INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. 2. 1 3. 2 4. 5. 6. TRS"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Uppstallningsavtal 2. Uppstallningsvillkor Bilaga 1 3. Prislista Bilaga 2 4. Checklista för ny uppstallad 5. Organisationsmodell 6. TRS ordningsregler 7. Brandskydd 8. Tillbud- och olycksfallsrapport 9. Uppsägning av Uppstallningsavtal 10. Checklista för utflyttning 1

2 Uppstallningsavtal Theleborgs Ryttarsällskap Gällande stall på Theleborg Mellan Theleborgs Ryttarsällskap (TRS) Org. nr: Stallvägen Växjö Telefon: och Hästägaren: Namn: Personnummer: Adress: Postadress: Telefon: Mobil: E-post: Häst: Född: Kön: Ras: Härstamning: 1 Avtalstid Avtalet gäller from och tillsvidare. 2 Uppstallningskostnad Uppstallningskostnaden debiteras per kalendermånad och beslutas av Theleborgs Ryttarsällskap. Kostnaden indexuppräknas årligen med 55% efter AKI och 45% efter KPI, med basmånad oktober Första uppräkning sker vid kalenderårskiftet Prislista enligt bilaga 2. Höjning av avgiften och orsaker därtill skall meddelas berörda skriftligt minst 2 månader i förväg. 3 Betalning Avgiften faktureras per månad och betalas förskottsvis. En fakturaavgift på 25 kronor tillkommer. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta med 12 % och en kravavgift på 45 kr. Om avgiften ej är TRS tillhanda senast en månad efter förfallodagen, sägs kontraktet automatiskt upp. Hästägaren ska då vara utflyttad inom 10 dagar, från det att kontraktet har sagts upp. TRS äger dock rätt att kvarhålla hästen tills full betalning sker. I syfte att erhålla betalning äger TRS, efter erhållen exekutionstitel (dom för bevis om betalningsföreläggande) anvisa hästen till kronofogdemyndigheten för utmätning. 4 Tilläggstjänster Tilläggstjänster kan erhållas mot extra avgift enligt gällande taxa för respektive tjänst, se bilaga 2. Separat avtal tecknas för tilläggstjänster. 5 Uppstallningsvillkor Provuppstallning gäller från de sex första uppstallningsmånaderna med en uppsägning av kontraktet på en kalendermånad från båda parterna. Uppstallningsvillkoren framgår i bilaga 1 Uppstallningsvillkor. Samtliga uppstallningsvillkor i bilaga 1 kan ändras av styrelsen utan uppsägning av kontraktet, men ska aviseras 2 månader i förväg. Det åligger Hästägaren att följa TRS angivna ordningsregler. 6 Avtalets överlåtande Avtalet kan ej överlåtas. 7 Avtalets hävande och uppsägning Om hästägaren eller TRS ej fullgör de skyldigheterna enligt detta avtal eller bryter mot ordningsreglerna, kan avtalet av andra parten omedelbart hävas. Ersättning för att avtalet upphör i förtid kan dock minskas med det belopp som TRS kan erhålla genom upplåtelse av stallplatsen till annan hästägare. Uppsägningstiden är två kalendermånader och gäller för båda parterna och ska ske skriftligen. Avtalet upphör vid det månadsskiftet som infaller 2 månader efter den skriftliga uppsägningen. 2

3 8 Tvist Tvist på grund av detta avtal skall avgöras vid allmän domstol, med tingsrätt som första och enda instans. Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar och har utväxlats mellan parterna. Jag godkänner och accepterar villkoren enligt bilaga 1 och bilaga 2. (Varje sida i avtalet inklusive bilagor ska signeras av båda parter.) Växjö den Theleborgs Ryttarsällskap Hästägare/målsman Kvittens Härmed utkvitteras st Stallnyckel (nr) och st Skåpnyckel (nyckelnr) Depositionsavgiften är inbetalad på TRS bg (datum). Kvitto ska uppvisas. kr för nycklar och kr för box, Totalt: kr Theleborgs Ryttarsällskap 3

