Kaspersky Small Office Security 2 Installationsguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kaspersky Small Office Security 2 Installationsguide"

Transkript

1 Kaspersky Small Office Security 2 Installationsguide PROGRAMVERSION: 9.1

2 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du får svar på alla dina frågor gällande produkten. Varning! Det här dokumentet tillhör Kaspersky Lab och samtliga rättigheter till dokumentet skyddas av lagen om upphovsrätt i Ryssland och av internationella avtal. Olagligt mångfaldigande och olaglig distribution av det här dokumentet eller delar av det leder till åtal enligt Ryska Federationens lagar angående civilrätt, administrativ rätt och/eller brottslig verksamhet. Mångfaldigande eller distribution av detta material, inklusive översättningar, tillåts endast efter att skriftligt tillstånd inhämtats från Kaspersky Lab. Dokumentet med tillhörande illustrationer och grafik får endast användas med syfte att informera och för personliga, ickekommersiella syften. Det här dokumentet kan komma att ändras utan förvarning. Den senaste versionen av dokumentet finns att hämta på Kaspersky Labs webbplats på Kaspersky Lab är inte ansvarigt för innehåll, kvalitet, relevans eller korrekthet hos de delar av materialet i detta dokument till vilka rättigheterna ägs av tredje part, eller för skador som uppstår i samband med användningen av dylika dokument. Dokumentet innehåller registrerade varumärken och varumärken som tillhör sina respektive ägare. Revisionsdatum: Kaspersky Lab ZAO. Med ensamrätt. 2

3 INNEHÅLL SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR KASPERSKY LAB... 5 OM DENNA GUIDE I det här dokumentet Dokumentkonventioner ANDRA INFORMATIONSKÄLLOR Informationskällor du kan granska själv Diskutera Kaspersky Lab:s program på webbforumet Kontakta försäljningsavdelningen Kontakta dokumentationsutvecklingsgruppen KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY HÅRDVARU- OCH PROGRAMVARUKRAV INSTALLERA PROGRAMMET Steg 1. Hitta en senare version av programmet Steg 2. Säkerställ att systemet uppfyller installationskraven Steg 3. Välj installationstyp Steg 4. Granska licensavtalet Steg 5. Kaspersky Security Network Riktlinjer för datainsamling Steg 6. Välja målmappen Steg 7. Söka efter andra antivirusprogram Steg 8. Avaktivera Microsoft Windows-brandväggen Steg 9. Förbereda installation Steg 10. Installera Steg 11. Aktivera programmet Steg 12. Dataverifiering Steg 13. Slutföra aktiveringen Steg 14. Begränsa åtkomst till programmet Steg 15. Välja skyddsläge Steg 16. Konfigurera programuppdateringar Steg 17. Välj hot att upptäcka Steg 18. Systemanalys Steg 19. Avsluta inställningsguiden LÖSA TYPISKA UPPGIFTER Uppdatera programmets databaser och moduler Göra en sökning efter virus i kritiska områden på din dator Hur en full sökning efter virus på din dator utförs Kontrollera ett kontorsnätverks skyddsstatus med fjärranslutning Hur du begränsar åtkomsten till inställningarna i Kaspersky Small Office Security Överföra programinställningar till en annan dator Vad som ska göras när programmets meddelanden visas ÅTERSTÄLLNING AV PROGRAMMET Steg 1. Installationsguidens startfönster Steg 2. Återställning av programmet Steg 3. Avsluta återställning av programmet

4 I N S T A L L A T I O N S G U I D E Ställa in programmet efter återställning BORTTAGNING AV PROGRAMMET Steg 1. Spara data för upprepad användning Steg 2. Bekräftelse på borttagning av program Steg 3. Borttagning av programmet. Avsluta borttagning KONTAKTA DEN TEKNISKA SUPPORTEN Mitt Kaspersky-konto Teknisk support via telefon Skapa en systemstatusrapport Skapa en spårningsfil Skicka datafiler Köra AVZ-skript KASPERSKY LAB

5 SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR KASPERSKY LAB VIKTIGT JURIDISKT MEDDELANDE TILL ALLA ANVÄNDARE: LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE JURIDISKA AVTAL INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DÅ DU KLICKAR PÅ KNAPPEN "ACCEPTERA" I LICENSAVTALSFÖNSTRET ELLER SKRIVER IN MOTSVARANDE SYMBOL(ER) SAMTYCKER DU TILL ATT BINDAS AV VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA I DET HÄR AVTALET. DENNA HANDLING ÄR EN SYMBOL FÖR DIN NAMNTECKNING OCH DU SAMTYCKER TILL ATT BINDAS AV OCH BLI EN PART I DET HÄR AVTALET, SAMT MEDGER ATT DET HÄR AVTALET KAN UPPRÄTTHÅLLAS PÅ SAMMA SÄTT SOM ETT SKRIFTLIGEN UPPRÄTTAT AVTAL UNDERTECKNAT AV DIG. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DET HÄR AVTALET SKALL DU AVBRYTA INSTALLATIONEN AV PROGRAMVARAN OCH LÅTA BLI ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN. OM LICENSAVTAL ELLER LIKNANDE DOKUMENT MEDFÖLJER PROGRAMVARA GÄLLER DE VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN SOM DEFINIERAS I DETTA DOKUMENT FÖRE AKTUELLT LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE. EFTER ATT DU KLICKAT PÅ ACCEPTERA-KNAPPEN I LICENSAVTALSFÖNSTRET ELLER SKRIVIT IN MOTSVARANDE SYMBOL(ER) HAR DU RÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN I ENLIGHET MED VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA I DET HÄR AVTALET. 1. Definitioner 1.1. Programvara är programvara inklusive eventuella uppdateringar och relaterat material Rättighetsinnehavare (ägaren av alla rättigheter gällande programvaran, både ensamrätter och andra) är Kaspersky Lab ZAO, ett företag som registrerats enligt lagar i Ryska federationen Dator(er) är hårdvara, inklusive persondatorer, laptopar, arbetsstationer, personliga digitala assistenter, "smarta telefoner", handdatorer och andra elektroniska apparater för vilka programvaran utformats och där programvaran kommer att installeras och/eller användas Slutanvändare (du/din) är person(er) som installerar eller använder programvaran för egen del eller som lagligen använder en kopia av programvaran; eller, om programvaran laddas ner eller installeras för en organisation så som en arbetsgivare, anger "du" även den organisation för vilken programvaran laddas ner eller installeras och härmed bekräftas att sådan organisation har gett den person som accepterar det här avtalet befogenhet att göra detta å organisationens vägnar. I detta sammanhang inkluderar termen "organisation" utan begränsningar alla handelsbolag, aktiebolag med begränsat ansvar, bolag, föreningar, aktiebolag, fonder, samriskföretag, fackföreningar, oregistrerade organisationer, samt myndigheter Partner är organisation(er) eller person(er) som distribuerar programvaran baserat på avtal och licens från rättighetsinnehavaren Uppdatering(ar) är alla uppgraderingar, ändringar, programkorrigeringar, förbättringar, reparationer, modifieringar, kopior, tillägg och underhållspaket osv Användarhandbok är användarhandbok, administratörsguide, referensbok och relaterat förklarande eller annat material. 2. Licens 2.1. Du får härmed en icke-exklusiv licens att spara, ladda, installera, använda och visa ("använda") programvaran på ett specificerat antal datorer, för att hjälpa till att skydda din dator som programvaran installerats på från hot som beskrivs i användarhandboken, i enlighet med alla tekniska krav som beskrivs i användarhandboken, samt i enlighet med villkoren och bestämmelserna i det här avtalet ("licensen") och du accepterar den här licensen: Provversion. Om du har mottagit, laddat ner och/eller installerat en provversion av programvaran och härmed ges en utvärderingslicens för programvaran, får du, om inte annat angetts, enbart använda programvaran för utvärdering och enbart under en enda giltig utvärderingsperiod, från och med datumet för 5

