INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. 2. 1 3. 2 4. 5. 6. TRS"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Uppstallningsavtal 2. Uppstallningsvillkor Bilaga 1 3. Prislista Bilaga 2 4. Checklista för ny uppstallad 5. Organisationsmodell 6. TRS ordningsregler 7. Brandskydd 8. Tillbud- och olycksfallsrapport 9. Uppsägning av Uppstallningsavtal 10. Checklista för utflyttning 1

2 Uppstallningsavtal Theleborgs Ryttarsällskap Gällande stall på Theleborg Mellan Theleborgs Ryttarsällskap (TRS) Org. nr: Stallvägen Växjö Telefon: och Hästägaren: Namn: Personnummer: Adress: Postadress: Telefon: Mobil: E-post: Häst: Född: Kön: Ras: Härstamning: 1 Avtalstid Avtalet gäller from och tillsvidare. 2 Uppstallningskostnad Uppstallningskostnaden debiteras per kalendermånad och beslutas av Theleborgs Ryttarsällskap. Kostnaden indexuppräknas årligen med 55% efter AKI och 45% efter KPI, med basmånad oktober Första uppräkning sker vid kalenderårskiftet Prislista enligt bilaga 2. Höjning av avgiften och orsaker därtill skall meddelas berörda skriftligt minst 2 månader i förväg. 3 Betalning Avgiften faktureras per månad och betalas förskottsvis. En fakturaavgift på 25 kronor tillkommer. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta med 12 % och en kravavgift på 45 kr. Om avgiften ej är TRS tillhanda senast en månad efter förfallodagen, sägs kontraktet automatiskt upp. Hästägaren ska då vara utflyttad inom 10 dagar, från det att kontraktet har sagts upp. TRS äger dock rätt att kvarhålla hästen tills full betalning sker. I syfte att erhålla betalning äger TRS, efter erhållen exekutionstitel (dom för bevis om betalningsföreläggande) anvisa hästen till kronofogdemyndigheten för utmätning. 4 Tilläggstjänster Tilläggstjänster kan erhållas mot extra avgift enligt gällande taxa för respektive tjänst, se bilaga 2. Separat avtal tecknas för tilläggstjänster. 5 Uppstallningsvillkor Provuppstallning gäller från de sex första uppstallningsmånaderna med en uppsägning av kontraktet på en kalendermånad från båda parterna. Uppstallningsvillkoren framgår i bilaga 1 Uppstallningsvillkor. Samtliga uppstallningsvillkor i bilaga 1 kan ändras av styrelsen utan uppsägning av kontraktet, men ska aviseras 2 månader i förväg. Det åligger Hästägaren att följa TRS angivna ordningsregler. 6 Avtalets överlåtande Avtalet kan ej överlåtas. 7 Avtalets hävande och uppsägning Om hästägaren eller TRS ej fullgör de skyldigheterna enligt detta avtal eller bryter mot ordningsreglerna, kan avtalet av andra parten omedelbart hävas. Ersättning för att avtalet upphör i förtid kan dock minskas med det belopp som TRS kan erhålla genom upplåtelse av stallplatsen till annan hästägare. Uppsägningstiden är två kalendermånader och gäller för båda parterna och ska ske skriftligen. Avtalet upphör vid det månadsskiftet som infaller 2 månader efter den skriftliga uppsägningen. 2

3 8 Tvist Tvist på grund av detta avtal skall avgöras vid allmän domstol, med tingsrätt som första och enda instans. Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar och har utväxlats mellan parterna. Jag godkänner och accepterar villkoren enligt bilaga 1 och bilaga 2. (Varje sida i avtalet inklusive bilagor ska signeras av båda parter.) Växjö den Theleborgs Ryttarsällskap Hästägare/målsman Kvittens Härmed utkvitteras st Stallnyckel (nr) och st Skåpnyckel (nyckelnr) Depositionsavgiften är inbetalad på TRS bg (datum). Kvitto ska uppvisas. kr för nycklar och kr för box, Totalt: kr Theleborgs Ryttarsällskap 3