4 UPPSTALLNINGSVILLKOR Bilaga 1 till Uppstallningsavtal med Theleborgs Ryttarsällskap Datum: I Uppstallningen ingår: Box + strö (torv) Anvisad rasthage dagligen, fördelas två eller fler hästar per hage. Anvisad plats för foder. Morgon- och kvällsfodring alla dagar. Skåp till utrustning samt en sadelhängare. Sedvanlig och allmän tillsyn under alla dagar. Tillgång till tvättmaskin. Tillgång till ridbanor/ridhus Servicen och tillsyn upphör under 6 veckor sommartid. Hästägarens skyldigheter Att inta den positiva anda, moral, hållning och horsemanship som råder på TRS anläggning. Såväl på som utanför anläggningen. Att bära av konsumentverket godkänd hjälm vid all ridning/körning. Att under ridning utanför anläggningen iaktta allemansrätt och ta hänsyn till markägare och mötande fritidsfolk. Ridning får ej ske på Campus eller universitetsområdet. Att hålla hästen minst veterinärvårdsförsäkrad så länge uppstallningen sker. Det är upp till hästägaren att hålla sin häst tillräckligt försäkrad. (Liv + brand) Att i hemförsäkringen ha en gällande ansvarsförsäkring. Att ha avmaskat hästen senast tre dagar innan uppstallning sker. Därefter ska hästen avmaskas med övriga hästar enligt TRS schema och angivna preparat. Att hästen vid inflyttning är fri från smittsam hästsjukdom, och att hästen inte under de tre senaste veckorna varit uppstallad där smittsam hästsjukdom förekommit. Att hästen är minst grundvaccinerad (dvs. de två första sprutorna) mot hästinfluensa och stelkramp innan uppstallning sker. Hästen ska återvaccineras årligen. Att ansvara för daglig rengöring och skötsel av sin box samt att gemensamma utrymmen hålls rena och snygga. TRS har rätt att påpeka rengöringens utförande och användandet av strö. Eventuella skador på boxen utöver normalt slitage skall ersättas av hästägaren vid flyttning. Det kan t ex vara skruvhål på boxdörren eller söndergnagt trä. Att vid behov tillkalla veterinär vid ev. hästsjukdom. Till diagnos fastställts ska om möjligt häst isoleras från andra hästar. Att följa verksamhetschefens rekommendationer vid ev. misstanke om smitta. Att meddela till stallchefen om hästen ska lämna anläggningen periodvis. Avtalet sägs automatiskt upp om boxen står tom mer än två månader i sträck, såvida inget annat överenskommits. De gällande regler som ska följas finns anslagna mitt emot Whiteboardtavlan i stallet. Att delta på uppstallningsmöten, eller själv ta reda på vad som informerats om. Att vid uppmaning byta box. Att mocka sin rasthage varje vecka året runt. Att ansvara för att hästen har färskt vatten i rasthagen dagligen. Att följa djurskyddsbestämmelser och rekommendationer från statens jordbruksverk. Om hästägaren eller personer i anslutning till denne bryter mot avtalet eller mot TRS regler har TRS rätt att förbjuda dem tillträde till anläggningen efter tre prickar. I sådant fall åligger det hästägaren att senast 14 dagar efter uppmaning ha avhämtat hästen. Det ligger på hästägarens ansvar att medhjälpare och gäster följer gällande regler. Annars prickas hästägaren. Nyttjande av ridhus och ridbanor Ridskolan, tävlingar och bokad verksamhet har alltid företräde. Hästägaren ska följa givna regler och schema för användandet. Uppstallning av hingst Hingst kan endast undantagsvis uppstallas på anläggningen. För hingst ska särskilda ordningsregler gälla. Varje enskilt önskemål om uppstallning av hingst skall behandlas av ridskolechefen. Betalningsmedgivande för tillkallande av akut veterinär TRS har rätt att tillkalla veterinär vid akut skada/sjukdom och hästägaren medger genom undertecknande av detta avtal att så får ske. 4

5 Uthyrning i andra hand Får ske max 1 år i samråd med verksamhetschefen. Det är verksamhetschefen som skriver andra handskontrakt, och tar in ny hästägare via boxkön. TRS fakturerar boxen som hyrs ut i andra hand. TRS skyldigheter Om TRS bryter mot avtalet har hästägaren rätt till skälig reduktion eller återbetalning av motsvarande del av uppstallningsavtalet. TRS är skyldig att ha tecknat en ansvarsförsäkring. Ansvarsfrågor A) För skada på häst eller utrustning eller för skada som hästen orsakat tredje man ansvarar inte TRS i annat fall än då denne eller dennes personal förfarit uppsåtligt eller grovt oaktsamt. B) För skada eller sjukdom på hästen som uppkommit pga. vårdslöshet från TRS och dennes personals sida är värden ansvarig i den utsträckning som gällande lag och gällande försäkring täcker. C) För skada som förorsakats av hästen är hästägaren ansvarig i den mån skadan inte uppkommit genom vårdslöshet från TRS eller dennes personal. D) Vid ev. stöld eller skada på utrustning eller egendom som hästägaren har förvarat i stall, foderkammare eller sadelkammare utbetalar TRS ingen ersättning. E) TRS ansvarar inte för extra kostnader vid en eventuell isolering av stallarna på grund av smitta eller smittorisk. F) TRS är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott och lockout. Detta gäller även om TRS själv är föremål eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Depositionsavgift En depositionsavgift om en styck uppstallningsavgift ska erläggas av hästägaren vid undertecknandet av uppstallningsavtalet. Hästägaren erhåller nycklar till stallet (1 st) och till skåp i sadelkammare (2 st). Nycklarna ska utkvitteras av stallchefen. Depositionsavgiften återbetalas vid avtalets utgång eller då hästen flyttar från stallet, om boxen är rengjord, skåpet städat och gemensamma utrymmen återställts och besiktigats, nycklar återlämnade samt alla skulder är betalda. Fullgörs inte dessa åtaganden kan TRS behålla depositionen till del eller fullo. Föreligger det uteslutning ur föreningen, återbetalas ej depositionsavgiften. Övrigt Kvarlämnade tillhörigheter och utrustning tillfaller TRS om de inte har avhämtats inom en vecka efter kontraktets utgång. Medlemskap krävs för uppstallning och även för medhjälpare dvs. personer i anslutning till hästägare som hjälper till med skötsel och eventuellt ridning regelbundet. 5