6 I N S T A L L A T I O N S G U I DE första installationen. Allt annat användande av programvaran, liksom användande utanför den gällande utvärderingsperioden, är strängt förbjudet. Flermiljöprogramvara; flerspråksprogramvara; dubbelmedieprogramvara; flera exemplar; paket. Om du använder olika versioner av programvaran, olika språkversioner av programvaran, om du mottagit programvaran på flera olika medier, om du i övrigt mottar flera exemplar av programvaran eller om du mottog programvaran i ett paket tillsammans med andra programvaror, skall det totala antalet tillåtna datorer som alla versioner av programvaran installerats på motsvara det antal datorer som specificeras i de licenser du erhållit förutsatt att, om inte annat anges i licensvillkoren, varje förvärvad licens berättigar dig till installation och användning av programvaran på detta antal datorer enligt klausul 2.2 och Om programvaran förvärvades på fysiskt medium har du rätt att använda programvaran för skydd av det antal datorer som anges på programvarans förpackning Om programvarans förvärvades via internet har du rätt att använda programvaran för skydd av det antal datorer som angavs när du förvärvade programvarulicensen Du har enbart rätt att kopiera programvaran för säkerhetskopiering och enbart för att ersätta det lagligen ägda exemplaret om detta exemplar förloras, förstörs eller slutar fungera. Den här säkerhetskopian får inte användas för andra ändamål och måste förstöras när du förlorar rätten att använda programvaran eller när din licens går ut eller avslutas av annan orsak i enlighet med gällande lagstiftning i det land där du är skriven eller i det land där du använder programvaran Från det ögonblick programvaran aktiveras eller efter installationen av licenskodfilen (utom gällande provversion av programvaran) har du rätt att erhålla följande tjänster under den tid som anges på programvarans förpackning (om programvaran förvärvades på fysiskt medium) eller som angetts vid förvärvet (om programvaran förvärvades via internet): - Uppdatering av programvaran via internet då rättighetsinnehavaren publicerar dem på sin webbplats eller via andra onlinetjänster. Alla eventuella uppdateringar du mottar ingår i programvaran och villkoren och bestämmelserna i det här avtalet gäller för dem. - Teknisk support via internet och telefon. 3. Aktivering och giltighetsperiod 3.1. Om du modifierar din dator eller ändrar andra försäljares programvaror på den, kan rättighetsinnehavaren komma att kräva att du upprepar aktiveringen av programvaran eller installationen av licenskodfilen. Rättighetsinnehavaren förbehåller sig rätten att använda alla medel och kontrollprocedurer för att kontrollera licensens giltighet och/eller huruvida en kopia av programvaran är lagligen installerad och/eller används på din dator Om programvaran förvärvades på fysiskt medium kan programvaran användas under den period som anges på förpackningen från och med att du accepterat det här avtalet Om programvaran förvärvades via internet kan programvaran användas under den period som angavs vid förvärvet från och med att du accepterat det här avtalet Du har rätt att gratis använda en provversion av programvaran enligt klausul 2.1 under en enda giltig utvärderingsperiod (30 dagar) från och med det ögonblick programvaran aktiveras i enlighet med det här avtalet med förbehållet att provversionen inte ger dig rätt till uppdateringar och teknisk support via internet eller telefon Din licens att använda programvaran är begränsad till den tidsperiod som anges i klausul 3.2 eller 3.3 (enligt tillämplighet) och kvarstående tid kan ses med hjälp av metoder som beskrivs i användarhandboken Om du har förvärvat programvaran som är menad att användas på mer än en dator, är din licens att använda programvaran begränsad till tidsperioden med början det datum programvaran aktiveras eller licenskodfilen installeras på den första datorn Utan åsidosättande av rättsmedel eller rättighet som rättighetsinnehavare kan inneha, skall rättighetsinnehavaren om du skulle bryta mot villkoren och bestämmelserna i det här avtalet, alltid och utan meddelande till dig ha rätt att upphäva den här licensen, utan hel eller delvis återbetalning av inköpspriset Du samtycker till att vid ditt användande av programvaran och eventuella rapporter och information som du erhåller som ett resultat av användandet av den här programvaran, följa alla gällande internationella, nationella, delstatliga, regionala och lokala lagar och bestämmelser, inklusive utan begränsning, lagar gällande sekretess, upphovsrätt, exportkontroll och obscenitet Om inte annat specifikt anges häri, får du inte överföra eller överlåta rättigheter du erhåller enligt det här avtalet eller dina förpliktelser i detsamma. 6

