Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Användarguide KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Bruksanvisningar KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

2 Utdrag ur manual: Detta dokument och grafik som är relaterad till det, får endast användas som information, i icke-kommersiellt, personligt syfte. Kaspersky Lab förbehåller sig rätten att ändra dokumentet utan ytterligare meddelande. Den senaste versionen av detta dokument finns på Kaspersky Labs webbplats på Kaspersky Lab kan inte hållas ansvariga för innehållet, kvaliteten, relevansen eller exaktheten i något material som används i detta dokument för vilket rättigheter innehas av tredje part, eller för potentiella eller faktiska förluster som är relaterade till användningen av materialet. I detta dokument används registrerade varumärken och tjänstevarumärken som tillhör respektive rättighetsinnehavare. Revisionsdatum: Kaspersky Lab ZAO. Med ensamrätt. kaspersky.com/se/ 2 KASPERSKY LAB LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VIKTIGT JURIDISKT MEDDELANDE TILL ALLA ANVÄNDARE: LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE JURIDISKA AVTAL INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMVARAN. GENOM ATT KLICKA PÅ ACCEPTERA I LICENSAVTALSFÖNSTRET ELLER GENOM ATT SKRIVA IN MOTSVARANDE TECKEN, SAMTYCKER DU TILL ATT BINDAS AV VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL. DÅ DU GÖR DETTA MOTSVARAR DET DIN NAMNTECKNING OCH DU SAMTYCKER TILL ATT BINDAS AV OCH BLIR EN PART I DETTA AVTAL SAMT ACCEPTERAR ATT DETTA AVTAL ÄR UPPRÄTTHÅLLBART PÅ SAMMA SÄTT SOM ETT SKRIFTLIGT FRAMFÖRHANDLAT AVTAL UNDERTECKNAT AV DIG. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DETTA AVTAL, BÖR DU AVBRYTA INSTALLATIONEN AV PROGRAMVARAN OCH BÖR INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN. EFTER ATT DU KLICKAT PÅ ACCEPTERA I LICENSAVTALSFÖNSTRET ELLER SKRIVIT IN MOTSVARANDE TECKEN, HAR DU RÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN I ENLIGHET MED VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL Definitioner Programvara avser programvara inklusive alla eventuella uppdateringar och sammanhörande material. Rättighetsinnehavare (ägare av all ensamrättsliga och andra rättigheter till programvaran) avser Kaspersky Lab ZAO, ett företag registrerat i enlighet med lagstiftningen i Ryska Federationen. Dator(er) avser hårdvara, inklusive persondatorer, bärbara datorer, arbetsstationer, personliga digitala assistenter, "smarta telefoner", handdatorer och andra elektroniska enheter för vilka programvaran skapats och där programvaran kommer att installeras och/eller användas. Slutanvändare (du/din) avser person(er) som installerar eller använder programvaran för egen eller andras del eller som lagligen har rätt att använda en kopia av programvaran; eller, i fall där programvaran laddas ner eller installeras för en organisations räkning, t.ex. en arbetsgivare, avser "du" även organisationen för vilken programvaran laddas ner eller installeras och härmed bekräftas att denna organisation har gett personen som accepterar detta avtal behörighet att göra detta på organisationens vägnar. I detta sammanhang inkluderar termen "organisation" men begränsas inte till, alla partnerskap, aktiebolag, bolag, föreningar, fonder, samriskföretag, fackföreningar, icke-inkorporerade organisationer och statliga myndigheter. Partner avser organisationer eller person(er) som distribuerar programvaran baserat på ett avtal och en licens från rättighetsinnehavaren. Uppdatering(ar) avser alla uppgraderingar, revideringar, tillägg, förbättringar, reparationer, modifieringar, kopior, utökningar, underhållspaket osv. Användarhandbok avser användarhandbok, administratörshandbok, referensbok och relaterat förklarande eller annat material. Beviljande av licens Rättighetsinnehavaren beviljar dig härmed en icke ensamrättslig licens att spara, ladda upp, installera, köra och visa (att "använda") programvaran på ett specificerat antal datorer för att hjälpa till att skydda din dator på vilken programvaran installerats från hot som beskrivs i användarhandboken i enlighet med alla tekniska krav som beskrivs i användarhandboken, samt i enlighet med villkoren och bestämmelserna i detta avtal ("licensen"), och du accepterar härmed denna licens: Utvärderingsversion. Om du erhållit, laddat ner och/eller installerat en utvärderingsversion av programvaran och därmed beviljats en utvärderingslicens för programvaran, kan du, om inte annat anges, endast använda programvaran i utvärderingssyfte och endast under en enda gällande utvärderingsperiod från och med första installationsdatum. All användning av programvaran för andra syften eller efter den gällande utvärderingsperiodens slut är strängt förbjuden. Programvara för datorer i flermiljö; programvara för flerspråkighet; programvara på dubbla lagringsmedia; multipla kopior; paket. Om du använder olika versioner av programvaran eller utgåvor av programvaran på olika språk, om du erhåller programvaran på flera olika media, om du på annat sätt mottar flera exemplar av programvaran, eller om du erhöll programvaran tillsammans med andra programvaror i ett paket, skall det totala tillåtna antalet datorer som alla versioner av programvaran installeras på motsvara antalet datorer som specificeras i de licenser du erhållit från rättighetsinnehavaren förutsatt att, om inte annat anges i licensvillkoren, varje erhållen licens berättigar dig till installation och användning av programvaran på det antalet dator(er) som specificeras i klausul 2. 2 och Om programvaran erhölls på fysiskt medium har du rätt att använda programvaran för skydd av det antalet dator(er) som specificeras på programvarans förpackning eller som specificeras i ytterligare avtal. Om programvaran erhölls via Internet har du rätt att använda programvaran för skydd av det antalet dator(er) som specificerades då du erhöll licensen för programvaran eller som specificeras i ytterligare avtal. Du har enbart rätt att kopiera programvaran för säkerhetskopieringssyften och enbart för att ersätta det lagligen ägda exemplaret om detta exemplar skulle förloras, förstöras eller bli oanvändbart. Denna säkerhetskopia får inte användas för andra syften och måste förstöras när du förlorar rätten att använda programvaran eller då din 1. Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