6 Bilaga 2 till Uppstallningsavtal Prislista Tjänst Period Pris Uppstallning ponny/häst Theleborg Månad 1836 kr From kr Uppstallning ponny/häst Thelenäs Månad 950 kr Separat avtal ska tecknas innan nyttjande utav extra tjänster nedan. (Kan endast tecknas på Theleborg.) Mockning Månad 1000 kr In- eller utsläpp inkl täckesbyte Månad 1000 kr In- eller utsläpp inkl täckesbyte Mån-fre (per månad) 750 kr Lunchfodring (box eller hage) Månad 500 kr Benskydd/lindor Månad 500 kr Hovslagarservice Gång 70 kr Rykt (20 min) Gång 70 kr Medicinering Gång 50 kr Foderstatsberäkning Gång 100 kr Vattenhink i box (byte) Månad 1000 kr Hantering av tvätt Gång 70 kr Uppräkning för extra tjänster sker 100% enligt AKI. Beräknas på basmånad oktober 2008 och första ändring sker vid kalenderårsskifte KRAFFT-grund kg-pris 4 kr Hö bal-pris 40 kr Hösilage kg- pris 3,30 kr Uppräkning sker enligt marknadens priser. 6

7 Checklista för nyuppstallad Vaccinationsintyg skall kunna uppvisas Hästen skall ha daglig omvårdnad och tillsyn Hagar Hagschema Enskild hage kan innebära begränsning i utevistelsen. Boxen och i stallet Boxplatsen På boxen ska det hänga grimma, grimskaft. Max 1 täcke. Inga ryktlådor, påsar mm. Skottkärrorna ska stå rena i Klocktornet på uppmärkt plats Spadar, grepar m.m ska hänga rena med vassa sidan inåt. Uppbindningsplatsen används endast för specialskötsel. Stallgången skall alltid vara fri. Tilläggstjänster kan köpas till tex. mockning, skydd på/av. Se prislista Spolplatsen ska rengöras efter varje användande. Mockning, TRS kan ha synpunkter När skottkärror används för mockning/strö ska gången/stallplan sopas efter spill. Om hästen gödslar på stallplan när den leds ska detta plockas upp varje gång Att sopa efter in- och utsläpp. Sophantering Torkrummet Sadelkammaren Foder Övrigt Sadelkammaren: sadelhängare + skåp Lämna inte sadelkammardörren uppställd Plats för utrymme på loftet för egen låda/skåp- TUSS hyr ut platser Medicinskåp Fodertider Lunch- el e.m- fodring Foderplats (stängda fodertunnor & hinkar för att undvika skadedjur) Vid foderspill ska gången/stallplan rengöras Medicinhantering TRS ordningsregler Ridhus- och ridbaneschema Ridregler i ridhus/ridbana Mocka i ridhuset/ på ridbanan, gödseln i hörnan Ridregler i skogen och lämpliga ridvägar Personalen kallar till Uppstallningsmöten Brandpolicy/brandskydd Tillbud- och olycksfallsrapport Transport och parkeringsregler Trygg & säker förening Undertecknad har läst Uppstallningsavtalet och de Uppstallningsvillkor som är Bilaga till uppstallningsavtalet samt Ordningsreglerna och Ridhusreglerna. Avtalssinnehavaren ansvarar för att andra personer som tar hand om hästen känner till dessa regler. Växjö den... Namn boxhyrare Informationen lämnad av 7