4 UPPSTALLNINGSVILLKOR Bilaga 1 till Uppstallningsavtal med Theleborgs Ryttarsällskap Datum: I Uppstallningen ingår: Box + strö (torv) Anvisad rasthage dagligen, fördelas två eller fler hästar per hage. Anvisad plats för foder. Morgon- och kvällsfodring alla dagar. Skåp till utrustning samt en sadelhängare. Sedvanlig och allmän tillsyn under alla dagar. Tillgång till tvättmaskin. Tillgång till ridbanor/ridhus Servicen och tillsyn upphör under 6 veckor sommartid. Hästägarens skyldigheter Att inta den positiva anda, moral, hållning och horsemanship som råder på TRS anläggning. Såväl på som utanför anläggningen. Att bära av konsumentverket godkänd hjälm vid all ridning/körning. Att under ridning utanför anläggningen iaktta allemansrätt och ta hänsyn till markägare och mötande fritidsfolk. Ridning får ej ske på Campus eller universitetsområdet. Att hålla hästen minst veterinärvårdsförsäkrad så länge uppstallningen sker. Det är upp till hästägaren att hålla sin häst tillräckligt försäkrad. (Liv + brand) Att i hemförsäkringen ha en gällande ansvarsförsäkring. Att ha avmaskat hästen senast tre dagar innan uppstallning sker. Därefter ska hästen avmaskas med övriga hästar enligt TRS schema och angivna preparat. Att hästen vid inflyttning är fri från smittsam hästsjukdom, och att hästen inte under de tre senaste veckorna varit uppstallad där smittsam hästsjukdom förekommit. Att hästen är minst grundvaccinerad (dvs. de två första sprutorna) mot hästinfluensa och stelkramp innan uppstallning sker. Hästen ska återvaccineras årligen. Att ansvara för daglig rengöring och skötsel av sin box samt att gemensamma utrymmen hålls rena och snygga. TRS har rätt att påpeka rengöringens utförande och användandet av strö. Eventuella skador på boxen utöver normalt slitage skall ersättas av hästägaren vid flyttning. Det kan t ex vara skruvhål på boxdörren eller söndergnagt trä. Att vid behov tillkalla veterinär vid ev. hästsjukdom. Till diagnos fastställts ska om möjligt häst isoleras från andra hästar. Att följa verksamhetschefens rekommendationer vid ev. misstanke om smitta. Att meddela till stallchefen om hästen ska lämna anläggningen periodvis. Avtalet sägs automatiskt upp om boxen står tom mer än två månader i sträck, såvida inget annat överenskommits. De gällande regler som ska följas finns anslagna mitt emot Whiteboardtavlan i stallet. Att delta på uppstallningsmöten, eller själv ta reda på vad som informerats om. Att vid uppmaning byta box. Att mocka sin rasthage varje vecka året runt. Att ansvara för att hästen har färskt vatten i rasthagen dagligen. Att följa djurskyddsbestämmelser och rekommendationer från statens jordbruksverk. Om hästägaren eller personer i anslutning till denne bryter mot avtalet eller mot TRS regler har TRS rätt att förbjuda dem tillträde till anläggningen efter tre prickar. I sådant fall åligger det hästägaren att senast 14 dagar efter uppmaning ha avhämtat hästen. Det ligger på hästägarens ansvar att medhjälpare och gäster följer gällande regler. Annars prickas hästägaren. Nyttjande av ridhus och ridbanor Ridskolan, tävlingar och bokad verksamhet har alltid företräde. Hästägaren ska följa givna regler och schema för användandet. Uppstallning av hingst Hingst kan endast undantagsvis uppstallas på anläggningen. För hingst ska särskilda ordningsregler gälla. Varje enskilt önskemål om uppstallning av hingst skall behandlas av ridskolechefen. Betalningsmedgivande för tillkallande av akut veterinär TRS har rätt att tillkalla veterinär vid akut skada/sjukdom och hästägaren medger genom undertecknande av detta avtal att så får ske. 4

5 Uthyrning i andra hand Får ske max 1 år i samråd med verksamhetschefen. Det är verksamhetschefen som skriver andra handskontrakt, och tar in ny hästägare via boxkön. TRS fakturerar boxen som hyrs ut i andra hand. TRS skyldigheter Om TRS bryter mot avtalet har hästägaren rätt till skälig reduktion eller återbetalning av motsvarande del av uppstallningsavtalet. TRS är skyldig att ha tecknat en ansvarsförsäkring. Ansvarsfrågor A) För skada på häst eller utrustning eller för skada som hästen orsakat tredje man ansvarar inte TRS i annat fall än då denne eller dennes personal förfarit uppsåtligt eller grovt oaktsamt. B) För skada eller sjukdom på hästen som uppkommit pga. vårdslöshet från TRS och dennes personals sida är värden ansvarig i den utsträckning som gällande lag och gällande försäkring täcker. C) För skada som förorsakats av hästen är hästägaren ansvarig i den mån skadan inte uppkommit genom vårdslöshet från TRS eller dennes personal. D) Vid ev. stöld eller skada på utrustning eller egendom som hästägaren har förvarat i stall, foderkammare eller sadelkammare utbetalar TRS ingen ersättning. E) TRS ansvarar inte för extra kostnader vid en eventuell isolering av stallarna på grund av smitta eller smittorisk. F) TRS är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott och lockout. Detta gäller även om TRS själv är föremål eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Depositionsavgift En depositionsavgift om en styck uppstallningsavgift ska erläggas av hästägaren vid undertecknandet av uppstallningsavtalet. Hästägaren erhåller nycklar till stallet (1 st) och till skåp i sadelkammare (2 st). Nycklarna ska utkvitteras av stallchefen. Depositionsavgiften återbetalas vid avtalets utgång eller då hästen flyttar från stallet, om boxen är rengjord, skåpet städat och gemensamma utrymmen återställts och besiktigats, nycklar återlämnade samt alla skulder är betalda. Fullgörs inte dessa åtaganden kan TRS behålla depositionen till del eller fullo. Föreligger det uteslutning ur föreningen, återbetalas ej depositionsavgiften. Övrigt Kvarlämnade tillhörigheter och utrustning tillfaller TRS om de inte har avhämtats inom en vecka efter kontraktets utgång. Medlemskap krävs för uppstallning och även för medhjälpare dvs. personer i anslutning till hästägare som hjälper till med skötsel och eventuellt ridning regelbundet. 5

6 Bilaga 2 till Uppstallningsavtal Prislista Tjänst Period Pris Uppstallning ponny/häst Theleborg Månad 1836 kr From kr Uppstallning ponny/häst Thelenäs Månad 950 kr Separat avtal ska tecknas innan nyttjande utav extra tjänster nedan. (Kan endast tecknas på Theleborg.) Mockning Månad 1000 kr In- eller utsläpp inkl täckesbyte Månad 1000 kr In- eller utsläpp inkl täckesbyte Mån-fre (per månad) 750 kr Lunchfodring (box eller hage) Månad 500 kr Benskydd/lindor Månad 500 kr Hovslagarservice Gång 70 kr Rykt (20 min) Gång 70 kr Medicinering Gång 50 kr Foderstatsberäkning Gång 100 kr Vattenhink i box (byte) Månad 1000 kr Hantering av tvätt Gång 70 kr Uppräkning för extra tjänster sker 100% enligt AKI. Beräknas på basmånad oktober 2008 och första ändring sker vid kalenderårsskifte KRAFFT-grund kg-pris 4 kr Hö bal-pris 40 kr Hösilage kg- pris 3,30 kr Uppräkning sker enligt marknadens priser. 6