3 ANVÄNDARHANDBOK 2.5. licens upphör eller av någon annan orsak sägs upp i enlighet med lagstiftningen i det land där du huvudsakligen är bosatt eller i det land där du använder programvaran. Från tiden då programvaran aktiveras eller efter att licensnyckelfilen installerats (med undantag av utvärderingsversion av programvaran) har du rätt att erhålla följande tjänster under den period som specificeras på programvarans förpackning (om programvaran erhölls på fysiskt medium) eller som specificerades vid erhållandet (om programvaran erhölls via Internet): Uppdateringar av programvaran via Internet då rättighetsinnehavaren publicerar dem på sin webbplats eller via andra onlinetjänster. Alla uppdateringar du eventuellt kommer att erhålla blir en del av programvaran och villkoren och bestämmelserna i detta avtal gäller för dem. Teknisk support via Internet och teknisk support via jourtelefon. Aktivering och avtalstid Om du modifierar din dator eller gör ändringar i andra leverantörers programvara som installerats på den, kan rättighetsinnehavaren komma att kräva att du upprepar aktiveringen av programvaran eller installationen av licensnyckelfilen. Rättighetsinnehavaren förbehåller sig rätten att använda alla medel och kontrollprocedurer för att verifiera giltigheten hos licensen och/eller huruvida kopia av programvaran är lagligen installerad och/eller får användas på din dator. Om programvaran erhölls på fysiskt medium, kan programvaran efter godkännande av detta avtal användas under den period som specificerats på förpackningen från och med godkännandet av detta avtal eller i enlighet med specifikationer i ytterligare avtal. Om programvaran erhölls via Internet, kan programvaran efter godkännande av detta avtal användas under den period som specificerades vid erhållandet eller i enlighet med specifikationer i ytterligare avtal. Du har rätt att använda en utvärderingsversion av programvaran i enlighet med klausul 2.1 utan att betala under en enda giltig utvärderingsperiod (7 dagar) från och med aktiveringen av programvaran enligt detta avtal med förbehållet att utvärderingsversionen inte ger dig rätt till uppdateringar och teknisk support via Internet eller teknisk support via jourtelefon. Om rättighetsinnehavaren ändrar utvärderingsperiodens längd, kommer du att få ett meddelande om detta. Din licens att använda programvaran är begränsad till den period som specificeras i klausul 3.2 eller 3.3 (enligt vad som är tillämpligt) och återstående giltighetstid kan ses på det sätt som beskrivs i användarhandboken. Om du har erhållit programvara ämnad att användas på fler än en dator, är din licens att använda programvaran begränsad till en period som startar det datum då programvaran aktiveras eller licensnyckelfilen installeras på den första datorn. Utan att skapa prejudikat gällande andra rättsmedel som rättighetsinnehavaren kan ha tillgång till, skall rättighetsinnehavaren i det fall du skulle bryta mot några av villkoren och bestämmelserna i detta avtal ha rätt att, utan skyldighet att återbetala inköpspriset eller del därav, när som helst, samt utan föregående meddelande till dig, säga upp denna licens att använda programvaran. Du samtycker till att då du använder programvaran liksom eventuella rapporter och information genererad genom användningen av programvaran, följa alla gällande internationella, nationella, statliga, regionala och lokala lagar och bestämmelser, inklusive men utan att begränsas till, integritets-, upphovsrätts-, exportkontrolloch anständighetslagar. Om inte annat specifikt anges häri, har du inte rätt att överföra eller överlåta några av de rättigheter som du beviljats enligt detta avtal och inte heller några av dina förpliktelser i detsamma. Om du har förvärvat programvaran tillsammans med en aktiveringskod, som gäller för en språkversion av progamvaran avsedd för den region inom vilken denna förvärvats från rättsinnehavaren eller dennes partner, så kan du inte aktivera programvaran med en aktiveringskod avsedd för någon annan språkversion. Om programvaran har erbjudits av din teleoperatör, så gäller villkoren i ditt l dator och relaterade intrång för vilka rättighetsinnehavaren uttryckligen avsäger sig allt garantiansvar; (x) funktionsfel, defekter och avbrott som är ett resultat av felanvändning; missbruk; olycka; försumlighet; felaktig installation, användning eller underhåll; stöld; skadegörelse; force majeure; terrorism, strömavbrott eller strömspik; olycksfall; förändringar, otillåtna modifieringar eller reparationer utförda av någon annan än rättighetsinnehavaren; samt andra tredje parters eller dina egna handlingar eller orsaker som rimligen står utanför rättighetsinnehavarens kontroll; (y) alla defekter som du inte informerar rättighetsinnehavaren om så snart det är praktiskt möjligt efter att defekten för första gången uppstår; samt (z) inkompatibilitet orsakad av hårdvaru- och/eller programvarukomponenter installerade på din dator. Du bekräftar att du är medveten om och accepterar det faktum att ingen programvara är helt felfri och rekommenderas att säkerhetskopiera din dator så ofta och så säkert som det passar dig. Du bekräftar att du är medveten om och accepterar det faktum att rättighetsinnehavare inte ansvarar för dataradering som du godkänner. Ovannämnda data kan inkludera personlig och konfidentiell information. Rättighetsinnehavaren ger ingen garanti att programvaran kommer att fungera på rätt sätt i fall av brott mot villkoren i användarhandboken eller detta avtal. Rättighetsinnehavaren garanterar inte att programvaran kommer att fungera på rätt sätt om du inte regelbundet laddar ner de uppdateringar som specificeras i klausul 2.5 i detta avtal. Rättighetsinnehavaren garanterar inget skydd från de hot som beskrivs i användarhandboken efter slutet av den period som specificeras i klausul 3.2 eller 3.3 i detta avtal eller efter att licensen att använda programvaran av någon anledning har löpt ut. Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