8 8

9 Ordningsregler Uppdaterade: Stallet: Alla utrymmen ska hållas i god ordning. Ridskolans elever får inte gå in till privata hästar utan ägarens närvaro eller tillåtelse. Utrustning och redskap som har använts ska återplaceras på sin rätta plats. Ingen utrustning får förvaras i stallgången. Alla sopar, mockar och håller rent efter sig och sin häst, detta gäller hela anläggningen. Boxar och spiltor ska hållas fria från sådant som kan skada hästen, kom ihåg att hänga ut grimman på boxdörren när du lämnar hästen. Flätor i ridskolehästarnas manar och svansar ska tas ur innan du lämnar stallet. Stallets väggar ska hållas fria från klotter. Det är bara tillåtet att ge hästen godis i krubban, inte ur handen. Det är inte heller tillåtet att mata eller klappa hästarna när de går i hagen. Spolspiltan: Skrapa bort vatten och töm silen i brunnen Uppbindningsplatserna: Hästar får inte lämnas utan tillsyn. Kvarglömda saker på anläggningen: Varje kväll samlas kvarglömda saker ihop och läggs i en tunna i ridskolans sadelkammare, eller hängs utanför konferensrummet. På måndagar slängs det kvarglömda, alternativt efterskänks till ridskolan. Boxlappar: Ska vara tydliga och uppdaterade. Insläpp: Ingen häst ska lämnas ensam, utan sällskap av någon annan häst. Tar man in näst sista hästen på ena sidan tar man även in den sista. Elstängsel: Alla grindar ska vara stängda oavsett om det är häst i hagen eller inte. Detta för att elens krets inte skall brytas. Ridbana och ridhus: Varje ryttare mockar efter sin häst. Ridhusdörrarna ska hållas stängda. Ridbanan och ridhuset ska vara släckta när de inte används. Banbokningar finns i kalendern. Ridhuset kan bokas hos personalen av de som har anläggningskort, till en kostnad av 100 kr/h. Samtliga ryttare ska ha anläggningskort och namnen anmäls i samband med bokning. Tillgång till hagar och terrängbana ingår inte i anläggningskortet. Longering och tömkörning: Får inte pågå samtidigt som lektionsverksamhet. Linförare ska bära godkänd hjälm och handskar. Servicedelen: Ska hållas ren och prydlig. Jackor och väskor hängs under trappan eller utanför konferensrummet. Tvättmaskin: Används endast av ridskolan och av uppstallade på Theleborg och på Thelenäs. Om det ligger ren tvätt i maskinen när man ska börja tvätta hänger man den. Torkrummet: Torra grejer ska plockas bort. Endast ren tvätt får hänga i torkrummet. Torkrummet töms på torr, kvarglömd tvätt på måndagar. Parkering: Transporter ska parkeras tätt ihop, närmast Campus. 9

10 Sopor: Tas om hand enligt personalens instruktioner. Avskötsel efter ridning: Varje ridelev ansvarar för avskötsel av den häst som man har ridit, samt av hästens utrustning. Räkna med att det tar ca 15 min efter ridtidens slut varje vecka. Mobil/MP3 och liknande: Det är inte tillåtet att använda hörlurar på anläggningen. Det är inte heller tillåtet att använda mobiltelefon under lektionstid eller vid hästhantering. Detta gäller hela anläggningen. Klädsel: Vid all hästhantering ska heltäckande skor bäras, detta gäller även medföljande föräldrar. All ridning sker med godkänd hjälm. Alla elever under 18 år ska vid all hoppning över upphöjda bommar bära godkänd skyddsväst. Vid terränghoppning ska samtliga ryttare bära väst. För mer info om klädsel vid ridning på anläggningen se bild längst ned på sidan. Hundar: Ska hållas kopplade och under uppsikt. Barnvagn: Får på grund av skaderisken inte medföras i stallet eller bland hästarna. Barnvagnsparkering finns under trappen i servicedelen. Efterföljande av regler: Alla som vistas på anläggningen är skyldiga att hålla sig uppdaterade gällande dessa regler. Till anläggningen hör både Theleborg och Thelenäs. 10

11 VIKTIG INFORMATION Vid brand eller annan olycka ring 112 Närmast telefon finns på ridskolans kontor eller vid Restaurang Stenladan. Släckutrustning finns i kontorsdelen, samt vid varje stallutrymme. Antalet hästar: 40 st i samtliga stallar. Telefon till jourhavande: Verksamhetschef Sandra Ruuda Hösten -11: Elin Gunnarsson Telefon till distriktsveterinär Växjö:

12 Olycksfall- och tillbudsrapport Datum: Elevens namn: Ridtid: Telefon: Mobil: Gatuadress, postnr & ort: Personnummer: Verksamhetschefen kontaktades kl: Anhörig namn: kontaktades kl: Redogör för händelseförloppet: Underskrift uppgiftslämnare: Datum: Underskrift Verksamhetschef: Datum: 12

13 Uppsägning av Uppstallningsavtal Bilaga 3 Mellan Theleborgs Ryttarsällskap (TRS) Org. nr: Stallvägen Växjö Telefon: och Hästägaren: Namn: Personnummer: Bank och kontonummer: Adress: Postadress: Telefon: Mobil: E-post: Häst: Datum för uppsägning: Datum för utflyttning: Namnteckning Hästägare (målsman) Theleborgs Ryttarsällskap Namnförtydligande Namnförtydligande Deposition inbetald: (datum) kr (summa) Stallnyckel (nummer & antal) Skåpnyckel (nummer & antal) Åtaganden kontrollerade och godkända (datum) av (signatur). Deposition återbetalad (summa) (datum) av (signatur). 13