7 I N N E H Å L L 4. Teknisk support 4.1. Den tekniska supporten som beskrivs i klausul 2.5 i det här avtalet erbjuds dig när den senaste uppdateringen av programvaran installeras (utom för provversion av programvaran). Teknisk support på: Användardata angiven i Personal Cabinet/My Kaspersky-konto får enbart användas av specialister på teknisk support vid bearbetning av användarens begäran. 5. Insamling av information 5.1. Då du samtycker till villkoren och bestämmelserna i det här avtalet, samtycker du till att lämna information till rättighetsinnehavaren gällande körbara filer och deras kontrollsummor i syfte att förbättra din säkerhetsnivå För att kunna förbättra säkerhetsmedvetenheten gällande nya hot och deras ursprung och för att kunna förbättra din säkerhetsnivå, har rättighetsinnehavaren med ditt medgivande som uttryckligen bekräftats i Kasperskys uttalande gällande insamlande av data för säkerhetsnätverk, rätt att motta denna information. Du kan avaktivera Kasperskys säkerhetsnätverkstjänst under installationen. Du kan även när som helst aktivera och avaktivera Kasperskys säkerhetsnätverkstjänst på programvarans alternativsida. Du bekräftar vidare och samtycker till att all information som samlas in av rättighetsinnehavaren, helt enligt rättighetsinnehavarens eget godtycker, får användas för att spåra samt publicera rapporter om säkerhetsrisktrender Programvaran bearbetar inte personligen identifierbar information och kombinerar inte bearbetningsdata med personlig information Om du inte vill att informationen som samlas in av programvaran skall skickas till rättighetsinnehavaren, bör du inte aktivera och/eller avaktivera Kasperskys säkerhetsnätverkstjänst. 6. Begränsningar 6.1. Du får inte söka efterlikna, klona, hyra ut, låna ut, leasa ut, sälja, modifiera, dekompilera, eller dekonstruera programvaran och inte heller montera isär eller skapa härledda arbeten baserade på programvaran eller någon del därav, utom om du enligt gällande lag besitter en icke-åsidosättbar rättighet att göra detta. Du får inte heller på annat sätt reducera någon del av programvaran till ett format som kan läsas av människor eller överföra den licensbelagda programvaran eller någon underavdelning av den licensbelagda programvaran och du får inte heller tillåta någon tredje part att göra detsamma, utom i den utsträckning förutnämnda restriktion uttryckligen är förbjuden enligt gällande lag. Varken programvarans binärkod eller källkod får användas eller dekonstrueras för att återskapa programmets algoritm då den är upphovsrättsskyddad. Alla rättigheter som inte uttryckligen erhålls häri är förbehållna rättighetsinnehavaren och/eller dennes underleverantörer då detta är tillämpligt. Allt sådant olovligt användande av programvaran kommer att resultera i omedelbart och automatiskt upphävande av det här avtalet och licensen som erhållits enligt detta, samt kan resultera i kriminellt och/eller civilt åtal mot dig Du får inte överföra rättigheten att använda programvaran till tredje part Du får inte överlämna aktiveringskoden och/eller licenskodfilen till tredje part eller ge tredje part tillgång till aktiverings- och/eller licenskoden som av rättighetsinnehavaren betraktas som sekretessbelagd information Du får inte hyra, leasa, eller låna ut programvaran till tredje part Du får inte använda programvaran för att skapa data eller programvara som används för att upptäcka, blockera eller råda bot på hot som beskrivs i användarhandboken Om du bryter mot villkor och bestämmelser i det här avtalet kan din kodfil blockeras Om du använder provversionen av programvaran har du inte rätt till den tekniska support som beskrivs i klausul 4 i det här avtalet och du har inte rätt att överföra licensen eller rätten att använda programvaran till tredje part. 7. Begränsad garanti och friskrivningsklausul 7.1. Rättighetsinnehavaren garanterar att programvaran i huvudsak kommer att fungera enligt specifikationerna och beskrivningen i användarhandboken dock med förbehållet att denna begränsade garanti inte skall gälla vid följande: (w) brister i din dators funktion och därmed sammanhörande intrång för vilka rättighetsinnehavaren uttryckligen avsäger sig allt garantiansvar; (x) tekniska fel; defekter och fel som är resultatet av felaktig användning; missbruk; olycka; försumlighet; felaktig installation, drift eller underhåll; stöld; vandalisering; Force Majeure; terrorhandlingar; strömavbrott eller spänningsvåg; olycksfall; ändring; otillåtna modifieringar eller reparationer utförda av annan än rättighetsinnehavaren; någon annan parts eller 7