4 PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH RÄTTIGHETSINNEHAVAREN GER INGEN UTFÄSTELSE ELLER GARANTI BETRÄFFANDE DESS ANVÄNDNING ELLER FUNKTION. MED UNDANTAG FÖR EVENTUELLA GARANTIVILLKOR, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR SOM ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS, ANFÖR RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH DESS PARTNERS INGA (UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE, LAGENLIGA, SEDVANLIGA, ANVÄNDNINGSMÄSSIGA ELLER ANDRA) GARANTIER, VILLKOR, UTFÄSTELSER ELLER BESTÄMMELSER BETRÄFFANDE NÅGRA SOM HELST ÄMNESOMRÅDEN, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, AVSAKNAD AV KRÄNKNING AV TREDJE PARTERS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, INTEGRATION, ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. DU ANSVARAR FÖR ALLA FEL LIKSOM HELA RISKEN I SAMBAND MED FUNKTIONEN OCH ANSVARET GÄLLANDE VALET AV PROGRAMVARAN I SYFTE ATT UPPNÅ DITT ÖNSKADE RESULTAT, SAMT FÖR INSTALLATIONEN, ANVÄNDNINGEN OCH RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE VILLKOR, GÖR RÄTTIGHETSINNEHAVAREN INGA UTFÄSTELSER OCH GER INGA GARANTIER ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER FRI FRÅN AVBROTT OCH ANDRA FEL OCH INTE HELLER ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT UPPFYLLA EN DEL AV ELLER ALLA DINA BEHOV, OAVSETT OM RÄTTIGHETSINNEHAVAREN HAR INFORMERATS OM DESSA. Uteslutningar och ansvarsbegränsning I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTLIGT ENLIGT GÄLLANDE LAG, SKALL RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH DENNES PARTNERS UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, STRAFFANDE, INDIREKTA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADESTÅND (INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND BETRÄFFANDE FÖRLUST AV INTÄKTER ELLER KONFIDENTIELL ELLER ANNAN INFORMATION, VERKSAMHETSAVBROTT, INTEGRITETSFÖRLUST, KORRUPTION, SKADA PÅ ELLER 5 ANVÄNDARHANDBOK FÖRLUST AV DATA ELLER PROGRAMVARA, UNDERLÅTELSE ATT UPPFYLLA FÖRPLIKTELSER INKLUSIVE ALLA LAGSTADGADE FÖRPLIKTELSER, FÖRPLIKTELSER I GOD TRO ELLER RIMLIG AKTSAMHET, FÖRSUMLIGHET, EKONOMISK FÖRLUST ELLER NÅGRA SOM HELST ANDRA PEKUNIÄRA ELLER ANDRA FÖRLUSTER), SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERADE TILL ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, TILLHANDAHÅLLANDET ELLER UNDERLÅTANDET ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORT ELLER ANDRA TJÄNSTER, INFORMATION, PROGRAMVARA OCH RELATERAT INNEHÅLL VIA PROGRAMVARAN ELLER I ÖVRIGT I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN, ELLER I SAMBAND MED NÅGON BESTÄMMELSE I DETTA AVTAL, ELLER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV KONTRAKTSBROTT ELLER ANNAN KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET, FALSK FRAMSTÄLLNING, STRIKT ANSVARSFÖRPLIKTELSE ELLER PLIKT), ELLER NÅGOT BROTT MOT LAGSTADGADE FÖRPLIKTELSER ELLER RÄTTIGHETSINNEHAVARENS ELLER NÅGON AV DENNES PARTNERS GARANTIBROTT, ÄVEN OM RÄTTIGHETSINNEHAVAREN ELLER PARTNERN INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANT SKADESTÅND. DU SAMTYCKER TILL ATT OM RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH/ELLER DENNES PARTNER FINNES VARA ANSVARIGA, SKALL RÄTTIGHETSINNEHAVARENS OCH/ELLER DENNES PARTNERS ANSVAR BEGRÄNSAS TILL KOSTNADEN FÖR PROGRAMVARAN. RÄTTIGHETSINNEHAVARENS ELLER DENNES PARTNERS ANSVAR SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DE AVGIFTER DU BETALAT RÄTTIGHETSINNEHAVAREN ELLER DENNES PARTNER (ENLIGT VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT) FÖR PROGRAMVARAN. INGET I DETTA AVTAL UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR ANSPRÅK GÄLLANDE DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR. VIDARE SKALL, I FALL DÄR FRISKRIVNINGSKLAUSUL, UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING I DETTA AVTAL ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE KAN UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS, ENBART IFRÅGAVARANDE FRISKRIVNINGSKLAUSUL, UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING ANSES OGILTIG FÖR DIG OCH DU SKALL FORTSÄTTA ATT VARA BUNDEN AV RESTERANDE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR. 8. GNU och andra tredjepartslicenser Programvaran kan omfatta programvara för vilka licens (eller underordnad licens) beviljas användaren i enlighet med GNU General Public License (GPL) eller liknande fria programvarulicenser vilka bland annat ger användaren rätt att kopiera, modifiera och återdistribuera viss programvara eller delar därav, liksom tillgång till källkoden ("öppen programvara"). Om det i samband med en sådan licens krävs att källkoden för någon programvara som distribueras i körbart binärt format görs tillgängligt för användaren, skall tillgång till källkoden erhållas genom att sända en begäran till eller källkoden levereras tillsammans med programvaran. Om en öppen programvarulicens kräver att rättighetsinnehavaren beviljar rättighet att använda, kopiera eller modifiera en öppen programvara i större utsträckning än enligt de rättigheter som beviljas i detta avtal, skall dessa rättigheter gälla i stället för de rättigheter och restriktioner som anges i detta avtal Immateriell egendom Du samtycker till att programvaran och författarskapet, systemen, idéerna, användningsmetoderna, dokumentationen och annan information i programvaran är upphovsrättsskyddad immateriell egendom och/eller värdefulla företagshemligheter tillhörande rättighetsinnehavaren eller dennes partner, samt att rättighetsinnehavaren och dennes partner, enligt vad som är tillämpligt, skyddas av civil- och straffrättslig lag, liksom av lagarna gällande upphovsrätt, företagshemligheter, varumärken och patent i Ryska Federationen, Europeiska Unionen och Förenta Staterna, liksom i andra länder och av internationella fördrag. Detta avtal beviljar dig ingen rätt till denna immateriella egendom, inklusive rättighetsinnehavarens och/eller dennes partners varumärken och tjänstemärken ("varumärken"). Du får använda varumärkena endast för att identifiera utskrifter producerade av programvaran i enlighet med accepterad varumärkespraxis, inklusive identifikation av varumärkesägarens namn. Sådan användning av ett varumärke ger dig inte någon äganderätt till varumärket. Rättighetsinnehavaren och/eller dennes partners äger och behåller alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till programvaran, inklusive men utan att begränsas till alla korrigeringar av fel, förbättringar, uppdateringar och andra modifikationer av programvaran, oavsett om dessa utförs av rättighetsinnehavaren eller en tredje part, liksom alla upphovsrätter, patent, affärshemlighetsrättigheter, varumärken och andra immateriella egendomsrättigheter i densamma. Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

5 Ditt ägande, din installation och din användning av programvaran medför inte att någon rätt till den immateriella egendomen i programvaran överförs till dig och du förvärvar inga rättigheter till programvaran utom enligt vad som uttryckligen anges i detta avtal. Alla kopior av programvaran som skapas i enlighet med detta avtal, måste innehålla samma upphovsrättsmeddelanden som visas på och i programvaran. Om inte annat anges häri, beviljar detta avtal dig inga immateriella egendomsrättigheter i programvaran och du bekräftar att du är medveten om att licensen, enligt vidare definition häri, som beviljas dig i detta avtal enbart ger dig rätt till begränsad användning i enlighet med villkoren och bestämmelserna i detta avtal. Rättighetsinnehavaren förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig i detta avtal. Du bekräftar att du är medveten om att programvarans källkod, aktiveringskod och/eller licensnyckelfil är upphovsrättsskyddade och tillhör rättighetsinnehavaren, samt utgör företagshemligheter tillhörande rättighetsinnehavaren. Du samtycker till att inte modifiera, adaptera, översätta, bakåtkompilera, dekompilera, demontera eller i övrigt på något sätt försöka avslöja programvarans källkod OM DENNA GUIDE 9.3 Du samtycker till att inte modifiera eller ändra programvaran på något sätt. Du får inte avlägsna eller ändra några av copyrightmeddelandena eller andra upphovsrättsmeddelanden på något exemplar av programvaran. Gällande lag; skiljedomsförfarande 10. Detta avtal skall lyda under och tolkas i enlighet med lagarna i Ryska Federationen utan referens till motstridiga lagregler och principer. Detta avtal skall inte lyda under Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, vars tillämpning härmed uttryckligen utesluts. Eventuella tvister som uppstår på grund av tillämpningen av villkoren i detta avtal eller brott mot dessa skall, om de inte löses via direkt förhandling, lösas i Internationella Skiljedomstolen för Handelsfrågor vid Ryska Federationens Handelskammare i Moskva, Ryska Federationen. Dom fälld av skiljemannen skall vara slutgiltig och bindande för parterna och sådan skiljedom kan verkställas i alla behöriga domstolar. Inget i detta avsnitt 10 skall hindra en part från att söka eller erhålla rättvis ersättning från en behörig domstol, oavsett om detta sker före, under eller efter skiljedomsprocessen. 11. Period för väckande av talan Inga rättsliga åtgärder, oavsett form, som uppstår på grund av transaktioner i enlighet med detta avtal, kan företas av någondera part i detsamma senare än ett (1) år efter att handlingen som gett upphov till åtgärden utförts eller upptäckts, med undantag för åtgärd gällande kränkning av immateriella egendomsrättigheter som kan företas under hela den gällande lagstadgade perioden. 12. Hela avtalet; uppdelning; inget åsidosättande Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och rättighetsinnehavaren, samt ersätter alla andra tidigare muntliga och skriftliga avtal, erbjudanden, kommunikation och annonser gällande programvaran och andra ärenden som berörs av detta avtal. Du bekräftar att du har läst igenom detta avtal, att du förstår det och samtycker till att bindas av dess villkor. Om någon bestämmelse i detta avtal av en behörig domstol helt eller delvis av någon orsak finnes vara ogiltig, ogiltigförklaras eller finnes vara omöjlig att upprätthålla, skall denna bestämmelse ges en snävare tolkning så att den blir lagenlig och upprätthållbar, dessutom skall detta inte medföra att hela avtalet skall upphöra att gälla och resten av avtalet skall fortsätta att äga full laga kraft och gälla i den mån det är tillåtet enligt lag och rätt med bevarande av dess ursprungliga uppsåt i största möjliga mån. Inget åsidosättande av någon bestämmelse eller något villkor i detta avtal skall gälla om det inte sker skriftligen och undertecknas av dig och behörig representant för rättighetsinnehavaren, med förbehållet att inget åsidosättande gällande brott mot en bestämmelse i detta avtal skall utgöra åsidosättande av några tidigare, parallella eller efterföljande brott. Om rättighetsinnehavaren underlåter att insistera på eller upprätthålla strikt efterlevnad av en bestämmelse i detta avtal eller en viss rättighet, skall detta inte tolkas som ett åsidosättande av denna bestämmelse eller rättighet. 13. Rättighetsinnehavarens kontaktinformation Om du har frågor gällande detta avtal eller om du av någon orsak vill kontakta rättighetsinnehavare ber vi dig kontakta vår kundtjänstavdelning på: Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1, 1 Volokolamsky Proezd Moskva, Ryska Federationen Tel: Fax: E-post: Webbplats: Kaspersky Lab ZAO. Alla rättigheter förbehålles. Programvaran och all medföljande dokumentation är upphovsrättsskyddad och skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag, liksom andra lagar och fördrag gällande immateriell egendom. st 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM DENNA GUIDE I detta dokument...

6 10 Dokumentkonventioner YTTERLIGARE DATAKÄLLOR.. 14 Informationskällor för mer information...

7 .. 14 Kontakta säljavdelningen Diskussioner om Kaspersky Lab-program på webbforumet Kontakta utvecklingsgruppen för dokumentationen...

8 .. 15 KASPERSKY MOBILE SECURITY Distributionskit.. 16 Maskinvaru- och programvarukrav INSTALLERA KASPERSKY MOBILE SECURITY 9..

9 AVINSTALLERA PROGRAMMET.. 19 KOMMA IGÅNG 20 Aktivera programmet

10 .. 20 Aktivera kommersiell version Aktivera prenumerationen på Kaspersky Mobile Security Köp en aktiveringskod online.

11 Aktivera utvärderingsversion Inställning av den hemliga koden Aktivera alternativet för att återställa den hemliga koden Återställ den hemliga koden..

12 Starta programmet. 25 Visa information om programmet. Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

13 HANTERA LICENSEN Om Licensavtalet.

14 .. 27 Om licenser från Kaspersky Mobile Security Visa licensinformation Förnya licensen.

15 Förnya licensen med aktiveringskoden Förnya licensen online Förnya licensen genom att aktivera prenumerationen Avsluta prenumeration..

16 .. 31 Förnya prenumerationen PROGRAMGRÄNSSNITTET Programmenyn..

17 Fönstret Skyddsstatus FILTRERING AV INKOMMANDE SAMTAL OCH SMS. 34 Om Samtal&SMS-filter

18 34 Om Samtal&SMS-filterlägen. 35 Ändra Samtal&SMS filterläget Skapa den svarta listan.

19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lägga till poster i Svarta listan Redigera poster i den svarta listan. 37 Ta bort poster från Svarta listan

20 38 Skapa en 38 Lägga till poster i Vita listan. 39 Redigera poster i den vita listan Ta bort poster från Vita listan Svara på SMS-meddelanden och samtal från kontakter som inte finns i telefonboken

21 .. 41 Svara på SMS-meddelanden från icke-numeriska nummer Välj ett svar på inkommande SMS.. 43 Välj ett svar på inkommande samtal DATASKYDD OM ENHETEN BLIR STULEN ELLER BORTTAPPAD...

22 Om Stöldskydd. 45 Blockera enheten Ta bort personliga data..

23 .. 47 Skapa en lista på mappar att ta bort Bevaka byte av SIM-kort på enheten Fastställa enhetens geografiska koordinater.

24 51 Fjärrstartar antistöldfunktionerna PROGRAMLOGGAR.. 55 Om loggar...

25 55 Visa loggposter. 55 Ta bort loggposter KONFIGURERA YTTERLIGARE INSTÄLLNINGAR...

26 .. 56 Ändra den hemliga koden Visa promptar KONTAKTA DEN TEKNISKA SUPPORTEN

27 . 58 ORDLISTA KASPERSKY LAB.. 61 INFORMATION OM KOD FRÅN TREDJE PART...

28 62 Distribuerad programkod. 62 ADB ADBWINAPI.DLL.

29 . 62 ADBWINUSBAPI.DLL Övrig information INDEX

30 66 9 OM DENNA GUIDE Detta dokument utgör en guide för installation, konfiguration och användning av Kaspersky Mobile Security 9. Detta dokument är avsett för en bred publik. Syften med dokumentet: hjälpa användaren med att själv installera programmet på en mobil enhet, aktivera det och optimera programmet efter användarens behov; erbjuda en snabb informationssökning om frågor relaterade till programmet; ge information om alternativa informationskällor om programmet och möjligheterna att få teknisk support. I DET HÄR AVSNITTET I detta dokument.. 10 Dokumentkonventioner

31 .. 12 I DETTA DOKUMENT Följande avsnitt ingår i dokumentet: Ytterligare datakällor Detta avsnitt innehåller beskrivningar av ytterligare källor för information om programmet och Internetresurser, där användare kan diskutera programmet, ställa frågor och få svar. Kaspersky Mobile Security 9 Detta avsnitt beskriver programmets egenskaper och ger en kort översikt av dess komponenter och huvudfunktioner. Detta avsnitt ger information om syftet med distributionssatsen. Detta avsnitt listar hårdvaru- och mjukvarukrav som en mobil enhet måste uppfylla för att det ska vara möjligt att installera Kaspersky Mobile Security 9. Installera Kaspersky Mobile Security 9 Detta avsnitt innehåller instruktioner som kan hjälpa dig att installera programmet på en mobil enhet. Avinstallera programmet Detta avsnitt innehåller instruktioner som kan hjälpa dig att avinstallera programmet från en mobil enhet. Uppdatera programmet Detta avsnitt innehåller instruktioner som kan hjälpa dig att uppdatera den tidigare versionen av programmet. 10 OM DENNA GUIDE Komma igång Detta avsnitt ger information om hur man börjar arbeta med Kaspersky Mobile Security 9: aktivera det, ställa in programmets hemliga kod, aktivera funktionen för att återställa den hemliga koden, återställa den hemliga koden, starta programmet, uppdatera dess antivirusdatabaser och genomsöka en enhet för virus. Hantera licensen Detta avsnitt innehåller information om allmänna villkor som används inom ramen för programlicensiering. Dessutom innehåller avsnittet information om hur du får veta mer om licensen för Kaspersky Mobile Security 9 och hur du förlänger dess giltighetstid. Programgränssnittet Detta avsnitt innehåller information om huvudelementen i gränssnittet för Kaspersky Mobile Security 9. Filsystemskydd Det här avsnittet innehåller information om komponenten Skydd, som gör det möjligt att undvika att enhetens filsystem smittas. Detta avsnitt beskriver även hur Skyddet aktiveras/stoppas och hur inställningarna för olika funktioner justeras. Genomsöka enheten Detta avsnitt ger information om genomsökning av enheten vid begäran, vilken kan upptäcka och avlägsna hot på enheten. Avsnittet beskriver även hur du startar en genomsökning, ställer in en schemalagd genomsökning av filsystemet, väljer filer som ska genomsökas och ställer in den åtgärd som programmet ska vidta när det upptäcker ett skadligt objekt. Placera skadliga objekt i karantän Det här avsnittet innehåller information karantän, en särskild mapp där potentiellt farliga objekt placeras. Detta avsnitt beskriver också hur skadliga objekt som hittats i mappen visas, återställs och tas bort. Filtrera inkommande samtal och SMS Detta avsnitt ger information om Samtal&SMS-filter som förhindrar oönskade samtal och SMS i enlighet med den svarta och vita lista du skapat. Detta avsnitt beskriver även hur du väljer det funktionsläge i vilket Samtal&SMS-filter genomsöker inkommande samtal och SMS, hur du konfigurerar ytterligare inställningar för filtrering av inkommande SMS och samtal, och även hur du skapar den svarta och vita listan. Begränsa utgående samtal och SMS-meddelanden. Föräldrakontroll Det här avsnittet innehåller information om komponenten Föräldrakontroll som gör det möjligt att begränsa utgående samtal och SMS-meddelanden till angivna nummer. Dessutom innehåller avsnittet information om hur du skapar en lista över tillåtna och förbjudna nummer och anger inställningarna för Föräldrakontroll. Dataskydd om enheten blir stulen eller borttappad Detta avsnitt ger information om Stöldskydd som, i händelse av stöld eller förlust, blockerar obehörig åtkomst till data sparade på din mobila enhet och gör det lättare att hitta din enhet. Detta avsnitt anger även hur du aktiverar/avaktiverar Stöldskydd, ställer in parametrarna för dess funktion och fjärrstartar Stöldskydd från en annan mobil enhet. Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

32 Sekretesskydd Detta avsnitt ger information om sekretesskyddet, vilket kan dölja användarens konfidentiella information. 11 ANVÄNDARHANDBOK Filtrera nätverksaktivitet. Brandvägg Detta avsnitt ger information om brandväggen som kontrollerar nätverksanslutningar på din enhet. Detta avsnitt beskriver hur du aktiverar/avaktiverar brandväggen och väljer läget som krävs för den. Kryptera personliga data Detta avsnitt ger information om kryptering som kan kryptera mappar på din enhet. Det beskriver också hur du kan kryptera och dekryptera valda mappar. Uppdatera programmets databaser Det här avsnittet innehåller information om att uppdatera programmets databaser, vilket säkerställer att skyddet är uppdaterat på enheten. Dessutom beskriver detta avsnitt hur du visar information om de installerade antivirusdatabaserna, kör uppdateringen manuellt och konfigurerar automatisk uppdatering av antivirusdatabaser. Programloggar Detta avsnitt ger information om loggar som registrerar varje komponents funktion och exekvering av varje uppgift (t. ex. uppdatering av programdatabasen och virusgenomsökningar). Konfigurera ytterligare inställningar Detta avsnitt ger information om ytterligare alternativ för Kaspersky Mobile Security 9: hur du hanterar programmets ljudmeddelanden och skärmens bakgrundsljus och hur du aktiverar/avaktiverar visning av tips, skyddsikonen och fönstret Skyddsstatus. Kontakta den tekniska supporten Detta avsnitt innehåller rekommendationer om hur du kontaktar Kaspersky Lab för hjälp från ditt personliga kabinett på webbplatsen för teknisk support eller via telefon. Ordlista Detta avsnitt innehåller en lista över termer som används i dokumentet och deras respektive definitioner. Kaspersky Lab Detta avsnitt ger information om Kaspersky Lab ZAO. Information om kod från tredje part Detta avsnitt ger information om kod från tredje part som används i programmet. Index Detta avsnitt gör det möjligt för dig att snabbt hitta önskad information i dokumentet. DOKUMENTKONVENTIONER Konventionerna som beskrivs i tabellen nedan används i detta dokument. 12 OM DENNA GUIDE Table 1. Dokumentkonventioner EXEMPELTEXT Notera att... BESKRIVNING AV DOKUMENTKONVENTIONER Varningar är markerade i rött och omsluts av ramar. Varningar innehåller viktig information. T.ex. om säkerhetskritiska datoraktiviteter. Noteringar omsluts av ramar. Noteringar innehåller ytterligare information och referensinformation. Exempel ges avsnittsvis med gul bakgrund och under rubriken "Exempel". Du bör använda... Exempel:... Uppdatera betyder... ALT+F4 Nya termer markeras i kursiv stil. Namn på tangenter är i fet stil och skrivs med stora bokstäver. Namn på tangenter som följs av ett plustecken markerar en tangentkombination. Aktivera Namn på gränssnittselement som t.ex. inmatningsfält, menykommandon, knappar m.m. är i fet stil. För att konfigurera ett schema för Inledande fraser för instruktioner är i kursiv stil. en uppgift: hjälp <Din dators IP-adress> Texter på kommandoraden eller texter i meddelanden som visas på skärmen har ett speciellt typsnitt. Variabler är omslutna av vinkelhakar. När variablerna ersätts med motsvarande värden utelämnas vinkelhakarna. 13 YTTERLIGARE DATAKÄLLOR Om du har frågor om hur du installerar eller använder Kaspersky Mobile Security 9 kan du hitta svaren på dem genom att använda olika informationskällor. Du kan välja den mest lämpliga källan beroende på hur viktig eller brådskande din fråga är. I DET HÄR AVSNITTET Informationskällor för mer information Kontakta säljavdelningen.

33 Diskussioner om Kaspersky Lab-program på webbforumet.. 15 Kontakta utvecklingsgruppen för dokumentationen 15 INFORMATIONSKÄLLOR FÖR MER INFORMATION Du kan visa följande informationskällor om programmet: Kaspersky Lab-programmets webbplats, programmets kunskapsbassida på webbplatsen för teknisk support, det installerade systemet för Hjälp och tips, den installerade programdokumentationen. Sida på Kaspersky Labs webbplats Denna sida ger dig allmän information om Kaspersky Mobile Security 9, dess funktioner och valmöjligheter. Du kan även köpa Kaspersky Mobile Security 9 i vår e-butik. Programmets sida på webbplatsen för teknisk support (kunskapsbas). Den här sidan innehåller artiklar av experter från den tekniska supporten. Dessa artiklar innehåller användbar information, rekommendationer och vanliga frågor (FAQs) om Kaspersky Mobile Security 9 som har att göra med inköp, installation och användning av Kaspersky Mobile Security 9. De är ordnade efter ämnesområden, som t.ex."databasuppdateringar" och "Felsökning". Artiklarna kan svara på frågor som inte bara gäller Kaspersky Mobile Security 9 utan även andra produkter från Kaspersky Lab. De kan även innehålla nyheter från den tekniska supporten. Det installerade Hjälp-systemet Om du har frågor om vissa fönster eller flikar i Mobile Security 9 kan du titta i kontexthjälpen. Öppna kontexthjälpen genom att öppna motsvarande flik och välj Hjälp. 14 YTTERLIGARE DATAKÄLLOR Den installerade dokumentationen Användarhandboken innehåller detaljerad information om programmets funktioner och hur Kaspersky Mobile Security 9 används, tillsammans med råd och rekommendationer om hur programmet konfigureras. Dokumenten som följer med i distributionspaketet för Kaspersky Mobile Security är i PDF-format. Du kan även hämta dessa dokument i elektroniskt format från Kaspersky Labs webbplats. KONTAKTA SÄLJAVDELNINGEN Om du har frågor om att välja eller köpa Kaspersky Mobile Security, eller vill förlänga licensen kan du ringa till specialisterna på säljavdelningen på vårt huvudkontor i Moskva på: +7 (495) , +7 (495) , +7 (495) Samtal kan hanteras på ryska eller engelska. Du kan även skicka frågor till säljavdelningen via e-post till DISKUSSIONER OM KASPERSKY LAB-PROGRAM PÅ WEBBFORUMET Om din fråga inte behöver ett snabbt svar kan du diskutera den med Kaspersky Labs specialister och andra som använder Kaspersky Labs antivirusprogram i vårt forum på Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

34 kaspersky.com. I forumet kan du visa befintliga diskussioner, lämna kommentarer och skapa nya ämnen eller använda sökmotor för specifika frågor. KONTAKTA UTVECKLINGSGRUPPEN FÖR DOKUMENTATIONEN Om du har frågor om dokumentationen eller har hittat ett fel i den, eller vill lämna en kommentar, kontakta vår utvecklingsgrupp för användardokumentationen. Skicka ett e-postmeddelande till för att kontakta utvecklingsgruppen för dokumentationen. Använd ämnesraden: "Kaspersky Help Feedback: Kaspersky Mobile Security 9". 15 KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Kaspersky Mobile Security 9 skyddar mobila enheter som kör operativsystemet Blackberry OS. Programmet kontrollerar inkommande SMS och samtal, och skyddar information på enheten i händelse av stöld eller förlust. Alla typer av hot behandlas i programmets separata komponenter. Detta gör det möjligt att finjustera programmets inställningar utifrån användarens behov. Kaspersky Mobile Security 9 innehåller följande skyddskomponenter: Samtal&SMS-filter Genomsöker alla inkommande SMS-meddelanden och samtal för skräppost. Komponenten tillåter anpassbar blockering av textmeddelanden och samtal som betraktas som oönskade. Mapp för Stöldskydd. Detta skyddar information på enheten från obehörig åtkomst om den förloras eller blir bestulen och gör det också lättare att hitta den. Antistöld gör det möjligt att fjärrlåsa enheten, ta bort den lagrade informationen och bestämma dess geografiska plats (om den mobila enheten har en GPS-mottagare) med hjälp av SMSkommandon från en annan enhet. Antistöld gör det också möjligt att låsa enheten om SIM-kortet byts ut eller om enheten aktiveras utan SIM-kort. Dessutom innehåller programmet en uppsättning servicefunktioner. Dessa ökar programmets möjliga användningsområden, liksom att hjälpa användaren i dennes arbete. Skyddsstatus. Status för programmets komponent visas på skärmen. Utifrån informationen som visas kan du bedöma aktuell status för enhetens skydd. Händelselogg Var och en programmets komponenter har sina egna händelseloggar, vilka innehåller information om komponenternas funktion (t.ex. fjärrstart av stöldskyddsfunktionen och status för programlicensens giltighetstid). Avinstallera programmet. För att förhindra åtkomst till skyddad information kan Kaspersky Mobile Security 9 endast avinstalleras från programmets gränssnitt. Kaspersky Mobile Security 9 är inte avsett för säkerhetskopiering och återställning. I DET HÄR AVSNITTET Distributionskit Maskinvaru- och programvarukrav..

35 DISTRIBUTIONSKIT Du kan köpa Kaspersky Mobile Security 9 online, då programmets distributionspaket och dokumentation kan tillhandahållas i elektronisk form. Kaspersky Mobile Security 9 kan även köpas från alla välsorterade telefon- och teknikåterförsäljare. Detaljerad information om att köpa programmet och ta emot distributionspaketet finns hos vår säljavdelning på 16 MASKINVARU- OCH PROGRAMVARUKRAV Kaspersky Mobile Security 9 kan installeras på mobila enheter som använder operativsystemen BlackBerry OS 4.5, 4.6, 4. 7, 5.0 och INSTALLERA KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Programmet installeras på en mobil enhet i flera steg. För att installera Kaspersky Mobile Security 9 ska en Internetanslutning konfigureras på enheten. För att installera Kaspersky Mobile Security 9: 1. Gör något av följande: Om du har köpt programmet på en CD, anslut den mobila enheten till datorn med hjälp av BlackBerry Desktop Manager och kör den automatiska installationen av Kaspersky Mobile Security 9 från den inköpta CD:n. Installation är endast möjlig om Blackberry Desktop Manager har installerats på datorn. Om du har köpt distributionspaketet på Internet, vidta en av följande åtgärder på den mobila enheten: Öppna meddelandet med länken till distributionspaketet, följ länken och ladda ned programmets distributionspaket till den mobila enheten; Ladda ned programmets distributionspaket från Kaspersky Lab e-butik. Installationen startar automatiskt och programmet installeras på enheten. Om du har köpt distributionspaketet på Internet kan du bara installera programmet via den mobila enheten. I detta fall stöds inte installation av Kaspersky Mobile Security 9 via en dator. 2. Kör programmet. För att göra detta, välj Meny Ladda ned KMS 9 och starta programmet genom att använda rullningslisten eller välj Meny Öppna. Ställ in programmets hemliga kod. Avsluta med att fylla i fälten Ange ny kod och Bekräfta kod och tryck på ENTER AVINSTALLERA PROGRAMMET Programmet kan bara avinstalleras från enheten om gömning av konfidentiell information har avaktiverats. Innan programmet avinstalleras bör du se till att detta villkor är uppfyllt. För att avinstallera Kaspersky Mobile Security 9: Avaktivera gömning av konfidentiell information. Avinstallera Kaspersky Mobile Security 9. För att göra detta, välj Ta bort program på fliken Ytterligare (se bilden nedan). Bild 1: Avinstallation av programmet Ett bekräftelsefönster för borttagning öppnar. 3. Bekräfta borttagning av Kaspersky Mobile Security 9 genom att trycka på knappen Ja. Borttagning av programmet startar. 4. Starta om enheten för att slutföra avinstallationen av programmet. 19 KOMMA IGÅNG Detta avsnitt ger information om hur man börjar arbeta med Kaspersky Mobile Security 9: aktivera det, ställa in programmets hemliga kod, aktivera alternativet för att återställa den hemliga koden, återställa den hemliga koden och starta programmet. I DET HÄR AVSNITTET Aktivera programmet Inställning av den hemliga koden..

36 23 Aktivera alternativet för att återställa den hemliga koden. 24 Återställ den hemliga koden Starta programmet...

37 25 Visa information om programmet.. 26 AKTIVERA PROGRAMMET Innan du börjar använda Kaspersky Mobile Security 9 måste det aktiveras. För att aktivera Kaspersky Mobile Security 9 på enheten måste en Internetanslutning konfigureras. Innan du aktiverar programmet, se till att enhetens inställningar för systemdatum och systemtid är riktiga. Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

38 Det går att aktivera programmet enligt följande: Aktivera utvärderingslicens. När utvärderingsversionen aktiveras tar programmet emot en gratis utvärderingslicens. Utvärderingslicensens giltighetstid visas på skärmen när aktiveringen slutförts. När utvärderingslicensen upphör begränsas programmets funktioner. Endast följande funktioner är tillgängliga: Aktivera programmet, Hantera programmets licens, Hjälpsystemet för Kaspersky Mobile Security 9; Det går inte att återaktivera utvärderingsversionen. Aktivera kommersiell licens. Aktivera den kommersiella versionen med aktiveringskoden som du fick när programmet köptes. När den kommersiella versionen aktiveras tar programmet emot en kommersiell licens som ger tillgång till alla funktioner i programmet. Licensens giltighetstid visas på enhetens skärm. När utvärderingslicensen upphör begränsas programmets funktioner. Du kan hämta aktiveringskoden så här: online, genom att gå från programmet Kaspersky Mobile Security 9 till Kaspersky Labs speciella webbplats för mobila enheter; på e-butiken för Kaspersky Lab (http://www.kaspersky.com/se/store); 20 KOMMA IGÅNG från Kaspersky Lab-återförsäljare. Aktivera prenumeration. När prenumerationen aktiverats tar programmet emot en kommersiell licens med prenumerationen. Den kommersiella licensens giltighetstid med prenumeration är begränsad till 30 dagar. När prenumerationen är aktiverad förnyar programmet licensen var 30:e dag. När licensen förnyas skrivs det fasta beloppet för användning av programmet som specificerades när prenumerationen aktiveras av från ditt personliga konto. Beloppet debiteras med ett betalbart SMS-meddelande. När pengarna dragits tar programmet emot en ny licens från aktiveringsservern med en prenumeration som ger tillgång till programmets alla funktioner. Du kan avbryta prenumerationen på Kaspersky Mobile Security 9. I detta fall begränsas programmets funktionalitet när den aktuella licensen går ut. I DET HÄR AVSNITTET Aktivera kommersiell version Aktivera prenumerationen på Kaspersky Mobile Security Köpa en aktiveringskod online..

39 Aktivera utvärderingsversion AKTIVERA KOMMERSIELL VERSION Aktivera den kommersiella versionen av programmet med aktiveringskoden: Öppna enhetens huvudmeny. Välj mappen Ladda ned KMS 9. Programmets installationsmapp kan variera beroende på modell av mobil enhet Starta programmet. För att göra detta, använd rullningslisten eller välj Meny Öppna. Välj Ange aktiveringskod. Aktiveringsfönstret för The Kaspersky Mobile Security 9 öppnas Ange aktiveringskoden du fick när du köpte programmet och tryck på Aktivera. skickar en begäran till Kaspersky Labs aktiveringsserver och tar emot en licens. När licensen tagits emot visas information om den på skärmen. Om aktiveringskoden som anges är ogiltig visas ett informationsmeddelande på skärmen. Teknisk support om det inte gick att rätta till felen. 7. Gå till inställningen av programmets hemliga kod. 21 ANVÄNDARHANDBOK AKTIVERA PRENUMERATIONEN PÅ KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 För att aktivera prenumerationen måste en Internetanslutning upprättas på enheten. Öppna enhetens huvudmeny. Välj mappen Ladda ned KMS 9. Programmets installationsmapp kan variera beroende på modell av mobil enhet. Starta programmet. För att göra detta, använd rullningslisten eller välj Meny Öppna Välj One-Click Buy. prenumerationstjänsten inte kan erbjudas, meddelar programmet dig om detta och växlar tillbaka till den skärm där du kan välja ett annat sätt att aktivera programmet. 5. Läs igenom prenumerationsvillkoren och bekräfta därefter aktiveringen av prenumerationen på Kaspersky Mobile Security 9 genom att trycka på Aktivera. ditt konto inte har tillräckligt med pengar för att skicka ett betalbart SMS-meddelande, avbryts aktiveringen av prenumerationen. Teknisk support om det inte gick att rätta till felen. Om du inte samtycker till prenumerationsvillkoren, tryck på Avbryt. I detta fall avbryter programmet aktiveringen av prenumerationen och går tillbaka till den skärm där du kan välja ett nytt sätt att aktivera programmet. 6. När aktiveringen är klar, gå till inställningen av den hemliga koden. KÖP EN AKTIVERINGSKOD ONLINE Gör följande för att köpa en aktiveringskod till programmet online: Öppna enhetens huvudmeny. Välj mappen Ladda ned KMS 9. Programmets installationsmapp kan variera beroende på modell av mobil enhet. Starta programmet. För att göra detta, använd rullningslisten eller välj Meny Öppna. 3. Välj Köp online. 22 KOMMA IGÅNG Fönstret Köp online öppnas. 4. Tryck på Öppna. En speciell webbplats hos Kaspersky Lab för mobila enheter öppnas, där du kan beställa ett förnyande av licensen Följ instruktionerna steg för steg. Efter att du köpt en aktiveringskod, fortsätt med (se avsnittet "Aktivera den kommersiella versionen" på sidan 21). AKTIVERA UTVÄRDERINGSVERSION För att aktivera utvärderingsversionen av Kaspersky Mobile Security 9: Öppna enhetens huvudmeny. Välj mappen Ladda ned KMS 9. Programmets installationsmapp kan variera beroende på modell av mobil enhet. Starta programmet. För att göra detta, använd rullningslisten eller välj Meny Öppna Välj Utvärderingsversion. skickar en begäran till Kaspersky Labs aktiveringsserver och tar emot en licens. Teknisk support om det inte gick att rätta till felen. 5. Gå till inställningen av programmets hemliga kod. INSTÄLLNING AV DEN HEMLIGA KODEN När du startat programmet uppmanas du att ange den hemliga koden. Programmets hemliga kod förhindrar obehörig åtkomst till programinställningarna. Du kan ändra den installerade hemliga koden senare. Kaspersky Mobile Security 9 frågar efter den hemliga koden vid följande situationer: För åtkomst till programmet, när du skickar ett SMS-kommando från en annan mobil enhet för att fjärrstarta följande funktioner: Blockera, Datarensning, SIM-bevakning och GPS-sökning. Den hemliga koden består av siffror.

40 Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

41 Det minsta antalet tecken är fyra. Om du glömt programmets hemliga kod kan du återställa den (se avsnittet "Återställning av den hemliga koden" på sidan 24). För detta ändamål måste alternativet för återställningen av den hemliga koden vara aktiverad i förväg (se avsnittet "Återställning av den hemliga koden" på sidan 24). 23 ANVÄNDARHANDBOK Ange den hemliga koden: 1. Bekräfta att vill skapa en hemlig kod för programmet. För att göradetta, efter att programmet första gången startats, tryck på OK. Skärmen för att ange programmets hemliga kod öppnas Mata in siffrorna som bildar din kod i fältet Ange ny kod. Ange på nytt samma kod i fältet Bekräfta kod. Tryck på ENTER på tangentbordet. Koden som angivits verifieras automatiskt. Fönstret för skyddsstatus öppnas om den angivna hemliga koden är giltig. Om koden är ogiltig enligt resultatet av verifikationen visas ett varningsmeddelande och programmet uppmanar dig att bekräfta. Tryck på Ja för att använda koden. Om du vill skapa en ny kod trycker du på Nej. Fälten Ange ny kod och Bekräfta kod töms. Mata in en ny hemlig kod för programmet. AKTIVERA ALTERNATIVET FÖR ATT ÅTERSTÄLLA DEN HEMLIGA KODEN Efter att programmet har aktiverats första gången kan du aktivera alternativet för att återställa programmets hemliga kod. Du kan därefter i framtiden återställa den hemliga koden om du har glömt bort den. Om du har avbrutit alternativet att aktivera funktionen under den första installationen av programmet, kan du aktivera den efter att Kaspersky Mobile Security 9 installerats som. Du kan bara återställa programmets hemliga kod (se avsnittet "Återställning av den hemliga koden"på sidan 24) om alternativet för återställning av den hemliga koden har aktiverats. Om du har glömt ditt lösenord och återställningen av den hemliga koden har avaktiverats, blir det omöjligt att använda funktionerna i Mobile Security 9. För att aktivera alternativet för att återställa den hemliga koden: 1. Efter att du har installeratden hemliga koden för programmet (se avsnittet "Inställning av den hemliga koden" på sidan 23), ange din e-postadress på skärmen Aktivera alternativet för att återställa den hemliga koden. Bekräfta alternativet för att aktivera återställningen av den hemliga koden genom att klicka på Aktiver. E-postadressen du angav kommer att användas under återställningen av den hemliga koden. Programmet upprättar en Internetanslutning med den hemliga kodens återställningsserver, skickar informationen som angetts och aktiverar alternativet för att återställa den hemliga koden. 2. ÅTERSTÄLL DEN HEMLIGA KODEN Du kan bara återställa den hemliga koden efter att ha aktiverat alternativet återställning av hemlig kodi förväg (se "Aktivera alternativet för att återställa den hemliga koden" på sidan 24). 24 KOMMA IGÅNG För att återställa programmets hemliga kod: Öppna enhetens huvudmeny. Välj mappen Ladda ned KMS 9. Programmets installationsmapp kan variera beroende på modell av mobil enhet. Starta programmet. För att göra detta, använd rullningslisten eller välj Meny Öppna. 3. Tryck på Meny Återställning av hemlig kod. Följande information visas då på skärmen: 4. Kaspersky Labs webbplats för att återställa hemlig kod; enhetens identifikationskod. Tryck på Gå. Webbplatsen öppnas för att återställa den hemliga koden. 5. Mata in följande information i de tillämpliga fälten: den e-postadress som du tidigare angett för att återställa den hemliga koden; enhetens identifikationskod. Som en följd skickas återställningskoden till den e-postadress som du markerat Gå till skärmen Kaspersky Mobile Security 9. Tryck på Meny Ange återställningskod och mata in den återställningskod du fått. Mata in den nya hemliga koden för programmet. För att göra detta, ange en ny hemlig kod för programmet i fältet Ange ny kod och Bekräfta kod. Tryck på ENTER på tangentbordet. Koden som angivits verifieras automatiskt. Fönstret för skyddsstatus öppnas om den angivna hemliga koden är giltig. Om koden är ogiltig enligt resultatet av verifikationen visas ett varningsmeddelande och programmet uppmanar dig att bekräfta. Tryck på Ja för att använda koden. Om du vill skapa en ny kod trycker du på Nej. Fälten Ange ny kod och Bekräfta kod töms. Mata in en ny hemlig kod för programmet. 9. STARTA PROGRAMMET För att starta Kaspersky Mobile Security 9: Öppna enhetens huvudmeny. Välj mappen Ladda ned KMS 9. Programmets installationsmapp kan variera beroende på modell av mobil enhet. 25 ANVÄNDARHANDBOK Starta programmet. För att göra detta, använd rullningslisten eller välj Meny Öppna. Ange den hemliga koden för programmet och tryck på OK. Programmet visar ett fönster med aktuell status för Kaspersky Mobile Security 9. VISA INFORMATION OM PROGRAMMET Du kan visa allmän information om Kaspersky Mobile Security 9 och dess version. Om du vill visa information om programmet går du till fliken Ytterligare-fliken. select Om. 26 HANTERA LICENSEN När det gäller att licensiera program från Kaspersky Lab är det viktigt att känna till nedanstående villkor: Licensavtal, licens. Dessa termer är oskiljaktiga och utgör ett enskilt licensieringsmönster. Vi tittar närmare på varje term. Dessutom innehåller avsnittet information om hur du får veta mer om licensen för Kaspersky Mobile Security 9 och hur du förlänger dess giltighetstid. I DET HÄR AVSNITTET Om Licensavtalet...

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE PROGRAMVERSION: 9.1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du får svar på alla dina

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL.

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. ADOBE Licensavtal för persondatorprogramvara 1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. 1.1 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN OCH DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR Å NÅGON ANNAN

Läs mer

A. Markera ett inköpsalternativ. B. Fastställa Kundens prisnivå. C. Definiera Kundens organisation (välj endast ett)

A. Markera ett inköpsalternativ. B. Fastställa Kundens prisnivå. C. Definiera Kundens organisation (välj endast ett) Open Value Avtal Myndighet Avtalets nummer Föregående avtalsnummer Detta Open Value Avtal ingås mellan Kunden och Microsoft från och med ikraftträdandedatumet. Kundinformation Kundens ID: Bolagets namn

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 7.0. Användarhandbok

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 7.0. Användarhandbok KASPERSKY LAB Kaspersky Internet Security 7.0 Användarhandbok KASPERSKY INTERNET SECURITY 7.0 Användarhandbok Kaspersky Lab http://www.kaspersky.com Versionsdatum: Maj 2007 Innehåll HOOFDSTUK 1. HOT MOT

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

ENDAST DE TJÄNSTBESKRIVNINGAR/SCHEMAN FÖR SERVICENIVÅAVTAL NEDAN SOM MOTSVARAR TJÄNSTER INKÖPTA UNDER AVTALET OMFATTAS

ENDAST DE TJÄNSTBESKRIVNINGAR/SCHEMAN FÖR SERVICENIVÅAVTAL NEDAN SOM MOTSVARAR TJÄNSTER INKÖPTA UNDER AVTALET OMFATTAS ENDAST DE TJÄNSTBESKRIVNINGAR/SCHEMAN FÖR SERVICENIVÅAVTAL NEDAN SOM MOTSVARAR TJÄNSTER INKÖPTA UNDER AVTALET OMFATTAS SCHEMA 1 DEFINITIONER OCH ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER TJÄNSTER 1. Symantecs tjänster 1.1.

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology_QIG_DS213_20120515 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT DETTA ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ("AVTALET") UPPRÄTTAS MELLAN SYMANTEC INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG ("FÖRETAGET") OCH DEN JURIDISKA PERSON DU REPRESENTERAR NÄR

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra

Läs mer

Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+ Snabbinstallationsguide

Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+ Snabbinstallationsguide Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_RS2414+&RS2414RP+_20140114 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 Synology RackStation,

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken Norman Security Suite för arbetsstationer Version 7 Användarhandboken ii Norman Security Suite användarhandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen inte har

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

NetSupport School 11.41 NetSupport School

NetSupport School 11.41 NetSupport School NetSupport School Handbok Version 11.41 1 COPYRIGHT (C) för handbok 2014 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport

Läs mer