14 Checklista för utflyttning Noteringar av Stallchefen Box Krubba Vattenkopp Tömd på strö och sopad Väggar rengjorda Ev åverkan ska påtalas till Stallchef Virkona Ekonomi Inga kvarstående skulder till TRS Övriga utrymmen Sadelkammarskåp Foderruta Ev loftskåp Torkrummet Skura av foderhyllan Alla egna tillhörigheter är omhändertagna Ev åverkan ska påtalas till Stallchef Hagen Mocka rasthagen Ev åverkan ska påtalas till Stallchef Växjö den Namn boxhyrare Kontrollerad av 14

UPPSTALLNINGSAVTAL. I avtalet regleras villkoren för uppstallning hos Värnamobygdens Ryttarförening. Hyresvärd Värnamobygdens Ryttarförening (VBR)

UPPSTALLNINGSAVTAL. I avtalet regleras villkoren för uppstallning hos Värnamobygdens Ryttarförening. Hyresvärd Värnamobygdens Ryttarförening (VBR) UPPSTALLNINGSAVTAL I avtalet regleras villkoren för uppstallning hos Värnamobygdens Ryttarförening Hyresvärd Värnamobygdens Ryttarförening (VBR) Box 238 331 22 Värnamo Tel 0370-122 25 Kontraktsägare/Hästägare

Läs mer

Datum: 20 - - Uppstallningsavtal KORT UPPSÄGNINGSTID. Nordmalings Ridklubb (nedan kallad uppstallningsvärden)

Datum: 20 - - Uppstallningsavtal KORT UPPSÄGNINGSTID. Nordmalings Ridklubb (nedan kallad uppstallningsvärden) UPPSTALLNINGSAVTAL 1(6) Uppstallningsavtal KORT UPPSÄGNINGSTID Uppstallningsvärd: Nordmalings Ridklubb (nedan kallad uppstallningsvärden) Adress: Torsbäcken 14 Postnr/adress: 914 91 NORDMALING Bankgiro:

Läs mer

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress:

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress: UPPSTALLNINGSAVTAL Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: UPPSTALLNINGSVÄRD Excellent Equestrian Sweden AB Orgnr: 559005-4705 BG: 695-3178 Lövhamra

Läs mer

Uppstallningsavtal. och hyresgästen: Namn: Personnummer/org.nr. Adress: Postadress: Telefon: Mobil: E-post: Häst: Född: Kön: Ras: Härstamning:

Uppstallningsavtal. och hyresgästen: Namn: Personnummer/org.nr. Adress: Postadress: Telefon: Mobil: E-post: Häst: Född: Kön: Ras: Härstamning: Uppstallningsavtal Mellan Älmhult Linnébygdens Ridklubb (ÄLiRK) Org. nr: 829000-6546 Bockatorp 2 343 90 Älmhult Telefon: 0476-714 46 info@alirk.se www.alirk.se och hyresgästen: Namn: Personnummer/org.nr

Läs mer

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress:

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress: UPPSTALLNINGSAVTAL Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: UPPSTALLNINGSVÄRD Excellent Equestrian Sweden AB Orgnr: 559005-4705 BG: 695-3178 Adresss:

Läs mer

AVTAL FÖR STALLPLATS

AVTAL FÖR STALLPLATS AVTAL FÖR STALLPLATS Följande avtal gäller för dig som disponerar stallplats på Arbor i Kiruna AB:s anläggning i Jukkasjärvi. Avtalet gäller så länge du disponerar stallplats eller till dess att annat

Läs mer

Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet.

Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Uppstallningsvärd: Stiernhööksgymnasiet Adress: Masvägen 5, 79532 Rättvik

Läs mer

AVTAL FÖR SOMMARBETE PÅ LÖVHAMRA

AVTAL FÖR SOMMARBETE PÅ LÖVHAMRA AVTAL FÖR SOMMARBETE PÅ LÖVHAMRA Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om sommarbete för häst enligt följande: UPPSTALLNINGSVÄRD Excellent Equestrian Sweden AB Orgnr: 559005-4705 BG:

Läs mer

Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet.

Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Uppstallningsvärd: Stiernhööksgymnasiet Adress: Masvägen 5, 79532 Rättvik

Läs mer

UPPSTALLNINGSAVTAL AVTALETS OMFATTNING

UPPSTALLNINGSAVTAL AVTALETS OMFATTNING UPPSTALLNINGSAVTAL Mellan undertecknade parter har idag träffats ett förstahandskontrakt för uppstallning av häst. (avtalet gäller även utan underteckning f. r. om första uppstallningsdagen). UPPSTALLNINGSVÄRD

Läs mer

Mellan hyrestagare : Namn: Adress & Postadress: Telefonnr:

Mellan hyrestagare : Namn: Adress & Postadress: Telefonnr: Mellan hyrestagare : Namn: Adress & Postadress: Telefonnr: och hyresvärden Hammarö Ryttarförening (HRF), organisationsnummer: 873200-8332 har följande kontrakt gällande stallplats i föreningens privatstall

Läs mer

Datum. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Elev: Häst: Härstamning: Kön, Födelseår, Ras: Registreringsnr, Passnr:

Datum. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Elev: Häst: Härstamning: Kön, Födelseår, Ras: Registreringsnr, Passnr: 1(12) Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Stiernhööksgymnasiet Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet Uppstallningsvärd: Stiernhööksgymnasiet Adress: Masvägen 5, 79532 Rättvik

Läs mer

Uppstallningsmanual. Denna manual är framtagen som en information och en hjälp för alla privatuppstallningar på Örebro Fältrittklubb.

Uppstallningsmanual. Denna manual är framtagen som en information och en hjälp för alla privatuppstallningar på Örebro Fältrittklubb. Uppstallningsmanual Denna manual är framtagen som en information och en hjälp för alla privatuppstallningar på Örebro Fältrittklubb. FÖREBILDER Hälsa på alla. För många ridskoleryttare är att ha en egen

Läs mer

Tillsvidareavtal för inackordering

Tillsvidareavtal för inackordering Tillsvidareavtal för inackordering Ursprungligt avtal tecknat år Botkyrka Ridsällskap (BRS) är en ideell förening som sedan 1967 bedriver ridverksamhet och ridskola på Skrevsta Gård. Stall, ridhus och

Läs mer

UPPSTALLNINGSAVTAL FÖR HÄST

UPPSTALLNINGSAVTAL FÖR HÄST . UPPSTALLNINGSAVTAL FÖR HÄST 1. Uppstallningsvärd Namn Swartlings Ridskola på Löttinge Gård HB Person-/Org. Nr 969700-5271 Adress Telefon mobil Löttingevägen 26 187 75 Täby 070-5701424 E-post: gsw@live.se

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Daterad PRIVATUPPSTALLNINGSINFORMATION Denna manual är framtagen som en information och en hjälp för alla privatuppstallningar på Alingsås

Daterad PRIVATUPPSTALLNINGSINFORMATION Denna manual är framtagen som en information och en hjälp för alla privatuppstallningar på Alingsås Daterad 2016-09-17 PRIVATUPPSTALLNINGSINFORMATION Denna manual är framtagen som en information och en hjälp för alla privatuppstallningar på Alingsås RS som bil. till uppstallningskontraktet. FÖREBILDER

Läs mer

Hä stpolicy elevstället

Hä stpolicy elevstället 2015-06-18 rev. 2015-06-18 Sida 1 av 5 Hä stpolicy elevstället Innehåll Inledning... 2 Säkerhetsrutiner... 3 Personlig skyddsutrustning... 3 Ridning... 3 Körning, longering och tömkörning... 3 Reflexer...

Läs mer

Ristomta Gård Ristomta Gård, Sorunda Tel , Fax Postgiro

Ristomta Gård Ristomta Gård, Sorunda Tel , Fax Postgiro Hyreskontrakt Hyresgäst... Adress... Postnr och ort...... Telefon/mobil...... E-post... Hyresobjekt... Bilplats(er)... Annan plats (...)... Boxplats(er)... kvm Lager / Lokal Tidsperiod Från 20...-...-...

Läs mer

Genom detta avtal har idag på nedanstående villkor avtal träffats om uppstallning av häst i Bockatorp. Namn:.. Personnummer/org.nr... Adress:.

Genom detta avtal har idag på nedanstående villkor avtal träffats om uppstallning av häst i Bockatorp. Namn:.. Personnummer/org.nr... Adress:. UPPSTALLNINGSAVTAL Bockatorp Genom detta avtal har idag på nedanstående villkor avtal träffats om uppstallning av häst i Bockatorp. PARTER Upplåtare (nedan Upplåtaren) Älmhult Linnébygdens Ridklubb Org.nr.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 011-660 95 www.aby-ridskola.se VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 1 (6) Välkommen till Stallgängsutbildningen Stallgänget För att underlätta för er som

Läs mer

Stallpolicy HÄSTHÅLLNING. Välkommen till Strömstad Ridklubb

Stallpolicy HÄSTHÅLLNING. Välkommen till Strömstad Ridklubb Stallpolicy HÄSTHÅLLNING Välkommen till Strömstad Ridklubb Stallpolicy HÄSTHÅLLNING Strömstad Ridklubb Policy gällande hästhållning är viktigt ur flera aspekter. Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande

Läs mer

SRG:s policy för HÄSTHÅLLNING

SRG:s policy för HÄSTHÅLLNING SRG:s policy för HÄSTHÅLLNING Policy gällande hästhållning är viktigt ur flera aspekter. Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum och lösa arbetsuppgifterna på ett sätt som är säkert

Läs mer

Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar. Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring. Org.nr 820412-8964. Betongvägen 26, 973 45,Luleå

Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar. Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring. Org.nr 820412-8964. Betongvägen 26, 973 45,Luleå Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring Org.nr 820412-8964 Betongvägen 26, 973 45,Luleå Mail: camilla@imas.nu Telefon:070-379 36 80 Kontrakt Imas Hunddagis

Läs mer

Avtal och regler. För besökande av anläggningen

Avtal och regler. För besökande av anläggningen Avtal och regler För besökande av anläggningen AVTAL Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal av nyttjande av anläggningen enligt följande: ANLÄGGNINGSVÄRD: Qvarnhem Countrylife & Quarters

Läs mer

Förebyggande säkerhetsarbete Säkerhetsregler Sollentuna Ridklubb

Förebyggande säkerhetsarbete Säkerhetsregler Sollentuna Ridklubb Förebyggande säkerhetsarbete Säkerhetsregler Sollentuna Ridklubb 1. Allmänt För trivselns skull och för allas säkerhet är det mycket viktigt att du följer de regler, rutiner och policys som gäller på Sollentuna

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Hä stpolicy elevstället

Hä stpolicy elevstället 2014-06-26 Sida 1 av 5 Hä stpolicy elevstället Välkommen till Lillerudsgymnasiets elevstall! Vi är många som ska samsas i stallet med våra hästar. Vi har därför en policy för hästhållningen i vårt elevstall.

Läs mer

Sommaraktiviteter 2010

Sommaraktiviteter 2010 Sommaraktiviteter 2010 Bodens Ridklubb Bodens Ridkubb anordnar följande aktiviteter under sommaren 2010 1.) Träningsläger dagtid 21-24 juni 2.) Extralektion häst och ponny (kvällstid) 21-24 juni 3.) Helpensionsläger

Läs mer

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 1. Upplysningar Detta avtal gäller upplåtelse(uthyrning) av en bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller ett rum i någon av dessa. För dessa är Lag (2012:978) om

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Policy hästskötsel och hantering Wången AB 2014-2015

Policy hästskötsel och hantering Wången AB 2014-2015 Policy hästskötsel och hantering Wången AB 2014-2015 Personlig skyddsutrustning och klädsel Personlig skyddsutrustning bärs vid respektive aktivitet Körning Hjälm, handskar, körglasögon Grövre skor som

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil KÖPEAVTAL Säljare/hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Köpare, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Manual för privatryttare

Manual för privatryttare MANUAL PRIVATRYTTARE 1 (6) Manual för privatryttare Denna manual är framtagen för att ge information till de privatryttare som använder Tyresö Ryttarförenings ridhus och utebana. Bakomliggande ramar för

Läs mer

Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna.

Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna. Fler hyresvärdar som erbjuder stallplatser finns i dokumentet med bostäder: Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna. Namn Ulrika

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education 1. Allmänna avtalsvillkor 1.1 Avtalets syfte Detta avtal reglerar villkor för lån av dator med tillhörande laddare (nedan kallad Datorn) för elev studerande på någon av JENSEN educations skolor. 1.2 Avtalsparter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser 2014/05 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under

Läs mer

Grimstad Guiden. Ett litet verktyg för vilka regler, rutiner och värderingar vi har när vi spenderar vår tid i stallet med våra kära hästar!

Grimstad Guiden. Ett litet verktyg för vilka regler, rutiner och värderingar vi har när vi spenderar vår tid i stallet med våra kära hästar! Grimstad Guiden Ett litet verktyg för vilka regler, rutiner och värderingar vi har när vi spenderar vår tid i stallet med våra kära hästar! Ägarförhållanden och kontakt Grimstad Gård ägs av Bertil och

Läs mer

Herreds Gård

Herreds Gård Policy hästhållning Policyn är till för att arbetsuppgifterna löses på ett sätt som är säkert för häst och människa. Policyn är en vägledning i arbetet med hästar, och vilar på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

STALLRUTINER VADA PRÄSTGÅRD

STALLRUTINER VADA PRÄSTGÅRD STALLRUTINER VADA PRÄSTGÅRD DAGLIGA RUTINER 07:00 Morgonfodring Täcken Temp/visitering/rykt anteckna i stalljournal 08:00 Utsläpp i hagar Fyll på vatten i hagar Mockning Torka ur/kontrollera vattenkoppar

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL 747052-v2 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor... 3

Läs mer

INACKORDERING Hyra? Tjänst?