8 I N S T A L L A T I O N S G U I D E dina handlingar; eller orsaker som rimligen ligger utanför rättighetsinnehavarens kontroll; (y) defekter som du inte informerat rättighetsinnehavaren om så snart detta är praktiskt möjligt efter att defekten först uppstår; samt (z) inkompatibilitet orsakad av hårdvaru- och/eller programvarukomponenter som installerats på din dator Du bekräftar att du förstår, accepterar och samtycker till att ingen programvara är felfri och du uppmanas att säkerhetskopiera datorn så ofta och med den säkerhetsnivå som passar dig Rättighetsinnehavaren ger ingen garanti att programvaran kommer att fungera felfritt i fall villkoren beskrivna i användarhandboken eller det här avtalet inte följs Rättighetsinnehavaren garanterar inte att programvaran kommer att fungera felfritt om du inte regelbundet laddar ner uppdateringarna som anges i klausul 2.5 i det här avtalet Rättighetsinnehavaren garanterar inte skydd från hoten som beskrivs i användarhandboken efter att den period som anges i klausul 3.2 eller 3.3 i det här avtalet gått ut, eller efter att licensen att använda programvaran av någon orsak har upphävts PROGRAMVARAN ERBJUDS I "BEFINTLIGT SKICK" OCH RÄTTIGHETSINNEHAVAREN GÖR INGEN FRAMSTÄLLNING OCH GER INGEN GARANTI GÄLLANDE DESS ANVÄNDANDE ELLER FUNKTION. FÖRUTOM GARANTIER, BETINGELSER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER VILLKOR SOM ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE KAN UTESLUTAS, GER RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH DENNES PARTNER INGEN GARANTI GÄLLANDE, BETINGELSER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER VILLKOR (VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE, LAGSTIFTADE, SEDVANLIGA, ANVÄNDNINGSMÄSSIGA ELLER ÖVRIGT) GÄLLANDE SAMTLIGA FALL, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING, AVSAKNAD AV KRÄNKNING AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, INTEGRERING ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. DU PÅTAR DIG ALLT ANSVAR OCH ALL RISK GÄLLANDE FUNKTION, SAMT ANSVARET FÖR ATT VÄLJA UT PROGRAMVARA FÖR ATT UPPNÅ DITT AVSEDDA RESULTAT, LIKSOM FÖR PROGRAMVARANS INSTALLATION, ANVÄNDANDE OCH RESULTAT. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE VILLKOR, GÖR RÄTTIGHETSINNEHAVAREN INGEN FRAMSTÄLLNING OCH GER INGEN GARANTI ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER FRI FRÅN AVBROTT OCH ANDRA FEL ELLER ATT PROGRAMVARAN HELT ELLER DELVIS KOMMER ATT MOTSVARA DINA BEHOV, VARE SIG RÄTTIGHETSINNEHAVAREN HAR INFORMERATS OM DESSA ELLER INTE. 8. Undantag från och begränsning av ansvar 8.1. I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG SKALL RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH DENNES PARTNER ALDRIG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, STRAFFBARA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADESTÅND (INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV INKOMSTER ELLER KONFIDENTIELL ELLER ANNAN INFORMATION, VERKSAMHETSAVBROTT, SEKRETESSBROTT, DATAFEL, SKADA OCH FÖRLUST PÅ DATA ELLER PROGRAMVARA, UNDERLÅTENHET ATT UPPFYLLA FÖRPLIKTELSE INKLUSIVE LAGSTADGAD FÖRPLIKTELSE, FÖRPLIKTELSE GÄLLANDE GOD TRO ELLER RIMLIG OMSORG, FÖRSUMLIGHET, EKONOMISK FÖRLUST ELLER ANNAN MONETÄR ELLER ANNAN FÖRLUST) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERAD TILL ANVÄNDANDET ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, TILLHANDAHÅLLANDE ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDHÅLLA SUPPORT ELLER ANDRA TJÄNSTER, INFORMATION, PROGRAMVARA OCH RELATERAT INNEHÅLL VIA PROGRAMVARAN ELLER I ÖVRIGT PÅ GRUND AV ANVÄNDANDET AV PROGRAMVARAN ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDANDET AV PROGRAMVARAN ELLER I ÖVRIGT I SAMBAND MED BESTÄMMELSER I DET HÄR AVTALET, ELLER PÅ GRUND AV KONTRAKTSBROTT ELLER ANNAT FEL (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET, VILSELEDANDE, STRIKT ANSVAR ELLER FÖRPLIKTELSE), ELLER UNDERLÅTANDE ATT UPPFYLLA LAGSTADGAD FÖRPLIKTELSE ELLER BROTT MOT RÄTTIGHETSINNEHAVARENS OCH/ELLER NÅGON AV DENNES PARTNERS GARANTI, ÄVEN OM RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH/ELLER NÅGON AV DENNES PARTNER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADESTÅND. DU SAMTYCKER TILL ATT OM RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH/ELLER DENNES PARTNER BEFINNS SKADESTÅNDSANSVARIGA, SKALL RÄTTIGHETSINNEHAVARENS OCH/ELLER DENNES PARTNERS SKADESTÅNDSANSVAR BEGRÄNSAS TILL KOSTNADEN FÖR PROGRAMVARAN. RÄTTIGHETSINNEHAVARENS OCH/ELLER DENNES PARTNERS SKADESTÅNDSANSVAR SKALL ALDRIG ÖVERSTIGA DE AVGIFTER SOM TILL RÄTTIGHETSINNEHAVAREN ELLER DENNES PARTNER (ENLIGT TILLÄMPLIGHET) BETALATS FÖR PROGRAMVARAN. 8

9 I N N E H Å L L INGET I DET HÄR AVTALET UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR KRAV PÅ GRUND AV DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA. I DEN HÄNDELSE EN FRISKRIVNINGSKLAUSUL, ETT UTESLUTANDE ELLER EN BEGRÄNSNING I DET HÄR AVTALET ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE FÅR UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS, KOMMER DET ENBART ATT VARA IFRÅGAVARANDE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING SOM INTE GÄLLER I DITT FALL OCH DU KOMMER ATT FORTSÄTTNINGSVIS VARA BUNDEN AV ALLA ANDRA FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR. 9. GNU och andra tredje parters licenser 9.1. Programvaran kan innehålla vissa program för vilka användaren erhåller licens (eller underlicens) enligt allmän GNU-licens (General Public License eller GLP) eller andra liknande fria programvarulicenser som bland annat ger användaren rätt att kopiera, modifiera och återdistribuera vissa programvaror eller delar av programvaror, samt ger användaren tillgång till källkoden ("öppen källkod"). Om sådana licenser kräver att källkoden för programvara som distribueras i körbart binärformat också görs tillgänglig för användaren, kan tillgång till källkoden erhållas genom att sända en begäran till eller genom att källkoden medföljer programvaran. Om programvarulicenser med öppen källkod kräver att rättighetsinnehavaren tillhandahåller utökade rättigheter beträffande användande, kopiering och modifiering av en programvara med öppen källkod, än de rättigheter som erbjuds i det här avtalet, skall dessa rättigheter gälla i stället för rättigheterna och begränsningarna i detta avtal. 10. Immateriell egendom Du samtycker till att programvaran och upphovet, systemen, idéerna, driftsmetoderna, dokumentationen och annan information inom programvaran är upphovsrättsskyddad immateriell egendom och/eller värdefulla yrkeshemligheter tillhörande rättighetsinnehavaren eller dennes partner och att rättighetsinnehavaren och dennes partner enligt tillämplighet skyddas av civil och kriminell lagstiftning, liksom av Ryska federationens, Europeiska Unionens och Förenta Staternas, andra länders och internationella avtals lagstiftning gällande upphovsrätt, yrkeshemligheter, varumärken och patent. Det här avtalet ger dig inte rätt till rättighetsinnehavarens och/eller dennes partners immateriella egendom inklusive varumärken och servicemärken ("varumärken"). Du får, i enlighet med accepterade varumärkesprinciper, enbart använda varumärkena för att identifiera utskrifter skapade av programvaran, inklusive identifiering av varumärkesinnehavarens namn. Sådant användande av ett varumärke ger dig inte äganderätt till varumärket i fråga. Rättighetsinnehavaren och/eller dennes partner äger och behåller alla rättigheter, all äganderätt och alla intressen gällande programvaran, inklusive men ej begränsat till alla korrigeringar av fel, förbättringar, uppdateringar och andra modifieringar av programvaran, vare sig dessa utförs av rättighetsinnehavaren eller en tredje part, samt alla andra upphovsrätter, patent, yrkeshemligheter, varumärken och andra intellektuella egendomsrättigheter gällande desamma. Ditt ägande, din installation eller ditt användande av programvaran utgör inte ett överförande till dig av någon äganderätt till den intellektuella egendomen gällande programvaran och du erhåller inga rättigheter till programvaran utom enligt vad som uttryckligen anges i det här avtalet. Alla de kopior av programvaran som skapas måste innehålla samma upphovsrättsmeddelande som visas på och i programvaran. Utom enligt vad som anges häri, ger det här avtalet dig ingen immateriell äganderätt gällande programvaran och du bekräftar att du förstår att licensen, så som den vidare definieras häri och som du erhåller enligt det här avtalet, enbart ger dig rätt till begränsad användning enligt villkoren och bestämmelserna i det här avtalet. Rättighetsinnehavaren behåller alla rättigheter som du inte uttryckligen erhåller enligt det här avtalet Du samtycker till att inte på något sätt modifiera eller ändra programvaran. Du får inte ta bort eller ändra upphovsrättsmeddelanden eller andra meddelanden om upphovsrättsskydd på kopior av programvaran. 11. Gällande lag; skiljedomsförfarande Det här avtalet skall lyda under och upprättas i enlighet med lagarna i Ryska federationen, utan referens till konflikter gällande juridiska regler och principer. Det här avtalet skall inte lyda under Förenta nationernas konvention om internationella köp av varor vars tillämpning uttryckligen utesluts. Alla dispyter som uppstår på grund av tolkning eller tillämpning av villkor i det här avtalet eller brott mot dessa skall, om de inte löses via direktförhandling, lösas av Ryska federationens handels- och industrikammares internationella kommersiella skiljedomstol i Moskva, Ryska federationen. Alla skiljedomar skall vara slutgiltiga och bindande för parterna och utslag gällande sådana skiljedomar kan genomdrivas av behöriga domstolar. Inget i detta avsnitt 10 skall förhindra en part från att söka eller erhålla skälig lindring vid en behörig domstol före, under eller efter skiljedomsförfarandet. 9

