Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Användarguide KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Bruksanvisningar KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

2 Utdrag ur manual: Detta dokument och grafik som är relaterad till det, får endast användas som information, i icke-kommersiellt, personligt syfte. Kaspersky Lab förbehåller sig rätten att ändra dokumentet utan ytterligare meddelande. Den senaste versionen av detta dokument finns på Kaspersky Labs webbplats på Kaspersky Lab kan inte hållas ansvariga för innehållet, kvaliteten, relevansen eller exaktheten i något material som används i detta dokument för vilket rättigheter innehas av tredje part, eller för potentiella eller faktiska förluster som är relaterade till användningen av materialet. I detta dokument används registrerade varumärken och tjänstevarumärken som tillhör respektive rättighetsinnehavare. Revisionsdatum: Kaspersky Lab ZAO. Med ensamrätt. kaspersky.com/se/ 2 KASPERSKY LAB LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VIKTIGT JURIDISKT MEDDELANDE TILL ALLA ANVÄNDARE: LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE JURIDISKA AVTAL INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMVARAN. GENOM ATT KLICKA PÅ ACCEPTERA I LICENSAVTALSFÖNSTRET ELLER GENOM ATT SKRIVA IN MOTSVARANDE TECKEN, SAMTYCKER DU TILL ATT BINDAS AV VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL. DÅ DU GÖR DETTA MOTSVARAR DET DIN NAMNTECKNING OCH DU SAMTYCKER TILL ATT BINDAS AV OCH BLIR EN PART I DETTA AVTAL SAMT ACCEPTERAR ATT DETTA AVTAL ÄR UPPRÄTTHÅLLBART PÅ SAMMA SÄTT SOM ETT SKRIFTLIGT FRAMFÖRHANDLAT AVTAL UNDERTECKNAT AV DIG. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DETTA AVTAL, BÖR DU AVBRYTA INSTALLATIONEN AV PROGRAMVARAN OCH BÖR INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN. EFTER ATT DU KLICKAT PÅ ACCEPTERA I LICENSAVTALSFÖNSTRET ELLER SKRIVIT IN MOTSVARANDE TECKEN, HAR DU RÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN I ENLIGHET MED VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL Definitioner Programvara avser programvara inklusive alla eventuella uppdateringar och sammanhörande material. Rättighetsinnehavare (ägare av all ensamrättsliga och andra rättigheter till programvaran) avser Kaspersky Lab ZAO, ett företag registrerat i enlighet med lagstiftningen i Ryska Federationen. Dator(er) avser hårdvara, inklusive persondatorer, bärbara datorer, arbetsstationer, personliga digitala assistenter, "smarta telefoner", handdatorer och andra elektroniska enheter för vilka programvaran skapats och där programvaran kommer att installeras och/eller användas. Slutanvändare (du/din) avser person(er) som installerar eller använder programvaran för egen eller andras del eller som lagligen har rätt att använda en kopia av programvaran; eller, i fall där programvaran laddas ner eller installeras för en organisations räkning, t.ex. en arbetsgivare, avser "du" även organisationen för vilken programvaran laddas ner eller installeras och härmed bekräftas att denna organisation har gett personen som accepterar detta avtal behörighet att göra detta på organisationens vägnar. I detta sammanhang inkluderar termen "organisation" men begränsas inte till, alla partnerskap, aktiebolag, bolag, föreningar, fonder, samriskföretag, fackföreningar, icke-inkorporerade organisationer och statliga myndigheter. Partner avser organisationer eller person(er) som distribuerar programvaran baserat på ett avtal och en licens från rättighetsinnehavaren. Uppdatering(ar) avser alla uppgraderingar, revideringar, tillägg, förbättringar, reparationer, modifieringar, kopior, utökningar, underhållspaket osv. Användarhandbok avser användarhandbok, administratörshandbok, referensbok och relaterat förklarande eller annat material. Beviljande av licens Rättighetsinnehavaren beviljar dig härmed en icke ensamrättslig licens att spara, ladda upp, installera, köra och visa (att "använda") programvaran på ett specificerat antal datorer för att hjälpa till att skydda din dator på vilken programvaran installerats från hot som beskrivs i användarhandboken i enlighet med alla tekniska krav som beskrivs i användarhandboken, samt i enlighet med villkoren och bestämmelserna i detta avtal ("licensen"), och du accepterar härmed denna licens: Utvärderingsversion. Om du erhållit, laddat ner och/eller installerat en utvärderingsversion av programvaran och därmed beviljats en utvärderingslicens för programvaran, kan du, om inte annat anges, endast använda programvaran i utvärderingssyfte och endast under en enda gällande utvärderingsperiod från och med första installationsdatum. All användning av programvaran för andra syften eller efter den gällande utvärderingsperiodens slut är strängt förbjuden. Programvara för datorer i flermiljö; programvara för flerspråkighet; programvara på dubbla lagringsmedia; multipla kopior; paket. Om du använder olika versioner av programvaran eller utgåvor av programvaran på olika språk, om du erhåller programvaran på flera olika media, om du på annat sätt mottar flera exemplar av programvaran, eller om du erhöll programvaran tillsammans med andra programvaror i ett paket, skall det totala tillåtna antalet datorer som alla versioner av programvaran installeras på motsvara antalet datorer som specificeras i de licenser du erhållit från rättighetsinnehavaren förutsatt att, om inte annat anges i licensvillkoren, varje erhållen licens berättigar dig till installation och användning av programvaran på det antalet dator(er) som specificeras i klausul 2. 2 och Om programvaran erhölls på fysiskt medium har du rätt att använda programvaran för skydd av det antalet dator(er) som specificeras på programvarans förpackning eller som specificeras i ytterligare avtal. Om programvaran erhölls via Internet har du rätt att använda programvaran för skydd av det antalet dator(er) som specificerades då du erhöll licensen för programvaran eller som specificeras i ytterligare avtal. Du har enbart rätt att kopiera programvaran för säkerhetskopieringssyften och enbart för att ersätta det lagligen ägda exemplaret om detta exemplar skulle förloras, förstöras eller bli oanvändbart. Denna säkerhetskopia får inte användas för andra syften och måste förstöras när du förlorar rätten att använda programvaran eller då din 1. Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