INACKORDERING Hyra? Tjänst? INACKORDERING Hyra? Tjänst? 3 mars 2014 LRF KONSULT SAMMANFLÄTADE AVTAL HYRA 12 kap jordabalken Lokalhyra tvingande lagstiftning TJÄNST Konsumenttjänstlagen analogt Avtalslagen JORDABALKEN - Avtal om hyra

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Brostugan - Kanot Cafe AB

Brostugan - Kanot Cafe AB Brostugan - Kanot Cafe AB 1 Parter Båtägare (fylls i av båtägaren) Namn:... Pers. nr:... Gatuadress:... Postnr o adress:... Telefon:... E-mail:... Nedan benämnd Båtplatsinnehavaren Finns flera ägare till

Läs mer

Manual för privatryttare i TRF

Manual för privatryttare i TRF MANUAL FÖR PRIVATRYTTARE I TRF 1 (6) Manual för privatryttare i TRF Denna manual är framtagen för att ge information till de ryttare med egen eller lånad häst (ej ridskolehäst, därför så kallad privatryttare

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

2015-07-01. Postadress: Berga naturbruksgymnasium 13791 VÄSTERHANINGE E-postadress: info.berga@sll.se Fax: 08-50066099

2015-07-01. Postadress: Berga naturbruksgymnasium 13791 VÄSTERHANINGE E-postadress: info.berga@sll.se Fax: 08-50066099 VÄLKOMMEN TILL BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM! Här kommer lite information från oss på Berga. För vårt fortsatta arbete behöver vi så snabbt som möjligt, dock senast måndagen den 13 juli, att du fyller i följande

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

BEVAKNINGSAVTAL Sid 2-3 AVROPSAVTAL Sid 4-5

BEVAKNINGSAVTAL Sid 2-3 AVROPSAVTAL Sid 4-5 TS GRUPPEN AVTAL. VINTERSÄSONGEN 2013-2014 BEVAKNINGSAVTAL Sid 2-3 AVROPSAVTAL Sid 4-5 Sid 1 av 2 BEVAKNINGSAVTAL TS GRUPPEN gör löpande kontroll och riskbedömning av fastigheten, genomför skottning efter

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Blankettsamling Ansökan Överlåtelse Ansökan Medlemskap i Förening Ansökan om Autogiro Handlingarna skickas till Väskinde Fiber /Eva Pettersson Väskinde Lilla Klintegårde

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

BEVAKNINGSAVTAL MARK

BEVAKNINGSAVTAL MARK Entreprenör Miramix AB 129 33 Hägersten Org.nr: 556786-9960 Kontaktperson Tel: 08-515 178 78 Fax. 08-515 178 80 E-post: info@miramix.se Beställare/Avtalspartner Org.nr: E-post: Kontaktperson 1 Tel:. Kontaktperson

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DALBY RYTTARFÖRENING & VASAHOLMS RIDSKOLA

VÄLKOMMEN TILL DALBY RYTTARFÖRENING & VASAHOLMS RIDSKOLA VÄLKOMMEN TILL DALBY RYTTARFÖRENING & VASAHOLMS RIDSKOLA I lilla stallet bor: A-ponny: Bonnie B-ponny: Lady, Kryddan, Ranja, Millan C-ponny: Samba, Skipper, Muscot D-ponny: Flora, Miss Häst: Jagaar Alla

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

Avropsavtal om snöskottning av tak

Avropsavtal om snöskottning av tak Avropsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare) Namn

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer

Älvkarleby ridklubbs säkerhetsföreskrifter

Älvkarleby ridklubbs säkerhetsföreskrifter Älvkarleby ridklubbs säkerhetsföreskrifter Föreskrifter gällande hästhållning är viktigt ur flera aspekter. Föreskrifterna syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum samt att arbetsuppgifterna

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen')

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Markupplåtelseavtal Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Detta avtal skall skrivas under av alla ägare till mark, som berörs av nergrävd fiberledning. Det gäller

Läs mer

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 1. DEFINITIONER UL-kort Ett smartkort som kan laddas med Biljetter och Reskassa. UL:s kunder får genom UL-kortet även tillgång till ett antal Tjänster.

Läs mer

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1 1 Hyresobjekt 3 Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med bostadsrätt innehavda lägenhet till hyresgästen för bostadsändamål. Lägenheten omfattar rum och kök på kvadratmeter. Lägenhetens

Läs mer

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS 2013-11-25 KBS MEDLEM Bokningsavgift 400:- 500:- Hyra 600:- 4000:- Deposition 1000:- 2000:- TOTALT 2000:- 6500:- Återbetalas efter godk. avsyning 1000:- 2000: EJ

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt 1. Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 5 EXEMPEL 7A Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående

Läs mer