10 I N S T A L L A T I O N S G U I D E 12. Period för rättsliga åtgärder Inga rättsliga åtgärder, oavsett form, som uppstår på grund av transaktionerna enligt det här avtalet, får vidtas av part häri mer än ett (1) år efter att den händelse om gett upphov till de rättsliga åtgärderna inträffat eller upptäckts ha inträffat, utom när det gäller rättsliga åtgärder beträffande kränkande av immateriella egendomsrättigheter där rättsliga åtgärder kan vidtas inom gällande maximal lagstadgad period. 13. Hela avtalet; uppdelning; inga åsidosättanden Det här avtalet utgör hela avtalet mellan dig och rättighetsinnehavaren och ersätter alla andra tidigare muntliga eller skriftliga avtal, erbjudanden, kommunikationer och marknadsföring gällande programvaran eller ämnet för det här avtalet. Du bekräftar att du har läst igenom det här avtalet, förstått det och samtycker till att bindas av dess villkor. Om någon bestämmelse i det här avtalet av någon anledning av behörig domstol befinnes vara helt eller delvis ogiltig, inte äga laga kraft eller omöjlig att upprätthålla, skall denna bestämmelse omformas så att den blir lagenlig och upprätthållbar och detta skall inte göra hela avtalet ogiltigt utan resten av avtalet skall fortsätta att gälla och äga laga kraft i den utsträckning detta är tillåtet enligt lag och rätt samtidigt som det i största möjliga mån skall bevara sitt ursprungliga syfte. Inget åsidosättande av en bestämmelse eller ett villkor häri skall vara giltigt om det inte sker skriftligen och undertecknas av dig och en berättigad representant för rättighetsinnehavaren, och inget åsidosättande av brott mot någon bestämmelse i det här avtalet skall utgöra ett åsidosättande av något tidigare, samtidigt eller senare brott. Om rättighetsinnehavaren underlåter att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av en bestämmelse i det här avtalet eller någon rättighet, skall detta inte utgöra ett åsidosättande av denna bestämmelse eller rättighet. 14. Rättighetsinnehavarens kontaktinformation Om du har frågor rörande det här avtalet eller om du av någon orsak vill kontakta rättighetsinnehavaren får du gärna kontakta vår kundtjänstavdelning enligt följande: Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1, 1st Volokolamsky Proezd Moskva, Ryska federationen Tel: Fax: E-post: Webbplats: Kaspersky Lab ZAO. Med ensamrätt. Programvaran och all tillhörande dokumentation är upphovsrättsskyddad och skyddas av upphovsrättslagar samt internationella upphovsrättsavtal, liksom andra lagar och avtal gällande immateriell egendom. 10

11 OM DENNA GUIDE Detta dokument är en guide till hur du installerar Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorskydd och Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. De grundläggande funktionerna hos Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer och Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar är identiska. Skillnaderna mellan installation av Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer och av Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar beskrivs var och en under motsvarande avsnitt i guiden. Genom hela guiden används termerna "Kaspersky Small Office Security" och "programmet" för både Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer och Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Beskrivningar av funktioner och procedurer för att installation, återställning och avinstallation som skiljer sig åt mellan Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer och Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar specificerar vid behov programversionens fulla namn. Dokumentet är avsett för specialister som installerar och ställer in programmet för första gången. Specialister som utför installationen ska ha erfarenhet som administratör i Microsoft Windows samt ha kunskaper i installation och inställning av programvara. Specialisten ska studera denna guide innan försök görs att installera programmet. Syftet med det här dokumentet är att hjälpa specialisten att: installera Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer på en persondator och göra de inställningar av programmet som krävs innan start installera Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar på en persondator och göra de inställningar av programmet som krävs innan start utföra standardarbetsuppgifter under drift återställa programmet om ett allvarligt fel inträffar avinstallera programmet från en persondator (filserver). I DETTA AVSNITT: I det här dokumentet Dokumentkonventioner I DET HÄR DOKUMENTET Det här dokumentet innehåller följande avsnitt: Andra informationskällor Det här avsnittet beskriver källor till ytterligare information om programmet och Internet-resurser där du kan diskutera programmet, dela idéer, ställa frågor och få svar. Kaspersky Small Office Security 2 Det här avsnittet innehåller en översikt över syftet med och huvudfunktionerna hos Kaspersky Small Office Security. 11

