Genom detta avtal har idag på nedanstående villkor avtal träffats om uppstallning av häst i Bockatorp. Namn:.. Personnummer/org.nr... Adress:.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genom detta avtal har idag på nedanstående villkor avtal träffats om uppstallning av häst i Bockatorp. Namn:.. Personnummer/org.nr... Adress:."

Transkript

1 UPPSTALLNINGSAVTAL Bockatorp Genom detta avtal har idag på nedanstående villkor avtal träffats om uppstallning av häst i Bockatorp. PARTER Upplåtare (nedan Upplåtaren) Älmhult Linnébygdens Ridklubb Org.nr Bockatorp Älmhult Tel Hästägare eller i förekommande fall fodervärden (nedan Hyresgästen) Namn: Personnummer/org.nr... Adress:. Telefon: e-postadress: Häst (nedan Hästen) Namn:.. Födelseår Registreringsnummer/passnr:. Kön:.... Ras:.... Kännetecken: 1

2 1 AVTALETS GRUNDOMFATTNING Genom detta avtal äger Hyresgästen rätt att stalla upp Hästen. Upplåtaren äger rätt att fördela tillgängliga boxplatser. Kallhyra; I avtalet ingår stallplats med tillhörande utrymme i sadelkammare, loftförvaring av kraftfoder, tillgång till spolspilta, tillgång till rasthagar samt spån (½ kärra per dag)och möjlighet till förvaring av eget grovfoder ( i mån av plats). Avtalet innefattar el, vatten, normalt underhåll samt renovering/förbättring av stallet. Stängsling sköts av upplåtaren. Hantering/tömning av gödsel ombesörjes av upplåtaren. Betesmark kan ej erbjudas inom anläggningen. Hagfördelning görs i samförstånd mellan upplåtaren och de uppstallade. Upplåtaren äger rätt att finalt besluta. I avtalet ingår även material i form av grepar, kärror, hag/stängslingsmaterial. Boxplatser att disponera för uthyrning är de 16 i uthyrningsstallet, samt de 4 boxar som finns i utbyggnad på den äldsta stallbyggnaden. Normalt underhåll av boxar, inredning, och hagar ingår i avtalets grundomfattning. Hästägaren står för skador som uppstått eller orsakats av innehavare/häst. Service; I avtalet ingår morgonutfodring, utsläpp i rasthage, lunchfodring samt insläpp på eftermiddagen inkl. middagsutfodring, vardagar måndag fredag exkluderat röda dagar. Sopning av stallgång ingår. Hyresgästen ansvarar för att mäta upp, förbereda och sätta fram fodergivorna (grovfoder och kraftfoder) till morgon, lunch, middag och kväll. Alla påsar/burkar skall vara tydligt namnade med hästens namn. Grovfoder kan antingen köpas via upplåtaren (hösilage) baserat på antal kilon din häst behöver, samköpas via de uppstallade (hö), eller ordnas av resp hästägare själv (förvaring i mån av plats i gamla stallets spiltor). 2 AVGIFT Hyran betalas 12 månader om året och avser avtalets grundomfattning i sin helhet; Kallhyra 500kr, Spån 300kr, Service 900kr, TOTALT 1700kr För juli/ augusti betalas ovan, med halv servicekostnad. Dvs 1250kr/månad då service inte erbjuds under totalt 4 veckor vid semesterperiod. Stallet stängs för tvätt/målning och nationella tävlingar 20/7 20/8 ca. Information om exakta datum anges i god tid. Uppstallningskostnaden faktureras och betalas till klubbens bankgiro, konto nr Uppstallningskostnaden skall vara förutbetald månadsvis. 3 HÄSTENS SKICK Hyresgästen garanterar att hästen är fullt frisk och att hästen under de senaste 3 veckorna ej uppvisat symptom på smittsam sjukdom eller under de senaste 3 veckorna såvitt känt är ej heller varit uppstallad bland hästar där smittsam sjukdom förekommit. Gäller även vid återkomst efter exv sommarbete. Hyresgästen är skyldig att ombesörja att hästen har fullt vaccinationsskydd. Vaccinationsintyg skall uppvisas före tillträde till anläggningen/stallplats. Vid anmodan ska pass kunna visas upp. Hästen ska också vara fullt hanterbar för personal och övriga uppstallade. Om hästen inte är fullt hanterbar får hyresgästen själv sköta hästens tills den är det enligt stallets rutiner. Avmaskning sker minst enligt upplåtarens regelverk för avmaskning, som är avstämd med veterinär expertis. Upplåtaren bokar och tillhandahåller avmaskningsmedel, kostnaden läggs 2

3 på kommande faktura till Hyresgästen. Hyresgästen förbinder sig att avmaska enligt upplåtarens tidplan. Hästen har i övrigt följande egenskaper vilka kan ha betydelse för uppstallningen.. 4 UPPLÅTARENS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER - Upplåtaren skall följa Svenska Ridsportförbundets - vid var tid gällande regler för god hästhållning. - Upplåtaren skall inneha sedvanliga försäkringar, såsom t ex brand- och ansvarsförsäkring. - Upplåtaren äger rätt att flytta Hästen till annan plats inom stallet i samförstånd med hyresgästen. - Upplåtaren äger rätt att utan Hyresgästens medgivande och på dennes bekostnad tillkalla veterinär när denne anser så vara nödvändigt. 5 HYRESGÄSTENS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER Hyresgästen förbinder sig att följa de regler som Upplåtaren från tid till annan uppställer för vistelse inom anläggningen, exv medlemsavgift. Hyresgästen skall även tillse att personer som med Hyresgästens tillåtelse vistas inom anläggningen följer de regler och policies som Upplåtaren uppställer, ex Drog och mobbingpolicy, Ridhusregler och Älmhult Linnébygdens Policy. Samt instruktioner för att undvika smitta eller uppkommen smitta. Hyresgästen förbinder sig att delta i stallstädning/tvätt, målning och hagdag, totalt 3 dagar per år. Datum kommuniceras i god tid av upplåtaren. Frånvaro hanteras i första hand genom att hyresgästen själv ser till att ersättare finns på plats. I annat fall faktureras 500kr/dag för försummelse. 6 ANSVARSFRÅGOR Upplåtaren ansvarar endast för skador på Hyresgästens egendom om Upplåtaren eller annan person som denne svarar för har orsakat skadan uppsåtligen eller genom oaktsamhet. Hyresgästen ansvarar för skador på Upplåtarens egendom i de fall där Hyresgästen orsakat skadan uppsåtligen eller genom oaktsamhet. 7 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET M.M. Hyresgästen äger ej rätt att utan Upplåtarens medgivande, - överlåta avtalet, - själv hyra ut sina rättigheter enligt avtalet, - nyttja sina rättigheter enligt avtalet med någon annan häst än Hästen 8 AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID För de fall att Hyresgästen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat felaktiga uppgifter av väsentlig betydelse för Upplåtaren under 3 (Hästens skick) eller om Hyresgästen bryter mot bestämmelserna i 7 (Överlåtelse av avtalet m.m.) äger Upplåtaren rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande. Upplåtaren äger också rätt att säga upp Hyresgästen om denne inte rättar sig efter övrigt innehåll i detta avtal. Upplåtaren äger också rätt att säga upp Hyresgästen om denne inte följer gällande ordningsregler och policies. 9 ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER 3

4 - om Hyresgästen tillfälligtvis under en begränsad tidsperiod - saknar häst men önskar ha sin box kvar skall Hyresgästen i övrigt fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal. - Hyresgästen ansvarar för att, själv liksom annan person som nyttjar Hästen är medlem i Älmhult Linnébygdens Ridklubb. - Hyresgästen ansvarar för att själv eller annan person som nyttjar Hästen innehar anläggningskort. - Hyresgästen är skyldig att hålla sig informerad om det regelverk som gäller enligt 5 (dvs följa de regler som Upplåtaren ställer) - Hyresgästen skall upplåta sin box för stallstädning/tvätt/torkning/målning/torkning samt tävlingsuppstallning vid klubbens årliga flerdagarstävlingar, sommartid under max 3 veckor. Veckorna avgörs av när flerdagarstävlingen infaller, och meddelas av Upplåtaren i god tid.. Hyresgästen förbinder sig att delta i årlig städning enligt upplåtarens planering. - Upplåtaren har panträtt i Hästen för Hyresgästens rätta fullgörande av sina åligganden enligt detta avtal, bl.a. innebärande att Hästen ej får avflyttas från anläggningen förrän Hyresgästens samtliga skulder till Upplåtaren är till fullo reglerade. - Upplåtaren schemalägger alla jourer; kvällar/helger/röda dagar. Detta för att maximera synergierna mellan personalens schemaläggning och hyresgästernas behov. 10 AVTALETS INNEHÅLL OCH TOLKNING Ändringar i avtalet som gjorts för hand av upplåtaren såväl tillägg som strykningar gäller före tryckt text. Avtalets indelning i stycken och åsättande av rubriker skall ej påverka avtalets tolkning. 11 AVTALSTID Detta avtal gäller from och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av en (1) månad. I händelse av eventuell avgiftshöjning, inom detta avtal, är Upplåtaren skyldig att avisera Hyresgästen om detta med en (1) månads varsel. Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilket parterna tagit var sitt. Bockatorp den. Upplåtaren Hyresgästen.. Älmhult Linnébygdens Ridklubb gnm av ÄLiRK bemyndigad person Som bilaga till detta avtal finns: Övrig viktig information Stallrutiner Tilläggstjänster 4

5 ÖVRIG VIKTIG INFORMATION Ridbanor och ridhus Det finns två ridhus, Stora Ridhuset och IKEA-hallen. Det stora ridhuset, ridbanemått 60x22m. IKEA-hallen har mått 20x40m. Sedan 2012 finns ett nyanlagt underlag i form av fibersand på två av utebanorna. Den stora tävlingsbanans yta är 4700 m2 och framridningsbanans yta 2500m2. Utöver detta finns en paddock, ca 20x60m2, med grusunderlag och vitt plaststaket. Utebanorna underhålls under den tid de kan användas för ridning, förutom under ca fyra veckor när personalens sommarsemester infaller. Ridhusen harvas kontinuerligt av personalen som ansvarar för banornas skick. Ridhusens bokningar finns på hemsidan, regeln är att ridskolan har företräde. Alla som använder anläggningen måste vara medlemmar och ha ett anläggningskort. Kostnaden för detta anges på hemsidan Mockning av alla banor åligger ryttaren vid varje specifikt tillfälle. Vid upprepat åsidosättande av denna regel, riskerar ryttaren avstängning från anläggningen i 1 månad. Inflytt För att du lättare ska lära dig hur stallet fungerar så finns av upplåtaren utsedd person på plats när du kommer till stallet. Hon/han visar dig hur fläktar, elstängsel, fodring mm. fungerar. Första utsläppet, upplåtaren och dina stall/hag kompisar vill att du är med första gången din häst släpps ut i hagen. Stallråd Det finns ett stallråd som hästägarna själva ansvarar för. De ser till att det fungerar i stallet. Föräldrar Det är vanligt med minderåriga i stallet och i stallet finns arbetsuppgifter som inte är så lätta för barn och ungdomar att klara av. Föräldrar har ansvaret att rycka in och hjälpa till när det är dags för tvättning/målning etc. Föräldrarna har också det yttersta ansvaret för att den minderåriga hyresgästen sköter sin häst och sina sysslor. Som förälder ska du också närvara när ditt barn har jour, om barnet är under 18 år. Vissa hästar kan inte komma till Bockatorp Hästarna i Bockatorp vistas ute ca 6 timmar om dagen och då endast i mindre rasthagar. Därför behöver hästarna mer motion. En häst som inte har tillräcklig utevistelse och rejäla ytor att röra sig på blir lätt uttråkad och mår i längden inte bra. Hästar som inte rids eller på annat sätt jobbas har det därför bättre i andra stall än hos oss. En vilodag per vecka är inget en häst far illa av och självklart inget vi motsätter oss. Hingstar Vi är tvingade att tacka nej till hingstar på anläggningen. En hingst ställer större krav på stall och hagar än vad vi kan leva upp till, och vi har inga möjligheter att ta emot dem. 5

6 Krubbitare och vävare Krubbitare och vävare tillåts att komma in i privatstallet om ägaren är beredd att arbeta för att hästen/ponnyn skall uppnå ett bättre beteende. För vävare gäller att boxen skall gå att avskärma. Hö, kraftfoder Det är en självklarhet att en häst ska ha sitt kraftfoder varje dag! Du laddar själv dina kraftfoderspannar, tre per dag, morgon, middag och kväll. Spannar/burkar för kraftfoder skall vara med lock och av sådan storlek att man får in dem i utfodringshålet i boxen. Har du kraftigt dragit ned på fodret till din häst, exempelvis på grund av ordinerad boxvila, lägg istället en morot eller ett äpple i spannen. Hos oss ska ingen häst se fodervagnen passera utan att den får något! Tänk på att anpassa foderstaten vid exv konvalescens eller beroende på hur aktivt hästen arbetas. Förvaring Du förvarar ditt kraftfoder i egna tunnor med lock uppe på logen. Har du inte öppnat din fodersäck går det bra att ha den liggande jämte din tunna. Boxen skall mockas varje dag. Likaså ska din häst ha gott om strö i boxen för att undvika liggsår. Cement är inte trevligt att ligga på. Du är inte tillåten att, ens för någon enstaka dag, flytta över din häst till någon annan box utan att först pratat med upplåtaren. Stallgången ska sopas varje dag! Eftersom damm inte är bra för hästarna ska det inte sopas när hästarna står inne. Ett stall som inte hålls rent blir ett trist ställe för både hästar och människor. Detta är inte något gott exempel på bra hästhållning. Du får endast binda upp din häst i de uppsatta bindanordningarna. Givetvis sopar du upp i stallgången när du t ex kratsat hovar eller ryckt manen. Spolspiltan, här blir det lätt stopp i avloppet om den används till ryktspilta. Därför får du endast använda den till att spola av/tvätta hästen. Efter att du använt spiltan gör du rent efter dig. Avlopp klarar inte heller sköljvattnet från betforspannar. Töm det därför i gödselcontainern. Sadelkammare, vi har tre stycken sadelkammare. Den ena använder vi enbart till våra sadlar, och i de andra har vi en garderob per box/häst. För att skydda oss mot stölder håller vi låst i de här utrymmena och alla har rätt till egna nycklar som kvitteras ut hos Upplåtaren Gödseln tippar vi i en container som regelbundet töms. Gödsel som hamnar utanför containern hjälps vi åt att slänga i - då får vi det rent och snyggt även utanför stallet. Visa ansvar och håll koll så det rensas upp också runt containern! Storstädning och målning För att vi ska ha ett fräscht stall högtryckstvättar vi det varje sommar och städar samtidigt upp i andra utrymmen. Efter att smutsen kommit bort brukar det behöva målas lite här och var. Färgen betalar hyresvärden. Alla ska delta i arbetet, om du inte kan, fixa ersättare! Planering och information ges av Upplåtaren. 6

7 Oops, det gick sönder Du lagar själv de skador som du eller din häst orsakar. Materialet som går åt inhandlar du själv. Du kan ta hjälp av upplåtaren för reparationer mot avgift. Din box ska lagas på ett snyggt sätt för att undvika att stallet förvandlas till ett lapptäcke. Det betyder att du ska använda samma färg att måla med, att du ska använda samma sorts virke osv. Hyresvärden ansvarar för underhåll som orsakas av normalt slitage. Säkerhet Exempel på god ordning är att endast grimma och grimskaft hängs utanför varje box, och att stallgången ska vara så fri från saker som möjligt. Ett täcke är OK att ha framme. Lämna aldrig en uppbunden häst i stallgången utan tillsyn! Ha koll på dina egna saker. Häng upp, lås in saker som inte används. Ha inte fler saker framme än de du för stunden använder. Ingenting förvaras på golvet. Sjukvård Blir din häst sjuk är du enligt lag skyldig att utan dröjsmål se till att den får veterinärvård. Det är många hästar i samma stall och sjukdomar som kanske smittar ska tas hand om fort. Det är också din skyldighet att ge hästen den vård som veterinären anvisar. Utevistelse Det finns rasthagar för privathästarna. En häst som står inne i box dygnet runt är ingen lycklig häst. Därför ska alla hästar vistas ute varje dag, om inte veterinär rekommenderat annat. Innevistelse pga. tex. tävling, väldigt dåligt väder, besök av veterinär mm. får självklart förekomma. Tillgång finns även till liten sjukhage för att din sjuka häst ska kunna vistas ute i friska luften. Flocken är viktigt för hästarna, de hästar som går tillsammans skall också fungera ihop. Många omflyttningar i hagarna oroar flocken och ökar olycksrisken. Var och när kan jag rida? Ridbanor och ridhus är i första hand till för ridskolan. På hemsidan kan du läsa om när ridhusen är lediga respektive bokade för olika aktiviteter. Medlems- och anläggningskort Vi fakturerar medlemsavgift och anläggningskort till klubben när du stallar upp i Bockatorp. För minderåriga hyresgäster ser klubben att föräldrarna är medlemmar eftersom det är de som har det yttersta ansvaret. Anläggningskortet ger dig rätt att nyttja ridbanor och ridhus, pengarna används för att underhålla dessa. är personligt och låter du någon annan rida din häst på anläggningen är det ditt ansvar att se till att den ryttaren har löst både medlems- och anläggningskort. Ridbanor Du har rätt att utnyttja klubbens ridbanor/ridhus förutsatt att lektioner inte pågår. Det hårda underlaget på vintern gör att efterfrågan på att vara i ridhusen ökar. Vissa dagar och tider kan det vara riktigt trångt, och det ställer krav på hänsyn mot varandra. 7

8 Viktigt är också att tänka på att inte rida så nära utanför ridhuset att grus stänker upp på väggarna. Smattret mot plåten oroar och skrämmer hästarna som är där inne. Tänk på att alltid mocka efter dig, både på ridbanorna och på väg till och från. Ridning utanför anläggningen Rider du ut så gäller Allmänna bestämmelser för ridning i skog och mark. Fråga upplåtaren eller dina stallkompisar om lämpliga ridvägar. Tänk också på att du representerar vår klubb, och att det ställer extra krav på ett bra uppträdande! Trivselregler Du använder de förvaringsutrymmen du är tilldelad, alltså inga saker, täcken el dyl på tomma boxar el i tomma skåp. De saker du inte får plats med får du förvara hemma. Man sopar efter sin häst när man stått i stallgång eller i spolspilta och håller rent och snyggt kring sin box och i gemensamma utrymmen. Mathinkar m.m ska inte rengöras på toaletten eller i spolspiltan, till detta får man använda slangen utanför stallet på framsidan. Handdukar som finns på toaletten är inte till för rengöring av häst el saker. Spolspiltan får endast användas för att spola/tvätta av din häst. Ingen uppställning, hovkratsning eller tömning av foder och vattenhinkar görs i spolspiltan. Ta aldrig din häst direkt från box till spolspilta, utan kratsa hovarna först. Du är välkommen att använda klubbrummet på ridskolan. Tänk på att hålla ordning efter dig! För övrigt gäller det att bidra till en bra sammanhållning så vi kan ha roligt tillsammans och med våra hästar! 8

9 STALLRUTINER UPPSTALLNING Morgonfodring Börja med box 1 och 16 och gå uppåt i stallgången. Kom ihåg hästarna i boxarna i gamla lektionsstallet. Fordra hö först, sedan kraft. Ställ upp krafthinkarna på respektive plats. Du som behöver morgonfodra tidigare än av någon anledning övertar ansvaret för att fordra hela stallet. Meddela den som har jour i god tid så att ingen behöver komma i onödan Utsläpp Börja med att leda ut de hästarna till hagen längst bort och fyll på framåt. Se ev avvikelser på tavlan. Hjälm på. Sopa stallgång och bakom alla dörrar/spolspilta, foderkammare, trappan ner från loftet och övriga utrymmen. Tömning av soptunnorna, en i stallgången och en på loftet. Söndagar: Kratta gången på framsidan samt mellan stallarna och gödselcontainern Lunchfodring Ge lunchpåse till varje häst ute i hagarna i många högar så alla hästar får äta. Lägg högarna en bit ifrån varandra till de hästar som står två eller fler. Dela upp höet så att det blir en mer hög än antal hästar i hagen Insläpp Lägg in alla hästars middagsmat i boxarna. Börja leda in hästarna i hagarna längst fram och gå bakåt. Se ev avvikelser på tavlan. Hjälm på Kvällsfodring Börja med box 1 och 16 och gå uppåt i stallgången. Hö först och sedan krafft. Kom ihåg hästarna i boxarna i gamla lektionsstallet om det står några där. Vid frostrisk stängs dörrarna, annars ska de vara öppna. Se till att alla dörrarna till foderkammare och sadelkammare är låsta och kedjorna på vid dörrarna. Dubbelkolla så att alla boxdörrar är ordentligt stängda. Du som behöver rida/hantera din häst efter kvällsfordring kl 20,30 övertar också ansvaret för kvällsfordring av hela stallet. Meddela den som har jour i god tid så att ingen behöver komma i onödan GOD NATT! Släck efter dig. 9

10 TILLÄGGSTJÄNSTER Tilläggstjänster erbjuds från uppstallningsvärden enligt nedan. Bokning av dessa tjänster sker med två veckors framförhållning med brytdatum den 1:e respektive den 15:e varje månad. Fullservice Motionsridning Lindor och benskydd på eller av Grovfoder Kraftfoder Foderservice Vaktmästarservice Mockning Kvällsfodring av hela stallet Täcke av/på Tvättservice Hovslagar- och vaccinationsservice Aktuella priser aviseras på ridklubbens hemsida med gällande avtal för respektive tjänst. 10