7 Checklista för nyuppstallad Vaccinationsintyg skall kunna uppvisas Hästen skall ha daglig omvårdnad och tillsyn Hagar Hagschema Enskild hage kan innebära begränsning i utevistelsen. Boxen och i stallet Boxplatsen På boxen ska det hänga grimma, grimskaft. Max 1 täcke. Inga ryktlådor, påsar mm. Skottkärrorna ska stå rena i Klocktornet på uppmärkt plats Spadar, grepar m.m ska hänga rena med vassa sidan inåt. Uppbindningsplatsen används endast för specialskötsel. Stallgången skall alltid vara fri. Tilläggstjänster kan köpas till tex. mockning, skydd på/av. Se prislista Spolplatsen ska rengöras efter varje användande. Mockning, TRS kan ha synpunkter När skottkärror används för mockning/strö ska gången/stallplan sopas efter spill. Om hästen gödslar på stallplan när den leds ska detta plockas upp varje gång Att sopa efter in- och utsläpp. Sophantering Torkrummet Sadelkammaren Foder Övrigt Sadelkammaren: sadelhängare + skåp Lämna inte sadelkammardörren uppställd Plats för utrymme på loftet för egen låda/skåp- TUSS hyr ut platser Medicinskåp Fodertider Lunch- el e.m- fodring Foderplats (stängda fodertunnor & hinkar för att undvika skadedjur) Vid foderspill ska gången/stallplan rengöras Medicinhantering TRS ordningsregler Ridhus- och ridbaneschema Ridregler i ridhus/ridbana Mocka i ridhuset/ på ridbanan, gödseln i hörnan Ridregler i skogen och lämpliga ridvägar Personalen kallar till Uppstallningsmöten Brandpolicy/brandskydd Tillbud- och olycksfallsrapport Transport och parkeringsregler Trygg & säker förening Undertecknad har läst Uppstallningsavtalet och de Uppstallningsvillkor som är Bilaga till uppstallningsavtalet samt Ordningsreglerna och Ridhusreglerna. Avtalssinnehavaren ansvarar för att andra personer som tar hand om hästen känner till dessa regler. Växjö den... Namn boxhyrare Informationen lämnad av 7

8 8

9 Ordningsregler Uppdaterade: Stallet: Alla utrymmen ska hållas i god ordning. Ridskolans elever får inte gå in till privata hästar utan ägarens närvaro eller tillåtelse. Utrustning och redskap som har använts ska återplaceras på sin rätta plats. Ingen utrustning får förvaras i stallgången. Alla sopar, mockar och håller rent efter sig och sin häst, detta gäller hela anläggningen. Boxar och spiltor ska hållas fria från sådant som kan skada hästen, kom ihåg att hänga ut grimman på boxdörren när du lämnar hästen. Flätor i ridskolehästarnas manar och svansar ska tas ur innan du lämnar stallet. Stallets väggar ska hållas fria från klotter. Det är bara tillåtet att ge hästen godis i krubban, inte ur handen. Det är inte heller tillåtet att mata eller klappa hästarna när de går i hagen. Spolspiltan: Skrapa bort vatten och töm silen i brunnen Uppbindningsplatserna: Hästar får inte lämnas utan tillsyn. Kvarglömda saker på anläggningen: Varje kväll samlas kvarglömda saker ihop och läggs i en tunna i ridskolans sadelkammare, eller hängs utanför konferensrummet. På måndagar slängs det kvarglömda, alternativt efterskänks till ridskolan. Boxlappar: Ska vara tydliga och uppdaterade. Insläpp: Ingen häst ska lämnas ensam, utan sällskap av någon annan häst. Tar man in näst sista hästen på ena sidan tar man även in den sista. Elstängsel: Alla grindar ska vara stängda oavsett om det är häst i hagen eller inte. Detta för att elens krets inte skall brytas. Ridbana och ridhus: Varje ryttare mockar efter sin häst. Ridhusdörrarna ska hållas stängda. Ridbanan och ridhuset ska vara släckta när de inte används. Banbokningar finns i kalendern. Ridhuset kan bokas hos personalen av de som har anläggningskort, till en kostnad av 100 kr/h. Samtliga ryttare ska ha anläggningskort och namnen anmäls i samband med bokning. Tillgång till hagar och terrängbana ingår inte i anläggningskortet. Longering och tömkörning: Får inte pågå samtidigt som lektionsverksamhet. Linförare ska bära godkänd hjälm och handskar. Servicedelen: Ska hållas ren och prydlig. Jackor och väskor hängs under trappan eller utanför konferensrummet. Tvättmaskin: Används endast av ridskolan och av uppstallade på Theleborg och på Thelenäs. Om det ligger ren tvätt i maskinen när man ska börja tvätta hänger man den. Torkrummet: Torra grejer ska plockas bort. Endast ren tvätt får hänga i torkrummet. Torkrummet töms på torr, kvarglömd tvätt på måndagar. Parkering: Transporter ska parkeras tätt ihop, närmast Campus. 9