3 ANVÄNDARHANDBOK 2.5. licens upphör eller av någon annan orsak sägs upp i enlighet med lagstiftningen i det land där du huvudsakligen är bosatt eller i det land där du använder programvaran. Från tiden då programvaran aktiveras eller efter att licensnyckelfilen installerats (med undantag av utvärderingsversion av programvaran) har du rätt att erhålla följande tjänster under den period som specificeras på programvarans förpackning (om programvaran erhölls på fysiskt medium) eller som specificerades vid erhållandet (om programvaran erhölls via Internet): Uppdateringar av programvaran via Internet då rättighetsinnehavaren publicerar dem på sin webbplats eller via andra onlinetjänster. Alla uppdateringar du eventuellt kommer att erhålla blir en del av programvaran och villkoren och bestämmelserna i detta avtal gäller för dem. Teknisk support via Internet och teknisk support via jourtelefon. Aktivering och avtalstid Om du modifierar din dator eller gör ändringar i andra leverantörers programvara som installerats på den, kan rättighetsinnehavaren komma att kräva att du upprepar aktiveringen av programvaran eller installationen av licensnyckelfilen. Rättighetsinnehavaren förbehåller sig rätten att använda alla medel och kontrollprocedurer för att verifiera giltigheten hos licensen och/eller huruvida kopia av programvaran är lagligen installerad och/eller får användas på din dator. Om programvaran erhölls på fysiskt medium, kan programvaran efter godkännande av detta avtal användas under den period som specificerats på förpackningen från och med godkännandet av detta avtal eller i enlighet med specifikationer i ytterligare avtal. Om programvaran erhölls via Internet, kan programvaran efter godkännande av detta avtal användas under den period som specificerades vid erhållandet eller i enlighet med specifikationer i ytterligare avtal. Du har rätt att använda en utvärderingsversion av programvaran i enlighet med klausul 2.1 utan att betala under en enda giltig utvärderingsperiod (7 dagar) från och med aktiveringen av programvaran enligt detta avtal med förbehållet att utvärderingsversionen inte ger dig rätt till uppdateringar och teknisk support via Internet eller teknisk support via jourtelefon. Om rättighetsinnehavaren ändrar utvärderingsperiodens längd, kommer du att få ett meddelande om detta. Din licens att använda programvaran är begränsad till den period som specificeras i klausul 3.2 eller 3.3 (enligt vad som är tillämpligt) och återstående giltighetstid kan ses på det sätt som beskrivs i användarhandboken. Om du har erhållit programvara ämnad att användas på fler än en dator, är din licens att använda programvaran begränsad till en period som startar det datum då programvaran aktiveras eller licensnyckelfilen installeras på den första datorn. Utan att skapa prejudikat gällande andra rättsmedel som rättighetsinnehavaren kan ha tillgång till, skall rättighetsinnehavaren i det fall du skulle bryta mot några av villkoren och bestämmelserna i detta avtal ha rätt att, utan skyldighet att återbetala inköpspriset eller del därav, när som helst, samt utan föregående meddelande till dig, säga upp denna licens att använda programvaran. Du samtycker till att då du använder programvaran liksom eventuella rapporter och information genererad genom användningen av programvaran, följa alla gällande internationella, nationella, statliga, regionala och lokala lagar och bestämmelser, inklusive men utan att begränsas till, integritets-, upphovsrätts-, exportkontrolloch anständighetslagar. Om inte annat specifikt anges häri, har du inte rätt att överföra eller överlåta några av de rättigheter som du beviljats enligt detta avtal och inte heller några av dina förpliktelser i detsamma. Om du har förvärvat programvaran tillsammans med en aktiveringskod, som gäller för en språkversion av progamvaran avsedd för den region inom vilken denna förvärvats från rättsinnehavaren eller dennes partner, så kan du inte aktivera programvaran med en aktiveringskod avsedd för någon annan språkversion. Om programvaran har erbjudits av din teleoperatör, så gäller villkoren i ditt l dator och relaterade intrång för vilka rättighetsinnehavaren uttryckligen avsäger sig allt garantiansvar; (x) funktionsfel, defekter och avbrott som är ett resultat av felanvändning; missbruk; olycka; försumlighet; felaktig installation, användning eller underhåll; stöld; skadegörelse; force majeure; terrorism, strömavbrott eller strömspik; olycksfall; förändringar, otillåtna modifieringar eller reparationer utförda av någon annan än rättighetsinnehavaren; samt andra tredje parters eller dina egna handlingar eller orsaker som rimligen står utanför rättighetsinnehavarens kontroll; (y) alla defekter som du inte informerar rättighetsinnehavaren om så snart det är praktiskt möjligt efter att defekten för första gången uppstår; samt (z) inkompatibilitet orsakad av hårdvaru- och/eller programvarukomponenter installerade på din dator. Du bekräftar att du är medveten om och accepterar det faktum att ingen programvara är helt felfri och rekommenderas att säkerhetskopiera din dator så ofta och så säkert som det passar dig. Du bekräftar att du är medveten om och accepterar det faktum att rättighetsinnehavare inte ansvarar för dataradering som du godkänner. Ovannämnda data kan inkludera personlig och konfidentiell information. Rättighetsinnehavaren ger ingen garanti att programvaran kommer att fungera på rätt sätt i fall av brott mot villkoren i användarhandboken eller detta avtal. Rättighetsinnehavaren garanterar inte att programvaran kommer att fungera på rätt sätt om du inte regelbundet laddar ner de uppdateringar som specificeras i klausul 2.5 i detta avtal. Rättighetsinnehavaren garanterar inget skydd från de hot som beskrivs i användarhandboken efter slutet av den period som specificeras i klausul 3.2 eller 3.3 i detta avtal eller efter att licensen att använda programvaran av någon anledning har löpt ut. Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