12 I N S T A L L A T I O N S G U I D E Hårdvaru- och programvarukrav Det här avsnittet innehåller en beskrivning av de hårdvaru- och programvarukrav som måste uppfyllas för att Kaspersky Small Office Security ska kunna installeras på datorn. Installera programmet Det här avsnittet innehåller en beskrivning av hur programmet installeras på en persondator eller en filserver. Lösa typiska uppgifter Avsnittet innehåller anvisningar om de grundläggande uppgifter som de flesta användare kommer i kontakt med när de arbetar med programmet. Återställning av programmet Det här avsnittet innehåller instruktioner för återställning av Kaspersky Small Office Security om ett allvarligt fel inträffar under användningen. Borttagning av programmet Det här avsnittet innehåller en beskrivning av hur programmet avinstalleras. Kontakta den tekniska supporten Avsnittet innehåller rekommendationer gällande kontakt med Kaspersky Lab från Mitt Kaspersky-konto, på den tekniska supportens webbplats och via telefon. DOKUMENTKONVENTIONER De dokumentkonventioner som används i den här handboken beskrivs i tabellen nedan. Table 1. Dokumentkonventioner EXEMPELTEXT Observera att... BESKRIVNING AV DOKUMENTKONVENTION Varningar är markerade i rött och inneslutna med ramar. Varningar innehåller viktig information, t.ex. datoroperationer som är kritiska för datorns säkerhet. Det rekommenderas att använda... Anmärkningar är inneslutna med ramar. Anmärkningar ger ytterligare information och referensinformation. Exempel: Exempel ges per avsnitt, med gul bakgrund och under rubriken "Exempel"

13 O M D E N N A G U I D E EXEMPELTEXT Uppdatering betyder... ALT+F4 Aktivera Hjälp För att konfigurera ett uppgiftsschema: <din dators IP-adress> BESKRIVNING AV DOKUMENTKONVENTION Nya termer markeras i kursiv stil. Tangenters namn visas med fet stil och stora bokstäver. När tangentnamn visas följt av ett "plustecken" betyder detta att en tangentkombination används. Namn på gränssnittskomponenter, t.ex. inmatningsfält, menykommandon, knappar, markeras med fet stil. Anvisningarnas introduktionsfraser är i kursiv stil. Texter på kommandoraden eller texter i meddelanden visas på skärmen med ett speciellt typsnitt. Variabelnamn omges av vinkelparenteser. Motsvarande värde placeras där istället för variabelns namn, vinkelparenteserna ska inte vara med. 13

14 ANDRA INFORMATIONSKÄLLOR Om du har frågor om hur du väljer, köper, installerar eller använder Kaspersky Small Office Security finns det ett antal informationskällor att tillgå. Du kan välja den källa som passar dig bäst, beroende på hur viktig din fråga är och hur bråttom du har. I DETTA AVSNITT: Informationskällor du kan granska själv Diskutera Kaspersky Lab:s program på webbforumet Kontakta försäljningsavdelningen Kontakta dokumentationsutvecklingsgruppen INFORMATIONSKÄLLOR DU KAN GRANSKA SJÄLV Kaspersky Lab erbjuder följande informationskällor gällande programmet: programmets sida på Kaspersky Labs webbplats programmets sida på den tekniska supportens webbplats (i kunskapsdatabasen) FastTrack-tjänstens supportsida Hjälpsystem. Programsida på Kaspersky Labs webbplats På den här sidan (http://www.kaspersky.com/se/small_office_security) finns det allmän information om programmet, dess funktioner och alternativ. Programsida på den tekniska supportens webbplats (i kunskapsdatabasen) På den här sidan (http://support.kaspersky.com/ksos) finns det artiklar som skrivits av specialister på den tekniska kundtjänsten. De här artiklarna innehåller användbar information, råd och frågor/svar vad gäller köp, installation och användning av programmet. De är uppdelade på olika ämnen, t.ex. Licenshantering (Managing the license), Inställningar för uppdatering (Configuring Update) och Undvika problem vid användning (Eliminating operation failures). De här artiklarna kan ge svar på frågor angående inte bara det här programmet, utan även gällande andra program från Kaspersky Lab. Artiklarna kan dessutom innehålla nyheter från den tekniska supporten. Supporttjänsten FastTrack På den här servicesidan hittar du en databas med frågor och svar (FAQ) gällande användning av programmet. Du måste vara ansluten till Internet för att utnyttja denna tjänst. Om du vill gå till servicesidan klickar du på länken Support i huvudfönstret. Klicka sedan på FastTrack-support i fönstret som öppnas. Hjälpsystem Programmets installationspaket består av en hjälpfil med information om hur skyddet ska hanteras (visa skyddsstatus, sök igenom flera områden efter virus, kör andra uppgifter), och information om de olika 14

15 A N D R A I N F O R M A T I O N S K Ä L L O R programfönstren, till exempel listan över inställningar och beskrivningar om dessa, samt listan över uppgifter som ska köras. Klicka på knappen Hjälp i det önskade fönstret för att öppna hjälpfilen eller tryck på F1-tangenten. DISKUTERA KASPERSKY LAB:S PROGRAM PÅ WEBBFORUMET Om du har frågor som inte är akuta kan du diskutera dem med Kaspersky Lab:s experter och andra användare på vårt forum på I forumet kan du läsa ämnen som publicerats tidigare, lämna kommentarer, skapa nya ämnen och använda sökmotorn. KONTAKTA FÖRSÄLJNINGSAVDELNINGEN Om du har frågor angående val eller köp av Kaspersky Small Office Security, eller om förlängning av din licens, kan du kontakta försäljningsavdelningen (http://www.kaspersky.com/se/contacts). Skicka frågorna till försäljningsavdelningen på följande e-postadress: KONTAKTA DOKUMENTATIONSUTVECKLINGSGRUPPEN Om du har frågor angående dokumentationen, om du hittat ett fel eller om du vill lämna feedback kan du kontakta dokumentationsutvecklingsgruppen. För att kontakta gruppen för dokumentationsutveckling, skicka ett e- postmeddelande till skriv "Kaspersky Help Feedback: Kaspersky Small Office Security" på meddelanderaden. 15

16 KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 Kaspersky Small Office Security 2 är en lösning för organisationer som har ett eget lokalt nätverk med högst tio datorer. Kaspersky Small Office Security 2 skyddar datorerna och nätverket från virus och andra hot. Kaspersky Small Office Security 2 består av två delar: Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer installeras på persondatorer som använder operativsystemet Windows. Programmet ger maximalt skydd för data på datorn, säker surfning på Internet, flexibel inställning av policies för olika användare på datorn och på Internet samt verktyg för fjärradministration av datorer i kontorsnätverket. Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar installeras på filservrar som använder operativsystemet Windows. Programmet ger skydd för data på datorn och verktyg för fjärradministration av kontorsnätverkets datorer. Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer och Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar ingår i samma installationspaket. När programmet installeras avgör installationsguiden vilket program som ska installeras på din dator - Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer eller Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar - baserat på information om operativsystemet. Komponenterna och funktionerna hos Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer och Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar beskrivs mer detaljerat i Kaspersky Small Office Security 2 användarguide. 16

17 HÅRDVARU- OCH PROGRAMVARUKRAV För att Kaspersky Small Office Security ska kunna köras måste datorn uppfylla följande minimikrav enligt detta avsnitt: Gemensamma krav för Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar och Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer: 500 MB ledigt diskutrymme. CD-spelare (för att kunna installera Kaspersky Small Office Security från distributions-cd:n). Microsoft Internet Explorer 6.0 eller högre (för uppdatering av programmets databaser och programmoduler via Internet). Microsoft Windows Installer 2.0. Utrustad med mus. Internet-anslutning för aktivering av Kaspersky Small Office Security. En persondator på vilken Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar ska installeras bör uppfylla följande krav: Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard: Intel Pentium 1,4 GHz 64-bitars (x64) eller en dubbelkärnig processor på 1,3 GHz eller högre (eller motsvarande kompatibel processor). 512 MB internminne (RAM). Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials ("Aurora"): Intel Pentium 2 GHz 64-bitars (x64) processor eller högre (eller motsvarande kompatibel processor). 4 GB internminne (RAM). Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard ("SBS 7"): Intel Pentium 2 GHz 64-bitars (x64) processor eller högre (eller motsvarande kompatibel processor). 4 GB internminne (RAM). Vid utgivningstidpunkten är Kaspersky Small Office Security 2 inte kompatibelt med operativsystemen Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials ("Aurora") och Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard ("SBS 7"), eftersom de ännu inte har utgivits officiellt av Microsoft. Aktuell information om kompatibilitet med dessa operativsystem hittar du på Kaspersky Labs webbplats, på sidan med information om Kaspersky Small Office Security (http://www.kaspersky.com/se/small_office_security). En persondator på vilken Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer ska installeras bör uppfylla följande krav: Microsoft Windows XP Home Edition Servicepack 3, Microsoft Windows XP Professional Servicepack 3, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Servicepack 2: Intel Pentium 300 MHz processor eller högre (eller motsvarande kompatibel processor). 256 MB RAM. 17

18 I N S T A L L A T I O N S G U I D E Microsoft Windows Vista Home Basic (32-bitars / 64-bitars, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Home Premium (32-bitars / 64-bitars, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Business (32-bitars / 64-bitars, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Enterprise (32-bitars / 64-bitars, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Ultimate (32-bitars / 64-bitars, Service Pack 2): Intel Pentium 1 GHz 32-bitars (x86)/64-bitars (x64) processor eller högre (eller motsvarande kompatibel processor). 1 GB RAM. Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Ultimate: Intel Pentium 1 GHz 32-bitars (x86)/64-bitars (x64) processor eller högre (eller motsvarande kompatibel processor). 1 GB RAM (för 32-bitars operativsystem); 2 GB RAM (för 64-bitars operativsystem). Restriktioner för 64-bitars operativsystem: Du kan inte aktivera Säker körning när du använder 64-bitarsversionen av operativsystemet Microsoft Windows XP. Säker körning är begränsat vid arbete i operativsystemen Microsoft Windows Vista (64-bitar) och Microsoft Windows 7 (64-bitar). Lösenordshantering kan inte köras under 64-bitars operativsystem. 18

19 INSTALLERA PROGRAMMET Kaspersky Small Office Security installeras på din dator i interaktivt läge med hjälp av installationsguiden. När Installationsguiden körs på en persondator installeras Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer; på en filserver installeras Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Instruktionerna i detta avsnitt beskriver installation av både Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorskydd och Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Skillnaderna vid installation mellan Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer och Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar är minimala; de beskrivs var och en separat under motsvarande steg i guiden. Guiden består av en serie skärmbilder (steg) som du kan navigera mellan med knapparna Bakåt och Nästa. Klicka på knappen Slutför när guiden är klar och kan stängas. För att stoppa guiden i något skede, använd knappen Avbryt. Innan installationen startas bör du stänga alla program som kör. För att installera Kaspersky Small Office Security på din dator, kör inställningsfilen (en fil med filtillägget *.exe) på den cd som hör till produkten. Installation av Kaspersky Small Office Security från installationspaketet som laddats ned från Internet sker på precis samma sätt som från installations-cd:n. 19

20 I N S T A L L A T I O N S G U I D E I DETTA AVSNITT: Steg 1. Hitta en senare version av programmet Steg 2. Säkerställ att systemet uppfyller installationskraven Steg 3. Välj installationstyp Steg 4. Granska licensavtalet Steg 5. Kaspersky Security Network Riktlinjer för datainsamling Steg 6. Välja målmappen Steg 7. Söka efter andra antivirusprogram Steg 8. Avaktivera Microsoft Windows-brandväggen Steg 9. Förbereda installation Steg 10. Installera Steg 11. Aktivera programmet Steg 12. Dataverifiering Steg 13. Slutföra aktiveringen Steg 14. Begränsa åtkomst till programmet Steg 15. Välja skyddsläge Steg 16. Konfigurera programuppdateringar Steg 17. Välj hot att upptäcka Steg 18. Systemanalys Steg 19. Avsluta inställningsguiden STEG 1. HITTA EN SENARE VERSION AV PROGRAMMET Före installation söker installationsguiden igenom Kaspersky Labs uppdateringsservrar efter en nyare version av Kaspersky Small Office Security. Om det inte finns någon nyare version av produkten på Kaspersky Labs uppdateringsservrar startas installationsguiden för aktuell version. Om uppdateringsservrarna erbjuder en nyare version av Kaspersky Small Office Security, visas en anmodan om att ladda ned och installera den på datorn. Vi rekommenderar att du installerar den nya versionen av programmet, då nya versioner innehåller förbättringar som låter dig säkerställa ett mer tillförlitligt skydd av din dator. Om du avbryter nedladdning av en nyare version startas inställningsguiden för aktuell version. Om du beslutar dig för att installera den nyare versionen laddas produktdistributionsfilerna ned till din dator och installationsguiden för den nya versionen startas automatiskt. För ytterligare beskrivning av installationsproceduren för den nyare versionen, se den tillhörande dokumentationen. 20

21 I N S T A L L E R A P R O G R A M M E T STEG 2. SÄKERSTÄLL ATT SYSTEMET UPPFYLLER INSTALLATIONSKRAVEN Innan Kaspersky Small Office Security installeras på din dator kontrollerar installationsprogrammet operativsystemet och servicepackarna för att säkerställa att de uppfyller mjukvarukraven för produktinstallation. Dessutom kontrollerar installationsprogrammet om erfordrad programvara finns på datorn och inloggningsuppgifterna som behövs för att installera programmen. Om något av de krav som listas ovan inte uppfylls visas inte motsvarande meddelande på skärmen. STEG 3. VÄLJ INSTALLATIONSTYP Vid detta skede kan du välja typ av Kaspersky Small Office Security-installation: Snabbinstallation. När detta alternativ har valts (rutan Anpassad installation är avkryssad) installeras programmet på din dator med de rekommenderade skyddsinställningarna. I installationsguiden kan du läsa igenom slutanvändaravtalet och Kaspersky Security Networks datainsamlingsdeklaration. Därefter kommer programmet att installeras på din dator. Anpassad installation. När detta alternativ har valts (rutan Anpassad installation är ikryssad) kan du modifiera installationsinställningar: du kan välja vilka programkomponenter som ska installeras och installationsmappen. Skyddsinställningarna som rekommenderas av Kaspersky Lab anges för varje komponent du har valt. Det anpassade installationsläget rekommenderas enbart för erfarna användare. Oberoende av installationsläget kan du efter installation aktivera Kaspersky Small Office Security och konfigurera skyddsinställningarna för att förhindra oauktoriserad åtkomst. Klicka på knappen Nästa för att fortsätta med installationen. STEG 4. GRANSKA LICENSAVTALET På det här stadiet bör du läsa igenom licensavtalet mellan dig och Kaspersky Lab. Läs noggrant igenom avtalet och acceptera med knappen Jag accepterar. Installationen fortsätter. Klicka på Avbryt för att avbryta installationen. STEG 5. KASPERSKY SECURITY NETWORK RIKTLINJER FÖR DATAINSAMLING Vid detta skede erbjuds du att delta i Kaspersky Security Network. Deltagande i programmet innebär att information skickas till Kaspersky Lab om nya hot upptäcks på din dator, om program som körs och om nedladdade signerade program. Dessutom skickas det unika ID som Kaspersky Small Office Security tilldelat din dator, samt din systeminformation. Vi garanterar att inga personuppgifter skickas. Studera Kaspersky Security Networks datainsamlingsvillkor. För att se de fullständiga villkoren, klicka på knappen Fullständiga KSN-villkor. Om du samtycker till alla punkter i deklarationen, kryssa i rutan Jag godkänner villkoren för deltagande i Kaspersky Security Network. För att fortsätta installationen, klicka på knappen Installera (snabbinstallation) eller på knappen Nästa (anpassad installation). 21

22 I N S T A L L A T I O N S G U I D E STEG 6. VÄLJA MÅLMAPPEN Det här steget i installationsguiden är tillgängligt om anpassad installation av Kaspersky Small Office Security är valt (se sidan 21). Vid standardinstallation hoppas det här steget över och programmet installeras i standardmappen. Vid detta skede kan du välja den mapp i vilken Kaspersky Small Office Security ska installeras. Följande sökväg används som standard. <disk>\program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Small Office Security för 32-bitars operativsystem; <disk>\program Files (х86)\kaspersky Lab\Kaspersky Small Office Security för 64-bitars operativsystem. För att installera Kaspersky Small Office Security i en annan mapp, ange sökvägen till önskad mapp i inmatningsfältet eller klicka på knappen Bläddra och välj mappen i det fönster som öppnas. Lägg märke till följande begränsningar: Programmet kan inte installeras på nätverksenheter eller flyttbara enheter, eller på virtuella enheter (enheter som skapats med kommandot SUBST). Vi rekommenderar att du undviker att installera programmet i en mapp som redan innehåller filer eller andra mappar, då åtkomst till mappen kommer att blockeras. Sökvägen till installationsmappen får inte vara längre än 200 tecken eller innehålla specialtecken som /,?, :, *, ", >, < och. För att se om det finns tillräckligt diskutrymme på din dator för att installera programmet, klicka på knappen Volym. I det fönster som öppnas kan du se diskutrymmesinformation. För att stänga fönstret, klicka OK. Klicka på knappen Nästa för att fortsätta med installationen. STEG 7. SÖKA EFTER ANDRA ANTIVIRUSPROGRAM I det här steget utför guiden en sökning efter andra antivirusprogram (däribland Kaspersky Lab-program) som kan skapa konflikter med Kaspersky Small Office Security. Om något antivirusprogram upptäcktes på din dator, listas de på skärmen. Du kommer att få en fråga om att avinstallera dem innan du fortsätter med installationen. För att ta bort de antivirusprogram du har upptäckt, använd knappen Ta bort. Klicka på knappen Nästa för att fortsätta med installationen. STEG 8. AVAKTIVERA MICROSOFT WINDOWS- BRANDVÄGGEN Det här steget i installationsguiden är bara tillgängligt om Kaspersky Small Office Security installeras på en persondator och bara om Microsoft Windows brandvägg är aktiverad på datorn. Steget hoppas över om Kaspersky Small Office Security installeras på en filserver eller på en persondator där Microsoft Windows brandvägg är avaktiverad. I Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar är Brandvägg avaktiverad som standard. Vid detta steg av installationen av programmet erbjuds du att avaktivera brandväggen som ingår i Microsoft Windows. Kaspersky Small Office Security innehåller en brandväggskomponent som garanterar ett heltäckande skydd i ditt nätverk. Så det finns ingen anledning att använda ett ytterligare skydd som ska ges av operativsystemet. 22