10 Sopor: Tas om hand enligt personalens instruktioner. Avskötsel efter ridning: Varje ridelev ansvarar för avskötsel av den häst som man har ridit, samt av hästens utrustning. Räkna med att det tar ca 15 min efter ridtidens slut varje vecka. Mobil/MP3 och liknande: Det är inte tillåtet att använda hörlurar på anläggningen. Det är inte heller tillåtet att använda mobiltelefon under lektionstid eller vid hästhantering. Detta gäller hela anläggningen. Klädsel: Vid all hästhantering ska heltäckande skor bäras, detta gäller även medföljande föräldrar. All ridning sker med godkänd hjälm. Alla elever under 18 år ska vid all hoppning över upphöjda bommar bära godkänd skyddsväst. Vid terränghoppning ska samtliga ryttare bära väst. För mer info om klädsel vid ridning på anläggningen se bild längst ned på sidan. Hundar: Ska hållas kopplade och under uppsikt. Barnvagn: Får på grund av skaderisken inte medföras i stallet eller bland hästarna. Barnvagnsparkering finns under trappen i servicedelen. Efterföljande av regler: Alla som vistas på anläggningen är skyldiga att hålla sig uppdaterade gällande dessa regler. Till anläggningen hör både Theleborg och Thelenäs. 10

11 VIKTIG INFORMATION Vid brand eller annan olycka ring 112 Närmast telefon finns på ridskolans kontor eller vid Restaurang Stenladan. Släckutrustning finns i kontorsdelen, samt vid varje stallutrymme. Antalet hästar: 40 st i samtliga stallar. Telefon till jourhavande: Verksamhetschef Sandra Ruuda Hösten -11: Elin Gunnarsson Telefon till distriktsveterinär Växjö:

12 Olycksfall- och tillbudsrapport Datum: Elevens namn: Ridtid: Telefon: Mobil: Gatuadress, postnr & ort: Personnummer: Verksamhetschefen kontaktades kl: Anhörig namn: kontaktades kl: Redogör för händelseförloppet: Underskrift uppgiftslämnare: Datum: Underskrift Verksamhetschef: Datum: 12

13 Uppsägning av Uppstallningsavtal Bilaga 3 Mellan Theleborgs Ryttarsällskap (TRS) Org. nr: Stallvägen Växjö Telefon: och Hästägaren: Namn: Personnummer: Bank och kontonummer: Adress: Postadress: Telefon: Mobil: E-post: Häst: Datum för uppsägning: Datum för utflyttning: Namnteckning Hästägare (målsman) Theleborgs Ryttarsällskap Namnförtydligande Namnförtydligande Deposition inbetald: (datum) kr (summa) Stallnyckel (nummer & antal) Skåpnyckel (nummer & antal) Åtaganden kontrollerade och godkända (datum) av (signatur). Deposition återbetalad (summa) (datum) av (signatur). 13