4 PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH RÄTTIGHETSINNEHAVAREN GER INGEN UTFÄSTELSE ELLER GARANTI BETRÄFFANDE DESS ANVÄNDNING ELLER FUNKTION. MED UNDANTAG FÖR EVENTUELLA GARANTIVILLKOR, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR SOM ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS, ANFÖR RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH DESS PARTNERS INGA (UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE, LAGENLIGA, SEDVANLIGA, ANVÄNDNINGSMÄSSIGA ELLER ANDRA) GARANTIER, VILLKOR, UTFÄSTELSER ELLER BESTÄMMELSER BETRÄFFANDE NÅGRA SOM HELST ÄMNESOMRÅDEN, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, AVSAKNAD AV KRÄNKNING AV TREDJE PARTERS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, INTEGRATION, ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. DU ANSVARAR FÖR ALLA FEL LIKSOM HELA RISKEN I SAMBAND MED FUNKTIONEN OCH ANSVARET GÄLLANDE VALET AV PROGRAMVARAN I SYFTE ATT UPPNÅ DITT ÖNSKADE RESULTAT, SAMT FÖR INSTALLATIONEN, ANVÄNDNINGEN OCH RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE VILLKOR, GÖR RÄTTIGHETSINNEHAVAREN INGA UTFÄSTELSER OCH GER INGA GARANTIER ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER FRI FRÅN AVBROTT OCH ANDRA FEL OCH INTE HELLER ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT UPPFYLLA EN DEL AV ELLER ALLA DINA BEHOV, OAVSETT OM RÄTTIGHETSINNEHAVAREN HAR INFORMERATS OM DESSA. Uteslutningar och ansvarsbegränsning I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTLIGT ENLIGT GÄLLANDE LAG, SKALL RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH DENNES PARTNERS UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, STRAFFANDE, INDIREKTA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADESTÅND (INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND BETRÄFFANDE FÖRLUST AV INTÄKTER ELLER KONFIDENTIELL ELLER ANNAN INFORMATION, VERKSAMHETSAVBROTT, INTEGRITETSFÖRLUST, KORRUPTION, SKADA PÅ ELLER 5 ANVÄNDARHANDBOK FÖRLUST AV DATA ELLER PROGRAMVARA, UNDERLÅTELSE ATT UPPFYLLA FÖRPLIKTELSER INKLUSIVE ALLA LAGSTADGADE FÖRPLIKTELSER, FÖRPLIKTELSER I GOD TRO ELLER RIMLIG AKTSAMHET, FÖRSUMLIGHET, EKONOMISK FÖRLUST ELLER NÅGRA SOM HELST ANDRA PEKUNIÄRA ELLER ANDRA FÖRLUSTER), SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERADE TILL ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, TILLHANDAHÅLLANDET ELLER UNDERLÅTANDET ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORT ELLER ANDRA TJÄNSTER, INFORMATION, PROGRAMVARA OCH RELATERAT INNEHÅLL VIA PROGRAMVARAN ELLER I ÖVRIGT I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN, ELLER I SAMBAND MED NÅGON BESTÄMMELSE I DETTA AVTAL, ELLER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV KONTRAKTSBROTT ELLER ANNAN KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET, FALSK FRAMSTÄLLNING, STRIKT ANSVARSFÖRPLIKTELSE ELLER PLIKT), ELLER NÅGOT BROTT MOT LAGSTADGADE FÖRPLIKTELSER ELLER RÄTTIGHETSINNEHAVARENS ELLER NÅGON AV DENNES PARTNERS GARANTIBROTT, ÄVEN OM RÄTTIGHETSINNEHAVAREN ELLER PARTNERN INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANT SKADESTÅND. DU SAMTYCKER TILL ATT OM RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH/ELLER DENNES PARTNER FINNES VARA ANSVARIGA, SKALL RÄTTIGHETSINNEHAVARENS OCH/ELLER DENNES PARTNERS ANSVAR BEGRÄNSAS TILL KOSTNADEN FÖR PROGRAMVARAN. RÄTTIGHETSINNEHAVARENS ELLER DENNES PARTNERS ANSVAR SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DE AVGIFTER DU BETALAT RÄTTIGHETSINNEHAVAREN ELLER DENNES PARTNER (ENLIGT VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT) FÖR PROGRAMVARAN. INGET I DETTA AVTAL UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR ANSPRÅK GÄLLANDE DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR. VIDARE SKALL, I FALL DÄR FRISKRIVNINGSKLAUSUL, UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING I DETTA AVTAL ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE KAN UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS, ENBART IFRÅGAVARANDE FRISKRIVNINGSKLAUSUL, UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING ANSES OGILTIG FÖR DIG OCH DU SKALL FORTSÄTTA ATT VARA BUNDEN AV RESTERANDE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR. 8. GNU och andra tredjepartslicenser Programvaran kan omfatta programvara för vilka licens (eller underordnad licens) beviljas användaren i enlighet med GNU General Public License (GPL) eller liknande fria programvarulicenser vilka bland annat ger användaren rätt att kopiera, modifiera och återdistribuera viss programvara eller delar därav, liksom tillgång till källkoden ("öppen programvara"). Om det i samband med en sådan licens krävs att källkoden för någon programvara som distribueras i körbart binärt format görs tillgängligt för användaren, skall tillgång till källkoden erhållas genom att sända en begäran till eller källkoden levereras tillsammans med programvaran. Om en öppen programvarulicens kräver att rättighetsinnehavaren beviljar rättighet att använda, kopiera eller modifiera en öppen programvara i större utsträckning än enligt de rättigheter som beviljas i detta avtal, skall dessa rättigheter gälla i stället för de rättigheter och restriktioner som anges i detta avtal Immateriell egendom Du samtycker till att programvaran och författarskapet, systemen, idéerna, användningsmetoderna, dokumentationen och annan information i programvaran är upphovsrättsskyddad immateriell egendom och/eller värdefulla företagshemligheter tillhörande rättighetsinnehavaren eller dennes partner, samt att rättighetsinnehavaren och dennes partner, enligt vad som är tillämpligt, skyddas av civil- och straffrättslig lag, liksom av lagarna gällande upphovsrätt, företagshemligheter, varumärken och patent i Ryska Federationen, Europeiska Unionen och Förenta Staterna, liksom i andra länder och av internationella fördrag. Detta avtal beviljar dig ingen rätt till denna immateriella egendom, inklusive rättighetsinnehavarens och/eller dennes partners varumärken och tjänstemärken ("varumärken"). Du får använda varumärkena endast för att identifiera utskrifter producerade av programvaran i enlighet med accepterad varumärkespraxis, inklusive identifikation av varumärkesägarens namn. Sådan användning av ett varumärke ger dig inte någon äganderätt till varumärket. Rättighetsinnehavaren och/eller dennes partners äger och behåller alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till programvaran, inklusive men utan att begränsas till alla korrigeringar av fel, förbättringar, uppdateringar och andra modifikationer av programvaran, oavsett om dessa utförs av rättighetsinnehavaren eller en tredje part, liksom alla upphovsrätter, patent, affärshemlighetsrättigheter, varumärken och andra immateriella egendomsrättigheter i densamma. Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

5 Ditt ägande, din installation och din användning av programvaran medför inte att någon rätt till den immateriella egendomen i programvaran överförs till dig och du förvärvar inga rättigheter till programvaran utom enligt vad som uttryckligen anges i detta avtal. Alla kopior av programvaran som skapas i enlighet med detta avtal, måste innehålla samma upphovsrättsmeddelanden som visas på och i programvaran. Om inte annat anges häri, beviljar detta avtal dig inga immateriella egendomsrättigheter i programvaran och du bekräftar att du är medveten om att licensen, enligt vidare definition häri, som beviljas dig i detta avtal enbart ger dig rätt till begränsad användning i enlighet med villkoren och bestämmelserna i detta avtal. Rättighetsinnehavaren förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig i detta avtal. Du bekräftar att du är medveten om att programvarans källkod, aktiveringskod och/eller licensnyckelfil är upphovsrättsskyddade och tillhör rättighetsinnehavaren, samt utgör företagshemligheter tillhörande rättighetsinnehavaren. Du samtycker till att inte modifiera, adaptera, översätta, bakåtkompilera, dekompilera, demontera eller i övrigt på något sätt försöka avslöja programvarans källkod OM DENNA GUIDE 9.3 Du samtycker till att inte modifiera eller ändra programvaran på något sätt. Du får inte avlägsna eller ändra några av copyrightmeddelandena eller andra upphovsrättsmeddelanden på något exemplar av programvaran. Gällande lag; skiljedomsförfarande 10. Detta avtal skall lyda under och tolkas i enlighet med lagarna i Ryska Federationen utan referens till motstridiga lagregler och principer. Detta avtal skall inte lyda under Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, vars tillämpning härmed uttryckligen utesluts. Eventuella tvister som uppstår på grund av tillämpningen av villkoren i detta avtal eller brott mot dessa skall, om de inte löses via direkt förhandling, lösas i Internationella Skiljedomstolen för Handelsfrågor vid Ryska Federationens Handelskammare i Moskva, Ryska Federationen. Dom fälld av skiljemannen skall vara slutgiltig och bindande för parterna och sådan skiljedom kan verkställas i alla behöriga domstolar. Inget i detta avsnitt 10 skall hindra en part från att söka eller erhålla rättvis ersättning från en behörig domstol, oavsett om detta sker före, under eller efter skiljedomsprocessen. 11. Period för väckande av talan Inga rättsliga åtgärder, oavsett form, som uppstår på grund av transaktioner i enlighet med detta avtal, kan företas av någondera part i detsamma senare än ett (1) år efter att handlingen som gett upphov till åtgärden utförts eller upptäckts, med undantag för åtgärd gällande kränkning av immateriella egendomsrättigheter som kan företas under hela den gällande lagstadgade perioden. 12. Hela avtalet; uppdelning; inget åsidosättande Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och rättighetsinnehavaren, samt ersätter alla andra tidigare muntliga och skriftliga avtal, erbjudanden, kommunikation och annonser gällande programvaran och andra ärenden som berörs av detta avtal. Du bekräftar att du har läst igenom detta avtal, att du förstår det och samtycker till att bindas av dess villkor. Om någon bestämmelse i detta avtal av en behörig domstol helt eller delvis av någon orsak finnes vara ogiltig, ogiltigförklaras eller finnes vara omöjlig att upprätthålla, skall denna bestämmelse ges en snävare tolkning så att den blir lagenlig och upprätthållbar, dessutom skall detta inte medföra att hela avtalet skall upphöra att gälla och resten av avtalet skall fortsätta att äga full laga kraft och gälla i den mån det är tillåtet enligt lag och rätt med bevarande av dess ursprungliga uppsåt i största möjliga mån. Inget åsidosättande av någon bestämmelse eller något villkor i detta avtal skall gälla om det inte sker skriftligen och undertecknas av dig och behörig representant för rättighetsinnehavaren, med förbehållet att inget åsidosättande gällande brott mot en bestämmelse i detta avtal skall utgöra åsidosättande av några tidigare, parallella eller efterföljande brott. Om rättighetsinnehavaren underlåter att insistera på eller upprätthålla strikt efterlevnad av en bestämmelse i detta avtal eller en viss rättighet, skall detta inte tolkas som ett åsidosättande av denna bestämmelse eller rättighet. 13. Rättighetsinnehavarens kontaktinformation Om du har frågor gällande detta avtal eller om du av någon orsak vill kontakta rättighetsinnehavare ber vi dig kontakta vår kundtjänstavdelning på: Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1, 1 Volokolamsky Proezd Moskva, Ryska Federationen Tel: Fax: E-post: Webbplats: Kaspersky Lab ZAO. Alla rättigheter förbehålles. Programvaran och all medföljande dokumentation är upphovsrättsskyddad och skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag, liksom andra lagar och fördrag gällande immateriell egendom. st 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM DENNA GUIDE I detta dokument...

6 10 Dokumentkonventioner YTTERLIGARE DATAKÄLLOR.. 14 Informationskällor för mer information...

7 .. 14 Kontakta säljavdelningen Diskussioner om Kaspersky Lab-program på webbforumet Kontakta utvecklingsgruppen för dokumentationen...

8 .. 15 KASPERSKY MOBILE SECURITY Distributionskit.. 16 Maskinvaru- och programvarukrav INSTALLERA KASPERSKY MOBILE SECURITY 9..

9 AVINSTALLERA PROGRAMMET.. 19 KOMMA IGÅNG 20 Aktivera programmet

10 .. 20 Aktivera kommersiell version Aktivera prenumerationen på Kaspersky Mobile Security Köp en aktiveringskod online.

11 Aktivera utvärderingsversion Inställning av den hemliga koden Aktivera alternativet för att återställa den hemliga koden Återställ den hemliga koden..

12 Starta programmet. 25 Visa information om programmet. Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

13 HANTERA LICENSEN Om Licensavtalet.

14 .. 27 Om licenser från Kaspersky Mobile Security Visa licensinformation Förnya licensen.

15 Förnya licensen med aktiveringskoden Förnya licensen online Förnya licensen genom att aktivera prenumerationen Avsluta prenumeration..

16 .. 31 Förnya prenumerationen PROGRAMGRÄNSSNITTET Programmenyn..

17 Fönstret Skyddsstatus FILTRERING AV INKOMMANDE SAMTAL OCH SMS. 34 Om Samtal&SMS-filter

18 34 Om Samtal&SMS-filterlägen. 35 Ändra Samtal&SMS filterläget Skapa den svarta listan.

19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lägga till poster i Svarta listan Redigera poster i den svarta listan. 37 Ta bort poster från Svarta listan

20 38 Skapa en 38 Lägga till poster i Vita listan. 39 Redigera poster i den vita listan Ta bort poster från Vita listan Svara på SMS-meddelanden och samtal från kontakter som inte finns i telefonboken

21 .. 41 Svara på SMS-meddelanden från icke-numeriska nummer Välj ett svar på inkommande SMS.. 43 Välj ett svar på inkommande samtal DATASKYDD OM ENHETEN BLIR STULEN ELLER BORTTAPPAD...

22 Om Stöldskydd. 45 Blockera enheten Ta bort personliga data..

23 .. 47 Skapa en lista på mappar att ta bort Bevaka byte av SIM-kort på enheten Fastställa enhetens geografiska koordinater.

24 51 Fjärrstartar antistöldfunktionerna PROGRAMLOGGAR.. 55 Om loggar...

25 55 Visa loggposter. 55 Ta bort loggposter KONFIGURERA YTTERLIGARE INSTÄLLNINGAR...

26 .. 56 Ändra den hemliga koden Visa promptar KONTAKTA DEN TEKNISKA SUPPORTEN

27 . 58 ORDLISTA KASPERSKY LAB.. 61 INFORMATION OM KOD FRÅN TREDJE PART...

28 62 Distribuerad programkod. 62 ADB ADBWINAPI.DLL.

29 . 62 ADBWINUSBAPI.DLL Övrig information INDEX

30 66 9 OM DENNA GUIDE Detta dokument utgör en guide för installation, konfiguration och användning av Kaspersky Mobile Security 9. Detta dokument är avsett för en bred publik. Syften med dokumentet: hjälpa användaren med att själv installera programmet på en mobil enhet, aktivera det och optimera programmet efter användarens behov; erbjuda en snabb informationssökning om frågor relaterade till programmet; ge information om alternativa informationskällor om programmet och möjligheterna att få teknisk support. I DET HÄR AVSNITTET I detta dokument.. 10 Dokumentkonventioner

31 .. 12 I DETTA DOKUMENT Följande avsnitt ingår i dokumentet: Ytterligare datakällor Detta avsnitt innehåller beskrivningar av ytterligare källor för information om programmet och Internetresurser, där användare kan diskutera programmet, ställa frågor och få svar. Kaspersky Mobile Security 9 Detta avsnitt beskriver programmets egenskaper och ger en kort översikt av dess komponenter och huvudfunktioner. Detta avsnitt ger information om syftet med distributionssatsen. Detta avsnitt listar hårdvaru- och mjukvarukrav som en mobil enhet måste uppfylla för att det ska vara möjligt att installera Kaspersky Mobile Security 9. Installera Kaspersky Mobile Security 9 Detta avsnitt innehåller instruktioner som kan hjälpa dig att installera programmet på en mobil enhet. Avinstallera programmet Detta avsnitt innehåller instruktioner som kan hjälpa dig att avinstallera programmet från en mobil enhet. Uppdatera programmet Detta avsnitt innehåller instruktioner som kan hjälpa dig att uppdatera den tidigare versionen av programmet. 10 OM DENNA GUIDE Komma igång Detta avsnitt ger information om hur man börjar arbeta med Kaspersky Mobile Security 9: aktivera det, ställa in programmets hemliga kod, aktivera funktionen för att återställa den hemliga koden, återställa den hemliga koden, starta programmet, uppdatera dess antivirusdatabaser och genomsöka en enhet för virus. Hantera licensen Detta avsnitt innehåller information om allmänna villkor som används inom ramen för programlicensiering. Dessutom innehåller avsnittet information om hur du får veta mer om licensen för Kaspersky Mobile Security 9 och hur du förlänger dess giltighetstid. Programgränssnittet Detta avsnitt innehåller information om huvudelementen i gränssnittet för Kaspersky Mobile Security 9. Filsystemskydd Det här avsnittet innehåller information om komponenten Skydd, som gör det möjligt att undvika att enhetens filsystem smittas. Detta avsnitt beskriver även hur Skyddet aktiveras/stoppas och hur inställningarna för olika funktioner justeras. Genomsöka enheten Detta avsnitt ger information om genomsökning av enheten vid begäran, vilken kan upptäcka och avlägsna hot på enheten. Avsnittet beskriver även hur du startar en genomsökning, ställer in en schemalagd genomsökning av filsystemet, väljer filer som ska genomsökas och ställer in den åtgärd som programmet ska vidta när det upptäcker ett skadligt objekt. Placera skadliga objekt i karantän Det här avsnittet innehåller information karantän, en särskild mapp där potentiellt farliga objekt placeras. Detta avsnitt beskriver också hur skadliga objekt som hittats i mappen visas, återställs och tas bort. Filtrera inkommande samtal och SMS Detta avsnitt ger information om Samtal&SMS-filter som förhindrar oönskade samtal och SMS i enlighet med den svarta och vita lista du skapat. Detta avsnitt beskriver även hur du väljer det funktionsläge i vilket Samtal&SMS-filter genomsöker inkommande samtal och SMS, hur du konfigurerar ytterligare inställningar för filtrering av inkommande SMS och samtal, och även hur du skapar den svarta och vita listan. Begränsa utgående samtal och SMS-meddelanden. Föräldrakontroll Det här avsnittet innehåller information om komponenten Föräldrakontroll som gör det möjligt att begränsa utgående samtal och SMS-meddelanden till angivna nummer. Dessutom innehåller avsnittet information om hur du skapar en lista över tillåtna och förbjudna nummer och anger inställningarna för Föräldrakontroll. Dataskydd om enheten blir stulen eller borttappad Detta avsnitt ger information om Stöldskydd som, i händelse av stöld eller förlust, blockerar obehörig åtkomst till data sparade på din mobila enhet och gör det lättare att hitta din enhet. Detta avsnitt anger även hur du aktiverar/avaktiverar Stöldskydd, ställer in parametrarna för dess funktion och fjärrstartar Stöldskydd från en annan mobil enhet. Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

32 Sekretesskydd Detta avsnitt ger information om sekretesskyddet, vilket kan dölja användarens konfidentiella information. 11 ANVÄNDARHANDBOK Filtrera nätverksaktivitet. Brandvägg Detta avsnitt ger information om brandväggen som kontrollerar nätverksanslutningar på din enhet. Detta avsnitt beskriver hur du aktiverar/avaktiverar brandväggen och väljer läget som krävs för den. Kryptera personliga data Detta avsnitt ger information om kryptering som kan kryptera mappar på din enhet. Det beskriver också hur du kan kryptera och dekryptera valda mappar. Uppdatera programmets databaser Det här avsnittet innehåller information om att uppdatera programmets databaser, vilket säkerställer att skyddet är uppdaterat på enheten. Dessutom beskriver detta avsnitt hur du visar information om de installerade antivirusdatabaserna, kör uppdateringen manuellt och konfigurerar automatisk uppdatering av antivirusdatabaser. Programloggar Detta avsnitt ger information om loggar som registrerar varje komponents funktion och exekvering av varje uppgift (t. ex. uppdatering av programdatabasen och virusgenomsökningar). Konfigurera ytterligare inställningar Detta avsnitt ger information om ytterligare alternativ för Kaspersky Mobile Security 9: hur du hanterar programmets ljudmeddelanden och skärmens bakgrundsljus och hur du aktiverar/avaktiverar visning av tips, skyddsikonen och fönstret Skyddsstatus. Kontakta den tekniska supporten Detta avsnitt innehåller rekommendationer om hur du kontaktar Kaspersky Lab för hjälp från ditt personliga kabinett på webbplatsen för teknisk support eller via telefon. Ordlista Detta avsnitt innehåller en lista över termer som används i dokumentet och deras respektive definitioner. Kaspersky Lab Detta avsnitt ger information om Kaspersky Lab ZAO. Information om kod från tredje part Detta avsnitt ger information om kod från tredje part som används i programmet. Index Detta avsnitt gör det möjligt för dig att snabbt hitta önskad information i dokumentet. DOKUMENTKONVENTIONER Konventionerna som beskrivs i tabellen nedan används i detta dokument. 12 OM DENNA GUIDE Table 1. Dokumentkonventioner EXEMPELTEXT Notera att... BESKRIVNING AV DOKUMENTKONVENTIONER Varningar är markerade i rött och omsluts av ramar. Varningar innehåller viktig information. T.ex. om säkerhetskritiska datoraktiviteter. Noteringar omsluts av ramar. Noteringar innehåller ytterligare information och referensinformation. Exempel ges avsnittsvis med gul bakgrund och under rubriken "Exempel". Du bör använda... Exempel:... Uppdatera betyder... ALT+F4 Nya termer markeras i kursiv stil. Namn på tangenter är i fet stil och skrivs med stora bokstäver. Namn på tangenter som följs av ett plustecken markerar en tangentkombination. Aktivera Namn på gränssnittselement som t.ex. inmatningsfält, menykommandon, knappar m.m. är i fet stil. För att konfigurera ett schema för Inledande fraser för instruktioner är i kursiv stil. en uppgift: hjälp <Din dators IP-adress> Texter på kommandoraden eller texter i meddelanden som visas på skärmen har ett speciellt typsnitt. Variabler är omslutna av vinkelhakar. När variablerna ersätts med motsvarande värden utelämnas vinkelhakarna. 13 YTTERLIGARE DATAKÄLLOR Om du har frågor om hur du installerar eller använder Kaspersky Mobile Security 9 kan du hitta svaren på dem genom att använda olika informationskällor. Du kan välja den mest lämpliga källan beroende på hur viktig eller brådskande din fråga är. I DET HÄR AVSNITTET Informationskällor för mer information Kontakta säljavdelningen.

33 Diskussioner om Kaspersky Lab-program på webbforumet.. 15 Kontakta utvecklingsgruppen för dokumentationen 15 INFORMATIONSKÄLLOR FÖR MER INFORMATION Du kan visa följande informationskällor om programmet: Kaspersky Lab-programmets webbplats, programmets kunskapsbassida på webbplatsen för teknisk support, det installerade systemet för Hjälp och tips, den installerade programdokumentationen. Sida på Kaspersky Labs webbplats Denna sida ger dig allmän information om Kaspersky Mobile Security 9, dess funktioner och valmöjligheter. Du kan även köpa Kaspersky Mobile Security 9 i vår e-butik. Programmets sida på webbplatsen för teknisk support (kunskapsbas). Den här sidan innehåller artiklar av experter från den tekniska supporten. Dessa artiklar innehåller användbar information, rekommendationer och vanliga frågor (FAQs) om Kaspersky Mobile Security 9 som har att göra med inköp, installation och användning av Kaspersky Mobile Security 9. De är ordnade efter ämnesområden, som t.ex."databasuppdateringar" och "Felsökning". Artiklarna kan svara på frågor som inte bara gäller Kaspersky Mobile Security 9 utan även andra produkter från Kaspersky Lab. De kan även innehålla nyheter från den tekniska supporten. Det installerade Hjälp-systemet Om du har frågor om vissa fönster eller flikar i Mobile Security 9 kan du titta i kontexthjälpen. Öppna kontexthjälpen genom att öppna motsvarande flik och välj Hjälp. 14 YTTERLIGARE DATAKÄLLOR Den installerade dokumentationen Användarhandboken innehåller detaljerad information om programmets funktioner och hur Kaspersky Mobile Security 9 används, tillsammans med råd och rekommendationer om hur programmet konfigureras. Dokumenten som följer med i distributionspaketet för Kaspersky Mobile Security är i PDF-format. Du kan även hämta dessa dokument i elektroniskt format från Kaspersky Labs webbplats. KONTAKTA SÄLJAVDELNINGEN Om du har frågor om att välja eller köpa Kaspersky Mobile Security, eller vill förlänga licensen kan du ringa till specialisterna på säljavdelningen på vårt huvudkontor i Moskva på: +7 (495) , +7 (495) , +7 (495) Samtal kan hanteras på ryska eller engelska. Du kan även skicka frågor till säljavdelningen via e-post till DISKUSSIONER OM KASPERSKY LAB-PROGRAM PÅ WEBBFORUMET Om din fråga inte behöver ett snabbt svar kan du diskutera den med Kaspersky Labs specialister och andra som använder Kaspersky Labs antivirusprogram i vårt forum på Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

34 kaspersky.com. I forumet kan du visa befintliga diskussioner, lämna kommentarer och skapa nya ämnen eller använda sökmotor för specifika frågor. KONTAKTA UTVECKLINGSGRUPPEN FÖR DOKUMENTATIONEN Om du har frågor om dokumentationen eller har hittat ett fel i den, eller vill lämna en kommentar, kontakta vår utvecklingsgrupp för användardokumentationen. Skicka ett e-postmeddelande till för att kontakta utvecklingsgruppen för dokumentationen. Använd ämnesraden: "Kaspersky Help Feedback: Kaspersky Mobile Security 9". 15 KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Kaspersky Mobile Security 9 skyddar mobila enheter som kör operativsystemet Blackberry OS. Programmet kontrollerar inkommande SMS och samtal, och skyddar information på enheten i händelse av stöld eller förlust. Alla typer av hot behandlas i programmets separata komponenter. Detta gör det möjligt att finjustera programmets inställningar utifrån användarens behov. Kaspersky Mobile Security 9 innehåller följande skyddskomponenter: Samtal&SMS-filter Genomsöker alla inkommande SMS-meddelanden och samtal för skräppost. Komponenten tillåter anpassbar blockering av textmeddelanden och samtal som betraktas som oönskade. Mapp för Stöldskydd. Detta skyddar information på enheten från obehörig åtkomst om den förloras eller blir bestulen och gör det också lättare att hitta den. Antistöld gör det möjligt att fjärrlåsa enheten, ta bort den lagrade informationen och bestämma dess geografiska plats (om den mobila enheten har en GPS-mottagare) med hjälp av SMSkommandon från en annan enhet. Antistöld gör det också möjligt att låsa enheten om SIM-kortet byts ut eller om enheten aktiveras utan SIM-kort. Dessutom innehåller programmet en uppsättning servicefunktioner. Dessa ökar programmets möjliga användningsområden, liksom att hjälpa användaren i dennes arbete. Skyddsstatus. Status för programmets komponent visas på skärmen. Utifrån informationen som visas kan du bedöma aktuell status för enhetens skydd. Händelselogg Var och en programmets komponenter har sina egna händelseloggar, vilka innehåller information om komponenternas funktion (t.ex. fjärrstart av stöldskyddsfunktionen och status för programlicensens giltighetstid). Avinstallera programmet. För att förhindra åtkomst till skyddad information kan Kaspersky Mobile Security 9 endast avinstalleras från programmets gränssnitt. Kaspersky Mobile Security 9 är inte avsett för säkerhetskopiering och återställning. I DET HÄR AVSNITTET Distributionskit Maskinvaru- och programvarukrav..

35 DISTRIBUTIONSKIT Du kan köpa Kaspersky Mobile Security 9 online, då programmets distributionspaket och dokumentation kan tillhandahållas i elektronisk form. Kaspersky Mobile Security 9 kan även köpas från alla välsorterade telefon- och teknikåterförsäljare. Detaljerad information om att köpa programmet och ta emot distributionspaketet finns hos vår säljavdelning på 16 MASKINVARU- OCH PROGRAMVARUKRAV Kaspersky Mobile Security 9 kan installeras på mobila enheter som använder operativsystemen BlackBerry OS 4.5, 4.6, 4. 7, 5.0 och INSTALLERA KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Programmet installeras på en mobil enhet i flera steg. För att installera Kaspersky Mobile Security 9 ska en Internetanslutning konfigureras på enheten. För att installera Kaspersky Mobile Security 9: 1. Gör något av följande: Om du har köpt programmet på en CD, anslut den mobila enheten till datorn med hjälp av BlackBerry Desktop Manager och kör den automatiska installationen av Kaspersky Mobile Security 9 från den inköpta CD:n. Installation är endast möjlig om Blackberry Desktop Manager har installerats på datorn. Om du har köpt distributionspaketet på Internet, vidta en av följande åtgärder på den mobila enheten: Öppna meddelandet med länken till distributionspaketet, följ länken och ladda ned programmets distributionspaket till den mobila enheten; Ladda ned programmets distributionspaket från Kaspersky Lab e-butik. Installationen startar automatiskt och programmet installeras på enheten. Om du har köpt distributionspaketet på Internet kan du bara installera programmet via den mobila enheten. I detta fall stöds inte installation av Kaspersky Mobile Security 9 via en dator. 2. Kör programmet. För att göra detta, välj Meny Ladda ned KMS 9 och starta programmet genom att använda rullningslisten eller välj Meny Öppna. Ställ in programmets hemliga kod. Avsluta med att fylla i fälten Ange ny kod och Bekräfta kod och tryck på ENTER AVINSTALLERA PROGRAMMET Programmet kan bara avinstalleras från enheten om gömning av konfidentiell information har avaktiverats. Innan programmet avinstalleras bör du se till att detta villkor är uppfyllt. För att avinstallera Kaspersky Mobile Security 9: Avaktivera gömning av konfidentiell information. Avinstallera Kaspersky Mobile Security 9. För att göra detta, välj Ta bort program på fliken Ytterligare (se bilden nedan). Bild 1: Avinstallation av programmet Ett bekräftelsefönster för borttagning öppnar. 3. Bekräfta borttagning av Kaspersky Mobile Security 9 genom att trycka på knappen Ja. Borttagning av programmet startar. 4. Starta om enheten för att slutföra avinstallationen av programmet. 19 KOMMA IGÅNG Detta avsnitt ger information om hur man börjar arbeta med Kaspersky Mobile Security 9: aktivera det, ställa in programmets hemliga kod, aktivera alternativet för att återställa den hemliga koden, återställa den hemliga koden och starta programmet. I DET HÄR AVSNITTET Aktivera programmet Inställning av den hemliga koden..

36 23 Aktivera alternativet för att återställa den hemliga koden. 24 Återställ den hemliga koden Starta programmet...

37 25 Visa information om programmet.. 26 AKTIVERA PROGRAMMET Innan du börjar använda Kaspersky Mobile Security 9 måste det aktiveras. För att aktivera Kaspersky Mobile Security 9 på enheten måste en Internetanslutning konfigureras. Innan du aktiverar programmet, se till att enhetens inställningar för systemdatum och systemtid är riktiga. Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

38 Det går att aktivera programmet enligt följande: Aktivera utvärderingslicens. När utvärderingsversionen aktiveras tar programmet emot en gratis utvärderingslicens. Utvärderingslicensens giltighetstid visas på skärmen när aktiveringen slutförts. När utvärderingslicensen upphör begränsas programmets funktioner. Endast följande funktioner är tillgängliga: Aktivera programmet, Hantera programmets licens, Hjälpsystemet för Kaspersky Mobile Security 9; Det går inte att återaktivera utvärderingsversionen. Aktivera kommersiell licens. Aktivera den kommersiella versionen med aktiveringskoden som du fick när programmet köptes. När den kommersiella versionen aktiveras tar programmet emot en kommersiell licens som ger tillgång till alla funktioner i programmet. Licensens giltighetstid visas på enhetens skärm. När utvärderingslicensen upphör begränsas programmets funktioner. Du kan hämta aktiveringskoden så här: online, genom att gå från programmet Kaspersky Mobile Security 9 till Kaspersky Labs speciella webbplats för mobila enheter; på e-butiken för Kaspersky Lab (http://www.kaspersky.com/se/store); 20 KOMMA IGÅNG från Kaspersky Lab-återförsäljare. Aktivera prenumeration. När prenumerationen aktiverats tar programmet emot en kommersiell licens med prenumerationen. Den kommersiella licensens giltighetstid med prenumeration är begränsad till 30 dagar. När prenumerationen är aktiverad förnyar programmet licensen var 30:e dag. När licensen förnyas skrivs det fasta beloppet för användning av programmet som specificerades när prenumerationen aktiveras av från ditt personliga konto. Beloppet debiteras med ett betalbart SMS-meddelande. När pengarna dragits tar programmet emot en ny licens från aktiveringsservern med en prenumeration som ger tillgång till programmets alla funktioner. Du kan avbryta prenumerationen på Kaspersky Mobile Security 9. I detta fall begränsas programmets funktionalitet när den aktuella licensen går ut. I DET HÄR AVSNITTET Aktivera kommersiell version Aktivera prenumerationen på Kaspersky Mobile Security Köpa en aktiveringskod online..

39 Aktivera utvärderingsversion AKTIVERA KOMMERSIELL VERSION Aktivera den kommersiella versionen av programmet med aktiveringskoden: Öppna enhetens huvudmeny. Välj mappen Ladda ned KMS 9. Programmets installationsmapp kan variera beroende på modell av mobil enhet Starta programmet. För att göra detta, använd rullningslisten eller välj Meny Öppna. Välj Ange aktiveringskod. Aktiveringsfönstret för The Kaspersky Mobile Security 9 öppnas Ange aktiveringskoden du fick när du köpte programmet och tryck på Aktivera. skickar en begäran till Kaspersky Labs aktiveringsserver och tar emot en licens. När licensen tagits emot visas information om den på skärmen. Om aktiveringskoden som anges är ogiltig visas ett informationsmeddelande på skärmen. Teknisk support om det inte gick att rätta till felen. 7. Gå till inställningen av programmets hemliga kod. 21 ANVÄNDARHANDBOK AKTIVERA PRENUMERATIONEN PÅ KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 För att aktivera prenumerationen måste en Internetanslutning upprättas på enheten. Öppna enhetens huvudmeny. Välj mappen Ladda ned KMS 9. Programmets installationsmapp kan variera beroende på modell av mobil enhet. Starta programmet. För att göra detta, använd rullningslisten eller välj Meny Öppna Välj One-Click Buy. prenumerationstjänsten inte kan erbjudas, meddelar programmet dig om detta och växlar tillbaka till den skärm där du kan välja ett annat sätt att aktivera programmet. 5. Läs igenom prenumerationsvillkoren och bekräfta därefter aktiveringen av prenumerationen på Kaspersky Mobile Security 9 genom att trycka på Aktivera. ditt konto inte har tillräckligt med pengar för att skicka ett betalbart SMS-meddelande, avbryts aktiveringen av prenumerationen. Teknisk support om det inte gick att rätta till felen. Om du inte samtycker till prenumerationsvillkoren, tryck på Avbryt. I detta fall avbryter programmet aktiveringen av prenumerationen och går tillbaka till den skärm där du kan välja ett nytt sätt att aktivera programmet. 6. När aktiveringen är klar, gå till inställningen av den hemliga koden. KÖP EN AKTIVERINGSKOD ONLINE Gör följande för att köpa en aktiveringskod till programmet online: Öppna enhetens huvudmeny. Välj mappen Ladda ned KMS 9. Programmets installationsmapp kan variera beroende på modell av mobil enhet. Starta programmet. För att göra detta, använd rullningslisten eller välj Meny Öppna. 3. Välj Köp online. 22 KOMMA IGÅNG Fönstret Köp online öppnas. 4. Tryck på Öppna. En speciell webbplats hos Kaspersky Lab för mobila enheter öppnas, där du kan beställa ett förnyande av licensen Följ instruktionerna steg för steg. Efter att du köpt en aktiveringskod, fortsätt med (se avsnittet "Aktivera den kommersiella versionen" på sidan 21). AKTIVERA UTVÄRDERINGSVERSION För att aktivera utvärderingsversionen av Kaspersky Mobile Security 9: Öppna enhetens huvudmeny. Välj mappen Ladda ned KMS 9. Programmets installationsmapp kan variera beroende på modell av mobil enhet. Starta programmet. För att göra detta, använd rullningslisten eller välj Meny Öppna Välj Utvärderingsversion. skickar en begäran till Kaspersky Labs aktiveringsserver och tar emot en licens. Teknisk support om det inte gick att rätta till felen. 5. Gå till inställningen av programmets hemliga kod. INSTÄLLNING AV DEN HEMLIGA KODEN När du startat programmet uppmanas du att ange den hemliga koden. Programmets hemliga kod förhindrar obehörig åtkomst till programinställningarna. Du kan ändra den installerade hemliga koden senare. Kaspersky Mobile Security 9 frågar efter den hemliga koden vid följande situationer: För åtkomst till programmet, när du skickar ett SMS-kommando från en annan mobil enhet för att fjärrstarta följande funktioner: Blockera, Datarensning, SIM-bevakning och GPS-sökning. Den hemliga koden består av siffror.

40 Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

41 Det minsta antalet tecken är fyra. Om du glömt programmets hemliga kod kan du återställa den (se avsnittet "Återställning av den hemliga koden" på sidan 24). För detta ändamål måste alternativet för återställningen av den hemliga koden vara aktiverad i förväg (se avsnittet "Återställning av den hemliga koden" på sidan 24). 23 ANVÄNDARHANDBOK Ange den hemliga koden: 1. Bekräfta att vill skapa en hemlig kod för programmet. För att göradetta, efter att programmet första gången startats, tryck på OK. Skärmen för att ange programmets hemliga kod öppnas Mata in siffrorna som bildar din kod i fältet Ange ny kod. Ange på nytt samma kod i fältet Bekräfta kod. Tryck på ENTER på tangentbordet. Koden som angivits verifieras automatiskt. Fönstret för skyddsstatus öppnas om den angivna hemliga koden är giltig. Om koden är ogiltig enligt resultatet av verifikationen visas ett varningsmeddelande och programmet uppmanar dig att bekräfta. Tryck på Ja för att använda koden. Om du vill skapa en ny kod trycker du på Nej. Fälten Ange ny kod och Bekräfta kod töms. Mata in en ny hemlig kod för programmet. AKTIVERA ALTERNATIVET FÖR ATT ÅTERSTÄLLA DEN HEMLIGA KODEN Efter att programmet har aktiverats första gången kan du aktivera alternativet för att återställa programmets hemliga kod. Du kan därefter i framtiden återställa den hemliga koden om du har glömt bort den. Om du har avbrutit alternativet att aktivera funktionen under den första installationen av programmet, kan du aktivera den efter att Kaspersky Mobile Security 9 installerats som. Du kan bara återställa programmets hemliga kod (se avsnittet "Återställning av den hemliga koden"på sidan 24) om alternativet för återställning av den hemliga koden har aktiverats. Om du har glömt ditt lösenord och återställningen av den hemliga koden har avaktiverats, blir det omöjligt att använda funktionerna i Mobile Security 9. För att aktivera alternativet för att återställa den hemliga koden: 1. Efter att du har installeratden hemliga koden för programmet (se avsnittet "Inställning av den hemliga koden" på sidan 23), ange din e-postadress på skärmen Aktivera alternativet för att återställa den hemliga koden. Bekräfta alternativet för att aktivera återställningen av den hemliga koden genom att klicka på Aktiver. E-postadressen du angav kommer att användas under återställningen av den hemliga koden. Programmet upprättar en Internetanslutning med den hemliga kodens återställningsserver, skickar informationen som angetts och aktiverar alternativet för att återställa den hemliga koden. 2. ÅTERSTÄLL DEN HEMLIGA KODEN Du kan bara återställa den hemliga koden efter att ha aktiverat alternativet återställning av hemlig kodi förväg (se "Aktivera alternativet för att återställa den hemliga koden" på sidan 24). 24 KOMMA IGÅNG För att återställa programmets hemliga kod: Öppna enhetens huvudmeny. Välj mappen Ladda ned KMS 9. Programmets installationsmapp kan variera beroende på modell av mobil enhet. Starta programmet. För att göra detta, använd rullningslisten eller välj Meny Öppna. 3. Tryck på Meny Återställning av hemlig kod. Följande information visas då på skärmen: 4. Kaspersky Labs webbplats för att återställa hemlig kod; enhetens identifikationskod. Tryck på Gå. Webbplatsen öppnas för att återställa den hemliga koden. 5. Mata in följande information i de tillämpliga fälten: den e-postadress som du tidigare angett för att återställa den hemliga koden; enhetens identifikationskod. Som en följd skickas återställningskoden till den e-postadress som du markerat Gå till skärmen Kaspersky Mobile Security 9. Tryck på Meny Ange återställningskod och mata in den återställningskod du fått. Mata in den nya hemliga koden för programmet. För att göra detta, ange en ny hemlig kod för programmet i fältet Ange ny kod och Bekräfta kod. Tryck på ENTER på tangentbordet. Koden som angivits verifieras automatiskt. Fönstret för skyddsstatus öppnas om den angivna hemliga koden är giltig. Om koden är ogiltig enligt resultatet av verifikationen visas ett varningsmeddelande och programmet uppmanar dig att bekräfta. Tryck på Ja för att använda koden. Om du vill skapa en ny kod trycker du på Nej. Fälten Ange ny kod och Bekräfta kod töms. Mata in en ny hemlig kod för programmet. 9. STARTA PROGRAMMET För att starta Kaspersky Mobile Security 9: Öppna enhetens huvudmeny. Välj mappen Ladda ned KMS 9. Programmets installationsmapp kan variera beroende på modell av mobil enhet. 25 ANVÄNDARHANDBOK Starta programmet. För att göra detta, använd rullningslisten eller välj Meny Öppna. Ange den hemliga koden för programmet och tryck på OK. Programmet visar ett fönster med aktuell status för Kaspersky Mobile Security 9. VISA INFORMATION OM PROGRAMMET Du kan visa allmän information om Kaspersky Mobile Security 9 och dess version. Om du vill visa information om programmet går du till fliken Ytterligare-fliken. select Om. 26 HANTERA LICENSEN När det gäller att licensiera program från Kaspersky Lab är det viktigt att känna till nedanstående villkor: Licensavtal, licens. Dessa termer är oskiljaktiga och utgör ett enskilt licensieringsmönster. Vi tittar närmare på varje term. Dessutom innehåller avsnittet information om hur du får veta mer om licensen för Kaspersky Mobile Security 9 och hur du förlänger dess giltighetstid. I DET HÄR AVSNITTET Om Licensavtalet...

Kaspersky Mobile Security 9.0 ANVÄNDARHANDBOK

Kaspersky Mobile Security 9.0 ANVÄNDARHANDBOK Kaspersky Mobile Security 9.0 ANVÄNDARHANDBOK P R O G R A M V E R S I O N : 9. 0 Kära användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att hjälpa dig i ditt arbete

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

Din manual KASPERSKY LAB PURE 9.1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3689663

Din manual KASPERSKY LAB PURE 9.1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3689663 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB PURE 9.1. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB PURE 9.1

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

Kaspersky Small Office Security 2 Installationsguide

Kaspersky Small Office Security 2 Installationsguide Kaspersky Small Office Security 2 Installationsguide PROGRAMVERSION: 9.1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Snabb Startguide Internet Security 2009 Viktigt! Läs produktaktiveringsdelen i den här guiden noggrant. Informationen i den delen är nödvändig för att hålla din dator skyddad. För att kunna använda produkten

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Sätt igång med QuarkXPress

Sätt igång med QuarkXPress Sätt igång med QuarkXPress 10.0.1 INNEHÅLL Innehåll Sammanhörande dokumentation...3 Systemkrav...4 Systemkrav: Mac OS X...4 Systemkrav: Windows...4 Installation: Mac OS...5 Lägga till filer efter installationen:

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security ger ett avancerat skydd för

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE PROGRAMVERSION: 9.1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du får svar på alla dina

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security

Läs mer

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor

Läs mer

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX COLORQUBE 9300. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX COLORQUBE 9300 instruktionsbok

Läs mer

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Användarguide Bäste användare! Tack för att du valde vår produkt. Vi hoppas att detta dokument är till hjälp för dig och ger svar på de flesta av de frågor du kan

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

Utdrag ur manual:......... 9 OM DENNA GUIDE.................. 16 I det här dokumentet............

Utdrag ur manual:......... 9 OM DENNA GUIDE.................. 16 I det här dokumentet............ Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY ANTI-VIRUS 11.0. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY ANTI-VIRUS

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Din manual KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3931691

Din manual KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3931691 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY SMALL

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Din manual KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3813536

Din manual KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3813536 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för

Läs mer

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Kaspersky Anti-Virus 2011 ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky Anti-Virus 2011 ANVÄNDARGUIDE Kaspersky Anti-Virus 2011 ANVÄNDARGUIDE P R O G R A M V E R S I O N : 1 1. 0 K R I T I S K F I X 1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att detta dokument är till hjälp för dig och

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Internet Security 2013. Snabbstartguide

Internet Security 2013. Snabbstartguide Panda Internet Security 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Kaspersky Internet Security for Mac Användarhandbok

Kaspersky Internet Security for Mac Användarhandbok Kaspersky Internet Security for Mac Användarhandbok PROGRAMVERSION: 15.0 MAINTENANCE RELEASE 1 Bästa användare! Tack för att du valde vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen hjälper dig i ditt

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

Din manual F-SECURE MOBILE ANTI-VIRUS FOR SERIES 60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859431

Din manual F-SECURE MOBILE ANTI-VIRUS FOR SERIES 60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859431 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE MOBILE ANTI-VIRUS FOR SERIES 60. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines ecdc. eu I. Inledning Sedan september 2011 används onlineansökningsformulär inom programmet Ung och Aktiv i Europa. Den projektansvarige som

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Kaspersky Internet Security 2011 ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky Internet Security 2011 ANVÄNDARGUIDE Kaspersky Internet Security 2011 ANVÄNDARGUIDE P R O G R A M V E R S I O N : 1 1. 0 K R I T I S K F I X 1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att detta dokument är till hjälp för

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer