroende på hur aktivt hästen arbetas. Förvaring Du förvarar ditt kraftfoder i egna tunnor med lock uppe på logen. Har du inte öppnat din fodersäck går det bra att ha den liggande jämte din tunna. Boxen skall mockas varje dag. Likaså ska din häst ha gott om strö i boxen för att undvika liggsår. Cement är inte trevligt att ligga på. Du är inte tillåten att, ens för någon enstaka dag, flytta över din häst till någon annan box utan att först pratat med upplåtaren. Stallgången ska sopas varje dag! Eftersom damm inte är bra för hästarna ska det inte sopas när hästarna står inne. Ett stall som inte hålls rent blir ett trist ställe för både hästar och människor. Detta är inte något gott exempel på bra hästhållning. Du får endast binda upp din häst i de uppsatta bindanordningarna. Givetvis sopar du upp i stallgången när du t ex kratsat hovar eller ryckt manen. Spolspiltan, här blir det lätt stopp i avloppet om den används till ryktspilta. Därför får du endast använda den till att spola av/tvätta hästen. Efter att du använt spiltan gör du rent efter dig. Avlopp klarar inte heller sköljvattnet från betforspannar. Töm det därför i gödselcontainern. Sadelkammare, vi har tre stycken sadelkammare. Den ena använder vi enbart till våra sadlar, och i de andra har vi en garderob per box/häst. För att skydda oss mot stölder håller vi låst i de här utrymmena och alla har rätt till egna nycklar som kvitteras ut hos Upplåtaren Gödseln tippar vi i en container som regelbundet töms. Gödsel som hamnar utanför containern hjälps vi åt att slänga i - då får vi det rent och snyggt även utanför stallet. Visa ansvar och håll koll så det rensas upp också runt containern! Storstädning och målning För att vi ska ha ett fräscht stall högtryckstvättar vi det varje sommar och städar samtidigt upp i andra utrymmen. Efter att smutsen kommit bort brukar det behöva målas lite här och var. Färgen betalar hyresvärden. Alla ska delta i arbetet, om du inte kan, fixa ersättare! Planering och information ges av Upplåtaren. 6

7 Oops, det gick sönder Du lagar själv de skador som du eller din häst orsakar. Materialet som går åt inhandlar du själv. Du kan ta hjälp av upplåtaren för reparationer mot avgift. Din box ska lagas på ett snyggt sätt för att undvika att stallet förvandlas till ett lapptäcke. Det betyder att du ska använda samma färg att måla med, att du ska använda samma sorts virke osv. Hyresvärden ansvarar för underhåll som orsakas av normalt slitage. Säkerhet Exempel på god ordning är att endast grimma och grimskaft hängs utanför varje box, och att stallgången ska vara så fri från saker som möjligt. Ett täcke är OK att ha framme. Lämna aldrig en uppbunden häst i stallgången utan tillsyn! Ha koll på dina egna saker. Häng upp, lås in saker som inte används. Ha inte fler saker framme än de du för stunden använder. Ingenting förvaras på golvet. Sjukvård Blir din häst sjuk är du enligt lag skyldig att utan dröjsmål se till att den får veterinärvård. Det är många hästar i samma stall och sjukdomar som kanske smittar ska tas hand om fort. Det är också din skyldighet att ge hästen den vård som veterinären anvisar. Utevistelse Det finns rasthagar för privathästarna. En häst som står inne i box dygnet runt är ingen lycklig häst. Därför ska alla hästar vistas ute varje dag, om inte veterinär rekommenderat annat. Innevistelse pga. tex. tävling, väldigt dåligt väder, besök av veterinär mm. får självklart förekomma. Tillgång finns även till liten sjukhage för att din sjuka häst ska kunna vistas ute i friska luften. Flocken är viktigt för hästarna, de hästar som går tillsammans skall också fungera ihop. Många omflyttningar i hagarna oroar flocken och ökar olycksrisken. Var och när kan jag rida? Ridbanor och ridhus är i första hand till för ridskolan. På hemsidan kan du läsa om när ridhusen är lediga respektive bokade för olika aktiviteter. Medlems- och anläggningskort Vi fakturerar medlemsavgift och anläggningskort till klubben när du stallar upp i Bockatorp. För minderåriga hyresgäster ser klubben att föräldrarna är medlemmar eftersom det är de som har det yttersta ansvaret. Anläggningskortet ger dig rätt att nyttja ridbanor och ridhus, pengarna används för att underhålla dessa. är personligt och låter du någon annan rida din häst på anläggningen är det ditt ansvar att se till att den ryttaren har löst både medlems- och anläggningskort. Ridbanor Du har rätt att utnyttja klubbens ridbanor/ridhus förutsatt att lektioner inte pågår. Det hårda underlaget på vintern gör att efterfrågan på att vara i ridhusen ökar. Vissa dagar och tider kan det vara riktigt trångt, och det ställer krav på hänsyn mot varandra. 7

8 Viktigt är också att tänka på att inte rida så nära utanför ridhuset att grus stänker upp på väggarna. Smattret mot plåten oroar och skrämmer hästarna som är där inne. Tänk på att alltid mocka efter dig, både på ridbanorna och på väg till och från. Ridning utanför anläggningen Rider du ut så gäller Allmänna bestämmelser för ridning i skog och mark. Fråga upplåtaren eller dina stallkompisar om lämpliga ridvägar. Tänk också på att du representerar vår klubb, och att det ställer extra krav på ett bra uppträdande! Trivselregler Du använder de förvaringsutrymmen du är tilldelad, alltså inga saker, täcken el dyl på tomma boxar el i tomma skåp. De saker du inte får plats med får du förvara hemma. Man sopar efter sin häst när man stått i stallgång eller i spolspilta och håller rent och snyggt kring sin box och i gemensamma utrymmen. Mathinkar m.m ska inte rengöras på toaletten eller i spolspiltan, till detta får man använda slangen utanför stallet på framsidan. Handdukar som finns på toaletten är inte till för rengöring av häst el saker. Spolspiltan får endast användas för att spola/tvätta av din häst. Ingen uppställning, hovkratsning eller tömning av foder och vattenhinkar görs i spolspiltan. Ta aldrig din häst direkt från box till spolspilta, utan kratsa hovarna först. Du är välkommen att använda klubbrummet på ridskolan. Tänk på att hålla ordning efter dig! För övrigt gäller det att bidra till en bra sammanhållning så vi kan ha roligt tillsammans och med våra hästar! 8

9 STALLRUTINER UPPSTALLNING Morgonfodring Börja med box 1 och 16 och gå uppåt i stallgången. Kom ihåg hästarna i boxarna i gamla lektionsstallet. Fordra hö först, sedan kraft. Ställ upp krafthinkarna på respektive plats. Du som behöver morgonfodra tidigare än av någon anledning övertar ansvaret för att fordra hela stallet. Meddela den som har jour i god tid så att ingen behöver komma i onödan Utsläpp Börja med att leda ut de hästarna till hagen längst bort och fyll på framåt. Se ev avvikelser på tavlan. Hjälm på. Sopa stallgång och bakom alla dörrar/spolspilta, foderkammare, trappan ner från loftet och övriga utrymmen. Tömning av soptunnorna, en i stallgången och en på loftet. Söndagar: Kratta gången på framsidan samt mellan stallarna och gödselcontainern Lunchfodring Ge lunchpåse till varje häst ute i hagarna i många högar så alla hästar får äta. Lägg högarna en bit ifrån varandra till de hästar som står två eller fler. Dela upp höet så att det blir en mer hög än antal hästar i hagen Insläpp Lägg in alla hästars middagsmat i boxarna. Börja leda in hästarna i hagarna längst fram och gå bakåt. Se ev avvikelser på tavlan. Hjälm på Kvällsfodring Börja med box 1 och 16 och gå uppåt i stallgången. Hö först och sedan krafft. Kom ihåg hästarna i boxarna i gamla lektionsstallet om det står några där. Vid frostrisk stängs dörrarna, annars ska de vara öppna. Se till att alla dörrarna till foderkammare och sadelkammare är låsta och kedjorna på vid dörrarna. Dubbelkolla så att alla boxdörrar är ordentligt stängda. Du som behöver rida/hantera din häst efter kvällsfordring kl 20,30 övertar också ansvaret för kvällsfordring av hela stallet. Meddela den som har jour i god tid så att ingen behöver komma i onödan GOD NATT! Släck efter dig. 9

10 TILLÄGGSTJÄNSTER Tilläggstjänster erbjuds från uppstallningsvärden enligt nedan. Bokning av dessa tjänster sker med två veckors framförhållning med brytdatum den 1:e respektive den 15:e varje månad. Fullservice Motionsridning Lindor och benskydd på eller av Grovfoder Kraftfoder Foderservice Vaktmästarservice Mockning Kvällsfodring av hela stallet Täcke av/på Tvättservice Hovslagar- och vaccinationsservice Aktuella priser aviseras på ridklubbens hemsida med gällande avtal för respektive tjänst. 10

AVTAL FÖR STALLPLATS

AVTAL FÖR STALLPLATS AVTAL FÖR STALLPLATS Följande avtal gäller för dig som disponerar stallplats på Arbor i Kiruna AB:s anläggning i Jukkasjärvi. Avtalet gäller så länge du disponerar stallplats eller till dess att annat

Läs mer

Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet.

Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Uppstallningsvärd: Stiernhööksgymnasiet Adress: Masvägen 5, 79532 Rättvik

Läs mer

Mellan hyrestagare : Namn: Adress & Postadress: Telefonnr:

Mellan hyrestagare : Namn: Adress & Postadress: Telefonnr: Mellan hyrestagare : Namn: Adress & Postadress: Telefonnr: och hyresvärden Hammarö Ryttarförening (HRF), organisationsnummer: 873200-8332 har följande kontrakt gällande stallplats i föreningens privatstall

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 011-660 95 www.aby-ridskola.se VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 1 (6) Välkommen till Stallgängsutbildningen Stallgänget För att underlätta för er som

Läs mer

Datum: 20 - - Uppstallningsavtal KORT UPPSÄGNINGSTID. Nordmalings Ridklubb (nedan kallad uppstallningsvärden)

Datum: 20 - - Uppstallningsavtal KORT UPPSÄGNINGSTID. Nordmalings Ridklubb (nedan kallad uppstallningsvärden) UPPSTALLNINGSAVTAL 1(6) Uppstallningsavtal KORT UPPSÄGNINGSTID Uppstallningsvärd: Nordmalings Ridklubb (nedan kallad uppstallningsvärden) Adress: Torsbäcken 14 Postnr/adress: 914 91 NORDMALING Bankgiro:

Läs mer

Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet.

Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Uppstallningsvärd: Stiernhööksgymnasiet Adress: Masvägen 5, 79532 Rättvik

Läs mer

Uppstallningsmanual. Denna manual är framtagen som en information och en hjälp för alla privatuppstallningar på Örebro Fältrittklubb.

Uppstallningsmanual. Denna manual är framtagen som en information och en hjälp för alla privatuppstallningar på Örebro Fältrittklubb. Uppstallningsmanual Denna manual är framtagen som en information och en hjälp för alla privatuppstallningar på Örebro Fältrittklubb. FÖREBILDER Hälsa på alla. För många ridskoleryttare är att ha en egen

Läs mer

Daterad PRIVATUPPSTALLNINGSINFORMATION Denna manual är framtagen som en information och en hjälp för alla privatuppstallningar på Alingsås

Daterad PRIVATUPPSTALLNINGSINFORMATION Denna manual är framtagen som en information och en hjälp för alla privatuppstallningar på Alingsås Daterad 2016-09-17 PRIVATUPPSTALLNINGSINFORMATION Denna manual är framtagen som en information och en hjälp för alla privatuppstallningar på Alingsås RS som bil. till uppstallningskontraktet. FÖREBILDER

Läs mer

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress:

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress: UPPSTALLNINGSAVTAL Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: UPPSTALLNINGSVÄRD Excellent Equestrian Sweden AB Orgnr: 559005-4705 BG: 695-3178 Lövhamra

Läs mer

Datum. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Elev: Häst: Härstamning: Kön, Födelseår, Ras: Registreringsnr, Passnr:

Datum. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Elev: Häst: Härstamning: Kön, Födelseår, Ras: Registreringsnr, Passnr: 1(12) Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Stiernhööksgymnasiet Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet Uppstallningsvärd: Stiernhööksgymnasiet Adress: Masvägen 5, 79532 Rättvik

Läs mer

UPPSTALLNINGSAVTAL. I avtalet regleras villkoren för uppstallning hos Värnamobygdens Ryttarförening. Hyresvärd Värnamobygdens Ryttarförening (VBR)

UPPSTALLNINGSAVTAL. I avtalet regleras villkoren för uppstallning hos Värnamobygdens Ryttarförening. Hyresvärd Värnamobygdens Ryttarförening (VBR) UPPSTALLNINGSAVTAL I avtalet regleras villkoren för uppstallning hos Värnamobygdens Ryttarförening Hyresvärd Värnamobygdens Ryttarförening (VBR) Box 238 331 22 Värnamo Tel 0370-122 25 Kontraktsägare/Hästägare

Läs mer

Hä stpolicy elevstället

Hä stpolicy elevstället 2015-06-18 rev. 2015-06-18 Sida 1 av 5 Hä stpolicy elevstället Innehåll Inledning... 2 Säkerhetsrutiner... 3 Personlig skyddsutrustning... 3 Ridning... 3 Körning, longering och tömkörning... 3 Reflexer...

Läs mer

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress:

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress: UPPSTALLNINGSAVTAL Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: UPPSTALLNINGSVÄRD Excellent Equestrian Sweden AB Orgnr: 559005-4705 BG: 695-3178 Adresss:

Läs mer

Uppstallningsavtal. och hyresgästen: Namn: Personnummer/org.nr. Adress: Postadress: Telefon: Mobil: E-post: Häst: Född: Kön: Ras: Härstamning:

Uppstallningsavtal. och hyresgästen: Namn: Personnummer/org.nr. Adress: Postadress: Telefon: Mobil: E-post: Häst: Född: Kön: Ras: Härstamning: Uppstallningsavtal Mellan Älmhult Linnébygdens Ridklubb (ÄLiRK) Org. nr: 829000-6546 Bockatorp 2 343 90 Älmhult Telefon: 0476-714 46 info@alirk.se www.alirk.se och hyresgästen: Namn: Personnummer/org.nr

Läs mer

Tillsvidareavtal för inackordering

Tillsvidareavtal för inackordering Tillsvidareavtal för inackordering Ursprungligt avtal tecknat år Botkyrka Ridsällskap (BRS) är en ideell förening som sedan 1967 bedriver ridverksamhet och ridskola på Skrevsta Gård. Stall, ridhus och

Läs mer

UPPSTALLNINGSAVTAL AVTALETS OMFATTNING

UPPSTALLNINGSAVTAL AVTALETS OMFATTNING UPPSTALLNINGSAVTAL Mellan undertecknade parter har idag träffats ett förstahandskontrakt för uppstallning av häst. (avtalet gäller även utan underteckning f. r. om första uppstallningsdagen). UPPSTALLNINGSVÄRD

Läs mer

AVTAL FÖR SOMMARBETE PÅ LÖVHAMRA

AVTAL FÖR SOMMARBETE PÅ LÖVHAMRA AVTAL FÖR SOMMARBETE PÅ LÖVHAMRA Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om sommarbete för häst enligt följande: UPPSTALLNINGSVÄRD Excellent Equestrian Sweden AB Orgnr: 559005-4705 BG:

Läs mer

Ristomta Gård Ristomta Gård, Sorunda Tel , Fax Postgiro

Ristomta Gård Ristomta Gård, Sorunda Tel , Fax Postgiro Hyreskontrakt Hyresgäst... Adress... Postnr och ort...... Telefon/mobil...... E-post... Hyresobjekt... Bilplats(er)... Annan plats (...)... Boxplats(er)... kvm Lager / Lokal Tidsperiod Från 20...-...-...

Läs mer

UPPSTALLNINGSAVTAL FÖR HÄST

UPPSTALLNINGSAVTAL FÖR HÄST . UPPSTALLNINGSAVTAL FÖR HÄST 1. Uppstallningsvärd Namn Swartlings Ridskola på Löttinge Gård HB Person-/Org. Nr 969700-5271 Adress Telefon mobil Löttingevägen 26 187 75 Täby 070-5701424 E-post: gsw@live.se

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Beskrivning av skötaruppgifter vid Uppsala Ponnyklubb (poängordning)

Beskrivning av skötaruppgifter vid Uppsala Ponnyklubb (poängordning) Beskrivning av skötaruppgifter vid Uppsala Ponnyklubb (poängordning) 1 poäng Putsa sköthästens träns och martingal/inspänning Ta en svamp i sadelkammaren och fukta den och ta på lite sadeltvål. Putsa tränset

Läs mer

Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna.

Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna. Fler hyresvärdar som erbjuder stallplatser finns i dokumentet med bostäder: Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna. Namn Ulrika

Läs mer

Policy hästskötsel och hantering Wången AB 2014-2015

Policy hästskötsel och hantering Wången AB 2014-2015 Policy hästskötsel och hantering Wången AB 2014-2015 Personlig skyddsutrustning och klädsel Personlig skyddsutrustning bärs vid respektive aktivitet Körning Hjälm, handskar, körglasögon Grövre skor som

Läs mer

Avtal och regler. För besökande av anläggningen

Avtal och regler. För besökande av anläggningen Avtal och regler För besökande av anläggningen AVTAL Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal av nyttjande av anläggningen enligt följande: ANLÄGGNINGSVÄRD: Qvarnhem Countrylife & Quarters

Läs mer

Hä stpolicy elevstället

Hä stpolicy elevstället 2014-06-26 Sida 1 av 5 Hä stpolicy elevstället Välkommen till Lillerudsgymnasiets elevstall! Vi är många som ska samsas i stallet med våra hästar. Vi har därför en policy för hästhållningen i vårt elevstall.

Läs mer

Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna.

Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna. Östra gårdstånga 707 3 km från kungsgården Hyra per box och månad: 2000 Spån, hö, in/utsläpp, morgon och kvälls fodring, belyst paddok, bete, vindskydd Marlene Kastlund Telefon: 070-2416207 marlenefriberg@yahoo.se

Läs mer

Stallpolicy HÄSTHÅLLNING. Välkommen till Strömstad Ridklubb

Stallpolicy HÄSTHÅLLNING. Välkommen till Strömstad Ridklubb Stallpolicy HÄSTHÅLLNING Välkommen till Strömstad Ridklubb Stallpolicy HÄSTHÅLLNING Strömstad Ridklubb Policy gällande hästhållning är viktigt ur flera aspekter. Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande

Läs mer

Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap

Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap Vem gör vad? Enskede Ridskola Hästar Ridinstruktörer Stallpersonal Anläggning & utrustning Allt som krävs för att erbjuda och genomföra ridlektioner

Läs mer

Förebyggande säkerhetsarbete Säkerhetsregler Sollentuna Ridklubb

Förebyggande säkerhetsarbete Säkerhetsregler Sollentuna Ridklubb Förebyggande säkerhetsarbete Säkerhetsregler Sollentuna Ridklubb 1. Allmänt För trivselns skull och för allas säkerhet är det mycket viktigt att du följer de regler, rutiner och policys som gäller på Sollentuna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. 2. 1 3. 2 4. 5. 6. TRS

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. 2. 1 3. 2 4. 5. 6. TRS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Uppstallningsavtal 2. Uppstallningsvillkor Bilaga 1 3. Prislista Bilaga 2 4. Checklista för ny uppstallad 5. Organisationsmodell 6. TRS ordningsregler 7. Brandskydd 8. Tillbud-

Läs mer

Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut.

Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut. Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut. Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DALBY RYTTARFÖRENING & VASAHOLMS RIDSKOLA

VÄLKOMMEN TILL DALBY RYTTARFÖRENING & VASAHOLMS RIDSKOLA VÄLKOMMEN TILL DALBY RYTTARFÖRENING & VASAHOLMS RIDSKOLA I lilla stallet bor: A-ponny: Bonnie B-ponny: Lady, Kryddan, Ranja, Millan C-ponny: Samba, Skipper, Muscot D-ponny: Flora, Miss Häst: Jagaar Alla

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

SRG:s policy för HÄSTHÅLLNING

SRG:s policy för HÄSTHÅLLNING SRG:s policy för HÄSTHÅLLNING Policy gällande hästhållning är viktigt ur flera aspekter. Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum och lösa arbetsuppgifterna på ett sätt som är säkert

Läs mer

Grimstad Guiden. Ett litet verktyg för vilka regler, rutiner och värderingar vi har när vi spenderar vår tid i stallet med våra kära hästar!

Grimstad Guiden. Ett litet verktyg för vilka regler, rutiner och värderingar vi har när vi spenderar vår tid i stallet med våra kära hästar! Grimstad Guiden Ett litet verktyg för vilka regler, rutiner och värderingar vi har när vi spenderar vår tid i stallet med våra kära hästar! Ägarförhållanden och kontakt Grimstad Gård ägs av Bertil och

Läs mer

2015-07-01. Postadress: Berga naturbruksgymnasium 13791 VÄSTERHANINGE E-postadress: info.berga@sll.se Fax: 08-50066099

2015-07-01. Postadress: Berga naturbruksgymnasium 13791 VÄSTERHANINGE E-postadress: info.berga@sll.se Fax: 08-50066099 VÄLKOMMEN TILL BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM! Här kommer lite information från oss på Berga. För vårt fortsatta arbete behöver vi så snabbt som möjligt, dock senast måndagen den 13 juli, att du fyller i följande

Läs mer

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer

Hej alla medlemmar! Här kommer del 2 av höstens föreningsbrev, vi han tyvärr inte få med allt i förra brevet.

Hej alla medlemmar! Här kommer del 2 av höstens föreningsbrev, vi han tyvärr inte få med allt i förra brevet. Hej alla medlemmar! Här kommer del 2 av höstens föreningsbrev, vi han tyvärr inte få med allt i förra brevet. Tack alla medlemmar för hjälpen med att sälja Lindvalls korvlåda, vi sålde totalt 169 lådor

Läs mer

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresvärd Edelviks folkhögskola Skellefteåvägen 1 937 32 Burträsk Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs:.... 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Har du behov av att vara i stallet andra tider prata med personal eller jouransvarig så du kan ta fodringen och öppna/stänga stallet.

Har du behov av att vara i stallet andra tider prata med personal eller jouransvarig så du kan ta fodringen och öppna/stänga stallet. UPPSTALLNINGS INFORMATION STALLETS ÖPPETTIDER: MÅN-TORS (7 )8-21.30, FRE (7 )8-21 HELG: 8-20 Har du behov av att vara i stallet andra tider prata med personal eller jouransvarig så du kan ta fodringen

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Sommaraktiviteter 2010

Sommaraktiviteter 2010 Sommaraktiviteter 2010 Bodens Ridklubb Bodens Ridkubb anordnar följande aktiviteter under sommaren 2010 1.) Träningsläger dagtid 21-24 juni 2.) Extralektion häst och ponny (kvällstid) 21-24 juni 3.) Helpensionsläger

Läs mer

Välkommen till Svenska Mästerskapen 2015

Välkommen till Svenska Mästerskapen 2015 Välkommen till Svenska Mästerskapen 2015 Vi önskar alla ryttare och hästar varmt välkomna till årets Svenska Mästerskap! Vi hoppas och ser fram emot fina och sportsliga tävlingar med härlig stämning och

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring FD 13-04 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum 2013-05-10 Bilagor - Handläggare Revision A Datum för revisionsändring 2015-01-14 Sidor 4 Sändlista Leksands ridklubb Att vara medlem i LRK 2015-01-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva hästhållning

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva hästhållning Munkedals kommun Miljö- och bygg och kontoret Ansökan om tillstånd enligt 16 djurskyddslagen 1988:534 Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva hästhållning Ansökan om tillstånd

Läs mer

Till styrelsen för Lurbo Ridklubb och styrelsen för Uppsala Ridcenter

Till styrelsen för Lurbo Ridklubb och styrelsen för Uppsala Ridcenter Till styrelsen för Lurbo Ridklubb och styrelsen för Uppsala Ridcenter Inför klubbens årsmöte 2014 så motionerade jag om tillgänglighet till RC:s ridhus och avgifter för anläggningskortet. Hur blev det

Läs mer

Plugghäfte Barnmärken

Plugghäfte Barnmärken Plugghäfte Barnmärken Förberedande häfte inför märkestagning av märkena Vita Hästen Guld Hästen Vita Hästen Gula Hästen Brons Hästen Silver Hästen Guld Hästen Barnmärken Innehåll Sida Översikt och krav

Läs mer

Brostugan - Kanot Cafe AB

Brostugan - Kanot Cafe AB Brostugan - Kanot Cafe AB 1 Parter Båtägare (fylls i av båtägaren) Namn:... Pers. nr:... Gatuadress:... Postnr o adress:... Telefon:... E-mail:... Nedan benämnd Båtplatsinnehavaren Finns flera ägare till

Läs mer

STALLRUTINER VADA PRÄSTGÅRD

STALLRUTINER VADA PRÄSTGÅRD STALLRUTINER VADA PRÄSTGÅRD DAGLIGA RUTINER 07:00 Morgonfodring Täcken Temp/visitering/rykt anteckna i stalljournal 08:00 Utsläpp i hagar Fyll på vatten i hagar Mockning Torka ur/kontrollera vattenkoppar

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Manual för privatryttare

Manual för privatryttare MANUAL PRIVATRYTTARE 1 (6) Manual för privatryttare Denna manual är framtagen för att ge information till de privatryttare som använder Tyresö Ryttarförenings ridhus och utebana. Bakomliggande ramar för

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 1. Upplysningar Detta avtal gäller upplåtelse(uthyrning) av en bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller ett rum i någon av dessa. För dessa är Lag (2012:978) om

Läs mer

från 4 år och med ridvana minst 1 termin

från 4 år och med ridvana minst 1 termin från 4 år och med ridvana minst 1 termin TID Onsdag-fredag 3-6 december, kl. 17.00 18.15 Lördag unik riddaruppvisning i Uppsala, tid anslås senare. UPPLÄGG På onsdagen kommer ni att rida tillsammans med

Läs mer

Märke 2. Käftgrop. Kindkjedjegrop

Märke 2. Käftgrop. Kindkjedjegrop Märke 2 Huvudeds delar Mungipa Nosrygg Näsborre Mun Underläpp Haka Käftgrop Kindkjedjegrop Ganasch Skoning Skorna spikas fast i hoven med spikar som kallas sömmar. Man kan se huvuden på dem här. (6 st)

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

KURSHANDLEDNING TRAVKURS FÖR STJÄRNKUSK DEL 2

KURSHANDLEDNING TRAVKURS FÖR STJÄRNKUSK DEL 2 KURSHANDLEDNING TRAVKURS FÖR STJÄRNKUSK DEL 2 Kurslängd 22 lektioner á 2 timmar. Kursmaterial Travkurs för vuxna steg 1 och Travkurs för vuxna steg 2 Teoriprov Checklista för praktiska moment Affischer

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

Ridpriser för höstterminen 2015 med arbetsrabatt (900 kr) avdragen: 100% 90% 75%

Ridpriser för höstterminen 2015 med arbetsrabatt (900 kr) avdragen: 100% 90% 75% ! FAKTURA Välkommen till höstterminen. Lektionerna börjar måndag 10 augusti och sista lektionsdagen för terminen blir söndag 20 december. Inga lektioner under höstlov då är det andra aktiviteter istället.

Läs mer

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro.

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Stallet hästens hem I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Ett stall är i sig inget måste för

Läs mer

OBS! Några grupper har flyttat tid ca 20 minuter var noga med att kolla i HM när just din grupp börjar.

OBS! Några grupper har flyttat tid ca 20 minuter var noga med att kolla i HM när just din grupp börjar. Nyhetsbrev 10 2016-08-13 Hej! Här kommer det sista nyhetsbrevet innan terminsstart. Lite senare än tänkt, men här på Smedstad har det varit fullt ös med allt som skall fixas inför starten. Personalen har

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Framtid har det stora nöjet att hälsa er alla hjärtligt välkomna till vår numera traditionella Tölttävling.

Framtid har det stora nöjet att hälsa er alla hjärtligt välkomna till vår numera traditionella Tölttävling. RYTTARBREV FRAMTIIDS TÖLTTÄVLIING 11 MAJ 20110 Framtid har det stora nöjet att hälsa er alla hjärtligt välkomna till vår numera traditionella Tölttävling. För att alla som ska tävla ska kunna komma redan

Läs mer

HYRESAVTAL Inneboende

HYRESAVTAL Inneboende Sid 1(5) HYRESAVTAL Inneboende Datum Kontraktsnummer Förstahandshyresgäst(er) hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er)

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER Teknisk service/miljöenheten 1(6) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning Skickas till: Teknisk service/miljöenheten Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar. Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring. Org.nr 820412-8964. Betongvägen 26, 973 45,Luleå

Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar. Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring. Org.nr 820412-8964. Betongvägen 26, 973 45,Luleå Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring Org.nr 820412-8964 Betongvägen 26, 973 45,Luleå Mail: camilla@imas.nu Telefon:070-379 36 80 Kontrakt Imas Hunddagis

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

Kurser i Parelli Natural Horsemanship sommarhalvåret 2016

Kurser i Parelli Natural Horsemanship sommarhalvåret 2016 Kurser i Parelli sommarhalvåret 2016 Maj Börja med Parelli 30 april-1 maj Vill du få en ännu bättre relation med din häst? Vill du känna dig säker i hanteringen av din häst? Vill du förbereda din unghäst

Läs mer

Informationsdokument och förhållningsregler för BRF Eksgårdens medlemmar gentemot driftsbolaget vid Eksgården Krog & Rum.

Informationsdokument och förhållningsregler för BRF Eksgårdens medlemmar gentemot driftsbolaget vid Eksgården Krog & Rum. Informationsdokument och förhållningsregler för BRF Eksgårdens medlemmar gentemot driftsbolaget vid Eksgården Krog & Rum. Vi i driftsbolaget vill samarbeta nära er som bostadsrättsinnehavare för att tillsammans

Läs mer

Askims Fältrittklubb AFRK

Askims Fältrittklubb AFRK Välkommen till Askims Fältrittklubb AFRK Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem. Spara detta informationshäfte! Det innehåller viktig information om klubben och anläggningen.

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

Motion till TRF årsmöte 2015 angående stadgar; Paragraf 1, Ändamål. Förslag på hur stadgar för TRF skulle kunna vara skrivna

Motion till TRF årsmöte 2015 angående stadgar; Paragraf 1, Ändamål. Förslag på hur stadgar för TRF skulle kunna vara skrivna Motion till TRF årsmöte 2015 angående stadgar; Paragraf 1, Ändamål I Tyresö Ryttarförenings stadgar, i paragraf 1 om föreningens ändamål, sägs att föreningen skall främja ridning enligt SvRF:s stadgar

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på anläggningen.

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Stallnytt Information m.m. för dig som är medlem i BRK

Stallnytt Information m.m. för dig som är medlem i BRK Stallnytt Information m.m. för dig som är medlem i BRK Nummer 4 2008 INNEHÅLL.................. Sidan Rapport från ridskolan............ 2 Vikarie i vår.................. 2 Hyra häst i jul..................

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

DALBY RYTTARFÖRENING hälsar VÄLKOMMEN TILL VÅRTERMINEN 2017 på VASAHOLMS RIDSKOLA

DALBY RYTTARFÖRENING hälsar VÄLKOMMEN TILL VÅRTERMINEN 2017 på VASAHOLMS RIDSKOLA DALBY RYTTARFÖRENING hälsar VÄLKOMMEN TILL VÅRTERMINEN 2017 på VASAHOLMS RIDSKOLA Ridskolan ligger vid väg 11 mellan Dalby-Veberöd. Vänd in vid skylt Torna Hällestad och följ skyltning mot ridskolan. När

Läs mer

Hjärtligt välkomna till Södertälje Ridklubbs Elithoppning Häst!

Hjärtligt välkomna till Södertälje Ridklubbs Elithoppning Häst! Meddelande till Ryttare vid Södertälje Ridklubbs Elit Nationella Hopptävlingar med Volkswagen Grand Prix och Swedish Riders Trophy 10 13 oktober 2013. Hjärtligt välkomna till Södertälje Ridklubbs Elithoppning

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

Jag ringde upp Lars Östrell som har hand om polishästarna här i Malmö och ställde några frågor om polishästar och hur de jobbar.

Jag ringde upp Lars Östrell som har hand om polishästarna här i Malmö och ställde några frågor om polishästar och hur de jobbar. PROJEKT POLISEN: Polisrytteriet, del 1 Jag ringde upp Lars Östrell som har hand om polishästarna här i Malmö och ställde några frågor om polishästar och hur de jobbar. Hur gamla är hästarna? De är mellan

Läs mer

Kurser i Parelli Natural Horsemanship sommarhalvåret 2015

Kurser i Parelli Natural Horsemanship sommarhalvåret 2015 Kurser i Parelli Natural sommarhalvåret April Börja med Parelli Natural 11-12 april Kursbeskrivning Vill du få en ännu bättre relation med din häst? Vill du känna dig säker i hanteringen av din häst? Vill

Läs mer

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK Leksands Ridklubb Att vara medlem i LRK Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Förmåner 1 2.1 Medlemstidningen Häst & Ryttare 1 2.2 Olycksfallsförsäkring 1 2.3 Delta i aktiviteter 1 2.4 Nyttja anläggningen

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Anteckningar från hästägarmöte

Anteckningar från hästägarmöte Anteckningar från hästägarmöte 130507 Närvarande För kännedom till Henrik Blom, Lotten Blom, Anna Kemi, Eva Tavér, Ulf Kauppila, Carina Kauppila, Moa Kauppila, Pia Brynefall, Inga-Maria Stoor, Elina Lindmark,

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS 2013-11-25 KBS MEDLEM Bokningsavgift 400:- 500:- Hyra 600:- 4000:- Deposition 1000:- 2000:- TOTALT 2000:- 6500:- Återbetalas efter godk. avsyning 1000:- 2000: EJ

Läs mer

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten BOSTADSRÄTTSHAVARE/HYRESVÄRD: Kontaktperson Tel nr dagtid ANDRAHANDSHYRESGÄST 1: ANDRAHANDSHYRESGÄST

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Framtid har det stora nöjet att hälsa er alla hjärtligt välkomna till Framtids Klubbmästerskap 2010. VÄGBESKRIVNING

Framtid har det stora nöjet att hälsa er alla hjärtligt välkomna till Framtids Klubbmästerskap 2010. VÄGBESKRIVNING RYTTARBREV FRAMTIIDS KLLUBBMÄSTERSKAPP 1111--112 SEPPTEMBER 20110 Framtid har det stora nöjet att hälsa er alla hjärtligt välkomna till Framtids Klubbmästerskap 2010. VÄGBESKRIVNING Vägbeskrivning samt

Läs mer