14 Checklista för utflyttning Noteringar av Stallchefen Box Krubba Vattenkopp Tömd på strö och sopad Väggar rengjorda Ev åverkan ska påtalas till Stallchef Virkona Ekonomi Inga kvarstående skulder till TRS Övriga utrymmen Sadelkammarskåp Foderruta Ev loftskåp Torkrummet Skura av foderhyllan Alla egna tillhörigheter är omhändertagna Ev åverkan ska påtalas till Stallchef Hagen Mocka rasthagen Ev åverkan ska påtalas till Stallchef Växjö den Namn boxhyrare Kontrollerad av 14

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress:

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress: UPPSTALLNINGSAVTAL Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: UPPSTALLNINGSVÄRD Excellent Equestrian Sweden AB Orgnr: 559005-4705 BG: 695-3178 Lövhamra

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium

SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG DILLE GÅRD Läsåret 2010-2011 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Viktiga telefonnummer 3. Krishantering 4. Kontakt 5. Vision och Mål 6. Policydokument 7. Verksamhet

Läs mer

Manual för privatryttare

Manual för privatryttare MANUAL PRIVATRYTTARE 1 (6) Manual för privatryttare Denna manual är framtagen för att ge information till de privatryttare som använder Tyresö Ryttarförenings ridhus och utebana. Bakomliggande ramar för

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 PRISER OCH PRODUKTSAMMANFATTNING RÄNTA Rörlig. Gå in på www.marginalen.se för aktuell ränta. SPARBELOPP Upp till 5 000 000 kronor per kund

Läs mer

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i. FLYTTSTÄDNINGSAVTAL Version 2010630 1 (8) Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av flyttstädning mellan privatkund och Handelsbolaget Mer egentid Följande avtal gäller mellan Handelsbolaget

Läs mer

Allmänna villkor Leaseonline AB

Allmänna villkor Leaseonline AB Allmänna villkor Leaseonline AB 1. Villkor - Avtal Om Underhållsservice OBS! Det åligger Leasetagaren att boka in och utföra service på Fordonet vid rätt tidpunkt enligt respektive biltillverkares servicerekommendationer.

Läs mer

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden.

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ;

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Fixer Göteborg AB Hemsida: www.fixer.nu E-post: info@fixer.nu Org.nr: 556821-2205 Följande avtal

Läs mer

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Prova första året utan årsavgift! 195 KRONOR/ÅR Fyll i här, texta tydligt med bläck Ditt personnummer Önskad köp- och kreditgräns (lägst 10.000 kr, högst 100.000

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan kund och Stadfirma-Shahin; Städfirma-Shahin Olshammarsgatan 15,124 75 Bandhagen Org.nr: 840602-0597 Följande avtal gäller mellan Städfirma Shahin

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE

MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE Ingen årsavgift första året! (värde 495 kr) Greenfeerabatt Bonus på alla inköp 3 fria försäkringar LäS mer på www.golf.se/moregolf MoreGolf MasterCard.

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR PERSONUPPGIFTER SÖKANDE EFTERNAMN* PERSONNUMMER* POSTNUMMER* TILLTALSNAMN* ADRESS* ORT* TELEFON ARBETE* MOBIL* E-POSTADRESS*

Läs mer

Allmänna villkor Enstaka uppdrag

Allmänna villkor Enstaka uppdrag Allmänna villkor Enstaka uppdrag Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Balanzen Norden AB; Balanzen Norden AB Nybohovsgränd 10 1176 63 Stockholm Org.nr: 556736-9631 Följande

Läs mer

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss. Stockholm 2014-05-14 Box 47151 100 74 Stockholm Sven Svensson Vägen 123 Lgh 1001 123 45 Orten Välkommen! Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Läs mer

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Fyll i ansökan, lägg i kuvert tillsammans med avin/avierna för årsavgiften och skicka portofritt till EnterCard, Svarspost 205 046 42, 110 00 Stockholm.

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Telefon 1(även riktnr) E-post

Telefon 1(även riktnr) E-post 1 SPARKONTOAVTAL FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer ifylles av Avanza: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon 1(även riktnr) Telefon 2 (även

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer